Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola AZ ÁLLAMI, A CIVIL ÉS AZ ÜZLETI SZFÉRA RÉSZESEDÉSE AZ EGYETEMI-FOISKOLAI SPORTBAN AZ 1990-ES ÉVEKBEN Ph.D. tézisek Témavezeto: Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, kandidátus egyetemi tanár Szerzo: Hédi Csaba Budapest, 2004.

2 A témaválasztás indoklása A modern sport XIX. század végi kialakulását a civil társadalom termékének tekinthetjük. Kezdetekben a döntoen csak egy-egy sportágat muködteto és abban sporttevékenységet vállaló klubokat, egyesüléseket a társadalom civil szereploi hozták létre. A sport alapintézményrendszerének kialakulását követoen csak néhány évtizeddel késobb kapcsolódott be és vállalt kérve-kéretlenül szerepet az állam a sport szervezésében és irányításában kultúrától függoen eltéro módon és mértékben. A sport XX. század második felére teheto gazdasági jelentoségének növekedése magával hozta az üzleti szféra fokozatos, különösen az élsport szintjén egyre jelentosebb mértéku bekapcsolódását. Magyarországon a II. világháborúig leszámítva néhány beavatkozást a sport szektorait a civil társadalom muködtette. Radikális változást a II. világháborút követo idoszak hozott, miután a kelet-európai országokban közöttük hazánkban is úgynevezett népi demokratikus, majd szocialista társadalmi-politikai rendszerek alakultak és a kétpólusú világrend kialakulásával a sportot politikai funkcióját felerosítve mindkét oldalon más-más céllal, intenzitással és módon használták fel. Államosították a sportot, és ha nehézségek árán is de a muködo civil társadalmat ellehetetlenítették, megszüntették. A magyar sport fejlodését után az állami irányítás és az ezzel együtt járó ellenorzés határozta meg. Érvényes volt ez az egyetemi sportra is, mely a század elején világméretekben is úttöro módon, alulról jövo kezdeményezéssel szervezodött, és amelyet fokozatosan, majd 1953-tól teljesen perifériára szorítottak. Az 1956-os forradalom leverése után a rendszer néhány gesztusértéku megengedo döntésén kívül a következo évek lényegi változást nem hoztak az egyetemi és foiskolai sportban (sem). A kelet-európai ben lezajlott rendszerváltozásokkal véget ért a politikailag kétpólusú világ, megszunt az egypártrendszer s annak hegemóniája. 1

3 Ezzel egy idoben véget ért a modern sport több mint négy évtizeden át tartó történetének egy szakasza is. Bár az 1980-as évek közepén már az erodálódó rendszer látens termékeként egy viszonylag önálló diáksport szövetség létrehozása kezdodött, majd Magyar Diáksport Szövetség néven jött létre, az is csak formálisan, értékeit alulkezelve tudta szervezni és kezelni az egyetemi sport ügyét. A rendszerváltás tette lehetové, hogy az egyetem és foiskolai sport intézményrendszere az államtól függetlenné és autonómmá váljék. Ennek megvalósulása azonban ellentmondásosan történt, melynek feltárását kutatásunkban az állam, a civil és az üzleti szféra részesedésén keresztül próbáljuk meg feltérképezni. A rendszerváltozás utáni évek kialakult helyzet tisztázását és a célkituzések megfogalmazását megnehezítette, hogy a szocialista sportmodell regnálásának idoszakában a nemzetközi sportban, így a nemzetközi egyetemi sportban is érdemi változások következtek be, ahol már nem kizárólagos a civil társadalom szerepe és részvétele, hanem különbözo módon és mértékben jelen van az állam és az üzleti szféra is. Mindezek ismeretében nemcsak indokoltnak, hanem feltétlenül szükségesnek is mutatkozott annak megvizsgálása, hogyan alakult át a magyar egyetemi és foiskolai sport a rendszerváltozás után, különös tekintettel a civil sportélet ujjászervezodésére. Az értekezés célja Értekezésünk célja annak feltárása, hogyan történt a rendszerváltás a foiskolai, egyetemi sport intézményrendszerében, miként alakult az egyetemi-foiskolai sport szerkezete, muködése a rendszerváltás utáni évtizedben, különös tekintettel az állam, az üzleti és civil szektor részesedésére az egyetemi-foiskolai sportban. Hipotézisek Feltételezzük, hogy a felsooktatási intézmények testnevelés és sportéletére az óta életbe lépo, a területet érinto törvények, határozatok ellentmondásos hatást gyakoroltak. Egyfelol megteremtették az egyetemi-foiskolai sport társadalmasodásának törvényi kereteit, másfelol bizonytalanná tették a terület muködoképességét, különösen lokálisan és regionálisan. 2

4 A negatívan ható folyamatot felerosítette a sport intézményi hátterének szabályozatlansága, mely feltételezésünk szerint hozzájárult a testnevelés és sport személyi és tárgyi feltételeinek fokozatos romlásához. Feltételezzük, hogy az úgynevezett szocializmus erodálódásának idoszakában az egyetemi-foiskolai sport a társadalmasodás útján más területekhez képest korábban indult meg. Ezt az elonyt azonban az es rendszerváltás után csak átmenetileg tudta kihasználni elsosorban a finanszírozás ellentmondásossága miatt. Feltételezzük, hogy az üzleti szektor a tervezettnél lassúbb ütemben és mértékben vállalt részvételt a magyar egyetemi és foiskolai sportban. Eközben a 90-es évek második felében lokális szinten a lokálpatriotizmus, a folyamatosan kiépülo kapcsolati toke következményeként az üzleti szektor viszonylag nagyobb szerepet tölt be az intézményi sportélet finanszírozásában, mint az országos szintu szervezet támogatásában. Ugyanakkor a hazánkban rendezett Foiskolai Világbajnokságok magas szintu lebonyolításához érdemben járul hozzá a magántoke. Az egyetemi-foiskolai sport finanszírozása az elmúlt 15 évben alapvetoen közpénzekbol történt. A civil szféra hozzájárulása a terület finanszírozásához, muködtetéséhez szerény mértéku. Módszerek Ennek érdekében a szakirodalomban történo tájékozódás után hangsúlyosan szükségesnek véltük az elméleti keretek bemutatását, melyek értekezésünk szempontjából releváns értelmezést, fogalmi eligazodást nyújthatnak a modern társadalom három szegmenségnek fejlodési útjából. Szükségesnek látjuk néhány európai sportmodellen keresztül bemutatni a kormányzati a köztes és civil szervezetek struktúrán belüli elhelyezkedését, funkcióját, finanszírozásának irányát. A magyarországi sport rendszerváltást megelozo évtizedei nem bovelkedtek az egyetemi sport történetiségét, fejlodését elemzo tudományos értéku munkákkal. Fejlodésük áttekintése keretet biztosíthat az egyetemi sport társadalmasodásához vezeto út megértéséhez, a rendszerváltást követo évtized már demokratikus viszonyok között zajló megismeréséhez, feltérképezéséhez. Az értekezés alapvetoen dokumentumelemzésre, míg kutatásunk survey típusú vizsgálatra épül. 3

5 Munkánk során az alábbi dokumentum típusok álltak vizsgálódásunk középpontjában: kormány és miniszteri rendeletek, közlönyök, értesítok, jegyzokönyvek, törvénytervezetek, törvények, beszámolók. A forrásanyagok lényeges csoportját alkotják a Magyar Egyetemi - Foiskolai Sportszövetség és a Magyar Diáksport Szövetség több mint tíz évre visszavezetheto dokumentumai, beszámolók, jegyzokönyvek, emlékeztetok, kiadványok, publikációk. Felhasználtuk a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség statisztikáit, történetiségét, eredményeit bemutató dokumentumait, kiadványait. Empirikus kutatásunk tárgya a felsooktatásban az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején lezajlott szervezeti és tartalmi változások bemutatását célozza. Az elmúlt idoszakban készült vizsgálatoktól eltéroen elso alkalommal kívánjuk mérni a Magyar Egyetemi - Foiskolai Sportszövetség tevékenységének megítélését, hazai és nemzetközi programja illetve érdekérvényesíto képessége alapján. Eredmények A rendszerváltozás a magyar sportban több tényezonek köszönhetoen békésebben, ezzel együtt folyamatában késobb zajlott le, mint a társadalom más alrendszereiben. A folyamat elso állomásának a Magyar Diáksport Szövetség 1987-es megalakulását tekinthetjük, mely az erodálódó magyar társadalom sajátos terméke volt. Az ifjúság testi és fizikai állapotát már a 70-es években tragikusnak leíró jelentések után párthatározat és állami rendeletek nemcsak lehetové tették, hanem elo is írták megalakítását, megalakulását. Ezáltal egy felülrol vezérelt, kényszeru módon alulról építkezo paracivil szervezetté vált. A felsooktatás sportja mely több mint negyven évig, ha bizottsági vagy tanácsi formát öltve is, de állami irányítás alatt állt szervezeti önállósulásának jelentos lépésére az MDSZ év végi elnökségi ülésén került sor, amikor elfogadta az önálló autonómiát és saját ügyeikben döntéshozatali kompetenciát élvezo, felsooktatási tagozat létrehozását. Ennek jelentoségét mind akkor, mind a mai napig kevesen ismerték fel, holott ez volt az elso érdemi lépés a sport újratársadalmasodásához, civil alapokra történo visszahelyezéséhez. A Magyar Egyetemi - Foiskolai Sportszövetség évi megalakulása azon meglehetosen kevés sportszervezetek közé tartozik, amelyek ténylegesen alulról jövo kezdeményezésre demokratikus alapon jöttek létre. Az egyetemi sportegyesületek alakították meg a MEFS-t, a 4

6 továbbiakban azonban az elso elfogadott alapszabály, már a felsooktatási intézmények sportfeladataira alapított szervezetként határozta meg a szövetséget. A MEFS megalakulásának több mint tíz éves idotartama alatt felépítését és muködését tekintve többnyire követte a fejlett nyugat-európai egyetemi szervezetek példáját. Az intézményi háttér egyfelol stabilitást jelentett, másfelol viszont valamennyire behozza a szervezetbe a felsooktatás ellentmondásait. Az évenkénti közgyulés, a négyévente sorra kerülo választási ciklus, a területi elvek érvényesülése mind a vezetés, mind a programok végrehajtása szempontjából stabilitást, a várakozásoktól elmaradva lassú, de mégis érzékelheto fejlodést jelentett. Míg tervezett programjait maradéktalanul megvalósította, társadalmi elismertséget a sportszférán belül csak az évtized második felében realizálhatott. Ugyanakkor a MEFS megalakulásától részben az államtól átadott, részben és idoközben életre hívott programjait indirekt (alapítványok, közalapítványok, pályázatok) illetve direkt módon állami támogatásokból biztosította. A dokumentumok elemzésébol kitunik, hogy a MEFS kezdetektol nem fektetett kello súlyt a marketingstratégiára. Próbálkozásai kimerültek az Universiadék eladhatóságában. Kifulladásuk egy mélyebb elemzésen túl betudható a média növekvo érdektelenségének illetve a vállalkozói szférát kedvezményekkel, ösztönzokkel nem segíto gazdasági, adó és jogi környezetnek a sport e területén még járatlan, példáktól mentes útnak. Ugyanakkor meg kell állapítsuk, hogy a MEFS megítélésünk szerint a vizsgált idoszakban nem rendelkezett és nem talált olyan kapcsolati tokét megfeleloen eladható áruval és filozófiával, mely csak esélyt is adhatott volna az üzleti szférával történo rövidebb hosszabb távú együttmuködésre. Nem vigasz, de az elemzés szempontjából lényeges, hogy általában hasonló gondokkal küzdenek mindenütt, illetve a FISU-ban is, mely nemzetközi szinten megfelel a MEFS-nek. Az 1993-as felméréshez képest a bizonytalannak ítélt testnevelési és sport struktúrák megmaradtak a felsooktatási intézményekben viszonylagos önállóságuk megtartásával, viszont 2004-re központi szabályzók hiányában finanszírozásuk bizonytalanná vált. Úgy tunik, hogy az intézmények többségében az érintett döntéshozók az egyetemi autonómia növekedésével sikeresen leküzdötték a testnevelés (és sport-)ellenes, de legalábbis nem sportbarát nézeteket, s immár a józan hallgatói képviselettel megakadályozták ezen intézményi struktúra szétzüllesztését. 5

7 Kiépült és jól muködonek mondható a hallgatói érdekképviseletek részvétele a sport intézményen belüli döntéshozatali mechanizmusában. Megítélésünk szerint a felsooktatási intézmények sportszervezeti egységeinek vezetoi összességében pozitívan ítélik meg MEFS két ciklusra bontott tevékenységét. Növekvo eredményt mutat (63,3%) a szervezet életének jó minosítése, míg hasonló arányt láthatunk hazai programajánlatának tekintetében. Jónak illetve idoszakban kiválónak ítélik a MEFS nemzetközi tevékenységét. Ugyancsak jónak minosítették mindkét ciklusban javuló tendenciával a MEFS érdekképviseletét. Összegzés Hipotéziseimet igazolni látom, mert A felsooktatási intézmények testnevelés és sportélete mind strukturális, mind tartalmi vonatkozásban a mai napig változás alatt áll. A sport intézményen belüli demokratizálódási folyamata nem fejezodött be. Az intézményi testnevelés és sport szabályozatlansága a terület személyi és tárgyi feltételeinek fokozatos romlását eredményezte. A MEFS civil szervezetként jött létre. Mára köztes, paracivil szervezet képét mutatja, döntoen közpénzekbol fedezi programját. Az üzleti szektor részvétele az egyetemi-foiskolai sportban lokális szinten fokozatosan növekvo részvételt mutat, míg országos szinten nemzetközi programok kivételével szinte nem mérheto, jelentéktelen mértéku. 6

8 Jelentosebb saját publikációk, eloadások 1. Sport structures in Hungary (Hédi-Földesiné) Two Players One Goal, Oxford, Mayer and Mayer Ltd Contribution of the State and Civil Sector to university sports culture in some developed European countries and in Hungary in the 1990 s, Országos Sporttudományi Kongresszus, Szombathely, október , In A. Mónus (ed.) Sports science and European integration Global and local relations, Budapest, MSTT, Megjelenés alatt 3. Az állami irányítástól a társadalmi szervezetig az egyetemi-foiskolai sportban, doktori értekezés, Budapest, TE, Nemzetközi egyetemi sportrendezvények Magyarországon és a Magyar Egyetemi Foiskolai Sportszövetség, Sport és Társadalom, Budapest, MSTT, Az iskolai testnevelés és diáksport fejlodése között, Testnevelés és Sporttudomány, Budapest, 1993/2 6. A Magyar Diáksport Szövetség megalakulásának története, Diplomadolgozat, Budapest, TF, The Revival of University Sport in Hungary, I.C.S.S. International Seminar on Space and Time, Bécs, június Egyetemi-foiskolai bajnokságok 1993., Sportvezeto, Budapest, 1993/6, 9. Az egyetemi-foiskolai sport újjászervezodése, II. Országos Sporttud. Kongresszus Magyarország, Budapest, SE, augusztus 3.-szeptember Transformation of the system of students sport in the 1980 s in Hungary, 14th ISSA Symposium HUPE, Budapest, június The Impact of the Functioning of the FISU on the Hungarian University Sport Movement, The 14 th International Congress on Sport Sciences for Students, Budapest, Semmelweis University, április

9 12. Changes in the Management of University Sport in Hungary, Nemzetközi Egyetemi Sporttudományos Konferencia, Peking, augusztus Hosting International Sports Event by the Hungarian University Sports Federation, The 15th International Congress on Sport Sciences for Students, Budapest, Semmelweis University, április The governments share of the democratisation process of the Hungarian University Sport after the political system change, 1st Conference of EASSI, Vienna, május 30. június Demokratizálódás, állami szerepvállalás az egyetemi sportban a 90-es években, Tudományos Konferencia, Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2002, október 18. 8

AZ ÁLLAMI, A CIVIL ÉS AZ ÜZLETI SZFÉRA RÉSZESEDÉSE AZ EGYETEMI-FOISKOLAI SPORTBAN AZ 1990-ES ÉVEKBEN. Hédi Csaba Ph.D. értekezés

AZ ÁLLAMI, A CIVIL ÉS AZ ÜZLETI SZFÉRA RÉSZESEDÉSE AZ EGYETEMI-FOISKOLAI SPORTBAN AZ 1990-ES ÉVEKBEN. Hédi Csaba Ph.D. értekezés AZ ÁLLAMI, A CIVIL ÉS AZ ÜZLETI SZFÉRA RÉSZESEDÉSE AZ EGYETEMI-FOISKOLAI SPORTBAN AZ 1990-ES ÉVEKBEN Hédi Csaba Ph.D. értekezés Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Nagy pénz kis foci avagy a paradigmaváltás lehetősége a magyar labdarúgásban. Kozma Miklós, Nagy Tamás

Nagy pénz kis foci avagy a paradigmaváltás lehetősége a magyar labdarúgásban. Kozma Miklós, Nagy Tamás Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Tanszék Nagy pénz

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Bocz János

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Bocz János Szociológiai Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Bocz János A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig című Ph.D.

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK EGY KISVÁROS ÉLETÉBEN

CIVIL SZERVEZETEK EGY KISVÁROS ÉLETÉBEN Tér és Társadalom 17. évf. 2003/1. 81-115. p. TÉT XVII. évf. 2003 1 Gyors ténykép 91 CIVIL SZERVEZETEK EGY KISVÁROS ÉLETÉBEN (Civil Organisations in a Small Town's Life) NÁRAI MÁRTA Kulcsszavak: civil

Részletesebben

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Semmelweis Egyetem,Testnevelési és Sporttudományi Kar 5. sz. Doktori Iskola 1. Bevezetés A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN PhD értekezés tézisek Készítette:

Részletesebben

RENDSZERVÁLTÁS, GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETI IDENTITÁS A SPORTBAN A XXI. SZÁZAD KEZDETÉN MAGYARORSZÁGON. Dóczi Tamás

RENDSZERVÁLTÁS, GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETI IDENTITÁS A SPORTBAN A XXI. SZÁZAD KEZDETÉN MAGYARORSZÁGON. Dóczi Tamás RENDSZERVÁLTÁS, GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETI IDENTITÁS A SPORTBAN A XXI. SZÁZAD KEZDETÉN MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés Dóczi Tamás Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Sport- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

A magyar tisztikar érdekvédelmének fejlődése (1989 2001)

A magyar tisztikar érdekvédelmének fejlődése (1989 2001) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar tisztikar érdekvédelmének fejlődése (1989 2001) Doktori (PhD) értekezés Budapest, 2002 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Remek Éva A magyar tisztikar érdekvédelmének

Részletesebben

Bérces Viktor 1. A magyar sport intézménytörténeti fejlődése és igazgatása napjainkig

Bérces Viktor 1. A magyar sport intézménytörténeti fejlődése és igazgatása napjainkig Bérces Viktor 1 A magyar sport intézménytörténeti fejlődése és igazgatása napjainkig Bevezetés Tény, hogy a sport eredetileg az ember szabad akarat-elhatározásából, a privátszféra magánautonómiájából származó,

Részletesebben

A nonprofit szektor magyarországi mûködését befolyásoló tényezõk

A nonprofit szektor magyarországi mûködését befolyásoló tényezõk Tanulmányok A nonprofit szektor magyarországi mûködését befolyásoló tényezõk Dr. Bocz János, a KSH főtanácsosa E-mail: janos.bocz@ksh.hu A cikk szerzője arra tesz kísérletet, hogy bemutassa milyen társadalom-

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés. Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban

Doktori (PhD) értekezés. Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban Doktori (PhD) értekezés Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban Csiha Tünde Debreceni Egyetem BTK 2010 2 AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL IFJÚSÁGI SZERVEZETEK

Részletesebben

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése A bizottság tagjai: Dr. Réger Mihály, tudományos rektorhelyettes, a bizottság elnöke

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

Az állami sportfinanszírozás új útjai

Az állami sportfinanszírozás új útjai Az állami sportfinanszírozás új útjai Doktori értekezés Váczi János Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil. Nyerges Mihály egyetemi docens, CSc. Hivatalos bírálók: Dr. Doncsesz

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS VÁRADI ZSUZSANNA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS VÁRADI ZSUZSANNA DOKTORI ÉRTEKEZÉS VÁRADI ZSUZSANNA 2012 2 ELTE FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA FÖLDRAJZ-METEOROLÓGIA DOKTORI PROGRAM A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE: DR. GÁBRIS GYULA, EGYETEMI TANÁR BUDAPEST ÉS AGGLOMERÁCIÓJÁNAK

Részletesebben

Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években

Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években Márkus Edina: Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években Bevezetés Az állam szerepének átértékelése, a harmadik szektor növekedése a világ minden táján megfigyelhető. Az

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire Doktori értekezés Dorogi László Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Bognár

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

Részletesebben

SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról. Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier

SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról. Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier 1 ACTA CIVITALIS Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins

Részletesebben

Útban a Sportoló Nemzet felé

Útban a Sportoló Nemzet felé Útban a Sportoló Nemzet felé Sport Szakállamtitkárság Budapest, 2008 Sport_repi_v4.indd 1 2008.01.10. 10:46:13 Készült: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságán Összeállította:

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BAGÓ ESZTER, DR. BELYÓ PÁL (a Szerkesztőbizottság elnöke), DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR.

Részletesebben

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN. Szegnerné dr. Dancs Henriette

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN. Szegnerné dr. Dancs Henriette A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Doktori értekezés Szegnerné dr. Dancs Henriette Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés-, és Sporttudományi

Részletesebben