KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA JOGI ÚTON KÖVETELÉSKEZELÉS. Fizetési felszólítás. Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA JOGI ÚTON KÖVETELÉSKEZELÉS. Fizetési felszólítás. Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem. http://gyorugyved."

Átírás

1 KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA JOGI ÚTON A követelések, kintlévőségek behajtásával kapcsolatban általában mindenkinek a végrehajtás jut az eszébe. Az azonban, hogy hogyan lehet végrehajtási eljárást kezdeményezni, milyen lépéseket kell elötte megtenni, már nem annyira közismert. KÖVETELÉSKEZELÉS A kintlevőségek behajtása nem feltétlenül jelenti a vége-hossza nincs pereskedést. Az sem biztos, hogy a behajthatatlannak tűnő követeléseket feltétlenül veszteségként kell elkönyvelni. Mások számára értéket jelenthet az olyan igény is, amelynek érvényesíthetőségéről mi már lemondtunk. Manapság szinte minden céggel előfordul, hogy követelését a másik fél a határidő lejártáig nem teljesíti, vagy előre látható, hogy azt esedékességkor nem fogja tudni szolgáltatni. A teljesítés elmaradásakor természetesen nem feltétlenül van szó szándékos mulasztásról. Előfordulhat, hogy a kötelezett kisebb késedelemmel teljesít, vagy esetleg adminisztrációs hiba miatt nem egyenlítették ki a tartozást. Fizetési felszólítás A tartozás behajtása érdekében első lépésként célszerű fizetési felszólítást küldeni a kötelezettnek, megjelölve benne a késedelem miatt felszámított kamatot, illetve amennyiben kötbért kötöttek ki a felek, annak mértékét is. A felhívás mellékleteként az annak alapját képező, kiegyenlítetlen számlákat, avagy a számla adatait tartalmazó nyilvántartás másolatát is csatolhatjuk a beazonosíthatóság érdekében. Amennyiben az érvényesíteni kívánt követelés kisebb összegű, úgy érdemes a borítékba egy átutalási csekket is elhelyezni a mielőbbi kiegyenlítés érdekében (amennyiben a cégünk rendelkezik ilyennel). Az üzleti kapcsolatok jövőbeli fenntartása céljából a megkeresésünkben utaljunk arra, hogy amennyiben üzleti partnerünk esetlegesen már rendezte a tartozást, úgy levelünk tárgytalan. A felhívást - megtörténtének későbbi bizonyíthatósága érdekében - ajánlott-tértivevényes küldeményként postázzuk. Amennyiben a kötelezett a felszólítást követően teljesíti tartozását, az ügy lezárul. A dolog azonban nem mindig ilyen egyszerű, sőt manapság egyre gyakrabban fordul elő, hogy az adós nem akar, vagy nem tud teljesíteni. Ilyen esetekben sem kell feltétlenül azonnal pert indítani a kötelezett ellen. Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem A kintlevőség behajtásának legegyszerűbb, leggyorsabb és a bírósági pernél mindenképpen olcsóbb, egyben jogszerű érvényesítési módja - amennyiben a

2 követelés pénzfizetésre vagy ingó dolog kiadására irányul -, ha a jogosult fizetési meghagyás kibocsátását kéri a bíróságtól. (A polgári perrendtartás szabályai szerint kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a kétszázezer forintot meg nem haladó pénzkövetelés. Ezen összeg felett, illetve ingó dolog esetén a jogosult választhat a fizetési meghagyásos eljárás és a peres eljárás között.) A kérelem előterjesztése A fizetési meghagyásos eljárás nemperes eljárás, és a fizetési meghagyás iránti kérelmet az erre rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni. Ellentmondás A bíróság a kérelem kézhezvétele után, az ellenfél meghallgatása nélkül, harminc napon belül kibocsátja a fizetési meghagyást, amellyel szemben a kötelezett tizenöt napon belül ellentmondással élhet. A gyakorlatban a kötelezett általában ellentmondást terjeszt elő, így a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul át. Végrehajtás jogerős fizetési meghagyás alapján Abban az esetben, ha az adós nem él az ellentmondás a lehetőségével, vagy csak a fizetési meghagyás egy részével nem ért egyet, a fizetési meghagyás (illetve annak az ellentmondással nem érintett része) a határidő letelte után jogerőre emelkedik, és az így végrehajthatóvá válik. A jogerős fizetési meghagyás alapján a jogosult kérheti az adóssal szembeni végrehajtást - illetve annak eredménytelensége esetén a felszámolási eljárás megindítását - a kötelezettel szemben, ha az továbbra sem tejesíti tartozását. Polgári peres eljárás Ha a cég eleve úgy határoz, hogy perrel kívánja érvényesíteni igényét, illetve ha a fizetési meghagyásos eljárás perré alakult át, a bíróság kitűzi az első tárgyalást, és az eljárás úgy folytatódik, mintha eredetileg is keresetlevelet nyújtott volna be a kezdeményező fél. Ezt követően megkezdődik egy hosszadalmas bírósági eljárás. A polgári perrendtartás szabályai szerint a felperesnek kell bizonyítania a követelése jogszerűségét, kivéve akkor, ha azt az alperes korábban elismerte - ez az úgynevezett tartozáselismerés -, mert ebben az esetben a bizonyítási teher megfordul (tehát a tartozás elismerőjét terheli annak a bizonyítása, hogy tartozása nem áll fenn, bírósági úton nem érvényesíthető, vagy a szerződés érvénytelen), azonban a tartozás elismerése a tartozás jogcímét nem változtatja meg. A tartozáselismerés érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges.

3 Bírósági végrehajtás A bíróság jogerős ítéletének meghozatalát követően, az adós nemteljesítése esetén kérelmezni lehet a bírósági végrehajtási eljárást. A bíróság a végrehajtást kérő (jogosult) kérelmére végrehajtható okiratot állít ki. Végrehajtható okiratok A végrehajtható okirat lehet - a bíróság által kiállított végrehajtási lap, azaz olyan okirat, amelyet a bíróság végrehajtási záradékkal látott el, illetve - a bíróság végrehajtást elrendelő, letiltó és átutalási végzése, továbbá - közvetlen bírósági felhívást tartalmazó határozata. Végrehajtási módok Az eljárás lefolytatása a bíróság, illetve a bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozik. Azonnali beszedési megbízás A pénzforgalmi úton érvényesíthető pénzkövetelést azonnali beszedési megbízással kell behajtani. Bírósági végrehajtásnak csak akkor van helye, ha az azonnali beszedési megbízás nem vezetett eredményre. Pénzforgalmi úton akkor lehet behajtani a pénzkövetelést, ha a jogosult bankszámlával, a kötelezett pedig pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, és a végrehajtás általános feltételei fennállnak. A jogosult a behajtást végző pénzügyi intézménynek köteles nyilatkozni arról, hogy nincs folyamatban a követelése behajtására irányuló bírósági végrehajtási eljárás, illetőleg nem terjesztett elő végrehajtás elrendelése iránti kérelmet, vagy ilyen kérelme alapján a követelése nem nyert kielégítést. Abban az esetben, ha a kötelezett pénzforgalmi számlája nem ismert, és az a cégnyilvántartásból sem állapítható meg, a végrehajtás elrendelésére jogosult bíróság a jogosult kérelmére felhívja az adóhatóságot a számlaszám közlésére. Az adóhatóság köteles a felhívásnak haladéktalanul eleget tenni. Végrehajtás pénzforgalmi út helyett Ha a pénzforgalmi úton történő behajtás fedezet hiánya miatt nem, vagy csak részben vezetett eredményre, bírósági végrehajtásnak csak akkor van helye, ha a végrehajtást kérő igazolja, hogy - a kötelezett számlavezető pénzügyi intézményétől nem kérte az azonnali beszedési megbízás további függőben tartását, és - megjelöli, hogy az azonnali beszedési megbízást milyen összegben teljesítette a pénzügyi intézmény. Ha a bírósági végrehajtás során a jogosult csak ingó vagy ingatlan dolgokból nyerhet kielégítést, akkor a lefoglalt dolgokat rendszerint hatósági árverés útján kell értékesíteni. Az értékesítésen befolyt összegből az egyéb tartozások (például adó- és

4 köztartozás, végrehajtási költségek) kiegyenlítése után a végrehajtást kérő követelése is kielégítést nyer. Felszámolási eljárás Ha az adós olyan gazdálkodó szervezet, amely tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja majd kiegyenlíteni, a hitelező (a felszámolás kezdő időpontjáig az, akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton - végrehajtható okiraton - alapuló, vagy az adós által nem vitatott, vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, a felszámolás kezdő időpontja után mindenki, akinek az adóssal szemben pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette) a gazdálkodó szervezet ellen felszámolási eljárást kezdeményezhet. A felszámolás iránti kérelem tartalma, mellékletei A kérelemben meg kell nevezni - az adós tartozásának jogcímét, - a lejárat időpontját és - annak rövid ismertetését, hogy az adós miért fizetésképtelen. A kérelemhez csatolni kell a bizonyító okiratokat is (fizetési felhívás, számla, esetlegesen adósi elismerő nyilatkozat, cégkivonat stb.). Elsődleges a bírósági végrehajtás A teljesség kedvéért utalunk arra, hogy az irányadó bírói gyakorlat szerint a hitelezőnek - a felszámolási eljárás kezdeményezését megelőzően - meg kell kísérelnie, hogy a végrehajtható okiraton alapuló követelését bírósági végrehajtás (inkasszó) keretében hajtsák be. A bíróság értesítési kötelezettsége, az adós nyilatkozata A bíróság a kérelemről haladéktalanul értesíti az adóst, aki a kézhezvételtől számított nyolc napon belül köteles arról nyilatkozni. Ha elismeri a tartozást, akkor egyidejűleg haladékot kérhet a fizetésre, illetve be kell jelentenie a számláját vezető valamennyi pénzintézet nevét és a számláinak számát. Amennyiben a kötelezett nyolc napon belül nem nyilatkozik a bíróságnak, a fizetésképtelenség tényét vélelmezni kell. A fizetésképtelenség vizsgálata Ezt követően a bíróság megvizsgálja az adós fizetésképtelenségét, és az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb harmincnapos határidőt engedélyezhet. A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, amennyiben fizetésképtelenségét állapítja meg.

5 A fizetésképtelenség megállapítása A bíróságnak a fizetésképtelenség megállapítására akkor van lehetősége, ha - az adós a nem vitatott vagy elismert tartozását az esedékességet követő hatvan napon belül nem egyenlítette ki, vagy - a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy - a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette. Közzététel Ha az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság elrendeli a végzés közzétételét a Cégközlönyben. A közzététel tartalmazza a hitelezőknek szóló felhívást, hogy a gazdálkodó szervezettel szemben fennálló követeléseiket jelentsék be a felszámolónál. Egyezség a felszámolási eljárásban A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő negyven nap eltelte után, a felszámolási zárómérleg benyújtásáig a hitelező és az adós között bármikor helye van egyezségnek. Az egyezségi tárgyalás során a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet és a hitelező megállapodhat a tartozások kielégítésének sorrendjében, teljesítési határidejének módosításában, kielégítésének arányában és módjában, továbbá mindabban, amit a felek az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében vagy egyébként szükségesnek tartanak. A felszámolás befejezése Abban az esetben, ha egyezség nem jön létre, a felszámoló lefolytatja eljárását, és ennek befejezését követően a bíróság végzéssel határoz a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezők kielégítéséről, a felszámolás befejezéséről és az adós megszüntetéséről. Engedményezés A követelés behajtására tehát - mint láthattuk - a cégnek többféle lehetősége is van. Az is előfordulhat azonban, hogy nem akarnak ezzel vesződni, és - akár veszteség árán - de minél hamarabb hozzá szeretnének jutni a követelésükhöz. Ilyenkor a megoldás az engedményezés vagy a faktoring. A jogosult követelését szerződéssel másra átruházhatja (engedményezés). A követelés engedményezéséről a kötelezettet értesíteni kell. Az értesítéséig a kötelezett az engedményezőnek, de azt követően már csak az új jogosultnak (engedményes) teljesíthet. Abban az esetben pedig, ha a követelésátruházásról a kötelezett az engedményestől szerez tudomást, akkor követelheti az engedményezés megtörténtének igazolását.

6 Visszterhes engedményezés Ha a követelést visszterhesen ruházzák át, akkor az engedményező az engedményessel szemben a kötelezett szolgáltatásáért - az engedményezés fejében kapott ellenérték erejéig - kezesként felel, kivéve azt az esetet, ha a követelést kifejezetten bizonytalan követelésként ruházta át, illetőleg ha felelősségét egyébként kizárta. Alkalmazandó szabályok Az engedményezésre általában visszterhes jogügylet, de természetesen az ingyenes átadás is lehetséges. Ennek megfelelően az ellenérték fejében történő engedményezésre (követeléseladás) az adásvételi, az ingyenes engedményezésre (követelésajándékozás) az ajándékozási szerződés szabályai vonatkoznak. Az engedményezés hátránya, hogy az engedményezés időpontjától kezdve a követelés kamatai már nem az eredeti jogosultat illetik meg. Előnye viszont, hogy a követelés behajtásával az engedményesnek kell bajlódnia, az eredeti jogosult számára az ügy az engedményezéssel véget ért. Faktoring A faktoringszerződés hasonló az engedményezéshez, azzal az igen fontos eltéréssel, hogy mivel a hatályos törvények szerint a faktoringtevékenység pénzügyi szolgáltatásnak - ezen belül pedig pénzkölcsönnek - minősül, így csak olyan hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás jelenhet meg faktorként, amely rendelkezik a jogszabályban előírt feltételekkel és az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet engedélyével. A faktoring keretében az engedményező átruházza a követelés jogát a faktorra. A faktor a tevékenységéért díjat számol fel, amelyet levon az engedményezőnek járó összegből. Az engedményező a fentieken túl a követeléssel kapcsolatos minden olyan információt, dokumentumot köteles a faktor rendelkezésére bocsátani, amelyre a követelés behajtása érdekében annak szüksége van. A faktoringszerződés tárgya A szerződést bármilyen fennálló vagy akár a jövőben keletkező követelésre meg lehet kötni, de a faktort a követelés megvásárlása vagy megelőlegezése mellett más követelésekkel kapcsolatos tevékenységgel is meg lehet bízni. Faktori (többlet)jogosítványok A faktor tehát a követelés megvételével - teljesíthet fizetést a jogosult részére, - vezetheti a számláját (a követelésekkel kapcsolatos esedékes fizetések

7 nyilvántartásával), emellett - behajthatja a kintlevőségeket. Kockázatviselés Lényeges különbség lehet a faktoringügyletek között aszerint, hogy ki viseli a kockázatot a követelés esetleges behajthatatlansága esetén. A faktor kockázatátvállalása Ennek megfelelően a tartozást el lehet adni úgy, hogy az eladó nem vállal semmiféle helytállást a behajthatóságért. Ez esetben természetesen magasabb díjat kell fizetni a kockázat átvállalásáért. Az engedményes kockázatviselése Abban az esetben azonban, ha a felek úgy állapodnak meg, hogy a faktor nem vállalja át a kockázatot, és a követelés nem hajtható be, a faktor az engedményezőhöz fordulhat megtérítési igénye érvényesítéséért. Ezeket a legálisan működő hitelintézeteket vagy pénzügyi vállalkozásokat természetesen nem lehet összekeverni a törvénytelenül működő behajtó cégekkel vagy személyekkel. Tartozások nyilvántartása a számvitelben Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás során - a tartozásátvállalás beszámolási időszakában - a véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerződés (megállapodás) szerinti összegét. Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a szerződés (megállapodás) szerinti pénzügyi rendezésekor, a teljesítésnek megfelelően kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni. * Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak. * A rendkívüli bevételek között kell kimutatni - egyebek mellett a tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik. * A rendkívüli bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni - egyebek mellett a tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik. * A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni a tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét a tartozást átvállalónál. * Az anyag- és árubeszerzés költségei tétel a számviteli törvény 78. -ában részletezett kifizetett anyagjellegű ráfordításokat tartalmazza (ideértve a kölcsönkövetelés fejében kapott, a korábbi pénzkiadás révén megfizetett eszközértéket is) azzal, hogy a szállítókkal szembeni, a

8 mérlegfordulónapon fennálló tartozásokat itt nem szabad figyelembe venni. * Az anyag- és árubeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tartozás nem pénzbeni kiegyenlítését a kötelezettség nyilvántartás szerinti értékében elkülönítetten, a nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések között kell kimutatni, függetlenül attól, hogy az átadott eszköz beszerzésével, előállításával kapcsolatos kötelezettséget már kiegyenlítették-e

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg)

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg) 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg) Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI

ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI A Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet 6723 Szeged, Pentelei sor 5. ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI Módosítva: 2013. április 15. Hatályba helyezve: 2013. május 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I./ Hátralékkezelés

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Tájékoztató követeléskezelési eljárásunkról

Tájékoztató követeléskezelési eljárásunkról Tájékoztató követeléskezelési eljárásunkról A PSZÁF (mint az MNB jogelődje) elnökének 14/2012. (XII. 13.) sz. ajánlásában foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint kívánjuk kedves Ügyfeleinket tájékoztatni

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának 1/2005. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjtartozások (tagdíjhátralék) behajtásával, végrehajtásával, az adóhatóság megkeresésével

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 15-től 1 I. Általános rendelkezések I.1. Az ban alkalmazott fogalmak A jelen ban alkalmazott alábbi fogalmak

Részletesebben

CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 2015.01.01.

CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 2015.01.01. CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. 2015.01.01. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 1. Általános Üzleti Feltételek célja 2 2. Általános Üzleti Feltételek hatálya 2 3. Üzletfél-azonosítás, képviselet;

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA

1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖVETELÉS-LESZÁMÍTOLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar

Részletesebben

A bankügyletek jogi biztosítékai

A bankügyletek jogi biztosítékai A bankügyletek jogi biztosítékai A kockázatvállalással járó bankügyletek biztosítékai között három nagy csoportot lehet elkülöníteni: a) klasszikus polgári jogi biztosítékok (szerződést biztosító mellékkötelezettségek):

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

20.sz.melléklet Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel együtt érvényes, ezen feltételeket

Részletesebben

Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április

Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április I. Az Üzletszabályzat általános rendelkezései 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1.1. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15. . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. június 25. napjától (a 2014. március 15. napját követően megkötött szerződésekre kell

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében 1.A bankgarancia kibocsátása 1.1. A Takarékszövetkezet az Ügyféllel, mint Megbízóval kötött bankgarancia megbízási Szerződés alapján arra vállal

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁSI REND

KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁSI REND KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁSI REND Tájékoztató a Takarékszövetkezetnek a fogyasztónak minősülő adóssal szembeni követeléskezelési tevékenységével összefüggő információkról Elfogadva: 2013. év november hó

Részletesebben

E lőadó: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék

E lőadó: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Jogutód nélküli megszűnések 2012. márc. 1-től E lőadó: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék A jogutód nélküli megszűnések a jogszabályokban Az 1991. évi IL. törvény a

Részletesebben

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Ferenczy Réka: A deviza alapú kölcsönről szóló szerződés végrehajtási záradékolásának problematikája

Részletesebben

2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban

2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1 Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban 2013.April.28. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 2 Az előadás felépítése I. Rész Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében Általános Üzletszabályzat 22. sz. melléklete Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban: Szerződés)

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? (2014.12.23.)

1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? (2014.12.23.) 1. Milyen szerződéseim esetén érint engem a törvény? (2014.12.23.) Akkor érinti az elszámolási törvény, ha Ön magánszemély és deviza alapú- (devizában nyilvántartott, forintban fizetett), deviza alapúnak

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK 2015 Faktoring Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Kockázatvállalási Üzletszabályzat. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15.

Kockázatvállalási Üzletszabályzat. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. A KOCKÁZATVÁLLALÁS FAJTÁI...3 2. AZ ÜGYFÉL HITELKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA...3 3. ALAPFOGALMAK...4 4. A HITELSZERZŐDÉS

Részletesebben