KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 26-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelete módosítása Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban a Rendelet) módosítását részben a év harmadik negyedévében szükségessé vált kötelező módosítások, továbbá az azt követő időszakban felmerült többlet bevételek felhasználásának Képviselő-testületi jóváhagyása indokolja. A Rendeletmódosítás a Képviselő-testület eredeti munkatervébe az államháztartásról szóló törvény időközben hatályon kívül helyezett rendelkezéseire tekintettel került beütemezésre. A hivatkozott jogszabály alapján már nem kötelező a Képviselő-testület felé beszámolni a gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről és ezzel összefüggésben a Rendeletet egyidejűleg módosítani, azonban a keletkező többlet bevételek és szükségessé váló felújítások/beruházások és karbantartási kiadások indokolják a jogszabály módosítását. A Rendelet módosítás a költségvetés főösszegét -a ig szükségessé vált módosítások hatására eft összegben, a háromnegyedévet követően felmerült többlet bevételek (és kapcsolódó kiadások ) eredményeként eft összegben növelik. Az öszszevont változás tehát eft összegű. Az okat érintő módosítások tételesen az alábbiak: ig szükségessé vált módosítások: A központi költségvetésből a tárgyév július-szeptember hónapokban érkezett többlet támogatások számbavétele Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. tv-ben biztosított keretek terhére, az Önkormányzat igénylése alapján kerültek kiutalásra. (részletesen a lenti táblázat szerint). Állami többlet támogatás megnevezése Kapcsolódó kiadási Összeg (eft) 1. Helyi önkormányzatok szociális ágazati feladatainak támogatása Önkormányzat/ellátottak juttatásai Városi Óvoda/dologi kiadás/élelmiszer beszerzés Települési önkormányzatok egyes köz- Városi Óvoda szem.juttatás 2780

2 nevelési feladatainak támogatása 3. Működési célú központosított (helyi közösségi közlekedéshez, e- útdíj miatti adóbevétel kiesés ellentételezése) 4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (rendkívüli támogatás, természetbeni Erzsébet utalvány, bérkompenzáció,szociális ágazati pótlék) 2 Városi Óvoda/Járulék Városi Óvoda /Dologi Önkorm./Dologi/utak,hidak karb. Helyi közlekedés veszteségkiegy.támogatása Önkorm./Iskola működtetés/dologi VMSK/Uszoda fenntartás/dologi kiadások Önkorm./Ellátottak juttatásai Intézmények/Bér és Járulék Alapszolg.Közp./bér és Járulék ÖSSZESEN A fenti táblázatban szereplő állami támogatások kiadásokra gyakorolt hatását ig - költségvetési szervenként- az alábbi összesített adatok szemléltetik (eft-ban): Kiemelt megnevezése Személyi juttatások összesen Óvoda Polg. Műv. Ház Alapszolg. Önkormányzat Összes Hivatal Központ növekedés Járulékok összesen: Dologi kiadások öszszesen: Támogatások, működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai ÖSSZES változás Fentieken túl kis összegű növekedést jelent a Polgármesteri Hivatal részére kiutalt, a évi tavaszi választásokhoz kapcsolódó normatív támogatások elszámolása és a helyi önkormányzati választások lebonyolításához kapcsolódó normatív támogatási előleg fizetése, 236 eft összegben. A t követően szükségessé vált és a Rendelet módosításában megjelenő további változások az alábbiak: Előirányzat növekedés: Felhalmozási célú bevételként a Képviselő-testület 121/(V.28.) határozatával jóváhagyott a Kistarcsa, 3144/23 hrsz-ú ingatlan (un. fűtőmű) értékesítésének eft vételára 2. részlete, tehát eft összegű bevételi többlet került tervezésre. A teljes bevétel várhatóan december hónapban realizálódik. Az ingatlan értékesítésből várható bevétel fele (mely ügyvédi letétben került elhelyezésre) -korábbi testületi döntésnek megfelelően- szolgál fedezetül az Eperjesi úton megvalósult járda építésnek. A Képviselő-testület határozata alapján jóváhagyott és a Szilasvíz Kft. által november 12-én átutalt, eft összegű közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevétel. A eft összegű közérdekű kötelezettségvállalás és a 6275 eft összegű ingatlanértékesítésből származó bevétel az alábbi kiadási ok teljesítését teszi lehetővé: 1. Közvilágítás bővítése 3200 eft összegben az alábbi helyszíneket érintően:

3 Battyány u. 3.,Nyíltárok utca vége, Boróka utca,raktár krt-i járda 2. Fedett buszváró létesítése ( Rákóczi krt.) 800 eft összegben. 3. Tanulmányterv és engedélyezési terv készítése (Könyvtár és emlékhely kialakítása Deák F. utca 3.ingatlan területén) eft összegben eft összegben az utak, hidak,árkok karbantartására szánt dologi kiadás keretösszeg növekszik. A keret további kátyúzást, útbeszakadás- és járdasüllyedés javítását ill. több helyszínen csapadékvíz áteresz és/vagy árok építését, szikkasztó árkok ásását teszi lehetővé. Az előterjesztett Rendeletmódosítás tartalmaz a főösszeget nem érintő, ám elszámolási szempontból szükségessé vált ok között történő átcsoportosítást. A felújítások között tervezett kiadások egy része az elvégzett munka számviteli minősítése alapján a dologi kiadások közé került átrendezésre. Ilyenek: Gesztenyés Óvoda zúzott köves parkolóhely kialakítása és udvari támfal építése. Az intézményeknél kis értékű eszközbeszerzésként tervezett egyes kiadások pedig a jellegüket tekintve beruházási kiadásként kerültek elszámolásra a szükséges ok átrendezésével egyidejűleg. Ilyenek: Városi Óvoda konyhai nagy értékű eszközbeszerzések, Városi Művelődési Központ hangtechnikai beruházásának megvalósítása (melyhez az intézmény pályázati kiegészítő támogatásban is részesült) Az általános tartalék csökkenését a Képviselő-testület 185/2014.(IX.10.) határozatával biztosított, a kórházi HÉV aluljáróban kiépített padozat emelés kiadásai indokolják. A költségvetés főösszegét szintén nem érinti a személyi juttatásokon belül javasolt átcsoportosítás. A személyi juttatások összevont kiemelt on belül, az egyes intézmények között javasolt átcsoportosításra a Városi Óvodánál tartósan be nem töltött pedagógus álláshelyek bérmaradványából adódóan van lehetőség. A bérmegtakarítás az előterjesztett módosítás eredményeként- Rendeletben rögzített intézményi keretösszegek erejéig- egyszeri, ajándék Erzsébet utalvány formájában kifizethető juttatást biztosít az önkormányzati fenntartású intézmények valamennyi munkavállalója számára. A juttatás intézményvezetői hatáskörben kiadott belső szabályzat alapján kerülhet kifizetésre. A Rendeletben rögzített közfoglalkoztatásban résztvevők létszám a (16-ról 21 főre) az Önkormányzat és a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja között fennálló szerződésben rögzítettek szerint került módosításra. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján a fenti jogszabály előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet közvetlenül meghatározza a évi önkormányzati költségvetést, közvetetten hatással van a társadalomra a költségvetésben biztosított ellátásokon keresztül, a rendelet az önkormányzat által ellátott feladatok minőségét, közszolgáltatások színvonalát befolyásolja. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogalkotás hatásaként keletkező adminisztratív feladatok ellátása a pénzügyi iroda szervezeti egysége által biztosított. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának lehetséges következménye a törvényességi észrevétel. 3

4 Az előterjesztésben foglalt indokokra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást jóváhagyni szíveskedjék! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja../(..) rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, november 13. Solymosi Sándor polgármester 4

5 Kistarcsa Város Önkormányzat / (..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített évi költségvetés kiadási és bevételi eredeti főösszegét eft összegben a főösszegét eft öszszegben hagyja jóvá. 2. A Rendelet 4. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összesített évi bevételei kiemelt onként: a) közhatalmi bevétel eft b) működési célú támogatási bevétel eft c) intézményi működési bevétel eft d) állami támogatás eft e) állami támogatás felhalmozási célra eft f) felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft g) támogatási bevétel felhalmozási célra fejezettől Eu-s projektekhez eft h) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés államháztartáson kívülről 0 eft. (2) Az Önkormányzat-finanszírozási bevételek nélküli- összesített bevételeiből a) működési célú bevételek eft, b) felhalmozási célú bevételek eft. (3) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre és felhalmozásra eft b) külső finanszírozás hitel fejlesztési felvételével eft. A Rendelet 5. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3. 5

6 (1) Az Önkormányzat összevont évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege eft, melyből aa) személyi juttatások összege ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege ac) dologi jellegű kiadások összege ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások összege af) általános tartalék összege eft, eft, eft, eft, eft, eft. b) felhalmozási költségvetési kiadások összege eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás bc) felhalmozási tartalék összege eft, eft, 0 eft c) a finanszírozási kiadások összege eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei eft, b) az önként vállalt feladatok bevételei eft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei eft. (3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli ellátások ának összege az alábbiakban kerül meghatározásra: a) Önkormányzati segélyek eft b) közgyógyellátás méltányossági alapon eft c) lakásfenntartási támogatás eft d) rendszeres szociális segély eft e) foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft. f) családi támogatások eft. A Rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az Önkormányzat évi költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési cél szerint e Ft többlet, b) felhalmozási cél szerint e Ft hiány, melynek belső finanszírozását a évi pénzmaradvány és évi tartalék maradvány felhasználása és a működés többlet bevétele biztosítja. 5. A Rendelet 7. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-a az Önkormányzat elemi költségvetésében 21 fő. 6

7 A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Az Önkormányzat összevont évi költségvetésében az általános működési célú tartalék öszszege e Ft. 7. A Rendelet 12. -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A Képviselő-testület évben a jóváhagyott, összevont személyi juttatás évközben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa terhéreegyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek munkavállalói javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint jogosultak az egyes meghatározott juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek az alábbi- közterheket is magába foglaló- keretösszegek erejéig jogosultak a juttatás teljesítésére: a) Alapszolgáltatási Központ eft, b) Polgármesteri Hivatal eft, c) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 900 eft, d) Városi Óvoda eft. 8. (1) A Rendelet - az Önkormányzat összevont évi költségvetési bevételeit csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató-, 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet az Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató - 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 4. számú melléklete - az Önkormányzat évi felhasználási terve - helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 7

8 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 8

9 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../ (.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat összevont évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt onkénti bontásban adatok eft-ban Kiemelt megnevezése évi 5. Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, egyéb sajátos bevételek Késedelmi pótlékok I. Közhatalmi bevétel összesen: II. Intézményi működési bevétel összesen III. Támogatás Önkormányzatok működése állami támogatása IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből Működési célú támogatásértékű bevétel EU-tól (Európa a Polgárokért) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (EU-s projektekhez fejezettől KMOP Napelemes beruházás) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből (hitel átvállalás, EU-s projekt önerő támogatás) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: VIII. Kölcsön Kölcsön működésre Kölcsön felhalmozásra VIII. Kölcsön összesen: Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet (Önk. pénzmaradvány és tartalék) évi pénzmaradvány működési célra évi tartalék maradványa felhalmozási célra évi pénzmaradvány felhalmozási célra Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel Simándy Iskola tornaterem építés IX. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen (I-IX.):

10 1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat elemi (költségvetési szervek nélküli) évi költségvetési bevételi a főösszege, kiemelt onkénti bontásban adatok eft-ban Kiemelt megnevezése évi 5. Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, egyéb sajátos bevételek Késedelmi pótlékok I. Közhatalmi bevétel összesen: II. Intézményi működési bevétel összesen III. Támogatás Önkormányzatok működési támogatása IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből Működési célú támogatásértékű bevétel EU-tól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (EU-s projektekhez fejezettől)kmop Napelemes beruházások Felhalmozási célú bevétel központi költségvetésből ( évi adósságkonszolidáció) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: VIII. Kölcsön Kölcsön működésre Kölcsön felhalmozásra VIII. Kölcsön összesen: Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet (pénzmaradvány, tartalék) évi pénzmaradvány működési célra évi tartalék maradványa felhalmozási célra évi pénzmaradvány felhalmozási célra Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel - Simándy Iskola tornaterem építés IX. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen (I-IX.):

11 1.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt onkénti bontásban adatok: eft Költségvetési szerv megnevezése Intézményi működési bevétel évi a Felhalmozási bevétel a Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elői. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ei. Kölcsön Önkormányzati fenntartói támogatás ei. Költségvetési szervenként bevétel összesen Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalm. Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Összesen Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen:

12 Kistarcsa Város Önkormányzat és költségvetési szervei évi kiadásai -csoportonként és kiemelt onként 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../(.) önkormányzati rendeletéhez adatok eft-ban Költségvetési szerv megnevezése ÖSSZES kiadási Személyi juttatás Járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Beruházás, felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Városi Óvoda év i eredeti év i év i év i eredeti év i év i év i eredeti év i év i év i eredeti év i év i év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 5. év i 7. év i eredeti év i 6. év i 7. év i eredeti év i év i 7. Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat elemi működési kiadásai Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai Önkormányzat felhalmozási célú egyéb kiadásai Fejlesztés célú hitel törlesztés (tőke+kamat) évi adósságkonszolidáci ó és évben keletkező fejlesztési hitel terhe Összesen:

13 2.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../(.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt kiadási ok Feladatok/kormányzati funkciónként Működési ok önkormányzati egyéb kötelező feladatok évi 6. évi 7. Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Településüzemeltetés/ KIVÜ évi6. évi eredeti Kötelező önkormányzati feladat közvilágítás utak, hidak fenntartása bérlemény-gazdálkodás közfoglalkoztatás iskola működtetés iskolaegészségügy évi 6. évi 6. évi 6. évi6. évi 6. évi 6. évi eredeti évi 6. évi7. Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési kiadási ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás/felújítás Felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, finanszírozási kiadás Felhalmozási kiadási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás Állami támogatás működési,felhalmozási célú támogatások pénzeszköz átvételek Hitelfelvétel-Simándy Ált. Iskola tornaterem építés Bevételi összesen:

14 2.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási ok Feladatok/kormányzati funkciónként civil szervezetek támogatása Önkormányzati pénzbeli ellátások Önként vállalt önkormányzati feladat Mezőőri feladatok Kulturális rendezvények,díjak elismerések Jelzőrendszeres segítségnyújtás Állami/ államigazgatási feladat államig.feladatok Tartalékok Tartalékok Összesen Működési ok évi 6.módosí tott évi 6. évi 6.módosí tott évi 6.módosí tott évi 6.módosí tott évi 6. évi 6. évi eredeti évi 7. évi 6. Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési kiadási ok öszszesen: Felhalmozási ok Beruházás/felújítás Felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, finanszírozási kiadás Felhalmozási kiadási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként 0 0 Önkormányzati saját forrás Állami támogatás működési, felhalmozási célú támogatások pénzeszköz átvételek Hitel felvétel Bevételi összesen:

15 Kötelező Önként vállalt Kötelező Kötelező Közművelődés és könyvtár Kulturális rendezvények Sportlétesítmény fenntartása Uszoda üzemeltetése/fürdő szolgáltatás évi. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi

16 Önként Vállalt ppali ellátás,szociális étkezés Védőnői Szolgálat Jelzőrendszer Összesen vi ereirányt évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. évi eredeti évi 3. évi 7. évi 3. évi

17 3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata./ (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Kiemelt megnevezése évi eredeti ok évi 6. ok ok évi eredeti ok évi 6. ok ok I. Működési célú ok BEVÉTEL KIADÁS Közhatalmi bevétel: Helyi adók Gépjármű adó Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása: Önkormányzatok állami működési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből (OEP, közfoglalkoztatás támogatása, jelzőrendszer, mezőőr) Működési célú támogatás EU-s forrásból (KVN2014 számú Kistarcsai Város Napok és testvérvárosi találkozó a évi Európai Parlamenti Választások küszöbén ) Működési célú támogatás vállalkozástól Intézményi működési bevétel Működési célú hitel felvétel (likvid hitel) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú támogatás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú általános tartalék Működés összesen II. Felhalmozási célú ok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei Költségvetési támogatás felhalmozási célra KEOP / számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja önrész támogatása Központi költségvetésből felhalmozási célú támogatás (hitel konszolidáció) Felhalmozási célú támogatás közművelődés és könyvtár fejlesztés kiadásaihoz Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP sz. projekt önerő támogatása)tölgyfa Óvoda

18 Felhalmozási célú támogatás visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP sz. projekt támogatása) intézmények energiahatékonysága Felhalmozási célú támogatás (KMOP ) ASP pályázat Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP sz. projekt támogatása) Iskola energiahatékonysága Beruházási, felújítási kiadások saját forrásból Beruházás (KMOP sz. projekt) Intézmények Energiahatékonysága Beruházás (KMOP sz. projekt) Iskola Energiahatékonysága Felhalmozási célú támogatás (KMOP ) ASP pályázat Felhalmozási célú pénzátadás KMOP Ivóvízminőség-javító projekthez Felhalmozási célú pénzátadás NSK-nak -Simándy József Általános Iskola tornaterem építéshez Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (V.U.K., KVSC) Fejlesztési tartalék Felhalmozás összesen: Mindösszesen finanszírozási bevételek/kiadások nélkül Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra) Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési célra ) Külső finanszírozás- Fejlesztési célú hitel felvétel-simándy József Általános Iskola tornaterem építés Tárgyévi fejlesztési hitel terhei (Simándy Általános Iskola tornaterem építés kamat+díjak) Külső finanszírozási kiadás- Fejlesztési célú hitel törlesztés- évi adósságkonszolidációból hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások és bevételek Függő /átfutó kiadások és bevételek Mindösszesen:

19 Kistarcsa Város Önkormányzat évi felhasználási terve 4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat../ ( ) önkormányzati rendeletéhez adatok eft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Állami támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (ingatlanok értékesítése, osztalék) Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel/támogatás visszatérülés Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás központi ktsv-ből, adósságkonszolidáció Kölcsön visszatérülés működésre Hitelek - Simándy Iskola tornaterem Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) Bevételek összesen (1.-12.): Kiadások 13. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú támogatásértékű kiadás nonprofit szervezeteknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (KIVÜ Kft.) Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságszolgálat (kamattal) Beruházási, felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társulásnak (Ivóvízminőségjavító projekt) és NSK-nak Simándy Iskola tornaterem építéshez Kölcsönök működésre Szabad pénzeszk. lekötés (pénzmaradványból) Általános tartalék felhasználása/képzése Kiadások összesen (13-25.): Egyenleg (bevétel-kiadás sor) (havi záró pénzállomány)

20 Kistarcsa Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásai célonként Felhalmozási kiadások megnevezése 5.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata / (...) önkormányzati rendeletéhez eredeti évi 6. Kölcsey F. utca útburkolat felújítás, szélesítés Alapszolg. Központ előtti BMX pálya kialakítás Borostyán u. hiányzó szakaszának út és járda építése Hunyadi út és hiányzó járda építése (I. ütem) Hunyadi úti járda építése 175 fm hosszúságban Deák F. utca járda építés Aradi utca járda építés Móra F. u. szalagkorlát Buszvárók/buszmegállók létrehozása Játszótér (Simándy liget) Virágládák és forgalmi táblák kihelyezése Batthyány utca útburkolat szélesítés és járdaépítés Kölcsey utca járdaépítés Szent Imre tér felújítása Gyalogátkelő létesítés(deák F. és Hunyadi u. aluljáró) Szabadtéri tornaeszközök elhelyezése (Kondi park) Járdaépítések ( Árpád vezér u-kápolna u.,aulih - Ulicska,Széchenyi u.) Járdaépítések ( Kápolna u.,széchenyi u.,szabadság út, Ulicska,Aulih u., Móra u.,árpád vezér u.) fejlesztések a zárójelben megjelölt sorrendben, a keretösszeg erejéig valósulnak meg. A Önkormányzati intézmény fejlesztés (Városi Óvoda konyha) pályázati úton (önerő) Simándy Iskola területén közművek kiváltása (víz-,szennyvíz-,gázvezeték)tornaterem építés céljából Simándy iskola tornaterem építés kiviteli terv költségei Uszoda kút felújítás,vízminőség javítás Közvilágítási lámpatestek számának növelése (2013.évi megrendelés) KMOP Intézmények energiahatékonysága (Napelem I.) KMOP Iskola energiahatékonysága (Napelem II.) KMOP 'ASP' pályázat' Helyi Építési SZabályzat tervezési kiadásai Forgalmi rend változással összefüggő felhalmozási kiadások Műfüves pálya használatával összefüggő felhalmozási kiadások Intézményi beruházás (Gesztenyés Óvoda kazánfelújítás) Közvilágítás korszerűsítés (Hunyadi út) Közvilágítás bővítés(mezsgye u.) Simándy Általános Iskola udvar fejlesztése Eperjesi út 19. szám alatti volt iskola áramváltó cseréje Közvilágítási lámpatestek számának bővítése Simándy Általános Iskola folyósó falburkolat Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása Alapszolgáltatási Központ tető felújítás Gesztenyés Óvoda udvari támfal készítése Gesztenyés Óvoda telken belüli zúzottköves parkoló kialakítása Gesztenyés Óvoda betáp vízvezeték csere Gesztenyés Óvodavízmelegítő tartály felújítás-óvoda költségvetésében tervezett beszerzés

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 20-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 1. napirendi pont Ügyszám: 9-57/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Becseiné

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. /IV.02./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben