A SZABADKAI MŐSZAKI SZAKFİISKOLA A L A P SZ A BÁ LY Z A T Á T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZABADKAI MŐSZAKI SZAKFİISKOLA A L A P SZ A BÁ LY Z A T Á T"

Átírás

1 SZABADKAI MŐSZAKI SZAKFİISKOLA SZ A B A D K A Szám: /07 Dátum: A Felsıoktatási törvény (Az "SZK Hivatalos Közlönye" 76/2006 szám) 46. és 53. cikkelye alapján, a Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola Tanácsa a án megtartott ülésen meghozta A SZABADKAI MŐSZAKI SZAKFİISKOLA A L A P SZ A BÁ LY Z A T Á T 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely A Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola (a továbbiakban: Iskola), egy független felsıoktatási intézmény, amely alapfokú és speciális szaktanulmányokat folytat a következı oktatási és tudományos területeken: mőszaki, technológiai, elektrotechnikai tudományok, számítógépes tervezés és gépészet. 2. cikkely Ez a törvény, mint alapvetı jogi aktus meghatározza az Iskola jogi státuszát, tevékenységét, szervezetét, mőködését, vezetését, irányítását, szakmai szerveit, a Diákparlamentet, a pénzügyeket, a tanulmányok típusait, szintjeit és terjedelmét, oktatási és nem oktatási alkalmazottakat, a nyelvet, amelyen tanulmányok folynak, a tanulmányok szabályait, rendszerét, nyilvántartásokat és nyilvános dokumentumokat, külföldi felsıoktatási dokumentumok elismerését, külföldi tanulmányi programok értékelését, a munka nyilvánosságát, munkások értesítését, üzleti és egyéb titkokat, általános aktusokat, kollektív szerzıdéseket, átmeneti és záró rendelkezéseket. 3. cikkely án a Vajdasági Népképviselıház Tartományi Tanácsának 395. számú határozata értelmében Szabadkán megalakult az Iskola, és beírták a Kerületi Gazdasági Bíróság regiszterébe Szabadkán a Fi- 780/65 számú határozattal én Mőszaki Fıiskola szabadkai székhellyel. Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az iskola felett a Szerb Köztársaság Kormánya 1993-ban átvette. A fıiskolák térbeli eloszlásáról és szerkezetérıl szóló határozattal a Szerb Köztársaság Kormánya 2002-ben az Autonóm tartomány meghatározott fennhatóságairól szóló törvényben az alapítói jogokat és kötelezettségeket átruházta a Vajdaság Autonóm Tartománynak. A ei / számú mőködési engedély szerint, amit az Oktatási és Kulturális Tartományi Titkárság Vajdaság Autonóm Tartomány adott ki, a Szabadkai Mőszaki Fıiskola (a továbbiakban: Iskola), felsıoktatási intézményként folytatja a mőködését - Висока техничка школа струковних студија из Суботице Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola Szabadka. Az Iskola a következı néven mőködik: Висока техничка школа струковних студија Суботица Visoka tehnička škola strukovnih studija - Subotica - Szabadkai Mőszaki Szakfıiskola Szabadka. Az Iskola rövidített neve: ВТШ VTŠ SZMSZ. Iskola tevékenységi kódja többi felsıoktatási intézmény. Az Iskola székhelye Szabadka, Marko Orešković utca cikkely Az Iskolának van egy száraz pecsétje, amelyet a oklevelek tanúsítására használ. A száraz pecsét kör alakú, átmérıje 45 mm, a közepén a Szerb Köztársaság kicsi címere van. A száraz pecsét szövege szerb nyelven cirill és latin betős írásmóddal van kiírva, valamint magyar és a horvát nyelven és írással.

2 A száraz pecsét szövege koncentrikus körökben a Szerb Köztársaság kis címere körül helyezkedik el. A pecsét külsı körében van a Szerb Köztársaság neve, az elsı következı körben a Szerb Köztársaság név alatt a Vajdaság Autonóm Tartomány neve van kiirva. A következı belsı körben az Iskola neve található - Висока техничка школа струковних студија. A Szabadka székhely a következı belsı körben az Iskola neve alatt van. Az Iskolának négy kerek, 40 mm nagyságú, nyomtatásra való pecsétje van, amelyeknek tartalma azonos mint a száraz pecsét e cikkely 1. bekezdésébıl. A pecsét minden egyes példánya római számmal sorszámmal van jelölve, amely a Szerb Köztársaság címere és az Iskola székhelye között helyezkedik el. A római I-gyel jelzett pecsét az Iskola által meghozott dokumentumok és alapvetı aktusok tanúsítására szolgál. A római II-vel jelzett pecsét a hallgatók nyilvános iratainak index és más dokumentumok tanúsítására szolgál, amleyeket a tanulmányi és oktatási osztály ad ki. A római III-mal jelzett pecsét a pénzügyi dokumentumok tanúsítására szolgál. A római IV-gyel jelzett pecsét az oklevelek tanúsítására szolgál. Az Iskolának van egy 28mm átmérıjő kis pecsétje, amit könyvecskék, legitimációk és hasonlók tanúsítására használnak. A kicsi pecsét tartalma és kiírésésnak a módja ugyanaz, mint az 1. bekezdésben levı száraz pecsété. A kis pecséten az Iskola rövidített neve van. Az Iskolának van egy 75 x 40mm-es téglalap alakú bélyegzıje, amelyen szerb nyelven cirill és latin írásmóddal, ezenkívül magyar és horvát nyelven a következıket írja: Висока техничка школа струковних студија, Суботица, број акта..., датум... Az iskola vezeti a pecsétek és bélyegzık nyilvántartását, azokkal az adatokkal, hogy mikor lettek használatba véve, kinek lettek átadva megırzésre és kezelésre, a céljuk és a határidı, hogy mikor lettek használaton kívül helyezve. Az Iskola titkára, illetve az általa felhatalmazott személy felelıs az Iskola száraz pecsétje, pecsétei és bélyegzıi megfelelı használatáért és megırzéséért. A vezetı tisztségviselıje az Iskola igazgatója. Az igazgató képviseli az Iskolát. 5. cikkely 6. cikkely Az Iskola tevékenysége a felsıoktatás megvalósítása alapvetı elsıfokú tanulmányoken és másodfokú szakirányú továbbképzésen keresztül akkreditált tanulmányi programok keretein belül azzal a céllal, hogy átvigye a tudományos és szakmai tudást és készségeket és a szakmai ifjúság biztosítása. Az iskola az alaptevékenységét a tevékenységek osztályozásának következı kategóriái szerint valósítja meg: Más felsıoktatási intézmények - Alapfokú elsıfokú szakfelsıoktatás Gépészmérnöki, Villamossági és Számítástechnikai területeken. - Másodfokú szakirányú továbbképzés Gépészmérnöki, Villamossági és Számítástechnikai területeken Felnıttképzés és más helyeken nem említett egyéb oktatás. Standard tanfolyam számítógépeken való munkára Kutatás és fejlesztés Alap- és alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés Kutatás és kísérleti fejlesztés technikai és technológiai tudományokban Kutatás és fejlesztés a multidiszciplináris tudományokban Kutatás és fejlesztés a nem említett természettudományokban Építészeti és mérnöki tevékenységek és mőszaki tanácsadás Tanácsadás számítógépes programokkal kapcsolatban Piac- és közvéleménykutatás Tanácsadás és menedzsment szolgáltatások Építıipari és egyéb projektek tervezése Mérnök szolgáltatás

3 Egyéb építészeti és mérnöki szolgáltatások Mőszaki vizsgálat és elemzés Tanácsadás számítógépes berendezésekkel kapcsolatban Számítógépes programok kidolgozása és tanácsadás velük kapcsolatban Egyéb számítógépekkel kapcsolatos tevékenységek Elektromos installációk és berendezések telepítése. 221 Kiadói tevékenység Könyvek és prospektusok kiadása Egyéb kiadói tevékenységek Nyomtatás, ami nincs megemlítve másik helyen. Nyomtatás nyomdagépekkel és más sokszorosító gépekkel, számítógépes nyomtatókkal, fénymásolókkal Kantin 7. cikkely Az Iskola tevékenységei a következı szervezeti egységeken keresztül valósulnak meg: 1. Oktatási-képzési, 2. Kutatási- fejlesztési, 3. Nem oktatói-titkárság, Az oktatási-képzési egység oktatási tevékenységet folytat alapfokú tanulmányok keretein belül. Az oktatási-képzési egységet az oktatási folyamatban résztvevık alkotják. Az oktatási-képzési egység munkáját a tanulmányi igazgatóhelyettes vezeti. A kutatási-fejlesztési egység projektumok kidolgozásával, innovációkkal, szakmai továbbképzéssel, technológia átadással, stb. foglalkozik. A kutatási-fejlesztési egységet adott tevékenységgel foglalkozó szakmai csoportok résztvevıi alkotják. A kutatási-fejlesztési egység munkáját a kutatási-fejlesztési igazgatóhelyettes vezeti. A titkárság-nem oktatói egység jogi, személyzeti, általános, a tanulmányok szükségleteivel kapcsolatos, pénzügyi-könyvelıségi, technikai és segéd munkákkal foglalkozik. A titkárság munkáját a titkár vezeti. 2. SZAKFİISKOLÁK AKADÉMIÁJA KONFERENCIA 8. cikkely Az Iskola tagja a Szakfıiskolák Akadémiája Konferenciának. A közös érdekek és politika megvalósítása és összehangolása végett az Iskola aktívan részt vesz a Szakfıiskolák Akadémiája Konferencia munkájában, fıként a következı kérdések megfontolásában: - az oktatási-szakmai és oktatási-mővészeti tevékenységek fejlesztése, - javaslatok és vélemények az oktatási, mővészeti és szakmai munka minıségi értékelésének szabványairól, - megfelelı területek szakmai elnevezései listájának javaslatai meghatározása és ezen elnevezések rövidítései, valamint más kérdések, amelyekkel a Konferencián foglalkoznak, - a szakmai fıiskola anyagi helyzete és a hallgatók helyzete. Az Iskolát a Konferencián az igazgató képviseli.

4 3. A TANULMÁNYOK FAJTÁI, SZINTJEI ÉS KITERJEDÉSE 9. cikkely Az Iskola szaktanulmányokat szervez és valósít meg az akkreditált tanulmányi programok keretein belül, amelyek képesítik a hallgatókat a tudásuk és készségeik alkalmazására, hogy be tudjanak kapcsolódni a munkafolyamatokba. Az alapfokú tanulmányok ezeken az oktatási-tudományos területeken folynak: - technikai-technológiai tudományok, e szakterületeken: - gépészmérnök, - villamossági és számítástechnikai mérnök. Alapfokú tanulmányok a következı tanulmányi programokon folynak: 1. Tanulmányi program - Termékfejlesztés és mechatronika. 2. Tanulmányi program - Termotechnika és ökológia. 3. Tanulmányi program - Elektronika és telekommunkációk. 4. Tanulmányi program - Automatika és energetika. 5. Tanulmányi program - Számítástechnika. 6. Tanulmányi program - Internet és elektronikus ügyvitel. Másodfokú-specialista tanulmányok minden tanulmányi programon folynak. 10. cikkely A tanulmányi program minden tantárgya rendelkezik ESPB pontokkal. Az alapfokú tanulmányoknak 180 ESPB pontja van, míg a specialista tanulmányoknak 60. A 60 ESPB pont megfelel a hallgatók átlagos össztevékenységének 40 órás terjedelmő munkahetekkel egy iskolaévben. A hallgatók összes tevékenysége aktív oktatásból (elıadások, gyakorlatok, praktikumok, szemináriumi munkák), önálló munkából, kollokviumokból, vizsgákból, a szakdolgozat kidolgozásából, helyi közösségi önkéntes munkából és más munkákból áll. Egy iskolaév folyamán az aktív oktatás összes óraszámában a hallgatók tevékenysége nem lehet kevesebb mint 600 óra. A szakdolgozat pontjainak száma benne van a tanulmányok befejezéséhez szükséges pontok számában. 11. cikkely A különbözı tanulmányi programok között az Iskolában lehetıség van a pontok átvitelére a tanulmányi program szerint. A hallgató személyes kérelmére az elızı bekezdésben említett pontok átvitelérıl szóló határozatot a Hallgatói és oktatási bizottság hozza meg a Tanulmányi rendelet szerint. Más felsıoktatási intézménybıl pontokat áthozni az Iskola és az adott intézmény közötti megállapodás alapján lehet. 12. cikkely Az Iskola tantestülete nevezi ki a Minısítési bizottságot. A Bizottság tagjait az elıadók, szakmunkatársak, nem tanári alkalmazottak és a hallgatók soraiból nevezik ki. A Bizottság tagjait az elıadók, szakmunkatársak, nem tanári alkalmazottak soraiból a Tantestület nevezi ki. A Bizottság tagjait a hallgatók képviselıibıl a Diákparlament nevezi ki. A Minısítési bizottságnak van elnöke, akit az elıadók közül a Tantestület nevez ki. A Minısítési bizottság fennhatósága alá tartozik: - a tanulmányi programok, tanítás, munkafeltételek, a tanulmányok hatékonysága és sikeressége önértékelésének a megszervezése és lebonyolítása,

5 - kimutatás készítése az önértékelésrıl, - kezdeményez és javaslatot tesz megelızı és korrekciós intézkedésekre azért, hogy elımozdítsa az oktatást, a tanulmányi programokat és a munkafeltételeket, és javítsa a tanulmányok hatékonyságát és sikerességét, - a belsı minıségbiztosítási mechanizmusok fejlesztésének és javításának kezdeményezése az Iskolai munka minden munkafolyamatában. Az önértékelés módszerét és eljárását a tanulmányi programok, az oktatás és a munkafeltételek önértékelésérıl és minıségi értékelésérıl szóló Rendelet szabályozza. Hogy a Bizottság megvalósíthassa az e cikkely 6. bekezdésében levı feladatokat, olyan eljárásokat alkalmaz, amelyek összhangban vannak azokkal a kritériumokkal, amelyeket a felsıoktatási kérdésekkel foglalkozó miniszter által meghozott Rendelet szabályoz. A bizottság e cikkely 1. bekezdése alapján végzi az önértékelést és a tanulmányi program, oktatás és a munkafeltételek minısítését legalább háromévente a Nemzeti tanács által meghatározott szabványnak megfelelıen. Az önértékelés folyamatában a hallgatók étékelését is figyelembe kell venni. 3. AZ ISKOLA SZERVEI 13. cikkely Az Iskola rendelkezik irányítási, munkaviteli és szakmai szervekkel, valamint Diákparlamenttel. Az Iskola irányítási szerve a Tanács. 14. cikkely A Tanács 17 tagot számlál. A Tanácsba 11 tagot az Iskola, 3 tagot a hallgatók és 3 tagot az Iskola alapítója delegál. A Tanács elnökét az Iskolát képviselı tanácstagok közül kell választani. A Tanács rendelkezhet tanácselnök-helyettessel. A Tanács mandátuma 3 évre szól, kivéve a hallgatók által delegált tanácstagokat, kiknek mandátuma 1 évig tart. 15. cikkely Az Iskola által delegált tanácstagokat titkos választás útján kell megválasztani. Az Iskola 11 tanácstagja közül hetet a Tantestület javasol és választ meg a tanárok soraiból, míg a maradék 4 tagot a titkárság javasolja és választja meg az oktatással nem foglalkozó alkalmazottak közül. Az oktatók közül csak az a jelölt válhat a Tanács tagjává, akit a tantestület többségi szavazattal támogat. Az oktatással nem foglalkozó alkalmazottak közül csak az a jelölt válhat a Tanács tagjává, akit a Titkárság többségi szavazattal támogat. A hallgatók közül csak az kerülhet be a Tanácsba, aki az adott Iskolaévben elıször írta be az elsı, második vagy harmadik évet és az adott évfolyam hallgatóinak többségi szavazatát elnyerte. A hallgatók képviselıit a Diákparlament választja olyan módon és eljárás szerint, amely külön szabályzatban van lefektetve a hallgatói parlamentekrıl. A Tanács tagját mandátuma lejárása elıtt le lehet váltani, ha ellene büntetıjogi eljárás indult, ha megszegte a szakmai etika kódexét, ha nem tesz eleget tanácstagi kötelességeinek vagy mert megszőnik az Iskolában a munkaviszonya. Javaslatot és döntést a tanácstag leváltásáról az a testület hoz, amely megválasztotta tagnak. Az átmeneti idıszakban a választás levezetéséig és az Iskolai Tanács megalakuló üléséig az Iskolai Irányító tanács kinevez egy bizottságot, melynek feladata megszervezni a Tanács azon tagságának megválasztását, akik az Iskola és a Diákparlament sorai közül kell, hogy kikerüljönek.

6 16. cikkely Az Iskolai Tanács hatáskörét a törvény és ez a Alapszabályzat határozza meg, amely magába foglalja: 1. Az Iskola Alapszabályzatának kidolgozását, 2. Választja és felmenti hivatalából az Iskola igazgatóját, 3. Pénzügyi tervet hoz, 4. Elfogadja az üzleti beszámolót és az évi elszámolást, 5. Elfogadja a befektetésekre szánt eszközök tervét, 6. Beleegyezését adja az Iskola tulajdonával kapcsolatos döntésekhez, 7. Beleegyezését adja a pénzügyi eszközök elosztásához, 8. A tandíj nagyságáról hoz döntést, 9. Évente legalább egyszer üzleti beszámolót ad át az alapító szervnek, 10. Döntést hoz általános jellegű iratok elfogadásáról, melyeket a szakmai szerv javasolt, 11. Külső pénzügyi revizor választásáról dönt, 12. Munkások és hallagtók panaszairól dönt mint másodrendű szerv, 13. Más feladatokat is ellát a felsőoktatási törvénnyel és ezen Alapszabályzattal összhangban. Ezen cikkely második bekezdése 1, 3, 4, 5 és 8 pontjaiban található javaslatokról a szakmai szerv dönt, a Kollégium. Az Iskola Kollégiumát az igazgató, igazgatóhelyettes valamint igazgató segédek, titkár és a pénzügyi vezetık képezik. A bizottság döntéseket többségi szavazattal hoz a bizottsági taglétszámhoz viszonyítva. Pontosabb szabályozás a bizottsági ülések összehívásáról és annak mőködésérıl a munkáról szóló szabályzatban kerül pontosabb meghatározásra. Az Iskola üzleti szervét az igazgató képezi. 17. cikkely Az Iskola igazgatóját az Iskola azon tanárai közül kell választani, akik doktori tudományos cím viselıi, akik meghatározatlan idıre vannak alkalmazásban teljes munkaidıvel és Szerbiai állampolgárok. Az iskolaigazgató nem lehet olyan személy, aki ellen jogerıs bírósági ítélet született nemi szabadság ellen elkövetett bőntettben, az Iskola által kiadott hivatalos okirat hamisíta miatt vagy egyéb bőntett elkövetése miatt, amelyben az illetıt jogerısen börtönbüntetésre ítélték, valamint azon személyek sem lehetnek igazgatók, akik vétettek a szakmai etika kódexe ellen. Az igazgatót három évre választják egyszeri újraválasztási lehetıséggel. 18. cikkely Az igazgató megválasztásának folyamatát az Iskolai Bizotság indítványozza belsı pályázat kiírásával legkésıbb 3 hónappal az elızı igazgató mandátumának lejárta elıtt. A pályázat szövegének tartalmaznia kell: az Iskola nevét és címét, az igazgató megválasztására vonatkozó különleges feltételeket, a dokumentációt, amelyet a jelöltnek át kell adnia a jeletkezéssel együtt és a jeletkezés határidejét. A jelentkezési határidı 15 nap az Iskola hirdetıtábláján megjelentetett belsı pályázattól számítva. A Tanács egy öttagú bizottságot jelöl a pályázat lebonyolítására. A bizottság, ami a pályázat lebonyolítására alakult meg, fogadja és értékeli a beérkezett jelentkezéseket és dokumentációkat (bizonylatot arról, hogy a kinevezésrıl szóló feltételeknek eleget tesz a jelölt, bizonylatot a munkatervrıl és arról, hogy nincs törvényes akadálya a kinevezésnek). A bizottság azon jelöltek jelentkezését, akik eleget tesznek a kiírt feltételeknek és a Tantestület és a nem az oktatásban dolgozók véleményét továbbítja a Tanácsnak legkésıbb 7 nappal a jelentkezési határidı lejárta után. A Tanács titkos választáson választja az igazgatót. Azon jelölt lesz megválasztva igazgatónak, aki többségi szavazatra tesz szert a Tanács létszámához viszonyítva. Ha a szavazás elsı körében egy jelölt sem szerzi meg a többségi szavazati számot, akkor a két legtöbb szavazatot szerzett jelölt jut a második választási körbe.

7 Ha akármilyen okból kifolyólag nem sikerül igazgatót választani, akkor a Tanács megbízott igazgatót választ három hónapra. Megbízott igazgatót az Iskola azon tanárai közül kell választani, akik doktori tudományos cím viselıi, akik meghatározatlan idıre vannak alkalmazásban teljes munkaidıvel és Szerbiai állampolgárok. A választási eljárást be kell fejezni június végéig és a mandátum azon év október elsejétıl kezdıdik. 19. cikkely Az igazgató a felel az Iskola ügyvezetéséért, törvényes munkájáért és az Iskola programjának megvalósításáért. Az Iskola ügyvezetésének tekintetében az igazgató hatátáskörébe tartozik az, hogy: 1. Döntést hozzon a munkások munkaviszony létesítéséről és megszüntetéséről a törvénnyel összhangban, 2. Megszervezze és vezesse az Iskola munkafolyamatait, 3. Döntéshozási felhatalmazással rendelkezik az anyagi és a pénzügyi ügyvezetésben. Minden kiadásról az igazgató dönt, kivéve amelyről a törvény vagy ez az Alapszabályzat illetve valamely általános aktus úgy nem rendelkezik, hogy más szerv jóváhagyására van szükség, 4. Áláírja a diplomákat és diploma kiegészítőket, 5. A Tanács döntéseit végrehajtja, 6. Szabályzatot hoz az ügyvezetés szisztematizációjával kapcsolatban, 7. Döntést hoz az alkalmazott hozájárulásának mértékéről az Iskola üzleti sikeréhez, illetve fizetésemelésről a Kollégium javaslatára. 8. Szerződéseket, meghagyásokat és más aktusokat ír alá, melyekkel más szervek döntéseit hajtja végre és önálló döntéseket hoz a törvénnyel, alapszabályzattal és más általános aktusokkal összhangban. 9. Más munkákat is végez a törvénnyel, Alapszabályzattal és más aktusokkal összhangban. 20. cikkely Az igazgató személy fölmenthetı tisztsége alól a mandátuma lejárta elıtt személyes kérésére és a törvény által elıírt esetekben. Az igazgató személy felmentésérıl az Iskola Tanács dönthet titkos szavazással, a szavazatok többségével. 21. cikkely Az igazgató alkalmazhat helyetteseket, illetve segédeket melyeket melyeket a Tanács választ ki az igazgató ajánlására. Az Iskola Szakmai Szervei 22. cikkely Az iskola Szak-szerveit alkotják: Tantestület, Katedrák, Kollégium és Bizotság a minıségért. Az Tantestületet képezik az oktatók és a szakmunkatársak. A Tantestületi ülést az igazgató vezeti. A Tantestület munkáját a munkaügyi Szabályzat írja elı. 23. cikkely A Tantestület munkájában résztvesznek a hallgatók képviselıi is, az oktatás minıségének a biztosításával, a tanterv reformálásával, az egyetemi tanulmányok hatékonységával és az ESPB pontokkal kapcsolatos kérdések megvitatásában és döntésében. A Tantestület elızı pontban leírt kérdésekkel kapcsolatos munkákban a hallgatók a tagok 20%-át kell képezniük, valamint bármely a Tantestület által létrehozott testületben a tagok 20%-át kell hogy képezzék. 24. cikkely A Tastestület hatáskörébe tartozik: 1. Szakirányok elfogadása 2. Elıadók és szakmunkatársak kinevezése

8 3. Az oktatás minıségének, hatékonyságának vizsgálata és a szakirányok fejlesztése 4. A más felsıoktatási intézményben tanult hallgatók vizsgáinak elismerése és ezek ESPB pontjainak meghatározása. 5. Az egész életen át tartó oktatási programok elfogadása. 6. Egyéb munkákat végezhet, amit a törvény, a statútum és egyéb az iskola általános rendelkezéseivel megegyezik. A Tantestület döntéseket többségi szavazatokkal hozhat. 25. cikkely A Tantestület szükség szerint formálhat szak-testületet adott kérdések megvizsgálására melyekrıl a Tantestület dönt. Katedrák 26. cikkely Katedrák a szakirányok szerint szervezıdhetnek, hozzá tartozhatnak elıadók és szakmunkatársak akik legnagyobb részt ezen a szakirányon tanítanak. Egy elıadó vagy egy szakmunkatárs egy katedrához tartozhat. A katedra munkáját a katedra vezetı határozza meg. A kateda vezetıt az igazgató nevezi ki a katedra ajánlására az elıadók közül. Az Iskola katedrái: -Termékfejlesztés és mechatronika -Termotechnika és ökológia -Eletrotechnika és telekomunikáció -Automatika és energetika -Számítástechnika - Internet és elektronikus ügyvitel A Katedra hatáskörei: -a szakirányokkal kapcsolatos ajánlások, változtatásokat ajánlhat a Tantestületnek, - az igazgatónak ajánlást tesz a tanévben a katedrán belüli tantárgyak szétosztására az oktatók és a szakmunkatársak között, - az oktatás fejlesztésével és modernizációjával kapcsolatban tehet javaslatot, - gondot visel a laboratórium felszereltségérıl, - a Tantestületnek ajánlást tesz különbözı szakmai elıremenetelre, - az igazgatónak ajánlást tesz a diplomamunkák témájával kapcsolatban, ajánlást tesz a mentor személyére és a védés alkalmával a háromtagú bizottság személyére. - különbözö munkákat végezhet a szakmai oktatással és az oktatási aktivitással kapcsolatban 27. cikkely A hallgatói önkormályzat egy szerv mely az iskola keretein belül müködik azon céllal, hogy védje a hallgatók jogait. A hallgatók az Iskola munkájában a hallgatói önkormányzat keretein belül vehetnek részt. A kiválasztott képviselıik az Iskola döntéshozó szerveiben, szak-szerveiben, és más intézmények szerveiben melyben a hallgatók illetékesek érvényesíthetik érdekeiket. A hallgatói önkormányzat tagjait minden évben titkos szavazással választják, melyen résztvesz az iskola minden hallgatója. Minden szakirányról három képviselıt választanak egy éves mandátummal. A hallgatói önkormányzat a hallgatók érdekeinek a képviselésére kiválasztják a képviselıjüket az Iskola Tanácsába valamint a Tantestületbe. A hallgatói önkormányzat szabályzata meghatározza a tagok választának módját, hatáskörét, a tevékenységének módját. stb.. 1. Az Iskola pénzelése

9 28. cikkely Az iskola a tevékenységéhez szükséges eszközöket a törvény szerint a következı forrásokból kaphat: 1. Eszközök melyet az alapító biztosít (Költségvetés); 2. Tandíj; 3. Adományok, ajándékozás, hagyományozás; 4. Eszközök tudományos-kutató, mővészi és szakmai munkákra; 5. Projektek és szerzıdések oktatással, kutatással és konzultációkkal kapcsolatban; 6. Térítmények komerciális és más szolgáltatásokra; 7. Alapítói jogok és harmadik személyel kötött szerzıdés alapján 8. Más forrásokból a törvény szerint. 2. Az oktató és a kisegítı személyzet 29. cikkely Az oktató személyzethez tartoznak az elıadók és a szakmunkatársak, míg a kisegítıszemélyzet a titkársághoz tartozik melynek feladata: jogi, káder, álltalános ügyek intézése, az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatos tevékenység végzése, pénzügyi-számviteli ügyek és mőszaki kisegítı munkák elvégzése. 30. cikkely Az tanárok kinevezései: alkalmazott tudományok professzora, elıadó és idegennyelv-tanár. Az alkalmazott tudományok professzora kinevezésre olyan személy választható aki megszerezte a tudományok doktora fokozatot arról a területrıl amelyre választják. Az elıadó kinevezésére olyan személy választható amely rendelkezik magiszteri akadémiai fokozattal vagy specialista szakmai címmel, arról a területrıl amelyre választják. Az idegennyelv-tanár kinevezésére olyan személy választható amely rendelkezik felsıoktatási elsıfokozattal, rendelkezik megfelelı szakterületeken megjelentetett szakmai cikkekkel, és tanítási munkára alkalmas. Az alkalmazott tudományok professzora kinevezést kaphat és munkaviszonyt köthet nem meghatározott idıre. Elıadók és idegennyelv-tanárok kinevezést kaphatnak és munkaviszonyt köthetnek 5 évre. Docens beosztású tanárok, rendes vagy ideiglenes professzorok minden képzési fokozaton taníthatnak. 31. cikkely Az iskola igazgatója írhatja ki a pályázatokat a munkaviszony megkötésére, és a tanári kinevezés megadására. Az igazgató a Tanári tanács ajánlása alapján kinevezi azt a 3 bizottság-tagot a elıreterjesztés írására, amelybıl legalább 2 azon a szakmai vagy tudományos területen tevékenykedik amelyre a kandidátust megválasztják. A bizottság tagjai azon vagy magasabb kinevezésen kell hogy legyenek amelyre a kandidátust választják. A bizottság tartja magát a Nemzeti tanács ajánlataihoz ami a tanárok kinevezési feltételeirıl szól. A bizottság elıreterjesztéseit többségi szavazással hozza meg. A elıreterjesztést nyilvánosság elé hozzák 15 napig, erre az idıre lehetséges az ellenvetések beadása. Ezek után a bizottság átadja az ajánlatot a Tanári tanácsnak, elbírálásra. A Tanári tanács döntése végleges. Amennyiben a bizottság 30 napon belül nem írja meg az elıreterjesztés a Tanári tanács új bizottságot nevez meg. 32. cikkely Az iskolának jogában áll pályázat kiírása nélkül tanárt felfogadni valamely más független felsıoktatási intézménybıl amely nem a Köztársaság területén van, vendégprofesszor kinevezéssel. Az iskola igazgatója a vendégprofesszorral szerzıdést köt a tanítás elvégzésérıl. A szerzıdés megkötése egy tanévre szól, de lehet hosszabbítani.

10 33. cikkely A munkatársak kinevezései: asszisztens, oktatási munkatárs és szakmunkatárs. Asszisztensi kinevezést kaphat olyan PhD hallgató, aki korábbi tanulmányai során átlagban legalább 8 (nyolc) eredményt ért el, és aki elkötelezett a tudományos munkára. Azzal a személlyel aki asszisztensi kinevezést kapott 3 évre köthetı munkaviszonyi szerzıdés, és még 3 évig lehet meghosszabbítani. Elsı fokú oktatási munkatárs kinevezést azon személyek kaphatnak akik diplomai akadémiai vagy speciális hallgatói képzést elsı fokon legalább 8 (nyolc) átlaggal végeztek. Oktatási munkatárssal 1 évre szóló munkaszerzıdés köthetı, amelyet 1 évvel lehet hosszabbítani, de legtovább annak a tanév végéjéig amikor a tanulmányok befejezıdnek. Szakmunkatársi kinevezést kaphat azon személy akinek magas-fokú képzetsége van és 3 év munkatapasztalata a szakmában. Kinevezett szakmunkatárssal 1 évre szóló munkaszerzıdés köthetı, amelyet 2 évvel lehet hosszabbítani, de legtovább annak a tanév végéjéig amikor a tanulmányok befejezıdnek. Az iskola igazgatója írja ki a pályázatot a munkaviszony létesítésére és a kinevezések megszerzésére. Az igazgató a Tanári tanács ajánlása alapján kinevezi azt a 3 bizottság-tagot a elıreterjesztés írására, amelybıl legalább 2 azon a szakmai vagy tudományos területen tevékenykedik amelyre a kandidátust megválasztják. A bizottság tagjai tanári kinevezéssel kell hogy rendelkezzenek. A bizottság elıreterjesztéseit többségi szavazással hozza meg. A elıreterjesztést nyilvánosság elé hozzák 15 napig, erre az idıre lehetséges az ellenvetések beadása. Ezek után a bizottság átadja az ajánlatot a Tanári tanácsnak, elbírálásra. A Tanári tanács döntése végleges. Amennyiben a bizottság 30 napon belül nem írja meg az elıreterjesztés a Tanári tanács új bizottságot nevez meg. 34. cikkely Az iskolában az alkalmazottak jogait és kötelezettségeit beleértve más intézményekben való munkát, fizetett szabadságokat, a munkaviszony fagyasztását, választási periódusokat úgy mint a munkaviszony megszüntetését a felsıoktatási törvény, az iskola törvénykönyve valamint a munkáról szóló törvények szabályozzák. Öt munkaév után az iskolában dolgozó tanároknak engedélyezhetı egy munkaév fizetett távollét szakmai és tudományos továbbképzés céljából. A szakmai és tudományos továbbképzés tervgazdálkodása alapján a továbbképzést az iskola pénzeszközeibıl vagy valamely más pénzforrásokból biztosítja. A szakmai és tudományos továbbképzés tervgazdálkodását az Iskolatanács hozza, a Tanári tanács javaslatára. 3. A felsıoktatási képzés módja 35. cikkely Az iskola szervezi és vezeti le a képzést az iskolaév alatt ami október 1.-tıl a következı év szeptember 30.- ig tart. Az iskolaév két szemeszterre van felosztva ami egyenként 15 hétbıl áll. A tanítás a képzési területeken, vagy egyes tantárgyakból szabály szerinte egy szemeszterig tart, vagy kivételes esetekben két szemeszterig amit a képzési programmal szabályoznak. 36. cikkely Az iskola szerb nyelven és magyar nyelven szervezi és vezeti le a tanítást. 37. cikkely Az iskola szervezi le az elıadásokat és minden fajta oktatást minden hallgatónak.

11 A lehetıségekkel egy hangban az iskola külön feltételeket biztosít azon hallgatók részére akiknek külön szükségekre szorulnak. Szabályzattal a képzés szabályairól meghatározott az iskola kötelezettsége a képzések megszervezésének módjáról azok megtartásának idejérıl, a hallgatók informálása a képzések idıpontjáró és helyérıl, a képzések céljáról, módjáról és tartalmáról, a vizsgáztatók kritériumairól és mértékeirıl, a vizsgákon a nyilvánosság biztosításának módjáról és az eredménybe való betekintés biztosításában, úgy mint más kérdésekben ami a hallgatók részérıl fontos lehet. 3. A hallgatók 38. cikkely Elsı fokú képzésre hallgatói státuszt az iskolába meghirdetett képzési programok egyikére való beiratkozással kaphatnak a leendı hallgatók. Hallgatói önköltséges vagy hallgatói államilag költségtérített státuszt kaphatnak. Az iskolába azok a személyek iratkozhatnak be akik rendelkeznek bármely szakprofilú három vagy négy évig tartó középfokú képzettséggel, azaz azon személyek akiknek nosztrifikált diplomájuk van befejezett középfokú képzésrıl. Idegen állampolgárságú személyek ugyanazon beiratkozási feltételekkel iratkozhatnak be mint a hazai állampolgárok, ha hoznak bizonylatot a felhatalmazott szervezettıl hogy ismerik azt a nyelvet amelyen az oktatás folyik. A hallgatók beiratkozása a pályázat alapján történik. 39. cikkely Az igazgató a Tantestület javaslatára kiírja az iratkozási pályázatot az alapképzésre. A pályázat tartalmazza: beiratkozható hallgatók számát egyes szakirányokra, a beiratkozási feltételeket, a hallgatók rangsorolásának mércéjét, a pályázat végrehajtásának folyamatát, a rangsorolásra való fellebbezés módját és a határidıt, és az önköltségen tanuló hallgatók tandíjának magasságát. A pályázat legkésıbb 5 hónappal a tanév megkezdése elıtt jelenik meg. A Tantestület a pályázat lebonyolítása céljából Vizsgálóbizottságokat hoz létre. Az alapképzésre való Szabályzat a beiratkozásról részletesen leírja a beiratkozás feltételeit és folyamatát. 40. cikkely Az alapképzésre beiratkozó kandidátusok rangsorolásának alapja a középiskolában és a felvételi vizsgán elért eredmény. A kandidátusok, akik a Termékfejlesztés és mechatronika, Termotechnika és ökológia, Elektronika és telekommunikációk, Automatika és energetika, szakirányra szeretnének iratkozni, Matematikából írják a felvételi vizsgát. A kandidátusok, akik a Számítástechnika, Internet és elektronikus ügyvitel szakirányra szeretnének iratkozni, a Számítástechnika alapjaiból írják a felvételi vizsgát. A Fıiskola a pályázati feltételek alapján állítja össze a kandidátusok rangsorát. Az alapképzésre beiratkozhatnak azok a hallgatók, akik a ranglistán a beiratkozható hallgatók számába kerültek. A kandidátus, akinek megvan az általános érettségije, nem ír felvételi vizsgát. Ennek a kandidátusnak a felvételi vizsga helyett az általános érettségit pontozzák a 39. cikkelyben említett beiratkozási Szabályzattal összhangban.

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT (ALAPSZABÁLYZATI HATÁROZAT) Magyar Tannyelvű Tnaítóképző Kar Szabadka A Felsőoktatási törvény 53. cikkének első bekezdésésnek 1. pontja alapján (Szerb Köztársaság hivatalos

Részletesebben

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT 1 CÍM TARTALOM OLDAL 1. Általános rendelkezések 3 1.1 Az iskola jogállása 3 1.2 Az iskola képviselete

Részletesebben

TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010.

TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010. TÖRVÉNY A FELSŐOKTATÁSRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 76/2005. és 100/2007.szám - autentikus értelmezés, 97/2008. és 44/2010. szám) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz Jelen törvény

Részletesebben

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008 DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Egységes szerkezetben a 2008. december 18-án, 2009. február 26-án, 2009. október 1-én, 2009. november 12-én, 2010. október 7-én és 2012. február

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

58/2006. (VI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM. (a 2011. szeptember 29-ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben)

58/2006. (VI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM. (a 2011. szeptember 29-ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben) 58/2006. (VI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2011. szeptember 29-ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2011 Tartalomjegyzék I. RÉSZ SZERVEZETI

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat. Veres Péter Gimnázium

Szervezeti és Mőködési Szabályzat. Veres Péter Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzat Veres Péter Gimnázium Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja 1.2. A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapja 1.3.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2008. február 28. napjától hatályos változat Preambulum

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014.

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014. 3/b/2014. (X. 16.) számú határozat A Testnevelési Egyet tem (TF) Doktori Szabályzata 2014. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT EGYETEMI DOKTORI ISKOLA Sz. 1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben