KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 26-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelete módosítása Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban a Rendelet) módosítását részben a év harmadik negyedévében szükségessé vált kötelező módosítások, továbbá az azt követő időszakban felmerült többlet bevételek felhasználásának Képviselő-testületi jóváhagyása indokolja. A Rendeletmódosítás a Képviselő-testület eredeti munkatervébe az államháztartásról szóló törvény időközben hatályon kívül helyezett rendelkezéseire tekintettel került beütemezésre. A hivatkozott jogszabály alapján már nem kötelező a Képviselő-testület felé beszámolni a gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről és ezzel összefüggésben a Rendeletet egyidejűleg módosítani, azonban a keletkező többlet bevételek és szükségessé váló felújítások/beruházások és karbantartási kiadások indokolják a jogszabály módosítását. A Rendelet módosítás a költségvetés főösszegét -a ig szükségessé vált módosítások hatására eft összegben, a háromnegyedévet követően felmerült többlet bevételek (és kapcsolódó kiadások ) eredményeként eft összegben növelik. Az öszszevont változás tehát eft összegű. Az okat érintő módosítások tételesen az alábbiak: ig szükségessé vált módosítások: A központi költségvetésből a tárgyév július-szeptember hónapokban érkezett többlet támogatások számbavétele Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. tv-ben biztosított keretek terhére, az Önkormányzat igénylése alapján kerültek kiutalásra. (részletesen a lenti táblázat szerint). Állami többlet támogatás megnevezése Kapcsolódó kiadási Összeg (eft) 1. Helyi önkormányzatok szociális ágazati feladatainak támogatása Önkormányzat/ellátottak juttatásai Városi Óvoda/dologi kiadás/élelmiszer beszerzés Települési önkormányzatok egyes köz- Városi Óvoda szem.juttatás 2780

2 nevelési feladatainak támogatása 3. Működési célú központosított (helyi közösségi közlekedéshez, e- útdíj miatti adóbevétel kiesés ellentételezése) 4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (rendkívüli támogatás, természetbeni Erzsébet utalvány, bérkompenzáció,szociális ágazati pótlék) 2 Városi Óvoda/Járulék Városi Óvoda /Dologi Önkorm./Dologi/utak,hidak karb. Helyi közlekedés veszteségkiegy.támogatása Önkorm./Iskola működtetés/dologi VMSK/Uszoda fenntartás/dologi kiadások Önkorm./Ellátottak juttatásai Intézmények/Bér és Járulék Alapszolg.Közp./bér és Járulék ÖSSZESEN A fenti táblázatban szereplő állami támogatások kiadásokra gyakorolt hatását ig - költségvetési szervenként- az alábbi összesített adatok szemléltetik (eft-ban): Kiemelt megnevezése Személyi juttatások összesen Óvoda Polg. Műv. Ház Alapszolg. Önkormányzat Összes Hivatal Központ növekedés Járulékok összesen: Dologi kiadások öszszesen: Támogatások, működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai ÖSSZES változás Fentieken túl kis összegű növekedést jelent a Polgármesteri Hivatal részére kiutalt, a évi tavaszi választásokhoz kapcsolódó normatív támogatások elszámolása és a helyi önkormányzati választások lebonyolításához kapcsolódó normatív támogatási előleg fizetése, 236 eft összegben. A t követően szükségessé vált és a Rendelet módosításában megjelenő további változások az alábbiak: Előirányzat növekedés: Felhalmozási célú bevételként a Képviselő-testület 121/(V.28.) határozatával jóváhagyott a Kistarcsa, 3144/23 hrsz-ú ingatlan (un. fűtőmű) értékesítésének eft vételára 2. részlete, tehát eft összegű bevételi többlet került tervezésre. A teljes bevétel várhatóan december hónapban realizálódik. Az ingatlan értékesítésből várható bevétel fele (mely ügyvédi letétben került elhelyezésre) -korábbi testületi döntésnek megfelelően- szolgál fedezetül az Eperjesi úton megvalósult járda építésnek. A Képviselő-testület határozata alapján jóváhagyott és a Szilasvíz Kft. által november 12-én átutalt, eft összegű közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevétel. A eft összegű közérdekű kötelezettségvállalás és a 6275 eft összegű ingatlanértékesítésből származó bevétel az alábbi kiadási ok teljesítését teszi lehetővé: 1. Közvilágítás bővítése 3200 eft összegben az alábbi helyszíneket érintően:

3 Battyány u. 3.,Nyíltárok utca vége, Boróka utca,raktár krt-i járda 2. Fedett buszváró létesítése ( Rákóczi krt.) 800 eft összegben. 3. Tanulmányterv és engedélyezési terv készítése (Könyvtár és emlékhely kialakítása Deák F. utca 3.ingatlan területén) eft összegben eft összegben az utak, hidak,árkok karbantartására szánt dologi kiadás keretösszeg növekszik. A keret további kátyúzást, útbeszakadás- és járdasüllyedés javítását ill. több helyszínen csapadékvíz áteresz és/vagy árok építését, szikkasztó árkok ásását teszi lehetővé. Az előterjesztett Rendeletmódosítás tartalmaz a főösszeget nem érintő, ám elszámolási szempontból szükségessé vált ok között történő átcsoportosítást. A felújítások között tervezett kiadások egy része az elvégzett munka számviteli minősítése alapján a dologi kiadások közé került átrendezésre. Ilyenek: Gesztenyés Óvoda zúzott köves parkolóhely kialakítása és udvari támfal építése. Az intézményeknél kis értékű eszközbeszerzésként tervezett egyes kiadások pedig a jellegüket tekintve beruházási kiadásként kerültek elszámolásra a szükséges ok átrendezésével egyidejűleg. Ilyenek: Városi Óvoda konyhai nagy értékű eszközbeszerzések, Városi Művelődési Központ hangtechnikai beruházásának megvalósítása (melyhez az intézmény pályázati kiegészítő támogatásban is részesült) Az általános tartalék csökkenését a Képviselő-testület 185/2014.(IX.10.) határozatával biztosított, a kórházi HÉV aluljáróban kiépített padozat emelés kiadásai indokolják. A költségvetés főösszegét szintén nem érinti a személyi juttatásokon belül javasolt átcsoportosítás. A személyi juttatások összevont kiemelt on belül, az egyes intézmények között javasolt átcsoportosításra a Városi Óvodánál tartósan be nem töltött pedagógus álláshelyek bérmaradványából adódóan van lehetőség. A bérmegtakarítás az előterjesztett módosítás eredményeként- Rendeletben rögzített intézményi keretösszegek erejéig- egyszeri, ajándék Erzsébet utalvány formájában kifizethető juttatást biztosít az önkormányzati fenntartású intézmények valamennyi munkavállalója számára. A juttatás intézményvezetői hatáskörben kiadott belső szabályzat alapján kerülhet kifizetésre. A Rendeletben rögzített közfoglalkoztatásban résztvevők létszám a (16-ról 21 főre) az Önkormányzat és a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja között fennálló szerződésben rögzítettek szerint került módosításra. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján a fenti jogszabály előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet közvetlenül meghatározza a évi önkormányzati költségvetést, közvetetten hatással van a társadalomra a költségvetésben biztosított ellátásokon keresztül, a rendelet az önkormányzat által ellátott feladatok minőségét, közszolgáltatások színvonalát befolyásolja. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogalkotás hatásaként keletkező adminisztratív feladatok ellátása a pénzügyi iroda szervezeti egysége által biztosított. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának lehetséges következménye a törvényességi észrevétel. 3

4 Az előterjesztésben foglalt indokokra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást jóváhagyni szíveskedjék! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja../(..) rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, november 13. Solymosi Sándor polgármester 4

