Tokaj Város Önkormányzatának. 17/2008. (X.29.) számú. rendelete. a szociális ellátási formákról és támogatásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokaj Város Önkormányzatának. 17/2008. (X.29.) számú. rendelete. a szociális ellátási formákról és támogatásokról"

Átírás

1 Tokaj Város Önkormányzatának 17/2008. (X.29.) számú rendelete a szociális ellátási formákról és támogatásokról A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. (1) A rendelet meghatározza a város szociális biztonságának megırzése érdekében az egyes ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, és érvényesítésének garanciáit. (2) A rendeletben szabályozott ellátások elsısorban az önmagukért és családjukért felelısséget vállaló családok megsegítését szolgálják. (3) A lakosság hatékony megsegítése céljából a rendelet alkalmazása során a természetben nyújtott támogatást elınyben részesíti a képviselı-testület a pénzbeli támogatással szemben. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Tokaj város közigazgatási területén életvitelszerően élı, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre (2) A rendelt hatálya kiterjed az arra rászorulónak nyújtott átmeneti segély, étkeztetés, illetve szállás biztosítása tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak, a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is, amennyiben ezen ellátások hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

2 (3) A rendelt hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, b) a szociális törvény 32/B. (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszernek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásairól szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Eljárási rendelkezések 3. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe utalt, e rendelet hatálya alá tartozó hatáskörök gyakorlását az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át. (2) A szociális ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idıben, az egyes segélytípusokra rendszeresített nyomtatványokon kell indoklással ellátva benyújtani. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles a maga és a vele azonos lakásban élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben elıírt tartalmú igazolásokat illetve ezek hivatalból történı beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat mellékelni. A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott idıre szóló vagyoni értékő jogként kell figyelembe venni. A meghatározott idıre szóló vagyoni értékő jog értékének meghatározására az illetékekrıl szóló évi XCIII. Törvény 72. -ának (2) bekezdése az irányadó. A jövedelem és vagyonnyilatkozat a rendelet 1. számú mellékletét képezi. (3) A jogosultsági feltételek fennállását a közös háztartásban együttélést, a saját háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkezı nagykorú személy esetében a rokkantságot, fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektıl igénybe vett ellátást, köz- vagy hitelt érdemlı magánokirattal, illetve a polgármesteri hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.

3 (4) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokat igénylı személy és nagykorú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytató családtagja munkanélküli, kérelméhez csatolnia kell az illetékes munkaügyi központ igazolását, miszerint munkanélküli ellátásban nem részesül és számára megfelelı munkát nem tudnak felajánlani. (5) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylı szociális, vagyoni körülményeinek valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védınıi, pedagógiai vélemény, javaslat kérhetı. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezı és vele azonos lakásban élı közeli hozzátartozókra vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatuk alapján további információk beszerezhetık. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon a kérelmezı köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni. (6) A kérelemben és a vagyon- illetve jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok, tények valódisága az eljárás során szükség szerint, az alábbiakkal ellenırizhetı: - környezettanulmány készítése, a kérelmezı által megadott tartózkodási helyen, - az ügyintézı megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, helyi gépjármő-nyilvántartót, jövedelemigazolást kiállító munkáltatót, Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalt, - házasság felbontását, gyermektartásdíjat, bontóperi ítélettel, vagy a tartásdíj megállapítása, vagy végrehajtása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással kell bizonyítani, amennyiben a tartásdíjról a szülık egyezséget kötöttek, az errıl szóló nyilatkozat is elfogadható, életévét betöltött gyermek tanulói, hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazolható. (7) A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem állapítható meg az önkormányzat által adható szociális ellátás, amennyiben a.) az ellátást igénylırıl érvényes tartási szerzıdés alapján más személy köteles gondoskodni, kivéve, amennyiben tartási kötelezettségének nem tesz eleget, s a szerzıdés felbontása iránt bírósági eljárás van folyamatban, b.) vagyonnal rendelkezik. (8) A jogosulatlanul, vagy rosszhiszemően igénybe vett ellátás esetén a szociális törvény 17. -ában foglaltak szerint kell eljárni. (9) A szociális ellátásban részesülı a jogosultsága feltételeit érintı lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a hatóságot. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett támogatás megtérítésére kell kötelezni. (10) Automatikusan megszőnik a rendszeres pénzbeli ellátás, ha a jogosult a támogatást két egymást követı hónapon át nem veszi fel, kivéve, ha ezen kötelezettségének neki fel nem róható okból nem tud eleget tenni és ezt hitelt érdemlı módon igazolja ( pl. orvosi igazolás, kórházi zárójelentés).

4 (11) A szociális ellátások, támogatások iránti kérelmekhez segélytípusonként csatolandó elbíráláshoz szükséges bizonyítékok hiánypótlását 15 napon belül kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. (12) A szociális ellátások, támogatások felülvizsgálatával kapcsolatosan kért, az elbíráláshoz szükséges bizonyítékokat 15 napon belül kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. (13) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja a pénzbeli szociális támogatásokat minden hónap 5. napjáig, készpénzben, postai úton vagy a szociális ellátásban részesülı kérelmére pénzintézeti átutalással. II. Fejezet PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Idıskorúak járadéka 4. (1) Idıskorúak járadékában kell részesíteni azt a személyt, aki a szociális törvényben szabályozott feltételeknek megfelel. (2) Az idıskorúak járadékának megállapítása, kétévente történı felülvizsgálata és megszüntetése a jegyzı hatáskörébe tartozik. Rendszeres szociális segély 5. (1) A rendszeres szociális segély megállapítása és kétévenkénti felülvizsgálata a jegyzı hatáskörébe tartozik. (2) A rendszeres szociális segély folyósításának feltétele a szociális törvényben meghatározottakon túl, - hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy együttmőködjön az önkormányzat által együttmőködésre kijelölt ENI Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban Családsegítı Szolgálat). (3) A nem foglalkoztatott személy köteles az együttmőködésre kijelölt Családsegítı Szolgálattal a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı l5 napon belül a Családsegítı Szolgálatot személyesen felkeresni, nyilvántartásba vétel céljából és jelen rendelet 2. számú mellékletét képezı együttmőködési megállapodást kötni, b) a nem foglalkoztatott személy az elsı megjelenéstıl számított 60 napon belül a Családsegítı Szolgálattal közösen kidolgozott Szt-ben meghatározott beilleszkedési programról írásban megállapodást kötni, c) a Családsegítı Szolgálat által megjelölt helyen kéthavonta személyesen megjelenni,

5 d) a megállapodásban és a beilleszkedést segítı programban foglaltakat teljesíteni. (4) A beilleszkedést segítı programok típusai: a) az együttmőködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás, b) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás c) egyéni képességet fejlesztı, vagy az életmódot formáló foglalkozás, munkavégzésre felkészítı program. (5) Az együttmőködésre kijelölt szervvel történı együttmőködés eljárási szabályai: a) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) a nem foglalkoztatottak rendszeres segélyének megállapításáról, szüneteltetésérıl, továbbfolyósításáról és megszüntetésérıl szóló jogerıs határozat egy példányával értesíti az együttmőködésre kijelölt szervet (Családsegítı Szolgálatot), b) az együttmőködésre kijelölt szerv ba) az aktív korú nem foglalkoztatott személlyel együttmőködési megállapodást köt (2. sz. melléklet), melynek egy példányát megküldi a hivatalnak, bb) az aktív korú nem foglalkoztatott személlyel közösen korra, szociális helyzetre, mentális és egészségi állapotra tekintettet Szt-ben meghatározott egyénre szabott együttmőködési, beilleszkedési programot határoz meg írásos megállapodás keretében, bc) a hivatal megkeresése alapján a rendszeres szociális segély felülvizsgálata során nyilatkozik a nem foglalkoztatott személy együttmőködési kötelezettségének teljesítésérıl, bd) minden hónap 30. napjáig köteles értesíteni a hivatalt a nem foglalkoztatott személy együttmőködési kötelezettségének megszegésérıl, ezzel egyidejőleg javaslatot tesz az együttmőködési kötelezettség megszegésének következményeire. (6) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a nem foglalkoztatott személy számára felróható okból a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül a kirendeltségen nem jelenik meg, b) a beilleszkedést segítı programban foglaltaknak nem tesz eleget. (7) Ha a nem foglalkoztatott személy (6) bekezdésben meghatározott együttmőködési kötelezettségét megszegi, részére a segély összegét, az együttmőködési kötelezettség megszegését követı naptól számított 3 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (8) Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül, ha a nem foglalkoztatott személy számára felróható okból: a.) a rendszeres szociális segély felülvizsgálati kötelezettségének nem tesz eleget,

6 b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) a beilleszkedést segítı program kidolgozásában nem mőködik közre, a Családsegítı Szolgálat által elkészített együttmőködési megállapodást nem írja alá, a számára megfelelı munkahelyet, illetve közhasznú, közcélú munkát nem vállalja, a számára megfelelı munkahely esetén a munkaviszony létrejöttében tevékenyen nem mőködik közre, ha az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, a Családsegítı Szolgálattal vagy az általa meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot nem veszi fel, a megadott idıpontban nem jelenik meg, a Családsegítı Szolgálat vagy az általa meghatározott szervezetek révén szervezett programokban, képzésben való részvételt megtagadja vagy indokolatlanul megszakítja. A rendszeres szociális segély természetben történı folyósításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatokat közöl. (9) Az együttmőködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történı ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (10) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülı együttmőködési kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályoztatott, ennek okát és az akadályoztatás indokát köteles haladéktalanul személyesen vagy írásban közölni a Családsegítı Szolgálattal. (11) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a nem foglalkoztatott az együttmőködésre kijelölt szervvel az Sztv 37/D. -a szerinti együttmőködést vállalja. 6. (1) A rendszeres szociális segély a szociális törvényben meghatározott mértékig természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, amennyiben a családban a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 68. -a szerint védelembe vett gyermek él. (2) A rendszeres szociális segély megállapítása, illetve felülvizsgálata esetén a külön jogszabályban elıírt formanyomtatványon túl, a kérelmezınek mellékelnie kell a rendszeres szociális segély természetben történı folyósításához szükséges nyilatkozatot is. (3. számú melléklet) (3) A természetben nyújtott rendszeres szociális segélyt az alábbi szervezetek részére kell folyósítani a következı sorrendben: a) önkormányzati bérlakásban élı család esetében a kérelmezı lakbérhátralékának mérséklése érdekében a Városi Kincstár részére; b) a rendszeres szociális segélyezett hulladékszállítási díj hátralékának mérséklése érdekében a szolgáltató részére; c) a kérelmezı víz és csatornadíj hátralékának mérséklése érdekében a szolgáltató részére;

7 d) villanyáram számlahátralék esetén a szolgáltató részére; e) gázszámla hátralék esetén a szolgáltató részére. (4) A rendszeres szociális segély természetbeni ellátásként történt folyósításáról rendelkezı határozat meghozatalától számítva, kérelmezı hátralékának nagyságától függıen meghatározott, de legfeljebb egy éves határidın belül a segély természetben történı folyósítását felül kell vizsgálni. Amennyiben megállapítható, hogy a (3) bekezdésben felsorolt tartozása a kérelmezınek nincs, a rendszeres szociális segély természetben történı folyósítását meg kell szüntetni. Ápolási díj 7. A Szt. 41. és 43/A. -ban meghatározott feltételek szerint jogosult, ápolást végzı személy részére a jegyzı ápolási díjat állapít meg, melyet 2 évente felülvizsgál. Normatív lakásfenntartási támogatás (1) A normatív lakásfenntartási támogatást a szociális törvény 38. -a szabályozza. 8. (2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez a lakás nagyságáról szóló, hitelt érdemlı igazolást kell becsatolni. (bérleti szerzıdés, tervdokumentáció részét képezı alaprajz, lakás esetén tulajdoni lap, az ügyfél nyilatkozata) (3) A támogatás elsısorban természetben adható a) lakbér (bérbeadó részére történı átutalással) b) közüzemi díjak (villany, szemétszállítási díj, víz, csatornahasználati díjának a szolgáltató részére történı átutalással) c) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete (pénzintézet részére történı átutalással) megfizetéséhez. (4) A kérelmezınek a kérelem formanyomtatványon túl mellékelnie kell a lakásfenntartási támogatás természetben történı folyósításához szükséges nyilatkozatot is. Szemétszállítási díj támogatás 9. Polgármesteri Hivatal átvállalja annak az életvitelszerően külön háztartásban egyedül élı 70. életévét betöltött személynek, valamint azoknak a házaspároknak, élettársaknak akik mindketten betöltötték a 70. életévüket és életvitelszerően külön háztartásban élnek szemétszállítási díjának kiegyenlítését a szolgáltató felé.

8 Átmeneti segély 10. (1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, idıszakosan vagy tartós létfenntartási gonddal küzdı személyek részére az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartási gond, illetve rendkívüli élethelyzet a.) b.) c.) az egészségmegırzés érdekében az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, ha a szolgáltatás díja a nyugdíjminimum 30 %-át meghaladja; ha a kérelmezı önmaga és családja fenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és a kialakult helyzet életüket, testi épségüket veszélyezteti; ha a kérelmezı alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség vagy egyéb, elıre nem látható esemény miatt saját és családjában élık létfenntartása veszélyeztetett; d.) tőzkár, robbanás, rablás, lakásban, családi házban történı váratlan meghibásodás, különösen csıtörés, tetıbeomlás, elemi kár, amennyiben a kárt a biztosító nem téríti meg. (3) Átmeneti segély annak állapítható meg, akinek saját, illetve családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át nem haladja meg. (4) A kérelem benyújtásakor betegség esetén a háziorvosi, iskolai oktatásban résztvevı személy esetén az intézet látogatásáról szóló igazolást mellékelni kell. (5) Nem állapítható meg az átmeneti segély, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemigazolások adatai nem valósak, illetıleg a kérelmezı vagyoni körülményeit és életvitelét tekintve anyagi veszélyeztetettsége nem állapítható meg. (6) Az egyszeri átmeneti segély összege maximum Ft-ig terjedhet. (7) Az átmeneti segély élethelyzettıl függıen elsısorban természetben nyújtható. (8) Természetben nyújtott ellátási formák különösen a) tartós élelmiszer, ruhanemő, tüzelı, gyógyszer, fogyasztási cikkek, b) tanszer, tankönyv, térítési díjak c) közüzemi díjak kifizetése. (9) Évente egyszer, vissza nem térítendı segély nyújtható iskolakezdési támogatásként, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı nappali tagozatos egyetemi, fıiskolai hallgatónak.

9 (10) Évente egyszer tartós élelmiszer juttatásban részesülnek tárgyév december 31-ig a 60. életévüket betöltött, Tokaj városában életvitelszerően lakó idıskorúak. Temetési segély 11. (1) Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segély annak állapítható meg, akinek az egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg családban élıknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élıknél a 150 %-át. (3) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége Ft. (4) A temetési segély összege Ft. (5) Temetési segély nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. (6) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétıl számított 30 napon belül kell elıterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeit igazoló számlát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a jövedelemigazolást. III. Fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Köztemetés 12. (1) Közköltségen történı eltemettetésrıl kell gondoskodni az önkormányzatnak a szociális törvény 48. -ban megfogalmazott esetekben. (2) A közköltségen történı eltemettetésnél a helyben szokásos legolcsóbb temetési módot kell választani. Közgyógyellátás 13. (1) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság annak a kérelmezınek állapítható meg, akinek az 1 fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.

10 (2) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításához a beteg háziorvosa a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rend. 10. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon a beteg kérésére igazolást állít ki a havi rendszeres gyógyító ellátásokról, amely alapján az illetékes területi egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalást bocsát ki a rendszeres gyógyító ellátások havi térítési díjáról, és megállapítja az egyéni gyógyszerkeret összegét. (3) A méltányosságból megállapított közgyógyellátási igazolvány, az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret egy évre kerül megállapításra. (4) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a jegyzı hatáskörébe tartozik. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 14. (1) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg a jegyzı a szociális törvény 54. -ban foglalt esetekben. A szociális rászorultság igazolásáról a jegyzı hatósági bizonyítványt állít ki. IV. Fejezet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 15. (1) Tokaj Város Önkormányzata az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja, melyet külön helyi rendelet szabályoz: a./szociális alapszolgáltatások körében: aa) ab) ac) ad) ae) af) ag) étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, jelzırendszeres házi segítségnyújtás nappali ellátást (idısek klubja) közösségi ellátások támogató szolgáltatás b./személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül: - ápolást-gondozást nyújtó ellátást (idısek otthona) (2) Tokaj Város Önkormányzata az (1) bekezdés a) pontjának ac)-ad) alpontjában felsorolt ellátásokat a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Törvény 8. -ban foglaltak alapján intézményfenntartó társulás keretében az Egyesített Népjóléti Intézmény Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (3910 Tokaj, Rákóczi u. 35.) útján látja el.

11 Az (1) bekezdés a) pontjának af)-ag) alpontjában felsorolt ellátásokat a Máltai Szeretetszolgálat a Tokaji Többcélú Kistérség Társulással kötött megállapodás alapján látja el. Szociálpolitikai kerekasztal 16. (1) Tokaj Város Önkormányzata a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai az Önkormányzat mőködési területén a szociális intézményeket fenntartók képviselıi, a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokat biztosító intézmények vezetıi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, aki egyben a szociálpolitikai kerekasztal mőködéséért felelıs. V. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. (1) Ez a rendelet november 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.26.) számú rendelet és annak módosításáról szóló 10/2004. (IV.14.), 19/2004. (X.28), 17/2005. (IX.28.), 25/2005. (XII.21.), 4/2006. (II.15.), 14/2006. (V.31.), 14/2007. (IX.26.), 3/2008. (II.13.) számú rendelet hatályát veszti. (3) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.26.) számú rendelet 5. -a alapján, - e rendelet hatálybalépéséig megállapított méltányossági ápolási díj folyósítása január 1. napjával megszőnik. Tokaj, október 29. Kmf. Dr. Bedics Andrea Jegyzı Májer János Polgármester Kihirdetve: október 29.

12 1. sz. melléklet A) Személyi adatok JÖVEDELEMNYILATKOZAT 1. Az ellátást igénylı neve:... (Leánykori név:) Az ellátást igénylı bejelentett lakóhelyének címe: Az ellátást igénylı tartózkodási helyének címe: Ha az ellátást igénylı nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve: A törvényes képviselı bejelentett lakóhelyének címe: Az igénylıvel egy háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: fı. 7. A 6. pontban szereplı közeli hozzátartozók neve: a)... b)... c)... d)... e)... f)... g)... B) Jövedelmi adatok /Forintban/ Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/hó. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fıvárosi, a megyei APEH útján ellenırizheti. Dátum: az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıjének aláírása cselekvıképes hozzátartozók aláírása

13 A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanéküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, stb) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család havi nettó jövedelme összesen [9 ( )] Kérelmezı jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen a) b) c) d) e) f) g) A család egy fıre jutó havi nettó jövedelme:..ft/hó

14 KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplı lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. [1] Közeli hozzátartozók: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek, c) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbefogadó szülı, illetve a szülı házastársa vagy élettársa. 3. Az egy háztartásban élı közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelızı három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezéső rovatában szereplı összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekrıl a típusának megfelelı igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerzıdés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy fıre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmezı mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes képviselıje jogosult az aláírásra.

15 VAGYONNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylı neve:... (Leánykori név is) 2. Anyja neve: Születési helye, ideje: Az ellátást igénylı azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: Ha az ellátást igénylı nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve:... B) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell figyelembe venni. 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):1 megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft

16 4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármő: a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) [2] tehergépjármő, autóbusz:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft ** Becsült forgalmi értékként a jármő, illetve termelı és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg 3. Készpénz összege:... Ft 4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerzıdés alapján fennálló pénzkövetelés:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: [3] Ha a kérelmezı vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

17 2. sz. melléklet E G Y Ü T T MŐKÖ D É S I M E G Á L L A P O D Á S beilleszkedést elısegítı program teljesítésérıl az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülık részére 1) A megállapodást kötötték: A szolgáltatást igénybe vevı kliens Név:..... Szül. hely. idı:..... Személyazonosító:... Anyja neve:.. TAJ száma:.. Közvetlen hozzátartozó neve:.. Állandó lakcíme:.. Telefonszáma:.. és az ENI Családsegító és Gyermekjóléti Szolgálat 3910 Tokaj, Rákóczi út 35. sz. Tel.: 47/ ) A családsegítı által nyújtott szolgáltatások, egyéb feladatok: Beilleszkedést segítı program: a.) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás b.) ügyintézés c.) információ nyújtása d.) lehetıség és igény szerint adományok közvetítése e.) egyéni képességet fejlesztı, vagy az életmódot formáló foglalkozás, munkavégzésre felkészítı program 3) A kliens által vállat kötelezettségek: a.) b.) c.) d.) e.) Az együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, Rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül a Családsegítı Szolgálatát személyesen felkeresi, Az elsı megjelenéstıl számított 60 napon belül a családsegítı szolgálattal közösen kidolgozott beilleszkedést segítı programról írásbeli megállapodást köt, A Családsegítı Szolgálat által megadott helyen három havonta személyesen megjelenni, Teljesíteni a beilleszkedést segítı programban foglaltakat,

18 f.) Az együttmőködés keretében vállalja, hogy a számára az önkormányzat által felajánlott - az Szvt 37/H..(/) bekezdése szerint a megfelelı munkalehetıséget elfogadja. A kliens tudomásul veszi, hogy ha a segély folyósításának idıtartalma alatt az együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkor részére a segély összege három hónapig 75%-os mértékben kerül folyósításra. Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a nem foglalkoztatott személy számára felróható okból a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül a kirendeltségen nem jelenik meg, b) a beilleszkedést segítı programban foglaltaknak nem tesz eleget. A kliens tudomásul veszi, hogy amennyiben az együttmőködési kötelezettségét súlyosan vagy két éven belül ismételten megszegi, a rendszeres szociális segély megszüntetésre kerül. Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül, ha a nem foglalkoztatott személy számára felróható okból: a rendszeres szociális segély felülvizsgálati kötelezettségének nem tesz eleget, a beilleszkedést segítı program kidolgozásában nem mőködik közre, a Családsegítı Szolgálat által elkészített együttmőködési megállapodást nem írja alá, a számára megfelelı munkahelyet, illetve közhasznú, közcélú munkát nem vállalja, ha az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, a számára megfelelı munkahely esetén a munkaviszony létrejöttében tevékenyen nem mőködik közre, a Családsegítı Szolgálattal vagy az általa meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot nem veszi fel, a megadott idıpontban nem jelenik meg, a Családsegítı Szolgálat vagy az általa meghatározott szervezetek révén szervezett programokban, képzésben való részvételt megtagadja vagy indokolatlanul megszakítja. A rendszeres szociális segély természetben történı folyósításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatokat közöl. A kliens hozzájárul, hogy az együttmőködéshez szükséges személyes adatait az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján rögzítsék, és az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával kezeljék. Az együttmőködést kötı felek aláírásukkal igazolják, hogy a fenti megállapodás tartalmával egyetértenek, és az abban foglaltakat betartják. Tokaj,..év.hó nap. kliens.. családsegítı

19 3. sz. melléklet NYILATKOZAT A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY TERMÉSZETBEN TÖRTÉNİ FOLYÓSÍTÁSÁHOZ Alulírott név:. születési név:... születési hely, év, hónap, nap: anyja neve:.. tartózkodási hely: szám alatti lakos büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy - családomban jelenleg védelembe vett gyermek él* védelembe vett gyermekek neve: családomban védelembe vett gyermek nincs, - az alábbi közüzemi díjakban hátralékot halmoztam fel: a.) önkormányzati bérlakás lakbére:.. Ft b.) víz és csatornadíj: Ft c.) hulladékszállítási díj:. Ft d.) áramdíj hátralék: Ft e.) gázdíj hátralék:.. Ft - a felsorolt közüzemi díjakban hátralékom nincs. - Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban szereplı adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal ellenırzi. - Jelen nyilatkozatban történı valótlan adatközlés az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, és a rendszeres szociális segély csökkentett összegben történı folyósításának jogkövetkezményét vonja maga után. * A megfelelı rész aláhúzandó.... dátum aláírás

20 4. számú melléklet NYILATKOZAT A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS TERMÉSZETBEN TÖRTÉNİ FOLYÓSÍTÁSÁHOZ Alulírott név:. születési név:... születési hely, év, hónap, nap: anyja neve:.. tartózkodási hely: szám alatti lakos büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy az alábbi közüzemi díjakban hátralékot halmoztam fel*: a.) önkormányzati bérlakás lakbére: Ft b.) víz és csatornadíj:.ft c.) hulladékszállítási díj:..ft d.) áramdíj hátralék:.ft e.) gázdíj hátralék:...ft - a felsorolt közüzemi díjakban hátralékom nincs*. - Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban szereplı adatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal ellenırzi. * A megfelelı rész aláhúzandó.... dátum aláírás

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Kenderes Város Önkormányzat Polgármestere 5331 Kenderes, Szent István út 56. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre egészségügyi

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelı családnak, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2007.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve:

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve: Sáránd Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4272 Sáránd, Nagy u. 44. K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani.

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. Kérelmező neve:.. Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Bejelentett

Részletesebben

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:...

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:... IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:.... Születési hely, év, hó, nap:..... Anyja neve:...... Lakcíme:...... Milyen jogcímen lakik a lakásban:......

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A lap 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési helye, idıpontja: Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás Települési támogatás KÉRELEM Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap Lakóhely:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK

A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK 1.) A PÁLYÁZÓ LAKÓHELYE SZERINTI LAKÁSBAN ÉLETVITELSZER EN EGYÜTTLAKÓ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZ SZEMÉLYEK.

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2009 (VII.23.) KT. Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16 (1) bek.,

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve: (Asszonyoknál születési név is) Lakóhelye:.... Tartózkodási helye (emelet, ajtó is):... Életvitelszerűen az alábbi címen élek:. Születési helye:.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor...

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor... 4. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:.... Születéskori név:.. Születési hely, idő:...... Anyja neve:........ TAJ száma: Betöltött

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:... NYILATKOZAT

Részletesebben