Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/2. február. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/2. február. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/2. február Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! A legtöbb szakértô abban egyetért, hogy éhezés ügyben sorsfordító idôket élünk. Ezen a ponton túl aztán gyorsan meg is szûnik az összhang, ha meg konkrét pénzösszegekben kifejezendô intézkedésekrôl esik szó, végletesen szélsôséges álláspontok alakítják a különbözô gazdasági, politikai és egyéb világfórumokon folyó vitát. Akadnak, akik szerint a termelési technológiák paradigmaváltással felérô megújítása lehet az egyetlen hatékony eszköz; mások szerint a fejlett világ sokszoros túlfogyasztását kellene mesterségesen visszafogni, s az így képzôdô felesleget eljuttatni a nélkülözô térségekbe. Mások szerint utat, vasutat kellene építeni, mert az igazi gond az, hogy e nélkül még a legbôkezûbb segítség sem juthat el a rászorulókhoz. Akad aztán olyan is, aki azt mondja, hogy aki nem tud gondoskodni a fenntartásáról, az törôdjön bele a sorsába. Ezzel szemben áll az a vélemény, hogy az önfenntartó ösztön mindennél erôsebb: a szükség ismét élettérkeresô vándorlásra indíthat embertömegeket, aminek viszont beláthatatlan következményei lehetnek, akár minden korábbinál pusztítóbb háborúk kirobbanását is okozhatja. Ha nem így lesz, érdekellentét marad akkor is elég: századunk legnagyobb üzletének egyértelmûen a világélelmezés ígérkezik. Olyan stratégiai ágazatok fölé nôhet, mint az energiaipar vagy a bányászat. Ha egyetlen csepp olaj sem marad a földön, enni akkor is kell. Mindezt azért érdemes most felemlítenünk, mert a következô hónapokban a magyar elnökség alatt üzemelô Európai Unió új Közös Agrárpolitikájának kialakítása kerül napirendre. Akad olyan elképzelés, amely a támogatások erôteljes visszafogását célozza ennek következménye még jó esetben is a termelés stagnálása lehet. Természetes dolog, hogy a nehéz gazdasági helyzetre, illetve a világban kialakult éles versenyviszonyokra Európának is reagálnia kell. Ennek azonban a jelenlegi trendek mellett semmilyen körülmények között nem lehet eredménye a gazdálkodás teljesítményének visszaesése, mert amúgy sem kíméletes tengeren túli versenytársaink végképp elhúznak mellettünk. Reméljük, a magyar elnökség idôszakához nem a viszszafogás képzete társul majd. Az eddigi nyilatkozatok mindenesetre biztatóak. Tamás Gábor Kamara 4 Csak elektronikusan intézhetô! Agrárstratégia 5 Összágazati gonddá vált a belvíz Agrárgazdaság 7 Új esély a hungarikumtörvényben 8 Adók és jövedelmek az ban Vidékgazdaság 10 Egy jóléti állam vidékfejlesztése Vetômag melléklet 15 Tavaszi vetésekrôl gazdálkodói szemmel 18 A kukorica fajtakísérleti eredmények összefoglalása tartalom Tartalom 24 A kukoricatermesztés klimatikus feltételei 26 A talajerô-gazdálkodás napjainkban 32 Tavaszi tápanyag-utánpótlás mûtrágyával, baktériumtrágyával Növénytermesztés 37 Alternatív növények termesztése Takarmányozás 38 A gyenge termény kezelése Állattenyésztés 40 Egymillióval kevesebb sertés Baromfi 42 Takarmányárak emelkedése nem látjuk a végét Innováció 44 Precíziósan gazdaságosabban Együttmûködô partnereink: 3

4 4 Kamara Csak elektronikusan intézhetô! Segít a kamarai tanácsadó! Február 1. és 28. között igényelhetik vissza a gazdálkodók az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében a mezôgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességét (I. tengely), valamint a környezet és vidék állapotát (II. tengely) javító intézkedésekhez kapcsolódóan elvégzett képzések költségeit. Az elektronikus támogatási és kifizetési kérelem a honlapról elérhetô elektronikus felületen tölthetô ki és nyújtható be. A kérelem mellékleteit ugyanezen idôszakban postai úton kell eljuttatni a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez. A z Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vissza nem térítendô támogatás két célterület keretében szervezett képzésekre vonatkozik. Az elsôhöz sorolhatók az ÚMVP Képzô Szervezet által megvalósított, a Vidékfejlesztési Minisztérium elôírásainak megfelelô, felnôttképzési szerzôdésbe foglalt támogatott képzések. A gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét javító ismeretek átadását szolgáló szakképesítést nem adó és az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplô, valamint hatósági képzések igen hosszú listáját a vonatkozó 139/2008. (X. 22.) FVM-rendelet 1. melléklete tartalmazza. A második célterülethez egyes ÚMVP-intézkedések mezôgazdasági üzemek korszerûsítése, fiatal mezôgazdasági termelôk indulása, a szerkezetátalakítás alatti félig önellátó gazdaságok támogatása, mezôgazdasági termékek értéknövelése, agrár-környezetgazdálkodási, erdô-környezetvédelmi, Natura 2000 kifizetések kapcsán kötelezôen elôírt képzések tartoznak. A vissza nem térítendô támogatásra minden mezôgazdasági termelô az ôstermelôk is, erdôgazdálkodó, illetve a kapcsolódó intézkedésekhez támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezô jogosult, ha a Képzô Szervezettel felnôttképzési szerzôdést kötött, kifizette a képzés díját, igazoltan részt vett az elméleti és gyakorlati órák 80 százalékán és eredményesen eleget tett beszámolási és vizsgakötelezettségeinek. Az összesítések szerint a támogatás igen sok gazdálkodót érinthet, mert a 2009 óta szervezett több mint 1100 tanfolyamon közel en végeztek sikerrel, közülük ötvenen már az idén. Figyelem! Egy felnôttképzési szerzôdés csak egy képzésre vonatkozhat. A nem kötelezô képzések esetében a gazdálkodók képzésenként csak egy kérelmet nyújthatnak be, egy naptári évben pedig legfeljebb négy képzéshez igényelhetnek támogatást. A kérelem mindig csak a benyújtási idôszakot megelôzô ötödik munkanapon lezárult, pénzügyileg rendezett tanulmányokra vonatkozhat. Legalább ilyen fontos, hogy az egyesített kérelem legkésôbb a képzés befejezését követô 5. kifizetési idôszakban nyújtható be, de legkésôbb a felnôttképzési szerzôdés megkötésének dátumától számított 18 hónapon belül. A kérelem kizárólag elektronikusan továbbítható, de a mellékleteit (pl. pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata) postázni kell. Az elektronikus benyújtást a gazdálkodó a Képzô Szervezetre is bízhatja a Gazdálkodói Információs Szolgálat tanácsadói is meghatalmazhatók, az ehhez szükséges meghatalmazás szintén letölthetô az MVH honlapjának kérelem-benyújtási felületérôl (http://e-kerelem.mvh.gov.hu), azt azonban kitöltve és aláírva szintén postán kell eljuttatni az MVH illetékes kirendeltségéhez legkésôbb február 28-ig. A benyújtás napja a postai bélyegzô dátuma. A gazdálkodók egy naptári évben legfeljebb forint támogatást kaphatnak az elsô célterület képzéseire. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100 százaléka, de ide kizárólag a VM VKSZI által jóváhagyott felnôttképzési szerzôdésben szereplô képzések részvételi díja sorolható, más költségek szállás, étkezés, utazás nem számolhatók el! Az egyesített kérelmeket az MVH a felnôttképzési szerzôdés dátuma szerinti sorrendben bírálja el, döntésérôl határozatban értesíti a benyújtókat, a támogatást pedig az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlára utalja. Nem szabad elfeledni, hogy a képzési támogatásban részesülôk monitoring adatszolgáltatásra is kötelezettek, melyet szintén elektronikusan kell teljesíteni! Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

5 Agrárstratégia 5 Összágazati gonddá vált a belvíz Immár az utóbbi évtizedek legnagyobb vetéspusztulásával fenyeget az ország szinte minden térségében súlyos veszélyforrássá vált belvíz. A Magyar Agrárkamara szerint csak eddig a hivatalosan regisztrált károk 15 milliárd forintra rúgnak, de az úgynevezett következménylánc végén már biztosan százmilliárdos lesz az ágazati kiesés. A biztosítók még az ingatlanokban esett károkat sem fizetik meg, a mezôgazdaság által elszenvedettekre pedig kategória sincs. A kamarai szakértôk figyelmeztetnek: a helyzet szerzôdési szempontból is életveszélyessé vált. Egymillió hektáron kérdéses, lehet-e rajta az idén gazdálkodni. A Magyar Agrárkamara növénytermesztési osztályának szakértôi becslése szerint eddig megközelítôen 15 milliárd forint kár érte az agrárgazdaságot a belvíz miatt és a baj országos, nyomasztó mértékû kieséssel fenyeget. Már biztos, hogy kipusztult 200 ezer hektárnyi ôszi vetés, azaz ennyi repce, ôszi árpa és fôként búza fulladt szó szerint a belvízbe az utóbbi hetekben. Ezt a tételt növeli bár számszerûsíteni még nem lehet pontosan több milliárddal, hogy legalább 740 ezer hektár föld ázott át anynyira, hogy a következô hónapokban sem lehet megmûvelni. Belvízmentes megye nincs, a legsúlyosabb a helyzet Szabolcs-Szatmár-Beregben és általában a Tiszántúli térségekben. Legkeletibb megyénkben az agrárkamarai felmérés szerint az elöntött több mint 75 ezer hektár és túlnedvesedett területek több mint 110 ezer hektár rövid távú alternatív hasznosítása nem látszik megoldhatónak. A hónapok óta víz alatt álló területek tavaszi megmûvelésére nem sok esély látszik. Hoszszabb távon fás szárú energianövény (elsôsorban a vizet jól tûrô fûz) telepítése jelenthet megoldást. A megyében van mûködô biomassza erômû (Szakolyban), ami fel tudja venni a megtermelt aprítékot. Egymillió hektár veszélyben A gazdálkodók hiába szántottak, vetettek, mûtrágyáztak az ôsz folyamán, a befektetett pénzüket elvitte a víz. Nem ilyen látványos, de további százmilliókra rúg az a felesleges költség, melyet az ôszi talajmûvelésre, szántásra, lazításra fordítottak, s a tavaszi vetéseket készítette elô. Most a tartós vízborítás tömörítette a talajt, kilúgozta azokat, szerkezete romlott, a talajélet nullára csökkent, s ha tavasszal vissza is húzódik a víz, ott újra kell végezni a talajmûvelést, a tápanyagellátást pótolni kell. Vagyis ilyen földbe nem lehet azonnal vetni, ha mégis, nem lehet tôle nagy termést várni. Emiatt úgy lehet számolni, hogy a 4,5 millió hektárnyi magyar mezôgazdasági területbôl ebben az évben tavasszal legalább egymillióval nem lehet mit kezdeni. Tavasz végén amennyiben addigra kiszáradnak a talajok még lehet valamennyit hasznosítani ezekbôl zöldtrágya növények vetésével, majd beszántásával, de ez bevételt nem hoz a gazdálkodóknak, a talaj szerkezetét viszont jelentôsen javíthatja. Ahol nem ennyire rossz a helyzet, ott a termelôk például kukoricát, napraforgót, rövidebb tenyészidejû burgonyát, cirkot, tavaszi árpát és borsót vethetnek, feltéve, ha azt lehetôvé teszi a növény-egészségügyi, piaci helyzet. Nô a termelési kockázat Az agrárkamara szakértôi szerint a évi rendkívül csapadékos év 2011-re áthúzódó problémái a következôk: 1. Az ôszi vetések messze elmaradtak a vetési szándéktól. 2. A tartós elöntés miatt már most nagy eséllyel megállapítható, hogy a belvízzel elöntött vetés döntô része kipusztul. 3. A károsítás, illetve a bevetésre nem került területek kistérségenként és gazdálkodókként koncentrálva jelentek meg kötött, mély, veszélyeztetett területek okoztak jelentôs jövedelemkiesést az elmúlt évben, és marad negatív kihatásuk az idei évre is, még kedvezô tavasz esetén is (talajszerkezet romlása, tápanyag-kilúgozódás, talajélet pusztulása). 4. A belvízkár érintettség elsôsorban olyan területeken jelentkezik, melyeken kukorica jövedelmezôen csak optimális idôjárás mellett termeszthetô, ezért a lehetséges tavaszi növények napraforgó, tavaszi árpa, zab, olajtök, takarmánynövények (ha van állattenyésztési igény) vetési lehetôsége késôbb, a kitavaszodás függvényében ítélhetô meg. Annyi már most megállapítható, hogy a vetésszerkezet, vetésváltás lehetôsége kényszerpályára kerül, a termelési kockázat nô, a jövedelmezôségi kilátások csökkennek. 5. A kitavaszodást még komoly mértékû aszály is követheti közvetlenül lásd 1999/2000 évek, ezért döglött talajon új növények elkötelezett (szerzôdéses) termesztése életveszélyes, a mindenáron való hasznosítás pedig a talajgyógyítás helyett rendkívül kockázatos. A biztosító nem fizet A belvízkár kockázatát nem vállalják a biztosítók, ebben a helyzetben a belvízkárosultakon egy jól mûködô központi kockázati alap segíthetne a legjobban vélekedik a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. Az alkuszcég közleményében kifejti: a biztosítók nem vállalnak kockázatot a talajvizes, belvizes területekre épült ingatlanokra, ezért nincs olyan konstrukció, amely kifejezetten ezt a kockázatot is

6 6 Agrárstratégia vállalná. Ez akkor is igaz, ha valamennyi kockázatot felölelô és az átlagoshoz mért három-ötszörös díjú lakásbiztosítást köt a tulajdonos. Amennyiben viszont a belvizet vihar, zivatar, esô elôzi meg, akkor ezek kárait megtérítik a biztosítók, de csak olyan mértékben, amilyen összegre az ingóbiztosítás szólt. Ezért a CLB felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a biztosítással kövessék ingóságaik értékének emelkedését, különben csak a szerzôdéskori értéket fizeti ki a biztosító. Háromszereplôs védekezés A belvíz elleni védekezést három szereplô végzi: a földtulajdonosok, a vízügyi, illetve az állam egyéb szervei (jellemzôen az önkormányzatok). Egy tavalyi törvénymódosítás óta a költségeket kizárólag az állam állja, a védekezés közvetlen haszna leginkább az ingatlantulajdonosoknál jelentkezik, ha viszont nagy baj történik, azért megint csak az államnak kell helytállnia (a belvíz nálunk nem biztosítási esemény, önmagában a belvízkárért jellemzôen nem fizetnek kártérítést a biztosítók). A három szereplô között a koordináció, illetve az együttmûködés viszont korántsem problémamentes, olykor egyetlen földtulajdonos konoksága miatt (nem engedi át a földjén a vizet, vagy nem engedi be a területére a munkagépeket) félmegyényi területeket önt el a víz (és ezért a jelenlegi szabályok szerint nem lehet ôt felelôsségre vonni). A hármas tulajdonlás (amit részben a kárpótlással hoztak létre, vagyis azzal, hogy a vízelvezetô árkokat is kiosztották kárpótlási földként) állandó érdeksérelmekkel is jár, hiszen gyakran termôterületeket kell elárasztani azért, hogy lakott területek, településrészek megmeneküljenek miközben a kártérítés kérdése nincs szabályozva. A csatornahálózat csapdája A százezer kilométernyi belvízcsatornából nagyjából 12 ezer kilométernyit kezel a vízügy, 38 ezer kilométernyit pedig a sajátos civil szervezôdésnek számító vízgazdálkodási társulatok gondoznak. A teljes mennyiség fele önkormányzati kézben van (ezeket a rendszerváltás elôtt termelôszövetkezetek, illetve állami cégek birtokolták, ám mára megszûntek, az esetleges jogutódaik pedig szabadulni akarván a gondtól nem vették a nevükre a csatornákat. A helyhatóságok egyéb jelentkezô híján váltak tulajdonossá, de olyan feladatot örököltek így, amihez semmiféle finanszírozás nem társul). Ez az 50 ezer kilométernyi csatorna éve pusztul, vagy legalábbis ellenôrizhetetlen minôségû, és a karbantartásának, mûködtetésének nincs igazi felelôse. A vízgazdálkodási társulatoknál lévô, 38 ezer kilométernyi csatornarendszer jobb állapotban van, ám korántsem tökéletes, szakértôk szerint megfelelô állapotuk garantálása évente 16 milliárd forintba kerülne. Amit a vízügy kezel, az a teljes hálózatnak alig a tizede, de a használható infrastruktúrának a legnagyobb és legértékesebb része idetartozik. A társulatok tavaly év végéig a földtulajdonosok befizetéseibôl (hektáronként és évente ezer forintból) mûködtek. Ebbôl a pénzbôl tavaly 4,6 milliárd forint jött össze ugyananynyi, amennyivel most az állam beszállt, kiváltva a gazdák befizetéseit. Ez azonban a végsô elszámolásban a források csökkentését jelenti, hiszen az állam jobb idôkben (például az elôzô Fidesz-kormány idején) nagyjából 4 5 milliárdot még hozzátett a víztársulatok pénzéhez (ez a hozzájárulás ben megszûnt, a hiánya eddig csak azért nem tûnt fel, mert azóta nem volt komolyabb belvízhelyzet ), most viszont a költségvetésben a szóban forgó 4,6 milliárdon túl egyetlen megcímzett forint sincs elôirányozva erre a célra. Paradigmaváltás Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a belvízhelyzet kezelésére immár elodázhatatlanul országos programot kell indítani. Ami így elmondva persze egyszerû, csakhogy a gyakorlatban ehhez egy egész országot behálózó, minden telek- és földtulajdonra kiterjedô, aprólékosan összecsiszolt rendszerre lenne szükség két öl pluszbirtokért be nem temettetett elvezetô árkokra, színesfémért fel nem tört szivattyúházakra és persze átgondoltan kiépített tározók sokaságára. Mindez tulajdonképpen nem is kerülne olyan borzasztó sokba (csak az idei kártétel becsült kétszázmilliárdja a másik oldalon, egy esetleges programozott védekezésben elköltve már látható eredményeket hozna), de a legnagyobb gondot a szakemberek szerint a sokat emlegetett emberi tényezô okozza: az a tény, hogy ez csak kellôen sok érintett magyar ember önkéntes és zökkenômentes együttmûködésével lehetséges. Ezen túl általában és egészében is a magyar vízkezelés ügyében paradigmaváltásra volna szükség, eltakarítás, kényszerû levezetés helyett gazdálkodni kellene vele. Célszerûen gyûjteni a mai felesleget, majd a száraz idôszakokban öntözésre használni. T. G.

7 Agrárgazdaság 7 Új esély a hungarikumtörvényben A hagyományos magyar élelmiszerek gyártói számára nagy segítséget jelenthet majd, ha a parlament elfogadja a hungarikumok védelmérôl és pontos leltárba vételérôl szóló jogszabályt. Nagy szükség is van rá, mert az európai országok saját termékeire vonatkozó védelmi rendszerekhez képest hazánknak bôven akad bepótolnivalója. S ok éve használjuk a hungarikum kifejezést, de pontos, jogszabályszerû rögzítésével egyelôre adós a magyar törvényhozás valószínûleg csak tavaszig, mivel várhatóan ekkor kerül a Tisztelt Ház elé az errôl szóló jogszabálycsomag. Ha így lesz, akkor már az idén megkezdheti mûködését a csak Magyarországhoz (pontosabban a jogalkotók megfogalmazása szerint: a Kárpát-medencéhez) köthetô szellemi termékek, áruk, hagyományok összegyûjtésére, regisztrálására és állami menedzselésére létrehozott új önálló intézmény. Pontos neve egyelôre nincs, a jogszabálytervezetben Magyar ÉrtékTár Hungarikum Házként említik a szervezetet a készítôk. Elképzeléseik szerint a nemzeti értékfeltárás és annak akár piaci alapú menedzselése piramisszerûen épülhet fel: a helyi, megyei és Kárpát-medencei értékeket az erre kialakított szervezeti egységekben (fôként a mûködô mûvelôdési és önkormányzati intézményi rendszerre alapozva) gyûjtik majd össze, ezek közül a legkiválóbbak kaphatják meg a hungarikum kitüntetô címet. Egyedülálló értékek A tervezetet kezelô Vidékfejlesztési Minisztérium megfogalmazása szerint a hungarikumok magyar nemzeti örökségünk megôrzendô és egyedülálló részét képezik, hírnevünket öregbítik és növelhetik megbecsülésünket szerte a világon. A hungarikum olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történô tartozást, és amelyet a létrehozandó Hungarikum Nemzeti Bizottság (HNB) annak minôsít. A cím elérésének elsô lépéseként a települések vehetik számba helyi értékeiket, ezeket felterjeszthetik megyei szintre, az e rostán átesô termékek vagy más szellemi alkotások pedig eljuthatnak egy országos grémium elé, ahol nemzeti értéknek minôsíthetik ôket. A tervezet szerint a HNB által hungarikumnak vagy nemzeti kincsnek nyilvánított magyar értékek gyûjteményébôl fog állni a hungarikumok nemzeti gyûjteménye. A települési, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a határon túli értékeket összesítô gyûjteményt egy magyar értéktárnak nevezett adatbázisban fogják nyilvántartani. Tanúsító védjegy A hungarikum tanúsító védjegy bejegyzését a Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezi, tartalmi és formai követelményeit a HNB állapítja meg. A védjegy használói szerzôdést kötnek, amelyben a jogok és a kötelezettségek is szerepelnek. Az európai uniós vagy nemzetközi oltalom alatt álló nemzeti értékek külön elbírálás nélkül hungarikumoknak minôsülnek. Nem minôsíthetôk hungarikummá a természetes személyek, jogi személyek, vagyis cégek és jogi személyiséggel nem rendelkezô társaságok. A jogszabálytervezet értelmében a Hungarikum Nemzeti Bizottság független szakmai testület, amelynek tudományosan megalapozott tevékenysége eredményeként jöhet létre a magyar értéktár, és ezen belül a hungarikumok nemzeti gyûjteménye. A 13 fôs bizottságba két-két tagot delegálnak a vidékfejlesztési, a gazdaságpolitikai, a kulturális és oktatási, illetve az önkormányzati miniszterek, továbbá egy-egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia, a Szabadalmi Hivatal, valamint a határon túli szervezetek. Akad pótolnivaló A készülô új törvény a magyar értékteremtés számos területén éreztetheti majd hatását, de gyors és hatékony változást elsôsorban a magyar élelmiszerágazat tapasztalhat meg az elôterjesztôk álláspontja szerint. Ez egyfajta áruvédjegy és földrajzi eredetvédelmet megtestesítô szimbólum is lehet majd a jövôben. Az újonnan csatlakozott tagállamokban nincsen még széles körben kialakult gyakorlata a földrajzi árujelzôk oltalmának. Sajnos Magyarországnak is sok pótolnivalója van e téren, hiszen a védett borainkon kívül mindöszsze hat darab uniós oltalmat élvezô eredetvédett magyar élelmiszertermék van a piacon. Úgy mint a csabai kolbász, a gyulai kolbász, a makói hagyma, a hajdúsági torma, a budapesti téliszalámi és a szegedi szalámi. A bejegyzett földrajzi árujelzôk számát tekintve Magyarország a 12. helyen áll az Európai Unióban, holtversenyben Hollandiával. Európában a legtöbb eredetvédett élelmiszerrel Olaszország rendelkezik, ôket követi a sorban Franciaország. Ezekben az országokban nagy hagyománya van a minôségi élelmiszergyártásnak. Eddig a hungarikumokat semmilyen formában nem szabályozták Magyarországon, mindössze egy országgyûlési határozat (77/2008.) fogalmazott meg iránymutatásokat ezzel kapcsolatban, amely felkérte a Kormányt, hogy ösztönözze az agrártermékek eredetmegjelölései és földrajzi jelzései közösségi oltalmának megszerzését, valamint a hagyományos, különleges tulajdonságú termékek közösségi elismerését. A megtisztelô hungarikum minôsítés vagy a földrajzi árujelzô oltalom azonban önmagában még nem garancia a termék sikeréhez. Szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy az árucikk vonzó legyen. Az elvárt és megszokott minôség folyamatos fenntartása, valamint a külpiacokon végzett célzott marketing-tevékenység is szükséges ahhoz, hogy a termelôink keresettebbé tegyék portékáikat. -t-

8 8 Agrárgazdaság Adók és jövedelmek az ban Az élelmiszergazdaságban tevékenykedô vállalatok, vállalkozások adóbefizetéseinél a befizetések az APEH által kezelt adó- és adójellegû kötelezettségekbôl, a VPOP által beszedett adókból és a helyi adókból tevôdtek össze. Hogyan alakultak ezek, valamint a mezôgazdasági vállalati, vállalkozói jövedelmek az elmúlt években ( )? A Megnevezés Mezô, vad, hal Erdô Összesen Mezô, vad, hal mezôgazdasággal kapcsolatba hozható, az APEH-nél nyilvántartott, pénzforgalmi szemléletû befizetések igen sajátos képet mutatnak, mivel az adófizetési szabályok, valamint a támogatási rendszer módosításai szembeszökô változásokat idéztek elô az ÁFA, az SZJA, valamint a Társasági Adó befizetett összegeiben. Különösen igaz ez az ÁFA-befizetések esetében. Ennek oka a mezôgazdasági és élelmiszer-ipari termékek ÁFÁjának magasabb ÁFA-kulcs alá kerülése rôl 2006-ra, 2 év alatt az ÁFA-befizetés értéke 23-szorosára nôtt. Összességében 2002 és 2007 között közel megduplázódtak az agrárgazdaság befizetései. Az APEH-nak teljesített adóbefizetésekben az egész idôszak alatt a társasági adó, az SZJA, az ÁFA és a járulékok voltak meghatározóak. A kiemelt négy befizetési jogcím az összes APEH befizetés 85 90%-át tette ki, és bár folyamatosan csökkenô mértékben, de még mindig közel felét a járulékfizetések adták tôl az agrárszféra is ÁFA-befizetôvé vált, és így ben már az agrárbefizetések is a nemzetgazdaságéhoz hasonló szerkezetet mutattak, bár a járulékbefizetések még így is jelentôsebbek voltak, mintegy 10 százalékponttal magasabb arányt képviseltek. Nemzetgazdasági szinten a teljes adóbevétel több mint egyharmada a fogyasztáshoz kapcsolt adókból származott, míg az agrárgazdaságban ez az arány 20% körül mozgott. Az agrárgazdaság összes, APEH által kezelt adó és járulék jellegû befizetéseinek a nemzetgazdasági befizetésekhez viszonyított arányát vizsgálva megállapítható, hogy az a vizsgált idôszak alatt egy szûk sávban, 3 4% között ingadozott, a bevételeknek átlagosan 3,6%-át adta. Ez az arány alatta marad a GDP-bôl való részesedése alapján elvárható 5 6%-nak. Amennyiben egy fôre vetítve vizsgáljuk a változásokat, megállapítható, hogy az agrárgazdaság 2004-tôl a nemzetgazdasági átlagot meghaladóan növelte befizetéseit. Meg kell azonban jegyezni, hogy az agrárgazdaság ezzel a mégoly erôteljes növekedéssel együtt sem érte el a nemzetgazdasági fajlagos adóbefizetés felét. Az egy fôre vetített adatok alapján az élelmiszeripar a vizsgált idôszakban egy fôre vetítve mintegy kétszeres adóbefizetés-növekedést produkált, addig a mezôgazdaságban ez háromszoros volt. Erdô Élelmiszeripar Élelmiszeripar Összesen Társasági adó SZJA ÁFA EVA TB Járulék Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Innovációs járulék Szakképzési hozzájárulás Jövedéki adó Egyéb adók Valamennyi adónem összesen Forrás: AKI számítás APEH adatbázis alapján 1. táblázat. Adóbefizetések alakulása az agrárgazdaságban (millió Ft)

9 Agrárgazdaság 9 2. táblázat. A mezôgazdasági kettôs könyvvitelt vezetô szervezetek gazdálkodásának fôbb adatai (millió Ft) Megnevezés Összes foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a mezôgazdaságban Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Társadalombiztosítási járulék Személyi jellegû ráfordítások Bruttó termelési érték Eszközök összesen Ft termelési értékre jutó eszközérték 176,1 174,2 195,4 Adózás elôtti nyereség Adózás elôtti veszteség Adózás elôtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott nyereség Adózott veszteség Adózott eredmény Mérleg szerinti nyereség Mérleg szerinti veszteség Mérleg szerinti eredmény Forrás: AKI számítás APEH adatbázis alapján Az agrárágazat által elôállított jövedéki adók, valamint az agrártámogatások keretein belüli jövedelemadó viszszatérítések a VPOP hatáskörébe tartoznak. A jövedéki adók az alkoholos italok, a dohánytermékek és az üzemanyagok után kerülnek kivetésre. Az agrárágazat által befizetett, alkoholos italokat és dohánytermékeket terhelô jövedéki adó összege a vizsgált idôszakban több mint duplájára emelkedett, és az elmúlt években már megközelítette a 350 milliárd forintot. Ezzel azonban szembe kell állítani a tendenciájában meredeken csökkenô adó-visszatérítéseket, amelynek mértéke 2002-ben még 36 milliárd forint volt, 2007-ben viszont már nem érte el a 20 milliárd forintot. Az APEH-nél és a VPOP-nál kimutatott elvonásokon túl még figyelembe kell venni a helyi adókat, illetve azoknak az élelmiszer-gazdaságra jutó részét, mely mintegy 20 milliárd forintra becsülhetô. Így az agrárgazdaság egészét érintô elvonások ben mintegy 380 milliárd forintra, 2005-ben 500 milliárd forintra, 2007-ben pedig 655 milliárd forintra tehetôk. 3. táblázat. A mezôgazdasági kettôs könyvvitelt vezetô szervezetek gazdálkodásának fôbb mutatói Megnevezés Mértékegység Saját tôke jövedelmezôsége % 6,5 7,7 2,8 Árbevétel-arányos jövedelmezôség % 4,3 5,3 2,3 Eszközarányos jövedelmezôség % 3,1 3,9 1,5 Egy fôre jutó kereset millió Ft/fô/év 1,4 1,7 1,9 Egy fôre jutó személyi jellegû ráfordítások millió Ft/fô/év 1,8 2,2 2,4 Munka-jövedelmezôség millió Ft/fô 1,9 2,5 2,6 Forrás: AKI számítás APEH adatbázis alapján A jövedelmek alakulása A vállalati, vállalkozói jövedelmek a mezôgazdaságban hosszú idôsorban a kettôs könyvelést végzô szervezetek adatai segítségével mutathatók be. Ezek alapján megállapítható, hogy a rendszerváltást követô átalakulással kapcsolatos bizonytalanság a kilencvenes évek elején hátrányosan befolyásolta a jövedelmezôséget, az adózás elôtti veszteség lényegesen nagyobb volt a nyereségnél. Ebben fordulat 1994-tôl következett be. Az adósságrendezési program keretében és az elemi károk kompenzálására visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások következtében 2002-ben a társas vállalkozások adózás elôtti eredménye 48,5 milliárd forintot tett ki ban a mezôgazdasági vállalkozások adózás elôtti eredménye drasztikusan csökkent és az adózás elôtti veszteség 4,5 milliárd forinttal meghaladta az adózás elôtti veszteséget. Ettôl kezdôdôen folyamatosan javult a vállalkozások jövedelemhelyzete és az adózás elôtti eredmény ban már meghaladta a 85 milliárd forintot, ami 2009-re 36 milliárd forintra csökkent. Látni kell azonban, hogy a mezôgazdaságban az adózás elôtti eredmény változásának és a támogatások változásának egyenlege évrôl évre negatív, vagyis az agrártámogatások egy része az uniós gyakorlathoz hasonlóan! a veszteséget pótolja, illetve az elmúlt évek markáns eredménynövekedése jórészt a támogatások növekedésébôl adódott és 2008 között mind az árbevétel-arányos, mind a sajáttôke-arányos jövedelmezôség javult, és az eszközarányos jövedelmezôség is 20%- kal meghaladta 2008-ban a évit. A javuló eredményû gazdálkodás következtében 2008-ban a munka jövedelmezôsége is jelentôsen emelkedett, a évi 1,5 millió forintról 2,8 millió forintra, amiben természetesen ugyancsak szerepet játszott, hogy az ágazat kevesebb embert foglalkoztatott ben azonban drasztikusan romlottak a mezôgazdasági vállalkozások gazdálkodásának fô jövedelemmutatói. Dr. Kapronczai István Agrárgazdasági Kutató Intézet

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/1. január Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! 2012-ben az a paraszt is megtanult imádkozni, aki még sosem járt templomban e keserûen ironikus

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/5. május Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült Nemzeti Vidékfejlesztési Koncepció 2020 címû átfogó

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Idén ismét viták kereszttüzébe került a hazai agrárgazdaság szerepe a nemzeti össztermék elôállításában. Abban igazából minden szakember, kormánytisztviselô,

Részletesebben

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/11 12. november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben

20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 20. évf. 2011/9. szeptember Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A magyar agrártermelés helyzetét évek óta megnehezítô helyzet kezelését határozta el a kormányzat

Részletesebben

Gondolt arra, hogy aszályos lehet az idei év? NE KOCKÁZTASSON! Válassza az igazolt teljesítményű DEKALB kukorica hibrideket: DKC4590 DKC4795

Gondolt arra, hogy aszályos lehet az idei év? NE KOCKÁZTASSON! Válassza az igazolt teljesítményű DEKALB kukorica hibrideket: DKC4590 DKC4795 A hónap melléklete: növényvédelem 2014. március I 3. szám I Ára: 499 Ft Gondolt arra, hogy aszályos lehet az idei év? Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország WMO Kumulát csapadék-mennyiség 800 600 400 200

Részletesebben

Amiből nem lehet kimaradni

Amiből nem lehet kimaradni A hónap melléklete: Állattenyésztés 2014. április I 4. szám I Ára: 499 Ft Amiből nem lehet kimaradni Növekvő globális hústermelés A szálastakarmány-betakarítás gépesítése ROUNDUP minden időben Alkalmazza

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVIII. évfolyam, 2011. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XVIII. évfolyam, 2011. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XVIII. évfolyam, 2011. 1. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Szorosabbra fűzni a tagsággal a kapcsolatot 2 Tájékoztatás az MgSzH átszervezéséről 4

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 4. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Rekordszámú résztvevő az ESA 2012. évi ülésén 2 GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Együtt, a gazdaságos termesztésért

Együtt, a gazdaságos termesztésért 25. évfolyam 1. szám 2011. január Köszöntés az Olvasóknak Együtt, a gazdaságos termesztésért A Gabonakutató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójává 2010. június 26-val neveztek ki. A korábbi években szoros

Részletesebben

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA 2012 október/november Ez óriási! Komplett megoldást kínáló korai posztemergens gyomirtás a kukoricában, egyedülálló évelő kétszikűek elleni hatékonysággal. Speciális korai poszt összetétel Széles hatásspektrum

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata. Erősíteni az információcserét

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata. Erősíteni az információcserét XVII. évfolyam, 2010. 1. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Erősíteni az információcserét 2 A kukorica termesztésének ökonómiai elemzése 5 Iránymutatás

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Agrárgazdasági kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. AKTUÁLIS HELYZET... 9 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben