SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: január 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1."

Átírás

1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: január 1. napjától Módosítva: től

2 2

3 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, (2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.) sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelő számviteli rendszer működését. A Polgármesteri Hivatal számviteli politikája a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: 1. A Polgármesteri Hivatal bemutatása a számviteli politika szempontjából. 2. A számviteli alapelvek érvényesülése. 3. A tartós, jelentős és lényeges információk meghatározása. 4. Az eszközök beszerzéskori besorolása és minősítése. 5. Alapítás-átszervezés (minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység) költségeinek aktiválása. 6. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása. 7. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti - kis értékű - vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök beszerzési értéke elszámolási módjának meghatározása. 8. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának, visszaírásának szabályai. 9. A Korm. rendelet 30. (2) bekezdése szerinti lineáris értékcsökkenési leírási kulcstól való eltérés szabályai. 10. Az értékcsökkenés összegének alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység közötti megosztása. 11. Az alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztása. 12. Az értékpapírok forgóeszközként, illetve pénzügyi befektetésként történő számbavétele. 13. Az általános kiadások megosztási módszere. 14. A különböző ellenőrzések során feltárt jelentősebb összegű hibák (Korm. rendelet 5. 8., 9. pont) 3

4 15. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba (Korm. rendelet pont) 16. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős -nek minősített árfolyamváltozások (Szt. 60., Korm. rendelet 33. ). 17. A számviteli elszámolás szempontjából jelentősnek minősített különbözet az üzembe helyezett, a raktárba beszállított, de nem számlázott eszközök estében (Korm. rendelet 28. (5) bekezdés) 18. Az adós, vevő által el nem ismert követelés rendezésének módja. 19. Az egyéb gazdasági műveletek hatásának könyvviteli nyilvántartásban történő rögzítésének időpontja. 20. Az elemi költségvetési beszámoló elkészítésének időpontja, a tárgyévre vonatkozóan a könyvekben végezhető helyesbítések határideje, valamint a beszámoló elkészítéséért való felelősség. 21. A mérlegben értékben nem szereplő, használt és használatban lévő készletek leltározásának módja. 22. Értékelési elvek megváltoztatása a számviteli politika kialakításakor. 23. Könyvviteli szolgáltatás A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik, amelyek a következők: számlarend, leltárkészítési és leltározási szabályzat, eszközök és a források értékelésének szabályzata, önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat, pénzkezelési szabályzat. II. SZÁMVITELI POLITIKA HATÁLYA A Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv számviteli politikájának rendelkezései és a kapcsolódó szabályzatok kiterjednek a hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szervekre is: Brunszvik Teréz Óvoda, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc u. 3. sz. Beethoven Általános Iskola, 2462, Martonvásár, Beethoven tér 1. sz. Művészeti Iskola, 2462, Martonvásár, Beethoven tér 1. sz. Városi és Iskolai Könyvtár, 2462 Martonvásár, Szent László út 2. sz. Klubház, 2462 Martonvásár, Dózsa Gy. u

5 III. A SZÁMVITELI POLITIKA RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 1. A Polgármesteri Hivatal bemutatása a számviteli politika szempontjából 1.1.A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal székhelye, címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. A Polgármesteri Hivatal fenntartója: Martonvásár Város Önkormányzat 2462 Martonvásár, Budai út 13. A Polgármesteri Hivatal jogállása: önálló jogi személy. A Polgármesteri Hivatal típusa: közhatalmi költségvetési szerv. A Polgármesteri Hivatal szakágazati besorolása: A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási formája: 1.2. A Polgármesteri Hivatal tevékenységének jellemzői Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv A Polgármesteri Hivatal alap, kiegészítő és kisegítő, vállalkozási tevékenysége A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában foglaltaknak megfelelően alaptevékenységet végez. A Polgármesteri Hivatal kisegítő tevékenységet folytat, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez Egyéb jellemzők A Polgármesteri Hivatal alanya az általános forgalmi adónak. A Polgármesteri Hivatal költségeit az 5. Költség nemek számlaosztályban könyveli elsődlegesen, másodlagosan 7. Tevékenységek kiadások előirányzata és előirányzat teljesítése számlaosztályban. 5

6 2. A számviteli alapelvek 2.1. A vállalkozás folytatásának elve A vállalkozás folytatásának elve úgy érvényesül, hogy a költségvetési beszámoló elkészítésekor figyelembe kell venni az évközi szervezeti és feladatváltozásokat. A költségvetési beszámolóban a feladatok végrehajtásának úgy kell megjelennie, hogy az biztos alapot adjon a jövőbeni pénzügyi tervezéshez A teljesség elve A teljesség elve úgy érvényesül, hogy a költségvetés naptári évre készül. A főkönyvi könyvelésben a naptári évben csak a pénzforgalmilag realizált gazdasági események jelenhetnek meg A következetesség elve A következetesség elvének megvalósítása érdekében az éves (féléves) beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés szerkezeti felépítése, formája azonos az elemi költségvetéssel Az összemérés elve Az összemérés elve a Polgármesteri Hivatalban a pénzforgalmi szemlélet miatt úgy érvényesül, hogy az alaptevékenység tárgyévi ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeit és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell összemérni a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokkal. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a ténylegesen befolyt bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni, az előirányzat maradványt a kettő különbözeteként kell megállapítani Az óvatosság elve Az óvatosság elve abban nyilvánul meg, hogy a vásárolt eszközök a beszerzési értéknél magasabb értéken nem vehetők fel a mérlegbe. Az óvatosság elvét kell figyelembe venni a készletek, követelések értékvesztésének elszámolásánál, valamint a behajthatatlan és el nem ismert követelések minősítésénél A bruttó elszámolás elve A bruttó elszámolás elve úgy érvényesül, hogy a tartozásokat és a követeléseket, illetve a bevételeket és kiadásokat térítményezés címén egymással szemben elszámolni nem lehet. 6

7 2.7. Az időbeli elhatárolás elve Az időbeli elhatárolás elvét a pénzforgalmi szemlélet miatt alkalmazni nem lehet A lényegesség elve A lényegesség elve a számviteli politika kialakításán keresztül érvényesül. A számviteli politikában kell szabályozni, hogy a számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából mit tekintünk lényegesnek, vagy nem lényegesnek információnak, jelentős vagy nem jelentős összegnek. A lényegesség elvének a beszámoló készítés során úgy kell érvényesülnie, hogy a költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének szöveges indoklásánál be kell mutatni minden olyan információt, körülményt, amelynek elhagyása befolyásolja a költségvetési gazdálkodásról a megbízható és valós összkép kialakítását A költség-haszon összevetésének elve A költség-haszon összevetésének elve azon információk előállításának tekintetében nem alkalmazható, amelyeknek szolgáltatását törvények, illetve egyéb más jogszabályok szabályozzák A valódiság elve A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállóknak is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésüknek meg kell felelni a számviteli törvényben, a Korm. rendeletben és a Számviteli politikánkban rögzített értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak A világosság elve A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, a Korm. rendeletben és a számviteli szabályzatokban foglaltaknak megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. A főkönyvi könyvelésnek az analitikus nyilvántartáshoz áttekinthetően kell kapcsolódnia. A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthetően, a számviteli kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően rendezett formában kell elkészíteni A folytonosság elve A költségvetési év nyitó adatainak meg kell egyezniük az előző költségvetési év megfelelő záró adatával. Az egymást követő években az eszközök és források értékelése, az értékelési elvek csak a számviteli politikában meghatározott szabályok szerint változhat. 7

8 2.13. Az egyedi értékelés elve Az eszközöket és forrásokat a könyvvezetés és a beszámoló készítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. A beszámoló készítése során az egyedi értékelés elve sajátosan érvényesülhet. Az alapelv az eszközök és források értékelési szabályzatában megfogalmazottak szerint érvényesül A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve úgy érvényesül, hogy a beszámolóban, a könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően a számvitel alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan - kell bemutatni, illetve annak megfelelően elszámolni. 3. A tartós, lényeges és jelentős információk meghatározása a Számviteli politika kialakításakor A Polgármesteri Hivatal a számviteli elszámolások és az értékelés szempontjából a lényeges információk körét és a jelentős összeget az alábbiak szerint szabályozza A tartósság követelményének érvényesülése az eszközök értékelésekor Az eszközök könyvszerinti értéke és piaci értéke közötti különbözet megállapításakor a tartósság fennállásának követelménye az egy évet meghaladó időtartam, vagyis két mérlegzárási fordulónap alatt érvényesül. Ez azt jelenti, hogy az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a terven felüli értékcsökkenés elszámolhatóságának feltételei a tartósság szempontjából csak akkor teljesülnek, ha a piaci érték legalább két értékelési időszakban alacsonyabb a könyvszerinti értéknél A megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk tekintetében Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. A Polgármesteri Hivatalban lényeges szempont lényeges információ azaz adat, amely befolyásolja a vagyoni, pénzügyi helyzetet, lényeges szempont, hogy a könyvviteli mérleget teljes körű leltár alapján kell elkészíteni, az eszközök és források értéke valós adatok alapján legyen meghatározva, és a pénzforgalmi adatok valós gazdasági események alapján kerüljenek a beszámolóba, 8

9 lényeges szempont, hogy a könyvviteli mérlegben értékben nem szereplő, mennyiségben nyilvántartott használt és használatban lévő készletek, a kis értékű tárgyi eszközök és szellemi termékek, a 0-ra leírt tárgyi eszközök és immateriális javak leltározását meg kell határozni a számviteli politikában is, lényeges szempont, hogy az eszközök a mérlegben a valós használatnak megfelelő értéken kerüljenek bemutatásra, lényeges szempont, ha az előlegek, követelések visszafizetés bizonytalanná válik. A Polgármesteri Hivatalban nem lényeges információk, azok az adatok, melyeknek nincs hatása a vagyoni, pénzügyi helyzetre, nem lényeges szempont az eszközök egyedi beszerzési értéke, nem lényeges szempont, hogy a valós érték csökkenését mi eredményezi, nem lényeges szempont, ha az eszközök értéke, megítélése változik, de nem állandó jelleggel. A számviteli politika kialakításakor jelentős összeg a pénzforgalmi adatok kerekítésénél, ha az eltérés meghaladja az egyezer Ft-ot, a mérlegtételek értékelésénél pedig jelentős összegnek minősül az eltérés, ha a könyvszerinti érték a piaci értéktől jelen számviteli politikában meghatározottak szerint eltér. A számviteli politika szempontjából jelentősnek minősített összegek meghatározása a további részekben kerül konkrétan meghatározásra Kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek minősítésénél A Polgármesteri Hivatalban lényeges szempont, hogy a tárgyi eszközök, a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek egyedileg milyen ismérvek alapján különböztethetők meg, és egy-egy területen a tulajdon védelme mennyire biztosított. 4. Az eszközök beszerzéskori besorolása és minősítése Az eszközök készletté vagy tárgyi eszközzé minősítését a vásárlással egyidejűleg, az eszközöknek a könyvviteli nyilvántartásba történő számbavétele előtt kell elvégezni. Ha a tárgyi eszközt tartósan nem rendeltetésszerűen használjuk, akkor a készletek közé át kell minősíteni. 9

10 Ha a készletnek besorolt eszköz tartósan szolgálja a tevékenységet, akkor tárgyi eszközzé át kell minősíteni. Beszerzéskor az eszközök minősítése és besorolása, valamint a használat során az átminősítés az önkormányzati referens feladata. Komplett számítógép konfiguráció beszerzésekor - figyelembe véve a felhasználás körülményeit is el kell dönteni, hogy az kompletten, vagy egységenként kerül nyilvántartásba vételre. Az állományba vétel eldöntésére az önkormányzati referens jogosult. 5. Alapítás-átszervezés (minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység) költségeinek aktiválása. A Szt. 25. (2), valamint a Korm. rendelet 17. (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a Polgármesteri Hivatal aktiválja az alapítás-átszervezés (minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység) költségeit. Jelenleg számviteli politika erre vonatkozóan előírást nem tartalmaz. 6. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezés, használatba vétel napjától kezdődik. Az üzembe helyezést a számviteli politika 1. számú melléklete szerinti Üzembe helyezési okmány -on hitelt érdemlő módon dokumentálni kell. Az üzembe helyezési okmányról nyilvántartást kell vezetni. Az üzembe helyezés dokumentálásáért és a nyilvántartás vezetéséért a pénztáros, eszköznyilvántartó felelős. Az üzembe helyezési okmány mellett el kell készíteni az állományba vételi bizonylatot is. Az állományba vételi bizonylat elkészítéséért a pénztáros, eszköznyilvántartó felelős. Az értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszközök nyilvántartásba vételekor, üzembe helyezésekor (aktiválásakor) megállapított bekerülési, beszerzési érték. A bekerülési, beszerzési érték fogalmát a Polgármesteri Hivatal Eszközök és források értékelési szabályzata részletesen tartalmazza. 10

11 Az értékcsökkenést mindaddig el kell számolni, amíg az eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használjuk. Az értékcsökkenést negyedévenként a bekerülési, beszerzési érték alapján számítva a Korm. rendelet 30.. (2) bekezdése alapján számoljuk el. Nem számolható el értékcsökkenés a földterület, a telek, az üzembe nem helyezett beruházás, a képzőművészeti alkotás bekerülési (beszerzési) értéke után és a már teljesen, 0-ra leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél. Nem szabad tervszerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, (kép és hang archívumnál, műemlék védettségű épületnél, egyéb gyűjteménynél) amely értékéből a használat során nem veszít, illetve amelynek értéke különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan évről évre nő. 7. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök beszerzési, előállítási értéke elszámolási módjának meghatározása 7.1. Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek A számviteli törvény lehetőséget biztosít a maximum 100 ezer forint egyedi bekerülési (beszerzési) érték alatti un. kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési, beszerzési értékének beszerzéskor egy összegben dologi kiadásként történő elszámolására. A Polgármesteri Hivatal ezen kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek egy összegben történő elszámolásának összeghatárát Ft-ban állapítja meg. Az így elszámolt vagyoni értékű jogokkal, szellemi termékekkel kapcsolatban a tulajdon védelme érdekében biztosítani kell az egyedi nyilvántartást Tárgyi eszközök A számviteli törvény lehetőséget biztosít a maximum 100 ezer forint egyedi bekerülési (beszerzési) érték alatti un. kis értékű tárgyi eszközök bekerülési, beszerzési értékének beszerzéskor egy összegben dologi kiadásként történő elszámolására. A Polgármesteri Hivatal ezen kis értékű tárgyi eszközök egy összegben történő elszámolásának összeghatárát Ft-ban állapítja meg. Az így elszámolt tárgyi eszközökkel kapcsolatban - a tulajdon védelme érdekében - biztosítani kell a mennyiségi nyilvántartást. 8. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának, visszaírásának szabályai 11

12 8.1. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása A Polgármesteri Hivatalban a tervezett leírást meghaladó terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető; A piaci érték jelentősen meghaladja az immateriális jószág, a tárgyi eszköz nettó értékét, ha a Szt (1) bek. a.) pontja - a piaci érték - alapján elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege magasabb, mint az immateriális javak, tárgyi eszközök 6. pont szerint elszámolt tervszerinti értékcsökkenése. A piaci érték akkor is jelentősen meghaladja az immateriális jószág, tárgyi eszköz nettó értékét, ha az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege kevesebb ugyan, mint a 6. pont alatt elszámolt tervszerinti értékcsökkenésé, de annak értéke a Ft-ot elérte, vagy meghaladta. A terven felüli értékcsökkenés elszámolását olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító adatainak pontos megjelölésével írásos dokumentumot (pl. feljegyzés, jegyzőkönyv) kell készíteni. Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 12

13 8.2. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Amennyiben a terven felüli értékcsökkenési leírások miatt az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és a terven felüli értékcsökkenés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével az eszközt a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékre a saját tőkével szemben vissza kell értékelni (visszaírás). az immateriális jószág, tárgyi eszköz mérleg készítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét és a saját tőkével szemben növelni kell az adott eszköz nettó értékét. Terven felüli értékcsökkenés visszaírásáról csak akkor rendelkezhetünk, ha korábban már számoltunk el ilyen értékcsökkenést, csökkentve ezzel az immateriális dolog, tárgyi eszköz könyvszerinti értékét. A terven felüli értékcsökkenést évente egy alkalommal, a tárgyévet követő hónap 31-ig kell a megfelelő dokumentumok alapján elszámolni A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabálya a Korm. rendelet 30.. (10) bekezdése alapján A Korm. rendelet 30.. (10) bekezdése lehetőséget ad arra, hogyha a Polgármesteri Hivatal az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a Korm. rendelet 30. (2)-(6) bekezdésében előírt leírási kulcsok alapján számolja el, és az eszközöket a számított teljes időtartam alatt használni fogja, akkor a terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál a Szt. 53. (1) bekezdése a) pontja szerinti szabályt az eszközök év végi értékelése során nem kell alkalmazni. A Polgármesteri Hivatal tervszerinti értékcsökkenését a Korm. rendelet 30.. (2) bekezdése szerint számolja el, ezért a Szt (1) bekezdés a.) pontja szerinti szabályt nem alkalmazza az eszközök év végi értékelése során. 9. A Korm. rendelet 30. (2) bekezdés szerinti lineáris leírási kulcstól való eltérés szabályai A Korm. rendelet 30. (5) bekezdése szerint amennyiben az immateriális dolog, tárgyi eszköz a Polgármesteri Hivatal tevékenységét várhatóan tovább szolgálja, mint a Korm. rendelet 30.. (2) bekezdésében meghatározott leírási kulcsokkal alapján számított használati idő, akkor a Polgármesteri Hivatal a tervezett haszná- 13

14 lati idő figyelembe vételével kisebb mértékben is megállapíthatja az általa alkalmazott leírási kulcsot. A Polgármesteri Hivatal nem kíván a Korm. r. 30. (2) bekezdése alapján megállapított leírási kulcsoktól eltérni, és nem él az (5) bekezdésben leírt lehetőséggel. 10. Az értékcsökkenés összegének megosztása alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység között. Az értékcsökkenés összegét meg kell osztani, ha a Polgármesteri Hivatal ugyanazon tárgyi eszközt több tevékenységéhez használja. A Polgármesteri Hivatal az alapító okiratában foglaltak alapján alaptevékenységet folytat, lakóingatlanait és nem lakás céljára szolgáló helyiségeit kisegítő tevékenysége keretében bérbe adja. Kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. Szakfeladat rendünkben a Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése és a Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése szakfeladatok nem szerepelnek 1-es kóddal, ami az alaptevékenység ellátását jelöli, hanem csak 3-as kóddal, ami a kisegítő tevékenységre utal, tehát mindkét tevékenység végzéséhez nem használja fenti ingatlanait. A Polgármesteri Hivatalban miután fenti ingatlanokat csak a kisegítő tevékenység ellátásához használják, nem kell az ingatlanok értékcsökkenését megosztani a két tevékenység között. 11. Az alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztása Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásokat funkcionális osztályozás szerint a 7. számlaosztályban is rögzíteni kell. A 10. pontban leírtak alapján a Polgármesteri Hivatalban miután az ingatlanok csak a kisegítő tevékenységgel vannak kapcsolatban, nem kell az előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztását elvégezni fenti tevékenységek esetében. 12. Az értékpapírok forgóeszközként illetve pénzügyi befektetésként történő számbevétele A Szt. előírásai szerint a befektetett pénzügyi eszközök között tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként azokat az értékpapírokat kell nyilvántartani, amelyek lejárata, beváltása a tárgyévet követő évben még nem esedékes és a tulajdonos azokat a tárgyévet követő költségvetési évben nem szándékozik értékesíteni. 14

15 Ebben az esetben a befektetés (megvásárlás) tartós, hosszabb - legalább egy évet meghaladó - időre szóló döntésre épül. A Szt. előírása alapján a forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, valamint tulajdoni részesedéseket jelentő befektetéseket kell kimutatni. A Polgármesteri Hivatalban a megvásárolt értékpapírok befektetett pénzügyi eszközzé, illetve forgóeszközzé történő minősítésére a polgármester és a jegyző jogosultak. A minősítést a vásárlással egyidejűleg, az értékpapíroknak a könyvviteli nyilvántartásba történő számbavétele előtt el kell végezni. A mérlegvalódiság biztosítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képező mérleg készítésekor, a december 31-én meglévő valamennyi értékpapírt felül kell vizsgálni abból a szempontból, hogy azt a mérleggel lezárt évet követően tartósan, vagy nem tartósan szándékozik a polgármesteri hivatal megtartani. Az adott értékpapírt a minősítésnek megfelelően kell a mérlegben - befektetett-, vagy forgóeszközként - szerepeltetni, és biztosítani kell a könyvviteli nyilvántartások - átminősítésnek megfelelő - módosítását is. 13. Az általános kiadások megosztási módszerei A Polgármesteri Hivatal a felmerüléskor közvetlenül a megfelelő szakfeladatokra terhel minden kiadást, a 6. számlaosztályt nem használja, ezért a számviteli politika szempontjából nem kell alkalmazni az általános kiadások megosztásának szabályát. 14. A különböző ellenőrzések során feltárt jelentős összegű, illetve nem jelentős összegű hiba (Korm. rendelet 5. 8., 9. pont) A Korm. rendelet pontja szerint: minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások saját tőkét és tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött költségvetési év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja a 100 millió forintot, akkor a 100 millió forintot. A Korm. rendelettől eltérően a Polgármesteri Hivatal minden esetben jelentős összegűnek tekinti azt a hibát, ha a hiba megállapításának évében, a különböző 15

16 ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes, előjeltől független összege eléri, vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot. Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba hatásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőekben meghatározott értékhatárát, az 50 millió Ft-ot. 15. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba (Korm. rendelet pont) A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke és a tartalékok együttes értékét lényegesen, 10 %-kal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), és emiatt a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. 16. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős -nek minősített árfolyamváltozások (Korm. rendelet 33. ) A könyvviteli mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, egyéb aktív pénzügyi elszámolást, illetve kötelezettséget (ideértve a passzív pénzügyi elszámolást is) a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó a Szt a, valamint a Polgármesteri Hivatal Eszközök és források értékelési szabályzata szerinti - MNB devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből adódó árfolyam különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása meghaladja az értékelés előtti könyvszerinti érték 20 %-át, vagy a Ft-ot. Vagyis: a mérleg fordulónapi értékelésből adódó árfolyam különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása akkor is jelentős, ha annak összege nem éri el ugyan az értékelés előtti könyvszerinti érték 20 %-át, de összegszerűségében a Ft-ot elérte, vagy meghaladta. 17. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős -nek minősített különbözet az üzembe helyezett, a raktárba beszállított, de nem számlázott eszközök estében (Korm. rendelet 28. (5) bekezdés) 16

17 A Polgármesteri Hivatalban minden esetben jelentős összegű különbözetnek kell tekinteni, ha a Korm. rendelet 28. (5) bekezdése szerint az üzembe helyezéskor, a raktárba történő beszállításkor az adott eszköz értéke a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján megállapított bekerülési érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözet meghaladja a bekerülési érték 1 %-át. Jelentős összegű a különbözet akkor is, ha a bekerülési érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözet nem haladja meg a bekerülési érték 1 %-át, de annak összege eléri vagy meghaladja a Ft-ot. 18. Az adós, a vevő által el nem ismert követelés rendezésének módja. A vevőkkel, adósokkal szembeni követelésként csak olyan követelés mutatható ki, amelynek alapjául szolgáló teljesítés megtörtént, és amelyet az adós, vevő nem kifogásolt, annak teljesítését elismerte. Amennyiben az adós, a vevő a vele szemben fennálló követelést nem ismerte el, az ilyen követelések állományát a zárlati tételek elszámolása során át kell vezetni a 0. számlaosztályba. Amennyiben a vevő, az adós a vitatott követelést, a vitát követően mégis elismeri a követelést a 0. számlaosztályból vissza kell vezetni a 28. (követelések) számlacsoport megfelelő számlájára. Az el nem ismert követeléseket a vevők, adósok által írásban benyújtott észrevételekkel, kifogásokkal, a hivatalból készített feljegyzésekkel, jegyzőkönyvekkel, stb. kell bizonylatolni. A vevők, adósok által el nem ismert követelések bizonylatolásáért, valamint a főkönyvi könyvelés felé történő feladásáért a pénzügyi előadó felelős. 19. Az egyéb gazdasági műveletek hatásának könyvviteli nyilvántartásban történő rögzítésének időpontja. Az egyéb (nem pénzforgalmat érintő) gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait, illetve a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat (feladás) adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után a személyi juttatások tekintetében a tárgyhónapot követő 25-ig, egyéb bizonylatok, kiadások esetében a Korm. rendelet 51. (1) bekezdés b) pontja alapján legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell a könyvekben rögzíteni. 17

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal S Z Á M V I T E L I P O L I T I K Á J A Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása SZÁMVITELI POLITIKA A 2006. július 01.-i számviteli politika módosítása Érvényes: 2006. december 20. Jóváhagyta: Mihaleczné Kovács Mária Kistérségi irodavezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 64/2010.(04.29.)Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. A számviteli politika

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Számviteli politika Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 I. BEVEZETÉS 1. Az Kutatóközpont bemutatása 1.1.A kutatóközpont jogállása:

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet SZÁMVITELI POLITIKA

Országos Idegtudományi Intézet SZÁMVITELI POLITIKA Iktató szám: Országos Idegtudományi Intézet SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 1. F igazgató. Gazdasági igazgató 2. oldal: összesen: 23 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. A számviteli politika

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA Az ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT valamint a NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS intézmények gazdálkodásával kapcsolatos ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA ( a Számviteli Politika

Részletesebben

Számviteli politika. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H.

Számviteli politika. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. igazgató P.H. A számviteli politika az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Egyetem tevékenységének

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében a törvény

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA Jelen Szabályzat hatálya kiterjed Felcsúti

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök SZÁMVITELI POLITIKA Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte:. Ügyvezető elnök 2 Az egyesület aktuális beazonosításához szükséges adatokat a cégtörzs tartalmazza,

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 SZÁMVITELI

Részletesebben

G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA

G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 13 Változat: 4 1/13 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés...

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben