SYNERGON. Informatika Rt. Éves jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SYNERGON. Informatika Rt. Éves jelentés"

Átírás

1 SYNERGON Informatika Rt. Éves jelentés

2 Befektetôi információk Igazgatóság Czakó Ferenc Barta Árpád dr. Illésy János Oláh László dr. Szalay Sándor Szalóczy Zsolt elnök Tagvállalatok vezetôi Nikola Dujmovic Jiří Fanta Pintér Zoltán Száray Loránt ügyvezetô igazgató, Span d.o.o. vezérigazgató, Infinity a.s. ügyvezetô igazgató, Fibex Kft. vezérigazgató, Synergon Informatika Rt. Részvényinformációk A Társaság jegyzett tôkéjét darab, egyenként 200 forint névértékû, T sorozatú törzsrészvény alkotja. A társaság részvényei megvásárolhatók részvény és globális letéti igazolás (GDR) formában. A Társaság részvényeit a Budapesti Értéktôzsde A kategóriájában és a Londoni Értéktôzsde mellett mûködô SEAQ rendszerben jegyzik. A Synergon tulajdonosi struktúrája, december 31. Deutsche Bank (letétkezelô) 9,6% Davon Kft. 7,8% RCX Kft. 10,2% Curdie Trust Corp. 9,9% Pénzügyi befektetôk, egyenként 5%-os tulajdonrész alatt 59,7% Saját részvény 2,8% 9,9% 10,2% 7,8% 9,6% 2,8% 59,7% Synergon Informatikai Rendszereket Tervezô és Kivitelezô Részvénytársaság (Synergon Informatika Rt.) 1047 Budapest, Baross u Telefon: (1) Fax: (1) Honlap: Befektetôi információk: Garamszegi Tamás befektetôi kapcsolatok igazgató 1047 Budapest, Baross u Telefon: (1) Fax: (1) Honlap: Synergon részvény tôzsdei kódok: Budapesti Értéktôzsde (BÉT): SYNERG HB London Stock Exchange Automatic Quation (SEAQ): SYSD LI Részvénykönyvi bejegyzés: Synergon Informatika Rt., Jogi és Igazgatási Igazgatóság 1047 Budapest, Baross u Telefon: (1) Fax: (1)

3 Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló december 31.

4 ERNST &YOUNG Ernst &Young Kft Budapest, Váci út 20. Hungary Telefon: Fax: Független könyvvizsgálói jelentés A Synergon Informatika Rt. tulajdonosai részére Elvégeztük a Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai (a Csoport) december 31-i konszolidált éves beszámolójának vizsgálatát, amely magában foglalja a konszolidált mérleget, a konszolidálteredmény-kimutatást, a konszolidált saját tôke változásainak kimutatását, a konszolidált cash-flow kimutatást, valamint a kiegészítô mellékletet (1 30 pont). A beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk a beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványokkal összhangban hajtottuk végre. E szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz jelentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a konszolidált beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a konszolidált beszámoló összeállításának értékelését. Meggyôzôdésünk, hogy munkánk megfelelô alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés kiadásához. Véleményünk szerint, a december 31-i konszolidált éves beszámoló a Csoport pénzügyi helyzetérôl, mûködésének eredményérôl, valamint cash flow-járól megbízható, valós képet nyújt a nemzetközi beszámolókészítési szabvánnyal összhangban. Ernst & Young Budapest, március 21.

5 Konszolidált mérleg Megj december december 31. Eszközök Forgóeszközök Pénzeszközök Rövid lejáratú befektetések Követelések Készletek Egyéb forgóeszközök Összes forgóeszköz Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Befektetések Immateriális javak Összes befektetett eszköz Eszközök (aktívák) Források Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Szállítók Egyéb kötelezettségek és passzív idôbeli elhatárolás Rövid lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Kisebbségi részesedés konszolidált leányvállalatban Saját tôke: Jegyzett tôke Saját részvény 13 ( ) ( ) Ázsió Átértékelési tartalék Tôketartalék Eredménytartalék Átváltási különbözet (5.388) Saját tôke összesen Források (passzívák) A konszolidálteredény kimutatása Az egyenlegek kibontását lásd a jelentés megfelelô pontjain Megj december december 31. Árbevétel Értékesítés önköltsége Fedezet Értékesítési, általános és igazgatási költségek Üzemi (üzleti) eredmény ( ) ( ) Egyéb (ráfordítás) / bevétel: Kamatbevétel Kamatráfordítás 17 (59.041) (50.922) Árfolyamnyereség (veszteség) (16.970) Egyéb bevételek Adózás és kisebbségi részesedés nélküli eredmény ( ) Adófizetési kötelezettség Kisebbségi részesedés nélküli eredmény ( ) Kisebbségi részesedés Mérleg szerinti eredmény ( ) Részvényenkénti veszteség (Ft-ban): 19 3 (54) Az egyenlegek kibontását lásd a jelentés megfelelô pontjain 5

6 Konszolidált saját tôke változásai Jegyzett Saját Ázsió Átértékelési Tôke- Eredmény- Átváltási tôke részvény tartalék tartalék tartalék tartalék Összesen január 1-jei1. egyenleg (82.297) Saját részvény értékesítése (78.750) Saját részvény vásárlása ( ) ( ) Átváltási különbözet (7.566) (7.566) Mérleg szerinti eredmény ( ) ( ) december 31-i egyenleg ( ) Saját részvény értékesítése (240) Saját részvény vásárlása ( ) ( ) Átváltási különbözet (34.965) (34.965) Értékelési tartalék (15.311) (15.311) Átsorolás 760 (760) Mérleg szerinti eredmény december 31- i egyenleg ( ) (5.388) A konszolidált cashflow kimutatása Az egyenlegek kibontását lásd a jelentés megfelelô pontjain Megj december december 31. Mûködésbôl származó cash flow: Adózás és kamatfizetés elôtti eredmény ( ) Értékcsökkenés és amortizáció Kisebbségi részesedés Árfolyam-különbözet (34.965) (7.566) Tárgyi eszköz értékesítésének eredménye Rövid távú befektetés értékesítésének eredménye (240) (78.750) Eszközök és források változásai: Követelések és egyéb forgóeszközök ( ) Készletek Kötelezettségek és passzív elhatárolások ( ) Mûködéshez felhasznált nettó cash flow Befektetés megtérülése és finanszírozás: Kapott kamatok Fizetett jövedelemadó ( ) ( ) Mûködésbôl származó nettó cash flow Befektetési tevékenységbôl származó cash flow: Tárgyieszköz-beszerzés ( ) ( ) Rövid távú befektetések beszerzése ( ) Egyéb hosszú lejáratú eszközök beszerzése (23.263) (35.270) Akvizíció, készpénz nélkül 20 ( ) ( ) Tárgyieszköz-értékesítés nyeresége Befektetési tevékenységhez felhasznált nettó cash flow ( ) ( ) Pénzügyi tevékenységbôl eredô cash flow: Saját részvény értékesítése Saját részvény vásárlása ( ) ( ) Hitelkötelezettség növekedése Kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék ( ) Finanszírozási tevékenységbôl eredô nettó cash flow (33.254) Pénz és pénzjellegû eszközök nettó csökkenése ( ) (19.280) Pénz és pénzjellegû eszközök Nyitóállománya Záróállománya Az egyenlegek kibontását lásd a jelentés megfelelô pontjain 6

7 1. Általános információk A Synergon Informatika Rt. (késôbbiekben a Társaság vagy Synergon ) december 31-i konszolidált éves beszámolóját a Társaság Igazgatósága március 21-én hagyta jóvá. A Synergon Informatika Rt. Magyarországon bejegyzett részvénytársaság. A Synergon Informatika Rt. székhelye: 1047 Budapest, Baross utca A Synergon vállalatok informatikai rendszereinek tervezésével és megvalósításával foglalkozik. 2. A számviteli politika jelentôs vonatkozásai Számviteli alapelvek A Synergon Informatika Rt. konszolidált éves beszámolója a Nemzetközi Beszámolókészítési Szabványokkal (IFRS) összhangban készült, amelyek a Nemzetközi Számviteli Szabványok Tanácsa (IASB) által elfogadott szabványokat és értelmezéseket, valamint az érvényben lévô Nemzetközi Számviteli Szabványokat (IAS) és az Állandó Értelmezô Bizottságnak az IASC által elfogadott értelmezéseit foglalják magukban. A Synergon Informatika Rt. a könyveit a magyar számviteli elôírásokkal összhangban vezeti. A magyar és a nemzetközi beszámolókészítési szabályok közötti eltéréseket a jelentés 30. pontjában foglaltuk össze. A beszámolóban az eszközök és a források bekerülési értéken szerepelnek. Számviteli politikáját a Társaság következetesen alkalmazza, a számviteli politika az elôzô évihez képest nem változott. A Csoportbeszámoló adatai ezer magyar forintban (eft) értendôk. A konszolidáció alapja A konszolidált éves beszámoló a Synergon Informatika Rt. (anyavállalat) és azon leányvállalatainak beszámolóit tartalmazza, amelyekben a Csoport több mint 50%-os szavazati joggal rendelkezik. A leányvállalatok beszámolóinak fordulónapja az anyavállalatéval egyezô, a beszámoló a Synergonéval azonos számviteli politika alapján készültek. A konszolidációba bevont társaságok beszámolói az alább feltüntetett devizanemekben készültek, az egyenlegek a késôbbiekben ismertetendô módszer alapján kerültek átváltásra magyar forintra. Az év során megszerzett leányvállalatok azon naptól kerülnek konszolidálásra, amikor a megvásárolt befektetés eszközei és mûködése feletti irányítási jog a Synergon Rt.-re átszáll. A megvásárolt leányvállalatok beszerzési áron kerülnek kimutatásra a könyvekben. Az értékesített leányvállalatok az értékesítés napjáig kerülnek konszolidálásra, azaz addig az idôpontig, amíg a Csoportnak az adott Társaság eszközei és mûködése feletti irányítási joga meg nem szûnik. Valamennyi Csoporton belüli tranzakció beleértve a nem realizált Csoporton belüli nyereséget is a konszolidáció során kiszûrésre kerül. A Csoport konszolidált eredménye az alábbi társaságok eredményeit és egyenlegeit tartalmazza: Társaság Részesedés % Devizanem Ország Fibex Kft. 100% HUF Magyarország Officium Kft. (korábban SynInvest Kft.) 100% HUF Magyarország Synergon Information Systems UK Ltd 100% GBP Egyesült Királyság Infinity a.s 67% CZK Csehország Span d.o.o 68% HRK Horvátország Befektetések és pénzügyi eszközök A befektetések bekerülési értéken a befektetéshez kapcsolódó beszerzési árat is magában foglaló, fizetett ellenértéken kerülnek kimutatásra. A rövid lejáratú befektetések a bekerülési, illetve az értékesítés költségével csökkentett fordulónapkori piaci érték közül az alacsonyabb értéken szerepelnek a beszámolóban. A hosszú távú befektetések bekerülési, illetve átértékelt értéken szerepelnek. Céltartalék-képzésre az igazgatóság által tartós értékvesztésnek ítélt esetekben kerül sor, ekkor az értékvesztés tárgyévi ráfordításként kerül elszámolásra. 77

8 Pénzeszközök A pénzeszközök a bekerülés költségén szerepelnek a beszámolóban. A pénzeszközök készpénzt, látra szóló bankbetéteket, valamint meghatározott összegre azonnal átváltható, alacsony árfolyamkockázatú értékpapírokat tartalmaznak. A cash flow kimutatása szempontjából a pénzeszközök banki folyószámla-hitelekkel csökkentve készpénzt, valamint látra szóló bankbetéteket tartalmaznak. Készletek A készleteket az elfekvô készletekre képzett céltartalékkal csökkentett bekerülési vagy a nettó realizálható értéken tartják nyilván, attól függôen, melyik az alacsonyabb. A nettó realizálható érték a teljesítés és értékesítés költségével csökkentett várható eladási ár. A félkész termékek az elôállítás költségén kerülnek kimutatásra. Vevôk A vevôk és egyéb követelések a behajthatatlan követelésekre képzett céltartalék összegével csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Kétes követelésekre céltartalék képzésére akkor kerül sor, ha a teljes összeg behajtása már nem valószínûsíthetô. A behajthatatlan követeléseket a vállalat folyamatosan leírja. Szállítók A szállítók és egyéb kötelezettségek bekerülési értéken szerepelnek. Ez a kapott árukért és szolgáltatásokért fizetendô valós érték, függetlenül attól, hogy azt kiszámlázták-e a Csoportnak. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek bekerülési értéken szerepelnek. Céltartalékok Céltartalék-képzésre kerül sor, amennyiben a Csoportnak egy korábbi esemény folytán törvényes vagy értelemszerûen adódó kötelezettsége keletkezik, és valószínûsíthetô, hogy a kötelezettség teljesítéséhez gazdasági hasznot hajtó források kiáramlására lesz szükség, valamint ha megbízható becslés készíthetô a kötelezettség összegérôl. A Társaság céltartalékot képez a tevékenysége kapcsán vevôinek nyújtott garanciák fedezetére. A céltartalék összegét az árbevétel alakulása és a garanciákkal kapcsolatban korábban felmerült kötelezettségek nagysága alapján állapították meg. Tárgyi eszközök Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökkenéssel lineárisan csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kulcsát az eszköz becsült hasznos élettartama alapján állapítják meg. A Társaság által alkalmazott leírási kulcsok: 15 20% a mûszaki berendezések, jármûvek és gépek, 25% a szoftverek esetében. Az épületekre aktivált felújítási költségek értékcsökkenését az adott épület bérletének élettartama alatt számolják el. A földterületre a Társaság nem számol el értékcsökkenést. Az eszközök könyv szerinti értékét minden mérleg-fordulónapon áttekintik. Ahol a könyv szerinti érték a becsült piaci értéket meghaladja, az eszköz értékét a becsült piaci értékre változtatják. A saját elôállítású tárgyi eszközök elôállítási költsége az anyagköltséget és a közvetlen munkaköltséget tartalmazza. A tárgyi eszközök jövôbeni gazdasági célú karbantartásának és javításának költségét annak felmerülésekor ráfordításként számolja el a Társaság. Pénzügyi eszközök értékvesztése és behajthatatlansága A mérleg-fordulónapkor a vállalat megvizsgálja, hogy egy pénzügyi eszköz vagy eszközcsoport szenvedett-e értékvesztést az idôszak során. Amennyiben erre utaló bizonyítékot talál, az eszköz becsült megtérülési értékét meghatározza, a becsült és a könyv szerinti érték különbözetét pedig értékvesztésként számolja el az alábbiak szerint: (i) amortizált bekerülési értéken kimutatott pénzügyi eszközök esetén: az eszközök könyv szerinti értékét közvetlenül vagy céltartalékszámlán keresztül a becsült megtérülési értékre csökkentik, míg az értékvesztést az eredménnyel szemben számolják el; (ii) piaci értéken kimutatott pénzügyi eszközök esetén amennyiben a realizálható értékre történô leírás következtében az értékvesztés közvetlenül a saját tôkében kerül elszámolásra a saját tôkében kimutatott halmozott nettó értékvesztés az eredménnyel szemben kerül kivezetésre. 8

9 Lízingelt eszközök A tulajdonjoggal járó kockázatokat és elônyöket átruházó pénzügyi lízingszerzôdések alapján lízingelt eszközöket a lízingdíjnak a futamidô megkezdésekori jelen értékén aktiválják, és a lízingelt tárgyi eszközök között mutatják ki. A lízingdíj a törlesztések és a lízingkötelezettség között kerül arányos felosztásra, így a fennmaradó lízingdíj kamattartalma állandósul. A vonatkozó lízingkötelezettség jelen értéke a hosszú, illetve rövid lejáratú kötelezettségek között értelemszerûen kerül kimutatásra. A fizetett lízingdíjat közvetlenül az eredménnyel szemben számolja el a Társaság. Az aktivált lízingelt eszközöket a becsült hasznos élettartam vagy a lízing futamideje alatt írják le, attól függôen, melyik rövidebb. Azon lízingkonstrukciókat, ahol a bérbeadó az eszköz tulajdonjogát és az azzal járó elônyöket visszatartja, operatív lízingként tartják nyilván. Az operatív lízing díját az eredménykimutatásban ráfordításként lineárisan számolják el a lízing futamideje alatt. Goodwill A leány/társult vállalat vételárából a Csoport által megszerzett eszközök valós értékén felüli összeget az immateriális javak között tartja nyilván, és 5 10 év alatt lineáris módszerrel amortizálja a Társaság. Jövedelemadó Az adókötelezettség kiszámítása a magyar adóügyi és a vonatkozó helyi elôírásokkal összhangban történik. A jövedelemadókat a kötelezettségek között számolják el. Az elhatárolt adókövetelések és -kötelezettségek azon idôszak érvényes adókulcsa alapján kerülnek meghatározásra, amely idôszakban a halasztott adókövetelés, illetve -kötelezettség várhatóan kifut. Halasztott adókövetelés elszámolására csak akkor kerül sor, ha valószínûsíthetô, hogy a Társaság rendelkezni fog a halasztott adókövetelésre fordítható adóköteles nyereséggel. Halasztott kötelezettség kerül elszámolásra adóköteles ideiglenes eltérések esetén. Kivételt képez ez alól, ha az eltérés goodwillre vagy valamely eszköz vagy kötelezettség eredeti minôségében történt elszámolására vonatkozik. Devizaátváltás Tranzakciók A külföldi devizában keletkezett nem pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket a tranzakció napján érvényes árfolyamon váltják át forintra. A külföldi devizában keletkezett pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket a mérleg-fordulónapi árfolyamon váltják át forintra. A keletkezô árfolyam-különbözet az eredménnyel szemben kerül elszámolásra. Külföldi befektetések A leányvállalatok külföldi devizanemben készült éves beszámolóiban szereplô mérlegadatokat a Csoport a mérlegfordulónapon érvényes árfolyamon váltja át. Az eredménykimutatás adatai a beszámolási idôszak alatti árfolyamot megközelítô átlagárfolyamon kerülnek átváltásra. A külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintra történô átváltásából eredô árfolyam-különbözet az átváltási különbözetben szerepel. Bevételek realizálása Bevételeit a Társaság a teljesítés (kiszállítás) idôpontjában ismeri el, mivel a tulajdonjoggal járó kockázatok és elônyök ekkor szállnak át a megrendelôre. A szolgáltatások bevétele a tranzakció mérleg-fordulónaphoz viszonyított teljesítése arányában kerül elismerésre. Az alkalmazott módszer alapján a nyújtott szolgáltatások az összes nyújtandó szolgáltatás és ennek megfelelôen várható összbevétel arányában kerülnek százalékosan meghatározásra. Jegyzett tôke A jegyzett tôke a Társaság által kapott ellenértéken kerül kimutatásra. Saját részvények A visszavásárolt saját részvények beszerzési áron, a saját tôkét csökkentô tételként kerülnek kimutatásra. A saját részvények értékesítésének nyereségét vagy veszteségét, illetve azok visszavásárlásakor keletkezett különbözetet eredménytartalékkal szemben számolja el a Társaság. Az érvényben lévô magyar szabályok szerint az így keletkezett nyereség felosztható. Részvényenkénti hozam A részvényenkénti hozamot a felosztható adózott eredmény és az év során forgalomban lévô törzsrészvények (kivéve, a saját részvényként visszavásárolt részvények) súlyozott átlagának hányadosa adja. A teljesen átváltható részvények hozama a normál részvényenkénti hozammal egyezôen számolandó, amit a potenciálisan átváltható értékpapírok esetleges kibocsátásának becsült értékével 9

10 korrigálunk. A teljesen átváltható részvények hozamának nettó eredménytartalmát a potenciálisan átváltható értékpapírok várható eredményével módosítjuk és december 31-én jelentôs mennyiségû potenciálisan átváltható részvény nem volt forgalomban. Szegmensinformáció A vállalatcsoport belsô jelentései a vállalatok tevékenységeit meghatározott szegmensekbe sorolják. A késôbbiek szintén a belsô jelentésekben megjelenô felosztást alkalmazzák. A szegmensek eredménye a közvetlenül hozzájuk rendelhetô bevételeket és ráfordításokat, valamint a cég teljes eredményébôl a szegmenshez rendelhetô (akár külsô, akár a Csoport más szegmenseivel folytatott tranzakciókból származó) eredménytételeket foglalja magában. A fel nem osztott tételek többnyire általános költségeket, a kutatás és fejlesztés költségét, immateriális javak amortizációját, valamint az átszervezés költségét és egyéb költségeket tartalmaznak. A szegmensek eszközei és forrásai a szegmenshez közvetlenül, illetve indokolhatóan hozzárendelhetô mûködô eszközökbôl és forrásokból állnak. A szegmens eszközeinek meghatározására a vonatkozó, a Csoport mérlegében megképzett tartalékok levonása után kerül sor. A szegmensegyenlegek jövedelemadót nem tartalmaznak. Összehasonlító adatok Néhány esetben a bázisegyenlegek közötti átsorolásra volt szükség ahhoz, hogy a tárgyév és a bázis adatai összehasonlíthatók legyenek. 3. Rövid lejáratú befektetések A rövid lejáratú befektetések között azok a bekerülési értéken nyilvántartott államkötvények szerepelnek december 31-én, melyek éves, lejáratkor esedékes kamata átlagosan 5%. 4. Követelések Vevôk Mínusz: kétes követelésekre képzett céltartalék (84.025) (54.770) Ki nem számlázott, projektekkel kapcsolatos, szerzôdés szerinti követelés (lásd 5. jegyzet) Nettó követelés Folyamatban lévô szerzôdéses munka Az alábbi összegek hosszú lejáratú, folyamatban lévô szerzôdéses munkákra vonatkoznak, az adott év végének állapota szerint: Vonatkozó árbevétel az adott évben A fordulónapig felmerült költségek és elismert (veszteséggel csökkentett) nyereség Résszámlázás ( ) ( ) Ki nem számlázott, projektekkel kapcsolatos szerzôdés szerinti követelés Ki nem számlázott, projektekkel kapcsolatos szerzôdés szerinti kötelezettség Készletek Bemutató készlet Viszonteladásra szánt készlet Karbantartási készletek Elfekvô készletekre képzett céltartalék (20.149) (10.779) Összes nettó készlet

11 7. Egyéb forgóeszközök Ki nem számlázott szerzôdéses munka Aktív idôbeli elhatárolások Letét Adott elôlegek Adókövetelés Dolgozóknak adott elôlegek Halasztott adókövetelés Elhatárolt kamatkövetelés Egyéb Összes egyéb forgóeszköz Ingatlanok, gépek és berendezések A tárgyi eszközök évi változásait az alábbi táblázat szemlélteti: Mûszaki Beruházások Telkek Számítógépes Összesen berendezések, és épületek szoftver jármûvek és gépek Bekerülési érték január Növekedés Átsorolás ( ) Akvizíció Értékesítés/leírás ( ) (189) ( ) ( ) december Növekedés Átsorolás ( ) Értékesítés/leírás ( ) (38.297) (81.531) (4.523) ( ) december Értékcsökkenés: január Elszámolt écs Akvizíció Értékesítés/leírás (71.582) (23.787) (95.369) december Elszámolt écs Értékesítés/leírás ( ) (10.907) (4.523) ( ) december Nettó könyv szerinti érték: december december

12 9. Immateriális javak Az immateriális javak évi változásait az alábbi táblázat szemlélteti: Goodwill Bekerülési érték: január Növekmény Értékesítés (28.420) december Növekmény Értékesítés december Amortizáció: január Leírás december Leírás december Nettó könyv szerinti érték: december december Szállítók Szállítói tartozások Szerzôdés szerint az ügyfeleknek fizetendô összegek (lásd 5. jegyzet) Accounts payable Egyéb kötelezettségek és idôbeli elhatárolások ÁFA Szolgáltatás elhatárolt bevétele Passzív idôbeli elhatárolások Egyéb adókötelezettség TB járulék Vevôktôl kapott elôlegek Garanciális céltartalék Egyéb A Csoport eszközei nem szolgálnak a fenti kötelezettségek biztosítékául. A szolgáltatás elhatárolt bevételét kiegészítô tevékenységekért számlázott összegek teszik ki, amelyek költségei 2003-ban merülnek majd fel. A Társaság három év garanciát nyújt egyes termékeire, ami a hibás termékek javítására, illetve cseréjére vonatkozik. A garanciális céltartalék összege az értékesítés volumene, valamint a javítások és visszáru korábbi értéke alapján kerül meghatározásra. 12

13 12. Kisebbségi részesedés és konszolidált leányvállalatok A kisebbségi részesedés a kisebbségi tulajdonosok által a Csoport leányvállalatainak saját tôkéjében, fordulónapon birtokolt részesedéseket mutatja. Infinity a.s Span d.o.o Jegyzett tôke Törzstôke december 31-én a Csoport által kibocsátott és teljes egészében befizetett törzstôke db, egyenként 200 Ft névértékû részvénybôl állt. Saját részvény december 31-én a Társaság birtokában db (2001: db) egyenként 200 Ft névértékû saját részvényként tartott törzsrészvény volt. E részvényeket a Társaság nyílt piaci kereskedelemben az év során értékesítette, majd visszavásárolta, ami 240 Ft veszteséget eredményezett. A tárgyév elején és végén forgalomban lévô részvények mennyiségét az alábbiakban mutatjuk ki: Törzsrészvény Saját részvény Összesen Aktuális részvényszám: január ( ) Részvénykibocsátás Visszavásárolt saját részvény ( ) ( ) december ( ) (a). Szegmensinformáció üzleti szegmensek Üzletvezetési szempontból a Társaság a következô fô tevékenységi szegmensekre osztható: információs rendszerek tervezése (ISS), üzleti megoldások fejlesztése (BSD), valamint Infinity és SPAN. A Társaság fô adatai e szegmensek szerinti bontásban a következôk: 2002 ISS BDS Infinity Span Kiszûrés Összesen Szegmensbevétel Csoporton kívüli árbevétel ( ) Összes bevétel ( ) Szegmenseredmény Értékesítési, általános és igazg. ktsg (63.646) Üzleti eredmény ( ) ( ) (3.041) ( ) Nettó kamatbevétel (50.969) (1.625) Egyéb bevételek (ráfordítások) (63.646) Kisebbségi részesedés (91.741) (9.247) ( ) Jövedelemadók (7.264) (95.844) (7.748) ( ) Adózott eredmény ( ) (6.414) Szegmenseszközök Be nem sorolt eszközök Konszolidált összes eszköz Szegmensforrások Be nem sorolt források Konszolidált összes forrás

14 2001 ISS BDS Infinity Span Kiszûrés Összesen Szegmensbevétel Csoporton kívüli árbevétel ( ) Összes bevétel ( ) Szegmenseredmény Értékesítési, általános és igazg. ktsg (29.249) Üzleti eredmény ( ) ( ) ( ) Kamatbevétel, nettó (37.427) (636) Egyéb bevételek (ráfordítások) (9.238) (10.071) (88.027) Kisebbségi részesedés ( ) (34.214) ( ) Jövedelemadók (18.479) ( ) (15.303) ( ) Adózott eredmény ( ) ( ) ( ) Szegmenseszközök Be nem sorolt eszközök Konszolidált összes eszköz Szegmensforrások Be nem sorolt források Konszolidált összes forrás (b). Szegmensinformáció földrajzi szegmensek Az alábbi táblázat a Társaság konszolidált árbevételét, valamint az eszközök nyilvántartási értékét mutatja az értékesítési piacok, illetve az eszköz elhelyezkedésének földrajzi megoszlása szerint Magyarország Csehország Horvátország Összesen Szegmensbevétel Szegmenseredmény Értékesítési, általános és igazg. ktsg Üzleti eredmény ( ) (3.041) ( ) Kamatbevétel, nettó (50.969) (1.625) Egyéb bevételek (ráfordítások), nettó Kisebbségi részesedés (91.741) (9.247) ( ) Jövedelemadók (7.264) (95.844) (7.748) ( ) Mérleg szerinti eredmény (52.142) (6.414) Szegmenseszközök Be nem sorolt eszközök Konszolidált összes eszköz Szegmensforrások Be nem sorolt források Konszolidált összes forrás Magyarország Csehország Horvátország Összesen Szegmensbevétel Szegmenseredmény Értékesítési, általános és igazg. ktsg Üzleti eredmény ( ) ( ) Kamatbevétel, nettó (37.427) (636) Egyéb bevételek (ráfordítások), nettó (10.071) Kisebbségi részesedés ( ) (34.214) ( ) Jövedelemadók (18.479) ( ) (15.303) ( ) Mérleg szerinti eredmény ( ) ( ) Szegmenseszközök Be nem sorolt eszközök Konszolidált összes eszköz Szegmensforrások Be nem sorolt források Konszolidált összes forrás

15 15. Értékesítés költsége, általános és igazgatási költség Bérek, fizetések Értékcsökkenés, amortizáció Marketing- és reklámtevékenység Bérleti és lízingdíjak Általános ügyvitel Szakértôi díjak Tanfolyamok Utazás Gépkocsibérlet Telefon Kiállítások Vám- és szállítási költség Irodai költségek Írószer Üzemanyag Egyéb A Csoportszinten foglalkoztatott dolgozók száma 2002-ben 440 (2001: 537) fô volt. 16. Pénzügyi tevékenység bevétele Értékpapírok kamatbevétele Kapott bankkamat Egyéb Pénzügyi tevékenység ráfordítása Fizetett bankkamat Vevôk faktorálása Jövedelemadó A Társaság adókötelezettségét az alábbi táblázat mutatja: Tárgyévi adófizetési kötelezettség Az adó mértéke a törvény szerinti növelô és csökkentô tételekkel korrigált eredmény 18%-a. 18. Jövedelemadó folytatás Adózás elôtti eredmény ( ) Társasági jövedelemadó (18%) Értékesített saját részvény nyereségének adóvonzata Átmeneti eltérések, nettó Más országok magasabb adókulcsai miatti eltérés Egyéb (3.507) Tárgyévi adó

16 A magyarországi társaságokat az adóhatóság (APEH) rendszeresen ellenôrzi. Mivel az egyes tranzakciókra vonatkozó adótörvények és -elôírások többféleképpen értelmezhetôk, a beszámolóban kimutatott adóegyenlegek a késôbbiekben az adóhatóság végsô döntésének tükrében változhatnak. A Társaságnál 1998-cal bezárólag az APEH valamennyi évet ellenôrizte, és az ellenôrzéseket lezárta. A halasztott adókövetelések elszámolására (18%-os adókulcs szerint) abban az idôszakban kerül sor, amikor valószínûsíthetôen a vonatkozó jövedelmek megjelennek. A Csoport következô 5 évre elhatárolható adóvesztesége eft. Az ezekkel a veszteségekkel kapcsolatos halasztott adóköveteléseket nem határolták el, mivel nem biztos, hogy fel lehet majd ôket használni a jövôbeni nyereségek ellentételezéseként. A beszámolóban tartalékolt, illetve nem tartalékolt adóelhatárolást az alábbi táblázat szemlélteti: Céltartalékolt Nem céltartalékolt Idôbeni eltérés Infinity a.s akvizíciójával kapcsolatban Fel nem használt adóveszteség A Csoportnak jelentôs adóelhatárolása nincs. 19. Részvényre jutó hozam Az egy részvényre jutó hozam: az éves nettó felosztható eredménynek az év folyamán forgalomban lévô részvények (levonva, a saját részvényként visszavásárolt részvényeket) súlyozott átlagával történô elosztása révén számítható ki: Felosztható nettó eredmény ( ) Év során kibocsátott részvények súlyozott átlaga Részvényre jutó hozam(veszteség) (Ft) 3 (54) Sem 2001, sem pedig december 31-én átváltási kötelezettség nem állt fenn. 20 (i). Akvizíció Infinity a.s február 1-jén a Synergon Rt. 50% plusz egy részvény részesedést szerzett az azonos üzletágban tevékenykedô, Csehországban bejegyzett és mûködô Infinity a.s. társaságban. Az eredeti szerzôdés további részesedés vásárlására vonatkozó részét a felek újratárgyalták. A április 24-én kötött megállapodásban a lehetséges további akvizíciók kapcsán potenciálisan felmerülô kötelezettség maximális mértékével kapcsolatban az alábbi feltételeket fogadták el: (i) az újratárgyalt A opció szerint ha az eladók élnek opciójukkal, a Synergon Rt. 480 db részvény (16%) vásárlására jogosult júniusáig CZK módosított részvényenkénti áron; (ii) amennyiben az eladó a június 1. és június 30. közötti idôszakban él opciójával, a Synergonnak az alábbi számú részvényeket kell megvásárolnia az opciós jog gyakorlása elôtti évben realizált pénzügyi eredménytôl függô, de legfeljebb az alábbiakban kimutatott áron: Opció Részvények száma Max. opciós ár (USD) B C D (iii) a július 1. július 31. közötti idôszakban a Synergon Rt. további részvények vásárlására jogosult az Infinity június 30. elôtt kibocsátott részvényeinek 75%-a +1 részvény erejéig. Ez esetben a maximális vételár részvényenként USD; (iv) további vételi opció lehívásával a Synergon jogosult az Infinity fennmaradó részvényeinek megvásárlására (azaz, a fenti [(iii)] pontban hivatkozott részvények megvásárlása után az eladó birtokában maradt részvények megvételére). Ezen fennmaradó részvények vételára az opció lehívásának évétôl függ, az alábbiak szerint: Opció Részvényenkénti opciós ár (USD)

17 A Synergon Rt június 30-án, az (i) pontban leírtaknak megfelelôen, további 480 db (16%) részvényt vásárolt, összesen 517 millió Ft értékben. A megvásárolt részesedés nettó könyv szerinti értéke 68 millió Ft volt. A tranzakció eredményeként a Synergon Rt. részesedése az Infinity a.s.-ben 66% plusz egy részvényre emelkedett. Ezen opcióval kapcsolatban a Synergonnak nincs további kötelezettsége. További opciót egyik fél sem hívott le 2002-ben. A Cégcsoport évi árbevételéhez az Infinity a.s ezer Ft-tal járult hozzá (2001-ben 11 hónapra vonatkozóan ez ezer Ft volt). Az Infinity mérleg szerinti eredménye ezer Ft volt 2002-ben, és ezer Ft volt 2001-ben. 20 (ii). Akvizíció Span d.o.o február 1-jén a Synergon Informatika Rt. 51% részesedést szerzett az azonos üzletágban tevékenykedô, Horvátországban bejegyzett és mûködô Span d.o.o. társaságban. Az akvizíció részeként az alábbi feltételekrôl született megállapodás: (i) a Span d.o.o jegyzett tôkéje kétszeri emelésre kerül 2002 és 2003 során, mindkét alkalommal USD összegben. A tôkeemeléseket a Synergon hajtja végre, amennyiben a Span a tôkeemelést megelôzô években eléri az elôre meghatározott árbevételés nyereségszinteket; (ii) a január 1. és május 31. közötti idôszakban a jelenlegi tulajdonosok egyike élhet eladási opciójával, amelynek révén jogosult a birtokában lévô Span-részesedés megvételét követelni a Synergontól. A Synergon által fizetendô ár az opciós jog gyakorlása elôtti év auditált arányos nettó eredményének tízszerese, de minimum USD; (iii) a május 1. és december 31. közötti idôszakban az eladók vételi opciós jogot biztosítanak a Synergon számára, amelynek révén a Synergon jogosult az eladóknak a társaságban megmaradt részük teljes vagy részleges megvételére, a Span tôkéjének 25%-ig. Az így megszerzett részvények Synergon által fizetendô ellenértéke legalább USD és legfeljebb USD március 31-én az eladó részben élt a (ii) pont szerint opciós jogával: a Synergon Rt. további 17%-át vásárolta meg a Span d.o.o. részvényeinek, így 68%-ra nôtt tulajdoni hányada a horvát leányvállalatban. A megvásárolt részesedésért a Synergon 165 millió Ft-ot fizetett, a részesedés nettó könyv szerinti értéke 56 millió Ft volt. Ezen opcióval kapcsolatban a Synergonnak nincs további kötelezettsége. A évben a Synergon Rt. nem hajtott végre tôkeemelést az (i) pontban leírtak szerint. Emiatt az eredeti akvizíciós szerzôdés jelenleg módosítás alatt áll januárjában a Synergon Rt USD kölcsönt nyújtott a Span d.o.o.-nak. A 2003 márciusában lejáró kölcsön kamata LIBOR +1,5 %. A Cégcsoport évi árbevételéhez a Span d.o.o ezer Ft-tal járult hozzá. (2001-ben 11 hónapra vonatkozóan ez ezer Ft volt. A Span mérleg szerinti eredménye 2002-ben ezer Ft, 2001-ben ezer Ft volt.) 21. Jövôbeni kötelezettségek A kifizetett (fôként irodabérleti és gépjármûbérleti díjból álló) bérleti költség összege eft (2001-ben eft) volt 2002-ben december 31-én a Társaság fel nem mondható bérleti szerzôdéseken alapuló díjkötelezettsége az alábbi képet mutatta: Ingatlanok Egyéb Operatív lízingek lejárat szerint: 1 éven belül év között éven túl A vezetôi és az alkalmazotti részvételre vonatkozó program A Csoport vezetése részére A Csoport 100%-os tulajdonában lévô leányvállalatán, az Officium Kft-n keresztül a vezetés tagjainak felajánlott kötvények Synergon részvényre való átválthatóságán alapuló részvényopciós programot indított, melynek keretében db 1Ft névértékû kötvény ajánlható fel. A kötvényt az érintett névértéken vásárolhatja meg, az átváltáskor további 199 Ft-ot kell fizetnie. A kötvények átváltására meghatározott feltételek mellett, a vételtôl számított 3 éven belül kerülhet sor év során db kötvényt ajánlottak fel a Synergon Csoport vezetése részére, de sem kötvényvásárlás, sem pedig részvényre átváltás nem történt. 1717

18 23. Az Igazgatóság és a Felügyelô Bizottság díjazása Az igazgatóság tagjainak díjazása összesen eft (2001-ben eft), míg a felügyelô bizottsági tagok díjazása összesen eft (2001-ben eft) volt. 24. Eredménytartalék A felosztható eredménytartalék a Társaság magyar számviteli törvény szerint összeállított éves beszámolójában került meghatározásra, amely eltér a mellékelt, a nemzetközi beszámolókészítési szabványok (IFRS) szerint készített beszámolótól. A magyar számviteli törvénynek megfelelôen, a Synergon Informatika Rt december 31-én felosztható eredménytartaléka eft-os hiányt mutat. 25. Osztalék A Társaságnak lehetôsége van arra, hogy nyereségébôl és eredménytartalékából a magyar számviteli szabályok alapján éves osztalékot fizessen azt követôen, hogy az éves közgyûlés ilyen értelmû határozatot hozott. Az éves közgyûlés megtartására a pénzügyi év végét követô öt hónapon belül kell sort keríteni. A Társaságnak arra is van lehetôsége, hogy az évközi osztalékra elôleget fizessen. 26. Hitelkockázat koncentrációja A jelentôs év végi bankbetét- és követelésállomány általában megkérdôjelezi a kintlévôségek jövôbeni behajthatóságát. A Társaság készpénzét elismert magyar és nyugati pénzintézetekben helyezte el, és korlátozza az egyes intézmények felé kihelyezett összegeket. Másrészt, nagy belföldi ügyfélkörének és az ügyfelek hitelképességének köszönhetôen, a követelések behajtásával kapcsolatos kockázat is mérsékelt. A vezetés e kockázatok koncentrációját folyamatosan figyelemmel kíséri és gondoskodik a lejárt követelések behajtásáról. 27. Pénzügyi eszközök valós értéke A pénzügyi eszközök azaz a pénzeszközök, követelések, kötelezettségek és hitelkötelezettségek valós értéke megegyezik azok nyilvántartási értékével. Ugyanakkor a Csoport meglévô befektetéseinek megbízható értékelését akadályozza, hogy az érintett részvényekkel állandó, megfelelôen szervezett piacon nem kereskednek. 28. Esetleges kötelezettségek A Társaság december 31-én eft értékben (2001-ben: eft) nyújtott garanciákat üzletfeleinek, melyek fedezetéül bankgarancia szolgált. 29. A cash flow egyeztetése Nettó eredmény Nettó eredmény ( ) Fizetett (kapott) kamat (59.046) ( ) Fizetett társasági jövedelemadó Kamatok és adózás utáni eredmény ( ) 30. A magyar törvényes beszámolóban és a mellékelt nemzetközi szabványok szerinti beszámolóban kimutatott konszolidált saját tôke és felosztható eredmény egyeztetése: Magyar törvényes beszámoló szerinti konszolidált saját tôke Folyamatban lévô szerzôdéses munka (12.662) (76.583) Céltartalék (9.746) (9.746) Értékcsökkenés és amortizáció Aktivált akvizíciós költség Halasztott adó (9.908) Sajátrészvény-tranzakciók ( ) ( ) Befektetésátértékelés (Quality Consulting Kft) (86.244) (86.244) Különféle egyéb korrekciók Mellékelt nemzetközi szabványok szerint készült beszámoló szerinti saját tôke

19 30. A magyar törvényes beszámolóban és a mellékelt nemzetközi szabványok szerinti beszámolóban kimutatott mérleg szerinti eredmény egyeztetése: (folytatás) Magyar törvényes beszámoló szerinti konszolidált eredmény (35.295) ( ) Folyamatban lévô szerzôdéses munka (12.662) (76.583) Sajátrészvény-tranzakciók Leányvállalat akvizíciójának aktivált költsége Konszolidációs különbözetek Értékcsökkenés és amortizáció (44.791) Különféle egyéb korrekciók (10.669) Mellékelt nemzetközi szabványok szerint készült beszámoló szerinti eredmény ( ) Kiadó: Synergon Informatika Rt., Budapest, Felelôs kiadó: Czakó Ferenc elnök Felelôs szerkesztô: Molnár Zsolt kommunikációs igazgató Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: Absolut Reklám Kft. Kézirat-lezárás: április 30.

20 1047 Budapest, Baross utca Telefon: Fax:

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

elnök-vezérigazgató általános vezérigazgató-helyettes stratégiai vezérigazgató-helyettes gazdasági igazgató business line igazgató, Tanácsadás

elnök-vezérigazgató általános vezérigazgató-helyettes stratégiai vezérigazgató-helyettes gazdasági igazgató business line igazgató, Tanácsadás Czakó Ferenc elnök-vezérigazgató Száray Loránt általános vezérigazgató-helyettes Hercegh Tamás stratégiai vezérigazgató-helyettes Kozák Tamás befektetési és adminisztratív vezérigazgató-helyettes Stanga

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Konszernszámvitel Mintavizsga

Konszernszámvitel Mintavizsga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pénzügyek Tanszék Név:... NEPTUN KÓD:... Konszernszámvitel Mintavizsga Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 5 2. 30 3. 25 4. 5 5. 35 Összesen 100 A

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. Konszolidált beszámolója és Könyvvizsgálói jelentése 2006.12.31

Az Állami Nyomda Nyrt. Konszolidált beszámolója és Könyvvizsgálói jelentése 2006.12.31 Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált éves beszámoló Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Konszolidált éves beszámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. ADATLAPOK Társaság neve: Synergon Informatika Rt. Telefon: 399-5793 Társaság címe: 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Telefax: 399-5599 Ágazati besorolás: Informatika E-mail cím: investor.relations@synergon.hu

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben