Business Code. Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Business Code. Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének"

Átírás

1 A Business Code of Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Hungary Branch magyarországi földgázkereskedelmi üzletszabályzata for natural gas trading in Hungary

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL PROVISIONS 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA PURPOSE OF THE BUSINESS CODE A Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban Fióktelep) mint földgázkereskedelmi mőködési engedélyes a földgázellátásról szóló évi XL. törvények (a továbbiakban GET), valamint a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban Vhr.) megfelelıen készítette el ezt az üzletszabályzatot Az üzletszabályzat célja azon szabályok rögzítése és nyilvánossá tétele, amelyek irányadóak az általa a felhasználókkal kötött földgáz-értékesítési szerzıdésekre. Azokra a szerzıdésekre, amelyek keretében a Fióktelep földgázt vásárol, elsıdlegesen az adott szerzıdés rendelkezései, illetve az eladó üzletszabályzata irányadó és ennek az üzletszabályzatnak csupán a 2.1.3, és a 2.2 pontjai alkalmazandók a földgázvásárlási szerzıdésre. Az üzletszabályzat kiemelten tartalmazza a Fióktelep engedélyesi tevékenysége keretében a partnerek részére nyújtott szolgáltatásainak általános kereskedelmi, elszámolási és fizetési elıírásait, szerzıdési feltételeit, továbbá a Fióktelep és a partnerei közötti jogviszony egyéb szabályait. Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Hungary Branch (hereinafter Branch), as a natural gas trading licensee in concordance with the provisions of Act XL of 2008 on Natural Gas Supply (hereinafter GET), and the Government decree 19/2009 (I. 30.) on its execution (hereinafter Vhr.) has compiled its present business code (hereinafter Business Code). The purpose of the Business Code is to set out and publish the rules that govern the natural gas sale contracts it enters into. The contracts in the framework of which the Branch purchases natural gas are primarily governed by the provisions of the given contract as well as the business code of the seller. Only sections and 2.2 of present Business Code shall be applied to the natural gas purchase contract. The Business Code particularly contains the general trade, settlement and payment regulations, terms and conditions of the services provided by the Branch for its partners within the framework of its licensee activity, as well as other rules and regulations regarding the contract between the Branch and its partners AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA SCOPE OF THE BUSINESS CODE Személyi, tárgyi és területi hatály Personal, material and territorial scope Az üzletszabályzat hatálya a Fióktelep által magyarországi teljesítési hellyel vagy Magyarország határait keresztezı földgázszállító vezeték magyarországi átadási pontjára mint teljesítési helyre kötött földgáz-kereskedelmi, illetve The scope of the Business Code includes natural gas trade transactions signed by the Branch with a Hungarian place of performance or with regard to a Hungarian handover point of a natural gas transmission network crossing the borders 2

3 azokhoz kapcsolódó ügyletekre terjed ki. A Fióktelep sem lakossági fogyasztónak, sem a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezı egyéb felhasználók részére nem értékesít földgázt. of Hungary, as a place of performance, as well as other connected transactions. The Branch does not sell natural gas for household customers or end users with natural gas consumption less than 20 m 3 per hour Idıbeli hatály Temporal scope Az üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyása alapján és azzal egyidejőleg lép hatályba, és a Magyar Energia Hivatal jóváhagyó határozatában feltüntetett idıtartam alatt hatályos. Az üzletszabályzatnak a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott módosításai a felek külön rendelkezése nélkül az adott módosítás hatálybalépését megelızıen megkötött szerzıdésekre annyiban alkalmazandók, amennyiben azokat még nem teljesítették. The Business Code enters into force on the basis of and simultaneously with the approval of the Hungarian Energy Office, and remains valid for the period stated in the approving resolution of the Hungarian Energy Office. The amendments of the Business Code approved by the Hungarian Energy Office shall apply to contracts signed before the given amendment entering into force so far as they have not been fulfilled yet ELTÉRÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT RENDELKEZÉSEITİL A felek által kötött egyedi szerzıdés és a jelen üzletszabályzat, vagy a felek által alkalmazandóként kikötött European Federation of Energy Traders szerzıdés (a továbbiakban EFET) közötti eltérés esetén, az egyedi szerzıdés rendelkezései az irányadók. Ha pedig az üzletszabályzat és a felek által egyedileg kikötött EFET között van eltérés, akkor az EFET rendelkezései az irányadók. DEVIATION FROM THE PROVISIONS OF THE BUSINESS CODE In case of a deviation between the provisions of a specific contract between the parties and those of the Business Code and/or the European Federation of Energy Traders contract (hereinafter EFET), as agreed between the Branch and a counterparty, the provisions of the specific contract shall prevail. In case of a deviation between the Business Code and the EFET, the EFET will prevail AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA DISCLOSURE OF THE BUSINESS CODE Az üzletszabályzat a Fióktelep székhelyén a szokásos üzleti órák idején, elızetes bejelentkezést követıen mindenki számára hozzáférhetı Az üzletszabályzat a honlapon is elérhetı. The Business Code shall be available for everyone with prior notice during the usual business hours at the seat of the Branch. The Business Code shall be available on the website 3

4 1.5. DEFINÍCIÓK DEFINITIONS A jelen üzletszabályzatban használt fogalmak jelentése megegyezik a GET.- ben, a Vhr.-ben, valamint a magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatában (a továbbiakban ÜKSZ) definiált fogalmak jelentésével A FIÓKTELEP TEVÉKENYSÉGE ÉS SZOLGÁLTATÁSAI Definitions of the Business Code have the same meaning as the definitions described in GET, Vhr. and the Business and Commercial Code of the integrated natural gas system (hereinafter ÜKSZ). ACTIVITIES AND SERVICES PERFORMED BY THE BRANCH A Fióktelep fontosabb adatai Important data of the Branch Cégnév / Name of the Branch Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepe Székhely / Business seat Cégjegyzékszám / Company registration number 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., 3. emelet Telefonszám / Telephone number Fax / Facsimile honlap / website Ügyfélszolgálat Postai cím / Postal address 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., 3. emelet; Magyarország Telefonszám / Telephone number Fax / Facsimile A Fióktelep tevékenysége és szolgáltatásai A Fióktelep földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat. E kereskedelmi tevékenysége keretében a Fióktelep Activities and services of the Branch The Branch performs natural gas trade activities. Within the framework of its trade activity the Branch 4

5 a) értékesíti a termelıtıl, más kereskedıtıl, vagy a nem Magyarország területén vásárolt földgázt; b) külön megállapodás alapján biztosítja az értékesítéshez szükséges szállító- és elosztóvezetéki, továbbá tároló, valamint a határkeresztezı kapacitások megszerzését; c) ellátja a földgáz-értékesítéshez kapcsolódó elszámolási feladatokat; d) megteszi a szükséges intézkedéseket üzemzavar esetén, illetve válsághelyzetekben A KÜLSİ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLAT a) sells natural gas purchased from the producer, from other trade licensees or not within Hungary; b) pursuant to a separate agreement, ensures the procurement of the transmission and distribution pipeline capacities as well as storage and border-crossing capacities required for the sale; c) performs the settlement tasks associated with the sale of natural gas; d) takes the necessary measures in case of a breakdown or in cases of emergency. RELATIONSHIP WITH THE EXTERNAL ENVIRONMENT Felügyeleti szervek Superior authorities A Magyar Energia Hivatal The Hungarian Energy Office a) ellátja a Fióktelep földgázkereskedelmi tevékenységének hatósági felügyeletét; b) kiadja a Fióktelep földgázkereskedelmi mőködési engedélyét; c) jóváhagyja az üzletszabályzatot és annak módosításait. Elérhetısége: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Telefon: Fax: A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló jogszabályokban foglalt hatásköreit a) carries out the official supervision of the natural gas trade activity of the Branch; b) issues the natural gas trade licence of the Branch; c) approves the Business Code and its amendments. Contacts: 1081 Budapest, II. János Pál papa tér 7. Telephone: Facsimile: The Hungarian Competition Authority oversees the market by exercising its competence set out in the provisions on the prohibition of unfair and restrictive 5

6 gyakorolva felügyeli a piac mőködését. Elérhetısége: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Telefon: Fax: A Fióktelep együttmőködik a Magyar Energia Hivatal elnöke mellett és irányításával mőködı Energetikai Érdekképviseleti Tanáccsal, valamint megkeresés esetén egyéb érdekképviseleti szervezetekkel. market practices. Contacts: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Telephone: Facsimile: The Branch cooperates with the Interest Representation Board of Energetics working alongside and under the management of the president of the Hungarian Energy Office, and with other interest representation bodies on request A felhasználókkal való kapcsolat Contact with users A Fióktelep (jövıbeli) szerzıdéses partnerei a Fiókteleppel az pontban meghatározott elérhetıségeken léphetnek kapcsolatba. The (future) counterparts of the Branch can get in contact with the Branch using the contact information under section II. A FIÓKTELEP TEVÉKENYSÉGEI ACTIVITIES OF THE BRANCH 2.1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK GENERAL SAFETY REGULATIONS A felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák A Fióktelep együttmőködik a földgázkereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokkal, így különösen a rendszerirányítói, a szállítási rendszerüzemeltetési, valamint a tárolói és elosztói engedélyesekkel, továbbá megköti a szerzıdéses partnerei kiszolgálásához szükséges szerzıdéseket, és minden ésszerő erıfeszítést megtesz azok megfelelı végrehajtása érdekében A Fióktelep a Vhr. rendelkezéseinek megfelelı összegő, de legalább 20 millió Ft értékő pénzügyi biztosítékot tart rendelkezésre, amelyet kizárólag magyarországi földgáz-kereskedelmi tevékenysége során kötött szerzıdések biztosítékául használhat fel. Guarantees regarding the safe supply of the users The Branch cooperates with enterprises providing services associated with the trade of natural gas, in particular with the transmission system operator (hereinafter: TSO), gas transmission, storage and distribution licensees, and signs the contracts required for such services with its counterparts, and uses its reasonable endeavours to fulfil them The Branch shall hold financial security in an amount stipulated in the provisions of the Vhr., but at least worth HUF 20 million, which it can use exclusively as a security for contracts signed within the framework of its Hungarian natural gas trade activities 6

7 Környezetvédelmi elıírások és betartásuk biztosítékai A környezetvédelmi elıírások betartásának biztosítékát a szállító, elosztó és tároló társaságoknál mőködı minıségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek jelentik A földgáz szállítása, tárolása és elosztása során fellépı környezeti károk megelızése érdekében a Fióktelep együttmőködik az illetékes hatóságokkal és az érintett földgázkereskedelmi engedélyesekkel a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok A Fióktelep, illetve a Morgan Stanley cégcsoport egyéb tagjai (a továbbiakban leányvállalatok) a partnerek adatait a jogszabályokat mindenkor betartva kezelik Mivel a Fióktelep nem értékesít földgázt lakossági fogyasztóknak, és mivel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) és 2. pontja alapján személyes adatai csak természetes személyeknek vannak, a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok csupán nagyon szők körben és közvetett módon juthatnak hozzá személyes adatokhoz Ugyanakkor az esetlegesen a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok birtokába kerülı személyes adatok kezelése során a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok betartják az Infotv. elıírásait, továbbá a vonatkozó Európai Uniós jogszabályok rendelkezéseit, ezen felül különös figyelmet szentelnek partnerei üzleti titkai megırzésének is, amint azt a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (Ptk.) 81. -a megköveteli, ha az Environmental protection regulations and safeguards of their fulfilment The safeguards of the fulfilment of environmental protection regulations are the quality management and environmental management systems of the transmission, distribution and storage companies. For the prevention of environmental damages that may occur during the transmission, storage and distribution of natural gas, the Branch cooperates with the competent authorities as well as with the affected natural gas trade licensees as required by law. Data protection safeguards The Branch and/or any other entity or entities within the Morgan Stanley group of entities (hereinafter: Affiliates) may handle the data of the Branch s counterparties Since the Branch does not sell natural gas to household customers, and since pursuant to point 1. and 2. of Section 3 of Act CXII of 2011 on the Protection of Personal Information (hereinafter: Infotv.) only natural persons may have protected personal data, the Branch and/or any Affiliates will only have access to personal data indirectly and within a very limited scope. Nevertheless, if the Branch and/or any Affiliates handle any personal data that may have become available to them pursuant to the provisions of the Infotv. and of the relevant regulations of the European Union, the Branch and/or any Affiliates will pay special attention to keep the business secrets of the Branch's counterparts as required by Section 81 of Act IV of 1959 on the Civil Code (hereinafter: Civil Code), if such 7

8 ilyen információk kifejezetten üzleti titokként vannak megjelölve. information is expressly designated as a business secret ADATVÉDELMI KÉRDÉSEK DATA PROTECTION ISSUES A jelen pontban alkalmazott fogalmak meghatározását az Infotv. 3. -a tartalmazza. The clauses used in this section are defined in Section 3 of the Infotv Az adatvédelem alapelvei és célja Objective and basic principles of data protection A Fióktelep és/vagy a leányvállalatok mint adatkezelık elsıdleges feladata, hogy biztosítsák a velük kapcsolatba kerülı személyek személyes adatainak és üzleti titkainak védelmét, az adatkezelés jogszerő módját, az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint megakadályozzák a partneri adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a jogosultatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések A Fióktelep és/vagy a leányvállalatok a szolgáltatással, illetve a hálózatok üzemeltetésével kapcsolatban a tudomásukra jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok elıírásainak megfelelıen, bizalmasan kezelik. A bizalmas adatokat harmadik személyeknek nem továbbítják, és nem teszik hozzáférhetıvé (kivéve a Fiókteleptıl a leányvállalatok irányába továbbított adatokat és viszont). A partner a földgázvásárlási szerzıdés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy ha kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok a szükséges partneri adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére partneri azonosítás és/vagy The Branch and/or any Affiliates, where acting as a data controller, will ensure the protection of the personal data and business secrets of the persons it gets, to ensure that the constitutional principles of data protection and the data protection regulations are met, and to prevent unauthorized access to and alteration or publication of the data. Data protection regulations All information and data that have come to the Branch s and/or any Affiliates knowledge regarding the service as well as the operation of the networks shall be handled by the Branch and/or any Affiliates confidentially, pursuant to the relevant provisions of law. The Branch and/or any Affiliates do not transfer the confidential data to third parties (excluding the transfer of confidential data from the Branch to any Affiliates or vice versa) and does not make them available. By signing the natural gas sale contract, the counterparty unconditionally approves that in case it does not fulfil its obligations, the Branch and/or any Affiliates may give access to the necessary counterparty data to a third person also obliged to maintain confidentiality for the purpose of 8

9 követelés érvényesítése céljából kiadja A Fióktelep és a leányvállalatok mindent megtesznek az általuk kezelt partneri és személyes adatoknak a jogszerő kezelése érdekében, összhangban a Morgan Stanley iratmegırzési és kezelési irányelveivel Az érintett személy személyes adatai a szükséges mértékig átadhatók a) a leolvasást, számlázást vagy a követelések behajtását végzıknek; b) a mérési, számlázási és elszámolási viták rendezése során a Fióktelep jogi képviselıje részére; c) a Magyar Energia Hivatalnak annyiban, amennyiben az átadásra a GET, a Vhr., az ÜKSZ vagy jogerıs közigazgatási határozat kötelezi a Fióktelepet; d) más gázipari engedélyesek részére az érintett felhasználó részére megvásárolt gáznak az együttmőködı földgázrendszeren történı szállítása, elosztása és tárolása érdekében; valamint e) más harmadik személyeknek az ahhoz szükséges mértékben, hogy a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok a jelen üzletszabályzat, vagy a jogszabályok, vagy a felügyeleti szervek által elvárt szolgáltatást tudják nyújtani A partner adatbiztonságra vonatkozó jogosultsága counterparty identification and/or claim enforcement. The Branch and any Affiliates use their best endeavours to handle the counterparty and personal data properly in accordance with the documentation preservation policies of Morgan Stanley The personal data of the person concerned can be provided to the required extent to: a) persons carrying out the settlement, invoicing and the collection of claims; b) the legal representative of the Branch during the settlement calculation, invoicing or financial settlement disputes; c) the Hungarian Energy Office in case the Branch is bound to do so by the GET, the Vhr., the ÜKSZ or an effective administrative order; d) other gas trade licensees for the transmission, distribution and storage on the integrated natural gas system of the gas purchased for the affected user; and e) other third parties to the extent necessary for the Branch and/or any Affiliates to perform activities and services under this Business Code or as required by law or any appropriate regulatory body or any exchange, regulatory, competent or listing authority. The counterparty's rights with regard to data protection Az érintett személy jogosult: The person concerned is entitled to 9

10 a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezelésérıl, valamint adataiba betekinteni, valamint a) request information about the processing of its personal data and to have an insight into its data, b) adatai helyesbítését kérni. b) request the rectification of its data A Fióktelep a kért tájékoztatást haladéktalanul, legfeljebb azonban a partner kérésének megérkezését követı 30 napon belül írásban, közérthetı formában megadja Eljárás az adatvédelmi jogok megsértése esetén Ha az érintett személy úgy véli, hogy valamely adatvédelemmel kapcsolatos jogát a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok megsértették, elıször az ügyfélszolgálathoz fordulhat a fenti pontban rögzített elérhetıségeken. Az ügyfélszolgálat visszaigazolja a partner bejelentésének megérkezését és haladéktalanul megkezdi annak kivizsgálását. Az ügyfélszolgálat a bejelentésre annak megérkezésétıl számítva 15 napon belül érdemi választ ad Ha az érintett személy nem tartja a Fióktelep válaszát kielégítınek, jogosult igénybe venni valamennyi jogi utat, ideértve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az értesítését is A Fióktelep vállalja, hogy teljes mértékben együttmőködik valamennyi illetékes hatósággal az adatvédelmi ügyek rendezése érdekében SZOLGÁLTATÁSMINİSÉGI KÖVETELMÉNYEK Az engedélyes tevékenység minıségi jellemzıi A Fióktelep által nyújtott szolgáltatások minıségi jellemzıi megfelelnek az ágazati szabályoknak, így különösen az irányadó The Branch shall give to requested information in writing and in an intelligible form promptly, but no later than 30 days following the receipt of the counterparty's request. Procedure in case of violation of the data protection rights If the person concerned believes that any of its rights have been violated by the Branch and/or any Affiliates, it should in the first instance contact Customer Services using the contact details under Customer Services will confirm the receipt of the notice of the counterparty and promptly starts its investigation. Customer Services will give a written reply to the notice within 15 days following its arrival. If the person concerned does not consider the reply of the Branch satisfactory, it is entitled to utilize any legal appeal, including the notification of the Data Protection and Freedom of Information Authority. The Branch assumes the obligation to cooperate fully with any competent authority to solve any arising data protection issue. SERVICE QUALITY REQUIREMENTS Quality parameters of the licensee's activity The quality parameters of the services provided by the Branch correspond to the regulations of the sector, especially to the 10

11 jogszabályoknak és szabványoknak, valamint az ÜKSZ rendelkezéseinek, melyeket a Fióktelep a partnereivel kötött szerzıdésekben is érvényre juttat A forgalmazott földgáz minıségi elıírásai A szállítói és az elosztói engedélyesek a hatályos jogszabályok alapján jogosultak a vezetékhez való hozzáférés megtagadására, ha a betáplálni kívánt földgáz minısége nem felel meg az ÜKSZ-ben elıírt követelményeknek Az alkalmazandó szabályzatok értelmében a szállítói engedélyes felel a kiadási pontokon a földgáz mennyiségi, minıségi paramétereinek bizonylatolásáért, valamint a szállított földgáz megırzéséért a betáplálási és kiadási pontok között Az alkalmazandó szabályzatok alapján továbbá az együttmőködı földgázrendszerbe tápláló rendszerhasználatra jogosult felelıs a minıségi eltérésbıl eredı minden kárért, ha nem megfelelı minıségő gáz került az együttmőködı földgázrendszerbe Az alkalmazandó szabályzatok értelmében az együttmőködı földgázrendszerbe betáplált földgáz minıségi paramétereinek meg kell felelnie az MSZ 1648 számú szabvány elıírásainak. Erre tekintettel a Fióktelep kizárólag ezen szabványnak megfelelı minıségő földgázt forgalmaz Magyarországon A földgáz minıségi paraméterei alatt az alábbi jellemzık értendıek: a) összetevıinek koncentrációja (metán, etán, propán, n-bután, i- bután, n-pentán, i-pentán, neopentán, hexán és annál nehezebb szénhidrogének, szén-dioxid, relevant authoritative statutes and standards, as well as the provisions of the ÜKSZ that the Branch also enforces in the contracts it signs with its counterparts. Quality specifications of the distributed natural gas The transmission and distribution licensees are entitled to deny access to the pipelines pursuant to the relevant laws if the quality of natural gas intended to be fed in does not meet the requirements set out in the ÜKSZ According to the applicable regulations, the transmission licensee is responsible for the documentation of the quantity and quality parameters of the natural gas at the discharge points, as well as for the preservation of the transmitted natural gas between the feed and discharge points. Based on the applicable regulations, furthermore, the entitled party feeding in to the integrated natural gas system is responsible for any damage resulting from the quality deviation if natural gas of unacceptable quality has been fed into the integrated natural gas system. According to the applicable regulations, the quality parameters of the natural gas fed into the integrated natural gas system shall comply with the regulations of the MSZ 1648 standard. In view of this fact, the Branch only sells natural gas complying with this standard in Hungary. Quality parameters of the natural gas include the following features: a) concentration of its components (methane, ethane, propane, n- butane, i-butane, n-pentane, i- pentane, neo-pentane, hexane and hydro-carbons heavier than this, 11

12 nitrogén); carbon-dioxide, nitrogen); b) relatív sőrősége; b) relative density; c) alsó hıértéke (főtıérték); c) lower caloricity (heat value), d) felsı hıértéke (égéshı); d) upper caloricity (combustion heat); e) Wobbe-szám; e) Wobbe-number; f) egyéb anyagok (S, SH, szennyezıdések) A gázminıség ellenırzésének részletes eljárásrendje A földgáz minıségére vonatkozó méréseket az ÜKSZ értelmében a) a szállítóvezeték betáplálási, valamint kiadási pontjain a szállítói engedélyes b) az elosztórendszer kiadási pontján az elosztói engedélyes méri és bizonylatolja A fenti rendelkezések szerint kiállított bizonylatokat a Fióktelep saját szerzıdései teljesítésekor hitelesnek fogadja el, azonban nem mond le a kifogásolás, valamint pótlólagos vagy ellenırzı mérések elvégeztetésének jogáról Ha a Fióktelep partnere a Fióktelep által szolgáltatott, nem megfelelı minıségőnek vélt földgázt vételezett az együttmőködı földgázrendszerbıl, a) és ha a kérdéses partner teljes hálózati kapacitását a Fióktelep kezeli a partner nevében, a partner értesíti a Fióktelepet a vélt minıségi hibáról és a Fióktelep köteles ezt a bejelentést a megfelelı szolgáltató(k) f) other materials (S, SH, contaminants) Detailed procedure of controlling the gas quality Pursuant to the ÜKSZ the quality of the natural gas a) on the feed and discharge points of the transmission pipeline is measured and documented by the transmission licensee, and b) on the discharge points of the distribution pipeline is measured and documented by the distribution licensee. The Branch accepts the issued certificates as authenticated at the fulfilment of its contracts, but does not disclaim its right of challenge or the right to have supplemental or confirmatory measurements carried out. If the counterparty of the Branch has withdrawn from the integrated natural gas system natural gas that is provided by the Branch and found to be of unacceptable quality by the counterparty, a) and if the whole network capacity of the counterparty concerned is managed by the Branch on behalf of the counterparty, the counterparty shall notify the Branch of the presumed quality 12

13 számára (pl. szállítói engedélyes, elosztói engedélyes vagy tárolói engedélyes) továbbítani, és az érintett partner kifejezett kérése alapján a Fióktelep eljár a partner képviseletében a partner által kifejezetten megjelölt körben, vagy b) ha a Fióktelep nem kezeli az érintett partner teljes hálózati kapacitását, a Fióktelep valamennyi ésszerő lépést megtesz annak érdekében, hogy az érintett partnert segítse a megfelelı szolgáltató(k)nál igényének bejelentésében és igazolásában A FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉNEK MÓDJAI ÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI A Fióktelep sem lakossági fogyasztónak, sem a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezı egyéb felhasználó részére nem értékesít földgázt. Ha üzletmenete a jövıben erre is kiterjedne, a Fióktelep vállalja, hogy a jelen üzletszabályzatot felülvizsgálja a lakossági fogyasztók és a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezı egyéb felhasználók ellátásával kapcsolatos jogi követelményeknek való megfelelés érdekében Az egyéb felhasználók bejelentett igényeivel kapcsolatosan a Fióktelep a következıképpen tájékoztatja az adott felhasználót A Fióktelep a pont szerinti adatok birtokában megvizsgálja a felhasználó ellátásának lehetıségeit, feltételeit, majd failure and the Branch shall forward this notification to the relevant service provider(s) (e.g. Transmission licensee, distribution licensee or storage licensee), and at the explicit request of the counterparty concerned the Branch proceeds in representation of the counterparty in the circle expressly designated by the counterparty, or b) if the Branch does not manage the whole network capacity of the counterparty concerned, the Branch takes all reasonable steps to assist the counterparty concerned in reporting and certifying its claim at the relevant service provider(s). WAYS AND DETAILED RULES OF SATISFYING USERS' DEMANDS The Branch does not serve household customers or end users with natural gas consumption less than 20 m 3 per hour. Should its course of business in the future extend to that sector as well, the Branch assumes the obligation to review its present Business Code in order for it to comply with the legal requirements associated with the supply of household customers and end users with natural gas consumption less than 20 m 3 per hour. With regard to the reported claims of other users the Branch informs the given user as set out below: On the basis of the obligation set out under , the Branch will examine the possibilities and conditions of supplying the 13

14 javaslatot tesz a felhasználó felé: a) a földgázellátás kezdési idıpontjára, figyelembe véve a felhasználó fogyasztásának szezonalitását, a földgáztárolás mértékének szükségességét, lehetıségét és az igényelt rendszerkapacitások megszerzésének lehetıségét is; b) a részére nyújtandó konkrét szolgáltatások körére; c) az átadás-átvétel pontjától és a kezdési idıponttól függı kezdeti földgázárra; d) a gáz árát az idı vagy más tényezı által befolyásoló algoritmusra; e) a szükségesnek tartott pénzügyi biztosíték mértékére, típusára A Fióktelep az igénybejelentésre nyomban, de legkésıbb 30 napon belül írásban tájékoztatást ad, és saját döntésétıl függıen megküldi a szerzıdéses ajánlatát is. A Fióktelep a saját döntése alapján vállalja a földgáz-kereskedelmi szerzıdés megkötését a felhasználóval, vagyis az ajánlattételi kötelezettségét kizárja A Fióktelep a felhasználói igények megismeréséhez az alábbi tartalmú igénybejelentést kéri új igények esetén: a) az igénylı adatai (név, cím, cégjegyzékszám, képviseletre jogosult személy neve; egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány száma) b) a felhasználási hely adatai (cím, rendeltetés); user, then make a proposal for the user: a) with regard to the starting date of the gas supply, taking into account the seasonality of the user s consumption, the necessity and possibility of the extent of gas storage, and the possibility of obtaining the requested system capacities as well; b) with regard to the particular services to be provided for the user c) on the initial gas price depending on the handover-takeover point as well as the starting date; d) on the algorithm of the change of the gas price influenced by time or other factors; e) on the extent and type of the required financial security. The Branch provides written information to the statement of claim promptly, but no later than within 30 days, and also sends its contractual offer depending on its own decision. The Branch undertakes the signing of the natural gas trade contract with the user based on its own decision, meaning that it is not obliged to make an offer. In order to get to know the users demands the Branch requests the statement of claims to contain the following a) data of the claimant (name, address, company registry number, name of the person entitled for representation); b) data of the consumption site (address, designation); 14

15 c) a felhasználási helyre igényelt órai teljesítmény; várható éves fogyasztás havi bontásban; d) a hálózati csatlakozási szerzıdés adatai; e) számlavezetı bank megnevezése, bankszámlaszám; f) az igényelt teljesítmény igénybevételének kérelmezett kezdı idıpontja; c) the requested hourly performance; expected annual consumption broken down into months; d) details of the network connection contract; e) name of the bank and bank account number of the user; f) the requested starting date of the utilization of the requested performance; g) az igény tervezett idıtartama. g) the planned period of the demand A FELHASZNÁLÓ VÁLTOZÁS- BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE Ha a felhasználó bármely olyan adata megváltozik, amelyet a kereskedelmi szerzıdésben rögzítettek a felek, akkor arról köteles a Fióktelepet 30 napon belül írásban értesíteni. OBLIGATION OF THE USER TO REPORT CHANGES If any data of the user that has been recorded by the Parties in the trade contract changes, the user shall notify the Branch in writing within 30 days SZERZİDÉSES FELTÉTELEK TERMS AND CONDITIONS Általános szerzıdési feltételek General terms and conditions A Fióktelep csak írásba foglalt szerzıdés alapján értékesít földgázt a felhasználóknak Ha az átadási pont nem a magyarországi nagynyomású földgázszállító rendszer valamely kiadási pontja (ideértve a határkeresztezı vezetékek átadási pontjait is), a Fióktelep által vállalt szállítások feltétele, hogy a partner maga gondoskodjon a szükséges rendszerhasználati szerzıdések megkötésérıl és fenntartásáról A Fióktelep és a szerzıdéses partner egyedi szerzıdésben való eltérı rendelkezése hiányában a szerzıdés megszőnik: The Branch sells natural gas for the users only pursuant to a written contract. If the handover point is not one of the discharge points of the Hungarian highpressure natural gas transmission system (this including the handover points of the border-crossing pipelines), the transfers undertaken by the Branch are conditional upon the counterparty ensuring the signing and fulfilment of the required system usage contracts on its own. Unless otherwise provided in a specific contract between the Branch and the counterparty, the contract terminates: 15

16 a) a határozott idıtartam lejártakor; a) at the expiry of the fixed period; b) ha a partner olyan okból nem képes átvenni a szerzıdött gázmennyiséget az egyedi szerzıdésben meghatározott átadási ponton, amely abból származik, hogy valamely szükséges szerzıdést nem kötött meg (pl. csatlakozási szerzıdések); c) rendes felmondás alapján a felmondási idı végén; d) rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal a felmondás közlésekor A szerzıdés rendes felmondással az egyedi szerzıdés szerinti esetekben, módon és felmondási idıvel a gázév végére, írásban mondható fel Szerzıdésszegés esetén a jelen üzletszabályzat pontja szerinti szankciós sorrend betartásával, vagy ha az egyedi szerzıdés másként rendelkezik, akkor a szerzıdésben meghatározott feltételek szerint a szerzıdésszegéssel nem érintett fél a szerzıdést rendkívüli felmondással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja. Ez esetben a szerzıdésszegı fél köteles megtéríteni a másik félnek a szerzıdésszegésbıl eredı ésszerő mértékő kárait és költségeit Azonnali hatályú rendkívüli felmondásra adnak okot különösen az alábbi események: a) a másik szerzıdı fél ellen felszámolási eljárás megindítását rendeli el a hatáskörrel rendelkezı bíróság vagy hatóság, vagy a másik fél végelszámolás alá kerül, illetve a saját joga szerint a jogalanyiságának b) if the counterparty is not able to take over the contracted gas quantity on the handover point specified in the specific contract for reasons resulting from the fact that it has failed to sign a required contract (e.g. network connection contract); c) in case of ordinary termination at the expiry of the notice period; d) in case of extraordinary termination with immediate effect. The contract can be terminated with ordinary termination in writing by the end of the gas year, in the ways and with the notice period set out in the specific contract. In case of breach of contract, the nonbreaching party may terminate the contract in writing with extraordinary termination, with immediate effect, observing the sanction sequence under of the Business Code, or if the specific contract provides otherwise, pursuant to the provisions therein. In this case the breaching party shall indemnify the other party for the reasonable costs and expenses incurred in connection with the contract. The events listed below shall be deemed to be included without limitation among reasons for extraordinary termination with immediate effect: a) if the launch of winding-up, liquidation or foreclosure proceedings are ordered against the other party by the competent court or authority, or a proceeding is launched aimed at the termination 16

17 megszüntetésére irányuló eljárás indul ellene; b) a másik szerzıdı fél nem rendelkezik a szerzıdés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges bármely hatósági engedéllyel Ha a Fióktelep hazai vagy import beszerzési forrásai elıre nem látható okból (hatósági határozat, rendszerirányítói döntés vagy egyéb külsı, a Fiókteleptıl független olyan ok miatt, amely nem minısül vis maior-nak) legalább 15 napot meghaladóan elérhetetlenek vagy olyan mértékben korlátozottak, hogy a Fióktelep a partner ellátását a szerzıdésben rögzített feltételek mellett nem tudja vállalni, a Fióktelep jogosult a szerzıdés módosítását kezdeményezni. Ha a szerzıdés módosításáról a felek nem tudnak 15 napon belül megállapodni, a Fióktelep jogosult a szerzıdést felmondani. A Fióktelep nem hivatkozhat saját felróható magatartására a szerzıdés felmondása érdekében A felek csak írásban módosíthatják a szerzıdésüket Ha a szerzıdés hatályba lépése után a szerzıdésre vagy a felek együttmőködésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve ha az ellátási szabályzatok jelentısen a felekre kihatóan módosulnak, ami azt eredményezi, hogy bármelyik fél bármely szerzıdéses kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, vagy lényeges mértékben sérti bármelyik fél szerzıdéses jogait, vagy növeli a felek szerzıdés szerinti kötelezettségeit, akkor a felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó jogszabályváltozásról, és annak a szerzıdésre való kihatásáról a tudomásra jutástól számított 5 napon belül. Ilyen of its legal personality; b) the other party does not possess any of the official licenses required to sign or fulfil the contract. If for unforeseeable reasons (official decree, decision of the TSO or any other outside cause independent of the Branch that is not deemed as Force Majeure) the domestic or imported supply sources of the Branch are unavailable for a period of more than 15 days, or if they are restricted to such an extent that the Branch cannot ensure the supply of the counterparty with the conditions set out in the contract, the Branch is entitled to request the amendment of the contract. If the parties cannot reach an agreement on the amendment of the contract within 15 days, the Branch may terminate the contract. The Branch cannot cite its own imputable behaviour in favour of the termination of the contract. All amendments of the contract shall be in writing. If after the contract entering into force a change of legislation occurs that affects the contract or the cooperation of the parties, or if the supply regulations significantly change, and this results in the fulfilment of any of the contractual obligations of either party becoming illegal or unenforceable, or significantly infringes the rights of either party, or increases the contractual obligations of the parties, the parties shall notify each other of the change in legislation and its effects on the contract within 5 days of becoming aware of the change of legislation. In such cases the parties shall negotiate in good faith about the necessary amendments of the contract. 17

18 esetekben a felek kötelesek jóhiszemően tárgyalást folytatni a szerzıdés módosításáról. A felek minden tılük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a szerzıdést úgy módosítsák, hogy a szerzıdés a legjobban tükrözze a feleknek a szerzıdéskötéskor fennállt szándékát. Ha a felek a tárgyalások megkezdését követı 30 napon belül nem jutnak megegyezésre, bármely fél jogosult a szerzıdést rendes felmondással felmondani Ha a szerzıdı felek között bármilyen vita vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen üzletszabályzattal, illetve az egyes szerzıdésekkel kapcsolatosan, akkor a felek az ilyen jogvitát elıször megpróbálják az egyik félnek a vita fennállásáról szóló írásos értesítésétıl számított 30 napon belül tárgyalások útján rendezni. The parties shall make reasonable efforts to amend the contract in a way that it reflects the original intentions of the parties as much as possible. If the parties cannot reach an agreement within 30 days following the start of the negotiations, either party is entitled to terminate the contract with ordinary termination. If any dispute or disagreement arises between the parties with regard to the present Business Code or the specific contracts, the parties first attempt to settle such dispute with negotiations within 30 days following the written notice of one of the parties about the existence of such dispute A szerzıdésre a magyar jog az irányadó. The contract shall be governed by Hungarian law A felek a szerzıdéses jogaikat és kötelezettségeiket kizárólag másik fél elızetes írásbeli hozzájárulásával engedményezhetik vagy ruházhatják át, kivéve, hogy a Fióktelep a másik fél elızetes hozzájárulása nélkül is engedményezheti, illetve átruházhatja a jogait és kötelezettségeit a leányvállalatokra (ld. fent a pontban) A felhasználó köteles a nyilvántartott betáplálási, kiadási ponti és tárolási kapacitásainak lekötési jogát a Fiókteleppel kötött földgáz-kereskedelmi szerzıdés aláírásával, az abban foglalt mértékig a Fióktelepnek átadni, amely alapján a Fióktelep jogosult a felhasználó földgázellátásához szükséges kapacitást a szállító- és az elosztóvezetéken, valamint a tárolónál lekötni A földgáz-kereskedelmi szerzıdés megszőnése napjával a kapacitáslekötési jog The parties may transfer or assign their contractual rights and obligations only with the prior written consent of the other party, with the exception that the Branch shall be entitled to transfer or assign its contractual rights and obligations to any Affiliates (as defined in clause above) without the prior consent of the other party. By signing the natural gas trade contract, the counterpart assigns its feed-in, discharge and storage capacity booking rights to the Branch according to which the Branch shall be entitled to book the transmission and distribution pipeline as well as storage capacities necessary to the safe supply of the counterpart. Upon termination of the natural gas trade contract, the capacity booking rights shall 18

19 visszaszáll a felhasználóra. A kapacitáslekötési jog átruházása és visszaszármaztatása díjmentesen történik. revert to the counterpart. The transfer and reversion of the right for capacity booking is not subject to any fee or refund Egyedi feltételek kezelése Management of specific conditions A szerzıdı felek a jelen üzletszabályzat bármely rendelkezésétıl eltérı egyedi szerzıdést is köthetnek, azonban az ilyen szerzıdésben nem rendezett minden olyan kérdésre, amelyet a jelen üzletszabályzat rendez, a jelen üzletszabályzat szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni Üzemzavar, korlátozás és válsághelyzet esetén alkalmazandó szabályok Ha a Fióktelep a hatályos jogszabályok értelmében fennálló üzemzavarról vagy válsághelyzetrıl szerez tudomást, akkor az érintett szerzıdéses partnereit haladéktalanul tájékoztatja az üzemzavar fennálltáról, az érintett területrıl és az elhárítás várható idıtartamáról, feltéve, hogy rendelkezésére állnak ezen információk A rendszerirányítási, szállítói, tárolói és elosztói engedélyes jogosult a földgázellátást elıre meghatározott idıtartamban, a szükséges legkisebb mértékben és ügyfélkörben szüneteltetni. Az elıre tervezhetı karbantartási és felújítási munkálatok miatti szünetelés idıpontjáról és várható idıtartamáról az érintett ügyfeleket a jogszabályoknak és az irányadó üzletszabályzatnak megfelelı módon tájékoztatja Az együttmőködı földgázrendszer jelentıs zavara vagy forráshiány miatt szükségessé váló fogyasztáskorlátozást a rendszerirányító rendeli el, a szállítói, elosztói és tárolói engedélyesek pedig kötelesek azt végrehajtani. A korlátozás végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat ez utóbbi engedélyesek Based on the mutual consent of the parties the Branch may enter into a specific contract that differs from any of the provisions of the present Business Code; however, issues not regulated by such a contract but regulated by the present Business Code shall be governed by the provisions of the present Business Code. Rules for cases of breakdown, emergency, restriction If the Branch becomes aware of a breakdown or case of emergency in accordance with the effective provisions of law, it shall promptly notify all of its counterparties affected, stating the existence of the breakdown, the affected area and the expected duration of the issue, provided that such information is available to it. The TSO, the storage and the distribution licensee is entitled to suspend the supply of natural gas for a predetermined period, to the smallest extent and affecting the smallest circle of customers necessary. The customers affected shall be notified of the start time and duration of the suspension caused by foreseeable maintenance and renewal operations in accordance with the relevant provisions of law The curtailment of supply that has become necessary due to a significant failure, breakdown of the integrated natural gas system or due to lack of resources is ordered by the TSO, and the distribution and storage licensees shall execute it; the detailed rules governing such a curtailment are set out in the business codes of these 19

20 üzletszabályzatai tartalmazzák A rendszerirányító által elrendelt, vagy az együttmőködı földgázrendszer jelentıs zavara miatt fellépı szolgáltatás-, illetve fogyasztáskorlátozásért, illetve a válsághelyzet vagy üzemzavar megszüntetése érdekében tett ésszerő és indokolt intézkedései miatt a Fióktelepet kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség nem terheli Üzemzavar vagy válsághelyzet kialakulása során a Fióktelep a partnerei tájékoztatásán túl a tıle ésszerően elvárható segítséget nyújtja a válsághelyzetbıl fakadó károk és hátrányok mérsékléséhez A Fióktelep legfontosabb feladatai a válsághelyzetekkel, illetve az üzemzavarral kapcsolatban: a) a válsághelyzet, illetve üzemzavar elhárításában résztvevı engedélyesekkel és más szervezetekkel való együttmőködés; b) a felhasználók és egyéb partnerek tájékoztatása; c) a földgázrendszerben fellépı hiány esetén a forrásoldal és a fogyasztás egyensúlyának helyreállításához szükséges intézkedések megalapozását elısegítı adatszolgáltatás a rendszerirányító részére A rendszerirányítói, szállítói, tárolói, illetve elosztói engedélyes által végrehajtott korlátozás, szüneteltetés idejére a szerzıdés teljesítését a rendszeregyensúly és a gázellátás biztosítása érdekében a szükséges mértékben fel lehet függeszteni. A szolgáltatás üzemszünete és a hálózathasználat, illetve ki- vagy betárolás rendszerirányító, a hálózati vagy a tárolói engedélyes általi megtagadása a Fióktelep licensees. The Branch may not be obliged to compensate for damages caused by the curtailment ordered by the TSO or resulting from a significant failure of the integrated natural gas system, or the reasonable and justified measures the Branch has taken to eliminate such case of emergency or breakdown. In case of a breakdown or emergency, the Branch gives reasonable assistance to mitigate the damages and inconveniences resulting from the case of emergency. The most important tasks of the Branch in connection with cases of emergency and breakdown are: a) cooperation with the licensees and other organisations participating in the elimination of the case of emergency or breakdown; b) information provision to the users and other counterparties c) data supply for the TSO to facilitate the measures necessary to restore the balance of the resource side and the consumption in case of shortage in the natural gas system. In order to secure the balance of the system and the gas supply, the performance of the contract can be suspended to the required extent for the period of the restriction or suspension executed by the TSO, storage or distribution licensee. The shut-down of the service or the refusal by the TSO, the network or storage licensee of the use of the network or that of injection or withdrawal shall be deemed as 20

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés)

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) amely létrejött egyrészről a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. Székhely: H-1134 Budapest,

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DATA MANAGEMENT REGULATIONS amely készült a Jaipur Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3. ; cégjegyzékszáma: 01-09- 984763) (a továbbiakban:

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS 1. Alkalmazási kör A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) - a Budapest

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT IP Connect Global szolgáltatás általános szerződési feltételei

BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT IP Connect Global szolgáltatás általános szerződési feltételei BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT IP Connect Global szolgáltatás általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 3 2. Általános

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 24., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi XI. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320. Job search services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.aspx External tender id 69695-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Meal-cooking services

Meal-cooking services Meal-cooking services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45080144.aspx External tender id 281415-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

INFORMATION ON DATA MANAGEMENT

INFORMATION ON DATA MANAGEMENT INFORMATION ON DATA MANAGEMENT I. Mode of informing 1. This information (hereinafter: Information on Data Management) refers to the management of personal information during the services provided by Máté

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41898897.aspx External tender id 381627-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

Greases and lubricants

Greases and lubricants Greases and lubricants Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/42533716.aspx External tender id 190808-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

Internal Data Protection Regulation Honda Hungary Ltd. Belső adatvédelmi szabályzat Honda Hungary Kft. Contents. Tartalom

Internal Data Protection Regulation Honda Hungary Ltd. Belső adatvédelmi szabályzat Honda Hungary Kft. Contents. Tartalom Belső adatvédelmi szabályzat Honda Hungary Kft. Internal Data Protection Regulation Honda Hungary Ltd. Tartalom Contents 1. A szabályzat célja és hatálya 1 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 1 A személyes

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Vitarendezés a fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló, online ügyekben Gyakran Ismételt Kérdések 1. Mi az online vitarendezési platform és hogyan működik? Az Európai Bizottság létrehozott egy

Részletesebben

Software development services

Software development services Software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40617737.aspx External tender id 392282-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Technológiai leírás a tiltott tárgyak SRA területére történő beviteléhez és SRA-n belüli tárolásához Technological description concerning

Részletesebben

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános rendelkezések Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek, kivéve, ha a szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg, kötelező érvényűek

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) Alulírott, TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdos 1 személyének

Részletesebben

Seismic data collection services

Seismic data collection services Seismic data collection services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42147377.aspx External tender id 201726-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Publish date 9/28/2012 4:21 AM. Change date 9/28/2012 4:21 AM

Publish date 9/28/2012 4:21 AM. Change date 9/28/2012 4:21 AM Control valves Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33286777.aspx External tender id 307309-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT BKV Zrt. TB-303/15 11. sz. melléklet BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a The present Transport Contract (hereinafter

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36880981.aspx External tender id 139519-2013 Tender type Contract Award Document

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Lamps and light fittings

Lamps and light fittings Lamps and light fittings Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40668852.aspx External tender id 10380-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes)

GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes) GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) 1. Irányadó rendelkezések 1. Prevailing regulations A szállító és a megrendel

Részletesebben

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7.

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (short name in English: OTP Mortgage

Részletesebben

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 6

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 6 1. Scope General Terms and Conditions 1.1 These General Terms and Conditions (hereinafter T&C ) apply to all contracts even future ones for deliveries or other services including MEGIST contracts for labour,

Részletesebben

információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése Veszprém, június 3.

információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése Veszprém, június 3. Központi adattárolás és kórházi információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei Dr. Alexin Zoltán SZTE, TTIK, Szoftverfejlesztés Tanszék 6720 Szeged, Árpád tér 2. e-mail: alexin@inf.u-szeged.hu http://www.inf.u-szeged.hu/~alexin

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

PROTECTION. The duration of the data management: Duration of the data management shall continue until CEU compiles the room schedule of the Students.

PROTECTION. The duration of the data management: Duration of the data management shall continue until CEU compiles the room schedule of the Students. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ A Közép-európai Egyetem (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 9.; intézményazonosító: FI 27861; adószáma: 18118463-2-44; képviseli: Dr. John Shattuck, elnök és rektor; a továbbiakban:

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Effective from 15/03/2014 until withdrawal. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2014.03.15 napjától visszavonásig

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Effective from 15/03/2014 until withdrawal. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2014.03.15 napjától visszavonásig ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2014.03.15 napjától visszavonásig GENERAL TERMS AND CONDITIONS Effective from 15/03/2014 until withdrawal Bevezető rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT Business Voice szolgáltatás általános szerződési feltételei

BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT Business Voice szolgáltatás általános szerződési feltételei BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT Business Voice szolgáltatás általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. szeptember 1-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 3 2. Általános

Részletesebben

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM Engineering services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38746327.aspx External tender id 355577-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Garments. Info. Buyer. Description. Publish date 4/30/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx

Garments. Info. Buyer. Description. Publish date 4/30/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx Garments Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx External tender id 141031-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13087. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 20/ 20141001/ RCMS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE USE OF RCMS ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEM amely létrejött

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41768670.aspx External tender id 14886-2014 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Vitarendezés a fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló, online ügyekben Gyakran Ismételt Kérdések 1. Mi az online vitarendezési platform és hogyan működik? Az Európai Bizottság létrehozott egy

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Data network management and support services

Data network management and support services Data network management and support services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43012984.aspx External tender id 34802-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2010. október 22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a PRINTDEKOR Kft. ( PRINTDEKOR

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

PROTECTION. Az adatkezelés időtartama:

PROTECTION. Az adatkezelés időtartama: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ A Közép-európai Egyetem (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 9.; intézményazonosító: FI 27861; adószáma: 18118463-2-44; képviseli: Dr. John Shattuck, elnök és rektor; a továbbiakban:

Részletesebben

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30400850.aspx External tender id 5260-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2014. május 30. Effective as of:

Részletesebben

Publish date 11/15/2013 4:18 AM. Change date 11/15/2013 4:18 AM

Publish date 11/15/2013 4:18 AM. Change date 11/15/2013 4:18 AM Natural gas Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40528598.aspx External tender id 386504-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

Repair and maintenance services

Repair and maintenance services Repair and maintenance services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30639240.aspx External tender id 76845-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT Bérelt Vonal Kapcsolat szolgáltatás általános szerződési feltételei

BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT Bérelt Vonal Kapcsolat szolgáltatás általános szerződési feltételei BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT Bérelt Vonal Kapcsolat szolgáltatás általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 3 2.

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32490893.aspx External tender id 93963-2012 Tender type

Részletesebben

Occupational clothing, special workwear and accessories

Occupational clothing, special workwear and accessories Occupational clothing, special workwear and accessories Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38902694.aspx External tender id 308771-2013 Tender type Contract Award Document type Contract

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF GENERAL TERMS OF CONTRACT GTC FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések jelentése: Loffice:

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Coal and coal-based fuels

Coal and coal-based fuels Coal and coal-based fuels Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/45950225.aspx External tender id 384513-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text:

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Scanners Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32744112.aspx External tender id 280761-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

Publish date 2/9/2013 4:11 AM. Change date 2/9/2013 4:11 AM

Publish date 2/9/2013 4:11 AM. Change date 2/9/2013 4:11 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36603318.aspx External tender id 44296-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben