BESZÁMOLÓ Berhida Város évi Önkormányzati költségvetési beszámoló Könyvvizsgálói jelentéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Berhida Város 2008. évi Önkormányzati költségvetési beszámoló Könyvvizsgálói jelentéséhez"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Berhida Város évi Önkormányzati költségvetési beszámoló Könyvvizsgálói jelentéséhez Veszprém, április 16. Készítette: PROFOR Kft Starkné Rezeli Erzsébet bejegyzett könyvvizsgáló eng.szám: , ,000897

2 2 I. A megbízás, a megbízás végrehajtása, a vizsgálat lefolytatásának rövid ismertetése A Berhida Város Önkormányzat (8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.), mint Megbízó és a PROFOR Kft részéről Starkné Rezeli Erzsébet (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A) mint Megbízott között évre vonatkozóan létrejött szerződés értelmében a Megbízott vállalta, hogy az Önkormányzatnál könyvvizsgálói feladatokat végezzen. Vizsgált időszak : január december 31, - mint költségvetési (naptári) év Megbízás tárgya Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.) 64. (1) bekezdés b) pontja értelmében a költségvetési év lezárását követően a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok kötelesek a külön kormányrendeletben meghatározott tartalmú, egyszerűsített a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradványkimutatást, eredménykimutatást könyvvizsgálóval hitelesíteni, és a könyvvizsgálatról szóló jelentést minden év június 30- áig az Állami Számvevőszéknek megküldeni. Az Áht a előírja az önkormányzatok részére, hogy A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerint könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített mérleget, pénzmaradvány kimutatást, és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. Vizsgált szerv jogállása: Az önkormányzat önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az alapfokú oktatás ellátása július 1-től részben önálló költségvetési intézményekben történik. A városi önkormányzat novemberében döntött arról, hogy január 1-től részben önálló költségvetési szervvé minősíti a Települési Ellátó Szolgáltató Szervezetet is a gazdasági feladatok centralizálása és gazdaságosabb, egyszerűbben ellenőrizhető ellátása érdekében. Ennek eredményeként a településen a vizsgálat időpontjában már egy önálló költségvetési intézmény működött, melyhez 10 részben önálló költségvetési szerv kapcsolódik. Az egyszerűsített beszámolót a Polgármesteri Hivatal készíti el. Az önkormányzati törzs-szám: Vizsgálat lefolytatása Az önkormányzatnál a munkavégzés feltételeit biztosították a szükséges dokumentumokat, adatokat illetve információkat rendelkezésre bocsátották. A dokumentációk hitelességéért az önkormányzat polgármestere és jegyzője a Teljességi nyilatkozatban felelősséget vállalt, amely a jelentés elválaszthatatlan részét képezi. A vizsgálat módszere Az ellenőrzés elvégzése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr), a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm, rendelet, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény.

3 3 A könyvvizsgálat a Magyar Könyvvizsgálati Standardok alapján került végrehajtásra. Ezek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz-e lényeges hibás állítást. Könyvvizsgálat célja Az ellenőrzés célja felülvizsgálni és záradékolni: az önkormányzat évi egyszerűsített költségvetési beszámolóját megállapítani, hogy a költségvetési beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, ellenőrizni a realizált bevételekről és kiadásokról összeállított pénzforgalmi jelentést, vizsgálni a pénzmaradvány-kimutatás összeállításának szabályszerűségét, megállapítani, hogy az egyszerűsített beszámoló lényeges hibáktól mentesen került-e összeállításra, és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről. A könyvvizsgálat törvényi előírása nem terjedt ki az Áht (3) bekezdésében megfogalmazottakra, melynek értelmében Külön törvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzatok ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi, különös tekintettel a normatív állami hozzájárulás, a cél-, címzett és egyéb államháztartás más alrendszerétől kapott támogatás felhasználása törvényességének, eredményességének, célszerűségének vizsgálatára. Az ÁHH és a MÁK-ok a 64/A 64/D. -ok alapján felülvizsgálják a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatás igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségét. Az önkormányzatnak az Egyszerűsített éves beszámolót, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt minden év június 30-ig az Állami Számvevőszék részére meg kell küldenie. Ezen felül a beszámoló elfogadását követő 60 napon belül annak főbb adatait a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzé kell tenni. A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése szerint az éves költségvetési beszámoló részei: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-kimutatás, előirányzat-maradvány kimutatás, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet. A könyvvizsgáló feladata a hivatkozott kormányrendelet 10. (11) bekezdése értelmében: felülvizsgálni és hitelesíteni az egyszerűsített könyvviteli mérleget, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített pénzmaradványt. II. Az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója Az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolójának bevezetőben részletezett tételes, illetve szúrópróbaszerű vizsgálata azt bizonyította, hogy az adatok számbavétele teljes körű volt. Az alkalmazott számviteli, könyveléstechnikai eljárások összhangban vannak a módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdésével, ami azt jelenti, hogy az államháztartás szervezete a tevékenysége során előforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági eseményeiről a kettős könyvvitel rendszerében e rendeletben rögzített szabályok szerint módosított teljesítés szemléletű nyilvántartást vezet, melyet a költségvetési év végével lezár.

4 4 III. A Berhida Város Önkormányzat (intézmény mérlegadatait is tartalmazó) beszámolójának ismertetése. A mérlegsorok ismertetése (nyitó- és záró állományi adatok alapján), a változások bemutatása az adattartalom ismertetése. Mérleg Eszközök /Aktívák A/I. sor: Immateriális javak állományi értéke én E Ft, amely a Polgármesteri Hivatal iktatóprogramjának, kataszter értékbecslő, szociális nyilvántartó-, Saldo integrált pénzügyi rendszer, valamint a pályázati támogatással vásárolt gépek programjainak nettó értékével egyező. Mérleg A/II. sor Tárgyi eszközök állományi értéke E Ft. adatok E Ft-ban Megnevezés Részarány Részarány Ingatlanok % % Gépek, berendezések % % Járművek % % Beruházások % % Tárgyi eszközök % % Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke % % A mérlegben a tárgyi eszközök E Ft-os összegéből 96%, E Ft az ingatlanok értéke. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke Ft, amely a csatorna-beruházás és a szennyvíztisztító telep gép és berendezés állományát tartalmazza. A tárgyi eszközök a mennyiségi és értékbeli nyilvántartás adataival egyezően kerültek a mérlegbe beállításra. Az értékcsökkenés elszámolása során az alábbi lineáris leírási kulcsokat alkalmazták: Épületek 2 % Építmények 3 % Gépek, berendezések 14,5 % Járművek 20 %. Számítástechnikai berendezések 33 % A 100 E Ft egyedi érték alatti, de egy éven túl elhasználódó tárgyi eszközöket az önkormányzat befektetett eszközöknek tekinti, de használatbavételkor egy összegben költségként elszámolta. Az értékcsökkenés elszámolása során maradványérték nem került meghatározásra, mivel a Számviteli politikában megfogalmazottak szerint a maradványérték nem érte el a jelentős mértéket. Berhida Város Önkormányzat évi mérlegében szereplő eszköz vagyon ellenőrzése kiterjedt: - a vonatkozó mérlegsorok egyezőségének vizsgálata a mérleget alátámasztó leltárakkal - a mérleg ingatlanra vonatkozó sora és a vagyonkataszteri nyilvántartásból készült statisztikai jelentés egyezőségére. A december 31-i beszámolót alátámasztó leltárkimutatásban szereplő összesített ingatlan bruttó érték megegyezik az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról készült statisztikai jelentésben kimutatott állomány összesen bruttó értékével. A befektetett eszközök nyilvántartását az önkormányzat a Saldó Zrt től vásárolt program tárgyi eszköz moduljában végzi. A számviteli törvény előírásának megfelelő vagyonnyilvántartás csak abban az esetben biztosítható, ha évente egyszer, a zárást követően a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó kartonja kinyomtatásra kerülnek évben az egyedi nyilvántartó kartonok biztosítják, hogy egyegy eszköznél megállapítható legyen az aktiválás éve, a korábbi években elszámolt értékcsökkenés

5 5 évenkénti bontásban, valamint az eszközön végzett felújítás, vagy terven felüli értékcsökkenés elszámolása. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása során egy estben előfordult, hogy a bruttó értéknél magasabb összegű értékcsökkenés került elszámolásra, amelynek következtében a nettó érték negatívvá vált.(130/183 nyilvántartási számú számítógép nettó értéke 266 Ft.) A csekély összegre való tekintettel a megállapításnak számszerű hatása nincs a 2008.évi költségvetési beszámolóra. A jövőbeni hibák elkerülése érdekében javasolom, hogy a program gazdának jelezzék az észrevételt és a program módosítási igényt arra vonatkozóan, hogy az értékcsökkenés elszámolható maximális összege ne haladhassa meg a bruttó beszerzési értéket. (aktivált érték) A/III. Befektetett pénzügyi eszközök állományi értéke E Ft A befektetett pénzügyi eszközökön belül az értékpapírok állománya E Ft, a bázisévhez viszonyítva E Ft-tal csökkent. Az értékpapírok megoszlása az alábbiak szerint alakult: Értékpapír év 2008.év megnevezése Bakonykarszt E Ft E Ft MÁK kötvény E Ft E Ft Öszesen: E Ft E Ft Az értékpapírok őrzése, tárolása a tulajdonvédelem előírásainak megfelelően történt, a pénztár páncélszekrényében, illetve az OTP balatonfüredi fiókjának bérelt széfében. A letétigazolás december 31-re vonatkozóan rendelkezésre áll. A tartósan adott kölcsönök állománya E Ft, egyéb hosszú lejáratú követelések záró állománya Ft, mely az első lakáshoz jutók támogatására nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön éven túl esedékes állománya. Mérleg B/I sor Készletek Az önkormányzat a készletek között 381 E Ft anyagkészletet szerepeltetett. A készletek értékének kimutatása a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetnél tényleges beszerzési áron, a Hétszínvirág és a Süni Óvoda esetében átlagáron történt. Leltárhiány és értékvesztés elszámolására nem került sor. Mérleg B/II. sor Követelések A követelések állománya a bázisévi E Ft-ról E Ft-ra növekedett. A követelések állománya meghatározóan a vevőköveteléseket, a helyi adóhátralékokat, valamint az Önkormányzati lakás értékesítés több évre szóló vételár hátralékát, mutatja. A mérlegben szereplő záró állomány adó- és vevőkövetelések része analitikus nyilvántartással, vevőleltárral alátámasztásra kerültek. Az adósok záró állománya E Ft, a vevőkövetelések állománya E Ft, rövid lejáratú kölcsönöké E Ft, az egyéb követelések záró állománya E Ft. A vevő követelések 96 %-a, E Ft a BER-WAL Városközpont Fejlesztő Kft-nek értékesített Berhida belterület 875/6, 875/7, 875/8,875/9, valamint 875/11 hrsz-ú ingatlanok vételárát tartalmazza. A követelés esedékességének eredeti határideje e volt, amelyet a 171/2008. (XII.11.) Kt határozata alapján az önkormányzat és a BER-WAL Kft közös megegyezéssel június 30-ra módosított. A vevőkövetelések fennmaradó része olyan követelés, amely korábbi évekről áthúzódó lakbérhátralék, gondozási díj hátralék, fűtési díj hátralék, behajtását az önkormányzat nem tudta biztosítani. Peresítés és végrehajtás alatti hátralékok, valamint behajthatatlan követelések összege a számviteli törvény előírásai szerint a beszámolóban nem szerepelhet.

6 6 A számvitelről szóló évi C. tv. 65. (6.) bekezdése szerint a mérlegben a követelést addig kell kimutatni, amíg azt pénzügyileg vagy egyéb módon (PTK. szerinti beszámítással, eszközátadással) nem rendezték, illetve behajthatatlan követelésként le nem írták. Az államháztartás szervezetei a 65. (7.) bekezdés szerinti behajthatatlan követelést csak korlátozottan alkalmazhatják, ugyanis csak a termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó kis összegű követelésekre vonatkozóan vehetik figyelembe. A kis összegű követelés értékhatárát az adott költségvetési évre a költségvetési törvény határozza meg, amely évben 100 E Ft volt. Az önkormányzatnak a 100 E Ft értékhatárt meghaladó követelések esetében az AHT (2.) bekezdésében foglaltak alapján, Önkormányzati rendeletben kell meghatároznia, hogy a követeléséről milyen esetekben és milyen módon mondhat le, illetve mikor engedheti azt el. A Számviteli törvény és az Államháztartásról szóló törvény előírásai nincsenek összhangban, ugyanis a behajthatatlannak minősülő követelést az AHT. szerint nem lehet leírni, míg a Számviteli törvény szerint leírható. Ezt az ellentmondást oldja fel az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeit módosító 295/2001. (XII. 27.) Kormányrendeletnek a követelések értékvesztésére vonatkozó előírása. Az értékvesztés elszámolásával az önkormányzat eleget tesz a Számviteli törvény azon követelményének, hogy a mérlegben valós értékben kell kimutatni a követeléseket, ugyanakkor az értékvesztés elszámolása nem jelenti azt, hogy az államháztartás szervezete lemondott a követelésről. A Számviteli politikában az önkormányzat rögzítette a kis összegű követelések behajthatatlanságának szempontjait, valamint azt, hogy milyen követelések leírása, illetve elengedése történhet az Önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben. Bármilyen címen írják is le a behajthatatlan követelést a behajthatatlanság tényét, és mértékét bizonyítani kell. Mérleg B/III. sor Értékpapírok Az önkormányzat forgatási célú értékpapírokkal nem rendelkezik. Mérleg B/IV. sor Pénzeszközök Az önkormányzat és intézményei pénztárában és betétkönyveiben 470 E Ft volt december 31-én az állomány, amely napi finanszírozási célokat szolgált. A költségvetési szerv bankszámlájának záró állománya december 31.-én a Polgármesteri Hivatalnál E Ft, amely a bankkivonatokkal egyezett. A pénzeszközök értéke a költségvetési szerv pénzmaradványának részét képezi. A pénzeszközök záró állománya a nyitó értékadatokhoz viszonyítva E Ft-tal növekedett. Mérleg B/V. sor Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Az aktív függő és átfutó elszámolások állománya, valamint az aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege E Ft, melyek E Ft-tal növekedtek a bázisévhez viszonyítva. A mérlegadatok és pénzmaradvány kimutatásban szereplő adatok egyezősége biztosított. Az eszközök változásának összefoglalása. adatok E Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befekt. pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen I. Készletek

7 7 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Összességében megállapítható, hogy az eszközök állománya a bázisévi adathoz viszonyítva E Ft-os növekedést mutat. Az eszközök záró főösszege: E Ft, amely leltárral alátámasztott. Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke december 31-én E Ft. BAKONYKARSZT ZRT üzemeltetésébe átadott eszközök könyv szerint értéke E Ft. A hatályos SZMSZ szerint a vízi közművek építését, korszerűsítését és üzemeltetésének koordinációját a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet, mint részben önálló költségvetési szerv látta el. A vízi közművek üzemeltetését bérleti szerződés alapján, a BAKONYKARSZT ZRT végzi. A bérleti szerződés értelmében a 38/1995. (IV. 05.) Korm. rendelet szerint teljes körű üzemeltetés, szolgáltatás biztosítása a bérlő feladata. Források változásának összefoglalása. Mérleg D. sor Saját tőke E Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Mérleg szerinti változás Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Az induló tőke összege E Ft, az december 31.-i zárómérleg adataival egyezett. Mérleg E. sor Tartalékok A tárgyévi költségvetési tartalék E Ft, amely E Ft-tal, 22%-kal magasabb a bázisévi költségvetési tartalék összegénél. A záró állomány a évi fel nem használt, és a évben képződött pénzmaradványt tartalmazza. Mérleg F sor Kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya E Ft, az előző évhez képest E Ft-tal csökkent. Az önkormányzat a Környezetvédelmi program keretében megvalósított szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez igénybevett japán hitel összegét, az ingatlanrész vásárlását hosszú lejáratú kötelezettségként év végi mérlegében szerepeltette. - Japán hitel E Ft - ÁFÉSZ ép.hitel E Ft E Ft Az Önkormányzat a környezetvédelmi programhoz kapcsolódó hosszú lejáratú hitelállománnyal rendelkezik. A felvett hitel összege E Ft volt, ebből Berhida hitele E Ft, Papkeszi Önkormányzaté E Ft. A berhidai önkormányzatnál a japán hiteltartozás összege E Ft december 31-én. A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya a Magyar Államkincstár kimutatásával egyező. A ingatlanvásárlási hitel december 31-i állománya a Kereskedelmi és Hitelbank ZRt kimutatásaival egyező.

8 8 A rövid lejáratú kötelezettségek nyitóállománya E Ft volt, a tárgyidőszakban E Ft-ra növekedett. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között szerepelnek a évben esedékes törlesztési kötelezettségek E Ft összegben: - Japán hitel E Ft - az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó E Ft E Ft adatok E Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozások E. Tartalék összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: A források záró főösszege E Ft, amely az eszközök főösszegével megegyezik. V. A évi pénzforgalmi jelentés A költségvetési beszámoló második részét képező pénzforgalmi jelentést az önkormányzat a költségvetéssel azonos formában és szerkezetben, eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzat és tényleges teljesítésbontásban az előírásoknak megfelelő részletezettséggel készítettek el. A teljesítés oszlopok kitöltésénél a főkönyvi könyvelés adatai voltak az irányadók, melynek bontása megfelelő mélységben tartalmazta a kiadási és bevételi jogcímeket. VI. Pénzmaradvány kimutatás Az éves beszámoló harmadik részét képező pénzmaradvány kimutatás az alaptevékenység pénzeszközei maradványának levezetését mutatja be. adatok E Ft-ban Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege Előző években képzett tartalékok maradv Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvet. kiutalás kiutalatlan tám. miatt Pénzmaradványt terhelő egyéb elvon. 0 0 Módosított pénzmaradvány A szöveges beszámolóval összhangban az együttes pénzmaradvány E Ft, amelyből a évi fel nem használt pénzmaradvány összege E Ft. A költségvetési bankszámlák és a pénztárak záró egyenlegei a főkönyvi számlák év végi egyenlegével és a mérlegben kimutatott értékkel azonos összegben kerültek beállításra. A tárgyidőszaki záró pénzkészlet E Ft, amely E Ft-tal magasabb a nyitóegyenleghez képest. Az önkormányzat a központi költségvetésből a Költségvetési törvényben meghatározott állami hozzájárulás összegét a mutatószámok figyelembevétele alapján leigényelte.

9 9 VII. A számvitel, a könyvelés helyzetének értékelése, a könyvelésre vonatkozó általános megállapítások A mérleg, pénzforgalmi jelentés, és pénzmaradvány kimutatás ellenőrzése során a következő dokumentumokat használtam fel: Számlarend, számlatükör, számviteli politika, Az önkormányzat legfontosabb szerződései (kivitelezőkkel kötött megállapodás), Számviteli belső szabályzatok (szigorú számadású nyomtatványok, leltározási, pénzkezelési szabályzat, kötelezettségvállalások, aláírás bejelentők), Belső ellenőrzés jegyzőkönyvei Vevő- és szállítóállomány analitikus nyilvántartásai, (Hosszúlejáratú és rövidlejáratú kötelezettségek leltára.) Mérleg fordulónapi bankkivonatok, Pénztárleltár, december 31-re Befektetett pénzügyi eszközök, tárgyi eszközök leltára Készletek leltárai Az ellenőrzés alapján - a könyvelés szabályszerűségére, az általános számviteli alapelvek és jogszabályi rendelkezések (számviteli törvény előírásainak) betartására vonatkozóan - átfogó megállapításaim a következők. A Berhida Város Önkormányzata a évi C. törvény előírásainak megfelelő számlarendet, és a gazdasági folyamatokat meghatározó belső szabályzatokat elkészítette, az abban foglaltak végrehajtása megfelelő. Az eszközöket, követeléseket, kötelezettségeket leltárral és egyeztetéssel alátámasztják. Az eszközök és források egymással összehasonlíthatók, év közben változás nem történt. A bevételeket és ráfordításokat a számviteli rendelkezések szerint, gazdasági tartalmuknak megfelelően mutatták ki. A mérleg és pénzmaradvány kimutatás a számviteli törvény követelményei szerint végzett könyvviteli adatok alapján készült, lényeges hibától mentes. Az önkormányzat évi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, likviditási gondok nem jellemzőek, a tevékenység további folytatása takarékos gazdálkodással biztosítható. A főkönyvet és analitikát egyeztetik, eltérést a nem tapasztaltam. Főkönyvi kivonatot negyedévente készítenek. Állami Számvevőszéki vizsgálat évben az önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó vizsgálatára irányult. Az ellenőrzés eredményeként a belső ellenőrzés kivétel a gazdálkodási rendszer szabályozási és gyakorlati rendszere kiváló minősítést kapott. A Magyar Államkincstár évben a évi állami normatíva leigénylésével kapcsolatos vizsgálatot tartott, mely eredményeként minimális összegű visszafizetés került megállapításra. Az önkormányzatnál a belső ellenőrzések egy részét évben a Képviselőtestület által a 172/2007 (XI.22.) sz. határozattal jóváhagyott ellenőrzési tervnek megfelelően Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr végezte, október 27-től a Képviselőtestület 144/2008. (XI.27.) határozatával módosított ellenőrzési tervben foglalt további ellenőrzést Dr. Jenei Zsuzsanna belső ellenőr végezte. Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt fel.

10 10 IX. Könyvvizsgálói Záradék Az önkormányzat által összeállított évi költségvetési beszámoló a Számviteli- és Államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó Kormányrendeletek előírásai szerint készült, lényeges hibától mentes. Az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről, a tevékenység folytatásának pénzügyi feltételei biztosítottak. Amennyiben a Képviselőtestület a költségvetési beszámolóban és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal egyetért, az Egyszerűsített beszámolót korlátozás nélküli, hitelesítő záradékkal látom el. Veszprém, április 16. PROFOR Kft Starkné Rezeli Erzsébet okleveles könyvvizsgáló eng.szám: , ,

11 11

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet) Gyógyszerbeszerzés 34 55 55 46 84 Vegyszegyszerbeszerzés 35 410 410 736 179 Irodaszer, nyomtatvány 36 400 400 338 84 Könyv beszerzés 37 Folyóirat beszerzés 38 Egyéb információ beszerzés 39 4 4 Hajtó,-kenőanyag

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére

FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére FELJEGYZÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014.

Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014. Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének Botta György Polgármester Úrnak Hőgyész Kossuth

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS NAGYRÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (KÖLTSÉGVETÉS, BESZÁMOLÓ, VAGYONI HELYZET) Vizsgált időszak: 2010-2014. évek Nagyréde, 2014-11-30. 2 KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése

A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Előadó: Répásy Ildikó osztályvezető

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Számviteli politika. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H.

Számviteli politika. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. igazgató P.H. A számviteli politika az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba. 13106 2013. október

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba. 13106 2013. október JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba 13106 2013. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-040-038/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I.

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I. I. A Magyar Rendvédelmi Kar bemutatása A szervezet megnevezése: Magyar Rendvédelmi Kar Rövidített elnevezése: MRK Adószáma: 18397657-1-42 Bankszámla száma: 11784009-20602886 OTP Bank Székhelye: 1145 Budapest,

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA Az ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT valamint a NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS intézmények gazdálkodásával kapcsolatos ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA ( a Számviteli Politika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal S Z Á M V I T E L I P O L I T I K Á J A Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 15012 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0542-062/2014.

Részletesebben