PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS"

Átírás

1 A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény [Hpt.] helyébe az azonos című, 2013.évi CCXXXVII. törvény lépett január 1. napjától, ezért ahol jelen ÁSZF a Hpt-re hivatkozik, ott már az új Hpt-t kell érteni azzal, hogy a szakasz száma figyelmen kívül hagyandó. Bevezető 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Lízingbeadó a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál bejegyzett társaság, mely lízingszolgáltatással foglalkozik. A Lízingbeadó pénzügyi lízing tevékenységét az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 2575/1999 sz. határozatával án engedélyezte. A legutoljára módosult pontokat csillag jelöli. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy Lízingbevevő pénzügyi lízing útján jelen szerződésben meghatározott futamidőre Lízingtárgy kizárólagos használatához kíván jutni. Lízingbevevő kijelenti, hogy működése és üzleti tevékenysége a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelel. Lízingbevevő kijelenti továbbá, hogy a jelen lízingszerződés aláírásához, az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, a lízingszerződés céljainak megvalósításához szükséges valamennyi hatósági és egyéb engedéllyel rendelkezik. 2. Szerződő felek rögzítik, hogy céljuk egy hosszútávú, ún. pénzügyi lízingszerződés megkötése, melynek keretében Lízingbeadó megvásárolja azokat a tárgyakat ( lízingtárgy ), melyeket Lízingbevevő az általa meghatározott feltételeknek és igényeknek megfelelően maga választ ki, és melyeket a lízingszerződés teljes futamideje alatt kizárólagosan jogosult használni a kölcsönösen kialkudott lízingdíj ellenében. A felek a szerződésben kikötik a lízingíjat és a törlesztés ütemezését. A használatba adással a Lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére és viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is). A Lízingbeadó a lízingtárgy jogi értelemben vett, a Lízingbevevő a gazdasági értelemben vett tulajdonosa. A Lízingbevevő ennek megfelelően köteles a lízingtárgyat a saját mérlegében kimutatni, leírni és az esetleges köztámogatásokat igénybe venni. A lízingtárgy specifikációját a Lízingszerződés tartalmazza. Zárt végű lízing esetén a Lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával és a jelen szerződésben kikötött valamennyi fizetési kötelezettség teljesítése esetén a lízingtárgy felett Lízingbevevő tulajdonjogot szerez. Nyílt végű lízing esetén a Lízingszerződésben kikötött időtartam lejártával és valamennyi fizetési kötelezettség teljesítésével a Lízingbevevő vagy vevőkijelölési joga alapján az általa megjelölt harmadik személy a lízingtárgy felett vételi jogot szerez, amelynek alapján a szerződésben feltüntetett opciós vételi díj megfizetésével a Lízingtárgyon tulajdonjogot szerezhet. 3. Felek rögzítik, hogy miután céljuk fenti hosszú távú gazdasági együttműködés, ezért hacsak a jelen szerződésben meghatározott valamely eset be nem következik, a szerződést egyik fél sem jogosult felmondani. 1. A szerződés létrejötte A szerződés a Lízingbevevő írásbeli kérelmének a Lízingbeadó általi írásbeli elfogadásával jön érvényesen létre. A Lízingbevevő a kérelméhez az annak megítéléséhez szükséges mellékletek Lízingbeadóhoz történő benyújtásának napjától számított 4 hétig kötve van. 2. A lízingtárgy beszerzésével kapcsolatos eljárás 2.1. A Lízingbeadó az adásvételi/szállítási szerződés alapján megvásárolja a lízingtárgyat, azzal a céllal, hogy azt a lízingszerződés futamideje alatt a Lízingbevevő tartós és kizárólagos használatába adja. Felek rögzítik, hogy a lízingszerződés és a Lízingtárgy Szállítójával kötött adásvételi szerződés egymást feltételezi és egymásra tekintettel jön létre. Szerződő felek ugyancsak rögzítik, hogy mivel a lízingtárgyat és az Eladót/Szállítót a Lízingbevevő maga választotta ki a Lízingbeadó közreműködése nélkül, ezért a Lízingbeadó nem felel az Eladó/Szállító szállítóképességéért és szállítási hajlandóságáért. A Lízingbeadó nem szavatol továbbá a lízingtárgy alkalmasságáért és a Lízingbevevő által elérni kívánt használati célnak való megfelelőségéért. Nem képezi tárgyát továbbá a jelen megállapodásnak az Eladó/Szállító egyéb, a lízingtárgyra vonatkozó szolgáltatása. Az Eladó/Szállító, vagy valamely harmadik személy és a Lízingbevevő megállapodása a Lízingbeadót nem köti A Lízingbeadó jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó/Szállító az adásvételi/szállítási szerződés megkötését megtagadja, ha a lízingtárgy leszállítása a Lízingbeadónak fel nem róható okból elmarad, vagy ha a lízingtárgyat a Lízingbevevő nem szerződésszerűen veszi át. Ez esetben a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben nem támaszthat igényeket. A Lízingbeadó ugyanakkor követelheti a Lízingbevevőtől ráfordításai megtérítését. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az Eladóval/Szállítóval kötött adásvételi/ szállítási szerződésben foglaltak Lízingbevevő vétkes magatartására visszavezethető okból nem teljesülnek, úgy az Eladó/Szállító által esetlegesen támasztott kártérítési követelésen túlmenően Lízingbevevő köteles Lízingbeadónak a lízingtárgy értéke 8 %-ának megfelelő forintösszeget bíróság által nem mérsékelhető átalány kártérítésként fizetni. Az átalány kártérítés megfizetése nem mentesíti Lízingbevevőt a Lízingbeadó bizonyított kárainak megtérítése alól. PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az adásvételi/szállítási szerződésből származó esetleges igényérvényesítésre a jelen szerződés 3. pontjának rendelkezései a lízingszerződés megszűnése esetén is megfelelően irányadók. 3. Engedményezés 3.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a lízingtárgy tulajdonjoga a Lízingbeadót illeti. A Lízingbeadó jelen szerződéssel ugyanakkor engedményezi az azt elfogadó Lízingbevevőre az Eladóval/Szállítóval vagy/és harmadik személyekkel szembeni, az adásvételi/szállítási szerződésből származó valamennyi igényét, kivéve a lízingtárgy tulajdonjogára és a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó igényét A 3.1. pont alapján Lízingbevevő veszi át a Lízingbeadónak az Eladóval/Szállítóval kötött adásvételi/szállítási szerződésével kapcsolatban a vételár kifizetésén túlmenően a Lízingbeadó mindennemű kötelezettségének teljesítését, és a Lízingbeadót az Eladóval/Szállítóval szemben megillető mindennemű jog érvényesítését a tulajdonjogra vonatkozó valamint a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó jog ill. igény kivételével Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jótállási, szavatossági és bármilyen más kifogással kapcsolatos vitáit közvetlenül az Eladóval/Szállítóval vagy harmadik személyekkel rendezi a Lízingbeadó ezen jogainak Lízingbevevőre történő engedményezése következtében (ld. jelen szerződés 8. pontja). Az Eladóval/Szállító ill. harmadik személy és a Lízingbevevő közötti vitába, jogvitába, perbe a Lízingbeadó nem hívható. Amennyiben a Lízingbeadót ilyen jellegű perbe mégis perbehívják, úgy a Lízingbeadó azzal kapcsolatos összes költségét a Lízingbevevő köteles viselni Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó/Szállító ellen bármilyen jogcímen indokolttá válna az adásvételi/szállítási szerződés alapján az igényérvényesítés ill. a perindítás, úgy Lízingbeadó Lízingbevevő részére - amennyiben szükséges - a közvetlen fellépést lehetővé tevő nyilatkozatot ad. Lízingbevevő köteles az igényérvényesítéssel kapcsolatos összes költség viselésére, marasztaló perbeli ítélet esetén a marasztalás összegének megfizetésére, illetve ha a marasztalás összegét a Lízingbeadón hajtanák be, úgy Lízingbeadó teljes kártalanítására. Amennyiben az Eladó/Szállító indítana pert olyan okból kifolyólag, amelyért nem Lízingbeadó a felelős, Lízingbevevő a fenti módon köteles a per vitelében részt venni, egyúttal annak következményeit viselni, illetve az alól a Lízingbeadót mentesíteni. 4. Lízingtárgy átvételével kapcsolatos eljárás, kárveszély átszállása 4.1. A Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat a leszállítás után haladéktalanul a Lízingbeadó javára birtokba venni, annak alkalmasságát és hibamentességét megvizsgálni, azt kipróbálni (próbaüzemet végezni), a birtokbavétel tényéről valamint az esetleges hibákról és hiányosságokról az Eladót/Szállítót valamint a Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni és adott esetben a kifogásokat az Eladóval/Szállítóval szemben határidőn belül érvényesíteni. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó kívánságára a tulajdonjog feltüntetésére utaló jelzést a lízingtárgy valamely jól látható részén elhelyezni. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy felel mindazokért a károkért, amelyek a fenti kötelezettség elmulasztásából eredhetnek, beleértve az Eladóval/Szállítóval szembeni szavatossági igények esetleges elvesztését is. A Lízingbevevő a lízingtárgy felülvizsgálatára irányuló kötelezettsége elmulasztása esetén semminemű kártérítési igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben, és köteles megtéríteni a Lízingbeadó mindazon kárát, amely fenti mulasztásából származik A Lízingbevevő a cégszerűen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv - amely tartalmazza a lízingtárgy gyári számát és egyéb azonosító adatait is - Lízingbeadónak való megküldésével igazolja vissza a lízingtárgy szerződés szerinti kifogástalan leszállítását és működőképességét. A Lízingbeadó csak az átadás-átvételi jegyzőkönyv kézhezvétele után egyenlíti ki az Eladó/Szállító számláját. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv megküldése, átadása a Lízingbeadónak a Lízingbevevő olyan értelmű nyilatkozatának minősül, miszerint a számla kifizethető. Amennyiben Lízingbeadó Lízingbevevő értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt az Eladóval/Szállítóval szemben késedelembe esik, az ebből adódó összes kár és összes esetleges többletköltség és kiadás megtérítésére a Lízingbevevő köteles Az üzembehelyezés késedelme nem érinti a szerződés szerinti lízingdíjak kifizetésének esedékességét. Az üzembehelyezés késedelme vagy elmaradása által okozott károkért a Lízingbevevő felel. Ez vonatkozik az ebből eredő adóterhekre is. Ha ezeket az adókat később visszatérítik, akkor azok a Lízingbevevőt illetik meg Szerződő felek megállapodnak, hogy az átvétel, üzembehelyezés kapcsán felmerülő költségeket Lízingbevevő viseli Lízingbevevő köteles a lízingtárgy átvételével, üzembehelyezésével kapcsolatos hatósági engedélyeket, igazolásokat beszerezni és az ezzel kapcsolatos költségeket (illeték, adó, stb.) viselni. Ezen költségek magukban foglalják a vámolás és fizetési forgalom költségeit is Ha az adásvételi/szállítási szerződés részszállításokat köt ki, a fenti előírások értelemszerűen érvényesek, és minden egyes részátvételről átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell küldeni A Lízingbeadóról a Lízingbevevőre a kárveszély abban az időpontban száll át, amikor a kárveszély az Eladóról/Szállítóról a Lízingbeadóra száll át. Amennyiben a kárveszély az Eladóról/Szállítóról már a birtokbaadás előtt átszáll, a Lízingbevevő viseli a birtokbavétel előtt is a kárveszélyt. 1/6

2 5. A lízingszerződés futamideje 5.1. A lízingszerződés futamideje a jegyzőkönyvben rögzített átadás-átvétel időpontjával kezdődik, és a lízingszerződésben megadott futamidővel végződik Szerződő felek megállapodnak, hogy ha a lízingtárgyat az adásvételi/szállítási szerződés rendelkezései értelmében részletekben szállítják, úgy az önállóan használható lízingtárgyak az átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett időponttól kezdve külön-külön kerülnek a Lízingbevevő használatába. Az önállóan nem használható Lízingtárgyak lízingjének futamideje azoknak az önállóan használható Lízingtárgyaknak a lízing futamidejével ér véget, amelyekkel egy funkcionális egységet alkotnak, függetlenül az egyes részszállítások időpontjától. 6. A lízingdíj és egyéb fizetési kötelezettségek 6.1 Szerződő felek megállapodnak, hogy a lízingtárgy-használat ellenértékeként a Lízingbevevő a lízing futamideje alatt fizeti a szerződésben kikötött lízingdíjat, valamint a lízingtárgy szállításával, üzembehelyezésével, üzembentartásával, használatával kapcsolatos összes közvetlenül vagy közvetetten felmerülő kiadást. Beszerzési költségnek minősül minden olyan költség vagy ráfordítás, amely a lízingtárgy megszerzésével, létesítésével, üzembehelyezésével kapcsolatban felmerül, pl. bankköltség, vámoltatás és vám, futár, posta, környezetvédelmi termékdíj, fuvarköltség, szállítmánybiztosítás. Szerződő felek megállapodnak, hogy a lízingtárgy beszerzési költségének megváltozása, pl. a specifikáció módosítása - a vételár kiegyenlítése előtt - arányosan megváltoztatja a lízingdíjakat is. Lízingbeadó ez esetben jogosult a lízingdíjakat a változásoknak megfelelően egyoldalúan módosítani. A Lízingbevevő fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a lízingtárgyat bármilyen nem a Lízingbeadónak felróható okból nem használja, vagy nem használhatja. A Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a lízingdíj kifizetését különösen esetleges hiányosságok, utólagos javítások vagy hibás teljesítésből eredő javítások miatt nem tagadhatja meg, továbbá nem jogosult a lízingdíj részletek csökkentésére és/vagy a fizetés ideiglenes felfüggesztésére sem. Ez vonatkozik vis major vagy harmadik személynek történő átengedés esetére is. 6.2* Abban az esetben, ha a lízingtárgy vételárára vonatkozó szállítói számla forintban kerül kiállításra, de a lízingszerződés devizaneme nem forint, úgy a lízingszerződés devizanemére történő átváltás a Commerzbank Zrt. által közzétett deviza vételi árfolyamon történik. Ha a lízingtárgy vételárára vonatkozó szállítói számla nem forintban kerül kiállításra, de a lízingszerződés devizaneme forint, úgy a lízingszerződés devizanemére történő átváltás során a Commerzbank Zrt. által közzétett deviza eladási árfolyam az irányadó. Amennyiben sem a lízingtárgy vételárára vonatkozó szállítói számla, sem pedig a lízingszerződés devizaneme nem forint, de nem is egyező devizanem, úgy a szállítói számla összege előbb a Commerzbank Zrt. deviza eladási árfolyama szerint forintban meghatározásra kerül, majd ez a forintösszeg képezi az alapját a Commerzbank Zrt. deviza vételi árfolyamán számított beszerzési árnak. A lízingdíj tőke- és kamatrészből áll. A díjtételek a Szerződésben, vagy annak mellékletében feltüntetett ütemezésben fizetendők. Lízingbeadó az egyes lízingdíjakról az esedékességét megelőzően legalább 10 nappal fizetési értesítőt (számlát) küld Lízingbevevő részére, melyben a lízingdíj tőke és kamat szerinti felbontásban kerül feltüntetésre. Deviza alapú szerződések esetén a lízingdíjak és egyéb fizetési kötelezettségek devizában kerülnek meghatározásra, és a Szerződésben meghatározottak szerint az adott devizában vagy forintban teljesítendők. A lízingdíjak forint ellenértékét mindig az esedékességkor érvényes Commerzbank Zrt. által közzétett hivatalos deviza-forint eladási árfolyam határozza meg. A forintban teljesítendő lízingdíjak a számla kiállításának időpontjában ismert deviza-forint eladási árfolyammal kerülnek számlázásra. Amennyiben ezen árfolyam eltér az esedékességkor érvényes deviza-forint eladási árfolyamtól, úgy az eltérést Lízingbeadó a következő lízingdíj fizetési kötelezettség alkalmával, az esedékes lízingdíjjal együtt érvényesíti. 6.3 A Lízingbevevő köteles minden fizetési kötelezettséget a fizetési értesítőben vagy a számlán feltüntetett határidőre a Lízingbeadó által megjelölt számú fizetési számlára megfizetni. Függetlenül a fizetési kötelezettség devizanemétől, a teljesítés módjától (pl. átutalás, postai készpénzátutalási megbízás, pénzforgalmi szolgáltatónál történő készpénz-befizetés), egy összeg akkor tekintendő megfizetettnek, ha az a Lízingbeadó fizetési számláján jóváírásra került. Devizában történő fizetés esetén a Lízingbevevő köteles minden fizetési kötelezettségét Minden fél a saját költségét viseli típusú, közvetlen, levelező bank kihagyásával történő banki átutalással a Lízingbeadó által megjelölt IBAN számú fizetési számlára megfizetni. 6.4 Lízingbevevő fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a fizetési értesítőt esedékesség előtt bármilyen okból kifolyólag nem kapja meg. Ennek ténye a fizetési késedelem alól nem mentesíti. Lízingbevevő felelőssége, hogy a fizetési értesítő elmaradásáról a Lízingbeadót legkésőbb az esedékesség napjáig írásban értesítse. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Lízingbevevő felel. 6.5 Részteljesítés, vagy késedelmes fizetés pénzügyi rendezésekor a Lízingbeadó az alábbi kiegyenlítési sorrendet veszi figyelembe: esedékes biztosítási díj és egyéb járulékos kiadások, egyéb költségek késedelmi kamat, lízingdíj kamatrésze, lízingdíj tőkerésze. Az egyes jogcímeken belül mindig a legkorábban esedékes tartozás kerül kiegyenlítésre. 6.6 Késedelmes fizetés esetén a Lízingbevevő késedelmi kamatként a késedelem idején irányadó mindenkori évi (Magyar Nemzeti Bank által meghatározott) jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat felszámításának kezdő időpontja az esedékesség napja, utolsó napja pedig a tartozás megfizetésének napja. A késedelmi kamat alapja az ÁFA-val növelt teljes elmaradt összeg. Késedelmi kamatot abban az esetben kell fizetni, ha erről Lízingbeadó felszólítást küld. Lízingbevevő köteles gondoskodni arról, hogy a késedelmi kamat összege számláján rendelkezésre álljon (beszedési megbízás esetén), illetve átutalásra kerüljön. Amennyiben a Lízingbeadónak a lejárt tartozások beszedésével, egyéb biztosítékának érvényesítésével, az eszköz birtokbavételével kapcsolatban vagy egyéb okból költségei merülnek fel, a Lízingbevevő köteles azokat a Lízingbeadó írásbeli felszólítására haladéktalanul megtéríteni. 6.7 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fix kamatozás esetén a lízingszerződésben feltüntetett, a lízing futamidejének és devizabázisának megfelelő EURO- vagy CHF-hozam (referenciahozam) indexálása a lízingszerződés futamidejének kezdő napjáig (átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma) beálló pénz- és tőkepiaci változások hatásának mérésére szolgál és képezi a lízingdíj módosításának alapját. Amennyiben a lízingszerződés futamidejének kezdő napján (átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma) érvényes EURO- vagy CHF-hozam 0,1%-ot meghaladó mértékben eltér a lízingszerződésben feltüntetett referenciahozam értékétől, úgy Lízingbeadó jogosult a lízingdíjakat a megváltozott pénz- és tőkepiaci kamatokhoz igazítani. Ezt követően a lízingszerződés devizanemében kifejezett lízingdíj a futamidő alatt változatlan marad. 6.8* Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy változó kamatozás esetén Lízingbeadó a lízing futamideje alatt a lízingdíjakat a megváltozott pénz- és tőkepiaci kamatokhoz igazíthatja. A különböző futamidejű, a lízingszerződés pénzügyi devizabázisának megfelelő kamatlábak (EURIBOR/LIBOR/BUBOR) közül az alkalmazandót a lízingszerződés tartalmazza (referencia kamatláb). Amennyiben a lízingszerződés futamidejének kezdő napján érvényes kamatláb értéke 0,1%-ot meghaladó mértékben eltér a lízingszerződésben feltüntetett referencia kamatláb értékétől, úgy a lízingdíjak ezen kamatláb alapul vételével kerülnek újra meghatározásra. Abban az esetben, ha a Lízingbeadó a Lízingbevevő által (cégszerűen) aláírt, a lízingtárgy birtokbavételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvet azt követően veszi kézhez, hogy informatikai rendszerében már végrehajtotta a következő kamatperiódusra vonatkozó kamatláb-érték felülvizsgálatot, akkor a fent leírtak szerint megállapított kamatláb alapul vételével meghatározott lízingdíjak a következő kamatláb-érték felülvizsgálatig nem kerülnek módosításra. Ezt követően a futamidő alatt a lízingdíjak módosítása az adott kamatláb periódusának (1 havi, 3 havi, stb.) megfelelően az alábbiak szerint történik: amennyiben a lízingdíj bizonylatának kiállítása napján érvényes kamatláb (aktuális kamatláb) az adott kamatperiódus kamatlábához képest legalább 0,1%- os mértékben változik, a még nem esedékes lízingdíjak az aktuális kamatláb alapján kerülnek megállapításra. 6.9 A lízingdíj a szerződéskötés időpontjában hatályos adózási és közteherviselési jogszabályokra figyelemmel lett meghatározva. Amennyiben a fenti jogszabályok vagy a fentiekkel kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlat a lízingszerződés futamideje alatt megváltozik, a Lízingbeadó jogosult a lízingdíjakat a változásokhoz hozzáigazítani A Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy teljes egészében kifizeti az illetékeket, hozzájárulásokat, adókat és egyéb díjakat, amelyek a lízingtárgy használatával vagy birtoklásával kapcsolatban merülnek fel. A lízingtárgyat esetlegesen terhelő helyi adókat a Lízingbevevő viseli Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéssel illetve annak biztosítékaival összefüggően felmerülő intézkedések, szolgáltatások nyújtását (pl. szerződésmódosítás, átvállalás) díjfizetéshez, vagy a költségeinek megtérítéséhez kötni, amely összegek százalékban vagy fix összegben vannak meghatározva A Lízingbeadó jogosult arra, hogy új, vagy bővített szolgáltatás bevezetésekor az ÁSZF rendelkezéseit kiegészítse, továbbá, hogy a tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozásra, vagy a Lízingbeadóra kötelező egyéb szabályozók változására, a Lízingbeadó eljárási, működési folyamataiban történt változásra, valamint a szolgáltatásra, vagy a Lízingbevevőre, vagy más biztosítékot nyújtókra vonatkozó kockázat megváltozására tekintettel, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa az ÁSZF rendelkezéseit A Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen változást jelentő módosításokról a Lízingbeadó a Lízingbevevőt legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző munkanapon értesíti a honlapon való közzététel útján. Az ÁSZF Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosításáról a Lízingbeadó a Lízingbevevőt a módosítás szövegének ismertetésével a módosítás hatálybalépése előtt 15 nappal értesíti. Amennyiben a módosítás fogyasztóval vagy mikrovállalkozással kötött pénzügyi lízingszerződést érint, vagy kamat, díj, költség Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosulásra irányul, úgy a módosításról annak hatálybalépése előtt 60 nappal értesíti a Lízingbeadó a Lízingbevevőt. Amennyiben a Lízingbevevő a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Lízingbevevő az ÁSZF módosítását nem fogadja el, az úgy tekintendő, hogy a Lízingbevevő a Lízingszerződését a módosítás hatálybalépésének napjára 2/6

3 felmondta, és a teljes tartozását egyösszegben előtörleszteni kívánja. Ebben az esetben a Lízingbevevő köteles a fennálló teljes tartozását legkésőbb a Lízingszerződés megszűnésének napján a Lízingbeadónak megfizetni. Amennyiben az ÁSZF őt érintő módosítását valamely biztosítéki szerződés kötelezettje nem fogadja el, ennek Lízingbeadóval történt közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a Lízingbevevő köteles egyenrangú más biztosítékot adni (az egyenrangúság megítélésére a Lízingbeadó egyoldalúan jogosult) vagy a Lízingbevevő köteles tartozását teljes egészében előtörleszteni, ennek elmaradása esetén a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a felek a Lízingszerződést közokiratba foglalták és annak módosítása a közokirattal biztosított közvetlen végrehajthatóságra is kihatással van, Felek a szerződésmódosítást Lízingbevevő költségére - közokiratba foglalják. Amennyiben a szerződésmódosítás közokiratba foglalása a Lízingbevevő érdekkörében felmerült okból marad el, a Lízingbeadó a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondhatja A Lízingbeadó kamatot, díjat és költséget az alábbiakban meghatározott, a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetén egyoldalúan jogosult megváltoztatni az ÁSZF más részeiben meghatározott eseteken kívül: (a) a Lízingbeadó forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek emelkedése (b) Magyarország politikai-gazdasági helyzetét tükröző országkockázat növekedése, a magyar szuverén adósság CDS (credit default swap) felárának kedvezőtlen változása (c) (d) (e) (f) a jegybanki alapkamat emelkedése tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése a bankközi hitelkamatok emelkedése az állampapírok hozamának emelkedése (g) a bruttó hazai termék (GDP) csökkenése a Lízingszerződés megkötésének időpontjához képest (h) a Központi Statisztikai Hivatal által rendszeresen közzétett tájékoztatókban a gazdaságra illetve gazdasági ágazatra vonatkozó bármely mutató kedvezőtlenül változik, (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) a Lízingbeadó hitelezési és működési kockázati költségeinek emelkedése, a Lízingbeadó működési költségeinek - a Lízingbeadó érdekkörén kívül álló okból keletkező - növekedése a munkanélküliségi ráta emelkedése, a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító biztosíték értékének csökkenése bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, mely a Lízingbeadó számára többletköltséget vagy bevétel csökkenést jelent a Lízingbeadó közteher (pl. adó) fizetési kötelezettségének növekedése az éves fogyasztói árindex emelkedése az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Lízingbeadó által más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjának emelkedése, a más szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint a más szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás, mely a Lízingbeadó számára többletköltséget vagy bevétel csökkenést jelent a Lízingbeadó irodahelyiségei bérleti díjának és fenntartási, működési (pl. közüzemi díjak, üzemanyagárak) költségeinek emelkedése a pénzügyi, biztosítási ágazatban alkalmazásban álló munkavállalók havi bruttó átlagkeresetének emelkedése postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások árának növekedése, a postai és távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás 6.15 Amennyiben azt a Lízingbeadó igényli, Lízingbevevő felhatalmazza a Lízingbeadót arra, hogy ha teljes tartozását vagy annak meghatározott részét esedékességkor nem fizeti meg, a pénzforgalomról szóló mindenkor hatályos jogszabályokban illetve jegybanki rendeletekben meghatározott, előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően, az esedékes tartozás összegével beszedési megbízás alkalmazásával a Lízingbevevő fizetési számláját megterhelje. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbeadónak a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát a pénzforgalmi szolgáltatójához a pénzforgalmi szolgáltató által megkívánt és a Lízingbeadó által is elfogadott formában haladéktalanul bejelenti, és a felhatalmazásnak a pénzforgalmi szolgáltató általi nyilvántartásba vételéről szóló visszaigazolást a Lízingbeadónak eredeti példányban megküldi. Lízingbevevő a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett felhatalmazó levélben is feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felhatalmazást kizárólag a Lízingbeadóval együttesen vonja vissza. Lízingbeadó jogosult arra, hogy mindaddig megtagadja a lízingszerződésből, vagy ahhoz tartozó egyéb szerződésből (pl. előfinanszírozási szerződésből) eredő bármely fizetési kötelezettségének teljesítését, amíg kézhez nem vette a pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolását. Nem a lízingdíj-tartozás devizanemében vezetett fizetési számla megterhelésekor Lízingbeadó az átváltáskor a banki deviza átváltási szabályoknak megfelelően a Commerzbank Zrt. mindenkor érvényes deviza vételi- illetve eladási árfolyamát alkalmazza. 7. A lízingtárgy átengedése, megváltoztatása és nyilvántartása 7.1. A lízingtárgyat a Lízingbevevő csak a Lízingbeadó írásos hozzájárulásával engedheti át harmadik személynek, kivéve az arra jogosult harmadik személy részére történő átadást javítás illetve karbantartás céljából. Ez a szavatossági igények érvényesítésére is vonatkozik, amennyiben ebben az összefüggésben a lízingtárgy átadása szükséges Szerződő felek megállapodnak, hogy Lízingbevevő a lízingtárgyon olyan módosítást, amely a szokásos használat körén túlmegy és amely a lízingtárgy állagában, értékében a normál kopást meghaladó értékváltozást okoz (pl. részegység eltávolítása, fődarab csere, stb.) kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. A Lízingbevevő a lízingtárgyat akkor alakíthatja át, a lízingtárgyba más tárgyat akkor építhet be, vagy azzal akkor egyesíthet, ha ehhez a Lízingbeadó előzetesen írásban hozzájárult. Valamennyi a lízingtárggyal ily módon egyesített dolog - ide értve az engedély nélkül beépített dolgot is - kártalanítás nélkül a Lízingbeadó tulajdonába megy át a jogi értelemben vett tulajdonjog átszállásáig (12.1. pont). A szerződés idő előtti megszűnése esetén a tulajdonjog véglegesen a Lízingbeadót illeti, amennyiben a beépített vagy egyesített tárgyak a szerződés megszűnésekor károsodás nélkül nem szerelhetők le. Ha a lízingtárgy ingatlannal kerül egyesítésre, úgy a kapcsolat a jogi értelemben vett tulajdonjog átszállásig csak ideiglenes kapcsolatként szolgálhat azzal, hogy a lízingszerződés idő előtti megszüntetése esetén az elválasztást a Lízingbevevőnek saját költségére végre kell hajtania. Ha az ingatlan tulajdonosa harmadik személy, úgy a Lízingbevevőnek a kapcsolat ideiglenes jellegére fel kell hívnia a figyelmet A Lízingbevevő köteles bármilyen, a lízingtárgyat érintő zár alá vételről, elkobzásról, végrehajtásról, csőd- és felszámolási eljárásról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Lízingbeadót, egyúttal az eljáró hivatalos személyeknek jelezni, hogy a lízingtárgy tulajdonosa a Lízingbeadó Lízingbevevő nem jogosult a lízingtárgyat biztosítékként lekötni, zálogba adni vagy bármely más módon megterhelni. 8. A lízingtárggyal kapcsolatos szavatosság 8.1. A Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szembeni a lízingtárggyal összefüggő minden szavatossági és egyéb igénye kizárt. A Lízingbeadó ennek ellentételezéseként jelen szerződés 3. pontja alapján engedményezte a Lízingbevevőre a tulajdonjogra vonatkozó igénye és a vételár részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó joga kivételével az adásvételi/szállítási szerződésből őt illető valamennyi jogot, így különösen az Eladó/Szállító nem teljesítése, hibás, téves vagy hiányos teljesítése miatti összes jogait, mint pl. az árleszállítási, kicserélési, elállási, kártérítési igényeinek érvényesítését Az Eladó/Szállító szerződésszegése és a szavatossági jogok érvényesítése nem mentesítik a Lízingbevevőt lízingszerződés szerinti kötelezettségeinek, így különösen a lízingdíjnak a megfizetése, valamint a szerződéses biztosítékoknak a teljesítése alól, akkor sem ha az Eladó/Szállító vagy bármely harmadik személy elismerése alapján a Lízingbevevő közvetlenül érvényesíthet az Eladóval/Szállítóval vagy harmadik személlyel szemben igényeket. A Lízingbevevőnek a lízingtárgy bármilyen meghibásodásából eredő kára nem érinti a Lízingbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét és a károk kapcsán Lízingbeadót semmilyen felelősség nem terheli A Lízingbevevő köteles a szavatossági igényeket saját felelősségére, költségére és kockázatára minden esetben haladéktalanul érvényesíteni, olyan formában, ahogy azt a jogszabály és az Eladó/Szállító szerződéses feltételei megkövetelik. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a szavatossági igények késedelmes érvényesítéséből eredő károk őt terhelik, és erre vonatkozóan semminemű kártérítési igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben valamint felel ezen túlmenően a Lízingbeadó ezzel kapcsolatosan keletkező káráért is. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni minden szavatossági igény érvényesítésre jogosító esetről, és egyéb az Eladóval/Szállítóval, vagy harmadik személyekkel szembeni igényről, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Lízingbeadónak ne keletkezzen kára. A Lízingbevevőnek gondoskodnia kell továbbá arról is, hogy az esetleges vételár csökkentésből vagy visszafizetésből ill. a szavatossági jogok vagy egyéb igények érvényesítéséből származó bármely egyéb kifizetéseket a Lízingbeadó részére teljesítsék, aki annak természetétől függően a Lízingbevevő kötelezettségeinek elszámolásáról dönt. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy bármely Lízingbeadóval szemben fennálló kötelezettségének időre történő teljesítését semmilyen szavatossági probléma, vagy egyéb a Lízingtárggyal összefüggő probléma miatt nem tagadhatja meg, és nem kérheti a lízingdíjak csökkentését és/vagy a fizetés felfüggesztését sem Szerződő felek megállapodnak, hogy ha a szavatossági igény keretében a lízingtárgyat ki kell cserélni, úgy a lízingszerződés minden rendelkezése változatlanul hatályban marad. A cseretárgy is a Lízingbeadó tulajdonába kerül, az Eladó/Szállító azt köteles a Lízingbeadó tulajdonába adni. A Lízingbevevő a lízingtárgy cseréje előtt tájékoztatja a Lízingbeadót a cseretárgy tervezett szállításáról, és a csere során ugyanazt az átadás-átvételi jegyzőkönyvet veszi fel, mint az eredeti lízingtárgy átvételénél és azt haladéktalanul elküldi a Lízingbeadónak. A cserét követően a cseretárgy lép a lízingtárgy helyébe Ha az Eladó/Szállító minőségi hibák miatt csökkenti az árat vagy az eredetitől eltérő értékű cseretárgyat kínál és azt a Lízingbevevő és a Lízingbeadó is elfogadja, a Lízingbeadó a vételár változásának megfelelően változtatni jogosult a hátralékos lízingdíjakat Abban az esetben, ha az Eladó/Szállító által vállalt szavatosság hatálya alatt a lízingtárgy sem javítással, sem a csere után nem éri el a Lízingbevevő és Szállító között megállapodásban megjelölt műszaki paramétereket, a Lízingbevevő a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával kezdeményezheti az adásvételi/szállítási szerződéstől való elállást. 3/6

4 Amennyiben az adásvételi/szállítási szerződést a felek felbontják, úgy a lízingszerződést a Lízingbeadó és a Lízingbevevő - az elállás napjával - közös megegyezéssel megszüntetik A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi/szállítási szerződés 8.6 pont szerinti felbontása és a lízingszerződés megszüntetése esetén a Lízingbeadó a jelen szerződés pontja szerinti fizetésre tarthat igényt. Az Eladó/Szállító által esetlegesen visszatérített vételár ill. vételár rész beszámításra kerül A jelen szerződés 8. pontjának rendelkezései megfelelően alkalmazandók akkor is, ha szavatosság helyett vagy mellett jótállás került a szállítási/adásvételi szerződésben kikötésre. 9. A lízingtárgy üzemeltetése, karbantartása és javítása 9.1. A lízingszerződés fennállásának teljes időtartama alatt Lízingbevevő saját költségére és kockázatára köteles a lízingtárgyat üzembehelyezni, azt üzemeltetni, fizetni az üzemeltetéssel és fenntartással járó valamennyi járulékos költséget, gondoskodni a kezelési utasításban foglaltak betartásáról, szak- és kezelőszemélyzet alkalmazásáról és ennek költségeiről, a folyamatos karbantartásról és javításról, a szükséges állagmegóvásról, valamint a vagyonvédelmi intézkedések megtételéről Lízingbevevő köteles a lízingtárgy műszaki, baleseti vagy egyéb meghibásodásai miatti javításokat (beleértve a lízingtárgy minden részegységét), valamint a gyártó (vagy a forgalmazó) által előírt ill. a 9.3 pont szerinti garanciális karbantartási munkálatokat hivatalos márka szakszervizzel (lehetőleg az Eladó/Szállító saját szervizében vagy az általa megjelölt szakműhelyben) elvégeztetni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a jótállás és/vagy a szavatosság elvesztéséből eredő minden kár Lízingbevevőt terheli Lízingbevevő köteles elvégeztetni a lízingtárgy műszaki dokumentációjában előírt, a szakmai tapasztalatoknak megfelelő gyakorisággal igényelt szükséges szervizeket és nagy javításokat. Amennyiben a lízingtárgyak beszerzéséhez vagy üzemeltetéséhez hatósági igazolvány vagy bizonyítvány szükséges, úgy ezeket Lízingbevevő mindenkor saját költségére szerzi be. Ugyancsak ő köteles gondoskodni ezen engedélyek folyamatos meghosszabbításáról is A Lízingbevevő kötelezettséget vállal a lízingtárgy gondos használatára az Eladó/Szállító üzemelési, karbantartási utasításainak megfelelően. A Lízingbevevő köteles mentesíteni a Lízingbeadót harmadik személyek olyan igényeivel szemben, melyek a lízingtárgy üzembehelyezésével ill. üzemeltetésével kapcsolatban - beleértve a szellemi alkotásokkal kapcsolatos kötelezettségeket is œ keletkezhetnek. A Lízingbevevő közvetlenül felel azokért a károkért vagy balesetekért, amelyeket a lízingtárgy idézett elő, vagy amelyek annak üzemeltetése kapcsán keletkeztek, és vállalja, hogy az ilyen eseteket az Eladóval/Szállítóval és a Lízingbeadóval haladéktalanul közli, és a Lízingbeadót minden esetben mentesíti harmadik személy ezzel összefüggő igényével kapcsolatosan, egyúttal megtéríti Lízingbeadó harmadik személy eljárásával kapcsolatban felmerült összes költségét és kiadását A Lízingbeadó jogosult a Lízingtárgyat a Lízingbevevőnél bármikor ellenőrizni, annak műszaki állapotáról és az üzemeltetésről a helyszínen tájékozódni. Az ellenőrzés feltételeit Lízingbevevő biztosítja. Lízingbevevő a lízingtárggyal, annak felhasználásával kapcsolatban Lízingbeadó kérésére köteles adatokat szolgáltatni A működőképesség csökkenése vagy megszűnése - bármilyen okra is vezethető is vissza - nem érinti a Lízingbevevő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, különösen a fizetési kötelezettségeit. A jelen szerződés 10. pontja megfelelően irányadó. 10. A lízingtárgy elvesztése, eltűnése,megrongálódása és megsemmisülése (kárveszélyviselés) Szerződő felek megállapodnak, hogy a Lízingbevevő viseli vétkességtől függetlenül a lízingtárgy elvesztésének, eltűnésének (ellopásának), valamint megrongálódásának és megsemmisülésének kockázatát. Ezen események bekövetkezése a Lízingbevevőt nem mentesítik a lízingdíj fizetési vagy más szerződéses kötelezettségek teljesítése alól Lízingbevevő haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Lízingbeadót a pontban említett események bármelyikének bekövetkezéséről, és arról, hogy a lízingszerződés folytatását vagy idő előtti megszüntetését kívánja. A választási jog a lízingtárgy megrongálódása esetén a Lízingbevevőt csak akkor illeti meg, ha a lízingtárgy annyira megrongálódik, hogy a helyreállítási költségek (újra beszerzési költségek) meghaladják a lízingtárgy aktuális könyvszerinti értékének (Zeitwert) 50 %-át Amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződést fenntartását kívánja, úgy választása szerint köteles: a) a lízingtárgyat a saját költségére úgy megjavíttatni, hogy az újra a szerződésszerű állapotba kerüljön, vagy b) a lízingtárgyat a Lízingbeadó jóváhagyásával egy azonos értékű és használatú tárggyal pótolni A lízingszerződés idő előtti megszüntetése esetén a Lízingbevevő a Lízingbeadó számára olyan mértékű fizetést köteles teljesíteni, amely a Lízingbeadó ráfordításainak teljes megtérülését biztosítja, beleértve a Lízingbevevő valamennyi szerződéses fizetési kötelezettségét, különösen a fennmaradó lízingdíjak diszkontált összegét és nyílt végű pénzügyi lízing esetén a vételi opciós díj diszkontált összegét is. A Lízingbeadónak a lízingszerződés idő előtti megszüntetéséből adódó költségmegtakarításai a diszkontálás által figyelmen kívül maradnak, arra a Lízingbevevő nem hivatkozhat. Olyan kártalanítási összegek, melyeket a Lízingbeadó biztosítótól vagy harmadik személytől kap, valamint a lízingtárgy esetleges értékesítéséből befolyt ellenérték, csökkentve az értékesítés költségeivel, beszámításra kerülnek a Lízingbevevő tartozásába. Amennyiben a Lízingbevevő a kártalanítási összeget közvetlenül megkapja, úgy azt kizárólag a lízingtárgy javítására, vagy pótlására fordíthatja, egyebekben köteles azzal a Lízingbeadó követeléseivel elszámolni Ha a lízingtárgy részlegesen veszik el vagy rongálódik meg, a jogkövetkezményeket hasonló módon a megrongálódott/elveszett rész vonatkozásában értékarányosan kell alkalmazni, feltéve, hogy a nem megsemmisült ill. megrongálódott része a lízingtárgynak még használható marad. Egyebekben a lízingszerződés a nevezett jogkövetkezményekkel egészében megszűnik, vagy folytatódik. 11. Biztosítások A Lízingbevevő kötelessége a lízingtárgyra a szerződés jelen pontjában foglaltaknak megfelelő biztosítást legkésőbb a lízingtárgy Lízingbevevőhöz történő leszállításának időpontjáig megkötni és a biztosítási okmányokat a Lízingbeadónak átadni. Ha a Lízingbevevő e kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Lízingbeadó jogosult a szükséges biztosításokat a Lízingbevevő költségére megkötni A Lízingbevevő a lízingtárgyat köteles a Lízingbeadó megbízottjának közreműködésével a Lízingbeadó kedvezményezettsége mellett minden biztosítható kár ellen, minden kockázatra kiterjedően, a lízingszerződés teljes időtartamára biztosítani. Köteles különösen lízingtárggyal végzett tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosítást valamint a beszerzési értékre tűz-, víz-, betörés-és lopás-biztosítást kötni. Köteles továbbá a biztosítási díjat a biztosító, illetve megbízottja díjbekérésétől számított 5 munkanapon belül megfizetni Amennyiben a lízingtárgy biztosítását - bármely ok miatt - a megkeresett biztosító társaságok mindegyike megtagadja, vagy annak feltételeit megváltoztatja és így a lízingszerződés fenntartása a Lízingbeadó számára többletkockázattal járna, Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevőtől további biztosítékokat kérni, vagy a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani A biztosítónak vállalnia kell a biztosítási díj nem fizetése, illetve a Lízingbevevő felmondása esetére a Lízingbeadó azonnali értesítését, továbbá a biztosítási szerződést az értesítést követő 30. napig érvényesnek tekinti, és lehetőséget ad a Lízingbeadónak a biztosítási díj Lízingbevevő helyetti pótlólagos kiegyenlítésére. Fentieken kívül a biztosítási kötvényen a Lízingbeadót kell kedvezményezettként feltüntetni A biztosítás megkötésével kapcsolatos szabályok megsértése, továbbá a biztosítási díj fizetésének elmulasztása, vagy a biztosítás Lízingbevevő részéről történő felmondása súlyos szerződésszegésnek számít, mely a Lízingbeadót a lízingszerződés rendkívüli felmondására jogosítja. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy bárminemű káresemény bekövetkezése esetén az önrészt saját maga köteles viselni Káresemény bekövetkezése esetén a Lízingbevevő köteles - a Lízingbeadó, és a biztosítási alkusz egyidejű értesítése mellett - a biztosító társaságot haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül értesíteni a káreseményről. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a késedelmes vagy nem előírásszerű bejelentésből származó károk őt terhelik A Lízingbevevő jóváhagyólag elfogadja, hogy a biztosító kártérítés alóli bármilyen okból történő - mentesülése esetén a teljes felelősség őt terheli. A Lízingbevevő vállalja, hogy az ilyen esetekben, ha a kár helyreállítható, a lízingtárgyat saját költségére teljes egészében a káreseményt megelőző állapotnak megfelelően helyreállíttatja. Helyre nem állítható kár esetén a Felek a 10. fejezet rendelkezései szerint elszámolnak egymással Szerződő felek megállapodnak, hogy a biztosító által fizetett kártérítés összegét ,- Ft (áfával és önrésszel csökkentett) összeghatárig Lízingbevevőnek fizeti ki. A ,- Ft-on felüli összeg Lízingbevevő részére való kifizetéséhez Lízingbeadó írásos engedélye szükséges. Amennyiben a Lízingbevevő a lízingtárgy helyreállításának megtörténtét hitelt érdemlően igazolta és biztosító által történő kárkifizetés napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, a Lízingbeadó kizárólag az adott esetre vonatkozóan kárkedvezményezettségéről a Lízingbevevő javára lemondhat. Amennyiben a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó felé lejárt tartozása áll fenn, a Lízingbeadó jogosult követelését a kártérítés összegébe beszámítani, mely így a Lízingbevevő teljesítésének tekintendő. A teljesítés napja a kártérítés összegének a Lízingbeadó fizetési számláján történő jóváírása. Ez esetben Lízingbevevő köteles saját költségén a lízingtárgy helyreállításáról gondoskodni és azt hitelt érdemlően igazolni Amennyiben a lízingtárgy totálkárossá válik, úgy a fizetés teljesítése a pont szerint válik esedékessé. Ha a lízingtárgyra vonatkozó biztosítás alapján a biztosító a kárt a Lízingbeadó részére megtéríti, úgy a kártérítés összegével a felek a Lízingbeadó fizetési számláján történő jóváírás dátuma figyelembevételével elszámolnak. Amennyiben a kártérítés összege nagyobb, mint a Lízingbevevő által a pont szerint teljesített összeg, ügy a különbözet a Lízingbevevőnek visszajár, ha azonban kevesebb, úgy ezen különbözetet Lízingbevevő köteles 8 napon belül megfizetni. 12. Lízingszerződés megszűnése Zárt végű lízing esetén a lízingszerződés megszűnik, ha a Lízingbevevő valamennyi szerződéses kötelezettségét teljes egészében teljesítette. Ez esetben a lízingtárgy jogi értelemben vett tulajdonjoga átszáll a Lízingbevevőre. A tulajdonjog átszálláshoz szükséges nyilatkozatot a Lízingbeadó a Lízingbevevő valamennyi fizetési kötelezettségének kiegyenlítését követő lehetőség szerint - 15 naptári napon belül köteles kiadni. A Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben a lízingtárgyra vonatkozóan szavatossági vagy egyéb igényeket nem érvényesíthet. Nyílt végű lízing esetén a lízingszerződés megszűnik, ha a Lízingbevevő valamennyi szerződéses kötelezettségét teljes egészében teljesítette (vételi jog gyakorlásának feltétele). A Lízingbevevő a futamidő lejártát megelőző 1 hónappal köteles Lízingbeadó felé nyilatkozni, hogy élni kíván-e vételi vagy vevőkijelölési 4/6

5 jogával. Amennyiben Lízingbevevő él vételi vagy vevőkijelölési jogával, úgy a vételi opciós díjról kiállított számlát Lízingbevevő számára vagy az általa kijelölt harmadik személy részére megküldi. Amennyiben a Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik fél az opciós vételi díjat megfizeti, a Lízingtárgyon tulajdonjogot szerez, és az ehhez szükséges összes nyilatkozatot a Lízingbeadó Lízingbevevőnek vagy harmadik szerző félnek lehetőség szerint - 15 naptári napon belül köteles kiadni. A Lízingbevevő vagy harmadik fél a Lízingbeadóval szemben a lízingtárgyra vonatkozóan szavatossági vagy egyéb igényeket nem érvényesíthet. Amennyiben a biztosított határidőn belül a Lízingbevevő nem vagy nemlegesen nyilatkozik, úgy a Lízingtárgy visszaszolgáltatásáról haladéktalanul, a 14. pontban meghatározott módon köteles gondoskodni A lízingszerződés a közös megegyezéssel történő idő előtti megszüntetése esetén a Lízingbevevőt a 10.4 pont szerinti fizetési kötelezettség terheli A lízingszerződést a felek rendes felmondással nem szüntethetik meg. A lízingszerződést rendkívüli felmondással csak a Lízingbeadó szüntetheti meg a 12.4 pontban meghatározott esetekben. A Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a lízingszerződés felmondására nem jogosult A lízingszerződést Lízingbeadó azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a Lízingbevevő: a) bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik b) valótlan adatokat közölt vagyoni helyzetéről, csőd-vagy felszámolási eljárást rendeltek el ellene, vagy elfogadott váltóit vagy csekkjeit megóvatolják, vagy olyan végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, amely gazdálkodását ellehetetleníti, vagy azzal fenyeget; ez érvényes arra az esetre is, ha ilyen eljárás a Lízingbevevő korlátlanul felelős tagja ellen indul; c) vagyoni helyzetének lényeges romlása jelentősen veszélyezteti a Lízingbeadó igényeinek teljesítését; d) nem tesz határidőre eleget az Eladóval/Szállítóval szembeni bármely kötelezettségének vagy a Lízingbeadóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének, a Lízingbevevő elmulasztja érvényesíteni a lízingtárggyal kapcsolatos szavatossági igényeket vagy karbantartási és javítási kötelezettségét; e) nem tesz eleget biztosításkötési ill. díjfizetési kötelezettségének; g) a lízingtárgy állagát veszélyezteti, a lízingtárgyat jogosulatlanul átalakítja vagy jogosulatlanul más harmadik személy birtokába adja, és e tevékenységét felszólításra sem szünteti meg, a lízingtárgyat biztosítékként leköti, zálogba adja vagy bármely más módon megterheli; f) székhelyét külföldre helyezte, vagy vagyonát (annak jelentős részét) elidegenítette; g) Lízingbevevő Lízingbeadó részére hamis adatokat szolgáltat, adatszolgáltatási kötelezettségét nem, vagy hiányosan teljesíti, rosszhiszeműen jár el, vagy más súlyos szerződésszegést követ el, vagy magatartásával Lízingbeadó jó hírnevét csorbítja; h) Lízingbevevő nem teszi lehetővé, hogy Lízingbeadó éljen ellenőrzési jogával, vagy az ügylet fedezetével vagy biztosítékával, illetve magával a lízingtárggyal kapcsolatos vizsgálatot bármilyen módon akadályozza, a lízingtárgy fellelhetőségi helyét nem adja meg; A lízingszerződés azonnali hatályú felmondása azonnal esedékessé tesz valamennyi lízingszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettséget. Felek megegyeznek abban, hogy a Lízingbevevő valamennyi, Lízingbeadóval vagy az IKB Leasing Kft-vel már fennálló vagy jövőben megkötendő szerződése egyidejűleg a lízingszerződés biztosítékát is képezi oly módon, hogy Lízingbeadó ill. az IKB Leasing Kft. jogosult a Lízingbevevővel megkötött bármely szerződésének a felmondására, és követelésének behajtására akkor is, ha az adott szerződést a Lízingbevevő nem szegte meg [ keresztfelelősség ]. A keresztfelelősség alapján a Lízingbeadó követelését bármely, a Lízingbevevővel általa vagy az IKB Leasing Kft. által kötött szerződésből kielégítheti, a szerződések ily módon egymásért felelősek A felmondással egyidejűleg a 13. pont szerinti összeg kifizetése válik esedékessé az erről szóló értesítés kézhezvételekor Egyösszegű esedékessé tételkor a Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat a 14. pont rendelkezései szerint visszaszolgáltatni a Lízingbeadónak Amennyiben a Lízingbevevő felszámolás alá kerül, és a felszámoló a lízingszerződést felmondja, úgy a 13. pont szerinti fizetési kötelezettségek azonnal esedékessé válnak és kifizetendők a Lízingbeadó részére. 13. Kártérítés A lízingszerződésnek felmondással történő megszüntetése esetén a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére - kártérítés jogcímén - a lízingbeadó összes szerződéses ráfordításának megtérítésére, különösen a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeknek - beleértve a fennmaradó lízingdíjak diszkontált összegét és nyílt végű pénzügyi lízing esetén a vételi opciós díj diszkontált összegét is. A Lízingbeadó költségmegtakarításai a lízingszerződés idő előtti megszüntetése következtében a diszkontálás által figyelmen kívül maradnak, arra a Lízingbevevő nem hivatkozhat. A Lízingbeadó által a lízingtárgy értékesítéséből befolyt árbevétel, levonva az értékesítési költségeket, elszámolásra kerül a lízingbevevő javára. A Lízingbevevő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetére a késedelem idején irányadó mindenkori évi (Magyar Nemzeti Bank által meghatározott) jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni A 13.1 pont szerinti kártérítés megfizetése nem zárja ki a Lízingbeadó esetlegesen ezt meghaladó kárának érvényesítését Annak bizonyítása, hogy a Lízingbeadónak nem keletkezett kára, vagy a kártérítés összege alacsonyabb, a Lízingbevevőt terheli A kártérítés akkor is megilleti a Lízingbeadót, ha a felmondás okai már a szerződéskötés előtt is megvoltak, de a Lízingbeadó azokról nem tudott. 14. A lízingtárgy visszaszolgáltatása a lízingszerződés megszűnése esetén A lízingszerződés bármilyen oknál fogva történő megszűnése esetén, vagy azért, mert a Lízingbevevő nem él vételi vagy vevőkijelölési jogával, úgy a Lízingbevevő saját költségére és kockázatára egyidejűleg leszereli és visszaszolgáltatja a lízingtárgyat, a Lízingbeadó által megadott címre, vagy ha a Lízingbeadó nem közöl címet, akkor székhelyére, feltéve, hogy a felek írásban másként nem állapodnak meg. Ha a Lízingbevevő a lízingtárgyat nem szállítja vissza, úgy a Lízingbeadó jogosult azt saját maga vagy egy általa megbízott harmadik személy által akként birtokba venni, hogy annak fellelési helyére jogosultak belépni, és azt attól függetlenül elvinni, hogy azt termelés céljára használják-e. Lízingbevevő e vonatkozásban kifejezetten lemond a birtokvédelem szabályainak érvényesítéséről, és viseli a Lízingbeadó birtokvédelmi eljárás során keletkezett összes költséget és kiadást, miként felel a Lízingbeadó vagy megbízottja jogszerű eljárása során harmadik személynek esetlegesen okozott indokolt és arányos mértékű károkozásért (belépés, leszerelés, stb.) A Lízingbevevő a lízingtárgyat működőképes és olyan állapotban köteles visszaszolgáltatni, amely megfelel az átlagos elhasználódásnak. Lízingbevevő köteles az ezen túlmenő értékcsökkenés és/vagy a működőképesség helyreállításához szükséges javítás költségeit Lízingbeadónak megtéríteni. Működőképes állapotnak számít a forgalmi-és üzembiztonság, valamint az üzemkész állapot és hibamentesség. Vitás esetben Lízingbeadó egy független minőségvizsgáló szerv (KERMI, igazságügyi szakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértőt a Lízingbeadó jelöli ki és kéri fel a véleményadásra. A szakértői véleményezés költségeit a szakértői véleménnyel eredetileg ellentéteset állító fél köteles fizetni A visszaszolgáltatáskor a lízingtárggyal együtt minden rá vonatkozó okmányt (garancia okmányok, forgalmi engedély, stb.) és tartozékot át kell adni. A visszaszolgáltatás időpontjának a visszavételi jegyzőkönyv aláírásának napja minősül. A visszavett lízingtárgyat - a Lízingbevevő hozzájárulása nélkül - Lízingbeadó jogosult márkakereskedői vagy szakértői vélemény alapján azonnali hatállyal, az általa meghatározott áron értékesíteni, harmadik személynek bérbeadni, illetve egyéb módon hasznosítani. A Lízingbeadó ez esetben az árbevételt a Lízingbevevő és a pontok alapján fennálló fizetési kötelezettségeibe beszámítja. 15. Jogutódlás, adatvédelem, értesítési kötelezettség 15.1 Lízingbeadó a Lízingbevevőről tudomására jutott adatokat a Lízingbevevő és a Lízingbeadó közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 (nyolc) évig tartja nyilván, amelynek keretében Lízingbeadó a Lízingbevevő adatait jogosult rögzíteni, feldolgozni, belső munkafolyamatai során saját szervezeti egységein belül kezelni és felhasználni. Üzleti kapcsolaton a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti bármilyen szerződés vagy teljes egészében nem rendezett elszámolási jogviszony értendő. Amennyiben Lízingbeadó és a Lízingbevevő között 8 éven belül újabb üzleti kapcsolat létesül, a 8 éves határidőt a legutolsó üzleti kapcsolat végétől kell számítani. Lízingbeadó kockázatelemzési, piackutatási és marketing célokból azoknak az Ügyfeleknek az adatait is nyilvántartja és kezeli, akiknek az üzleti kapcsolat létrehozására irányuló kérelmét elutasította. Az adatkezelés időtartama ezen ügyfelek tekintetében az elutasítást követő 5 év Lízingbeadó a Lízingbevevőről tudomására jutott adatokat - beleértve a Lízingbevevő személyes és pénzügyi adatait, valamint a kötelezettségeinek teljesítésére, fizetőkészségére vonatkozó információkat - jogosult a refinanszírozónak, valamint minden, az IKB Deutsche Industriebank AG Csoporthoz közvetlenül vagy közvetetten tartozó társaságnak továbbítani. Ezen társaságok megjelölése megtalálható az interneten a címen. A lízingbevevő kérésére a listát lízingbeadó átadja vagy megküldi Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Lízingbeadó jogosult a lízingszerződésből fakadó követeléseit, illetve azok egy részét is harmadik személyre engedményezni (átruházni). Lízingbeadó ebből a célból jogosult tárgyalások folytatására és a lízingszerződésre vonatkozó valamennyi releváns információ, adat és dokumentum harmadik személynek történő átadására. Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy e körben Lízingbeadó már a tárgyalás szakaszában is jogosult az összes, a Lízingbevevővel kapcsolatos gazdasági, személyi információt feltárni, feltéve, ha az információt kapó harmadik személy írásban titoktartási kötelezettséget vállalt. Szerződő felek rögzítik, hogy engedményezés esetén a harmadik személy a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei tekintetében a Lízingbeadó pozíciójába kerül, és megilletik ezzel összefüggésben mindazok a jogok, melyek a Lízingbeadót megilletik a szerződés alapján Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő könyveibe való betekintésre akár közvetlenül akár tanácsadói által. A Lízingbeadó bármikor jogosult a Lízingbevevő gazdálkodásáról adatszolgáltatást kérni, és annak valódiságát szakértők útján ellenőriztetni. A Lízingbeadó bizalmasan kezeli ezeket a dokumentumokat, de joga van arra, hogy az információkat és okmányokat a finanszírozó pénzintézet ill. a tanácsadói számára hozzáférhetővé tegye Lízingbevevő kijelenti, hogy a jelen lízingszerződés aláírásakor ellene semmifajta olyan eljárás, intézkedés vagy követelés érvényesítése - beleértve felszámolási, csőd-és végrehajtási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelmet - nincs folyamatban, mely hátrányosan befolyásolhatja gazdasági vagy jogi helyzetét, illetve amely a későbbiekben csökkentené azon képességét, hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeit időben teljesítse. Lízingbevevőnek a Lízingbeadóval szemben azonnali tájékoztatási kötelezettsége áll fenn az alábbi tények és események vonatkozásában tudomására jutással egyidejűleg: 5/6

6 a) csőd-vagy felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem beadásának elhatározása (még a bírósági beadás előtt), illetve más hitelezők ilyen irányú szándéka esetén; b) Lízingbevevő bármely fizetési kötelezettségének nem képes 60 napon belül eleget tenni (fizetésképtelenséghez közeli állapot); c) bármilyen bírósági vagy hatósági kötelezés (jogerős voltától függetlenül), mely a Lízingbevevő Ft-ot, azaz egymillió forintot meghaladó fizetési kötelezettségét írja elő; d) végrehajtási eljárás a Lízingbevevő ellen ill. ennek ideje alatt tett kényszerintézkedések foganatosítása; e) Lízingbevevő alapszabályában rögzített bármely tevékenységi körével kapcsolatos hatósági tiltás, korlátozás vagy intézkedés (pl. lízingtárgy működtetésére vonatkozó engedély megvonása, stb.); f) Lízingbevevő tulajdonosi vagy irányítási struktúrájában személyi körében bekövetkezett érdemi változás (pl. többségi részesedés, egyéb módon befolyást biztosító állapot, vezetőcserék, stb.), valamint az Lízingbevevő társaságát érintő cégbírósági bejegyzést igénylő változtatás, ez utóbbiról az elektronikusan aláírt, és a cégbíróságnak beküldött elektronikus változásbejegyzési kérelem és mellékleteinek küldése; g) minden egyéb, a lízingtárgy használhatóságát, jogi státuszát érintő vagy a Lízingbevevőt a lízingszerződés alapján terhelő kötelezettségek teljesítését befolyásoló esemény Lízingbeadó a hitelintézeti törvény rendelkezéseinek megfelelően a pénzügyi intézmények és befektetési szolgáltatók által felállított központi hitelinformációs rendszernek adós-nyilvántartási célból, a jogszabályban megjelölt feltételekkel és tartalommal adatokat szolgáltathat. Lízingbeadó a központi hitelinformációs rendszer részére a természetes személy adósokra vonatkozóan a Szerződés megkötéséhez vagy módosításához szükséges azonosító adatokat - név, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyazonosító okmány száma -, valamint az érintett szerződésben meghatározott kötelezettség mibenlétére és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokat adja át, ha a Lízingbevevő a szerződésben vállalt kötelezettségeinek kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tesz eleget. Amennyiben Lízingbevevőnek több szerződése is van, akkor a feltételeknek minden egyes Szerződés esetében külön-külön kell bekövetkezni. A központi hitelinformációs rendszer azt is rögzíti, ha a Lízingbevevő a kötelezettségét utólag teljesíti. Lízingbeadó írásban értesíti a Lízingbevevőt, ha nyilvántartása szerint 30 nap múlva adatai bekerülhetnek a központi hitelinformációs rendszerbe, illetve 8 napon belül, ha adatai már bekerültek a központi hitelinformációs rendszerbe. A központi hitelinformációs rendszer a természetes személyekre vonatkozó azonosító adatokat a Lízingbevevő tartozásának megszűnését követően legfeljebb 5 évig tarthatja nyilván és kezelheti azzal, hogy a Lízingbevevő a róla nyilvántartott adatokba való betekintési jogát a vele szerződő hiteladat szolgáltató közvetítésével gyakorolhatja. Lízingbeadó a központi hitelinformációs rendszer részére történő adatszolgáltatás során a hitelintézeti törvényben előírtaknak megfelelően jár el és biztosítja Lízingbevevő részére, hogy a róla nyilvántartott adatokba való betekintési jogát Lízingbeadó közvetítésével gyakorolja. 16. Vegyes rendelkezések A Lízingbeadó mindenkor csak szándékos, illetve súlyos gondatlansággal okozott kárért felel a Lízingbevevő felé. Ha a Lízingbeadónak harmadik személy magatartása miatt kell helytállnia, akkor követelheti a Lízingbevevőtől a harmadik személlyel szemben fennálló mindazon igényének engedményezését, amelyek lehetővé teszik a Lízingbeadó számára a harmadik személlyel szembeni visszkereseti jog érvényesítését Ha a Lízingbevevő jogi formája megváltozik, úgy annak eredeti tagjai a jelen lízingszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért készfizető kezesként úgy felelnek, mint ahogy a jogi forma változása előtt a Lízingbevevő tartozásaiért feleltek * A Lízingbeadó a Lízingbevevő, biztosítékot nyújtó és egyéb harmadik személyek részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. A nem személyes (igazolt) átadás útján tett nyilatkozatok - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban tekintendők kézbesítettnek: (a) (b) (c) (d) (e) a munkanapon óráig elküldött a dátum rovatában feltüntetett időpontban, ellenkező esetben a következő munkanapon; a telefaxon küldött küldemény a telefax készülék által nyomtatott sikeres továbbítást igazoló jelentésében megjelölt időpontban; a tértivevénnyel feladott küldemény a tértivevényen feltüntetett napon, ha a küldeményt átvették, a jelzéssel visszaérkező postai küldemények akkor is, ha az a címzettől átvételt megtagadta, nem kereste jelzéssel érkezik vissza a jelzéssel történő ellátás napján, akárcsak ezen a napon, ha cím nem azonosítható, vagy címzett ismeretlen, vagy kézbesítés akadályozott jelzéssel érkezik vissza, ha a címzés a postára adás napján a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy a címzett által a Lízingbeadónak megadott címadatokkal megegyezik, normál vagy ajánlott postai küldemény belföldi cím esetén a postára adást követő 5. (ötödik), európai cím esetén a postára adást követő 10. (tizedik), Európán kívüli cím esetén a postára adást követő 20. (huszadik) naptári nap elteltével Lízingbeadó kérésére a Lízingbevevő saját költségére 8 napon belül köteles a Lízingbeadóval szemben jelen szerződés alapján fennálló összes kötelezettségének teljesítésére vonatkozó elismerő nyilatkozatot tenni, megfelelő formában, közjegyző előtt Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. nevesített lízingszabályozása hiányában analógia és elvi szinten elsősorban a nemzetközi pénzügyi lízingről szóló, Ottawában, május 28-án kelt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXXXVI. törvény, egyebekben a Polgári Törvénykönyv, a kézbesítés tekintetében a hivatalos iratok postai úton történő kézbesítésére vonatkozó jogszabályok, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak 16.6 Felek megállapítják, hogy jelen szerződés a Lízingbeadó tevékenysége körében kötettett ügyletnek minősül, erre való tekintettel az esetleges nemperes eljárásokra is az ügyletkötés, azaz a Lízingbeadó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező - bíróság illetékességének, míg a peres eljárás tekintetében pedig a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság illetékességének vetik alá magukat. Az eljárásra a Választottbíróság eljárási rendje és magyar anyagi jog az irányadó Amennyiben az alábbi Lízingszerződés vagy mellékleteinek, kiegészítéseinek valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen, végrehajthatatlan, vagy azzá válna, valamint ha szerződéses hézag válna ismertté, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben felek kötelesek a mindenkori érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést, ill. a szerződéses hézagot olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés szelleméhez és gazdasági célkitűzéseihez. 6/6

IKB Pénzügyi Lízing Zrt. IKB Leasing Hungária Kft. HIRDETMÉNY

IKB Pénzügyi Lízing Zrt. IKB Leasing Hungária Kft. HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY I. Kölcsön Az Kölcsön Üzletszabályzat és Kölcsönügyletekkel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételei [ ÁSZF ] módosulnak az alábbiak szerint (a változás kék betűvel jelezve): a.) 2009. november

Részletesebben

PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS

PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Lízingbeadó a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál bejegyzett társaság, mely lízingszolgáltatással

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

OPERATÍV LÍZINGSZERZŐDÉS

OPERATÍV LÍZINGSZERZŐDÉS OPERATÍV LÍZINGSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Lízingbeadó a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál bejegyzett társaság. Lízingbevevő kijelenti, hogy

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: július 31.-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: július 31.-től HIRDETMÉNY A Raiffeisen Property Lízing Zrt. (Finanszírozó) által kötött finanszírozási szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételek (ILÁSZF) módosulásáról Hatályos: 2009. július 31.-től I.

Részletesebben

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI Nyomtatvány szám: Szerződés szám: A FORD CREDIT BÓNUSZ ZÁRT VÉGŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS egyedi rész500 000x amely létrejött egyrészről.. (és) mint lízingbevevő (a továbbiakban Lízingbevevő)

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben