1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete z önkormányzat évi költségvetéséről Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi LXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló évi XV. törvény 23. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az laptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: ím sz. ím e: Gazdálkodási jogkör: 1. Hantos Községi Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó z önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának évi költségvetését ,- Ft költségvetési bevétellel, ,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) z Önkormányzat évi költségvetési bevételén belül: a) Működési bevételek ,- Ft b) Önkormányzatok költségvetési támogatása: ,- Ft c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,- Ft d) Támogatásértékű bevételek ,- Ft e) Véglegesen átvett pénzeszközök 0,- Ft f) Támogatási kölcsönök visszatérülése 0,- Ft-ban állapítja meg (3) z Önkormányzat évi költségvetési kiadásain belül a) Működési kiadások ,- Ft b) Felhalmozási kiadások ,- Ft Ezen belül: ba) eruházási kiadások ,- Ft bb) Felújítási kiadások ,- Ft

3 3 bc) Támogatás értékű felhalmozási kiadások: ,- Ft bd) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: ,- Ft c) Támogatás értékű kiadások ,- Ft d) Véglegesen átadott pénzeszközök ,- Ft e) Tartalékok ,- Ft Ezen belül ea) Működési célra ,- Ft f) Felhalmozási célra ,- Ft. (4) költségvetés pénzügyi mérlegét a 20. melléklet tartalmazza. (5) hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4. (1) tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) z Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe ban megállapított együttes bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza. 6. (1) 3. -ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza. (2) 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten: a)személyi juttatás: b)szociális hozzájárulási adó c)dologi kiadások d)ellátottak juttatásai e)pénzeszköz átadás f)működési célú: g)fejlesztési célú h)felhalmozási kiadás: i)tartalék: a 2. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg Ft Ft Ft Ft ,-Ft ,-Ft Ft ,-Ft Ft (3) z Önkormányzat működési felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 18. melléklete tartalmazza. köztisztviselők illetményalapja 7. Képviselő-testület a évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban állapítja meg évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8. Képviselő-testület az önkormányzat és évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint tudomásul veszi. 9. (1) Képviselő-testület a évi támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásait 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

4 4 (3) Képviselő-testület a évi támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg 10. (1) Képviselő-testület a évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 14. mellékletben határozza meg. (2) Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 16 főben határozza meg. 11. Képviselő-testület a évi költségvetésében az önkormányzat által folyósított ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 12. Képviselő-testület a évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg 13. Képviselő-testület a évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést évben nem tervez. 14. Képviselő-testület a évi költségvetésében a felhalmozási kiadásokat a 7. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 15. Képviselő-testület a évi költségvetésében a 2013 évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 16. Képviselő-testület a évi költségvetésében a tartalékot a 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 17. Képviselő-testület a évi költségvetésében a évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 19. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 18. (1) 16. -ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja. (2) költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) z általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 19. (1) Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) z átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 20. Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez évi költségvetésében megállapított átadott pénzeszköz 1/12 részének átutalásáról tárgy hónapot követő 10. napig gondoskodjon.

5 5 21. (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja. (2) Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22. költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23. z önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /:Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/ polgármester jegyző rendelet február 13. napján kihirdetésre került. Hantos, február 13. /:Gálné Papp Erika :/ jegyző

6 6 1. melléklet Hantos Község Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai EVÉTELEK (ezer Ft-ban ) Megnevezés Önkormány zati előirányzat összege: Mindösszesen 1 Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Helyi adók Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevételek Felhalmozási célú saját bevételek EVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek EVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 7 G Megnevezés KIDÁSOK: H Önkormányzati előirányzatok (ezer Ft-ban) J Mindösszesen: 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 Egyéb működési célú kiadások támogatásértékű 4.1 működési kiadások működési célú pénzeszközátadások 4.2 államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és 4.3 egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom 5 nélküli kiadások - Tartalékok általános tartalék céltartalék 6 Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 8.1 támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási célú pénzeszközátadások 8.2 államháztartáson kívülre 9 KIDÁSOK ÖSSZESEN: 10 Finanszírozási kiadások 11 KIDÁSOK MINDÖSSZESEN:

8 K Megnevezés Költségvetési hiány (EVÉTELEK ÖSSZESEN-KIDÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (EVÉTELEK ÖSSZESEN-KIDÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) L Önkormányzat M Mindösszesen:

9 9 2. melléklet Hantos Község Önkormányzatának évi működési kiadásai (ezer forintban ) Megnevezés: ér: Járulék és Szociális hozzájárulás adó: D Dologi: E KIDÁS ÖSSZESEN : 1 Szennyvíz elhelyezés Települési hulladékok kezelése Közutak üzemeltetése,fenntartása Éttermi,mozgó vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása Állateü tevékenység építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Óvodai nevelés Háziorvosi ellátás közfoglalkoztatás Kulturális műsorok 15 szervezés (jurtanap) Közművelődési intézmények műk Sportlétesítmények műk Szabadidő sport tev. (kihívás napja) Köztemető működtetés ÖSSZESEN:

10 10 3. melléklet Hantos Község Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulása (ezer Ft-ban ) D EVÉTELEK 1 Működési és felhalmozási célú bevételek 1.1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bev Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4 Támogatásértékű működési bevétel: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tárgyévi bevételek összesen : E F G H KIDÁSOK Működési és felhalmozási célú kiadások 1.1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTon kívülre, egyéb támogatás 1.5 Támogatásértékű működési kiadás Önk.által folyósított ellátások Tartalékok Felhalmozási kiadások áfával együtt Felújítási kiadások áfával együtt Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre 1.11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás Fc. tartalék Tárgyévi kiadások összesen :

11 11 4. melléklet z Önkormányzat évi támogatásértékű működési kiadásai (ezer Ft-ban) Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Önkormányzati előirányzatok Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadások MINDÖSSZESEN 1 2 E Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadások F Önkormányzati előirányzatok G MINDÖSSZESEN 5. melléklet z Önkormányzat 2013 évi támogatásértékű működési bevételei (ezer Ft-ban) Önkormányzati előirányzatok Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevételek MINDÖSSZESEN

12 12 6. melléklet z Önkormányzat évi átadott pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átadások Ezer Ft-ban) Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre E Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Önkormányzati előirányzatok MINDÖSSZESEN F Önkormányzati G előirányzatok MINDÖSSZESEN

13 13 7. melléklet z Önkormányzat évi felhalmozási jellegű kiadásai Önkormányzati előirányzatok 1 Egyéb építmények vásárlás gép vásárlás Összesen: MINDÖSSZESEN (ezer Ft-ban) F E Önkormányzati előirányzatok 1 épület felújítás Összesen: G MINDÖSSZESEN 8.melléklet z Önkormányzat évi felhalmozási célú saját bevételei ezer Ft-ban Önkormányzati előirányzatok MINDÖSSZESEN Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú saját bevételek összesen

14 14 9.melléklet z Önkormányzat évi intézményi működési bevételei (ezer Ft-ban) Önkormányzati előirányzatok MINDÖSSZESEN 1. Igazgatási szolgáltatási díj írság bevétele Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke érleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak lkalmazottak térítése Egyéb saját működési bevétel Ṃűködési célú ÁF - bevételek, - 10 visszatérülések Működési célú hozam- és 11. kamatbevételek összesen Intézményi működési 12. bevételek összesen melléklet z Önkormányzat évi adóbevétele (ezer Ft-ban) Önkormányzati előirányzatok Magánszemélyek kommunális adója MINDÖSSZESEN Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyi adók összesen:

15 15 11.melléklet z Önkormányzat évi költségvetési támogatása (ezer Ft-ban) Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött 1 Önkormányzati előirányzatok Összesen Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött Normatív kötött felhasználású támogatások 3 Önkormányzat költségvetési támogatása melléklet z Önkormányzat évi sajátos működési, felhalmozási és tőke jellegű bevételei (ezer Ft-ban) Önkormányzati előirányzatok 1 Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Átengedett központi adók 4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Mindösszesen

16 16 13.melléklet z Önkormányzat évi tartalékai (ezer Ft-ban) Önkormányzati előirányzatok 1 éltartalékok felhalmozási célú működési célú 0 6 éltartalék összesen: Közös Hivatal D MINDÖSSZESEN 1 Általános tartalékok felhalmozási célú működési célú Általános tartalék összesen: Önkormányzati előirányzatok Közös Hivatal D MINDÖSSZESEN

17 17 14.melléklet Hantos Község Önkormányzatának évi létszámkeretéről Önkormányzati előirányzatok MINDÖSSZESEN 1 fizikai állomány közalkalmazott 2 szakmai állomány közalkalmazott 5,5 5,5 3 fizikai állomány köztisztviselő 4 szakmai állomány köztisztviselő 5 fizikai állomány MT szakmai állomány MT 7 közfoglalkoztatás ,5 8 Összesen: 24,5

18 melléklet Hantos Község Önkormányzata által folyósított ellátások ( ezer Ft-ban ). Megnevezés :. Előirányzat 1 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások Ebből: Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen Normatív lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj Méltányos ápolási díj Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb,az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások (pl.: ursa hungarica, stb.) 2 Természetben nyújtott szociális ellátások köztemetés Közgyógyellátás 47 3 Összesen:

19 16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat Hantos Község Önkormányzatának évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban D E F G H I J K L M január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 7 támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Intézményi beruházások 16 Felújítások 17 Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés N Összesen

20 20 D E F G H I J K L M N január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 20 Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 22 befektetési célú részesedések vásárlása 23 támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 25 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 28 államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése 29 KIDÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások 31 KIDÁSOK MINDÖSSZESEN: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 35 Helyi adók Illetékek 37 Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók

21 21 D E F G H I J K L M január február március április május június július augusztus szeptember október november december 39 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 41 Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 43 Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 45 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 46 Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 49 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 50 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 51 N Összesen 52 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 53 EVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek 56 EVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

22 melléklet Hantos Községi Önkormányzat évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása Tartalék Ebből: MEGNEVEZÉS - Felhalmozási célú. tartalék - Működési célú tartalék ELŐIRÁNYZT:

23 melléklet Hantos Községi Önkormányzat évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen datok eft-ban Működési bevételek Felhalmozási bevételek D Működési bevételek Költségvetési támogatás felhalmozási célú része 2 Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási célú hitelek felvétele 3 Támogatás értékű Felhalmozási és tőke 120 bevétel jellegű bevétel 4 Működési célú hitelek felvétele 4 Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. 5 Működési célú átvett pénzeszközök 5 Önk.sajátos felhalmozási bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.) 6 Összesen: Összesen: Előző évi működési maradvány igénybevétele: Előző évi felhalm maradv. igénybevétele 8 Mindösszesen: Mindösszesen: 120

24 24 E. Működési kiadások F G. Felhalmozási kiadások H Személyi juttatások Felújítás: Munkaadókat terhelő eruházás: 5986 járulékok 3 Dologi kiadások: Támogatás ért.felh. kiadás Tartalék: Pénzeszköz átadás 200 felhalmozási célra 5 Előző évi 0 5 Pénzügyi befektetések: 0 pénzmaradvány v.fiz. 6 Támogatás értékű Felhalmozási célú hitelek, 0 működési kiadás kölcsön nyújt. Törl. 7 Átadott pénzeszköz Felhalmozási tartalék működésre 8 Önkormányzatáltal Fejlesztési kölcsön 0 folyósított elátások törlesztés 9 Likvid hitel törlesztése 0 10 Összesen: Összesen: 17716

25 25 19.melléklet HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban MEGNEVEZÉS KÖTELEZŐ FELDT ÖNKÉNT VÁLLLT FELDT ÁLLMI FELDTOK D ÖSSZESEN E 1 személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai 5 egyéb működési célú kiadások a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 7 - a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 9 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 10 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 11 általános tartalék céltartalék 13 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások 17 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással

26 26 megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 18 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 20 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 21 általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra 23 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 24 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 25 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 26 Hitel törlesztése felhalmozási célra 27 FELHLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN KIDÁSOK MINDÖSSZESEN: MEGNEVEZÉS KÖTELEZŐ FELDT ÖNKÉNT VÁLLLT FELDT ÁLLMI FELDTOK D ÖSSZESEN E 1 közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről 4 a működési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek 7 Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati

27 27 feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 10 kapott kamatok működési célú Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány 13 Működési célú többlet 14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 15 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 16 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 18 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 21 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 22 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 23 kapott kamatok felhalmozáso célú 24 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 25 Felhalmozási célú hiány 26 Felhalmozási célú többlet 27 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 28 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 29 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 30 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 31 FELHLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN EVÉTELEK MINDÖSSZESEN

28 melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez Megnevezés ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN2011. évi tény ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés D ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN eredeti ei. 1 közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről a működési célú átvett pénzeszköz 5 helyi adó bevételek Illetékek 7 Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú 11 Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 15 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 18 felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 22 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 23 kapott kamatok felhalmozási célú 24 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 27 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 28 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra 30 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 31 FELHLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN Finanszírozási bevétel: EVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

29 29 H Megnevezés ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN2011. évi tény I J K ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN eredeti ei. 1 személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai 5 egyéb működési célú kiadások a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 11 általános tartalék céltartalék 13 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 18 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 21 efektetési célú részesedések vásárlása általános tartalék felhalmozási célra 23 céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 24 felhalmozási támogatás 25 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 26 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 27 Hitel törlesztése felhalmozási célra 28 FELHLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN Finanszírozási kiadások KIDÁSOK MINDÖSSZESEN:

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének /200 (II.7.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 200. évi költségvetéséről Várdomb község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I. 1. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben