ELSZÁMOLÓH. Anyag és eszközgazdálkodási Szabályzat. Hatályos: április 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSZÁMOLÓH. Anyag és eszközgazdálkodási Szabályzat. Hatályos: 2014. április 1."

Átírás

1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Anyag és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: április 1.

2 A szabályzat Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban: Elszámolóház) és az Elszámolóház által működtetett intézményekben=telephelyein 1 anyag és eszközgazdálkodásának részletes szabályait foglalja magában. Az Elszámolóház a jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített, állami, önkormányzati feladatait közérdekből, haszonszerzés nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása és felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben, közfeladat ellátási kötelezettséggel, éves az irányító szerv által jóváhagyott költségvetés alapján végzi. Az Anyag és eszközgazdálkodási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elkészítésének célja, hogy meghatározásra és kötelező előírásra kerüljenek azok a munkafolyamatok, amelyek betartásával az anyagi forgóeszközökkel történő helyes és takarékos gazdálkodás megvalósítható, illetve meghatározza az anyagi forgóeszközök kezelési, használati rendjét, megóvásának, ésszerű felhasználásának és nyilvántartásának módozatait, továbbá meghatározásra kerüljön a kis és nagy értékű eszközök kezelésével kapcsolatos nyilvántartási és bizonylatolási rend. A Szabályzat kialakításánál figyelembe vett jogszabályok A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.), évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.). 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 68/2013. (XII.29.) MGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 1 A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet telephelyeit az 1. számú melléklet tartalmazza 2

3 I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, módosításáért felelős személyek, a Szabályzat hatálya A Szabályzat tervezetének elkészítéséért, tartalmáért, a változtatásra vonatkozó javaslattételért, aktualizálásáért az Elszámolóház gazdasági vezetője a felelős. A Szabályzat módosítására akkor van szükség, ha azt jogszabályi előírás, illetőleg szervezeti döntés indokolja, vagy ha a szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben olyan változás következik be, amely a változtatást szükségessé teszi. A módosítást a módosítási igény felmerülésekor azonnali hatállyal kell végrehajtani. A Szabályzat hatálya kiterjed: - teljes mértékben az Elszámolóházra - az Alapító Okiratban felsorolt, az Elszámolóház által működtetett intézményekre (telephelyek) - az Elszámolóház anyag- és eszközgazdálkodással, illetőleg ahhoz kapcsolódó nyilvántartást ellátó valamennyi dolgozóra. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az alábbi anyagi eszközök teljes körére a beszerzésüktől a felhasználásig: - Eseti megrendelések (kis- és nagyértékű eszközök) - Működéshez kötődő szerződésen alapuló folyamatos beszerzések (pl: irodaszer, vegyi áru, nyomtatási segédanyag stb) II. Részletező rendelkezések 1. Az anyag- és eszközgazdálkodás fogalma, tartalma Anyag-(készlet) gazdálkodáson azon teendők folyamatát kell érteni, amellyel az Elszámolóház tevékenységének végzéséhez szükséges anyagokat (anyagi eszközöket, forgóeszközöket) meghatározott időre és helyen, az előírt minőségben és mennyiségben biztosítja. Az anyaggazdálkodásnak biztosítania kell az Elszámolóház telephelyei működési tevékenységeinek megvalósítását, úgy, hogy igazodjon a költségvetésben meghatározott pénzügyi keretekhez. Az anyaggazdálkodási folyamatokkal az anyag (készlet) gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek, feladatok összehangolását kell biztosítani. A beszerzési folyamatok koordinálása, a beszerzés végrehajtása az Intézményműködtetési Osztály feladata. Az anyagi forgóeszközökkel kapcsolatban a következő teendők folyamatszerű összehangolását kell megvalósítani: 3

4 2. Tervezés A beszerzési terveknek igazodnia kell az Elszámolóház és telephelyeinek az éves költségvetési tervében meghatározott alaptevékenység feladatainak nagyságrendjéhez, szükségleteihez. Tárgyévet megelőző év november 30. napjáig fel kell mérni az előző év teljesítése alapján az éves szükségleteket (termékkörök meghatározása) előreláthatóan az alábbi eszközökre, anyagokra vonatkozóan: - irodaszer - higiénia vegyi áru - higiéniai papíráru - nyomtatási segédanyagok (toner) - vízszerelési anyagok - villamossági anyagok - barkácsáru - építési anyag - feladatellátáshoz kapcsolódó helyi bérletek, menetjegyek - védőruha Meg kell határozni, hogy mely termékkört milyen módon kell beszerezni. Ez alapján megkülönböztethetünk: - közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést - Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzést, melyek esetében a pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. eseti megrendelések (amennyiben felmérhető, illetve tervezhető) értékhatártól függően kerülnek beszerzésre) szerződés alapján történő beszerzések (értékhatártól függően történik a szerződés megkötése) Az anyag és eszköz-beszerzések költségvetési fedezete az Elszámolóház elemi költségvetésének függvénye. A költségvetés tervezéséhez a szükséges beszerzések költségvetési igényét az Intézményműködtetési Osztály vezetője biztosítja a Pénzügyi Osztály részére. Az év közbeni beszerzésekhez a költségvetési fedezet összegére vonatkozóan az információt a Pénzügyi Osztály vezetője biztosítja. Minden anyag- és eszközbeszerzés tervének szerepelnie kell az aktuális finanszírozási táblában. A finanszírozási tábla tervezése Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály feladata a Munkaügyi, az Intézményműködtetési Osztállyal és a kincstárnokokkal együttműködve. A központilag beszerzett, szerződéses eszközök beszerzését az Intézményműködtetési Osztály rögzíti a táblában. a. Az eseti megrendelések 100 ezer forint alatti beszerzése: 4

5 - készpénzes vásárlás esetén a fizetés ellátmányból történik, az elszámolásra a finanszírozási tábla és a tényleges kifizetést igazoló Elszámolóház nevére szóló készpénzes számlák alapján kerül sor. - utalással történő fizetés esetén a beszerzés a 3.b.i pontban megadott megrendelési folyamat alapján történik. b. Az eseti megrendelések 100 ezer forint feletti beszerzése: - utalással történő fizetés esetén a 3.b.i pontban megadott megrendelési folyamat alapján történik, előzetes írásbeli kötelezettség-vállalás alapján. Amennyiben a megrendelés értéke a nettó 400 ezer forintot eléri, az Intézményműködtetési Osztály három árajánlatos beszerzés lefolytatását kezdeményezi a jogásznál. A beszerzési eljárás lebonyolításához írásban biztosítja a jogász részére az eljárás lefolytatásához szükséges információkat, adatokat. Szerződés alapján történő anyag- és eszközbeszerzések Tárgyévet megelőző év adatai alapján meghatározásra kerül az a termékkör, melyet szerződés alapján szükséges beszerezni. - folyamatos beszerzés az anyag- és eszközbeszerzés a folyamatos felhasználás miatt szakaszosan kerül beszerzésre. Az ajánlatkérési eljárásban lehetőség szerint az összes, vagy ha erre nincs mód, a legjellemzőbb termékekre kell árajánlatot kérni. Az adott termékkörre keretszerződést kell kötni. A partnerrel való egyeztetés alapján az adott körbe tartozó termékek listáját meg kell határozni, oly módon, hogy abból a termék paraméterei (típusa, mérete, kiszerelése stb) alapján egyértelműen meghatározható, beárazható legyen. Az 1. számú melléklet tartalmazza a beszerzésekhez alkalmazandó táblát. Folyamatos beszerzés körébe tartozik többek között: - irodaszer (negyedévente kerül beszerzésre az igények felülvizsgálata a kincstárnok és az Intézményműködtetési Osztályvezető feladata) - vegyi áru és papíráru beszerzés (havonta kerül beszerzésre az igények felülvizsgálata a kincstárnok feladata) - nyomtatási segédanyag (toner) (havonta kerül beszerzésre) - villamossági anyagok (folyamatosan kerül beszerzésre) - vízszerelvények (folyamatosan kerül beszerzésre) - egyéb barkácsáru és építőanyag (folyamatosan kerül beszerzésre) - feladatellátáshoz kapcsolódó helyi bérletek, menetjegyek (havonta kerül beszerzésre) - védőruha (jogszabálynak megfelelően kerül beszerzésre) 5

6 3. Beszerzés, megrendelés A költségvetési előirányzatok rendelkezésre állásáról a megrendelés előtt az Intézményműködtetési osztály koordinátora köteles az aláírt, elfogadott finanszírozási tábla alapulvételével meggyőződni. A finanszírozási táblától eltérni kizárólag jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése esetén lehet. A telephelyek kincstárnokai által beküldött beszerzési igényeket melyeket a beküldést megelőzően a partnerrel egyeztetett - az Intézményműködtetési Osztály koordinátora ellenőrzi és összesíti. (ellenőrzés kiterjed az igény valódiságának, valamint ésszerűségének vizsgálatára). Az összesített igények alapján, az Intézményműködtetési Osztály koordinátora elkészítik a megrendelő(ke)t A koordinátor az elkészített megrendelőt köteles az Intézményműködtetési Osztály vezetőjével jóváhagyatni - aki aláírással és dátummal nyugtázza azt. A jóváhagyott megrendelőt a Pénzügyi Osztály vezetőjének kell továbbítani a pénzügyi ellenjegyzés céljából. A megrendelés a pénzügyi ellenjegyző és kötelezettségvállaló aláírás után érkezik vissza az Intézményműködtetési Osztályra, ahol a kötelezettségvállalás nyilvántartási-számot rá kell vezetni a megrendelésre. A megrendelő Elszámolóház Igazgatója vagy helyettese aláírása után válik érvényessé, majd faxon vagy -en kell továbbítani a koordinátornak a beszállító partner felé. - A megrendelő eredeti példányát a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály számára kell átadni, ahol a kötelezettségvállalással együtt őrzik meg. - A megrendelés másolatát az Intézményműködtetési Osztályon kell lefűzni és tárolni. Az Intézményműködtetési Osztály által megrendelt anyagok és eszközök beszerzése egyedi azonosítóval ellátott megrendelőn történik. Az egyedi azonosítók nyilvántartását az Intézményműködtetési Osztály koordinátora vezeti, melyben fel kell tüntetni: - a megrendelés egyedi azonosítóját (év/u/sorszám utalással történő fizetésnél, év/kp/sorszám készpénzes kifizetéseknél) - a rögzítés dátumát - partner nevét - igénylő intézmény nevét, címet, telephelyének elszámolási egységét - beszerzés tárgyát, mennyiségét - megrendelés összegét - megrendelés státuszát. A nyilvántartást folyamatosan, naprakészen kell vezetni (2. sz. melléklet) A megrendelések fajtái: a. a szerződés alapján történő megrendelés: Az éves szerződéses összeg kötelezettségvállalással kerül rögzítésre. Az igényeket az Intézményműködési Osztály koordinátora gyűjti össze (havi, 3 6

7 havi vagy egyedileg meghatározott időközönként). (Részletesen a 2. c pontban kerül felsorolásra) A telephelyek kincstárnokai által beküldött beszerzési igényeket melyeket a beküldést megelőzően a partnerrel egyeztetett - az Intézményműködtetési Osztály koordinátora ellenőrzi és összesíti. (ellenőrzés kiterjed az igény valódiságának, valamint ésszerűségének vizsgálatára).az összesített igények alapján, az Intézményműködtetési Osztály koordinátora elkészítik a megrendelő(ke)t. A megrendelést a koordinátor köteles az Intézményműködtetési Osztály vezetőjével jóváhagyatni - aki aláírással nyugtázza azt. A jóváhagyott megrendelőt a Pénzügyi Osztály vezetőjének kell továbbítani a pénzügyi ellenjegyzés céljából. A megrendelés a pénzügyi ellenjegyző és kötelezettségvállaló aláírás után érkezik vissza az Intézményműködtetési Osztályra, ahol a kötelezettségvállalás nyilvántartási-számot rá kell vezetni a megrendelésre. A megrendelő Elszámolóház Igazgatója vagy helyettese aláírása után válik érvényessé, majd faxon vagy -en kell továbbítani a beszállító partner felé. A partner által a szerződés teljesítése. A telephelyen történő áruátvétel esetén szállítólevél kerül kiállításra, melyen a kincstárnok vagy az általa megbízott személy igazolja a termék átvételét és szakmai felhasználásra történő átadását. A leigazolt szállítólevelet 3 munkanapon belül meg kell küldeni az Intézményműködtetési Osztály koordinátora részére, aki a szállítóleveleket partnerenként, sorba rendezve fűzi le. A számlát, a számlához a szállító által csatolt szállítólevelet vagy átvételi elismervényt és a megrendelőt az Intézményműködtetési Osztály koordinátora veti össze, kirívó ár vagy mennyiségi különbség esetén feljegyzést készít, majd a feljegyzéssel a hibás számlát továbbítja a Pénzügyi Osztály részére. A Pénzügyi Osztály szükség esetén kéri a számla módosítását a szállítótól. A szakmai teljesítésigazolást követően a helyes számlát az Intézményműködtetési Osztály átadja a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály könyvelőjének. Helyes számla esetén az Intézményműködtetési Osztály koordinátora telephelyenként COFOG bontás táblát készít a könyveléshez, majd átadja a könyvelőnek. Az utalványrendeletet a felülvizsgált számla alapján, könyvelés után a könyvelő állítja ki. Az összes szükséges melléklettel rendelkező, teljes körűen kitöltött utalványrendelet továbbításra kerül a Számvitel, Költségvetési és Kontrolling Osztály kontroller munkatársa részére. b. eseti megrendelések i. Az 100 ezer forintot meghaladó megrendeléshez írásbeli kötelezettségvállalás szükséges. A telephelyek kincstárnokai által beküldött beszerzési igényeket melyeket a beküldést megelőzően a partnerrel egyeztetett - az 7

8 Intézményműködtetési Osztály koordinátora ellenőrzi és összesíti. (ellenőrzés kiterjed az igény valódiságának, valamint ésszerűségének vizsgálatára). Az összesített igények alapján, az Intézményműködtetési Osztály koordinátora elkészítik a megrendelő(ke)t. A megrendelést a koordinátor köteles az Intézményműködtetési Osztály vezetőjével jóváhagyatni - aki aláírással és dátummal nyugtázza azt. A jóváhagyott megrendelőt a Pénzügyi Osztály vezetőjének kell továbbítani a pénzügyi ellenjegyzés céljából. A megrendelés a pénzügyi ellenjegyző és kötelezettségvállaló aláírás után érkezik vissza az Intézményműködtetési Osztályra, ahol a kötelezettségvállalás nyilvántartási-számot rá kell vezetni a megrendelésre. A megrendelő Elszámolóház Igazgatója vagy helyettese aláírása után válik érvényessé, majd faxon vagy -en kell továbbítani a beszállító partner felé. A partner által a megrendelés teljesítése. A telephelyen történő áruátvétel esetén szállítólevél és számla kerül kiállításra, melyen a kincstárnok vagy az általa megbízott személy igazolja a termék átvételét és szakmai felhasználásra történő átadását. A leigazolt szállítólevelet 3 munkanapon belül meg kell küldeni az Intézményműködtetési Osztály koordinátora részére, aki a szállítóleveleket partnerenként, sorba rendezve fűzi le. A számlát, a számlához a szállító által csatolt szállítólevelet vagy átvételi elismervényt és a megrendelőt az Intézményműködtetési Osztály koordinátora veti össze, kirívó ár vagy mennyiségi különbségesetén feljegyzést készít, majd a feljegyzéssel a hibás számlát továbbítja a Pénzügyi Osztály részére. A Pénzügyi Osztály szükség esetén kéri a számla módosítását a szállítótól. A szakmai teljesítésigazolást követően a helyes számlát az Intézményműködtetési Osztály átadja a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály könyvelőjének. Helyes számla esetén az Intézményműködtetési Osztály koordinátora telephelyenként COFOG bontás táblát készit a könyveléshez, majd átadja a könyvelőnek. Az utalványrendeletet a felülvizsgált számla alapján, könyvelés után a könyvelő állítja ki. Az összes szükséges melléklettel rendelkező, teljes körűen kitöltött utalványrendelet továbbításra kerül a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály kontroller munkatársa részére. ii. Az 100 ezer forintot meg nem haladó megrendelések (utalás fizetési mód esetén) A telephelyek kincstárnokai által beküldött beszerzési igényeket melyeket a beküldést megelőzően a partnerrel egyeztetett - az Intézményműködtetési Osztály koordinátora ellenőrzi és összesíti. (ellenőrzés kiterjed az igény valódiságának, valamint ésszerűségének vizsgálatára). Az összesített igények alapján, az Intézményműködtetési Osztály koordinátora elkészítik a megrendelő(ke)t. 8

9 . A megrendelést a koordinátor köteles az Intézményműködtetési Osztály vezetőjével jóváhagyatni - aki aláírással és dátummal nyugtázza azt. A jóváhagyott megrendelőt a Pénzügyi Osztály vezetőjének kell továbbítani a pénzügyi ellenjegyzés céljából. A megrendelés a pénzügyi ellenjegyző és kötelezettségvállaló aláírás után érkezik vissza az Intézményműködtetési Osztályra, ahol a kötelezettségvállalás nyilvántartási-számot rá kell vezetni a megrendelésre. A megrendelő Elszámolóház Igazgatója vagy helyettese aláírása után válik érvényessé, majd faxon vagy -en kell továbbítani a beszállító partner felé. A partner által a megrendelés teljesítése. A telephelyen történő áruátvétel esetén szállítólevél és számla kerül kiállításra, melyen a kincstárnok vagy az általa megbízott személy igazolja a termék átvételét és szakmai felhasználásra történő átadását. A leigazolt szállítólevelet 3 munkanapon belül meg kell küldeni az Intézményműködtetési Osztály koordinátora részére, aki a szállítóleveleket partnerenként, sorba rendezve fűzi le. A számlát, a számlához a szállító által csatolt szállítólevelet vagy átvételi elismervényt és a megrendelőt az Intézményműködtetési Osztály koordinátora veti össze, kirívó ár vagy mennyiségi különbségesetén feljegyzést készít, majd a feljegyzéssel a hibás számlát továbbítja a Pénzügyi Osztály részére. A Pénzügyi Osztály szükség esetén kéri a számla módosítását a szállítótól. A szakmai teljesítésigazolást követően a helyes számlát az Intézményműködtetési Osztály átadja a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály könyvelőjének. Helyes számla esetén az Intézményműködtetési Osztály koordinátora telephelyenként COFOG bontás táblát készit a könyveléshez, majd átadja a könyvelőnek. Az utalványrendeletet a felülvizsgált számla alapján, könyvelés után a könyvelő állítja ki. Az összes szükséges melléklettel rendelkező, teljes körűen kitöltött utalványrendelet továbbításra kerül a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály kontroller munkatársa részére. iii. Az 100 ezer forintot meg nem haladó megrendelések (készpénzes fizetési mód esetén) A készpénzes kifizetések elszámolásának alapja a finanszírozási tábla és a számla, előzetes írásbeli megrendelőt nem kell készíteni. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztályon nyilvántartásba kell venni. A kontroller vizsgálja a rendelkezésre álló fedezetet, amit jelez a Pénzügyi Osztály részére, majd a pénzügyi ellenjegyzőnek aláírásával igazolnia kell a rendelkezésre álló költségvetési előirányzatot. A megrendelésekről, illetve a szállítási szerződésekről a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály munkatársa nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalás nyilvántartása 9

10 keretében a Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata szerint. Ebben a nyilvántartásban kell naprakészen vezetni az Intézményműködtetési Osztály koordinátor munkatársának az aznap elfogadásra és megrendelésre került beszerzési igényeket. A partnerenkénti összesített megrendeléseket az Intézményműködtetési osztály ezzel a feladattal megbízott koordinátora havonta átemeli az EH szerződéses teljesítések fül megrendelések rovatába,minden tárgyhót követő 3. munkanapjáig. A szerződés/megrendelés szerinti teljesítést (mennyiség, minőség, ár) a kincstárnok vagy az általa megbízott személy köteles ellenőrizni, a teljesítést aláírásával igazolni. 4. Felhasználás és nyilvántartás Az anyagi eszközök beszerzését kiadásként kell elszámolni. Az azonnali felhasználásra beszerzett eszközök felhasználásának igazolása a számlán történik. A felhasználásról e pontban rögzített nyilvántartást kell vezetni. A telephelyekre beérkezett anyagok és eszközök szétosztása, a leadott igények alapján a kincstárnokok, illetve osztályvezetők feladata. Az osztályvezetők felelősek saját osztályukon, illetve a kincstárnokok a telephelyeken, az átvett anyagok, eszközök hatékony, takarékos felhasználásról gondoskodni, illetőleg azt ellenőrizni. Amennyiben kis értékű tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre (pl.: számológép, szerszám), nyilvántartásba kell venni. Ha az eszköz áfa nélküli értéke forint alatt van: - ezt a kincstárnok valamint az Elszámolóház Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály tárgyi eszköz nyilvántartását ellátó munkatársa tartja nyílván a szabályzat. sz. mellékletében. Ha az eszköz áfa nélküli értéke forint felett van: - az Intézményműködtetési Osztály koordinátora köteles írásban jelezni a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály tárgyi eszköz nyilvántartását ellátó munkatársa részére hogy mely munkatárs részére kerültek ezen eszközök átadásra, illetve ha nem személyhez kötött, akkor mely osztályra kerültek átadásra. Azokat az anyagoknak és eszközöknek a folyamatos felhasználását, amelyek nem kerülnek azonnali kiadásra, a Készletfelhasználás nyilvántartása adatlapon (3. sz. melléklet) kell feltüntetni. Nyilvántartás vezetéséért felelős: kincstárnok vagy az általa kijelölt személy. Az adatlapon fel kell tüntetni a termékek listáját, az aktuális készletet (dátummal), és a felhasználási adatokat. Minden alkalommal, amikor a jogosult személy felhasználásra kivesz egy terméket a készletből, az alábbiakat kell rögzítenie: - felhasznált mennyiség - felhasználás célja - felhasználás dátuma - felhasználó aláírása 10

11 A Melléklet vezetése papíron történik, a készletek tárolására szolgált helyiségben kell kifüggeszteni. A következő havi megrendelés előkészítésénél a felhasználó munkatárs az igények leadásánál a Készletfelhasználás nyilvántartása adatlapot is átadja a kincstárnoknak, aki meggyőződik a takarékos felhasználásról, és az igényelt mennyiségek jogosságáról. A készletfelhasználási adatlapon az alábbi termékeket kell vezetni: Higiéniai vegyi és papíráru áru - A vegyi áru hatékony, takarékos felhasználásáért a felhasználó személy (takarító) felel, melyet a kincstárnok köteles ellenőrizni. A tisztítószereket zárható helyiségben kell tárolni, a helyiséghez kizárólag a takarító munkatárs és a kincstárnok által meghatározott személy rendelkezhet kulccsal. Nyomtatási segédanyagok a felhasználásért a kincstárnok, vagy az általa megbízott személy felel. Nyilvántartás vezetéséért a kincstárnok vagy az által megbízott személy felel. A tonereket elkülönített helyen kell tárolni, hozzáféréssel a kincstárnok, vagy az általa megbízott személy rendelkezhet. Karbantartási és építési anyagok ide tartozik az egyéb barkácsáru, vízszerelési és villamossági anyagok, amelyek nem kerülnek azonnali felhasználásra. A felhasználásért és a nyilvántartás vezetéséért a kincstárnok által megbízott személy (karbantartó, műszaki dolgozó) felel. Irodaszerek az irodaszerek azonnali felhasználásra kiadásra kerülnek a dolgozók számára, így ezeket a fénymásoló papír kivételével kimutatni nem szükséges. Védőruha beszerzése a Munkavédelmi szabályzatban foglaltak alapján történi, új munkavállaló belépése esetén. Egyedi dokumentálást igényel (7. sz. melléklet). Mivel a védőruházatnak kihordási ideje nincs, ezért az adott munkavállaló a felelős védőeszköz állagának megóvásáért. Kilépő munkavállaló esetén a védőeszköz(ök) visszavételezésre, a bakancsok illetve védőcipők higiéniás okokból azonnali selejtezésre kerülnek. Amennyiben a védőeszköz már nem látja el védelmi funkcióját, szintén selejtezendő. 5. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete számára történő beszerzésekről A KLIK és az Elszámolóház között kötendő megállapodás alapján az Elszámolóház a KLIK számára is végez beszerzést: Ez kizárólag az Elszámolóház saját tulajdonában és a KLIKkel közös használatban lévő nyomtatók festék illetve toner beszerzését jelenti. A felmerült igényeket a kincstárnok küldi be az Intézményműködtetési Osztály számára, ahol az összesítésre kerül. Minden megrendelés előtt az Intézményműködtetési Osztály vezetője által a megrendeléstervezet átküldésre kerül a KLIK-hez szakmai jóváhagyásra. Szakmai jóváhagyás nélkül a beszerzés nem valósulhat meg. A beszerzési folyamatok ezután megegyeznek a 2-3. pontbank leírtakkal. A KLIK számára beszerzendő anyagok 2014-KIK ügyletkóddal kerülnek elkülönítésre, melyet a megrendelésen, kötelezettségvállaláson, utalványrendeleten és a FORRÁS SQL programban is fel kell tüntetni. 11

12 A számla mellékletét képezi a teljesítés igazolása és az átvételét igazoló melléklet (4. sz. melléklet), melyet KLIK alkalmazottnak kell aláírnia. III. Kis és nagy értékű eszközök nyilvántartása és bizonylatolása 1. Befektetett eszközök állományba vétele és nyilvántartása Befektetett eszköznek kell tekinteni azt az eszközt, amely tartósan, de legalább egy éven túl szolgálja a költségvetési szerv tevékenységét. A besorolást nem befolyásolja, hogy az eszköz tárgyiasult, vagy sem. Befektetett eszközként tartjuk nyilván: az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközöket. Az Elszámolóház immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel rendelkezik. A befektetett eszközök állományba vétele a következő fejezetben meghatározott Állományba vételi bizonylatokkal történik. Az állományba vételi bizonylatokat szigorú számadásúként kell kezelni, a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartását a tárgyi eszköz nyilvántartó(k) kötelesek vezetni, melyet a gazdasági vezető köteles legalább negyedévente ellenőrizni. Az Állományba vételi bizonylatot (6. sz. melléklet) 4 példányban kell kiállítani: első példánya a tárgyi eszköz nyilvántartó(k)nál marad, a második példány a könyvelőé, kettő példány a tömbben marad. A bizonylatot folyamatos sorszámozással kell kitölteni és kezelni. Az állományba vételi bizonylat alapján kell az analitikus nyilvántartásban a nettó (bekerülési) értéket szerepeltetni. Az állományba vételi bizonylat kiállításáért a telephelyeken a kincstárnok az Elszámolóházban a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztályvezető vagy az általa kijelölt gazdasági (fő)előadó a felelős. Az állományba vételi bizonylatot az üzembe helyezéskor, a rendeltetésszerű használatba vételkor kell kiállítani. Az állományba vételi bizonylat alapján a beszerzést a nyilvántartásban az állományba vétel napjára szükséges rögzíteni az állományba vételi bizonylat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül, melyért a tárgyi eszköz nyilántartó(k) a felelős. A befektetett eszközökről a főkönyvi számlákkal értékben megegyező analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az analitikus nyilvántartásnak biztosítani kell, hogy a befektetett eszközök állománya (értéke, összetétele), bármely időpontban ellenőrizhető legyen és a bekövetkezett változások adatai a számlaosztály számláinál előírt részletezésben rendelkezésre álljanak. Az analitikát a főkönyvi könyveléssel minden tárgyhónapot követő hónap 15-ig a tárgyi eszköz nyilvántartó(k)nak dokumentáltan egyeztetni kell. Az egyeztetés tényét aláírásával köteles igazolni. Az éves elemi költségvetési beszámolóhoz a 38-as űrlapot (a befektetett eszközök állományának alakulásáról) a FORRÁS SQL program segítségével a főkönyvi modul/k11 menüpont alatt kell kinyomtatni, mely elvégzéséért a tárgyi eszköznyilvántartó(k) 12

13 a felelős. Az egyedi nyilvántartást év végével le kell zárni, melyért a tárgyi eszköz nyilvántartó(k) felel. Lekérdezés a FORRÁS SQL program segítségével az eszköz modul, lekérdezési menüpontban történik a.1. Immateriális javak Az immateriális javakról értékben egyedi analitikus nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásba vételt az Állományba vételi bizonylat alapján kell elvégezni, melynek melléklete a számla, adásvételi szerződés, illetve egyéb okmány. A nyilvántartásnak legalább tartalmaznia kell a következő adatokat: - telephely megnevezése, - munkahely megnevezése, - immateriális javak megnevezése, - leltári szám, - főkönyvi számla száma, - állományba vétel, illetve egyéb állományváltozás kelte, - készítő, szállító megnevezése, - a bevételezés alapjául szolgáló bizonylat, okmány száma, - a leírás módja, a leírási kulcs %-a, - a könyvelés kelte, - a bizonylat száma, - az állományváltozás megnevezése (növekedés jogcíme), - bruttó érték Ft-ban: növekedés, egyenleg. A bruttó érték egyenlő a számlán szereplő nettó értékkel. - értékcsökkenés Ft-ban: növekedés,, egyenleg, - nettó érték, - naplóhivatkozás. Az immateriális javak analitikus nyilvántartását FORRÁS SQL program Eszközök Modulban kell végrehajtani. Az eszközállományban bekövetkezett változásokat a főkönyv felé negyedévente fel kell adni. A változások ellenőrzése havonta történik. a.2. Tárgyi eszközök A nyilvántartásba vételt a B /V.r.sz. Állományba vételi bizonylat alapján kell elvégezni, melynek melléklete a számla, adásvételi szerződés illetve egyéb okmány. Analitikus nyilvántartást kell vezetni a következő tárgyi eszközökről: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, - Gépek, berendezések és felszerelések és járművek, - Beruházások és felújítások A tárgyi eszközök állományának értékére, összetételére vonatkozó, bármely időpontban történő ellenőrzését, az analitikus nyilvántartás naprakész vezetésével kell biztosítani. 13

14 A tárgyi eszköz-állományt, valamint az állományban bekövetkezett változásokat az analitikus nyilvántartásban a főkönyvi könyvelés tagolása szerint kell kimutatni. A nyilvántartásnak legalább tartalmaznia kell a következő adatokat. - telephely megnevezése, - munkahely megnevezése, - tárgyi eszközök megnevezése, - leltári szám, - főkönyvi számla száma, - állományba vétel, illetve egyéb állományváltozás kelte, - készítő, szállító megnevezése, - a bevételezés alapjául szolgáló bizonylat, okmány száma, - a leírás módja, a leírási kulcs %-a, - a könyvelés kelte, - a bizonylat száma, - az állományváltozás megnevezése (növekedés jogcíme), - bruttó érték Ft-ban: növekedés, egyenleg. A bruttó érték egyenlő a számlán szereplő nettó értékkel. - értékcsökkenés Ft-ban: növekedés,, egyenleg, - nettó érték, - naplóhivatkozás. a.2.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok A nyilvántartásba vételt az épületekről és egyéb építmények, illetve földterület esetében a B.Sz.ny /V.r.sz. Állományba vételi bizonylat alapján kell elvégezni, melyek melléklete a számla, adásvételi szerződés, illetve egyéb okmány. Az ingatlanok egyedi nyilvántartásának a következő adatokat kell tartalmaznia: - telephely megnevezése, - ingatlan megnevezése (címe), - ingatlan nyilvántartási száma, - az ingatlan műszaki jellemzői, - főkönyvi számla száma, - értékcsökkenési leírás módja, a leírás %-a, - üzembe helyezés időpontja, az erről szóló jegyzőkönyv (üzembe helyezési okmány) száma, - állományba vételi bizonylat száma, kelte, - könyvelés kelte, bizonylat száma, - bruttó érték növekedése, egyenlege, - értékcsökkenés növekedése, egyenlege, - nettó érték, Amennyiben az épület használatba vételére üzembe helyezési eljárás keretében kerül sor, akkor először el kell készíteni az Üzembe helyezési okmányt, majd ennek alapján kell kiállítani az állományba vételi bizonylatot. Abban az esetben, ha üzembe helyezési eljárás nélkül kerül nyilvántartásba az épület, vagy építmény, úgy az egyedi nyilvántartó lapot az Állományba vételi bizonylat alapján kell kitölteni. 14

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BIZONYLATI ALBUM I. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális javakról B.Sz.ny. 11-69. r.sz. A01. 2. Immateriális javak

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: A10

ADATLAP Azonosító: A10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: ADATLAP Azonosító: A10 Tárgyi eszközök naplója Bizonylat száma: B. 11-52/új.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tárgyi eszközök naplója elnevezésű nyomtatványt

Részletesebben

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011.

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM I.. igazgató P.H. 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató I. Általános rendelkezés A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Ikt. sz.: ANYAG ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ANYAG ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ANYAG ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 2014 ANYAG ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja A szabályzat alapvető célja, hogy meghatározza és kötelezően előírja azokat a munkafolyamatokat,

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u 3. SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Hatályos: 2014. április 1. Az ügyrend célja A Számviteli, Költségvetési

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: C06

ADATLAP Azonosító: C06 ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: B12

ADATLAP Azonosító: B12 ADATLAP Azonosító: B12 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Munkaruha juttatási idő nyilvántartó lapja Bizonylat száma: B. 12-179.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A munkaruha összevont

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.6. számú melléklete Beszerzési szabályzat 2013. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa a főiskolai eszközigényekkel kapcsolatos

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. BIZONYLATI ALBUM II. C) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére 2. Tárgyi eszköz leltárfelvételi

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

H) ÁLLATTARTÁS NÖVÉNYTERMESZTÉS

H) ÁLLATTARTÁS NÖVÉNYTERMESZTÉS H) ÁLLATTARTÁS NÖVÉNYTERMESZTÉS SPECIÁLIS BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állatállomány bevételi bizonylat D. Mg. 4-10/N.r.sz. H01. 2. Állatállomány kivételi bizonylat

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM II.

BIZONYLATI ALBUM II. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM II.. igazgató P.H. D) LELTÁROZÁS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Leltárfelvételi jegy ingatlanok

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától FELESLEGES

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma:

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma: A szállítólevél A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására szolgál. bizonylat nem elegendő az ellenérték kifizetésére ezt kizárólag a számla alapján fizetjük

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.03.31. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Fülöpné Nagy Andrea

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben