@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK Ditum: ,... B-389

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389"

Átírás

1 @clbbat*tk xeszrzer6 xezesseet szenz6oes A jelen k6szfizet6 kezess6gi szez6d6s (a tovabbiakban: Szerz6d6s) Szerz6d6sszem :BK Ditum: ,... B-389 egyr6szr6l aiaz Szlgetvir Viros 0nkormtnyzata 7900 SzigetvAr, Zrlnyi 161. Ad6szdm : Kdpviseli: Kolovics JAnos polgdrmester (a tov6bbiakban: Kezes), mcsr6szr6la CIB Bank Zrt Budapest, Medve u,4-14. nyilvantartja F6vArosi Bir6sAg mint C6gblr6e6g c6gjegyz ksz6m: Cg ad6sz6m: etatisztikai szamjel a Budapesti ErteXtOzede ZArtkdr0en MUk0d6 Rdszv6nytArsasdg keresked6je tev6kenys6gi en ged lyek szama: 957 I 1997 lf, lll I (a tovdbbiakban: Bank) (a tovabbiakban egyuttesen: Felek) kdz0tt j6tt l6tre az alulirott helyen 6s napon az alabbiak szerint: A Kezes tudomdssal bfr arr6l, hogy a Bank 6s a SzigetvAri Eg6szs6g0gyi EllAt6 6s SzolgAltat6 Kft. (7900 SzigetvAr, Szent lsv6n lak6tclep 7., C.g.: ) december 01. napian FA' szam alatt hitelszerz6d6gt (a tovebbiakban: Biztosltott Szarz6d6s) k0t0ttok, melyct a Bank 6s a SzigetvArMed Nonprofit Kft. (sz6khelye: 7900 SzigetvAr, Szent lstvdn Lak6telep 7.; nyilvantartja: a Baranya Megyei Bir6sdg, mint c gblr6sag; c6gjegyz kszama: ; ad6szdma: ) (a tovdbbiakban: Ad6s) a Szigetvdri Eg6szs6gUgyi Ell6t6 6s Szolgdltat6 Kft. jogut6djak6nt az6ta t6bbsz0r, legutoljara Aprilis... napjan m6dositottak. A Biztosttott Szerz6d6s alapjan azad0sta Bankkal szemben dsszesen 20O.OO0.0OO,- HUF, azaz Kett6szAzmilli6 forint 6s annak j6rul6kai erej6ig tartozas terheli, illetve a j6v6ben terhelheti (a tovabbiakban: Tartoz{r). A fizet6si k0telezetts6g esed6kess6 v6lik a Biztositott Szerz6d6sben meghatarozott id6pontokban, da legk6s6bb febru6r 15-6n. A Kezes kijelanti, hogy a Biztosltott Szerz6d6s rendelkezoseit ismeri. A Kezes tudomdsul veszi azt, hogy az e pontban megjelolt esed6kess6gi id6pontok - r6szben a Bankot megillet6 felmondaei jog, r6szben pedig jogszab6lyi rendelkez6sek, prolongaci6 kdvetkezt6ben - valtozhathak. A Kezes ezennel visszavonhatatlanul kdszfizetd kezess get vallal a Bank fel6, az Ad6e TartozAsa, annak kamatai s egy6b j6rul6kai, k sedelmee teljesitdse eset6n j6r6 k6sedelmi kamatai, valamint az esetleges v6grehajtds vagy mas, a jog6rvsnyeslt6ssel kapcsolatos k6lta6gek megfizet6s6en, ezaz a Kezes k6telezetts6get vdllal, hogy amennyiben az Ad6s esed6kess6gkor nem teljeslti Tartoz6eAt, vagy annak b6rmety r6sz6t, a Kezes aztaz Ad6s helyett megfizeti a Banknak, an6lk0l, hogy a Banknak azt el6bb az Ad6st6l vagy a Kezest megel6z6en, rd tekintet n6lk0l, kezess6get vallalt mas szem6lyektol kellene megkis relnie behajtani. A Kezest a jelen Szerz6d6sben vallalt kezess6g legfeljebb ,' Fl, azaz Negyvendtmilli6 forint Osszeg erejeig terheli. ClBBrntZrt. CtBBrnkLtd. H.1O27Budapc3t,M.dveutc H.leesBudap.tt T.l.fon:(061)/t Fax;(061) N,yllYAnirrt6 cagbk6s6g:fdv6rorlblr6sigmlntc6gblr6dg C6gjegyz6krz6m:CA.O1-10-O,llOO4 Ad6sz6m: /t Tdzld tagsag:budrprsiiett6kt6zidezrt T.vakcnys6gi rfg dolyszama: 957t19971F, O41-1U2W2. BIC(SWIFT)k6d:CIBHHUHB 1 Bankof INTE${ ElslttBtgo

2 @crsnnnk Szarz6d6sszam : B K DAtum: , Ha az Ad6s a jelen $zerz6d6s 1. pontjsban megjelolt tartozdet 6s annak jdrulokait bdrmely ok miatt reszben vagy eg6szben az esed6kess vdldsakor nem fizeti meg, a Bank jogoault a meg nem fizetctt 6sEz6g crej6ig a Kezes Bankndl vezetett b6rmely bankszamldjat megterhelni, illetve a jelen Szerz6d6s 4. pontja szerinti bankszdmla/banksz6mlak tarh6re azonnali beszed6si megblzdst bcny0jtani- a Kezes egyidej0 6rtesft6s6vel - a jelen Szerz6d s 4. pontjaban irt hitelint6zet(ek)nek, A Bank fenti iog6nak biztosltdsa 6rdek6ben a Kezes a jelen Szez6d6s megk0t s6t kbvet6en halad6ktalanul kdteles a ielen Szerz6d6s 1. sz. mell6klet6vel (Felhatalmaz6 lev6l) l6nyeg ben megegyez6 form6ban, felhatalmazdst kuldeni a jel6n Szerz6d6s 4. pontjdban lrt hitelint6zet(ek)nek, e Felhatalmaz6 lev6l mdsolatit pedig koteles tovabbltani a Bank r6sz6re. 4, A Kezes kijelenti, hogy jelenleg a Bankt6l kill6nb0z6 mds hitelint6zet(ek)n6l az alabbi bankszdm l6val/bankszamlakkal rendelkezik : Hitelintezet megnavez6se BankszAmla sz5ma OTP Bank Nyrt l OTP Bank Nvrt OTP Bank Nvrt OTP Bank Nvrt s e20000 OTP Bank Nyrt OTP Bank Nvrt OTP Bank Nyrt, E0000 A Kezes kotelezettsdget villal arra, hogy a kezess6g megsz0n s6ig 0jabb banksz6mla nyit6s6r6l haladsktalanul 6rtesiti a Bankot 6s az 0jonnan nyitott bankszdmla vonatkozasaban is a 3. Pontban foglaltak szerint jar el. Jelen Szerz6d6s akkor szunik meg, ha az Ad6s a Tartozds6t 6s annak jdrul kait teljes eg sz6ben magfizette, valamint a Biztosftott Szerz6d6sb6l ered6en az Ad6snak a j0v6ben sem keletkezhet Tartozdsa A jelen Szerz6d6sben. nem szabalyozott k6rd6sekben a PolgAri Tdrv nykdnyvnek, valamint a Bank mindenkor hatclyos Altalanos UzletszabdlyzatAnak 6s a Hitelszerzdd6ssk 6s Bankgarancia 6s Akkreditlv MegblzAsi Szez6d sek Analenos Szerzodesi Feltdtelei vonatkoz6 rendelkezesei az ir6nyad6ak. A Kezes kijelenti, hogy a hatdlyos Altalenos Uzletszab6lyzat 6s a Hitelszcrz6d0sek 6s Bankgarancia 6s Akkreditiv MegbtzAgi Szerz6d sek Attalenos Szerz6d6si Felt6telei rendelkez6seit ismeri, annak alkalmazasal elfogadja. A jelen Szerz6d6s Altal biztosltott szerz6ddsekben kik6t6tt blr6sag a jelen Szerz6d6ssel 6sezef0gg6 eljarasokra is illet6kes. A Felek megdllapodnak abban, hogy a Biztositott Szez6d6sb6l ered6en fenn6ll6 Tartozds s j6rul6kai tekintet{ben a Bank nyilvdntartasaziranyad6. A Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a Bank k0zokirati tan0sltassal klvanja bizonyitani, hogy a Biztosftott Szerz6d6sb6l ered6en milyen osszeg0 TartozAs 6s jdruldkok dllnak fenn, akkor a Bank vonatkoz6 bizonylatai alapjdn kozjegyzoi okiratba foglalt k0zjegyz6i tanytanrlsitvanyt kdszlttethet. A Kezes belegyezik 6s viseli a k6lts6g6t, hogy a Tartozds m6rt6k6t, esetleges vdgrehajtasi eljaras kezdem6nyez6seset6re is, a Bank felk6r6s6re a fenti m6don k0zjegyz6 tan0sltga, A Kezes kijelenti, hogy amennyiben a Bank a jelen Szez6d6s alapjan a Kezesl6l r6szben kiel6git6st kap, a Kezes az ebb6l ered6en az Ad6ssal szemben esetlegesen keletkez6 megt rft6sig6ny6t a Bank koveteldseivel szemben al6rendelten kezeli, azaz nem 6rv6nyeslti addig, amlg a Banknak a CtgB.nkZrt GlBBenkLtd. H- O2TBudapo.t,M.dycutc!4-14. H-r9958udapcel Telefcn:(081)/ Frx:(O81)a8gO5OO N.yilvinhrt6 cagbk6rag:f6verctibh6ragmintc6gbk6rlg CogjrgyzdkrzAm:Cg,O1-10-(H1004 Ad6szem: {-44 T6zsdataoiAg:Budrp.8tiErt6kt6rd.Zrt, Tev6tanyscgt.ngGdaly lzime: s57l1997lf,llll41. o,,1-1ol2oq2. 8lC (SWIFT) k6d: CIBHHUHB Bank of INTES4 E SrNp 0o

3 @cmmnk Szerz6d sszam: BK DAtum: ,,, Biztositott Szerz6d6sb6l ered6en az Ad6ssal szemben kdvetel6a ell fenn. A Felek megallapodnak abban is, hogy a Bank a Biztositott Szerz6d6sb6l ered6 kotelezetts6gek egy6b biztoslt6kaib6lakkor is a Kezest mggel0z6en kereshet kiel6git6st, ha azok a t6rv6ny erej6n6l fogva a Kezesre roszlegesen Atszdllnak A Bank k6r s6re a Kezes koteles alafrni, elismerni, Atadni, benydjtani s/vagy bejegyeztetni minden olyan megallapoddst, iratot, igazoldst, dokumentumot 6s biztoslt6kot, valamini megtenni minden olyan l6p6st, amely a Bank Alldspontja szerint 6sszer0en sz0ks6ges jelen Szerz6d6s 6rv6nyess6g6hez vagy 6rv6nyeslt s6hez. Amennyiben, a Ptk.239. S (1)bekezddse 6rtelm6ben, a jelen Szerz6d6g vagy az azzal kapcsolatban aldtrt barmely mds dokumenturn egy vagy t6bb rendelkezdse 6rv nytelen, jogszerutlen vagy nem kik6nyszerlthet6, a jelen Szerz6d6s tobbi rendelkez6s6nek 6rv6nyoss6g6t, jogszenis6g6t 6s kik6nyszerithet6s6gdt semmilyen m6don nem befoly6solja vagy csorbltja. A Fetek meg6llapodnak abban, hogy amcnnyire ez jogilag megengedett, az rv6nytelen rendelkez6seket olyan 6rv nyes rendelkez sekkel helyeltesitik, amelyek ugyanolyan vagy hasonl6 gazdasdgi hatassal rendelkeznek, 6s a Felek az 6rv6nytelen rendelkez sekben kozdlt eredeti szanddkdt meg6zik. A Kezes semmilyen, a jelen Szerz6desben foglalt jogat 6s k6telezetts6g6t nem ruhdzhatja At 6s nem engedm6nyezheti. A Bank barmely, a jelen Szerz6ddsben foglalt jogdt 6s k6lelezetts6g6t Atruh6zhatja 6s engedm6nyezheti, amalyhez a Kezes ez0ton hozzflarul. A jelen Szerz6d6s a szerz6d6 feleire, valamint azok jogut6djaira 6s engedm6nyeseire n6zve k6telez6 erej0. A Felek a jelen Szerz6d6st - annak elolvas6sa 6s Srtelmez se utdn - a mint akaratukkal mindenben megegyez6t j6vdhagy6an irtdk al6. Kelt, SzigetvAr Aprilis Szlgetvlr Viros On korminyzata (Kezer) A Kezes k6pviselet6ben eljdr6 szem6lyek: AlAirAsa: Kolovics JAnos BeosztAsa': Po196rmester CIB Bank Zrt. (Bank) A Bank k6pviselet6ben eljard szemdlyek: AldlrAsa: Beoszt6sa*: GlBBankZrt. ClEB.nkLtd, H-l027Budsp.d,Mcdyeutca4-14. H.1995Budepccl Talefon:(081) Fax:(08. )4E98500 NyllvAnhrt6 c6gblr6rlg:f6v{roribir6!6gmlntc69bir6te9 Ccticgyz6kszAm:C Ad6ezem: T6zsdetsgsAe:BudapcrttErtakt6zEdeZ.r. Tevlkcnyr6gi ongrd6ly azama: 957h5971F,lll/ /2002. BIC (SWIFT) k6d: CIBHHUHB Bank of INIE4. E SttID{ffO

4 Szerzdd sszam: BK DAtum: B-369 eln rszam ul-ovloexl szenz6oes A jelen 6vaddki jog alapltds6r6l sz6l6 szerz6dds (a tovdbhiakban: Szerz6d6r) egyr6szr6l a/az masr6szr6l " Szl getvlrllled NonP rof lt Kft SzigetvAr, Szent lstvan Lak6telep 7. Nyilv6ntartja: a Baranya Megyei Btr6s6g, mint c69btr6s69 C6gjegfzdkszdm a: Statisztikai szamjele: (a tov6bbiakban : Uzletf5l), Bank zrt Budapest, "rb Medve u nyilvantartja FdvArosi Blr6sig mint C6gbir6sAg cdgjegyz6kszam: Cg ad6sz6m: statisztikai szamjel a Budapesti Ertekt6zsde ZArtkdriien Mtikddd R6szv6nyt6rsasAg keresked6je tevekenysdgi engeddlyek szdma: 957 I 1997 lf, llll41.a44' (a tovabbiakban: Bank) (a lovibbiakban egytrttesen: Felek) kdzott jott l6tre az alulirott helyen s napon az alabbiak szerint: l. Az 6vad6kkal biztocitott kovetelfs 1,1 Felek megallapltj6k, hogy Bank 6s a SzigeivAri Eg6szs6gUgyi EllAtO 6s Szolg6ltat6 Kft. (7900 SzigetvAr, Szent lstv6n lak6telep 7., C.g.: ) decernber 01. napjcn FA-O49724 szam alatt hitelszezbd6st, (a tov6bbiakban: Biztositott Szerz6d s) kdtottek, melyet a Bank 6s a SzigetvArMed Nonprofit Kft. (sz6khelye: 7900 Szigetv6r, Szent lstv6n Lak6telep 7.; nyilvantartja: a Baranya Megyei Bfr6s6g, mint ccabir6sig; c6gjegyz kszfima: ; ad6szama: ) a SzigetvAri Eg szsdgugyi Elltt6 6s SzolgAltat6 Kft. jogut6djak0nt az6ta tdbbsz6r, legutoljara dprilis... napjan m6doslloitak. A Felek megallapitj6k tovabba, hogy a SzigetvAri Eg6szsfuOgyi Elldt6 6c Szolgdltat6 Kft. (7900 SzigetvAr, Szent lstvan lak6telep 7,, C.g.: )2007. augusztus 10-6n zdrtkdrri k6tv6nyt bocs6tott ki HU lsln azonosil6 sz6mon SzigetvAri K6rhdz 2022 n ven 3, CHF n6v6rt6ken, mely k6tv nykibocsatas okiratdnak m6dosttofta november 18-6n. (a tov6bbiakban: Biztos itott Szerz6d6s) A Biztosltott Szerz6d6sek alapjdn az Uzletfelet a Bankkal szemben ,- HUF, azaz Kett6szdzmilli6 forint 6s annak jdrul6kai, valamint CHF azaz HArommilli6- hdromsz6z0tvenhdtezer sv6jci frank 6s annak jdrul6kai erej6ig tartozas terheli, illetve a j6v6ben terhelheti (a tovabbiakban: Tartozis). A fizet6si kotelezettseg esedekosse v6lik a Biztosltott Szerz6d$sekben meghatarozott id6pontokban, de legkds6bb augusztus 10-6n. 1.2 Az Uzletf6l tudom6sul veszi azt, hogy a jelen Szez6d6s 1.1 pontjdban mcgjelolt esed6kess6gi id6pontok - r szben a Bankot megilleto felmondasijog, reszben pedig jogszabalyi rendelkez6sek, prolongaci6 kovetkezt6ben - valtozhatnak. ClEBrnkZrt. ClABankLtr. H.lO27Bud.p.Et,Medv ulca4-14, H-19058udapc8t Telefoni(0e1) Fix:(06, ) N.yllvAntert6 c{ebhdsag:fovarodblr6ragmintcagbk6sag C6g[egyz6krzlmrCe.0l-1GtXl004 Ad6324m11013E915-4-a4 T6zedehgrAg:Budrp.ttiEftakt{tzldeZrt Tly6ksny8Agf cn!6doly rr{ma: S57hSS7lF,lllll't,041-1ol20o2. BIC (SWIFT) k6d: CIBHHUHB 1 Eank of ffig{ ElstttD{olo

5 @ctbbank 2. Az 6vad6k tdrgya TERVEZETT Szerz6ddsszam: BK DAtum: Az Uzletf6l ezennel a TartozAs megfizet6s6nek biztosit6s6ra Ptk tA. g-ai szerint 6vad6kul adia a Bank javara a Bank Altal vezetett szdm, elkutonttett banksz6mldja (a tovdbbiakban; 6vadSkl Sz6mla) tekintetdben 6t megittet6 mindenkori tetjes banksz6mla-k0vetel6st, ide6rtve az 6vad0ki SzdmlAr6l lekotott betgte[et is (a tovabbiakban: 6vad6k). Az Ovaddk a t6rgyat k6pez6 kovetel6snek az 6vad6ki SzCmtdn t6rt6n6 j6v6tr6sa 6rt6knapj6n tekintend 6tadottnak s l6trej0ttnek. A Fclek megallapodnak abban, hogy az 6vad6k dsszege nem lehet kevesebb, mint ,- HUF azaz EgyszAzhatvan-milli6 forini (a tovdbbiakban: Biztosit6ki ErtOfl 6s az Uzletfetaz 0vad6k largya vagy a Tartozds k0vetel6s 6rt6k6nek vdltozasakor (lgy kuldndsen az Crfolyamv6ltozaeb6l ered6 vesztesegek eset6n) kbteles kiegeszlto biztosit6k ny0jtds6ra, illetve a nyujtott biztosltek kiegdszit6s6re. Az 6vad6k haazn6lata Az Uzletf6l tudom6sul veszi, hogy a Ptk $-Anak 6s a p6nzforgalmi szolgaltetas ny0jt6ser6l sz6l vi LXXXV. t0rv6ny 21. S (2) bekezd6ssnek megfeliltun a TartozAs fedlzetere lek6tdtt s elk0lonttcttcn kezelt Ovad6k dtad6sra 6s az Uzletf6l czabad rendetkezeee al6l jelen Szerzddds af6lrasaval kikerul 6s a Biztositott Szerz6d6sben mogjelolt c6lokra is cgak a bank elozetes i rasbeli j6vdhagydsdvat hasznathat6 fel. Az Uzletf6l jogosult arra, hogy az 6vad6ki SzAmldjCnak egyenleg6t a Bank Attatanos Uletszabdlyzat6ban irtak gzerinfbet6tkent lekosse. Amennyiben ait]zbtfit igenybe klvinja venni a Bank 6ltal ktnalt betdti konstrukci6t, 0gy tudomasulveszi, hogy ennek jarut6koskdtts6g6ivdilalni k0teles a mindenkori Banki HirdetmSny szerinti 0sszegben. A bat6ti kamat az 6vaJ6k r6sz t k6pezi. Az Uzletfdl nem jogosult kamatj6vatrasrakkor, ha a bet6ii lek6t6s bdrmely okb6l megsz0nik, igy k0ldndsen, ha az6rt szonik m.eg, mert a Bank a jelen Szerz6d6s 4. pontja szerint mcg hat6rozott k iel6g ft6s i jogdt gyakorotjaz 6vad k tekintet6ben. Ha az Ovad6k 6rt6ke a BiztoeltSki Ert* ata csokken, az Uzlctf6l a Bank felgz6litds6t6t szamftott 3 napon bel0l kdteles- az Ovad6kkal azonoe pdnznemben olyan m6rt6k0 kies6szlt6 biztostt6kot nyrijtani, amivel az Ovad6k 6rt6ke el6ri a Biziositski Ertefet.'nz 6vad6knak i eirgfeii er k;i meghalad6 r6sze is az Ovad6k r6sz6t k6pezr. Az 6vad6k 6rv6nyerlt6rc, klet6git6sl fog Amennyiben az Uzletf6l a Biztosltott Szerz6d6eb6l eredd fizet6si k6tclczcttt6g6nck esed6kess6gkor nem^tes1.9t9eet lgy k0l6noeen amennyiben az Uzletf6l ellen felezamolasi eigaras indul, a Banknak az Ovad6kb0l val6 kiel6gft6sijoga megnyllik, 6e jogosult az esed6kes Tartoz6s erejoig az 6vad6kb6l - az 6vad6ki Szdmli megterhebsevel - kozvitl6nut kiel6glt6et keresni. Az 6vaddk megsz0n6se Az 6vad k akkor szfinik meg, amikor az Uzletf l a Biztosttott Szerz6d6sb6l ered6 flzet6si kdtelezetts6geinek marad6ktalanul eleget tett es tov6bbi TartozAea m6r nem keletkezhet. A Felek mcgallapodnak abban, hogy a Biztositott Szerz6d sb6l ered6en fennall6 TartozAs tekintet6bcn a Bank nyilvdntart6ea az irdnyadd. Az Ovad6k megsz(n s6t kdvct6en az 6vad6ki Szamla egyenleg6t a Bank az Uzletf6l cz{m0 szabad rendetkez6eu szaml6jara vezetiat. CIB glnkztt GIB Ernk Ltd. H-l027Budrprlt, MadYc utca /t-14. H-1995 Buclrp.rt Telefon: (061) 423 IOOO F.x: (061) a8e osoo Nyllvlnhrto c6gblr6eas:fdvlrojbidcagmintc6gbk6rtg c6gjesyz6krzam:c9.oi-lo.ortlcto+ Ad6rztm:rOresils_aaa T6zadatagrAi:i"Jii*t'iiliiti.io"Za Trv6k ny.cei.ngcd6ly izima: S57 h sst E, ilt/ /2OOZ. arc lswtf ; k6di C T BH H U H B Eank of tniesd ElSN.ID{OIO

6 @cmmnk Vegyes rcndelkezdsck Jelen Szez6d6s akkor l6p hatdlyba, amikor a Felek atdirt6k, Szerz6desszem: BK DAtum: I lelen Sze_z6d6sbenem szabdlyozott k6rd6sekben a hatalyos magyar jogszab6lyok 6s a Bank AltalAnos UzletszabAlyzata 6s a Hitelszez6ddsek 6s Banlga.rancii e-s RXtreOlilv Megblzasi Szezoddsek Attatanoi Szerz6d6si Felt telei az iianyaaoi. -6s niuztetret kijetenti, trogy J hatatyos Altal6nos Uzletszabdlyzat 6s a Hitelszerz6d6sek Bant<garancia 6i Akkrediffv M gbtzasi Szerz6d6sek Altalgnos Szerz6d6si Felt6telei rendelkez6seit isrieri, annak alkalmazdsdt efigadja. A jelen Szerz6d6s 6ltal biztosltott szerz6d6sekben kikotdtt blr6sdg a jeten Szerz6d6siel 0sszefUgg6 eljdrdsokra is illet6kes. A Bank k6r6a6re az UzletJill k6teles aldfrni, elisrnerni, dtadni, beny0jtani Cs/yagy bejegyeztetni minden olyan megdllapod6st, iratot, igazoldst, dokumentumot 6s biztoslt6kot, valimini megtenni minden olyan l6p6st, amely a Bank dllaspontja szerint 6sszer0en sz0ks ges jelen Szeri6d6s 6rv nyessdg6hez vagy 6rv6nyeslt s6hez. Amennyiben, a Ptk S (1) bekezd6se 6rtelm6ben, a jelen Szerz6d6s vagy az azzal kapcsolatban a16lrt barmely mds dokumentum egy vagy t6bb rendelkez6se trv6nytelen, jogszer0tlen vagy nem kik6nyszerithet6, ez a jelen -Szerz6d6e tobbi rcndelkez6senek 6rv6nyess6g6t, jogszertis6gdt 6s kiksnyszerithet6seg6t semmityen m6don nem befolyasotja vagy caorbitja. A Felek meg6llafodnak abban, hogy amennyire ez jogilag megengedett, az6rv6hytefin rendelkez6seket olyan 6rv6nyes rendelkez6sekkel helyettesltik, ametyit< ugyanolyan vagy hasonl6 gazdasagi hatdssal rendelkeznek, 6s a Felek az rvdnytelen rendelkel6sekben kozolt eredeti szendeket meg6rzik. Az Uzletf6l semmilyen, a jclen Szerz6d6sben foglalt jog6t s kdtelezetts6g6t nem ruhazhatja 6t, nem engedrn nyezheti 6s nem terhelhetimeg. A Bank, barmely, a jelen Szerz6d6sben foglalt jog6t 6s kdtelezetts6g6t dtruhdzhatja 6s engedmonyezheti (amelyhez az Uzletf6l ezriton hozzdj6rul) 6s az Ovaddkot az engedm6nyesnek 6tadhatja, illetve a javara kezelheti. A jelen Szerz6dds a szerz6d6 feleire, -valamint azok jogut6djaira s engedm6nyeseire n6zve k0telez6 erej(. A Fclek a jelen Szerz6d st - annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utan - mint akaratukkal mindenben megegyezol j6vahagy6an irtak ala. Keft, P5cs, pri1is i16sa: Szlgetv{rMed Nonprofit Kft, (0zletf6l) Az Uzletf6l kapviseletdben etjer6 szamclyek: Kovdcs R6bert BeosztAsa': Ugyvezet6lgazgat6 CtB Bank Zrt. (Bank) A Bank kdpvieelet6ben elja16 szem6lyek: A16irdsa: Beosztdga*: clsgrntzn. clbbrnkltd. H.lo278udrpart,Madvouto..l-14, H-'l0958udapest TGtGfon:(oo1)42310{n Fer:(06.t) Nyitvanirrto cagbh6#9: Fov6rosl Blrd3ag mintcegblt&eg cagjegyr6kczam: cg. o1'10.il100+ Addez{m:10i {a rozroetigrri: Buo.p"*'drtiiiotil" TevAk nyrael zn, cng.dcty rz6mr: g'7hgg7tf, tilft. Oll-tOnOOe, erc 1SWtr1 k6d: CTBHHUHB Bank of INIE*I E SlttD{go

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA ERSTE ffi Szezddes szema: 2737673 0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA amely letrejdtt egyr6sz6l az ERSTE BANK HUNGARY zrt. (sz6khely: 1138 Budapest, N6pfrird6 u. 24-26, cegegyzekszem: Fdv6rosi Bir6sag Cg.

Részletesebben

6nkorm6nyzati.foly6sz6m la-hitel sze126d6s (sz.t OB 84002012077'll. El6zm6ny

6nkorm6nyzati.foly6sz6m la-hitel sze126d6s (sz.t OB 84002012077'll. El6zm6ny amely l6trejdtt egyresz16l 6nkorm6nyzati.foly6sz6m la-hitel sze126d6s (sz.t OB 84002012077'll Cegf6d VAros Onkormanyzata (sz6khelye: 2700 Cegled, Kossuth t6r 1., tdrzsszem:731234 ad6szdm: 15731230-2-13)

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn 6: I l', f bbs\l-x(u,r nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn amely l6trejott egyr6szr6l a Nemzeti M6dia- 6s Hirkcizl6si Hat6sig Mr6diatanicsa (1088 Budapest, Reviczky u.

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez

2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Demateria rizart k6tv6n y oki rat a ^Bydapest Fovaros xvf. Keruret un korm anyzata altal zart kdrben kibocsdtando 2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Szervez6 6s

Részletesebben

TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Magyar Állam. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata. valamint az. OTP Bank Nyrt. között

TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Magyar Állam. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata. valamint az. OTP Bank Nyrt. között TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata valamint az OTP Bank Nyrt között az 1213840001028 szerződésszámú Hitelszerződéshez Budapest, 2014. február

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

El6ad6: Kassa Krisztina

El6ad6: Kassa Krisztina OTP BANK Nyrt, Szezodes sz.: KBC-3400-2012-0284. El6ad6: Kassa Krisztina HITELKERET-SZERZ6D6S amely l6trejott egyr6sz16i N6v: Sz6khely. Ad6szdm: Ozd V6ros Onkormdnyzata 3600 Ozd, Vdrosh6z t6r 1. 15726487-2-05

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról 2016.01.01-ig igényelt támogatások esetében használható!!! Szerzdésszám: Támogatási szerzdés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról amely egyrészrl a Takarékszövetkezet/Bank székhely: cégjegyzékszám:

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészrl - az Öresund Holding Vagyonkezel Korlátolt Felelsség Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg.

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGÓ DOLGOT TERHELŐ ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL

2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGÓ DOLGOT TERHELŐ ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ SZERZŐDÉS INGÓ DOLGOT TERHELŐ ZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL (amely közjegyzői okiratba foglalással jön létre) A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött

Részletesebben

@nfru-srnnr. eeyee carancta (minta)2. 1la. sz. mell6klet. MAV-START Zrt. 16sz6re. Garanciaszdm: [o] Referenciaszdm: [o]

@nfru-srnnr. eeyee carancta (minta)2. 1la. sz. mell6klet. MAV-START Zrt. 16sz6re. Garanciaszdm: [o] Referenciaszdm: [o] @nfru-srnnr,,call Center szolgdltatds nyiljtdsa" 1la. sz. mell6klet MAV-START Zrt. 16sz6re eeyee carancta (minta)2 Garanciaszdm: [o] Referenciaszdm: [o] Ertesultunk arrol, hogy a MAV-START Vas(ti Szem6lysz6llit6

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Ügyfélszerződés Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Egysges szerkezelbe!?9toit mdostott A Háromszögletű Kerekerdő Alaptvány (1183 Budapest, Kosztolányi u. 28.) 2005. április h 28. napján kelt alapt okirata a 2005. június h 15. napján kelt alapt okirat mdostással

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Magyar Állam. Kapuvár Város Önkormányzata

Magyar Állam. Kapuvár Város Önkormányzata TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és Kapuvár Város Önkormányzata valamint a(z) CIB Bank Zrt. között a "Kapuvár 2028" elnevezésű/sorozatszámú kötvényekhez Budapest 2013. június. 1 Tartozásátvállalási

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás)

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás) Á í ó ó ó ó ó ó ó ö ü ü í ö ü í á Á ö ö í í É í í á í ó á ó ó ó ó ó ó ó ó á á ó á í á í ü ó ó ó ó í ó á ü ü ó ó ó ó ö Á ó ó ü í Ü ó ó ó ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/vgleges lemondás) Alulírott szül/gondvisel

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben Nyirb6lteki Közeti Ta ka rdkszövetkezet 4372 Nyirbdltek, Kossuth üt 16. Enged6lyszäm:E-I-1134/2006. szä-mt haaärozat Enged6ly kelte: 2006.december 22.. 8.szämü melleklet Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok

Részletesebben

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a Vlmo-stv Atulu,,r t {z{ \ $sztoomnnv SZOLGALTATASI SZERZ6DES Amely l6trejdtt egyreszr6l a V6lt6-s6v Alapitv6ny sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2. ad6szem:'18108189-1-42 szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax:

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: valulxozasr szenz6oes amely l6trejritt egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: 06/BB/422-9t8, e-mail clm: ves.fou@mku,hu

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 13. szám 2011. december KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. december 22-ei rendkívüli

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011.

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. 1 / 6 I. Bevezetés SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett

Részletesebben

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6

Részletesebben

VISA Business Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2010.01.18.

VISA Business Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2010.01.18. VISA Business Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2010.01.18. A jelen szerződés alapján a Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) VISA Business Bankkártyát (a továbbiakban:

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-13/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Sifoki Krház Rendelőintézet (8600 Sifok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgat Adszám: 15397029-2-14 Számlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS

RÉSZVÉNY-ÁTALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen szerződés aláírására a 2012.08.16-i Közgyűlést követően, legkésőbb a Kamatozó Részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételével egyidejűleg kerül sor. Tervezet!

Részletesebben

t,s t I '\ii-(i-"\'r = lr )' :t (:: kozott, az alutirott hetyen 6s idtiben, az at5bbi fett6tetekket. Preombulum

t,s t I '\ii-(i-\'r = lr )' :t (:: kozott, az alutirott hetyen 6s idtiben, az at5bbi fett6tetekket. Preombulum --ft). '\ii-(i-"\'r = lr )' :t (:: SZOFTVER BERLETI ES KARBANTARTASI SZERZODES SzoFTVERTERM Ex uaszrualarara, xareantartasr Es.looszasALyK0vETf sl FELADATAINAK ELLATASARA amety t6tre jott egyr6sz16l a

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi

szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi KIVC.NAT Szigetvir Vfros Onkormfnyzati K6pviseldtestiilete 2010. december l4-i iil6s6nek je93rz6kiinyv6b6l Tfrqv: Hitelszerz6d6s meghosszabbftisi

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot ALAPITO OKIRAT A Magyqr Kciztarsas6g lgazsdgigyi Miniszt6riuma 11055 Budapest, Szalay u. 16.l -mint a Magyar Allam k6pviseldje - *1igs.6vi VI. torv6ny, valamint u turt6r* aitami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando,

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando, V LJ TdLS{Sf$ OR Nemzeti M6dia- 6s Hirkiizl6si Hat6sdg Szolgriltatdsbej elentdsi Osztily 1133 Budapest, Visegridi u. 106. Iktat6szdm: KL-Q]/20 I 5/1. Ugyint6zo: Lebenszky Akos T6rgy: Beielent6s (internet-ho

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben