CSENDŐRSÉGILAPOK. Megjelen minden hó 1-én,10-énés20-án

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENDŐRSÉGILAPOK. Megjelen minden hó 1-én,10-énés20-án"

Átírás

1 Budapest, 1916 január 30 X évfolyam 4 szám CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI Á RA: Félévre Egész évre 12 korona Negyedévre 6 korona 3 korona A nemi eltévelyedések és Irta : Székely Vladimú', a Megjelen minden hó 1-én,10-énés20-án bűnözés budapesti kel' kapitány Érdekes razziáról számoltak be a minap a detektivek A beszámoló azonban a hivatal falai között 'maradt, mert a téma nem birj a meg a napilapokhoz nevelt nyilvánosságot Egy bűntanyát robbantottak szét, füstös korcsmát, ahol már hónapok óta azok a férfiak adtak egymásnak találkát, akik közönyösen sétálnak el a nő mellett, annál betegesebb sóvárgással csillan fel azon ban a szemük, ba csinos, telt idomu, fiatal emberekkel állanak szemközt A szerelem betegjei ezek, akik ezzel érzéssel» a természet ellen ll, bennük is fakadó ((örök lázadoznak s lopva, bujva, mint a bűn utjain j árók, keresik a férfival azt a gyönyört, melyet a természet a faj fenntartást czélzó gondoskodásban a nő aj ándékának rendelt Sokan vannak ezek a nemileg tébolyodottak Többen, mint ahogy gondolnók Titkosan tényésztődnek a nagy város fertőiben, ahol a sokadalomban elbujhatnak és csak egy-egy burkoltan megirt rendőri hir, vagy a bűn krónikáknak egy-egy ocsmányságokba fuló lapja véteti néha észre, hogy vannak Még élénk emlékezetünkben lehet például az a hires berlini bünper, melynek szánalmas anyagát egy berlini njságiró merész tolla vetette fel A társadalomnak sok előkelő, tiszteletreméltó alakja került bele, és viharosan zugott fel a közvélemény felháborodása De akadt párt, nagy párt, mely ugyanolyan szenvedelmességgel azt vitatta, hogy a vádlottak nem bűnösek, csak beteg em berek, azt k övetelve, hogy a birodalmi bűntetőtörvény könyv ominpzus 175 -a, mely a fajtalanságl'ól szól kemény szigorusággal, töröltessék el Nálunk a büntetőtörvény 241 és 242 -a beszél a perverz nemi szeretkezésekről És pedig : «Btk 241 S férfiak közt véghezvitt fajtalanság a természet elleni faj talanság vétségét képezi és egy évig terjedő fogház zal büntetendő 242 A természet elleni fajtalanság büntettét képezi és öt évig terjedhető börtönnel büntetendő : ha az férfiak közt erőszakkal vagy fenyegetéssel követtetett el : ha pedig a bűntett a sértettnek halálát okozta : életfogytig terjedő fogházzal büntetendő )) _ S Z E R K E S ZT Ő S É G É S KIADÓH IVATAL Budapest, IV, Egyetem-utcza 4 sz Ezek a paragrafusok elég gyakran szerepelnek bűn nyomozásainkban és -- mint mondottuk - sokszor főbenjáró, véres blintények kisérete és motívuma képen is A közelmultból is többeket idézhetünk Még most is üli büntetését egy valamiko}' a budapesti társadalom legjobb köreiben megfordult fiatal ember R Spázó, az elegáns férfiperdita, ki férfi barátainak nyakára akkor vetette a hurkot, mikor - hogy úgy mondjuk - ((a mámor legnagyobb fokára hág )) Rablógyilkosság miatt ültek törvényt három évvél ezelőtt egy züllött szininövendék felett, aki kedvesét és kitartóját egy perverz hajlamu ügynököt, egy mámoros éj szakán orvul megölt és kirabolt A tattersalban találtak ugyancsak néhány évvel ezelőtt egy félig meztelen holttestet A rendőrség kilétét egy szomoruképü, dalmát származásu szabó személyében állapitotta meg, aki arról volt nevezetes, hogy ügyes katonalegények körül ólálkodott állandóan nyitott er szénynyel A tettest, egy huszárt el is fogták A zsarolás bűnperében is gyakran pervers szeretke zések a háttér É rdemes lesz tehát, ha a férfiszerelem szenvedő alakj aival, nemkülönben az ezeket körül nyüzsgő élősdiekkel érdemlegesebben is foglalkozunk Mi ez a perverzitás?! A homosexualitás, ahogy a tudomány elnevezte Az ezzel vizsgálódók megegyező véleménye szerint a homosexualitás kétféle: született s szerzett homosexualitás A született homosexualisoknál a saját nembeii után való vonzódás már kora gyflrmekéveikben ébredezik Majd a nemi érzék fej lődésével mind határozottabban alaimi ki és épp oly megmásithatatlan, mint ahogy normalis férfiből vagy nőből nem lehet kiüldözni a más nembeli utáni vonzódást Sokáig az a vélemény volt elterj edve, hogy a homosexu alitás egy sajátszerü idegbetegség Az ujabb tapasztalati kimutatások azonban a mellett érvelnek, hogy ez nem áll, sőt a homosexualitás tökéletesen összeegyeztethető a telj es testi és szellemi egészséggel is Magnus Hirschf'e ld dr berlini tanár, akinek bőséges tapasztalatai vannak e téren, kijelenti, hogy az ő vizsgá lódási anyagában legalább 75 % -ában talált homo sexualisokat, kik különben telj esen egészségesek voltak, Hegedu t harmomekát tároo'atót, es, '" MAGYARORSZÁG STOWASSER J HANGSZERGYÁRA é kir udvari és hadsereg szálliió, a Rákóozi Tárogató feualálója, Budapest, ll, Lánozhid utoza 5 - Gyár,a: ÖntlSház- utoza 3 - Régi hangszerek javitása, vétele é b_erélés -,Ariegyzék minden hangbzerr61 külön küldetik Ol LEGNAGYOBB és a 'öbbi hagszereket általáno s D eüsmert legjobb gyár tm szállil

2 CSENDŐRSÉGI február 1 LAPOK egészséges szülőktől s gyakran boldog, gyermekdús házas kevésbé vannak meg Jobbára a normális férfiakhoz hasonlók, de viszonylag van azoknak külsejében is ságból származtak Egy megható esetet említ itt II Egy öreg orvos teme mindig valami nőies A férfihomosexualisok lelki tulaj tésén - mondja - vettem részt A nyitott sirnál egyet donságai szintén elütnek a normalis férfiétől Mintegy len fia állott, mellette zokogott az özvegy, akit gyöngé közepütt lebegnek a normális férfi és nő jellem- és den karonfogott a fiu jó bará(ja Csinos husz éves fiu lélekvilága között Az érzelmesség fej lődik ki bennük az Mind a három mély gyászban volt Mikor annakidej én erély, akaraterő s számitó ész rovására Szelidség, alkal mazkodni tudás jellemzi őket Általában i gen élénk a It hetvenéves apa megtudta, hogy fia pervers, a kétségbe eséshez volt közel Sorjában felkereste az elmeorvoso fantázia-életük, mely magyarázata gyakori művészi, köl kat, akik sok tanácsot adtak neki, de nem tudtak rajta tői érzéküknek Kivált a zenéért lelkesednek, de a köl segiteni Ekkor elmélyedt abba az irodalomba, mely tészet, festészet és szinészet iránt sem közömbösek A homosexualisoknak általában inkább a szellemi tudományos nézőpontból tárgyalj a a nemileg betegek kérdését Arra a meggyőződésre j utott, hogy fiának foglalkozás iránt vannak hajlamaik A munkásrétegek már születésében abnormis természet jutott Erre meg homosexualisai is szellemileg többnyire fölényben van ' nyugodott s nem tett ellenvetést, mikor fia házába nak társaik felett Szerencsétlenségük korán elmélyedésre vette barátját A kettő, úgy látszott, jó befolyással volt készteti őket Különös voltuk mintegy ráviszi őket arra, egymásra Magukra hagyatva egyesben talán ném tud h ogy a saj át maguk rejtélye, ezzel a világ, az emberi tak volna boldogulni Igy sikerült nekik Az egyiknek lét felett gondolkozni megtanuljanak A normális em tudása és szeretetreméltósága mintegy kiegészitésre ber, kivált az alsó néposztálybeliek, nem is j önnek abba talált a másik energiáj ában és takarékosságában A halá a helyzetbe, hogy maguk felett és a külvilággal való los ágyon az öreg meghatottan vett bucsut feleségétől vonatkozásuk felett töprengj enek, ami viszont a homo sexuálisnál egész természetes A fantasztikus, az álmo és II két fiától A férfi homosexualisok testi és lelki j ellegzetességei dozó elem a homosexuális gondolatvilágában sokkal szerint két typust kell megkülönböztetnünk : a feminint inkább lép előtérbe, mint a brutális valóságérzék Ez megnyilvánul gyakran szerelmében i s, mely koránt és a virilist Világosabban olyant, aki ebben a sajátságos nemi viszonyban a férfi s azt, aki a nő szerepét viszi sem csak dürva állatiasság Van benne sok bensőség s Számbeli eloszlásukat tekintve nincsenek határozott sóvárgás Mindamellett természetesen a szemérmetlen adataink De körülbelül egyformának mondható a két ségnek is j ut rész Az ő nemi életük is csak úgy hányó typus számbeli eloszlása Hirschfeld dr szerint a homo dik szélsőségek között Sokan megelégesznek csak szerelmi sexualis bőre melegebb tapintatu mint a no rmalis fér tárgyuk közellétével, egy-egy öleléssel, leggyakrabban kölcsönös önfertőzéssel elégitik ki gerj edelmüket A pede fié Innen a IImeleg testvér)) elnevezés Igen érdekes a homosexualis és normalis férfi között a rastia nem oly gyakori, mint ahogy az a közhiedelem váll- és medencze csontot illető eltérés A normalis ben tartja magát Csak 6-8 % a kimondott pederasta A homosexualisok a társadalom minden rétegében férfinál a váll néhány czentiméterrel szélesebb a medencze 8zélességénél, a homosexualis ellenben e tekintetben vannak képviselve Ami számbeli elterjedtségüket illeti, már közeledik a női j elleghez : alig van eltérés Feltünő úgy nagyon ellentmondó adatok állnak rendelkezésre a hom o azután a dús hajzat, különösen a feminin (női) typus Baj os erről statisztikát gyüj teni Bedin nál A férfihomosexualismu a feminin typus egyébként sexualisoknak talán j oggal elnevezett fő fészkében is néha feltünően elárulj a pervers voltát Sokkal j obban, három millió lakós között van mintegy homo mint az, amelyik a nemi együttesben a férfit adja sexualis Általában a lakosságnak 2-3 O -a között szo A j árás és mozdulatok gyakran nőiesek Kicsi tipegő kott váltakozni a homosexualisok száma (Vége köt) lépesek, tánczos mozdulatok, gyors, szapora beszéd, ezek mind olyan jelenségek, melyek rávallanak Mintha A gondatlanság büntetőjogunkban a természet nőknek akarta volna őket teremteni s valami I?'Ia: lio1'váth István d1-, ny iá,-ásbiró szeszélyes véletlen kontárkodott bele, mikor férfiaknak (Vége) születtek Berlinben volt egy ilyen homosexualis, aki 1 4-ik életéve óta minden 28 napon pontosan megkapta Térjünk át a forgalmi eszközök kezelői által gondat migrénjét : hátába és lábaiba belehasogatott a fájdalom lanságból előidézett balesetekre A Curia itt némely A menstruáczió (havi baj) amolyan kisértése volt Na esetben közönséges gondatlanságot, némely esetben szak szerü ipari gondatlanságot állapit meg, az utóbbit csak gyon j ellegzetes azután a női typusu homosexuálisnál akkor, ha a baleset a forgalmi eszköz kezelőj ének e a vékony szoprán hang A gégefő hiányosan fejlett Még szakfoglal kozásában tanusított j áratlanságából, hanyag a mellük is nőé módjára duzzad fel ságából vagy szabályainak megszegéséből származott ; A virilis (férfias) homosexualisnál e t ulajdonságok az előbbit pedig az esetben, ha a jogsértő eredmény, - ' e a fe1e Ha faj l K6sziti tétovázzék, h anem használjon azonnal n t ' Bere vas-pas t tella' t alatt a legmakaosabb migrainl és fejfájásl elmulasztja - Ara K Kapbat6 minden gy6gytárban Dere"tvds Tlun4s gy6gyserész Kispesten Orvosok Mtal ajánlva Három doboznál ing;, postai szállítás mely 10 percz

3 1916 február 1 CSENDŐRSÉGI LAPOK 39 A galllj)olll harczakból _ Limnn,'on Sanders llua és kilérete

4 40 CSENDŐRSÉGI LAPOK 1916 február 1 egyedül a közönséges, a mindennapi életben megkövetelhető gondosság és elővigyázat elmulasztása folytán következett be Az automobil vagyis gépkocsivezető szakszerü gondosságának elmulasztását állapitotta meg a Curia, midőn a vádlott a néptömegtől ellepett uton az automobilt egy vágtató kocsi sebességével hajtotta s ezt a menetsebességet a legsürübb embertömegben is csak ügetve haladó kocsisebességre lassitotta, megszegve ezáltal az 57,000/1910 sz belügyminiszteri rendelet előirását, mely szerint ily alkalommal az automobilt vagy teljesen meg kell állitani, vagy legfeljebb lpésben szabad hajtani A hullámzó néptömeg közepette is ügetve haladó automobil a gépkocsi elől kitérni nem tudó egyént elütött és halálra gázolt ; a Curia a btk 291 -ába ütköző, vagyis a szakmában elkövetett gondatlansággal okozott emberölés vétségében mondta ki bűnösnek, sulyositónak véve, hogy a vádlott nagyobbfoku gondatlanságával sok ember életét veszélyeztette s három serdületlen gyermek fennturtój a esett áldozatául (Lásd Curia 4244/1912 II bünt tanács) Ellenben a gépkocsivezető közönséges, nem szakszerinti gondatlanságát látta fenn forogni a Curia 2207/1912 sz hatarozata egy oly eset elbirálásánál, amidő u a gépkocsivezető az általa használt uton beállott kocsitorlódás daczára is tovább haladt, ahelyett, hogy megállt vagy lassu menetben haladt volna, mig a forgalmi akadály megszünik Ezen bármely jármü vezetőjétől is megkivánható közönséges gondosság és elő vigyázat elmulasztásának eredménye lett azután, hogy halálra gázolt egy embert, aki a gépkocsi előtt álló villamoskocsi mögiil - ahonnan az elgázolt viszont nem láthatta a gépkocsit - épen akkor lépett a gépkocsi előtt eltel'űlő uttestre A sértett halála tehát nem a gépkocsit kezelő vádlott ebbeli foglalkozásában tanusitott járatlanságából, szabályai megszegéséből állott elő, hanem egyedül a közönséges gondosság és elővigyázat mellőzése folytán következett be A Curia 661 sz határozatában megállapította az automobil- (gépkocsi-) vezető büntetőjogi felelősségét azért, mert folytonos tülköléssel a mellette haladó sértettnek lovát még jobban megvaditotta és ezzel előidézte, hogy a ló elragadván a kocsit, ez az ut támfájához ütődve felfordult s a benne ülő két utas 20 napon belül gyógyult sérülést szenvedett A tényállás szerint 1905 junius 8-án a Gödöllőről Besnyőre vezető ol'szágúton H D S-nak 233 sz gépkocsiját vádlott vezette, azt méternyi távolságon keresztül F K-nak vele egy irányban haladó fogata mellett sebesen hajtotta, nem mérsékel ve, de nem is fokozva a gépkocsi menetsebességét; folytonos tülkölés által sértett bokrosodó lovait még inkább elvaditotta s ezzel okozta, hogy a kocsi elragadtatva a megvadult lovaktól az ut támfájához ütődött, a benne ülő F K és S I-vel együtt felborult s ennek folytán az utas 20 napon tul gyógyult sérülést szenvedett Minthogy pedig a vádlott közönséges gondossággal is előre láthatta, hogy a gépkocsi ilyen vezetése bajt okozhat, a vádlott gondatlanságát helyesen állapitotta meg a kir itélőtábla s helyesen itélte el a btk 310 -ának I 2 bekezdése alapján szakszerü gondatlanság által az okozott sulyos testi sértés vétsége miatt II Husonló esetből kifolyólag mondotta ki a Curia (Ld 3352/1910 sz határozat), hogy az a könnyen előre látható nagy veszély, melyet a gépkocsi gyors haladása o s a rajta alkalmazott kürt jeleknek szokatlan élessége vagy erőssége a más jármüvek elé fogott állatok megriasztásával felidéz, a gépkocsivezetőket a menet lassítása s a kürt jelek kellő kezelése körül a legnagyobb gondosságra kötelezi A bérkocsis közönséges gondatlanságát cíll(l,jlitoua meg a CU1'ia az alábbi tényállás alapján : «Egy kocsisnál, ki a főváros utczáin ügetve hajt, az a körülmény, hogy a menetirány ban nem néz előre, már egymaga megállapitja a nagyfokú vastag gondatlanságot; mert előre kell látnia, hogy ily kép a járókelők testi épségét nagy veszélynek teszi ki Megállapított tény, hogy a rendesnél is forgalmas abb gróf Haller-utczában a vádlott kétfogatu kocsijával ügetve haladt, a kocsisiilésen mellette ülő testvérével beszélgetett s igy nem vette észre, hogy egy kis leány az utcza egyik oldaláról a másikra szaladva, kocsija elé kerűlt, minek folytán a kis leányt elgázolta s rajta három heti gyógytartalmu sérülést okozott Ezért a bekezdése alapján gondatlanságból okozott sulyos testisértés vétségében bűnösnek kellett kimondani, annyival inkább, mert még ha való volna is, hogy a sértett kis lány is gondatlanul járt el : ez a vádlott bérkocsis gondatlanságát meg nem szünteti II (Ld Curía 6667/1910 sz határozatát) Ami má?' most a gyárip(tf körében előforduló gondcdlanságot illeti, a Curia számos esetben következetesen kimondotta azt az alapelvet, hogy bármely veszélyes üzemii ipari munkánál az összes alkalmazottak, de főként a felügyelettel?negbizott s vezető egyéneknek elsőrendü kötelességük, hogy az óvatosság ébrentartására állandóan, a legnagyobb gondossággal ügyel jenek és az elővigyázati intézkedések betm'tását a személyzet részéről példaadással s előzékenységgel biztositsák Ezen el v helyes alkalmazásához képest megállapitotta 6674/1910 sz határozatában a munkafelügyelők s vezetők büntetőjogi felelősségét kötelességük mulasztása czimén következő esetben : Bebizonyult, hogy a gyári munkások belépés ükkor figyelmeztetve lettek, hogy a müködésben levő gépektől tartózkodjanak, azokhoz ne nyuljanak s a transmissiós szíjak leesése esetén a munkafelügyelő nek tegyenek jelentést Vádlottak azonban nem ellenőrizték e figyel- meztetés betartását, sőt ellenkezőleg hallgatag elnézték, bogy a müködésben levő transmissiók leesett szijjait állandóan a munkásnők igazították helyre ; sőt vádlottak durván elutasitották a munkásnő ket, kik a szijj ak helyi'ehozása iránt hozzájuk folyamodtak Vádlottak e magatartása, illetve mulasztás a eredményezte, hogy a leesett transmissióf' szijjak helyretétele mindig a munkásnők által végeztetett Minthogy vádlottaknak foglalkozásukban való hanyagsága és a szij helyretételénél sulyosan megsérült munkásnő testi sértése közt az * Transmissiós súj az, mely a nagy lenditő kerékre alkalo mazva: az erőátvitelt közvetiti, vagyis az egész gépezetet mozo gásban tartja Ne vegyen hangszert, mig REMÉNYl MIHÁLY háag:8k:::felldémi legujabb árjegyl6k6t át nem olvasta, melyet Ingyen 6s b6rllentv6 ktlld Budapestről, IUrl1ly utcla 68 Hegedük, fa és rézfuvóhangszerek, czimbalmok - Zenekarok teljes felszerelése, - Csendőrök kft I UnGs, figyelmes és olcsóbb ldszolgálásban részesülnek - Régi hangszerek becserélése és javitása Minden hangszerrljl Wrjegy?ték külön-külön kérendő - v

5 1916 február 1 CSENDŐRSÉGI LAPOK 41 hnrezokból - EJldl6 redeébk - o Q <

6 42 CSENDŐRSÉGI LAPOK 1916 febl'uár 1 okozati kapcsolat fennforog : a vádlottat helyesen mondatták ki bűnösöknek a btk 310,, 2 bekezdése alapján a gondatlansággal okozott sulyos testi sértés vétségében stb Egy másik gyárűzemi balesettel kapcsolatban a legfelső biróság egy agyagzúzó géppel felszerelt veszélyes üzemü gyár vezetőjének gondatlanságát állapitotta meg azon az alapon, hogy - az 1893 XXVIII t-cz ellenére, mély a munkaadót alkalmazottai élete, testi épsége és egészsége biztositása czéljából szükséges óvóintézkedések megtételél'e kötelezi - elmulasztotta egy oly alkalmas védőszerkezet alkalmazását, mely a gépnyílásb(b 1Jaló beleesést képes megakadályozni I) E mulasztás folytán vált lehetővé, hogy a sértett gyári munkás elcsuszván, a jobb lábával belekerült az agyagzúzó gép nyilásába, ahol a forgó hengerpár a jobb aisz ár első harmadát' szétroncsolta - Az a körülmény, hogy a sértett gyármunkás gondatlansága is bozzájál'ult az eredmény előidézéséhez' : a gyárvezető gondatlanságának büntethetőségét ki, nem zárja I) Az iparszerü gondatlanságot állapitja meg a Curia azon épitésvezetővel szemben,' aki silány 'anyag felhasználásával a két emeletre tervezett épűlet szilárdságát koczkáztatta, minek folytán az épület beomlott és többek sulyos testi sérülését okozta (1849/1911 curiai hat) Az 561/911 sz curiai határozat megállapitja az ipari gondatlanságot azzal az épitési vállalkozóval szemben, aki a Budapesten a T,-féle épitkezésnél mint felelős épitőmester elmulasztotta felállitani a dolgozó munkások biztonsága megóvására szükséges védőkorlát felállítását, minek folytán az épület félemeletéről a korlát hiánya miatt N G napszámos leesett és nyolcz napon tul gyógydt sérülést szenvedett Nem fogadta el az épitővállalkozó azon védekezését, hogy betegsége miatt nem gyakorolhatta személyesen a felügyeletet és ellenőrzést; mert midőn akadályoztatása idej ére oly egyént alkalmazott, ki!;lz elkerülhetlen óvintézkedések megtételét elmulasztotta : az ily alkalmatlan egyén, helyettesül állitása már magában is megállapitja a vádlottal szemben a büntetójogi felelősséget A cséplőgéptulajdonossal szemben ipari gondatlanságot állapit meg a Curia 70 14/1912 sz itéletében,a következő tényállás alapján : I H vádlott lóerőre alkalmazott cséplőgépével nyilt helyen cépeltetett s ez alkalommal a gép összekötö rudja és a hajtómü a megyei szabályrendelet ellenére beburkolva nem volt Ji sértett gyermek egy ostort felvéve hajtani kezdte a lovakat, miközben az összekötő rud elkapta, többször földhöz V"ágta s balkarját eltörte, ugy hogy a gyermek nyolcz napon tul gyógyult sérülést szenvedett A géptulajdonos kötelesség - ha külön szabályrendelet nem is irná elő - gépét - főleg nyilt helyen - oly állapotban tartani, hogy mások élete, testi épsége általa veszélynek kitéve ne legyen, mert előre láthatta, hogy mulasztásából veszély származik Bár a baleset előidézésében a vádlott társának, B 8-nek is része volt, aki elhagyva a lovak melletti helyét, lehetővé tette, hogy a gyermek azok közelébe férkőzhetett : ez azért H I elsőrendü vádlottnak, mint géptulajdonosnak felelősségét meg nem szüntetti Ezért H 1 géptulajdonos a 310 -ának 2 hekezdésébe ütköző vétségben biinösnek volt kimondandó Állattart6, nevezetesen harapós kutyct tulajdonosát a Curia gondatlanságból okozott sulyos testi sértésben mondja ki bíinösnek oly esetben, midőn ugyanaz a kutya sértettet egy izben már megmarta s a főszolgabiróságnál ez már eljárás tárgya is volt kihágás czimén : a vádlott ezt a harapós ebet mégis póráz és szájkosár nélkül 13 éves fiával az utczára kiengedte Mert azt, hogy a kutya harapbs természetü, a megelőző esetből és az emiatti tárgyalásból már tudhatta a vádlott Ha tehát ennek daczára, f3gy gyermek felügyelete alatt s a kellő óvszabályok (póráz vay szájkosár alkalmazása) nélkül az utczára kibocsátja : ezzel oly foku gondatlan Eágot tanusitott, hogya harapásból bekövetkezett sulyos testi sértés büntetőjogi következményeit viselni tartozik A büntethetőséget nem zárja ki az a kőrülmény, hogy abban a községben nincs oly szabályrendelet, mely szerint ebeket szájkosárral kell ellátni vagy pórázon vezetni; mert ez csak a kihágási elj árás meginditását zárja ki, de nem mentesiti azon kötelesség alól, hogy embertársait harapós kutyája által megsebzés ellen megóvja (Ld 3528/1911 sz curiai hat) A Curia 537/1912 sz határozatában rtz üzemvezető bányamérnok iparszerü gundatlanságát látta fennfo?'ogni a következő tényállás mellett: A kideritett tények szerint bár maguk az egyszerü bányamunkások is szükségesnek látták az akna kivájt része kiácsolását, vádlqtt - mint üzemvezető bányamérnök - a kiácsolás szükségtelenségét hangoztatva, azt s értette k kérésére nemcsak megtagadta, hanem kereken megtiltotta Minthogy szakértők szerint egy méterre történt előhaladás mellett á kivájt részt már feltétlenül szükséges lett volna kiácsolni s ennek elmaradása a kötelességszerü felügyelet elmulasztás ának tudható be Holott a vádlottnak, mint üzemvezető bányamérnöknek kötelességében állott a szükséges felügyeletet kellő szakértelemmel gyakorolni, aminek teljesitése esetén a veszély beálltát előre láthatta volna Ezek alapján a Curia is megállapitja, hogy a sértetteknek a beomlás folytán történt sérülése a vádlott gondatlanság a következtében állott be Ezért cselekménye a btk bekezdésébe ütköző két rendbeli sulyos testi sértés vétségének volt minősitendő A Curia gondatlanságból okozott sulyos testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek a terheltet, mert ez - tudva hogy fertőző bvjakó?'ban szenved s tudva, hogy a közösülés révén a sértettet is megfertőzbeti: mégis közösült a sértettel, ki ennek folytán nyolcz napnál hosszabb tartamu betegségbe esett (Ld 7426/9 13 sz curiai hat) Szemben az alsóbirósági felmentő itéletekkel a legfelső biróság bűnösnek mondta ki a btk 290 -ába ütköző gondatlanságból okozott emberölés vétségében s őt tizenötnapi fogházra itélte a következő tényálladék mellett : Vádlott a korcsmáb!tn fogadott a sértettel, hogy az utóbbi az ital árának kifizetése ellenébenegy hajtásra megiszik egy liter pálinkát s azután saját lábán haza is megy Sértett a vádlott által fizetett egy liter pálinkát egy hajtásra meg is itta, de pár nappal rá, az erős pálinkának egyszerre való fogyasztása folytán heveny alkoholmérgezésben meghalt Az alsó- Szántó Lajos gépföraktára Szegeden Csend6rségi nok - VIIághirU fegyvergyári kerékpárok - Csend6rs6gi diszvlu'f'ógéllek - VilághlPll tunélkuil pathéfo- tus gramofonok - Lemez ujdonságok 6s kerékpár felszerelési ezikkek főraktárosa Z-ótér-lt Várohá meuett (Rákóod oborral eben) Csekély havi törlesztés! Képes főárjegyzékem dijtalanl Csendőrségi Urak legkedveltebb bevásirlási helye

7 1916 február 1 CSENDŐRSÉGI LAPOK ' 43 A gllllijloiif hlll'('7okból

8 44 CSENDŐRSÉG! LAPOK 1916 február 1, biróságok helytelenül állapitották meg, hogy vádlottat gondatlanság azért nem terheli, mert nem ő birta rá sértettet a pálinka ivására és nem is láthatta előre, hogy ebből a sértett halála szükségképen be fog állani Mert ha ezt előre látta volna : ugy nem gondatlan, hanem szándékos cselekmény lett volna Az pedig, hogy a pálinka megivása nem a vádlott rábeszélés ének, hanem a fogadás általi ingerlésnek az eredménye yolt: a tényálláson mit sem változtat, mert a sértett könnyelműségének felhasználásával mégis a vádlott idézte elő a halált okozó cselekményt Minthogy pedig vádlott a l,özönséges élettapasztalás szerint előre láthatta, hogy ily mennyiségü szesz egyszerre való mogivása életveszélyes: cselekvése kimeríti a gondatlanság elemeit (Ld Curia 1163/1914 sz hat) Ugyancsak elitélte a szeszkimérőt gondatlan emberölésért, ki a tudomása szerint alkohousta vendégnek azonnali togyasztásm 11 deczi rumot szolgáltatott ki, minek folytán ez nlkoholmérgezésben meghalt (Curia 7813/1913) A háztulajdonos felelősségét a btk 290 -a alapján mondotta ki a Cnria 8218/91 1 sz itéletében oly esetben, midőn a kapubejámt közvetlen közelében levő pinczelejáratba lezuhant és sérüléseibe belehalt, a lakház viszonyaival nem ismerős idegen ; minthogy védőkészülék vagy záróuitó nlkalmazvlt nem volt A megokolásban ki van fejtve, hogy szabályrendelet hiányában elsősorban a háztulajdonos tartozik gondoskodni, hogy a közbiztonság szempontjából veszélyes hely megfelelő védőkészülékkel legyen ellátva Az kétségtelen, hogy ily készülék alkalmazása nélkül a nyitott pinczelejárat sötétben vagy gyenge világitás mellett életveszélyes Tény, hogy vádlott, özv P L -né háztulajdonosnő házában a kapubejárat közvetlen közelében levő pinczelejárat a lezuhanás meggátlására alkalmas vódőkészülékkel vagy záróajtóval ellátva nincs; azt pedig, hogy e mulasztás folytán baleset származhat, vádlott közönséges gondossággal is előre láthatta Ez'ért az alsóbiróság helyesen állapitotta meg a vádlott beszámitható gondatlanságát annál is inkább, mert a beszámíthatóságot nem szünteti meg az,a körülmény, hogy az eredmény bekövetkezését magának a sértettnek ittassága is előmozditotta A Curia 2211/1914 sz határozatában gondatlanságért vonja felelősségre a házmestert, ki téli időben a sikos járdát homokkal behinteni elmulasztván, ezáltal előidézte az arra haladó sértettnek elcsuszását, miből nyolcz napnál hosszabb ideig gyógyult sérülést szenvedett A házmester kötelességéhez tartozik ugyanis a ház előtt levő járdát téli fagyos időben oly karbn tartani, hogy a járókelők testi épségét ne veszélyeztesse A tényállás szerint vádlott házmester 1910 január 27-én a hóval boritott járdát meglocsolta, de elmulasztotta homokkal vagy hamuval behinteni, ugy hogy a viz megfagyott s a járda oly sikos lett, hogy az arra járó utas elcsuszva, nyolcz napot meghaladó gyógytartamu sérülést szenvedett Mivel a házmester e mulasztása és a sértett balesete közt az okozati összefüggés meg van s vádlott ezt előre is láthatta : a házmester gondatlanságát meg kellett állapitani E jogesetek ísmertetéséből azt a következtetést kivánom levonni, hogy hazánkban részben a nép vérmérséklete és fegyelmezetlensége, l'észben a népnevelésnek elhanyagoltsága következtében a gondatlanság - más országokkal összehasonlitva - igen sok áldozatot szed ugy emberéletben, mint vagyonban Bizonyságai ennek a megdöbbentően nagyszámu vasuti és villamos szerencsétlenségek, a négy éve Budapesten, valamint a közelmult napokban Mármarosbag történt tömeges faszeszmérgezések, az 5-6 éve Oköritón előfordult s több mint 300 emberéletet elpusztitó nagy szerencsétlenség, a szegedi gyufagyári katasztrófa stb, melyek átlag évenkint nehány száz emberéletet pusztitanak el, mit nagyobb gondosság mellett el lehetne kerülni Ezen csak a népnevelés fokozása, a népnek nagyobb fegyelemre és józanságra szoktatása és a közrend közegeinek fokozottabb ellenőrzése segithetne, mihez nem kis mértékben a csendőrség és rendőrség népnevelő közremüködése is hozzájarulhatna! KÉPEINKHEZ A gallipolii harczokból Kezdete óta elzárt harcztér volt a Dardanollák elleni harczok szinhelye a világháboru többi harczszinterétől Semleges országok estek közbe s ezek semlegességének megsértése nélkül nem mehettünk török szövetségeseink segitségére De azért a mult évi február hóban kezdődött angol-franczia támadásokat hősiesen kivédték a törökök maguk is Feltartóztatták a nagy erővel támadó ántánt csapatait ugyannyira, hogy az a közel egy évig tartó erőszakos támadások daczára sem tudott emlitésre méltó eredményt elérni a Gallipoli félszigeten Mint biztos eredményre, ugy mentek az ántánt csapatai a mult évben Törökország ellen Előbb tengeren kezdték meg a támadásokat, majd kierőszakolták a szárazföldre való kiszállást is, de ott aztán meg is rekedtek véglegesen Közel egy év óta, a roppant ember és municzió és nehány hadihajójuk feláldozása daczára egy és ugyanazon helyen vesztegeltek A semleges államokon keresztül kapott rövid hireink azóta folyton csak Anafortál'ól, Ariburnnról és Seddil-Bahrról beszéltek Ez a három pont volt a leghevesebb harczok szinhelye, ahol az ántánt erőszakoskodó csapataival szemben a képeink egyikén bemutatott Liman von Sanders pasa, egyébként német tábornok vezette a jól sikerült védel-, met, más segitség hiányában csupán a mindenütt jelenlevő német tengeralattjárókra utalva, amelyek folyton nyugtalanitották az ántántnak a Dardanellák körül lézengő flottáját Most már vége az angol-franczia csapatok dardanellai dicstelen szereplésének Amint Szerbiában annyira előre haladtunk, hogy az időközben szintén harczbalépett Bulgárián át a törököknek segitséget nyujthattunk, mindjárt zavarba jött az ántánt hadvezetősége s nem tudta eltaláini hamarosan, vajjon a Gallipolin védekezzék-e tovább, vagy hasonló czélból Szalonikiben összpontositsa a másutt nélkülözhető c apatait Harmincz és feleseink aztán megadták nekik a további lökést, észretéritették őket Menekülni, csak minél előbb menekülni a Dardanellák környékéről : ez lett az ántánt legujabb jel- Nedves lábak ellen csak ugy védekezhetünk, ha bakancsot, csizmát a rég bevált izoláló hatásu CAMPOLIN törvényileg védett vízhatlan bőr kenőcscsel kenjük - Kérjen prospektust az egyedüli gyártója : czégt6l, Budapest, V kertt- let, Váczi-ut 3 ám Krayer E és Társa Pi6k: V ker, Váczí ut 6 ás IV ker, Királyi Pál utoza 00 (Kálvin-Ur mellett) m ker, F16rián tér 18 SL Ujpesten: Árpád-ut 060 UÚD

9 CSENDŐRSÉGI február 1 szava Hamarosan megszöktek a Gallipoli félsziget fen tebb emlitett pontj aüól Folyó hó 9-én pedig végső állásukat : Seddil-Bahrt is kiüritették s igy Konstanti nápoly is felszabadult a közvetlen veszedelem nyomása alól Szabaddá lett tehát a Dardanella front s ezzel kevesebb lett a világháboru óriási kiterjedésii szin tere is HIREK Adományok A vak katonák j avára, a szenttamás kutaspusztai örs kezdeményezésére, deczember 2G-án rendezett j ótékonyczélu tánczmulatság tiszta j övedelme ként a szenttamáskutaspusztai örs 1 03, ugyancsak a vak katonák javára a szemlaki örs 20 és a diósgyőri 8, a mezőcsáni örs pedig felerészben az özvegyek és árvák, felerészben pedig az orosz fogságban levők részére 8, végül a herkulesfürdői örs az özvegyek és árvák javára 58'40 koronát küldött be hozzánk Az összegeket ren deltetési helyére juttattuk Egy rablóbanda elfogása Vasvármegye közbizton ságát a mult tavasztól kezdve, a cs és kir 83 gyalog ezredtől megszökött négy kóborczigányból alakult rabló banda, ugyszólván állandóan veszélyeztette A fegyve resen csavargott gonosztevők oly nagy elővigyázattal éltek, hogy elfogatásukat - noha I:l csendőrség állandóan éber figyelemmel kisérte mozgásukat - egész az év végéig sikerült elkerülniök Vakmerőségük pedig oly nagy volt, hogy novemberben, csak a körmendi köz igazgatási járásban, alig 1 0 nap alatt 1 2 betöréses lopást és egy rablást követtek el és ugyancsak ez idő alatt egy alkalommal az erdőben reájuk bukkant ivánczai örsbeli j árőrre is rálőttek Bitter Ferencz körmendi örs beli csendőr ez őrmester a rablóbandának az ő kör letében történt felbukkanásáról tudomást szerezve, az ellen a nyomozást a legnagyobb erélylyel bevezette és novemberben megszakitás nélkül 22, deczemberben 1 8 é s j anuárban 1 1, összesen tehát 5 1 napon át vezetett kitartó nyomozás alatt Horváth Károly (Vesó) :3 éves, molnaszecsődi illetőségü ezigányt november 26-án haj nalban, Molnaszecsődön, akivel szemben ugyanaklwr fegyvert használt, továbbá Erdélyi Pál (Pepi) 23 éves, szintén mohaszeesődi illetőségii ezigányt, deczember 9-én éjjel, a fehérmegyei Móron, mig Forgács József (Gez só) kerezai illetőségü, 24 éves czigányt, ueezember 19-én Bécsben és végül Horváth János (Milus), 36 éves mbgyarnádaljai ezigányt, ki a banda fej e volt január 3-án Döbörhegyen, az egyik orgazda lakásán elfogta és azokat a kat'mai hatóságnak, a nyomozásközben szin tén elfogott több orgazdát az előkeritett bűnjelekkel együtt pedig az illetékes biróságnak átadta Kérelmek Tuduk György, Barezánfalva máramaros megyei örs ön szolgáló csendőr kéri Fehér György esendőrt, kivel ben a gy e, 4 z ászl-nak 1 3 sz-nál Nagyváradon együtt szolgált, hogy czimét, egy fontos ügyből kifolyólag közölj e vele - Kovács István VIII csendőr, Baraszópatakon (Csikmegye, u p Gyergyótölgyes) kéri fivérét, Kovács F csendőrőrmestert, hogy j elenlegi czimét közölje vele - Kazinczi István, Torda-Aranyosmegyében, Fehérvölgyön állomásozó csend őr, kéri a II sz csendőrkerület állományában szolgáló Kazinczi Péter csendőrt, hogy czimét közölj e vele A világ legjobb h - k - armon I al Orgonahangu, 'il váltóval 7 K finom 9 K Csodásan erős hangn, 3 igaz váltóval 1 K Egész zenekari hangu 4 igaz váltóval 14 K Erős aczél hanguak 18, 20, 25, 40 K Finom kétsoros harmonikák, három sorosilk, gramatikus hangnak is készülnek 45 LAPOK KÜLÖNFÉLÉK Egy német katona leveléből Egy német katona irja a harcztrről : - A francziák kényelmes módot választot tak arra, hogy foglyokat szerezzenek Tegnap este vilá gító rakétát lőttek át hozzánk két ráragasztott czédulá val együtt Az első czédula: Mit vesztetek, ha odaát maradtok? Hideg, egészségtelen fedezéket, rossz, gyatra élelmezést, kemény bánásmódot! Jöjjetek át! Ma este sonka lesz, fehér kenyér, vörösbor, kávé, pálinka, 'a mennyi tetszik Jöjjetek át! Mit kaptok nálunk? Jó, meleg hajlékot, bőséges élelmet, szelid bánásmódot Jöjjetek át Második czédula : Békekötés után a német katonaszökevényeket nem adjuk ki Németországnak Tet szésük szerint Francziaországban maradhatnak, vagy a gyarmatokra mehetnek Ha tetszik, semleges államot is választhatnak! Svájcz játékárukat gyárt Zürich ből irj ák nekünk: Svájczban, a mely sokat szenved ipari tekin!letben a há ború miatt, a legnagyobb kár a berni kantont érte Itt a fametszés igen elterjedt iparág, a mely az idegen forgalommal is összeköttetésbfln volt, mert a svájczi ki rándulóhelyeken, de még a külföldön is szivesen vásá rolták a finom kivitelü fürészmunkákat Vigaszképen most Brieuxben elhatározta az ipari egyesület, hogy j átékárukat fog gyártani Új és érdekes tárgyakat akar nak előállítani, de a német ipart nem kivánj ák ezzel háttérbe szorítani Brieux rajzolókat és ügyes mestere ket szerződtetett s rövid idő alatt sikerült egész sereg eredeti j átéktárgyat előállítani az elmult karácson yra Szerkesztői üzenetek G M 1889 Egy vadászati szaklap véleménye alapján közölt üzenetünkbe hiba csúszott be A j elzett üzenet akként értelme zendő, hogy a vadászterület őrzésével megbizott egyéneknek (vadászcselédeknek Istb) a tulajdonos vagy bérlő engedélye mel lett, a főszolgabiró által kiadott vadőri vagy felügyelői és ezen kivül a m kir adóhivatal által kiállitott fegyverigazolványnyal is kell birniok, mely részükre a vadászati adó alóli montesség igazolására szolgál A község által kiállitott fegyverigazolvány ilyennek nem tekinthető T M Kenyérrel leondő ellátásukat «részleges«igazolvány mellett fedezhetik, melynek kiadása iránt a város tör,:ényht6: ságához kell fordulniok Ez igazolvány azok reszére álhtando kl, a kik nem saját háztartásukban étkeznek Somogyi A oselekmény az 1907 évi V tcz 33 a) p ont jába ütköző hihágást képez, melynél a törvény rendelkezésemek meg nem felelő mértékek vagy mérőeszközök, az idézett tör vényczikk 36 -a értelmében elkobzandók Schmied Fel'encz A csendőrséghez beosztott népföll,elők szolgálata, az őrszolgálat fogalma alá nem vonható Izsó csendőr Kérheti örs kihallgatáson 1887 J elz ett tanfolyam a háború alatt szünetel H B Aki az örs közétkezésében részt nem vesz, az előirt napibetét befizetésére sem kötelezhető Fűtés és világitás czimén azonban bizonyos hányadnak hozzájárulásként való fizetése in dokolt Molnár csendőr Szolgálati ügy Zs J A csendőrségnél népfölkelési tényleges szolgálatot tel jesitő nyugállományu és volt csendőrök, ezen szolgálati beosztá sukban az idősebb évfolyamok behivása esetén is megmaradnak Hál'mas honvéd Háború alatt a tiszti állomány kiegészi tése szünetel S M N em számitható be Gram O On Csodásan erlls, tiszta hangu be szélőgép 30 K, nagy Uniollt szerkezettel 36 K -Legszebb az összes dalok, zenék, operák, tréfás elő 3 K- g adások stb 60 lemezek fill től han i Javitási mgterem Árjegyzéket az összes bangszerekrö! Ingyen küld s '""'l'!!b/j('"jin/ljjj Mogyoróss, Gyula :err Budapest, Bákóozi-ot 71 szám

10 CSENDŐRSÉGI 46 Takarodó A honvéd állomásparancsnokságoknak IjZ állomás közrendészeti, fegyelmi- és szolgálati ügyeire vonatkozó szabály zatszerü rendelkezései - nézetünk szerint - a csendőrségre annyiban szintén mértékadók, a mennyiben az ilyen ügyekben külön intézkedések fenn nem állanak A kérdéses ügyben tett korlátozó rentlelkezés - bár a csendőrségre is érvény Szolg_ szabályzat I részében foglaltakon alapszik - a csendőrségre csak akkor nyt'rhet alkalmazást, ha arra határozottan kiterjesz tetett vagy ha ezirányban a csendőrkerületi" parancsnokság részé ről analog intézkedés tétetett A kérdés érdemi részének elbirá lására az illetékes csendőrkerületi parancsnokság lenne hivatott M J Szásztyukos A közszolgálati alkalmazottak háborús segélyéről szóló XXII tcz a csendőrségre nem terjed ki Papi párbért a nős csendőrlegénységnek is fizetnie kell 2 Nézetünk szerint a kereskedő nem kényszerithető, hogy ítrujm - kivéve a kincstári j övedéket képezőket - bárki ki vánságára eladja J J< 90 Hl09 julius hó l -ével, mint vezérőrnagy nyugdijaz tatott, mely alkalomból részére az aitábol'llagyi czim és jelleg adományoztatott Háborús segélyben sem a tényleges, sem a nyug állományu csendőregyének nem részesülnek 2 Nincs kilátás V J népf A hadisegélyre való igényt, a községi előlj áróság összeü'ása alapján a járási foszolgabiró állapitja meg Az ide vonatkozó utasitás értelmében segélyre igénynyel bir többek közt a bevonult neje akkor, ha őt addig is egészben vagy rész, ben a bevonult tartotta el saját keresetéből Minthogy azonban az ön esetében e lényeges feltétel nem áll fenn, alig hiszszük, hogy az előljáróságnak ez ügyben elfoglalt álláspontját az ün javára megváltoztatnák Vas){apu Csapatoknál a fegyelmi uton való lefokozás a Szolg szabályzat L Rész, 658 pontja értelmében, megintési j egyzőkönyv alapján történik olyan esetben midőn az altiszt ismételt figyelmeztetések és fenyitések daczára fegyelmetlen és szabályellenes magaviseletével fel nem hagy, illetőleg magatar tása a j avulására kitüzött idi) alatt meg nem változik Heu dkiviili A csendőrségi szervezeti utasitás 25 -ának módositása nincsen tervbe véve Szabolcsi csendőr 1 Az örsre beosztott népfölkelők, mint az örs küzétkezésében álland6an résztvevő egyének, a napibetét fizetése te4intetében ugyanolyan elbirálás alá esnek, mint a többi csendőrjegénység s igy magánügyben nyert szabadságuk idejére, a napibetét fillér lovonása után részükre visszafizetendő 2 Az előbbiekből folyólag a Cs-20 i elzetü határozványok Il fe jezet, 3 jlont, utolsóewtti bekezdésében foglaltak irányadók ll a\'as A két fogalom egyértelmü K J Az évre szóló zsebkönyvet, a pénz előleges be küldése mellett, a m kir III sz csendörkerületi p arancsnok ságnál mogrendelheti Elmult évfolyam okból való zsobkönyvek nincsenek készletben Had oyánczu csendőr Miután alig foltételozhetií, hogy a tisztitószerek kiszolgáltatása folytán a közgazdálkodás vagyona érzékenyebb károsodást szenvedne, már méltányossági szem pontból is helyénvaló, hogy azokat az ürs közgadálkodásának nem 1'észes beosztottjai is használhassák Nagy l upsai örs Forduljon Várnay és fia budapesti nyom tatványszállitó czéghez Tanácstalan 1 Szolgálati ügy 2 Az ottani lakbérszabály :'mtot, illetőleg helyi szokásokat nem ismervén, nem áll módunk ban az ügyre nézve tanácsot adni V 1\1 csendőr Legénységi egyének nősülésénél meghatározott üsszogszerü házassági óvadék kimutatása előirva nincs ugyan, ae természct('s, hogy oly minőségü anyagi segély létezése megküve teltetik, mely biztositj a, hogy a tervezett házasság által a há zasulandók anyagi helyzete javuljon és megélhetésük biztositva legyen 1 J J 1 Nem értjük 2 Igen 3 30 nap 4 Igen 5 Ha külön intézkedés nem korlátozza : igen 6 Laktanyakörlet alatt, az épület és az azzal egy belteiket képező udvar és kert területe értentlö Ezen a területen a j övés-menés nincs korlátozva 7 Azt nem t);ldhatjuk D O A csendőrségnél népfölkelői tényleges szolgálatot tel jesitő nyllgállományu és volt (lsendörök felváltása nincsen tervbe véve Sorsjegyei nem nyertel{ «1 916» és a dunaszerdahelyi örsnek I LAPOK február 1 H IVATALO S RÉ SZ, " SZEMÉLYI ÜGYEK Legfelsőbb elhatározás : Ő császári és apostoli ki1'ályi Felsége évi január hó 1 7-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával leg kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy : báró Hazai Samu gyalogsági tábornok, honvédelmi miniszter, a württembergi király 6 Felsége által neki adományozott württembergi korona-rend nagykeresztj ét a kardokkal elfogadhassa és viselhesse Ő császád és apostoli királyi Felsége évi deczember hó 26-án Bécsben kelt l egfelsőbb elhatározá sával legkegyelmesebben adományozni méltóztatott : a hadidiszitményes 3 osztályu katonai érdemkeresztet : az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartása elisme réseül : Mészáros Iván, az első honvéd gyalogezrednél beosz tott csendőrszázadosnak O császári és apostoli kiralyi Felsége évi j anuár hó 3-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy : a legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adassék : az ellenség előtt telj esitett kitűnő szolgálatai elisme réseül : Ambrus Gyula, az 1 honvéd gyalogezrednél beosz tott III csendőrkerületbeli csendőr főhadnagy-szám vivőnek Ő császári és apostoli királyi Felsége évi j anuár hó 8-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával: Szányi Árpád ezredesnek, a kolozsvári L számu csendőrkerület parancsnokának, hasonló minőségben a VIII számu csendőrkerülethez Debreczenbe való áthelye zését legkegyelmesebben elrendelni, továbbá : Pfeiffer Károly ezredest, a kolozsvári L számu csendőr kerület beosztott törzstisztjét ezen csendőrkerület és Spalla Aurél ezredest, a pozsonyi V számu csendőr kerület beosztott törzstisztj ét, a brassói VII számu csendőrkerület parancsnokává legkegyelmesebben kine vezni méltóztatott Adományoztatott : a hadrakelt seregnél : 6 császári és apostoli királyi Felsége által erre fel hatalmazott parancsnokság által : az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartásuk elis meréseül : az 1 osztályu ezüst vitézségi é1"em : rdős Menyhért cs ez őrmesternek, a IV sz csendőr kerületben a 2 osztályu ezüst vitézségi érem : Szikszai János őrmesternek, kerületben a VI számu csendőr Ozimbalmot,hegedüt,tárogatót,harmóniumot és az összes fuvó és ütő-hangszereket ugyszintén az?k alkatrész it és húrokat általánosab ehsmerve lem obban szájut Magyarorszá g legelső, legnagyobb és legl"égibb hangszergyára!j:teoz6k ldd4n laiiipz«rfll baedi kiildeuk SCH U N DA V JÓZSEF udv hangszers!!állitó, az orsz O;L 10/ z!lneakadtlmui, va!a!dint az ossze budapesh szmhazak hangszerszállitoja, a pedm-czlmbalom és rekodjtroált ca és kir: Nnrató ldedüll le1tawb1a Alapittatott 1847-ben Budapest, IV ker, Magyar-utcza szám

11 február 1 CSENDŐRSÉGI LAPOK OkÍ1'atilag megdicsértettek : A 3 müködő hadseregparancsnokság által : Gyukits Fernc7 őrmester és Bercsényi Vincze csendőr, mindkettő a II számu csendőrkerület állományában : az ellenség előtt tanusitott kimagasló magatarta sukért a cs és kir 19 hadtestparancsnokság által : Papp Demeter, Csáki Sándor és Tóth Ferencz, II számu csendőrkerületbeli csendőr ez őrmesterek; az ellenség előtt tanusitott kiváló és kötelességhü szolgálataikért a m kir VIII számu csendőrkeriheti parancsnokság által : Czinder János örsvezető cz őrmester, mint a háboru következtében Aradon felállitott csendőrkülönitmény parancsnoka a parancsnoksága alá tartozó legénység buzgó és igen eredményes kiképzése, a közönséggel szemben higgadt, tapintatos, helyes fellépése, nemkülön ben a közbiztonsági szolgálat terén nehéz viszonyok között telj esitett kitünő és kiválóan eredményes tevé kenységeért Csik János csendőr cz őrmester, mint a háboru következtében Aradgáj külvárosban felállitott csendőr különitmény parancsnoka, a parancsnoksága alá tartozó lelgénység buzgó és igen eredményes lúképzése, a közön séggel szemben higgadt, tapintatos, helyes fellépése, nemkülönben a közbiztonsági szolgálat terén nehéz viszonyok között teljesitett kitünő és kiválóan : eredmé nyes tevékenységeért Erdei Albert és Balogh Sándor L csendőrök az önkép zés terén kifejtett igen jó eredményü buzgalmuk, a közönséggel szemben tanu sitott higgadt, ta,pintatos, helyes fellépésük és a közbiztonsági szolgálat terén állandóan nehéz viszonyok között kifejtett igen buzgó és kiválóan eredményes tevékenységükért Eszényi Lajos j árásőrmester, mert mint örs- és járás parancsnok, huzamosabb időn át, de különösen a már 17 hónap óta tartó háboru által előidézett igen nehéz körülmények között minden irányu teendőit páratlan kötelességtudással látta el, s a háboru kezdete óta távol levő szakaszparancsnokát kiváló szorgalommal helyette sitette s minden téren igen jó eredménynyel müködött Szabó Antal, falatka Áron, Ágoston János és Buj dosó Imre j árásőrmesterek, mert mint örs- és j árás parancsnokok általában, de különösen a már 1 7 hónap óta tartó háboru által előidézett igen nehéz körülmé nyek között minden irányu teendőiket páratlan köte lességtudással, kiváló szorgalommal és minden téren igen jó eredménynyel telj esitették Varga József, Szücs Sár dor, Hegedüs László és Gön czi Laj os örsvezető cz őrmesterek, mert mint örsparancs nokok általában, de különösen a már 1 7 hónap óta tartó háboru által előidézett igen nehéz körülmények között minden irányu teendőiket páratlan kötelességtu dással, kiváló szorgalommal ' és minden téren igen j ó eredménynyel telj esi tették F Tóth Imre törzsőrmester szárnyszámvivő és Soós Mátyás őrsvezető cz őrmester, szárnysegéd-munkás, mert mint törzsőrmester szárnyszámvivő, illetve szárny irodai segéd-munkás általában, de különösen a már 1 7 hónap óta tartó háboru következtében igen felszaporo dott szárnyirodai teendők ellátása körül kiváló tevé kenységet fejtettek ki és szárnyparancsnokukat kiváló kötelességtudással, ernyedetlen szorgalommal és igen j ó eredménynyel támogatták Nyilvánosan megdicsértettek : a m kir IV számu csendőrkerületi parancsnokság által : Hegedüs Péter csendőr, a háboru folyama alatt, a hadrakelt sereg érdekében kifejtett buzgó tevékenysége és odaadó szorgalma által elért hasznos szolgálataiért a m kir III számu csendőrkerületi parancsnokság m : Gólyán József örsvezető cz őrmester, a budapesti helviérdekü vasutak kárára a czinkotai állomáson rend so:eesen üzött fa- és szénlopások tetteseinek kideritése körül t anusitott észszerü és leleményes eljárásáért a m kir VIII számu csendőrkerületi parancsnokság által : Kupa Mihály, Bagosi Ferencz, Kapusi István, Pelle s János, Poszmáyer György és Daczó János örsvezetö ez örmesterek, mert mint örsparancsnokok, továbbá Szücs János és Szentimrei J ózsef csendőr cz örmesterek, mert mint másodaltisztek általában, de különösen a már 1 7 hónap óta tartó háboru által előidézett igen nehéz körülmények között minden irányu teendőiket páratlan kötelességtudással, kiváló szorgalommal és minden téren igen jó eredménynyel teljesitették El6léptettek : őrmesterré ' a következő örsvezető czimzetes őrmesterek : évi deczember hó 8-ával : Bankó János, 11 VI!, évi deczember hó 20-ával : Dénes Mihály, a III számu csendőrkerületben, továbbá Magyar Köztisztviselök és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára Köztisztviselői kölosönök törlesztésre Előlegek értékpapirokra Caaládi házak és telepek létesitése rés zv é n Ytá rs a s á g Budapest, VII, Rákóczi-ut 76 sz = Telefo n szám = Ala ptőke 2000,000 korona Elfogadunk Letéteket tak a rékpé nztár! kö nyve cskére 1 Oly takarékbetétek után, melyeket hat hónapi felmondásl idls le kötése mellett helyeznek e l l ntézet ü nknél, 6C!ú (hat) betétl kamatot fizetünk(a tókekamatadó levonbh'al)20iy takarék betét után, m e!>'n él a betevc5 as 1 pontban jelzett felmon dá" ' Időt ki nem koti, fj11tc!ú (ót él fél) betét! bmatot IJzetünk (A t ó kekama tadó levonáúftl) Kölosönök lakbérletiltás ellenében Külfóldi pénznemek vé tele és eladása Sorsj egyeknek részletre és készpénzért való eladása Előleget nyujf,unk értékpaplrokra, sorsjegyek re, vidéki inté zetek részvényeire 8zemélyl kölcsönöket folyósitunk kezesség mellett vagy j e l zálogos biztositék ellenében, jutányos kamattétel mellett Utalványok, Intézvények és chequek beszedését elvállaljuk igen mérsbelt költségek felszámitásával Veszünk és eladunk értékpapirokat, idegen pénzeke t 7

12 február 1 CSENDŐRSÉGI LAPOK 48 Ö1'svezető ez őrmesten'é : a kövútkező csendőr czimzetes őrmesterek : évi deczember hó 20-ával : Tánczos Kálmán és évi j anuár hó l -ével : Zán Miklós és Kecskés Ferencz, a IV számu csendőr kerületben, végül : csendőr ez őrmesterré : a következő csendőrök : évi deczember hó 8-ával : Varga Pál és évi deczember hó 1 4-ével : Domokos József, a VII, évi deczember hó 2 1 -ével : Szabó Mihály a VI, évi j anuár hó l -ével : Marosán János Kingya Axent, Jósa Vazul, Gruits Jjá zár és Boros Tamás a II, Tar Mihály és Gézafi Mózes, a VII és évi j anuár hó 1 6-ával : Engel Mózes, a IV számu csendőrkerületben Kineveztettek : évi január hó 1 6-ával : Zieglel' Emil, VII számu csendőrkel'ületbeli őrnagy, ugyanazon csendőrkel'ület Marosvásárhelyre kikülönitett törzstisztj ének segédtisztj e, ugyanazon csendőrkerület marosvásárhelyi szárnyának parancsnokává Márialaky Imre, VII számu csendőrkerületbeli száza dos, marosvásárhelyi szárnyparancsnok, ugyanazon csendőrkerület Marosvásárhelyre kikülönitett törzstiszt j ének segédtisztj évé Tóth Antal II, a IL, Pápai József, Illés József és Uhlyárik József, az V, Horváth András L, Boros Miklós, Vámos József, Gelencsér Mihály és Barcsi János, a VI, Fülöp Áron, Bardócz Károly és Rutkai János, a VII számu csendőrkerület állomá nyában Áthelyeztettek : évi j anuár hó 1 6-ával : nemesszeghi Nemesszeghy László, IV számu csendől' kerületbeli százados, beregszaszi szárnyparancsnok, ha sonló minőségben a II számu csendőrkeiülethez : Karán sebesre és Fonyó Jenő, II számu csendőrkerületbeli százados, karánsebesi szárnyparancsnok, hasonló minőségben a IV számu csendőrkerülethez : Beregszászra évi február hó l -ével : a m kir belügyminiszter urraljegyetértőleg :: Reschner Gyöző, I számu csendőrkerületbeli főhad nagy, székelyudvarhelyi szakaszparancsnok, ugyanazon csendőrkerületben hasonló minőségben : Topánfalvára _ fsiin+to"j+ois"e+fl i I i t i I t : 1 i I Uárnav és fia, Budapest, UI, Gyár-utcza Z6 csendőr járásőrmesterré : évi deczember hó l -ével : a következő őrmesterek : Kulcsár Márton, Czindel Szilveszter, Poór Laj os, Gyukits Ferencz és Mészáros Károly, a IL, valamint Lády Gyula, az V számu csendőrkerület állományá ban ; továbbá : évi j anuár hó l - ével : Szabó Mihály, Bardócz Mózes, Magyari András és Tóth Ferencz II, az L, Nyomtatványok Sapkák Keztyük Kardbojt Cell u loid kézelő és nyakravaló Czipőkrém Fegyverzsir Borotváló készlet 6, ID és 2D éves szolgálati kereszt stb stb gépáruháza 17 év óta létezik Szegeden, a városi bérpalotában t t t t Képes nagy árjegyzékem dij talan u l k U l d öm t : t } : : - Képes nagy árjegyzékem dijtalanul kuldöm Egyed ü l nálam kap h atók a Hel ical, Premier, Postieion, Britania, Eska és saját öszeállitásu legkedveltebb hegyi kerékpárok E gépekből hadseregunk részére is szállitottam Pathé tunélküli beszélőgépek, lemezek és varr6gépek óriási választékban, kedvező részletfizetésre is Nagyvárad, Bnükovszki-nl 24 Szeged, Kárász-u 9 A háboru o kozta sze m é lyzet h iány m iatt egye l őre csak szegedi f6üzletünk- ből k ü l d e m é nyü n ket, I Kárász-u 9 t azért a i nt ézz ü k el m egren delés e ket czimez n i kérj ü k a postai Szeged,

13 X évfolyam Budapest, 1916 fe bruár 10 5 szám "" " CS'ENDORSEGI LAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félévre Egész évre 12 korona Negyedévre 3 korona 1-én,1Q-énés20án 6 korona Megjelen minden hó SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budapest, IV, Egyetem-utcza 4 sz A nemi eltévelyedések és a bűnözés Irta : Székely Vladimir, budapesti ker kapitány (Yége) Azoknak a szerencsétleneknek IS - mondottuk - akiknek nemi élete csak árnyéké16t, van egy sötét pamzitájuk : a férfi prostituált, ki a perverz hajlandóságokat zsaroló, szipolyozó módon kamatoztatja a maga hasznára A férfiprostituczió a legrégibb időkbe nyulik vissza Már az ókorban voltak férfi prostituáltak Görög, római államférfiak, a római imperátorok, Nero, Hadrianus udvara csak ugy hemzsegett a csupaszképii férfikedvesektől Többnyire rabszolgák voltak, kik áruba bocsátották gömbölyded idomaikat Szabadságot és vagyont hozott ez nekik, nem is szólva arról, mennyi befolyást biztositottak nekik a pásztorórák a közügyekl'e A középkor is többé-kevésbbé kedvezett a férfiprostituáltaknak A lovagkor ti:ineményes magaslatra emelte ugyan a nőt, ie később, az ugynevezett sátánmisék ocsmányságai ismét felvirágoztatták a férfi szerelmet A szónak szorosabb értelmében a férfiprostituált inkább az uj abb idők terméke A második franczia császárság alatt például már valóságos szervezetre tett szert a perverz szeretkezések szolgálatkész söpredéke, mely -többnyire a szegény néprétegek ziillöttjeiből kerl:ilt elő Ma pedig jóformán minden nagyvárosban akadnak szép számmal férfiprostituáltak, akiknek - mintegy titkos megállapodás szerint - meg van a maguk strichjük s találkahelyük Budapesten az Erzsébettéri kertet, Dunapartot és Városligetet, nemkülönben a fürdőhelyeket frekventálják, ugy hogy sokszor van a rendőrség elriasztó közbelépésére szükség Mint érdekességet emlitj iik meg itt, hogy voltak Francziaországban egyenesen férfibordélyok is Ilyen -alakult Párisban a Louvre tőszomszédságában 1820 ban, mely teljes hat esztendeig tartotta fenn magát A bentlakók állandóan orvosi vizsgálat alatt voltak Leplezettebb formában még a mai napokban is voltak Párisban férfibordélyok A rue de st Martin-utczában például 1905-ig egy garniszálló volt, melynek homo 'Bexualis tulajdonosa nemcsak röpke órákra adott ki szobát a bajuszos szeretkezőknek, hanem kl:ilön öt-hat éves fiatalembert is tartott raktáron, kiket pénzbeli ellenszolgáltatások mellett szivesen bocsátott rendelkezésre a férfiszerelemre vágyakozóknak Akadt is, ki lakásán mindig egy féltuczat fiatalembert etetettitatott s általában j ól tai;tott A prostituált férfi természetesen már a legocsmányabb fajtáju Még a prostituált nő mellett sok mentség szólalhat meg A nyomor, fékezhetetlen vér kerget sokat a becstelen életre A férfiprostituáltnál azonban mindez már nem jöhet számba Czinikus üzletemberek, kik az emberi méltóságot tapossák sárba, perverz állatiaskodásnak is odadobva magukat - pénzért Önként következik tehát, hogy erkölcsi lealjasodásuk mihamar átsüpped arra az ingoványra hol a kriminalitás kezdődik Majdnem valamennyinél ugy is van Tolvajok, szélhámosok és gyilkosok vannak köztük, a zöme a?:onban a zsal'ol,s becstelen kultuszát üzi Nekik vesziteni valójuk nincs, de annál több pénzelő partnm'eiknek, kiknek 1ársadalmi állása : egész exisztencziája egy percz alatt összeomolna, ha féltve őrzött titkuk nap fényre jönne_ :Még a börtön is integet feléjiik A legtöbb állam a homosexualitást büntető törvények büntető paragrafusai között örökitette meg többé-kevésbé sulyos biintetéstételekkel Igy Németország, Ausztria, Magyarország, Norvégia, Svédország, Dánia, Oroszország, Bulgál"ia, Svájcz legtöbb kantonja és a legkeményebb en Anglia, hogy Wilde Oszkár, a nagy költő tragédiája is bizonyit ja Ellenben hatályon kivül helyeztek minden megtorló intézkedést Francziaországban, Belgiumban, Hollandiában, Török-, Olasz- és Spanyolországban Ott tehát, ahol nemcsak orvostanárok, hanem a büntetőtörvénynyel kezükben szigoru birák is mondanak véleményt és itéletet a férfiszerelem titkai felett, a homosexuálisok kész zsarolási tárgyak is, kiket szerelmi klientelájuk akár egész élebén át is zsarolhat A fővárosi rendőrség számtalan esetben nyujtott már védelmet az ilyen szerencsétleneknek, akik már csak akkor fordultak a rendőrség segitségéhez, mikor egy-ogy ilyen zsaroló már-már türhetetlenné vált A panaszosok még akkor is feljelentéseikben rendszerint elhallgatni igyekeztek zsaroltatásaiknak igazi hátterét Kisérletez- HeO'edu t harmonikát, c-oo'atót, és többi hagszereket általános n e', MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB HAN GSZERGY ÁRA as -- STOWASSER J - ehsmert legjobb gyártm BzálllL os é kir udvari és hadsereg szállu, a Rákóozi-Tárogató feualálója, Budapest, II, Llmozhid-utoza 5 - Gyára : On\öház utoza 3 - Régi hangszerek jan- tása, vétele és beoaeréléa - Árjegyzék minden hangszer ről külön küldetik

14 ,')0 CSENDŐRSÉGI LAPOK 1916 február 10 tek, próbálkoztak sőt, amint a felelősségre vont szipolyozójuk már csak hosszuból is rátért arra, hogy mik is azok az összeköttetések, melyek a folytonos pénzkövetelésekre felbátoritották, ij edten vissza is vonták panaszukat Kivált, mikor a minden hájjal megkent gyanusitott igy érvelt : - Elcsábitott, hálój ába keritett Tönkre tett testileg, erkölcsileg Ha az egész vagyonát odaadja, akkor sem kárpótolhatna Ebbe az utóbbiba a zsaroló delikvens ugyan szivesen belemenne Utólag azonban rendszerint kiderül, hogy a «tönkretéteiu nem oly szivinditó Magától züllött, lealjasodott emberről van szó, aki proffesszionátusan élősködik s leselkedik az ilyen áldozatokra De még tovább is mennek ezek a férfiprostituáltak akik hivatásukká tették maguknak hogy mások nemi, rendellenességeiből pumpoljanak Kivetik a hálójukat olyanokra is, kiknek eszük ágában sincs férfibájakra pályázniok Sok ilyfajta exisztencziá lézeng a nagyvárosok homályában Goron M a párisi rendőrségnek volt detektivfőnöke külön szemelvényeket szentel emlékirataiban a «mesterdalnokokn -nak, mint ahogy a párisi néphumor elkeresztelte ezeket a perverz szerelemmel revolvereskedő vitézeket A jellemzés kedvéért egy-kettőt ismertetűnk : A zsarolás a faj talanság elválaszthatatlan kisérője - írja Goron - mert mindfln férfi, aki még nem vetkőzött Iii teljesen önérzetéből, inkább pénzét áldozza fel, semhogy a rendőrség leplezze le szégyenét Ezek a szerencsétlenek tehát a «mesterdalnokok)) könnyen szerzett prédái A zsarolások legszokottabb neme az áldetektivek szerepeltetése Módomban volt számtalan ilyen esetet feljegyezni Sajnos, néha nemcsak a fajtalanságnak áldozók, hanem teljesen ádatlan emberek is kerülnek a «mesterdajnokob csapdáiba Vannak férfiak, kiknek semmi takarni valójuk nincs, de erély telen ek és gyávák és inkább kifosztatják magukftt, semhogy a rendőrség védelmét vegyék igénybe Megfélemlednek, inukba száll a bátorság a mosdatlan gyanu>litás vagy fenyegetésnek már hallatára is A Buis de Boulogne-ban, a Champs-Elyséen vagy nyilvános parkokban sokszor esik meg, hogy egy-egy idősebb urat megszólít egy fiatal ember majd két férfi rárohan a meglepett öreg emberre s mielőtt az egyáltalában csak egy szót is szólhatott volna, letartóztatottnak jelentik ki - Detektivek vagyunk! - mondják harsány hangon, - Mit müveltek? A fiatalember sirva elmondja, hogy az öreg ur szerelemre csábit ja - No látja vén lump! - kiabálja az egyik detektiv - a czinkostársa vallott Rögtön int az egyik arra baktatóbérkocsisnak s betuszkolja a «letartóztatott )) öreg embert, ki az ámulattól szóhoz sem tud jutni Aztán feltűnően odaszól a kocsisnak : - A rendőrségre! Az uton a detektivek természetesen szóba elegyednek a (detartóztatottaltt Ez ugyan erélyesen tiltakozik a meggyanusitás ellen, alapjában véve azonban kezdi belátni, hogy a két detektív és a «czinkostárs )) vallomásával szemben nem nagyon adhatnak neki hitelt Ép azért még meg is örvend annak, mikor a kót detektiv egy pár frázis után kij elenti, hogy nekik sincs inyühre, hogyha egy ilyen tisztes polgárt a veszélybe kell dönteniök és megfelelő ellenszolgáltatás mellett akár szabad utjára is eresztik Ezt az ajánlatot majd minden lépre csalt hozsannával fogadj a és szivesen feláldozza készpénzét, óráját, gyiirüjét és egyéb ingóságait Akkor azután az áldetektivek megállitják a kocsit és a kifosztott mehet Előbb azonban megintik, nehogy ujra találjon szeretkezni A legritkább esetekben van a megzsaroltakban annyi energia, hogy rászedetésük históriáját a rendőrségre bizzák Rendesen hallgatnak Igaz, hogy bátorság is kell az ellenkezőjéhez, mert botrány nélkül nem megy végbe a dolog s nem minden embernek közömbös, hogy mások mit gondolnak felőle Néha előfordul, hogy az áldetektivek olyan emberre bukkannak, aki nem engedi magát megfélemliteni és ellenáll Abban az esetben a gazemberek igen hirtelen eltakarodnajr s ugyancsak gyors léptekkel távoznak, nehogy az igazi detektivek kezére jussanak Felette kómikus és mégis komoly kalandja akadt egy párisi templom sein-estyésének, aki mintegy husz esztendeje szolgálta már az Ur ügyét s kit általában tisztességes derék emberként ismertek Egyik napon az ő kerületébe tartozó rendőrelőljárónál jelentkezett, aki az egyházfi személyes ismerre lévén, szivélyesen fogadta - l\iiért akar sürgősen velem beszélni? Lopás történt talán a templomban? - Igen, komisszárius uram! - felelte a sekrestyés szomoruan És könnyekbe fuló szóval folytatta : - a tolvaj magam vagyok - Mi jut eszébe? - kaczagott a rendőrtiszt - Az egész város tetőtől talpig derék embernek ismeri Hogy mondhat ilyet? - Sajnos, mégis én vagyok a tolvaj Nemcsak a templomot loptam meg, ami elég rossz, hanem még a szegényeket is, ami még rosszabb A plébános ur több ször vette észre, hogy a sekrestyében pénz hiányzik B engem meg is bizott, hogy ügyeljek Csakhogy én vagyok a tolvaj A rendőrtiszt sejtette, hogy ennek a dolognak nem mindennapi háttere van és szorgos kérdezősködés alá Ha fáj a feje :sz!j: Z!:n: em Beretvás-pastillát mely 10 peroz alatt a legmakaosabb migraint ás fejfájást elmulasztja - Ára li Kapbat6 minden gy6gytárban Kásziti Deretvás TaD14s gy6gyszerász Kispesten Orvosok által aj ánlva Három doboznál üigy postai sznllitás

15 1916 február 10 CSENDŐRSÉGI LAPOK 51 A gulliltollt hurcyokbói - Táborozó tórók katonák

16 M CSENDŐRSÉGI LAPOK 1916 február 10 vette a gondnokot V égre ki is vette belőle az igazságot - Egy hónappal ezelőtt - beszélte zokogva az öreg ember - a Luxemburg-kertnek egyik illemhelyére mentem Egy fiatal ember állott mellettem s valami ocsmány megjegyzést tett, melyre én, bár máskor nagyon tartózkodó vagyok, tréfával feleltem Ezért megbüntetett az Isten Mert abban a pillanatban, mikor az utczára megint kiléptem, két ember termett mellém és rám kiáltottak : - Csak gyorsan vén lump, gyerünk a rendőrségre l Legalább nem fogod tagadni, hogy tetten értünk! - Nem csináltam én semmit! - feleltem - J ó, j ó Mindent láttunk és hallottunk Ijedten kérdeztem, hogy- kikkel van dolgom - Az erkölcsrendészeti osztály detektivjei vagyunk! - felelték gunyosan, - Azt öreg ugy is tudni fogod, mert ez bizonyára nem az első eset, hogy fiatal emberekkel találunk Egész testemben reszkettem Rettenetes volt elgondolnom, hogy engem, az egyház emberét az erkölcsrendészeti osztály emberei letartóztatnak, hozzá oly időben, mikor a vallásosság ellen hadj áratot inditanak Mindent felajánlottam tehát az állítólagos detektivek nek, ami csak nálam volt Pénzemet, órámát Ezek mindent elveltek és nagylelküen utamra engedtek Egész boldognak éreztem magamat, hisz elkerültom It botrányt, de sajnos szenvedéseim csak most kezdődtek Rá következő napon épen az oltárt poroltam, mikor egyszerre az oszlopok mögül egy ember lépett elő - Ön a sekrestyés? - kérdezte ridegen - Igen! - válaszoltam udvariasan -- Nagyon szép Majd megtanitom magát Először fajtalankodáson tetten éreti magát, azután megvesz tegeti a rendőrség embereit Tagadása hiábavaló, a detektivek mindent bevallottak nekem Én fajtalankodás és hivatalnokok megvesztegetése czimén vádat emeltetek ön ellen - Kicsoda ön? - kérdeztem rémülten - Az erkölcsrendészeti osztály tisztviselője - felelte nyersen - Ha tiz év előtt kikerül a fegyházból, szerencséről beszélhet Mielőtt azonban letartóztatom, értesitem a plébános urat A vége az volt, hogy megadtam ennek a «detektivneb is azt az összeget, amit kivánt a hallgatás fejében A templom pénzéből vettem És azóta nem volt nyugtom Folyton zaklattak a legkülönbözőbb ürügyekkel és ráfogásokkal Most már annyi pénzt vettem el a templomtól, hogy azt soha vissza nem térithetem Akkor még drákói szigorral büntették Francziaországban a homosexuális szeretlrezést Azóta változott a felfogás Általában mindenütt enyhült a felfogás és nagyon sokan vannak, kik amellett hadakoznak, hogy a homosexuálitás töröltessék a büntetendő cselekmények sorozatából Azzal érvelnek, hogy homosexualisnak születik az ember, ugy mint vaknak vagy siketnémának és kinek jutna eszébe a vakot törvény elé állitani, mert nem lát, a siketnémát, mert nem beszél? l Az érvelés tulzott ugyan, de gondolkozásra késztet Mert kétségtelenül vannak esetek, melyek tragikusan szólnak amellett, l;logy a homosexualitás nemcsak bűn, hanem szerencsétlenség is lehet, melyet a természet egy rosszkedvü pillanatában már az anyaméhben ültetett egy-egy megfogant életcsirába Oly gyakpriak is a homosexuálisok öngyilkosságai Zola egy levelében meginditóan irja le egy homosexualis szenvedéseit : ((Minden erejével ellenszegült annak, hogy e gyalázatos szerelem hivogatásának engedjen - üj a s tudni akarta, miért veti meg mindenki, miért sujt rá minden biróság, mikor pedig husában és vérében magával hozta a nőtől való undort s a férfi után való sóvárgást Démontól megszállt, a nemi ösztön ismeretlen végzetének odadobott emberi test még nem kiabálta ki ily borzasztón nyomoruságát Vajjon nem a természet tévedése áll előttünk? Nincs ennél tragikusabb sors s semmi sincs, amit oly sürgősen orvosoini lrell, mint ezt? l» Mások is igy vélekedtek 1904-ben például 2800 német orvos peticzionált a Reichstaghoz a fajtalanságról szóló büntető törvénykönyvbeli paragrafus eltörlése érdekében De hogy ez volna-e az igazi orvoslás, arra mégs-em lehet igenlő feleletet adni, nehogy a perverz hajlandóság «szerencsétlenségéből», mely ma félve, bujkálva elrejtőzködik, polgári jogot nyert üzelem váljék minden erkölcsbontó hatásával együtt ic Általános emberi szempontból - és a nyomozó kriminalista szempontj ából is - végtelen érdekes a nők homosexualitása is, melyet szájról-szájra járó hagyomány a lesbosi szerelem gyüjtőnév alá foglal Sapho, a nagy görög költőnő, aki Lesbos szigetén élt, lett volna dicsőitője és müvelője Egyébként ritkább an előforduló jelenség Inkább a prostituált vagy általában ledér hajlamu nők között fordul elő - neuraszténikus, hisztérikus teremtések - de betéved némelykor a tiszta családi körben élők közé is és sok érthetetlennek látszó tragédia, bűndtáma, házaséletfelbontás mögött áll Lesbos Büntetőtörvényünk nem bünteti Másutt sem büntetendő, egyedül az angol büntetőtörvény sujtj a kemény büntetéstételekkel A női homosexuálisok külsőleg szintén elütnek a nor- Czimbalmot, hegedüt, tárogatót, harmóniumot és az összes fuvó és ütö-hangszereket ca és kir! udv hangszers,?'állitó, az orsz n:'- k!j" z!lne akadémul, va!a!dint az ossze budapesti szmhazak hangszerszállitoja, ft pedál-czimbalom él rekollltraált ugyszintén azok alkatrészeit és húrokat általánosab elismerve le1jjobban szánn Magyarország legelső, legnagyobb és legrégibb hangszergyára SCHUNDA V JÓZSEF Arttoz6k al1i4 tnti b41r1ll811'" ktiidetllr Wrogatb,ediiIl feltawóla Alapittatott 1847-ben Budapeat, IV ker, Mag,ar-utcza szám

17 1916 február 10 CSENDŐRSÉGI LAPOK 53 hnrcrokböl - YeF!'ynriisr:Logath Q Q -<

18 CSENDŐRSÉGI 54, LAPOK 1916 február 10 mális nőktől Az emlők gyengén fej lettek, a medencze dig ilyen ártalmatlan ok Akadt azoknak gyakran rendőri sz ük, az aj kak felett nekiinduló baj uszkisérlet, a hang hátterük mély Hogy tol vaj cseléd esetére A férj minden áron le akarta tar minő a lelki világuk, énj'ük, arra hadd is Magam is emlékszem egy j avithatatlan szolgálj on szemléltetésül egy női homosexualisnak napló tóztatni, az asszony ellenben feltünő szenvedélyességgel részlete, melyet Bloch Iván «Korunk nemi élet e» czimü véd elmébe vette nagy munkájában ismertet engedte meg, Czime : Gondolatok a magányban leányt Végre is kiderült, hogy asszony és cseléd között «Falun születtem - irj a a naplózó s már korán fejlődött ki bennem az álmodozó természet, egy örökös sóvárgás valami ismeretlen, szép, Meg akart neki bocsátani s azt sem h ogy a férj elbocsássa a megbízhatatlan nagy és magasztos gyöngéd pedig viszony van Válás lett belőle Nemrégiben egy prostituált lakására csalt czukrok ellenében egy kis lányt s nagyon is szemérmetlen szolgálato iránt Tizenkét éves koromban már teljesen kifej lett kat kivánt tőle A rendőrség a maga hatáskörében bánt dány» voltam, el a prostituálttal kolni, beczézni szilaj vágyakozással nő után, kit csó A kriminalista előtt igy kellj en nekem, akire szerelemm el és egyáltalában nem lehetnek odaadással tekinthetnék Huszonnégy éves koromban a közömbösek a nemi életnek titkai és furcsaságai Sok világba szor állunk megfejthetetlennek látszó talányok előtt, kellett mennem asszonyhoz került em, kenyeret akinél keresni Egy öreg tál salkadónőféle szerepat töltöttem be Főnöknőm hatvanéves volt Eleinte meg keresve egy-egy bűnügy lélektani hátterét A megoldás kulcsát ilyenkor gyakran a nemi lehetősen ellflnszenvesnek találtam, de annyi gyöngéd lése és ismerete séggel bánt velem, hogy megbékültem a kint bizalmasa lettem Minden este vele és lassan ágyához kellett adja, melyek eltévelyedések figye szintén hozzátartoznak tökéletes emberismerethez : a nyomozótudomány egyik elengedhetetlen feltételéhez j önnöm és - igazán nem tudom miért - lábát kellett czirógatnom Egy este azonban a hatvanéves matrona egy rejtett helyre vitte kezem s akkor világüs lett előt tem, hogy vannak még érzéki gerj edelmei Észrevettem, hogy érintésem alatt megremeg, hevesen magához ölelt, de én nem éreztem semmit, semmit Igen, ha fiatal lány lett volna! Végtelenül sóvárogtam szerelem után Látogatóink sorába egy fiatal kereskedő is tartozott, csinos ' ember, aki szerelmével megrohant s hosszu hab o zásom után egy nap mégis arra vitt, hogy a legbecse sebb j avat adtam oda Brutálisan vette birtokba met de hideg maradtam teste Azt hittm, hogy a ked vesévé tud tenni - csalódtam Egy nap csábitóm azzal lepett meg, n sülni s hogy meg akar Napoleon és az angolok pénzt ki ált Felháborodva obtam a lábai, ele a gyurut De mar nem volt maradas o m a hazban Több mint száz esztendej e már, hogy szintén Egyiptomig ért a háború veszedelme Akkor Napoleon vezette a sem Elmentem Csak röviden akarom érinteni, hogy háborús világ sorát s az angolok uralmát Egyiptom ban a francziák veszélyeztették Ma együtt hl1czolnak s hogy küzdöttem exisztencziámért, hogy gaz férfiak h ogyan ha lehet mt;x ltat megtaadlll, azt a franczlák teszik hazudtak és hogy csaltak meg Mikor Berlinbe j öttem, most, a kik mmdent elfelejtettek, a mit a legnagyobb " sok t olvasta hom sexuahs szerelemr l, kerestem harczos elméjük akart Hogy menynyire az angoloknak tehat egy noi lenyt, kihez szerelemmel kozeledhetem, szánt csapás akart lenni az 1798-iki egyiptomi expedi de nem találtam azt, amiről ábrándoztam : lelki szel'el- - czió, már az elnevezés is bizonyítja, a melyet Napu leon a Nilus vidék meghó dítására indított csapatoknak met, melyből a testi fakad Megismerkedtem ugyan homo szárnyá» -nak nevezte, maadott «Az angol sereg egyik sexualis asszonyokkal ' de azok oly szilaj szenvedélylyel gát pedig «az angol sereg fővezéré»-nek De beszéljen,, s brutáhsan vetettek magukat ram, hogy telj sen hi eg tovább a régi, franczia krónika, a mely most a kezünkbe, maradtam Csak nekem rokonszenves leanyajkak csokkerült s fakó irásával - a mai, más, de mégis meg j ánál szállt meg valami kellemes érzés, de az az édes, ismétlődő események napjaiban - egészen frissen hat : (t Miután az Angliába való átkelés, melyet annyi borzongató mámor, mit én kejtettem fe] másokban, megkisérelt k s a mely sohasem sikerült, a jelen szor k nálam elmaradt Azon kezdtem gondol ozni, hogy a pillanatban IS kivihetetlennek látszott, Bonaparte leg,, term szet mlert tagadta eg nek m e t a gyonyort alább a Földközi tengeren való uralmat akarja ma MelYIk nemhez tartozom en tulaj donkepen?!» gának biztosítani, vagyis a direktórium mmdása sze A női homosexuálisok ügyei természetesen nem min- rint «az angoloknak ott elébük állani» Es senkisem Szántó Lajos gépfőraktára Szegeden Zótér-ltúhtb, Várokása meuett (Rákóosi oltorral ben) Cnoks end6rségl fegyvergyári kerékplirok - Csend6rdgl - Vllághlril tunélkuii pathéfoé s kerékpár felszerelé - VIIághirU tu s gramofonok - Lemez ujdon s ágokdlszvlu'l'ógépek s i IZlkkek fi5raktáro s a Csekély havi törlesztés! Képes f6'árjegyzékem dijtalan I Csend6'rségi Urak legkedveltebb bevásárlási helye

19 1916 február 10 CSENDŐRSÉGI LAPOK 55 látszott erre a feladatra 'olyan rátermettnek, mint Bonaparte tábornok, a ki már Itáliában Arcole és Rivole mellett megmutat'a, hogy mit tud és a kit katonái vak engedelmességgel követtek Ismeretes az 1798-iki vállalkozás eredménye : Malta és Egyiptom megszállása, a mely azonban nem volt tartós 1801-ben Egyiptom ismét az angoloké lett A Nilus országának meghódítása semmiesetre sem volt a végső czélja Napoleonnuk Indiára gondolt ő Bál' St Jean d'acre sziriai vár bevehetetlensége és a hadseregben borzalmasan pusztító dögvész a tervet pillanatnyilag lehetetlenné tették, ezt a gondolatot sohasem adta egészen fel A Moszkva elleni hadjárat alatt is előtte lebegett a terv, és számos kijelentése bizonyítja, hogy milyen komolyan vette 1812-ben ezt mondta egyik tábornokának : - Ez a hosszú ut tulajdonképpen az Indiába ' vezető ut Saint Jean d'acre óta gondolok reá Európa egyik végé ből Á zsiába kell mennem, hogy Angliát sziven találjam! S Napoleon minden kijelentésében állandóan ott volt az alapgondolat : Angliának, a halálos ellenségnek ártani, ennek az egyetlen ellenségnek, a melylyel szemben Napoleon, a ki alapjában kozmopolita volt, mély, személyes gyűlölettel volt eltelve Kelet népeivel szemben, a lehető legbarátságosabban viselkedett Egyiptom kormányzásánál nagy gondot fordított arra, hogy a lakos,ág vallását, szokásait és foglalkozását ne érintse O maga nagy tekintélyben állott «Ali Buonaberdisll nek nevezték, mert a Nilus-ünnepen burnuszban jelent meg S Napoleon alkalmi arabs öltözetében a jövőre godolt A Szuezi-csatornára : az Indiába vezető utra Erdekes Napoleon viszonya Törökországhoz Bár ban Francziaországnak háborút üzentek a törökök, később a császár teljesen a maga számára nyerte meg őket Kitünik az 1807 évi levelezéséből, hogy milyen körültekintéssel dolgozott Törökország és Perzsia ujjászervezésén Törökországba franczia csapatok és tisztek mentek, a kiknek ellátásáról Napoleon gondoskodott Itt is az indiai álom lebegett előtte Az oroszok és angolok közé be akart nyomulni Ázsiába s magával vonni a törököket és perzsákat mint szövetségeseket Milyen érdekesek ma a krónika sorai, a melyek azután arról irnak, hogy Napoleon egyszer török szolgálatba akart lépni, 1795 őszén jutott erre a gondolatra Párisban Ugy látszott akkor, hogy a köztársaság elfelejti azokat a szolgálatokat, a melyeket neki tett Kegyvesztett lett s szeptember 15-ikén a komitétől egy olyan okirat került ki, a mely szerint «(Bonaparte brigadéros-tábornok az aktiv tábornokok névsorából töröltetik l) Ekkor, a reákényszerített tétlenségbe belefáradva, a Kelet felé tekintett és elhatározta, hogy Konstantinápolyban katonai missziót vállal «( BonapaI te tábornok - irta folyamodásában - arra aj ánlkozik, hogy a kormány beleegyezésével Törökországba megy Reméli, hogy sikerül neki Törökország haderejét fokozni, várait erősíteni és ujakat építeni s akkor ezáltal hazájának igazi szolgálatot tesz Napoleon megkapta II> beleegyezést Tiszteket is adtak melléje s már indulni akart, a mikor életében egyszerre nagy fordulat következett be, a mely végleg Francziaországhoz kötötte Hogy a keleti kérdéssel később is mennyire tele volt a lelke, bizonyítja ez a Szent Helénán tett kijelentése is : - A komoly problémák - mondta - ezután nem északon, hanem a Földközi-tengeren oldatnak meg S hogy Konstantinápolyt milyen sokra értékelte, ismeretes - Soha! - Ezt kiáltotta Sándor czárnak, a mikor a tilsiti találkozón Konstantinápoly megszállását említette - Konstantinápoly értékes kulcs : egész országot ér A napoleoni tanításokat az angolok nem felejtették el s a kikkel azoknak érvényt akarnak szereztetni, azok éppen - a francziák, KEPEINKHEZ A gallipolii barczokbó) Törökország már nincs körülzárva Az ellenség nem fenyegetheti és nem szorongathat ja már oly veszélyes kilátásokkal, mint kezdetben tehette A legféltettebb pontról sikerült őket kiszoritani, jobbanmondva : megszöktetni Nem akarta megérni az angol-franczia hadsereg, hogy szövetségesei előtt a tekintélyét csorbitó vereségek érjék éppen ott, ahol a legbiztosabbra vette a győzelmet Inkább otthagyta tehát csufos kudarcza szinhelyét, mint mondá : ügyes stratégiai visszavonulással Ahhoz a vérmes reményekhez pedig, amellyel az ántánt a dardanellai támadásokat megkezdte, tudni kell, hogy a háboru előtt, sőt még a mi háborunk kezdetén is az angol volt az úr Törökországban Nemcsak a tejfelt szedték le a Török birodalom évi jövedelméről, hanem befurakodtak annak katonai dolgaiba is és - természetesen - a pártfogó szerepét játszva, a török erőditéseket, az ő terveik szerint, már évekkel ezelőtt is ők épitették, mert még akkor - bár a hábom óta nyilvánosságra jutott tervekből következtetve ez is csak félrevezetés lehetett - az angol-orosz barátság nem állott olyan erős alapon, mint most és úgylátszott, Angliának is az az érdeke, hogy az orosz fekete-tengeri hadiflotta sohase juthasson át a Dardanellákon A háboru megkezdésekor azonban, csakúgy lassacskán, mint utó bb Görögországgal szemben tették, kezdtek volna fölényeskedni a törökökkel szemben is és ezzel árulták el tulajdonképeni tervüket Erre aztán német szövetségesünk kerekedett felül s ezek közbevetésére, hamarosan kiádta Törökország az angol-álbarát utját, szövetségünkbe lépett, ellenségeinknek megizente a háborut, mire a német hadimérnökök és hadi-erődépitészek tervei szerint, amennyire csak lehetett, átalakitották a dardanellai erődöket úgy, hogy mire az angol franczia flottta megérkezett, már az átal akit ott, védőeszközökkel, és védősereggel jól megrakott erődökkel találta magát szemben, amely ellen csupán hadihajókról és csupán a flotta legénységével küzdeni bizony nem látszott eredményesnek Szárazföldi hadsereget is szállitott tehát az ántánt a Dardanellákh( z, de ekkorára a törökök annyira megerősitették a Gallipoli félszigetet, ahonnan a legerősebb támadást várhatták, hogy hiába próbáigatta az ántánt tengeri és szárazföldi hadereje a védőfrontnak egymás- Nedves lábak ellen csak ugy vmekezhetünk, ha bakancsot, csizmát a rég bevált izolál6 hatásu CAM POLIN törvényileg vm ett vizhatlan bőrkenllcscsel kenjük - Kérjen prospektust az egyedüli gyártója : czégt61, Budapest, V kertto _ let, Váczi-ut 34 szám Krayer E és Társa Fi6k : V ker, Váczi-ut 6 8 IV ker, Királyi Pál-utcza 310 (Kálvin-Wr mellett) m ker, F16rián Mr 18 ss Ujpesten: Árpád-ut 40 ada

20 56 CSENDŐRSÉGI LAPOK 1916 február 10, után és több helyen is az áttörését kierőszakolni, a német vezetőség alatt állott török sereg mindannyiszor dicsőségesen visszaverte az álnok ellenséget, pedig mindannyian tudjuk, hogy a támadó hadsereg hadi felkészültsége messze felülmulta a törökök hasonló ellátását Igazolja ezt különben az is, hogy mihelyt a municziókban és egyébb hadifelszerelésekben mutatkozó eme külömbletet kiegyenlitenünk sikerült, mindjárt visszavonulásban keresett menedéket az ántánt hadserege s inkább zsákmányul hagyta milliókra rugó értékü hadi felszereléseit, csakhogy megtépázott tekintélyét valamennyire megmenthesse Azóta ugyan vissza-visszatér még időközönként egy-egy ellenséges czirkáló és csakugy távolról, félig támadó, félig menekülő szándékkal lead néhány lövést, azután hirtelen eltünik, mintha ezzel is jelezni akarná, hogy nem egyéb ez, mint olyan hattyudal-féle jelentőségü végbefej ezése a vérmes reménnyel meginditott dardanellai támadásoknak S amint a képeinken látható, az egykedvüen táborozó és fegyvereit tisztogató török katonaság sem tulajdonit ennek különösebb jelentőséget IIIREK Megdicsérések Az ellenség előtt teljesitett kitünő és kiválóan kötelességhü szolgálataik elismeréseül megdicsértettek : Benedek Ferencz, I számu csendőrkerületbeli őrmester, a cs és kir 7 hadseregparancsnokság által, Fülöp István IL, III számu és Bakó Simon, VII sz'ímu csendőrkerületbeli csendőr cz őrmesterek pedig a cs és kir 19 hadtestparancsnokság által Adományok Leguj abban a következő adományok folytak be hozzánk : Mészáros' Mihály őrmester csepeli örsparancsnok nejének gyüjtése a rol,kant katonák javára 81 K O f, e gyüjtéshez hozzájárultak : Mészáros Mihály őrmester és neje 30, Mikhel János őrmester 6'20, Sámson Géza és Takács Vincze őrmesterek és Vendég Pál csendőr 5-5, Homola János őrmester 4, Papp Tivadar és Major Gerzson őrmesterek, továbbá Takács István csendőr 3-3, Bankó Mihály, Kiss József, Csőke Pál örmesterek, Ivanics Károly csendőr, Báthory István és Hand János népfölkelő szakaszvezetők 2-2, Szabó István, Papp Ferencz, Hegedüs Imre, Putterer András és Vancsura János népfölkelők 1-1 koronával - Debreczeni János zombárdi örsbeli őrmester a Vörös Keresztjavára 45'80 koronát gyüjtött és küldött be -- Ezenkivül adományoztak : Kulcsár István miskolczi örs beh őrmester a hadsegélyző hivatal részére 1 koronát, Pelles János őrmester, aisósimándi örsparancsnok 16 koronát, Pál IJaj os nyugál10mányu őrnagy 20 koronát, Bencző István alsóvisti örs beli csendőr 5 koronát és Gönczi Laos őrmester, magyarádi örsparancsnok 30 koronát, mindannyian a vak katonák részére ; végül a nemzeti áldozatkészség szobrára, a melcsiczi örs utj án, Markovics István áll tanitó és Csechó János ottani községi biró 2-2 koronát Az adományokat rendeltetési helyeikre juttattnk Egy népfölkelő tizedes garázdálkodása Minárovics János, 6aramberzenczei örsbeli csendőr j annár 31-én d u 4 órakor, a garamberzenczei vasuti állomáson, A világ h k legjobb armon I al Orgonahangu, 2 vált6val 7 K finom 9 K Csodásan erős hangu, 3 igaz vált6val i 1 K Egész zenekari hangu 4 igaz vált6val 14 K Erős aczél hanguak 18, 20, 25, 40 K Finom kétsoros harmonikák, háromsorosak, grarnatikus hanguak is készülnek szolgálat közben, az ott nagyobb mérvü rendzavarást és garázdálkodást véghezvitt Slovik Czirill, m kir a honvéd-gyalogezredbeli népfölkelő tizedest a garázdálkodás abbahagyására és tisztességes viselkedésre felszólitván, ez engedelmeskedés helyett a csendőrre támadt Minárovits csendőr támadóját megbilincselni akarván, Slovik a csendőr fejgyverét megragadta és azt lefegyverezni akarta, majd a szintén jelen volt Mráz András ugyanazon ezredbeli népfblkelő kivont szuronynyal Minárovits csendőn'e támadt Minárovits csendőr avasuti allmlmazottak közbenjöttével mindkettőt megbilincselte s őket az örsre bekisérte, honnan illetékes csapattestüknek átadattak I, KULONFELEK Harcz a levegőben Sajtóhadiszállásunkról irják, hogy az isonzói harczvonalon a napokban ismét volt egy légharcz, a mely azzal végződött, hogy az olasz repülőgép szédítő magasságról, 2000 méterről lezuhant November 25-én délután két órakor egyik kétfedelü felderítőnk utra készült Ebben a pillanatban jelentették, hogy egy ellenséges repülő jelent meg Görz fölött Egy pilótatiszt nyomban felszállt új egyfedelüjével, a melyet egyenesen légi harczra készítettek A pilóta egyenesen a Görz mellett megjelent olasz repülőgép üldözéséhez fogott s midőn visszatért, a következőkben mondott el a légi ütközet lefolyását : Az olasz repülőt mintegy 2000 méter magasságban Schönpass falu fölött értem el s egészen rövid távolságból - alig méter - tüzeini kezdtem rá Gépfegyverem néhány lövése után észrevettem, hogy az ellenséges repülőgép erősen füstöl Gyors fordulatokkal és mindenféle manőverekkel igyekezett tüzelésem elől megmenekülni, de én nem tágítottam Miután ily módon körülbelül 300 lövést tettem, a repülőgép hirtelen eltünt a mélységbe Hihetetlen gyorsasággal zuhant, úgy hogy egy pillanatra szem elől tévesztettem Midőn ismét megláttam a repülőgépet, már a föld szinéhez közel erőlködött, hogy az olasz vonalak mögé jusson Bizonyos voltam benne, hogy az ellenséges repülőgépet a zuhanás harczképtelenné tette Erre megfordultam és repülőterünkön leszálltam Annak a kétfedelünek pilótája, a mely, mint említettük, közvetlenül az egyfedelü előtt szállott fel, a levegőben megfigyelte a harczot és arról a következő leirást adta : Midőn földel"ítő repülésem folyamán mintegy 2000 méter magasságba értem, egy Farman-tipusu olasz repülőgép 500 lépésnyire közeledett felém Gépfegyveremből mintegy harmincz lövést adtam le, de azután kénytelen voltam a tüzelést beszüntetni, mert gépfegyverem felmondta a szolgálatot Ebben a pillanatban harczi egyfedelünk egészen közel férkőzött az ellenséges repülőgéphez és hevesen tüzeini kezdett l'á Az olasz repülőgép nemsokára erősen füstölni kezdett és hirtelen fölfordulva, a mélységbe zuhant Kétségtelenül nem szándékos zuhanóröpülés volt ez, hanem önkéntelen zuhanás, a mely azt a látszatot keltette, hogy a repülőgépnek nincsen vezetője E két repülő előadását megerősíti a tüzérség parancsnokának jelentése, a mely szerint ugyanebben az órában egy Farman-tipusu olasz repülőgép lezuhani és tüzérségünk tönkre lőtte ri: Csodásan erős, G r a m o Ion tis ta hangu be - szelőgép 30 K, nagy Union> szerkezettel 36 K -Legszebb lemezek hang az összes dalok, zenék, operák, tréfás elő adások stb 60 fill-től 3 K-Ig Javítási moterem Árjegyzéket az összes hangszerekrö! Ingyen küld Mogvoróssy Gyola :er Budapest, Rákóozi ut 71 szám

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-1 0-2 1 /41/1964

ÁBTL-4.2.-1 0-2 1 /41/1964 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/41/1964. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 0041. számú PARANCSA Budapest, 1964. évi október hó 12-én. Tárgy: A fegyveres testületek személyi állománya

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

Ebresztö és takarodó.

Ebresztö és takarodó. 3:3 ct) alaktanya csinosbitására, pl. a bútorzatnak új befestése, függönyök beszerzésére stb.; u) a tüzelő és belső világitási anyagnak beszerzésére, hogy ez által a csendőröknek ez jránybani részlet-fizetése

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.355/2004/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi szeptember hó 30. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1927, Pallas. 387 p. TARTALOMJEGYZÉK. (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) Bevezető rendelkezések..

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT si primitítiv közösségi segélynyújtás : skori leletek bizonyítják az sember gyógyító tevékenységét. fejletteb formákra vallanak: - egyiptomi síremlékek (vízb l mentés,ujraélesztés ) - hinduk VÉDA-jában

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához családi és utóneve: születési neve:

a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához családi és utóneve: születési neve: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA (Átvétel: Szignó: ) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Az I G É N Y B E J E L E N

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5.

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5. 95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban állambiztonsági ekrõl Marosvásárhely, 1958. február 5. Fokozat Név Hálózati levõ 1. Alezredes Kovács Mihály 3 - - Tartományi

Részletesebben

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA,

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, 1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, A BÜNTETŐ TÖRVÉNY VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI Btk. 2-4., 1/1999. Büntető jogegységi határozat A törvény hatálya arra a kérdésre ad választ, hogy mikor, hol és kivel

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész Sárváron született. A Képzőművészeti Főiskolán 1926-ban végzett. Mezőkövesden a gimnázium rajztanáraként 1927-től élt, tanított, tevékenykedett festőművészként

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Dr. Kincses István ügyvéd 5900 Orosháza Bercsényi u. 48. /fax 68/413-057 30/9288-690 mail: kincses@elender.hu adószám: 44420538-1-24 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Indítvány

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

A közigazgatási szankcionálás

A közigazgatási szankcionálás Szabálysértési jog A közigazgatási szankcionálás Közigazgatásvédelem Büntetőjogi szankciók dekriminalizáció Közigazgatási szankciók bíróságok Szabálysértési büntetések és intézkedések Ágazat-specifikus

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím A jogszabály mai napon hatályos állapota 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016.

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. A.16. A bűncselekményi egység és halmazat Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. Jelentősége, büntetőjogi következménye: I) Büntető anyagi jogban:

Részletesebben

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J BESZÁMOLÓ

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J BESZÁMOLÓ HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J Szám: E-48/2011. BESZÁMOLÓ a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrıl A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: I. Fejezet

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

r. ezredes BM. Titkárság Vezetője

r. ezredes BM. Titkárság Vezetője 12-6212/1/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA Budapest, 1962. XII. 3. Száma: 1 0-1332/962. Hiv. s zá m : 2 R ó z s a Andor r. alezredes Elvtársnak! BM. Személyügyi Főosztály Vezetője. Rozsnyaie. Elovasás

Részletesebben

Ágoston István csendőr alezredes

Ágoston István csendőr alezredes Ágoston István csendőr alezredes Ágoston István csendőr százados korában. Született: Szekszárd, 1896.05.18. Édesapja: Ágoston István törvényszéki bíró, táblabíró, végül az ítélő tanács elnöke (szül. Görbő,

Részletesebben

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai Hatályos - 1/2007. Büntető jogegységi határozat - kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának 1. oldal kritériumai 1/2007. Büntető jogegységi határozat kábítószerrel visszaélés bűncselekménye

Részletesebben

"A Kőbányai Gyermekjóléti Központ részére 2010-ben 300 OOO Ft-ot kapott szervezetfejlesztésre a Tisztelt Bizottságtól, amit köszönettel fogadtunk.

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ részére 2010-ben 300 OOO Ft-ot kapott szervezetfejlesztésre a Tisztelt Bizottságtól, amit köszönettel fogadtunk. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: A Kőbányai Gyermekjóléti Központ szervezetfejlesztésére kapott bizottsági támogatás elszámolása Tisztelt Népjóléti Bizottság! A

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben