J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete január hó 6. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 1. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Endes Zsigmond, Gáspár Sándor, Gilicze János, Guvat László, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Lengyel István, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Nagy-György József, Dr. Nagy Lajos, Dr. Siket István és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és a megjelent kollegákat, valamint Pőcze Lászlónét, a Makói Fürdőfejlesztő Kft. ügyvezetőjét. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 19 fő. A megjelenési arány 79%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Guvat László és Toldi János települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Guvat László és Toldi János a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Guvat László és Toldi János települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A mai rendkívüli ülésünk - telefonon történő összehívását a kiosztott előterjesztésekben történő halaszthatatlan döntés indokolja. Mai ülésünk napirendje: Előterjesztések: 1. Makói Fürdőfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása, 2. Vagyonkezeléssel kapcsolatos döntések, 3. Tagi kölcsön nyújtása a Makói Fürdőfejlesztő Kft-nek. Zárt ülési előterjesztések sorába Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda vételi ajánlata, valamint a Páger Antal színészdíj évi adományozása. Megkérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban észrevétel vagy vélemény? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a napirendről. A képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 1/2009. (I.6.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület január 6-i - rendkívüli - ülésének napirendje.

2 2 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 6-i rendkívüli ülésének napirendje: Előterjesztések: 1. Makói Fürdőfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása 2. Vagyonkezeléssel kapcsolatos döntések 3. Tagi kölcsön nyújtása a Makói Fürdőfejlesztő Kft-nek 4. Zárt ülési előterjesztések Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Javaslom, hogy kezdjük meg az anyagoknak a tárgyalását. 1. sz. előterjesztés Makói Fürdőfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Hogy ez minél szakszerűbb legyen, megkérem Dr. Ortutay Miklós aljegyző urat, aki előkészítette az előterjesztéseket és menedzseli ezt az ügyet jogi értelemben folyamatosan, de most projektmenedzserként is, hogy mondja el mind a előterjesztéshez kötődő tudnivalókat. Dr. Ortutay Miklós aljegyző: Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A testület elmúlt döntéseinek megfelelően kialakult az a szervezeti rendszer, amibe ez a tervezett fürdőfejlesztés egyrészt megvalósításra, másrészt később üzemelésre kerül. Jelenleg a projektnek az a státusza, hogy az I. fordulón támogatást nyert és jelenleg folyik a II. fordulós pályázatnak a kidolgozása. Ennek elemeként ezt a szervezeti struktúrát is előzetes jóváhagyásra az irányító hatóságnak, illetve a közreműködő szervezetnek bemutattuk. Ezzel a struktúrával, illetve annak az intézményeivel alapvető problémák nem merültek fel, azonban egy jó pár pontból álló kiegészítő listát kaptunk, hogy milyen okiratokat, döntéseket, alátámasztó munkarészeket csatoljunk még be ahhoz, hogy megtörténjék ennek a jóváhagyása. Csak nagyon röviden, a struktúrának az a lényege, hogy az önkormányzat közvetlenül ebben a fejlesztésben nem vesz részt, hanem a 100%-os tulajdonában álló Makói Fürdőfejlesztő Kft. ennek a támogatásnak a kedvezményezettje. Ő valósítsa meg ezt az új fürdőt és ezt akként hasznosítsa, hogy mind az új létesítményt, mind a vagyonkezelésben kapott jelenlegi, idézőjelben régi fürdőt bérbe adja a Makói Gyógyfürdő Kft-nek, amely társaság ez utóbbi az önkormányzat és a Makói Fürdőfejlesztő Kft. közös tulajdonában áll. Azok a döntési javaslatok, amik most a képviselőtestület előtt vannak, azok ennek az IH által elvárt kritériumoknak felelnek meg. Az 1. számú előterjesztésben a Makói Fürdőfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása van. Itt a fő tevékenységi kör változik, illetve ami a leglényegesebb pontja az, hogy bekerül az a társasági szerződésbe, illetve alapító okiratba mert egyszemélyes társaságról van szó, hogy a társaság által a fürdőre megkötött bérleti szerződés során a célból, hogy itt az biztosításra kerüljön, hogy a bérleti szerződésben szereplő bérleti díj az a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelő, hogy a társaság a könyvvizsgáló pozitív véleményének figyelembevételével köteles eljárni. Ez egy garancia a támogató felé, hogy a majdani bérleti szerződés az a piaci viszonyoknak megfelelő lesz. Egyúttal dönteni szükséges és indokolt a lejáró ügyvezetői megbízás meghosszabbításáról

3 3 is, amit a másik társaság ügyvezetői tisztségével azonos időtartamra, tehát félévre, június 30-ig javasol az előterjesztő megtenni. A 2. sz. előterjesztés az a vagyonkezeléssel kapcsolatos. Az elmúlt üléseken született döntés arról, hogy az önkormányzat a fürdő létesítményét vagyonkezelésbe adja minden ingatlan és ingóságával együtt a Makói Fürdőfejlesztő Kft-nek, tehát a Fürdőfejlesztő Kft. a vagyonkezelő. Az Irányító Hatóság ezzel kapcsolatban azt észrevételezte, hogy mint létesítmény vagyonkezelésbe odaadott kutak, itt 5 db kútról van szó, 2 termálkút, az egyik a gyógyvizes, a másik az új kút és 3 hidegvizes kútról van szó. Ezeknek a vízkitermelési jogának mi a sorsa és ezt szeretné látni, hogy egyértelműen rendezve van. Ezért a javaslat szerint ezek a jogok mint a tárgytól elváló vagyoni értékű immateriális javak is vagyonkezelésbe kerülnek a javaslat szerint, átadásra a cégnek. A lényeg a jelenlegi használati viszonyok nem változtak, csak deklarálásra kerül, hogy ezek a jogosítványok továbbra is az önkormányzat tulajdonában vannak, ezeket csak hasznosításra adja oda a cégnek. Az egész konstrukciónak nyilvánvaló eleme, hogy a beruházás önerejét, az önkormányzat a kötvény kibocsátásból fedezi, a pénznek az útja pedig a kifizetőhöz, hogy egy tagi kölcsönt nyújt az önkormányzat. Tehát ez azt jelenti, hogy az önkormányzat ezzel azt deklarálja, mivel ez tagi kölcsön, hogy ezt a pénzt visszavárja, tehát a remélt eredményességből ezt a pénzt, mivel ez kölcsön, a társaságnak vissza kell, hogy fizesse. Tekintettel arra, nyilván annak a becslése, hogy ez a bevétel milyen pontossággal és hogy alakul, az talán túl merész dolog lenne, ezért a kölcsön úgy nézne ki, hogy ez egy 20 éves kölcsön lenne, ami a végén egy összegben esedékes azzal, hogy a társaság az eredményéhez képest előtörlesztést fog vállalni. Az Irányító Hatóság az erre vonatkozó kölcsönszerződést is bekérte. Nyilvánvaló jó esély van arra, hogy ez a kölcsönszerződés a tényleges kivitelezési költségek ismeretekor változni és módosulni fog, tehát valószínűleg nem ez az utolsó és nem ez a végleges szám, ami itt szerepel. Jelenleg a kollegáknak a legjobb tudása szerint ez az az önerő, amit ehhez a projekthez letenni szükséges, amit ez a kölcsönszerződés tartalmaz, aminek itt a feltételrendszerét röviden vázoltam. Dr. Buzás Péter polgármester: Megkérdezem, hogy az 1. sz. előterjesztéshez kötődően van-e valakinek kérdése? Ezekhez általános szinten én a következőt fűzném hozzá, hogy ahogy ki lett találva az a konstrukció, hogy van az önkormányzat, aztán van most a részben önálló költségvetési intézményünk a fürdő. Jelenleg itt tartunk. A pályázat beadásakor létrehoztunk egy kft-t, amelyik a Makói Fürdőfejlesztő Kft. nevet viseli, ez lesz a beruházás gazdája az önkormányzattal közösen konzorciumban. A szaktudás itt van, meg a pénz önerő is itt van, meg hát sok minden más itt van és menetközben már az eredeti gondolatmenetben is volt erről szó, de a pályázat beadásakor még ez nem vetődött fel. Menetközben vált teljesen világossá, hogy a Fürdőfejlesztő Kft. mellett célszerű létrehozni egy úgynevezett fürdőüzemeltető kft-t, ami az egész berendezést, a most meglévőt, megmaradót és a megépítendőt is majd üzemelteti és ez így azt jelenti, hogy ez egy hármas jogviszony. Polgármesteri hivatal, fürdő beruházó kft. és leendő üzemeltető kft. Ennek a beruházás során tapasztalható egymáshoz való viszonya, pénzügyi, jogi, stb. az egyes elemeinek a helyretétele, amit tartalmaz az 1-es, 2-es, 3-as számú előterjesztés. Például a 3-as tartalmazza már tagi kölcsön formájában azt a pénzt is, amit önerőként ebbe az egész beruházásba beleteszünk. Ezt mondta el most aljegyző úr és ez valóban úgy került most terítékre, hogy ahogy a pályázatot beadtuk és a pályázat első körben nyertesnek lett hirdetve, a második kör végleges kihirdetése előtt az Irányító Hatóság által kiválasztott szakértő az különböző tisztázó kérdéseket tesz fel, számon kér, tanácsot ad, stb. Én magam is összesen 2 vagy 3 ilyen egyeztetésen vettem részt, egyen a Marosvári Attila is részt vett. Például felvetődhet itt az a kérdés, miért úgy van ez megcsinálva, hogy a végén válik lejárttá az egész adósság. Nem az az oka, hogy mi ezt ingyen akarjuk odaadni, nekem az az elgondolásom, hogy attól függően, hogy majd mennyire lesz rentábilis a fürdő, attól függően itt azért vissza kellene, hogy kapjuk az önerőnek azt a részét, amit beletettünk, de ha nem olyan

4 4 rentábilis a fürdő, akkor felesleges ezt megint napirendre tűzni. Személy szerint én úgy gondolom, hogy magát a tőkét kamataival együtt vissza kellene kapni, hogy ez a városnak ne kerüljön semmibe. Azt be kell, hogy ismerjem, hogy ez egy nagyon szerencsés esetben lesz így, hogy ez sikerüljön, mert azt mondják, hogy jó esetben nullszaldós a dolog. Például most 86 milliót teszünk ebbe a mostani fürdőbe. Az, hogy ennek a dupláját beletegyük a leendő fürdőbe, az nagyon nem meglepő, ez meg bőven több annál, mint amiről beszélünk, tehát a tőke törlesztés, meg annak a kamatai. Ezt majd látjuk akkor. Nekem szinte csak egy kérdésem lenne, hogyha ez ilyen 5+20 éves futamidejű, kérdezem csak, hogy ez nagyjából egybeesik a kötelezettségünk lejártával ez a 20 év. Nem nagyon, kicsit hamarabb van, de ezt majd akkor, akik itt lesznek majd lerendezik. Parancsoljatok, kérdés van-e az 1. sz. előterjesztéshez? Toldi Jánosé a szó. Toldi János települési képviselő: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Nekem egyetlen egy mondatos kérdésem van, miért nem gazdasági évre kapja meg az ügyvezető igazgató a kinevezését. miért csak fél évre. Dr. Buzás Péter polgármester: Azért nem arra kapja, mert mi a Pőcze Lászlónéval megbeszéltük, pontosabban jegyző asszony beszélte meg vele, én csak ráerősítettem, hogy mi ebben a fürdőben most keressük azt az igazgatót, aki ezt a fürdőt úgy üzemeltetné, hogy lehetőleg termelje ki a kamatot, meg a tőke törlesztést, ne adj Isten még keressen is egy kis pénzt a fejlesztések önerejére. Lehet, hogy ez Pőcze Lászlóné lesz, tehát én nem deklarálom előre, hogy nem, lehet, hogy más. Mindenesetre meg akarjuk próbálni országosan, hogy ki lenne az, aki ezt csinálná. Pőcze Lászlóné is beadta a pályázatát és versenyben van. Nagyon sokan azt mondják, külsők mondják nekem, Dél-alföldi régióból, fürdővezetők, turisztikai szakemberek, hogy nem szabad lebecsülni azért, mert nekünk kéznél van az ő munkája és néha ismerjük annak a gyöngéit is, nem szabad lebecsülni, mert rengeteg mindenben jó az, amit a makói fürdőben a fürdő csinál és jó az, amit ő csinál. Ezt majd látjuk. De ezzel együtt úgy gondoltuk, hogy meg kellene mérni országos pályán, hogy akkor van-e jobb, ki a legjobb. Ezt már 2. körben próbálgatjuk. Megmondom őszintén, hogy nem kis fizetéssel. Az eredményes, jó munkát azt meg is kell fizetni. Na most mi keressük ezt az igazgatót és egyelőre nem találtuk meg, addig az ügyeket vinni kell. Megkértük Pőcze Lászlónét arra, én elmondtam neki, jegyző asszony is elmondta neki, abban a rendszerben, ha véletlen nem ő lesz, aki megnyeri ezt a pályázatot, megkeressük a helyét, hogy neki normális állása legyen, a tudása ki legyen használva. Azt nem tudjuk megmondani még, hogy most hol, de ha nem ő a nyertes, akkor a leendő fürdőigazgató ezt kapja feladatul. Megmondom őszintén, ezt megköszönöm neki. Ha ennek letelik az ideje és fél év alatt, ha nem tudjuk megoldani, akkor majd júniusba behozzuk és megint meghosszabbítjuk fél évvel. A jogszabályok szerint, ha hamarabb fel tudunk venni valakit, akkor a hátralévő időre illik kifizetni a bért. Én körülbelül ennyit tudok ehhez hozzátenni. Parancsolj jegyző asszony. Dr. Bánfi Margit jegyző: Én úgy tudom, hogy a Gyógyfürdő Kft-ben is eddig tart Pőcze Lászlóné megbízása, ez a kettő valószínűleg együtt mozog, ezért célszerű ugyanazt az időpontot megállapítani. A Gyógyfürdő Kft. vezetőjévé pedig eddig az időpontig nevezte őt ki a képviselő-testület. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Molnár Lászlóé a szó. Molnár László sport tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az alapító okirat 4. oldalán a felügyelő bizottság tagjai és a társaság

5 5 könyvvizsgálója december 20-tól, az elírás lenne, nem december 20.? Vagy én olvasom rosszul? A 4. oldalon. Dr. Ortutay Miklós aljegyző: Ez az alapító okirat egy egységes szerkezetben. Molnár László sport tanácsnok, települési képviselő: Akkor elnézést kérek. Dr. Buzás Péter polgármester: Jól olvastad, és úgy jó. Dr. Ortutay Miklós aljegyző: Dőlt betűvel van az, ami változás ebben az iratban. Dr. Buzás Péter polgármester: Ezt korábban már megcsináltuk, akkortól ez megvan, ez az elem nem változik. Van-e még kérdés? Nincs. Az a kérésem, hogy az 1. sz. előterjesztés 1. sz. határozati javaslatáról szavazzunk. következő határozatot hozza: 2/2009. (I.6.) MÖKT h. Tárgy: Makói Fürdőfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) egyszemélyi alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 18. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a cég alapító okiratának módosítását a 141. (2) bekezdés r, pontja alapján elfogadja és jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal, és egyúttal felhatalmazza Makó város polgármesterét az alapítói döntés aláírására. Továbbá a képviselő-testület a Gt. 22. (1) bekezdése alapján utasítja az ügyvezetőt, hogy a változás bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, ügyvezető Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról. következő határozatot hozza:

6 3/2009. (I.6.) MÖKT h. 6 Tárgy: Pőcze Lászlóné megbízása a Makói Fürdőfejlesztő Kft ügyvezetői tisztségének betöltésével. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) egyszemélyi alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 10. b./ pontjában foglalt át nem ruházható jogkörében eljárva figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény A gazdasági társaság ügyvezetése fejezetében foglaltakra, a Makói Fürdőfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésével Pőcze Lászlónét (Makó, Deák Ferenc u. 29. II/9.) bízza meg 2009.január 1. napjától június 30. napjáig. Határidő: azonnal Felelős: ügyvezető A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) 2. sz. előterjesztés Vagyonkezeléssel kapcsolatos döntések Dr. Buzás Péter polgármester: Ehhez van-e kérdése valakinek? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. következő határozatot hozza: 4/2009. (I.6.) MÖKT h. Tárgy: Vagyonkezeléssel kapcsolatos döntések.

7 7 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelői szerződés-módosítás aláírására, a Makó, belterület 17 és 18 hrsz-on található T-I. jelű gyógyhévízkút, T-II. jelű hévízkút, H-1., H-2. és H-3. jelű hidegvizes kutak vízkitermelési jogának felértékelését követően. 2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete előzetes hozzájárulását adja a Makói Fürdőfejlesztő Kft. által a Makói Gyógyfürdő Kft-vel a december 20. napján megkötött bérleti szerződés módosításához a Makó belterület 17 és 18 hrsz-ú ingatlanokon található kutak vízkitermelési jogának hasznosítása tárgyában és az ezzel kapcsolatos egyéb módosítások tekintetében. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makói Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makói Fürdőfejlesztő Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a rendeletről. következő rendeletet alkotja: Makó Város Önkormányzatának 1/2009. (I.7.) rendelete a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III. 26.) Makó ör. módosítására. 3. sz. előterjesztés Tagi kölcsön nyújtása a Makói Fürdőfejlesztő Kft-nek Dr. Buzás Péter polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. következő határozatot hozza:

8 5/2009. (I.6.) MÖKT h. 8 Tárgy: Tagi kölcsön nyújtása a Makói Fürdőfejlesztő Kft-nek. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint tagi kölcsönt nyújtó, ,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillió-háromszázhatvannégyezerkilencszáz forint tagi kölcsönt nyújt a Makói Fürdőfejlesztő Kft-nek, mint kölcsönbe vevőnek a DAOP /A - Dél-alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése pályázat megvalósítása során felmerült (vagy felmerülő) költségei finanszírozása céljából, továbbá felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására a mellékelt tartalommal, valamint felkéri a jegyzőt, hogy az előzőekben meghatározott összegű tagi kölcsönből Ftot évi, Ft-ot pedig a évi költségvetés tervezésekor a felmerülés ütemének megfelelően vegyen figyelembe. A szerződés megkötéséért felelős: polgármester Határidő: azonnal A tagi kölcsön költségvetésbe való megtervezéséért felelős: jegyző Határidő: évi költségvetési rendelet megalkotása Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen megköszönöm az érdeklődőknek az érdeklődést, zárt ülést rendelek el. ZÁRT ÜLÉS Dr. Buzás Péter polgármester: A képviselő-testület zárt ülésen a következő döntéseket hozta: Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda vételi ajánlata, Páger Antal színészdíj évi adományozása ügyében döntött. Tisztelt Testület! Megállapítom, hogy napirendjeinket megtárgyaltuk, az ülést bezárom. K. m. f. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző Guvat László jkv. hitelesítő Toldi János jkv. hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus hó 4. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 1. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június hó 14. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. október 11-én 11.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. július 11-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális termében tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. november 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. november hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. május 24. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 9. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-7/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben