S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S TUDIA CAROLIENSIA 2005. 4. SZÁM 179 196."

Átírás

1 S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM SIPOS KATALIN AZ AUTONÓMIÁHOZ VALÓ JOG A SPANYOL ALKOTMÁNYBAN : a demokratikus átmenet és az előautonómiák időszaka Franco tábornok november 20-án bekövetkezett halála előtt és után a politikai helyzet egyik érzékeny jellemzője a regionalizmus 1 volt, amely azokban az években a demokrácia szinonimáját, a centralizált egységes állam tagadását, a politikai és szabadságjogok követelését jelentette. Két nappal később, november 22-én János Károly spanyol uralkodó üzenetet intézett a nemzethez, s ezzel kezdetét vette a rendszer liberalizálása, az átmenet időszaka, amely mindvégig teljes társadalmi konszenzuson alapult. Az üzenet a királyság és az állam egységének keretein belül először ismerte el a regionális sajátosságok létjogosultságát. E sajátosságok történelmi előzményeinek 2 és jelenkori jellemzőinek tanulmányozására még 1975 novemberében bizottság alakult, mely elsősorban a baszk provinciák megszüntetett gazdasági megállapodásainak (conciertos económicos) kérdésével foglalkozott februárjában további bizottságok alakultak Katalónia és a Kanári szigetek részéről. Ebből a bizottsági rendszerből alakult ki az ún. előautonómiák rendszere (sistema de preautonómia), mely a végleges alkotmányos rendezésig átmeneti megoldást kínált a regionális kérdés kezeléséhez. Az előautonómiák időszaka 1977 szeptemberében kezdődött a katalán 3 Generalitat helyreállításával és az évtizedek óta száműzetésben élő Tarradellas volt elnök királyi felkérésre történő hazatérésével, s 1978 októberében Kasztília La Mancha Junta-jának felállításával ért véget. Összesen 13 előautonómiával bíró egység jött létre. 4 A királyi rendeletekre támaszkodó rendszer kialakítása két szakaszban zajlott le: az elsőben az érintett egységek létrehozták kormányzati és igazgatási szerveiket, a másodikban pedig a központi hatalom megkezdte a funkciók és hivatalok átruházását. A rendszer sajátossága volt, hogy a madridi kormány fenntartotta magának a jogot, hogy érvénytelennek nyilváníthassa egyes rendelkezéseiket, és ha az állam biztonsága úgy kívánja, felfüggessze szerveik működését. Erre nem került sor. Az előzetes autonómia megszerzésének ténye fontossá vált az alkotmány elfogadása után, az abban rögzített autonómiához való jog megszerzése szempontjából. 1 Sipos Katalin: A regionalizmus történeti és jogi aspektusai (Spanyolország, Olaszország, Franciaország). Budapest, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, Közlemények, 6, Ld. fentebb: Harsányi Iván: Az autonómiák rendszere történelmi fejlődés, politikai zavarok. 3 Boucsin, W.: Spanischer Regionalismus und der katalanische Nationalismus. Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart, 1978., Vol. 27, Tamames, L. R.: Introducción a la Constitución espańola. Madrid,

2 180 S IPOS K ATALIN 1978 Alkotmány: államegység autonómiához való jog Az december 6-i népszavazáson 87,8 százalékkal elfogadott új, demokratikus alkotmány oly módon alapul Spanyolország egységén és oszthatatlanságán, hogy elismeri a nemzetiségek és a régiók autonómiához való jogát. 5 Az alkotmány 2. cikke így hangzik: az alkotmány, amely a spanyol nemzet, valamennyi spanyol közös és oszthatatlan hazájának a felbonthatatlan egységén alapul, elismeri és garantálja a nemzetet alkotó nemzetiségek és régiók autonómiához való jogát és a közöttük lévő szolidaritást. 6 Az alkotmány nem tisztázza 7 a "nemzetiség" és a "régió" közötti különbséget, a nemzetiség szó többször nem is fordul elő a szövegben. A kulcsszó az autonómia 8 (nem pedig a decentralizáció 9 ), a másik leggyakrabban használt kifejezés az "autonóm közösség" (comunidad autónoma), amit egy bonyolult eljárási folyamathoz kötött autonómia statútum megszerzése feltételez. Az alkotmány az állam területi szervezetét is az autonómia fogalmára, méghozzá eltérő fogalmára alapozza. A területi szervezetre vonatkozó VIII. Cím 137. cikke szerint "az állam területileg községekre, provinciákra és autonóm közösségekre tagozódik", melyek autonómiát élveznek saját ügyeik vitelében. Az alkotmány tehát csak az autonómiához való jogot biztosítja, s jelzi e jog lehetséges címzettjeit. Erről a 147. cikkely rendelkezik, mely szerint "a 2. cikkelyben biztosított autonómia jog érvényesítése céljából az egymással határos, közös történelmi, kulturális és gazdasági jelleget viselő provinciák, a szigeteken lévő területek és a regionális történeti egységet alkotó provinciák saját önkormányzathoz (autogobierno) juthatnak és autonóm közösségeket hozhatnak létre". (Zárójelben megjegyezzük, hogy az autogobierno kifejezés is ritkán fordul elő a spanyol alkotmány szövegében.) Mint az alábbiakból majd kiderül, alkotmányos elismerést nyert az autonómiához való jog korábbi fennállása. Ebből adódnak a közösségekre nézve fontos részvételi következmények a decentralizáció folyamatában és garanciális következmények a statútumok reformjában. Az autonómia fogalom értelmezéséhez 10 nagyban hozzájárult az alkotmány szellemében felállított Alkotmánybíróság, mely már 4/1981. és 32/1981. számú döntésében megfogalmazta a hatalom vertikális megosztását. Eszerint az 5 Moderne, F.; Bon, P.: Les autonomies régionales dans la Constitution espagnole. Paris, A spanyol alkotmány magyar szövegét (ford.: Sipos Katalin) ld. Nyugat-Európa legújabb alkotmányai (szerk.: Kovács István, Tóth Károly). Budapest, Szajbély Katalin: Kisebbségi kérdés Spanyolországban. Kisebbségkutatás, sz Agranoff, R.: Autonomy, devolution and intergovernmental relations. Regional and Federal Studies, Vol. 14, 1/Springer 2004, D'Arcy, F. Baena del Alcazar, M.: Décentralisation en France et en Espagne. Paris, 1986., Montero Gibert, J. R.; Torcal, M.: Autonomías y Comunidades Autónomas en Espańa: preferencias, dimensiones y orientaciones políticas. Revista de Estudios Políticos: 1990, No 70, 33. és köv.

3 A Z AUTONÓMIÁHOZ VALÓ JOG A SPANYOL ALKOTMÁNYBAN 181 alkotmány jelzi a közhatalmi jogosítványok vertikális megosztását az állam és a területi egységek között. Alapvető, hogy az állam a szuverenitás hordozója, az autonóm közösségeket politikai autonómia jellemzi, a provinciák és a municípiumok pedig különböző terjedelmű adminisztratív autonómiával vannak felruházva. A politikai autonómiát a közigazgatásitól megkülönbözteti a törvényalkotási jogosítványok gyakorlása és a kormányzati funkciók ellátása egy egységes területen. A politikai autonómia elnyeréséhez az ún. autonómia folyamat vezetett, amely az autonómia kezdeményezésén, a statútum kidolgozásán, az abban rögzítendő hatáskörök ugyancsak feltételekhez kötött megválasztásán, majd jóváhagyásán keresztül jutott el az "autonóm közösség" létrejöttéhez, amely azután élhetett és élhet ezzel az autonómiával. Az autonómia folyamat összehangolása szempontjából fontos volt az az 1981 júniusában elfogadott, hasonló című törvénytervezet, amely, egyebek között, az autonómia-statútumok jóváhagyásának végső időpontjául február elsejét jelölte meg. Alkotmánybírósági eljárás után elfogadására azonban csak októberében került sor. Az autonóm közösségek a spanyol alkotmány alapján két csoportra oszthatók: vannak a) korlátozott autonómiával, illetve b) teljes autonómiával rendelkező autonóm közösségek. Elvileg az elsőhöz kapcsolható a régió, a másodikhoz pedig a nemzetiség fogalom párosa. A különbség az autonómia elnyerésének időbeliségét is érinti. Az autonómia elnyeréséhez vezető utak 1. A korlátozott autonómia elnyerésének módja az alkotmány 143/2. cikke alapján Az autonómia-folyamat kezdeményezője lehet a tartományi tanácsok és a községek 2/3 része. Az autonómia-statútumokat, az alkotmány 146. cikkelye értelmében a tartományi és a parlamenti képviselőkből és szenátorokból álló gyűlés dolgozza ki. Itt elvileg kizárt az egyezkedés a Cortes-szel a statútum végleges szövegéről. A tervezetet a Cortes elé kell terjeszteni, amely időbeli korlátozás nélkül, organikus törvény formájában elfogadja azt. A statútumokban rögzíteni kell az autonóm közösség által az alkotmány cikke alapján vállalt hatásköröket és azokat az alapelveket, amelyek az állam részéről az autonóm közösség részére átadott közfunkciókra és hivatalokra vonatkoznak. Az alkotmány cikke értelmében öt év elteltével ezek az autonóm közösségek statútumaik módosítása 11 révén és egy második szakaszban bővíthetik hatáskörüket, egészen 11 Viciano Pastor, R.: Aspectos técnico-jurídicos de la ampliación competencial de las Comunidades Autónomas de segundo grado mediante la reforma de sus Estatutos de Autonómía. Revista General de Derecho, No. 48, 95. és köv.

4 182 S IPOS K ATALIN a teljes autonómia eléréséig. Ez az út nem ad semmilyen garanciát a leendő autonómia-szervek jellegét és struktúráját illetően. E cikk alapján végeredményben 11 autonóm közösség jött létre, illetve jutott autonómiához (Asztúria, Kantábria: dec. 30.; La Rioja, Murcia: jún. 9.; Valencia: júl. 1.; Aragónia, Kasztília La Mancha, Kanári-szigetek: aug. 10.; Extremadura, Baleári szigetek, Kasztília León: febr. 25.). 2. A teljes autonómiát biztosító és gyorsabb eljárás az alkotmány 151. cikkelye alapján Közvetlenül teljes autonómiához lehet jutni, ha az érintett tartományi gyűléseken kívül minden érdekelt provincia községeinek ¾ része is az autonómia-folyamat kezdeményezése mellett dönt, és a kezdeményezés népszavazás (referendum 12 ) útján jóváhagyást nyer. A további eljárás során következik az autonómia-statútum kidolgozása, mely az érintett terület képviselőiből és szenátoraiból álló és a központi kormány által összehívott parlamenti közgyűlés feladata. Az autonómia-statútum kidolgozása után legkésőbb két hónappal a képviselőház alkotmányügyi bizottsága köteles elbírálni azt, illetve az említett parlamenti gyűlések delegátusaival együtt közös megegyezésre kell jutnia a statútum-tervezet végleges szövegéről. Ha a megegyezés létrejött, az elfogadott szöveget népszavazás alá kell bocsátani az érintett provinciákban. Ha a tervezet minden provinciában megkapja az érvényes szavazatok abszolút többségét, akkor a Cortes elé kerül, ahol mindkét Ház plénuma ratifikáló szavazással dönt a szövegről. A 152. cikk garantálja az autonóm közösségek jogát a törvényhozó szerv, a kormány és legfelsőbb bírói testület felállítására. Az Alkotmány 1. és főként 2. átmeneti rendelkezése tovább egyszerűsítette az eljárást Katalónia, 13 Baszkföld 14 és Galícia számára; ezekben az autonómia-kezdeményezést az előautonómiát gyakorló testületi szerv egyetértése pótolta, s ez a szerv (nem pedig a központi kormány) hívta össze a képviselők és szenátorok gyűlését az autonómia-statútum kidolgozása céljából. A tervezet megvitatás végett a képviselőház alkotmányügyi bizottsága elé került, amely a fent említett parlamenti gyűlések delegátusaival megállapodott a statútum-tervezet végleges szövegéről, amit azután a három területen népszavazásra (plebiscitum) bocsátottak. Az érvényes szavazatok egyszerű többségének megszerzése után a baszk és a katalán statútumot a Cortes elé terjesztették, ahol mindkét Ház plénuma ratifikáló szavazással, tehát szövegmódosítás nélkül döntött a statútumok szövegéről. Különben a teljes autonómiát biztosító au- 12 Alvarez Conde, E.: El régimen político espańol. Madrid, Giró-Szász András: A katalán politikai és közigazgatási autonómia. Kisebbségkutatás, sz Ruiz Vieytez, E. J.: A baszkok és a baszk nyelv jogi és politikai helyzete. Pro Minoritate, 2002./Tavasz, 119.

5 A Z AUTONÓMIÁHOZ VALÓ JOG A SPANYOL ALKOTMÁNYBAN 183 tonómia-statútumok csak népszavazás útján módosíthatók. Az említett három autonóm közösség tehát favorizált volt. Itt a történelmi előzményeket és a nemzetiségi kérdés spanyol vetületét kell figyelembe venni. A többi területnek a 143. cikkelyen alapuló, tehát korlátozott autonómia elnyerését ajánlotta a kormány, pontosabban szólva erre vonatkozó döntést hozott január 15-én. Andalúzia azonban a II. köztársaság idején kialakított autonómia alapján szintén a 151. cikk alapján járható utat követelte a maga számára. A kormány, ugyanezen alkotmánycikkely 3. és 4. bekezdése alapján, népszavazást kért az autonómia-statútum tervezetéről. Az 1980 februárjában megtartott népszavazáson Andalúzia nyolc provinciájából hét a statútum-tervezet mellett szavazott, egyben (Almería) azonban nem gyűlt össze az előírt szavazat. Az alkotmányos feltétel pedig az, hogy az autonómia-statútum minden provinciában kapja meg az érvényes szavazatok abszolút többségét. A kormány a statútum jóváhagyását elutasította és kijelentette, hogy Andalúzia autonómiájának kérdése csak öt év múlva kerülhet napirendre. Az éles politikai konfliktus végül 1980 szeptemberében a kormánypozíció változásával, a népszavazás különböző módozatait szabályozó organikus törvény részleges módosításával (12/1980. sz. org. tv. 15 ) zárult, melynek eredményeként Andalúziára is a 151. cikkelyt alkalmazták. A kedvezményezett Galícia autonómia-statútumának ügye majdnem elvérzett az decemberi népszavazáson. A választójogosultaknak csak 28,2 százaléka jelent meg, összességében a statútum mellett szavazók a választók 20,8 százalékát tették ki. 3. Navarra fuerókra épülő rendszere Navarra partikuláris úton 16 jutott autonómiához, s ennek alapja az alkotmány 1. kiegészítő rendelkezése volt, nevezetesen az, hogy az alkotmány védi és tiszteletben tartja a fuerókkal bíró területek történelmi jogait. E jogok alkalmazására azonban csak az alkotmány és az autonómia statútumok keretében kerülhet sor. Navarrának az autonóm közösségként való elismeréshez nem kellett bejárnia a fent jelzett két út valamelyikét. A Cortes augusztus 10-én organikus törvényt 17 (13/1982. sz.) fogadott el Navarra fuerókra épülő rendszerének (régimen foral) megerősítéséről és megjavításáról. Lényegében ez az organikus törvény képezi Navarra autonómia statútumát, amely végeredményben a központi és a helyi hatóságok megegyezésének eredménye volt, s Navarrát ugyanolyan hatásköri rendszerrel ismerte el autonóm közösségnek, mint a baszk provinciákat. 15 Boletín Oficial del Estado, Lavroff, D. G.: Le régime politique espagnol. Paris, Presses Universitaires de France, Boletín Oficial del Estado,

6 184 S IPOS K ATALIN Egyébként Navarrát érinti az alkotmány 4. átmeneti rendelkezése is, amely Navarrának Baszkföld autonómia rendszerébe történő, esetleges beilleszkedését illetően tartalmaz eljárási szabályokat, leszögezve azonban, hogy a kérdésről referendum útján maguk a navarraiak döntenek majd. 4. Madrid: az autonómia kezdeményezés központosított útja Madrid autonóm közösséggé válásának folyamata az alkotmány 144. cikkén alapult. Ez nemzeti érdekre hivatkozva és organikus törvény elfogadásához kötve a parlamenti többség kezébe adja a döntést abban az esetben, ha a) egyetlen provinciáról van szó, amely autonómia-törekvését nem tudja érvényesíteni a 143. cikk alapján; b) olyan területek autonómiaigényéről van szó, amelyek nem képezik a tartományi szervezet részét; c) az autonómia-kezdeményezést maga a központi hatalom látja el. Madrid provincia autonóm közösséggé válása központi kezdeményezésre történt, s autonómia-statútumát az február 25-én elfogadott, 3. számú organikus törvény hagyta jóvá. Egyébként Madrid esetében a két egymásra helyezett közösség magában foglalja még az állam fővárosát és egy municípiumot is, amely ugyanolyan jelentős forrásokkal rendelkezik, mint maga az autonóm közösség. 5. Afrikai spanyol enklávék: Ceuta és Melilla autonóm városok Az Alkotmány 144. cikke egyéb érdekes lehetőségeket is rejt. A tartományi szervezet részét nem képező területek autonómia-statútumának jóváhagyását vagy megadását előíró törvényi rendelkezésben a spanyol szakemberek egyöntetűen a két afrikai spanyol enklávé, Ceuta és Melilla autonómiájára, illetve a csaknem háromszáz éve angol fennhatóság alatt álló Gibraltár esetleges visszakerülése esetére láttak megoldást. Ceuta és Melilla kérdéséről egyébként az alkotmány ötödik átmeneti intézkedése is tartalmaz előírást. Eszerint a két város külön-külön autonóm közösséget hozhat létre, ha városi tanácsaik abszolút többséggel így döntenek, a Cortes pedig a 144. cikk alapján és organikus törvény formájában jóváhagyja a döntést. A kormány 1988-ban már a Cortes elé terjesztette a két statútum-tervezetet ben az országos pártok újbóli megállapodása vált szükségessé autonómia-kérdésekben, köztük a két enklávé autonómia ügyében februárjában a Cortes elfogadta a vonatkozó organikus törvényt. Az alkotmány 144. cikke alapján, de nem az ötödik átmeneti rendelkezés szerint megszerzett autonómia városi ranggal és névvel, autonómia statútummal és főként végrehajtó hatáskörökkel jár. Az autonómia statútum természete Az autonómia statútumok kettős politikai és jogi természete az alkotmányból következik, s abból, hogy, mint már említettük, az autonóm közösség létrejötte

7 A Z AUTONÓMIÁHOZ VALÓ JOG A SPANYOL ALKOTMÁNYBAN 185 statútumán keresztül realizálódik. A közösség, mint olyan, csak a statútum hatályba lépésétől kezdve létezik. Különböző erők politikai akarata jut kifejezésre az autonómia elnyerését szabályozó 143. és 151. alkotmánycikkelyben. A helyi közösségek akarata az autonómia kezdeményezését befolyásolta (a községek kétharmados, illetve háromötödös kvóruma). Az állam politikai akarata tükröződik abban, hogy az autonómia érvényesüléséhez az szükséges, hogy a Cortes jóváhagyja az autonómia statútumot. A 151. cikkben előírt eljárás a népakaratra utal, amikor népszavazáshoz kötötte a statútum elfogadását. Az autonómia statútumok jogi természete az alkotmány 147. cikkéből következik, ennek értelmezése azonban más az állam és más az autonóm közösségek szemszögéből. Az autonóm közösségek szempontjából, és az említett alkotmánycikkelyből következően, a statútum mindegyikük számára intézményi alapnorma, 18 amely saját jogrendszerük kiindulási pontja. Az állam szempontjából 19 ugyancsak az alkotmány 147. cikke, illetve az a kitétele érvényes, miszerint az állam mint saját jogrendszerének integráns részét ismeri el és védi az autonómia-statútumokat. Ugyanis a statútumok kidolgozási folyamatát tekintve, ha az az alkotmány 146. cikkely alapján történt (a statútum-tervezet Cortes elé terjesztése törvénybe iktatás céljából), akkor egyoldalú állami aktus, s mint ilyen állami norma. Ha a 151/2. cikke ("gyorsabb út") alapján történik a statútum-tervezet kidolgozása, akkor paktumnak, egy megállapodás eredményének is tekinthető, s ebben az esetben állami és autonóm közösségi norma is. Az állam szempontjából azonban az autonómia-statútum a jóváhagyását célzó eljárástól függetlenül is organikus törvény, vagyis magas szintű norma, melynek értékét tartalma határozza meg. Az organikus törvények az alkotmányosság egészébe integrálódnak. Az organikus törvények között az autonóm közösségek statútumai kiemelt jelentőségő kategóriát alkotnak (alk. 81. cikk). Erről tanúskodnak azok a sajátos feltételek, amelyeket az alkotmány támaszt elfogadásukhoz, illetve módosításukhoz 20 ez utóbbinál különös tekintettel a 151. cikk alapján létrehozott autonóm közösségek esetére. Ezek statútumának módosítására ugyanis, a 152/2. cikk értelmében, csak a bennük lefektetett eljárás szerint és a megfelelő választói névjegyzékbe felvett választók részvételével megtartott népszavazás útján kerülhet sor. A 143. cikk alapján létrejött autonóm közösségek esetében is a statútumban rögzített eljárás szerint történik annak módosítása, de minden esetben szükséges hozzá a Cortes jóváhagyása, organikus törvény formájában (147/3. cikk). 18 Moderne-Bon, Tamames, p García Canales, M.: La reforma de los Estatutos y el princípio dispositivo. Revista Española de Derecho Constitucional, 1988, No 23, 157. és köv.

8 186 S IPOS K ATALIN Király autonóm közösségek Spanyolország királya 21 az alkotmányra tett esküjével egyidejűleg ígéretet tett arra is, hogy tiszteletben tartja az autonóm közösségek jogait (alk. 61. cikk.). Ennek újkori előzménye 1814-re, az első Bourbon restaurációra vezethető viszsza, amikor is a visszatérő uralkodó ígéretet tett a baszk fuerók megtartására. (Hasonló eskü, illetve ígérettétel a középkorban is volt.) Ebből a gesztusból is következik, hogy ma sokan az uralkodót úgy tekintik, mint a spanyolországi népek egységének szimbólumát. 22 Egyéb, szabályozott funkciói közé tartozott az autonóm közösségek kialakításának folyamatában való részvétele az autonómia statútumok szankcionálása, illetve, adott esetben, a helyi népszavazások kiírása révén. Az autonóm közösség elnökét a király nevezi ki, a központi kormányfő ellenjegyzésével. Szenátus autonóm közösségek A szenátus az alkotmányban felvázolt kétkamarás parlamenti rendszer egyik eleme, amely mint a területi képviselet kamarája manifesztálódik. A 254 tagú szenátusban a lakosság képviselete nem az arányosság elvét követi, hanem földrajzi, adminisztratív és politikai kritériumok függvénye, amelyek viszont alapvetően a provinciákra, a szigetekre és az autonóm közösségekre 23 épülnek. A félszigeten található 47 spanyol provincia mindegyike a lakosság létszámától függetlenül négy-négy szenátort választ általános, szabad, egyenlő, közvetlen és titkos szavazással. A szigeteken vagy szigetcsoportokon lévő 3 provincia számára 16 szenátori hely van fenntartva: a Baleári-szigetek mint provincia 5, a Kanári-szigetek két provinciája 6 (Santa Cruz de Tenerife), illetve 5 (Las Palmas) szenátort választ közvetlenül. A két észak afrikai spanyol enklávé (Ceuta, Melilla) két-két szenátort választ. Az autonóm közösségekben a szenátorok kijelölése sajátos tranzakciót jelent a területi és az arányossági elv kritériumai között. Ugyanis mindegyik autonóm közösség egy-egy szenátort dezignál és további egy-egy szenátort küld minden, a területén élő egymillió lakos után. A kiválasztás jogát az autonóm közösség törvényhozó testülete, ennek hiányában pedig legfőbb testületi szerve gyakorolja, a statútum előírásaival összhangban. Ennek megfelelően az autonóm közösségekben a szenátorok száma: Andalúzia 7; Katalónia 6; Madrid 5; Valenciai Közösség 4; Galícia 3; Kasztília és León 3; Baszkföld 3; Kasztília La Mancha 2; Kanári-szigetek 2; Aragónia 2; Asztúria 2; Extremadura 2; Murcia 1; 21 Sanchez Agesta, L.: La monarquía parlamentaria en la Constitución de Revista Espańola de Derecho Constitucional, 1986, No 18, 9. és köv. 22 Tussel, J.: A spanyol átmenet történelmi sajátosságai. Társadalmi Szemle, sz Maestro Buelga, G.: Senado y Comunidades Autónomas: algunas propuestas funcionales. Revista de Estudios Políticos, 1989, No 65, 147. és köv.

9 A Z AUTONÓMIÁHOZ VALÓ JOG A SPANYOL ALKOTMÁNYBAN 187 Baleári-szigetek 1; Kantábria 1; Navarra 1; La Rioja 1. Vagyis az autonóm közösségek részéről összesen 46 szenátort jelölnek ki. Az autonóm közösségek intézményrendszere Az alkotmány 152. cikke csak a 151. cikkben lefektetett eljárás alapján létrejött autonóm közösségek számára rögzít egy intézményi struktúrát: általános választás útján megválasztott törvényhozó gyűlés, amely törvényerővel bíró normatív aktusokat fogadhat el; végrehajtó és igazgatási feladatokat ellátó kormányzó tanács; a törvényhozó gyűlés által, saját soraiból megválasztott elnök, aki a végrehajtó hatalom feje; korlátozott mértékű bírói hatalom. Ez az alkotmányos előírás a többi autonóm közösség tekintetében nem rendelkezett, de tiltást sem tartalmazott. A 147. cikk viszont az autonómia statútumok kötelező tartalmi elemeként rögzíti az autonóm intézmények szervezetét, a 148. cikk 1/1.a. pontja pedig a minimális autonómia keretében megszerezhető kizárólagos hatáskörök között említi az (alkotmányszövegben ritkán használt) "önkormányzati" intézmények megszervezését. (Ezt egyébként a szakemberek többsége az önszerveződés jogaként értékelte, annak fenntartásával, hogy a statútumot végül is a központi parlament hagyja jóvá.) Végeredményben valamennyi statútum adaptálta a 152. cikkben előírt intézményrendszert, amely így valamennyi autonóm közösségre nézve azonos, s nagyon emlékeztet a központi állam szervezetére. Az alkotmány és a statútumok által csak fő vonásokban felvázolt területi szervek strukturális elemeinek jogi helyzetét az autonóm közösségek külön törvényekben voltak kötelesek szabályozni. Az "önkormányzati" intézmények tehát hasonlóak, elnevezésük azonban különböző. A törvényhozó szerv neve általában parlament, de a törvényhozó gyűlés, a cortes vagy junta general elnevezés is gyakori. A végrehajtó szerv neve kormányzótanács, de a kormány, a junta, a diputación foral (Navarra) vagy general elnevezés is gyakori. Katalóniában és Valenciában, történelmi okok folytán, "helyi" jellegzetesség, hogy a Generalitat 24 alatt olyan kormányzati szerv értendő, amely magában foglalja mind a törvényhozó, mind a végrehajtó szervet, mind pedig az elnököt. További apró érdekesség, hogy Kasztília León, Murcia és a Kanári szigetek parlamentje és kormánya más-más városban ülésezik. Megemlítendő, hogy valamennyi autonóm közösségnek saját hivatalos zászlója, címere van és saját himnusza is lehet. Katalónia himnusza, például, az 1640-es felkelés múlt században megzenésített dala. 24 Granell, F.: La Catalogne. Paris, 1988., 31.

10 188 S IPOS K ATALIN 1. Törvényhozó szerv Az egykamarás törvényhozó gyűlések kettős funkciót töltenek be, lévén, hogy nemcsak a saját autonóm közösségi kormányukhoz főződik kapcsolatuk, hanem az állam alkotmányos szerveihez is. Az utóbbiakhoz kapcsolódó jogosítványaik: részt vesznek a szenátus tagjainak említett kijelölésében; törvényjavaslatot nyújthatnak be a képviselőház elnökéhez, egyúttal maximum három tagot delegálva az említett kamarához a javaslat támogatása érdekében; törvénytervezet elfogadását kérhetik a kormánytól, ha az, például, hatáskör delegálással vagy transzferálásával kapcsolatos; a kormánytól kérhetik olyan nemzetközi megállapodások megkötését, melyek az adott közösség érdekeit is érintik, a megkötött egyezményekről pedig tájékoztatást kérhetnek; eljárhatnak az Alkotmánybíróságnál az általuk vitatott országos törvények vagy törvényerejű kormányzati aktusok esetén. Alapvető funkciójukat azonban a helyi kormánnyal kapcsolatban fejtik ki. Mivel általános választás útján, az arányossági rendszer egy bizonyos módja szerint választják meg őket, a demokratikus rendszerekre jellemző, népi bázissal rendelkező hatalmi szervként léphetnek fel. Baszkföld parlamentje sajátos helyzetben van, mert a "történelmi területeknek" nevezett provinciákat képviseli. A statútumok többsége hosszan részletezi hatáskörüket, melyek közül a legfontosabbak a következők: törvényalkotás; a kormány ellenőrzése, mely a napi parlamenti gyakorlatban interpellációk és kérdésfeltevések formájában jelentkezik, a lényegét azonban a kormány elnökének megválasztása, valamint a bizalmi kérdés felvetése és a bizalmatlansági indítvány előterjesztése jelenti. A kormányt tehát, amelytől az autonóm közösség közigazgatása függ, a törvényhozó gyűlés ellenőrzi, ez pedig megnöveli a törvényi szabályozás számára fenntartott tárgyköröket, vagy eredendően a statútumból következően, vagy pedig az olyan központi törvényekből eredően, amelyek a hatáskör-átruházást rendezték. Ez az ellenőrzés kivetül a közigazgatás egészére, általános működése és a pénzügyi aspektusok tekintetében. 2. Elnök A spanyol alkotmányos monarchia sajátos színfoltja a regionális szinten kialakult elnöki rendszer. Az elnököt a parlament választja saját soraiból, de a király nevezi ki. Politikailag az elnök az autonóm közösség törvényhozó gyűlése előtt felelős. Összetett feladatkörének ellátásában egy kabinet segíti. Az elnök szerepe hármas: az autonóm közösség egészének elnöke, annak első számú közjogi személyisége; az állam képviselője az adott közösségen belül (ezzel kapcsolatban a statútumok általában csak olyan funkciókkal ruházzák fel, mint a helyi törvények közzétételének elrendelése a központi hivatalos lapban és a főtörvényszéki elnök kinevezésének végrehajtásra utalása); a kormánytanács

11 A Z AUTONÓMIÁHOZ VALÓ JOG A SPANYOL ALKOTMÁNYBAN 189 elnöke. Ez utóbbihoz kapcsolódó elnöki jogosítvány, hogy kinevezi (és visszahívhatja) a kormány tagjait, akik fölött hierarchikus hatáskört gyakorol. Esetenként (pl. Baszkföld) minisztériumok felállítására, illetve megszüntetésére is jogosult, de csak a költségvetési felhatalmazások keretében. Az elnök fontos szerepet játszhat az országos szintű politikai életben is, főleg Baszkföld és Katalónia esetében. A baszk autonómia-statútum erős elnöki rendszer teremtett, csakúgy, mint a katalán, bár ez utóbbi limitálja az elnök politikai súlyát. 3. Kormány A kormányzó tanács testületi szerv, amely az elnök irányítása alatt megszabja az autonóm közösség politikájának irányvonalait, törvényjavaslatokat terjeszt a törvényhozó gyűlés elé, amelynek egyébként beszámolási kötelezettséggel tartozik, s gyakorolja a szabályozó hatáskört. Ezeknek a regionális kormányoknak az összetételére és működésére vonatkozó szabályokat az autonómia-statútumok és azok a helyi törvények szabályozzák, amelyek többnyire "a kormányzásra és az igazgatásra vonatkozó törvény" elnevezést viselik. Szervezetükben három szint különböztethető meg: a fentebb már kifejtett elnöki pozíció; maga a kormányzó tanács és a szakminisztériumok. Az említett törvények esetenként alelnökről és tárca nélküli miniszterekről is rendelkeznek. A kormányt végeredményben az autonóm közigazgatás egyes ügyosztályainak, vagyis a minisztériumoknak a vezetői alkotják. Szinte valamennyi autonóm közösségre nézve közös az elnöki hivatal, a pénzügyek, a helyi közösségekkel fenntartott kapcsolatok kérdésében illetékes helyi minisztérium/ügyosztály felállítása. Hatáskör híján regionális szinten hiányoznak a szuverenitást érintő (külügy, védelem, igazságügy) kérdésekben illetékes minisztériumok. Az autonóm közösségek alapvető hatásköreiben (a gazdaság szabályozása a közösség területén belül; gazdasági tervek készítésekor az autonóm közösségek véleményezési joggal élhetnek, a kormány az általuk beterjesztett előrejelzéseket köteles figyelembe venni; urbanizmus, lakás- és egészségügy, kultúra, turizmus) vagy külön-külön, vagy összevont jelleggel működnek minisztériumok. Felállításukról, mint már említettük, az elnök vagy a kormány szabadon dönthet, a költségvetési felhatalmazások keretein belül. 4. Bíróság Az autonóm közösségek bizonyos szerepet kaptak a bírói hatalom szervezetét illetően is. Az alkotmány már említett, 152. cikkelye értelmében az autonóm közösségen belül az igazságszolgáltatás csúcsszerve a Főtörvényszék, a Legfelsőbb Bíróság hatáskörének sérelme nélkül és összhangban a bírósági szervezetről szóló organikus törvény előírásaival, továbbá összeegyeztetve az igazságszolgáltatás egységességének és a bírák függetlenségének elvével.

Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Régiók Kamarája. 14. Plenáris Ülés CPR(14)6REPADD 2007. május 15.

Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Régiók Kamarája. 14. Plenáris Ülés CPR(14)6REPADD 2007. május 15. Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Régiók Kamarája 14. Plenáris Ülés CPR(14)6REPADD 2007. május 15. Tanulmány az Európa Tanács tagállamaiban végbemenő regionalizáció aktuális helyzetéről,

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS *

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÁBIT RENÁTA A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS

Részletesebben

MÛHELY. Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája. Gyõri Szabó Róbert. I. Katalónia autonómiája

MÛHELY. Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája. Gyõri Szabó Róbert. I. Katalónia autonómiája MÛHELY Gyõri Szabó Róbert Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája Spanyolország lakosságának csaknem harmada a kasztíliaitól eltérõ nemzeti identitású, közülük 6 millió katalán, 2-2 millió baszk és galíciai

Részletesebben

Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben

Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben Berkics Erika Bevezetés Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben sem hasonlít a vizcayaihoz, a katalán teljesen más, mint a galíciai, és ugyanez a helyzet a valenciai

Részletesebben

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában dr. Mézes Zsolt László A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában Mûhelytanulmány 2. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek

Belügyi Rendészeti Ismeretek Belügyi Rendészeti Ismeretek Tansegédlet Társadalomismeret Tereptan Szabálysértések Büntetőjog Kriminalisztika Készült a TÁMOP 2.2.3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek 1. Bevezetés 2011 minden bizonnyal a Magyar Köztársaság új

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS. Bevezető gondolatok. Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS. Bevezető gondolatok. Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége 2011. 08. 22. MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS Bevezető gondolatok Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége A társadalom működését meghatározó jogszabályok egységes, összehangolt rendszere

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti.

Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti. AZ EURÓPAI UNIÓ ALKOTMÁNYÁNAK TERVEZETE OLVASÓBARÁT VÁLTOZAT Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti. BEVEZETÉS A jelen dokumentum az az alkotmány-tervezet,

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Helyi és regionális demokrácia Magyarországon

Helyi és regionális demokrácia Magyarországon EURÓPA TANÁCS HELYI ÉS REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI KONGRESSZUSA A KONGRESSZUS 25. ÜLÉSSZAKA (2013. OKTÓBER 29 31., STRASBOURG) Helyi és regionális demokrácia Magyarországon [CG(25)7FINAL] 1 6 Monitoring Bizottság

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV TANKÖNYV Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga felsőfokú oktatási és képzési segédanyag,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM I. FEJEZET: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai I. Témakör: Az államszervezet felépítése 1. Az államhatalmi ágak megosztása 2.

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

THEMIS. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata. 2007. június THEMIS THEMIS

THEMIS. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata. 2007. június THEMIS THEMIS THEMIS THEMIS THEMIS Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata 2007. június 2 Themis: Az ELTE ÁLLAM- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata A Szerkesztőség a

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Tankönyv Budapest, 2014 Tartalomjegyzék 1. A gazdasági igazgatás átalakulása, jövőbeni feladatai 5 1.1. A gazdasági közigazgatás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I. Ángyán József Puskásné Jancsovszka Paulina AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I. Egyetemi jegyzet SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET-

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI alapvizsga Jegyzet Budapest, 2013 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA Jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A közigazgatási alapvizsga jegyzet a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga felsőfokú

Részletesebben

AZ AUTONÓMIA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETE

AZ AUTONÓMIA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETE AZ AUTONÓMIA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETE Az európai uniós hatalomgyakorlási berendezkedés alapvetően kedvez az önrendelkezési jog érvényesülésének, és ekképp, a különböző autonómiaformák kialakulásának

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

A romániai Székelyföld autonómia statútuma

A romániai Székelyföld autonómia statútuma A romániai Székelyföld autonómia statútuma Preambulum Figyelembe véve a helyi autonómia, a decentralizáció és a közszolgáltatások dekoncentrációjának alkotmányos elvét; Elismerve azt, hogy a romániai történelmi/őshonos

Részletesebben

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Amióta az emberiség a második világháborúban képessé vált önmaga elpusztítására, és a megsemmisüléstől való félelmükben az Egyesült Nemzetek Szervezetének

Részletesebben