5 Kistarcsa Város Önkormányzat / (..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített évi költségvetés kiadási és bevételi eredeti főösszegét eft összegben a főösszegét eft öszszegben hagyja jóvá. 2. A Rendelet 4. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összesített évi bevételei kiemelt onként: a) közhatalmi bevétel eft b) működési célú támogatási bevétel eft c) intézményi működési bevétel eft d) állami támogatás eft e) állami támogatás felhalmozási célra eft f) felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft g) támogatási bevétel felhalmozási célra fejezettől Eu-s projektekhez eft h) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés államháztartáson kívülről 0 eft. (2) Az Önkormányzat-finanszírozási bevételek nélküli- összesített bevételeiből a) működési célú bevételek eft, b) felhalmozási célú bevételek eft. (3) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre és felhalmozásra eft b) külső finanszírozás hitel fejlesztési felvételével eft. A Rendelet 5. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3. 5

6 (1) Az Önkormányzat összevont évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege eft, melyből aa) személyi juttatások összege ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege ac) dologi jellegű kiadások összege ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások összege af) általános tartalék összege eft, eft, eft, eft, eft, eft. b) felhalmozási költségvetési kiadások összege eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás bc) felhalmozási tartalék összege eft, eft, 0 eft c) a finanszírozási kiadások összege eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei eft, b) az önként vállalt feladatok bevételei eft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei eft. (3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli ellátások ának összege az alábbiakban kerül meghatározásra: a) Önkormányzati segélyek eft b) közgyógyellátás méltányossági alapon eft c) lakásfenntartási támogatás eft d) rendszeres szociális segély eft e) foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft. f) családi támogatások eft. A Rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az Önkormányzat évi költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési cél szerint e Ft többlet, b) felhalmozási cél szerint e Ft hiány, melynek belső finanszírozását a évi pénzmaradvány és évi tartalék maradvány felhasználása és a működés többlet bevétele biztosítja. 5. A Rendelet 7. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-a az Önkormányzat elemi költségvetésében 21 fő. 6

7 A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Az Önkormányzat összevont évi költségvetésében az általános működési célú tartalék öszszege e Ft. 7. A Rendelet 12. -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A Képviselő-testület évben a jóváhagyott, összevont személyi juttatás évközben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa terhéreegyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek munkavállalói javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint jogosultak az egyes meghatározott juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek az alábbi- közterheket is magába foglaló- keretösszegek erejéig jogosultak a juttatás teljesítésére: a) Alapszolgáltatási Központ eft, b) Polgármesteri Hivatal eft, c) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 900 eft, d) Városi Óvoda eft. 8. (1) A Rendelet - az Önkormányzat összevont évi költségvetési bevételeit csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató-, 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet az Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató - 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 4. számú melléklete - az Önkormányzat évi felhasználási terve - helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 7

8 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 8

9 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../ (.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat összevont évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt onkénti bontásban adatok eft-ban Kiemelt megnevezése évi 5. Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, egyéb sajátos bevételek Késedelmi pótlékok I. Közhatalmi bevétel összesen: II. Intézményi működési bevétel összesen III. Támogatás Önkormányzatok működése állami támogatása IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből Működési célú támogatásértékű bevétel EU-tól (Európa a Polgárokért) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (EU-s projektekhez fejezettől KMOP Napelemes beruházás) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből (hitel átvállalás, EU-s projekt önerő támogatás) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: VIII. Kölcsön Kölcsön működésre Kölcsön felhalmozásra VIII. Kölcsön összesen: Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet (Önk. pénzmaradvány és tartalék) évi pénzmaradvány működési célra évi tartalék maradványa felhalmozási célra évi pénzmaradvány felhalmozási célra Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel Simándy Iskola tornaterem építés IX. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen (I-IX.):

10 1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat elemi (költségvetési szervek nélküli) évi költségvetési bevételi a főösszege, kiemelt onkénti bontásban adatok eft-ban Kiemelt megnevezése évi 5. Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, egyéb sajátos bevételek Késedelmi pótlékok I. Közhatalmi bevétel összesen: II. Intézményi működési bevétel összesen III. Támogatás Önkormányzatok működési támogatása IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből Működési célú támogatásértékű bevétel EU-tól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (EU-s projektekhez fejezettől)kmop Napelemes beruházások Felhalmozási célú bevétel központi költségvetésből ( évi adósságkonszolidáció) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: VIII. Kölcsön Kölcsön működésre Kölcsön felhalmozásra VIII. Kölcsön összesen: Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet (pénzmaradvány, tartalék) évi pénzmaradvány működési célra évi tartalék maradványa felhalmozási célra évi pénzmaradvány felhalmozási célra Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel - Simándy Iskola tornaterem építés IX. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen (I-IX.):

11 1.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt onkénti bontásban adatok: eft Költségvetési szerv megnevezése Intézményi működési bevétel évi a Felhalmozási bevétel a Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elői. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ei. Kölcsön Önkormányzati fenntartói támogatás ei. Költségvetési szervenként bevétel összesen Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalm. Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Összesen Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen:

12 Kistarcsa Város Önkormányzat és költségvetési szervei évi kiadásai -csoportonként és kiemelt onként 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../(.) önkormányzati rendeletéhez adatok eft-ban Költségvetési szerv megnevezése ÖSSZES kiadási Személyi juttatás Járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Beruházás, felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Városi Óvoda év i eredeti év i év i év i eredeti év i év i év i eredeti év i év i év i eredeti év i év i év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 6. év i 7. év i eredeti év i év i 7. Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat elemi működési kiadásai Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai Önkormányzat felhalmozási célú egyéb kiadásai Fejlesztés célú hitel törlesztés (tőke+kamat) évi adósságkonszolidáci ó és évben keletkező fejlesztési hitel terhe Összesen:

13 2.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../(.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt kiadási ok Feladatok/kormányzati funkciónként Működési ok önkormányzati egyéb kötelező feladatok évi 6. évi 7. Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Településüzemeltetés/ KIVÜ évi6. évi eredeti Kötelező önkormányzati feladat közvilágítás utak, hidak fenntartása bérlemény-gazdálkodás közfoglalkoztatás iskola működtetés iskolaegészségügy évi 6. évi 6. évi 6. évi6. évi 6. évi 6. évi eredeti évi 6. évi7. Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési kiadási ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás/felújítás Felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, finanszírozási kiadás Felhalmozási kiadási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás Állami támogatás működési,felhalmozási célú támogatások pénzeszköz átvételek Hitelfelvétel-Simándy Ált. Iskola tornaterem építés Bevételi összesen:

14 2.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási ok Feladatok/kormányzati funkciónként civil szervezetek támogatása Önkormányzati pénzbeli ellátások Önként vállalt önkormányzati feladat Mezőőri feladatok Kulturális rendezvények,díjak elismerések Jelzőrendszeres segítségnyújtás Állami/ államigazgatási feladat államig.feladatok Tartalékok Tartalékok Összesen Működési ok évi 6.módosí tott évi 6. évi 6.módosí tott évi 6.módosí tott évi 6.módosí tott évi 6. évi 6. évi eredeti évi 7. évi 6. Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési kiadási ok öszszesen: Felhalmozási ok Beruházás/felújítás Felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, finanszírozási kiadás Felhalmozási kiadási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként 0 0 Önkormányzati saját forrás Állami támogatás működési, felhalmozási célú támogatások pénzeszköz átvételek Hitel felvétel Bevételi összesen:

15 Kötelező Önként vállalt Kötelező Kötelező Közművelődés és könyvtár Kulturális rendezvények Sportlétesítmény fenntartása Uszoda üzemeltetése/fürdő szolgáltatás évi. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2015. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.)

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg (A szövege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása Sorszám: III/1. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező Valamennyi

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

5. A rendelet 1-7.,9-10.,14.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7.,9.-10.,14. mellékletei lépnek.

5. A rendelet 1-7.,9-10.,14.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7.,9.-10.,14. mellékletei lépnek. Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(VII..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Vaszar

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben