PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS"

Átírás

1 A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény [Hpt.] helyébe az azonos című, 2013.évi CCXXXVII. törvény lépett január 1. napjától, ezért ahol jelen ÁSZF a Hpt-re hivatkozik, ott már az új Hpt-t kell érteni azzal, hogy a szakasz száma figyelmen kívül hagyandó. Bevezető 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Lízingbeadó a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál bejegyzett társaság, mely lízingszolgáltatással foglalkozik. A Lízingbeadó pénzügyi lízing tevékenységét az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 2575/1999 sz. határozatával án engedélyezte. A legutoljára módosult pontokat csillag jelöli. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy Lízingbevevő pénzügyi lízing útján jelen szerződésben meghatározott futamidőre Lízingtárgy kizárólagos használatához kíván jutni. Lízingbevevő kijelenti, hogy működése és üzleti tevékenysége a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelel. Lízingbevevő kijelenti továbbá, hogy a jelen lízingszerződés aláírásához, az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, a lízingszerződés céljainak megvalósításához szükséges valamennyi hatósági és egyéb engedéllyel rendelkezik. 2. Szerződő felek rögzítik, hogy céljuk egy hosszútávú, ún. pénzügyi lízingszerződés megkötése, melynek keretében Lízingbeadó megvásárolja azokat a tárgyakat ( lízingtárgy ), melyeket Lízingbevevő az általa meghatározott feltételeknek és igényeknek megfelelően maga választ ki, és melyeket a lízingszerződés teljes futamideje alatt kizárólagosan jogosult használni a kölcsönösen kialkudott lízingdíj ellenében. A felek a szerződésben kikötik a lízingíjat és a törlesztés ütemezését. A használatba adással a Lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére és viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is). A Lízingbeadó a lízingtárgy jogi értelemben vett, a Lízingbevevő a gazdasági értelemben vett tulajdonosa. A Lízingbevevő ennek megfelelően köteles a lízingtárgyat a saját mérlegében kimutatni, leírni és az esetleges köztámogatásokat igénybe venni. A lízingtárgy specifikációját a Lízingszerződés tartalmazza. Zárt végű lízing esetén a Lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával és a jelen szerződésben kikötött valamennyi fizetési kötelezettség teljesítése esetén a lízingtárgy felett Lízingbevevő tulajdonjogot szerez. Nyílt végű lízing esetén a Lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával és valamennyi fizetési kötelezettség teljesítésével a Lízingbevevő vagy vevőkijelölési joga alapján az általa megjelölt harmadik személy a lízingtárgy felett vételi jogot szerez, amelynek alapján a szerződésben feltüntetett opciós vételi díj megfizetésével a Lízingtárgyon tulajdonjogot szerezhet. 3. Felek rögzítik, hogy miután céljuk fenti hosszú távú gazdasági együttműködés, ezért hacsak a jelen szerződésben meghatározott valamely eset be nem következik, a szerződést egyik fél sem jogosult felmondani. 1. A szerződés létrejötte A szerződés a Lízingbevevő írásbeli kérelmének a Lízingbeadó általi írásbeli elfogadásával jön érvényesen létre. A Lízingbevevő a kérelméhez az annak megítéléséhez szükséges mellékletek Lízingbeadóhoz történő benyújtásának napjától számított 4 hétig kötve van. 2. A lízingtárgy beszerzésével kapcsolatos eljárás 2.1. A Lízingbeadó az adásvételi/szállítási szerződés alapján megvásárolja a lízingtárgyat, azzal a céllal, hogy azt a lízingszerződés futamideje alatt a Lízingbevevő tartós és kizárólagos használatába adja. Felek rögzítik, hogy a lízingszerződés és a Lízingtárgy Szállítójával kötött adásvételi szerződés egymást feltételezi és egymásra tekintettel jön létre. Szerződő felek ugyancsak rögzítik, hogy mivel a lízingtárgyat és az Eladót/Szállítót a Lízingbevevő maga választotta ki a Lízingbeadó közreműködése nélkül, ezért a Lízingbeadó nem felel az Eladó/Szállító szállítóképességéért és szállítási hajlandóságáért. A Lízingbeadó nem szavatol továbbá a lízingtárgy alkalmasságáért és a Lízingbevevő által elérni kívánt használati célnak való megfelelőségéért. Nem képezi tárgyát továbbá a jelen megállapodásnak az Eladó/Szállító egyéb, a lízingtárgyra vonatkozó szolgáltatása. Az Eladó/Szállító, vagy valamely harmadik személy és a Lízingbevevő megállapodása a Lízingbeadót nem köti A Lízingbeadó jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó/Szállító az adásvételi/szállítási szerződés megkötését megtagadja, ha a lízingtárgy leszállítása a Lízingbeadónak fel nem róható okból elmarad, vagy ha a lízingtárgyat a Lízingbevevő nem szerződésszerűen veszi át. Ez esetben a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben nem támaszthat igényeket. A Lízingbeadó ugyanakkor követelheti a Lízingbevevőtől ráfordításai megtérítését. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az Eladóval/Szállítóval kötött adásvételi/ szállítási szerződésben foglaltak Lízingbevevő vétkes magatartására visszavezethető okból nem teljesülnek, úgy az Eladó/Szállító által esetlegesen támasztott kártérítési követelésen túlmenően Lízingbevevő köteles Lízingbeadónak a lízingtárgy értéke 8 %-ának megfelelő forintösszeget bíróság által nem mérsékelhető átalány kártérítésként fizetni. Az átalány kártérítés megfizetése nem mentesíti Lízingbevevőt a Lízingbeadó bizonyított kárainak megtérítése alól. PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az adásvételi/szállítási szerződésből származó esetleges igényérvényesítésre a jelen szerződés 3. pontjának rendelkezései a lízingszerződés megszűnése esetén is megfelelően irányadók. 3. Engedményezés 3.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a lízingtárgy tulajdonjoga a Lízingbeadót illeti. A Lízingbeadó jelen szerződéssel ugyanakkor engedményezi az azt elfogadó Lízingbevevőre az Eladóval/Szállítóval vagy/és harmadik személyekkel szembeni, az adásvételi/szállítási szerződésből származó valamennyi igényét, kivéve a lízingtárgy tulajdonjogára és a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó igényét A 3.1. pont alapján Lízingbevevő veszi át a Lízingbeadónak az Eladóval/Szállítóval kötött adásvételi/szállítási szerződésével kapcsolatban a vételár kifizetésén túlmenően a Lízingbeadó mindennemű kötelezettségének teljesítését, és a Lízingbeadót az Eladóval/Szállítóval szemben megillető mindennemű jog érvényesítését a tulajdonjogra vonatkozó valamint a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó jog ill. igény kivételével Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jótállási, szavatossági és bármilyen más kifogással kapcsolatos vitáit közvetlenül az Eladóval/Szállítóval vagy harmadik személyekkel rendezi a Lízingbeadó ezen jogainak Lízingbevevőre történő engedményezése következtében (ld. jelen szerződés 8. pontja). Az Eladóval/Szállító ill. harmadik személy és a Lízingbevevő közötti vitába, jogvitába, perbe a Lízingbeadó nem hívható. Amennyiben a Lízingbeadót ilyen jellegű perbe mégis perbehívják, úgy a Lízingbeadó azzal kapcsolatos összes költségét a Lízingbevevő köteles viselni Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó/Szállító ellen bármilyen jogcímen indokolttá válna az adásvételi/szállítási szerződés alapján az igényérvényesítés ill. a perindítás, úgy Lízingbeadó Lízingbevevő részére - amennyiben szükséges - a közvetlen fellépést lehetővé tevő nyilatkozatot ad. Lízingbevevő köteles az igényérvényesítéssel kapcsolatos összes költség viselésére, marasztaló perbeli ítélet esetén a marasztalás összegének megfizetésére, illetve ha a marasztalás összegét a Lízingbeadón hajtanák be, úgy Lízingbeadó teljes kártalanítására. Amennyiben az Eladó/Szállító indítana pert olyan okból kifolyólag, amelyért nem Lízingbeadó a felelős, Lízingbevevő a fenti módon köteles a per vitelében részt venni, egyúttal annak következményeit viselni, illetve az alól a Lízingbeadót mentesíteni. 4. Lízingtárgy átvételével kapcsolatos eljárás, kárveszély átszállása 4.1. A Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat a leszállítás után haladéktalanul a Lízingbeadó javára birtokba venni, annak alkalmasságát és hibamentességét megvizsgálni, azt kipróbálni (próbaüzemet végezni), a birtokbavétel tényéről valamint az esetleges hibákról és hiányosságokról az Eladót/Szállítót valamint a Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni és adott esetben a kifogásokat az Eladóval/Szállítóval szemben határidőn belül érvényesíteni. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó kívánságára a tulajdonjog feltüntetésére utaló jelzést a lízingtárgy valamely jól látható részén elhelyezni. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy felel mindazokért a károkért, amelyek a fenti kötelezettség elmulasztásából eredhetnek, beleértve az Eladóval/Szállítóval szembeni szavatossági igények esetleges elvesztését is. A Lízingbevevő a lízingtárgy felülvizsgálatára irányuló kötelezettsége elmulasztása esetén semminemű kártérítési igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben, és köteles megtéríteni a Lízingbeadó mindazon kárát, amely fenti mulasztásából származik A Lízingbevevő a cégszerűen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv - amely tartalmazza a lízingtárgy gyári számát és egyéb azonosító adatait is - Lízingbeadónak való megküldésével igazolja vissza a lízingtárgy szerződés szerinti kifogástalan leszállítását és működőképességét. A Lízingbeadó csak az átadás-átvételi jegyzőkönyv kézhezvétele után egyenlíti ki az Eladó/Szállító számláját. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv megküldése, átadása a Lízingbeadónak a Lízingbevevő olyan értelmű nyilatkozatának minősül, miszerint a számla kifizethető. Amennyiben Lízingbeadó Lízingbevevő értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt az Eladóval/Szállítóval szemben késedelembe esik, az ebből adódó összes kár és összes esetleges többletköltség és kiadás megtérítésére a Lízingbevevő köteles Az üzembehelyezés késedelme nem érinti a szerződés szerinti lízingdíjak kifizetésének esedékességét. Az üzembehelyezés késedelme vagy elmaradása által okozott károkért a Lízingbevevő felel. Ez vonatkozik az ebből eredő adóterhekre is. Ha ezeket az adókat később visszatérítik, akkor azok a Lízingbevevőt illetik meg Szerződő felek megállapodnak, hogy az átvétel, üzembehelyezés kapcsán felmerülő költségeket Lízingbevevő viseli Lízingbevevő köteles a lízingtárgy átvételével, üzembehelyezésével kapcsolatos hatósági engedélyeket, igazolásokat beszerezni és az ezzel kapcsolatos költségeket (illeték, adó, stb.) viselni. Ezen költségek magukban foglalják a vámolás és fizetési forgalom költségeit is Ha az adásvételi/szállítási szerződés részszállításokat köt ki, a fenti előírások értelemszerűen érvényesek, és minden egyes részátvételről átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell küldeni A Lízingbeadóról a Lízingbevevőre a kárveszély abban az időpontban száll át, amikor a kárveszély az Eladóról/Szállítóról a Lízingbeadóra száll át. Amennyiben a kárveszély az Eladóról/Szállítóról már a birtokbaadás előtt átszáll, a Lízingbevevő viseli a birtokbavétel előtt is a kárveszélyt. 1/6

2 5. A lízingszerződés futamideje 5.1. A lízingszerződés futamideje a jegyzőkönyvben rögzített átadás-átvétel időpontjával kezdődik, és a lízingszerződésben megadott futamidővel végződik Szerződő felek megállapodnak, hogy ha a lízingtárgyat az adásvételi/szállítási szerződés rendelkezései értelmében részletekben szállítják, úgy az önállóan használható lízingtárgyak az átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett időponttól kezdve külön-külön kerülnek a Lízingbevevő használatába. Az önállóan nem használható Lízingtárgyak lízingjének futamideje azoknak az önállóan használható Lízingtárgyaknak a lízing futamidejével ér véget, amelyekkel egy funkcionális egységet alkotnak, függetlenül az egyes részszállítások időpontjától. 6. A lízingdíj és egyéb fizetési kötelezettségek 6.1 Szerződő felek megállapodnak, hogy a lízingtárgy-használat ellenértékeként a Lízingbevevő a lízing futamideje alatt fizeti a szerződésben kikötött lízingdíjat, valamint a lízingtárgy szállításával, üzembehelyezésével, üzembentartásával, használatával kapcsolatos összes közvetlenül vagy közvetetten felmerülő kiadást. Beszerzési költségnek minősül minden olyan költség vagy ráfordítás, amely a lízingtárgy megszerzésével, létesítésével, üzembehelyezésével kapcsolatban felmerül, pl. bankköltség, vámoltatás és vám, futár, posta, környezetvédelmi termékdíj, fuvarköltség, szállítmánybiztosítás. Szerződő felek megállapodnak, hogy a lízingtárgy beszerzési költségének megváltozása, pl. a specifikáció módosítása - a vételár kiegyenlítése előtt - arányosan megváltoztatja a lízingdíjakat is. Lízingbeadó ez esetben jogosult a lízingdíjakat a változásoknak megfelelően egyoldalúan módosítani. A Lízingbevevő fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a lízingtárgyat bármilyen nem a Lízingbeadónak felróható okból nem használja, vagy nem használhatja. A Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a lízingdíj kifizetését különösen esetleges hiányosságok, utólagos javítások vagy hibás teljesítésből eredő javítások miatt nem tagadhatja meg, továbbá nem jogosult a lízingdíj részletek csökkentésére és/vagy a fizetés ideiglenes felfüggesztésére sem. Ez vonatkozik vis major vagy harmadik személynek történő átengedés esetére is. 6.2* Abban az esetben, ha a lízingtárgy vételárára vonatkozó szállítói számla forintban kerül kiállításra, de a lízingszerződés devizaneme nem forint, úgy a lízingszerződés devizanemére történő átváltás a Commerzbank Zrt. által közzétett deviza vételi árfolyamon történik. Ha a lízingtárgy vételárára vonatkozó szállítói számla nem forintban kerül kiállításra, de a lízingszerződés devizaneme forint, úgy a lízingszerződés devizanemére történő átváltás során a Commerzbank Zrt. által közzétett deviza eladási árfolyam az irányadó. Amennyiben sem a lízingtárgy vételárára vonatkozó szállítói számla, sem pedig a lízingszerződés devizaneme nem forint, de nem is egyező devizanem, úgy a szállítói számla összege előbb a Commerzbank Zrt. deviza eladási árfolyama szerint forintban meghatározásra kerül, majd ez a forintösszeg képezi az alapját a Commerzbank Zrt. deviza vételi árfolyamán számított beszerzési árnak. A lízingdíj tőke- és kamatrészből áll. A díjtételek a Szerződésben, vagy annak mellékletében feltüntetett ütemezésben fizetendők. Lízingbeadó az egyes lízingdíjakról az esedékességét megelőzően legalább 10 nappal fizetési értesítőt (számlát) küld Lízingbevevő részére, melyben a lízingdíj tőke és kamat szerinti felbontásban kerül feltüntetésre. Deviza alapú szerződések esetén a lízingdíjak és egyéb fizetési kötelezettségek devizában kerülnek meghatározásra, és a Szerződésben meghatározottak szerint az adott devizában vagy forintban teljesítendők. A lízingdíjak forint ellenértékét mindig az esedékességkor érvényes Commerzbank Zrt. által közzétett hivatalos deviza-forint eladási árfolyam határozza meg. A forintban teljesítendő lízingdíjak a számla kiállításának időpontjában ismert deviza-forint eladási árfolyammal kerülnek számlázásra. Amennyiben ezen árfolyam eltér az esedékességkor érvényes deviza-forint eladási árfolyamtól, úgy az eltérést Lízingbeadó a következő lízingdíj fizetési kötelezettség alkalmával, az esedékes lízingdíjjal együtt érvényesíti. 6.3 A Lízingbevevő köteles minden fizetési kötelezettséget a fizetési értesítőben vagy a számlán feltüntetett határidőre a Lízingbeadó által megjelölt számú fizetési számlára megfizetni. Függetlenül a fizetési kötelezettség devizanemétől, a teljesítés módjától (pl. átutalás, postai készpénzátutalási megbízás, pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénz-befizetés), egy összeg akkor tekintendő megfizetettnek, ha az a Lízingbeadó fizetési számláján jóváírásra került. Devizában történő fizetés esetén a Lízingbevevő köteles minden fizetési kötelezettségét Minden fél a saját költségét viseli típusú, közvetlen, levelező bank kihagyásával történő banki átutalással a Lízingbeadó által megjelölt IBAN számú fizetési számlára megfizetni. 6.4 Lízingbevevő fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a fizetési értesítőt esedékesség előtt bármilyen okból kifolyólag nem kapja meg. Ennek ténye a fizetési késedelem alól nem mentesíti. Lízingbevevő felelőssége, hogy a fizetési értesítő elmaradásáról a Lízingbeadót legkésőbb az esedékesség napjáig írásban értesítse. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Lízingbevevő felel. 6.5 Részteljesítés, vagy késedelmes fizetés pénzügyi rendezésekor a Lízingbeadó az alábbi kiegyenlítési sorrendet veszi figyelembe: esedékes biztosítási díj és egyéb járulékos kiadások, egyéb költségek késedelmi kamat, lízingdíj kamatrésze, lízingdíj tőkerésze. Az egyes jogcímeken belül mindig a legkorábban esedékes tartozás kerül kiegyenlítésre. 6.6 Késedelmes fizetés esetén a Lízingbevevő késedelmi kamatként a késedelem idején irányadó mindenkori évi (Magyar Nemzeti Bank által meghatározott) jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat felszámításának kezdő időpontja az esedékesség napja, utolsó napja pedig a tartozás megfizetésének napja. A késedelmi kamat alapja az ÁFA-val növelt teljes elmaradt összeg. Késedelmi kamatot abban az esetben kell fizetni, ha erről Lízingbeadó felszólítást küld. Lízingbevevő köteles gondoskodni arról, hogy a késedelmi kamat összege számláján rendelkezésre álljon (beszedési megbízás esetén), illetve átutalásra kerüljön. Amennyiben a Lízingbeadónak a lejárt tartozások beszedésével, egyéb biztosítékának érvényesítésével, az eszköz birtokbavételével kapcsolatban vagy egyéb okból költségei merülnek fel, a Lízingbevevő köteles azokat a Lízingbeadó írásbeli felszólítására haladéktalanul megtéríteni. 6.7 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fix kamatozás esetén a lízingszerződésben feltüntetett, a lízing futamidejének és devizabázisának megfelelő EURO- vagy CHF-hozam (referenciahozam) indexálása a lízingszerződés futamidejének kezdő napjáig (átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma) beálló pénz- és tőkepiaci változások hatásának mérésére szolgál és képezi a lízingdíj módosításának alapját. Amennyiben a lízingszerződés futamidejének kezdő napján (átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma) érvényes EURO- vagy CHF-hozam 0,1%-ot meghaladó mértékben eltér a lízingszerződésben feltüntetett referenciahozam értékétől, úgy Lízingbeadó jogosult a lízingdíjakat a megváltozott pénz- és tőkepiaci kamatokhoz igazítani. Ezt követően a lízingszerződés devizanemében kifejezett lízingdíj a futamidő alatt változatlan marad. 6.8* Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy változó kamatozás esetén Lízingbeadó a lízing futamideje alatt a lízingdíjakat a megváltozott pénz- és tőkepiaci kamatokhoz igazíthatja. A különböző futamidejű, a lízingszerződés pénzügyi devizabázisának megfelelő kamatlábak (EURIBOR/LIBOR/BUBOR) közül az alkalmazandót a lízingszerződés tartalmazza (referencia kamatláb). Amennyiben a lízingszerződés futamidejének kezdő napján érvényes kamatláb értéke 0,1%-ot meghaladó mértékben eltér a lízingszerződésben feltüntetett referencia kamatláb értékétől, úgy a lízingdíjak ezen kamatláb alapul vételével kerülnek újra meghatározásra. Abban az esetben, ha a Lízingbeadó a Lízingbevevő által (cégszerűen) aláírt, a lízingtárgy birtokbavételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvet azt követően veszi kézhez, hogy informatikai rendszerében már végrehajtotta a következő kamatperiódusra vonatkozó kamatláb-érték felülvizsgálatot, akkor a fent leírtak szerint megállapított kamatláb alapul vételével meghatározott lízingdíjak a következő kamatláb-érték felülvizsgálatig nem kerülnek módosításra. Ezt követően a futamidő alatt a lízingdíjak módosítása az adott kamatláb periódusának (1 havi, 3 havi, stb.) megfelelően az alábbiak szerint történik: amennyiben a lízingdíj bizonylatának kiállítása napján érvényes kamatláb (aktuális kamatláb) az adott kamatperiódus kamatlábához képest legalább 0,1%- os mértékben változik, a még nem esedékes lízingdíjak az aktuális kamatláb alapján kerülnek megállapításra. 6.9 A lízingdíj a szerződéskötés időpontjában hatályos adózási és közteherviselési jogszabályokra figyelemmel lett meghatározva. Amennyiben a fenti jogszabályok vagy a fentiekkel kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlat a lízingszerződés futamideje alatt megváltozik, a Lízingbeadó jogosult a lízingdíjakat a változásokhoz hozzáigazítani A Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy teljes egészében kifizeti az illetékeket, hozzájárulásokat, adókat és egyéb díjakat, amelyek a lízingtárgy használatával vagy birtoklásával kapcsolatban merülnek fel. A lízingtárgyat esetlegesen terhelő helyi adókat a Lízingbevevő viseli Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéssel illetve annak biztosítékaival összefüggően felmerülő intézkedések, szolgáltatások nyújtását (pl. szerződésmódosítás, átvállalás) díjfizetéshez, vagy a költségeinek megtérítéséhez kötni, amely összegek százalékban vagy fix összegben vannak meghatározva A Lízingbeadó jogosult arra, hogy új, vagy bővített szolgáltatás bevezetésekor az ÁSZF rendelkezéseit kiegészítse, továbbá, hogy a tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozásra, vagy a Lízingbeadóra kötelező egyéb szabályozók változására, a Lízingbeadó eljárási, működési folyamataiban történt változásra, valamint a szolgáltatásra, vagy a Lízingbevevőre, vagy más biztosítékot nyújtókra vonatkozó kockázat megváltozására tekintettel, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa az ÁSZF rendelkezéseit A Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen változást jelentő módosításokról a Lízingbeadó a Lízingbevevőt legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző munkanapon értesíti a honlapon való közzététel útján. Az ÁSZF Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosításáról a Lízingbeadó a Lízingbevevőt a módosítás szövegének ismertetésével a módosítás hatálybalépése előtt 15 nappal értesíti. Amennyiben a módosítás fogyasztóval vagy mikrovállalkozással kötött pénzügyi lízingszerződést érint, vagy kamat, díj, költség Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosulásra irányul, úgy a módosításról annak hatálybalépése előtt 60 nappal értesíti a Lízingbeadó a Lízingbevevőt. Amennyiben a Lízingbevevő a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Lízingbevevő az ÁSZF módosítását nem fogadja el, az úgy tekintendő, hogy a Lízingbevevő a Lízingszerződését a módosítás hatálybalépésének napjára 2/6

3 felmondta, és a teljes tartozását egyösszegben előtörleszteni kívánja. Ebben az esetben a Lízingbevevő köteles a fennálló teljes tartozását legkésőbb a Lízingszerződés megszűnésének napján a Lízingbeadónak megfizetni. Amennyiben az ÁSZF őt érintő módosítását valamely biztosítéki szerződés kötelezettje nem fogadja el, ennek Lízingbeadóval történt közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a Lízingbevevő köteles egyenrangú más biztosítékot adni (az egyenrangúság megítélésére a Lízingbeadó egyoldalúan jogosult) vagy a Lízingbevevő köteles tartozását teljes egészében előtörleszteni, ennek elmaradása esetén a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a felek a Lízingszerződést közokiratba foglalták és annak módosítása a közokirattal biztosított közvetlen végrehajthatóságra is kihatással van, Felek a szerződésmódosítást Lízingbevevő költségére - közokiratba foglalják. Amennyiben a szerződésmódosítás közokiratba foglalása a Lízingbevevő érdekkörében felmerült okból marad el, a Lízingbeadó a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondhatja A Lízingbeadó kamatot, díjat és költséget az alábbiakban meghatározott, a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetén egyoldalúan jogosult megváltoztatni az ÁSZF más részeiben meghatározott eseteken kívül: (a) a Lízingbeadó forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek emelkedése (b) Magyarország politikai-gazdasági helyzetét tükröző országkockázat növekedése, a magyar szuverén adósság CDS (credit default swap) felárának kedvezőtlen változása (c) (d) (e) (f) a jegybanki alapkamat emelkedése tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése a bankközi hitelkamatok emelkedése az állampapírok hozamának emelkedése (g) a bruttó hazai termék (GDP) csökkenése a Lízingszerződés megkötésének időpontjához képest (h) a Központi Statisztikai Hivatal által rendszeresen közzétett tájékoztatókban a gazdaságra illetve gazdasági ágazatra vonatkozó bármely mutató kedvezőtlenül változik, (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) a Lízingbeadó hitelezési és működési kockázati költségeinek emelkedése, a Lízingbeadó működési költségeinek - a Lízingbeadó érdekkörén kívül álló okból keletkező - növekedése a munkanélküliségi ráta emelkedése, a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító biztosíték értékének csökkenése bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, mely a Lízingbeadó számára többletköltséget vagy bevétel csökkenést jelent a Lízingbeadó közteher (pl. adó) fizetési kötelezettségének növekedése az éves fogyasztói árindex emelkedése az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Lízingbeadó által más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjának emelkedése, a más szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint a más szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás, mely a Lízingbeadó számára többletköltséget vagy bevétel csökkenést jelent a Lízingbeadó irodahelyiségei bérleti díjának és fenntartási, működési (pl. közüzemi díjak, üzemanyagárak) költségeinek emelkedése a pénzügyi, biztosítási ágazatban alkalmazásban álló munkavállalók havi bruttó átlagkeresetének emelkedése postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások árának növekedése, a postai és távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás 6.15 Amennyiben azt a Lízingbeadó igényli, Lízingbevevő felhatalmazza a Lízingbeadót arra, hogy ha teljes tartozását vagy annak meghatározott részét esedékességkor nem fizeti meg, a pénzforgalomról szóló mindenkor hatályos jogszabályokban illetve jegybanki rendeletekben meghatározott, előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően, az esedékes tartozás összegével beszedési megbízás alkalmazásával a Lízingbevevő fizetési számláját megterhelje. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbeadónak a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát a pénzforgalmi szolgáltatójához a pénzforgalmi szolgáltató által megkívánt és a Lízingbeadó által is elfogadott formában haladéktalanul bejelenti, és a felhatalmazásnak a pénzforgalmi szolgáltató általi nyilvántartásba vételéről szóló visszaigazolást a Lízingbeadónak eredeti példányban megküldi. Lízingbevevő a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett felhatalmazó levélben is feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felhatalmazást kizárólag a Lízingbeadóval együttesen vonja vissza. Lízingbeadó jogosult arra, hogy mindaddig megtagadja a lízingszerződésből, vagy ahhoz tartozó egyéb szerződésből (pl. előfinanszírozási szerződésből) eredő bármely fizetési kötelezettségének teljesítését, amíg kézhez nem vette a pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolását. Nem a lízingdíj-tartozás devizanemében vezetett fizetési számla megterhelésekor Lízingbeadó az átváltáskor a banki deviza átváltási szabályoknak megfelelően a Commerzbank Zrt. mindenkor érvényes deviza vételi- illetve eladási árfolyamát alkalmazza. 7. A lízingtárgy átengedése, megváltoztatása és nyilvántartása 7.1. A lízingtárgyat a Lízingbevevő csak a Lízingbeadó írásos hozzájárulásával engedheti át harmadik személynek, kivéve az arra jogosult harmadik személy részére történő átadást javítás illetve karbantartás céljából. Ez a szavatossági igények érvényesítésére is vonatkozik, amennyiben ebben az összefüggésben a lízingtárgy átadása szükséges Szerződő felek megállapodnak, hogy Lízingbevevő a lízingtárgyon olyan módosítást, amely a szokásos használat körén túlmegy és amely a lízingtárgy állagában, értékében a normál kopást meghaladó értékváltozást okoz (pl. részegység eltávolítása, fődarab csere, stb.) kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. A Lízingbevevő a lízingtárgyat akkor alakíthatja át, a lízingtárgyba más tárgyat akkor építhet be, vagy azzal akkor egyesíthet, ha ehhez a Lízingbeadó előzetesen írásban hozzájárult. Valamennyi a lízingtárggyal ily módon egyesített dolog - ide értve az engedély nélkül beépített dolgot is - kártalanítás nélkül a Lízingbeadó tulajdonába megy át a jogi értelemben vett tulajdonjog átszállásáig (12.1. pont). A szerződés idő előtti megszűnése esetén a tulajdonjog véglegesen a Lízingbeadót illeti, amennyiben a beépített vagy egyesített tárgyak a szerződés megszűnésekor károsodás nélkül nem szerelhetők le. Ha a lízingtárgy ingatlannal kerül egyesítésre, úgy a kapcsolat a jogi értelemben vett tulajdonjog átszállásig csak ideiglenes kapcsolatként szolgálhat azzal, hogy a lízingszerződés idő előtti megszüntetése esetén az elválasztást a Lízingbevevőnek saját költségére végre kell hajtania. Ha az ingatlan tulajdonosa harmadik személy, úgy a Lízingbevevőnek a kapcsolat ideiglenes jellegére fel kell hívnia a figyelmet A Lízingbevevő köteles bármilyen, a lízingtárgyat érintő zár alá vételről, elkobzásról, végrehajtásról, csőd- és felszámolási eljárásról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Lízingbeadót, egyúttal az eljáró hivatalos személyeknek jelezni, hogy a lízingtárgy tulajdonosa a Lízingbeadó Lízingbevevő nem jogosult a lízingtárgyat biztosítékként lekötni, zálogba adni vagy bármely más módon megterhelni. 8. A lízingtárggyal kapcsolatos szavatosság 8.1. A Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szembeni a lízingtárggyal összefüggő minden szavatossági és egyéb igénye kizárt. A Lízingbeadó ennek ellentételezéseként jelen szerződés 3. pontja alapján engedményezte a Lízingbevevőre a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó joga kivételével az adásvételi/szállítási szerződésből őt illető valamennyi jogot, így különösen az Eladó/Szállító nem teljesítése, hibás, téves vagy hiányos teljesítése miatti összes jogait, mint pl. az árleszállítási, kicserélési, elállási, kártérítési igényeinek érvényesítését Az Eladó/Szállító szerződésszegése és a szavatossági jogok érvényesítése nem mentesítik a Lízingbevevőt lízingszerződés szerinti kötelezettségeinek, így különösen a lízingdíjnak a megfizetése, valamint a szerződéses biztosítékoknak a teljesítése alól, akkor sem ha az Eladó/Szállító vagy bármely harmadik személy elismerése alapján a Lízingbevevő közvetlenül érvényesíthet az Eladóval/Szállítóval vagy harmadik személlyel szemben igényeket. A Lízingbevevőnek a lízingtárgy bármilyen meghibásodásából eredő kára nem érinti a Lízingbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét és a károk kapcsán Lízingbeadót semmilyen felelősség nem terheli A Lízingbevevő köteles a szavatossági igényeket saját felelősségére, költségére és kockázatára minden esetben haladéktalanul érvényesíteni, olyan formában, ahogy azt a jogszabály és az Eladó/Szállító szerződéses feltételei megkövetelik. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a szavatossági igények késedelmes érvényesítéséből eredő károk őt terhelik, és erre vonatkozóan semminemű kártérítési igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben valamint felel ezen túlmenően a Lízingbeadó ezzel kapcsolatosan keletkező káráért is. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni minden szavatossági igény érvényesítésre jogosító esetről, és egyéb az Eladóval/Szállítóval, vagy harmadik személyekkel szembeni igényről, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Lízingbeadónak ne keletkezzen kára. A Lízingbevevőnek gondoskodnia kell továbbá arról is, hogy az esetleges vételár csökkentésből vagy visszafizetésből ill. a szavatossági jogok vagy egyéb igények érvényesítéséből származó bármely egyéb kifizetéseket a Lízingbeadó részére teljesítsék, aki annak természetétől függően a Lízingbevevő kötelezettségeinek elszámolásáról dönt. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy bármely Lízingbeadóval szemben fennálló kötelezettségének időre történő teljesítését semmilyen szavatossági probléma, vagy egyéb a Lízingtárggyal összefüggő probléma miatt nem tagadhatja meg, és nem kérheti a lízingdíjak csökkentését és/vagy a fizetés felfüggesztését sem Szerződő felek megállapodnak, hogy ha a szavatossági igény keretében a lízingtárgyat ki kell cserélni, úgy a lízingszerződés minden rendelkezése változatlanul hatályban marad. A cseretárgy is a Lízingbeadó tulajdonába kerül, az Eladó/Szállító azt köteles a Lízingbeadó tulajdonába adni. A Lízingbevevő a lízingtárgy cseréje előtt tájékoztatja a Lízingbeadót a cseretárgy tervezett szállításáról, és a csere során ugyanazt az átadás-átvételi jegyzőkönyvet veszi fel, mint az eredeti lízingtárgy átvételénél és azt haladéktalanul elküldi a Lízingbeadónak. A cserét követően a cseretárgy lép a lízingtárgy helyébe Ha az Eladó/Szállító minőségi hibák miatt csökkenti az árat vagy az eredetitől eltérő értékű cseretárgyat kínál és azt a Lízingbevevő és a Lízingbeadó is elfogadja, a Lízingbeadó a vételár változásának megfelelően változtatni jogosult a hátralékos lízingdíjakat Abban az esetben, ha az Eladó/Szállító által vállalt szavatosság hatálya alatt a lízingtárgy sem javítással, sem a csere után nem éri el a Lízingbevevő és Szállító között megállapodásban megjelölt műszaki paramétereket, a Lízingbevevő a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával kezdeményezheti az adásvételi/szállítási szerződéstől való elállást. 3/6

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. április 28. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF]

KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF] KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF] I. A HITELEZŐ ÉS ÜGYFELEI KÖZTI ÜZLETI KAPCSOLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I.1. A kölcsönzési üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez 1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez Felek írásbeli eltérő megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak.

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak. A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014.március 15.napját megelőzően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing Hungary Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez Lízingbevevő a Lízingszerződés, valamit a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE Ezen általános feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1. A szerződés tárgya, megkötése 1.1 Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (a továbbiakban: UniCredit Leasing ) a jelen Általános Szerződési Feltételeken

Részletesebben

I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű forint alapú pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2014.03.17.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 23 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15. . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely:2040 Budaörs, Budapark

Részletesebben

Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés I. A lízingszerződés tárgya, alanyai és létrejötte 1.1 A lízingszerződés tárgya A lízingszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Flotta szolgáltatás nyújtása keretében a K&H Autópark Kft. (1133

Részletesebben