NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK Magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002.

2 Napjaink magyar irodalmából Tantárgy kódja MA 8001 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Jánosi Zoltán 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Általános célja a vizsgált periódus fontosabb irányzatainak, esztétikai áramlatainak és új kísérleteinek értelmezése és meghatározása az irodalomelmélet átalakuló kategóriáinak tükrében. Speciális célkitűzése a hetvenes évektől napjainkig terjedő korszak irodalmának a jelentősebb alkotók művei által történő, a törekvések sokféleségét is kifejező jellemzése. A kor történeti és kulturális fordulópontjai, új társadalmi kihívásai. Szemléletváltás és poétikai átrendeződés a 70-es évektől napjainkig. Új költői és elbeszélői nemzedékek jelentkezése, a műnemek átalakulásának kulminációs elemei. A hagyomány továbbélésének és az új értékeknek a kontrasztja és egysége. Az új népiség, a neoavantgárd, a posztmodern és más törekvések. 3. Évközi ellenőrzés módja: egyéni beszámoló. 5.1 Görömbei András: Századunk kihívásai a magyar irodalom válaszai. In: G.A.: Létértelmezések vagy: Új Horizont, Tarján Tamás: A posztmodern próza. A modern dráma. In: Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Szerk.: Sipos Lajos A magyar líra az ezredfordulón. Görömbei András, Margócsy István, Keresztury Tibor, Tőzsér Árpád, Bányai János, Szigeti Lajos Sándor, Nyilasy Balázs tanulmányai. Bárka, Vasy Géza: Tárgyiasság és látomás. Versek, portrék, motívumok napjaink költészetéből Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története Domokos Mátyás: Az inautentikus kinyilatkoztatás. In: D.M. Hajnali józanság , Kortárs, március. 5.7 Papp Endre: Parázs a hamu alatt, Ahol a van, ott a kell c. tanulmányai. In: P. E.: Megállni a megértésnél? Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Szerk.: Görömbei András A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem. 1

3 Napjaink magyar irodalmából Tantárgy kódja MA 8002 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) 8001 Dr. Jánosi Zoltán 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Általános célja a vizsgált periódus fontosabb irányzatainak, esztétikai áramlatainak és új kísérleteinek értelmezése és meghatározása az irodalomelmélet átalakuló kategóriáinak tükrében. Speciális célkitűzése a hetvenes évektől napjainkig terjedő korszak irodalmának a jelentősebb alkotók művei által történő, a törekvések sokféleségét is kifejező jellemzése. Az epika, a líra és a dráma jelentős képviselői: Hajnóczy Péter, Esterházy Péter, Nádas Péter, Temesi Ferenc, Tandori Dezső, Petri György, Utassy József, Ágh István (és a Hetek csoportja), Nagy Gáspár, Spiró György. Más jelentős alkotók jellemzése. A magyarországi roma kisebbség néhány kiemelkedő alkotója: Lakatos Menyhért, Bari Károly. A magyar nemzetiségi irodalmak az ezredvégen: Szőcs Géza, Tolnai Ottó, Vári Fábián László és más szerzők munkái. 3. Évközi ellenőrzés módja: egyéni beszámoló. 5.1 Görömbei András: Századunk kihívásai a magyar irodalom válaszai. In: G.A.: Létértelmezések vagy: Új Horizont, Tarján Tamás: A posztmodern próza. A modern dráma. In: Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Szerk.: Sipos Lajos A magyar líra az ezredfordulón. Görömbei András, Margócsy István, Keresztury Tibor, Tőzsér Árpád, Bányai János, Szigeti Lajos Sándor, Nyilasy Balázs tanulmányai. Bárka, Vasy Géza: Tárgyiasság és látomás. Versek, portrék, motívumok napjaink költészetéből Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története Domokos Mátyás: Az inautentikus kinyilatkoztatás. In: D.M. Hajnali józanság , Kortárs, március. 5.7 Papp Endre: Parázs a hamu alatt, Ahol a van, ott a kell c. tanulmányai. In: P. E.: Megállni a megértésnél? Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Szerk.: Görömbei András A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem. 2

4 Napjaink világirodalmából Tantárgy kódja MA 8003 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Gerliczki András Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A jelenkori világirodalom története. A hetvenes évek elejétől máig terjedő időszak irodalomtörténeti áttekintése. A kelet-európai népek, valamint a latin-amerikai irodalom szerepe a kortárs irodalmi folyamatok alakulástörténetében. A jelenkori világirodalom áramlatainak bemutatása mellett az előadás külön figyelmet szentel a bölcseleti, kultúrtörténeti vonatkozások elemzésének is. A beat-nemzedék. A neoavantgarde. Az esszé megújulása a huszadik század második felében. A kelet-európai és a latin-amerikai irodalmak. Az szovjet-orosz irodalom újabb alkotásai. Az európai és az Európán túli térségek kulturális-interetnikus kapcsolatainak hatása az irodalomban. Bölcselet és irodalom kölcsönhatásai. Afrika, a Távol-Kelet irodalmának erősödő szerepe a kortárs világirodalomban. A posztmodern az irodalomban. Megújuló drámai kifejezésformák: groteszk, abszurd, kollázs. A realista regény lehetőségei, a forma megújulásának története. Az olasz neorealizmus. Egzisztencializmus és irodalom. Eltávolodás a realista regény hagyományától. A francia új regény. A közép- és keleteurópai humor és groteszk. A latin-amerikai novella és regény. 3. Évközi ellenőrzés módja: egyéni beszámoló. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: nincs. 5.1 Kristó Nagy István: A világirodalom története. Trezor Kiadó, Richard Ruland Malcolm Bradbury: Az amerikai irodalom története. Corvina Kiadó, Madarász Imre: Az olasz irodalom története. Tankönyvkiadó, Fried István: Utak és tévutak Közép-Kelet-Európa irodalmaiban. Magvető Kiadó, Bojtár Endre: Kelet-Európa vagy Közép-Európa? Bp. Századvég Huszonöt fontos angol regény. Szerk.: Kada Júlia. Maecenas Lord Kiadó, Huszonöt fontos francia regény. Szerk.: Karafiáth Judit. Maecenas Lord Kiadó,

5 5.8 Huszonöt fontos német regény. Szerk.: Ambrus Éva. Maecenas Lord Kiadó, Huszonöt fontos orosz regény. Szerk.: Hetényi Zsuzsa. Maecenas Lord Kiadó, Kovács Árpád Nagy István: A szótól a szövegig és tovább. Argumentum Kiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem Tantárgy neve Intertextualitás Tantárgy kódja MA 8004 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 10 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. János István 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az irodalomtudomány valamely speciális részterületének alaposabb tanulmányozása, a hallgatók szakmai látókörének bővítése, kompetenciájának növelése. A speciális stúdium félévenként eltérő tematikával indulhat, pl. intertextualitás, filológia (különös tekintettel a számítógépes szövegfeldolgozásra és az önálló munkára, mint pl. meghatározott kézirat(részlet) kritikai szövegkiadása. 3. Évközi ellenőrzés módja: egyéni beszámoló. 5.1 Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába. Szerk. Hargittay Emil. Bp Tolnai Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba. Pécs, (reprint) 5.3 Angyalosi Gergely: Az intertextualitás kalandja. Helikon, Szöveg és interpretáció. Szerk. Bacsó Béla. Bp. é.n. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem. 4

6 Szófajtan alaktan (Új problémák és eredmények) Tantárgy kódja MA 8101 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 5 Összóraszám (elm. + gyak.) 20 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Pállné dr. Lakatos Ilona 1. A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a szófajtan és az alaktan elméletével, problémás, vitatott kérdéseivel, azok elméleti hátterével. Szófajtan: A szófajelmélet általános kérdései. A szófaj fogalma, a szófajok osztályozásának kritériumai. A magyar nyelv szófajainak keletkezéstörténete, az ősi szófajok sajátosságai. A szófaji rendszer történeti változásai. A szófaji felosztás problémái, az egyes szófajok sajátosságaiból adódó többféle besorolási lehetőségek. A mai magyar nyelv szófaji rendszerei (a MMNyR., MMNy., Deme László, Berrár Jolán, Rácz Endre, Keszler Borbála, a MGr. felosztása). A lexikai szófajiság, a grammatikai szófajiság, az átmeneti, kereszteződő és többszófajúság kérdése, a szófajváltás (lexikai és grammatikai). Az alapszófajok (az ige és fajai: az ige jelentése, az igenemek, a tranzitivitás, az igék osztályozási lehetőségei egyéb szempontok szerint: igeaspektus, mediális igék stb., a főnév, melléknév, számnév (?), határozószó jelentése, alakja, szerkezete. Az igenevek és a névmások helye a szófaji rendszerben, a kérdés problematikája. A viszonyszók és a mondatszók általános kérdései. Alaktan: A nyelvi szintek rendszere és jellemzői. A morfémaszint. A morfológia. A morféma fogalma, a morfémák osztályozási lehetőségei, a morfémaosztályok jellemzése (tő- és toldalékmorfémák, az affixumok fajtái, a szabad, kötött, félszabad morfémák kérdése, a zérómorféma stb.). A morfémaalternáció. A morfémaszerkezet felépítése és elemzése. A morfémahatárok kérdése. Az ún. kötőhangzó-probléma. A tőmorfémák általános kérdései. A mai magyar igető- és névszótőrendszer és kialakulása. Az igeragozás, a névszóragozás kérdései. A szóalkotás módjai: a szóképzés, a szóösszetétel, a ritkább szóalkotási módok. 3. Évközi ellenőrzés módja: 5

7 Szófajtan: 5.1 Benczédy Fábián Rácz Velcsovné: A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó. Bp., Berrár Jolán: Próbák és problémák a mai magyar nyelvtankönyv új kiadásához. A szófajok. NytudDolg G. Varga Györgyi: Néhány nem tiszta szófaji kategória vizsgálati módjáról. In: Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Tankönyvkiadó. Bp., Keszler Borbála: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái. Nyr. 119 (1995): Keszler Borbála szerk.: Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., Keszler Borbála (szerk.): Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Bp., Lengyel Klára: Átmeneti kategóriák a nyelv különböző szintjein. Nyr. 119 (1995): Rácz Endre: A grammatika szerepe az anyanyelvi nevelésben. MNy. LXXXI: Rácz Endre (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Bp., Simon Gyöngyi: A szófaji felosztás problémái. In: Tanulmányok Alaktan: 5.1 A szófajtannál feltüntetett kézikönyvek mellett: 5.2 Antal László: Magyar esetrendszer. NytudÉrt Gaál Edit: A birtoklás kifejezése a magyarban. NytudÉrt. 97. sz. 5.4 Gósy Mária: A szintaktikailag pontosan nem elemezhető összetett szavak. MNy. LXXI: Jakab László: Tanulmányok az igeragozás köréből. Debrecen, KLTE 73. sz., Károly Sándor: Egy morfológiai szerkezettan vázlata. ÁltNyTan. III Kenesei István: A toldalékmorfémák meghatározásáról. Nyr. 122 (1998): Kiefer Ferenc: Alaktan. Bevezető. In: É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó. Bp., Lotz János: A személy, szám, viszonyítás és tárgyhatározottság kategóriái a magyarban. NytudÉrt. 58. sz. Bp., Rácz Endre: A birtokos személyragozásnak a birtok többségét kifejező alakrendszere. In: Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Tankönyvkiadó. Bp., T. Somogyi Magda: Toldalékaink (rendszerezéstörténet és összehasonlítás). Újabb fejezetek A tantárgy tárgyi szükségletei: előadóterem. 6

8 Szószerkezettan, mondattan, szövegtan Tantárgy kódja MA 8102 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 5 Összóraszám (elm. + gyak.) 24 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 8101 Pállné dr. Lakatos Ilona 1. A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a szintagmatan elméleti kérdéseivel, a szintagmák általános jellemzőivel. Ismerkedjenek meg a hallgatók az egyszerű mondatok elméleti kérdéseivel. Ismerkedjenek meg a hallgatók az alá- és mellérendelt, valamint a többszörösen összetett mondatok elméleti kérdéseivel. A szövegtan legalapvetőbb fogalmainak, kategóriáinak megismerése, a különböző szövegek elemzésének elméleti megalapozása. A mondat szintagmatikus szerkezete. Szinteződés a mondatban. A szintaxis és a mondattan viszonya, a különböző felfogások ismertetése. A szintagmák elhatárolása más szerkezetektől, az ún. álszintagmák kérdése. A szintagmák típusai, az elhatárolás kritériuma (felcserélhetőség, rákérdezhetőség, kihagyhatóság, disztribúció). A hozzárendelő szintagma problematikája. Az alárendelő szintagma általános jellemzése, osztályozása a bővítmények felől (kötelező és szabad bővítmények), ill. az alaptag szófaja szerint (igei, igenévi stb. szerkezetek). Jelöltség és egyeztetés az alárendelő szintagmában. A mellérendelő szószerkezetek vizsgálata, problémás kérdések. A szintagmacsoportok: szószerkezetlánc, szószerkezetbokor, szószerkezetsor. A mondatszint. A mondat fogalma, a különböző mondat-meghatározások. A rendszermondat és a szövegmondat. A mondat mint nyilatkozat. A propozíció és a modalitás. A mondatok osztályozása szerkezetük, logikai minőségük szerint. A mondatfajták. A grammatikai forma és funkció keveredése. A mondatrészek (állítmány, alany, tárgy, határozók, jelzők) szófajuk, alakjuk, szerkezeti felépítésük, fajtájuk szerinti jellemzése. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. Az alárendelő mondatok grammatikai szerveződésében részt vevő kategóriák (az utalószók, kötőszók). Az alárendelő összetett mondatok jelentésviszonyai és osztályozási problémái. Az állítmányi mellékmondat. kötött bővítményt kifejtő mellékmondatok: alanyi, tárgyi, a kötött határozói, a hasonlító határozói mellékmondat. Szabad bővítményt kifejtő mellékmondatok: jelzői, cél-, hely-, idő-, szám-, állapot-, mód-, fok-, okhatározói mellékmondatok szemantikai többlettartalmat hordozó mellékmondatok: a sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. Az alárendelő összetett mondatok a funkcionális és strukturális mondattanban. A mellérendelő összetett mondat általános jellemzése: a mellérendelés mivolta, a tartalmilogikai viszonyok (kapcsolatos, ellentéte, választó viszony, az ok-okozat viszonya); a jellemző kötőszók és használati feltételeik. A többszörösen összetett mondat jellemzői, alaptípusai. A szinteződés és a tömbösödés, a szerkezeti széttagolódás, a szintviszonyok, a kapcsolódási viszonyok, a tömbösödési formák. A szövegtan felosztása. A szöveg fogalma. A formai és a funkcionális jellemzők. A függvényszerű beágyazottság. A szövegmon- 7

9 dat és a mondatszöveg. A szövegezés szintjei. A szöveg fajtái. A kohézió és a koherencia. A szövegszintek. A szöveg szintaktikai szintje. A forikus elemek. A deixis kérdése. Az anafora és a névmásítás. A katafóra. A szöveg szemantikai szintje. Az izotópia. A tematikus főnév. A szemantikai mező. Az aktuális mondattagolás és a tematikus progresszió. Az előfeltevések. A szöveg pragmatikai szintje. A tematikus főnév és a pragmatikai mező. A pragmatikai előfeltevések. A pragmatikai következtetések. A pragmatikai általánosítás. A szövegszerkezeti alapegységek. az ún. konstrukciótípusok. 3. Évközi ellenőrzés módja: 5.1 Benczédy Fábián Rácz Velcsovné: A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó, Bp., Berrár Jolán: Alany és állítmány. In: Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó. Bp., Kardosné Balogh Judit: A mellérendelő szószerkezetek és határeseteik. In: Rácz Endre (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből Tamásiné Bíró Magda: A főnévi csoport vizsgálata a szemantikai szerkezetek alapján. In: 5.5 Rácz Endre (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Tankönyvkiadó. Bp., Thimar Márta: A melléknévi csoport. uo G. Varga Gyöngyi: A szószerkezetbokor vizsgálatáról. In: Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. kötetének recenzióiból: a) A szövegnyelvészet néhány alapkérdése (Ferenczy Gyula Klaudy Kinga) b) J. M. Lotman: Szöveg - modell típus. (Füredi Mihály) Balázs János: A szöveg. Bp., Deme László: A szövegegység és a szövegegység néhány jellemzője. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Bp., Rácz Endre: Egyeztetés és szöveggrammatika. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Bp., Robert de Beaugrande Wolfgang Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina. Bp., Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris. Bp., Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés szövegelemzés szövegalkotás. Osiris. Bp., Petőfi S. János Békési Imre: Terminológiai szótár (a szemiotikai szövegtan tanulmányozásához). In: Rácz Endre Szathmári István szerk.: Szemiotikai szövegtan I Balogh Judit: A jelző és az értelmező. Nyr. 123 (1999):

10 5.18 Berrár Jolán: A mondat formai ismertetőjegyei. ÁltNyTan. I Jakab István: Gondolatok az összetett mondatrészekről. Nyr. 105 (1981): Kiefer Ferenc: Modalitás. Linguistica Ser. C, Relationis, 1. MTA Nyelvtudományi Intézete. Bp., Kugler Nóra: Mondattan. Nyr. 123 (1999): Lengyel Klára: A többtagú mondatrészek. In: Kozocsa Sándor Laczkó Krisztina (szerk.): Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. ELTE, Bp., Pete István: Az állító és tagadó mondatok szinonímája. MNy.. XCV (1999): Péter Mihály: A nyilatkozat mint a nyelvi közlés alapegysége. MNy. LXXXII (1968): Hadrovics László: A funkcionális magyar mondattan. Akadémiai Kiadó. Bp., Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtani. Akadémiai Kiadó. Bp., É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó. Bp., Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem. 9

11 Nyelvtörténet névtan Tantárgy kódja MA 8103 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 5 Összóraszám (elm+gyak) 10 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Szabó G. Ferenc 1. A tantárgy célja: A magyar helynevek rendszerének és történeti változásainak megismerése, különös tekintettel helységneveinkre. A rendszer sajátos fogalma a helynevek rendszerében. A mikro és makro toponímák. Eltérő helynév-tipológiai megközelítések: Kniezsa és Bárczi Géza rendszere. Kristó Gyula kísérlete a történeti helynév-tipológia megújítására. A névszerkezeti elemzések lehetőségei, a névrész fogalma. Funkcionális szemantikai és lexikális morfológiai névelemzés. Nyelvi univerzálék a helynevek körében. Sajátos magyar helynévtípusok. A helynevek keletkezéstörténete. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok. 5.1 Kniezsa István: Kelet-Magyarország helynevei. In: Magyarok és románok. Bp I Uő.: A szlovák helynévtípusok kronológiája. In: Névtudományi vizsgálatok. Bp Kristó Gyula: Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. Szeged, Mező András: A templomcím a magyar helységnevekben. Bp., Uő.: A magyar hivatalos helységnévadás. Bp., A tantárgy tárgyi követelményei: tanterem. 10

12 A műelemzés korszerű módszerei Tantárgy kódja MA 8005 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 10 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Karádi Zsolt 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Megismertetni a hallgatókat a műelemzés és műértés elmúlt két évtizedben keletkezett korszerű módszereivel. A tantárgy specifikus célja az, hogy az irodalomoktatásban ma is tapasztalható életrajzcentrikus, sokszor még mindig pozitivista felfogást szembesítse a modernebb megközelítési módokkal. Az irodalmi mű fogalma. Az irodalom mint lehetséges világ. Mű és olvasó viszonya. A fenomenológia. Ingarden. A strukturalizmus. 3. Évközi ellenőrzés módja: egyéni beszámoló. 5.1 Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Budapest, Osisris, Bókay Antal Vilcsek Béla: A modern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Budapest. Osiris, Ricoeur: Mi a szöveg? In: Uő: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Budapest, Nemes Nagy Ágnes: A vers mértana. In: XX. századi essszék az irodalomról. Debrecen, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem. 11

13 A műelemzés korszerű módszerei Tantárgy kódja MA 8006 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 10 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 8005 Dr. Karádi Zsolt 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Megismertetni a hallgatókat a műelemzés és műértés elmúlt két évtizedben keletkezett korszerű módszereivel. A tantárgy specifikus célja az, hogy az irodalomoktatásban ma is tapasztalható életrajzcentrikus, sokszor még mindig pozitivista felfogást szembesítse a modernebb megközelítési módokkal. A posztstrukturalizmus. A hermeneutika. A recepcióesztétika. A dekonstrukció. 3. Évközi ellenőrzés módja: egyéni beszámoló. 5.1 Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Budapest, Osisris, Barthes: A szöveg öröme. Budapest, Foucault: Mi a szerző? A Világosság melléklete Genette: Az elbeszélő diszkurzus. In. Az irodalom elméletei. I. Pécs, Iser: A fikcionálás aktusai. In: Az irodalom elméletei. IV. Pécs, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem. 12

14 Drámapedagógia az oktatásban Tantárgy kódja MA 8007 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 10 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Margócsy Klára 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgatókkal megismertetni a drámapedagógia néhány alapvető jellemzőjét. Felvillantani a drámapedagógiában rejlő módszertani lehetőségeket munkánk hatékonyabbá tételében. Megismertetni a hallgatókat néhány alapvető játékkal, a dramaturgiai alapismeretekkel, a legkülönbözőbb órákon és órákon kívüli tevékenységben használatos módszerekkel, eljárásokkal. A drámapedagógia mibenléte. A drámapedagógia hagyományai. Mire jó a drámapedagógia? A drámatanár szerepe, egyénisége. A játék szerepe a tanításban. A drámapedagógia Magyarországon. Az iskola és az élet. A játékok gyakorlati alkalmazásának főbb aspektusai. A légkör megteremtése. A tanár felelőssége. A közösségteremtés, az új típusú tanulás. 3. Évközi ellenőrzés módja: egyéni beszámoló. 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek 5.1 Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. É.n. 5.4 Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Margócsy Klára Rátonyi Mariann: A játszótársam mondd, akarsz-e lenni? Margócsy Klára Rátonyi Mariann: Akarsz-e játszani? Szauder Erik: Egy lehetséges drámamodell Montagh Imre: Mondjam vagy mutassam Reformpedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Trencsényi László Tolnai Mária: Dráma és nevelés Trencsényi László: Művészetpedagógia A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem. 13

15 Drámapedagógia az oktatásban Tantárgy kódja MA 8008 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 5 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 8007 Dr. Margócsy Klára 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgatókkal megismertetni a drámapedagógia néhány alapvető jellemzőjét. Felvillantani a drámapedagógiában rejlő módszertani lehetőségeket munkánk hatékonyabbá tételében. Megismertetni a hallgatókat néhány alapvető játékkal, a dramaturgiai alapismeretekkel, a legkülönbözőbb órákon és órákon kívüli tevékenységben használatos módszerekkel, eljárásokkal. Bizonyos óratípusokban, foglalkozástípusokban a drámajáték szerepe. Dramatizálási gyakorlatok konkrét feladatokon. Nyelvtanórán a drámajátékok. Bizonyos óratípusokban a drámajáték, így: életrajztanítás, összefoglalás, verselemzés, házi olvasmány feldolgozás. 3. Évközi ellenőrzés módja: egyéni beszámoló. 5.1 Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Év nélkül 5.4 Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Margócsy Klára Rátonyi Mariann: A játszótársam mondd, akarsz-e lenni? Margócsy Klára Rátonyi Mariann: Akarsz-e játszani? Szauder Erik: Egy lehetséges drámamodell Montagh Imre: Mondjam vagy mutassam Reformpedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Trencsényi László Tolnai Mária: Dráma és nevelés Trencsényi László: Művészetpedagógia A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem. 14

16 A művészet komplex megjelenési formái az irodalomoktatásban Tantárgy kódja MA 8009 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 10 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Jánosi Zoltán 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az irodalmi művekben az irodalom genezisétől fogva komplex módon tükröződnek vissza az egyéb művészeti ágak: a zene, a képzőművészet, a népművészet s a XX. századtól a film (valamint a mítosz primér modelljei), másfelől pedig az irodalom is folyamatosan inspirálja e művészetek fejlődését. A tanfolyam e kölcsönhatás leglényegesebb pontjait tárja föl. Elméleti és gyakorlati ismereteket kínál e jelenségek értelmezéséhez és tantárgypedagógiai megjelenítéséhez is. Az emberré válás feltételei. A biológiai, nyelvi, esztétikai, etikai, világképi és emocionális tényezők. A létértelmezés igénye: a középpontkeresés. Az ember mint középpont: az archaikus mítosz létértelmező modellje. A mítosz mint szinkretikus tudatforma. A művészettörténet mint a vizuális kommunikáció története. A műalkotások szemantikai és esztétikai üzenete. Stíluskorszakok és stílusirányzatok a művészettörténetben. Ezek fejlődésrajza és párhuzamai az irodalom történetével. Zene, szöveg, világkép (ember- és természetkép), eszme és gondolat (érzelem) koherens egysége a népzenében. A népzene hatása a zeneművészet történetében. 3. Évközi ellenőrzés módja: egyéni beszámoló. 5.1 M. Kiss Pál: Művészetről mindenkinek. Corvina Kiadó. Budapest, Magyar néprajz. V. kötet. Népköltészet. Főszerkesztő: Vargyas Lajos. Akadémiai Kiadó. Budapest, Dobszay László: Magyar zenetörténet. Gondolat Kiadó. Budapest, Bíró Yvette: A hetedik művészet: a film formanyelve, a film drámaisága. Századvég Kiadó. Budapest,

17 5.5 Irodalomtanítás I-II. Szerkesztette: Sipos Lajos. A Pausz Kiadó és az Universitas Kulturális Alapítvány kiadása. Budapest, Gombrich, Ernst Hans Josef: A művészet története. Gondolat Kiadó. Budapest, Mitológiai Enciklopédia. Irodalom és mítoszok címszó. Gondolat Kiadó. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem. Tantárgy neve A művészet komplex megjelenési formái az irodalomoktatásban Tantárgy kódja MA 8010 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 5 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 8009 Dr. Jánosi Zoltán 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az irodalmi művekben az irodalom genezisétől fogva komplex módon tükröződnek vissza az egyéb művészeti ágak: a zene, a képzőművészet, a népművészet s a XX. századtól a film (valamint a mítosz primér modelljei), másfelől pedig az irodalom is folyamatosan inspirálja e művészetek fejlődését. A tanfolyam e kölcsönhatás leglényegesebb pontjait tárja föl. Elméleti és gyakorlati ismereteket kínál e jelenségek értelmezéséhez és tantárgypedagógiai megjelenítéséhez is. Nyelv és filmnyelv. Hasonlóságok és különbségek a két jelrendszerben. Az irodalmi kifejezési formák és a film eszközei. Irodalom dráma színház film. Koncentráció az irodalomoktatásban. A fogalom tartalma és rétegei. Pedagógiai szerepének és pszichológiai alkatának jellemzése. Nyitottsága más művészeti ágak felé az irodalomban és az irodalomoktatásban. Világkép, stílus, szerkezeti és nyelvi megalkotottság az irodalmi, zenei és képzőművészeti művekben. A mű és a történelem. Műelemzés és pedagógia. 3. Évközi ellenőrzés módja: egyéni beszámoló. 16

18 5.1 M. Kiss Pál: Művészetről mindenkinek. Corvina Kiadó. Budapest, Magyar néprajz. V. kötet. Népköltészet. Főszerkesztő: Vargyas Lajos. Akadémiai Kiadó. Budapest, Dobszay László: Magyar zenetörténet. Gondolat Kiadó. Budapest, Bíró Yvette: A hetedik művészet: a film formanyelve, a film drámaisága. Századvég Kiadó. Budapest, Irodalomtanítás I-II. Szerkesztette: Sipos Lajos. A Pausz Kiadó és az Universitas Kulturális Alapítvány kiadása. Budapest, Gombrich, Ernst Hans Josef: A művészet története. Gondolat Kiadó. Budapest, Mitológiai Enciklopédia. Irodalom és mítoszok címszó. Gondolat Kiadó. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem. 17

19 A funkcionális stilisztika kérdései Tantárgy kódja MA 8108 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 5 Összóraszám (elm. + gyak.) 10 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 8101 Pethő József 1. A tantárgy célja: A stilisztika történetének és jelenkori irányzatainak bemutatása. A jelentéstan és stilisztika összefüggéseinek feltárása. A stilisztika létrejötte és fejlődéstörténete. A stilisztika jelene: stilisztikai iskolák, stílusértelmezések. A stílusrétegek. A stílusárnyalatok. Nyelvi és stilisztikai norma. Hangtani jelenségek és a zeneiség. A szó- és kifejezéskészlet stilisztikája. Az alak- és mondattani jelenségek stilisztikai lehetőségei. Képek, képi ábrázolás. Szövegstilisztikai jelenségek. Az alakzatok. Stílustörténet. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 4. Előírt külső szakmai gyakorlat nincs. 5.1 Szikszainé Nagy Irma: Stilisztika. Trezor Kiadó. 5.2 Gáspári László: Stilisztika (főiskolai jegyzet). 5.3 Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből Szathmári István (szerk.): Hol tart ma a stilisztika? (Stíluselméleti tanulmányok) Szathmári István (szerk.): Stilisztika és gyakorlat Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája A tantárgy tárgyi szükséglete: tanterem. 18

20 Programadaptálás: irodalom módszertan Tantárgy kódja MA 8011 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 4 Összóraszám (elm. + gyak.) 10 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Antal Attila Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy célja: Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elméletének és gyakorlatának tartalmi bővítése. A tágabb értelemben vett kommunikációs kultúra, valamint a nyelvi és irodalmi kommunikáció kapcsolatainak feltárása; a kommunikáció-központú anyanyelvi és irodalmi nevelés megalapozása. A kommunikáció fogalma, fontosabb kutatástörténeti állomások; a nyelvi kommunikáció alapfunkciói, a gondolkodási képességek szerepe a nyelvi kommunikációban; a szókincs mint a nyelvi kommunikáció kultúrahordozó és közvetítő eszköze; a beszédaktus-elmélet; a kommunikáció alaptételei, típusai, csatornái a tömegkommunikáció; a nem verbális jelek a kommunikációban; a kommunikáció szóbeli és írásbeli műfajai. Kommunikáció és művelődéstörténet; a kommunikációs szempont az irodalmi művek elemzésében; az olvasási készség mint az írás útján történő kommunikáció alapfeltétele; kommunikációs helyzetek, szituációk az irodalomórán (irányított beszélgetés, mimetikus játékok, drámajátékok stb.); a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztésének fontossága, lehetőségei az órai munka során s a tanórán kívül. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat (feladatleadás). 5.1 Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Budapes, Trencsényi Borbála: Anyanyelv és kommunikáció. Budapest, Pléh Csaba Terestyéni Tamás (szerk.): Beszédaktus kommunikáció interakció. Budapes, Magassy László: A fogalmazás tanításának elvei és módszerei. Budapest,

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT

MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT Filológiai alapismeretek Tantárgy kódja MA 1001 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm + gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar 2015 2016-os tanév III. év, II. félév I. Általános információk A tantárgy neve: Szintaxis II. Kódja: LLM6124 (MA), LLM6224 (MB), LLM6024 (MM) Kreditszáma:

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeș Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária B2/317 (107) Pedagógia (A csoport): Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba Ádám Anetta C1/304/b

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A foglalkozásokon való részvétel: a megszokott módon 3 hiányzás megengedett.

KÖVETELMÉNYEK. A foglalkozásokon való részvétel: a megszokott módon 3 hiányzás megengedett. Klasszikus magyar irodalom II Népiesség, realizmus, századvég MAB 1018 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) gyakorlat szemináriumi jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB2501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 9 (elmélet) kollokvium

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba A fizika matematikai alapjai I. MT4008L Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 6+12 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor A részletes tantárgyleírást lásd: MT1008 Mechanika 1. FI4101L

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK A képzés célja: A képzés célja magas szintű tanárképzés a középiskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás számára, illetve szakemberek képzése a humán kultúra különböző területeire.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szövegtani ismeretek

KÖVETELMÉNYEK. Szövegtani ismeretek Szövegtani ismeretek MAO1102 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára Neptun kód Tanegység Félévi óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit BTOMA1L01 Bevezetés az 5

Részletesebben

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x Tanító alapszak mintatanterve 2010/11 tanévtől "A" típusú tantárgyak Filozófiatörténet I. Filozófiatörténet II. Politikai és állampolgári ismeretek Közgazdasági ismeretek Magyarország története I. Magyarország

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom Tantárgy neve: A nyelvtantanítás módszertana Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK

MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK Tantárgy neve Bevezetés az irodalomtudományba MAB1100 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 101 Meghirdetés féléve 1 A részletes tantárgyleírást lásd: VZ 1101 A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 102 Meghirdetés féléve 2 VZ

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Magyar nyelv A tantárgy

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben