@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK Ditum: ,... B-389

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389"

Átírás

1 @clbbat*tk xeszrzer6 xezesseet szenz6oes A jelen k6szfizet6 kezess6gi szez6d6s (a tovabbiakban: Szerz6d6s) Szerz6d6sszem :BK Ditum: ,... B-389 egyr6szr6l aiaz Szlgetvir Viros 0nkormtnyzata 7900 SzigetvAr, Zrlnyi 161. Ad6szdm : Kdpviseli: Kolovics JAnos polgdrmester (a tov6bbiakban: Kezes), mcsr6szr6la CIB Bank Zrt Budapest, Medve u,4-14. nyilvantartja F6vArosi Bir6sAg mint C6gblr6e6g c6gjegyz ksz6m: Cg ad6sz6m: etatisztikai szamjel a Budapesti ErteXtOzede ZArtkdr0en MUk0d6 Rdszv6nytArsasdg keresked6je tev6kenys6gi en ged lyek szama: 957 I 1997 lf, lll I (a tovdbbiakban: Bank) (a tovabbiakban egyuttesen: Felek) kdz0tt j6tt l6tre az alulirott helyen 6s napon az alabbiak szerint: A Kezes tudomdssal bfr arr6l, hogy a Bank 6s a SzigetvAri Eg6szs6g0gyi EllAt6 6s SzolgAltat6 Kft. (7900 SzigetvAr, Szent lsv6n lak6tclep 7., C.g.: ) december 01. napian FA' szam alatt hitelszerz6d6gt (a tovebbiakban: Biztosltott Szarz6d6s) k0t0ttok, melyct a Bank 6s a SzigetvArMed Nonprofit Kft. (sz6khelye: 7900 SzigetvAr, Szent lstvdn Lak6telep 7.; nyilvantartja: a Baranya Megyei Bir6sdg, mint c gblr6sag; c6gjegyz kszama: ; ad6szdma: ) (a tovdbbiakban: Ad6s) a Szigetvdri Eg6szs6gUgyi Ell6t6 6s Szolgdltat6 Kft. jogut6djak6nt az6ta t6bbsz0r, legutoljara Aprilis... napjan m6dositottak. A Biztosttott Szerz6d6s alapjan azad0sta Bankkal szemben dsszesen 20O.OO0.0OO,- HUF, azaz Kett6szAzmilli6 forint 6s annak j6rul6kai erej6ig tartozas terheli, illetve a j6v6ben terhelheti (a tovabbiakban: Tartoz{r). A fizet6si k0telezetts6g esed6kess6 v6lik a Biztositott Szerz6d6sben meghatarozott id6pontokban, da legk6s6bb febru6r 15-6n. A Kezes kijelanti, hogy a Biztosltott Szerz6d6s rendelkezoseit ismeri. A Kezes tudomdsul veszi azt, hogy az e pontban megjelolt esed6kess6gi id6pontok - r6szben a Bankot megillet6 felmondaei jog, r6szben pedig jogszab6lyi rendelkez6sek, prolongaci6 kdvetkezt6ben - valtozhathak. A Kezes ezennel visszavonhatatlanul kdszfizetd kezess get vallal a Bank fel6, az Ad6e TartozAsa, annak kamatai s egy6b j6rul6kai, k sedelmee teljesitdse eset6n j6r6 k6sedelmi kamatai, valamint az esetleges v6grehajtds vagy mas, a jog6rvsnyeslt6ssel kapcsolatos k6lta6gek megfizet6s6en, ezaz a Kezes k6telezetts6get vdllal, hogy amennyiben az Ad6s esed6kess6gkor nem teljeslti Tartoz6eAt, vagy annak b6rmety r6sz6t, a Kezes aztaz Ad6s helyett megfizeti a Banknak, an6lk0l, hogy a Banknak azt el6bb az Ad6st6l vagy a Kezest megel6z6en, rd tekintet n6lk0l, kezess6get vallalt mas szem6lyektol kellene megkis relnie behajtani. A Kezest a jelen Szerz6d6sben vallalt kezess6g legfeljebb ,' Fl, azaz Negyvendtmilli6 forint Osszeg erejeig terheli. ClBBrntZrt. CtBBrnkLtd. H.1O27Budapc3t,M.dveutc H.leesBudap.tt T.l.fon:(061)/t Fax;(061) N,yllYAnirrt6 cagbk6s6g:fdv6rorlblr6sigmlntc6gblr6dg C6gjegyz6krz6m:CA.O1-10-O,llOO4 Ad6sz6m: /t Tdzld tagsag:budrprsiiett6kt6zidezrt T.vakcnys6gi rfg dolyszama: 957t19971F, O41-1U2W2. BIC(SWIFT)k6d:CIBHHUHB 1 Bankof INTE${ ElslttBtgo

2 @crsnnnk Szarz6d6sszam : B K DAtum: , Ha az Ad6s a jelen $zerz6d6s 1. pontjsban megjelolt tartozdet 6s annak jdrulokait bdrmely ok miatt reszben vagy eg6szben az esed6kess vdldsakor nem fizeti meg, a Bank jogoault a meg nem fizetctt 6sEz6g crej6ig a Kezes Bankndl vezetett b6rmely bankszamldjat megterhelni, illetve a jelen Szerz6d6s 4. pontja szerinti bankszdmla/banksz6mlak tarh6re azonnali beszed6si megblzdst bcny0jtani- a Kezes egyidej0 6rtesft6s6vel - a jelen Szerz6d s 4. pontjaban irt hitelint6zet(ek)nek, A Bank fenti iog6nak biztosltdsa 6rdek6ben a Kezes a jelen Szez6d6s megk0t s6t kbvet6en halad6ktalanul kdteles a ielen Szerz6d6s 1. sz. mell6klet6vel (Felhatalmaz6 lev6l) l6nyeg ben megegyez6 form6ban, felhatalmazdst kuldeni a jel6n Szerz6d6s 4. pontjdban lrt hitelint6zet(ek)nek, e Felhatalmaz6 lev6l mdsolatit pedig koteles tovabbltani a Bank r6sz6re. 4, A Kezes kijelenti, hogy jelenleg a Bankt6l kill6nb0z6 mds hitelint6zet(ek)n6l az alabbi bankszdm l6val/bankszamlakkal rendelkezik : Hitelintezet megnavez6se BankszAmla sz5ma OTP Bank Nyrt l OTP Bank Nvrt OTP Bank Nvrt OTP Bank Nvrt s e20000 OTP Bank Nyrt OTP Bank Nvrt OTP Bank Nyrt, E0000 A Kezes kotelezettsdget villal arra, hogy a kezess6g megsz0n s6ig 0jabb banksz6mla nyit6s6r6l haladsktalanul 6rtesiti a Bankot 6s az 0jonnan nyitott bankszdmla vonatkozasaban is a 3. Pontban foglaltak szerint jar el. Jelen Szerz6d6s akkor szunik meg, ha az Ad6s a Tartozds6t 6s annak jdrul kait teljes eg sz6ben magfizette, valamint a Biztosftott Szerz6d6sb6l ered6en az Ad6snak a j0v6ben sem keletkezhet Tartozdsa A jelen Szerz6d6sben. nem szabalyozott k6rd6sekben a PolgAri Tdrv nykdnyvnek, valamint a Bank mindenkor hatclyos Altalanos UzletszabdlyzatAnak 6s a Hitelszerzdd6ssk 6s Bankgarancia 6s Akkreditlv MegblzAsi Szez6d sek Analenos Szerzodesi Feltdtelei vonatkoz6 rendelkezesei az ir6nyad6ak. A Kezes kijelenti, hogy a hatdlyos Altalenos Uzletszab6lyzat 6s a Hitelszcrz6d0sek 6s Bankgarancia 6s Akkreditiv MegbtzAgi Szerz6d sek Attalenos Szerz6d6si Felt6telei rendelkez6seit ismeri, annak alkalmazasal elfogadja. A jelen Szerz6d6s Altal biztosltott szerz6ddsekben kik6t6tt blr6sag a jelen Szerz6d6ssel 6sezef0gg6 eljarasokra is illet6kes. A Felek megdllapodnak abban, hogy a Biztositott Szez6d6sb6l ered6en fenn6ll6 Tartozds s j6rul6kai tekintet{ben a Bank nyilvdntartasaziranyad6. A Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a Bank k0zokirati tan0sltassal klvanja bizonyitani, hogy a Biztosftott Szerz6d6sb6l ered6en milyen osszeg0 TartozAs 6s jdruldkok dllnak fenn, akkor a Bank vonatkoz6 bizonylatai alapjdn kozjegyzoi okiratba foglalt k0zjegyz6i tanytanrlsitvanyt kdszlttethet. A Kezes belegyezik 6s viseli a k6lts6g6t, hogy a Tartozds m6rt6k6t, esetleges vdgrehajtasi eljaras kezdem6nyez6seset6re is, a Bank felk6r6s6re a fenti m6don k0zjegyz6 tan0sltga, A Kezes kijelenti, hogy amennyiben a Bank a jelen Szez6d6s alapjan a Kezesl6l r6szben kiel6git6st kap, a Kezes az ebb6l ered6en az Ad6ssal szemben esetlegesen keletkez6 megt rft6sig6ny6t a Bank koveteldseivel szemben al6rendelten kezeli, azaz nem 6rv6nyeslti addig, amlg a Banknak a CtgB.nkZrt GlBBenkLtd. H- O2TBudapo.t,M.dycutc!4-14. H-r9958udapcel Telefcn:(081)/ Frx:(O81)a8gO5OO N.yilvinhrt6 cagbk6rag:f6verctibh6ragmintc6gbk6rlg CogjrgyzdkrzAm:Cg,O1-10-(H1004 Ad6szem: {-44 T6zsdataoiAg:Budrp.8tiErt6kt6rd.Zrt, Tev6tanyscgt.ngGdaly lzime: s57l1997lf,llll41. o,,1-1ol2oq2. 8lC (SWIFT) k6d: CIBHHUHB Bank of INTES4 E SrNp 0o

3 @cmmnk Szerz6d sszam: BK DAtum: ,,, Biztositott Szerz6d6sb6l ered6en az Ad6ssal szemben kdvetel6a ell fenn. A Felek megallapodnak abban is, hogy a Bank a Biztositott Szerz6d6sb6l ered6 kotelezetts6gek egy6b biztoslt6kaib6lakkor is a Kezest mggel0z6en kereshet kiel6git6st, ha azok a t6rv6ny erej6n6l fogva a Kezesre roszlegesen Atszdllnak A Bank k6r s6re a Kezes koteles alafrni, elismerni, Atadni, benydjtani s/vagy bejegyeztetni minden olyan megallapoddst, iratot, igazoldst, dokumentumot 6s biztoslt6kot, valamini megtenni minden olyan l6p6st, amely a Bank Alldspontja szerint 6sszer0en sz0ks6ges jelen Szerz6d6s 6rv6nyess6g6hez vagy 6rv6nyeslt s6hez. Amennyiben, a Ptk.239. S (1)bekezddse 6rtelm6ben, a jelen Szerz6d6g vagy az azzal kapcsolatban aldtrt barmely mds dokumenturn egy vagy t6bb rendelkezdse 6rv nytelen, jogszerutlen vagy nem kik6nyszerlthet6, a jelen Szerz6d6s tobbi rendelkez6s6nek 6rv6nyoss6g6t, jogszenis6g6t 6s kik6nyszerithet6s6gdt semmilyen m6don nem befoly6solja vagy csorbltja. A Fetek meg6llapodnak abban, hogy amcnnyire ez jogilag megengedett, az rv6nytelen rendelkez6seket olyan 6rv nyes rendelkez sekkel helyeltesitik, amelyek ugyanolyan vagy hasonl6 gazdasdgi hatassal rendelkeznek, 6s a Felek az 6rv6nytelen rendelkez sekben kozdlt eredeti szanddkdt meg6zik. A Kezes semmilyen, a jelen Szerz6desben foglalt jogat 6s k6telezetts6g6t nem ruhdzhatja At 6s nem engedm6nyezheti. A Bank barmely, a jelen Szerz6ddsben foglalt jogdt 6s k6lelezetts6g6t Atruh6zhatja 6s engedm6nyezheti, amalyhez a Kezes ez0ton hozzflarul. A jelen Szerz6d6s a szerz6d6 feleire, valamint azok jogut6djaira 6s engedm6nyeseire n6zve k6telez6 erej0. A Felek a jelen Szerz6d6st - annak elolvas6sa 6s Srtelmez se utdn - a mint akaratukkal mindenben megegyez6t j6vdhagy6an irtdk al6. Kelt, SzigetvAr Aprilis Szlgetvlr Viros On korminyzata (Kezer) A Kezes k6pviselet6ben eljdr6 szem6lyek: AlAirAsa: Kolovics JAnos BeosztAsa': Po196rmester CIB Bank Zrt. (Bank) A Bank k6pviselet6ben eljard szemdlyek: AldlrAsa: Beoszt6sa*: GlBBankZrt. ClEB.nkLtd, H-l027Budsp.d,Mcdyeutca4-14. H.1995Budepccl Talefon:(081) Fax:(08. )4E98500 NyllvAnhrt6 c6gblr6rlg:f6v{roribir6!6gmlntc69bir6te9 Ccticgyz6kszAm:C Ad6ezem: T6zsdetsgsAe:BudapcrttErtakt6zEdeZ.r. Tevlkcnyr6gi ongrd6ly azama: 957h5971F,lll/ /2002. BIC (SWIFT) k6d: CIBHHUHB Bank of INIE4. E SttID{ffO

4 Szerzdd sszam: BK DAtum: B-369 eln rszam ul-ovloexl szenz6oes A jelen 6vaddki jog alapltds6r6l sz6l6 szerz6dds (a tovdbhiakban: Szerz6d6r) egyr6szr6l a/az masr6szr6l " Szl getvlrllled NonP rof lt Kft SzigetvAr, Szent lstvan Lak6telep 7. Nyilv6ntartja: a Baranya Megyei Btr6s6g, mint c69btr6s69 C6gjegfzdkszdm a: Statisztikai szamjele: (a tov6bbiakban : Uzletf5l), Bank zrt Budapest, "rb Medve u nyilvantartja FdvArosi Blr6sig mint C6gbir6sAg cdgjegyz6kszam: Cg ad6sz6m: statisztikai szamjel a Budapesti Ertekt6zsde ZArtkdriien Mtikddd R6szv6nyt6rsasAg keresked6je tevekenysdgi engeddlyek szdma: 957 I 1997 lf, llll41.a44' (a tovabbiakban: Bank) (a lovibbiakban egytrttesen: Felek) kdzott jott l6tre az alulirott helyen s napon az alabbiak szerint: l. Az 6vad6kkal biztocitott kovetelfs 1,1 Felek megallapltj6k, hogy Bank 6s a SzigeivAri Eg6szs6gUgyi EllAtO 6s Szolg6ltat6 Kft. (7900 SzigetvAr, Szent lstv6n lak6telep 7., C.g.: ) decernber 01. napjcn FA-O49724 szam alatt hitelszezbd6st, (a tov6bbiakban: Biztositott Szerz6d s) kdtottek, melyet a Bank 6s a SzigetvArMed Nonprofit Kft. (sz6khelye: 7900 Szigetv6r, Szent lstv6n Lak6telep 7.; nyilvantartja: a Baranya Megyei Bfr6s6g, mint ccabir6sig; c6gjegyz kszfima: ; ad6szama: ) a SzigetvAri Eg szsdgugyi Elltt6 6s SzolgAltat6 Kft. jogut6djak0nt az6ta tdbbsz6r, legutoljara dprilis... napjan m6doslloitak. A Felek megallapitj6k tovabba, hogy a SzigetvAri Eg6szsfuOgyi Elldt6 6c Szolgdltat6 Kft. (7900 SzigetvAr, Szent lstvan lak6telep 7,, C.g.: )2007. augusztus 10-6n zdrtkdrri k6tv6nyt bocs6tott ki HU lsln azonosil6 sz6mon SzigetvAri K6rhdz 2022 n ven 3, CHF n6v6rt6ken, mely k6tv nykibocsatas okiratdnak m6dosttofta november 18-6n. (a tov6bbiakban: Biztos itott Szerz6d6s) A Biztosltott Szerz6d6sek alapjdn az Uzletfelet a Bankkal szemben ,- HUF, azaz Kett6szdzmilli6 forint 6s annak jdrul6kai, valamint CHF azaz HArommilli6- hdromsz6z0tvenhdtezer sv6jci frank 6s annak jdrul6kai erej6ig tartozas terheli, illetve a j6v6ben terhelheti (a tovabbiakban: Tartozis). A fizet6si kotelezettseg esedekosse v6lik a Biztosltott Szerz6d$sekben meghatarozott id6pontokban, de legkds6bb augusztus 10-6n. 1.2 Az Uzletf6l tudom6sul veszi azt, hogy a jelen Szez6d6s 1.1 pontjdban mcgjelolt esed6kess6gi id6pontok - r szben a Bankot megilleto felmondasijog, reszben pedig jogszabalyi rendelkez6sek, prolongaci6 kovetkezt6ben - valtozhatnak. ClEBrnkZrt. ClABankLtr. H.lO27Bud.p.Et,Medv ulca4-14, H-19058udapc8t Telefoni(0e1) Fix:(06, ) N.yllvAntert6 c{ebhdsag:fovarodblr6ragmintcagbk6sag C6g[egyz6krzlmrCe.0l-1GtXl004 Ad6324m11013E915-4-a4 T6zedehgrAg:Budrp.ttiEftakt{tzldeZrt Tly6ksny8Agf cn!6doly rr{ma: S57hSS7lF,lllll't,041-1ol20o2. BIC (SWIFT) k6d: CIBHHUHB 1 Eank of ffig{ ElstttD{olo

5 @ctbbank 2. Az 6vad6k tdrgya TERVEZETT Szerz6ddsszam: BK DAtum: Az Uzletf6l ezennel a TartozAs megfizet6s6nek biztosit6s6ra Ptk tA. g-ai szerint 6vad6kul adia a Bank javara a Bank Altal vezetett szdm, elkutonttett banksz6mldja (a tovdbbiakban; 6vadSkl Sz6mla) tekintetdben 6t megittet6 mindenkori tetjes banksz6mla-k0vetel6st, ide6rtve az 6vad0ki SzdmlAr6l lekotott betgte[et is (a tovabbiakban: 6vad6k). Az Ovaddk a t6rgyat k6pez6 kovetel6snek az 6vad6ki SzCmtdn t6rt6n6 j6v6tr6sa 6rt6knapj6n tekintend 6tadottnak s l6trej0ttnek. A Fclek megallapodnak abban, hogy az 6vad6k dsszege nem lehet kevesebb, mint ,- HUF azaz EgyszAzhatvan-milli6 forini (a tovdbbiakban: Biztosit6ki ErtOfl 6s az Uzletfetaz 0vad6k largya vagy a Tartozds k0vetel6s 6rt6k6nek vdltozasakor (lgy kuldndsen az Crfolyamv6ltozaeb6l ered6 vesztesegek eset6n) kbteles kiegeszlto biztosit6k ny0jtds6ra, illetve a nyujtott biztosltek kiegdszit6s6re. Az 6vad6k haazn6lata Az Uzletf6l tudom6sul veszi, hogy a Ptk $-Anak 6s a p6nzforgalmi szolgaltetas ny0jt6ser6l sz6l vi LXXXV. t0rv6ny 21. S (2) bekezd6ssnek megfeliltun a TartozAs fedlzetere lek6tdtt s elk0lonttcttcn kezelt Ovad6k dtad6sra 6s az Uzletf6l czabad rendetkezeee al6l jelen Szerzddds af6lrasaval kikerul 6s a Biztositott Szerz6d6sben mogjelolt c6lokra is cgak a bank elozetes i rasbeli j6vdhagydsdvat hasznathat6 fel. Az Uzletf6l jogosult arra, hogy az 6vad6ki SzAmldjCnak egyenleg6t a Bank Attatanos Uletszabdlyzat6ban irtak gzerinfbet6tkent lekosse. Amennyiben ait]zbtfit igenybe klvinja venni a Bank 6ltal ktnalt betdti konstrukci6t, 0gy tudomasulveszi, hogy ennek jarut6koskdtts6g6ivdilalni k0teles a mindenkori Banki HirdetmSny szerinti 0sszegben. A bat6ti kamat az 6vaJ6k r6sz t k6pezi. Az Uzletfdl nem jogosult kamatj6vatrasrakkor, ha a bet6ii lek6t6s bdrmely okb6l megsz0nik, igy k0ldndsen, ha az6rt szonik m.eg, mert a Bank a jelen Szerz6d6s 4. pontja szerint mcg hat6rozott k iel6g ft6s i jogdt gyakorotjaz 6vad k tekintet6ben. Ha az Ovad6k 6rt6ke a BiztoeltSki Ert* ata csokken, az Uzlctf6l a Bank felgz6litds6t6t szamftott 3 napon bel0l kdteles- az Ovad6kkal azonoe pdnznemben olyan m6rt6k0 kies6szlt6 biztostt6kot nyrijtani, amivel az Ovad6k 6rt6ke el6ri a Biziositski Ertefet.'nz 6vad6knak i eirgfeii er k;i meghalad6 r6sze is az Ovad6k r6sz6t k6pezr. Az 6vad6k 6rv6nyerlt6rc, klet6git6sl fog Amennyiben az Uzletf6l a Biztosltott Szerz6d6eb6l eredd fizet6si k6tclczcttt6g6nck esed6kess6gkor nem^tes1.9t9eet lgy k0l6noeen amennyiben az Uzletf6l ellen felezamolasi eigaras indul, a Banknak az Ovad6kb0l val6 kiel6gft6sijoga megnyllik, 6e jogosult az esed6kes Tartoz6s erejoig az 6vad6kb6l - az 6vad6ki Szdmli megterhebsevel - kozvitl6nut kiel6glt6et keresni. Az 6vaddk megsz0n6se Az 6vad k akkor szfinik meg, amikor az Uzletf l a Biztosttott Szerz6d6sb6l ered6 flzet6si kdtelezetts6geinek marad6ktalanul eleget tett es tov6bbi TartozAea m6r nem keletkezhet. A Felek mcgallapodnak abban, hogy a Biztositott Szerz6d sb6l ered6en fennall6 TartozAs tekintet6bcn a Bank nyilvdntart6ea az irdnyadd. Az Ovad6k megsz(n s6t kdvct6en az 6vad6ki Szamla egyenleg6t a Bank az Uzletf6l cz{m0 szabad rendetkez6eu szaml6jara vezetiat. CIB glnkztt GIB Ernk Ltd. H-l027Budrprlt, MadYc utca /t-14. H-1995 Buclrp.rt Telefon: (061) 423 IOOO F.x: (061) a8e osoo Nyllvlnhrto c6gblr6eas:fdvlrojbidcagmintc6gbk6rtg c6gjesyz6krzam:c9.oi-lo.ortlcto+ Ad6rztm:rOresils_aaa T6zadatagrAi:i"Jii*t'iiliiti.io"Za Trv6k ny.cei.ngcd6ly izima: S57 h sst E, ilt/ /2OOZ. arc lswtf ; k6di C T BH H U H B Eank of tniesd ElSN.ID{OIO

6 @cmmnk Vegyes rcndelkezdsck Jelen Szez6d6s akkor l6p hatdlyba, amikor a Felek atdirt6k, Szerz6desszem: BK DAtum: I lelen Sze_z6d6sbenem szabdlyozott k6rd6sekben a hatalyos magyar jogszab6lyok 6s a Bank AltalAnos UzletszabAlyzata 6s a Hitelszez6ddsek 6s Banlga.rancii e-s RXtreOlilv Megblzasi Szezoddsek Attatanoi Szerz6d6si Felt telei az iianyaaoi. -6s niuztetret kijetenti, trogy J hatatyos Altal6nos Uzletszabdlyzat 6s a Hitelszerz6d6sek Bant<garancia 6i Akkrediffv M gbtzasi Szerz6d6sek Altalgnos Szerz6d6si Felt6telei rendelkez6seit isrieri, annak alkalmazdsdt efigadja. A jelen Szerz6d6s 6ltal biztosltott szerz6d6sekben kikotdtt blr6sdg a jeten Szerz6d6siel 0sszefUgg6 eljdrdsokra is illet6kes. A Bank k6r6a6re az UzletJill k6teles aldfrni, elisrnerni, dtadni, beny0jtani Cs/yagy bejegyeztetni minden olyan megdllapod6st, iratot, igazoldst, dokumentumot 6s biztoslt6kot, valimini megtenni minden olyan l6p6st, amely a Bank dllaspontja szerint 6sszer0en sz0ks ges jelen Szeri6d6s 6rv nyessdg6hez vagy 6rv6nyeslt s6hez. Amennyiben, a Ptk S (1) bekezd6se 6rtelm6ben, a jelen Szerz6d6s vagy az azzal kapcsolatban a16lrt barmely mds dokumentum egy vagy t6bb rendelkez6se trv6nytelen, jogszer0tlen vagy nem kik6nyszerithet6, ez a jelen -Szerz6d6e tobbi rcndelkez6senek 6rv6nyess6g6t, jogszertis6gdt 6s kiksnyszerithet6seg6t semmityen m6don nem befolyasotja vagy caorbitja. A Felek meg6llafodnak abban, hogy amennyire ez jogilag megengedett, az6rv6hytefin rendelkez6seket olyan 6rv6nyes rendelkez6sekkel helyettesltik, ametyit< ugyanolyan vagy hasonl6 gazdasagi hatdssal rendelkeznek, 6s a Felek az rvdnytelen rendelkel6sekben kozolt eredeti szendeket meg6rzik. Az Uzletf6l semmilyen, a jclen Szerz6d6sben foglalt jog6t s kdtelezetts6g6t nem ruhazhatja 6t, nem engedrn nyezheti 6s nem terhelhetimeg. A Bank, barmely, a jelen Szerz6d6sben foglalt jog6t 6s kdtelezetts6g6t dtruhdzhatja 6s engedmonyezheti (amelyhez az Uzletf6l ezriton hozzdj6rul) 6s az Ovaddkot az engedm6nyesnek 6tadhatja, illetve a javara kezelheti. A jelen Szerz6dds a szerz6d6 feleire, -valamint azok jogut6djaira s engedm6nyeseire n6zve k0telez6 erej(. A Fclek a jelen Szerz6d st - annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utan - mint akaratukkal mindenben megegyezol j6vahagy6an irtak ala. Keft, P5cs, pri1is i16sa: Szlgetv{rMed Nonprofit Kft, (0zletf6l) Az Uzletf6l kapviseletdben etjer6 szamclyek: Kovdcs R6bert BeosztAsa': Ugyvezet6lgazgat6 CtB Bank Zrt. (Bank) A Bank kdpvieelet6ben elja16 szem6lyek: A16irdsa: Beosztdga*: clsgrntzn. clbbrnkltd. H.lo278udrpart,Madvouto..l-14, H-'l0958udapest TGtGfon:(oo1)42310{n Fer:(06.t) Nyitvanirrto cagbh6#9: Fov6rosl Blrd3ag mintcegblt&eg cagjegyr6kczam: cg. o1'10.il100+ Addez{m:10i {a rozroetigrri: Buo.p"*'drtiiiotil" TevAk nyrael zn, cng.dcty rz6mr: g'7hgg7tf, tilft. Oll-tOnOOe, erc 1SWtr1 k6d: CTBHHUHB Bank of INIE*I E SlttD{go