A MAGYAR POSTA Zrt. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA. 1. fejezet A szabályzat hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR POSTA Zrt. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA. 1. fejezet. 1.1. A szabályzat hatálya"

Átírás

1 A MAGYAR POSTA Zrt. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 1. fejezet 1.1. A szabályzat hatálya A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Társaság) Munkavédelmi Szabályzata (röviden: Posta Munkavédelmi Szabályzata továbbiakban: PMvSz): a) tárgyi hatálya: kiterjed az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, munkakörülmények biztosítására a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és előírásoknak megfelelően. Megállapítja a Társaság munkavédelmi rendjét és követelményeit, a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, a munkavédelemmel összefüggő eljárási szabályokat, b) területi hatálya kiterjed: a Társaság egész területére, munkahelyeire, c) személyi hatálya kiterjed: a Társaság munkahelyein foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra a Társaság területén szerződés alapján munkát végző vállalkozók munkavállalóira, ilyen irányú külön szerződéses rendelkezés alapján A PMvSz megsértésének jogkövetkezménye: A PMvSz munkáltatói utasításnak minősül. Aki a PMvSz előírásait megsérti a hatályos jogszabályoknak megfelelően munkajogi, polgári jogi, illetve büntető jogi felelősséggel tartozik A PMvSz-t a vonatkozó jogszabályi előírások változásai, valamint a Társaság munkavédelmet is érintő átszervezése esetén felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell Minden érdekelt vezetőt, a munkavédelmi szervezetet, munkavédelmi érdekképviseletet (bizottságot), szakszervezetet, és foglalkozás-egészségügyi szolgálatot, valamint igény esetén az üzemi tanácsokat el kell látni a PMvSzel és valamennyi, az illetékességi területükre vonatkozó, helyi munkavédelmet érintő dokumentummal (függelék, melléklet). 1

2 1.2. A Társaság munkavédelmi tevékenységének irányítása, munkavédelmi szervezetének felépítése A Társaság a munkavédelmi tevékenységet a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SzMSz) szerinti szervezeti működési rendnek megfelelően szervezi meg A munkavédelmi szervezet nagyságát (létszámát) és felépítését a szervezet által végzett tevékenység jellege, veszélyessége, a munkavállalók létszáma, a szervezet tagoltsága (posták, üzemek, telephelyek, mozgó munkahelyek stb.) figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy a szükséges feladatok elvégzésének személyi feltételei biztosítottak legyenek A Társaság munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi (továbbiakban: munkavédelmi) tevékenységének irányítását a vezérigazgató felelősségének érintetlenül hagyásával a humán erőforrás főigazgató végzi. A Társaság munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi (továbbiakban: munkavédelmi) tevékenységének irányítását a vezérigazgató felelősségé nek érintetlenül hagyásával a gazdasági vezérigazgató-helyettes végzi. A Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettese a tevékenységgel felelőssé gének érintetlenül hagyása mellett a Humánerőforrás Szolgáltató Központ vezetőjét bízza meg A Társaság munkavédelmi tevékenységének stratégiai, szakmai irányítását a Társaság munkavédelmi vezetője látja el, akit a vezérigazgató bíz meg, illetve ment fel A humán erőforrás főigazgató a munkavédelmi tevékenység operatív, közvetlen irányítását felelőssége érintetlenül hagyásával átruházza a Humán Erőforrás Szolgáltató Központ Munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi osztály vezetőjére A munkavédelmi feladatok összehangolása, ellenőrzése, és a PMvSz-ben meghatározott feladatok ellátása érdekében, a Társaságnál a Munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi osztályon belül olyan területileg -, és/vagy működési kör szerint illetékes, megfelelő hatáskörrel felruházott munkavédelmi képviseletvezetőket kell kijelölni, akik a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Mvt.) munkavédelmi szaktevékenységként meghatározott feladatokban és az 1. sz. függelékben meghatározott jogkörben közvetlen intézkedésre jogosultak. 1 módosította: 14/2011. Vig. utasítás hatályos

3 A szervezeti egység (posta, üzem, osztály, iroda stb.) munkavédelmi tevékenységéért a szervezeti egység vezetője felelős. A szervezeti egység vezetője a létszám, a területi megoszlás, a tevékenység veszélyessége alapján a munkavédelmi feladatok vagy részfeladatok ellátása érdekében felelősségének érintetlenül hagyásával munkavédelmi ügyintézőt, munkavédelmi megbízottat, vagy munkavédelmi részfeladatokkal megbízottat jelölhet ki, a vonatkozó jogszabályok alapján, amelyről tájékoztatja a munkavédelmi képviseletvezetőt A munkavédelemhez kapcsolódó döntési hatásköröket, jogköröket az 1. sz. függelék tartalmazza A Társasági szintű munkavédelmi feladatokat a Társaság munkavédelmi vezetője, a postaszervek (területi és funkcionális) munkavédelmi feladatait a munkavédelmi képviseletvezető látja el a munkavédelmi munkatársak és ügyintézők közreműködésével A Munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi osztály munkavédelmi képviseletei elsődlegesen működési kör szerinti illetékességgel, másodlagosan területi illetékességgel látják el feladataikat. A területi illetékesség alapján történő intézkedésre sor kerülhet: azonnali intézkedést igénylő esetekben (a működési kör szerinti illetékes egyidejű tájékoztatása mellett) a működési kör szerinti illetékes által történő felkérés alapján. A Munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi osztály működési, és illetékességi területét a 2. sz. függelék tartalmazza A telephelyek munkavédelmi feladatainak ellátását a munkahelyi szintű vezetők biztosítják a munkavédelmi feladatokkal, illetve a munkavédelmi részfeladatokkal megbízottak közreműködésével A szervezeti egységek (üzem, posta, üzemegység, stb.) vezetőinek legfontosabb munkavédelmi feladatait a 3. sz. függelék tartalmazza A Társaság veszélyességi besorolása A veszélyességi besorolást az Mvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII.26.) MüM. rendelet szabályai szerint: Társasági szinten a Társaság munkavédelmi vezetője állapítja meg, és a hatályos PMvSz-ben közzéteszi. Szervezeti szinten a működési kör szerint illetékes munkavédelmi képviseletvezető javasolja, a Társaság munkavédelmi vezetője hagyja jóvá és a hatályos PMvSz-ben közzéteszi A Társaság hatályos Társasági szintű veszélyességi besorolása: III/e. A Társaság szervezeteinek veszélyességi besorolását a 4. sz. függelék tartalmazza. 3

4 Az új szervezeti egységek veszélyességi besorolását a működési kör szerinti illetékes munkavédelmi képviseletvezető állapítja meg és a Társaság munkavédelmi vezetője hagyja jóvá. Az új szervezeti egységek veszélyességi besorolását a működési kör szerinti illetékes munkavédelmi képviseletvezető állapítja meg, és legalább évente felülvizsgálja. A besorolást a Társaság munkavédelmi vezetője hagyja jóvá. Egyben felhatalmazom a gazdasági vezérigazgató-helyettest, hogy az évenkénti felülvizsgálat alapján a 4. sz. függelék módosítását évente, illetve szükség esetén saját hatáskörben közzétegye A munkavédelmi szervezet tagjainak képzettségi előírásai Képzettségi feltételek: a) Munkavédelmi vezető az lehet, aki felsőfokú munkavédelmi szakképesítéssel és legalább ötéves, munkavédelmi szakirányú gyakorlattal rendelkezik. b) Munkavédelmi képviseletvezető az lehet, aki felsőfokú munkavédelmi szakképesítéssel és hároméves munkavédelmi szakirányú gyakorlattal, illetőleg középfokú munkavédelmi szakképesítéssel és legalább ötéves munkavédelmi szakirányú gyakorlattal rendelkezik. c) Munkavédelmi munkatársi feladatokat ellátó az lehet, aki felsőfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezik. d) Munkavédelmi ügyintézőnek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel kell rendelkeznie. e) Munkavédelmi feladatokkal, illetve részfeladatokkal megbízott az lehet, aki rendelkezik érvényes, megújítandó munkavédelmi házi vizsgával A képesítési feltételek alól a humán erőforrás főigazgató kellő indokoltság és a Társaság munkavédelmi vezetőjének javaslata esetén kivételesen és korlátozott ideig felmentést adhat Munkavédelmi tervezés A Társaság területén a munkavédelmi feladatok maradéktalan ellátása érdekében az üzleti terv készítéséhez kapcsolódóan a munkavédelem költségeit tervezni kell az alábbiak szerint: a) a Munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi osztály tevékenységének ellátásához szükséges működési költségek tervezése a Humán Erőforrás Szolgáltató Központ feladata, b) a tervezési egységek a munkavédelmi feladatok ellátása érdekében illetékességi, működési területükre vonatkozóan az 5. sz. függelékben foglaltak figyelembevételével tervezik a munkavédelmi költségeket, amelyet igény szerint a működési kör szerint illetékes munkavédelmi képviseletvezető véleményez. 2 módosította: 14/2011. Vig. utasítás hatályos

5 1.6. A munkavállalók észrevételei A Társaság munkavállalóinak a Mvt.-ben rögzített jogosultsága, hogy a munkavédelemmel kapcsolatosan észrevételeket, javaslatokat tegyenek. Ezeket elsősorban az érintett munkahelyi szintű vezető, részére kell eljuttatniuk. Indokolt esetben - amennyiben felvetésükre nem történik intézkedés, vagy nem kapnak kielégítő választ - a munkavédelmi képviseletvezetőhöz, és/vagy a munkavédelmi érdekképviselethez is fordulhatnak Az érintett munkahelyi szintű vezető kötelessége biztosítani a munkavállalók számára annak lehetőségét, hogy a munkavédelmi tevékenység fejlesztése érdekében kezdeményezésüket, ötleteiket, javaslataikat, észrevételeiket megtegyék, illetve ezekre érdemi választ kapjanak A társasági munkavédelmi érdekképviselet működésére, működésének támogatására vonatkozóan a munkavédelmi érdekképviselők, vagy delegáltjaik, és a munkáltató Megállapodást köt A munkavédelmi érdekképviselő jogosult meggyőződni a körzetébe tartozó munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek érvényesüléséről, így különösen: a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, azok megfelelőségének soron kívüli vizsgálatáról és annak eredményéről, az egészség megóvására és a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról, a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről, a hatósági ellenőrzésekről, azok megállapításairól, a létesítés, felújítás, korszerűsítés tervezési, kivitelezési, átadási (üzembe helyezési) eljárásairól, a rendkívüli munkavédelmi intézkedéseket igénylő feladatokról A munkavédelmi érdekképviselő működési területén jogának gyakorlása keretében: a munkahelyekre az előírt biztonsági és beléptetési szabályok megtartásával - beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól, részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a munkavédelmi szempontból szükséges intézkedés megtételét, 5

6 részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglakozási megbetegedés körülményeinek feltárásában, (a munkáltató a munkavédelmi munkatárs közreműködésével biztosítja a munkavédelmi érdekképviselő számára, hogy a felvett jegyzőkönyvet megismerje, észrevételeit megtehesse, illetve azt aláírhassa), indokolt esetben a Központi Munkavédelmi Bizottság és a munkáltató előzetes tájékoztatása mellett a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi felügyelethez fordulhat, hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit A paritásos munkavédelmi testület létrehozása és működése a Társaság területén A Társaság területén (működési területén) 6 fős paritásos munkavédelmi testületet kell létrehozni és működtetni. A paritásos munkavédelmi testületbe három főt a munkavédelmi érdekképviselet választ, három főt a munkáltató delegál. A hatfős testület munkájában a munkavállalók és a munkáltató egyenlő létszámmal és egyenlő szavazati joggal vesznek részt A testületnek a munkavállalói és munkáltatói oldalán azonos számú rendes, valamint póttagjai vannak. A póttag meghatalmazás alapján helyettesíti a rendes tagot, illetve a rendes tag megbízatásának valamilyen ok miatti megszűnése esetén helyére lép A testületbe a munkavállalók képviselőit (rendes és póttagot) a Társaságnál megválasztott munkavédelmi érdekképviselők maguk közül választják A testület rendes és póttagjainak megbízatása négy évre szól A paritásos munkavédelmi testület létrehozásának elsődleges célja a munkáltató és a munkavállalók között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos, valóságos és hatékony munkahelyi folyamatos párbeszéd, döntés-előkészítés intézményes fórumának megteremtése A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői felváltva gyakorolják. A megválasztás és működés (megalakulás) első esztendejében az elnöki tisztet a munkavállalók képviselői közül kell biztosítani A testület rendes és póttagjainak számában, a tagok megbízatásának megszűnése, valamint a visszahívás feltételeiben, elnöklési és működési rendjében, ügyrendjében, egyéb, a testület tevékenységével összefüggő eljárási kérdésekben a munkavállalók képviselői és a Társaság közös dokumentumban állapodnak meg. A testület működésének feltételeit a Társaság biztosítja. 6

7 1.7.8 A testületbe a munkáltató a Társaság mindenkori munkavédelmi vezetőjét, és a Munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi osztály vezetőjét állandó tagként delegálja. A munkáltató munkavédelmi szolgáltatást nyújtó szakemberei szükség esetén - meghívottként vesznek részt a testület munkájában A paritásos munkavédelmi testület legalább évente egyszer rendes ülést tart. A rendes ülés kötelező napirendi pontjaként: értékeli a Társaság munkavédelmi tevékenységét, véleményezi az erről készített beszámolókat, előterjesztéseket, megvitatja és értékeli a Társaság üzleti tervéhez kapcsolódó vagy ahhoz kötődő munkavédelmi intézkedéseket, intézkedési terveket, a Társaság munkavédelmi programját, meghatározza a Társaság munkavédelmi belső szabályozásának fő irányait, tennivalóit. 7

8 2. fejezet 2.1. A létesítés, felújítás általános munkavédelmi követelményei Új postai létesítmény (épület, üzem, posta, munkahely stb.) létesítésénél, meglevő felújításánál (bővítés, átalakítás) a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelmények megtartása (biztonsági szabályzatok, szabványok és más kötelező műszaki előírások), ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények kielégítése, a létesítésben közreműködő üzletágnak, beruházónak, tervezőnek, kivitelezőnek, munkabiztonsági, foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységet ellátónak, és az üzemeltetőnek (posta-, üzemvezető stb.) egyaránt kötelessége. Ennek a kötelezettségnek a teljesítésével kapcsolatban a munkavédelmi érdekképviselet (munkavédelmi érdekképviselő) egyeztetést kezdeményezhet, amelynek során a felek kötelesek együttműködni A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük A fejlesztést, létesítést igénylő szervezeti egység a technológiai programban köteles felhívni a beruházó, tervező figyelmét, az egészséget veszélyeztető és/vagy ártalmas technológiákra, folyamatokra, illetve egyéb munkavédelmi követelmények teljesítésére A beruházó a technológiai program alapján készített tervezési programban köteles írásban a tervező rendelkezésére bocsátani a szükséges biztonsági követelményeket Ha a beruházó nem rendelkezik a szükséges adatokkal, akkor a tervezői megbízásban köteles megrendelni a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelmények kidolgozását, illetve az előírt (szükséges) műszeres mérések elvégzését is A Társaság beruházást lebonyolító szervezeti egysége köteles - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítása érdekében - az üzemeltető postai szervezettel való szoros együttműködésre A leendő üzemeltető jogosultsága és kötelessége, hogy az előkészítéstől kezdődően figyelemmel kísérje a munkavédelmi előírások megtartását, érvényesítését és elősegítse azoknak a követelmények szerinti kielégítését. 8

9 A beruházó szervezet az illetékes munkavédelmi képviseletvezetőt köteles meghívni: a tervezési program véleményezésére, szakmai tervbírálati tárgyalásra, a tervjóváhagyó szakbizottsági tárgyalásra, a kivitelezési munka során szükség szerint, az átadás-átvétel megkezdésére, az üzembe helyezésre. A meghívás történhet elektronikus úton, szóban írásbeli megerősítéssel, a felsorolt események előtt legalább 8 nappal. A tervtárgyalásokra a szükséges dokumentáció megtekintését, vagy elektronikus elérhetőségét biztosítani kell Amennyiben a létesítés beszerzési eljárással valósul meg, a kiírás követelményeinek a munkavédelmi feltételrendszert tartalmaznia kell. Ezt a Társaság munkavédelmi vezetőjével egyeztetni szükséges A tervezés általános munkavédelmi szabályai A beruházó a tervezőtől köteles megkövetelni, hogy: a) a beruházás engedélyezési tervdokumentációjában részletesen dolgozza ki a munkavédelmi követelmények kielégítésének módjait, lehetőségeit, b) a tervdokumentáció műszaki mellékletében (műszaki leírás), tervezői nyilatkozatban felelősséggel nyilatkozzon az ott felsorolt munkavédelmi követelmények betartásáról, a szükséges paraméterekről Veszélyes gépek, új technológiák, összetett komplex rendszerek és létesítmények esetében, illetve azokon a helyeken ahol az előírt követelmények egyszerű módon nem teljesíthetők szükség van (az épület tervtől elkülönítetten) üzemeltetés-technológiai terv készítésére. Ezt a tervezői szerződés megkötésekor a beruházónak elő kell írnia. Az üzemeltetés-technológiai terv munkavédelmi fejezetének tartalmi elemeit a 6. sz. függelék tartalmazza A tervdokumentáció műszaki leírásában és az üzemeltetés-technológiai terv munkavédelmi fejezetében a beruházás jellegétől függően kell a 6. sz. függelékben foglaltak közül a szükséges követelményeket részletesen kidolgozni, ismertetve a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, az ártalom jellemző adatait, a választott megoldást, annak indoklását és a várható eredményeket. 9

10 Az üzemeltetés-technológiai tervet is a tervek jóváhagyására hatáskörrel rendelkező személyeknek, szervezeti egységeknek kell felülvizsgálatra, illetve jóváhagyásra benyújtani A kivitelezési munkák megkezdésének és befejezésének munkavédelmi követelményei A beruházónak a kivitelezéssel kapcsolatos szerződésben (kivitelezési szerződés, megrendelés, szállítási szerződés, stb.) rögzítenie kell, hogy a létesítésnek, a gépek, berendezések, technológiák munkavédelmi megfelelőségét igazoló tanúsításoknak, illetve a hatósági engedélyeknek beszerzéséből mi a beruházó és mi a másik szerződő fél feladata A beruházó a munkaterület átadásakor, illetve biztosításakor minden szükséges, munkavédelmet érintő tájékoztatást köteles a kivitelező részére írásban megadni. A kivitelezővel meg kell állapodni a postai szociális helyiségek kivitelező által történő esetleges igénybevételéről is. Tájékoztatni kell a kivitelezőt arról is, hogy a munkaterület megközelítésére milyen postai, vagy egyéb területet vehet igénybe Az üzemelő postai területen folyó kivitelezői munkavégzésre a munkavédelmi törvény értelmében a helyi utasításokon túlmenően kötelező érvényűek a vonatkozó postai előírások is, melyekről a kivitelezőt az üzemeltető szervezetnek tájékoztatnia kell. A megfelelő tájékoztatást biztosítja a PMvSz, vagy annak a kivitelezés helyén alkalmazandó szabályait tartalmazó kivonatának dokumentált átadása is A munkaterület átadását írásban kell dokumentálni. (terület átadás-átvételi jegyzőkönyvben) Ha a kivitelező részére a munkaterület műszaki vagy egyéb okokból csak több részletben, különböző időpontokban adható át, a részátadás-átvételeket külön-külön, megfelelően dokumentálni kell A munkaterület átadás-átvételi eljárás keretében a beruházó a kivitelező részére írásban megadja a munkavédelmi szempontból intézkedésre jogosult címét, nevét és elérhetőségét A kivitelezés során tapasztalt és a megvalósítással kapcsolatos munkavédelmi hiányosságokról a helyszínen feljegyzést (jegyzőkönyvet) kell készíteni. A munkavédelmi hiányosságokról készített írásos észrevételeket a projektvezetőnek vagy a műszaki ellenőrnek kell átadni, aki ezt köteles figyelembe venni és a vállalkozó felé érvényesíteni. amely az építési (szerelési) napló hivatalos aktuális melléklete. 10

11 A kivitelező a kivitelezési tevékenység befejezését követően műszaki átadás keretében adja vissza a munkaterületet. A kivitelező a műszaki átadáson írásban nyilatkozik arról, hogy a kivitelezés során a munkavédelmi követelményeket teljesítette és ezt az előírt okmányokkal (mérési jegyzőkönyvek, bizonylatok, stb.) köteles igazolni Postai létesítmények (épületek, építmények), munkaeszközök (gépek, gépi berendezések, eszközök) használatbavételének, üzembe helyezésének rendje Munkahelyet, létesítményt, technológiát, munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány) Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat alá kell vonni az alábbiakat: a) a Társaság használatába kerülő létesítményeket (épületeket, építményeket, stb.) használatba vétel előtt, b) a Társaság használatában lévő létesítményeket azok korszerűsítését, rekonstrukcióját követő használatba vétel előtt, függetlenül attól, hogy a korszerűsítés, rekonstrukció építési engedély köteles volt-e, c) veszélyesnek minősülő munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, technológiákat üzembe helyezésük előtt, d) a veszélyesnek minősülő munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket a nagyjavítást, korszerűsítést, rekonstrukciót követő újraindítás, illetve áttelepítése utáni üzembe helyezésüket megelőzően. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatra kötelezett postai munkaeszközök jegyzékét a 7. sz. függelék tartalmazza Az üzembe helyezést kötelezően megelőzi a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot csak munkavédelmi szakember végezheti A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközökre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások. 11

12 2.4.5 Az üzembe helyezési eljárás helyéről és időpontjáról a meghívottakat a felülvizsgálatok (pl.: hatósági, munkavédelmi, stb.) megszervezéséért felelős szerv (személy) az üzembe helyezés tervezett időpontja előtt 8 nappal köteles írásban (levél, fax, ) értesíteni A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során feltárt, a munkavédelmi szakember által jegyzőkönyvbe rögzített hiányosságok megszüntetését projektvezető vagy a műszaki ellenőr köteles kezdeményezni az intézkedésre jogosultnál A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot a műszaki átadással együtt célszerű lebonyolítani. Indokolt esetben a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat egyes részterületeken külön is lebonyolítható, de csak akkor, ha ezt a részterületet a későbbi munkálatok már nem érintik A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat eredményét írásban kell rögzíteni. A jegyzőkönyv mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza Az üzembe helyezésig az üzemeltetésért felelős szervezeti egység vezető próba vagy kísérleti üzemeltetés jelleggel amennyiben kizáró jogszabályi rendelkezés nincs legfeljebb 180 nap időtartamra adhat ki üzemeltetési engedélyt. A hatályos munkavédelmi szabályoknak a próbaüzem ideje alatt is érvényesülniük kell, közvetlen balesetveszélyt, illetve az egészség közvetlen veszélyeztetését jelentő állapot a próbaüzem ideje alatt sem engedhető meg. Az engedélyt írásban kell kiadni A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat alá vont létesítmények, technológiák, gépek esetében az előzetes vizsgálat eredménye alapján a munkavédelmi üzembe helyezést az üzemeltetésért felelős szervezeti egység vezetője a munkavédelmi üzembe helyezési okmány aláírásával rendeli el. Az üzembe helyezési okmány mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza Amennyiben az üzembe helyezés annak ellenére történik meg, hogy azt a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot végző munkavédelmi képviseletvezető (munkatárs) vizsgálata nem előzte meg, illetve nem javasolta, úgy a felelősség az üzembe helyezést elrendelőt terheli Az emelőgépek munkavédelmi üzembe helyezését megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálatot az emelőgép ügyintéző végzi, ha rendelkezik munkavédelmi szakképesítéssel. Amennyiben az emelőgép ügyintéző nem munkavédelmi szakember, akkor a vizsgálatot az illetékes munkavédelmi képviseletvezető vagy az általa kijelölt munkavédelmi szakember végzi el. 12

13 Egyéni védőeszközt a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat mellőzésével csak akkor szabad használatba venni, ha rendelkezik EK megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK tanúsítvánnyal. Egyéb esetekben az illetékes munkavédelmi képviseletvezető előzetes vizsgálatot követően hagyja jóvá az egyéni védőeszköz használatát Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat mellőzésével is lebonyolítható az üzembe helyezési eljárás azokban az esetekben, amely gépek, berendezések használata különösebb kockázatot (veszély) nem jelent és a kezelés mindenkitől elvárható módon elsajátítható. Az ebbe a körbe tartozó leggyakoribb berendezéseket a 8. sz. függelék tartalmazza. Az üzembe helyezést ezekben az esetekben a munkahelyi szintű vezető rendeli el, az alábbi dokumentumok alapján: a gyártó, vagy forgalmazó által kiadott megfelelőségi nyilatkozat, magyar nyelvű gépkönyv, kezelési, karbantartási utasítás Minden olyan esetben, amikor fenti előírás alapján nem dönthető el, hogy az üzembe helyezéshez szükséges-e a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, a működési kör szerint illetékes munkavédelmi képviseletvezető dönt, aki szükség esetén a területileg illetékes munkavédelmi képviseletvezetőt a döntésbe bevonja A gépkönyvet, kezelési-, karbantartási utasítást, illetve annak másolatát az üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani A munkavédelmi üzembe helyezési eljárás lefolytatása azokban az esetekben, ahol fentiek alapján kötelezően lebonyolítandó ideiglenesen történő üzemelés esetén is kötelező, minden egyes esetben, és helyen Kisfeszültségű erősáramú (400/230 V és 230 V-os hálózati feszültségű fogyasztó, előállító és vezető) villamos berendezést, gépet, eszközt az üzemeltetés (használatbavétel) megkezdése előtt szabványossági felülvizsgálattal kell ellenőrizni. A szabványossági felülvizsgálatot csak az arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti. A vizsgálat elvégeztetéséért az eszközgazda felelős. Nem kell felülvizsgálatot végezni abban az esetben, ha a villamos berendezés, gép, eszköz tanúsítása a szabványoknak, előírásoknak megfelel. A szabványossági felülvizsgálat elvégzése azonban kötelező, ha a villamos berendezés, gép, eszköz csak szereléssel állítható üzembe. 13

14 2.5. A munkavédelmi üzembe helyezés dokumentálásának szabályai A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat hatálya alá tartozó létesítmények (épületek, építmények, stb.), gépek, berendezések, technológiák stb. esetében az üzembe helyezéshez az alábbiak megléte szükséges: a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat jegyzőkönyve (a munkavédelmi hiányosságok felsorolása mellett az illetékes munkavédelmi képviseletvezető üzembe helyezésre vonatkozó véleményével) tervezői, kivitelezői nyilatkozatok, szükséges hatósági engedélyek, gépek, berendezések esetében ha megfelelőségi tanúsítványhoz kötött az üzembe helyezés - az akkreditált intézetek által kiállított megfelelőségi tanúsítvány (a hatósági engedélyhez kötött munkaeszközök esetében a hatósági engedély egyenértékű a megfelelőségi tanúsítványnyal), az Európai Unió tagországai által gyártott berendezés, gép esetében az egységes Uniós tanúsító jel (CE) feltüntetése, megléte, víztisztaság megfelelőségét tanúsító jegyzőkönyv, érintésvédelmi mérési és szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv, a megvilágítás megfelelősségét tanúsító mérési jegyzőkönyv, egyéb mérési eredmények jegyzőkönyvei (zaj-, por-, légszennyezettség stb. mérésekről), amennyiben követelmény a mérésük, üzemeltetési dokumentáció (gépkönyv, kezelési-karbantartási utasítás, kezelési jogosultságokra vonatkozó előírás, stb.), a létesítményhez tartozó berendezéseknek, fűtési, világítási, szellőzési, stb., rendszereknek a használatára, kezelésére vonatkozó, az üzemeltető részére történő kioktatást igazoló dokumentumok A munkavédelmi üzembe helyezés dokumentációját az egyéb üzembe helyezési dokumentációval együtt kell a szükséges példányszámban elkészíteni A gép, berendezés megfelelőségét igazoló iratok egy példányát az üzembe helyezés valamennyi dokumentumával együtt az a szervezeti egység, köteles megőrizni, ahol a gépet, berendezést használják Munkakörülményekre, gépekre, berendezésekre, illetve technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasításokra vonatkozó általános szabályok Az újonnan létrehozott munkahelyeken kialakított munkakörülményeknek maradéktalanul meg kell felelniük, a hatályos előírásoknak, ezért az alábbi- 14

15 akban felsoroltak megfelelő biztosítását az üzembe helyezéskor vizsgálni, a vizsgálat tapasztalatait dokumentálni kell: előírásszerű munkahelyek (létszámnak és tevékenységnek megfelelő méretű helyiség; megfelelő világítás, klíma; zajszint, rezgés, por, vegyi anyagok előírt értéken tartása; botlásmentes padozat; ergonómiai szempontokat figyelembe vevő bútorzat és munkakörnyezet; szükség esetén le- ill. beesés, továbbá tárgyak leesése elleni védelem), előírásszerű műszaki állapotú gépek, berendezések, munkavállalók munkavédelmi oktatása, védőeszközök, öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőségek, ivóvíz mennyisége és minősége, rend, tisztaság, ennek feltételei, hulladék, veszélyes anyag és veszélyes hulladék, szennyvíz, szennyezőanyagok jogszabálynak megfelelő kezelése, szükséges biztonsági jelző és riasztó berendezések (tűzmegelőzési, élet és vagyonvédelmi, balesetmegelőző), elsősegélynyújtás személyi, tárgyi feltételei, járműforgalom kijelölt közlekedő útjai, jelzőtáblái, vészkijáratok, a nemdohányzók jogszabályszerű védelme A Társaság területén tilos: a) gépet, berendezést kezelési utasítás nélkül üzemeltetni, b) új technológiát technológiai utasítás nélkül bevezetni, c) gépek, berendezések, létesítmények karbantartását, karbantartási utasítás nélkül végezni Amennyiben a kezelési-, technológiai-, karbantartási utasítás nem áll rendelkezésre, úgy azt a bevezetést elrendelő postai szervezeti egységnek kell elkészítenie, illetőleg elkészíttetnie Egyszerű, nem veszélyes működésű gépek, illetve azon gépek, berendezések esetén, amelyeknél az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használata mindenkitől elvárhatónak tekinthető, kezelési és karbantartási utasításként a gép-, berendezés gépkönyvét, használati utasítását kell tekinteni. 15

16 2.7. A technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások kidolgozásának rendje A technológiai utasítás készítésénél a munkavédelmi követelményeket is figyelembe kell venni A gépek, berendezések kezelési, karbantartási utasításának meglétét, illetve biztosítását importból történő beszerzés esetén azok magyar nyelvű fordítását is a gyártótól (előállító), forgalmazótól a szerződéskötés vagy megrendelés alapfeltételeként kell tekinteni Import berendezés esetében az importálónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek kielégítéséről hitelt érdemlően az általános minőségtanúsítás keretében nyilatkoznia kell A beruházó az üzembe helyezési eljárást megelőzően köteles a gép, berendezés gépkönyvét, kezelési-karbantartási (használati) utasítását import beszerzés esetén magyar nyelvű fordításban az üzemeltető részére átadni A szervezeti egységek veszélyes üzemű gépeket, berendezéseket használatra egymás között, vagy külső munkavégző részére, kizárólag kezelési (használati) utasítás kíséretében adhatják át A szervezeti egységeknél ha munkavédelmi jogszabály vagy szabvány másként nem rendelkezik a gépek, berendezések karbantartására vonatkozó biztonsági követelményeket a technológiai, kezelési utasításban kell előírni, amelyet előzetesen a munkavédelmi képviseletvezetővel véleményeztetni kell Postai szabvány tervezetet amennyiben az munkavédelemre vonatkozó részt is tartalmaz előzetesen a Társaság munkavédelmi vezetőjével véleményeztetni kell. 16

17 2.8. A technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások jóváhagyásának rendje Az egész Társaságra kiterjedő hatállyal bevezetni szándékozott technológiai utasítás tervezetét a kidolgozó szervezet jóváhagyásra a szakmai (munkavédelmi stb.) állásfoglalásokkal együtt a bevezetést kezdeményező szervezeti egység vezetőjének terjeszti fel Jóváhagyni, és használatra kiadni, csak azt a technológiai, kezelési utasítást szabad, amely a munkavédelmi törvényben megfogalmazottaknak megfelelően tartalmazza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit A technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások felülvizsgálatának és korszerűsítésének rendje A technológiai, műveleti, gépkezelési utasításokat a jóváhagyó szervezet vezetője aláírásával, keltezéssel köteles ellátni és a szükséges példányban az érintett munkavállalók részére kiadni A technológiai, műveleti, gépkezelési utasításokat a gép, berendezés közelében az érintett munkavállalók részére általuk beszélt nyelven leírva könnyen hozzáférhető helyen és módon kell tárolni A szervezeti egységek kötelesek az általuk készített és kiadott helyi kezelési, karbantartási, stb. utasításokat a bekövetkezett változások figyelembe vételével szükség szerint módosítani, illetve kiegészíteni A módosításokat minden esetben munkavédelmi szempontból is véleményeztetni kell. Amennyiben a módosítás Társasági szintű technológiát érint, a véleményező a Társaság munkavédelmi vezetője, szervezeti szintű technológia, kezelési, karbantartási utasítás módosítása esetén a véleményező az illetékes munkavédelmi képviseletvezető. 17

18 3. fejezet 3.1. A munkavégzéshez kapcsolódó általános szabályok A munkavállalók részére biztosítani kell: a) megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásokat kielégítő minőségű ivóvizet, a területi sajátosságoknak megfelelő módon, vagyis azokon a munkahelyeken, ahol iható kúti-, vagy vezetékes ivóvíz nem áll a munkavállalók rendelkezésére, ott a munkavállalóknak palackozott ivóvizet, palackozott ásványvizet vagy víz automatát kell biztosítani, b) étkezésre alkalmas lehetőséget, tisztálkodási és egészségügyi helyiség (WC) igénybevételének lehetőségét, vagyis a tisztálkodáshoz szükséges tisztálkodó szereket a munkavégzés jellegének, és a közegészségügyi előírásoknak megfelelően, amelyek nem a munkavédelmi, hanem az üzemeltetési költségeket terheli, c) a többműszakos munkahelyeken az a) és b) pontokban előírtakon túl, öltözködési, szükség szerinti fürdési, melegedési, pihenési lehetőséget, d) továbbá az egyéb ipari jellegű területeken, a vonatkozó jogszabályban, szabványban, vagy szabályzatban a tevékenységhez előírt szociális és egészségügyi ellátásokat, e) a szükséges személyi védelem eszközeit (élet-és vagyonbiztonsági, továbbá a ki nem küszöbölhető ártalmak ellen védő egyéni védőeszközöket), szabadban végzett munkák esetén az időjárás elleni védelem eszközeit (védőruházat, védőital stb.), f) a munkafolyamat jellegétől függően tisztító és tisztálkodó szereket, szükség szerint bőrvédő készítményeket, g) a képernyős munkakörökben a munkavállaló részére orvos által előírt éleslátást biztosító szemüveget A munkahely és munka jellegének megfelelően gondoskodni kell: a) a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről, elszállításáról, b) a munkavégzéshez szükséges mozgástérről, c) a munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda), illetve ülő munka esetében a megfelelő ülőhely kialakításáról, elhelyezéséről, rögzítéséről, álló munka esetén a munkahely közelében ülőhely biztosításáról, d) a rakodás, szállítás és tárolás módjának meghatározásáról, az anyagoknak az emberre és a környezetre gyakorolt fizikai, kémiai és biológiai hatásainak figyelembevételével, e) a munkahelyeken a megfelelő természetes és mesterséges megvilágításról, f) a helyiségben tartózkodók számának, a tevékenység jellegének megfelelően a veszélyforrások figyelembe vételével az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőről és jogszabályban meghatározott klimatikus feltételek biztosításáról, 18

19 g) az egészségmegóvó intézkedések, egyéni védőeszközök illetve védőital biztosításáról, ha az előírt levegő vagy klíma biztosítása átmenetileg vagy véglegesen nem megoldható, h) arról, hogy a zajhatások, a rezgések, a por a vegyi anyagok, a sugárzások és a klimatikus hatások ne károsíthassák a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és ne veszélyeztessék a munkavégzés biztonságát, i) a gépek, berendezések, energia-, cső-, közműhálózatok, biztonsági-, jelző- és riasztóberendezések biztonságos üzemeltethetőségéről, kezelhetőségéről, karbantarthatóságáról és azonosíthatóságáról, továbbá ezek biztonságos használatához szükséges, a kezelő nyelvén megírt (vagy arra lefordított) üzemeltetési dokumentációkról, veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokról, piktogramokról, j) a munkavégzésre alkalmazott építményben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek és jellegének megfelelő határoló felületekről, belmagasságról, légtérfogatról, mozgástérről, közlekedési útvonalakról, k) az ablakok, tetővilágítások és egyéb szellőztető berendezések (természetes és mesterséges) biztonságos üzemeltetési és kezelési feltételeiről, l) az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelméről, illetve a veszély felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzések alkalmazásáról, m) arról, hogy a közlekedési útvonalak, a munkahelyek padozata, beleértve a szabadtéri munkahelyeket, lépcsőket, rögzített létrákat és a rakodófülkét vagy rámpát megfeleljen a munkavégzésnek és az igénybevételnek (csúszásmentesség, botlásmentesség, billenésmentesség), továbbá arról, hogy a közlekedési útvonalakon alkalmazva legyenek az előírásoknak megfelelő jelzések (KRESZ táblák, felfestések, piktogramok, stb.), n) ahol szükséges, külön dohányzó helyek, (helyiségek) kijelöléséről, o) a munkahely, a veszélyes terület gyors és biztonságos elhagyásának lehetőségéről, az előírások szerinti kijáratokról, vészkijáratokról és menekülési útvonalakról, a menekülés gyakoroltatásáról, p) az elsősegélynyújtás személyi, tárgyi feltételeinek biztosításáról, megfelelő jelzéséről, q) a technológiában alkalmazott gépek (ideértve a gépjárműveket is), berendezések, eszközök, egyes védőeszközök mindenkori megfelelőségének biztosításáról, jogszabályban előírt szintű felülvizsgálatairól (pl. veszélyes és nem veszélyes gépek, gépjárművek, villamos hálózat felülvizsgálatai) A fent felsorolt tárgyi feltételek biztosítása, illetve az ellenőrzéseken észlelt hiányosságok megszűntetése, a szervezeti egység vezetőjének vagy a munkavédelmi képviseletvezető jelzése alapján, a területileg illetékes beruházási szervezet, illetve a gondnokolással, karbantartással megbízott szervezeti egység, gépjárművek esetében a jármű üzemeltetéséért felelős szervezeti egység feladata. Az alkalmazott technológiát érintő kérdésekben a hiányosság felszámolása a technológiát előíró ill. működtető szervezeti egység (hálózat) feladata. 19

20 3.2. A munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalót, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló védelme műszaki megoldásokkal, illetve zárt technológia alkalmazásával nem oldható meg, vagy a műszaki megoldás nem kellő hatékonyságú, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések szükség szerinti együttes alkalmazását kell megvalósítani A szervezeti egység vezetőjének az alábbi esetekben szervezési intézkedéseket kell tennie: a) Azokban a munkakörökben, ahol többműszakos, vagy megszakítás nélküli munkarend van és a munka jellege szükségessé teszi, (pl. fokozott figyelmet igénylő, monoton, egyoldalú terheléssel járó, kényszer testhelyzetben történő stb. munkavégzésnél) gondoskodni kell a munkavállalók személyi váltásáról. b) Azon munkakörökben, amelyekben a munkavállalók arra alkalmas védőfelszerelés használata ellenére munkahelyi ártalomnak vannak kitéve (zaj, vibráció, rossz klímaviszonyok stb.), az ártalom megszűntetéséig meghatározott időközönként a munkavégzést meg kell szakítani és a felfrissüléshez szükséges ideig szünetet kell tartani, a szünetet ártalomtól mentes helyen kell eltölteni. c) Azon munkahelyeken, ahol a munkavégzés folyamatos képernyőfigyeléssel történik, a vonatkozó előírásoknak megfelelően képernyőfigyelési szünetet kell biztosítani. d) Többműszakos munkahelyeken meg kell követelni, hogy a gép, berendezés, stb. kezelője a gép, berendezés, stb. esetleges hibáját, a működtetéssel kapcsolatos változásokat a váltótársával közölje, ilyen esetekben gondoskodni kell fentieknek a gépnaplóba történő bejegyzéséről is. e) Többműszakos vagy megszakítás nélküli munkarend esetén gondoskodni kell a műszakok esetenkénti ellenőrzéséről, különös tekintettel a munkaszüneti és a heti pihenőnapi munkavégzésre. f) Minden olyan esetben, amikor valamely munka egyidejű elvégzésére kettő vagy több munkavállaló kap utasítást (pl. meg nem osztható nagyobb súlyú tárgyak, anyagok mozgatása), a munka végzésének irányításával arra a munkára szakképzett és munkavédelmi szempontból kioktatott munkavállalót kell kijelölni, a kijelölt személyéről a csoport tagjait tájékoztatni kell. 20

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1. oldal 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat a Felikon Kft részére 2010 A MUNKAVÉDELEM MUNKÁLTATÓI SZABÁLYOZÁSA 1. A szabályzat hatálya A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2. paragrafus (3) bekezdése alapján az

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008.

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. 2 BEVEZETŐ... 4 0. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI ÜGYREND... 4 0.1 KFKI Üzemeltető Kft... 5 0.2 A méregfelelősök... 5 0.3 A veszélyes

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. XI. 27-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 123/2014. (XI. 26.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) 2012. Preambulum A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 (2013. január 1. napjától hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK Jegyzőkönyv A munkahely/egyéni védőeszköz/munkaeszköz/technológiasoron

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Készítette: Dr. André Mária fogl eü. orvos Nikovics Géza szakértő Munkavédelmi Szabályzat Hatályos:.01.01.-tól Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Bevezető rész...

Részletesebben

PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat

PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat A Munkavédelmi Szabályzat célja a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésével kapcsolatos előírások (törvények,

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/50-19/013. 14/013. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Szabályzatáról 3 I.

Részletesebben

A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre vonatkozik.

A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre vonatkozik. 1 ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEK 8.1.1 MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Mi a munkavédelmi szabályozás tárgya? A munkavédelmi szabályozás tárgya az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi,

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Kun Zoltán Radiokémiai, környezetvédelmi és munkavédelmi szakmérnök 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. Fejezet Általános rendelkezések 5

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben

Munkabiztonsági Szabályzat

Munkabiztonsági Szabályzat A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 6. számú melléklete Munkabiztonsági Szabályzat Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2006. január 3. Utolsó módosítás:

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013. május 9. 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. TŰZVÉDELMI ÜGYREND... 5 1. A rektor feladat- és jogköre... 5 2. A gazdasági főigazgató feladat-

Részletesebben

Munkabiztonsági- és balesetvédelmi tanulmány és szakmai anyag bölcsődei munkavállalók és munkáltatók részére

Munkabiztonsági- és balesetvédelmi tanulmány és szakmai anyag bölcsődei munkavállalók és munkáltatók részére Munkabiztonsági- és balesetvédelmi tanulmány és szakmai anyag bölcsődei munkavállalók és munkáltatók részére Munkabiztonsági- és balesetvédelmi tanulmány és szakmai anyag bölcsődei munkavállalók és munkáltatók

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

INDOKOLÁS. az építési munkahelyeken megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló /2008. ( ) SzMM rendelethez

INDOKOLÁS. az építési munkahelyeken megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló /2008. ( ) SzMM rendelethez INDOKOLÁS az építési munkahelyeken megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló /2008. ( ) SzMM rendelethez Az ideiglenes vagy változó építési területeken a minimális biztonsági és egészségvédelmi

Részletesebben

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS Cég neve Címe MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS 2010. Készítette: munkavédelmi tanácsadó Telefon: E-mail: Web: Tartalomjegyzék A gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok 5 A kockázatértékelés célja és jogszabályi

Részletesebben