A Rendelet bevezetı szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rendelet bevezetı szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2008. (X. 31.) rendelete a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt), a gyermekek védelmérıl szóló évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 63/2006. (III. 27.), valamint a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletben foglaltakra a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításának helyi szabályairól szóló 13/2004. (III. 26.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet bevezetı szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 17. (5) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 32. (1), (3) bekezdésében, 37/D. (5) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. -ában, 45. (1), (3) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja

2 2 2. A Rendelet 3. (5) bekezdésében a Szt. 37/D. (3) bekezdésének d) pontja szövegrész helyébe a Szt. 37/D. (3) bekezdésének e) pontja szövegrész lép. 3. A Rendelet 14. (1) bekezdése helyébe a következı (1) bekezdés lép, a (2) és (3) bekezdése hatályát veszti, egyidejőleg a jelenlegi (4), (5), (6), (7) bekezdése számozása (2), (3), (4) (5) bekezdésre módosul. 14. (1) A rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Szociális Gondoskodási Irodáján kell benyújtani. E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 2. számú melléklete a lakásfenntartási támogatás, 3. számú melléklete az ápolási díj, 4. számú melléklete az átmeneti segély, 5. számú melléklete a temetési segély iránti kérelmek nyomtatványait. 4. A Rendelet 15/A. (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 15/A. (1) b) A Segítı Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Képviselıje, egyidejőleg a c) és l) pont hatályát veszti, illetve a jelenlegi d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), pontja c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), pontra módosul. 5. Ahol a Rendelet Sárréti Szociális Szolgáltató Központ, illetve Családsegítı Szolgálat elnevezést használ, ott a Segítı Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat elnevezést kell érteni.

3 3 6. E rendelet november 1-jén lép hatályba. Egyidejőleg hatályát veszti a Rendelet 6., 7., 8., 9., 10., és 11. számú melléklete, és helyükbe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., számú melléklete lép. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r ő László jegyzı

4 K É R E L E M rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására 1. számú melléklet Alulírott kérem, hogy részemre, illetve kiskorú gyermekem/gyermekeim részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapítani szíveskedjen, az alábbi indokaim alapján: SZEMÉLYI ADATAIM: NÉV: (leánykori név is): Születési hely, idı: Anyja neve: TAJ: Állandó (bejelentett) lakcím: Tartózkodási hely: A lakás komfortfokozata: összkomfortos komfortos komfort nélküli Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos vagy rokona családtag albérlı egyéb VELEM EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLİ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓIM ADATAI : N É V szül. hely, idı: Az önkormányzattól aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében, általános lakásfenntartási támogatásban, méltányossági közgyógyellátásban részesül-e i g e n - n e m (a megfelelı rész aláhúzandó) Tudomásul veszem az alábbiakat: - a kérelem csak jövedelemigazolásokkal együtt nyújtható be, - valótlan adatközlés esetén a támogatás visszavonására kerül, és a jogtalanul felvett támogatást a folyósító szerv visszaköveteli. Püspökladány, kérelmezı aláírása

5 J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T A kérelem kötelezı mellékletei a jövedelmekrıl szóló igazolások! A jövedelmek a kérelmezı közeli hozzátartozók jövedelme típusai jövedelme Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz (utolsó 3 havi átlag ) Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások A gyermek ellátásához és gondozásához Kapcsolódó támogatások ( GYED,GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, Stb.) Önkormányzat és munkaügyi szervek által Folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jöv.pótló támogatások stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó Jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) A család havi nettó jövedelme összesen: Egy fıre jutó havi jövedelem: Gépjármővel rendelkezik: igen - nem, típusa, évjárata: Rendszáma: értéke: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10..(2) bekezdése alapján az önkormányzat a fıvárosi, a megyei APEH útján ellenırizheti. Dátum: kérelmezı aláírása

6 2. számú melléklet A kérelem kitöltése elıtt szíveskedjék elolvasni a 3. oldalon lévı tájékoztatót! K É R E L E M LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I.) A KÉRELMEZİ ADATAI: Név:...leánykori név:... Szül.hely, idı:... anyja neve:... Családi állapota: nıtlen/hajadon, házastárs, élettárs, elvált /bírósági határozat száma:.../, különélı, özvegy Állandó lakcíme:... Tartózkodási helye:... T A J száma:... II.) A KÉRELMEZİVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLİK ADATAI: Név: Szül.hely, idı Hozzátartozói Ellátás, jövedelem minıség megnevezése,összege a./... b./... c./... d./... e./... f./... g./... III.)LAKÁSHASZNÁLAT JOGCÍME: tulajdonjog, bérleti jog, használati jog vagy haszonélvezeti jog, egyéb:... Albérlı esetén a ház tulajdonosának neve, címe:... IV.)A LAKÁSBAN LAKÓ, KÉRELMEZİVEL NEM KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLİK ADATAI: Név: Szül.hely, idı A lakáshasználat jogcíme: társbérlı, albérlı, jogerıs bírói megosztott lakrész tulajdonosa határozattal a./... b./... c./... d./...

7 - 2 - V.) A LAKÁS NAGYSÁGA...m2 SZOBÁK SZÁMA:... KOMFORTFOKOZATA: összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli VI.)A LAKÁSFENNTARTÁS RENDSZERES H A V I KIADÁSAI /Ft./ : /Helyi lakásfenntartási támogatás igénylése esetén töltendı ki a benyújtott számlák, igazolások alapján! / - lakbér... - albérleti díj... - lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete... - távhı szolgáltatási díj:... - csatornahasználati díj:... - villanyáram díja:... Hivatkozási szám:... - szemétszállítási díj:... - közös költség:... - vízfogyasztás díja:... - gázfogyasztás díja:... Fogyasztói azonosító:... - tüzelıanyag költség:... Havi összes kiadás:... VII.)AZ ALÁBBI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁT KÉREM: / A megfelelı választ szíveskedjen aláhúzni!/ Normatív lakásfenntartási támogatás - Helyi lakásfenntartási támogatás Tudomásul veszem: Jogosultság esetén a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor, mely miatt a folyósítás a közüzemi számlafizetési kötelezettséggel rendelkezık esetében a szolgáltató részére történik. valótlan adatközlés esetén a támogatás visszavonásra kerül, és a jogosulatlanul felvett támogatást a folyósító szerv visszaköveteli. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelem elbírálásához szükséges adatkezeléshez. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (2) bekezdés b) pontja szerint a kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekő, illetve érintett ügyfelelet a kérelem beérkezésétıl számított 5 napon belül értesíteni kell, a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel, ahol az értesítést mellızhetı. Az írásbeli értesítést kérem nem kérem (megfelelı rész aláhúzandó) Püspökladány, az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıjének aláírása

8 - 3 - T Á J É K O Z T A T Ó A jogosultság együttes feltételei: I./ Helyi lakásfenntartási támogatás / Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak állapítható meg./ A lakásban élı személyek: a.) összjövedelmének 30 %-át érje el a lakásfenntartás havi költsége, b.) a háztartásban az egy fıre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, / évben: Ft/ c.) lakás nagysága ne haladja meg a módosított 13/2004.(III. 26.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében meghatározott mértéket. /A villanyáram, a víz és gázfogyasztás, valamint a tüzelıanyag költségei az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékig számolhatóak el./ II./ Normatív lakásfenntartási támogatás /Törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak állapítható meg./ Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy: 1./ akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, (2008. évben: Ft) feltéve, ha: 2./ a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. A kérelemhez csatolandók: 1./Helyi lakásfenntartási támogatás igénylése esetén: -a lakásfenntartási költségek igazolására: lakásbérleti, illetve albérleti szerzıdés, pénzintézeti igazolás, a kérelem benyújtását megelızı h á r o m havi költséget igazoló folyószámlakivonat, közüzemi számla, szerzıdés, szolgáltatói igazolás, -Jövedelemigazolások a mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltaknak megfelelıen (munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolás - kérelem benyújtását megelızı hónap nettó jövedelemrıl), - közép vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyáról iskolalátogatási igazolás. 2./ Normatív lakásfenntartási támogatás igénylése esetén: -Jövedelemigazolások, iskolalátogatási igazolások az 1./ pontban foglaltaknak megfelelıen, - egy nagyalakú villanyszámla vagy vízszámla vagy távhı számla. A kérelem benyújtásakor személyi igazolványát, vagy személyazonosító igazolványát, és lakcímét igazoló hatósági igazolványát, valamint hatósági bizonyítványát (TAJ kártya) szíveskedjék magával hozni.

9 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A jövedelmek a kérelmezı jövedelme közeli hozzátartozók jövedelme típusai a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb Nyugdíjszerő ellátás A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jöv.pótló támogatások) Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb (ösztöndíj, értékpapírból származó jöv. kis összegő kifizetések) Gépjármővel rendelkezik: igen nem, típusa:.. Évjárata: rendszáma: értéke:.. A család havi nettó jövedelme összesen:..ft/hó Egy fıre jutó havi család nettó jövedelme:.ft/hó Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fıvárosi, a megyei APEH útján ellenırizheti. Hozzájárulok a kérelem elbírálásához szükséges adatkezeléshez és a közölt adatok számítógépes nyilvántartásához. Püspökladány,.... az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıjének aláírása... cselekvıképes hozzátartozók aláírása

10 K É R E L E M az ápolási díj megállapítására 3. számú melléklet Kérjük a megfelelı választ X-szel vagy aláhúzással jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni! I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Név: Születési név: Születési hely, idı: Anyja neve: Állandó lakcím: Tartózkodási hely: T A J szám: Adóazonosító jel: Telefonszám: Állampolgárság: Bankszámlaszám: A folyószámlát vezetı pénzintézet neve: Az ápolt személlyel való rokonsági kapcsolat: 2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: Kijelentem, hogy keresıtevékenységet: ٱ nem folytatok ٱ napi négy órában folytatok ٱ otthonomban folytatok ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok rendszeres pénzellátásban részesülık, annak havi összege: nem részesülök az ápolási tevékenységet: a lakcímen tartózkodási címen az ápolt személy lakcímén az ápolt személy tartózkodási címén végzem.. A közös háztartásban élı gyermekünk után terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban a szülık egyike sem részesül. igen nem Életvitelszerően a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelı aláhúzandó) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: ٱ Súlyosan fogyatékos ٱ Fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos ٱ 18 éven aluli tartós beteg ٱ 18. életévét betöltött tartósan beteg

11 Ha a fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegő ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét. Az ápolt személy: ٱ Közoktatási intézmény tanulója ٱ Óvodai nevelésben részesül ٱ Nappali szociális intézmény ellátásban részesül ٱ Felsıoktatási intézmény hallgatója ٱ Egyik sem. II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Név: Születési név: Születési hely, idı: Anyja neve: Állandó lakcím: Tartózkodási hely: T A J szám: Adóazonosító jel: Telefonszám: Állampolgárság: Az ápoló személlyel való rokonsági kapcsolat: Ha az ápolt személy nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve: A törvényes képviselı lakcíme: A tartósan beteg személy ápolása, gondozása megoldható-e házi segítségnyújtás keretein belül? igen nem Az ápolt személy kötött-e tartási, öröklési, életjáradéki szerzıdést? igen nem A beteg személy gondozását más hozzátartozó keresetveszteség nélkül tudja-e biztosítani? igen nem Hozzátartozó: házastárs; egyeneságbeli rokon; örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek; örökbefogadó, mostoha- és nevelıszülı; testvér; élettárs; egyeneságbeli rokon házastársa; a házastárs egyeneságbeli rokona testvére, testvér házastársa. 2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat ٱ ٱ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmezı hozzátartozóm végezze. Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy fogyatékos és fokozott ápolást igényel.) Kelt: Püspökladány, év hó nap az ápolást végzı személy saját kező aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselıje saját kező aláírása A kérelmezıvel egy háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: fı

12 név szül.idı ellátás a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) JÖVEDELEMNYILATKOZAT A jövedelmek a kérelmezı közeli hozzátartozók jövedelme típusai jövedelme a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb Nyugdíjszerő ellátás A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jöv.pótló támogatások) Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb (ösztöndíj, értékpapírból származó jöv. kis összegő kifizetések) A család havi nettó jövedelme összesen: Egy fıre jutó havi család nettó jövedelme: Kelt:, év hó nap aláírás

13 VAGYONNYILATKOZAT Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: város/község út/utca hsz. Alapterülete: m2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: város/község út/utca hsz. Alapterülete: m2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): címe: város/község út/utca hsz. Alapterülete m2 tulajdoni hányad: a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft 4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe: város/község út/utca hsz Alapterülete m2 tulajdoni hányad : szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték: * Ft II. Egyéb vagyontárgyak 1.Gépjármő: a) személygépkocsi: típus rendszám, a szerzés ideje: Becsült forgalmi érték: ** Ft b) tehergépjármő, autóbusz, gépi meghajtású termelı. És munkaeszköz: típus rendszám, a szerzés ideje: (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni) Becsült forgalmi érték: ** Ft 2.Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg: pénzintézet betétkönyv száma összeg pénzintézet betétkönyv száma összeg 3.Készpénz összege: Ft 4.Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerzıdés alapján fennálló pénzkövetelés: pénzintézet betétkönyv száma összeg pénzintézet betétkönyv száma összeg Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármő, illetve termelı- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. *** Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEMBEN, NYILATKOZATBAN közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény 10..(2) bekezdése alapján az önkormányzat a fıvárosi, a megyei APEH útján ellenırizheti. Kelt:, év hó nap aláírás

14 Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 42. (1) bekezdése értelmében Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha: - keresıtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történı munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja, - szakiskola, középiskola, illetve felsıoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, - rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának idıtartama alatt végzett keresıtevékenységbıl adódó biztosítási jogviszony alapján - keresıképtelenné válás esetén - folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülı személy az Szt. 42. (4) bekezdése alapján kap. Rendszeres pénzellátásnak minısül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegő öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élı, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az idıskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes: a) étkezni, vagy b) tisztálkodni, vagy c) öltözködni, vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejőleg fennáll. A kérelemhez az alábbi mellékletek szükségesek: 1. az ápolt személy háziorvosának igazolása és szakvéleménye 2. nyilatkozat a magánnyugdíj-pénztár tagságról és a belépési nyilatkozat másolata 3. jövedelemigazolások (munkáltatói ig. nyugdíjszelvény, stb) 4. az ápoló személy háziorvosának igazolása 5. a kérelem beadásához kérjük hozza magával a saját és az ápolt személy személyi igazolványát, lakcímkártyáját, a saját TAJ- és adókártyáját! 6.

15 IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY Az ápolási díj megállapításához / kötelezı felülvizsgálathoz (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolom, hogy: Neve: Születési neve:. Születési hely, év, hónap, nap:. Anyja neve:.. Állandó lakcíme:.. Tartózkodási hely. TAJ szám: Súlyosan fogyatékos Súlyos fogyatékosságénak jellege: látássérült, hallássérült, mozgássérült értelmi sérült Tartósan beteg (nem fogyatékos) Fenti igazolást nevezett részére az OOSZI..fokú Orvosi Bizottságának..számú szakvéleménye, vagy a megyei gyermek szakorvos.számú igazolása, vagy a fekvıbeteg-szakellátást nyújtó intézmény..szakrendelı intézet szakorvosa által kiadott keltő igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértı Bizottság..számú szakvéleménye alapján állítottam ki. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/tartós betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható idıtartama. 3 hónapnál hosszabb 3 hónapnál rövidebb Kelt... háziorvos aláírása P.H.

16 Tájékoztató A háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 41. (3) bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából: 1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek aa) segédeszközzel vagy mőtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes, ab) hallásvesztesége olyan mértékő, hogy a beszédnek hallás útján történı megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthetı ejtése elmarad, ac) értelmi akadályozottsága genetikai, illetıleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelızıen bekövetkezı súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékő, továbbá aki IQ értékétıl függetlenül a személyiség egészét érintı (pervazív) fejlıdési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minısíthetı (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), ad) mozgásszervi károsodása, illetıleg funkciózavara olyan mértékő, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerő használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul; 2. Tartósan beteg az a személy, aki elıreláthatólag három hónapnál hosszabb idıtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

17 IGAZOLÁS ápolási díj megállapításához (az ápolást végzı személy háziorvosa tölti ki) Igazolom, hogy: Neve: Születési neve: Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: Állandó lakcíme: Tartózkodási helye: TAJ száma:, (név, szül.adatai) ápolt személy ápolásához szükséges ápolási tevékenység ellátására alkalmas nem alkalmas. Kelt:, év hó nap P.H. háziorvos aláírása

18 NYILATKOZAT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR TAGSÁGRÓL Alulírott (leánykori név)... Püspökladány,.szám alatti lakos nyilatkozom, hogy magánnyugdíjpénztár tag vagyok: IGEN NEM Pénztár neve:... Belépés ideje:... Egyéni azonosítója:. A BELÉPÉSI NYILATKOZAT MÁSOLATÁT MELLÉKELNI KELL! Püspökladány,... aláírás

19 A kérelem elıtt szíveskedjék elolvasni a tájékoztatót! 4. számú melléklet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani. I. INDOKLÁS: II. A KÉRELMEZİ ADATAI: NÉV: (leánykori név is): Születési hely, idı: Anyja neve: TAJ: Állandó (bejelentett) lakcím: Tartózkodási hely: Családi állapota: nıtlen/hajadon, Nıs/férjezett, Élettárs, Elvált, Özvegy, Különélı A kérelmezı jövedelme: összege: III. A KÉRELMEZİVEL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLİ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK* : N É V szül.idı: jövedelem: A háztartásban élık száma: a kérelmezı vagy törvényes képviselıjének aláírása cselekvıképes hozzátartozó aláírása

20 J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T A kérelem kötelezı mellékletei a jövedelmekrıl szóló igazolások! A jövedelmek a kérelmezı közeli hozzátartozók jövedelme típusai jövedelme Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz (utolsó 3 havi átlag ) Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások A gyermek ellátásához és gondozásához Kapcsolódó támogatások ( GYED,GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, Stb.) Önkormányzat és munkaügyi szervek által Folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jöv.pótló támogatások stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó Jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) A család havi nettó jövedelme összesen: Egy fıre jutó havi jövedelem: Gépjármővel rendelkezik: igen - nem, típusa, évjárata: Rendszáma: értéke: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10..(2) bekezdése alapján az önkormányzat a fıvárosi, a megyei APEH útján ellenırizheti. Dátum: a kérelmezı vagy törvényes képviselıjének aláírása cselekvıképes hozzátartozók aláírása

21 T Á J É K O Z T A T Ó Püspökladány Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2004. (III.26.) rendelete 10. -a szerint átmeneti segély nyújtható annak, aki : a.) létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint létfenntartása idıszakosan, vagy tartósan veszélyeztetve van, b.) alkalmanként jelentkezı többletkiadások ( különösen: betegség, elemi kár ) miatt anyagi segítségre szorul, c.) önhibáján kívül váratlan, nagyobb összegő többletkiadásra kényszerül, feltéve, hogy a kérelmezı, illetve a közös háztartásban élık havi egy fıre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, ( 2008-ban Ft ) egyedül élı kérelmezı esetén 220%-át ( ban: Ft.) nem haladja meg. A kérelem csak jövedelemigazolásokkal, tanulói, hallgatói jogviszony esetén iskolalátogatási igazolásokkal, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében orvosi igazolásokkal együtt nyújtható be. Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozó: - a házastárs, az élettárs, - a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, - a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, - a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, - a 18.életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbefogadó szülı, illetve a szülı házastársa vagy élettársa. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény 29. -a szerinti tájékoztatást kérem / nem kérem *. *Kérjük a megfelelıt húzza alá aláírás

ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI K É R E L E M

ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI K É R E L E M ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI K É R E L E M I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási helye:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága: magyar

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KISTELEK JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapításához

Kérelem az ápolási díj megállapításához BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására

K É R E L E M ápolási díj megállapítására K É R E L E M ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhelye:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására*

K É R E L E M ápolási díj megállapítására* K É R E L E M ápolási díj megállapítására* I. ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.) Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

K É R E L E M Az ápolási díj megállapítására

K É R E L E M Az ápolási díj megállapítására K É R E L E M Az ápolási díj megállapítására I. AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell:

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell: ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs,

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás ápolási díj megállapítására

KÉRELEM települési támogatás ápolási díj megállapítására KÉRELEM települési támogatás ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRLEM az ápolási díj megállapítására

KÉRLEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRLEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel:

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel: Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoport IG-APTT www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása: KÉRELEM A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben