BESZÁMOLÓ Berhida Város évi Önkormányzati költségvetési beszámoló Könyvvizsgálói jelentéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Berhida Város 2008. évi Önkormányzati költségvetési beszámoló Könyvvizsgálói jelentéséhez"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Berhida Város évi Önkormányzati költségvetési beszámoló Könyvvizsgálói jelentéséhez Veszprém, április 16. Készítette: PROFOR Kft Starkné Rezeli Erzsébet bejegyzett könyvvizsgáló eng.szám: , ,000897

2 2 I. A megbízás, a megbízás végrehajtása, a vizsgálat lefolytatásának rövid ismertetése A Berhida Város Önkormányzat (8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.), mint Megbízó és a PROFOR Kft részéről Starkné Rezeli Erzsébet (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A) mint Megbízott között évre vonatkozóan létrejött szerződés értelmében a Megbízott vállalta, hogy az Önkormányzatnál könyvvizsgálói feladatokat végezzen. Vizsgált időszak : január december 31, - mint költségvetési (naptári) év Megbízás tárgya Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.) 64. (1) bekezdés b) pontja értelmében a költségvetési év lezárását követően a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok kötelesek a külön kormányrendeletben meghatározott tartalmú, egyszerűsített a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradványkimutatást, eredménykimutatást könyvvizsgálóval hitelesíteni, és a könyvvizsgálatról szóló jelentést minden év június 30- áig az Állami Számvevőszéknek megküldeni. Az Áht a előírja az önkormányzatok részére, hogy A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerint könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített mérleget, pénzmaradvány kimutatást, és eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. Vizsgált szerv jogállása: Az önkormányzat önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az alapfokú oktatás ellátása július 1-től részben önálló költségvetési intézményekben történik. A városi önkormányzat novemberében döntött arról, hogy január 1-től részben önálló költségvetési szervvé minősíti a Települési Ellátó Szolgáltató Szervezetet is a gazdasági feladatok centralizálása és gazdaságosabb, egyszerűbben ellenőrizhető ellátása érdekében. Ennek eredményeként a településen a vizsgálat időpontjában már egy önálló költségvetési intézmény működött, melyhez 10 részben önálló költségvetési szerv kapcsolódik. Az egyszerűsített beszámolót a Polgármesteri Hivatal készíti el. Az önkormányzati törzs-szám: Vizsgálat lefolytatása Az önkormányzatnál a munkavégzés feltételeit biztosították a szükséges dokumentumokat, adatokat illetve információkat rendelkezésre bocsátották. A dokumentációk hitelességéért az önkormányzat polgármestere és jegyzője a Teljességi nyilatkozatban felelősséget vállalt, amely a jelentés elválaszthatatlan részét képezi. A vizsgálat módszere Az ellenőrzés elvégzése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr), a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm, rendelet, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény.

3 3 A könyvvizsgálat a Magyar Könyvvizsgálati Standardok alapján került végrehajtásra. Ezek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz-e lényeges hibás állítást. Könyvvizsgálat célja Az ellenőrzés célja felülvizsgálni és záradékolni: az önkormányzat évi egyszerűsített költségvetési beszámolóját megállapítani, hogy a költségvetési beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, ellenőrizni a realizált bevételekről és kiadásokról összeállított pénzforgalmi jelentést, vizsgálni a pénzmaradvány-kimutatás összeállításának szabályszerűségét, megállapítani, hogy az egyszerűsített beszámoló lényeges hibáktól mentesen került-e összeállításra, és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről. A könyvvizsgálat törvényi előírása nem terjedt ki az Áht (3) bekezdésében megfogalmazottakra, melynek értelmében Külön törvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzatok ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi, különös tekintettel a normatív állami hozzájárulás, a cél-, címzett és egyéb államháztartás más alrendszerétől kapott támogatás felhasználása törvényességének, eredményességének, célszerűségének vizsgálatára. Az ÁHH és a MÁK-ok a 64/A 64/D. -ok alapján felülvizsgálják a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatás igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségét. Az önkormányzatnak az Egyszerűsített éves beszámolót, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt minden év június 30-ig az Állami Számvevőszék részére meg kell küldenie. Ezen felül a beszámoló elfogadását követő 60 napon belül annak főbb adatait a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzé kell tenni. A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése szerint az éves költségvetési beszámoló részei: könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-kimutatás, előirányzat-maradvány kimutatás, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet. A könyvvizsgáló feladata a hivatkozott kormányrendelet 10. (11) bekezdése értelmében: felülvizsgálni és hitelesíteni az egyszerűsített könyvviteli mérleget, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített pénzmaradványt. II. Az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója Az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolójának bevezetőben részletezett tételes, illetve szúrópróbaszerű vizsgálata azt bizonyította, hogy az adatok számbavétele teljes körű volt. Az alkalmazott számviteli, könyveléstechnikai eljárások összhangban vannak a módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdésével, ami azt jelenti, hogy az államháztartás szervezete a tevékenysége során előforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági eseményeiről a kettős könyvvitel rendszerében e rendeletben rögzített szabályok szerint módosított teljesítés szemléletű nyilvántartást vezet, melyet a költségvetési év végével lezár.

4 4 III. A Berhida Város Önkormányzat (intézmény mérlegadatait is tartalmazó) beszámolójának ismertetése. A mérlegsorok ismertetése (nyitó- és záró állományi adatok alapján), a változások bemutatása az adattartalom ismertetése. Mérleg Eszközök /Aktívák A/I. sor: Immateriális javak állományi értéke én E Ft, amely a Polgármesteri Hivatal iktatóprogramjának, kataszter értékbecslő, szociális nyilvántartó-, Saldo integrált pénzügyi rendszer, valamint a pályázati támogatással vásárolt gépek programjainak nettó értékével egyező. Mérleg A/II. sor Tárgyi eszközök állományi értéke E Ft. adatok E Ft-ban Megnevezés Részarány Részarány Ingatlanok % % Gépek, berendezések % % Járművek % % Beruházások % % Tárgyi eszközök % % Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke % % A mérlegben a tárgyi eszközök E Ft-os összegéből 96%, E Ft az ingatlanok értéke. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke Ft, amely a csatorna-beruházás és a szennyvíztisztító telep gép és berendezés állományát tartalmazza. A tárgyi eszközök a mennyiségi és értékbeli nyilvántartás adataival egyezően kerültek a mérlegbe beállításra. Az értékcsökkenés elszámolása során az alábbi lineáris leírási kulcsokat alkalmazták: Épületek 2 % Építmények 3 % Gépek, berendezések 14,5 % Járművek 20 %. Számítástechnikai berendezések 33 % A 100 E Ft egyedi érték alatti, de egy éven túl elhasználódó tárgyi eszközöket az önkormányzat befektetett eszközöknek tekinti, de használatbavételkor egy összegben költségként elszámolta. Az értékcsökkenés elszámolása során maradványérték nem került meghatározásra, mivel a Számviteli politikában megfogalmazottak szerint a maradványérték nem érte el a jelentős mértéket. Berhida Város Önkormányzat évi mérlegében szereplő eszköz vagyon ellenőrzése kiterjedt: - a vonatkozó mérlegsorok egyezőségének vizsgálata a mérleget alátámasztó leltárakkal - a mérleg ingatlanra vonatkozó sora és a vagyonkataszteri nyilvántartásból készült statisztikai jelentés egyezőségére. A december 31-i beszámolót alátámasztó leltárkimutatásban szereplő összesített ingatlan bruttó érték megegyezik az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról készült statisztikai jelentésben kimutatott állomány összesen bruttó értékével. A befektetett eszközök nyilvántartását az önkormányzat a Saldó Zrt től vásárolt program tárgyi eszköz moduljában végzi. A számviteli törvény előírásának megfelelő vagyonnyilvántartás csak abban az esetben biztosítható, ha évente egyszer, a zárást követően a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó kartonja kinyomtatásra kerülnek évben az egyedi nyilvántartó kartonok biztosítják, hogy egyegy eszköznél megállapítható legyen az aktiválás éve, a korábbi években elszámolt értékcsökkenés

5 5 évenkénti bontásban, valamint az eszközön végzett felújítás, vagy terven felüli értékcsökkenés elszámolása. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása során egy estben előfordult, hogy a bruttó értéknél magasabb összegű értékcsökkenés került elszámolásra, amelynek következtében a nettó érték negatívvá vált.(130/183 nyilvántartási számú számítógép nettó értéke 266 Ft.) A csekély összegre való tekintettel a megállapításnak számszerű hatása nincs a 2008.évi költségvetési beszámolóra. A jövőbeni hibák elkerülése érdekében javasolom, hogy a program gazdának jelezzék az észrevételt és a program módosítási igényt arra vonatkozóan, hogy az értékcsökkenés elszámolható maximális összege ne haladhassa meg a bruttó beszerzési értéket. (aktivált érték) A/III. Befektetett pénzügyi eszközök állományi értéke E Ft A befektetett pénzügyi eszközökön belül az értékpapírok állománya E Ft, a bázisévhez viszonyítva E Ft-tal csökkent. Az értékpapírok megoszlása az alábbiak szerint alakult: Értékpapír év 2008.év megnevezése Bakonykarszt E Ft E Ft MÁK kötvény E Ft E Ft Öszesen: E Ft E Ft Az értékpapírok őrzése, tárolása a tulajdonvédelem előírásainak megfelelően történt, a pénztár páncélszekrényében, illetve az OTP balatonfüredi fiókjának bérelt széfében. A letétigazolás december 31-re vonatkozóan rendelkezésre áll. A tartósan adott kölcsönök állománya E Ft, egyéb hosszú lejáratú követelések záró állománya Ft, mely az első lakáshoz jutók támogatására nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön éven túl esedékes állománya. Mérleg B/I sor Készletek Az önkormányzat a készletek között 381 E Ft anyagkészletet szerepeltetett. A készletek értékének kimutatása a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetnél tényleges beszerzési áron, a Hétszínvirág és a Süni Óvoda esetében átlagáron történt. Leltárhiány és értékvesztés elszámolására nem került sor. Mérleg B/II. sor Követelések A követelések állománya a bázisévi E Ft-ról E Ft-ra növekedett. A követelések állománya meghatározóan a vevőköveteléseket, a helyi adóhátralékokat, valamint az Önkormányzati lakás értékesítés több évre szóló vételár hátralékát, mutatja. A mérlegben szereplő záró állomány adó- és vevőkövetelések része analitikus nyilvántartással, vevőleltárral alátámasztásra kerültek. Az adósok záró állománya E Ft, a vevőkövetelések állománya E Ft, rövid lejáratú kölcsönöké E Ft, az egyéb követelések záró állománya E Ft. A vevő követelések 96 %-a, E Ft a BER-WAL Városközpont Fejlesztő Kft-nek értékesített Berhida belterület 875/6, 875/7, 875/8,875/9, valamint 875/11 hrsz-ú ingatlanok vételárát tartalmazza. A követelés esedékességének eredeti határideje e volt, amelyet a 171/2008. (XII.11.) Kt határozata alapján az önkormányzat és a BER-WAL Kft közös megegyezéssel június 30-ra módosított. A vevőkövetelések fennmaradó része olyan követelés, amely korábbi évekről áthúzódó lakbérhátralék, gondozási díj hátralék, fűtési díj hátralék, behajtását az önkormányzat nem tudta biztosítani. Peresítés és végrehajtás alatti hátralékok, valamint behajthatatlan követelések összege a számviteli törvény előírásai szerint a beszámolóban nem szerepelhet.

6 6 A számvitelről szóló évi C. tv. 65. (6.) bekezdése szerint a mérlegben a követelést addig kell kimutatni, amíg azt pénzügyileg vagy egyéb módon (PTK. szerinti beszámítással, eszközátadással) nem rendezték, illetve behajthatatlan követelésként le nem írták. Az államháztartás szervezetei a 65. (7.) bekezdés szerinti behajthatatlan követelést csak korlátozottan alkalmazhatják, ugyanis csak a termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó kis összegű követelésekre vonatkozóan vehetik figyelembe. A kis összegű követelés értékhatárát az adott költségvetési évre a költségvetési törvény határozza meg, amely évben 100 E Ft volt. Az önkormányzatnak a 100 E Ft értékhatárt meghaladó követelések esetében az AHT (2.) bekezdésében foglaltak alapján, Önkormányzati rendeletben kell meghatároznia, hogy a követeléséről milyen esetekben és milyen módon mondhat le, illetve mikor engedheti azt el. A Számviteli törvény és az Államháztartásról szóló törvény előírásai nincsenek összhangban, ugyanis a behajthatatlannak minősülő követelést az AHT. szerint nem lehet leírni, míg a Számviteli törvény szerint leírható. Ezt az ellentmondást oldja fel az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeit módosító 295/2001. (XII. 27.) Kormányrendeletnek a követelések értékvesztésére vonatkozó előírása. Az értékvesztés elszámolásával az önkormányzat eleget tesz a Számviteli törvény azon követelményének, hogy a mérlegben valós értékben kell kimutatni a követeléseket, ugyanakkor az értékvesztés elszámolása nem jelenti azt, hogy az államháztartás szervezete lemondott a követelésről. A Számviteli politikában az önkormányzat rögzítette a kis összegű követelések behajthatatlanságának szempontjait, valamint azt, hogy milyen követelések leírása, illetve elengedése történhet az Önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben. Bármilyen címen írják is le a behajthatatlan követelést a behajthatatlanság tényét, és mértékét bizonyítani kell. Mérleg B/III. sor Értékpapírok Az önkormányzat forgatási célú értékpapírokkal nem rendelkezik. Mérleg B/IV. sor Pénzeszközök Az önkormányzat és intézményei pénztárában és betétkönyveiben 470 E Ft volt december 31-én az állomány, amely napi finanszírozási célokat szolgált. A költségvetési szerv bankszámlájának záró állománya december 31.-én a Polgármesteri Hivatalnál E Ft, amely a bankkivonatokkal egyezett. A pénzeszközök értéke a költségvetési szerv pénzmaradványának részét képezi. A pénzeszközök záró állománya a nyitó értékadatokhoz viszonyítva E Ft-tal növekedett. Mérleg B/V. sor Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Az aktív függő és átfutó elszámolások állománya, valamint az aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege E Ft, melyek E Ft-tal növekedtek a bázisévhez viszonyítva. A mérlegadatok és pénzmaradvány kimutatásban szereplő adatok egyezősége biztosított. Az eszközök változásának összefoglalása. adatok E Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befekt. pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen I. Készletek

7 7 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Összességében megállapítható, hogy az eszközök állománya a bázisévi adathoz viszonyítva E Ft-os növekedést mutat. Az eszközök záró főösszege: E Ft, amely leltárral alátámasztott. Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke december 31-én E Ft. BAKONYKARSZT ZRT üzemeltetésébe átadott eszközök könyv szerint értéke E Ft. A hatályos SZMSZ szerint a vízi közművek építését, korszerűsítését és üzemeltetésének koordinációját a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet, mint részben önálló költségvetési szerv látta el. A vízi közművek üzemeltetését bérleti szerződés alapján, a BAKONYKARSZT ZRT végzi. A bérleti szerződés értelmében a 38/1995. (IV. 05.) Korm. rendelet szerint teljes körű üzemeltetés, szolgáltatás biztosítása a bérlő feladata. Források változásának összefoglalása. Mérleg D. sor Saját tőke E Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Mérleg szerinti változás Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen: Az induló tőke összege E Ft, az december 31.-i zárómérleg adataival egyezett. Mérleg E. sor Tartalékok A tárgyévi költségvetési tartalék E Ft, amely E Ft-tal, 22%-kal magasabb a bázisévi költségvetési tartalék összegénél. A záró állomány a évi fel nem használt, és a évben képződött pénzmaradványt tartalmazza. Mérleg F sor Kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya E Ft, az előző évhez képest E Ft-tal csökkent. Az önkormányzat a Környezetvédelmi program keretében megvalósított szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez igénybevett japán hitel összegét, az ingatlanrész vásárlását hosszú lejáratú kötelezettségként év végi mérlegében szerepeltette. - Japán hitel E Ft - ÁFÉSZ ép.hitel E Ft E Ft Az Önkormányzat a környezetvédelmi programhoz kapcsolódó hosszú lejáratú hitelállománnyal rendelkezik. A felvett hitel összege E Ft volt, ebből Berhida hitele E Ft, Papkeszi Önkormányzaté E Ft. A berhidai önkormányzatnál a japán hiteltartozás összege E Ft december 31-én. A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya a Magyar Államkincstár kimutatásával egyező. A ingatlanvásárlási hitel december 31-i állománya a Kereskedelmi és Hitelbank ZRt kimutatásaival egyező.

8 8 A rövid lejáratú kötelezettségek nyitóállománya E Ft volt, a tárgyidőszakban E Ft-ra növekedett. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között szerepelnek a évben esedékes törlesztési kötelezettségek E Ft összegben: - Japán hitel E Ft - az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó E Ft E Ft adatok E Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozások E. Tartalék összesen: I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: A források záró főösszege E Ft, amely az eszközök főösszegével megegyezik. V. A évi pénzforgalmi jelentés A költségvetési beszámoló második részét képező pénzforgalmi jelentést az önkormányzat a költségvetéssel azonos formában és szerkezetben, eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzat és tényleges teljesítésbontásban az előírásoknak megfelelő részletezettséggel készítettek el. A teljesítés oszlopok kitöltésénél a főkönyvi könyvelés adatai voltak az irányadók, melynek bontása megfelelő mélységben tartalmazta a kiadási és bevételi jogcímeket. VI. Pénzmaradvány kimutatás Az éves beszámoló harmadik részét képező pénzmaradvány kimutatás az alaptevékenység pénzeszközei maradványának levezetését mutatja be. adatok E Ft-ban Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege Előző években képzett tartalékok maradv Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvet. kiutalás kiutalatlan tám. miatt Pénzmaradványt terhelő egyéb elvon. 0 0 Módosított pénzmaradvány A szöveges beszámolóval összhangban az együttes pénzmaradvány E Ft, amelyből a évi fel nem használt pénzmaradvány összege E Ft. A költségvetési bankszámlák és a pénztárak záró egyenlegei a főkönyvi számlák év végi egyenlegével és a mérlegben kimutatott értékkel azonos összegben kerültek beállításra. A tárgyidőszaki záró pénzkészlet E Ft, amely E Ft-tal magasabb a nyitóegyenleghez képest. Az önkormányzat a központi költségvetésből a Költségvetési törvényben meghatározott állami hozzájárulás összegét a mutatószámok figyelembevétele alapján leigényelte.

9 9 VII. A számvitel, a könyvelés helyzetének értékelése, a könyvelésre vonatkozó általános megállapítások A mérleg, pénzforgalmi jelentés, és pénzmaradvány kimutatás ellenőrzése során a következő dokumentumokat használtam fel: Számlarend, számlatükör, számviteli politika, Az önkormányzat legfontosabb szerződései (kivitelezőkkel kötött megállapodás), Számviteli belső szabályzatok (szigorú számadású nyomtatványok, leltározási, pénzkezelési szabályzat, kötelezettségvállalások, aláírás bejelentők), Belső ellenőrzés jegyzőkönyvei Vevő- és szállítóállomány analitikus nyilvántartásai, (Hosszúlejáratú és rövidlejáratú kötelezettségek leltára.) Mérleg fordulónapi bankkivonatok, Pénztárleltár, december 31-re Befektetett pénzügyi eszközök, tárgyi eszközök leltára Készletek leltárai Az ellenőrzés alapján - a könyvelés szabályszerűségére, az általános számviteli alapelvek és jogszabályi rendelkezések (számviteli törvény előírásainak) betartására vonatkozóan - átfogó megállapításaim a következők. A Berhida Város Önkormányzata a évi C. törvény előírásainak megfelelő számlarendet, és a gazdasági folyamatokat meghatározó belső szabályzatokat elkészítette, az abban foglaltak végrehajtása megfelelő. Az eszközöket, követeléseket, kötelezettségeket leltárral és egyeztetéssel alátámasztják. Az eszközök és források egymással összehasonlíthatók, év közben változás nem történt. A bevételeket és ráfordításokat a számviteli rendelkezések szerint, gazdasági tartalmuknak megfelelően mutatták ki. A mérleg és pénzmaradvány kimutatás a számviteli törvény követelményei szerint végzett könyvviteli adatok alapján készült, lényeges hibától mentes. Az önkormányzat évi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, likviditási gondok nem jellemzőek, a tevékenység további folytatása takarékos gazdálkodással biztosítható. A főkönyvet és analitikát egyeztetik, eltérést a nem tapasztaltam. Főkönyvi kivonatot negyedévente készítenek. Állami Számvevőszéki vizsgálat évben az önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó vizsgálatára irányult. Az ellenőrzés eredményeként a belső ellenőrzés kivétel a gazdálkodási rendszer szabályozási és gyakorlati rendszere kiváló minősítést kapott. A Magyar Államkincstár évben a évi állami normatíva leigénylésével kapcsolatos vizsgálatot tartott, mely eredményeként minimális összegű visszafizetés került megállapításra. Az önkormányzatnál a belső ellenőrzések egy részét évben a Képviselőtestület által a 172/2007 (XI.22.) sz. határozattal jóváhagyott ellenőrzési tervnek megfelelően Szántiné Molnár Erzsébet belső ellenőr végezte, október 27-től a Képviselőtestület 144/2008. (XI.27.) határozatával módosított ellenőrzési tervben foglalt további ellenőrzést Dr. Jenei Zsuzsanna belső ellenőr végezte. Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt fel.

10 10 IX. Könyvvizsgálói Záradék Az önkormányzat által összeállított évi költségvetési beszámoló a Számviteli- és Államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó Kormányrendeletek előírásai szerint készült, lényeges hibától mentes. Az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről, a tevékenység folytatásának pénzügyi feltételei biztosítottak. Amennyiben a Képviselőtestület a költségvetési beszámolóban és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal egyetért, az Egyszerűsített beszámolót korlátozás nélküli, hitelesítő záradékkal látom el. Veszprém, április 16. PROFOR Kft Starkné Rezeli Erzsébet okleveles könyvvizsgáló eng.szám: , ,

11 11

BESZÁMOLÓ Berhida Város 2011. évi Önkormányzati költségvetési beszámoló Könyvvizsgálói jelentéséhez

BESZÁMOLÓ Berhida Város 2011. évi Önkormányzati költségvetési beszámoló Könyvvizsgálói jelentéséhez BESZÁMOLÓ Berhida Város 2011. évi Önkormányzati költségvetési beszámoló Könyvvizsgálói jelentéséhez Veszprém, 2012. április 17. Készítette: PROFOR Kft Starkné Rezeli Erzsébet bejegyzett könyvvizsgáló eng.szám:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23. KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 7. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91.. értelmében a képviselő-testület

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Független Könyvvizsgálói Jelentés

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Elvégeztük Budakeszi Város Önkormányzata mellékelt 2010. december 31-i egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről Készítette: BÉTA-AUDIT

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft 6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6. Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATA SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOKRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATA SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOKRÓL FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATA SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOKRÓL Készítette: Novák Lajos Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS VÁRDOMB KÖZSÉG

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 11. sz. melléklet KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL Debrecen, 2008. március 14. I. BEVEZETŐ RÉSZ A Püspökladányi Önkormányzat

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet) Gyógyszerbeszerzés 34 55 55 46 84 Vegyszegyszerbeszerzés 35 410 410 736 179 Irodaszer, nyomtatvány 36 400 400 338 84 Könyv beszerzés 37 Folyóirat beszerzés 38 Egyéb információ beszerzés 39 4 4 Hajtó,-kenőanyag

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére Iktató szám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére Tárgy: A 2010. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása Készítette: Galanits Béláné

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Balatonföldvár

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Fiskál János polgármester

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi beszámolójának a felülvizsgálatáról.

Független könyvvizsgálói jelentés Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi beszámolójának a felülvizsgálatáról. Független könyvvizsgálói jelentés Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi beszámolójának a felülvizsgálatáról. Címzett: Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 4264. Nyírábrány, Ábrányi

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

RATING & AUDIT KFT. KöNYVVIZSGALÓ MINÖslTÖ ÉS FINANSzfROzAsI TANA CSADÓ KFT.

RATING & AUDIT KFT. KöNYVVIZSGALÓ MINÖslTÖ ÉS FINANSzfROzAsI TANA CSADÓ KFT. RATING & AUDIT KFT. KöNYVVIZSGALÓ MINÖslTÖ ÉS FINANSzfROzAsI TANA CSADÓ KFT. Szombathely Rákóczi F. u 1. Tel (36-30) 9222-407 és (36-94) 511-300 E-mail ratingaudit@t-onlinehu Szombathely,20060322 Független

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2010. (IV.29.) számú rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló zárszámadásról (egységes szerkezetben ) Várdomb Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben