Nyilvánosságra hozatali követelmények Budapest Bank Zrt. Budapest, Zolnai GyOrgy. Elnök - VezérigazgatO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyilvánosságra hozatali követelmények 2013. Budapest Bank Zrt. Budapest, 2014.05.09. Zolnai GyOrgy. Elnök - VezérigazgatO"

Átírás

1 Nyilvánosságra hozatali követelmények 2013 Budapest Bank Zrt. Budapest, N Zolnai GyOrgy Elnök - VezérigazgatO

2 ösztönzôk, fj13 JDEST BNK GE Capital tagja Tartalomjegyzék Bevezetés 4 2 Kockózatkezelési elvek, módszerek Bevezetés Budapest Bank kockázati stratégiája Bank kockázatkezelési szervezete kockázat-tulajdonos funkciók kockázati bizottsagok Bank kockázatkezelési folyamatai OperatIv szintü kockázatkezelés Stratégiai szintci kockázatkezelés 8 3 Javadalmazási Politika javadaimazási irányelvek célja Bevezetés ltalános vezérelvek kompenzácio vállalatirányitási rendszere Vállalatcsoport szintt felugyelet: MDCC Üzletági felugyelet: a GECC Helyi szint felugyelet ltalánosjavadalmazási irányelvek TeljesItményértékelés ltalánosjavadalmazási szerkezet TeljesItményfuggôjavadalmazás bónuszok z OsztönzO javadalmazás elvei az ellenôrzést gyakorlo funkciókban Hptjavadalmazási szabályok hatálya ala tartozó munkavállalók:,,érintett munkavállalók rónyosság és semlegesites 16 4 Belsô ellenorzés 18 5 prudenciális szabályok alkalmazása 19 6 Szavatolá tôkével kapcsolatos információk 19 7 hitelintézet tokemegfelelese Bózel 2 hitelezési kockázat sztenderd modszertan szerinti tokekövetelménye, kitettsegi osztályonként (1. Pillér) késedelem és a hitelminoseg-romlás megkozelitese a belsó szabályzatokban z értékvesztések elszámolása és visszairása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározosára szolgálo megkozelftesek és módszerek Ertékvesztés Céltartalék számviteli beszámitások utáni kitettség értékek hitelezésikockázat-mérséklés figyelembevétele elôtti osszege és a kitettseg értékek átlagos értéke kitettsegi osztályonkénti bontásban (1. Pillér) kitettségek foldrajzi megoszlása kitettsegi osztályonként (1. Pillér) kitettsegek gazdasági ágazatbeli szerinti megoszlosa kitettsegi osztályonként (1. Pillér) kitettségek megoszlása hátralevâ futamidö szerint (1. Pillér) késedelmes tételek és a hite)minoseg-romlast szenvedett kitettsegek bemutatása gazdasagi ágazatonkenti bontásban (1. Pillér) 30

3 t3 3UDpF3T 3MJ( GE Capital tagja 7.9 z elszámolt és visszairt értékvesztés kolön feltuntetve az adott évben elszámolt, illetve képzett osszeg, ugyfélkategória szerinti bontásban (1. Pillér) késedelmes tételek és a hitelminoseg-romlast szenvedett kitettsegek bemutatása foldrajzi bontásban (1. Pillér) Hitelminôseg-romlast szenvedett kitettsegek értékvesztés-céltartalék adatai Sztenderd módszer 32 9 Hitelezésikockázat-mérséklés biztositékok értékelésére és kezelésére szolgalo szabályzatok fôbb elvei és pontjai El ismert h tel kockázati fedezettel rendel kezô kitettségek fedezett kitettseg értéke (1. Pillér) Kereskedési kdnyv Kereskedési konyvben nem szereplô részvények, poziciók kereskedés szándék elhatárolásának szempontjai 36 kereskedési konyvben nem szereplo tételek kamatkockázatanakjellege és az ezzel kapcsolatos értékelési elvek Banki könyvi nyilvanosságra hozatalijelentések Hirtelen es váratlan kamatláb változás mérésére alkalmazott mutató alakulása, devizanemenként Ertékpapirosftás Partnerkockázat kezelése hitelezési és kereskedési limitek partnerkockázat kezelési rendszerhez z elôre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezeteket leiro szabályzat kapcsolóddsának To elvei a partnerkockázathoz rassz irányü kockázatok azonositására, kezelésére vonatkozo eljárások TOkekovetelményszámitás M(ködési kockázat 42 3

4 a GE Capital tagja 1 Bevezetés Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (továbbiakban Bank) a 234/2007. (IX.04.), a hitelin tézetek nyi)vánosságra hozatali kovetelmények teijesitésérol szóló kormányrende(et a(ap jan elôirt kovete(ményeknekjelen dokumentumma( kiván megfe(elni. Jelen dokumentum a Bankra vonatkozó adatokat tartalmazza. dokumentum fefépitése megegyezik a fent emlitettjogszabá(yéva). Z adatok a i auditált, magyar számvitel e(ôirásoknak megfelelô évesjelenté sen alapulnak. 2 Kockázatkezelési elvek, módszerek 2.1 Bevezetés Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci Cit 193.) - továbbiakban: Bank - a Hitelintéze tek nyi(vánosságra hozatah kovetelményének teljesitésérô( szoló 234/2007. (IX.04.) kor rnányrende(etben fog(a(t szabályoknak megfelelôen, ezciton nyilvánosságra hozza a prudens mcikodés érdekében, a kockázatok a)acsony szinten tartása céljábol megfogal mazott kockázatkezelési elveit és alkalmazott módszereit. Bank lgazgatósága megtárgyalta, es határozatával jóváhagyta az itt bemutatott kocká zati stratégiát es kockázatkezelési modszereket. Bank álta( alkalmazott kockázatkezelési elvek a Bankcsoportban egysegesek, egyaránt vonatkoznak a Budapest Bank Zrt-re és va(amennyi leányvállalatára. 2.2 Budapest Bank kockázati stratégiája Bank mind a kockázatkeze)ési fo(yamatok kidolgozasa során, mind a napi mqkodésben, dontéshozata(ban az a(ábbi a(ape(vek figyelembevete(evel jar el, ame(yek a szervezet kockázattudatossagának, kockázatkezelési ku(türájának alapját képezik. Budapest Bank konzervativ hite(pohtikával és kockázati étvaggyal rende(kezô, kozép méretci betétgyujtô és hite(ezô hitelintézet, amely kockózatait a prudencia elvét szem elôtt tartva kezeli. kockázati stratégia cé(ja a Bank rovid- es hosszci távü pénzugyi stabilitásdnak biztositása. Bank a kockázatait elsôsorban megfe(e(â kontroll-fo(yamatokka( tartja elfogad hato szinten. zon kockazatok esetében, ahol ez nem kivitelezhetô teijes körüen, e(végzi a potenciáhs veszteségek fedezéséhez szukseges tôke számszercisitését és biztositja annak rendelkezésre ál(ását. Bank törekszik a kockázati szint számsze rcisitésére minden olyan kockázat esetében, ahol ez a kockázattal arányos ráfordi tással megoldható. Bank a megfelelô szmnvonalü kockázatkezelési folyamatok kido(gozásat, végre hajtását, és ellenôrzését fuggetlen kockázatkezelési szervezetekke( biztositja, ame lyek rende(keznek a szukséges emberi és anyagi eroforrásokkal a feladatuk magas szmnvonalü ellátásához. 4

5 GE Capital tagja Bank torekszik a hozzá struktürában és méretben hasonlá intézményekkel lega iább megegyezo, vagy azt meghalado szinvonalu kockázatmenedzsment kialaki tdsora. Ennek érdekében a kockázatkezelési folyamatait folyamatosan fejleszti, és az anyavállalatától átveszi és alkalmazza a más országokban kialakitott legjobb gyakorlatokat is. Budapest Bank a General Electric Company erdekeltségebe tar tozo bank, amelyet közvetetten irányit a General Electric Capital Global Financing Holding lnc-nn keresztül. nosságra hozatali kovetelmények. fenti két válfalatra nem vonatkoznak a Pillér 3 nyilvá Bank elkötelezett, bogy üzleti tevekenyseget a legmagasabb etikai ésjogi szten derdeknek megfeleloen végezze. 2.3 Bank kockázatkezelési szervezete Bank kockázati stratégiájának fontos része, bogy megfelelô kockázatkezelési szerveze tek, fun kciok létrehozósával és müködtetésével biztositja a kockázatkezelés szmnvonalá nak magas szinten tartását. Ez jelenti egyrészt a kulönbözô tipustj kockozatok dedikált kezelését végzo szervezeti egysegeket (kockázat-tu kezelését felugyel 6 kockázati bizottsagokat. I ajdonosokat), mósrészt a kockázatok kockázat-tulajdonos funkciók kockázattudatosság növelése, valamint a materiális kockázatok teljes kör( kezelésének biztositása érdekében a Bank vezetosége u.n.,,kockozat-tulajdonos funkciókatjelölt ki. Minden, a Bank által egyedileg kezelt kockázat tipushoz az a szervezeti egység került koc kázat-tulajdonosként hozzárendelésre, amely az adott kockázat tipussal kapcsolatban a legtobb szakértelemmel rendelkezik, és leginkóbb képes a kockázat fölott szakmai kont rollt gyakorolni. kockázat-tulajdonos feladatai közé tartozik a kockázati strategiára és kockázati étvágy ra vonatkozójavaslat kidolgozása, a kockázatmonitoring folyamatok kialakitása. kockázat-tulajdonos funkciók kijelölése az illetékes kockázati bizottság hatáskore kockázati bizottságok Bankcsoport által azonositott és kezelt kockázati kategoriák a következok: hitelkockázat, reziduólis kockázat, koncentrácios kockázat, m(thodési kockázat, stratégiai kockázat, jö vedelmezôsegi kockázat, gazdasagi kornyezetbol fakadó kockázat, piaci kockázat, a mér leg szint( kockázatok, a szabályozói karnyezet változásából adódó kockázatok, a model lezési kockázat, a reputácios kockázat és az elszámolási kockázat. Bank az egyes kockázatokhoz kapcsolatos jelentéseket, riportokat rendszeresen bizott sági struktürában áttekinti és kezeli. z egyes kiemelt kockázatokkal, mint zat, a piaci kockázat és merleg szintu kockázatok, valamint a müködési kockázat önálló kockázati bizottságok foglalkoznak. p1. a hitelkocká két legfontosabb kockázati bizottsag az ERMC (Enterprise Risk Management Committee) és a GLCO (Group sset-liability Committee), amely bizottságok a bankcsoport által azonositott és kezelt fentiekben nevesitett összes kockázatról teljes, átfogo és rendszeres információval rendelkeznek. 5

6 Iegalább évente 3 BUDPEST BNK GE Capta tagja z egyes kockázati bizottságok felelossegeft, hatáskörét és tagjait a Budapest Bank Szer vezeti és MtkOdési Szabólyzata tartalmazza. 2.4 Bank kockázatkezelési folyamatal Bank a kockázatkezefési folyamatait a vonatkozó jogszabalyok, aján!ások, és az anya váflalat kovetelményeinek megfelelôen alakitotta ki. folyamatok belsô szabályzatokban kerultek dokumentálásra, és rendszeres idokozönként vizsgálatra kerüinek. Ezen foyamatok biztositják: a kockázatok teues kor(i azonositását, a szukséges kockázati kontrollok kialakitósát és uzemeitetését, Iegalabb egyszer felül a kockázatok számszensitését, illetve a fedezésukhöz szukseges tôke osszegének kiszámitását, a kockázati szintek monitorálását, szqkseg esetén intézkedések megtéteiét a koc kázatok csökkentése érdekében, azt, hogy a kockázatok fedezéséhez szukseges tôke mindenkor a Budapest Bank rendelkezésére álljon, az itt felsorolt folyamatok rendszeres felulvizsgálatát és folyamatos fejlesztését. Bank a kockázatkezelési folyamatait két fö szinten - üzemelteti. operativ és stratégiai szinten OperatIv szintii kockázatkezelés z operativ szint azokat a kockázatkezelési folyamatokat jelenti, amelyek során az egyes kockázatok kezeésére szakosodott szervezeti egysegek a Bank napi müködése során felmerulô kockázatokat azonositják, értékelik, kockózatcsökkentô kontroliokat dolgoznak ki, ezeket bevezetik és Uzemeltetik, illetve meghatározzák a fennmaradó kockázatok fede zéséhez szukseges toke mennyiségét. z operativ szint kockázatkezelés céja, hogy a küiönbbzô kockázatokat definiálva és dedikált szervezeti egységekhez rendelve azok kezelését a Bank a ehetô Iegmagasabb szinvonalon biztositsa. Fontos szempont a teljes korcség, vagyis a foyamat az Osszes olyan kockázatra kiterjed, ameilyel a Bank szembesulhet zonositás kockázatok azonositása egyrészt foyamatosan, a kockázatkezeiô funkciok és bizottsá gok kockázat- és veszteségértékelési tevekenysege saran, másrészt rendszeres idôközön kent - évente KvalitatIv kezelés a kockázatkezelési folyamatok feluivizsgálata saran történik. Bank a kockázatait elsosorban kvalitativ eszközökkel, vagyis olyan kontroll mechanizmusok segitségevel kezeli, amelyek biztositják a nemkivánatos események elke rulését. Bizonyos kockázatokat a Bank teijes mértékben ekerüi azáltal, hogy ilyen kocká zatot hordozo folyamatokat nem üzemeltet. Más esetekben a Bank részt vesz ilyen kocká 6

7 j Jflprjf GE Capital tagja zatot hordozó folyamatokban, de kockázatcsökkentö módszerekkel, kontrollokkal biztosit ja azt, hogy a kockázat elfogadhato szinten maradjon Ertékelés kockázatok értékelése során a kockázatkezelési funkciók a kockázatokat számszersitik minden olyan esetben, ahol ez az adott kockázat mértékével arányos ráforditással kivite lezhetö. Kockázati indikátorok alkalmazása. szómszerqsités általában kockázati indikátorok alkalmazosával történik. Ennek eredményeképpen egyrészt láthatóvá válik a kockázat mértékének tendenciája (növekvô, csökkeno, stagnáló), másrészt megallapithato, hogy egy adott dopontban szukseges-e beavatkozni az adott kockázat mérséklése érdekében. Egyes kockázatok esetében a számszertsités nem eredményez egyetlen aggregalt muta tot, hanem a kockozat különbözo szegmenseit külön-külon men. llyen esetben minden mutatóhoz küldn kockázati étvogy kerül meghatározásra. Tökekövetelmény számitás. Bank - a bozeli tokedirektiva és a vonatkozo hazai jogsza bolyok eloirásainak megfeleloen a BOzel II. 1. pillérén belul rendszeresen kiszámitja a hitelezési, a mcködési, és piaci kockázatok fedezéséhez szukseges toke osszegét, azaz a szabályozoi tokekovetelményt. Ezen tülmenoen, a Bezel II. 2. pillérre vonatkozo eloirások alapjon a Bank belso tokekovetelmény-számitási folyamatot (ICP> uzemeltet. Ez aztje lenti, hogy az 1. pillérben lefedett kockázatokon kivül a Bank saját fejlesztésq modszerrel meghatarozza a szukseges tokekovetelményt (belso, illetve gazdasági tokekavetelményt) minden olyan kockázat esetében, amely kvalitativ kontrollokkal nem fedezheto teljes kö nten, de a szavatoló toke megfelelo rnértékü növelésével igen. belso tokekovetelmény meghatározasa 1 eves eloretekintéssel torténik. Kockázati étvágy meghatározása. szomszerüsitheto kockázatok esetében az adott kockozatot felugyelo bizottsog meghatározza a kockozati étvágy méntékét, vagyis azt a kockozati szintet, amelynek tüllépését a Bank nem tartja kivánatosnak. Ezen tülmenoen meghatározosra kerul egy kozbülso, figyelmezteto kockázati szint is, amelynek elérése esetén be kell inditani az eszkalációs folyamatot. kockázati étvágy kapcsolódhat az adott kockázat mérésére alkalmazott kockozati indikátorhoz, vagy a kockázat tokeköve telményéhez, esetleg mindkettohöz. Kockázatmonitoring. Szintén a kockázatértékelés része a kockázatmonitoning, amely so ran megtonténik a kockozati szint adott idoszakra történo kiszámitása (p1. analitikus ada tok aggnegalasával), és ez összevetésne kerul a kockázati étvággyal. Kockázati jelentések és eszkalációs folyamatok. kockázat-tulajdonosok az általuk fel ugyelt kockázatokról rendszeres idokozönként kockázati jelentéseket készitenek, amelye ket az illetékes kockázati bizottságok elone meghatározott és dokumentált rendszeres séggel áttekintenek. mennyiben valamely kockozat esetében a kockázati szint eléni a figyelmezteto szintet, a kockázat-tulajdonosok saran kivül jelzik ezt az illetékes kockázati bizottságnak. z illetékes kockozati bizottság a rendszeres, vagy rendkivüli kockázati (entés alapján, szukség esetén intézkedéseket rendel el, illetve kezdeményez a kockázati szint csökkentése érdekében. je 7

8 g. SLJWPEST 34< GE Capital tagja Stratégiai szi nti kockázatkezel és stratégiai szintü kockázatkezelés célja az, hogy a Bank a felsovezetés szakértelmét felhasználva - azonositsa azokat a kockázatokat, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik hosszabb távü stratégiai céljainak elérését. Ez a tevekenység magaban foglaija a straté giai hatásü kockázatok azonositását, ezen kockázatok alapján stressz teszt forgatokony vek kidolgozasát, a forgatokonyvek hatásának értékelését a hosszabb távü pénzugyi ter vekre, és az esetlegesen szukseges ntézkedések kezdeményezését. Felsôvezetöi kockázatfelmérés. stratégi ai kockázatok azonositásához elengedhetetlen mind a Bank strategiai céljainak, mind az Uzleti, gazdasagi, szabályozói kornyezet átfogo ismerete. Ezért ez a felsôvezetés aktiv részvételével, az ün. FelsOvezetôi Stratégiai Kocká zatfelmérés során történik. FelsOvezetôi Stratégiai Kockázatfelmérésre minden évben egyszer, a stratégiai terv elfogadasaval párhuzamosan kerul sor. Stressz forgatókonyvek kidolgozása. Felsôvezetâi Stratégiai Kockézatfel mérést köve tôen az ott azonositott kockázatok alapján a Bank stressz forgatokonyveket készit. Ezek olyan negativ események egyidej( bekdvetkezését feltételezik, amelyek bekdvetkezése ugyan nem valószinc, de nem is zárható ki, és amelyekjelentôs mértékben akadályoznák a Bank stratégiai céljainak elérését. Hatâselemzés. stressz forgatokonyvek veglegesiteset és jóváhagyását követôen a Bank szakemberei megvizsgáljak a forgatókonyvek esetleges bekövetkezésének hatását a Bank hosszü távü pénzugyi- és tôketervére. hatáselemzés célja annak megállapitása, hogy az esetleges negativ események milyen mértékben befolyásolják a Bank fô pénzugyi m utatáit. Vezetôi intézkedések azonositása. hatáselemzést követôen a felsovezetés azonositja azokat a vezetôi intézkedéseket, amelyek a jelentös hatásü forgatokonyvek bekävetkezé sének esélyét csokkentik, vagy azok hatását mitigaljak. z intézkedések egy része lehet azonnal végrehajthato, más esetekben elôkészületek történnek annak érdekében, hogy szukség esetén az intézkedések hatékonyan megtorténhessenek. külsô vagy belso kockázati kornyezet jelentós változása esetén a felsôvezetés, vagy a kockázati bizottsagok elrendelhetik a stressz forgatókonyvek feltételezéseinek frissitését és a hatáselemzés megismétlését, akár egy even belul tobb alkalommal is. Tôkekovetelmény meghatá rozása. Bankcsoport HelyreállItási Tervet készit, amely során felhasználja a Felsôvezetöi Straté gia szint(i kockázatkezelés saran meghatározott stressz szcenáriókat és azok pénzugyi modellezési eredményeit. 8

9 3J3 3UDPEST 3NK GE Capital tagja 3 Javadalmazási Politika 3.1 javadalmazási irányelvek céua javadalmazási irányelvek célja, hogy a kifizetéseket osszhangban tartsa a bankcsoport üz{eti strategiájával, kockázatt(ro képessegevel, hosszü távü üzleti érdekeivel, vállalat értékeivel, és a munkatársak számára világos, áttekinthetô módon rogzitsejavadalmazá suk részleteit, különos tekintettel aria, hogy az irányitó és felugyelô testületek tagjainak, a kockázatvállalásért es ellenârzését felelés vezetok javadalmazása megfeleljen a bank csoport hosszü távü érdekeinek, kockázatvállalási és kockázatkezelési elveinek. 3.2 Bevezetés Bankcsoportban alkalmazottjavadalmazási eljárások az alábbi fô célkit(izések teljesulé set szolgálják: a hosszabb távü osszhang megteremtése a GE csoport üzleti strategiájával, z uzleti terv teljesitését, a GE csoport kockázatvállalási hajlandóságán és kockázatkezelési keretrendszerén belüli müködés biztositása, a hatékony kockázatkezelés támogatása a tülzott kockázatvállalás elkerülésének megfelelôjutalmazasa Ezek elérését a Bankcsoport a következâképpen biztositja: z eves bonuszkeret mértéke az Uzleti eredményhez igazodik munkatársak teljesitményének mérése a Növekedési Ertékek alkalmazásával is torténik, amelyek biztositják, hogy a nem pénzugyi jelleg(i magatartási célok is je lentos befolyást gyakoroljanak az átfogo teljesitményre és az ösztönzo jutalom mértékének meghatározasához használt teljesitménykódra. VállalatirányItási eljárások biztositásával, amely által a vezeto beosztásü és a lé nyeges kockázati területekre hatást gyakorlo munkatársak (kockázatvállalók) ja vadalmazásával kapcsolatos valamennyi dontés fuggetlen felulvizsgalat hatálya ala tartozzon. z Emberi ErOforrás, a Kockázatkezelés és a Compliance funkciók bevonása a ye zetô tisztségviselâkre és kockázatvál lalókra vonatkozo javadal mazási dontésekbe, hogy az ösztönzôjutalom megfelelo mértékét mérlegeljék. fix és teljesitménytôl fuggô javadalmazás megfelelo egyensülyat biztositó java dalmazási strukt6ra által vezetöi javadalmazási struktürával, amelyek biztositja, hogy a teljesitményfuggô javadalmazás jelentos részének juttatása hosszü távü, halasztott kifizetéssel tör ténjék. hosszü távü, halasztott javadalmazás mennyisége és értéke a GE hosszü távi teljesitményéhez, valamint a GE Capital szabályozott szervezeti egységeinek pénz ügyi és kockázatkezelési teljesitményéhez kapcsolodik. felsévezetok eves teljesitményfuggöjavadalmazasának mértéke a korábbi évek jutalmain alapszik, ösztönzi a hosszü távü értékteremtést és a prudens kockázat vállalást. Ennek eredmenyeképpen a javadalmazás eves osszegének évenkénti 9

10 3 E3JDjpf I3JH( GECapitaltagja százalékos változãsa fokozatosabb, mint egy, csupán a tárgyévi teijesitményre összpontositott keretben, 3.3 ltalános vezérelvek Bankcsoport a GE magyarországi leányváhalata, tagjai mindamellett önállóan bejegy zett társaságok Magyarországon. Ennek kovetkezményeként javadalmazási irányelveit a törvényi megfelelés mellett a felugyeleti ajánlásokkal, valamint a tulajdonosi elvárásokkal osszhangban kell megvalósitania. Bankcsoport az anyavállalatánakjavadalmazási irányelveit és gyakorlatát veszi at, ml közben megfelel a helyl szabalyozásoknak is. mennyiben a helyl szabályozás eltér az anyavállalatitol, a Bankcsoport az adott esetre saját, helyi változatában határozza meg az alkalmazandó irányelveket és gyakorlatot. Ezek az irányelvek a Bankcsoport összes leányvállalatára egyaránt vonatkoznak, azokat csoportként, mint egységes pénzugyi szolgáltatót kezelik, és bankcsoport-szint(1 speciális szabályokat allapitanak meg a kockázatvállalokra, valamint ellenôrzo szerepekre. 3.4 kompenzáció vállalatirányitási rendszere Széles kör(1 irányitási és felugyeleti rendszer mükodik a GE vállalatcsoport szint(l uzletagi és helyi szint( felugyelet biztositására. struktüra felépitése biztositja, bogy valamennyi javadalmazási dontést olyan személyek hagynak jóvá, akik a vállalkozástól egyertelm(ien fuggetlenek, ezért az összes üzletrész tulajdonos érdekeit képviselik a döntéshozatal során Vállalatcsoport szintii felügyelet: MDCC MDCC a General Electric csoport (,,GE )javadalmazási bizottsága. MDCC teljes mérték ben fuggetlen, valamennyi tagja a GE ugyvezetési feladatokat el nem láto igazgatója Uzletági felügyelet: a GECC GECC Osszes tagja a GE ugyvezetôi feladatokat ellátó vezetô tisztségviselôje vagy szer vezeti egység vezetését ellátó vezetoje, Igy biztositando az objektivitás igen magas szint jet és a szabályozott szervezeti egységektol való fuggetlenséget. GE Capital Kockázatkezelési VezetOje is tagja a GECC bizottságnak, hogy biztositsa a Hpt szerint érintett munkavállalóként meghatározott munkatársak számára fizetendô javadalmazas megfelelôségét kockazati szempontok alapjan is Helyi szint(.i felügyelet javadalmazasi politika elveit az lgazgatosag fogadja el és vizsgalja felül, a FelUgyelôbi zottsag felel annak vegrehajtasaert, amelyet legalabb évente a hitelintézet belsö ellenor zése vizsgal felül. 10

11 GE Capital tagja FelUgyelôbizottság kontrollálja, hogy a Bankcsoport javadalmazási irányelvei megfelel jenek a stabil és hatékony kockázatkezelésnek és elösegitsék azt, valamint hogy a java dalmazási irányelvek ne ösztonozzék a tülzott kockázatvállalást, hanem lehetové tegyek az intézmény számára a stabil tâkehelyzet elérését és fenntartását. Felugyelôbizottság feladata biztositani, hogy a Bankcsoport átfogó vállalatirányitási elveit és felépitését, illet ye a javadalmazási politika közötti kölcsonhatást figyelembe vegyék a javadalmazási irányelvek és gyakorlat kialakitása és vegrehajtasa során. (zaz, az operativ és ellenorzési funkciok közötti egyertelm( kulonbséget, az irányitó testületek tagjainak kepessegeire és fuggetlensegere vonatkozó elôirásokat, a belsô bizottságok által ellátott szerepeket, az érdekellentétek megelozesenek biztositását, valamint a belsô jelentéstételi rendszerre és a kapcsolt felekkel folytatott ugyletekre vanatkozó szabályokat). 3.5 ltaiánosjcivadalmazási irányelvek Bankcsoportjavadalmazási stratégiája osszhangban all anyavállalatának strategiajával és arra törekszik, hogy a munkatársakat teljesitményuk és az eredményhez való hozzájá rulásuk alapján korrekt és a versenyképes módon jutalmazza, fajra, börszmnre, nemzeti ségre, nemre, korra, testi akadályozottsagra és/vagy a jogszabalyban vagy a vállalati irányelvekben védett egyeb státusztol fuggetlenul. E stratégia következetes al kal mazása lehetôvé teszi a Bankcsoport számára, hogy olyan munkavállalokat vonzzon a vállalathoz, tartson meg, motiváljon, kötelezzen el maga mellett és fejleszthessen, akik készen állnak a szervezet küldetésének, céljainak és célkitqzéseinek elérésén tülmenô teljesitmeny válla lására is. lapvetc3 meggyozodesunk, hogy az egyéni elismerés érdem alapü, és a Bankcsoport ezt a,,teljesitményen alapulo dijazás gyakorlatát alkalmazza, amely három elven alapszik: a magasabb teljesitmény és az eredményhez valo nagyobb mértékü hozzájárulás nagyobb arányü teljesitményjavadalmazásrajogosit, ajavadalmazós olyan bizonyitható eredményekkel fugg össze, amelyekjelentôsen és pozitivan befolyásolják az átfogo szervezeti teljesitményt. GE vezetoivel szemben elvárás, hogy az elismerések differenciálásával hatéko nyan tegyenek kulonbséget a munkatársak között teljesitményuk és hozzájárulá suk alapján. 3.6 TeesItményértékeIés Bankcsoport szerte kovetkezetes teljesitményértékelési eljárásokat alkalmazunk a straté giai hosszu távü célkit(izésekkel és a GE Capital céljaival teremtendô osszhang érdekében. teljesitményértékelések által elérendo cél: a teljesitménykódok meghatározósa, ami az üzleti teljesitmény eléréséhez tett hozzajarulast méro célkitcizéseken alapul a GE NOvekedési Ertékeinek beagyazasa, és ezaltal a teljesitményértékelésben a kivant magatartasi formak elérése Növekedési Ertékek alkalmazasa a jovôbeli teljesitmény érdekében a vallalat szamara kivanatos magatartasformak, ezek kozott a kockazatokkal kapcsola tos megfelelo magatartasformak ösztonzésére Megfeleló egyensüly elérése a pénzugyi teljesitmény és az egyéni magatartas között a teljesitményértékelés saran 11

12 E3 BUDPEST BNK GE Capital tagja GE Növekedési Ertékek az átfogó teljesitményjelentos részét (az átfogó értékelés 50%- at) alkotják, és biztositják, hogy a,,nem pénzugyi vagy személyes magatartásvezérelt értékelés figyelembe vételét a,,pénzugyi vagy Ozleti teljesitményvezérelt értékelés mel lett. bánuszjutalmak a fenti pénzugyi és nem pénzugyi elemek vezérelte egyéni átfogó telje sitménykódtól fuggnek. munkatársak fizetésemelése es ajutalom mértékét az atfogo teljesitménykódokhoz tar tozó kihirdetett mérték alapján kerol meghatározásra. 3.7 ltalánosjavadalmazási szerkezet Bankcsoportban alkalmazottjavadalmazási eljórások az alábbi fô célkitüzések teljesülé set szolgálják: a fix és a teljesitmenyfuggojavadalmazas megfelelo arányát osszhangot az idôszaki pénzugyi teljesitménnyel a kockázatkezelési magatartás elôsegiteset az ellenorzési funkciák fuggetlenseget a vezetô tisztsegviselok és az,,érintett munkavállalók hosszi távü, teljesit menyfuggö halasztottjavadalmazását, ahol szukseges. munkatórsakjavadalmazása az alábbi elemekbol tevödik össze: - fix javadalmazás (mindenféle teljesitménykritérium tekintetbe vétele nélküli kifize tések és juttatások) - teljesitményfuggâ jutalom (teljesitménytôl fuggô vagy bizonyos esetekben egyeb szerzôdéses feltételekben rogzitett kiegeszitô kifizetések ésjuttatások) o rövid távü ösztönzô o hosszi táv OsztönzO - kiegeszito kifizetések és juttatások (általános, nem diszkrecionális, az egész intéz ményben alkalmazottjuttatások, p1. rugalmasjuttatasi rendszer - Cafeteria, egyéb elismerések). Osszességében, az OsztönzO rendszerek célja az, hogy ügy teremtsenek egyensülyt a koc kázati és pénzugyi eredmények között, hogy közben ne ösztönozzenek a nem megfelelô kockazatvallalasra és ne tegyek ki a GE Capitalt imprudens kockazati szinteknek. fix és a teljesitmenyfuggô javadalmazas egymashoz viszonyitott aranya ügy kerül meg állapitásra, hogy a fix javadalmazas megfelelô szintt kifizetést eredmenyezzen es telje sitményfuggo jutalom mértéke csokkenthetô legyen csökkenâ, vagy gyenge pénzugy tel jesitmény esetén TeljesItményfüggöjavadalmazás - ösztönzôk, bónuszok valtozojavadalmazas célja, hogy a Bankcsoport hosszü távü célkittzéseit osszehangol ja a munkatársak egyéni teljesitményével. Bar a teljesitményfuggô javadalmazás az eredmenyek fuggvénye, ebben az egyéni és kollektiv eredmények is tükrözôdnek. teljesitmenyfuggô j avadal mazás célosszeget (arányat) számos tényezo határozza meg, többek kozott a rendelkezésre allo objektiv mrsi lehetôségek, a munkako r tipusa, a ver 12

13 GE Capital tagja senyképes javadalmazási csomag biztositásának piaci gyakorlata. E célbol a teijes java dalmazásnak ezt a részét is vizsgálni kell a bérszintfelmérések során. teijes javadalmazási csomagon belül az egyéni jutalom mértéke oly módon kerül meg határozásra, hogy rugalmas javadalmazási politika legyen végrehajthato, p1. adott körul mények között - akár pénzugyi, akár teljesitménnyel osszefuggo -, a teljesitménytol fuggâ javadalmazási rész akár teljes egeszeben mellôzhetô legyen, mivel az nem szolgál a mun kavállaló alapszuksegleteinek forrásaként. teljesitmenyfuggô javadalmazások céljára szolgálo keret kockázati és tékekoltség kor rekciót is tartalmaz, amelyeket az ösztönzö ésjutalmazási programok kidolgozása során kell biztositani és felugyelni. Minden ilyen javadalmazás a Bankcsoport diszkrecionális döntése, ez a jog biztositja, hogy ne torténhessen olyan kifizetés, amely veszélyeztetheti a Bankcsoport tokéjét, vagy amely nem all osszhangban a Bankcsoport javadalmazási irányelveivel. garantált változó javadalmazás kifizetésére csak a Capital International C&B vezetöjé nekjovahagyásaval vállalható kotelezettseg. z ilyen kotelezettségvállalás azonban kizá rolag üj belépok esetén alkalmazandó és csak a munkaviszony elsö évére korlátozódik. jutalmakra szánt celosszeg szerepel a Bankcsoport M&ködési Tervében lop) és a kifize tések alakulását a pénzugyi osztály rendszeresen figyelemmel kiséri. 3.8 z ösztönzöjavadalmazás elvel az ellenörzést gyakorló funkciókban z ellenôrzési jogkoroket gyakorló funkciókban dolgozo munkatársak teljesitmény alapü javadalmazásának fuggetlennek kell lennie azoknak az uzleti egysegeknek a teljesitmé nyétôl, amelyeket ellenôriznek, és a felelôssegeik es tevekenysegeik által megszabott cé lokon kell alapulniuk. z ellenorzést gyakorlo funkciók az alábbiak: Compliance (Megfelelôseg) Pénzugy (ideértve a kontrollingot és az adougyeket) Belsé ellenôrzés Jog Emberi ErOforrás Kockázatkezelés z eroteljes es fuggetlen kockázatkezelés és egyéb ellenôrzési funkciók kozponti jelentô ségüek mind a Bankcsoport, mind a GECC stratégiája szempontjából, amellyel a Társaság befektetéseit biztositja, mikozben versenyképes pénzugyi termékekrôl gondoskodik globá lis ugyfélkorunk részére. E stratégia végrehajtása érdekében a Bankcsoportnak képesnek kell lennie arra, hogy az ellenôrzési funkcióra megfelelô gyakorlattal rendelkezo szakem bereket vonzzon, tartson meg és motiváljon. Szerepeik bizalmi jellege miatt azonban az ellenôrzési funkcio vezetôinekjutalmazását osszhangba kell hozni a Társaság hosszü távü egészséges pénzugyi helyzetével, és nem szabad ösztönözni a Bankcsoport kepessegeit meghalado, tt.ilzott kockazatvallalast annak biztositas érdekében, hogy hatékonyan azo nositható és kezelhetô legyen a felmerülô kockazatok skalaja. z ellenorzo funkciokat ewato szakemberekteestmenyertekelese a Bankcsoport altala io jesiu c yertseist Kuveti dd. uz I ULmeI ye iekis Limu Iebe ii, vufl uzo 13

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012.

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGHALOM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. Szeghalom, 2013. május 10. Nyilvánosságra hozatal 2012. A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum 2012. év Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2013. 1 A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak: A BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 2013. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2014. április 11.

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI. 4. ) Kormányrendelet alapján év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a 2013.évi CCXXXVII törvény (Hpt) 122. -ában meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségének

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. DECEMBER 31.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. DECEMBER 31. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. DECEMBER 31. 2011. MÁJUS 6. TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 4 2 A prudenciális szabályok

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk Budapest, 2015. május 29. Tartalomjegyzék 1 A nyilvánosságra hozatal célja...3 2 A GRÁNIT Bank negyedik teljes üzleti évét eredményesen zárta...3 3 Kockázatkezelési

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007 (IX.4.) Korm. rendelet előírásai alapján

Részletesebben

FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET

FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos Nyilvánosságra hozatal 2 2012. december 31. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Jelen dokumentummal a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali jelentés

Nyilvánosságra hozatali jelentés HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali jelentés 2014. május 31. A a Hpt. 137/A -a, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.

Részletesebben

A Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. 2012.év

A Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. 2012.év Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek Cg:15-02-050261 A Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről 2012.év Nyírbéltek,2013.május 27. Készítette:

Részletesebben

A Pannon Takarék Bank Zrt

A Pannon Takarék Bank Zrt A Pannon Takarék Bank Zrt Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságára hozatala 2013. év A Pannon Takarék Bank Zrt a rá vonatkozó lényeges információkat a 234/2007.(IX.4.)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott információk

Nyilvánosságra hozott információk Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Nyilvánosságra hozott információk 2013. december 31. 1 Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben