SYNERGON. Informatika Rt. Éves jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SYNERGON. Informatika Rt. Éves jelentés"

Átírás

1 SYNERGON Informatika Rt. Éves jelentés

2 Befektetôi információk Igazgatóság Czakó Ferenc Barta Árpád dr. Illésy János Oláh László dr. Szalay Sándor Szalóczy Zsolt elnök Tagvállalatok vezetôi Nikola Dujmovic Jiří Fanta Pintér Zoltán Száray Loránt ügyvezetô igazgató, Span d.o.o. vezérigazgató, Infinity a.s. ügyvezetô igazgató, Fibex Kft. vezérigazgató, Synergon Informatika Rt. Részvényinformációk A Társaság jegyzett tôkéjét darab, egyenként 200 forint névértékû, T sorozatú törzsrészvény alkotja. A társaság részvényei megvásárolhatók részvény és globális letéti igazolás (GDR) formában. A Társaság részvényeit a Budapesti Értéktôzsde A kategóriájában és a Londoni Értéktôzsde mellett mûködô SEAQ rendszerben jegyzik. A Synergon tulajdonosi struktúrája, december 31. Deutsche Bank (letétkezelô) 9,6% Davon Kft. 7,8% RCX Kft. 10,2% Curdie Trust Corp. 9,9% Pénzügyi befektetôk, egyenként 5%-os tulajdonrész alatt 59,7% Saját részvény 2,8% 9,9% 10,2% 7,8% 9,6% 2,8% 59,7% Synergon Informatikai Rendszereket Tervezô és Kivitelezô Részvénytársaság (Synergon Informatika Rt.) 1047 Budapest, Baross u Telefon: (1) Fax: (1) Honlap: Befektetôi információk: Garamszegi Tamás befektetôi kapcsolatok igazgató 1047 Budapest, Baross u Telefon: (1) Fax: (1) Honlap: Synergon részvény tôzsdei kódok: Budapesti Értéktôzsde (BÉT): SYNERG HB London Stock Exchange Automatic Quation (SEAQ): SYSD LI Részvénykönyvi bejegyzés: Synergon Informatika Rt., Jogi és Igazgatási Igazgatóság 1047 Budapest, Baross u Telefon: (1) Fax: (1)

3 Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló december 31.

4 ERNST &YOUNG Ernst &Young Kft Budapest, Váci út 20. Hungary Telefon: Fax: Független könyvvizsgálói jelentés A Synergon Informatika Rt. tulajdonosai részére Elvégeztük a Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai (a Csoport) december 31-i konszolidált éves beszámolójának vizsgálatát, amely magában foglalja a konszolidált mérleget, a konszolidálteredmény-kimutatást, a konszolidált saját tôke változásainak kimutatását, a konszolidált cash-flow kimutatást, valamint a kiegészítô mellékletet (1 30 pont). A beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk a beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványokkal összhangban hajtottuk végre. E szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz jelentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a konszolidált beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a konszolidált beszámoló összeállításának értékelését. Meggyôzôdésünk, hogy munkánk megfelelô alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés kiadásához. Véleményünk szerint, a december 31-i konszolidált éves beszámoló a Csoport pénzügyi helyzetérôl, mûködésének eredményérôl, valamint cash flow-járól megbízható, valós képet nyújt a nemzetközi beszámolókészítési szabvánnyal összhangban. Ernst & Young Budapest, március 21.

5 Konszolidált mérleg Megj december december 31. Eszközök Forgóeszközök Pénzeszközök Rövid lejáratú befektetések Követelések Készletek Egyéb forgóeszközök Összes forgóeszköz Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Befektetések Immateriális javak Összes befektetett eszköz Eszközök (aktívák) Források Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Szállítók Egyéb kötelezettségek és passzív idôbeli elhatárolás Rövid lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Kisebbségi részesedés konszolidált leányvállalatban Saját tôke: Jegyzett tôke Saját részvény 13 ( ) ( ) Ázsió Átértékelési tartalék Tôketartalék Eredménytartalék Átváltási különbözet (5.388) Saját tôke összesen Források (passzívák) A konszolidálteredény kimutatása Az egyenlegek kibontását lásd a jelentés megfelelô pontjain Megj december december 31. Árbevétel Értékesítés önköltsége Fedezet Értékesítési, általános és igazgatási költségek Üzemi (üzleti) eredmény ( ) ( ) Egyéb (ráfordítás) / bevétel: Kamatbevétel Kamatráfordítás 17 (59.041) (50.922) Árfolyamnyereség (veszteség) (16.970) Egyéb bevételek Adózás és kisebbségi részesedés nélküli eredmény ( ) Adófizetési kötelezettség Kisebbségi részesedés nélküli eredmény ( ) Kisebbségi részesedés Mérleg szerinti eredmény ( ) Részvényenkénti veszteség (Ft-ban): 19 3 (54) Az egyenlegek kibontását lásd a jelentés megfelelô pontjain 5

6 Konszolidált saját tôke változásai Jegyzett Saját Ázsió Átértékelési Tôke- Eredmény- Átváltási tôke részvény tartalék tartalék tartalék tartalék Összesen január 1-jei1. egyenleg (82.297) Saját részvény értékesítése (78.750) Saját részvény vásárlása ( ) ( ) Átváltási különbözet (7.566) (7.566) Mérleg szerinti eredmény ( ) ( ) december 31-i egyenleg ( ) Saját részvény értékesítése (240) Saját részvény vásárlása ( ) ( ) Átváltási különbözet (34.965) (34.965) Értékelési tartalék (15.311) (15.311) Átsorolás 760 (760) Mérleg szerinti eredmény december 31- i egyenleg ( ) (5.388) A konszolidált cashflow kimutatása Az egyenlegek kibontását lásd a jelentés megfelelô pontjain Megj december december 31. Mûködésbôl származó cash flow: Adózás és kamatfizetés elôtti eredmény ( ) Értékcsökkenés és amortizáció Kisebbségi részesedés Árfolyam-különbözet (34.965) (7.566) Tárgyi eszköz értékesítésének eredménye Rövid távú befektetés értékesítésének eredménye (240) (78.750) Eszközök és források változásai: Követelések és egyéb forgóeszközök ( ) Készletek Kötelezettségek és passzív elhatárolások ( ) Mûködéshez felhasznált nettó cash flow Befektetés megtérülése és finanszírozás: Kapott kamatok Fizetett jövedelemadó ( ) ( ) Mûködésbôl származó nettó cash flow Befektetési tevékenységbôl származó cash flow: Tárgyieszköz-beszerzés ( ) ( ) Rövid távú befektetések beszerzése ( ) Egyéb hosszú lejáratú eszközök beszerzése (23.263) (35.270) Akvizíció, készpénz nélkül 20 ( ) ( ) Tárgyieszköz-értékesítés nyeresége Befektetési tevékenységhez felhasznált nettó cash flow ( ) ( ) Pénzügyi tevékenységbôl eredô cash flow: Saját részvény értékesítése Saját részvény vásárlása ( ) ( ) Hitelkötelezettség növekedése Kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék ( ) Finanszírozási tevékenységbôl eredô nettó cash flow (33.254) Pénz és pénzjellegû eszközök nettó csökkenése ( ) (19.280) Pénz és pénzjellegû eszközök Nyitóállománya Záróállománya Az egyenlegek kibontását lásd a jelentés megfelelô pontjain 6

7 1. Általános információk A Synergon Informatika Rt. (késôbbiekben a Társaság vagy Synergon ) december 31-i konszolidált éves beszámolóját a Társaság Igazgatósága március 21-én hagyta jóvá. A Synergon Informatika Rt. Magyarországon bejegyzett részvénytársaság. A Synergon Informatika Rt. székhelye: 1047 Budapest, Baross utca A Synergon vállalatok informatikai rendszereinek tervezésével és megvalósításával foglalkozik. 2. A számviteli politika jelentôs vonatkozásai Számviteli alapelvek A Synergon Informatika Rt. konszolidált éves beszámolója a Nemzetközi Beszámolókészítési Szabványokkal (IFRS) összhangban készült, amelyek a Nemzetközi Számviteli Szabványok Tanácsa (IASB) által elfogadott szabványokat és értelmezéseket, valamint az érvényben lévô Nemzetközi Számviteli Szabványokat (IAS) és az Állandó Értelmezô Bizottságnak az IASC által elfogadott értelmezéseit foglalják magukban. A Synergon Informatika Rt. a könyveit a magyar számviteli elôírásokkal összhangban vezeti. A magyar és a nemzetközi beszámolókészítési szabályok közötti eltéréseket a jelentés 30. pontjában foglaltuk össze. A beszámolóban az eszközök és a források bekerülési értéken szerepelnek. Számviteli politikáját a Társaság következetesen alkalmazza, a számviteli politika az elôzô évihez képest nem változott. A Csoportbeszámoló adatai ezer magyar forintban (eft) értendôk. A konszolidáció alapja A konszolidált éves beszámoló a Synergon Informatika Rt. (anyavállalat) és azon leányvállalatainak beszámolóit tartalmazza, amelyekben a Csoport több mint 50%-os szavazati joggal rendelkezik. A leányvállalatok beszámolóinak fordulónapja az anyavállalatéval egyezô, a beszámoló a Synergonéval azonos számviteli politika alapján készültek. A konszolidációba bevont társaságok beszámolói az alább feltüntetett devizanemekben készültek, az egyenlegek a késôbbiekben ismertetendô módszer alapján kerültek átváltásra magyar forintra. Az év során megszerzett leányvállalatok azon naptól kerülnek konszolidálásra, amikor a megvásárolt befektetés eszközei és mûködése feletti irányítási jog a Synergon Rt.-re átszáll. A megvásárolt leányvállalatok beszerzési áron kerülnek kimutatásra a könyvekben. Az értékesített leányvállalatok az értékesítés napjáig kerülnek konszolidálásra, azaz addig az idôpontig, amíg a Csoportnak az adott Társaság eszközei és mûködése feletti irányítási joga meg nem szûnik. Valamennyi Csoporton belüli tranzakció beleértve a nem realizált Csoporton belüli nyereséget is a konszolidáció során kiszûrésre kerül. A Csoport konszolidált eredménye az alábbi társaságok eredményeit és egyenlegeit tartalmazza: Társaság Részesedés % Devizanem Ország Fibex Kft. 100% HUF Magyarország Officium Kft. (korábban SynInvest Kft.) 100% HUF Magyarország Synergon Information Systems UK Ltd 100% GBP Egyesült Királyság Infinity a.s 67% CZK Csehország Span d.o.o 68% HRK Horvátország Befektetések és pénzügyi eszközök A befektetések bekerülési értéken a befektetéshez kapcsolódó beszerzési árat is magában foglaló, fizetett ellenértéken kerülnek kimutatásra. A rövid lejáratú befektetések a bekerülési, illetve az értékesítés költségével csökkentett fordulónapkori piaci érték közül az alacsonyabb értéken szerepelnek a beszámolóban. A hosszú távú befektetések bekerülési, illetve átértékelt értéken szerepelnek. Céltartalék-képzésre az igazgatóság által tartós értékvesztésnek ítélt esetekben kerül sor, ekkor az értékvesztés tárgyévi ráfordításként kerül elszámolásra. 77

8 Pénzeszközök A pénzeszközök a bekerülés költségén szerepelnek a beszámolóban. A pénzeszközök készpénzt, látra szóló bankbetéteket, valamint meghatározott összegre azonnal átváltható, alacsony árfolyamkockázatú értékpapírokat tartalmaznak. A cash flow kimutatása szempontjából a pénzeszközök banki folyószámla-hitelekkel csökkentve készpénzt, valamint látra szóló bankbetéteket tartalmaznak. Készletek A készleteket az elfekvô készletekre képzett céltartalékkal csökkentett bekerülési vagy a nettó realizálható értéken tartják nyilván, attól függôen, melyik az alacsonyabb. A nettó realizálható érték a teljesítés és értékesítés költségével csökkentett várható eladási ár. A félkész termékek az elôállítás költségén kerülnek kimutatásra. Vevôk A vevôk és egyéb követelések a behajthatatlan követelésekre képzett céltartalék összegével csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Kétes követelésekre céltartalék képzésére akkor kerül sor, ha a teljes összeg behajtása már nem valószínûsíthetô. A behajthatatlan követeléseket a vállalat folyamatosan leírja. Szállítók A szállítók és egyéb kötelezettségek bekerülési értéken szerepelnek. Ez a kapott árukért és szolgáltatásokért fizetendô valós érték, függetlenül attól, hogy azt kiszámlázták-e a Csoportnak. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek bekerülési értéken szerepelnek. Céltartalékok Céltartalék-képzésre kerül sor, amennyiben a Csoportnak egy korábbi esemény folytán törvényes vagy értelemszerûen adódó kötelezettsége keletkezik, és valószínûsíthetô, hogy a kötelezettség teljesítéséhez gazdasági hasznot hajtó források kiáramlására lesz szükség, valamint ha megbízható becslés készíthetô a kötelezettség összegérôl. A Társaság céltartalékot képez a tevékenysége kapcsán vevôinek nyújtott garanciák fedezetére. A céltartalék összegét az árbevétel alakulása és a garanciákkal kapcsolatban korábban felmerült kötelezettségek nagysága alapján állapították meg. Tárgyi eszközök Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökkenéssel lineárisan csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kulcsát az eszköz becsült hasznos élettartama alapján állapítják meg. A Társaság által alkalmazott leírási kulcsok: 15 20% a mûszaki berendezések, jármûvek és gépek, 25% a szoftverek esetében. Az épületekre aktivált felújítási költségek értékcsökkenését az adott épület bérletének élettartama alatt számolják el. A földterületre a Társaság nem számol el értékcsökkenést. Az eszközök könyv szerinti értékét minden mérleg-fordulónapon áttekintik. Ahol a könyv szerinti érték a becsült piaci értéket meghaladja, az eszköz értékét a becsült piaci értékre változtatják. A saját elôállítású tárgyi eszközök elôállítási költsége az anyagköltséget és a közvetlen munkaköltséget tartalmazza. A tárgyi eszközök jövôbeni gazdasági célú karbantartásának és javításának költségét annak felmerülésekor ráfordításként számolja el a Társaság. Pénzügyi eszközök értékvesztése és behajthatatlansága A mérleg-fordulónapkor a vállalat megvizsgálja, hogy egy pénzügyi eszköz vagy eszközcsoport szenvedett-e értékvesztést az idôszak során. Amennyiben erre utaló bizonyítékot talál, az eszköz becsült megtérülési értékét meghatározza, a becsült és a könyv szerinti érték különbözetét pedig értékvesztésként számolja el az alábbiak szerint: (i) amortizált bekerülési értéken kimutatott pénzügyi eszközök esetén: az eszközök könyv szerinti értékét közvetlenül vagy céltartalékszámlán keresztül a becsült megtérülési értékre csökkentik, míg az értékvesztést az eredménnyel szemben számolják el; (ii) piaci értéken kimutatott pénzügyi eszközök esetén amennyiben a realizálható értékre történô leírás következtében az értékvesztés közvetlenül a saját tôkében kerül elszámolásra a saját tôkében kimutatott halmozott nettó értékvesztés az eredménnyel szemben kerül kivezetésre. 8

9 Lízingelt eszközök A tulajdonjoggal járó kockázatokat és elônyöket átruházó pénzügyi lízingszerzôdések alapján lízingelt eszközöket a lízingdíjnak a futamidô megkezdésekori jelen értékén aktiválják, és a lízingelt tárgyi eszközök között mutatják ki. A lízingdíj a törlesztések és a lízingkötelezettség között kerül arányos felosztásra, így a fennmaradó lízingdíj kamattartalma állandósul. A vonatkozó lízingkötelezettség jelen értéke a hosszú, illetve rövid lejáratú kötelezettségek között értelemszerûen kerül kimutatásra. A fizetett lízingdíjat közvetlenül az eredménnyel szemben számolja el a Társaság. Az aktivált lízingelt eszközöket a becsült hasznos élettartam vagy a lízing futamideje alatt írják le, attól függôen, melyik rövidebb. Azon lízingkonstrukciókat, ahol a bérbeadó az eszköz tulajdonjogát és az azzal járó elônyöket visszatartja, operatív lízingként tartják nyilván. Az operatív lízing díját az eredménykimutatásban ráfordításként lineárisan számolják el a lízing futamideje alatt. Goodwill A leány/társult vállalat vételárából a Csoport által megszerzett eszközök valós értékén felüli összeget az immateriális javak között tartja nyilván, és 5 10 év alatt lineáris módszerrel amortizálja a Társaság. Jövedelemadó Az adókötelezettség kiszámítása a magyar adóügyi és a vonatkozó helyi elôírásokkal összhangban történik. A jövedelemadókat a kötelezettségek között számolják el. Az elhatárolt adókövetelések és -kötelezettségek azon idôszak érvényes adókulcsa alapján kerülnek meghatározásra, amely idôszakban a halasztott adókövetelés, illetve -kötelezettség várhatóan kifut. Halasztott adókövetelés elszámolására csak akkor kerül sor, ha valószínûsíthetô, hogy a Társaság rendelkezni fog a halasztott adókövetelésre fordítható adóköteles nyereséggel. Halasztott kötelezettség kerül elszámolásra adóköteles ideiglenes eltérések esetén. Kivételt képez ez alól, ha az eltérés goodwillre vagy valamely eszköz vagy kötelezettség eredeti minôségében történt elszámolására vonatkozik. Devizaátváltás Tranzakciók A külföldi devizában keletkezett nem pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket a tranzakció napján érvényes árfolyamon váltják át forintra. A külföldi devizában keletkezett pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket a mérleg-fordulónapi árfolyamon váltják át forintra. A keletkezô árfolyam-különbözet az eredménnyel szemben kerül elszámolásra. Külföldi befektetések A leányvállalatok külföldi devizanemben készült éves beszámolóiban szereplô mérlegadatokat a Csoport a mérlegfordulónapon érvényes árfolyamon váltja át. Az eredménykimutatás adatai a beszámolási idôszak alatti árfolyamot megközelítô átlagárfolyamon kerülnek átváltásra. A külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintra történô átváltásából eredô árfolyam-különbözet az átváltási különbözetben szerepel. Bevételek realizálása Bevételeit a Társaság a teljesítés (kiszállítás) idôpontjában ismeri el, mivel a tulajdonjoggal járó kockázatok és elônyök ekkor szállnak át a megrendelôre. A szolgáltatások bevétele a tranzakció mérleg-fordulónaphoz viszonyított teljesítése arányában kerül elismerésre. Az alkalmazott módszer alapján a nyújtott szolgáltatások az összes nyújtandó szolgáltatás és ennek megfelelôen várható összbevétel arányában kerülnek százalékosan meghatározásra. Jegyzett tôke A jegyzett tôke a Társaság által kapott ellenértéken kerül kimutatásra. Saját részvények A visszavásárolt saját részvények beszerzési áron, a saját tôkét csökkentô tételként kerülnek kimutatásra. A saját részvények értékesítésének nyereségét vagy veszteségét, illetve azok visszavásárlásakor keletkezett különbözetet eredménytartalékkal szemben számolja el a Társaság. Az érvényben lévô magyar szabályok szerint az így keletkezett nyereség felosztható. Részvényenkénti hozam A részvényenkénti hozamot a felosztható adózott eredmény és az év során forgalomban lévô törzsrészvények (kivéve, a saját részvényként visszavásárolt részvények) súlyozott átlagának hányadosa adja. A teljesen átváltható részvények hozama a normál részvényenkénti hozammal egyezôen számolandó, amit a potenciálisan átváltható értékpapírok esetleges kibocsátásának becsült értékével 9

10 korrigálunk. A teljesen átváltható részvények hozamának nettó eredménytartalmát a potenciálisan átváltható értékpapírok várható eredményével módosítjuk és december 31-én jelentôs mennyiségû potenciálisan átváltható részvény nem volt forgalomban. Szegmensinformáció A vállalatcsoport belsô jelentései a vállalatok tevékenységeit meghatározott szegmensekbe sorolják. A késôbbiek szintén a belsô jelentésekben megjelenô felosztást alkalmazzák. A szegmensek eredménye a közvetlenül hozzájuk rendelhetô bevételeket és ráfordításokat, valamint a cég teljes eredményébôl a szegmenshez rendelhetô (akár külsô, akár a Csoport más szegmenseivel folytatott tranzakciókból származó) eredménytételeket foglalja magában. A fel nem osztott tételek többnyire általános költségeket, a kutatás és fejlesztés költségét, immateriális javak amortizációját, valamint az átszervezés költségét és egyéb költségeket tartalmaznak. A szegmensek eszközei és forrásai a szegmenshez közvetlenül, illetve indokolhatóan hozzárendelhetô mûködô eszközökbôl és forrásokból állnak. A szegmens eszközeinek meghatározására a vonatkozó, a Csoport mérlegében megképzett tartalékok levonása után kerül sor. A szegmensegyenlegek jövedelemadót nem tartalmaznak. Összehasonlító adatok Néhány esetben a bázisegyenlegek közötti átsorolásra volt szükség ahhoz, hogy a tárgyév és a bázis adatai összehasonlíthatók legyenek. 3. Rövid lejáratú befektetések A rövid lejáratú befektetések között azok a bekerülési értéken nyilvántartott államkötvények szerepelnek december 31-én, melyek éves, lejáratkor esedékes kamata átlagosan 5%. 4. Követelések Vevôk Mínusz: kétes követelésekre képzett céltartalék (84.025) (54.770) Ki nem számlázott, projektekkel kapcsolatos, szerzôdés szerinti követelés (lásd 5. jegyzet) Nettó követelés Folyamatban lévô szerzôdéses munka Az alábbi összegek hosszú lejáratú, folyamatban lévô szerzôdéses munkákra vonatkoznak, az adott év végének állapota szerint: Vonatkozó árbevétel az adott évben A fordulónapig felmerült költségek és elismert (veszteséggel csökkentett) nyereség Résszámlázás ( ) ( ) Ki nem számlázott, projektekkel kapcsolatos szerzôdés szerinti követelés Ki nem számlázott, projektekkel kapcsolatos szerzôdés szerinti kötelezettség Készletek Bemutató készlet Viszonteladásra szánt készlet Karbantartási készletek Elfekvô készletekre képzett céltartalék (20.149) (10.779) Összes nettó készlet

11 7. Egyéb forgóeszközök Ki nem számlázott szerzôdéses munka Aktív idôbeli elhatárolások Letét Adott elôlegek Adókövetelés Dolgozóknak adott elôlegek Halasztott adókövetelés Elhatárolt kamatkövetelés Egyéb Összes egyéb forgóeszköz Ingatlanok, gépek és berendezések A tárgyi eszközök évi változásait az alábbi táblázat szemlélteti: Mûszaki Beruházások Telkek Számítógépes Összesen berendezések, és épületek szoftver jármûvek és gépek Bekerülési érték január Növekedés Átsorolás ( ) Akvizíció Értékesítés/leírás ( ) (189) ( ) ( ) december Növekedés Átsorolás ( ) Értékesítés/leírás ( ) (38.297) (81.531) (4.523) ( ) december Értékcsökkenés: január Elszámolt écs Akvizíció Értékesítés/leírás (71.582) (23.787) (95.369) december Elszámolt écs Értékesítés/leírás ( ) (10.907) (4.523) ( ) december Nettó könyv szerinti érték: december december

12 9. Immateriális javak Az immateriális javak évi változásait az alábbi táblázat szemlélteti: Goodwill Bekerülési érték: január Növekmény Értékesítés (28.420) december Növekmény Értékesítés december Amortizáció: január Leírás december Leírás december Nettó könyv szerinti érték: december december Szállítók Szállítói tartozások Szerzôdés szerint az ügyfeleknek fizetendô összegek (lásd 5. jegyzet) Accounts payable Egyéb kötelezettségek és idôbeli elhatárolások ÁFA Szolgáltatás elhatárolt bevétele Passzív idôbeli elhatárolások Egyéb adókötelezettség TB járulék Vevôktôl kapott elôlegek Garanciális céltartalék Egyéb A Csoport eszközei nem szolgálnak a fenti kötelezettségek biztosítékául. A szolgáltatás elhatárolt bevételét kiegészítô tevékenységekért számlázott összegek teszik ki, amelyek költségei 2003-ban merülnek majd fel. A Társaság három év garanciát nyújt egyes termékeire, ami a hibás termékek javítására, illetve cseréjére vonatkozik. A garanciális céltartalék összege az értékesítés volumene, valamint a javítások és visszáru korábbi értéke alapján kerül meghatározásra. 12

13 12. Kisebbségi részesedés és konszolidált leányvállalatok A kisebbségi részesedés a kisebbségi tulajdonosok által a Csoport leányvállalatainak saját tôkéjében, fordulónapon birtokolt részesedéseket mutatja. Infinity a.s Span d.o.o Jegyzett tôke Törzstôke december 31-én a Csoport által kibocsátott és teljes egészében befizetett törzstôke db, egyenként 200 Ft névértékû részvénybôl állt. Saját részvény december 31-én a Társaság birtokában db (2001: db) egyenként 200 Ft névértékû saját részvényként tartott törzsrészvény volt. E részvényeket a Társaság nyílt piaci kereskedelemben az év során értékesítette, majd visszavásárolta, ami 240 Ft veszteséget eredményezett. A tárgyév elején és végén forgalomban lévô részvények mennyiségét az alábbiakban mutatjuk ki: Törzsrészvény Saját részvény Összesen Aktuális részvényszám: január ( ) Részvénykibocsátás Visszavásárolt saját részvény ( ) ( ) december ( ) (a). Szegmensinformáció üzleti szegmensek Üzletvezetési szempontból a Társaság a következô fô tevékenységi szegmensekre osztható: információs rendszerek tervezése (ISS), üzleti megoldások fejlesztése (BSD), valamint Infinity és SPAN. A Társaság fô adatai e szegmensek szerinti bontásban a következôk: 2002 ISS BDS Infinity Span Kiszûrés Összesen Szegmensbevétel Csoporton kívüli árbevétel ( ) Összes bevétel ( ) Szegmenseredmény Értékesítési, általános és igazg. ktsg (63.646) Üzleti eredmény ( ) ( ) (3.041) ( ) Nettó kamatbevétel (50.969) (1.625) Egyéb bevételek (ráfordítások) (63.646) Kisebbségi részesedés (91.741) (9.247) ( ) Jövedelemadók (7.264) (95.844) (7.748) ( ) Adózott eredmény ( ) (6.414) Szegmenseszközök Be nem sorolt eszközök Konszolidált összes eszköz Szegmensforrások Be nem sorolt források Konszolidált összes forrás

14 2001 ISS BDS Infinity Span Kiszûrés Összesen Szegmensbevétel Csoporton kívüli árbevétel ( ) Összes bevétel ( ) Szegmenseredmény Értékesítési, általános és igazg. ktsg (29.249) Üzleti eredmény ( ) ( ) ( ) Kamatbevétel, nettó (37.427) (636) Egyéb bevételek (ráfordítások) (9.238) (10.071) (88.027) Kisebbségi részesedés ( ) (34.214) ( ) Jövedelemadók (18.479) ( ) (15.303) ( ) Adózott eredmény ( ) ( ) ( ) Szegmenseszközök Be nem sorolt eszközök Konszolidált összes eszköz Szegmensforrások Be nem sorolt források Konszolidált összes forrás (b). Szegmensinformáció földrajzi szegmensek Az alábbi táblázat a Társaság konszolidált árbevételét, valamint az eszközök nyilvántartási értékét mutatja az értékesítési piacok, illetve az eszköz elhelyezkedésének földrajzi megoszlása szerint Magyarország Csehország Horvátország Összesen Szegmensbevétel Szegmenseredmény Értékesítési, általános és igazg. ktsg Üzleti eredmény ( ) (3.041) ( ) Kamatbevétel, nettó (50.969) (1.625) Egyéb bevételek (ráfordítások), nettó Kisebbségi részesedés (91.741) (9.247) ( ) Jövedelemadók (7.264) (95.844) (7.748) ( ) Mérleg szerinti eredmény (52.142) (6.414) Szegmenseszközök Be nem sorolt eszközök Konszolidált összes eszköz Szegmensforrások Be nem sorolt források Konszolidált összes forrás Magyarország Csehország Horvátország Összesen Szegmensbevétel Szegmenseredmény Értékesítési, általános és igazg. ktsg Üzleti eredmény ( ) ( ) Kamatbevétel, nettó (37.427) (636) Egyéb bevételek (ráfordítások), nettó (10.071) Kisebbségi részesedés ( ) (34.214) ( ) Jövedelemadók (18.479) ( ) (15.303) ( ) Mérleg szerinti eredmény ( ) ( ) Szegmenseszközök Be nem sorolt eszközök Konszolidált összes eszköz Szegmensforrások Be nem sorolt források Konszolidált összes forrás

15 15. Értékesítés költsége, általános és igazgatási költség Bérek, fizetések Értékcsökkenés, amortizáció Marketing- és reklámtevékenység Bérleti és lízingdíjak Általános ügyvitel Szakértôi díjak Tanfolyamok Utazás Gépkocsibérlet Telefon Kiállítások Vám- és szállítási költség Irodai költségek Írószer Üzemanyag Egyéb A Csoportszinten foglalkoztatott dolgozók száma 2002-ben 440 (2001: 537) fô volt. 16. Pénzügyi tevékenység bevétele Értékpapírok kamatbevétele Kapott bankkamat Egyéb Pénzügyi tevékenység ráfordítása Fizetett bankkamat Vevôk faktorálása Jövedelemadó A Társaság adókötelezettségét az alábbi táblázat mutatja: Tárgyévi adófizetési kötelezettség Az adó mértéke a törvény szerinti növelô és csökkentô tételekkel korrigált eredmény 18%-a. 18. Jövedelemadó folytatás Adózás elôtti eredmény ( ) Társasági jövedelemadó (18%) Értékesített saját részvény nyereségének adóvonzata Átmeneti eltérések, nettó Más országok magasabb adókulcsai miatti eltérés Egyéb (3.507) Tárgyévi adó

16 A magyarországi társaságokat az adóhatóság (APEH) rendszeresen ellenôrzi. Mivel az egyes tranzakciókra vonatkozó adótörvények és -elôírások többféleképpen értelmezhetôk, a beszámolóban kimutatott adóegyenlegek a késôbbiekben az adóhatóság végsô döntésének tükrében változhatnak. A Társaságnál 1998-cal bezárólag az APEH valamennyi évet ellenôrizte, és az ellenôrzéseket lezárta. A halasztott adókövetelések elszámolására (18%-os adókulcs szerint) abban az idôszakban kerül sor, amikor valószínûsíthetôen a vonatkozó jövedelmek megjelennek. A Csoport következô 5 évre elhatárolható adóvesztesége eft. Az ezekkel a veszteségekkel kapcsolatos halasztott adóköveteléseket nem határolták el, mivel nem biztos, hogy fel lehet majd ôket használni a jövôbeni nyereségek ellentételezéseként. A beszámolóban tartalékolt, illetve nem tartalékolt adóelhatárolást az alábbi táblázat szemlélteti: Céltartalékolt Nem céltartalékolt Idôbeni eltérés Infinity a.s akvizíciójával kapcsolatban Fel nem használt adóveszteség A Csoportnak jelentôs adóelhatárolása nincs. 19. Részvényre jutó hozam Az egy részvényre jutó hozam: az éves nettó felosztható eredménynek az év folyamán forgalomban lévô részvények (levonva, a saját részvényként visszavásárolt részvényeket) súlyozott átlagával történô elosztása révén számítható ki: Felosztható nettó eredmény ( ) Év során kibocsátott részvények súlyozott átlaga Részvényre jutó hozam(veszteség) (Ft) 3 (54) Sem 2001, sem pedig december 31-én átváltási kötelezettség nem állt fenn. 20 (i). Akvizíció Infinity a.s február 1-jén a Synergon Rt. 50% plusz egy részvény részesedést szerzett az azonos üzletágban tevékenykedô, Csehországban bejegyzett és mûködô Infinity a.s. társaságban. Az eredeti szerzôdés további részesedés vásárlására vonatkozó részét a felek újratárgyalták. A április 24-én kötött megállapodásban a lehetséges további akvizíciók kapcsán potenciálisan felmerülô kötelezettség maximális mértékével kapcsolatban az alábbi feltételeket fogadták el: (i) az újratárgyalt A opció szerint ha az eladók élnek opciójukkal, a Synergon Rt. 480 db részvény (16%) vásárlására jogosult júniusáig CZK módosított részvényenkénti áron; (ii) amennyiben az eladó a június 1. és június 30. közötti idôszakban él opciójával, a Synergonnak az alábbi számú részvényeket kell megvásárolnia az opciós jog gyakorlása elôtti évben realizált pénzügyi eredménytôl függô, de legfeljebb az alábbiakban kimutatott áron: Opció Részvények száma Max. opciós ár (USD) B C D (iii) a július 1. július 31. közötti idôszakban a Synergon Rt. további részvények vásárlására jogosult az Infinity június 30. elôtt kibocsátott részvényeinek 75%-a +1 részvény erejéig. Ez esetben a maximális vételár részvényenként USD; (iv) további vételi opció lehívásával a Synergon jogosult az Infinity fennmaradó részvényeinek megvásárlására (azaz, a fenti [(iii)] pontban hivatkozott részvények megvásárlása után az eladó birtokában maradt részvények megvételére). Ezen fennmaradó részvények vételára az opció lehívásának évétôl függ, az alábbiak szerint: Opció Részvényenkénti opciós ár (USD)

17 A Synergon Rt június 30-án, az (i) pontban leírtaknak megfelelôen, további 480 db (16%) részvényt vásárolt, összesen 517 millió Ft értékben. A megvásárolt részesedés nettó könyv szerinti értéke 68 millió Ft volt. A tranzakció eredményeként a Synergon Rt. részesedése az Infinity a.s.-ben 66% plusz egy részvényre emelkedett. Ezen opcióval kapcsolatban a Synergonnak nincs további kötelezettsége. További opciót egyik fél sem hívott le 2002-ben. A Cégcsoport évi árbevételéhez az Infinity a.s ezer Ft-tal járult hozzá (2001-ben 11 hónapra vonatkozóan ez ezer Ft volt). Az Infinity mérleg szerinti eredménye ezer Ft volt 2002-ben, és ezer Ft volt 2001-ben. 20 (ii). Akvizíció Span d.o.o február 1-jén a Synergon Informatika Rt. 51% részesedést szerzett az azonos üzletágban tevékenykedô, Horvátországban bejegyzett és mûködô Span d.o.o. társaságban. Az akvizíció részeként az alábbi feltételekrôl született megállapodás: (i) a Span d.o.o jegyzett tôkéje kétszeri emelésre kerül 2002 és 2003 során, mindkét alkalommal USD összegben. A tôkeemeléseket a Synergon hajtja végre, amennyiben a Span a tôkeemelést megelôzô években eléri az elôre meghatározott árbevételés nyereségszinteket; (ii) a január 1. és május 31. közötti idôszakban a jelenlegi tulajdonosok egyike élhet eladási opciójával, amelynek révén jogosult a birtokában lévô Span-részesedés megvételét követelni a Synergontól. A Synergon által fizetendô ár az opciós jog gyakorlása elôtti év auditált arányos nettó eredményének tízszerese, de minimum USD; (iii) a május 1. és december 31. közötti idôszakban az eladók vételi opciós jogot biztosítanak a Synergon számára, amelynek révén a Synergon jogosult az eladóknak a társaságban megmaradt részük teljes vagy részleges megvételére, a Span tôkéjének 25%-ig. Az így megszerzett részvények Synergon által fizetendô ellenértéke legalább USD és legfeljebb USD március 31-én az eladó részben élt a (ii) pont szerint opciós jogával: a Synergon Rt. további 17%-át vásárolta meg a Span d.o.o. részvényeinek, így 68%-ra nôtt tulajdoni hányada a horvát leányvállalatban. A megvásárolt részesedésért a Synergon 165 millió Ft-ot fizetett, a részesedés nettó könyv szerinti értéke 56 millió Ft volt. Ezen opcióval kapcsolatban a Synergonnak nincs további kötelezettsége. A évben a Synergon Rt. nem hajtott végre tôkeemelést az (i) pontban leírtak szerint. Emiatt az eredeti akvizíciós szerzôdés jelenleg módosítás alatt áll januárjában a Synergon Rt USD kölcsönt nyújtott a Span d.o.o.-nak. A 2003 márciusában lejáró kölcsön kamata LIBOR +1,5 %. A Cégcsoport évi árbevételéhez a Span d.o.o ezer Ft-tal járult hozzá. (2001-ben 11 hónapra vonatkozóan ez ezer Ft volt. A Span mérleg szerinti eredménye 2002-ben ezer Ft, 2001-ben ezer Ft volt.) 21. Jövôbeni kötelezettségek A kifizetett (fôként irodabérleti és gépjármûbérleti díjból álló) bérleti költség összege eft (2001-ben eft) volt 2002-ben december 31-én a Társaság fel nem mondható bérleti szerzôdéseken alapuló díjkötelezettsége az alábbi képet mutatta: Ingatlanok Egyéb Operatív lízingek lejárat szerint: 1 éven belül év között éven túl A vezetôi és az alkalmazotti részvételre vonatkozó program A Csoport vezetése részére A Csoport 100%-os tulajdonában lévô leányvállalatán, az Officium Kft-n keresztül a vezetés tagjainak felajánlott kötvények Synergon részvényre való átválthatóságán alapuló részvényopciós programot indított, melynek keretében db 1Ft névértékû kötvény ajánlható fel. A kötvényt az érintett névértéken vásárolhatja meg, az átváltáskor további 199 Ft-ot kell fizetnie. A kötvények átváltására meghatározott feltételek mellett, a vételtôl számított 3 éven belül kerülhet sor év során db kötvényt ajánlottak fel a Synergon Csoport vezetése részére, de sem kötvényvásárlás, sem pedig részvényre átváltás nem történt. 1717

18 23. Az Igazgatóság és a Felügyelô Bizottság díjazása Az igazgatóság tagjainak díjazása összesen eft (2001-ben eft), míg a felügyelô bizottsági tagok díjazása összesen eft (2001-ben eft) volt. 24. Eredménytartalék A felosztható eredménytartalék a Társaság magyar számviteli törvény szerint összeállított éves beszámolójában került meghatározásra, amely eltér a mellékelt, a nemzetközi beszámolókészítési szabványok (IFRS) szerint készített beszámolótól. A magyar számviteli törvénynek megfelelôen, a Synergon Informatika Rt december 31-én felosztható eredménytartaléka eft-os hiányt mutat. 25. Osztalék A Társaságnak lehetôsége van arra, hogy nyereségébôl és eredménytartalékából a magyar számviteli szabályok alapján éves osztalékot fizessen azt követôen, hogy az éves közgyûlés ilyen értelmû határozatot hozott. Az éves közgyûlés megtartására a pénzügyi év végét követô öt hónapon belül kell sort keríteni. A Társaságnak arra is van lehetôsége, hogy az évközi osztalékra elôleget fizessen. 26. Hitelkockázat koncentrációja A jelentôs év végi bankbetét- és követelésállomány általában megkérdôjelezi a kintlévôségek jövôbeni behajthatóságát. A Társaság készpénzét elismert magyar és nyugati pénzintézetekben helyezte el, és korlátozza az egyes intézmények felé kihelyezett összegeket. Másrészt, nagy belföldi ügyfélkörének és az ügyfelek hitelképességének köszönhetôen, a követelések behajtásával kapcsolatos kockázat is mérsékelt. A vezetés e kockázatok koncentrációját folyamatosan figyelemmel kíséri és gondoskodik a lejárt követelések behajtásáról. 27. Pénzügyi eszközök valós értéke A pénzügyi eszközök azaz a pénzeszközök, követelések, kötelezettségek és hitelkötelezettségek valós értéke megegyezik azok nyilvántartási értékével. Ugyanakkor a Csoport meglévô befektetéseinek megbízható értékelését akadályozza, hogy az érintett részvényekkel állandó, megfelelôen szervezett piacon nem kereskednek. 28. Esetleges kötelezettségek A Társaság december 31-én eft értékben (2001-ben: eft) nyújtott garanciákat üzletfeleinek, melyek fedezetéül bankgarancia szolgált. 29. A cash flow egyeztetése Nettó eredmény Nettó eredmény ( ) Fizetett (kapott) kamat (59.046) ( ) Fizetett társasági jövedelemadó Kamatok és adózás utáni eredmény ( ) 30. A magyar törvényes beszámolóban és a mellékelt nemzetközi szabványok szerinti beszámolóban kimutatott konszolidált saját tôke és felosztható eredmény egyeztetése: Magyar törvényes beszámoló szerinti konszolidált saját tôke Folyamatban lévô szerzôdéses munka (12.662) (76.583) Céltartalék (9.746) (9.746) Értékcsökkenés és amortizáció Aktivált akvizíciós költség Halasztott adó (9.908) Sajátrészvény-tranzakciók ( ) ( ) Befektetésátértékelés (Quality Consulting Kft) (86.244) (86.244) Különféle egyéb korrekciók Mellékelt nemzetközi szabványok szerint készült beszámoló szerinti saját tôke

19 30. A magyar törvényes beszámolóban és a mellékelt nemzetközi szabványok szerinti beszámolóban kimutatott mérleg szerinti eredmény egyeztetése: (folytatás) Magyar törvényes beszámoló szerinti konszolidált eredmény (35.295) ( ) Folyamatban lévô szerzôdéses munka (12.662) (76.583) Sajátrészvény-tranzakciók Leányvállalat akvizíciójának aktivált költsége Konszolidációs különbözetek Értékcsökkenés és amortizáció (44.791) Különféle egyéb korrekciók (10.669) Mellékelt nemzetközi szabványok szerint készült beszámoló szerinti eredmény ( ) Kiadó: Synergon Informatika Rt., Budapest, Felelôs kiadó: Czakó Ferenc elnök Felelôs szerkesztô: Molnár Zsolt kommunikációs igazgató Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: Absolut Reklám Kft. Kézirat-lezárás: április 30.

20 1047 Budapest, Baross utca Telefon: Fax:

SYNERGON INFORMATIKA RT. éves jelentés 2004

SYNERGON INFORMATIKA RT. éves jelentés 2004 SYNERGON INFORMATIKA RT. éves jelentés 2004 Infinity a.s. Cseh Köztársaság és Szlovákia Tevékenységét a Hewlett Packard, Microsoft-, Alcatel-megoldások integrációja, saját fejlesztésû szoftvermegoldások,

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált éves beszámoló. 2005. december 31.

Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált éves beszámoló. 2005. december 31. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált éves beszámoló Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Konszolidált éves beszámoló Tartalom:

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. Konszolidált beszámolója és Könyvvizsgálói jelentése 2006.12.31

Az Állami Nyomda Nyrt. Konszolidált beszámolója és Könyvvizsgálói jelentése 2006.12.31 Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált éves beszámoló Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Konszolidált éves beszámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2013. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2013. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

CSEPEL HOLDING NYRT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ CSEPEL HOLDING NYRT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2006. DECEMBER 31-ÉVEL ÉS 2005. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVEKRŐL Budapest, 2007. április

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Melléklet 2014.12.31. 2013.12.31. ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Ingatlanok,

Részletesebben

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés SYNERGON Informatika Nyrt. 2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése és független könyvvizsgálói jelentés Budapest, 2015. április 8. Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatai Konszolidált

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatóság tagjai Zsiday Viktor (igazgatóság elnöke)

Részletesebben

(a közgyűlés által elfogadva)

(a közgyűlés által elfogadva) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. és leányvállalatai Konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelően, ahogyan azokat az EU befogadta 2007. december 31.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL Hybridbox 2011 Médiainformatikai Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA 2011. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 5 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 A konszolidált saját tőke változása kimutatás 7 Konszolidált Cash Flow kimutatás

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2010. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai (2012.09.03-án)

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Székely

Részletesebben

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke ÉVES JELENTÉS 2014 ELNÖKI BEVEZETŐ Eredményes, szép esztendőt zárt a Nyomda. Büszkék lehetünk az eredményekre, köszönettel tartozunk a cég dolgozóinak, akiktől sok helytállást követelt 2014. A jelentés

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2013. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Károly

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2013.04.29 FUSO Ecosystem éves jelentése (2012)

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások

Pénzügyi kimutatások OTP Bank Éves Jelentés 2014 Pénzügyi kimutatások 72 OTP Bank Éves Jelentés 2014 73 Pénzügyi helyzet kimutatása (konszolidált, IFRS szerint, 2014. december 31-én, millió forintban) Jegyzet Pénztárak, betétszámlák,

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai ifj.

Részletesebben