A távközlés szabályozás alapjai. Tóth András

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A távközlés szabályozás alapjai. Tóth András"

Átírás

1 A távközlés szabályozás alapjai Tóth András

2 Tartalom 1) A távközlés gazdasági szabályozásának alapjai; 2) A távközlés európai szabályozásának modellje, pillérei és elemei; 3) A magyar távközlés-szabályozás modellje; 4) Versenyjog és távközlés-szabályozás viszonya; 5) Az elektronikus média szabályozásának hírközlésjogi vonatkozásai

3 A távközlés gazdasági szabályozásának alapjai Gazdasági szabályozást magyarázó elméletek; A távközlés, mint hálózatos iparág szabályozása; Szabályozóhatóságok

4 Gazdasági szabályozást magyarázó elméletek Miért van szükség egyes iparágak szabályozására? Két magyarázat: Normatív: piaci kudarc és a versenyjog nem elegendő (strukturális, magatartásbeli, piaci hatalom/externáliák) Pozitív: állami kudarc

5 A távközlés, mint hálózatos iparág szabályozása Normatív teória alapján: piaci kudarcok a távközlés esetében, annak hálózatos jellegéből fakadnak: Elsüllyedt költségek; Alacsony állandó költségek; Határköltség alacsony; [50+(50*1)]/50= 2 [50+(100*1)]/100=1,5 Vagyis: növekvő kibocsátás mellett az átlagköltség csökken>méretgazdaságosság

6 A távközlés, mint hálózatos iparág szabályozása Méretgazdaságosság Price AC 2 1, Quantity

7 A távközlés, mint hálózatos iparág szabályozása A méretgazdaságosság > magas belépési korlátok, externáliák > a keresett mennyiséget egyetlen vállalkozás hatékonyabban képes megtermelni > természetes monopólium > hatékony de káros megoldás lehet, hiszen monopóliumról van szó (pl. olajválság) >

8 A távközlés, mint hálózatos iparág szabályozása Monopólium Price E Pm D Holtteher veszteség Mc Pc F C B A Qm Qc Quantity

9 A távközlés mint hálózatos iparág szabályozása A monopóliumot szabályozni kell ár és kibocsátás tekintetében; Miért nem elegendő a versenyjog? Versenyjogi normák: Magas absztrakciós szint; Közvetlen hatályosulás, önkéntes jogkövetés Ex-post beavatkozás, lassú, bizonyítás igényes

10 A távközlés mint hálózatos iparág szabályozása Versenyjogi normák ezen jellegzetességeik miatt optimálisan olyan piaci környezetben hatékonyak> Normaszegés esetén nagy valószínűséggel bekövetkező szankció visszatart; A piaci kudarcok nem strukturálisak > verseny visszafordíthatatlanul károsítható (nincs eszköze a hatóságnak)

11 A távközlés mint hálózatos iparág szabályozása Megoldás: reguláció Tartós versenyt helyettesítő adott szektort érintő Önálló szabályozás Sajátos eszközrendszer (ár, piacralépés) felügyeleti szerv statikus koncepció

12 A távközlés mint hálózatos iparág szabályozása Távközlés esetében bizonyosodott be, hogy a természetes monopóliumnak van egy dinamikus oldala> Kereslet növekedés és technológia fejlődése miatt: a monopólium elvesztette természetes jellegét> nem volt kapacitása viszont az új technológiák a növekvő keresletet hatékonyabban ki tudták elégíteni

13 A távközlés mint hálózatos iparág szabályozása Lehetőség nyílt a versenyteremtésre, másként deregulációra; A versenyteremtés modelljei: Hálózaton: 3 altípus Open access: kapacitás függvényében, diszkrimináció mentes hozzáférés (pl.: távközlés) Pooling: rendszerirányítás szükséges (pl. villamos energia) Time planning: továbbított termék nem homogén (pl: közlekedés)

14 A távközlés mint hálózatos iparág szabályozása Hálózatért: koncesszió, versenynek legkevésbé teret engedő modell (csak az újrapályáztatás biztosítja, ami miatt viszont biztosítani kell a befektetések visszanyerését, ezért időleges monopóliumot is jelenthet), jelentős beruházási igény esetén (pl.: magyar fix dereguláció) Hálózatok között: jóléti szempontból a legkedvezőbb, ott van rá esély, ahol a befektetések visszanyerésére a kereslet miatt van esély (pl.: mobilok) vagy a technológiai fejlődés eredményeként (konvergencia)

15 A távközlés mint hálózatos iparág szabályozása A versenyteremtő modellek közti viszony: Hosszú távon: hálózatok közt Közép távon: hálózaton Rövid távon: hálózatért (fejlesztések révén) Gyakorlatban: a hálózatok közti modell ritkán eszköz a versenyteremtésre (pl. mobil piac), inkább cél, amely nem ritkán a másik két modellen keresztül érhető el (pl. befektetési lépcső a távközlésben), Fejletlen piacokon hálózatért és hálózaton modell egymást követő alkalmazása (pl. magyar fix piac)

16 A távközlés mint hálózatos iparág szabályozása A versenyteremtő modellek elemei: Privatizáció: csak a hálózatért modellben szükségszerű elem Liberalizáció: a hálózatért modellben csak szűk körben, a hálózaton modellben mindenképpen re-reguláció: a hálózatok közötti modellben elegendő lehet a versenyjog, a hálózaton modellben viszont szükség van legalább átmeneti aszimmetrikus szabályozásra

17 A távközlés mint hálózatos iparág szabályozása Versenyteremtés a távközlésben: hálózaton folyó verseny modellje révén, azonnal vagy fejletlenség esetén a hálózatért modell után, Elemei: privatizáció (opcionális), liberalizáció, rereguláció Liberalizáció és privatizáció egy időben, re-reguláció nélkül (Új-Zéland, elemek elhibázott alkalmazása) Privatizáció, majd liberalizáció és re-reguláció (Magyarország) Liberalizáció és re-reguláció privatizáció nélkül (EU-295., Fro, Németo., Svédo.-politikai okok)

18 A távközlés mint hálózatos iparág szabályozása re-reguláció: ha nincs hálózatok közötti és hálózatért verseny, akkor szükséges A távközlésben jelentős piacralépési korlátok a liberalizáció után is fennmaradnak, ezért középtávon a hálózaton folyó verseny modellnek van értelme (ez a koncepció lett elhibázott Új-Zéland esetében) A re-reguláció eszközei paradox módon nem a strukturális piaci kudarcokhoz igazodnak, hanem magatartásbeliek (belépési korlát>hozzáférés, externáliák>összekapcsolás) Dereguláció regulációja, azzal a lényeges különbséggel, hogy átmeneti» Ex-ante» Aszimmetrikus» Level playing field

19 Szabályozóhatóságok USA: arms-length-regulation Állam és polgárai távolról, ilyen szervezeteken keresztül kapcsolódnak Jellemzően magánvállalkozások látják el a közszolgáltatásokat EU: 90-es években jelentek meg a liberalizációs irányelvekben Bizottság volt a motorja A tulajdonosi és szabályozói funkciók elkülönítésének köszönhetik létüket

20 Szabályozóhatóságok Két irányadó elmélet is magyarázza létrejöttüket: Megbízó-ügynök: előny: népszerűtlen intézkedések, hátrány: nehezen elszámoltathatók, nemzetközi befolyás (pl. Világbank) Szabályozói verseny: befektetők felé annak biztosítása, hogy a gazdaságot napi politikától független, szakmai szervezetek felügyelik

21 Szabályozóhatóságok Távközlés: A hírközlés szabályai közvetett hatályú közjogi normák, hatósági alkalmazáson keresztül érvényesülnek, Függetlenség: Kormányoktól, Piaci szereplőktől, Biztosítékok: szakmai alapú kinevezés, korlátozott felmentés, anyagi függetlenség, elismert bérezés, Review: konzisztencia és szubszidiaritás, EECMA mellett NRA-k függetlenségét növelni kell: felmentési szabályok, humánerőforrás, napi politikai befolyás

22 A távközlés európai szabályozásának modellje, pillérei és elemei Az európai modell pillérei; Liberalizáció Kettős megközelítés liberalizáció és harmonizáció terén Harmonizáció

23 Az európai modell pillérei Hálózaton folyó verseny modellje; Elemei: liberalizáció (86.), re-reguláció (harmonizáció, 95), privatizáció nélkül (EKSz 295.) de + versenyjog; Zöld könyv 87, kései válasz (ECO-Test)

24 Versenyző belső piac Liberalizáció EKSz 86. (3) Irányelvek Harmonizáció EKSz 95. Irányelvek, rendeletek Versenyjog EKSz /2004/EK rendelet határozatok - különleges, kizárólagos jogok lebontása - egyetemes szolgáltatások - technológia-semlegesség, - egységes belső piaci szabályozási feltételek, - arányos, kiszámítható beavatkozás -versenykorlátozó megállapodások, -erőfölénnyel visszaélés tilalma -fúziókontroll

25 Liberalizáció Távközlés az egyetlen szektor, ahol a liberalizációra a 86. cikk alapján került sor; 86. cikk az EKSz más cikkeivel együtt alkalmazható; állami, kizárólagos vagy különleges joggal felruházott vállalkozásra irányuló tagállami intézkedés,

26 Liberalizáció amellyel okozati összefüggésben versenyjogot sértő magatartás kifejtésére vagy a vállalkozás olyan helyzetbe hozására kerül sor, amelyben szükségszerűen visszaél helyzetével Lényeg: olyan tevékenységről legyen szó, melyre a versenyszabályok alkalmazhatók Zöld Könyv előtt egy távközlési ügy: British Telecom, átvetítés

27 Liberalizáció Az első 86. cikk alapján hozott liberalizációs irányelv: 1988-as Végberendezési Bizottság nem az átvetítésre, hanem a műszaki fejlődés korlátozására hivatkozott, Tagállamok kifogásolták a Bizottság liberalizációs aktivitásától tartva, Bíróság: nem csak a gyakorlás specifikálható, de kimondható, hogy valamely monopol jog összeegyeztethetetlen > áruk szabad áramlását korlátozza

28 Liberalizáció RTT ügy: részben szintén az áruk szabad áramlására hivatkozással került megállapításra a 86. cikk sérelme Másrészt: 82. cikket sérti: olyan helyzetbe hozza a szabályozás, melybe csak a 82. cikk megsértése révén juthatna (monopol pozíció kiterjesztése) BT ügy után a második eset, hogy a Bizottság a közcélú távbeszélő szolgáltatásra elfogadta a 86. (2) szerinti kivételt

29 Liberalizáció Kérdés: miként volt lehetséges mégis a teljes piacnyitás: 86. (2) feloldja: piacgazdaság><közszolgáltatások (EKSz 16.) EKSz: megosztott hatáskör az ÁGÉSZ szabályozására, Bizottság: Liberalizáció után is elérhetők legyenek a szükséges szolgáltatások A kivételszabály alkalmazására egyértelmű helyzetekben kerüljön csak sor

30 Liberalizáció A szükséges szolgáltatások meghatározásának alapját a Corbeau ügy adta, amely szerint nem esik a 86. (2) alá: az a többlet-értékű szolgáltatás amely nem veszélyezteti a hagyományos ellátását Távközlésben: egyetemes szolgáltatás (elérhető áron, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül)

31 Kettős megközelítés Bár a 86. cikk (3) szerinti irányelv kibocsátási jog önálló, a Bizottság mégsem hagyhatja figyelmen kívül a Tanácsot és Parlamentet; 1989 politikai kompromisszum: Bizottság liberalizációs irányelvek: széles körű egyeztetés, a hangszolgáltatások ig monopóliumot élvezhettek Tanács és Parlament: harmonizáció

32 Harmonizáció Hálózaton folyó verseny modelljében a rereguláció az európai modellben a harmonizációs irányelvekből táplálkozik Alapja: 95. cikk: belső piaci szabályozás: négy szabadság valamelyikébe: szolgáltatások szabad áramlása (Sacchi) Eddig 3 harmonizációs irányelv-csomag kiadására került sor

33 Harmonizáció I. ONP ( 90): liberalizált és nem liberalizált területek elhatárolása, diszkriminációmentes nyílt hozzáférés a hálózathoz; II. ONP ( 97): nyílt hozzáférés elve megmaradt de a kötelezettség normatív JPE (előre meghatározott piacok, 25%) alapon, NRA-k függetlensége III. NRF ( 02): 4 koncepcionális célkitűzése van:

34 Harmonizáció Technológiasemlegesség Belső piac konzisztenciája Arányos és kiszámítható a szabályozás alkalmazása és visszavonulása terén Kiegyenlítve a szolgáltatás és infrastruktúra alapú versenyt védi és ösztönzi a befektetéseket

35 Harmonizáció Technológiasemlegesség Konvergencia Digitalizáció horizontális Értékek Távközlés Informatika Média Tartalom Hang adat audivizuális jel Hálózat mobil/vezetékes optika CATV/földfelszíni/műholdas vertikális Berendezés telefon PC TV/rádió Szabályozás Technológia

36 Harmonizáció Technológiasemlegesség Mindenféle átviteli platformra egységes szabályozás A tartalmat és átvitelt elkülönülten kell szabályozni: Ex-18-as EPG Must-carry

37 Harmonizáció Belső piac konzisztenciája EU, mint gazdasági közösség legfontosabb fundamentuma Review: a legátfogóbb módosítások (EECMA, bizottsági vétó, transzancionális piacok/jogviták, Art. 7., implementációs ajánlások) a belső piac erősítését szolgálják

38 Jogalkotás szintje Harmonizáció Jogalkalmazás szintje Centralizált Harmonizáció - irányelvek - rendeletek Identifikáció ex-ante szabályozásra esélyes piacok Ajánlás Irányelvek összehangolt alkalmazása érdekében Decentralizált versenyjogi elvek - Piac-meghatározás -JPE Kötelezettség Eltérő kötelezettségek jóváhagyása Konszolidáció -Konzultáció - Vétóeljárás

39 Harmonizáció Belső piac konzisztenciája Konszolidációs eljárás Konzultációs eljárás: NRA-k, Bizottság észrevételeket tehet (kötelezettségre is) 1 hónap van rá Vétóeljárás: eltérő piacok, JPE azonosítás (kivéve a kötelezettségeket) TKKÉ, Kétségek a közösségi joggal való összeegyeztethetőséget illetően, vagy belső piaci korlátot hoz létre> 2 hónapig nem lehet elfogadni a tervezetet 2 hónap alatt felszólíthatja a visszavonásra, vagy maga vonja vissza

40 Harmonizáció Belső piac konzisztenciája Review: Vétó a kötelezettségeket illetően is (kötelezettség visszavonására kötelezés) előtte a Bizottságnak konzultálnia kell az EECMA-val, Határidő a piacelemzés elvégzésére, a Bizottság átveheti a piacelemzést, ha valamely NRA késlekedik vele; Egyszerűsített eljárás (ha nincs változás, vagy csekély, csak egy űrlapot kell kitölteni)

41 Harmonizáció Belső piac konzisztenciája valamely intézkedés tervezet re-notifikációját írhatja elő meghatározott határidővel, ha ezt követően is a belső piac korlátját képezi vagy ellentétes a közösségi joggal a Bizottság az EECMA-val konzultáció után meghatározott kötelezettség előírását követelheti meg.

42 Harmonizáció Belső piac konzisztenciája Identifikáció: Főszabályként: Bizottság NRA is elvégezi, ha eltérő piacot határoz meg Három-kritérium teszt alapján (átfogó szempontok): Magas és nem átmeneti piacralépési korlátok, Piac nem a verseny irányába fejlődik Versenyjog nem elégséges

43 Harmonizáció Belső piac konzisztenciája TKKÉ: joghatóságot elhatároló kritérium Versenyjoggal szemben nem magatartás, hanem intézkedés-tervezet A Bizottság a potenciális hatást vélelmezi Egész országra >< ország egy részére kiterjedő intézkedés-tervezetek esetében (review)

44 Harmonizáció Belső piac konzisztenciája Versenyjogi elvek: 50 éves gyakorlat biztosítja ezen keresztül az egységes jogalkalmazást; A JPE azonosítás terén (piac-meghatározás, elemzés) Mindez nem jelenti a versenyjogi jogalkalmazással való teljes összhangot: Ex-post Kiindulópont egy múltbeli magatartás/megállapodás Markáns jövőre tekintés, rendszeres felülvizsgálat

45 Arányos, kiszámítható szabályozás: Gyorsan változó piaci viszonyok Szabályozás kiszabása visszavonása legyen rugalmas Cél: infrastruktúra alapú verseny (inter-modális) addig is: inter-modális>hozzáférés alapú><inkumbens tulajdonjoga > Arányosság: közérdekű korlátozás elfogadott = e-hírközlési verseny [3.cikk g)] Szükséges (rugalmasság) mérték: versenyjogi elvek Minimum szabályozás: kivételesen: Ajánláson kívüli piacok, nem JPE, kiker. piacok Harmonizáció Arányosság

46 Harmonizáció Arányosság Ex-ante szabályozás alkalmazása: Távközlési piacok között szabályozási szempontból különbség tehető Szolgáltatás vagy piac: feltörekvő/érett Eszköz vagy infrastruktúra: új/hagyományos Két megközelítést eredményezett: - EU: piac alapú (strukturális piaci kudarccal terhes piacok kerülnek szabályozásra) - USA: eszköz alapú (LLU és szükséges elemekhez hozzáférés a nagyker. Piacok helyett)

47 Harmonizáció Arányosság EU: Két feltétel és három lépcsőben - Szabályozást jelentő kötelezettség-szabás feltételei: Versenyjog elégségessége: Struktúra vizsgálata (Bizottság, 3 kritérium teszt) Hatékony verseny vizsgálata: JPE azonosítás (NRA) - 3 lépcső (beolvad a 2 feltétel az eljárásba): piac-meghatározás - Identifikáció - Nemzeti piacok Piacelemzés (JPE) Kötelezettség szabás

48 I. Piac definíciós szakasz Érintett piac meghatározása A) Identifikáció 3 kritérium teszt (versenyjog elégségessége) 1. magas nem átmeneti piacralépési korlátok 2. a piac nem a hatékony verseny irányába fejlődik 3. versenyjog nem elégséges B) Nemzeti keretek között érintett piac meghatározás 1szolgáltatási piacok 2földrajzi piacok II. Piac analitikus szakasz Piacelemzés JPE teszt (verseny hatékonysága) Gazdasági erőfölény III. Kötelezettség-szabás I+II=III. Kiskereskedelmi Nagykereskedelmi

49 Harmonizáció Arányosság Versenyjog elégségessége = 3 kritérium teszt: strukturális piaci kudarcok Jelentős, nem átmeneti piacralépési korlátok (jövőbeni technológiák: OPTA vétó, Ajánlás 13.) (modified greenfield approach) STATIKUS A piac belátható időn belül nem a hatékony verseny irányába fejlődik (korlátokra hatás) DINAMIKUS Versenyjog nem elégséges (következmény kritérium) Bizottság Ezen kívül: NRA Feltörekvő piacok: 3 kritérium nem teljesül

50 Review: Harmonizáció Arányosság 18-ból 7 piac: 1 kiskereskedelmi (összevont hozzáférés) Nemzetközi roaming, 18-as, mobil indítás kikerül Országosnál kisebb fölrajzi piacok (TKKÉ?) Nagykereskedelmi kiindulópont Cluster piacok: az elemek külön is helyettesíthető módon beszerezhetők? VDSL: nem feltörekvő

51 Harmonizáció Arányosság Verseny hatékonyság vizsgálat: JPE azonosítás (NRA, Bizottság: transzancionális piacok, késedelem) Piac-definíciós szakasz: érintett piac Identifikáció: Bizottság, NRA csak ha eltér, 3 kritérium átfogó elemzés Nemzeti keretek között érintett: Kereslet-kínálati helyettesítés Földrajzi piacok Kiindulópont: nagyker Előremutató alapon Feltörekvő piac nem szabályozható (SSNIP) NCA együttműködés Piac-analitikus szakasz: JPE vizsgálat

52 Harmonizáció Arányosság Kötelezettség szabás: legalább egy, ha van JPE Minimum szabályozás elve: nem JPE, nem identifikált, ill. kisker. Piac kivételesen Arányos intervenció elve: kudarccal arányos+célok>jpe forrását kell kezelni >> Modified greenfield approach: Kisker kötelezettség csak ha a nagyker piaci szabályozás után is fennáll az erőfölény Eltérő kötelezettség: Bizottság dönt Nem JPE kötelezettségek, pl.: CAS, API, EPG, összekapcsolás, inetroperábilitás, számviteli szeparáció különleges/kizárólagos jog esetén

53 Harmonizáció Arányosság Kötelezettségek-Review: Funkcionális szeparáció (nem ár jellegűre): Bizottság előzetes jóváhagyásával, önkéntesség, ott ahol szükséges (pl. nincs erős infrastruktúra alapú verseny, más kötelezettség nem elegendő); alépítmény megosztás, épületbe való bejutás diszkrimináció tilalom az IP összekapcsolás terén

54 Harmonizáció Arányosság Greenfield Approach Az adott piacra vonatkozó elektronikus hírközlési szabályozás figyelmen kívül hagyása Modified Greenfield Approach Az adott piacra ható más szabályozás figyelembe vétele Nagykereskedelmi Más szabályozás (pl. Dtv must carry ex-18)

55 Harmonizáció Arányosság Visszavonulási képesség, szintén az arányosság talaján, nem sunset clause - Dinamikus hozzáférési rezsim: - intramodális biztosítása, - inter-modális javára visszavonulás > rugalmasan - Versenyjog elégséges 3 kritérium (nagyker, kisker) - Nincs JPE Nagyker szabályozás figyelembe vétele (Ficora vétó) Párhuzamos hálózati átfedések

56 Harmonizáció Befektetések védelme/ösztönzése Befektetések védelme/ösztönzése Rövid távú szolgáltatás alapú verseny (statikus hatékonyság) >< hosszú távon fenntartható infrastruktúra alapú (dinamikus hatékonyság) > ehhez befektetés kell > cél: Ösztönözni új piacralépőkét Védeni inkumebnsét Ezáltal kiegyenlíthető a két hatékonyság közti feszültség Befektetések védelme: JPE szolgáltatók esetében Befektetés lehet first-mover és erőfölényt megerősítő is > védelem előbbit illeti meg feltörekvő piac formájában Feltörekvő: 3 kritérium nem alkalmazható, SSNIP alapján nem helyettesítő

57 Harmonizáció Befektetések védelme/ösztönzése Német szabályozás: új piac szabályozás alá vonására akkor kerülhet sor, ha igazolt, hogy a fenntartható verseny fejlődése másként korlátozva lenne Bizottság szerint ez regulatory holiday, a feltörekvő piacokat csak az NRA szabályozhatná, ezért sérül függetlenségük Regulatory holiday EU-ban emerging market formájában létezik

58 Harmonizáció Befektetések védelme/ösztönzése Feltörekvő piacok és szabályozásuk Nagykereskedelmi infrastruktúra Hagyományos piac/szolgáltatás Kiskereskedelmi szolgáltatás Feltörekvő piac/szolgáltatás Hagyományos Ex-ante szabályozás (pl. PSTN) Infrastruktúra szabályozható a kiskereskedelmi szolgáltatás nem (pl. ADSL) leverage teljesen Ha azt jelenti, nincsenek piacralépési korlátok, akkor nincs szabályozás (pl. VoIP) Nincs ex-ante szabályozás (pl. 2G) Feltörekvő részben Ex-ante szabályozás nagykereskedelmi árazásában megnyilvánuló befektetésvédelemmel (pl. VDSL) Az infrasturktúra szabályozható a kiskereskedelmi szolgáltatás nem Csak az új piacokat létrehozó befektetések mentesülnek:

59 Harmonizáció Befektetések védelme/ösztönzése feszültség az új infrastruktúrán nyújtott régi szolgáltatás megítélését illetően: (befektetések védelme vs. Leverage), USA: nincs LLU EU: ha nincs piacralépési korlát, és leverage lehetetlen> szintén nincs szabályozás Befektetések ösztönzése: Infrastruktúra alapú verseny előmozdítása érdekében ösztönözni kell az új piacralépők befektetéseit Befektetési lépcső: WLR, WBA, LLU

60 Harmonizáció Befektetések védelme/ösztönzése Versenyjogi befektetés-védelem Nincs egy ennyire kiforrott védelmi teszt; Sőt, egy ellentétes tendencia figyelhető meg Az éppen befektetéseket védő/ösztönző szellemi tulajdonjogi kizárólagosság alatt beavatkozás A fizikai tulajdon esetében a befektetés védelem (átmenti mentesség) kialakítása Szellemi tulajdon: EKSz 295-re tekintettel a versenyjog az egyetlen harmonizációs eszköz számos esetben indokolatlanul adott védelem

61 Harmonizáció Befektetések védelme/ösztönzése Az engedély megadásától való elzárkózás csak kivételes körülmények között visszaélés, Magill: Új, potenciálisan keresett, kötelezett által nem nyújtott, Objektív indokok nélkül, Másodlagos piacon a verseny teljes kizárása későbbi ügyek alapján: kumulatív szempontok (IMS) két piac kell (lehet hipotetikus is) (Ladbroke) a jogosult szándéka nem irányulhat másolásra (IMS) további kérdések maradtak nyitva, amit a Microsoft ügy megválaszolt

62 Microsoft: Harmonizáció Befektetések védelme/ösztönzése Újszerűség nem az egyetlen kritérium A verseny kizárásnak kockázata elegendő Objektivítás: szellemi tulajdon nem az, az egyéni befektetés védelmet meghaladja a teljes iparágé Fizikai tulajdon esetén alkalmazott versenyjogi befektetés védelem: versenyjogi fejlesztés (Bronner, Telefonica, DG Comp) versenyben kifejlesztett hálózat védelmet élvezhet a hozzáférés alól egy átmenti időre ez alatt szellemi tulajdonhoz való hozzáférés szempontjai JPE nem tartalmaz újszerűséget>arányos

63 Harmonizáció Versenyjog Zöld könyv>alkalmazhatóság liberalizáció előmozdításában: Atlas/Phoenix (DT/FT) a szövetség akkor kezdhette meg működését, mikor mindkét tagállamban legalább két alternatív szolgáltató elkezdett működni Telia/Telenor ügyben egy évvel a rendelet megjelenése előtt LLU kötelezettség szabályozási hibák kiküszöbölésében Deutsche Telekom: versenyjogi beavatkozás, amikor a szabályozás nem képes hatékony feltételeket teremteni a downstream piacon Szabályozás kiegészítés: IC link, hangposta

64 Harmonizáció Versenyjog NRF: kiegészítő módon versenyjog ugyanazon piac eltérő problémájára párhuzamosan alkalmazható lehet (Guidelines 31.) versenyjogi piacok, erőfölény a szabályozás által nem determinált (Framework art. 15., Guidelines 30.)

65 Harmonizáció Versenyjog Alkalmazhatóságán túl liberalizáció alapja EKSz 86 (3); BT ügy (USA: AT&T v. MCI) harmonizáció arányos tartalma Inter-modális><intra-modális Versenyjog arányos beavatkozást jelent JPE, belső piac konszolidációja Különbségek: Kiindulópont előretekintés Ex-ante><ex-post Rendszeres felülvizsgálat Fokozatosság (kisker>nagyker>kisker) Private enforcement

66 NGN Review A liberalizáció óta a legjelentősebb változást hozhatja Alkalmazások és hálózat elválik: maghálózat, hozzáférési hálózat (NGA) optika lehet, szélessávú, IP alapú NGA az érdekes szabályozási szempontból: LLU v. befektetés védelem 11-es elnevezés, alépítmény hozzáférés kötelezettség, IP alapú összekapcsolás (pl. BiX) Network neutrality: IP cím alapján blokkolás Nagy sávszélesség nagy beruházás Multilevel highway Diszkrimináció mentesség van, minimum követelmények lesznek

67 Versenyjog és elektronikus hírközlésszabályozás viszonya Kizárólagos (nincs JPE) IC link finanszírozás-megosztás (Vj-66/2004), CS kizárás gazdasági ösztönzőkkel (Vj-69/2005), mixed bundling (Vj-210/2005), must-offer (Vj-61/2006) Kiegészítés (főszabály, mégis ritka) Ugyanazon piac eltérő problémái vagy ex-ante elsőbbség USA: Trinko ügy (magánjogi jogérvényesítés korlátja az ex-ante kötelezettség) EU: ENS ügy, Telecom Italia, Chellomedia/Sport1 (kötelezettésgszabásnak korlátja) DE párhuzamos közérdekű jogérvényesítésének nem korlátja

68 Versenyjog és elektronikus hírközlésszabályozás viszonya Párhuzamos viszony JPE köt. megsértése és erőfölénnyel visszaélés Bizottság: ugyanazon piac ugyanazon problémáival foglalkozó párhuzamos eljárások kiküszöbölendőek: költséges, ne bis in idem kérdése Hogyan kell kiküszöbölni előtt azt kell megválaszolni, hogy mit is kell jogilag kiküszöbölni

69 Versenyjog és elektronikus hírközlésszabályozás viszonya Párhuzamos eljárás a magyar jogban Hatásköri összeütközés: eltérő hatáskörű szervek között, ugyanazon tény és jog tekintetében kell fennállnia GVH: Tpvt-t alkalmazza, NHH az Eht-t, az Bíróság: NHH nem állapíthatja meg egy magatartás Tpvt-be ütközését, Vj-121/2003: önmagában a közös cél nem zárja ki a párhuzamos vizsgálatot Nemzeti közösségi versenyjog közti párhuzamok: Tocai Carbon: ne bis in idem nem zárja ki a párhuzamos eljárást, de igazságosság érdekében bírság figyelembe vétele az elrettentés mellett Vj-69/2005: átfedő időszakra nincs bírság, összességében teljesült a preventív cél

70 Versenyjog és elektronikus hírközlésszabályozás viszonya Párhuzamosság kiküszöbölése Főszabály párhuzamosság lehet, de bíráságot, kötelezettséget figyelembe kell venni Mindkettő a versenyjogi közérdekű mérlegelés keretében lehetséges GVH Alapelvek: hatás, érintett fogyasztók köre, jelentős jogi kérdés, jelzésértékű beavatkozás (prevenció), más módon megoldódik (NHH) De a gyakorlatban az eljárás indítás párhuzamos, így az NRA eljárás következményei a közérdekű mérlegelés szempontjából nem megítélhetők > bizottsági kivárás sem eljárás indítás előtt, hanem az alatt került alkalmazásara GVH: vizsgáló is megszüntethet

71 Versenyjog és elektronikus hírközlésszabályozás viszonya Ütközés Elektronikus hírközlési szabály/aktus versenyjogba ütköző magatartást ír elő > elvonhatja a versenyjogi felelősségre vonáshoz szükséges autonómiát EU szinten: kizárt (versenyjogi alapú NRF, nincs EKSz 83. (2) szerinti rendelet) EK versenyjog><nemzeti ex-ante Bizottság: Kettős jogalap: 86; effet utile (3., 10., 81/82): általános különös viszony Pusztán a korlátozó hatás nem elég: megerősít, ösztönöz NCA: Ha Van Eycke valamely feltétele teljesül: félretétel a közösségi jog hatékony érvényesülése érdekében Vállalkozás elmarasztalható? Ha a deklaráció után sérti meg az EK versenyjogot> igen (CIF ügy)

72 Versenyjog és elektronikus hírközlésszabályozás viszonya Közösségi és nemzeti hírközlés szabályozás A versenyjog alkalmazhatósága szempontjából kérdés Bizottság közjogi eszközök (effet utile) NCA: félretétel Közösségi jog elsődlegességének elve alapján Minden kötelező, közvetlenül hatályos közösségi jog Irányelv: csak az elérendő cél tekintetében kötelez, de ha pontos, világos, feltétel nélküli>vertikális közvetlen hatályú lesz>az át nem ültetett is elsőbbséget élvez a vele ellentétessel szemben

73 Versenyjog és elektronikus hírközlésszabályozás viszonya Nemzeti versenyjog és hírközlés szabályozás Alkotmányosan: két jogszabály ütközése még nem alkotmány ellenes, ha a verseny szabadságával ellentétes>szélsőséges esetben lesz az Tpvt.: nincs helye eljárásnak Jogszabály: megszüntetés Közig. aktus: Tpvt. 85. (ORTT döntés, GVOP)

74 Versenyjog és elektronikus hírközlésszabályozás viszonya Tpvt. tárgyi hatálya (vállalkozások piaci magatartása, ha törvény eltérően nem rendelkezik>kifejezettnek kell lennie) Vállalkozás: funkcionális Piaci magatartás: Autonómia (állami intézkedés egyenes következménye pl. Vj-73/2003) Általánosan érvényesülő üzletpolitika: állami szabályozás, közérdekű működés (állami vagyon hatékony használata:ortt) nem, viszont a közérdekű működést támogató igen (elektronikus adóbevallás)

75 Versenyjog és elektronikus hírközlésszabályozás viszonya NCA és NRA viszonya Közös érdekű ügyek [keretirányelv 3. cikkely (4)] Egységes jogalkalmazás [Keretirányelv 16. cikkely (1)] [Eht. 20. (1)] Nem taxatív: - piac-meghatározás - piacelemzés - kötelezettség szabás - árprés Eljárások verseny védelmét szolgáló érvényesítése (Iránymutatások 31. pont) [Eht. 20. (1)] -szükségtelen párhuzamok elkerülése -negatív és pozitív hatásköri ütközések elkerülése

76 Versenyjog és elektronikus hírközlésszabályozás viszonya Együttműködés biztosítéka: információ csere GVH az NHH által a JPE eljárás során beszerzett adatokat, illetve számviteli szétválasztás adatait csak az Eht-ban megállapított feladataihoz használhatja fel, Együttműködés példái: Bizottság: Art. 7 Task Force UK: Ofcom (fúzió nem) -OFT-CAT-CC Hollandia: OPTA-Nma (multiszektor szabályozó is)

77 Magyar szabályozási modell Ideiglenesen fenntartott monopólium ig Országos helyi koncesszió 2002-től követő (megegyezik az EU-val) Piacnyitás kudarcai (erőtlen LTO-k, világgazdasági visszaesés, lényeges szabályozási eszközök: CS, NP, nem működtek) Piaci konszolidáció

78 Elektronikus média hírközlésszabályozása a tartalom végfelhasználókhoz való eljuttatása, CATV kisker. szabályozása a konvergencia horizontális eredőjeként a technológia semleges szabályozás, illetve a digitális televíziózás szűk keresztmetszeteinek kezelése szempontjából vonja szabályozás alá.

79 Elektronikus média hírközlésszabályozása ex-18 tartalom hozzáférési igényét ismerte el MGA alapján a nemzeti must-carry szabályok alkalmazási körét behatárolják nem végződtetési típusú, kétoldali piac, a kisker. Helyettesítés függvénye Dtv. Must-carry szabályozása nem függ a felhasználók jelentős számától (közszolgálati/helyi) nincs rendszeres felülvizsgálat

80 Elektronikus média hírközlésszabályozása Kisker. CATV szabályozás Nagyon széttöredezett piac GVH 2005-ig szorgalmazta A konvergencia megoldani látszik E-hírközlés szempontból: el kell választani a továbbítást és csomagolást, szabályozni csak az átviteli részt lehet, ehhez elválasztás előírható JPE alapon > Dtv. Szerzői jogi jogosultak érdekében de NHH megismerheti

A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA

A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA Kiss Károly Miklós A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA A tanulmány a távközlési szektor hazai szabályozásának áttekintésére és értékelésére vállalkozik. Első felében az európai uniós és a hazai jogi környezetet

Részletesebben

Tanulmányok. A Digitális televíziózás versenyjogi és elektronikus hírközlésjogi vonatkozásai. körülményeket és a vonatkozó európai rendelkezéseket.

Tanulmányok. A Digitális televíziózás versenyjogi és elektronikus hírközlésjogi vonatkozásai. körülményeket és a vonatkozó európai rendelkezéseket. TÓTH ANDRÁS A Digitális televíziózás versenyjogi és elektronikus hírközlésjogi vonatkozásai 2005 5 Bevezetés A távközlési piaccal szemben a médiaszektor szabályozása jellemzõen ma is nemzeti hatáskörbe

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Versenyjog A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei Versenyjog Szerkesztette: Boytha Györgyné Tóth Tihamér PPKE JÁK Budapest 2010 Szerzőink: Bacher Gusztáv (2. rész)

Részletesebben

határozatot. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

határozatot. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. Ügyiratszám: DH-664-31/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa az érintett piacok azonosítására,

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) Ügyiratszám: DH-10903-2 /2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása Ügyiratszám: DH-664-79/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz Részletes indokolás Az 1-3. -hoz A törvény teljes körűen meghatározza a tárgyi, személyi és területi hatályát, a személyi hatály körében külön kiemelve az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek

Részletesebben

A strukturális illetve a szervezeti vagy funkcionális

A strukturális illetve a szervezeti vagy funkcionális A strukturális illetve a szervezeti vagy funkcionális szeparáció kérdése és megvalósításának hatása a versenyre és az iparági működésre a hálózatos iparágakban, különös tekintettel a távközlésre Készítette:

Részletesebben

I. fejezet A törvény hatálya

I. fejezet A törvény hatálya A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCSÁNAK A Tpvt.-vel 1 KAPCSOLATOS ELVI JELENTŐSÉGŰ DÖNTÉSEI 2 2013 (egységes szerkezetben a korábbi években kiadott elvi jelentőségű döntésekkel) 3 I. fejezet A törvény

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

Részletesebben

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki:

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki: Ügyiratszám: DH-664-174/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS *

A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS * Állami Támogatások Joga 20 (2013/4) 41 54. A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS * Tárgyszavak: digitális menetrend, állami támogatási szabályok a szélessáv

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS Állami támogatások joga 1 (2009/1) 85 101. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS GALAMB ZSÓFIA KÁNYÁSI

Részletesebben

Az audiovizuális médiaszolgáltatások meghatározása és szabályozási terhei

Az audiovizuális médiaszolgáltatások meghatározása és szabályozási terhei Polyák Gábor Az audiovizuális médiaszolgáltatások meghatározása és szabályozási terhei Budapest, 2007. november, 17. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-87610-8-8 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi

Részletesebben

TARTALOM. BOLF-GALAMB ZSÓFIA és MOHAY ÁKOS A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó új szabályok az Almunia-csomag elemei 3

TARTALOM. BOLF-GALAMB ZSÓFIA és MOHAY ÁKOS A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó új szabályok az Almunia-csomag elemei 3 TARTALOM BOLF-GALAMB ZSÓFIA és MOHAY ÁKOS A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó új szabályok az Almunia-csomag elemei 3 STAVICZKY PÉTER Az Altmark-ítélet negyedik feltételének teljesülése az

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

A POSTAI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA

A POSTAI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA Kiss Károly Miklós A POSTAI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSA A tanulmány a postai szolgáltatások hazai szabályozásának áttekintésére és értékelésére vállalkozik. Első felében az uniós és a hazai jogi környezetet és

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ ELEKTRONIKUS ÚTON VÉGZETT NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ TARTALOMSZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPTÉTELEI 2002. március 7. Tartalomjegyzék I. A tartalomszabályozás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS METAMORFÓZISAI

AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS METAMORFÓZISAI Nagy Csongor István AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS METAMORFÓZISAI A tanulmány az egyetemes szolgáltatás metamorfózisait követi végig a kezdetektől napjainkig mind szektoron belül, mind szektorok között. Egyrészt

Részletesebben

A must-carry szabályok jelene és jövõképe az Európai Unióban

A must-carry szabályok jelene és jövõképe az Európai Unióban 75 Bartóki-Gönczy Balázs A must-carry szabályok jelene és jövõképe az Európai Unióban Az Egyetemes szolgáltatási irányelv által a must-carry szabályok vonatkozásában lefektetett garanciális alapelvek célja

Részletesebben

SZINTÉZIS. A GVH munkatársai az intézmény által 2009 szeptemberében szervezett programon

SZINTÉZIS. A GVH munkatársai az intézmény által 2009 szeptemberében szervezett programon A GVH munkatársai az intézmény által 2009 szeptemberében szervezett programon SZINTÉZIS A modern piacgazdaság lényege, és sikerének titka, hogy döntôen piaci mechanizmusok közvetítenek a kereslet és a

Részletesebben

A távközlési piacnyitás fő kérdései

A távközlési piacnyitás fő kérdései VERSENYHIVATALI FÜZETEK 1. szám A távközlési piacnyitás fő kérdései GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1999. július 2 A Gazdasági Versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a távközlési piacnyitás fő kérdéseivel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben