magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 1. szám 128. évfolyam január 11. Utasítások 1/2013. (I. 11. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az előterjesztések rendjéről. 2/2013. (I. 11. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV Zrt. fejlesztési és tervezhető karbantartási projektek lebonyolítási utasítása. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Oldal /2013. (I. 11. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a pályavasúti szolgáltatások elszámolásáról és az elszámoláshoz kapcsolódó forgalmi tevékenységekről (2012/2013. menetrendi év). Helyesbítés Egyéb közlemények: Szolgálati megbízólevelek érvénytelenítése Oldal Utasítások 1/2013. (I. 11. MÁV ÉRT. 1.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs Az ELőTERjEszTÉsEk REndjÉRőL. 1.0 Az UTAsíTÁs célja Az utasítás célja a MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatói Értekezletén, Igazgatósági ülésén, Felügyelő Bizottsági ülésén megtárgyalásra kerülő, illetve a Tulajdonosi Jogok Gyakorlójának hatáskörébe tartozó előterjesztések egységes rendjének, tartalmi és formai követelményeinek meghatározása. 2.0 HATÁLy És felelősség MEGHATÁROzÁsA Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. döntéshozó fórumaira előterjesztést benyújtó szervezeti egységek vezetőire és munkavállalóira. Jelen utasítás iránymutatásként szolgál a MÁV Zrt. többségi tulajdonú gazdasági társaságok részére, hogy ennek betartása a MÁV Zrt. döntéshozó testületeinél kezdeményezett tulajdonosi döntéshozatal során követendő. 3.0 fogalmak MEGHATÁROzÁsA Előterjesztés: Az adott tárgyban a döntéshozatalt megalapozó, döntési javaslatot tartalmazó dokumentum. Tájékoztató: A tudomásulvételen túl egyéb döntési javaslatot nem tartalmazó és nem igénylő dokumentum. Elektronikus dokumentum: Minden számítógépen és elektronikus adathordozón tárolható formátumban megküldött dokumentum. DMS: Dokumentum Menedzsment Rendszer Döntési hatáskör: Az Alapító Okiratban és az MSZSZ részét képező Döntési és Hatásköri Listában (a továbbiakban: DHL), illetve jogszabályban rögzítettek szerinti végső döntésre felhatalmazott személyt (pl. Elnök-vezérigazgató) vagy testületet (pl. Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, Tulajdonosi Jogok Gyakorlója) megillető jogosultság.

2 2 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám Előterjesztő: Az Elnök-vezérigazgató döntési hatáskörébe tartozó előterjesztés esetében a vezérigazgató-helyettesek és az Elnök-vezérigazgatóhoz tartozó szervezeti egységek vezetői, illetve a MÁV Zrt. többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, Tulajdonosi Joggyakorló felé készített előterjesztés esetében az Elnökvezérigazgató. Felelős szervezeti egység vezető: Az adott tárgyban a Működési és Szervezeti Szabályzat (a továbbiakban: MSZSZ) szerint illetékes szervezet irányítója, vagy a MÁV Zrt. többségi tulajdonú társaságának vezető tisztségviselője, illetve testületi vezetés esetén operatív vezetője. Közreműködő: a tárgyban érintett és az előterjesztés készítésébe bevont szervezeti egység, illetve a MÁV Zrt. többségi tulajdonú társasága Véleményezők: vezérigazgató-helyettesek, illetve a vezérigazgató-helyettesek által kijelölt szervezeti egységek, valamint a vezető Jogtanácsos, illetve egyedi esetekben az előterjesztés témájában illetékes, az előterjesztő által felkért szakterületek vezetői. Szignót adó szervezet: a vezető jogtanácsos és a kontrolling igazgató. Elnök-vezérigazgatói Értekezletre meghívottak: Az MSZSZ I. kötet 6. fejezetében meghatározottak szerinti állandó résztvevők, valamint eseti meghívottak (főtevékenységi kör vezetők, kiemelt többségi tulajdonú társaságok vezérigazgatói, ügyvezető igazgatói, az előterjesztést készítő szervezeti egység vezetője, az előterjesztés készítője). Az elnök-vezérigazgató jogosult zárt ülést elrendelni, melynek résztvevői körét meghatározhatja. 4.0 Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 4.1. Az előterjesztésekkel és tájékoztatókkal (együtt: előterjesztések) kapcsolatos eljárási követelmények Az üzleti titkot tartalmazó előterjesztések készítésénél a MÁV Zrt. üzleti titok és belső használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról szóló 10/2008. (III. 21. MÁV Ért. 8.) VIG számú utasításban, valamint a MÁV Zrt. Titokvédelmi szabályzatáról szóló 19/2011. (V.20. MÁV Ért. 11.) EVIG számú utasításban foglaltakat is figyelembe kell venni Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei Az Elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság és a Tulajdonosi Jogok Gyakorlója a döntési hatáskörébe tartozó ügyekben főszabályként a döntéshozói fórumokon megtárgyalt előterjesztés alapján dönt. Az Elnök-vezérigazgatói Értekezletre, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseire, valamint a Tulajdonosi Jogok Gyakorlója részére minden esetben írásbeli előterjesztés készül. Elnök-vezérigazgatói, Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Tulajdonosi Joggyakorlói hatáskörbe tartozó döntések kizárólag a jelen utasítás 1. sz. mellékletében található MINTA ELŐTERJESZTÉS szerinti tartalom és szerkezeti felépítés alapján készített előterjesztés formájában kezdeményezhetők. Az előterjesztések maradéktalanul meg kell, hogy feleljenek a jelen utasításban foglaltaknak. Amennyiben az összeállított anyag a tartalmi és formai követelményeknek nem tesz eleget, a Kabinet a szükséges kiegészítés, átdolgozás céljából visszaküldi azt az előterjesztésért felelős szervezeti egység vezetőjének. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság elé terjesztett előterjesztésekre vonatkozó egyéb szabályokat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza Előterjesztések véleményeztetésének folyamata és szabályai Az előterjesztések készítésének DMS-ben alkalmazandó folyamatábrája az 3. sz. mellékletben található. Az előterjesztők által összeállított, döntéshozatalra felterjeszteni kívánt előterjesztéseket a munkaszervezetek közreműködésével előzetesen véleményeztetni kell. Az anyagot az előterjesztés készítője a véleményezőknek elektronikusan küldi meg, a DMS rendszeren keresztül vezérigazgató-helyettesek, illetve a vezérigazgató-helyettesek által kijelölt szervezeti egységek, valamint a vezető Jogtanácsos, illetve az előterjesztés témájában illetékes, az előterjesztő által felkért szakterületek vezetői részére. A vezérigazgató-helyettesek a saját területükön, szakmai szempontok figyelembevételével delegálják tovább a véleményezésre az előterjesztéseket. Minden esetben véleményeztetni kell az előterjesztést azzal a szervezeti egységgel, amelynek a részére a határozati javaslat szerint feladat kerül meghatározásra. A véleményezésre 3 munkanapot kell biztosítani. Amennyiben a megadott határidőkön belül a véleményezésre felkért szakterülettől nem érkezik elektronikus úton megküldött vélemény, az nem akadályozza a döntéshozatali folyamatot. A véleményeztetési folyamatot követően a vélemények értékelését és feldolgozását követően az átdolgozott előterjesztéseket a Vezető Jogtanácsos és a Kontrolling Igazgató szignóval látja el. A kontrolling és jogi szignó megadására 2-2 munkanapot kell biztosítani. A szignók megadásához a véleményezésre megküldött előterjesztési változathoz képest korrektúrázott és az előterjesztő által minden oldalon szignózott végleges változatot is le kell adni.

3 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 3 Véleményeztetés alól előzetesen az Elnök-vezérigazgató felmentést adhat, amit az előterjesztő kizárólag írásban kérhet meg, indoklás megjelölésével. A felmentés a jogi és kontrolling szignó megszerzésére nem vonatkozik. Amennyiben az előterjesztés előzetes véleményeztetés alól felmentést kapott, a szignók megadásának határideje 3 munkanap. A felmentés-kérelem formanyomtatványát jelen utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza. Tájékoztató anyagok nem igényelnek jogi és kontrolling szignót. Amennyiben az anyag tartalma nem felel meg a Tájékoztató követelményeinek - azaz döntési javaslatot tartalmaz vagy igényel - az Elnök-vezérigazgatói Kabinet az tájékoztatót benyújtó szervezeti egységnek visszaküldi Az előterjesztés tárgyalásának ütemezése, szabályai Elnök-vezérigazgatói Értekezlet Az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet napirendjére abban az esetben vehető fel előterjesztés, amennyiben iktatószámmal ellátott, az előterjesztők által aláírt, oldalanként - a jogi igazgatóság képviselője által is - szignált, jogi és kontrolling szignóval ellátott anyag, nyomtatott formában, 2 (1 eredeti, 1 másolat) példányban, az Elnök-vezérigazgató Kabinetnél, az ülés napját megelőző legkésőbb 6. naptári nap, 12 óráig leadásra kerül. Az előterjesztéseket egyidejűleg a Kabinet vezetője vagy felhatalmazottja részére elektronikus dokumentumként (eredeti és szkennelt formátumban) is meg kell küldeni. Az elektronikus és a nyomtatott verziók azonossága kizárólag az előterjesztő felelőssége. Nagy adatmennyiséget tartalmazó mellékleteket digitális adathordozón is lehet csatolni. A vezérigazgató-helyettesek, valamint közvetlenül az Elnök-vezérigazgató alá tartozó főtevékenységi körvezetők kérhetik az előterjesztés Elnök-vezérigazgató Értekezleten történő megtárgyalása alóli felmentését. Az előterjesztés Elnök-vezérigazgatói értekezleten történő megtárgyalása alóli felmentésre csak kivételesen, az Elnök-vezérigazgató előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. A felmentést írásban, indoklással kell megkérni. A felmentés-kérelem formanyomtatványát jelen utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza. Az előterjesztésnek ebben az esetben is meg kell felelnie formai és tartalmi követelményeknek. Az Elnök-vezérigazgató bármely ügyben dönthet Értekezleten kívül is, hozhat ülésen kívüli Elnök-vezérigazgatói határozatot. Ilyen esetben a döntés a jelen utasítás mellékletében foglalt előterjesztés formától eltérő előterjesztés alapján is meghozható. Az előterjesztések Igazgatóság elé történő felterjesztését az Elnök-vezérigazgató változatlan tartalommal vagy módosításokkal, kiegészítésekkel engedélyezi. Az előterjesztés Igazgatóság elé változatlan tartalommal történő felterjesztésének engedélyezése esetén ismételt jogi és kontrolling szignó megszerzése nem szükséges. Az előterjesztés tartalmának változatlanságát az előterjesztést készítő szervezet vezetőjének aláírt nyilatkozata igazolja, mely szerint az Igazgatóság részére készített előterjesztés tartalmában megegyezik az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten tárgyalt előterjesztéssel. Amennyiben az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet elé benyújtott előterjesztés Igazgatóság elé történő benyújtását az Elnök-vezérigazgató csak kiegészítéssel vagy módosítással engedélyezi, a jogi és kontrolling szignó ismételt megszerzése szükséges. Az Igazgatóság elé történő felterjesztés engedélyezésének módját minden esetben rögzíteni kell az Elnök-vezérigazgatói határozatban Igazgatósági ülés Az Igazgatóság által megtárgyalandó előterjesztések benyújtására az Elnök-vezérigazgatói értekezleten hozott határozatban rögzítettek szerint kerülhet sor. Az Igazgatósági ülés napirendjére abban az esetben vehető fel előterjesztés, amennyiben az anyag a szervezet saját iktatószámával ellátott, az előterjesztők által aláírt, oldalanként szignált, tartalmazza az Elnök-vezérigazgatói Értekezletet követően változatlan tartalommal benyújtott előterjesztés esetén az előterjesztést készítő szervezet vezetőjének aláírt nyilatkozatát, mely szerint az Igazgatóság részére készített előterjesztés tartalmában megegyezik az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten tárgyalt előterjesztéssel, Elnök-vezérigazgatói Értekezletet követően kiegészített vagy módosított előterjesztés esetén jogi és kontrolling szignóval rendelkezik, nyomtatott formában, 8 (1 eredeti, 7 másolat) példányban, az ülés napját megelőző legkésőbb 6. naptári nap 12 óráig az Igazgatóság Titkárának leadásra kerül. Az előterjesztéseket az Igazgatóság titkára részére elektronikus dokumentumként (word és pdf. formátumban) is meg kell küldeni. Az elektronikus és a nyomtatott verziók azonossága kizárólag az előterjesztő felelőssége. A Tulajdonosi Jogok Gyakorlója felé továbbítandó előterjesztéseket az előterjesztést készítő szakterületnek az Elnök-vezérigazgató nevében írott kísérőlevéllel ellátva - az Igazgatósági döntést követő 3 munkanapon belül kell az Igazgatóság titkárának leadnia 3 példányban, oldalanként szignálva és egyidejűleg elektronikus dokumentumként is megküldve. A Tulajdonosi Jogok Gyakorlója részére az előterjesztések papír alapú kikül-

4 4 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám dése kizárólag az Elnök-vezérigazgatói Kabineten keresztül történhet. A szakterületek által elkészített Alapítói előterjesztéseket az Elnök-vezérigazgatói Titkárság a leadást követő legkésőbb 3 munkanapon belül továbbítja a Tulajdonosi Jogok Gyakorlója felé és a továbbításról tájékoztatja a szakterületet. Az Igazgatóság titkára az előterjesztés és kísérőlevél 1-1 példányát nyilvántartásba helyezi. Nagy adatmennyiséget tartalmazó mellékleteket digitális adathordozón is lehet csatolni Értekezlet összehívása, előterjesztések tárgyalásának ütemezése Elnök-vezérigazgatói Értekezlet összehívása Az EVIG Értekezletet az Elnök-vezérigazgatói Kabinet elektronikus meghívó útján hívja össze, melyben rögzíti az értekezlet időpontját, napirendi pontjait és az előterjesztések fellelhetőségét. Az elektronikus meghívót az értekezlet állandó résztvevői számára az Elnök-vezérigazgatói Kabinet értesítésként egyedileg is megküldi és egyúttal a SharePointon is közzéteszi Igazgatósági ülés összehívása Az Igazgatóság ülésének összehívására az Elnök-vezérigazgató által jóváhagyott napirendet tartalmazó, a SharePoint-on közzétett meghívón keresztül kerül sor. Az Igazgatósági ülésre vonatkozó egyéb szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza Értekezletek dokumentálása, határozatok rögzítése, nyilvántartása Az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten és az Igazgatóság ülésén hozott határozatokat külön irat rögzíti. Az Elnökvezérigazgatói Értekezlet határozatait, Igazgatósági határozatokat és az Alapítói határozatokat a Kabinet valamennyi érdekeltnek az Intraneten, a Sharepoint rendszerben elektronikusan hozzáférhetővé teszi, a határozatokról és azok teljesítéséről elektronikus nyilvántartást vezet Elnök-vezérigazgatói Értekezlet dokumentálása Az Elnök-vezérigazgatói Értekezletről hangfelvétel és írásos kivonatos emlékeztető készül. A hangfelvételt az Elnök-vezérigazgatói Kabinet köteles megőrizni. Az EVIG ülésről készült felvételbe az Alapító képviselője, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, az Elnök-vezérigazgatói Kabinet tagjai, valamint az tekinthet be, akinek az Elnök-vezérigazgató enegedélyezi. Az írásos kivonatos emlékeztetőt a Kabinet az Intraneten teszi közzé Elnök-vezérigazgatói Értekezlet határozatai Az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten született határozatok számozása, naptári évenként 1 újra kezdődő folyamatos számozással és a határozat meghozatala dátumának rögzítésével történik. Az EVIG határozatokat az üléseket követően 3 munkanapon belül készíti el az Elnök-vezérigazgatói Kabinet az előterjesztést készítő szervezet közreműködésével. Az előterjesztést készítő szervezeti egység vezetője a meghozott határozatról és a feladatról köteles a döntést követően haladéktalanul tájékoztatni annak a szervezeti egységnek a vezetőjét, amelynek a döntéssel feladatot határoztak meg, köteles továbbá a feladat végrehajtását nyomon követni és abban közreműködni Elnök-vezérigazgatói Értekezleten kívül hozott határozatok Az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten kívüli előterjesztésekről hozott határozatok a normál határozatoknak megfelelően, külön iratban, folytatólagos számozással kerülnek rögzítésre az Elnök-vezérigazgatói Kabinetnél. Ezekben az esetekben a határozat bevezetőjében utalni kell arra, hogy a határozat az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten kívül került meghozatalra Igazgatósági ülés határozatai Az Igazgatósági határozatok számozása naptári évenként újra kezdődő folyamatos számozással és a határozat meghozatala dátumának rögzítésével történik. Az Igazgatósági ülésekre vonatkozó szabályokat egyebekben az Igazgatóság ügyrendje is tartalmazza. A határozatokat az üléseket követően készíti el az Igazgatóság titkára az előterjesztést készítő szervezet közreműködésével. Amennyiben a határozatnak rendelkeznie kell elválaszthatatlan melléklettel, a csatolandó dokumentumot az előterjesztés készítője biztosítja az Igazgatóság titkára részére. Az előterjesztést készítő szervezeti egység vezetője a meghozott határozatról és a feladatról köteles a döntést követően haladéktalanul tájékoztatni annak a szervezeti egységnek a vezetőjét, amelynek a döntéssel feladatot határoztak meg, köteles továbbá a feladat végrehajtásában közreműködni Az Elnök-vezérigazgatói és az Igazgatósági, valamint Tulajdonosi jogok Gyakorlója által hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése Az Elnök-vezérigazgatói, az Igazgatósági és a Tulajdonosi Jogok Gyakorlója által hozott határozatok végrehajtásáról az Elnök-vezérigazgatói Kabinet a január 01-től

5 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 5 döntéshozók igényei szerint, de legalább félévente előterjesztés formájában beszámolót készít. A határozatok elektronikus nyilvántartása az Intranet portálon, a Sharepoint rendszerben történik. A szervezeti egységek kijelölt kapcsolattartói a Teljesítés megjegyzés rovatban havonta rögzítik a feladat teljesítésének státuszát, a megtett intézkedéseket, és javaslatot tesznek a teljesítés elfogadására. Amennyiben a feladat nem teljesült határidőre, a felelős szervezeti egység vezetőjének ésszerű időben, de legkésőbb a határidő letelte előtti 5. munkanapon a 4. sz. melléklet szerinti adatlapon indokolnia kell az elmaradást, és javaslatot kell tennie az Elnök-vezérigazgató részére a határidő módosítására, indokolt esetben a feladat módosítására vagy törlésére. A javaslatokat a saját döntési hatáskörébe tartozó határozatok esetében az Elnökvezérigazgató fogadhatja el. Igazgatósági és Tulajdonosi Jogok Gyakorlója által meghatározott határidők esetében Elnök-vezérigazgató kezdeményezheti a módosítást az illetékes döntéshozó felé. Az előterjesztések rendjéről szóló utasítás szerinti munkavégzésnek kiemelt hangsúlyt kell kapnia valamennyi érintett munkavállaló teljesítményének értékelésénél Az előterjesztések és a kapcsolódó határozatok ügyvitele Az előterjesztőnek a MÁV Rt. Ügyviteli utasítása [24/2003. (XII.19.) VIG sz. utasítás (MÁV Ért. 51.) A.3-utasítás (3.sz. módosítás 41/2008./MÁV Ért. 31./Jog )] rendelkezéseivel összhangban gondoskodnia kell arról, hogy az előterjesztés (módosításaival és kiegészítéseivel együtt), valamint a kapcsolódó határozat(ok) az előterjesztés tárgykörére vonatkozó irattári tételszám alatt legalább minden naptári év végén központi iktatószámos ügyiratba elhelyezésre és megfelelően irattárazásra kerüljön. A központi iktatószámos ügyiratok felfektetésére sor kerülhet tárgykörönként vagy időszakonként is HIVATkOzÁsOk, MódOsíTÁsOk, HATÁ- LyOn kívül HELyEzÉsEk A jelen utasításban foglaltak alkalmazása során a jogszabályi előírásokon és az Alapító mindenkori határozatain túlmenően a MÁV Zrt. mindenkor hatályos Alapító Okiratát, Működési és Szervezeti Szabályzatát, valamint az alábbi utasítások előírásait kell figyelembe venni: 23/2007. (MÁV. Ért. 29.) Jog Vezérigazgatói utasítás: A normatív utasítások kiadásának szabályozásáról; 10/2008. (MÁV. Ért. 8.) Biztonság Vezérigazgatói utasítás: A MÁV Zrt. üzleti titok és belső használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról; 13/2008. (MÁV. Ért. 10.) Portfolió-gazdálkodási Ig. Vezérigazgatói utasítás: A MÁV Zrt. Portfoliókezelési Szabályzatának kiadása; (24/2010. (MÁV. Ért. 13.) Portfólió-gazd. - Elnök-vezérigazgatói utasítás) 19/2011. (MÁV. Ért. 11.) Biztonság - elnök-vezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. Biztonsági Szabályzata a minősített adatok védelmére A jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg az előterjesztések rendjéről szóló 33/2011. (MÁV Ért.17.) utasítás hatályát veszti HATÁLybA LÉpTETÉs Ezen utasítás a közzététel napján lép hatályba. Az Alapító Okirat jelen utasítás hatályba lépését követő változása esetén amennyiben a változás csak az utasításban szereplő hivatkozást vagy egyéb adminisztratív kérdést érinti, de az utasításban meghatározottak a módosuló Alapító Okirat rendelkezései szerint is kétséget kizáró módon értelmezhetők az utasítást külön módosítás hiányában is, az értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni MELLÉkLETEk 1. sz. melléklet: Az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet/Igazgatósági/Felügyelő Bizottsági/Tulajdonosi Joggyakorlói MINTA előterjesztés 2. sz. melléklet: Előzetes véleményeztetés alóli / Elnökvezérigazgatói értekezleten történő tárgyalása alóli felmentés kérelem MINTA 3. sz. melléklet: Előterjesztések folyamatábrája 4. sz. melléklet: Adatlap az Elnök-vezérigazgatói és az Igazgatósági határozatok végrehajtásának határidőre történő teljesítéséről Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató

6 6 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám 1. sz. melléklet

7 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 7

8 8 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám

9 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 9

10 10 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám

11 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 11

12 12 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám

13 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 13

14 14 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám

15 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 15

16 16 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám

17 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 17

18 18 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám

19 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 19

20 20 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám

21 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet 1. sz. függeléke

22 22 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám

23 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet 2 sz. függeléke

24 24 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám 2. sz. melléklet

25 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet

26 26 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám 4. sz. melléklet

27 1. szám A MÁV Zrt. Értesítője 27 2/2013. (I. 11. MÁV Ért. 1.) EVIG számú Elnök-VEzÉrIGazGatóI utasítás: a MÁV zrt. fejlesztési És tervezhető karbantartási projektek lebonyolítási utasítása. 1.0 az utasítás célja Az utasítás alapvető célja, hogy a MÁV Zrt. a fejlesztési (beruházási, felújítási) és tervezhető karbantartási valamint az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzési tevékenységet összehangoltan, a vasúttársaság stratégiai pályavasúti elképzeléseinek figyelembevételével, a fogalmak egységes értelmezésével, a törvények és rendeletek maradéktalan betartásával, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával végezze. Továbbá célja az elmúlt időszakban a hatályos Beruházási Utasítás különböző szempontú módosításaira irányuló 11/2011.(11.24.) 2.sz., az 1/2012.(08.21.) 6.sz., a 4/2012.(08.27.) 5.sz., a 6/2012.(10.03.) 2.sz. és a 7/2012.(10.03) 1.sz. EVIG határozatok egyidejű teljesítése. 2.0 hatály- És felelősség MEGhatÁrozÁsa az utasítás hatálya Az utasítás területi hatálya a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára kiterjed. az utasítás felelőse Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Stratégiai Pályavasúti Fejlesztés és Lebonyolítás (SPFL) szervezet vezetője a felelős. 3.0 fogalmak És résztvevők MEGhatÁrozÁsa fogalmak fejlesztés: olyan tevékenység, amely új, vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök és immateriális javak létrehozására irányul, illetve a meglévő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja meg. Ezen utasításban a továbbiakban a fejlesztés, az előbbieken túl, a beruházások és felújítások összefoglaló fogalma. beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység; mely a meglevő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, e tevékenységhez hozzákapcsolódó egyéb tevékenységekkel együtt. felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi; tervezhető karbantartás: a tervszerű megelőző karbantartás, a nagyjavítás és mindazon javítási, karbantartási tevékenység, melyeket az éves tervezés keretében előre láthatóan meg kell valósítani. nem tervezhető karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetést szolgáló olyan javítási tevékenység, mely az előre nem látható meghibásodások helyreállítását szolgálja. a nem tervezhető karbantartás fogalmát csak az elhatárolás miatt tartalmazza az utasítás, egyéb tekintetben nem tartozik a hatálya alá. Üzemeltetés: olyan tevékenység, mely az üzemeltető szervezet állagában,és/vagy kezelésében és/vagy működtetésében lévő eszközök és immateriális javakon biztosítja a zavartalan és biztonságos munkavégzést a vasúti szolgáltatás (beleértve a magasépítményi és informatikai létesítményeket is) feltételeinek folyamatos elérhetőségét. Üzemeltetőnek tekintendő a pályavasúti működtetését ellátó forgalmi szakterület.

28 28 A MÁV Zrt. Értesítője 1. szám Műszaki projekt: jelen utasítás hatályában új-, illetve meglévő eszközre szoftverre vonatkozó fejlesztési és tervezhető karbantartási feladat. Eltakart munkák: minden olyan építési-szerelési munka, mely a létesítmény részleges vagy teljes bontása nélkül utólag műszeresen sem ellenőrizhető. a Műszaki projektek lebonyolításában résztvevők és feladataik: Igénylő: a műszaki projektet igénylő üzemeltetői, vagy funkcionális szervezet a MÁV Zrt. azon szervezeti egysége Területi Központ/Igazgatóság/Főosztály/Projektiroda/projektszervezetek amely a Stratégiai Pályavasúti Fejlesztés és Lebonyolítással együttműködve részt vesz a műszaki projekt kidolgozásában, előkészítésében, közreműködik a műszaki projektek megvalósításában. Integrált fejlesztő: a beruházás, fejlesztés, tervezhető karbantartás igényfelmérését előkészítését, tervezését és lebonyolítását végzi. - stratégiai pályavasúti fejlesztés és lebonyolítás (SPFL), melynek szervezetei: hálózatfejlesztés (HF): Elkészíti a beruházások, felújítások és tervezhető karbantartások éves operatív és gördülő terveit. A Kontrolling Igazgatósággal közösen meghatározza a különböző célokra felhasználható ráfordítási kereteket, ennek keretében végzi a beruházások, felújítások forrásallokációs feladatait és a tervezhető karbantartások hálózati szintű feladatainak meghatározását. Műszaki Előkészítés (ME): elkészíti tervezést nem igénylő műszaki projektek létesítményjegyzékét, ez alapján, illetve a műszaki tervek alapján elkészíti a műszaki projektek tételes költségvetését, az ajánlati felhívások műszaki fejezeteit, Megtervezi a megvalósításhoz szükséges vágányzárakat és anyagigényeket. Műszaki tervezés (MT): elkészíti a műszaki projektekhez szükséges műszaki terveket. Műszaki lebonyolítás (ML): Lebonyolítja a jóváhagyott műszaki projekteket, ennek keretében koordinálja a kapcsolódó előkészítési, tervezési és beszerzési feladatokat, ellenőrzi és igazolja a megvalósítás teljesítéseit, gondoskodik a teljesítmények elszámolhatóságáról és a különféle beszámolók alapadatainak rendelkezésre állásáról. Üzleti tervező: kontrolling Igazgatóság (KI), a beruházások üzleti tervezését, beszámolási rendszerét, forrásallokációját, utóértékelését a Hálózatfejlesztéssel közösen koordináló egység. Gondoskodik az egyes műszaki projektek megvalósításához szükséges projektszám, illetve okmányszám kiadásáról, engedélyezi a Hálózatfejlesztéssel közösen a kiadott keretek módosítását. projektgazda: a műszaki projekt előkészítés, tervezés és megvalósítás felelőse. A Projektgazda minden műszaki projekt esetében a Stratégiai Pályavasúti Fejlesztés és Lebonyolítás (SPFL) Hálózatfejlesztési szervezete (HF), az alábbi esetek kivételével: - ha a műszaki projekt megvalósítására projektszervezetet kell létrehozni (azaz a Projekt Intéző Bizottság (PIB) által irányított beruházások esetében). Ebben az esetben a Projekt szponzora a Projektgazda. - a Projektiroda, a hatáskörébe tartozó kiemelt projektek esetében. - Ingatlangazdálkodási Igazgatóság (IGI) karbantartási, és bizonyos - a Stratégiai és Pályavasúti Fejlesztés és Lebonyolítás (SPFL) vezető és az IGI vezetője által történt megállapodás alapján - felújítási munkálatoknál. - Infokommunikációs Igazgatóság (röviden IKI) az infokommunikációs fejlesztések és karbantartások esetében. - minden olyan egyéb személy/szervezet, aki/amely elnök-vezérigazgatói döntés alapján erre kijelölésre kerül. Az elfogadott üzleti tervben szereplő feladatokat előkészíti és megvalósítását felügyeli. Üzemeltető: az eszköz állagban tartója, és/vagy kezelője és/vagy működtetője, aki üzemeltetési tevékenysége során szerzett tapasztalatai, rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel történő méréseik eredményei alapján, valamint vevői igények figyelembevétele alapján a Hálózatfejlesztés felé jelzi a Műszaki Projekt szükségességét. A Műszaki Projekt megvalósítási szakaszában biztosítja a munkaterületet, végrehajtja a forgalomba helyezési eljárásokat, megtartja az üzemi próbákat, üzembe helyez, részt vesz a hiánypótlás felülvizsgálatában és a beruházás aktiválásában. beszerző: Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság (BLI). Központosított szolgáltatásokat (a beszerzés, készletgazdálkodás, logisztikai szolgáltatások, gördülő eszközök karbantartása, felújítása) biztosítja a műszaki projektek megvalósításához. A műszaki projektek megvalósítási szakaszában ellátja a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, valamint külön megbízás alapján a lebonyolítási feladatokat a gördülő eszközöknél. Irányítja, és felügyeli a Közbeszerzési eljárások lebonyolítását, javaslatot ad, és felterjeszti az előkészítő és értékelő bizottságok összetételét. A Pályavasúti járművekkel kapcsolatos Kbt. eljárásokban együttműködik a Jármű Projekt Központtal. tervező: A Műszaki Tervezés (MT) erőforrás és kapacitás hiánya esetén pályáztatás/közbeszerzés révén kiválasztott külső tervező, aki a Műszaki Projekt

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 128. évfolyam 2013. október 4. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 47/2013. (X. 04. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 17. szám 126. évfolyam 2011. augusztus 12. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 33/2011. (VIII. 12. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az előterjesztések

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. Hatályos: napjától Jóváhagyó: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések... 4 2. A SZMSZ

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek 9. szám Tartalomjegyzék 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet 7/2011. (I. 28.) VM rendelet 4/2011. (I.

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Főépítészi Osztály Budapest Frmiros X, kerület Kőbányai Önkonmíny;»i Képviselő-testület ülése jqhoslx^loi o. 2010 NOV 18. Tárgy: Javaslat a KMOP 5tLÍ/Á'jeíű,'

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI

SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI S Z A B Á L Y Z A T (a 2013. február 28-áig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 2013 TARTALOM BEVEZETŐ 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Közbeszerzési szabályzata

A Fővárosi Vízművek Zrt. Közbeszerzési szabályzata Szabályzat A Fővárosi Vízművek Zrt. Közbeszerzési szabályzata 2014. szeptember 15. Szabályzat 2/15 Tartalom 1 Az utasítás célja... 3 2 Alkalmazási terület... 3 2.3. Kapcsolódó dokumentumok... 3 2.4. Tárgyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 28/2014. (VI. 27. MÁV Ért. 11.) ÁVIGH. sz. utasítás A KÖZOP és IKOP

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. TARTALOM. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 67/2009. (X. 23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A Közbeszerzési szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: Megbízólevél mintája

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2007. (VIII. 31. MÁV Ért. 29.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek 24. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben