Tokaj Város Önkormányzatának. 17/2008. (X.29.) számú. rendelete. a szociális ellátási formákról és támogatásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokaj Város Önkormányzatának. 17/2008. (X.29.) számú. rendelete. a szociális ellátási formákról és támogatásokról"

Átírás

1 Tokaj Város Önkormányzatának 17/2008. (X.29.) számú rendelete a szociális ellátási formákról és támogatásokról A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. (1) A rendelet meghatározza a város szociális biztonságának megırzése érdekében az egyes ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, és érvényesítésének garanciáit. (2) A rendeletben szabályozott ellátások elsısorban az önmagukért és családjukért felelısséget vállaló családok megsegítését szolgálják. (3) A lakosság hatékony megsegítése céljából a rendelet alkalmazása során a természetben nyújtott támogatást elınyben részesíti a képviselı-testület a pénzbeli támogatással szemben. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Tokaj város közigazgatási területén életvitelszerően élı, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre (2) A rendelt hatálya kiterjed az arra rászorulónak nyújtott átmeneti segély, étkeztetés, illetve szállás biztosítása tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak, a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is, amennyiben ezen ellátások hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

2 (3) A rendelt hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, b) a szociális törvény 32/B. (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszernek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásairól szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Eljárási rendelkezések 3. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe utalt, e rendelet hatálya alá tartozó hatáskörök gyakorlását az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át. (2) A szociális ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idıben, az egyes segélytípusokra rendszeresített nyomtatványokon kell indoklással ellátva benyújtani. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles a maga és a vele azonos lakásban élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben elıírt tartalmú igazolásokat illetve ezek hivatalból történı beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat mellékelni. A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott idıre szóló vagyoni értékő jogként kell figyelembe venni. A meghatározott idıre szóló vagyoni értékő jog értékének meghatározására az illetékekrıl szóló évi XCIII. Törvény 72. -ának (2) bekezdése az irányadó. A jövedelem és vagyonnyilatkozat a rendelet 1. számú mellékletét képezi. (3) A jogosultsági feltételek fennállását a közös háztartásban együttélést, a saját háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkezı nagykorú személy esetében a rokkantságot, fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektıl igénybe vett ellátást, köz- vagy hitelt érdemlı magánokirattal, illetve a polgármesteri hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.

3 (4) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokat igénylı személy és nagykorú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytató családtagja munkanélküli, kérelméhez csatolnia kell az illetékes munkaügyi központ igazolását, miszerint munkanélküli ellátásban nem részesül és számára megfelelı munkát nem tudnak felajánlani. (5) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylı szociális, vagyoni körülményeinek valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védınıi, pedagógiai vélemény, javaslat kérhetı. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezı és vele azonos lakásban élı közeli hozzátartozókra vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatuk alapján további információk beszerezhetık. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon a kérelmezı köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni. (6) A kérelemben és a vagyon- illetve jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok, tények valódisága az eljárás során szükség szerint, az alábbiakkal ellenırizhetı: - környezettanulmány készítése, a kérelmezı által megadott tartózkodási helyen, - az ügyintézı megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, helyi gépjármő-nyilvántartót, jövedelemigazolást kiállító munkáltatót, Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalt, - házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj megállapítása, vagy végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell bizonyítani, amennyiben a tartásdíjról a szülık egyezséget kötöttek, az errıl szóló nyilatkozat is elfogadható, életévét betöltött gyermek tanulói, hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazolható. (7) A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem állapítható meg az önkormányzat által adható szociális ellátás, amennyiben a.) az ellátást igénylırıl érvényes tartási szerzıdés alapján más személy köteles gondoskodni, kivéve, amennyiben tartási kötelezettségének nem tesz eleget, s a szerzıdés felbontása iránt bírósági eljárás van folyamatban, b.) vagyonnal rendelkezik. (8) A jogosulatlanul, vagy rosszhiszemően igénybe vett ellátás esetén a szociális törvény 17. -ában foglaltak szerint kell eljárni. (9) A szociális ellátásban részesülı a jogosultsága feltételeit érintı lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a hatóságot. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett támogatás megtérítésére kell kötelezni. (10) Automatikusan megszőnik a rendszeres pénzbeli ellátás, ha a jogosult a támogatást két egymást követı hónapon át nem veszi fel, kivéve, ha ezen kötelezettségének neki fel nem róható okból nem tud eleget tenni és ezt hitelt érdemlı módon igazolja ( pl. orvosi igazolás, kórházi zárójelentés).

4 (11) A szociális ellátások, támogatások iránti kérelmekhez segélytípusonként csatolandó elbíráláshoz szükséges bizonyítékok hiánypótlását 15 napon belül kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. (12) A szociális ellátások, támogatások felülvizsgálatával kapcsolatosan kért, az elbíráláshoz szükséges bizonyítékokat 15 napon belül kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. (13) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja a pénzbeli szociális támogatásokat minden hónap 5. napjáig, készpénzben, postai úton vagy a szociális ellátásban részesülı kérelmére pénzintézeti átutalással. II. Fejezet PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Idıskorúak járadéka 4. (1) Idıskorúak járadékában kell részesíteni azt a személyt, aki a szociális törvényben szabályozott feltételeknek megfelel. (2) Az idıskorúak járadékának megállapítása, kétévente történı felülvizsgálata és megszüntetése a jegyzı hatáskörébe tartozik. Rendszeres szociális segély 5. (1) A rendszeres szociális segély megállapítása és kétévenkénti felülvizsgálata a jegyzı hatáskörébe tartozik. (2) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele a szociális törvényben meghatározottakon túl, - hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy együttmőködjön az önkormányzat által együttmőködésre kijelölt ENI Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban Családsegítı Szolgálat). (3) A nem foglalkoztatott személy köteles az együttmőködésre kijelölt Családsegítı Szolgálattal a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı l5 napon belül a Családsegítı Szolgálatot személyesen felkeresni, nyilvántartásba vétel céljából és jelen rendelet 2. számú mellékletét képezı együttmőködési megállapodást kötni, b) a nem foglalkoztatott személy az elsı megjelenéstıl számított 60 napon belül a Családsegítı Szolgálattal közösen kidolgozott Szt-ben meghatározott beilleszkedési programról írásban megállapodást kötni, c) a Családsegítı Szolgálat által megjelölt helyen kéthavonta személyesen megjelenni,

5 d) a megállapodásban és a beilleszkedést segítı programban foglaltakat teljesíteni. (4) A beilleszkedést segítı programok típusai: a) az együttmőködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás, b) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás c) egyéni képességet fejlesztı, vagy az életmódot formáló foglalkozás, munkavégzésre felkészítı program. (5) Az együttmőködésre kijelölt szervvel történı együttmőködés eljárási szabályai: a) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) a nem foglalkoztatottak rendszeres segélyének megállapításáról, szüneteltetésérıl, továbbfolyósításáról és megszüntetésérıl szóló jogerıs határozat egy példányával értesíti az együttmőködésre kijelölt szervet (Családsegítı Szolgálatot), b) az együttmőködésre kijelölt szerv ba) az aktív korú nem foglalkoztatott személlyel együttmőködési megállapodást köt (2. sz. melléklet), melynek egy példányát megküldi a hivatalnak, bb) az aktív korú nem foglalkoztatott személlyel közösen korra, szociális helyzetre, mentális és egészségi állapotra tekintettet Szt-ben meghatározott egyénre szabott együttmőködési, beilleszkedési programot határoz meg írásos megállapodás keretében, bc) a hivatal megkeresése alapján a rendszeres szociális segély felülvizsgálata során nyilatkozik a nem foglalkoztatott személy együttmőködési kötelezettségének teljesítésérıl, bd) minden hónap 30. napjáig köteles értesíteni a hivatalt a nem foglalkoztatott személy együttmőködési kötelezettségének megszegésérıl, ezzel egyidejőleg javaslatot tesz az együttmőködési kötelezettség megszegésének következményeire. (6) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a nem foglalkoztatott személy számára felróható okból a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül a kirendeltségen nem jelenik meg, b) a beilleszkedést segítı programban foglaltaknak nem tesz eleget. (7) Ha a nem foglalkoztatott személy (6) bekezdésben meghatározott együttmőködési kötelezettségét megszegi, részére a segély összegét, az együttmőködési kötelezettség megszegését követı naptól számított 3 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (8) Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül, ha a nem foglalkoztatott személy számára felróható okból: a.) a rendszeres szociális segély felülvizsgálati kötelezettségének nem tesz eleget,

6 b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) a beilleszkedést segítı program kidolgozásában nem mőködik közre, a Családsegítı Szolgálat által elkészített együttmőködési megállapodást nem írja alá, a számára megfelelı munkahelyet, illetve közhasznú, közcélú munkát nem vállalja, a számára megfelelı munkahely esetén a munkaviszony létrejöttében tevékenyen nem mőködik közre, ha az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, a Családsegítı Szolgálattal vagy az általa meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot nem veszi fel, a megadott idıpontban nem jelenik meg, a Családsegítı Szolgálat vagy az általa meghatározott szervezetek révén szervezett programokban, képzésben való részvételt megtagadja vagy indokolatlanul megszakítja. A rendszeres szociális segély természetben történı folyósításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatokat közöl. (9) Az együttmőködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történı ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (10) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülı együttmőködési kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályoztatott, ennek okát és az akadályoztatás indokát köteles haladéktalanul személyesen vagy írásban közölni a Családsegítı Szolgálattal. (11) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a nem foglalkoztatott az együttmőködésre kijelölt szervvel az Sztv 37/D. -a szerinti együttmőködést vállalja. 6. (1) A rendszeres szociális segély a szociális törvényben meghatározott mértékig természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, amennyiben a családban a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 68. -a szerint védelembe vett gyermek él. (2) A rendszeres szociális segély megállapítása, illetve felülvizsgálata esetén a külön jogszabályban elıírt formanyomtatványon túl, a kérelmezınek mellékelnie kell a rendszeres szociális segély természetben történı folyósításához szükséges nyilatkozatot is. (3. számú melléklet) (3) A természetben nyújtott rendszeres szociális segélyt az alábbi szervezetek részére kell folyósítani a következı sorrendben: a) önkormányzati bérlakásban élı család esetében a kérelmezı lakbérhátralékának mérséklése érdekében a Városi Kincstár részére; b) a rendszeres szociális segélyezett hulladékszállítási díj hátralékának mérséklése érdekében a szolgáltató részére; c) a kérelmezı víz és csatornadíj hátralékának mérséklése érdekében a szolgáltató részére;

7 d) villanyáram számlahátralék esetén a szolgáltató részére; e) gázszámla hátralék esetén a szolgáltató részére. (4) A rendszeres szociális segély természetbeni ellátásként történt folyósításáról rendelkezı határozat meghozatalától számítva, kérelmezı hátralékának nagyságától függıen meghatározott, de legfeljebb egy éves határidın belül a segély természetben történı folyósítását felül kell vizsgálni. Amennyiben megállapítható, hogy a (3) bekezdésben felsorolt tartozása a kérelmezınek nincs, a rendszeres szociális segély természetben történı folyósítását meg kell szüntetni. Ápolási díj 7. A Szt. 41. és 43/A. -ban meghatározott feltételek szerint jogosult, ápolást végzı személy részére a jegyzı ápolási díjat állapít meg, melyet 2 évente felülvizsgál. Normatív lakásfenntartási támogatás (1) A normatív lakásfenntartási támogatást a szociális törvény 38. -a szabályozza. 8. (2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez a lakás nagyságáról szóló, hitelt érdemlı igazolást kell becsatolni. (bérleti szerzıdés, tervdokumentáció részét képezı alaprajz, lakás esetén tulajdoni lap, az ügyfél nyilatkozata) (3) A támogatás elsısorban természetben adható a) lakbér (bérbeadó részére történı átutalással) b) közüzemi díjak (villany, szemétszállítási díj, víz, csatornahasználati díjának a szolgáltató részére történı átutalással) c) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete (pénzintézet részére történı átutalással) megfizetéséhez. (4) A kérelmezınek a kérelem formanyomtatványon túl mellékelnie kell a lakásfenntartási támogatás természetben történı folyósításához szükséges nyilatkozatot is. Szemétszállítási díj támogatás 9. Polgármesteri Hivatal átvállalja annak az életvitelszerően külön háztartásban egyedül élı 70. életévét betöltött személynek, valamint azoknak a házaspároknak, élettársaknak akik mindketten betöltötték a 70. életévüket és életvitelszerően külön háztartásban élnek szemétszállítási díjának kiegyenlítését a szolgáltató felé.

8 Átmeneti segély 10. (1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, idıszakosan vagy tartós létfenntartási gonddal küzdı személyek részére az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartási gond, illetve rendkívüli élethelyzet a.) b.) c.) az egészségmegırzés érdekében az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, ha a szolgáltatás díja a nyugdíjminimum 30 %-át meghaladja; ha a kérelmezı önmaga és családja fenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és a kialakult helyzet életüket, testi épségüket veszélyezteti; ha a kérelmezı alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség vagy egyéb, elıre nem látható esemény miatt saját és családjában élık létfenntartása veszélyeztetett; d.) tőzkár, robbanás, rablás, lakásban, családi házban történı váratlan meghibásodás, különösen csıtörés, tetıbeomlás, elemi kár, amennyiben a kárt a biztosító nem téríti meg. (3) Átmeneti segély annak állapítható meg, akinek saját, illetve családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át nem haladja meg. (4) A kérelem benyújtásakor betegség esetén a háziorvosi, iskolai oktatásban résztvevı személy esetén az intézet látogatásáról szóló igazolást mellékelni kell. (5) Nem állapítható meg az átmeneti segély, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemigazolások adatai nem valósak, illetıleg a kérelmezı vagyoni körülményeit és életvitelét tekintve anyagi veszélyeztetettsége nem állapítható meg. (6) Az egyszeri átmeneti segély összege maximum Ft-ig terjedhet. (7) Az átmeneti segély élethelyzettıl függıen elsısorban természetben nyújtható. (8) Természetben nyújtott ellátási formák különösen a) tartós élelmiszer, ruhanemő, tüzelı, gyógyszer, fogyasztási cikkek, b) tanszer, tankönyv, térítési díjak c) közüzemi díjak kifizetése. (9) Évente egyszer, vissza nem térítendı segély nyújtható iskolakezdési támogatásként, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı nappali tagozatos egyetemi, fıiskolai hallgatónak.

9 (10) Évente egyszer tartós élelmiszer juttatásban részesülnek tárgyév december 31-ig a 60. életévüket betöltött, Tokaj városában életvitelszerően lakó idıskorúak. Temetési segély 11. (1) Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segély annak állapítható meg, akinek az egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg családban élıknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élıknél a 150 %-át. (3) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége Ft. (4) A temetési segély összege Ft. (5) Temetési segély nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. (6) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétıl számított 30 napon belül kell elıterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeit igazoló számlát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a jövedelemigazolást. III. Fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Köztemetés 12. (1) Közköltségen történı eltemettetésrıl kell gondoskodni az önkormányzatnak a szociális törvény 48. -ban megfogalmazott esetekben. (2) A közköltségen történı eltemettetésnél a helyben szokásos legolcsóbb temetési módot kell választani. Közgyógyellátás 13. (1) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság annak a kérelmezınek állapítható meg, akinek az 1 fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.

10 (2) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításához a beteg háziorvosa a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 10. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon a beteg kérésére igazolást állít ki a havi rendszeres gyógyító ellátásokról, amely alapján az illetékes területi egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalást bocsát ki a rendszeres gyógyító ellátások havi térítési díjáról, és megállapítja az egyéni gyógyszerkeret összegét. (3) A méltányosságból megállapított közgyógyellátási igazolvány, az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret egy évre kerül megállapításra. (4) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a jegyzı hatáskörébe tartozik. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 14. (1) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg a jegyzı a szociális törvény 54. -ban foglalt esetekben. A szociális rászorultság igazolásáról a jegyzı hatósági bizonyítványt állít ki. IV. Fejezet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 15. (1) Tokaj Város Önkormányzata az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja, melyet külön helyi rendelet szabályoz: a./szociális alapszolgáltatások körében: aa) ab) ac) ad) ae) af) ag) étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, jelzırendszeres házi segítségnyújtás nappali ellátást (idısek klubja) közösségi ellátások támogató szolgáltatás b./személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül: - ápolást-gondozást nyújtó ellátást (idısek otthona) (2) Tokaj Város Önkormányzata az (1) bekezdés a) pontjának ac)-ad) alpontjában felsorolt ellátásokat a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Törvény 8. -ban foglaltak alapján intézményfenntartó társulás keretében az Egyesített Népjóléti Intézmény Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (3910 Tokaj, Rákóczi u. 35.) útján látja el.

11 Az (1) bekezdés a) pontjának af)-ag) alpontjában felsorolt ellátásokat a Máltai Szeretetszolgálat a Tokaji Többcélú Kistérség Társulással kötött megállapodás alapján látja el. Szociálpolitikai kerekasztal 16. (1) Tokaj Város Önkormányzata a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai az Önkormányzat mőködési területén a szociális intézményeket fenntartók képviselıi, a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokat biztosító intézmények vezetıi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, aki egyben a szociálpolitikai kerekasztal mőködéséért felelıs. V. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. (1) Ez a rendelet november 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.26.) számú rendelet és annak módosításáról szóló 10/2004. (IV.14.), 19/2004. (X.28), 17/2005. (IX.28.), 25/2005. (XII.21.), 4/2006. (II.15.), 14/2006. (V.31.), 14/2007. (IX.26.), 3/2008. (II.13.) számú rendelet hatályát veszti. (3) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.26.) számú rendelet 5. -a alapján, - e rendelet hatálybalépéséig megállapított méltányossági ápolási díj folyósítása január 1. napjával megszőnik. Tokaj, október 29. Kmf. Dr. Bedics Andrea Jegyzı Májer János Polgármester Kihirdetve: október 29.

12 1. sz. melléklet A) Személyi adatok JÖVEDELEMNYILATKOZAT 1. Az ellátást igénylı neve:... (Leánykori név:) Az ellátást igénylı bejelentett lakóhelyének címe: Az ellátást igénylı tartózkodási helyének címe: Ha az ellátást igénylı nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve: A törvényes képviselı bejelentett lakóhelyének címe: Az igénylıvel egy háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: fı. 7. A 6. pontban szereplı közeli hozzátartozók neve: a)... b)... c)... d)... e)... f)... g)... B) Jövedelmi adatok /Forintban/ Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/hó. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fıvárosi, a megyei APEH útján ellenırizheti. Dátum: az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıjének aláírása cselekvıképes hozzátartozók aláírása

13 A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanéküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, stb) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család havi nettó jövedelme összesen [9 ( )] Kérelmezı jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen a) b) c) d) e) f) g) A család egy fıre jutó havi nettó jövedelme:..ft/hó

14 KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplı lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. [1] Közeli hozzátartozók: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek, c) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbefogadó szülı, illetve a szülı házastársa vagy élettársa. 3. Az egy háztartásban élı közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelızı három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezéső rovatában szereplı összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekrıl a típusának megfelelı igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerzıdés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy fıre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmezı mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes képviselıje jogosult az aláírásra.

15 VAGYONNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylı neve:... (Leánykori név is) 2. Anyja neve: Születési helye, ideje: Az ellátást igénylı azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: Ha az ellátást igénylı nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve:... B) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell figyelembe venni. 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):1 megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft

16 4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármő: a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) [2] tehergépjármő, autóbusz:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft ** Becsült forgalmi értékként a jármő, illetve termelı és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg 3. Készpénz összege:... Ft 4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerzıdés alapján fennálló pénzkövetelés:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: [3] Ha a kérelmezı vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben Sajószöged Község Önkormányzata

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /.. ( ) Önkormányzati Rendelete a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól Hajdúnánás Városi

Részletesebben

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Vámosszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(III.25.) KT, a 9/2009.(V.15.) KT, a 16/2009.(VII.10.) KT, a 22/2009.(X.05.) Kt, és a 25/2009.(X.05.) KT rendeletével és a 3/2010.(III.16.) Kt, a

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések, a rendelet célja

Általános rendelkezések, a rendelet célja Dorog Város Önkormányzatának 3/2008. (II.29.) rendelete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 20/2008.(IX.26.) sz., a 27/2008.(XII.19.)

Részletesebben

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény Page 1 of 71 Támogatások, jogszabályok A Szociális Törvény A Szociális Törvény 2006 ıszén érvényes változata olvasható itt,81 oldalon, Word dokumentumban remélve, hogy így látássérült társaink is könnyebben

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1 szám 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmezı személyre

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (L1) a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (L1) a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (L1) a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben