Szerda. s le. A győri reáliskola tanulói levelet írtak a Dueenak. nai.edi im FÜSZER, CSEMEGE EDÉNYÁRUK, TÜZELŐANYAGOK ÁRUSI-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerda. s le. A győri reáliskola tanulói levelet írtak a Dueenak. nai.edi im FÜSZER, CSEMEGE EDÉNYÁRUK, TÜZELŐANYAGOK ÁRUSI-"

Átírás

1 Györ, 1936_ november 4. évfolyam l4. szdm. Szerkesztőség és kladdölvatal : Győr, Gr«Tisza István-!ér 7. szdin. Nappali leleldn: 808. LtJJell felelőn r Szerda..10 Előfizetési dra egy *56napra 2 P, negyedévre 6 13, egész évre 22 P. Egyes sadrn óra hétköznapon 10 MI. vasdr napon Megjelenik naponta, (égő kivételével., Sebnaidt Guidö a magyar revízió fontosságáról bes=é11 Bécs, november 3. MTI. Schmidt Guidó osztrák külügyi államtitkár kedden délután beszédet mondott a külföldi hirlapirók egyesületében. Hangoztatta, hogy a német osztrák.egyezmény elérte célját, a két állam közötti baráti viszony helyreállítását. Neurath birodalmi külügyminiszter,meghivta Berlinbe, aminek november második felében eleget tesz A revizionizmus a magyar külpolitika alapvető tétele. A magyar nép nagy százaléka az ország határain kívül él, Ausztriában tehat megértik Budapest, nov. 3. MTI. A korinányzó a belügyminiszter előterjesztésére dr. Karai Krakker Kálmán, Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye főispánját saját kérelmére felmentette és egyuttal megengedte, hogy buzgó szolgálatai elismeréseül ujbóli elis-.1.11m11 1». Budapest, nov. 3. MTI. A kormányzó kiváló érdemeik elismerésetil a titkos tanácsosi méltóságot adományozta a következőknek : Vitéz leveldi Kozma Miklós belügyminiszternek, Bornemisza Géza kereskedel- Rabat, nov. 3. MTI. A sevillai rádióállomás kedden délután közölte, hogy Franco tábornok csapatai egyre szorosabbra vonják az ostromgytirtit Madrid körül annak ellenére, hogy a szovjet nyíltan támogatja a madridi kormányt és hogy a madridi kormány állandóan buzdító felhivásokat bocsát ki. Valera tábornok hadoszlopainak előrenyomulása folytán ma már 14 kilométerre közelítették meg a fővárost és Madrid azt, hogy Magyarország nyomatékosan hirdeti a reviziót Reméli az államtitkár, hogy a dunai államok ebben a kérdésben is végre megegyezésre jutnak. Schmidt Guidó szerint Mussolini akkor, amikor Olaszországnak Magyarország irányában érzett barátsága ünnepélyes kinyilatkoztatásáról szólott, nem a Bécsben tartandó értekezletre gondolhatott, hanem Horthy Miklós kormányzó későbbi időre tervezett római látogatására. Preszly Elemér lelt Pestmegye főispánja merését neki tudtul adják. A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére dr. Preszly Elemér belügyi államtitkárt értékes szolgatatai mellett ettől az állásától felmentette és egyben Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye] főispánjává kinevezte. Uj titkos tanácsosok. mi és közlekedési minisztérium vezetésével megbízott iparügyi miniszternek, Töreky Gézának, a m. kir. Kuria II. elnökének, továbbá dr. Finkey Ferenc kir. ügyésznek és dr. Preszly Elemér belügyi államtitkárnak.heves hareok foly nak Madrid körül külvárosainak egy részét a tüzérség állandóan ágyuzza. A madridi kormány hivatalos közleménye ismertetve a hadi helyzetet, megáltapitja, hogy a nemzeti csapatok minden erejüket latbavetik a főváros bekerítésére. A leghevesebb ütközet Getafe közelében folyik. A spanyol fővárosban állandóan szólnak a gyárak gőzkürtjei, jelezve a nemzeti csapatok repülőgépeinek közeledését. BELPOLITIKA Budapest, nov. B. É. A budapesti Értesite3 beavatott helyről arról értesül, hogy szó van a kormányzó Rómában teendő látogatásáról, de ennek időpontja még nincs megállapítva A kormányzó az igazságügyminiszter előterjesztésére Antal István dr. államtitkárt ettől az állásától saját kérelmére felmentette. Egyben a kormányzó megengedte, hogy Antal Istvánnak hivatali állásáról történt lemondása alkalmából az igazságügyi közszolgálat terén szerzett kiváló érdemeiért elismerése tudtul adassék. Abádszalók, nov 3. MTI. Ma délelőtt ünnepélyes keretek között adták át a mandátumot a Gömbös Gyula örökébe egyhangulag megválasztott Lossonczy István képviselőnek. - Lossonczy beszédében kijelentette, hogy hiven kitart Gömbös politikája mellett. s le Az usako jg szo ntí Mussolini! A győri tanulóifjuság körében, a reáliskola tanulói közt született meg a gondolat, hogy az olasz nép vezérét, a Ducet a magyar igazság mellett mondott nagy beszéde alkalmából üdvözölje és köszönetét fejezze ki. Talán épen a magyar iflu- nai.edi im Budapest, nov. 3. B. É. Mint ismeretes, Pestszenterzsébeten az egyik bormérésben ismeretlen tettes agyonlőtte Bakos János műegyetemi hallgatót, majd a bormérés kasszáját kirabolta. A rendőrség ma elfogta a tettest Szoó István 21 éves autószerelő személyében, aki be is vallotta tettét. Elmondotta, hogy nem volt pénze és azt hitte, hogy a bormérés kasszájában több pénzt talál, ezért a lopott revolverrel agyonlőtte az egyetemi hallgatót Letartóztatták. Szoó István, a pestszenterzsébeti rablógyilkos a rendőrségen tett vallomásában részletesen elmondta a KÜLFÖLD. Newyork, nov. 3. MTI. Az Egye-, sült államokban ma reggel óriási érdeklődés mellett megkezdődött az elnökválasztás, melynek eredménye holnap válik nyilvánvalóvá. Az elnöki tisztségért hat jelölt küzd egymással, de nem szenved kétséget, hogy a választás Roosevelt, az eddigi elnök, a demokrata-párt jelöltje és Landon, Cansas állam kormányzója, a republikánus-párt jelöltje között döf el. London, nov. 3. MTI. A lordok házában az ülés megnyitása után a Yorki, Kenti és a Gloucesteri hercegek letették a hűségesküt az uj uralkodóra. Lord Halifax felolvasta a trónbeszédet, lord Dortmund pedig előadta a felirati javaslatot. Több felszólalás után lord Halifax a kormány részéről felelt az ellenvetésekre. A győri reáliskola tanulói levelet írtak a Dueenak ság az, akinek érdekében a beszéd elhangzott. A beszéd jövője lehet az ifjuságnak s mindenesetre szép gesztus volt a diákságtól, hogy ezt Mussolininek megköszönje. A levelet az intézet tanulóinak aláirásával szerdán fogják az olasz államfőhöz eljuttatni. Vall a pesterzsébeti rablógyilkos gyilkosság elkövetését. Szombaton délután azzal ment el hazulról, hogy mindenáron pénzt szerez. Magához vett egy hatalmas revolvert, melyet állilása szerint, ugy talált. Egy két decis üvegbe bort méretett és amig Bakos az üveget töltötte, célbavetle a fiatalembert és lelőtte, a fiókból kivette a bent talált 18 pengő 70 fillért, kerékpárjára fitt és hazament Királyhágó-utcai lakására. Szüleinek azt mondta, hogy az utcán talált egy pénztárcát. Azután egy férfiismerősével moziba ment. Olyan lelkiállapotban volt, hogy az öngyilkosság gondolatával foglalkozott. FELSŐDUNÁ.NTÚLI riglr FOGYASZTÁSI És ÉRTÉKESITÖ SZÖVETKEZET FöüZLET ÉS KÖZPONTI IRODA: I GYŐR, BAROSS-UT 27. SZÁM, FÜSZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMI3 ÉS EDÉNYÁRUK, TÜZELŐANYAGOK ÁRUSI- TÁSA. VÁSÁRLÁSI VISSZATÉRITÉS TAGJAINKNAK 4 FIGKIIZLETEINK GYŐRÖTT : WENNES JENŐ-UT 10/c. KÁLVÁRIA-UT 45/a. GR. NÁDASDY-IJ. 30. FEHÉRVÁRI-U. 22. KOLOZSVÁRI KOSSUTH LAJOS-U. 60. VIDÉKEN : BÁBOLNAPUSZTA - GÖNYÚ - ÉS KISBÉR

2 G 2. oldal november 4. Szent Imre szobrát november hó 23-án avatják el a vármegye kazgyiiiésén Breyer István megyéspüspök végzi a benedikálást Kelemen Krilzoszton főapát mondja az ünnepi beszédet Á magyar ifjusa g védőszentjének Szent Imrének szobrát méltó ünnepség keretében készül fölavatni vármegye. A dicsőséges magyar multnak, a kereszténység honalapitásánalt nevezetes eszlendoit idézi föl évszázadok ködfüggönyén túlról -ez a nagyszrzbásu ünnepség, Szent -Imre kultuszának ápolása a ma- 'gyár fajta, a keresztény nemzeti dllamesznie szemponljcibdt elsőrendü fontossága. A szentéletü, királyfit, aki rajongva szerette a hazáját, oda kell állítani példaképül a mai magyar ifjuság elé. Ez a nagy nemzeti szempont ád kiemelkedő jelentőséget a vü rmegye Szent Imre ünnepének, amelyre hódolattal készül az egész vármegye. Kedden délelőtt ülést tartott a 'megyeház kistei méhen a Szent Imre bizottság Sku/iéty Miklós alispán 'elnöklésével. Résztvettek az ülésen Breyer István dr megyéspüspök, Kelemen Krizosztom dr pannonhalmi főapát, Erényi Károly és Harsányi Lajos kanonokok, Boros Mán dr, Horváth János, Ladányi Gyula tnüsz. főtanácsos, Szűcs Géza és Koch Ernő dr. Az alispán bevezető beszédében ='a szobor keletkezésének előzményeit 'ismertette majd a a szobrot átadta a bizottságnak és műszaki és művészi szempontból a bizottság véleményét kérte. Ladányi Gyula államépétészeti hivatali főnök előterjesztette műszaki véleményét amely szerint úgy a művész, mint a kőfaragó és öntő munkája műszaki szempotból teljesen kifogástalan. Ezután a bizottság tagjai sorra nyilatkoztak a szobornál tartott szemle alapján a művészi munkáról és arról a legteljesebb elismeréssel emlékeztek meg. Változtatást, kiegészítést nem tartottak szükségesnek. A bizottság ezután határozatban ki-. mondta, hogy a szobrot úgy műszaki mint művészi szempontból megfelelőnek találja. A szobor alkotója Krasznay Lajos budapesti szobrászművész, mig az alapzat kőfaragómunkáját Réthy Gyula végezte. Az életnagyságu szobor bronzból van, talapzata pedig haraszti márványból. A szobor 3600 pengőbe került. Az alispán javaslatára a bizottság köszönetet mondott ezután Somogyi :Antal dr-nak aki a szobor és környezet művészi megalkotásában lelkes és értékes munkát végzett. A bizottság ezután az alispán javaslatai alapján és beható tanács-. kozás után a szoboravató ünnepség programmját a következőképpen állapitotta meg: November 23-án diszközgyülést tartanak. Ezt megelőzi fél 10 órakor a bencéstemplomban Ünnepi mise, amelyet Breyer István dr megyés- püspök mond. Majd a megyeház udvarán álló szobor megáld ásat végzi el a megyéspüspök már a közgyüléa keretében, délelőtt fái 11 órakor. Ezután a közgyűlési teremben folytatódik az ünnepség, ahol Kelemen Krizosztom dr panrionitalmi föapát mondja az ünnepi beszédet. Ugyancsak a november 2a-i diszközgyülésen emlékeznek meg Báthory István halálának 300 éves évfordulójárol. Sziles Géza szóválette a szoborbizottság gyűlésén, hogy Fiáth János volt győrmegyei alispán emlékét. aki Budavár ostrománál hiteles adatok szerint elsőnek tűzte ki a Sztizrnariás magyar lobogót, jobban ki kell dombcritani Kiemelte azt, hogy Fiáth IN.1111i [..~ F A Kioszk-ügy. Tisztelt Szerkesztő sir! Atya jacta est! A Kioszkot bizonytalan időre tehát bezártáld Vagyunk Győrött még jó egynéhányan, kik még a régi fahűdés Kioszkban állandó törzsvendégek voltunk, a mindennapi munka után ott fogyasztottuk el délután a kapueinert és örömmel lapozgattunk azokban a nagyszámú külföldi illusztrált lapokban, melyekről egyébként híres volt a régi Kioszk. Ha jól emlékszem, év elején volt, mikor hlodogult dr. Németh Károly, a Kaszinó akkori elnöke, felvetette a gondolatot, hogy meg kellene építeni a Kaszinó épületét, melynek földszinten elhelyezést nyerne a Kioszk, Szinte fanatikusa volt eme gondolatnak és többször mondta akkor ha most nem csináljuk meg, sohasem lesz meg!" És milyen igaza volt! Elkészültek a tervek és számítások, a költségelőirányzat kb koronát mu-. tatott, az elgondolás az volt, hogy felvesznek a Győri L Takarékpénztárnál kb korona törlesztéses kölcsönt, koronával pedig Keller Gábor járul hozzá. Ugy is történt, de miután a takarékpénztárnak a két szerződö fél mm, 1a M.N11~1 ia a st- aaa"a 0a. : e. aa' a'.' ee > era k,).,t a> 've s 4,.N, Sk 64 4?.Z 0 zi.4 q> Ait,,'N. (,.4`,..,C, Z, 4.) Q., 4 {v` Qr 4. V 'S.' t,.4?,t... '" Ne' N., '0 in. RÉGI L4ÉPEIRŐL vitézsége a vármegye dicsősége, a vármegye iiiiiibuszat emeli. A bizottság tagjai he lyesléssel fogadták Szűcs Géza felszólalását es ugy döntöttek, hogy ugyancsak nov. 23-ára márványtáblát készíttetnek Karácsonyi Sándor esperes régebbi iaditványa szerint a vármegyeház falába és ezt a táblát is 23-án avatják föl Ünnepélyesen, Harsrinyi Lajos szólalt föl végül és méltatta a Szent Imre szober megalkaaása terén Szűcs Géza érdemeit, aki a szobor fölállitasat inditványozta és az alispán lelkesséeét, amellyel a határozatot végrehajtotta. Az alispán válaszában a bizottság támogatását köszönte meg mégsem nyttitokt ilyen nagy összegre elég fedezetet, kérte, hogy a város vállaljon kezességet a törlesztéses részletek pontos megfizetésére, ezzel szemben 16 év mulya az egész épület minden eilenérték nélkül a város birtokába megy M. Ez igy is történt és megépült az új Kioszk és Kaszinó épület! Az évi törlesztési részlet korona volt, ebből a Kioszkra esett korona, a Kaszinó fizetett 4000 koronát. Addig tovább folyt a gyilkos világháború, pénzünk értéke a huszas évek elején rohamosan leromlott és akkor a város a még fennállotlt kölcsönt egy jelentéktelen értéket képviselő összeggel a takarékpénztárnál visszafizette és birtokba vette az épületet. A város tehát tulajdonképen így ingyen jutott ezen épület birtokába, ami azonban teljesen rendben is volt. Azóta a Kaszinó es Kcller Gábor az idöközőnkérit megállapított akbert a város pénztárába fizették (utóbbi ugy ahogy!), az épület fenntartása azonban a bérlöket terhelte. Kétségtelen, hogy a rákövetkezett u. n. konjunktúra ideje igen tekintélyes jövedelmet hozott a Kioszk bérlőjének, de mindenki emlékszik még, hogy ezen kereseteken num volt áldás, ahogy jött, ry füstté ;s vált! Súlyos hiba volt, hogy Keller Gábor később megépitctte az úgynevezett rádiotermet, mely igen sok pénzbe kerüli és ott kezdődött tulajdonképen a bérlő anyagi romlása! A bibliás 7 bőséges esztendő után követ- 1911ÚTVÉSZI NAGYITAST ~1/111~~1111=11111EffiEGIMI~:~1111~1111 készil: OROM FOTO Jen A TAKARÉKOSSÁG" TAGJA. keztek a szűk esztendők, a nagy regie; mellett rohamosan, fogyott a közönség vásárkikékssége és a Kioszk jövedelmezösége erősen kétségessé vált. E sorok célja nem rekrimináció, inkább talán csak elparentálás! A kávéház bérlői nemcsak Kellet. Gábor, de az utódjai is úgylátszik nem jól számitottak, adusak maradtak a bérre), a villanydíjjal stb. és jött, aminek jönni kellett a krach. A Kioszkot 5.-zárták es most tij megfelelő bérhit kell keresni. Nem lesz könnyű dolog, mert Ott, 'ahol már néhányan elcsúsztak, un sokkal aggályosabb az új jelentkező. Pedig megfelelő gondos és szakszerű vezetés és megfelelő forgó tőke mellett a győri Kioszk bér:etének jövedelmező üzletnek kell lenni. Nemcsak a helyi közönségnek nélkülözhetetlen, különösen nyáron» de idegenforgalmi szempontból is nagy fontosságú. Hányszor láttuk, hogy külföldi autóbusz állt meg a Kioszk előtt és a világ minden résúről kiszálltak utasok rövid fogyasztásra ott és! ennek most vége legyen! Lehetetlenség! I eméljiik, hogy nemsokára tij és mehfely ü, megbizható bérlő akad, de a város se felejtse el, hogy ez a kávéház nemcsak egyszerű üzlet, hanem idegenforgalmi szükségesség, ne felejtse el, hogy itt nem egy befeklett tőke gyiimalcsiizteléséről van szó, mert hiszen ingyen kapta az épületet és ha most a Kaszinó évi 1600 P-t fizet a városnak, a kávéház bérldje legalább az első években 2400 P-t akkor is jó üzlet! ez a városnak, persze ha a bérli; a közüzemek dijait is rendesen megfizeti. Tisztelettel (Aláírás.) Hubermann e z té lyre szmoking, ing, nyakkendő, gallér Nagy Béla Zsölénél Hatósági tag-e a tanár Harsaz Gyula 24 éves zalaegerszegi flatalenthcr hatósági tag elleni erőszakkal vádoltan került a bitóság elé, mert érettségi után tettleg bántalmazta volt tanárát, Rajna Ödönt, amiért a zalaegerszegi törvényszék egyhónapi fogházra itélte a vádlottat, megállapitva, hogy Harsai Gyula igen rossz tanuló volt, magaviselete ellen is sulyos kifogások hangzottak el, egyszer ki is csapták az iskolából és csak később, miniszteri engedéllyel folytathatta tanulmányait, de ezután sem javult meg, hanem egy alkalommal.sztrájkot" is szervezett a diákok között, amiért tanára, Rajna Ödön megdorgálta. Harsai nagynehezen Győrben leérettségizett, majd a következő Szilveszter estén az egyik zalaegerszegi. utcán hátulról fejbeütötte volt tartanák A győri tábla most tárgyalta az ügyet. A volt diák védője kétségbevonta azt, hogy a tanár hatósági tag lenne és errevonatkozólag kérte a bizonyitás elrendelését. A tábla helyt is adott a kérelemnek és evégből a tárgyalást elnapolta. -=- BORSALINO, GYUKITS, PICHLER stb- markés és.szklat KészItésti divaikalapok. tökéletes választékban. VINCZ JANOS 1KALAPOS1IESTER un' KALA.PSZAILÜZLETÉREN, DE ÁR-II. S.

3 Gyöti november oldal. Buzaakcjili vármegye egész területén nemesített buzdí vetnek baromfi és ioja sexpori érdekében falkakasokal osslanak ki Mint minden esztendőben, úgy ezidén is lebonyolitotta a buzavetőmagakciót a földmívelésügyi miniszter segélyével az egyesitett vármegyék gazdasági felügyelősége A vetőmagakció célja a buza minőségének egységesitése. Eveken keresztül folytatott vizsgálat' alapján állapították meg a Bánkuti-buza alkalmasságát, amely sikérta; talom tekintetében valamennyi buzafajta felett áll. A huzaegységesitési akció óta látja el a gazdákat nemesített vetőmaggal és a cél ennél az, hogy fokozatosan áttérjenek a Bánkuti-buzafajtára, amely a kereskedelmi értékesités tekintetében is jobb, mint a többi fajtáju buza. A folyó évi akciót most zárta le a vármegyei gazdasági felügyelőség. Készpénzfizetés ellenében q, csere utján q, a jövő évben 151% többlettel történő visszafizetésre pedig q nemesitett buzavetőmagvat vettek át az egyesitett vármegye gazdái. Az ár megállapitásnál mindig az átvétel napját megelőző tőzsdei árfolyamot veszik alapul. Ha az igénylő fuvarossal szállítja el a vetdmagvat, akkor 1 pengő fuvarmegtéritést kap, vasuti szállitásnál pedig az állam fizeti a dijat. Érdekes megfigyelni óta a kiosztott és elvetett buzavetőmagmennyiségének emelkedését ben 1176 q nemes magot vetettek el, 1933-ban 3895 q, 1934-ben 35v7 q, 1935-ben pedig 5130 q nemesitett buzavetőmag került a vármegye földjébe. Ilyen módon 1935-ben az egyesitett vármegye holdnyi buzatermő földjéből holdon termett bánkuti buza, ami az egész területnek 59 6 /0-a. Ugyancsak nemesített a Székács-fajta, amelyből 7867 holdat, vagyis a terület 14.3%-át A Győrvárosi és Megyei Takarék bukása ügyében annak idején elítélték a takarék két igazgatóját, Rábl Rezsőt és Tekusch Oszkárt. Rábl büntetésének egy részét már ki is töltötte, majd szabadlábrahelyezését kérte, hogy büntetését megszakithassa. Annak idején szabadlábra is helyezték Rábl Rezsőt, aki betegségére vetették be, mig egyéb fajtából holdra, tehát a terület 28.1 `Vg.ára jutott,vetömag. Elmondhatjuk az eredmények alapján, hogy az egyesített vármegyének majdnem egész területén nemesitett mag kerül a buzaföldekbe. Az állattenyésztés céljait szolgáló u. n. kakas-akció is rendkívül figyelemreméltó. Hatszáz darab Rhode- Izland fajtáju kakast osztanak szét az egyesitett vármegyék területén. Az érdeklődés olyan nagy, hogy az igénylők nagy részét nem is tudják kielégiteni. A föld miveléstigyi minisz- IMINIMII 1 MIffir A Községi Jegyzők Országos Egyesülete a jövő héten tartja évi közgyülését. Az egyesület elnöksége most közzé tette az évi jelentést, amelyben beszámol az egyesület mult évi működéséről. Az évi jelentés szerint a községi jegyzők sürgették a községi törvény reformját és a közigazgatás egyszerüsitését. Kérték az adóügyi végrehajtásoknak a községi igazgatástól való elválasztását. Szükség van a régebbi járási számvevőségi intézmény visszaállitására. Felhivták a kormány figyelmét arra, hogy a községi irodai létszámot rendkívüli módon csökkentették, a községi jegyzők munkája pedig nagymértékben szaporodott. Szükség van a személyzet létszámának növelésére. Kérték a belügyminisztertől, hogy a jegyzői állások betöltésénél a jegyzőgyerekeket részesítsék előnyben. Az egyesület előterjesztést tett a belügyminiszterhez a jegyzői és segédjegyzői státus egyesitése érdekében is. A segédjegyzőknek meg kel- való hivatkozással az egyik budapesti szanatóriumba vonult. Közben letelt az a határidő, amenynyit az ügyészségtől kapott és Rab! nem jelent meg azon a napon, amikor büntetését folytatnia kellett volna. Igy az ügyészség idézést küldött ki Rábl cimére, azonban Rábl ennek dacára sem jelentkezett. Erre azután térium által engedélyezett 600 darab leszállitása már folyamatban van. A kiosztás csere utján történik. Az pengős áru fajkakast az igénylő 1 pengőért kapja, aki egy kakast a saját állományából ad cserébe. Ezt később levágott állapotban visszakapja. Ennél az akciónál a cél a meglévő u. n. parlagi állomány testtömegének, a tojások sulyának és szinének egyöntetüvé tétele. Nem térnek át teljesen a fajbaromfi tenyésztésére, mindössze az export érdekében kivánnak javitani a mostani állományon. kiizségi jegyzők bely=elifik javítását sürgetik lene engedni, hogy ugyanolyan feltételek mellett és ugyanazokba a fizetési fokozatokba léphessenek elő, mint maguk a jegyzők. A Pénzintézeti Központtól a jegyzők nem kaphatnak kölcsönt, mint az állami alkalmazottak. Méltányos in'ézkedés lenne, ha a község tisztviselőket is részesitenék ebben a kölcsönkedvezményben A postadijak átalányozására is tettek inditványt. A jegyzők szeretnének belépni az OTBA kötelékébe. Ebben az Ügyben memorandumot küldtek a pénzügyminiszterhez. A távbeszélő előfizetési kedvezményt a jegyzőkre is ki kellene terjeszteni. A jegyzők községi képviselőtestületi szavazati jogának gyakorlása érdekében szintén feliratot a belügyminiszternek. Sürgették a községi háztartási törvény megalkotását. A dohánytermelési bejelentések körül a jegyzők igen fárasztó munkát végeznek. Kérik ennek a maganmunkálati tevékenységnek megfelelő dijazását. A györfflegyei takarék volt igazgatóját előállították az ügyészségre az ügyészség intézkedésére két detektiv jelent meg a budapesti szanatóriumban, ahonnan Győrbe kisérték a volt igazgatót, ahol átadták az ügyészség fogházának, további büntetésének kitöltése céljából. A volt igazgatónak még több hónapi büntetése van hátra. szerda, csütörtök, péntek 5, 7 és 9 órakor Ágy Erén és iii2kyks Járay főszereplésével : Hercegnő csókja. Romantikus szerelmi történet egy temperamentumos magyar hercegkisaszszony és egy ifju bécsi zenész között. Pinnyédi választás utójátéka Sclivenszberger Béla pinnyédi ácsmester az oltani képviselőtestületi választás után fellebbezést adott be a vármegyéhez, azt állitva, hogy Sárközi Zoltán jegyző elittölte öt a választói jogától és még azt is irta, hogy esetleg másokkal szemben is járhatott el ilyen önkényesen". Felhatalmazásra hivatalból Üldözendő rágalmazás miatt indult eljárás az ácsmester ellen, aki a valóság bizonyitásának elrendelését kérte. A törvényszék helyt adott a kérelemnek, több tanut hallgattak ki, többek között Sárközi Zoltán jegyzőt is, aki azt vallotta, hogy bünvádi eljárás alatt állott Schvenszberger akkor, amikor a választás folyt, ezért nem engedte választói jogával élni az ácsmestert. A törvényszék ezután megállapitotta, hogy az ácsmester ellen tényleg folyt eljárás hamis vád gyanuja miatt, azonban a törvényszék szerint mégsem volt joga a jegyzőnek a szavazástól elzárni az ácsmestert, mert az akkor vád alá helyezve még nem volt. A törvényszék igy felmentette a vádlottat. Az itélet jogerős. Az épitőiparosság problémái Az ipartestület épitőmesteri szakosztálya a legutóbbi ülésén olyan értelemben foglalt állást, hogy épitési terveket és költségvetéseket a jövőben a szakosztály egy tagja sem készit díjtalanul. Ez az állásfoglalás egészen érthető, mert a sok munkával és utánjárással járó tervek és költségvetések dijtalan el készítésével az épitőiparosság jelentős kárt szenvedett már eddig is. Feltétlen megszüntetendő az az állapot, hogy egyes épittetök négy-öt épitőiparostól kérnek tájékoztató terveket és költségvetéseket és szinte természetesnek tartották azt, hogy ezért nem jár dijazás az épitőiparosnak. Az épitőmesteri kar sulyos erkölcsi és anyagi szankciókkal fog érvényt szerezni a megállapodásnak, tehát a jövőben ezeket a terveket és költségvetéseket amennyiben a tervezö és kivitelező nem azonos d ijazn i kell. _K C M-A N acélcsöbutor és fémkirakatállvány-üzlete november 7.-én nyilik meg Baross-ut 38. sz. alatt. 111t !1» IIIIMIIIIIIIIN Takeirékossaft9 tragrea-

4 C.Yij12i 4. oldal. 193ö. november 4. Válasz Hoffirnann Adolf förvényöaffiscirgi bizoiísági tag fels.zölalcasa- ra épilförneslerek szakoszlálydnak érdekes balcire=ala Az ipartestület Építőmesteri Szakosztálya a kebelébe tartozó négy épitészmérnök részvételével tartott értekezleten foglalkozott Hoffmann Adolf tvh. biz. tagnak a mult városi közgyűlésen tett kijelentésével és a jelenlevük egybehangzó véleményei alapján az ügyre vonatkozóan az alábbi határozatot hozta. Az Épitőmesteri Kar élénk megütközéssel vette Hoffmann Adolf tvh. biz. tagnak a város legutóbbi közgyűlésén tett ama kijelentését, amely szerint a tervezési munkákban az épitörnester kontár. Felszólalónak illenék tudni, hogy az épitőmester a tervezést tanulta, abból vizsgáznia kellett és ezáltal a tervezéshez szükséges képesitést és jogosultságot meg is szerezte. Ha pedig felszólaló mindezeket tudja, akkor fetszólalában tendencia volt, amely a tvh. bizottság tagjaira kötelező etika sulyos megsértését jelenti és nem alkalmas arra, hogy az épitészmérnökök és építőmesterek között szükséges kap- A baloldali liberális győri napilap mai számában eldugva egy álmosan fakó hir sorai között találtuk a következő sorokat : A Kioszk körül egyelőre még csak annyi a tény, hogy a kávéházat bezárták, de máris jelentkezik a kivánság, hogy az uj bérlő milyen anyakönyvi adatokkal rendelkezzék". Ez a zsenge kis mondat, amelyet a baloldali napilap rég megszokott és nem is oly rég még sokkal sűrűbben alkalmazott cinizmusával fogalmaztak, nyilván a Nemzeti Hírlap szombati számának arra a cikkére céloz némikép sandán, amelyben keresztény bérlőt kivántunk a Kioszkba. Elmondtuk' hogy a Kioszk épülete a városé, ennek a városnak lakossága pedig kilencven százalékban keresztény, tehát természetes az a kivénség, hogy a lakosság kilencven százalékának tetszésével találkozó bérlőt ültessenek abba a reprezentáns pozícióba, amely rendkívüli helyzeti előnyt jelent - A liberális napilapnak ugylátszik anyakönyvi adat" mindez. Hát ezt nem is kell olyan nagyon bizonyítgatni, tudtuk azt mi régen. Nekik anyakönyvi adat nekünk nagy és komoly törekvés. Nekik anyakönyvi adat nekünk célunk, hitvallásunk. Eszme, amely makulátlan tisztasággal ott van a zászlónkon és amelyért nem szününk meg küzdeni, akár tetszik ez egyeseknek, akár nem. csolatokat megerösitse. A bizottsági tag ur szándékaival, illetve tájékozatlanságaival nem bocsátkozunk vitába, de az épitőmesterekre vonatkozó megállapításait a legliatározot- A hivatalos lap mai száma közli, hogy a m. kir. belügyminiszter VII. a. sz. rendeletével a Rábaközi Nyomda és Lapkiadóvállalat Rt. kiadásában Sop ronban megjelenő Hétfői Ujság cimü hetilap további megjelenését és terjesztését az LXIII. t c ának 4. bekezdése értelmében az M. E. sz. rendelete alapján, az országnak az XVII. t. c, 6. -ával védett érdekeit veszélyeztető közleménye miatt megtiltotta. v- s A magyar népművészet kincses gazdagsága bámulatba ejti azokat a külföldieket, akik megismerkednek ennek az Istenáldotta népi művészetnek termékeivel. Az idegen, aki hozzánk jön, a magyar sajátságokat keresi és éppen azért minden alkalmat meg kelt ragadni arra, hogy ezt a vágyát kielégitsük Figyelmébe ajánljuk az illetékes hatóságoknak azt az igen életrevaló gondolatot, hogy a vámsorompókat és később a vámházakat is készittesse magyar stilusban, színes magyar motiviimu diszitésekkel. Az ilyen vámsorompók nagyszerü reklamirozói lesznek a magyar népművészetnek, mert a külföldi autósok százai állanak meg naponta a vámsorompók előtt, akiknek a figyelmét bizonyosan felhívja majd a magyaros sorompók üde szépsége és ha várakozni kell, szívesebben állnak meg ezek előtt a vámok előtt. Ne engedjünk el egyetlen alkalmat sem, ahol a magyar élet gazdagságát, nemzeti géniuszunk erejét a külföld elé tárhatjuk, mert ezek az alkalmak beszédes szószólói lesznek kelturán knak. Pártkfflömbség nélkül mindenki elismeri, hogy az utóbbi tiz év alatt a kultuszminiszterek többet tettek a népoktatás fejlesztése, a magyar kultura emelése érdekében. mint a megelőző kormányok sok évre visszamenőleg. Annál tabban visszautasitjuk. Kimondja az értekezlet, hogy ezt a határozatot a helyi napilapokban leközölteti és másolatban a Mérnök Egyesületnek is megküldi". A Hétfai Ujság további megjelenését és terjesztését a belügyminiszter megtiltotta A szóban forgó lapnak a jelen tilalom ellenére netán megjelenő példányait azonnal el kel kobozni és belőlük I példányt az illetékes kir. ügyészségnek M kell adni. Aki a lapot ezen tilalom dacára kiadja vagy terjeszti, azt az LXIII. t. c ának utolsó bekezdése szerint kell büntetni. Ezt a lapot Győrött is terjesztették és olvasták elég gyéren. Egy ideig fiókszerkesztősége is volt városunkban, szomorubb, hogy megmaradtak oly kirívó esetek, mint amit itt elmondunk. A györvármegyei Töltéstava község r. k. iskolájába 126 gyermek jár s egyetlenegy tanitó egyetlen teremben tanítja a hat osztályt a 126 gyermekkel! Ezenkívül 35 ismétlőiskolás jár hetenkint egyszer. Az érdekeltek évek óta kérnek, könyörögnek, hogy a miniszter még egy tanítói állást rendszeresitsen s hogy átmenetileg küldjön ideiglenes segéderőt Már régóta készen áll a második tanterem, benne állnak az üres padok, lakás is van a kisegítő tanerő számára, de a kérvényeknek és közbenjarásnak nincsen semmi foganatja. A második tanitó az államnak pengőjébe kerülne havonként, a többi terhet a hitközség viseli, de erre ugylátszik nem akar pénz jutni Nem hiszszük, hogy akadna kulturpolitikus, aki nem látná be, hogy 126 falusi gyerel,et egy ember osztatlan iskolában képtelen tanítani! A falu kulturájának emelését hangoztatja mindenki. Hogy emelkedjen ez a kultura, ha ilyen állapotokon nem akar a kormányzat segiteni I Asszonyom önnek is meg kelltekinteni Sza,b8 és Ra.(16 Szent László király uccal cég legszebb női és leányka télikabátjait. Remek kivitel, 21 tokéletes szabás, o l cs ó ára k. I=TJ filnm önház. Ma premier! 5, 7 és 0 órakor a szezon legvidámabb magyar filmje a Három sárkány Főszerepben a legnagyobb magyar sztárok : Lázár Mária, Balla Lie', Rajnay Gábor, Berky Lili, Rózsahegyi Kálmán, Kabos, Gózon, Pethes és Makláry. A Katolikus Külhangversffilyo A győri zenei életnek mindenkor kedves és sok örömet okozó eseménye volt a győri Katolikus Kör szalonzenekarának hangversenye. Ez évi első hangversenyüket a már városunk falain kivül is jól ismert zenekar november hó 21-én este fél 9 órakor rendezi meg a városi kulturházban. Magasnivója hangversenyükön Weber, Ponchielli, Dolmányi, j. Strausz, Kacsóit és mások művei szerepelnek. A hangverseny részletes ismertetésére még visszatérünk. Jegyek 1 pengős és 80 filléres árban Wolf Gyula könyvkereskedésében és a Kör tagjainál válthatók. A sütőiparosok gyülése A sütőiparosok 4-én, szerdán délután 5 órakor az ipartestület tanácstermében gyütésre jönnek Össze, amelyre meghivták Győr országgyűlési képviselőit és a Kereskedelmiés Iparkamarát is. Ezen az ülésen a sütőiparosság összes elintézést váró problémái szóba kerülnek. Az elnökség ezuton is kéri a szakosztály minden egyes tagját, hogy fél 5 órára okvetlen és pontosan jelenjen meg...., =promem.e. A magyaróvári sörgyár sorsa Magyaróváron olyan hírek terjedtek el, hogy a hirneves magyaróvári főhercegi sörgyárat megszüntetik. Illetékes helyen a hiresztelést nem erősitették meg, azonban nem is cáfolták. Ezideig a tisztviselőknek és alkalmazottaknak még nem mondtak föl. Ugy tudják azonban, hogy a főhercegi uradal,m1 személyzet- és üzemredukcióinak során megtörténhet a gyár bezárása. A gyár üzemének megszüntetése igen érzékeny veszteség volna Magyaróvár város számára és az ipari kereskedelmi élet, valamint a munkapiac területén komoly következményeket vonna maga után. Meleg nadrág Gyermek bolyhos la tartós 1-es nagyság 1.20 P Női bolyhos nadrág 2.40 Eterna elszakíthatatlan 8 hetes garancia 2.88 Svájci nadrág : Svájci nadrág gyermek la I-es nagyság 0.98 P Svájci női ingnadrág nagyság 1.58 HOFLE KEZTYÜS ÉS FÜZÖS ~1~111~ GYŐR 19 PÁPA

5 126. november 4. ő. ()Idd! Gyógyszertári inspekciók : November 2-től nov. 8-án éjszakáig:. Korona" gyógyszertár, Baross-út 24..,,Angyal" gyógyszertári Széchenyi-tér Isten szeme" gyógyszertár, gyógyszertár, Gyárváros. -- A Városi Közkönyvtárba«;.könyvkölcsönzés: hétfő, szerda,,péntek d. u. 5-8-ig. Olvasó órák:.minden - na'r d. u. 9 l-ig, kedd, csütörtök d. u. 4-7-ig. Időprognózis. Gyenge lágáramlás, sokhelyen köd, nyugaton és délen néhány helyen eső: a hőmérséklet a hegyeken tovább em liceclik, fent általában nem változik, a mélyebb fekvési területeken nappal alacsonyabb lesz. _Nemzeti színű sávok integetnek egy kis boltajtón a városnázzal szemben. Az eső vigasztalanul kopog, párás, nehéz a levegő. A kis boltban duruzsol a kályha és finom, lenge -almaillatot sejtek. Még u régi gyü.mölcskereskedésból maradt itt, be ivakodva a falakba. A polcokon egymásra simulva színek nevelnek. Gyönyörü terctők, párnák, gobelinek, habkönnyll, le heletfehér angora-pulloverek, faragások, babák, figurák. A diplo.más munkások remekművei. Ahogy nézem a finom öltéseket, arcok játszanak és ugrálnak elől.tem. Leányálmok, melyeket belevarrlak, kötöttek, hímeztek ezekbe a darabokba vékony leánykezek..férfiálmok, melyeket beléfaragtak -kemény öklök a figurákba és szemem sarka nedves lesz. Ti drága, dolgozni, érvényesülni -akaró magyar fiatalok! Adjanak :tollat vagy tűt a kezetekbe, törje.tek követ, vagy aktatáskával vánszorogjatok mindenütt szépet, nagyot. komolyat produkáltok. Olyan szép is lenne ez az élet, amig érezzük, hogy fiatalok vagyunk. Megannyi csalódás és üres tenyér sem tudja letörni ennek a _szivős, remek fajtának, a magyarnak élniakarását. Mansz-bolti csipkék és figurák, vigyétek közelebb a megvalósuláshoz a leányálmokat, adjatok falatka kenyeret az üres, kemény férfikezékbe... (egy) Elveszett a leányklub két gyüjtőíve. A Gyűri Kat. Leányklub óvónök tanfolyama Székesfehérvárott. MoStanában fejeződött karácsonyi gyűjtésére szolgáló két gyiljtőlve kedden délelő tt elveszett. A becsületes megtalálót kérik adja át az iveket a Kat. Kör bérlőjénél, Vámos Antalnál. A közönséget fokozott figyelemre kéri a Leányklub vezetü;:ége, nehogy a gyüjtőívekkel visszaélés történjék. - Ujvárosi férrak! Öregek és fiatalok! Holnap, szerdán este pont 8 órakor tartjuk szokásos megbeszélésünket a szt. Józsei otthonban. Mindenkit szeretettel várunk. Vezetőség. - A Szent Erzsébet egylet november 5-én, csütörtökön délután 4 órakor a szokott helyen tartja választmányi ülését. be a Dunamenti övónök Körének harmadik tanfolyama, amelyen Győrből Günther Riza, M. Felix szerzetesnő, Kiss Antónia és Kaszás Ilonka óvónők vettek részt. Héjj Erzsébet elnök, a tanfolyamok agilis rendezője ünnepi beszédet Gyerinekmegfigyeléisek mondott. címen K. Mattos Margit értekezett. Végh József a Kisdednevelők Országos Egyesülete. nevében üdvözölte a jubiláló elnököt. Bilkei Ferenc emlékbeszédet mondott. A közgyűlés folyamán Güntner Riza győrújvárosi óvónőt választották meg egyhangú lelkesedéssel a Dunántúli óvónők Körének alelnökelii. Délután a Vörösmarthy-szinházban ünnepi előadáson vettek részt a tanfolyam hallgatói, ahol Héjj Erzsébetet ünnepelték köszöntövet, virággal óvónői működésének 30. évfordulóján; a közönség együtt énekelte: Száz torokból zeng a dai Fehérváron végig A jó isten éltesse az Erzsike nénit". Az egy hétig tartó tanfolyamon a népművelöképzésről egész(ségügyi és szociális gyernyekvédelmi előadássorozatok hangzottak el. Hangverseny a hősi emlékmitért. Példátlanul nagy az érdeklődés a vasutas ének és zenetársaság november 7-i hangversenye iránt; amelyet a hősi emlékmű javára rendeznek. Báthy Anna neve adja meg az est márkáját. A hangverseny teljes tiszta jövedelmét az emlékmű céljaira fordítják. Jegyek Wolfnál válthatók. A Vitézi Rend tagjai folyó hó 5-én, csütörtökön d. u. tanulmányi kirándulás keretében megtekintik a győri selyemgubóbeválté állomást, a selyemfonófiát és a csipkegyárat. Gyülekezés délután három órakor a Kossuth Lajos-utca végén lévő selyemgubóbeváltó előtt. Rossz idő esetén benn az épületben. - Lopás az Eliteben c. közleményünkkel kapcsolatban értesítették a rendűrséget és szerkesztőséget, hogy ott nem lopás történt, hanem a károsult maga ejtette le és veszítette el az óraláncát. ' P. Márkus Emilia A Szabadegyetem mai órarendje: 6-7-ig dr. Vanyó Tihamér: A rendi társadalom, 7-8-ig dr. Karsai Géza: Berlin és az olimpiász (vetítéssel).. - bejött akadályok miatt december 7-én és 8-án lesz megtartva. Az ügyvezető és a titkár fognak beszámolni az Egyesület október 23iki nagyválasztmányi ülésén hozott határozatokról és a Budapesten lefolytatott tárgyalásokról. Nőikatap-szükségletét ajánljuk a Tóth M. nöi kalapgyár üzletében beszerezni, Győr, Deák-u. 5. A Takarékosság és a K. G. A. tagja. 24 Sziklay Szeréna Berky Lili HÁROM SÁRKÁNY Hunyndy Sándor ylgjátékából írta Nőtt Károly. Rendezte Vajda László. Zene Szlektinay Sándor. Lázár Mária fidrom sdricány: 1'. Márk«Ecarlia, Sziklay Szeréna, Berky &from szerelmes: Lázár Mária, Babsay Gábor, Juhász József. Jl Odrom mulanal6: Kabos Gyula, Balla Lid, Rózsahegyé Kálmán. Minden este Flacker Pista teljes zenekarával muzsikál a Hungária83 kávéházban. Kabos Gyula Premier ma! rat 5, 7 és 9 órakor 5, 7 és 9 órakor ELITE 11~.~M1111 Összeirják a diplomásokat és az érettségizetteket A Statisztikai Hivatal a minisztertanács felhatalmazására november hó folyamán a város és a vármegye rületén- a november 5-iki állapotnak megfelelően statisztikai adatgyűjtést végez a főiskolai végzettséggel és az érettségivel, vagy ennek megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező népesség fontosabb demografiai, szociális és gazdasági viszonyairól. A statisztikai adatgyű jtés celja azoknak az adatoknak biztosttása, amelyek az említett képzettsegü népesség f.,gialkozási viszonyainak, a munkanél7 küliség nagyágának és jelentőség& nek tüzetes m egvilágitására alkalmasak. Részletes tájékoztatást kell nyujtani az adatgyűjtésnek a szellemi munkaerő szükséglet és a tényleges munka kínálat nagyságáról. Lopják az utőpitö anyagot is Némedi István magántisztviselő a Danubia" műszaki vallalat budai, Rajnay Gábor Út- és vasútépítés. Komárom vármegye ttörv6nyhtósági bizottsága Kisbértől Császárig az eddigi sártenger miatt közlekedésre alkalmatlan utakat kétszázezer pengő költséggel megjavíttatta úgy, hogy az utak alapozását mészkővel, felette bazalttal látta el. A javítási munkálatok tovább folytatódnak Dati, Tatabánya és Felsőgallába kapcsolódva. A pápa-bánhidai vasuti vonalon hatszáz munkás dolgozik, az eddigi vasúti síneket kicserélik s gyorsvonati sineket raknak le. A vasuti közlekedés akadálytalanul folyik. Első körzeti baromfivásár Nagyigmándon. A Felső ipartestületi elöljárósági ülés. Az ipartestület elöljárósága csütörtökön este 8 órakor tartja rendes havi ülését, amelynek napirendjén többek között a mestervizsgáló bizottságok tagjaira vonatkozóan a kamarához teen dő előterjesztés is szerepel. Budapesti nov. 3. B. É. Kosztolányi Dezső költő és iro ma délelőtt 51 éves korában meghalt. Az ivó már hosszabb idő óta rákos megbetegedésben szenvedett, de halálának közvetlen oka gócos tüdőgyulladás volt. pesti cég Megbízásából feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes aki a héten a Wennesz Jenő41E1M31=11=IlltM9~1111=11 ellen, utcai utépitésnél tárolt hasáb tüzifából kb q-t és a bitument tartalmazó vasdoboz lemezeiből mintegy 60 darabot ellopott. A kár 200 pengő. KI a legvidámabb magyar film! tankerületi főigazgató A 'Oyörött. Balassa Brunó dr. tankerületi kir főigazgató Fedora Sándor dr. tanügyi titkár kíséretében.a fiú felsőkereskedelmi iskola, a kereskedő tanonciskola és az iparos tanonciskola meglátogatására,györbe érkezett. A főigazgató és titkárja szombatig maradnak Gyűrött. A győri Kultúrház színháztermében tervezett székely est köz- Kosztolányi Dezső meghalt ELITE Mezőgazdasági Kamara a gesztesi járási mezögadasági bizottsággal karöltve november hó 3-án hízott liba és hízott kacsavásárt rendezett Nagyigmándon. A vásárra a gazdák mintegy 200 drb bizott libát és hízott kacsát hoztak fel. A Külkereskedelmi Hivatal közölte a kantarával a hízott liba és hízott kacsa irányárait, jelezve, hogy azok a belföldi forgalomban magasabbak, mint a külföldi kivitelben. Az exortörök élő kg-ként úgy a libát, mint a kacsát 110 filléres árban mind felvásárolták. November hó 5-én Gyömörén a Felső Mezőgazdasági Kamara a Györvármegyei Gazdasági Egyesülettel karöltve hízott liba és hízott kacsavásárt tart, amelyen az 'előjelek szerint az exportőrök nagyobb számban fognak megjelenni.

6 6. oldal november 4. Birstelen vagyok, kezsitlabm csókolom" Toprongyos, 26 éves cigánylegényt, Sztojka Balázst két szuronyos csendőr állította a györi törvényszék elé. Ruháján nem volt tenyér'nyi hely, ahol folt ne lett volna. Amikor az elnök megkérdezi, hogy mikor született, kijelenti, hogy körülbelül 1910-ben, de hogy melyik hónapban és melyik napon, azt nem tudja. Többrendbeli lopással és betöréssel Vádolják a cigánylegényt, aki előtt a bíró felolvassa a vádat, amely szerint résztvett egy tápszentmüdósi üzlet kifosztásában, a bakonybárii Hangya betörésben, ahol dohányt, élelmiszert, bort és készpénzt loptak, Bársoriyos községben pedig hízott libákat; kacsákat szereztek" a házak udvarairól. - Jaj, jáj, én nem vágyok bines, -.kezd el jajgatni a cigány, - ártatlan vágyok, mint a má siletett bárányka. Vácon dolgoztam, amikor éz tertént, én nem loptam, nem törkern be, kézsit, lábát csókolom, ájáj - jajdul fel a 'cigány. A bíró több jegyzőkönyvet ismertet,,amely szerint a cigány a csendőrök előtt is tagadta a büncselekményt, ártatlanságát hangoztatva. A bíró ezután meghozta az ítéletet, amely szerint felmenti a vád alól a cigányt, megállapitva, hogy nincsen megnyugtató bizonyíték arra, hogy Sztojka Balázs követte volna el a betöréseket. - zs igen. Kesenem, kezsét-lábát asókolom! - fordul a bíró felé mindkét térdével pukedlit" csinálva a cigány, majd diadalmas mosolyt vet a mögötte ülő csendőrökre és felemelt fejjel lépeget ki a teremből, cseppet sem kellemes aromát hagyva maga Url házhoz a legmegbizhatóbb tüzelőanyag a lepárolt szénből készült kokszbrikett, nem füstöl, nem sül a rostélyra, kalóriája a porosz, lengyel szenekkel egyenlő. Dorogi, tatai és pécsi brikettek és szenek, valamint száraz tüzlfa 15 Nic vélk Istv-ÉkrinAl Homok-utca 8. sz. - Telefon : 627. sz. G-0rf gázgyárf koksz gyári áron - Lopások, Fuchs Károly szobafes- főtanonc, Szent Imre herceg-út 48. szám.alatti lakos feljelentést tett a rendörsé- gen ismeretlen tettes ellen, aki téli kabátját ellopta. Fuchs Károly az egyik Megyeház-utcai házban dolgozott. A nyitott ablak vasrácsára felakasztotta a kabátot. Estefelé dolga akadt a másik 'szobában és rövid időre átszaladt. Ezt az idör használhatták fel a ház körül ólálkodó fiatalemberek, akik egy őrizetlen pillanatban a vasrácson át leakasztották a kabátot, majd a sötétben elfutottak. _Rádió műsor November 4. Szerda: Budapest I.: 6.45: Torna. Hanglemezek. 7.20: Ctrend : Felolvasás : Felolvasás : Rendőrzenekar. 1.30: Zongora, ének. 4.15:A rádió diákfélórája. 5: Orvosi előadás. 5.30: Cigányzene. 6.15: Huszár Pufi csevegése. 6.45:.Gordonka zongorakisérettel. 7.20: Peer Gynt". 10: Hirek. 1020: Közvetítés egy szállóból. 11: Hanglemezek. - Budapest II.: 6.45: Olasz nyelvoktatás. 7.25: Sebő Miklós énekel. 8.05: Cimbalom. 8.35: Hírek. 9: A rádió szalonzenekara. Főszerkesztő: Németh Andor. I Felelős szerkesztő: Dr. Ujlaki Andor. Kiadóhivatali igazgató: Langrniír László. -.Kiadja a Győri Sajtó és Lapkiadó Vállalat. Győr, Gróf Tisza István-tér 7. szám. Baross"-nyomda, Uzsaly és Korsex, Győr, Andrássy-út ~~ IMill SE 011,91' Összeállították a budapestpárisi válogatott mérkőzés keretét A szövetségi kapitány most állította össze azt a keretet, amely nov. 15-én Párisban Paris válogatottja ellen képviseli a magyar főváros szineit. A keret a következö: Szabó, Kutasi, Polgár, Biró, Dudás, Turay, Sárosi dr., Lázár, Sas, Miíiller, Cseh, Jászberényi, Toldi, Titkos. A budapesti csapat f. hó 12-ért reggel indul Párisba. A jövő év válogatott mérkőzései A prágai KK-lkod)ferencián 14rgyalták a válogatott mérkőzések időpontját is, amely szerint áprilisban kezdik a válogatott mérkőzéseket. A terv a tárgyalás után így alakult: Április 11. Svájc-Magyarország Svájcban az EK-ért. - Április 25. olasz-magyar válogatott Olaszországban az EK-ért. - Május 9. Magyar-spanyol, esetleg magyar-jugoszláv mérkőzések Budapesten. - Május 23. Magyar.osztrák mérkőzés Budapesten. - Szeptember 19. Magyar-cseli válogatott Budapesten az EK-ért. - Október 3. Osztrák-magyar Bécsben az EK-ért. Haladás vasárnap nemzetközi mérkőzést játszik otthonában. Az SK Graz csapatát látja vendégül. Havas, a Kispest FC játékosa a Ferencváros elleni mérkőzésen súlyosan megsérült} Mindenki abban reménykedett,- hogy sérülése nem lábtörés, még maga a játékos is ebben bízott. Tegnap azonban Kreisz László dr. megröntgenezte a sérültet és megállapítást nyert, hogy a sipcsonton nagyon minimális törés észlelhető. Bocskai FC megóvta az Elektromos ellen elvesztett mérkőzését. Az óvás közgazdaság. Gazdasági hírek A csehek a növekvő belföldi szükséglet miatt. a marhabör kivitelt azonnali hatállyal betiltották. - Szerbia 5 millió dinár keretben a bortermelö szövetkezetek által évben építendő modern pincészeteket támogaja. Tiz pincészetet á 50 vagónos befogadó képességgel főleg az exportra szánt borok kezelésére kivánnak berendezni. - A görög-török 'kompenzációs szerződésben (1935. okt. I.) mindkét fél erősen csalódott. A török kivitel ezévi első nyolc hónapban alig 2.4 millió drachma volt, a török bevitel pedig 12.1 millióra csökkent. A görög sajtó sürgeti a kompenzációs szerződés azonnali felmondását. - A mézpiacon a kinálat gyenge. A német, svájci és osztrák piacról némi érdeklődés mutatkozik, la. pergdtett akácméz ára ab méhész vasútállomás vevő edényében q-ként 95 P, budapesti nagykereskedői ár P, a kiskereskedőnél P kg-ként. Tari(*) és vegyesméz 5-10 fillérrel olcsóbb. - Németországi kivitelre a mult hétre Felsödunántúlreil a következő szarvasmarha kontingens adatott ki: Ercsii cukorgyár 10, dr. Szegö Miklós bérgazdasága 10 drb, Szávozd Anna gazdasága Hatvanpuszta 10 drb, Hangya Szövetkezetek (kisgazda-marha részére) Mczölak 20, Nagylózs 10, Fertüendréd 10, Lövő 20 drb. - Csehország export passivuma Fr.anciaországgal szemben 1933 óta 120, 57 és 60 millió csehkoro-../.1/1/ma imn M1.1.1 indokolása: Yi játékvezető tévedései miatt veszett el a mérkőzés. Magyar B)-olasz B) válogatott mérkőzés lesz december 13-án Olaszor~názbau. Ezen a napon az olasz válogatott a cseltsziovakokkal játszik Genovában EK-mérkőzést. A nyugati kerületben vasárnap a következő mérkőzéseket játszák le. I. osztály: ETO-Sz. Vasutas 11. Kerület- Filzfö (Győr), Hubertus-SVSE (Magyaróvár'), TSC-Előre (Tatabánya), SzSE-KFC (Szombathely) és SFAC- DAC (Sopron). - II. osztály: Kerület II.-GyAC (Győr)I, TSC 11,-Gyapjuszövő (Tatabánya),! TAC-ETO 11. (Tatatóváros), Hegyeshalom-SFAC 11. (Hegyeshalom), Hubertus 11.-SVSE 11. (Magyaróvár). Magyaróvár és Győr város labdarugó és kézilabda levente csapata folyó hó 8-án (vasárnap) 9 órai kezdettel a Győri Atletikai Club pályáján versenymérkőzést tart, amelyekre a sportszerető közönséget tisztelettel meghívja a testnevelési felügyelőség. Belépődíj nincs. A bajriokság köréből. A KFC vasárnap játsza utolsó bajnoki mérkőzését Szombathelyen az SzSE ellen, amely után elsőnek térnek pihenőre a lila-fehérek. A vasárnapi forduló után még négy-négy mérközésük van hátra a kővetkező csapatoknak: ETO, SVSE, Hubertus, SzSE; három-három: TSC, SFAC, Vasutas Ii., kettő-kettö: Pertitz, "fedac, 11, Kerület, Füzlő és Előre. A nyugati kerületben legtöbb gólt eddig a Pápai Kinizsi csatárai rugták, szárnszerint 59-et, legkevesebbet pedig a TTK, akiknek mindössze egyszer sikerült a labdát ellenfelük hálójába juttatni. A másodosztályú rangadók lezajlása után az A). csoportban a TAC megőrizte veretlenségét és a két pont előnyét is tovább tartja, míg a B) csoportban a GyAC négy pontra növelte előnyét a Sotex-el szemben. nát tett ki, az idei valószínűleg 150 millióra fog felemelkedni. A cseh kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a. most megindult tárgyalások során a bevitel és kivitel kiegyenlítése feltétlenül keresztül vitessék. - Románia a kvótán felüli kontingens engedélyek iránti kérvények benyujtását új alapon szabályozta. - Szerbia importja a multévi szeptember!lóval szemben 165 millió dinár', ami 23 százalék emelkedést jelent. Az első kilenc hónap eredményét véve, 103 millió dinár passivuma van a szerb export-import mérlegnek. Megjegyzendő, hogy még hatalmas búza és tengeri-készletek várnak Szerbiából kivitelre. - Szer'biának négy aktív clearing számlája van: Németország felé 16.7 tnikflió márka, Olaszország felé 37.6 millió líra, Bulgária felé 0.8 millió dinár és Törökország felé 0.64 millió francia frank október 26-tól kezdve dunai hajóállomásokról német tengeri kik&tökbe feladott gabona küldeményekre mérsékelt fuvardíj tételek léptek életbe. Minimális mennyiség 1000 vagón. Házárverés. Folyó évi november 7-én d. e. 11 órakor a gyári kir. járásbiróságnál árverésre kerül a Révfalu, Erzsébet királyné ut 17. sz. alatti ház 45(1 öl gyümölcsös kerttel A vételár egy része kölcsönképen fennmaradhat. Felvilágositást ad az Angol-Magyar Bank győri fiókja, Baross-ut 35. szám. Budapesti termény tözsde hiva talos árfolyama november 3.-ái Buzá 77-es tiszavidéki 78-as tiszavidéki 79-es tiszavldéki 80-as tiszavidéki Rozs pestvidéki, egyéb Takarmányárpa I. r. közép Sörárpa kiváló. I. r., egyéb Zab I r közép. Tengeri tiszántúli uj Magyar Nemzeti Bank hivatalos arfolyamai, Valuták, Angol font - Belga frank - Kanadai dollár Cseh korona Dán korona Dinár - - Dollár Francia frank Hollandi forint Lengyel zloty Lei - Leva Lira Német márka - Norvég korona - Osztrák schilling Svájci frank - Svéd korona nov. hó W Apróhirdetések. Legkisebb apróhirdetés dija hétköznap50, vasárnap 100 fillér. Foglalkozást vagy bármilyen munkát keresők által feladott hirdetések még olcsóbbak. Minden vastagon: szedett sző két szónak számít Jeligés leveleknél az eredeti okmányok melléklésenem szükséges, mert azokért kiadóhivatalunk felelősséget nem vállal. Apróhirdetéseket előre kell fizetni. Fülöp András földm. minisztérium által engedélyezett ingatilanközvetitá hirei Modern 3 szobás, teljes comfortos családi ház P-ért. Adómentes, teljes comfortos, 2 szobás családi ház P-ért Vidéken 4 szoba, hall, terrasz, szuterrén, cselédszoba, 1000 négyzetöl gyümölcsös kert teljesen bekerítve, villany és saját vízvezetékkel valódi uri villa nyugdíjjasnak rendkivül alkalmas pengőért eladó. Fényképet bemutatom. Győr, Pályaudvar , Aranyáért fazon árat is fizet: Schlichter órás és ékszerész, Baross-út Jó karban levő úriszobát börgarniturával vennék. Cím a kiadóban. 64 Valódi perzsaszőnyegek és nemes magyar perzsák olcsón eladók. Deák Ferenc-u. 25. Horváth kárpitos. 75

Vasárnap. A vármegye hármas ünnepnapja. Győr, Moson, Pozsony vár- FÜSZER, CSEMEGE

Vasárnap. A vármegye hármas ünnepnapja. Győr, Moson, Pozsony vár- FÜSZER, CSEMEGE trwewww«1«..~. 11. Győr, 1936.november 22.1. évfolyam 30. szám. iseryesztőség és kladóblvatal : Győr, Gróf Tisza Istvánfér 7. szám- Nappali telefón : 808. Effell telefón: 7-63_ A vármegye hármas ünnepnapja

Részletesebben

Pályázati felhívás. a kuratórium elnöke. e-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu

Pályázati felhívás. a kuratórium elnöke. e-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu Pályázati felhívás A Rákosmenti 56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör NYÍLT, JELIGÉS PÁLYÁZATOT ír ki az 1956-os Forradalom és Szabadságharc nemzetőreinek emléke előtt tisztelgő köztéri alkotás

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

valóság és tudósítások

valóság és tudósítások valóság és tudósítások 226 [ ] ANDREIDES GÁBOR Mindenkor objektív hírszolgálatot igyekeztem kifejteni Zimmer Ferenc fôszerkesztô élete Az 1881-ben alapított Magyar Távirati Iroda (MTI) aranykora vitéz

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 30. szám 2014. augusztus 1. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Zsóka néni Hegyi- Karabahban

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 30. szám 2014. augusztus 1. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Zsóka néni Hegyi- Karabahban Szentesi Élet XLVI. évfolyam 30. szám 2014. augusztus 1. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Szilvi is vasember lett A városból hosszú idõ után a második nõi, összességében pedig a 10. helybeli

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei gyesületünk határozott szándéka, hogy Rákosmente E határain túltekintve kapcsolatot építsen ki nem csak a környező településekkel, hanem a sokkal távolabbi, a jelenlegi

Részletesebben

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Az összeállításban a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Országos Tudósító Rákosligetről szóló híreit használtam fel 1950-ig, vagyis a Nagy-Budapestbe történő

Részletesebben

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2013. március Március 15. nemzeti ünnep története 1848. március 15. egyik legnagyobb nemzeti ünnepe a magyarságnak, melynek története

Részletesebben

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember XVI. évf. 34. szám 2007. szeptember 20. Terjesztői ára: 75 Ft Képviselő-testület: vita a Volánbusz-tarifákról Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. http://www.szikszi.hu/isk/gellert/

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ IV. évfolyam 7. szám Pirul az ég, akár szemérmes lányka, Dereng a fény az alvó táj fölött. Harmat szitál a bíboros homályból, Pacsirta szól és fürj a fű között. Kakas kiált, s harsány visszhangja támad,

Részletesebben

Bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megtévesztettem... Részletesen: 4-5. oldal. 3. oldal. 6. oldal. 15. oldal. 7. oldal

Bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megtévesztettem... Részletesen: 4-5. oldal. 3. oldal. 6. oldal. 15. oldal. 7. oldal www.ozdikorkep.hu 2009. november 13. a város lapja I. évfolyam, 19. szám Bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megtévesztettem... Részletesen: 4-5. oldal Átlag fölött a munkanélküliség Ózd térségében az

Részletesebben

III. Gödöllői Állatvédelmi Nap. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

III. Gödöllői Állatvédelmi Nap. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 35. szám 2006. szeptember 27. Terjesztői ára: 75 Ft III. Gödöllői Állatvédelmi Nap Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Óriási siker az Alsóparkban Szeptember 24-én, vasárnap nem csak a szervezők,

Részletesebben

Kanizsa (93) XXI. évfolyam 39. szám 2009. november 19.

Kanizsa (93) XXI. évfolyam 39. szám 2009. november 19. 39.qxd 2009.12.07. 9:45 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 39. szám 2009. november 19. Felújították a Fõ út 8. mûemlékingatlant Egy kattintás, és naponta friss híreket, tudósításokat, riportokat

Részletesebben

Együtt a színesfémlopások ellen Nagyszabású tanácskozásra invitálta a Megyeházára a Magyar

Együtt a színesfémlopások ellen Nagyszabású tanácskozásra invitálta a Megyeházára a Magyar XVI. évf. 43. szám 2007. november 22. Terjesztői ára: 75 Ft Kidolgozás alatt a közös javaslat Együtt a színesfémlopások ellen Nagyszabású tanácskozásra invitálta a Megyeházára a Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Részletesebben

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét!

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke IV. évfolyam 4. szám http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ 1997. április Kegyelemteljes húsvétot kívánunk lapunk minden Kedves Olvasójának! Köszöntjük Dr. Dávid Imrét,

Részletesebben

M Baden-Baden elindult. MmeMfea felé

M Baden-Baden elindult. MmeMfea felé JTRA 3QOO KORONA Budapest, 2926 * SZERDA * április 7. X VII* évfolyam * 77. szám Előfizetési áraiét Bg9 hónapra... 40.000 *C Három hónapra. ISO.OOO K Külföldön a fenti Arak kétszeres* Egyes szám ára SOOOK

Részletesebben

Tápiógyörgye. Két év után újra bajnok lett a Györgye!

Tápiógyörgye. Két év után újra bajnok lett a Györgye! Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 3. szám A község közéleti lapja 2013. július Két év után újra bajnok lett a Györgye! Tápiógyörgye sporttörténetében lassan rendszeressé válik, hogy a futballcsapat

Részletesebben

Két világ közül kell választanunk

Két világ közül kell választanunk ÉRDI Ingyenes hetilap 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 5. szám 2014. február 27. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Bayer Zsolt Érden Két világ közül kell választanunk A KÉSZ érdi szervezetének

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK IDÖSZAKA, MIT ÍRTAK.

A VÉSZKORSZAK IDÖSZAKA, MIT ÍRTAK. A VÉSZKORSZAK IDÖSZAKA, MIT ÍRTAK. A korabeli újságok elsősorban a napi sajtó rendszeresen foglalkoznak a vészkorszak előkészületeivel. Ezért érdekes a helyi és egyes megyei újságok cikkeinek olvasása.

Részletesebben

SZÓLT A VILÁG. XVII. évfolyam 36. szám z 2005. november 3. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

SZÓLT A VILÁG. XVII. évfolyam 36. szám z 2005. november 3. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 36. szám z 2005. november 3. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A Kodály Zoltán Vasutas Mûvelõdési Házra mindig jellemzõ volt a népmûvészet szeretete, a népi hagyományok

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Telefonon érdeklődnek az utazási szokásokról SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Telefonon érdeklődnek az utazási szokásokról SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 6. szám 2006. február 16. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Telefonon érdeklődnek az utazási szokásokról Készül a közlekedési koncepció Az elmúlt hetekben

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek I. évfolyam 9. szám 2011. október Gárdony közéleti havilapja Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek Már világosan látszik, hogy magas cukortartalmú, egészséges szemekbõl készül majd az idei

Részletesebben

Évértékelõ. XX. évfolyam. Szilágyság/1. 2009. január 9. Megszorítások. 5. oldalon 3. oldalon 8. oldalon 6. oldalon. Második évforduló.

Évértékelõ. XX. évfolyam. Szilágyság/1. 2009. január 9. Megszorítások. 5. oldalon 3. oldalon 8. oldalon 6. oldalon. Második évforduló. Szilágyság/1. 1. 1. Nehéz évünk volt, a legtöbbször a család látta kárát a közösségépítõ munkának. Most karácsonykor vagy szilveszterkor sikerülhetett némileg pótolni ezt a kiesést. Hogyan töltötte az

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

Szecsődi Péter atya városunk díszpolgára lett. Esős ünnep Égzengéssel és felhőszakadással. Nincsenek károk

Szecsődi Péter atya városunk díszpolgára lett. Esős ünnep Égzengéssel és felhőszakadással. Nincsenek károk XVI. évf. 30. szám 2007. augusztus 23. Terjesztői ára: 75 Ft Szecsődi Péter atya városunk díszpolgára lett Szent István király ünnepén Meghitt és bensőséges körülmények közepette zajlottak le városunkban

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben