ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT"

Átírás

1 H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) Fax: (+36-1) ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 28

2 Éves jelentés A n n u a l R e p o r t Éves jelentés 28 Annual Report tartalom content Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az OVIT ZRt. ügyvezetése a 28. évben Management of OVIT ZRt. in 28 Az OVIT ZRt. részvényesei (28. december 31.) Shareholders of OVIT ZRt. (31 December 28) Az OVIT ZRt. tisztségviselôi a 28. évben Executives of OVIT ZRt. in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in Vagyoni helyzet Financial Status Pénzgazdálkodás Cash management 33 Jövedelmezôség Profitability Az eszközállomány alakulása Assets A források alakulása Liabilities and stockholders equity Humánpolitikai tevékenység Human policy activity Létszám- és bérgazdálkodás Headcount and wage management Jóléti és szociális ellátások Welfare and social benefits Integrált Rendszer Integrated System TÁBLÁZATOK TABLES 1 Az OVIT ZRt. részvényesei Shareholders of OVIT ZRt. 11 Az OVIT ZRt. tisztségviselôi Executives of OVIT ZRt. 16 MAVIR ZRt. megrendelések Orders of MAVIR ZRt. 18 MVM Zrt. megrendelések Orders of MVM Zrt. 19 Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései Orders of the Paks Nuclear Power Plant 19 Egyéb erômûvi megrendelés Order of other power plants 2 Áramszolgáltató társaságok megrendelései Orders of electricity supplier companies 2 Egyéb megrendelések Other orders 35 Az átlaglétszám alakulása Changes in average headcount 4 Környezetvédelem Environmental protection A kiadásért felel Responsible for publication Mr. HORVÁTH, Miklós vezérigazgató managing director Grafikai tervezés és kivitelezés Design & preprint Dió Stúdió Fotó Photos Mrs. MÁTÉNÉ LENGYEL, Enikô; Ms. MOLDOVÁN, Szilvia; Mr. POLÓNYI, László; Mrs. RÉTI, Dóra Példányszám Printed number Magyar és angol nyelven Hungarian and English 4 db/pieces Nyomtatás Printing Ovit ZRt. Házinyomda Ovit ZRt Printing House Munkaszám Work number Baleseti és biztonsági helyzet Accidents and safety Szervezeti felépítés Company Structure

3 Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az OVIT ZRt. 28. április 4-ei közgyûlése a társaság 28. évi üzletpolitikáját a piaci tevékenységre, az adózás elôtti eredményre, a hatékonysági mutató elvárt mértékére, az Uralmi Szerzôdésben foglaltakra, a beruházásokra, a humán erôforrások hatékonyságának növelésére, valamint a finanszírozásra vonatkozó kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el. The General Meeting of OVIT ZRt. held on 4 April 28 adopted the Company s 28 business policy with the supplements to and requirements for its market activity, pre-tax profit, the rate of anticipated efficiency indicator, the provisions of the Control Agreement, the capital investments, enhancement of the efficiency of human resources, as well as financing. A társaság 28. évi tevékenységének eredményei a tulajdonosi elvárások maradéktalan teljesítését mutatják. Az OVIT ZRt. az év folyamán megôrizte gazdálkodási pozícióját, pénzügyi stabilitását, és tovább javította jövedelmezôségét. The 28 results of the Company s activities reflect that all shareholder expectations have been fully met. During the year the Company has preserved its business management position and financial stability and has further improved its profitability. A megrendelôk által a szerzôdésekben foglalt követelményeket a társaság mind a mûszaki tartalom, mind a határidôk, mind pedig a minôség tekintetében sikeresen teljesítette. Kedvezô tényezô a 29. évi gazdálkodás vonatkozásában, hogy több, 28-ban megkötött szerzôdés a beszámolási idôszakot követô években is folytatódó munkákat tartalmaz. A bázisévhez hasonlóan a társaság megrendelôi körén belül a 28. évben is a MAVIR ZRt. meghatározó szerepe érvényesült, a társasági szintû értékesítési nettó árbevétel 48,5%-a realizálódott ezen a piaci szegmensen. Az értékesítési nettó árbevétel további 2,6%-a az MVM Zrt.-vel kötött szerzôdések révén, 21,5%-a a Paksi Atomerômûtôl, 4%-a az áramszolgáltató társaságok, 23,4%-a pedig az egyéb megrendelôk körében realizálódott. Összességében, 28-ban a társaság értékesítési nettó árbevételének 75,6%-a származott az MVM Csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítésébôl. The contractual requirements defined by customers have been met by the Company successfully in terms of technical specification, deadlines and quality alike. It is a favourable trend in the 29 business management that several contracts concluded in 28 include works to be continued also in the years following the reporting period. Similarly to the reference year, in 28 MAVIR Zrt. still plays a dominant role amongst the Company s customers and 48.5% of the Company-level net sales revenue were realized in this market segment. The remaining net sales revenue was realized as follows: 2.6% through contracts with MVM ZRt., 21.5% from the Paks Nuclear Power Plant, 4% from electricity supplier companies, and 23.4% from other customers. In summary, in % of the Company's net sales revenue stemmed from works performed for MVM Group members. 4 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 5

4 Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az OVIT ZRt. sajátos és speciális helyet foglal el az MVM Csoport társaságai között, mivel tevékenységének ellenértéke nem elôre meghatározott tarifa szerint lesz elszámolva, hanem az adott évben részben versenykörülmények között megszerzett, s kivitelezett munkák ellenértékeként kapott árbevételként realizálódik. A társaság nyereségorientáltan mûködik, s így a csoportszintû hatékonyság javítását a jövedelmezôség növelésével szolgálja. OVIT takes a specific and special place among the MVM Group members since the consideration of its activity is not calculated as per predefined tariffs but it is realized as sales revenue received from works acquired and performed in the relevant year, partly under competitive circumstances. The Company operates as a profit-oriented entity and so contributes to group-level efficiency improvement by enhancing its profitability. Finanszírozási tevékenységét a 28. évben is az MVM Csoport finanszírozási szabályainak megfelelôen végezte. A pénzügyi tevékenységek holdingszintû centralizálása érdekében az OVIT ZRt. forráshiányát a tárgyidôszakban az optimalizált hitel- és pénzgazdálkodás, azaz a cash pool-rendszer keretében pótolta. A mûködési folyamatok, a megnövekedett megrendelések teljesítése az év utolsó két napját kivéve egész évben külsô forrás igénybevételét tette szükségessé. Its financing activity was performed in accordance with the financing rules of the MVM Group in 28 as well. In order to centralize financial activities at holding level, OVIT eliminated its resource gap in the reporting period in the framework of its optimized credit and cash management, i.e. through a cash pooling system. The operating processes and fulfilment of the increased number of orders has necessitated use of external resources throughout the year, except its last two days. 28. évi gazdálkodásával hozzájárult az MVM Zrt. középtávú stratégiájának megvalósítását szolgáló intézkedések végrehajtásához. Az MVM Csoport tagjaként az uralmi szerzôdésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Az OVIT ZRt. 28. évi fejlesztési célkitûzéseit azon alapelv szerint alakította ki, hogy az alaptevékenységek optimális ellátásához mindenkor olyan eszközpark álljon rendelkezésre, amely egy idôben eleget tesz a mûködés mûszaki hatékonyságához elengedhetetlen korszerûségi, és a gazdaságosság érvényesüléséhez szükséges megtérülési kritériumoknak. A fejlesztési terv ezen szempontok mentén határozta meg az eszközbeszerzések, értékesítések és selejtezések összetételét és állományát. A beszámolási idôszakban a társaság középtávú beruházási programját az MVM Zrt. elfogadta. By its 28 business management, it has contributed to taking of the actions intended to implement MVM s medium-term strategy. As a member of the MVM Group, the Company has fully complied with its obligations laid down in the Control Agreement. The 28 development objectives of OVIT were set based on the principle of permanent availability of the machinery and equipment necessary for optimum performance of basic activities, which simultaneously complies with the return criteria essential for modernization and economic efficiency required for operational technical efficiency. The composition and amount of assets purchased, sold and sorted out were determined in the development plan on the basis of these aspects. In the reporting period MVM approved the Company s Medium- Term Investment Programme. A vizsgált idôszakban az Integrált Rendszer fejlesztése tovább folytatódott. Az ÉMI-TÜV Süd Kft. auditteam-jei által 28. december 1 4-e között végrehajtott MIR/KIR/MEBIR felülvizsgálati auditok sikeresek voltak. Az auditorok egyetlen eltérést sem rögzítettek, csak javaslatokat, észrevételeket tettek, valamint javasolták a rendszer tanúsítványainak újabb három évre történô meghosszabbítását. Az OVIT ZRt. 28. évi gazdálkodása során teljesítette a célkitûzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak a jövôben arra, hogy a társaság meg tudjon felelni a vevôi igényeinek és a tulajdonosi elvárásoknak. In the period under review development of the Integrated System has continued. The success and results of QMS/EMS/OHSAS supervision audits conducted by the audit teams of ÉMI-TÜV Süd Kft. between 1 and 4 December 28 proved to be successful. The auditors have recorded not a single deviation but they made only proposals and comments and recommended that the certificates of the system should be extended by an additional 3 years. During its 28 business management OVIT has achieved the objectives and has met the requirements to be fulfilled, which might establish Company's ability to comply with customers demands and shareholder expectations in the future. Az OVIT mind a teljesidôs bértömeg, mind pedig a személyi jellegû ráfordítások tekintetében is sikeresen teljesítette az elvárt követelményeket. OVIT has successfully fulfilled the expected requirements both in respect of full-time wage bill and personnel expenses. 6 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 7

5 Az OVIT ZRt. ügyvezetése a 28. évben Management of OVIT ZRt. in 28 BALRÓL JOBBRA HALADVA: Lipniczky Lajos vállalkozási igazgató Király Gyula közgazdasági igazgató Horváth Miklós vezérigazgató 28. április 14-étôl Neukum Zoltán mûszaki igazgató Szabó Attila karbantartási Igazgató 28. május 7-étôl FROM LEFT TO RIGHT: Mr. LIPNICZKY, Lajos Commercial Director Mr. KIRÁLY, Gyula Economic Director Mr. HORVÁTH, Miklós Managing Director from 14 April 28 Mr. NEUKUM, Zoltán Technical Director Mr. SZABÓ, Attila Maintenance Director from 7 May 28 Somogyi István vezérigazgató 28. április 13-áig Managing Director until 13 April június OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 9

6 Az OVIT ZRt. részvényesei (28. december 31.) Shareholders of OVIT ZRt. (31 December 28) Az OVIT ZRt. tisztségviselôi a 28. évben Executives of OVIT ZRt. in 28 Tulajdonos Részvénytulajdon értéke (M Ft) Részvénytulajdon aránya (%) Owner Value of shareholding (million HUF) Ratio of shareholding (%) Magyar Villamos Mûvek Zrt. MVM Zrt. (Hungarian Power Companies) 4 511,9 99,7453 Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorlója: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) Hungarian State,1,2 (shareholder s rights are exercised by: Ministry of Economy and Transport) Önkormányzatok összesen / Local Governments total: 11,51,2545 Az igazgatóság tagjai / Members of the Board of Directors Mr. HAMVAS, István elnök / Chairman Mr. HORVÁTH, Miklós vezérigazgató (28. április 14-étôl) / General Manager (from 14 April 28) Mr. SOMOGYI, István Mr. GONDA, Pál, Dr. Mr. VAVRIK, Antal Mr. CSOM, Gyula, Dr. Mr. TÓTH, József, Dr. Mr. LAJTNER, Tamás, Dr. Mr. PÓNYA, József (28. április 4-éig) / (until 4 April 28) Mr. VINKOVITS, András (28. november 3-áig) / (until 3 November 28) Mr. SÜLI, János Mr. JEN, Sándor, Dr. Mr. HAMVAS, István az igazgatóság elnöke Chairman of the Board of Directors Ebbôl / Of which: A felügyelôbizottság tagjai / Members of the Supervisory Board Biatorbágy önkormányzat / Local Government,65 Érd önkormányzat / Local Government 3,24 Gyôr önkormányzat / Local Government 1,75 Hévíz önkormányzat / Local Government 4,54 Kisigmánd önkormányzat / Local Government,1 1 Paks önkormányzat / Local Government,2 Székesfehérvár önkormányzat / Local Government 1,2 Részvénytôke összesen / Total share capital: 4 522,61 1, Mr. LAVICH, Gábor elnök / Chairman Mr. PELLE, Gábor Mr. HOLLAI, Imre, Dr. Mr. NAGY, István Ottó (28. március 31-éig) / (until 31 March 28) Ms. NÉMETH, Julianna (28. április 13-éig) / (until 13 April 28) Mr. HORVÁTH, József Mr. MILÓ, János (28. április 14-étôl) / (from 14 April 28) Könyvvizsgáló / Auditor Mr. LAVICH, Gábor a felügyelôbizottság elnöke Chairman of the Supervisory Board A társaság tulajdonosi szerkezetében a 28. évben az elôzô évhez viszonyítva változás nem történt. In 28 there was no change in the Company's shareholding structure compared to the previous year. Ernst & Young Kft. Mr. HAVAS, István Ernst & Young 1 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 11

7 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 Társaságunk a 28. évben 46 59,5 M Ft értékesítési nettó árbevételt realizált, mely az elôzô évi értéket 33,5%-kal haladta meg. In 28 our Company realized net sales revenues of HUF 46,59.5 million, which exceeded the previous year s figure by 33.5%. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE NET SALES REVENUES Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását mutatja a mellékelt ábra: The following diagram shows distribution of the net sales revenues by activities as follows: A beszámolási idôszakban az értékesítési tevékenység során realizált árbevétel az a- nyageladás és a tervezés kivételével minden tevékenységi területen nôtt az elôzô évhez képest. A legjelentôsebb árbevétel-növekedés a hálózatszerelés, a szolgáltatások, valamint a késztermék-értékesítés területén következett be (+78,6%, +59,3% és +63,5%). Az összárbevételen belül a szolgáltatások, valamint a hálózatszerelési tevékenység részaránya jelentôsen növekedett (+5,3 százalékpont és +3,2 százalékpont), ugyanakkor a technológiai szerelésé számottevô mértékben csökkent ( 1,4 százalékpont). In the reporting period the sales revenue realized through sales activity has increased compared to the previous year in all fields of activities except sale of materials and designing. The most significant sales revenue increase occurred in the field of network installation, services, and sale of finished products (+78.6%, +59.3% and +63.5%). The proportion of services and network installation within total sales revenues demonstrate a substantial increase (+5.3% and +3.2% resp.) while that of technology installation has substantially diminished ( 1.4%). Egyéb Others Késztermék-értékesítés Sale of finished products Ipari és építôipari beruházás Industrial and building construction projects Szállítás Transport Szolgáltatások Services Hálózatszerelés Network installation Technológiai szerelés Technology installation 12 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 13

8 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in M Ft M HUF Technológiai szerelés Technological installation Hálózatszerelés Network installation Szolgáltatások Services Társaságunk 28. évi termelési értéke az elôzô évhez képest összességében 33,-kal nôtt. Alakulását egyrészt az értékesítési nettó árbevétel volumennövekedése, másrészt a saját termelésû készletek (befejezetlen termelés és félkész termékek) állományváltozásának pozitív értéke határozta meg. A saját teljesítményérték üzletágankénti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: Szállítás Transport SAJÁT TELJESÍTMÉNYÉRTÉK ÜZLETÁGANKÉNTI MEGOSZLÁSA OWN PERFORMANCE FIGURE BY LINES OF BUSINESS Ipari és építôipari beruházás Industrial and building construction projects Egyéb Others The production value of our Company was up 33. in the aggregate compared to the previous year. It was determined partly by the increase in volume of the net sales revenues and partly by the positive change of selfproduced stocks (Work in progress and semifinished products). The following diagram shows distribution of the own performance figure by lines of business: 27. év Year év Year 28 A társasági szintû árbevétel kiemelt piaci szegmensenkénti alakulását mutatja a mellékelt diagram: A megrendelôi körön belül továbbra is a MA- VIR ZRt. a legjelentôsebb vevônk, az összárbevétel 48,5%-a realizálódott ezen a vevôi szegmensen. Az e megrendelésekbôl származó árbevétel társasági szintû árbevételen belüli részaránya mintegy 1 százalékpontos csökkenést mutat az elôzô évhez képest, abszolút értékben azonban jelentôsen, 1-kal növekedett. Második legnagyobb vevônk, a Paksi Atomerômû Zrt. megrendeléseinek teljesítése révén elért árbevétel mind részarányában (+7,4 százalékpont), mind összegében (+13,4%) jelentôsen megnövekedett az elôzô évhez képest, összefüggésben a 28. január 1-jétôl megvalósult szervezeti struktúraváltozással, melynek keretében létrejött a Karbantartási Igazgatóság. Új igazgatóságunk erômûvi karbantartási feladatokat lát el a Paksi Atomerômû, a Vértesi Erômû, a Tatabányai Erômû és az MVM GTER területén. Az áramszolgáltatóktól, valamint az MVM Csoporton kívüli erômûvektôl származó árbevétel sem részarányában, sem összegében nem változott jelentôsen a 27. évi értékekhez képest. A beszámolási idôszakban az áramszolgáltató terület legjelentôsebb megrendelôje az E.ON DÉDÁSZ Zrt. (68,9%) volt. The following diagram shows distribution of company-level sales revenues by priority market segments: MAVIR is still our most significant customer amongst our customers as 48.5% of our total sales revenues were realized in this customer segment. The proportion of the sales revenues arising from its orders within company-level sales revenues shows some decrease compared to the previous year, however, their absolute value has considerably (1) increased. The sales revenues we have achieved through fulfilment of the orders of our second largest customer, Paksi Atomerômû Zrt. (Paks Nuclear Power Plant) have considerably increased both in proportion (+7.4%) and value (+13.4%) compared to the previous year, in association with the organizational restructuring implemented from 1 January 28, as a result of which the Maintenance Division was set up. Our new Division provides for power plant maintenance in the area of the Paks Nuclear Power Plant, the Vértes Power Plant, the Tatabánya Power Plant, and MVM GTER. The sales revenues from electricity suppliers and the power plants beyond the MVM Group have showed no change compared to the 27 figures either in proportion or in value. In the reporting period the most substantial customer of the electricity supply line was E.ON DÉDÁSZ Zrt. (68.9%) M Ft M HUF PIACI SZEGMENSENKÉNTI ÁRBEVÉTEL SALES REVENUES BY MARKET SEGMENTS 19% 5% 14% 58% 2% 27. évi tény Year 27 fact 2% % 4% 3% 22% 48% 3% 28. évi tény Year 28 fact MVM Csoporton kívüli egyéb társaságok Other companies beyond the MVM Group MVM Csoporton kívüli erômûvek Power plants beyond the MVM Group Áramszolgáltatók Electricity supplier companies MVM Csoport többi társasága Other MVM Group Members Paksi Atomerômû Zrt. Paksi Nuclear Power Plant MAVIR ZRt. Hungarian Transmission System Operator Company MVM Zrt. Hungarian Power Companies 14 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 15

9 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A vizsgált idôszakban végzett, legnagyobb árbevételt eredményezô munkáink, a teljesség igénye nélkül, megrendelônkénti részletezettségben a következôk: A MAVIR ZRt. megrendelései / Orders of MAVIR ZRt. (Hungarian Transmission System Operator Company) The following works were performed among others in the period under review, yielding the highest sales revenues, in breakdown by customers: A MAVIR ZRt. megrendelései / Orders of MAVIR ZRt. (Hungarian Transmission System Operator Company) Megnevezés Description Országhatár Albertirsa 75 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, III. ütem Corrosion protection of the supporting structures of the state border Albertirsa 75 kv transmission line 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) 44,8 Megnevezés Description 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) Szombathely Hévíz 4 kv-os távvezeték építés-szerelési munkái, oszlopok és kötôelemek gyártása Construction/installation works of, manufacture of towers and binding units for the Szombathely Hévíz 3 66,5 4 kv transmission line Pécs országhatár (Ernestinovo) 4 kv-os távvezeték építés-szerelési munkái, oszlopok gyártása és kötôelemek szállítása Construction/installation works of, manufacture of towers and binding units for Pécs state border 1 93,8 (Ernestinovo) 4 kv transmission line Felsôzsolca 4/12/35/2 kv-os transzformátor-alállomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukció Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Felsôzsolca 4/12/35/2 kv transformer substation Sajószöged 4/22/12 kv-os transzformátor-állomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukciója Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Sajószöged 4/22/12 kv transformer station Sajóivánka 4/12 kv-os transzformátor-alállomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukciója és kiegészítô munkálatai Primary and secondary 12 kv reconstruction and related works of the Sajóivánka 4/12 kv transformer substation Pécs országhatár (Ernestinovo) 4 kv-os távvezeték alapozási munkái Foundation works of the Pécs state border (Ernestinovo) 4 kv transmission line MAVIR aktív eszközök szállítása MAVIR supply of active devices Albertirsa 75/4 kv-os alállomás 4 kv-os rekonstrukciója, az 1. sz. mezôsor teljes kiépítése és vagyonvédelmi rendszer telepítése 4 kv reconstruction of the Albertirsa 75/4 kv substation, total construction of field line 1 and installation of the property protection system Gyôr 4/22/12 kv-os alállomás 12 kv-os rekonstrukciója 12 kv reconstruction of the Gyôr 4/22/12 kv substation Albertfalva 22/12 kv-os transzformátor-állomás 22 kv-os rekonstrukciós munkái Primary and secondary 22 kv reconstruction of the Albertfalva 22/12 kv transformer station 83,6 826,3 771, 715, 564,3 541,7 434,8 429,5 Martonvásár Paks 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme Corrosion protection of the supporting structures of the Martonvásár Paks 4 kv transmission line Litér Hévíz 4 kv-os távvezeték alapfelújítási munkái Basic renewal of the Litér Hévíz 4 kv transmission line Dunaújváros 22/12 kv-os alállomás 12 kv-os mezôk primer és szekunder rekonstrukciós munkái Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Dunaújváros 22/12 kv transformer substation Tiszalök 22/12 kv-os primer rekonstrukció Primary reconstruction of Tiszalök 22/12 kv Albertirsa Szolnok Békéscsaba 4 kv-os távvezeték szigetelôcsere kivitelezési munkái, tartalékszerelvények szállítása Insulation replacement works of and supply of spare fittings for the Albertirsa Szolnok Békéscsaba 4 kv transmission line Technológiai szünetmentes energiaellátó-rendszer megvalósítása Implementing a technological uninterrupted power supply system Sajószöged 4/22/12 kv-os transzformátor-állomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukcióval kapcsolatos tervezési és elôkészítô munkái Designing and preparatory works related to the primary and secondary 12 kv reconstruction of the Sajószöged 4/22/12 kv transformer station Sajószöged Debrecen 22 kv-os védôvezeték-csere Protective conductor replacement for the Sajószöged Debrecen 22 kv Detk Zugló I. 22 kv-os távvezeték (33 db) alapfelújítása Renovation of 33 foundations of the Detk Zugló I 22 kv transmission line Paks Sándorfalva 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme Corrosion protection of the supporting structures of the Paks Sándorfalva 4 kv transmission line Albertirsa Békéscsaba 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, II. ütem Corrosion protection of the supporting structures of the Albertirsa Békéscsaba 4 kv transmission line stage II Országhatár Albertirsa 75 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, II. ütem ( sz. oszlopok között) Corrosion protection of the supporting structures of the state border Albertirsa 75 kv transmission line stage II (between towers ) 397,2 384,1 34, 32,8 292,9 279,1 275,1 274, 245,1 244,7 236,4 232,6 16 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 17

10 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 Az MVM Zrt. megrendelései / Orders of MVM Zrt. (Hungarian Power Companies) Megnevezés Description Távközlési hálózat- és rendszer-üzemeltetés Telecommunication network and system operation 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) Göd Pomáz Békásmegyer Kaszásdûlô 12 kv-os távvezetéken optikai hálózat építése, és a Paks-Litér 4 kv-os távvezeték (Paks Portál 24. sz. oszlop között) védôvezetô cseréje, II. ütem, tervezése és kivitelezése Construction of an optical network of the Göd Pomáz Békásmegyer Kaszásdûlô 12 kv transmission line and replacement 33,1 of the protective conductor of the Paks-Litér 4 kv transmission line (between Paks Portál tower No. 24) stage II, design and construction 546, A Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései / Orders of the Paks Nuclear Power Plant Megnevezés Description Paksi Atomerômû MOVA-épület multifunkciós átalakítása Multifunction reconstruction of the MOVA building of the Paks Nuclear Power Plant Paksi Atomerômû, fémmegmunkálás Metalwork in the Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômû Sugárvédelmi Ellenôrzô Rendszer Munkahelyi és Technológiai Ellenôrzô Alrendszer (SER-MT) rekonstrukciója Reconstruction works of the Radiation Control System of the Paks Nuclear Power Plant Workplace and Technological Control Subsystem (SER-MT) 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) 743, 642,5 549,1 A Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései / Orders of the Paks Nuclear Power Plant Megnevezés Description A Paksi Atomerômû üzemeltetése során felmerülô villamos- és irányítástechnikai karbantartási feladatok elvégzése Electrical and control engineering maintenance tasks arising from operation of the Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômû 4/12 kv-os alállomás 4 kv-os 3-as mezô szekunder és villamosvédelmi rekonstrukciója Secondary and electrical protection reconstruction of the 4 kv field 3 of the Paks Nuclear Power Plant s 4/12 kv substation 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) A Paksi Atomerômû technológiai rendszerein végzett karbantartási feladatokhoz kapcsolódó hegesztési, technológiai csôszerelési, acélszerkezeti és építészeti, épületgépészeti karbantartási munkák végzése, mûszaki elôkészítési tevékenységek ellátása 923,1 Welding, technological pipe fitting works, steel structure maintenance works and architectural building service engineering works, technical preparatory activities on the technological systems of the Paks Nuclear Power Plant 1 516, , Vegyészeti tevékenység végzése a Paksi Atomerômû Zrt. részére Chemical activities for Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômûben hûtôfejek cseréje 1(-4)TL 1(3) Replacement of cooling heads in the Paks Nuclear Power Plant 1(-4)TL 1(3) Vízkivételi mû 6 kv-os kábelcseréje Replacement of 6 kv cables of the intake work A Paksi Atomerômû 4. blokki turbinák kisnyomású forgórészek 5. fokozatai részleges átlapátozása és vákuumkamrás kiegyensúlyozása Partial replacement of blades of and vacuum chamber equalization of stage 5 of the low-pressure rotors of the turbines in unit 4 of the Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômû 2. blokki turbinák kisnyomású forgórészek 5. fokozati átlapátozása és vákuumkamrás kiegyensúlyozása Replacement of blades of and vacuum chamber equalization of stage 5 of the low-pressure rotors of the turbines in unit 2 of the Paks Nuclear Power Plant 42, 341,4 35,6 235,2 229,5 Erômûvi gépész karbantartási feladatok a Paksi Atomerômûben Power plant machine maintenance tasks in the Paks Nuclear Power Plant 823,6 Egyéb erômûvi megrendelés / Order of other power plants A Paksi Atomerômû 4/12 kv-os alállomás 3KT jelû, ELKSP3-4 típusú SF6-os megszakító cseréje, valamint a 4 kv-os 3-as mezô távvezetéki kicsatlakozásánál zárt szigetelôtárcsák beépítésének kivitelezése és üzembe helyezése 777,5 Replacement of SF-6 break switch of signed 3KT of type ELKSP3-4 of the 4/12 kv substation of the Paks Nuclear Power Plant and installation and commissioning of closed insulating discs at connection of the 4 kv field 3 to the transmission line Megnevezés Megrendelô 28. évi árbevétel (M Ft) Description Customer 28 sales revenue (million HUF) A Vértesi Erômû erômûvi gépészeti karbantartása, építészeti szakipari munkái, készenléti ügyelete Power plant machine maintenance, architectural finishing works, standby duty in the Vértes Power Plant Vértesi Erômû Zrt. 364,1 18 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 19

11 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 Áramszolgáltató társaságok megrendelései / Orders of electricity supplier companies Megnevezés Megrendelôk 28. évi árbevétel (M Ft) Description Customer 28 sales revenue (million HUF) Dunaújváros dél 12/2 kv-os alállomás létesítése Construction of Dunaújváros South 12/2 kv substation Királyegyháza 12/2/1 kv-os alállomás létesítése Construction of Királyegyháza 12/2/1 kv substation E.ON DÉDÁSZ Zrt. 58,7 E.ON DÉDÁSZ Zrt. 276,3 Egyéb megrendelések / Other orders Megnevezés Megrendelôk 28. évi árbevétel (M Ft) Description Customer 28 sales revenue (million HUF) Különféle acélszerkezetek gyártása Manufacture of various steel structures K+G GmbH., Voest Alpine GmbH., Reime Jarlso as, Fabricom GTI, EGE Spol S.R.O., Západoslovnská E. as, Hamon D Hondt sa, SGA GmbH., Stahlbau Günther GmbH., T.C.E.S. SPRL, Alpine-Energie Öst. GmbH., Elektrovod Zilina A.S., Elektrovod Holding A.S.S, ENBW Regional AG, LTB Leitungsbau GmbH., M-KON S.R.O., PÖYRY Energy GmbH., RWE-SYSTEMS AG, VÚEZ A.S., Windisch Steel GmbH ,6 MOL Dunai Finomító villamosenergia-rendszerének üzemeltetése Operation of the MOL Danube Refinery s electricity system Szajoli vontatási alállomás átépítése Reconstruction of the Szajol traction substation Kisigmánd Szélerômû Park alállomás hálózati csatlakozási munkái Network connection works at the Kisigmánd Wind Farm substation Felújítási, karbantartási munkák a MOL Nyrt. Dunai Finomító területén Reconstruction and maintenance works at the MOL Danube Refinery A MÁV Zrt. vontatási alállomásain végzett korszerûsítési munkák Budapest régióban Modernization works at MÁV traction substations in the Budapest region MOL Nyrt. 1 63,6 Siemens Zrt. 867,3 Kaptár Szélerômû Kft. 597,9 Petrolszolg Kft. 391,7 MÁV Zrt. 238,2 2 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 21

12 Vagyoni helyzet Financial Status AZ ESZKÖZÁLLOMÁNY ALAKULÁSA ASSETS A 28. december 31-ei számviteli zárást követôen a társaság mérlegfôösszege ,4 M Ft, amely 22,8%-kal magasabb a bázisév záró értékéhez viszonyítva, a változást alapvetôen a forgóeszközök jelentôs, abszolút értékû növekedése eredményezte. A befektetett eszközök záró értéke 8,7%-kal, az aktív idôbeli elhatárolásoké pedig 38,7%-kal nôtt. The balance-sheet total of our Company after the annual closing as at 31 December 28 was HUF 19,459.4 million, which exceeded the reference year s closing balance by 22.8%. This increase was attributable to the considerable increase of current assets in absolute value. The closing balance of Fixed assets and Prepaid expenses and accrued income grew 8.7% and 38.7%, respectively FÔ MÉRLEGTÉTELEK ALAKULÁSA CHANGE OF MAIN BALANCE-SHEET ITEMS Az eszközoldal fô mérlegtételeinek megoszlási viszonyszámait a nyitó állományhoz hasonlítva a mellékelt ábra mutatja: A forgóeszközök állományának változását szemléltetik a következô grafikonok: The following diagrams show the change in Current assets: Distribution of the main balance-sheet items of assets compared to the opening balance is shown in the following diagram: % 8 92% M Ft M HUF 74% 26% 23% 27. dec. 31. tény facts as of dec. 31. tény facts as of Aktív idôbeli elhatárolások Prepayments and accrued income Forgóeszközök Current assets Befektetett eszközök Fixed assets 77% Pénzeszközök Cash and cash equivalents Követelések Receivables Készletek Inventories 2 M Ft M HUF 7% 27. dec. 31. tény facts as of % 28. dec. 31. tény facts as of FORGÓESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA CHANGE IN CURRENT ASSETS 22 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 23

13 Vagyoni helyzet Financial Status Vagyoni helyzet Financial Status M Ft M HUF KÉSZLETÉRTÉKEK ALAKULÁSA CHANGE OF INVENTORIES 35% 35% 27. dec. 31. tény facts as of Készletekre adott elôlegek Advances on inventories Befejezetlen termelés és félkész termékek Work in progress and semi finished products Áruk (közvetített szolg. göngyölegek) Goods (mediated services, packaging) Anyagok Materials 2% 3 2 3% 46% 28. dec. 31. tény facts as of A bázisév tényadataihoz képest a legjelentôsebb százalékos mértékû növekedés a készletek állományában következett be. A termelési folyamatok ellátásához szükséges készletállomány értékének elôzô évvel összehasonlított változását alapvetôen a tevékenységeink zavartalan biztosításához szükséges anyagkészlet, az áruk között nyilvántartott közvetített áruk és szolgáltatások, valamint a befejezetlen termelés és félkész termékek állománynövekedése idézte elô. A göngyölegek állománya az év közben végrehajtott, fôként kábeldob-selejtezések hatására csökkent. A készletértékek összetevônkénti alakulását a mellékelt ábra mutatja: A különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzôdéses kapcsolataink révén keletkezett, valamint az MVM Csoport tagjaival szemben fennálló követeléseink elôzô évhez viszonyított együttes részaránya ugyan csökkenést mutat, azonban a vizsgált idôszak végén ezen állomány záró értéke 7,8%-kal nôtt a már számlázott, de a mérleg fordulónapjáig még nem esedékes teljesítésekbôl, illetve az év utolsó napján meglévô cash pool-követelésállományból adódóan. A szolgáltatásokra adott elôleg, a vevôktôl kapott elôlegek áfaelszámolása, az iparûzési adó elszámolása, és az egyéb ki nem emelt különféle követelések változásának hatására az egyéb követelések állománya is növekedett. The most substantial increase in percentage has occurred in Assets compared to the reference year s figures. The change of the value of inventories necessary for manufacturing processes compared to the previous year has been caused by the increase of stocks of materials required for our smooth operation, Mediated goods and services stated among Goods, as well as Work in progress and semifinished products. The value of Packaging has diminished as a result of scrapping carried out during the year (mainly cable-drums). The attached diagram shows the change of Inventories by components: The aggregate proportion of our receivables arisen through our various supply, contract, service and other contractual relationships and from MVM Group members compared to the previous year shows a decrease, however, its closing balance value was up 7.8% at the end of the period under review as a result of performance already invoiced but not falling due until the balance-sheet date and of the cash pool receivables as at the last day of the year. As a result of statement of VAT on Advances on services and Advances from customers, statement of the local business tax and the change of various receivables not specified, Other receivables have also increased. Befektetett eszközeink állománya 8,7%-os növekedést mutat a 28. év nyitó értékéhez viszonyítva. A bázis- és tárgyidôszaki állomány megoszlását a mellékelt ábra szemlélteti: Az immateriális javak 28. évi záró állományában 52%-os növekedést figyelhetünk meg. Ez a változás a vagyoni értékû jogok, túlnyomórészt szoftverek és licencdíjak beszerzésébôl adódott. 28. október 31-én megkezdôdött az OVIT Intranet mint belsô kommunikációs rendszer általános alkalmazása is, annak érdekében, hogy társaságunk munkavállalói teljes körû információkat kapjanak a céget, az MVM Csoportot és az iparágat érintô változásokról és lehetôségekrôl, és hozzáférjenek a társaság legfontosabb dokumentumaihoz. Az ingatlanok nettó értéke 4,6%-kal nôtt. Pakson az új feladatok ellátása érdekében az év folyamán sor került a megmunkáló mûhely és az irodaépület használatba vételére, továbbá Tatabányán a tûzivíz-vezeték építése is befejezôdött. A mûszaki berendezések, gépek és jármûvek állománya 5,3%-kal növekedett a beszámolási idôszak végére. 28-ban szerszámokat, mûszereket, emelôgépeket, szállítóeszközöket és munkagépeket szereztünk be és aktiváltunk. Több szállítóeszközt értékesítettünk, ipari eszközöket és metrológiai mûszereket selejteztünk. Our Fixed assets shows a 8.7% increase compared to the 28 opening value. The attached diagram reflects distribution of assets in the reference period and in the current period: The 28 closing balance of Intangible assets showed a 52% increase. This change is attributable to the purchase of Concessions and similar rights and assets, mostly software and royalties. On 31 October 28 OVIT Intranet started to be genereally used as an internal communication system, enabling our Company s employees to receive comprehensive information about the changes and opportunities affecting the Company, the MVM Group and the industry, and to access the Company's most important documents. The net value of the real estates grew by 4.6%. For the purposes of performing new tasks, a machining workshop and an office building have been delivered in Paks during the year and the construction of the fire water system has been completed in Tatabánya. By the end of the reporting period, Technical equipment, machinery and vehicles grew by 5.3%. In 28 some tools, instruments, elevating machines, transport facilities and machines were purchased and capitalized. Several transport facilities were sold and certain industrial devices and metrology instruments were sorted out BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA DISTRIBUTION OF ASSETS 4% 47% M Ft 27. dec. 31. tény M HUF facts as of % 9% 39% 45% 28. dec. 31. tény facts as of Befektetett pénzügyi eszközök Financial investments Immateriális javak Intangible assets Beruházások, felújítások Capital expenditure Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Other equipment, fittings, vehicles Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Technical equipment, machinery, vehicles Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok Real estate and related rights 24 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 25

14 Vagyoni helyzet Financial Status Vagyoni helyzet Financial Status Az aktiválást meghaladó értékcsökkenés elszámolása következtében, valamint az értékesítések és selejtezések hatására az egyéb berendezések, felszerelések és jármûvek záró értéke 5,3%-os csökkenést mutat az elôzô évi záró állományhoz képest. A még üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, azaz a befejezetlen beruházások záró állománya mintegy ötszörösére növekedett a nyitó értékhez viszonyítva. Ennek oka, hogy több telephelyünkön az ingatlanberuházások még folyamatban vannak, az MVM Csoport egységes beléptetô rendszerének kialakítása társaságunknál még nem fejezôdött be, valamint év végéig a megvásárolt Tatra autódaru aktiválására még nem került sor. A beruházási elôlegek 28. évi záró értéke 4,7 M Ft. A befektetett pénzügyi eszközök állományában 13,8%-os növekedés következett be. Az OVIT a tárgyévben is biztosította munkavállalói részére a kedvezményes kamatozású kölcsön igénybevételét, amelyet lakásvásárlás és felújítás céljára használhattak fel. As more assets were depreciated than capitalized and as a result of sale and scrapping, the closing balance of Other equipment, fittings and vehicles shows a 5.3% decrease compared to that of the previous year. The closing balance of tangible assets not yet commissioned, i.e. investments in progress, has increased some five times compared to the opening value. It can be explained by the fact that real estate investments are still in progress in our several places of business, installation of the MVM Group s uniform access control system has not yet been completed, and the Tatra crane truck purchased has not been capitalized until the end of the year. The 28 closing value of Advances on capital expenditure is HUF 4.7 million. The balance of Financial investments grew by 13.8%. OVIT provided its employees with preferential interest-bearing loan facilities available for the purchase and renewal of homes in the period under review as well. A FORRÁSOK ALAKULÁSA A 27. december 31-ei és a 28. december 31-ei mérési idôpontok között társaságunk forrásállományában a mellékelt ábrán feltüntetett változások következtek be: Összes kötelezettségünk állománya 36,4%-kal magasabb a 27. év záró értékénél. A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyidôszaki záró értéke 38,6%-kal nôtt, ezen belül a szállítók állománya 87,4%-kal növekedett. Ezzel ellentétben a kapcsolt vállalkozásokkal szemben felmerült, fizetési határidôn belüli, rövid lejáratú kötelezettségeink 17,-kal csökkentek. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség záró értéke szintén csökkent, 41,7%-kal. A várható kötelezettségekre és jövôbeni költségekre képzett céltartalékok záró állománya 18%-kal magasabb a megelôzô év záró értékénél. A saját tôke záró állománya abszolút értékben az adózott eredmény osztalékként való kifizetése következtében változatlan, csak a belsô összetételben történt változás a fejlesztésitartalék-képzés hatására. A beszámolási idôszakban is történt fejlesztésitartalék-lekötés, ez az érték az adózás elôtti eredmény 48%-ának felel meg. LIABILITIES AND STOCKHOLDERS EQUITY In the reference period between 31 December 27 and 31 December 28, the following changes have occurred in our Company s Liabilities and stockholders equity: Our total Liabilities were 36.4% higher than the 27 closing figure. The closing figure of Short-term liabilities in the period grew by 38.6%, of which Trade creditors reflected a 87.4% increase. On the contrary, our Shortterm liabilities to subsidiary undertakings not yet overdue have diminished by 17.. The closing figure of Other short-term liabilities has also diminished (41.7%). The closing balance of Provisions accumulated for expected liabilities and future costs was 18% higher than that of the previous year. The closing balance of Stockholders equity has not changed in absolute value due to distribution of the after-tax profits as dividends and only its internal composition has changed as a result of accumulation of development reserves. Development reserves were committed also in the reporting period, corresponding to 48% of Pre-tax profit M Ft M HUF FORRÁSÁLLOMÁNY-VÁLTOZÁS CHANGES IN LIABILITIES AND EQUITY 3% 6% 36% 27. dec. 31. tény facts as of % 68% 29% 28. dec. 31. tény facts as of Egyéb (céltartalék, passzív idôbeli elhatárolás) Others (Provisions, Accruals, and Deferred income) Rövid lejáratú kötelezettségek Short-term liabilities Hosszú lejáratú kötelezettségek Long-term liabilities Saját tôke Stockholders equity 26 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 27

15 Vagyoni helyzet Financial Status Az eszközök mobilitásának és a kötelezettségek esedékességének minôsítése alapján az alábbi négyfokozatú likviditási mérleg állítható össze: According to the qualification of the mobility of assets and due dates of liabilities, the following four-stage liquidity balance can be compiled: Eszközök Assets as of Kötelezettségek Liabilities as of Eszközök Assets as of M Ft M HUF Likvid eszközök/ Azonnal esedékes kötelezettségek Liquid assets/ Current liabilities Mobil eszközök/ Rövid idôn belül esedékes kötelezettségek Mobile assets/ Short-term liabilities Mobilizálható eszközök/ Hosszú lejáratú kötelezettségek Mobilizable assets/ Long-term liabilities Immobil eszközök/ Vissza nem fizetendô források Immobile assets/ Non-repayable resources Kötelezettségek Liabilities as of NÉGYFOKOZATÚ LIKVIDITÁSI MÉRLEG FOUR-STAGE LIQUIDITY BALANCE A szállítókkal, valamint a kapcsolt és az egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásokkal szemben felmerült kötelezettségek igen jelentôs (55%) növekedésének hatására a rövid idôn belül esedékes kötelezettségek 28. évi értéke meghaladta a mobil eszközök záró értékét. A vissza nem fizetendô források állománya 2-kal magasabb, mint az immobil eszközöké, melynek oka a céltartalékok záró állományának elôzô évhez viszonyított növekedése. A likvid és mobilizálható (vásárolt és saját termelésû készletek, készletekre adott elôlegek) eszközök továbbra is meghaladták az azonnal esedékes, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségeink értékét. As a result of the remarkable (55%) increase in the liabilities to suppliers, as well as to subsidiary and other associated undertakings, the 28 figure of the short-term liabilities exceeded the closing figure of Mobile assets. The balance of Non-repayable resources is 2 higher than that of Immobile assets, attributable to the increase of the closing balance of provisions compared to that in the previous year. The value of liquid and mobilizable assets (purchased and self-produced stocks, advances on inventories) still exceeds the value of our current and long-term liabilities. 28 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 29

16 Pénzgazdálkodás Cash management Pénzgazdálkodás Cash management BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK IDÔBELI ALAKULÁSA TEMPORAL CHANGE IN REVENUES AND EXPENSES Társaságunk pénzgazdálkodási tevékenységét a 28. évben is az MVM Csoport finanszírozási szabályainak megfelelôen végezte, likviditáshiányát az MVM Csoport cash poolrendszerén belül pótolta, valamint a pozitív egyenlegek utáni kamatjóváírások is ezen rendszer keretein belül képzôdtek. Our Company continued to carry out cash management in 28 in accordance with the financing rules of the MVM Group and has eliminated its liquidity shortage through MVM Group s cash pool system and the interest credited on positive balances were accumulated within the framework of that system. A bevételek és kiadások idôbeli alakulását a következô ábra szemlélteti: The following diagram shows the temporal change in revenues and expenses: Az elôzô évhez képest a kiadások 4,4%-kal, a Expenses and financially realized revenues ex- pénzügyileg realizált bevételek pedig 39,3%-kal növekedtek. ceeded the previous year s figures by 4.4% and 39.3%, respectively. Készpénz- és bankbetétállományunk a 27. december 31-ei állományhoz viszonyítva csökkent. Társaságunk 28. évi pénzáramlásának elôzô két évvel összehasonlított változását tükrözik az alábbi oszlopdiagramok: Our cash balance and bank deposits have diminished compared to those as at 31 December 27. The following diagrams reflect the change of our Company s 28 cash flow compared to the previous two years: A bevételek január, július és december hónapokban haladták meg a kiadásokat, az év folyamán összességében 1,2%-kal volt magasabb a pénzügyileg realizált bevételek összege a kiadások értékénél. A legmagasabb pozitív irányú eltérés december hónapban mutatkozott, az év közbeni részszámlázási lehetôségek csökkenésének következtében. A legjelentôsebb negatív irányú eltérés áprilisban következett be. OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report Bevétel Revenues -5 Kiadás Expenses December December November November Október October Szeptember September Augusztus August Július July Június June Május May Április April Március March Február February Január January 2 3 TWO YEAR 5 12 M Ft M HUF ÉVI PÉNZÁRAMLÁS VÁLTOZÁSA 28 CASH FLOW COMPARED TO THE PREVIOUS M Ft M HUF The revenues exceeded expenses in January, July and December. The amount of financially realized revenues was 1.2% higher than the amount of expenses during the year in the aggregate. The largest positive difference was shown in December as result of the reduced opportunity for issue of interim invoices during the year. The largest negative difference occurred in April. 26. évi tény Year 26 fact 27. évi tény Year 27 fact 28. évi tény Year 28 fact Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Ordinary cash flow Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Investment cash flow Pénzügyi mûveletekbôl származó pénzeszközváltozás Financial cash flow Pénzeszközök változása Cash flow OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 31

17 Jövedelmezôség Profitability Társaságunk 28. évi adózás elôtti eredménye 53,8 M Ft, a fô tényezôk alakulását az alábbi diagram mutatja: Üzemi eredmény Operating profit/loss Pénzügyi eredmény Financial profit/loss Rendkívüli eredmény Extraordinary profit/loss ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY ÖSSZETEVÔINEK ALAKULÁSA CHANGE OF COMPONENTS OF PRE-TAX PROFIT In 28 our Pre-tax profit was HUF 53.8 million and its main components are shown in the following diagram: M Ft M HUF 27. évi tény Year 27 fact 28. évi tény Year 28 fact Értékcsökkenési leírás Depreciation Bérjárulékok Social security and other contributions Személyi jellegû egyéb kifizetések Other personal costs Bérköltség Wages and salaries Közvetitett szolgáltatások értéke Cost of mediated services Eladott áruk beszerzési értéke Cost of goods sold Egyéb szolgáltatások értéke Cost of other services Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Cost of material-type services consumed Anyagköltség Cost of materials A vizsgált idôszakban felmerült költségek költségnemi megoszlását a bázisidôszakkal összehasonlítva a mellékelt ábra szemlélteti: The attached diagram shows distribution of costs arisen in the period under review by cost types and in comparison to the reference year: % 2% 3% 12% 5% 3% 12% 36% A 28. évi termelési költségeink értéke összességében az elôzô évhez viszonyítva 38,8%-kal magasabb, összefüggésben rendelés-állományunk változásával. A beszámolási idôszakban a 27. évhez viszonyítva a legjelentôsebb volumenváltozás az eladott áruk beszerzési értékénél, az igénybe vett anyagjellegû szolgáltatásoknál és a közvetített szolgáltatásoknál következett be. Összetételét tekintve a tárgyidôszaki összköltségen belül az egyes költségnemek részaránya nem változott jelentôsen a bázisévhez képest. In the aggregate, the 28 value of our costs of production was 38.8% higher than in the previous year, in association with the changes of our order portfolio. The most substantial change of volume in the reporting period compared to 27 appeared at Cost of goods sold, Cost of material-type services consumed and Mediated services. As to composition, the proportion of individual cost types has not changed considerably within the Total costs of the period compared to the reference year M Ft M HUF 35% 8% 25% 27. évi tény Year 27 fact 9% 23% 28. évi tény Year 28 fact KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMI MEGOSZLÁSA DISTRIBUTION OF COSTS 32 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 33

18 Humánpolitikai tevékenység Human policy activity LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS HEADCOUNT AND WAGE MANAGEMENT Társaságunknál a szervezet tevékenységében résztvevôk létszáma alapvetôen a mûszaki feladatok végrehajtásához szükséges erôforrásigényeknek megfelelôen alakult, figyelembe véve az MVM Csoporton belüli létszámátadások hatásait. The headcount of the staff participating in our Company's activity reflected the resources needed for technical activities, allowing for the effects of staff transfers within the MVM Group. Az átlaglétszám alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: The following chart shows the changes in average headcount: Megnevezés 27. évi tény / 27 fact 28. évi tény / 28 fact Description fô/persons % fô/persons % Teljes idôben foglalkoztatott létszám Full-time staff Nem teljes idôben foglalkoztatott létszám Non full-time staff A szervezet tevékenységében részt vevôk száma Headcount of the staff who participate in the Company's activities , , , , , , A fluktuáció szakképzettség szerinti megoszlását a következô grafikon mutatja: The following diagram shows distribution of fluctuation according to vocational qualification: SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI LÉTSZÁMVÁL- TOZÁS DISTRIBUTION OF FLUCTUATION ACCORDING TO VOCATIONAL QUALIFICATION 5 Belépôk Entering Fô Persons Felsôfokú Higher Középfokú Secondary Szakmunkás Skilled worker Egyéb Other Kilépôk Leaving 34 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 35

19 Humánpolitikai tevékenység Human policy activity Humánpolitikai tevékenység Human policy activity Fô / Persons ÉLETKOR SZERINTI LÉTSZÁMVÁLTOZÁS HEADCOUNT CHANGES ACCORDING TO AGE 3 évnél fiatalabb Age below év között Age 3 5 Belépôk Entering Kilépôk Leaving 5 év felett Age above 5 A szakképzettség szerinti létszámmozgást vizsgálva a legnagyobb eltérés a belépôk és a kilépôk száma között a szakmunkás munkavállalók körében, a legalacsonyabb pedig a felsôfokú végzettségû munkavállalók körében következett be. A létszámmozgás 28-ban a középfokú végzettségû munkavállalók esetében volt a legmagasabb. Az életkor szerinti létszámváltozást tekintve a legnagyobb eltérés a belépôk és a kilépôk száma között a 3 és 5 év közöttiek esetében figyelhetô meg, míg az 5 év feletti munkavállalók vonatkozásában a legkisebb az eltérés. A teljesidôs létszámra vetített fluktuáció (1) is e korosztálynál a legalacsonyabb. 28. december 31-én a szervezet tevékenységében résztvevôk átlagéletkora 42,5 év volt. Az MVM Csoport tagvállalataira 26. január 1-jétôl bértömeg-szabályozás érvényesül. Ezen belül a teljes munkaidôs bérköltség, valamint a személyi jellegû ráfordítások éves értéke a társaság közgyûlése által jóváhagyott. Figyelembe véve tevékenységünk jellegét, a tulajdonos döntése alapján az OVIT ZRt. az MVM Csoporton belül azon speciális társaságcsoportba tartozik, amely nem létszámcsökkenéssel, hanem jövedelmezôségének növelésével szolgálja a csoportszintû hatékonyság javítását. A személyi jellegû ráfordítások mértéke, illetve kifizethetôsége a személyi jellegû költségekre vetített adózás elôtti nyereség mutató elvárt mértékének teljesítéséhez kapcsolódik. When reviewing headcount movements according to qualification, the greatest difference is between the number of entering and leaving employees amongst skilled workers and the smallest difference can be observed amongst employees with higher qualification. In 28 the greatest headcount movement occurred amongst employees with medium qualification. As concerns headcount changes according to age, the greatest difference can be observed between the number of entering and leaving employees between 3 and 5 years while the difference is the smallest amongst employees above 5. The fluctuation of full-time staff (1) is the lowest at this age group. On 31 December 28 the average age of those who participated in the Company's activity was 42.5 years. The MVM Group members have been subject to wage bill regulation since 1 January 26 of which full-time personnel wages and the annual amount of personnel expenses were approved by the Company s General Meeting. Taking the nature of our activities into account and according to the owner s decision, OVIT belongs to the special group of companies within the MVM Group which serves Group-level efficiency improvement by enhancing its profitability rather than by staff reduction. The value of personnel expenses and their eligibility for payment depend on fulfilment of the anticipated index of pre-tax profit / personnel costs. M Ft / M HUF A társaságcsoport-szintû megállapodás értelmében az OVIT 28. január 1-jei hatállyal átlagosan 7,5% mértékû alapbérfejlesztést hajtott végre. JÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK A vizsgált idôszakban a társaságnál mûködô érdekképviselettel kötött megállapodásnak megfelelôen lett megállapítva a munkavállalóknak nyújtandó jóléti és szociális juttatások rendszere és mértéke. A jóléti és szociális kiadások elôzô évhez viszonyított változását az alábbi ábra szemlélteti: Sport- és kulturális támogatás Sport and cultural contributions Életbiztosítás Life insurance Önsegélyezô pénztári támogatás Mutual fund contributions Egészségpénztári támogatás Health fund contributions According to the Company s Group-level agreement, the Company implemented an average basic wage increase of 7.5% with effect from 1 January 28. WELFARE AND SOCIAL BENEFITS In the period under review the scheme and rates of welfare and social benefits to be granted to employees were established in accordance with the agreements with the Company's trade association. The change of welfare and social benefits compared to the previous year is reflected in the following diagram: Nyugdíjpénztári támogatás Pension fund contributions Segélyek Aid Üdültetés Holiday contributions JÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK ELÔZÔ ÉVHEZ VISZONYÍTOTT VÁLTOZÁSA Év végi ajándék és ajándékutalványok Year-end presents and gifts Ajándék a munkavállalók gyermekei részére Gift for employees children 27. évi tény Year 27 fact 28. évi tény Year 28 fact Iskolakezdési támogatás Schooling contributions Foglalkoztatásegészségügy Occupational health, medical service Munkába járás utazási költségtérítés Commutation travelling cost refund Étkezési hozzájárulás Meal contribution CHANGE OF WEFARE AND SOCIAL BENEFITS COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR 36 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 37

20 Integrált rendszer Integrated System A 28. év gazdasági feladatainak sikeres végrehajtásához társaságunk szervezeti egységei eredményesen mûködtették az Integrált Rendszert. A napi feladatok teljesítése során a rendszerdokumentumokban rögzített követelményekkel együtt kezelve, teljesítették a minôségi-környezetvédelmi és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEB) elvárásokat. A szervezeti egységek tevékenységébe eredményesen épültek be a környezetirányítási és MEB-cselekedetek. Our Company s organizational units have efficiently operated the Integrated System for successful implementation of our 28 business operations. The quality-environmental and occupational health and safety (OHSAS) requirements, including the requirements laid down in the documents of the System, have been met during our daily operations. The environment management (EMS) and OHSAS actions have been efficiently integrated into our organizational units activities. A 28. január 1-jével hatályba léptetett Szervezeti és Mûködési Szabályzatban foglaltak szerint a karbantartási tevékenységek folyamataival bôvült a társaság szervezete és szélesedett tevékenységi köre. Az Integrált Rendszer háromszintû rendszerdokumentumainak körében több lépcsôben került sor a karbantartási folyamatok szabályozásainak elkészítésére, jóváhagyására, bevezetésére, illetve ezek belsô auditokon történô felülvizsgálatára. Az új szervezeti egység tevékenységeinek felülvizsgálata a 28 februárjában lefolytatott Paksi Atomerômû Zrt. NAT minôsítô eljáráson pozitív eredménnyel zárult. According to the Rules of Organization and Operation entered into force as of 1 January 28, the Company s organization has been extended by maintenance processes and its scope of activities has become wider. Included in the three-level documents of the Integrated System, the rules for maintenance processes have been elaborated, approved, introduced and reviewed at internal audits in several stages. Review of the activities of the new organizational unit was closed with a favourable result at the Paksi Atomerômû Zrt. NAT qualification procedure conducted in February 28. Az Integrált Rendszer 28. évi auditterve szerint lefolytatott belsô auditok igazolták, hogy a társaság szervezeti egységei szintjén sikerült egy olyan belsô szervezettséget elérni, amely a rendszer hatékony mûködtetésével bizonyítja az összes érdekelt fél számára az OVIT ZRt. felkészültségét, képességét, a minôségi, környezeti MEB-követelmények iránti elkötelezettségét. Az IR továbbfejlesztése során a szervezeti és mûködési változások mellett az új MSZ 281:28. szabványi követelményeket is meghatározták. Sikeresen zárultak az ÉMI-TÜV Süd Kft. által, 28. december 1 4-e között lefolytatott MIR/KIR/MEBIR megújító auditok. A TÜV-auditteamek a felülvizsgálatok során egyetlen eltérést sem rögzítettek, csak javaslatokat, megállapításokat tettek, valamint javasolták a rendszer tanúsítványainak újabb három évre történô meghosszabbítását. Az OVIT az IR mûködésének hatékonyságát a 28. novemberi Integrált Rendszer tanácsülésén vizsgálta. Az év során lefolytatott vevôi auditok, adott minôsítések igazolták, hogy az érintett szervezeti egységek teljesítménye folyamatosan megfelelt a vevôi elvárásoknak. The internal audits carried out according to the 28 Integrated System audit plan confirmed that such an internal organization could be achieved at the level of the Company s organizational units which prove, by efficient operation of the System, OVIT's preparedness, ability, and commitment to quality and environmental OHSAS requirements for all parties concerned. When developing IR further, the new requirements of the MSZ 281:28 standards have been determined in addition to the changes in organization and operation. The QMS/EMS/OHSAS supervision audits conducted by the audit teams of ÉMI-TÜV Süd Kft. between 1 and 4 December 28 proved to be successful. The TÜV audit teams have recorded not a single deviation but they made only proposals and comments and recommended that the certificates of the system should be extended by an additional 3 years. OVIT reviewed the efficiency of IR operation at the meeting of the Integrated System Board held in November 28. The customer audits conducted during the year confirmed that performance of the units concerned continuously complied with customer requirements. 38 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 39

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Éves. jelentés Annual Report. www.ovit.hu. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3202 Fax: (+36-1) 415-5810 pr@ovit.

Éves. jelentés Annual Report. www.ovit.hu. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3202 Fax: (+36-1) 415-5810 pr@ovit. Éves jelentés Annual Report 27 H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) 414-322 Fax: (+36-1) 415-581 pr@ovit.hu www.ovit.hu www.ovit.hu 4 Az Igazgatóság beszámolója a 29 Pénzgazdálkodás 4

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Éves jelentés Annual Report. OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.

Éves jelentés Annual Report. OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit. 29 Éves jelentés Annual Report OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) 414-32 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.hu KÖSZÖNTÔ WELCOME Tartalom Contents 2 3 Köszöntô Welcome

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Éves Jelentés Annual Report

Éves Jelentés Annual Report 2012 Éves Jelentés Annual Report 2012 KÉPEKBEN 2012 IN PICTURES Február ı February Március ı March Április ı April Január ı January Január ı January Május ı May Távvezeték-bontási munka a ciprusi Moni

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT Tartalomjegyzék Table of Contents 2. Tartalomjegyzék Table of Contents Köszöntő 3 Greetings Az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának beszámolója a -es üzleti évről 6 Annual Report of

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. Statisztikai számjel: 10197879-6512-114-01 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése 2001.12.31 2002.12.31 a b c d e 1 Pénzeszközök 12 064 35 449 2 Állampapírok

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves jelentés. www.ovit.hu

Éves jelentés. www.ovit.hu www.ovit.hu Felelôs kiadó/responsible for publication Mr. GOPCSA, Péter vezérigazgató/managing Director Felelôs szerkesztô/responsible for editing Mrs. LENGYEL, Enikô kommunikációs osztályvezetô/head of

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt

www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt Felelős kiadó / Responsible for publication Mr. GOPCSA, Péter vezérigazgató / General Director Felelős szerkesztő / Responsible for editing Mrs. LENGYEL, Enikő kommunikációs

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben