ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT"

Átírás

1 H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) Fax: (+36-1) ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 28

2 Éves jelentés A n n u a l R e p o r t Éves jelentés 28 Annual Report tartalom content Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az OVIT ZRt. ügyvezetése a 28. évben Management of OVIT ZRt. in 28 Az OVIT ZRt. részvényesei (28. december 31.) Shareholders of OVIT ZRt. (31 December 28) Az OVIT ZRt. tisztségviselôi a 28. évben Executives of OVIT ZRt. in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in Vagyoni helyzet Financial Status Pénzgazdálkodás Cash management 33 Jövedelmezôség Profitability Az eszközállomány alakulása Assets A források alakulása Liabilities and stockholders equity Humánpolitikai tevékenység Human policy activity Létszám- és bérgazdálkodás Headcount and wage management Jóléti és szociális ellátások Welfare and social benefits Integrált Rendszer Integrated System TÁBLÁZATOK TABLES 1 Az OVIT ZRt. részvényesei Shareholders of OVIT ZRt. 11 Az OVIT ZRt. tisztségviselôi Executives of OVIT ZRt. 16 MAVIR ZRt. megrendelések Orders of MAVIR ZRt. 18 MVM Zrt. megrendelések Orders of MVM Zrt. 19 Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései Orders of the Paks Nuclear Power Plant 19 Egyéb erômûvi megrendelés Order of other power plants 2 Áramszolgáltató társaságok megrendelései Orders of electricity supplier companies 2 Egyéb megrendelések Other orders 35 Az átlaglétszám alakulása Changes in average headcount 4 Környezetvédelem Environmental protection A kiadásért felel Responsible for publication Mr. HORVÁTH, Miklós vezérigazgató managing director Grafikai tervezés és kivitelezés Design & preprint Dió Stúdió Fotó Photos Mrs. MÁTÉNÉ LENGYEL, Enikô; Ms. MOLDOVÁN, Szilvia; Mr. POLÓNYI, László; Mrs. RÉTI, Dóra Példányszám Printed number Magyar és angol nyelven Hungarian and English 4 db/pieces Nyomtatás Printing Ovit ZRt. Házinyomda Ovit ZRt Printing House Munkaszám Work number Baleseti és biztonsági helyzet Accidents and safety Szervezeti felépítés Company Structure

3 Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az OVIT ZRt. 28. április 4-ei közgyûlése a társaság 28. évi üzletpolitikáját a piaci tevékenységre, az adózás elôtti eredményre, a hatékonysági mutató elvárt mértékére, az Uralmi Szerzôdésben foglaltakra, a beruházásokra, a humán erôforrások hatékonyságának növelésére, valamint a finanszírozásra vonatkozó kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el. The General Meeting of OVIT ZRt. held on 4 April 28 adopted the Company s 28 business policy with the supplements to and requirements for its market activity, pre-tax profit, the rate of anticipated efficiency indicator, the provisions of the Control Agreement, the capital investments, enhancement of the efficiency of human resources, as well as financing. A társaság 28. évi tevékenységének eredményei a tulajdonosi elvárások maradéktalan teljesítését mutatják. Az OVIT ZRt. az év folyamán megôrizte gazdálkodási pozícióját, pénzügyi stabilitását, és tovább javította jövedelmezôségét. The 28 results of the Company s activities reflect that all shareholder expectations have been fully met. During the year the Company has preserved its business management position and financial stability and has further improved its profitability. A megrendelôk által a szerzôdésekben foglalt követelményeket a társaság mind a mûszaki tartalom, mind a határidôk, mind pedig a minôség tekintetében sikeresen teljesítette. Kedvezô tényezô a 29. évi gazdálkodás vonatkozásában, hogy több, 28-ban megkötött szerzôdés a beszámolási idôszakot követô években is folytatódó munkákat tartalmaz. A bázisévhez hasonlóan a társaság megrendelôi körén belül a 28. évben is a MAVIR ZRt. meghatározó szerepe érvényesült, a társasági szintû értékesítési nettó árbevétel 48,5%-a realizálódott ezen a piaci szegmensen. Az értékesítési nettó árbevétel további 2,6%-a az MVM Zrt.-vel kötött szerzôdések révén, 21,5%-a a Paksi Atomerômûtôl, 4%-a az áramszolgáltató társaságok, 23,4%-a pedig az egyéb megrendelôk körében realizálódott. Összességében, 28-ban a társaság értékesítési nettó árbevételének 75,6%-a származott az MVM Csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítésébôl. The contractual requirements defined by customers have been met by the Company successfully in terms of technical specification, deadlines and quality alike. It is a favourable trend in the 29 business management that several contracts concluded in 28 include works to be continued also in the years following the reporting period. Similarly to the reference year, in 28 MAVIR Zrt. still plays a dominant role amongst the Company s customers and 48.5% of the Company-level net sales revenue were realized in this market segment. The remaining net sales revenue was realized as follows: 2.6% through contracts with MVM ZRt., 21.5% from the Paks Nuclear Power Plant, 4% from electricity supplier companies, and 23.4% from other customers. In summary, in % of the Company's net sales revenue stemmed from works performed for MVM Group members. 4 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 5

4 Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az OVIT ZRt. sajátos és speciális helyet foglal el az MVM Csoport társaságai között, mivel tevékenységének ellenértéke nem elôre meghatározott tarifa szerint lesz elszámolva, hanem az adott évben részben versenykörülmények között megszerzett, s kivitelezett munkák ellenértékeként kapott árbevételként realizálódik. A társaság nyereségorientáltan mûködik, s így a csoportszintû hatékonyság javítását a jövedelmezôség növelésével szolgálja. OVIT takes a specific and special place among the MVM Group members since the consideration of its activity is not calculated as per predefined tariffs but it is realized as sales revenue received from works acquired and performed in the relevant year, partly under competitive circumstances. The Company operates as a profit-oriented entity and so contributes to group-level efficiency improvement by enhancing its profitability. Finanszírozási tevékenységét a 28. évben is az MVM Csoport finanszírozási szabályainak megfelelôen végezte. A pénzügyi tevékenységek holdingszintû centralizálása érdekében az OVIT ZRt. forráshiányát a tárgyidôszakban az optimalizált hitel- és pénzgazdálkodás, azaz a cash pool-rendszer keretében pótolta. A mûködési folyamatok, a megnövekedett megrendelések teljesítése az év utolsó két napját kivéve egész évben külsô forrás igénybevételét tette szükségessé. Its financing activity was performed in accordance with the financing rules of the MVM Group in 28 as well. In order to centralize financial activities at holding level, OVIT eliminated its resource gap in the reporting period in the framework of its optimized credit and cash management, i.e. through a cash pooling system. The operating processes and fulfilment of the increased number of orders has necessitated use of external resources throughout the year, except its last two days. 28. évi gazdálkodásával hozzájárult az MVM Zrt. középtávú stratégiájának megvalósítását szolgáló intézkedések végrehajtásához. Az MVM Csoport tagjaként az uralmi szerzôdésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Az OVIT ZRt. 28. évi fejlesztési célkitûzéseit azon alapelv szerint alakította ki, hogy az alaptevékenységek optimális ellátásához mindenkor olyan eszközpark álljon rendelkezésre, amely egy idôben eleget tesz a mûködés mûszaki hatékonyságához elengedhetetlen korszerûségi, és a gazdaságosság érvényesüléséhez szükséges megtérülési kritériumoknak. A fejlesztési terv ezen szempontok mentén határozta meg az eszközbeszerzések, értékesítések és selejtezések összetételét és állományát. A beszámolási idôszakban a társaság középtávú beruházási programját az MVM Zrt. elfogadta. By its 28 business management, it has contributed to taking of the actions intended to implement MVM s medium-term strategy. As a member of the MVM Group, the Company has fully complied with its obligations laid down in the Control Agreement. The 28 development objectives of OVIT were set based on the principle of permanent availability of the machinery and equipment necessary for optimum performance of basic activities, which simultaneously complies with the return criteria essential for modernization and economic efficiency required for operational technical efficiency. The composition and amount of assets purchased, sold and sorted out were determined in the development plan on the basis of these aspects. In the reporting period MVM approved the Company s Medium- Term Investment Programme. A vizsgált idôszakban az Integrált Rendszer fejlesztése tovább folytatódott. Az ÉMI-TÜV Süd Kft. auditteam-jei által 28. december 1 4-e között végrehajtott MIR/KIR/MEBIR felülvizsgálati auditok sikeresek voltak. Az auditorok egyetlen eltérést sem rögzítettek, csak javaslatokat, észrevételeket tettek, valamint javasolták a rendszer tanúsítványainak újabb három évre történô meghosszabbítását. Az OVIT ZRt. 28. évi gazdálkodása során teljesítette a célkitûzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak a jövôben arra, hogy a társaság meg tudjon felelni a vevôi igényeinek és a tulajdonosi elvárásoknak. In the period under review development of the Integrated System has continued. The success and results of QMS/EMS/OHSAS supervision audits conducted by the audit teams of ÉMI-TÜV Süd Kft. between 1 and 4 December 28 proved to be successful. The auditors have recorded not a single deviation but they made only proposals and comments and recommended that the certificates of the system should be extended by an additional 3 years. During its 28 business management OVIT has achieved the objectives and has met the requirements to be fulfilled, which might establish Company's ability to comply with customers demands and shareholder expectations in the future. Az OVIT mind a teljesidôs bértömeg, mind pedig a személyi jellegû ráfordítások tekintetében is sikeresen teljesítette az elvárt követelményeket. OVIT has successfully fulfilled the expected requirements both in respect of full-time wage bill and personnel expenses. 6 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 7

5 Az OVIT ZRt. ügyvezetése a 28. évben Management of OVIT ZRt. in 28 BALRÓL JOBBRA HALADVA: Lipniczky Lajos vállalkozási igazgató Király Gyula közgazdasági igazgató Horváth Miklós vezérigazgató 28. április 14-étôl Neukum Zoltán mûszaki igazgató Szabó Attila karbantartási Igazgató 28. május 7-étôl FROM LEFT TO RIGHT: Mr. LIPNICZKY, Lajos Commercial Director Mr. KIRÁLY, Gyula Economic Director Mr. HORVÁTH, Miklós Managing Director from 14 April 28 Mr. NEUKUM, Zoltán Technical Director Mr. SZABÓ, Attila Maintenance Director from 7 May 28 Somogyi István vezérigazgató 28. április 13-áig Managing Director until 13 April június OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 9

6 Az OVIT ZRt. részvényesei (28. december 31.) Shareholders of OVIT ZRt. (31 December 28) Az OVIT ZRt. tisztségviselôi a 28. évben Executives of OVIT ZRt. in 28 Tulajdonos Részvénytulajdon értéke (M Ft) Részvénytulajdon aránya (%) Owner Value of shareholding (million HUF) Ratio of shareholding (%) Magyar Villamos Mûvek Zrt. MVM Zrt. (Hungarian Power Companies) 4 511,9 99,7453 Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorlója: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) Hungarian State,1,2 (shareholder s rights are exercised by: Ministry of Economy and Transport) Önkormányzatok összesen / Local Governments total: 11,51,2545 Az igazgatóság tagjai / Members of the Board of Directors Mr. HAMVAS, István elnök / Chairman Mr. HORVÁTH, Miklós vezérigazgató (28. április 14-étôl) / General Manager (from 14 April 28) Mr. SOMOGYI, István Mr. GONDA, Pál, Dr. Mr. VAVRIK, Antal Mr. CSOM, Gyula, Dr. Mr. TÓTH, József, Dr. Mr. LAJTNER, Tamás, Dr. Mr. PÓNYA, József (28. április 4-éig) / (until 4 April 28) Mr. VINKOVITS, András (28. november 3-áig) / (until 3 November 28) Mr. SÜLI, János Mr. JEN, Sándor, Dr. Mr. HAMVAS, István az igazgatóság elnöke Chairman of the Board of Directors Ebbôl / Of which: A felügyelôbizottság tagjai / Members of the Supervisory Board Biatorbágy önkormányzat / Local Government,65 Érd önkormányzat / Local Government 3,24 Gyôr önkormányzat / Local Government 1,75 Hévíz önkormányzat / Local Government 4,54 Kisigmánd önkormányzat / Local Government,1 1 Paks önkormányzat / Local Government,2 Székesfehérvár önkormányzat / Local Government 1,2 Részvénytôke összesen / Total share capital: 4 522,61 1, Mr. LAVICH, Gábor elnök / Chairman Mr. PELLE, Gábor Mr. HOLLAI, Imre, Dr. Mr. NAGY, István Ottó (28. március 31-éig) / (until 31 March 28) Ms. NÉMETH, Julianna (28. április 13-éig) / (until 13 April 28) Mr. HORVÁTH, József Mr. MILÓ, János (28. április 14-étôl) / (from 14 April 28) Könyvvizsgáló / Auditor Mr. LAVICH, Gábor a felügyelôbizottság elnöke Chairman of the Supervisory Board A társaság tulajdonosi szerkezetében a 28. évben az elôzô évhez viszonyítva változás nem történt. In 28 there was no change in the Company's shareholding structure compared to the previous year. Ernst & Young Kft. Mr. HAVAS, István Ernst & Young 1 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 11

7 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 Társaságunk a 28. évben 46 59,5 M Ft értékesítési nettó árbevételt realizált, mely az elôzô évi értéket 33,5%-kal haladta meg. In 28 our Company realized net sales revenues of HUF 46,59.5 million, which exceeded the previous year s figure by 33.5%. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE NET SALES REVENUES Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását mutatja a mellékelt ábra: The following diagram shows distribution of the net sales revenues by activities as follows: A beszámolási idôszakban az értékesítési tevékenység során realizált árbevétel az a- nyageladás és a tervezés kivételével minden tevékenységi területen nôtt az elôzô évhez képest. A legjelentôsebb árbevétel-növekedés a hálózatszerelés, a szolgáltatások, valamint a késztermék-értékesítés területén következett be (+78,6%, +59,3% és +63,5%). Az összárbevételen belül a szolgáltatások, valamint a hálózatszerelési tevékenység részaránya jelentôsen növekedett (+5,3 százalékpont és +3,2 százalékpont), ugyanakkor a technológiai szerelésé számottevô mértékben csökkent ( 1,4 százalékpont). In the reporting period the sales revenue realized through sales activity has increased compared to the previous year in all fields of activities except sale of materials and designing. The most significant sales revenue increase occurred in the field of network installation, services, and sale of finished products (+78.6%, +59.3% and +63.5%). The proportion of services and network installation within total sales revenues demonstrate a substantial increase (+5.3% and +3.2% resp.) while that of technology installation has substantially diminished ( 1.4%). Egyéb Others Késztermék-értékesítés Sale of finished products Ipari és építôipari beruházás Industrial and building construction projects Szállítás Transport Szolgáltatások Services Hálózatszerelés Network installation Technológiai szerelés Technology installation 12 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 13

8 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in M Ft M HUF Technológiai szerelés Technological installation Hálózatszerelés Network installation Szolgáltatások Services Társaságunk 28. évi termelési értéke az elôzô évhez képest összességében 33,-kal nôtt. Alakulását egyrészt az értékesítési nettó árbevétel volumennövekedése, másrészt a saját termelésû készletek (befejezetlen termelés és félkész termékek) állományváltozásának pozitív értéke határozta meg. A saját teljesítményérték üzletágankénti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: Szállítás Transport SAJÁT TELJESÍTMÉNYÉRTÉK ÜZLETÁGANKÉNTI MEGOSZLÁSA OWN PERFORMANCE FIGURE BY LINES OF BUSINESS Ipari és építôipari beruházás Industrial and building construction projects Egyéb Others The production value of our Company was up 33. in the aggregate compared to the previous year. It was determined partly by the increase in volume of the net sales revenues and partly by the positive change of selfproduced stocks (Work in progress and semifinished products). The following diagram shows distribution of the own performance figure by lines of business: 27. év Year év Year 28 A társasági szintû árbevétel kiemelt piaci szegmensenkénti alakulását mutatja a mellékelt diagram: A megrendelôi körön belül továbbra is a MA- VIR ZRt. a legjelentôsebb vevônk, az összárbevétel 48,5%-a realizálódott ezen a vevôi szegmensen. Az e megrendelésekbôl származó árbevétel társasági szintû árbevételen belüli részaránya mintegy 1 százalékpontos csökkenést mutat az elôzô évhez képest, abszolút értékben azonban jelentôsen, 1-kal növekedett. Második legnagyobb vevônk, a Paksi Atomerômû Zrt. megrendeléseinek teljesítése révén elért árbevétel mind részarányában (+7,4 százalékpont), mind összegében (+13,4%) jelentôsen megnövekedett az elôzô évhez képest, összefüggésben a 28. január 1-jétôl megvalósult szervezeti struktúraváltozással, melynek keretében létrejött a Karbantartási Igazgatóság. Új igazgatóságunk erômûvi karbantartási feladatokat lát el a Paksi Atomerômû, a Vértesi Erômû, a Tatabányai Erômû és az MVM GTER területén. Az áramszolgáltatóktól, valamint az MVM Csoporton kívüli erômûvektôl származó árbevétel sem részarányában, sem összegében nem változott jelentôsen a 27. évi értékekhez képest. A beszámolási idôszakban az áramszolgáltató terület legjelentôsebb megrendelôje az E.ON DÉDÁSZ Zrt. (68,9%) volt. The following diagram shows distribution of company-level sales revenues by priority market segments: MAVIR is still our most significant customer amongst our customers as 48.5% of our total sales revenues were realized in this customer segment. The proportion of the sales revenues arising from its orders within company-level sales revenues shows some decrease compared to the previous year, however, their absolute value has considerably (1) increased. The sales revenues we have achieved through fulfilment of the orders of our second largest customer, Paksi Atomerômû Zrt. (Paks Nuclear Power Plant) have considerably increased both in proportion (+7.4%) and value (+13.4%) compared to the previous year, in association with the organizational restructuring implemented from 1 January 28, as a result of which the Maintenance Division was set up. Our new Division provides for power plant maintenance in the area of the Paks Nuclear Power Plant, the Vértes Power Plant, the Tatabánya Power Plant, and MVM GTER. The sales revenues from electricity suppliers and the power plants beyond the MVM Group have showed no change compared to the 27 figures either in proportion or in value. In the reporting period the most substantial customer of the electricity supply line was E.ON DÉDÁSZ Zrt. (68.9%) M Ft M HUF PIACI SZEGMENSENKÉNTI ÁRBEVÉTEL SALES REVENUES BY MARKET SEGMENTS 19% 5% 14% 58% 2% 27. évi tény Year 27 fact 2% % 4% 3% 22% 48% 3% 28. évi tény Year 28 fact MVM Csoporton kívüli egyéb társaságok Other companies beyond the MVM Group MVM Csoporton kívüli erômûvek Power plants beyond the MVM Group Áramszolgáltatók Electricity supplier companies MVM Csoport többi társasága Other MVM Group Members Paksi Atomerômû Zrt. Paksi Nuclear Power Plant MAVIR ZRt. Hungarian Transmission System Operator Company MVM Zrt. Hungarian Power Companies 14 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 15

9 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A vizsgált idôszakban végzett, legnagyobb árbevételt eredményezô munkáink, a teljesség igénye nélkül, megrendelônkénti részletezettségben a következôk: A MAVIR ZRt. megrendelései / Orders of MAVIR ZRt. (Hungarian Transmission System Operator Company) The following works were performed among others in the period under review, yielding the highest sales revenues, in breakdown by customers: A MAVIR ZRt. megrendelései / Orders of MAVIR ZRt. (Hungarian Transmission System Operator Company) Megnevezés Description Országhatár Albertirsa 75 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, III. ütem Corrosion protection of the supporting structures of the state border Albertirsa 75 kv transmission line 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) 44,8 Megnevezés Description 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) Szombathely Hévíz 4 kv-os távvezeték építés-szerelési munkái, oszlopok és kötôelemek gyártása Construction/installation works of, manufacture of towers and binding units for the Szombathely Hévíz 3 66,5 4 kv transmission line Pécs országhatár (Ernestinovo) 4 kv-os távvezeték építés-szerelési munkái, oszlopok gyártása és kötôelemek szállítása Construction/installation works of, manufacture of towers and binding units for Pécs state border 1 93,8 (Ernestinovo) 4 kv transmission line Felsôzsolca 4/12/35/2 kv-os transzformátor-alállomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukció Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Felsôzsolca 4/12/35/2 kv transformer substation Sajószöged 4/22/12 kv-os transzformátor-állomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukciója Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Sajószöged 4/22/12 kv transformer station Sajóivánka 4/12 kv-os transzformátor-alállomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukciója és kiegészítô munkálatai Primary and secondary 12 kv reconstruction and related works of the Sajóivánka 4/12 kv transformer substation Pécs országhatár (Ernestinovo) 4 kv-os távvezeték alapozási munkái Foundation works of the Pécs state border (Ernestinovo) 4 kv transmission line MAVIR aktív eszközök szállítása MAVIR supply of active devices Albertirsa 75/4 kv-os alállomás 4 kv-os rekonstrukciója, az 1. sz. mezôsor teljes kiépítése és vagyonvédelmi rendszer telepítése 4 kv reconstruction of the Albertirsa 75/4 kv substation, total construction of field line 1 and installation of the property protection system Gyôr 4/22/12 kv-os alállomás 12 kv-os rekonstrukciója 12 kv reconstruction of the Gyôr 4/22/12 kv substation Albertfalva 22/12 kv-os transzformátor-állomás 22 kv-os rekonstrukciós munkái Primary and secondary 22 kv reconstruction of the Albertfalva 22/12 kv transformer station 83,6 826,3 771, 715, 564,3 541,7 434,8 429,5 Martonvásár Paks 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme Corrosion protection of the supporting structures of the Martonvásár Paks 4 kv transmission line Litér Hévíz 4 kv-os távvezeték alapfelújítási munkái Basic renewal of the Litér Hévíz 4 kv transmission line Dunaújváros 22/12 kv-os alállomás 12 kv-os mezôk primer és szekunder rekonstrukciós munkái Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Dunaújváros 22/12 kv transformer substation Tiszalök 22/12 kv-os primer rekonstrukció Primary reconstruction of Tiszalök 22/12 kv Albertirsa Szolnok Békéscsaba 4 kv-os távvezeték szigetelôcsere kivitelezési munkái, tartalékszerelvények szállítása Insulation replacement works of and supply of spare fittings for the Albertirsa Szolnok Békéscsaba 4 kv transmission line Technológiai szünetmentes energiaellátó-rendszer megvalósítása Implementing a technological uninterrupted power supply system Sajószöged 4/22/12 kv-os transzformátor-állomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukcióval kapcsolatos tervezési és elôkészítô munkái Designing and preparatory works related to the primary and secondary 12 kv reconstruction of the Sajószöged 4/22/12 kv transformer station Sajószöged Debrecen 22 kv-os védôvezeték-csere Protective conductor replacement for the Sajószöged Debrecen 22 kv Detk Zugló I. 22 kv-os távvezeték (33 db) alapfelújítása Renovation of 33 foundations of the Detk Zugló I 22 kv transmission line Paks Sándorfalva 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme Corrosion protection of the supporting structures of the Paks Sándorfalva 4 kv transmission line Albertirsa Békéscsaba 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, II. ütem Corrosion protection of the supporting structures of the Albertirsa Békéscsaba 4 kv transmission line stage II Országhatár Albertirsa 75 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, II. ütem ( sz. oszlopok között) Corrosion protection of the supporting structures of the state border Albertirsa 75 kv transmission line stage II (between towers ) 397,2 384,1 34, 32,8 292,9 279,1 275,1 274, 245,1 244,7 236,4 232,6 16 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 17

10 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 Az MVM Zrt. megrendelései / Orders of MVM Zrt. (Hungarian Power Companies) Megnevezés Description Távközlési hálózat- és rendszer-üzemeltetés Telecommunication network and system operation 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) Göd Pomáz Békásmegyer Kaszásdûlô 12 kv-os távvezetéken optikai hálózat építése, és a Paks-Litér 4 kv-os távvezeték (Paks Portál 24. sz. oszlop között) védôvezetô cseréje, II. ütem, tervezése és kivitelezése Construction of an optical network of the Göd Pomáz Békásmegyer Kaszásdûlô 12 kv transmission line and replacement 33,1 of the protective conductor of the Paks-Litér 4 kv transmission line (between Paks Portál tower No. 24) stage II, design and construction 546, A Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései / Orders of the Paks Nuclear Power Plant Megnevezés Description Paksi Atomerômû MOVA-épület multifunkciós átalakítása Multifunction reconstruction of the MOVA building of the Paks Nuclear Power Plant Paksi Atomerômû, fémmegmunkálás Metalwork in the Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômû Sugárvédelmi Ellenôrzô Rendszer Munkahelyi és Technológiai Ellenôrzô Alrendszer (SER-MT) rekonstrukciója Reconstruction works of the Radiation Control System of the Paks Nuclear Power Plant Workplace and Technological Control Subsystem (SER-MT) 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) 743, 642,5 549,1 A Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései / Orders of the Paks Nuclear Power Plant Megnevezés Description A Paksi Atomerômû üzemeltetése során felmerülô villamos- és irányítástechnikai karbantartási feladatok elvégzése Electrical and control engineering maintenance tasks arising from operation of the Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômû 4/12 kv-os alállomás 4 kv-os 3-as mezô szekunder és villamosvédelmi rekonstrukciója Secondary and electrical protection reconstruction of the 4 kv field 3 of the Paks Nuclear Power Plant s 4/12 kv substation 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) A Paksi Atomerômû technológiai rendszerein végzett karbantartási feladatokhoz kapcsolódó hegesztési, technológiai csôszerelési, acélszerkezeti és építészeti, épületgépészeti karbantartási munkák végzése, mûszaki elôkészítési tevékenységek ellátása 923,1 Welding, technological pipe fitting works, steel structure maintenance works and architectural building service engineering works, technical preparatory activities on the technological systems of the Paks Nuclear Power Plant 1 516, , Vegyészeti tevékenység végzése a Paksi Atomerômû Zrt. részére Chemical activities for Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômûben hûtôfejek cseréje 1(-4)TL 1(3) Replacement of cooling heads in the Paks Nuclear Power Plant 1(-4)TL 1(3) Vízkivételi mû 6 kv-os kábelcseréje Replacement of 6 kv cables of the intake work A Paksi Atomerômû 4. blokki turbinák kisnyomású forgórészek 5. fokozatai részleges átlapátozása és vákuumkamrás kiegyensúlyozása Partial replacement of blades of and vacuum chamber equalization of stage 5 of the low-pressure rotors of the turbines in unit 4 of the Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômû 2. blokki turbinák kisnyomású forgórészek 5. fokozati átlapátozása és vákuumkamrás kiegyensúlyozása Replacement of blades of and vacuum chamber equalization of stage 5 of the low-pressure rotors of the turbines in unit 2 of the Paks Nuclear Power Plant 42, 341,4 35,6 235,2 229,5 Erômûvi gépész karbantartási feladatok a Paksi Atomerômûben Power plant machine maintenance tasks in the Paks Nuclear Power Plant 823,6 Egyéb erômûvi megrendelés / Order of other power plants A Paksi Atomerômû 4/12 kv-os alállomás 3KT jelû, ELKSP3-4 típusú SF6-os megszakító cseréje, valamint a 4 kv-os 3-as mezô távvezetéki kicsatlakozásánál zárt szigetelôtárcsák beépítésének kivitelezése és üzembe helyezése 777,5 Replacement of SF-6 break switch of signed 3KT of type ELKSP3-4 of the 4/12 kv substation of the Paks Nuclear Power Plant and installation and commissioning of closed insulating discs at connection of the 4 kv field 3 to the transmission line Megnevezés Megrendelô 28. évi árbevétel (M Ft) Description Customer 28 sales revenue (million HUF) A Vértesi Erômû erômûvi gépészeti karbantartása, építészeti szakipari munkái, készenléti ügyelete Power plant machine maintenance, architectural finishing works, standby duty in the Vértes Power Plant Vértesi Erômû Zrt. 364,1 18 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 19

11 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 Áramszolgáltató társaságok megrendelései / Orders of electricity supplier companies Megnevezés Megrendelôk 28. évi árbevétel (M Ft) Description Customer 28 sales revenue (million HUF) Dunaújváros dél 12/2 kv-os alállomás létesítése Construction of Dunaújváros South 12/2 kv substation Királyegyháza 12/2/1 kv-os alállomás létesítése Construction of Királyegyháza 12/2/1 kv substation E.ON DÉDÁSZ Zrt. 58,7 E.ON DÉDÁSZ Zrt. 276,3 Egyéb megrendelések / Other orders Megnevezés Megrendelôk 28. évi árbevétel (M Ft) Description Customer 28 sales revenue (million HUF) Különféle acélszerkezetek gyártása Manufacture of various steel structures K+G GmbH., Voest Alpine GmbH., Reime Jarlso as, Fabricom GTI, EGE Spol S.R.O., Západoslovnská E. as, Hamon D Hondt sa, SGA GmbH., Stahlbau Günther GmbH., T.C.E.S. SPRL, Alpine-Energie Öst. GmbH., Elektrovod Zilina A.S., Elektrovod Holding A.S.S, ENBW Regional AG, LTB Leitungsbau GmbH., M-KON S.R.O., PÖYRY Energy GmbH., RWE-SYSTEMS AG, VÚEZ A.S., Windisch Steel GmbH ,6 MOL Dunai Finomító villamosenergia-rendszerének üzemeltetése Operation of the MOL Danube Refinery s electricity system Szajoli vontatási alállomás átépítése Reconstruction of the Szajol traction substation Kisigmánd Szélerômû Park alállomás hálózati csatlakozási munkái Network connection works at the Kisigmánd Wind Farm substation Felújítási, karbantartási munkák a MOL Nyrt. Dunai Finomító területén Reconstruction and maintenance works at the MOL Danube Refinery A MÁV Zrt. vontatási alállomásain végzett korszerûsítési munkák Budapest régióban Modernization works at MÁV traction substations in the Budapest region MOL Nyrt. 1 63,6 Siemens Zrt. 867,3 Kaptár Szélerômû Kft. 597,9 Petrolszolg Kft. 391,7 MÁV Zrt. 238,2 2 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 21

Éves jelentés Annual Report. OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.

Éves jelentés Annual Report. OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit. 29 Éves jelentés Annual Report OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) 414-32 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.hu KÖSZÖNTÔ WELCOME Tartalom Contents 2 3 Köszöntô Welcome

Részletesebben

Éves jelentés. www.ovit.hu

Éves jelentés. www.ovit.hu www.ovit.hu Felelôs kiadó/responsible for publication Mr. GOPCSA, Péter vezérigazgató/managing Director Felelôs szerkesztô/responsible for editing Mrs. LENGYEL, Enikô kommunikációs osztályvezetô/head of

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

II. III. IV. VI. VII.

II. III. IV. VI. VII. 1 TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS Elnöki bevezetõ 2. oldal /Page 2 Chairman's Introduction Vezérigazgatói beszámoló Report of the Chief Executive Officer 11. oldal /Page 11 Üzleti tevékenység Assessment

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8 Tartalom AZ FHB 2004. ÉVI TELJESÍTMÉNYE 2 KÖSZÖNTÕ 4 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2004-BEN 6 A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report 2010 Tartalom EXIMBANK 2010 3 Tartalom 4 Köszöntő 6 Az Eximbank 2010. évi tevékenysége 12 Az Eximbankról röviden 18 Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Tartalomjegyzék table of content 2 Tartalomjegyzék Table of content 4 Köszöntő Greetings 5 Az Igazgatóság tagjai Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.hu Az OVIT ZRt.,

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 21.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 Cégjegyzékszám 1 1 4 2 8 4 2 Időszak éve 26 Könyvvizsgálat?

Részletesebben

annual report éves jelentés

annual report éves jelentés annual report 2005 éves jelentés CONTENTS Key financial data (2003-2005)............3 Corporate Profile.......................5 Chairnman s letter......................6 The performance of Synergon s shares

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message tartalom 4 az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message contents 8 a vezérigazgató bevezetôje Chief Executive Officer s message 1 12 üzleti áttekintés business review 2 30 független könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 2007

ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 2007 ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 27 ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 27 TARTALOMJEGYZÉK // TABLE OF CONTENTS 2 6 6 7 7 7 8 8 9 1 11 12 VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ EXECUTIVE SUMMARY FÔBB PÉNZÜGYI ADATOK

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 13 2 4 6 8 9 17 18 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu TARTALOM Az igazgatóság

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2 4 6 8 9 10 15 16 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

Table of Contents. Brief introduction of Equilor

Table of Contents. Brief introduction of Equilor 2013 Annual Report Table of Contents Summary: financial and corporate information Management Report Equilor Divisions Financial Statement Independent Auditor s Report 4 6 9 17 27 Bálint Szécsényi András

Részletesebben