B e s z á m o l ó. Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. A évi költségvetés teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 1 Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Tisztelt Képviselő-testület! B e s z á m o l ó A évi költségvetés teljesítéséről 1) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének eredeti előirányzata: eft volt, mely összegből eft a működés nettó kiadása, eft a tervezett fejlesztési kiadás. Az önkormányzat a évi költségvetés tervezésekor eft működési forráshiánnyal számolt. A forráshiány összege a legszükségesebb kiadások tervezésével, a számba vehető bevételek mellett került kimutatásra. Csabacsűd évek óta forráshiánnyal tudja csak megtervezni költségvetését, a csökkenő állami normatíva, az ellátandó feladatok növekedése az 1994 főt számláló település számára egyre nagyobb gondot jelent. A évi költségvetés teljesített bevétel főösszege eft, mely összegből eft működési célú, eft fejlesztési célú, eft függő, átfutó bevételt jelentett. A évi költségvetés teljesített kiadása eft, mely összegből eft, fejlesztési célú eft, függő, átfutó kiadása -87 eft. Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatok racionalizálása, illetve a vállalt feladatok ellátásának átgondolása mellett tervezte a évi költségvetés végrehajtását. A biztonságos feladatellátás és gazdálkodás érdekében a Képviselő-testület intézkedési tervet dolgozott ki, és csak a legszükségesebb kiadásokkal számolt. Az önkormányzat gazdálkodását, a biztonságos működést a eft folyószámla, és eft bérhitel keret segítette. A működés biztonsága érdekében az önkormányzat ÖNHIKI-pályázatra nyújtotta be igényét, az elnyert támogatás összege eft volt. Az önkormányzat benyújtotta támogatási kérelmét A Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen, a Belügyminisztérium a forráshiány mérséklésére eft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. E két támogatásnak köszönhetően az önkormányzat tartozásait rendezni tudta, így szeptemberében az oktatási-nevelési intézményében a forráshiány nem akadályozta a tanévkezdést. Csabacsűd nagyközség lakosainak száma január 1-jén 1994 fő, mely lakosságszám a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásainak összegét határozta meg, illetve a kötelező alapfeladatok, szolgáltatások ellátásának mértékét, színvonalát is. Az oktatási-nevelési feladat ellátás Csabacsűd-Örménykút Intézményfenntartó Társulás keretén belül történik. Az előírt csoport/osztály átlaglétszámot a társulásban részt vevő települések együttesen teljesíteni tudják úgy, hogy az iskolai oktatás a Csabacsűdi telephelyen folyik az örménykúti gyermekek napi utaztatása mellett. Óvodai nevelés Csabacsűdön 3 csoporttal, Örménykúton 1 vegyes csoporttal működik. A településre is jellemző tendencia, hogy csökken a gyermeklétszám, és ezzel arányosan a normatív támogatás összege is. Csabacsűdön az iskolai oktatás 150 fő gyermeket érint, mely létszám a helyben történő iskolai oktatást indokolja, azonban a település forráshiányát jelenti. Az iskolai oktatás megoldására az önkormányzat a további társulás lehetőségét is vizsgálta, azonban a gyermeklétszám nagysága miatt jelentős önkormányzati hozzájárulást igényel. Az oktatási-nevelési intézményben, mind az óvodában, mind az iskolában szlovák nyelv oktatása folyik, ezzel is a községi iskolában tanuló gyermekek lehetőségeit próbálja növelni az önkormányzat. A gyermekek számára szakkörök, sport foglalkozások szervezése történik önerőből,

2 2 ezzel meggyőzve az itt élőket, hogy az óvoda és iskola helyben tartása fontos a település vezetőinek. Az oktatási intézmény egy ilyen kis településen a lakosság megtartó ereje, a kulturális élet meghatározó eleme. A gyermekek étkeztetéséről az önkormányzat által fenntartott napközi otthonos konyha gondoskodik. Az önkormányzat a forráshiány csökkentése érdekében számításokat végzett, illetve tájékozódott az étkeztetés más formában történő ellátásáról, azonban a számítások azt mutatják, hogy az önkormányzat drágábban tudná a gyermekek részére az étkeztetést megvásárolni, mint helyben előállítani. A konyhai nyersanyagvásárlást így az önkormányzat tudja felügyelni, minden esetben az egészséges, friss árubeszerzésre törekszik. A településen nincs olyan helyi vállalkozás, amely az étkeztetést biztosítani tudná, vidékről történő szállítás esetén pedig az étkezdével kapcsolatos rezsi (fűtés, világítás, mosogatás, ételkiosztás személyi költségei) továbbra is kiadásként jelentkezne. A könyvtári feladatellátás 2008-évtől kezdődően mozgókönyvtári feladatellátás keretein belül történik, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár közreműködésével. A kezdeti támogatás évről-évre csökken, így a feladat ellátása szintén önkormányzati hozzájárulást igényel. A könyvtári állománygyarapítást a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár végzi, a településnek önerőből nincs módja állománygyarapításra. A lakosság egészségügyi ellátását háziorvosi szolgálat, fogorvosi szolgálat, és védőnői szolgálat biztosítja. Az OEP a háziorvosi szolgálat finanszírozását biztosítja, a védőnői szolgálat Kistérségi feladatellátást jelent, önkormányzati hozzájárulással. A fogorvosi szolgálat vállalkozásként üzemel. Az intézmények gazdálkodását a takarékosság jellemezte mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások terén. A évi gazdálkodásra jellemző volt, hogy csak a működéshez alapvetően szükséges kiadások, a működéshez legszükségesebb eszközbeszerzések történtek meg. Az intézmények épületeinek állagmegóvására az önkormányzat folyamatosan ügyel, azonban a működési nehézségek miatt csak kisebb karbantartásra volt lehetőség. A települést, a köztereket, parkokat a rendezettség jellemzi, az intézmények, a karbantartók, a közcélú foglalkoztatottak ennek érdekében mindent megtesznek. A közüzemi számlák kifizetése (gáz, energia) 2010-ben is jelentős terhet jelentett az önkormányzatnak, a szolgáltatás kifizetése nem volt tervezhető tekintettel arra, hogy a számlák nem rendszeresen, illetve hibásan érkeztek. Az önkormányzat a költségvetésben meghatározott kötelezően ellátandó feladatait ellátta, az intézmények által nyújtott ellátás színvonala nem nőtt, az ellátást a szinten tartás jellemezte. A folyamatosan rendelkezésre álló folyószámla,- illetve munkabérhitel segítették a finanszírozási nehézségek kiküszöbölését, kifizetetlen számla, elmaradt járandóság nem keletkezett. Az önkormányzat kötelező feladatat ellátta, az intézmények működtetése, energia ellátása, a gyermekek étkeztetése, a dolgozók illetmény-kifizetése az év során biztosított volt. A kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatások szakmai tevékenységét az együttműködés jellemzi. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek -a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata, -a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás keretein belül a tájékoztatás, az adatszolgáltatás folyamatos a Tárulás és az Önkormányzat között. A Humán Szolgáltató Központ ellátja az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a védőnő feladatokat. Az egységes Pedagógiai

3 3 Szakszolgálatnál Csabacsűd vonatkozásában az ellátotti létszám 66 fő, ez logopédia, gyógytestnevelés, és nevelési tanácsadás feladatellátását jelenti. A Családsegítő Szolgálat gondozási tevékenysége 163 alkalom 2010-évben, a Gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélforgalma 212 fő. A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Csabacsűd településen az alábbi feladatokat látja el (fő): Szoc.étk. Házi Gond. Idősek.kl. Idősek.otth. Demens e. Szoc.tov.ké. Összesen A kistérségi feladatellátás szakmailag segíti az önkormányzat munkáját, feladatai ellátásához azonban önkormányzati kiegészítést igényel, ami 2010-évben eft összeget jelentett. A település részt vesz Többcélú Társulás által szervezett közoktatási feladatellátásban, az igényelhető kistérségi normatíva többlet forrást biztosít az oktatási feladat ellátáshoz. A kistérséggel való együttműködés segíti az önkormányzatot azon feladatok ellátásában, szervezésében melyek ellátására az önkormányzat szakember, illetve anyagi forrás hiányában nem képes, ilyen a hatósági ügyintézés, az útügyi, a belső ellenőrzési feladat ellátása. 2) Bevételei források és azok teljesítése A működési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult 2010-ben: Eredeti ei. % Mód.ei. % Tény % Intézményi műk bevét ,16% ,36% ,74% Adók ,51% ,15% ,91% Szja ,16% ,79% ,07% lakbér/szabálys/bírság 264 0,10% 264 0,09% ,39% Állami támogatás ,10% ,03% ,65% Szlovák Kisebbs.önk.t ,22% Átvett pénzeszköz ,92% ,37% ,48% Előző évi maradvány 19 0,01% 19 0,01% ,80% Szoc.k ,08% 219 0,07% 168 0,06% Forráshiány ,74% ,14% ,89% Működési bevétel össz.: ,00% ,00% ,00% Az intézményi működési bevételek tervezett összege eft, a teljesítés eft, ebből 43 eft fejlesztési célú bevétel. Ez a bevételi forrás önkormányzati szinten évek óta hasonló nagyságrendet jelent, az önkormányzat további bevételi forrást, illetve jelentős díjemelést az intézményi működési bevételek növelése céljából nem tud előirányozni. A település nagysága, a lakosság jövedelmi helyzete, kor szerinti összetétele ezt nem teszi lehetővé. A részletes kimutatást a R. 10.sz. melléklete tartalmazza. Adók teljesülése: A kommunális adó évben is felhalmozási célt szolgált, teljesítése 92 %-os, összege: eft, mely összeg a tervezettől 593 eft-al maradt el. Átengedett központi adók címen került kimutatásra az önkormányzat beszámolójában a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 5 eft összegben. A gépjárműadó szintén átengedett központi adó, tervezett összege eft, a teljesítés eft.

4 4 Az iparűzési adó bevétele jelentősen meghaladta a tervezett összeget, az eredeti előirányzat eft, a teljesítés eft. Az iparűzési adóerő képesség az első adatközléshez képest növekedett, ami a személyi jövedelemadó kiegészítés csökkenését eredményezte eft összegben, ez az összeg elvonásra került az önkormányzattól. További sajátos bevételként jelentkezett pótlék, bírság 442 eft összegben. Egyéb sajátos működési bevétel a 423 eft összegű lakbér bevétel, illetve a helyszíni-szabálysértési bírság melynek összege 308 eft. Az önkormányzat sajátos bevételeinek részletes kimutatását a R. 11.sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2010-évben eft, a módosított előirányzat eft. Az elmúlt évben eft volt a normatív állami hozzájárulás eredeti előirányzata, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak eft-al kevesebb normatív támogatás került kiutalásra ben. A 2010-évi beszámoló leválogatott adatai alapján a visszafizetendő normatív támogatás eft, a visszafizetendő ÖNHIKI-támogatás 522 eft. A normatív állami hozzájárulások és kiegészítő állami támogatások eredeti előirányzatát és a évi elszámolást a R. 18. sz. melléklete tartalmazza. Támogatásértékű működési bevétel teljesített összege eft, a R. 12. sz. melléklete, illetve az alábbi részletezés szerint: Központi költségvetési Szervtől átvett pénzeszköz összege: eft, amely a évi választásokhoz, a Munkaügyi Központ támogatásához, illetve a Kisebbségi Önkormányzat támogatásához kapcsolódik. TB-alaptól az egészségügy működtetésére eft volt a teljesített bevétel. Kistérségtől átvett pénzeszköz összege eft, mely összeg bejáró gyermekekre, iskolabusz, védőnői feladatellátásra és mozgókönyvtár üzemeltetésre érkezett. Fejezettől átvett pénzeszközök: eft, mely összegből mozgáskorlátozottak támogatására, iskolatej program támogatására érkezett pénzeszköz. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől átvett pénzeszköz összege eft, mely összeg tartalmazza Kardos-Örménykút hozzájárulását a gyermekorvos költségeihez, a Békés Megyei Önkormányzat támogatását ösztöndíjas foglalkoztatásra. Az iskola részére érkezett támogatás színház látogatásra 44 eft összegben,örménykút község támogatása az intézményfenntartáshoz, illetve a Békés megyei szlovák önkormányzat is támogatta is iskolát és a helyi kisebbségi önkormányzatot is. Az Országos Szlovák Önkormányzat 90 eft-al támogatta a helyi kisebbségi önkormányzatot, 40 eft összeggel pedig az oktatási intézményt. Működési célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről teljesített összege eft, mely összegből 227 eft pénzeszköz átvétel vállalkozástól, 112 eft háztartásoktól, 808 eft non-profit szervezetektől. Csabacsűd Nagyközség évben eft összegű támogatást nyert a DAOP /A kódszámú az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése címen kiírt pályázaton, a háziorvosi rendelő felújítása, bővítése céljára. A felújításra 2010-évben eft előleg érkezett.

5 5 3) Kiadások alakulása: A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult 2010-ben: Eredeti ei. % Mód.ei. % Tény % Személyi juttatás ,29% ,92% ,63% járulék ,25% ,03% ,26% Dologi és egyéb folyó kiad ,78% ,45% ,36% Pénzbeli szoc ellátások ,72% ,63% ,88% Egyéb támogatás mozg.k ,77% ,66% ,61% Működési célra átadott pée ,47% ,18% ,21% Szoc.kölcsön folyósítás 0,00% 0,00% 0,00% Műk.célú hitel törl ,76% ,65% ,67% Műk.célú kamat ,96% ,47% ,39% Működési kiadások össz.: ,00% ,00% ,00% A személyi juttatás teljesített összege a működési kiadások 46,6 %-át teszi ki, összegszerűen eft kiadást jelent.. A személyi juttatások átlagos teljesítése a módosított előirányzathoz képest 98,09 %-os. A járulékok a tényleges személyi juttatásoknak megfelelően alakultak eft összegben, az átlagos teljesítés 98,40 %-os az előirányzathoz képest, és a működési kiadások 12,3 %-át teszi ki.(r.16.sz. melléklete) Dologi és egyéb folyó kiadásokra a működési kiadások 30,4-%-a szolgál, összegszerűen eft, mely összeg az intézmények működési, eszközvásárlási lehetőségét jelentősen behatárolta. A közüzemi szolgáltatási díjak, különösen jelentős terhet jelentenek az intézményeknek, illetve önkormányzatnak.(r.17.sz.melléklete) A Pénzbeli szociális ellátásokra fordított összeg eft, ebből az alábbi részletezés szerint történt a kifizetések teljesítése: jogcím é.tény mód.ei. tény Rendszeres szoc.segély Rendelkezésre áll.támog Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntart.t Normatív ápolási díj Méltányossági áp.díj Átmeneti segély Temetési segély RGYV-támog Rendkívüli gyermekvéd.t Egyéb önk.rend.jutt Rászorultságtól függ.pénzb.e Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott ell Szoc.ellátás összesen:

6 6 A Háziorvosi szolgálat I-II. működési kiadása eft, működési célú bevétele eft TB-támogatás, 21 eft saját bevétel, így a forráshiány összege: 817 eft. A védőnői szolgálat működési kiadása eft, működési célú támogatásértékű bevétele 964 eft, forráshiány összege 155 eft. Ifjúság eü.gond.(gyermekorvos) működési kiadása: eft, működési célú támogatásértékű bevétele 614 eft, a forráshiány összege: 648 eft. Bevétel Kiadás Egyenleg Háziorvosi szolg. /műk.bevét. + TB.tám./ eft eft eft Védőnői szolg. /Átvett pénzeszköz/ 964 eft eft eft Ifjúság eü.gond.(gyermekorvos) 614 eft eft 648 eft Egészségügy összesen: eft eft eft Felhalmozási célú bevételek kiadások teljesítése: Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek teljesített összege: eft. Az önkormányzat fejlesztési feladatok támogatására eft támogatást nyert, ebből eft a évben megvalósított járdafelújítást jelenti, eft informatikai fejlesztési feladatok támogatását. A kommunális adó bevétele 2010-évben is fejlesztési célt szolgál, teljesített összege eft. Az M44 Tiszakürt Kondoros autóút megvalósításához szükséges területek kisajátításából származó bevétel összege eft bevételt jelentett az önkormányzatnak. Egy építési telek értékesítésére került sor 215 eft összegben, és fásított terület értékestéséből származó bevétel összege 320 eft. Ingatlanhasznosításból eft bevétel folyt be, földbérleti díj, bérleti díj, VIZMŰ Zrt. illetve a Gyomaendrődi Hulladéklerakó telep bérleti díj címen. Fejlesztési célú kölcsön törlesztés bevétele, lakosságnak nyújtott belvízkölcsön visszatérítése, illetve a munkáltatói lakásépítési/vásárlási kölcsön, együttes összegük 187 eft. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege a Tiszta Környezetünkért Alapítványtól 600 eft. Az Önkormányzat a Háziorvosi rendelő felújítására eft összegű pályázati támogatást nyert, az összegből eft előleg 2010-évben került jóváírásra az önkormányzat számláján. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele eft összegű, mely a település szennyvíztisztítójának megvalósítása érdekében került felhasználásra, a beruházás 2010-évben befejeződött.(r.14.sz.melléklete) Felhalmozási kiadások közül felújításra e Ft-ot fordított az önkormányzat, mely orvosi rendelő felújítását, illetve ivóvízrendszer felújítását jelenti. Szennyvíztisztító beruházás eft összegű felhalmozási kiadást jelentett 2010-évben. Tárgyi eszközbeszerzés eft, mely összeg a Polgármesteri Hivatal és iskola kazán beszerzését, illetve számítástechnikai eszközök beszerzését jelenti. Az önkormányzat egy gépjárművet vásárolt eft-ért. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összege többcélú kistérségi társulásnak 21 eft pályázati önerő, Rekultivációs program megvalósítására átadott pénzeszköz 462 eft. Felhalmozási célú hiteltörlesztés összege: eft, felhalmozási célú kamatfizetési kötelezettség eft.

7 7 4) A pénzmaradványok változásának tartalma és okai: Pénzmaradvány kimutatás (eft-ban) Költségvetési tartalék előző években képzett maradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradv finanszírozásból származó korrekció Módosított pénzmaradvány pénzkészlet függő átf.bev.egyenlege -5 átfutó kiadás 469 rövid lejáratú hitel tartalék előző évben keletkezett Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekció Módosított pénzmaradvány A mérleg szerinti költségvetési tartalék összege évvégén eft, 2010.évben eft. A költségvetési tartalék összegét csökkentette a szennyvíztisztító beruházásra felhasznált összeg, illetve a számviteli szabályok változása miatt a pénzmaradvány megállapításának módja. Az önkormányzatnak és évvégén is volt likvid hitel állománya, ami a tartalék összegét csökkentette. A módosított pénzmaradvány összege eft, mely összeg felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mely összeg az orvosi rendelő felújítás befejezésére, és a vízmű-rendszer felújítására előirányzott összeg. A működés zavartalanságát a folyamatosan igénybevett eft keretösszegű folyószámlahitel, a munkabérek kifizetését a eft összegű munkabérhitel biztosította. Az önkormányzatnak évre vonatkozóan eft összegű működési célú, és eft felhalmozási célú hiteltörlesztési kötelezettsége volt, a hitelek törlesztése a kölcsönszerződésben foglaltak szerint határidőre megtörténtek, Hosszú lejáratú működési célú hitel állománya az önkormányzatnak nincs. Felhalmozási célú hitel felvételére a szennyvíztisztító beruházás, és orvosi rendelő felújítás miatt került sor. 5) Önkormányzati vagyonalakulása (eft-ban) 2009.év 2010.év Eszközök összesen Források összesen A befektetett eszközök mérleg szerinti változása eft növekedést mutat. Ezen belül az Immateriális javak estében a vagyoni értékű jogoknál növekedés, a szellemi termékeknél csökkenés jelentkezett. Az értékcsökkenés elszámolása miatt tárgyévre csökkenés tapasztalható. Tárgyi eszközök esetében a szennyvíz beruházás miatt a beruházás összege jelentősen növekedett. Gépek berendezések és jármű vásárlása miatt eft vagyongyarapodás történt. Tartós részesedése az önkormányzat 475

8 8 eft összeggel nőtt, mely a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program és a Gyomaendrődi Hulladéklerakó részesedését jelenti. Befektetett pénzügyi eszközök estében a tartósan adott kölcsönök állomány csökkenése miatt csökkenés került kimutatásra a mérlegben. Az egyéb tartós részesedések között a vízmű-részesedés került kimutatásra, amely megegyezik az előző időszak adataival. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök esetében az előző időszakhoz képest növekedés tapasztalható, ennek oka a Gyomaendrődi Hulladéklerakó üzemeltetésre való átadása. A készletek állománya jelentősen nem változott, az élelmezési anyag készletértéke hasonló nagyságrendet képvisel minden évben, az önkormányzat a meglévő készleteiből gazdálkodott, beszerzéseit minimálisra korlátozta. Az adósok állománya évről-évre csökken. A követelések között az egyéb követelések összegen is csökkent így összességében is csökkenés tapasztalható. A pénzeszközök jelentősen lecsökkentek eft összegről eft-ra, oka szintén a szennyvízberuházásra fordított összeg. A források esetében a számviteli szabályok változása miatt a tőkeváltozások és a tartalékok összege jelentősen megváltozott, tekintettel a likvid hitel előző évi, és tárgyévi állományára. A költségvetési tartalék összege így jelentősen lecsökkent. A működési célú hosszú lejáratú hitel 2010-évben visszafizetésre kerül, 2011-évre vonatkozóan nincs hosszú lejáratú működési célú hitel visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvételére és évben a szennyvíztisztító beruházás érdekében került sor eft összegben. A hitel lejárata 15 év, a törlesztés évben megkezdődött. Orvosi rendelő felújítására további eft felhalmozási célú hitel felvételére került sor, a hitel visszafizetésére évben a pályázaton elnyert összeg bankszámlára érkezését követően kerül sor. A kötelezettségek összege tárgyévben, előző évhez képest eft-ról eft-ra növekedett. A évet a körültekintő, megfontolt gazdálkodás jellemezte, ami az intézmények biztonságos működtetése, a kötelező- illetve vállat feladatok ellátása érdekében elengedhetetlen volt. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának gazdálkodását az ÖNHIKI -pályázaton, és a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázatán elnyert támogatás segítette. Az önkormányzat a 2011-évet is a körültekintő, takarékos gazdálkodás jegyében tervezi végrehajtani, az intézmények fenntartása, működtetése azonban további takarékossági intézkedések megtételére ösztönzi a Képviselő-testületet. A bevételek összege a takarékos gazdálkodás ellenére sem fedezi a kiadásokat, az évek óta szűkös pénzügyi lehetőségek között folyó gazdálkodás, valamint a szükséges eszközök és anyagok elhasználódása, azok pótlásának elmaradása, a folyamatos feladatellátás biztonságát veszélyezteti. Csabacsűd, április Molnár József polgármester

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 1. Normatív támogatások 93 413 Önkorm-i Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben