A SZABADKAI MŐSZAKI SZAKFİISKOLA A L A P SZ A BÁ LY Z A T Á T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZABADKAI MŐSZAKI SZAKFİISKOLA A L A P SZ A BÁ LY Z A T Á T"

Átírás

1 SZABADKAI MŐSZAKI SZAKFİISKOLA SZ A B A D K A Szám: /07 Dátum: A Felsıoktatási törvény (Az "SZK Hivatalos Közlönye" 76/2006 szám) 46. és 53. cikkelye alapján, a Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola Tanácsa a án megtartott ülésen meghozta A SZABADKAI MŐSZAKI SZAKFİISKOLA A L A P SZ A BÁ LY Z A T Á T 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely A Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola (a továbbiakban: Iskola), egy független felsıoktatási intézmény, amely alapfokú és speciális szaktanulmányokat folytat a következı oktatási és tudományos területeken: mőszaki, technológiai, elektrotechnikai tudományok, számítógépes tervezés és gépészet. 2. cikkely Ez a törvény, mint alapvetı jogi aktus meghatározza az Iskola jogi státuszát, tevékenységét, szervezetét, mőködését, vezetését, irányítását, szakmai szerveit, a Diákparlamentet, a pénzügyeket, a tanulmányok típusait, szintjeit és terjedelmét, oktatási és nem oktatási alkalmazottakat, a nyelvet, amelyen tanulmányok folynak, a tanulmányok szabályait, rendszerét, nyilvántartásokat és nyilvános dokumentumokat, külföldi felsıoktatási dokumentumok elismerését, külföldi tanulmányi programok értékelését, a munka nyilvánosságát, munkások értesítését, üzleti és egyéb titkokat, általános aktusokat, kollektív szerzıdéseket, átmeneti és záró rendelkezéseket. 3. cikkely án a Vajdasági Népképviselıház Tartományi Tanácsának 395. számú határozata értelmében Szabadkán megalakult az Iskola, és beírták a Kerületi Gazdasági Bíróság regiszterébe Szabadkán a Fi- 780/65 számú határozattal én Mőszaki Fıiskola szabadkai székhellyel. Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az iskola felett a Szerb Köztársaság Kormánya 1993-ban átvette. A fıiskolák térbeli eloszlásáról és szerkezetérıl szóló határozattal a Szerb Köztársaság Kormánya 2002-ben az Autonóm tartomány meghatározott fennhatóságairól szóló törvényben az alapítói jogokat és kötelezettségeket átruházta a Vajdaság Autonóm Tartománynak. A ei / számú mőködési engedély szerint, amit az Oktatási és Kulturális Tartományi Titkárság Vajdaság Autonóm Tartomány adott ki, a Szabadkai Mőszaki Fıiskola (a továbbiakban: Iskola), felsıoktatási intézményként folytatja a mőködését - Висока техничка школа струковних студија из Суботице Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola Szabadka. Az Iskola a következı néven mőködik: Висока техничка школа струковних студија Суботица Visoka tehnička škola strukovnih studija - Subotica - Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola Szabadka. Az Iskola rövidített neve: ВТШ VTŠ SZMSZ. Iskola tevékenységi kódja többi felsıoktatási intézmény. Az Iskola székhelye Szabadka, Marko Orešković utca cikkely Az Iskolának van egy száraz pecsétje, amelyet a oklevelek tanúsítására használ. A száraz pecsét kör alakú, átmérıje 45 mm, a közepén a Szerb Köztársaság kicsi címere van. A száraz pecsét szövege szerb nyelven cirill és latin betős írásmóddal van kiírva, valamint magyar és a horvát nyelven és írással.

2 A száraz pecsét szövege koncentrikus körökben a Szerb Köztársaság kis címere körül helyezkedik el. A pecsét külsı körében van a Szerb Köztársaság neve, az elsı következı körben a Szerb Köztársaság név alatt a Vajdaság Autonóm Tartomány neve van kiirva. A következı belsı körben az Iskola neve található - Висока техничка школа струковних студија. A Szabadka székhely a következı belsı körben az Iskola neve alatt van. Az Iskolának négy kerek, 40 mm nagyságú, nyomtatásra való pecsétje van, amelyeknek tartalma azonos mint a száraz pecsét e cikkely 1. bekezdésébıl. A pecsét minden egyes példánya római számmal sorszámmal van jelölve, amely a Szerb Köztársaság címere és az Iskola székhelye között helyezkedik el. A római I-gyel jelzett pecsét az Iskola által meghozott dokumentumok és alapvetı aktusok tanúsítására szolgál. A római II-vel jelzett pecsét a hallgatók nyilvános iratainak index és más dokumentumok tanúsítására szolgál, amleyeket a tanulmányi és oktatási osztály ad ki. A római III-mal jelzett pecsét a pénzügyi dokumentumok tanúsítására szolgál. A római IV-gyel jelzett pecsét az oklevelek tanúsítására szolgál. Az Iskolának van egy 28mm átmérıjő kis pecsétje, amit könyvecskék, legitimációk és hasonlók tanúsítására használnak. A kicsi pecsét tartalma és kiírésésnak a módja ugyanaz, mint az 1. bekezdésben levı száraz pecsété. A kis pecséten az Iskola rövidített neve van. Az Iskolának van egy 75 x 40mm-es téglalap alakú bélyegzıje, amelyen szerb nyelven cirill és latin írásmóddal, ezenkívül magyar és horvát nyelven a következıket írja: Висока техничка школа струковних студија, Суботица, број акта..., датум... Az iskola vezeti a pecsétek és bélyegzık nyilvántartását, azokkal az adatokkal, hogy mikor lettek használatba véve, kinek lettek átadva megırzésre és kezelésre, a céljuk és a határidı, hogy mikor lettek használaton kívül helyezve. Az Iskola titkára, illetve az általa felhatalmazott személy felelıs az Iskola száraz pecsétje, pecsétei és bélyegzıi megfelelı használatáért és megırzéséért. A vezetı tisztségviselıje az Iskola igazgatója. Az igazgató képviseli az Iskolát. 5. cikkely 6. cikkely Az Iskola tevékenysége a felsıoktatás megvalósítása alapvetı elsıfokú tanulmányoken és másodfokú szakirányú továbbképzésen keresztül akkreditált tanulmányi programok keretein belül azzal a céllal, hogy átvigye a tudományos és szakmai tudást és készségeket és a szakmai ifjúság biztosítása. Az iskola az alaptevékenységét a tevékenységek osztályozásának következı kategóriái szerint valósítja meg: Más felsıoktatási intézmények - Alapfokú elsıfokú szakfelsıoktatás Gépészmérnöki, Villamossági és Számítástechnikai területeken. - Másodfokú szakirányú továbbképzés Gépészmérnöki, Villamossági és Számítástechnikai területeken Felnıttképzés és más helyeken nem említett egyéb oktatás. Standard tanfolyam számítógépeken való munkára Kutatás és fejlesztés Alap- és alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés Kutatás és kísérleti fejlesztés technikai és technológiai tudományokban Kutatás és fejlesztés a multidiszciplináris tudományokban Kutatás és fejlesztés a nem említett természettudományokban Építészeti és mérnöki tevékenységek és mőszaki tanácsadás Tanácsadás számítógépes programokkal kapcsolatban Piac- és közvéleménykutatás Tanácsadás és menedzsment szolgáltatások Építıipari és egyéb projektek tervezése Mérnök szolgáltatás

3 Egyéb építészeti és mérnöki szolgáltatások Mőszaki vizsgálat és elemzés Tanácsadás számítógépes berendezésekkel kapcsolatban Számítógépes programok kidolgozása és tanácsadás velük kapcsolatban Egyéb számítógépekkel kapcsolatos tevékenységek Elektromos installációk és berendezések telepítése. 221 Kiadói tevékenység Könyvek és prospektusok kiadása Egyéb kiadói tevékenységek Nyomtatás, ami nincs megemlítve másik helyen. Nyomtatás nyomdagépekkel és más sokszorosító gépekkel, számítógépes nyomtatókkal, fénymásolókkal Kantin 7. cikkely Az Iskola tevékenységei a következı szervezeti egységeken keresztül valósulnak meg: 1. Oktatási-képzési, 2. Kutatási- fejlesztési, 3. Nem oktatói-titkárság, Az oktatási-képzési egység oktatási tevékenységet folytat alapfokú tanulmányok keretein belül. Az oktatási-képzési egységet az oktatási folyamatban résztvevık alkotják. Az oktatási-képzési egység munkáját a tanulmányi igazgatóhelyettes vezeti. A kutatási-fejlesztési egység projektumok kidolgozásával, innovációkkal, szakmai továbbképzéssel, technológia átadással, stb. foglalkozik. A kutatási-fejlesztési egységet adott tevékenységgel foglalkozó szakmai csoportok résztvevıi alkotják. A kutatási-fejlesztési egység munkáját a kutatási-fejlesztési igazgatóhelyettes vezeti. A titkárság-nem oktatói egység jogi, személyzeti, általános, a tanulmányok szükségleteivel kapcsolatos, pénzügyi-könyvelıségi, technikai és segéd munkákkal foglalkozik. A titkárság munkáját a titkár vezeti. 2. SZAKFİISKOLÁK AKADÉMIÁJA KONFERENCIA 8. cikkely Az Iskola tagja a Szakfıiskolák Akadémiája Konferenciának. A közös érdekek és politika megvalósítása és összehangolása végett az Iskola aktívan részt vesz a Szakfıiskolák Akadémiája Konferencia munkájában, fıként a következı kérdések megfontolásában: - az oktatási-szakmai és oktatási-mővészeti tevékenységek fejlesztése, - javaslatok és vélemények az oktatási, mővészeti és szakmai munka minıségi értékelésének szabványairól, - megfelelı területek szakmai elnevezései listájának javaslatai meghatározása és ezen elnevezések rövidítései, valamint más kérdések, amelyekkel a Konferencián foglalkoznak, - a szakmai fıiskola anyagi helyzete és a hallgatók helyzete. Az Iskolát a Konferencián az igazgató képviseli.

4 3. A TANULMÁNYOK FAJTÁI, SZINTJEI ÉS KITERJEDÉSE 9. cikkely Az Iskola szaktanulmányokat szervez és valósít meg az akkreditált tanulmányi programok keretein belül, amelyek képesítik a hallgatókat a tudásuk és készségeik alkalmazására, hogy be tudjanak kapcsolódni a munkafolyamatokba. Az alapfokú tanulmányok ezeken az oktatási-tudományos területeken folynak: - technikai-technológiai tudományok, e szakterületeken: - gépészmérnök, - villamossági és számítástechnikai mérnök. Alapfokú tanulmányok a következı tanulmányi programokon folynak: 1. Tanulmányi program - Termékfejlesztés és mechatronika. 2. Tanulmányi program - Termotechnika és ökológia. 3. Tanulmányi program - Elektronika és telekommunkációk. 4. Tanulmányi program - Automatika és energetika. 5. Tanulmányi program - Számítástechnika. 6. Tanulmányi program - Internet és elektronikus ügyvitel. Másodfokú-specialista tanulmányok minden tanulmányi programon folynak. 10. cikkely A tanulmányi program minden tantárgya rendelkezik ESPB pontokkal. Az alapfokú tanulmányoknak 180 ESPB pontja van, míg a specialista tanulmányoknak 60. A 60 ESPB pont megfelel a hallgatók átlagos össztevékenységének 40 órás terjedelmő munkahetekkel egy iskolaévben. A hallgatók összes tevékenysége aktív oktatásból (elıadások, gyakorlatok, praktikumok, szemináriumi munkák), önálló munkából, kollokviumokból, vizsgákból, a szakdolgozat kidolgozásából, helyi közösségi önkéntes munkából és más munkákból áll. Egy iskolaév folyamán az aktív oktatás összes óraszámában a hallgatók tevékenysége nem lehet kevesebb mint 600 óra. A szakdolgozat pontjainak száma benne van a tanulmányok befejezéséhez szükséges pontok számában. 11. cikkely A különbözı tanulmányi programok között az Iskolában lehetıség van a pontok átvitelére a tanulmányi program szerint. A hallgató személyes kérelmére az elızı bekezdésben említett pontok átvitelérıl szóló határozatot a Hallgatói és oktatási bizottság hozza meg a Tanulmányi rendelet szerint. Más felsıoktatási intézménybıl pontokat áthozni az Iskola és az adott intézmény közötti megállapodás alapján lehet. 12. cikkely Az Iskola tantestülete nevezi ki a Minısítési bizottságot. A Bizottság tagjait az elıadók, szakmunkatársak, nem tanári alkalmazottak és a hallgatók soraiból nevezik ki. A Bizottság tagjait az elıadók, szakmunkatársak, nem tanári alkalmazottak soraiból a Tantestület nevezi ki. A Bizottság tagjait a hallgatók képviselıibıl a Diákparlament nevezi ki. A Minısítési bizottságnak van elnöke, akit az elıadók közül a Tantestület nevez ki. A Minısítési bizottság fennhatósága alá tartozik: - a tanulmányi programok, tanítás, munkafeltételek, a tanulmányok hatékonysága és sikeressége önértékelésének a megszervezése és lebonyolítása,

5 - kimutatás készítése az önértékelésrıl, - kezdeményez és javaslatot tesz megelızı és korrekciós intézkedésekre azért, hogy elımozdítsa az oktatást, a tanulmányi programokat és a munkafeltételeket, és javítsa a tanulmányok hatékonyságát és sikerességét, - a belsı minıségbiztosítási mechanizmusok fejlesztésének és javításának kezdeményezése az Iskolai munka minden munkafolyamatában. Az önértékelés módszerét és eljárását a tanulmányi programok, az oktatás és a munkafeltételek önértékelésérıl és minıségi értékelésérıl szóló Rendelet szabályozza. Hogy a Bizottság megvalósíthassa az e cikkely 6. bekezdésében levı feladatokat, olyan eljárásokat alkalmaz, amelyek összhangban vannak azokkal a kritériumokkal, amelyeket a felsıoktatási kérdésekkel foglalkozó miniszter által meghozott Rendelet szabályoz. A bizottság e cikkely 1. bekezdése alapján végzi az önértékelést és a tanulmányi program, oktatás és a munkafeltételek minısítését legalább háromévente a Nemzeti tanács által meghatározott szabványnak megfelelıen. Az önértékelés folyamatában a hallgatók étékelését is figyelembe kell venni. 3. AZ ISKOLA SZERVEI 13. cikkely Az Iskola rendelkezik irányítási, munkaviteli és szakmai szervekkel, valamint Diákparlamenttel. Az Iskola irányítási szerve a Tanács. 14. cikkely A Tanács 17 tagot számlál. A Tanácsba 11 tagot az Iskola, 3 tagot a hallgatók és 3 tagot az Iskola alapítója delegál. A Tanács elnökét az Iskolát képviselı tanácstagok közül kell választani. A Tanács rendelkezhet tanácselnök-helyettessel. A Tanács mandátuma 3 évre szól, kivéve a hallgatók által delegált tanácstagokat, kiknek mandátuma 1 évig tart. 15. cikkely Az Iskola által delegált tanácstagokat titkos választás útján kell megválasztani. Az Iskola 11 tanácstagja közül hetet a Tantestület javasol és választ meg a tanárok soraiból, míg a maradék 4 tagot a titkárság javasolja és választja meg az oktatással nem foglalkozó alkalmazottak közül. Az oktatók közül csak az a jelölt válhat a Tanács tagjává, akit a tantestület többségi szavazattal támogat. Az oktatással nem foglalkozó alkalmazottak közül csak az a jelölt válhat a Tanács tagjává, akit a Titkárság többségi szavazattal támogat. A hallgatók közül csak az kerülhet be a Tanácsba, aki az adott Iskolaévben elıször írta be az elsı, második vagy harmadik évet és az adott évfolyam hallgatóinak többségi szavazatát elnyerte. A hallgatók képviselıit a Diákparlament választja olyan módon és eljárás szerint, amely külön szabályzatban van lefektetve a hallgatói parlamentekrıl. A Tanács tagját mandátuma lejárása elıtt le lehet váltani, ha ellene büntetıjogi eljárás indult, ha megszegte a szakmai etika kódexét, ha nem tesz eleget tanácstagi kötelességeinek vagy mert megszőnik az Iskolában a munkaviszonya. Javaslatot és döntést a tanácstag leváltásáról az a testület hoz, amely megválasztotta tagnak. Az átmeneti idıszakban a választás levezetéséig és az Iskolai Tanács megalakuló üléséig az Iskolai Irányító tanács kinevez egy bizottságot, melynek feladata megszervezni a Tanács azon tagságának megválasztását, akik az Iskola és a Diákparlament sorai közül kell, hogy kikerüljönek.

6 16. cikkely Az Iskolai Tanács hatáskörét a törvény és ez a Alapszabályzat határozza meg, amely magába foglalja: 1. Az Iskola Alapszabályzatának kidolgozását, 2. Választja és felmenti hivatalából az Iskola igazgatóját, 3. Pénzügyi tervet hoz, 4. Elfogadja az üzleti beszámolót és az évi elszámolást, 5. Elfogadja a befektetésekre szánt eszközök tervét, 6. Beleegyezését adja az Iskola tulajdonával kapcsolatos döntésekhez, 7. Beleegyezését adja a pénzügyi eszközök elosztásához, 8. A tandíj nagyságáról hoz döntést, 9. Évente legalább egyszer üzleti beszámolót ad át az alapító szervnek, 10. Döntést hoz általános jellegű iratok elfogadásáról, melyeket a szakmai szerv javasolt, 11. Külső pénzügyi revizor választásáról dönt, 12. Munkások és hallagtók panaszairól dönt mint másodrendű szerv, 13. Más feladatokat is ellát a felsőoktatási törvénnyel és ezen Alapszabályzattal összhangban. Ezen cikkely második bekezdése 1, 3, 4, 5 és 8 pontjaiban található javaslatokról a szakmai szerv dönt, a Kollégium. Az Iskola Kollégiumát az igazgató, igazgatóhelyettes valamint igazgató segédek, titkár és a pénzügyi vezetık képezik. A bizottság döntéseket többségi szavazattal hoz a bizottsági taglétszámhoz viszonyítva. Pontosabb szabályozás a bizottsági ülések összehívásáról és annak mőködésérıl a munkáról szóló szabályzatban kerül pontosabb meghatározásra. Az Iskola üzleti szervét az igazgató képezi. 17. cikkely Az Iskola igazgatóját az Iskola azon tanárai közül kell választani, akik doktori tudományos cím viselıi, akik meghatározatlan idıre vannak alkalmazásban teljes munkaidıvel és Szerbiai állampolgárok. Az iskolaigazgató nem lehet olyan személy, aki ellen jogerıs bírósági ítélet született nemi szabadság ellen elkövetett bőntettben, az Iskola által kiadott hivatalos okirat hamisíta miatt vagy egyéb bőntett elkövetése miatt, amelyben az illetıt jogerısen börtönbüntetésre ítélték, valamint azon személyek sem lehetnek igazgatók, akik vétettek a szakmai etika kódexe ellen. Az igazgatót három évre választják egyszeri újraválasztási lehetıséggel. 18. cikkely Az igazgató megválasztásának folyamatát az Iskolai Bizotság indítványozza belsı pályázat kiírásával legkésıbb 3 hónappal az elızı igazgató mandátumának lejárta elıtt. A pályázat szövegének tartalmaznia kell: az Iskola nevét és címét, az igazgató megválasztására vonatkozó különleges feltételeket, a dokumentációt, amelyet a jelöltnek át kell adnia a jeletkezéssel együtt és a jeletkezés határidejét. A jelentkezési határidı 15 nap az Iskola hirdetıtábláján megjelentetett belsı pályázattól számítva. A Tanács egy öttagú bizottságot jelöl a pályázat lebonyolítására. A bizottság, ami a pályázat lebonyolítására alakult meg, fogadja és értékeli a beérkezett jelentkezéseket és dokumentációkat (bizonylatot arról, hogy a kinevezésrıl szóló feltételeknek eleget tesz a jelölt, bizonylatot a munkatervrıl és arról, hogy nincs törvényes akadálya a kinevezésnek). A bizottság azon jelöltek jelentkezését, akik eleget tesznek a kiírt feltételeknek és a Tantestület és a nem az oktatásban dolgozók véleményét továbbítja a Tanácsnak legkésıbb 7 nappal a jelentkezési határidı lejárta után. A Tanács titkos választáson választja az igazgatót. Azon jelölt lesz megválasztva igazgatónak, aki többségi szavazatra tesz szert a Tanács létszámához viszonyítva. Ha a szavazás elsı körében egy jelölt sem szerzi meg a többségi szavazati számot, akkor a két legtöbb szavazatot szerzett jelölt jut a második választási körbe.

7 Ha akármilyen okból kifolyólag nem sikerül igazgatót választani, akkor a Tanács megbízott igazgatót választ három hónapra. Megbízott igazgatót az Iskola azon tanárai közül kell választani, akik doktori tudományos cím viselıi, akik meghatározatlan idıre vannak alkalmazásban teljes munkaidıvel és Szerbiai állampolgárok. A választási eljárást be kell fejezni június végéig és a mandátum azon év október elsejétıl kezdıdik. 19. cikkely Az igazgató a felel az Iskola ügyvezetéséért, törvényes munkájáért és az Iskola programjának megvalósításáért. Az Iskola ügyvezetésének tekintetében az igazgató hatátáskörébe tartozik az, hogy: 1. Döntést hozzon a munkások munkaviszony létesítéséről és megszüntetéséről a törvénnyel összhangban, 2. Megszervezze és vezesse az Iskola munkafolyamatait, 3. Döntéshozási felhatalmazással rendelkezik az anyagi és a pénzügyi ügyvezetésben. Minden kiadásról az igazgató dönt, kivéve amelyről a törvény vagy ez az Alapszabályzat illetve valamely általános aktus úgy nem rendelkezik, hogy más szerv jóváhagyására van szükség, 4. Áláírja a diplomákat és diploma kiegészítőket, 5. A Tanács döntéseit végrehajtja, 6. Szabályzatot hoz az ügyvezetés szisztematizációjával kapcsolatban, 7. Döntést hoz az alkalmazott hozájárulásának mértékéről az Iskola üzleti sikeréhez, illetve fizetésemelésről a Kollégium javaslatára. 8. Szerződéseket, meghagyásokat és más aktusokat ír alá, melyekkel más szervek döntéseit hajtja végre és önálló döntéseket hoz a törvénnyel, alapszabályzattal és más általános aktusokkal összhangban. 9. Más munkákat is végez a törvénnyel, Alapszabályzattal és más aktusokkal összhangban. 20. cikkely Az igazgató személy fölmenthetı tisztsége alól a mandátuma lejárta elıtt személyes kérésére és a törvény által elıírt esetekben. Az igazgató személy felmentésérıl az Iskola Tanács dönthet titkos szavazással, a szavazatok többségével. 21. cikkely Az igazgató alkalmazhat helyetteseket, illetve segédeket melyeket melyeket a Tanács választ ki az igazgató ajánlására. Az Iskola Szakmai Szervei 22. cikkely Az iskola Szak-szerveit alkotják: Tantestület, Katedrák, Kollégium és Bizotság a minıségért. Az Tantestületet képezik az oktatók és a szakmunkatársak. A Tantestületi ülést az igazgató vezeti. A Tantestület munkáját a munkaügyi Szabályzat írja elı. 23. cikkely A Tantestület munkájában résztvesznek a hallgatók képviselıi is, az oktatás minıségének a biztosításával, a tanterv reformálásával, az egyetemi tanulmányok hatékonységával és az ESPB pontokkal kapcsolatos kérdések megvitatásában és döntésében. A Tantestület elızı pontban leírt kérdésekkel kapcsolatos munkákban a hallgatók a tagok 20%-át kell képezniük, valamint bármely a Tantestület által létrehozott testületben a tagok 20%-át kell hogy képezzék. 24. cikkely A Tastestület hatáskörébe tartozik: 1. Szakirányok elfogadása 2. Elıadók és szakmunkatársak kinevezése

8 3. Az oktatás minıségének, hatékonyságának vizsgálata és a szakirányok fejlesztése 4. A más felsıoktatási intézményben tanult hallgatók vizsgáinak elismerése és ezek ESPB pontjainak meghatározása. 5. Az egész életen át tartó oktatási programok elfogadása. 6. Egyéb munkákat végezhet, amit a törvény, a statútum és egyéb az iskola általános rendelkezéseivel megegyezik. A Tantestület döntéseket többségi szavazatokkal hozhat. 25. cikkely A Tantestület szükség szerint formálhat szak-testületet adott kérdések megvizsgálására melyekrıl a Tantestület dönt. Katedrák 26. cikkely Katedrák a szakirányok szerint szervezıdhetnek, hozzá tartozhatnak elıadók és szakmunkatársak akik legnagyobb részt ezen a szakirányon tanítanak. Egy elıadó vagy egy szakmunkatárs egy katedrához tartozhat. A katedra munkáját a katedra vezetı határozza meg. A kateda vezetıt az igazgató nevezi ki a katedra ajánlására az elıadók közül. Az Iskola katedrái: -Termékfejlesztés és mechatronika -Termotechnika és ökológia -Eletrotechnika és telekomunikáció -Automatika és energetika -Számítástechnika - Internet és elektronikus ügyvitel A Katedra hatáskörei: -a szakirányokkal kapcsolatos ajánlások, változtatásokat ajánlhat a Tantestületnek, - az igazgatónak ajánlást tesz a tanévben a katedrán belüli tantárgyak szétosztására az oktatók és a szakmunkatársak között, - az oktatás fejlesztésével és modernizációjával kapcsolatban tehet javaslatot, - gondot visel a laboratórium felszereltségérıl, - a Tantestületnek ajánlást tesz különbözı szakmai elıremenetelre, - az igazgatónak ajánlást tesz a diplomamunkák témájával kapcsolatban, ajánlást tesz a mentor személyére és a védés alkalmával a háromtagú bizottság személyére. - különbözö munkákat végezhet a szakmai oktatással és az oktatási aktivitással kapcsolatban 27. cikkely A hallgatói önkormályzat egy szerv mely az iskola keretein belül müködik azon céllal, hogy védje a hallgatók jogait. A hallgatók az Iskola munkájában a hallgatói önkormányzat keretein belül vehetnek részt. A kiválasztott képviselıik az Iskola döntéshozó szerveiben, szak-szerveiben, és más intézmények szerveiben melyben a hallgatók illetékesek érvényesíthetik érdekeiket. A hallgatói önkormányzat tagjait minden évben titkos szavazással választják, melyen résztvesz az iskola minden hallgatója. Minden szakirányról három képviselıt választanak egy éves mandátummal. A hallgatói önkormányzat a hallgatók érdekeinek a képviselésére kiválasztják a képviselıjüket az Iskola Tanácsába valamint a Tantestületbe. A hallgatói önkormányzat szabályzata meghatározza a tagok választának módját, hatáskörét, a tevékenységének módját. stb.. 1. Az Iskola pénzelése

9 28. cikkely Az iskola a tevékenységéhez szükséges eszközöket a törvény szerint a következı forrásokból kaphat: 1. Eszközök melyet az alapító biztosít (Költségvetés); 2. Tandíj; 3. Adományok, ajándékozás, hagyományozás; 4. Eszközök tudományos-kutató, mővészi és szakmai munkákra; 5. Projektek és szerzıdések oktatással, kutatással és konzultációkkal kapcsolatban; 6. Térítmények komerciális és más szolgáltatásokra; 7. Alapítói jogok és harmadik személyel kötött szerzıdés alapján 8. Más forrásokból a törvény szerint. 2. Az oktató és a kisegítı személyzet 29. cikkely Az oktató személyzethez tartoznak az elıadók és a szakmunkatársak, míg a kisegítıszemélyzet a titkársághoz tartozik melynek feladata: jogi, káder, álltalános ügyek intézése, az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatos tevékenység végzése, pénzügyi-számviteli ügyek és mőszaki kisegítı munkák elvégzése. 30. cikkely Az tanárok kinevezései: alkalmazott tudományok professzora, elıadó és idegennyelv-tanár. Az alkalmazott tudományok professzora kinevezésre olyan személy választható aki megszerezte a tudományok doktora fokozatot arról a területrıl amelyre választják. Az elıadó kinevezésére olyan személy választható amely rendelkezik magiszteri akadémiai fokozattal vagy specialista szakmai címmel, arról a területrıl amelyre választják. Az idegennyelv-tanár kinevezésére olyan személy választható amely rendelkezik felsıoktatási elsıfokozattal, rendelkezik megfelelı szakterületeken megjelentetett szakmai cikkekkel, és tanítási munkára alkalmas. Az alkalmazott tudományok professzora kinevezést kaphat és munkaviszonyt köthet nem meghatározott idıre. Elıadók és idegennyelv-tanárok kinevezést kaphatnak és munkaviszonyt köthetnek 5 évre. Docens beosztású tanárok, rendes vagy ideiglenes professzorok minden képzési fokozaton taníthatnak. 31. cikkely Az iskola igazgatója írhatja ki a pályázatokat a munkaviszony megkötésére, és a tanári kinevezés megadására. Az igazgató a Tanári tanács ajánlása alapján kinevezi azt a 3 bizottság-tagot a elıreterjesztés írására, amelybıl legalább 2 azon a szakmai vagy tudományos területen tevékenykedik amelyre a kandidátust megválasztják. A bizottság tagjai azon vagy magasabb kinevezésen kell hogy legyenek amelyre a kandidátust választják. A bizottság tartja magát a Nemzeti tanács ajánlataihoz ami a tanárok kinevezési feltételeirıl szól. A bizottság elıreterjesztéseit többségi szavazással hozza meg. A elıreterjesztést nyilvánosság elé hozzák 15 napig, erre az idıre lehetséges az ellenvetések beadása. Ezek után a bizottság átadja az ajánlatot a Tanári tanácsnak, elbírálásra. A Tanári tanács döntése végleges. Amennyiben a bizottság 30 napon belül nem írja meg az elıreterjesztés a Tanári tanács új bizottságot nevez meg. 32. cikkely Az iskolának jogában áll pályázat kiírása nélkül tanárt felfogadni valamely más független felsıoktatási intézménybıl amely nem a Köztársaság területén van, vendégprofesszor kinevezéssel. Az iskola igazgatója a vendégprofesszorral szerzıdést köt a tanítás elvégzésérıl. A szerzıdés megkötése egy tanévre szól, de lehet hosszabbítani.

10 33. cikkely A munkatársak kinevezései: asszisztens, oktatási munkatárs és szakmunkatárs. Asszisztensi kinevezést kaphat olyan PhD hallgató, aki korábbi tanulmányai során átlagban legalább 8 (nyolc) eredményt ért el, és aki elkötelezett a tudományos munkára. Azzal a személlyel aki asszisztensi kinevezést kapott 3 évre köthetı munkaviszonyi szerzıdés, és még 3 évig lehet meghosszabbítani. Elsı fokú oktatási munkatárs kinevezést azon személyek kaphatnak akik diplomai akadémiai vagy speciális hallgatói képzést elsı fokon legalább 8 (nyolc) átlaggal végeztek. Oktatási munkatárssal 1 évre szóló munkaszerzıdés köthetı, amelyet 1 évvel lehet hosszabbítani, de legtovább annak a tanév végéjéig amikor a tanulmányok befejezıdnek. Szakmunkatársi kinevezést kaphat azon személy akinek magas-fokú képzetsége van és 3 év munkatapasztalata a szakmában. Kinevezett szakmunkatárssal 1 évre szóló munkaszerzıdés köthetı, amelyet 2 évvel lehet hosszabbítani, de legtovább annak a tanév végéjéig amikor a tanulmányok befejezıdnek. Az iskola igazgatója írja ki a pályázatot a munkaviszony létesítésére és a kinevezések megszerzésére. Az igazgató a Tanári tanács ajánlása alapján kinevezi azt a 3 bizottság-tagot a elıreterjesztés írására, amelybıl legalább 2 azon a szakmai vagy tudományos területen tevékenykedik amelyre a kandidátust megválasztják. A bizottság tagjai tanári kinevezéssel kell hogy rendelkezzenek. A bizottság elıreterjesztéseit többségi szavazással hozza meg. A elıreterjesztést nyilvánosság elé hozzák 15 napig, erre az idıre lehetséges az ellenvetések beadása. Ezek után a bizottság átadja az ajánlatot a Tanári tanácsnak, elbírálásra. A Tanári tanács döntése végleges. Amennyiben a bizottság 30 napon belül nem írja meg az elıreterjesztés a Tanári tanács új bizottságot nevez meg. 34. cikkely Az iskolában az alkalmazottak jogait és kötelezettségeit beleértve más intézményekben való munkát, fizetett szabadságokat, a munkaviszony fagyasztását, választási periódusokat úgy mint a munkaviszony megszüntetését a felsıoktatási törvény, az iskola törvénykönyve valamint a munkáról szóló törvények szabályozzák. Öt munkaév után az iskolában dolgozó tanároknak engedélyezhetı egy munkaév fizetett távollét szakmai és tudományos továbbképzés céljából. A szakmai és tudományos továbbképzés tervgazdálkodása alapján a továbbképzést az iskola pénzeszközeibıl vagy valamely más pénzforrásokból biztosítja. A szakmai és tudományos továbbképzés tervgazdálkodását az Iskolatanács hozza, a Tanári tanács javaslatára. 3. A felsıoktatási képzés módja 35. cikkely Az iskola szervezi és vezeti le a képzést az iskolaév alatt ami október 1.-tıl a következı év szeptember 30.- ig tart. Az iskolaév két szemeszterre van felosztva ami egyenként 15 hétbıl áll. A tanítás a képzési területeken, vagy egyes tantárgyakból szabály szerinte egy szemeszterig tart, vagy kivételes esetekben két szemeszterig amit a képzési programmal szabályoznak. 36. cikkely Az iskola szerb nyelven és magyar nyelven szervezi és vezeti le a tanítást. 37. cikkely Az iskola szervezi le az elıadásokat és minden fajta oktatást minden hallgatónak.

11 A lehetıségekkel egy hangban az iskola külön feltételeket biztosít azon hallgatók részére akiknek külön szükségekre szorulnak. Szabályzattal a képzés szabályairól meghatározott az iskola kötelezettsége a képzések megszervezésének módjáról azok megtartásának idejérıl, a hallgatók informálása a képzések idıpontjáró és helyérıl, a képzések céljáról, módjáról és tartalmáról, a vizsgáztatók kritériumairól és mértékeirıl, a vizsgákon a nyilvánosság biztosításának módjáról és az eredménybe való betekintés biztosításában, úgy mint más kérdésekben ami a hallgatók részérıl fontos lehet. 3. A hallgatók 38. cikkely Elsı fokú képzésre hallgatói státuszt az iskolába meghirdetett képzési programok egyikére való beiratkozással kaphatnak a leendı hallgatók. Hallgatói önköltséges vagy hallgatói államilag költségtérített státuszt kaphatnak. Az iskolába azok a személyek iratkozhatnak be akik rendelkeznek bármely szakprofilú három vagy négy évig tartó középfokú képzettséggel, azaz azon személyek akiknek nosztrifikált diplomájuk van befejezett középfokú képzésrıl. Idegen állampolgárságú személyek ugyanazon beiratkozási feltételekkel iratkozhatnak be mint a hazai állampolgárok, ha hoznak bizonylatot a felhatalmazott szervezettıl hogy ismerik azt a nyelvet amelyen az oktatás folyik. A hallgatók beiratkozása a pályázat alapján történik. 39. cikkely Az igazgató a Tantestület javaslatára kiírja az iratkozási pályázatot az alapképzésre. A pályázat tartalmazza: beiratkozható hallgatók számát egyes szakirányokra, a beiratkozási feltételeket, a hallgatók rangsorolásának mércéjét, a pályázat végrehajtásának folyamatát, a rangsorolásra való fellebbezés módját és a határidıt, és az önköltségen tanuló hallgatók tandíjának magasságát. A pályázat legkésıbb 5 hónappal a tanév megkezdése elıtt jelenik meg. A Tantestület a pályázat lebonyolítása céljából Vizsgálóbizottságokat hoz létre. Az alapképzésre való Szabályzat a beiratkozásról részletesen leírja a beiratkozás feltételeit és folyamatát. 40. cikkely Az alapképzésre beiratkozó kandidátusok rangsorolásának alapja a középiskolában és a felvételi vizsgán elért eredmény. A kandidátusok, akik a Termékfejlesztés és mechatronika, Termotechnika és ökológia, Elektronika és telekommunikációk, Automatika és energetika, szakirányra szeretnének iratkozni, Matematikából írják a felvételi vizsgát. A kandidátusok, akik a Számítástechnika, Internet és elektronikus ügyvitel szakirányra szeretnének iratkozni, a Számítástechnika alapjaiból írják a felvételi vizsgát. A Fıiskola a pályázati feltételek alapján állítja össze a kandidátusok rangsorát. Az alapképzésre beiratkozhatnak azok a hallgatók, akik a ranglistán a beiratkozható hallgatók számába kerültek. A kandidátus, akinek megvan az általános érettségije, nem ír felvételi vizsgát. Ennek a kandidátusnak a felvételi vizsga helyett az általános érettségit pontozzák a 39. cikkelyben említett beiratkozási Szabályzattal összhangban.

12 41. cikkely A kandidátus a szakirányok szerinti egységes ranglistára legkésıbb három napon belül a ranglista megjelenése után fellebbezést tehet a Fıiskola igazgatójának. Az igazgató köteles legkésıbb három nappal a fellebbezés után válaszolni a fellebbezésre. A kandidátus legkésıbb három nappal az igazgató válasza után fellebbezhet a Fıiskola Tanácsának az igazgató válaszával kapcsolatban. Az Igazgató Tanács köteles választ adni a fellebbezésre legkésıbb három nappal a fellebbezés átvétele után. A beérkezı fellebbezéseken való döntéshozatal után a Fıiskola megjelenteti a végleges ranglistát, amely tartalmazza a kandidátusok által elért pontszámot a pályázatban meghatározott feltételek alapján. A végleges ranglista a kandidátusok beiratkozásának alapja. Ha a kandidátus, aki jogot szerzett a beiratkozásra, nem iratkozik be a pályázat által elıírt iratkozásra elırelátott idıponton belül, a Fıiskola az elırelátott idıponton belül beírja a ranglistán levı következı kandidátust. 42. cikkely Egy másik önálló fıiskolai intézmény alapképzésének hallgatója, fıiskolai alapképzéssel rendelkezı személy, és az a személy, akinek megszőnt a hallgatói státusza, beiratkozhat a Fıiskola egyik szakirányára a Statútum 39. cikkelyében említett Szabályzat feltételek módszer alapján. A vizsga és a pontszámok elismerésének kérdésében, és arról, hogy a hallgató hányadik szemeszterbe iratkozhat be, a Tantestület dönt. 43. cikkely A hallgatónak a törvényszabályzatban, a Statútumban és a Fıiskola más általános aktjában meghatározott jogai és kötelezettségei vannak. A hallgató jogai: 1. beiratkozás, minıséges oktatás és objektív osztályzás; 2. a tanulmányára vonatkozó friss és pontos információ beszerzése; 3. a döntéshozatalban való aktív részvétel, amely összhangban van a törvényszabályzattal, a Statútummal és a Fıiskola más általános aktjaival; 4. az önkoordináció és a saját gondolatainak megnyilvánítása; 5. a hallgatói státusz által létrejött kiváltság; 6. egyforma tanulmányi feltételek mindegyik éven; 7. különbözıség és diszkrimináció elleni védelem; 8. tagot választhat és tagként választhatják a Fıiskola hallgatói parlamentébe és más szervébe; A hallgató kötelezettségei: 1. részt vegyen az oktatásban és teljesítse a vizsga elıtti kötelezettségeket; 2. tiszteletben tartja a Fıiskola általános aktjait; 3. tiszteletben tartja a munkások és más hallgatók jogait; 4. a törvényszabályzattal összhangban részt vegyen a döntéshozatalban; Ha a Fıiskola megszegi e cikkely 2. bekezdésének 1 3. pontját, a hallgatónak joga van panaszt emelni. A panaszra való jog összhangban van a Statútum 41. cikkelyével. A hallgató a panaszt a Fıiskola igazgatójának adja át, legkésıbb 8 nappal a 2. bekezdés által garantált jogok megszegésének tudomásul vételétıl számítva. 44. cikkely Mindegyik tanévre való beiratkozáskor a hallgató a szakirányának megfelelı tárgyakat választ. A tanterv elıírja, melyek a kötelezı tárgyak a megfelelı évfolyamon. Az államköltségen tanuló hallgató annyi tárgyat választ, amennyi elegendı a 60 ESPB pont eléréséhez, az önköltségen tanuló hallgató pedig annyi tárgyat választ, emennyi elegendı a legkevesebb 37 ESPB pont eléréséhez.

13 A tantervvel összhangban minden lerakott vizsgáért a hallgató meghatározott számú ESPB pontot kap. Az a hallgató, aki nem rakja le a vizsgát kötelezı tárgyból a következı tanév elejéig, újból felveszi a tárgyat. Az a hallgató, aki nem rakja le a vizsgát a választható tárgyból a következı tanév elejéig, újból felveheti a tárgyat, vagy pedig választhat másik tárgyat. 45. cikkely Az a hallgató, aki államköltségen tanul, és aki a tanév közben a tanterv alapján elıírt lerakott vizsgák alapján megszerezte a 60 ESPB pontot, a következı évre is beiratkozhat az állam költségén. Az a hallgató, aki kevesebb, mint 60 ESPB pontot szerzett meg a tanév folyamán, a tanulmányait önköltségen folytathatja. Az a hallgató, aki önköltségen tanul, és aki a tanév közben a tanterv alapján elıírt lerakott vizsgák alapján megszerezte a 60 ESPB pontot, a következı évre beiratkozhat az állam költségén. E cikkely 3. bekezdésében említett jogot a hallgató akkor szerzi meg, ha a szakirányon belül benne van a rangsorban, amelyet az állam finanszíroz a Tanulmányi szabályzatban összefoglalt módszer alapján. 46. cikkely A hallgató vizsgaeredményét osztályzattal fejezik ki: 5-tıl (nem teljesített) 10-ig (kitőnı kiváló). A hallgató a vizsga elıtti kötelezettségek teljesítésével és a vizsga lerakásával legfeljebb 100 pontot érhet el. A vizsga elıtti kötelezettségek elvégzésével szerzett pontszámok és a vizsgán elért pontszámok arányát a tanterv határozza meg, azzal, hogy a vizsga elıtti kötelezettségek teljesítése legkevesebb 30 és legtöbb 70 pontot érhet. 47. cikkely A vizsga egységes és szóbeli, írásbeli vagy praktikus alakban zajlódik le. A hallgató a tárgyból közvetlenül az oktatás befejezése után vizsgázik. A vizsga a Fıiskolán, vagy pedig a munkaengedélyben feltőntetett épületekben zajlódik le. A vizsgáztatás módját és a vizsgán való osztályzás módját részletesebben a Tanulmányi szabályzat határozza meg. 48. cikkely Ervényes vizsgaidıszakok a januári, az áprilisi, a júniusi, a szeptemberi és az októberi. A tanévben egy tantárgyból legfeljebb háromszor lehet vizsgázni. Az a diáknak akinek egy vizsgája maradt meg az aktuális tanévbıl, kivételesen még pótvizsgázhat a következı tanév kezdete elıtt. Az Iskola a saját lehetıségein belül köteless a fogyatékkal elı hallagtók számára megfelelı körülményeket biztosítani a vizsga lebonyolításához. 49. cikkely A hallgatónak joga van panaszt tenni az Iskola igazgatójánál minden olyan esetben, amikor úgy gondolja, hogy a vizsgán a tudásához nem megfelelı osztályzatot kapott vagy a vizsgát nem az érvényben levı szabályzat szerint tartották meg. A panasz benyujtására a vizsgától számított 36 óra áll rendelkezésre. Az Iskola igazgatója a panaszlevél fogadását követıen legfeljebb 24 óra alatt meghozza a megfelelı döntését. Abban az esetben, ha az igazgató elfogadja a diák észrevételeit, akkor a döntés készbesítésétıl számított 3 napban a diáknak új vizsgáztatási lehetıséget kell biztosítani. 50. cikkely A diák kérheti a tanulói státuszának szüneteltetését súlyos betegség esetén, 6 hónapnál tovább tartó szakmai gyakorlat teljesítése esetén, katonakötelezettség teljesítése miatt, veszélyeztetett terhesség esetén, egy évig terjedı gyerekgondozás és más olyan eset miatt is, amelyeket részletez a Правилником о студијама szabályzat.

14 Az a diák, aki nem tudott vizsgázni betegség, vagy legalább 3 hónapig tartó szakmai gyakorlat miatt, megeteheti azt a következı vizsgaidıszakban, a Правилником о студија szabályzattal összhangban. 51. cikkely A diák felel a Правилником о дисциплинској одговорности студената szabályzatban szereplık megszegése miatt. Komolyabb szabályzat megszegés esetén a diákot kizárhatják az Iskolából. A diák ellen az eljárás, legfeljebb három hónappal a történések napvilágra kerülése után, vagy legkésıbb hat hónappal a történések után indítható. Könnyő és komoly szabálysértésekkel, az üggyel foglalkozó orgánummal és a szabálysértési eljárással ennek a szabályzatnak az 1. pontja foglakozik. A diakstátusz megszünik, ha: 1. a diák kiíratkozott az Iskolából; 2. a diák befejezte a tanulmányait; 3. a diák nem írta be az iskolaévet; 52. cikkely 4. ha a diák a tanulmányait nem fejezi be megadott idın belül. Ez az idı kétszeres a szakirány számára elırelátott idınek; 5. a diákot szabálysértés miatt kizárták az Iskolából A diák kérvényezheti a diákstátusz hosszabítását, a Правилником о студијама szabályzattal összhangban. 53. cikkely A diákok jogaival és köteleségeivel, a tanulmányok szabályaival, a diákok státuszáról, az értékelési rendszerrıl, a vizsgákról, a vizsgán kapott osztályzattal kapcsolatos panaszokról, a diákstátusz szüneteltetésérıl és más kérdésekrıl a Правилником о студијама szabályzat foglalkozik. 54. cikkely A diák az alap szakképesítés befejeztével megszerzi megfelelı szaktitulust. Ez a titulus tartalmazza az alapfokú szakképesítés és a megfelelı szakirány megnevezését. A megnevezések pontos formáját a Национални савет határozta meg. A nemzetközi forgalomban és az angol nyelvő diplomán a titulis megnevezése a bachelor (appl.). 55. cikkely Az Iskola a rendes szakirányú oktatás mellett, élethossziglani tanulás megvalósításával is foglalkozhat. Ezekrıl az okatási formákról a Iskola Tantestülete dönt. 5. Nyílvántartás és nyilvános dokumentumok 56. cikkely Az Iskola nyilvános dokumentumokat ad ki és nyilvántartást végez ezekrıl, a törvénynek megfelelıen. Ez a tevékenység kiterjed a: diákok törzskönvének, a kiadott diplomák és csatolmányokák és a vizsgajegyzıkönyvek nyilvántartásara. A 2. bekezdésben megfogalmazottak alapján az Iskola kiadhatja a következı dokumentumokat: diák leckekönyv (index), a megfelelı szakképesítérıl diplomát és a csatolmányt. Más felsıfokú intézményekben szerzett oklevelek honosítása és más szakirányok értékelése

15 57. cikkely Az Iskola külföldön szerzett oklevelek honosítását végzi. A honosított diploma felhasználható: tanulmányok folytatásához vagy munkahelyen a megfelelı végzettség igazolásához. A tanulmányok folytatásához a honosítás meghatározza a kérelmezı felsófokú végzettségét és jogát, hogy hazai felsıfokú intézményben folytathassa a tanulmányait. A megfelelı munkahelyi igazolás számára a honosítás meghatározza a jelölt érvényes felsıfokú képesítését és ehhez tartozó titulust. 58. cikkely A külföldi oklevelek honosításával megtörténik az adott irányzatok értékelése is. A külföldön szerzett oklevelek honosítása és az irányzatok értékelése a törvényben és a Правилником о признавању страних високошколских исправа szabályzattal összhangban történik. 7. A tevékenységek nyílvánossága 59. cikkely Az Iskola tevékenységét a nyílvánosság és a polgárok iránti nyitottság jellemzi. Az Iskola tevékenysége nyilvános. Az Iskola igazgatója vagy az általa meghatalmazott személy idıben és ıszintén informálja a nyílvánosságot az Iskola munkájáról. 60. cikkely A nyílvánosság informálása a közszolgálati információs forrásokkal, szóban és írásban, publikációk formájában, a hírdetıtáblán való hirdetéssel és más az Iskola igazgatója által meghatározott módon történhet. 8. A dolgozók értesítése 61. cikkely Az iskolában dolgozóknak joguk van idıben értesülniük azokról a dolgokról amelyek fontosan az iskola mőködésének tekintetében és a munkaviszonyukból adódó jogaik megvalósításában a törvénnyel, kollektív szerzıdéssel, és a Statutummal összhangban. A dolgozóknak és a hallgatóknak joguk van értesülni az Iskola Tanácsának, és az Iskola szakmai szerveinek munkájáról. A győlések tartásáról szóló értesítés (Iskola tanácsa, Tantestületi győlés, az Iskola egyéb szerveinek győlése) napirenddel együtt idıben ki van függesztve az iskola hirdetıtábláján. 62. cikkely Az Iskola általános aktusai elérhetık úgy a dolgozóknak és a hallgatóknak, mint azoknak a szerveknek is akik az Iskola munkájának felügyelését végzik. 9. Üzleti- és egyéb titok 63. cikkely Az Iskolamegvonja az olyan értesítések és adatok közlését amelyek üzleti, professzionális vagy egyéb törvényileg védett titok.

16 Az Iskola külön figyelmet szentel a dolgozók és a hallgatók személyes adatainak védelmezésében, különösen pedig azok az adatok védelmezésének amelyek jogtalan nyilvánosságra hozatala kárt okozhatna az adott személyek érdekeiben. 64. cikkely Üzleti titoknak számítanak azok a dokumentumok és adatok amelyeket a törvény, ez a Statutum és az Iskolának más rendelete lát elı, melyek közlése illetéktelen személlyel az Iskola érdekei ellen irányulna, ártana az Iskola érdekeinek és üzleti tekintélyének. Azokat az adatokat és dokumentumokat amelyek üzleti titoknak számítanak, más személyekkel csak az Iskola igazgatója közölheti, vagy olyan személy akit az igazgató erre felhatalmazott. 65. cikkely Ha a dolgozók bármilyen módon valamilyen üzleti titok vagy dokumentum birtokába jutnak, kötelességük azt nem továbbítanuk. Az üzleti titok ırzése a munkaviszony megszőnése után is érvényben marad. A dolgozóknak kötelességük azokat a titkokat is ırizniük melyek birtokába más iskolákkal, cégekkel vagy intézményekkel való együttmőködésük során kerültek. 66. cikkely A törvény által elıírt titkos adatokon kívül, üzleti titoknak számítanak még: 1. A rendkívüli állapot és a háború esetén teendıkre vonatkozó adatok, 2. Az Iskola tulajdonának fizikai és mőszaki biztosításának terve, 3. Azok a bizalmas jellegő adatok adatok amelyeket az iskola a hatalmi szervek és a lokális önkormányzat részére készít, 4. Az Iskola üzleti eredményei mielıtt az Iskola tanácsa megvitatná és elfogadná, 5. Más adatok melyeket az Iskola Tanácsa titkosnak jelöl meg. 67. cikkely Professzionális titoknak számítanak az Iskola dolgozóinak és a hallgatóknak a személyes és intim adatai, a hallgatók és polgárok kérvényei amelyek nyilvánosságra hozatala erkölcsi vagy anyagi kárt okozhatna a dolgozónak, hallgatónak vagy más személynek. 68. cikkely A dolgozó az üzleti, professzionális vagy más titok nyilvánosságra hozatalával a munkakötelességek súlyos sértését követi el. Az a dolgozó aki a munkája közben olyan dokumentumokat használ amelyek üzleti vagy professzionális titkot jelentenek, köteles a dokumentumokat csak az Iskolai helyiségekben használni, és úgy vigyázni rájuk hogy ne tegy lehetıvé használatukat más, illetéktelen személyek részére. Az Iskola általános aktusával részletesebben is be lehet rendezni az üzleti és professzionális titkos adatok ırzését, biztosítását és használatát. 10. Általános aktusok és kollektív szerzıdés 69. cikkely Az Iskola általános jogi aktusait az Iskola Tanácsa hozza, ha a törvényben nincs másképpen elırelátva hogy az egyes aktusokat az igazgató hozza. Az Iskola igazgatója felelıs az általános és egyéni aktusok törvényes és idıbeni meghozataláért a saját hatáskörébıl, és az aktusok törvényes végrehajtásáért a törvénnyel összhangban, az Iskola Tanácsa pedig felelıs a többi általános aktus meghozataláért és összehangolásáért a saját hatáskörébıl a törvénnyel összhangban.

17 70. cikkely Ha a reprezentatív szakszervezettel nem születik megegyezés a kollektív szerzıdés megkötésérıl a munkaadónál (az Iskola kollektív szerzıdése), akkor a törvény közvetlenül lesz alkalmazva, az ágazat vagy a csoport külön kollektív szerzıdése, a törvénnyel összhangban. 11. Átmeneti és záró határozatok 71. cikkely Azok a hallgatók akik az iskolába a Felsıoktatási törvény meghozatala elıtt íratkoztak be, a már megkezdett Tanterv szerint fejezhetik be a képzést, de legkésıbb két évvel a rendes oktatás befejezése után. A cikkely 1. pontjából a hallgatók folytathatják a már megkezdett tanulmányaikat az Iskola tantervei szerint, olyan körülmények mellett amelyeket ez a Statutum és a Hallgatói Szabályzat írnak elı. 72. cikkely Az a személy aki a Felsıoktatási törvény meghozatala elıtt szerzett szakmai fokozatot, kérvényezheti az Iskolától, hogy a szakoktatás akadémiájának konferenciája, és az oktatási szabályzat által elıírt kritériumokkal összhangban határozza meg hogy a korábban megszerzett fokozat melyik - a Nemzeti tanács által meghatározott - szakmai megnevezésnek felel meg. Abban az esetben ha az Iskola e cikkely 1 pontjából meghatározza a megfelelı szakmai megnevezést, új diplomát ad ki, a régit pedig érvényteleníti. Az iskola a következı rendeleteket hozza: 73. cikkely 1. Statutum, 2. Hallgatói szabályzat. 3. Távhallgatói szabályzat, 4. Az önértékelésrıl és a tanterv minıságoszályozásáról, oktatásról és munkafeltételekrıl szóló szabályzat, 5. Az elıadó más felsıoktatási intémzényben való szerzıdtetésének feltételeirıl és eljárásáról szóló szabályzat, 6. Az elsıfokú képzésbe való íratkozásról szóló szabályzat (általános szakképzés), 7. A diákparlamentrıl szóló szabályzat, 8. Külföldi felsıoktatási diplomák elismerésérıl és külföldi tantervek értékelésérıl szóló szabályzat, 9. A hallgatók fegyelmi felelısségérıl szóló szabályzat, 10. A nyomtatványok kiadásáról szóló szabályzat, 11. A kutatási fejlesztési egységrıl szóló szabályzat, 12. Munkahelyi biztonságról szóló szabályzat, 13. Tőzvédelmi szabályzat, 14. Könyvelıségi szabályzat, 15. Kisösszegő nyilvános beszerzésrıl szóló szabályzat, 16. A munkaadónál lévı kollektív szerzıdés, 17. A munkák rendszerezésérıl szóló szabályzat, 18. Az Iskola tanácsáról szóló ügyrendi szabályzat, 19. A Tantestóletrıl szóló ügyrendi szabályzat, 20. A professzionális etika kódeksze, 21. A tandíjról szóló szabályzat, 22. A szakmai megnevezésekrıl szóló szabályzat, 23. Az irodai üzemelés és arhiválásról szóló szabályzat. 24. A katedra munkájáról szóló ügyrendi szabályzat, 25. A dolgozók oktatásáról, szakmai képesítésérıl és továbbképzésérıl szóló szabályzat, 26. A fegyelmi és anyagi felelısségrıl szóló szabályzaté 27. A munkatársak és elıadók munkába állásának, és szakmai megnevezés megszerzésének feltételeirıl szóló szabályzat. 74. cikkely Az Iskola Szabályzata az Iskola hirdetıtábláján való közzétételétıl számított nyolcadik napon lép érvénybe.

18 75. cikkely Ennek a Szabályzatnak az életbelépésével hatályát veszti a Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola /2002 számú Szabályzata, mely án lépett érvénybe. Az iskolatanács elnöke Mr. Pintér Róbert

19 HATÁROZAT A SZABADKAI MŐSZAKI SZAKFİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL I Az iskolatanács a Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola Szabályzatát megszavazta. II A határozat egyhangú szavazással került elfogadásra. III Az Iskola Szabályzatának meghozataláról szóló értesítés az Iskola hirdetıtábláján én ki lett függesztve. IV A Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola Szabályzata tıl van érvényben. Az iskolatanács elnöke Mr. Pintér Róbert

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása:

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi feladatok ellátására. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

Fegyelmi intézkedések az alsó-szászországi (Németország) közoktatási rendszerben

Fegyelmi intézkedések az alsó-szászországi (Németország) közoktatási rendszerben Faludi Orsolya Fegyelmi intézkedések az alsó-szászországi (Németország) közoktatási rendszerben Németországban a közoktatás szövetségi felügyelet alatt áll, azonban ennek konkrét formája a tartományok

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület meghatározása 1.1. Az egyesület megnevezése Élı Erdély Egyesület, továbbiakban Egyesület. 1.2. Az Élı Erdély Egyesület

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

2014. Tájékoztató Óbecse Községi Közigazgatási Hivatala tevékenységérıl 5. 11.

2014. Tájékoztató Óbecse Községi Közigazgatási Hivatala tevékenységérıl 5. 11. Tájékoztató Óbecse Községi Közigazgatási Hivatala tevékenységérıl 2014. 5. 11. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetıjének helyettese Kovač Zoran okleveles jogász Tartalom: 1. BEVEZETİ RÉSZ... 7 2. ALAPADATOK

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010 3.8. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 373/2010. SZÁMÚ HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TEMÉSZ Választási Szabályzat

TEMÉSZ Választási Szabályzat TEMÉSZ Választási Szabályzat TATABÁNYA ERİMŐ MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE (TEMÉSZ) VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT Alapvetı rendelkezések A TEMÉSZ Választási Szabályzata összhangban van a TEMÉSZ Alapszabályával

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2006. május 26-tól 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza és A Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21-én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovicei tér 1916/96, Dunaszerdahely (az iskola kódja 63008)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KOSÁRLABDA JÁTÉKVEZETİK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KOSÁRLABDA JÁTÉKVEZETİK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KOSÁRLABDA JÁTÉKVEZETİK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A JÁTÉKVEZETİ - 2 - Kosárlabda játékvezetı az a személy, aki kosárlabda mérkızések levezetésére képesítést

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS szeptember 3-30-ig.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS szeptember 3-30-ig. 1 VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2007. szeptember 3-30-ig. 2 ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2007. szeptember 3-30-ig. Az üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat három évre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovicei tér 1916/96, Dunaszerdahely (az iskola kódja 63008)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben