Business Code. Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Business Code. Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének"

Átírás

1 A Business Code of Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Hungary Branch magyarországi földgázkereskedelmi üzletszabályzata for natural gas trading in Hungary

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GENERAL PROVISIONS 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA PURPOSE OF THE BUSINESS CODE A Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban Fióktelep) mint földgázkereskedelmi mőködési engedélyes a földgázellátásról szóló évi XL. törvények (a továbbiakban GET), valamint a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban Vhr.) megfelelıen készítette el ezt az üzletszabályzatot Az üzletszabályzat célja azon szabályok rögzítése és nyilvánossá tétele, amelyek irányadóak az általa a felhasználókkal kötött földgáz-értékesítési szerzıdésekre. Azokra a szerzıdésekre, amelyek keretében a Fióktelep földgázt vásárol, elsıdlegesen az adott szerzıdés rendelkezései, illetve az eladó üzletszabályzata irányadó és ennek az üzletszabályzatnak csupán a 2.1.3, és a 2.2 pontjai alkalmazandók a földgázvásárlási szerzıdésre. Az üzletszabályzat kiemelten tartalmazza a Fióktelep engedélyesi tevékenysége keretében a partnerek részére nyújtott szolgáltatásainak általános kereskedelmi, elszámolási és fizetési elıírásait, szerzıdési feltételeit, továbbá a Fióktelep és a partnerei közötti jogviszony egyéb szabályait. Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Hungary Branch (hereinafter Branch), as a natural gas trading licensee in concordance with the provisions of Act XL of 2008 on Natural Gas Supply (hereinafter GET), and the Government decree 19/2009 (I. 30.) on its execution (hereinafter Vhr.) has compiled its present business code (hereinafter Business Code). The purpose of the Business Code is to set out and publish the rules that govern the natural gas sale contracts it enters into. The contracts in the framework of which the Branch purchases natural gas are primarily governed by the provisions of the given contract as well as the business code of the seller. Only sections and 2.2 of present Business Code shall be applied to the natural gas purchase contract. The Business Code particularly contains the general trade, settlement and payment regulations, terms and conditions of the services provided by the Branch for its partners within the framework of its licensee activity, as well as other rules and regulations regarding the contract between the Branch and its partners AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA SCOPE OF THE BUSINESS CODE Személyi, tárgyi és területi hatály Personal, material and territorial scope Az üzletszabályzat hatálya a Fióktelep által magyarországi teljesítési hellyel vagy Magyarország határait keresztezı földgázszállító vezeték magyarországi átadási pontjára mint teljesítési helyre kötött földgáz-kereskedelmi, illetve The scope of the Business Code includes natural gas trade transactions signed by the Branch with a Hungarian place of performance or with regard to a Hungarian handover point of a natural gas transmission network crossing the borders 2

3 azokhoz kapcsolódó ügyletekre terjed ki. A Fióktelep sem lakossági fogyasztónak, sem a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezı egyéb felhasználók részére nem értékesít földgázt. of Hungary, as a place of performance, as well as other connected transactions. The Branch does not sell natural gas for household customers or end users with natural gas consumption less than 20 m 3 per hour Idıbeli hatály Temporal scope Az üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyása alapján és azzal egyidejőleg lép hatályba, és a Magyar Energia Hivatal jóváhagyó határozatában feltüntetett idıtartam alatt hatályos. Az üzletszabályzatnak a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott módosításai a felek külön rendelkezése nélkül az adott módosítás hatálybalépését megelızıen megkötött szerzıdésekre annyiban alkalmazandók, amennyiben azokat még nem teljesítették. The Business Code enters into force on the basis of and simultaneously with the approval of the Hungarian Energy Office, and remains valid for the period stated in the approving resolution of the Hungarian Energy Office. The amendments of the Business Code approved by the Hungarian Energy Office shall apply to contracts signed before the given amendment entering into force so far as they have not been fulfilled yet ELTÉRÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT RENDELKEZÉSEITİL A felek által kötött egyedi szerzıdés és a jelen üzletszabályzat, vagy a felek által alkalmazandóként kikötött European Federation of Energy Traders szerzıdés (a továbbiakban EFET) közötti eltérés esetén, az egyedi szerzıdés rendelkezései az irányadók. Ha pedig az üzletszabályzat és a felek által egyedileg kikötött EFET között van eltérés, akkor az EFET rendelkezései az irányadók. DEVIATION FROM THE PROVISIONS OF THE BUSINESS CODE In case of a deviation between the provisions of a specific contract between the parties and those of the Business Code and/or the European Federation of Energy Traders contract (hereinafter EFET), as agreed between the Branch and a counterparty, the provisions of the specific contract shall prevail. In case of a deviation between the Business Code and the EFET, the EFET will prevail AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA DISCLOSURE OF THE BUSINESS CODE Az üzletszabályzat a Fióktelep székhelyén a szokásos üzleti órák idején, elızetes bejelentkezést követıen mindenki számára hozzáférhetı Az üzletszabályzat a honlapon is elérhetı. The Business Code shall be available for everyone with prior notice during the usual business hours at the seat of the Branch. The Business Code shall be available on the website 3

4 1.5. DEFINÍCIÓK DEFINITIONS A jelen üzletszabályzatban használt fogalmak jelentése megegyezik a GET.- ben, a Vhr.-ben, valamint a magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatában (a továbbiakban ÜKSZ) definiált fogalmak jelentésével A FIÓKTELEP TEVÉKENYSÉGE ÉS SZOLGÁLTATÁSAI Definitions of the Business Code have the same meaning as the definitions described in GET, Vhr. and the Business and Commercial Code of the integrated natural gas system (hereinafter ÜKSZ). ACTIVITIES AND SERVICES PERFORMED BY THE BRANCH A Fióktelep fontosabb adatai Important data of the Branch Cégnév / Name of the Branch Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepe Székhely / Business seat Cégjegyzékszám / Company registration number 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., 3. emelet Telefonszám / Telephone number Fax / Facsimile honlap / website Ügyfélszolgálat Postai cím / Postal address 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., 3. emelet; Magyarország Telefonszám / Telephone number Fax / Facsimile A Fióktelep tevékenysége és szolgáltatásai A Fióktelep földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat. E kereskedelmi tevékenysége keretében a Fióktelep Activities and services of the Branch The Branch performs natural gas trade activities. Within the framework of its trade activity the Branch 4

5 a) értékesíti a termelıtıl, más kereskedıtıl, vagy a nem Magyarország területén vásárolt földgázt; b) külön megállapodás alapján biztosítja az értékesítéshez szükséges szállító- és elosztóvezetéki, továbbá tároló, valamint a határkeresztezı kapacitások megszerzését; c) ellátja a földgáz-értékesítéshez kapcsolódó elszámolási feladatokat; d) megteszi a szükséges intézkedéseket üzemzavar esetén, illetve válsághelyzetekben A KÜLSİ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLAT a) sells natural gas purchased from the producer, from other trade licensees or not within Hungary; b) pursuant to a separate agreement, ensures the procurement of the transmission and distribution pipeline capacities as well as storage and border-crossing capacities required for the sale; c) performs the settlement tasks associated with the sale of natural gas; d) takes the necessary measures in case of a breakdown or in cases of emergency. RELATIONSHIP WITH THE EXTERNAL ENVIRONMENT Felügyeleti szervek Superior authorities A Magyar Energia Hivatal The Hungarian Energy Office a) ellátja a Fióktelep földgázkereskedelmi tevékenységének hatósági felügyeletét; b) kiadja a Fióktelep földgázkereskedelmi mőködési engedélyét; c) jóváhagyja az üzletszabályzatot és annak módosításait. Elérhetısége: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Telefon: Fax: A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló jogszabályokban foglalt hatásköreit a) carries out the official supervision of the natural gas trade activity of the Branch; b) issues the natural gas trade licence of the Branch; c) approves the Business Code and its amendments. Contacts: 1081 Budapest, II. János Pál papa tér 7. Telephone: Facsimile: The Hungarian Competition Authority oversees the market by exercising its competence set out in the provisions on the prohibition of unfair and restrictive 5

6 gyakorolva felügyeli a piac mőködését. Elérhetısége: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Telefon: Fax: A Fióktelep együttmőködik a Magyar Energia Hivatal elnöke mellett és irányításával mőködı Energetikai Érdekképviseleti Tanáccsal, valamint megkeresés esetén egyéb érdekképviseleti szervezetekkel. market practices. Contacts: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Telephone: Facsimile: The Branch cooperates with the Interest Representation Board of Energetics working alongside and under the management of the president of the Hungarian Energy Office, and with other interest representation bodies on request A felhasználókkal való kapcsolat Contact with users A Fióktelep (jövıbeli) szerzıdéses partnerei a Fiókteleppel az pontban meghatározott elérhetıségeken léphetnek kapcsolatba. The (future) counterparts of the Branch can get in contact with the Branch using the contact information under section II. A FIÓKTELEP TEVÉKENYSÉGEI ACTIVITIES OF THE BRANCH 2.1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK GENERAL SAFETY REGULATIONS A felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák A Fióktelep együttmőködik a földgázkereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokkal, így különösen a rendszerirányítói, a szállítási rendszerüzemeltetési, valamint a tárolói és elosztói engedélyesekkel, továbbá megköti a szerzıdéses partnerei kiszolgálásához szükséges szerzıdéseket, és minden ésszerő erıfeszítést megtesz azok megfelelı végrehajtása érdekében A Fióktelep a Vhr. rendelkezéseinek megfelelı összegő, de legalább 20 millió Ft értékő pénzügyi biztosítékot tart rendelkezésre, amelyet kizárólag magyarországi földgáz-kereskedelmi tevékenysége során kötött szerzıdések biztosítékául használhat fel. Guarantees regarding the safe supply of the users The Branch cooperates with enterprises providing services associated with the trade of natural gas, in particular with the transmission system operator (hereinafter: TSO), gas transmission, storage and distribution licensees, and signs the contracts required for such services with its counterparts, and uses its reasonable endeavours to fulfil them The Branch shall hold financial security in an amount stipulated in the provisions of the Vhr., but at least worth HUF 20 million, which it can use exclusively as a security for contracts signed within the framework of its Hungarian natural gas trade activities 6

7 Környezetvédelmi elıírások és betartásuk biztosítékai A környezetvédelmi elıírások betartásának biztosítékát a szállító, elosztó és tároló társaságoknál mőködı minıségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek jelentik A földgáz szállítása, tárolása és elosztása során fellépı környezeti károk megelızése érdekében a Fióktelep együttmőködik az illetékes hatóságokkal és az érintett földgázkereskedelmi engedélyesekkel a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok A Fióktelep, illetve a Morgan Stanley cégcsoport egyéb tagjai (a továbbiakban leányvállalatok) a partnerek adatait a jogszabályokat mindenkor betartva kezelik Mivel a Fióktelep nem értékesít földgázt lakossági fogyasztóknak, és mivel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) és 2. pontja alapján személyes adatai csak természetes személyeknek vannak, a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok csupán nagyon szők körben és közvetett módon juthatnak hozzá személyes adatokhoz Ugyanakkor az esetlegesen a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok birtokába kerülı személyes adatok kezelése során a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok betartják az Infotv. elıírásait, továbbá a vonatkozó Európai Uniós jogszabályok rendelkezéseit, ezen felül különös figyelmet szentelnek partnerei üzleti titkai megırzésének is, amint azt a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (Ptk.) 81. -a megköveteli, ha az Environmental protection regulations and safeguards of their fulfilment The safeguards of the fulfilment of environmental protection regulations are the quality management and environmental management systems of the transmission, distribution and storage companies. For the prevention of environmental damages that may occur during the transmission, storage and distribution of natural gas, the Branch cooperates with the competent authorities as well as with the affected natural gas trade licensees as required by law. Data protection safeguards The Branch and/or any other entity or entities within the Morgan Stanley group of entities (hereinafter: Affiliates) may handle the data of the Branch s counterparties Since the Branch does not sell natural gas to household customers, and since pursuant to point 1. and 2. of Section 3 of Act CXII of 2011 on the Protection of Personal Information (hereinafter: Infotv.) only natural persons may have protected personal data, the Branch and/or any Affiliates will only have access to personal data indirectly and within a very limited scope. Nevertheless, if the Branch and/or any Affiliates handle any personal data that may have become available to them pursuant to the provisions of the Infotv. and of the relevant regulations of the European Union, the Branch and/or any Affiliates will pay special attention to keep the business secrets of the Branch's counterparts as required by Section 81 of Act IV of 1959 on the Civil Code (hereinafter: Civil Code), if such 7

8 ilyen információk kifejezetten üzleti titokként vannak megjelölve. information is expressly designated as a business secret ADATVÉDELMI KÉRDÉSEK DATA PROTECTION ISSUES A jelen pontban alkalmazott fogalmak meghatározását az Infotv. 3. -a tartalmazza. The clauses used in this section are defined in Section 3 of the Infotv Az adatvédelem alapelvei és célja Objective and basic principles of data protection A Fióktelep és/vagy a leányvállalatok mint adatkezelık elsıdleges feladata, hogy biztosítsák a velük kapcsolatba kerülı személyek személyes adatainak és üzleti titkainak védelmét, az adatkezelés jogszerő módját, az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint megakadályozzák a partneri adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a jogosultatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések A Fióktelep és/vagy a leányvállalatok a szolgáltatással, illetve a hálózatok üzemeltetésével kapcsolatban a tudomásukra jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok elıírásainak megfelelıen, bizalmasan kezelik. A bizalmas adatokat harmadik személyeknek nem továbbítják, és nem teszik hozzáférhetıvé (kivéve a Fiókteleptıl a leányvállalatok irányába továbbított adatokat és viszont). A partner a földgázvásárlási szerzıdés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy ha kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok a szükséges partneri adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére partneri azonosítás és/vagy The Branch and/or any Affiliates, where acting as a data controller, will ensure the protection of the personal data and business secrets of the persons it gets, to ensure that the constitutional principles of data protection and the data protection regulations are met, and to prevent unauthorized access to and alteration or publication of the data. Data protection regulations All information and data that have come to the Branch s and/or any Affiliates knowledge regarding the service as well as the operation of the networks shall be handled by the Branch and/or any Affiliates confidentially, pursuant to the relevant provisions of law. The Branch and/or any Affiliates do not transfer the confidential data to third parties (excluding the transfer of confidential data from the Branch to any Affiliates or vice versa) and does not make them available. By signing the natural gas sale contract, the counterparty unconditionally approves that in case it does not fulfil its obligations, the Branch and/or any Affiliates may give access to the necessary counterparty data to a third person also obliged to maintain confidentiality for the purpose of 8

9 követelés érvényesítése céljából kiadja A Fióktelep és a leányvállalatok mindent megtesznek az általuk kezelt partneri és személyes adatoknak a jogszerő kezelése érdekében, összhangban a Morgan Stanley iratmegırzési és kezelési irányelveivel Az érintett személy személyes adatai a szükséges mértékig átadhatók a) a leolvasást, számlázást vagy a követelések behajtását végzıknek; b) a mérési, számlázási és elszámolási viták rendezése során a Fióktelep jogi képviselıje részére; c) a Magyar Energia Hivatalnak annyiban, amennyiben az átadásra a GET, a Vhr., az ÜKSZ vagy jogerıs közigazgatási határozat kötelezi a Fióktelepet; d) más gázipari engedélyesek részére az érintett felhasználó részére megvásárolt gáznak az együttmőködı földgázrendszeren történı szállítása, elosztása és tárolása érdekében; valamint e) más harmadik személyeknek az ahhoz szükséges mértékben, hogy a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok a jelen üzletszabályzat, vagy a jogszabályok, vagy a felügyeleti szervek által elvárt szolgáltatást tudják nyújtani A partner adatbiztonságra vonatkozó jogosultsága counterparty identification and/or claim enforcement. The Branch and any Affiliates use their best endeavours to handle the counterparty and personal data properly in accordance with the documentation preservation policies of Morgan Stanley The personal data of the person concerned can be provided to the required extent to: a) persons carrying out the settlement, invoicing and the collection of claims; b) the legal representative of the Branch during the settlement calculation, invoicing or financial settlement disputes; c) the Hungarian Energy Office in case the Branch is bound to do so by the GET, the Vhr., the ÜKSZ or an effective administrative order; d) other gas trade licensees for the transmission, distribution and storage on the integrated natural gas system of the gas purchased for the affected user; and e) other third parties to the extent necessary for the Branch and/or any Affiliates to perform activities and services under this Business Code or as required by law or any appropriate regulatory body or any exchange, regulatory, competent or listing authority. The counterparty's rights with regard to data protection Az érintett személy jogosult: The person concerned is entitled to 9

10 a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezelésérıl, valamint adataiba betekinteni, valamint a) request information about the processing of its personal data and to have an insight into its data, b) adatai helyesbítését kérni. b) request the rectification of its data A Fióktelep a kért tájékoztatást haladéktalanul, legfeljebb azonban a partner kérésének megérkezését követı 30 napon belül írásban, közérthetı formában megadja Eljárás az adatvédelmi jogok megsértése esetén Ha az érintett személy úgy véli, hogy valamely adatvédelemmel kapcsolatos jogát a Fióktelep és/vagy a leányvállalatok megsértették, elıször az ügyfélszolgálathoz fordulhat a fenti pontban rögzített elérhetıségeken. Az ügyfélszolgálat visszaigazolja a partner bejelentésének megérkezését és haladéktalanul megkezdi annak kivizsgálását. Az ügyfélszolgálat a bejelentésre annak megérkezésétıl számítva 15 napon belül érdemi választ ad Ha az érintett személy nem tartja a Fióktelep válaszát kielégítınek, jogosult igénybe venni valamennyi jogi utat, ideértve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az értesítését is A Fióktelep vállalja, hogy teljes mértékben együttmőködik valamennyi illetékes hatósággal az adatvédelmi ügyek rendezése érdekében SZOLGÁLTATÁSMINİSÉGI KÖVETELMÉNYEK Az engedélyes tevékenység minıségi jellemzıi A Fióktelep által nyújtott szolgáltatások minıségi jellemzıi megfelelnek az ágazati szabályoknak, így különösen az irányadó The Branch shall give to requested information in writing and in an intelligible form promptly, but no later than 30 days following the receipt of the counterparty's request. Procedure in case of violation of the data protection rights If the person concerned believes that any of its rights have been violated by the Branch and/or any Affiliates, it should in the first instance contact Customer Services using the contact details under Customer Services will confirm the receipt of the notice of the counterparty and promptly starts its investigation. Customer Services will give a written reply to the notice within 15 days following its arrival. If the person concerned does not consider the reply of the Branch satisfactory, it is entitled to utilize any legal appeal, including the notification of the Data Protection and Freedom of Information Authority. The Branch assumes the obligation to cooperate fully with any competent authority to solve any arising data protection issue. SERVICE QUALITY REQUIREMENTS Quality parameters of the licensee's activity The quality parameters of the services provided by the Branch correspond to the regulations of the sector, especially to the 10

11 jogszabályoknak és szabványoknak, valamint az ÜKSZ rendelkezéseinek, melyeket a Fióktelep a partnereivel kötött szerzıdésekben is érvényre juttat A forgalmazott földgáz minıségi elıírásai A szállítói és az elosztói engedélyesek a hatályos jogszabályok alapján jogosultak a vezetékhez való hozzáférés megtagadására, ha a betáplálni kívánt földgáz minısége nem felel meg az ÜKSZ-ben elıírt követelményeknek Az alkalmazandó szabályzatok értelmében a szállítói engedélyes felel a kiadási pontokon a földgáz mennyiségi, minıségi paramétereinek bizonylatolásáért, valamint a szállított földgáz megırzéséért a betáplálási és kiadási pontok között Az alkalmazandó szabályzatok alapján továbbá az együttmőködı földgázrendszerbe tápláló rendszerhasználatra jogosult felelıs a minıségi eltérésbıl eredı minden kárért, ha nem megfelelı minıségő gáz került az együttmőködı földgázrendszerbe Az alkalmazandó szabályzatok értelmében az együttmőködı földgázrendszerbe betáplált földgáz minıségi paramétereinek meg kell felelnie az MSZ 1648 számú szabvány elıírásainak. Erre tekintettel a Fióktelep kizárólag ezen szabványnak megfelelı minıségő földgázt forgalmaz Magyarországon A földgáz minıségi paraméterei alatt az alábbi jellemzık értendıek: a) összetevıinek koncentrációja (metán, etán, propán, n-bután, i- bután, n-pentán, i-pentán, neopentán, hexán és annál nehezebb szénhidrogének, szén-dioxid, relevant authoritative statutes and standards, as well as the provisions of the ÜKSZ that the Branch also enforces in the contracts it signs with its counterparts. Quality specifications of the distributed natural gas The transmission and distribution licensees are entitled to deny access to the pipelines pursuant to the relevant laws if the quality of natural gas intended to be fed in does not meet the requirements set out in the ÜKSZ According to the applicable regulations, the transmission licensee is responsible for the documentation of the quantity and quality parameters of the natural gas at the discharge points, as well as for the preservation of the transmitted natural gas between the feed and discharge points. Based on the applicable regulations, furthermore, the entitled party feeding in to the integrated natural gas system is responsible for any damage resulting from the quality deviation if natural gas of unacceptable quality has been fed into the integrated natural gas system. According to the applicable regulations, the quality parameters of the natural gas fed into the integrated natural gas system shall comply with the regulations of the MSZ 1648 standard. In view of this fact, the Branch only sells natural gas complying with this standard in Hungary. Quality parameters of the natural gas include the following features: a) concentration of its components (methane, ethane, propane, n- butane, i-butane, n-pentane, i- pentane, neo-pentane, hexane and hydro-carbons heavier than this, 11

12 nitrogén); carbon-dioxide, nitrogen); b) relatív sőrősége; b) relative density; c) alsó hıértéke (főtıérték); c) lower caloricity (heat value), d) felsı hıértéke (égéshı); d) upper caloricity (combustion heat); e) Wobbe-szám; e) Wobbe-number; f) egyéb anyagok (S, SH, szennyezıdések) A gázminıség ellenırzésének részletes eljárásrendje A földgáz minıségére vonatkozó méréseket az ÜKSZ értelmében a) a szállítóvezeték betáplálási, valamint kiadási pontjain a szállítói engedélyes b) az elosztórendszer kiadási pontján az elosztói engedélyes méri és bizonylatolja A fenti rendelkezések szerint kiállított bizonylatokat a Fióktelep saját szerzıdései teljesítésekor hitelesnek fogadja el, azonban nem mond le a kifogásolás, valamint pótlólagos vagy ellenırzı mérések elvégeztetésének jogáról Ha a Fióktelep partnere a Fióktelep által szolgáltatott, nem megfelelı minıségőnek vélt földgázt vételezett az együttmőködı földgázrendszerbıl, a) és ha a kérdéses partner teljes hálózati kapacitását a Fióktelep kezeli a partner nevében, a partner értesíti a Fióktelepet a vélt minıségi hibáról és a Fióktelep köteles ezt a bejelentést a megfelelı szolgáltató(k) f) other materials (S, SH, contaminants) Detailed procedure of controlling the gas quality Pursuant to the ÜKSZ the quality of the natural gas a) on the feed and discharge points of the transmission pipeline is measured and documented by the transmission licensee, and b) on the discharge points of the distribution pipeline is measured and documented by the distribution licensee. The Branch accepts the issued certificates as authenticated at the fulfilment of its contracts, but does not disclaim its right of challenge or the right to have supplemental or confirmatory measurements carried out. If the counterparty of the Branch has withdrawn from the integrated natural gas system natural gas that is provided by the Branch and found to be of unacceptable quality by the counterparty, a) and if the whole network capacity of the counterparty concerned is managed by the Branch on behalf of the counterparty, the counterparty shall notify the Branch of the presumed quality 12

13 számára (pl. szállítói engedélyes, elosztói engedélyes vagy tárolói engedélyes) továbbítani, és az érintett partner kifejezett kérése alapján a Fióktelep eljár a partner képviseletében a partner által kifejezetten megjelölt körben, vagy b) ha a Fióktelep nem kezeli az érintett partner teljes hálózati kapacitását, a Fióktelep valamennyi ésszerő lépést megtesz annak érdekében, hogy az érintett partnert segítse a megfelelı szolgáltató(k)nál igényének bejelentésében és igazolásában A FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉNEK MÓDJAI ÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI A Fióktelep sem lakossági fogyasztónak, sem a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezı egyéb felhasználó részére nem értékesít földgázt. Ha üzletmenete a jövıben erre is kiterjedne, a Fióktelep vállalja, hogy a jelen üzletszabályzatot felülvizsgálja a lakossági fogyasztók és a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezı egyéb felhasználók ellátásával kapcsolatos jogi követelményeknek való megfelelés érdekében Az egyéb felhasználók bejelentett igényeivel kapcsolatosan a Fióktelep a következıképpen tájékoztatja az adott felhasználót A Fióktelep a pont szerinti adatok birtokában megvizsgálja a felhasználó ellátásának lehetıségeit, feltételeit, majd failure and the Branch shall forward this notification to the relevant service provider(s) (e.g. Transmission licensee, distribution licensee or storage licensee), and at the explicit request of the counterparty concerned the Branch proceeds in representation of the counterparty in the circle expressly designated by the counterparty, or b) if the Branch does not manage the whole network capacity of the counterparty concerned, the Branch takes all reasonable steps to assist the counterparty concerned in reporting and certifying its claim at the relevant service provider(s). WAYS AND DETAILED RULES OF SATISFYING USERS' DEMANDS The Branch does not serve household customers or end users with natural gas consumption less than 20 m 3 per hour. Should its course of business in the future extend to that sector as well, the Branch assumes the obligation to review its present Business Code in order for it to comply with the legal requirements associated with the supply of household customers and end users with natural gas consumption less than 20 m 3 per hour. With regard to the reported claims of other users the Branch informs the given user as set out below: On the basis of the obligation set out under , the Branch will examine the possibilities and conditions of supplying the 13

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD.

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. Business Rules on credit and documentary operations A jelen Üzletszabályzat kihirdetésének

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.,

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., Pacont_standard_contract_Lease_pages_1-2_20111101 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejott egyrészről Bérbeadó:. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., cégjegyzékszám: 01-09-077-850, adószám: Képviseli: Benny

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China (Hungária) Zrt. (H-1051 Budapest, József nádor tér

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés az ÉRV Zrt. Lázbérc ivóvíztermelő telep ZeeWeed ultraszűrő membrán technológiájának max. 8000 m3/nap kapacitással való bővítésének tervezésére és kulcsrakész kivitelezésére Contract

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

PROTECTION. Az adatkezelés időtartama:

PROTECTION. Az adatkezelés időtartama: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ A Közép-európai Egyetem (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 9.; intézményazonosító: FI 27861; adószáma: 18118463-2-44; képviseli: Dr. John Shattuck, elnök és rektor; a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (please scroll down for English) A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

A MAgyAr Földgázrendszer 2013. évi statisztikai AdAtAi

A MAgyAr Földgázrendszer 2013. évi statisztikai AdAtAi A MAgyAr Földgázrendszer 2013. évi statisztikai AdAtAi STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2013 IMPRESSZUM IMPRINT A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER 2013. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA

Részletesebben

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére Organisational, Management and Control MODEL for Small Size Entity

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

Agrár- és Környezetjog

Agrár- és Környezetjog A tudományos közleményei 2007 No. 4 A tartalomból: BEZDÁN Anikó Nevesített jogi személy törvényes felügyeletének speciális vonása Special trait of the legal regulation of entitled legal person -3- NAGY

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről 2008. évi XVI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar

Részletesebben

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Bevezetés 1. Introduction 1.1. Az xsocial a DUB Investments Ltd. védjegye. A jelen megállapodás egyfelől a DUB

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 7., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi XXIX. törvény A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról

Részletesebben

Act CXXXVI of 2007. 2007. évi CXXXVI. törvény. on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing

Act CXXXVI of 2007. 2007. évi CXXXVI. törvény. on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése

Részletesebben