2. Győr-Moson-Sopron megye, a vizsgált határ menti térség területhasználatának bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Győr-Moson-Sopron megye, a vizsgált határ menti térség területhasználatának bemutatása"

Átírás

1 Baj Gabriella: A területhasználat átalakulása. Bevezetés Pozsony szuburbanizációja -től egy újabb szatellit térséget kezdett kialakítani a szlovák határon túl, átgyűrűzött Magyarország területére. Jelei először Rajkán, Dunakilitin, Feketeerdőn, Dunaszigeten, Bezenyén, majd Levélen és Hegyeshalmon jelentek meg: egyre több ingatlant adtak el szlovák állampolgárok számára, akik elsődleges lakóhelyükként választották a magyar befogadó településeket. Jelen tanulmány áttekintést kíván adni azon magyarországi települések területhasználatának változásairól, amelyeket legjelentősebben érintett és változtatott meg Pozsony szuburbanizációs folyamata. A feladat teljesítését a Győr- Moson-Sopron Megyei Földhivatal által szolgáltatott ügyirati statisztikák, helyi ingatlanügynökségek képviselőivel és az általam vizsgálatba vont települések (Dunakiliti és Rajka) polgármestereivel készített személyes beszélgetések segítették. Tanulmányomat a vizsgált magyar határtérség terület és földhasználatának változására ható tényezők bemutatásával kezdem. E szuburbán térség földrajzi területének egzakt lehatárolása nem könnyű feladat. Bár a legjelentősebb mértékű szlovák ingatlanszerzések a szigetközi települések és Rajka esetében történtek, a pozsonyiak ingatlanvásárlásainak elhelyezkedése szinte egész Győr-Moson-Sopron megyében fellelhetők. Pozsony Magyarország területére kiterjedt szuburbán térségének vizsgálatakor csak az elsődleges lakóhelyként használt ingatlanokat vizsgálom, a szlovák állampolgárok mezőgazdasági célú termőföldszerzése nem jelentős, így kutatásunkban nem vizsgálandó jelenség. Egy kisebb részben kitérek a külföldi állampolgárok ingatlanszerzését szabályozó jogszabályi háttérre, bemutatom, hogy milyen kötelezettségek terhelik az ingatlanvásárlót, és hogy milyen engedmények születtek hazánkban az európai integrációs folyamatok óta, külön kitérve a termőföldre, illetve a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra vonatkozó kitételekre. Vizsgálatomban górcső alá kerülnek a pozsonyiak által legkedveltebb elsődleges lakóhely funkciót betöltő magyarországi települések: Dunakiliti, Rajka és Feketeerdő. A szlovák fővárosból kiköltözők ingatlanvásárlásai és a növekvő kereslet nagyban megváltoztatták a fogadó települések területrendezési terveit. Mindegyik település a Szigetközi Tájvédelmi Körzet területén található, ami azt jelenti, hogy a fejlesztéseknek nemcsak az igényeknek, hanem bizonyos természetvédelmi előírásoknak is meg kell felelniük. Az újonnan kialakított telkek és felépített házak a települési táj részei lesznek, megjelenésében a települési környezethez kell alkalmazkodniuk.. Győr-Moson-Sopron megye, a vizsgált határ menti térség területhasználatának bemutatása Az -es évek elején végbement, minden szektort átrendező, a megye gazdaságát hátrányosan érintő történések (széthulló nagyipar, felbomló termelőszövetkezetek stb.) ellenére a térség helyzete pozitív irányba mozdult el. A megye nyugati határ menti fekvése kiemelkedően fontossá vált, a határokon való átjárhatóság korlátai lassan eltűntek, amely folyamatot hazánk EU-s csatlakozása még inkább felgyorsította. A térség közlekedési hálózatban elfoglalt helye is erősítette pozícióját. A megyét kivételes földrajzi helyzet jellemzi, három főváros közvetlen közelében az úgynevezett arany háromszögben fekszik.

2 A Helsinki nemzetközi közlekedési folyosóból kettő (a IV. és VII. számú), az M-es autópálya, közúti főút- és vasúti vonal is áthalad rajta, -tól reptér is működik területén. Győr-Moson-Sopron megye három tájegység találkozásánál fekszik: a Dunántúliközéphegység (Sokorói-dombság), az Alpokalja és a Kisalföld. Az északi határán folyó Duna egyben a Szlovákiától elválasztó természetes határa is. A megye északi területét leginkább átalakító tényezője a Mosoni-Duna, ami a Duna szigetközi vízrendszerének déli részét lezáró dunai fattyúága. A Duna és a Mosoni-Duna közti terület a Szigetköz, amely ezer hektáron élő védett flórát és faunát jelent. A megye gazdasághatáros területe -ben ezer hektár (ország területének,%-a), melynek,%-a termő-,,%-a pedig művelés alól kivetett terület. A megye termőterületének,%-a (, ezer hektár) mezőgazdasági hasznosítású (szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep), a régió értéke ennél jóval alacsonyabb,%. A megye urbanizáltsága miatt a lakosság alig egyötöde folytat különböző gyakorisággal mezőgazdasági tevékenységet. Az erdősített területek mértéke szintén magas (. táblázat), míg a régió erdői folyamatosan csökkennek, addig a megye értékei stagnálnak, illetve csekély mértékben növekszenek. A termőföld legnagyobb hányadát a szántóföldek teszik ki, ennek mértéke ugyan csekély mértékben, de nőtt -re és -re. Annak ellenére, hogy a településeken a beépítésre szánt területek összterülete a szántóterületek és a jelenlegi zártkerti területek rovására növekszik. Az általunk vizsgált jelenség céltelepüléseinek többsége szántóterületeiből kénytelen elcsípni a telekkialakítások során, ugyanis természetes határai nem engedik a települést terjeszkedni (pl. Dunakiliti). A megye termőterületének művelési ágankénti változása -ről -re a régió tendenciát követi le (. táblázat): legnagyobb változás a halastó területének nagyságában következett be, a megye esetében négyszer, a régió esetében kétszer nagyobb lett az érték, ami egyrészt a táj és környezetvédelem fontosságának erősödésének, másrészt a -es évektől a rekreációs lehetőségek iránt felerősödő igényeknek köszönhető. Továbbá fontos megemlíteni, hogy természetvédelmi szempontból a halastavak legjelentősebb természetvédelmi szerepe a vizes-élőhely fenntartás. A megyének három meghatározó turisztikai térsége van, ebből kettő a Pannonhalmi Apátság és a Fertő-táj a világörökség része, míg a szelíd turizmusnak hódolók számára vonzó Szigetköz országos jelentőséggel bír.. ábra. Győr-Moson-Sopron megye termőterületének megoszlása művelési áganként, Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján. táblázat. Győr-Moson-Sopron megye és a Nyugat-dunántúli régió földhasználatának változása - (%)

3 / / megye régió megye régió Szántó-terület +, +, +, +, Konyhakert -, -, -, -, Gyümölcsös -, -, -, -, Szőlő -, -, -, -, Gyep +, +, -, -, Erdő +, -, +, -, Nádas -, -, -, -, Halastó +, +, +, +, Művelés alól kivett terület +, -, +, +, Összesen +, -, +, -, Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján A megye termőterülete alakulásának vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy a szőlő, a gyümölcsös és a nádas területek csökkenése volt a legnagyobb mértékű, amelynek egyik oka a települések belterületének egyre intenzívebb beépülése, majd terjeszkedése, az ipar és az műszaki-infrastruktúra (útépítés) hálózatok terjeszkedése, másik oka az erdőterület növekedése volt, ami a hazai és EU-s támogatásoknak köszönhető. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságának adatszolgáltatása szerint mintegy ha befejezett (ténylegesen erdőnek nyilvánított) erdőtelepítésre került sor és között a megyében. A megye erdőterületeinek %-a állami tulajdonban van, A megye legnagyobb erdőgazdálkodója a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. márciusában a VÁTI Nonprofit Kft. áttekintette a Győr-Moson-Sopron megyében utóbbi évben készített területrendezési terveket, térségi koncepciókat és területfejlesztési programokat. A dokumentációk alapján elkészített vizsgálati anyagból (Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének módosítása, Egyeztetési anyag) kiderül, hogy a települési területek növekedése a beszámolási időszakban országosan is kiugróan magas volt, a FÖMI digitális adatbázisa alapján a és között mintegy ezer hektáros növekedés mutatható ki (. ábra).. ábra Települési területek változása ( ) Az OTrT fogalom-meghatározása szerint a település belterületét és az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területeket foglalja magában, nem teljesen azonos a beépített terület fogalmával

4 Forrás: FÖMI, Váti Nonprofit Kft. A változás Győr-Moson-Sopron megyében közel %-os növekedést mutat, miután a települések belterülete -ben összesen ha-t, -ban pedig ha-t tett ki. Ha ehhez hozzávesszük még azokat a területeket (pl. kiterjedt gazdasági területek), amelyek mint beépítésre szánt területek nem kerültek belterületbe vonásra, akkor a települési területek növekedése a fenti értéket is meghaladja. A vizsgálati anyagból kiderül, hogy a legnagyobb belterületi növekmények ( ha felett) Győr, valamint Sopron, illetve az azok közvetlen településgyűrűjébe tartozó településeknél azonosíthatók. Ezt követik ( - ha között) a további városi rangú települések (Mosonmagyaróvár, Csorna, Fertőd, Kapuvár, Beled, Pannonhalma), valamint a győri agglomerációhoz tartozó, illetve az azzal határos néhány település. Fontos azonban megemlíteni, hogy a megye önkormányzatainak területrendezési elképzelései a mezőgazdaság termelő tevékenységét a jó minőségű földterületek intenzív beépítéssel szembeni védelmével támogatja. Erre szolgál a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetének lehatárolása és a hozzá kapcsolódó szabályozás. A területhasználat átalakulása és az urbanizáció következtében növekedett a területek árvízi kockázat-érzékenysége és ez kedvezőtlen hatással van a vizek minőségére, ökológiai állapotára is. A Duna-ártér mellékágrendszerek árvízlevezető sávjait jó néhány helyen megszüntették, ami számos problémát eredményezett: a hordalékok övzátonyokat képeztek, a hullámtér feltöltődött, a meder megsüllyedt. A gyepterületek területileg differenciált mérséklődése különösen természetvédelmi szempontból kedvezőtlen, mivel az állandó füves területek számos védett, ritka faj számára biztosítanak élőhelyet. A vonalas infrastruktúra bővülése (pl. intenzív autópálya építés) az élőhelyek feldarabolódásával járt. Összességében elmondható a megye területhasználatának gazdálkodásáról, hogy belső struktúrája kedvező: csökkennek a mezőgazdasági hasznosítás nélküli földterületek, az erdőterületek, a halastavak és a szántóterületek nagysága nő. Nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezet, a tájkép megőrzésére, az egyre növekvő urbanizációs igények és terhek mellett... Dunakiliti duzzasztómű A megye területhasználatának változásait legjelentősebben a Dunán épített vízi műtárgyak okozták. A térség legnagyobb és legjelentősebb vízi térformálója a Dunakiliti duzzasztómű, amelynek építése -ben kezdődött meg a korábbi Bős-Nagymaros Vízlépcső részeként, de eredeti rendeltetése szerint, szerződésszegés miatt nem üzemel. A Bős-Nagymaros Vízlépcső

5 megépítésére Csehszlovákia és Magyarország -ben államközi szerződést kötött, melyet a határidőket illetően -ben a két fél módosított. A szerződés intézkedik a fő létesítmények -%-os tulajdonjogáról, a költségek és a hasznok egyenlő arányú megosztásáról, az üzemeltetés alapelveiről, az országhatárra vonatkozó megállapodásokról, valamint az irányítási és jogi szabályozásról. Az építkezés a terveknek megfelelően -ig folyt, ekkor a magyar kormány először a Nagymarosi vízlépcső építését, majd a Bősi vízlépcsővel összefüggő magyar kivitelezésben épülő munkák építését és az elkészült létesítmények üzembe helyezését felfüggesztette. A másik fél azonban tovább építkezett, -ben üzembe helyezte a C variáns ideiglenesnek mondott létesítményének I. ütemét. Magyarország e méltánytalan és nem jogszerű magatartás kivizsgálását kérte a Hágai Nemzetközi Döntőbíróságtól. Az ellentmondásos időszakban a két fél ellentétes módon építkezett: a magyar fél lebontotta a nagymarosi körtöltést, a szlovák fél pedig tovább építette a "C" variáns II. ütemét. A "C" variáns megépítésének következménye, hogy kizárta a magyar területen megépült létesítmények részvételét a Bősi erőmű üzemeltetésében. A magyar oldali tározótöltést kiváltotta a Duna bal partján az, és az, fkm-ek között, szlovák területen épülő új tározótöltés, melyet a terv szerinti, de még a szlovák területen lévő jobb parti tározótöltéssel a Dunakiliti duzzasztóművet helyettesítő dunacsúni komplexum köt össze (www.dunakiliti.hu). A Bősi erőmű kétkamrás hajózsilip rendszerrel és nyolc turbinával rendelkezik. A tervek szerint a Dunakiliti duzzasztóműnek biztosítani kellett volna a Bősi erőmű részére a turbinák üzemeltetéséhez szükséges duzzasztási szintet, le kellett volna vezetnie a dunai árvizeket, valamint biztosítania kellett volna az Öreg Duna vízellátását is a tározótóból. Ideiglenes feladata lett volna a hajóforgalom átzsilipelése abban az időszakban, amíg az üzemvíz csatornában nem alakul ki a hajóforgalom levezetéséhez szükséges duzzasztási szint, illetve amíg a létesítményrendszer üzembe helyezési próbái folynak. A duzzasztómű jelenleg a Duna, fkm-ben épült fenékküszöb segítségével a szigetközi hullámtéri vízpótlás fő műtárgya, és emellett árapasztó szerepe is van. A fenékküszöb júniusában elkészült és hatására az, és az, fkm közötti Duna szakaszon a vízszint megemelkedett, és a Dunakiliti duzzasztóművel részlegesen szabályozhatóvá vált. A vízszint megemelésével a duzzasztott térből kiágazó két mellékágon keresztül az, és az, fkm-ben lehetővé válik a hullámtéri mellékágrendszer gravitációs vízpótlása, amely elegendő vízhozamot biztosít a rendszernek. Ma eredeti szerepét nem tölti be, de a szigetközi vízpótlás kulcsműtárgyává vált.. Külföldi állampolgárok ingatlanszerzése Magyarországon.. Törvényi szabályozás Mivel a tanulmányban kizárólag szlovák, vagyis tagállami állampolgárok tulajdonszerzését vizsgálom, a továbbiakban a könnyítés érdekében a külföldi állampolgár megnevezés alatt tagállami jogállást értek. Nem térek ki a nem tagállami állampolgárokra vonatkozó szabályok ismertetésére. A legfontosabb jogforrás a termőföldről szóló. évi LV. törvény (Tft.), amely az alapvető fogalmakat, szabályokat határozza meg a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozóan. Az ingatlanok alapvetően két nagy csoportra oszthatók: termőföldekre, illetve termőföldnek nem minősülő ingatlanokra. A /. (I..) Korm. rendelet. () bekezdése szabályozza a termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy magánszemély általi ingatlanszerzését. Az Európai Unió alapját képező szerződésekben foglalt kötelezettségek ellenére, eltérve az EK-Szerződés. cikkében rögzített tőkemozgás szabadságától, Magyarország a. évi csatlakozási okmány alapján, a csatlakozás

6 időpontjától számított öt éven keresztül, az átmeneti mentesség (moratórium) ideje alatt (a továbbiakban: az átmeneti időszak) fenntarthatta a termőföldnek nem minősülő ingatlanok megszerzésére vonatkozó, ezen okmány aláírásának időpontjában hatályos szabályaiban foglalt korlátozásokat. Ezen időszak a. május. május -ig terjedő időszak volt. A jogalkotók ezzel további öt évvel hosszabbították meg a külföldiek ingatlanvásárlásának engedélykötelességét. Tehát a csatlakozás előtti szabályok további öt évig még hatályosak maradtak (moratórium átmeneti szakasza): Ha a külföldi állampolgár másodlagos lakóhelyként vásárolja meg az ingatlant, akkor az ingatlanszerzőt engedélyeztetési kötelezettség illeti. Amennyiben életvitelszerűen egy magyarországi településen kíván letelepedni, akkor csak nyilatkoznia kell az illetékes földhivatal felé a tulajdonszerzésről. Az EU-s csatlakozás után már semmilyen esetben sem kell engedélyt kérniük az EU-s állampolgároknak az ingatlan vásárlásához, csak bejelentési kötelezettség terheli. A Tft. a) pontja szerint termőföldnek minősül az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep rét, gyep legelő, nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. A jelenlegi szabályozások lehetővé teszik, hogy ha egy tagállami állampolgár három éven keresztül életvitelszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytat termőterületén, akkor tulajdonjogot szerezhet ingatlana felett. A csatlakozást követő átmeneti időszakra, a külföldiekre vonatkozó egységes szabályok helyett, a termőföldről szóló. évi LV. törvény (Tft.). évi XXXVI. törvénnyel végrehajtott módosításának eredményeként, speciális rendelkezések kerültek megállapításra az Európai Unió tagállamának (természetes és jogi személy) állampolgárára, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) állampolgáraira, és a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső Svájc állampolgáraira (a továbbiakban: tagállami állampolgár) a termőföldnek nem minősülő ingatlanok megszerzésére vonatkozóan. A magyar állam a termőföld esetében hosszabb moratóriumi időszakot szabott meg, ami. május -jén jár le. A türelmi idő lejárta után a tagállami állampolgárok termőföld vásárlása elől minden akadály elhárul, csak bejelentési kötelezettség terheli a vásárlót. A magyar kormány azonban kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz a külföldiek termőföldszerzésére vonatkozó moratórium időszak plusz három éves meghosszabbítására. A három éves haladék lejárata után viszont már nincs lehetőség újabb hosszabbításra. Mind a termőföld és a nem termőföldnek minősülő ingatlan vásárlásakor a helyi polgármesteri hivatalt azonban bizonyos engedélyek kikéréséhez fel kell keresni: a különböző rákötési kérelmekhez például a polgármester engedélye szükséges... Szlovák állampolgárok ingatlanszerzése Győr-Moson-Sopron megyében A megyei közigazgatási hivatalokban nem az ingatlanvásárlások számát tartják nyilván, hanem az engedélyező határozatok számát felosztják az elutasításra kerülő és engedélyezett ügyekre. Ezek az engedélyező határozatok sem mindig egy-egy önálló ingatlanra vonatkoznak, hanem magukban foglalják az esetleges ingatlanrészeket is. Ebből következően csak egy hozzávetőleges képet mutatnak, és csak becsülni lehet az ingatlan ügyletek számát általuk. A Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal. márciusi adatai szerint összesen főt tartanak nyilván szlovák lakcímmel, ebből. május -je óta fő vásárolt ingatlant. A vásárlások zömében -ban és -ben történtek, de az ingatlanvásárlási hullám egyértelműen -ben, vagyis a határnyitás után indult meg (. táblázat). A megyei földhivatal állásfoglalása is megerősíti, hogy a szlovák határ közelsége és Pozsony kiterjedő szuburbanizációja miatt a tulajdonszerzések a megyében a Mosonmagyaróvári Körzeti

7 Földhivatal illetékességébe tartozó településeken (Rajka, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő) a legjellemzőbbek.. táblázat. Szlovák állampolgárok nem termőföldnek minősülő tulajdonszerzése Győr- Moson-Sopron megyében, -ben összes szlovák tulajdonú ingatlan (db) lakásra jutó szlovák állampolgár tulajdonban lévő ingatlanok száma -ben (db) Ásványráró, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Győr, Győrújfalu, Halászi, Hegyeshalom, Kimle, Kisbodak, Kunsziget, Máriakálnok, Mihályi, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma, Rajka, Répcevis, Sopron, Tényő, Töltéstava, Újrónafő, Vámosszabadi, Forrás: saját szerkesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal ingatlan nyilvántartási adatai alapján A szlovák ingatlanvásárlási kedv nemcsak Rajkára, hanem a szomszédos Bezenyére is átgyűrűzött. A pozsonyiak által megvásárolt ingatlanok száma itt is egyre nő, annak ellenére, hogy a helyi polgármester inkább akadályozza, mint elősegíti az újabb házvásárlásokat a termőföld törvény megengedő paragrafusai ellenére. Bezenye esetében azonban nem csak a polgármester húzza vissza a folyamatot, hanem a magas árak melletti szűk családi házkínálat. A helyben működő ingatlanügynökségek szerint az árakat két tényező határozza meg: a Pozsonytól való távolság és az adott település ingatlankínálata. Csak azok a települések tudnak ringbe szállni a házak vagy egyszerűen csak telket vásárolni szándékozó pozsonyiakért, akik bővíteni tudják választékukat. Az önkormányzatoknak területhasznosítási politikájukat, rendezési terveiket úgy kell alakítaniuk, hogy kiszolgálják az ott lakó és az oda érkezők igényeit. Ezen tervezési és megvalósítási folyamat pedig hosszadalmas. A rendezési terv elfogadásától a telkek kialakításáig több év is eltelhet.

8 Rajkán a lakások, lakóházak értéke magas, a kínálat most ismét növekszik. Mosonmagyaróváron változatosan alakulnak az eladási árak, miközben a kínálat igen széles. Hegyeshalmon sok családi házat kínálnak, mérsékelt árak mellett, ahogy Levélen is. Dunakilitin már magasabb árakkal lehet találkozni, és közepes kínálattal, míg Dunaszigeten olcsóbb és drágább ingatlanok is előfordulnak. Ma Mosonszolnok, Újrónafő, Máriakálnok, Halászi és Kimle esetében lényegesen alacsonyabb árakat találunk a lakóházak piacán, de előrejelzések szerint ezeken a településeken is kb. %-os drágulás következik be... Pozsony magyarországi szuburbán térségének legkedveltebb települései V. Slavík és T. Kurta -ben Pozsony szuburbanizációjáról szóló tanulmányában Pozsony szatellit városaként települést nevezett meg: Malacka, Bazin, Modor, Szentgyörgy, Szenc és Somorja. Ezen szatellit városokban egyszerre lakossági és üzleti szuburbanizáció is folyik, nemcsak családi házak épülnek, hanem lakónegyedek is. A koncepció előrejelzései szerint Pozsony egyre terjeszkedő szuburbán területének hatására drasztikus (akár %-os) népességnövekedés valósulhat meg az érintett településeken. A szlovák főváros agglomerációját vizsgáló korábbi kutatások és a -ig tapasztalt jelenségek alapján az alábbi szuburbanizációs trendeket jelezték előre: a lakossági szuburbanizációs folyamatok nem csak egy-két területen (mozaikszerűen), hanem egy földrajzilag egybefüggő területen mennek végbe az attraktív szuburbanizációs területeken jelentősen megnövekedik a népesség etnikai népesség-változás megy végbe a szlovákok javára folytatódnak a szuburbanizációs folyamatok, amelyek átgyűrűznek a határ túloldalára. és között már tisztán látszódtak a Pozsony szuburbán térség határainak szélei Magyarország területén. A következőkben az a két település kerül bemutatásra, ahol a legmagasabb a szlovák állampolgárok általi ingatlanszerzés a megyében. A fejezet célja, hogy megvizsgálja, hogy a pozsonyiak beköltözése, a pozsonyi szuburbanizáció milyen változásokat eredményeztek a területfelhasználásban Rajkán és Dunakilitin. Mindkét település esetében egyaránt kimutatható, sőt szemmel látható, hogy a beköltözések új telekkialakításokra, építkezésekre és közművek kiépítésére sarkallták a helyi önkormányzatokat. A lakásállomány és az újonnan épített lakások számának változását (. melléklet) és a megyében történt szlovák tulajdonszerzések táblázatát (. táblázat) összevetve jól kirajzolódik, hogy a szlovákok ingatlanvásárlásai nyomán az érintett településeken új lakások tömeges építése kezdődött meg.... Rajka A Felső-Dunatáj kistérség viszonylatában a legkedvezőbb adottságú talajokat találjuk Rajkán. Tájszerkezetében a mezőgazdasági területek, szántók dominálnak, de jelentős az erdővel fedett területek aránya is. A lelket számláló Rajkát azonban nem kiváló aranykoronás földjei tették Pozsony magyarországi szuburbán térségének egyik legjelentősebb településévé, hanem hogy a kilométerre fekvő, Pozsony agglomerációjának legdélebbi szatellit településén, Rusovcén (Oroszváron) az építési telkek hétszer annyiba kerülnek, mint Rajkán. A -ben kezdődött ingatlanvásárlási láz hatására társasházak épülnek, régóta nem gondozott családi házakat újítanak fel és újabb telkeket közművesítenek. Rossz nyelvek szerint Rajka Pozsony kertvárosa lett, amely kijelentést alátámasztja az a tény, hogy a lakosok egyötöde szlovák állampolgár. Pozsony közelsége miatt telepedtek meg a településen, nem második otthonként hasznosítják az ingatlant. Több szempontból is vonzó település Rajka a pozsonyiak szemében: az E-ös

9 nemzetközi főútvonalon perc alatt el lehet érni Pozsony belvárosát, valamint -ben a beköltözési folyamat kezdetekor az ingatlanárak átlagosan %-kal alacsonyabbak voltak, jelenleg -%-os az árkülönbség a magyar ingatlanok javára. A szemléltetés kedvéért érdemes egy ingatlaniroda (Rajka Real) példáját bemutatni: -ben Rajkán egy éves m² családi ház m² telekkel közel %-kal olcsóbb volt, mint egy éves m² panellakás (távfűtéssel) Pozsonyban. Mára az árak közel %-kal emelkedtek fel Rajkán, a kereslet azonban továbbra is nő a település lakó ingatlanjai és építési telkei iránt a nyugodt lakókörülmények (csak a sz. országos főút mentén van határértéket meghaladó közlekedési zajterhelés), a közbiztonság és a települést körülvevő természeti környezet miatt. Az új szlovák lakosból magyar nyelvtanuló csoport alakult, az önkormányzat - nyelven fogalmazza meg a lakossági információkat. Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat arra, hogy a telekkialakításkor mezőgazdasági területet igénybevevő területfelhasználás változás ne történjen. Bazsó Lajos, rajkai polgármester azonban elmondta, hogy -tól kezdődően kénytelenek voltak szántóföldeket átminősíteni belterületté, közművesíteni, hogy újabb építkezések indulhassanak meg. Hiszen az eredeti lakásállomány kínálat már nem tudta kiszolgálni az újabb igényeket. A polgármester szavait idézve: -ban az ötven újonnan kialakított telekre rajkai és szlovák család jelentkezett. Ez az ötven újonnan kialakított ingatlan sem elegendő a kereslet kiszolgálására. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy elején megvásárolja és lebontatja a több éve üresen álló határőrlaktanyát, majd ingatlanhasznosítási szerződést kötött egy mosonmagyaróvári ingatlanfejlesztő céggel a laktanya területének hasznosítására. Így a község több hasznot is remél a befektetéséből:. nem mezőgazdasági területhez kellett hozzányúlnia újabb telkek kialakításáért. nem kellett tartania egy esetleges befektető telekspekulációjától, aki a laktanya földterületének megszerzése után jóval magasabb áron adja tovább a telkeket. az ingatlanok eladása után befolyó bevétel várhatóan jóval magasabb lesz, mint a laktanya egyszeri eladásából származó haszon lett volna A lebontott laktanya helyén kb. családnak otthont adó társasházak építését tervezik. A terület rehabilitációja folyamatban van, az első lakásokat várhatóan őszén adják át. A településszerkezeti és szabályozási tervmódosításból kiderül, hogy a -es évtől tervezett fejlesztési elképzelések szerint a község összterületéből csupán, hektárnyi terület felhasználása változik meg. Ezen a, hektáron kisvárosias-, kertvárosias lakóterületet és falusias lakóterületet kívánnak létrehozni (. táblázat).. táblázat. Területhasználat Rajkán, * Területfelhasználás/művelési ág Terület %-os arány Szántó, ha Erdő, ha, Rét, legelő, gyep, ha, Vízterület (folyóvíz, tó), ha, Közparkok, zöldterületek ha, Lakóterület (falusias) meglévő+tervezett, ha (,-, ha), Lakóterület (kisvárosias) meglévő+tervezett, ha (,+, ha), Vegyes (településközponti), ha, Kereskedelmi gazdasági terület (meglévő+tervezett), ha (,-, ha), Ipari gazdasági terület, ha,

10 (meglévő+tervezett) Üdülőterület, ha - Különleges területek együttesen,, Közlekedési terület (vasút) ha, Közlekedési terület (autópálya),,, ha Forrás: Rajka településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (*a táblázat az egyéb utak területét nem tartalmazza) Az önkormányzat számára azonban nem csak a szlovák beköltözők beköltöztetése a cél, hanem a helyi lakosok, főleg a fiatal lakosság helybentartása és jobb lakókörülmények biztosítása. Ezért a helyi lakosok támogatására kedvezményrendszert alakítottak ki: a rajkai önkormányzat ezer forintos négyzetméteráron hirdeti telkeit azoknak, akik helyben szeretnének új otthont vásárolni. A helyiek így kedvezményes négyzetméteráron kapják az önkormányzati telkeket. Azonban a helyi fiatalok arra panaszkodnak, hogy még így sem képesek Rajkán ingatlant venni, a magas árak miatt. Mivel Rajka teljes közigazgatási területe beletartozik a Szigetköz Tájvédelmi Övezetbe és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának természet- és tájvédelmi fennhatósága alá tartozik, különös figyelmet kell fordítania arra, hogy a tervezési területeken, például a zöldfelületek kialakításánál (közösségi terek, parkok, utcai sétányok), a tájra jellemző növénytársulások jellegzetes fajait alkalmazzák. Illetve, hogy előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen, rabszolganövények alkalmazását (Rajka településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás, ). A növekvő keresletre való gyors reakciót lassíthatják a fejlesztések esetleges tájromboló hatásainak vizsgálata és kiszűrése. A területrendezési dokumentációból kiderül, hogy a tervezési területek táji környezetében esztétikai, tájhasználati és ökológiai konfliktusok jelennek meg, mivel a fejlesztések több helyen védett természeti, táji és látványvédelmi értékek mentén valósulnak meg. Például (Rajka településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás, ): Esztétikai konfliktus: kialakuló csupasz, steril lakókörnyezet igényes lakóterület lakóterület védett természeti környezet, gazdag növényvilág a településre bevezető utak mentén feltáruló látvány, a szigetközi táj újonnan beépítésre kerülő művi környezet Megoldás: a környezet rendezése, a közterületek igényes kialakítása. Tájhasználati konfliktusok: mezőgazdasági terület lakóterület mezőgazdasági terület gazdasági (ipari és kereskedelmi szolgáltató) terület Megoldás: növénytelepítés, védőfásítás. a fejlesztés miatt megnövekedett forgalom lakóterület nyugalma a védett természeti területek Megoldás: terület lehatárolása többszintű növényzettel, közpark létesítése. Ökológiai konfliktusok: talajvíz, talaj szennyezése lakóterületek, természeti területek Megoldás: lakosság és a gazdasági szereplők környezettudatos viselkedése, csatornázás, hulladékkezelés megoldása.

11 Rajka igyekszik turisztikai célokra kihasználni, hogy területének majdnem %-a erdővel borított. Bekapcsolódott a Vasfüggöny turistaútvonal Fertőrákos-Rajka közti szakasz kiépítéséhez. Ez a mintegy kilométer hosszú bakancsos turistaút Finnországtól indul és egészen Bulgáriáig tart, hazánkban mintegy kilométeren át vezet. Egy határmenti projekt keretében a község pályázni szeretne egy vízibusz járat létesítésére, amit elsősorban a napi bejárást segítő tömegközlekedési eszközként szeretnének üzemeltetni Rajka-Pozsony között, egészen a Dévényi kapuig.... Dunakiliti A Szigetköz legészakibb részén található település percnyi autózásra található Pozsonytól. Rajka után a második legkedveltebb települése a pozsonyi beköltözőknek, óta divatos lakóhellyé nőtte ki magát. A faluba megérkezve rendezetten beépített, áttekinthető, tiszta falukép tárul elénk. A Pozsonyhoz való közelség és az alacsony ingatlanárak mellett Dunakiliti vonzereje a Szigetköz adta természeti környezet. A településen óta jelentek meg a szlovák beköltözők, akik eleinte kész lakásokat és régi, elhagyott családi házakat vásároltak meg, hogy aztán kényelmüknek megfelelően újítsák fel. Az új beköltözők már az újonnan kialakított telkekre építkeznek, ugyanis óta elfogytak az értékesíthető, beépíthető lakótelkek, így a településnek folyamatosan kell újabb területekre településrendezési és szabályozási tervet készíteni. A belterületi telkek mezőgazdasági művelése fokozatosan háttérbe szorul, a lakóházak mögötti nagy területű zártkerti ingatlanokat kivonják a művelés alól és eladásra kínálják építési területnek. Dunakiliti tartalék lakóterületeket (, ha) is tart fenn, amelyek a település nyugati részén találhatóak. A területfejlesztési tervek alapján a tartalékterületeken további darab új lakóépület alakítható ki. Tehát a község folyamatosan tud válaszolni a beköltözési keresletre. Jelenleg darab lakást tartanak nyilván, amiből darab (kb. %) van szlovák állampolgár tulajdonában. májusa óta egy új utca került kialakításra darab telekkel, az ingatlanokat egy mosonmagyaróvári ingatlanügynökség értékesíti. Négy hónap alatt a - ból telket adtak el, főleg helyi fiatal párok vásároltak ingatlant. Dunakiliti is támogatja a helyben maradást.. október végéig előértékesítés keretében szinte az önköltségi ár alatt, bruttó ezer forintos négyzetméteráron vehetik meg azok a helyiek, akik megfelelnek a követelményeknek. A telekspekulációt kiküszöbölve a vevőnek nem lehet a nevén lakóingatlan, valamint legalább öt éve Dunakiliti lakóhellyel kell rendelkeznie és beépítési kötelezettséget is előír az önkormányzat a kedvezmény igénybevételéhez. A kezdeményezés sikeresnek mondható, ugyanis a beköltöző szlovák állampolgárok mellett a helyi fiatalok helyben maradása is hozzájárul a település egészséges korszerkezetének fenntartásához. A Dunakiliti szomszédságában található Feketeerdő előtt a falu határát övező, a hét vezér tiszteletére -ban ültetett tölgyfákról volt ismert, óta azonban az ún. Almáskert lakóparkról vált nevezetessé a környékbeliek számára. A kialakított ingatlancsoportok a falu északi (Almáskert) és déli részén (Almáskert II) helyezkednek el, Feketeerdő mezőgazdasági területeit (egykori almáskert) minősítették át lakóterületnek. A lakópark északi részén mára az összes ingatlan gazdára talált, az Almáskert II. területeinek még fele gazdátlan. Az építési projekt hatására jelentősen megnőtt a település lakossága: míg -ben állandó lakosainak száma fő volt, addig -ben -re ugrott ez a szám. A turistaútvonal megépítése nem e történelmi korszaknak kíván emléket állítani, csupán a természet szépségeinek csodálata. Míg a vasfüggöny átok volt az adott országban élőknek, a természet ezen nyomvonal mentén háborítatlanul élhetett.

12 . Összefoglalás óta Pozsony szatellit települése mellett a szlovák országhatárt elhagyva újabbak születtek. A szlovák állampolgárok ingatlanszerzései olyan területrendezési terheket rónak a falvak képviselőtestületére, amelyek komoly kihívás elé állítják a település vezetőit. Korábban mezőgazdasági célra használt területeket vonnak ki művelés alól, közművesítik, hogy helyükön újabb lakóingatlanokat lehessen kialakítani. Az egyedülálló természetföldrajzi adottságok azonban megnehezítik a fejlesztéseket, hiszen a természetvédelmi övezethez tartozó területeken csak indokolt esetben és az esetleges konfliktusok kiszűrése mellett mehet végbe fejlesztés. A szlovák állampolgárok beköltözése katalizálta olyan fejlesztések megvalósítását, amelyeket már régóta halogatott az önkormányzat, fejlesztési források hiányában. Ugyan a zajszennyezés és közlekedési forgalom mértéke megnőtt, Rajkára és Dunakilitire több pozitív hatással is bír a pozsonyiak beköltözése, úgymint infrastrukturális beruházások, élhetőbb falu, virágzó falukép. A folyamatot kétoldalúan kell értékelnünk: A beköltözések pozitívan hatnak az önkormányzat településszabályozási terveire, a falvak népességvonzó képessége erősödik. A magas ingatlanárak azonban csábítást jelentenek a házzal rendelkező helyi lakosoknak, akik (akár) dupla áron eladják házaikat és Mosonmagyaróvárra költöznek a busás haszonért. Veszélyként érzékelhetjük a lakosság kicserélődésének folyamatát: nő a szlovák állampolgárok száma a magyar településeken, a helyi lakosság pedig a haszon fényében elhagyja a falut. A polgármesterek számára jelenleg nagy fejtörést okoz, hogy a helyi lakosoknak eddig adott kedvezmények mellett hogyan lehetne nagyobb számban őket maradásra bírni. Megoldást jelenthetne, ha a lakossági szuburbanizáció mellett ipari szuburbanizáció, vagyis újabb munkahelyek kitelepülése is megtörténne, munkalehetőséget biztosítva a helyiek számára. Irodalomjegyzék. évi LV. törvény a termőföldről Regioplan (): Dunakiliti község településrendezési terv d= Letöltés dátuma:. augusztus. Slavík, Vladimír - Kurta, Tomáš (): Rezidenčná suburbanizácia v zázemí Bratislavy nový trend v migrácii obyvateľstva. In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč., č. s. -. TÉR-HÁLÓ UDS Kft (): Rajka településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Letöltés dátuma:. július. Internetes forrás: Interjúk:. augusztus. Szokoli Sándor, Dunakiliti Község polgármestere. augusztus. Kadnár Anita, Dunakiliti Község építésügyi előadója. augusztus. Horváthné Szokoli Viktória, Dunakiliti Község építésügyi előadója. augusztus. Bazsó Lajos, Rajkai Község polgármestere

13 . augusztus. dr. Sipos Gertrúd, a Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal volt hivatalvezetője. augusztus. Dancsó Zsolt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal hivatalvezetője. melléklet. Lakásállomány alakulása Mihályi Bezenye Kisbodak Répcevis Dunasziget Ásványráró Hegyeshalom Újrónafő Győr Tényő Rajka Halászi Dunakiliti Mosonmagyaróvá r Pannonhalma Kimle Kunsziget Sopron Feketeerdő Máriakálnok Vámosszabadi Töltéstava Győrújfalu átlag * Lak ásállo mán y (db) változás / Épít ett laká sok szám a (db) lakásra jutó újonnan épített lakások száma (- ) a -es lakásállo mány alapján,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, * Győrújfalu, Vámosszabadi és Töltéstava nélkül

14

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: PH. Településfejl.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira

A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Dr. Váradi Monika Dr. Hamar Anna Dr. Koós Bálint A válság hatása a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági folyamataira Budapest, 2012. április 26. MTA KRTK Fogalmi keretek Szuburbanizáció egy átfogó

Részletesebben

BŐSI KIRÁNDULÁS VÍZÉPÍTŐ KÖR 2012.04.05.

BŐSI KIRÁNDULÁS VÍZÉPÍTŐ KÖR 2012.04.05. 2012 BŐSI KIRÁNDULÁS VÍZÉPÍTŐ KÖR 2012.04.05. 1. Bevezetés A Vízépítő Kör szervezésében 2012.04.05.-én szakmai kiránduláson vettünk részt, mely során meglátogattuk a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer műtárgyait:

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ÉSZAK- DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~~)G. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ DUNASZIGET 1 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ DUNASZIGET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VITAANYAG 2012. május Dsziget_konc_120504.doc DUNASZIGET 2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...3

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján

A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011.

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről 1 Lajosmizse Város

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke. Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. május 28.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke. Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. május 28. J a v a s l a t az ózdi külterületi 04046/2 és a 04141/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok ózdi külterületi 01003/2 hrsz-ú magántulajdonú ingatlanra történő cseréjére Előterjesztő: Pénzügyi és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET)

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) 2010. május 19. A Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA Pesti Bálint Széchenyi István Egyetem - Győr Zöldfelületek Zöldfelületek, védelme, minősége Zöldfelületek mutatószámai, sokszínűsége CORINE

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015.

JÁNOSSOMORJA VÁROS. Msz.: Rp.I182-13 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VÉLEMÉNYÖSSZESÍTŐ. Győr, 2015. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU. U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Msz.: Rp.I182-13 JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

A település helyzete és sajátosságai

A település helyzete és sajátosságai Környezetvédelmi tapasztalatok Herceghalom Önkormányzatánál Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Program Tisztább Termelés Magyarországi Központja 2008. Február 20. Hadfalvi Ágnes Kertészmérnök Rónaszéki

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20.

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Előzmények

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

Termőföld forgalom, termőföldpiac Magyarországon. Előadó: Polyák László vezérigazgató helyettes

Termőföld forgalom, termőföldpiac Magyarországon. Előadó: Polyák László vezérigazgató helyettes Termőföld forgalom, termőföldpiac Magyarországon Előadó: Polyák László vezérigazgató helyettes Termőföldek árának alakulása 1998 és 2012 között TISZACASH által közvetített tranzakciók alapján (30 ha, 20

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

művelési ág Lendvadedes K. 018/1 752 erdő 709/2000 "tó és környéke" Lendvadedes K. 019/3 8667 erdő 709/2000 "tó és környéke"

művelési ág Lendvadedes K. 018/1 752 erdő 709/2000 tó és környéke Lendvadedes K. 019/3 8667 erdő 709/2000 tó és környéke HIRDETMÉNY Rédics Község Önkormányzata közzéteszi a tulajdonában lévő hasznosítható (bérbeadás, vagy értékesítés) ingatlanok adatait. községhatár hrsz. m2 művelési ág tul.arány megjegyzés építmények Gáborjánháza

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben