B e s z á m o l ó. Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. A évi költségvetés teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 1 Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Tisztelt Képviselő-testület! B e s z á m o l ó A évi költségvetés teljesítéséről 1) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének eredeti előirányzata: eft volt, mely összegből eft a működés nettó kiadása, eft a tervezett fejlesztési kiadás. Az önkormányzat a évi költségvetés tervezésekor eft működési forráshiánnyal számolt. A forráshiány összege a legszükségesebb kiadások tervezésével, a számba vehető bevételek mellett került kimutatásra. Csabacsűd évek óta forráshiánnyal tudja csak megtervezni költségvetését, a csökkenő állami normatíva, az ellátandó feladatok növekedése az 1994 főt számláló település számára egyre nagyobb gondot jelent. A évi költségvetés teljesített bevétel főösszege eft, mely összegből eft működési célú, eft fejlesztési célú, eft függő, átfutó bevételt jelentett. A évi költségvetés teljesített kiadása eft, mely összegből eft, fejlesztési célú eft, függő, átfutó kiadása -87 eft. Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatok racionalizálása, illetve a vállalt feladatok ellátásának átgondolása mellett tervezte a évi költségvetés végrehajtását. A biztonságos feladatellátás és gazdálkodás érdekében a Képviselő-testület intézkedési tervet dolgozott ki, és csak a legszükségesebb kiadásokkal számolt. Az önkormányzat gazdálkodását, a biztonságos működést a eft folyószámla, és eft bérhitel keret segítette. A működés biztonsága érdekében az önkormányzat ÖNHIKI-pályázatra nyújtotta be igényét, az elnyert támogatás összege eft volt. Az önkormányzat benyújtotta támogatási kérelmét A Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen, a Belügyminisztérium a forráshiány mérséklésére eft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. E két támogatásnak köszönhetően az önkormányzat tartozásait rendezni tudta, így szeptemberében az oktatási-nevelési intézményében a forráshiány nem akadályozta a tanévkezdést. Csabacsűd nagyközség lakosainak száma január 1-jén 1994 fő, mely lakosságszám a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásainak összegét határozta meg, illetve a kötelező alapfeladatok, szolgáltatások ellátásának mértékét, színvonalát is. Az oktatási-nevelési feladat ellátás Csabacsűd-Örménykút Intézményfenntartó Társulás keretén belül történik. Az előírt csoport/osztály átlaglétszámot a társulásban részt vevő települések együttesen teljesíteni tudják úgy, hogy az iskolai oktatás a Csabacsűdi telephelyen folyik az örménykúti gyermekek napi utaztatása mellett. Óvodai nevelés Csabacsűdön 3 csoporttal, Örménykúton 1 vegyes csoporttal működik. A településre is jellemző tendencia, hogy csökken a gyermeklétszám, és ezzel arányosan a normatív támogatás összege is. Csabacsűdön az iskolai oktatás 150 fő gyermeket érint, mely létszám a helyben történő iskolai oktatást indokolja, azonban a település forráshiányát jelenti. Az iskolai oktatás megoldására az önkormányzat a további társulás lehetőségét is vizsgálta, azonban a gyermeklétszám nagysága miatt jelentős önkormányzati hozzájárulást igényel. Az oktatási-nevelési intézményben, mind az óvodában, mind az iskolában szlovák nyelv oktatása folyik, ezzel is a községi iskolában tanuló gyermekek lehetőségeit próbálja növelni az önkormányzat. A gyermekek számára szakkörök, sport foglalkozások szervezése történik önerőből,

2 2 ezzel meggyőzve az itt élőket, hogy az óvoda és iskola helyben tartása fontos a település vezetőinek. Az oktatási intézmény egy ilyen kis településen a lakosság megtartó ereje, a kulturális élet meghatározó eleme. A gyermekek étkeztetéséről az önkormányzat által fenntartott napközi otthonos konyha gondoskodik. Az önkormányzat a forráshiány csökkentése érdekében számításokat végzett, illetve tájékozódott az étkeztetés más formában történő ellátásáról, azonban a számítások azt mutatják, hogy az önkormányzat drágábban tudná a gyermekek részére az étkeztetést megvásárolni, mint helyben előállítani. A konyhai nyersanyagvásárlást így az önkormányzat tudja felügyelni, minden esetben az egészséges, friss árubeszerzésre törekszik. A településen nincs olyan helyi vállalkozás, amely az étkeztetést biztosítani tudná, vidékről történő szállítás esetén pedig az étkezdével kapcsolatos rezsi (fűtés, világítás, mosogatás, ételkiosztás személyi költségei) továbbra is kiadásként jelentkezne. A könyvtári feladatellátás 2008-évtől kezdődően mozgókönyvtári feladatellátás keretein belül történik, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár közreműködésével. A kezdeti támogatás évről-évre csökken, így a feladat ellátása szintén önkormányzati hozzájárulást igényel. A könyvtári állománygyarapítást a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár végzi, a településnek önerőből nincs módja állománygyarapításra. A lakosság egészségügyi ellátását háziorvosi szolgálat, fogorvosi szolgálat, és védőnői szolgálat biztosítja. Az OEP a háziorvosi szolgálat finanszírozását biztosítja, a védőnői szolgálat Kistérségi feladatellátást jelent, önkormányzati hozzájárulással. A fogorvosi szolgálat vállalkozásként üzemel. Az intézmények gazdálkodását a takarékosság jellemezte mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások terén. A évi gazdálkodásra jellemző volt, hogy csak a működéshez alapvetően szükséges kiadások, a működéshez legszükségesebb eszközbeszerzések történtek meg. Az intézmények épületeinek állagmegóvására az önkormányzat folyamatosan ügyel, azonban a működési nehézségek miatt csak kisebb karbantartásra volt lehetőség. A települést, a köztereket, parkokat a rendezettség jellemzi, az intézmények, a karbantartók, a közcélú foglalkoztatottak ennek érdekében mindent megtesznek. A közüzemi számlák kifizetése (gáz, energia) 2010-ben is jelentős terhet jelentett az önkormányzatnak, a szolgáltatás kifizetése nem volt tervezhető tekintettel arra, hogy a számlák nem rendszeresen, illetve hibásan érkeztek. Az önkormányzat a költségvetésben meghatározott kötelezően ellátandó feladatait ellátta, az intézmények által nyújtott ellátás színvonala nem nőtt, az ellátást a szinten tartás jellemezte. A folyamatosan rendelkezésre álló folyószámla,- illetve munkabérhitel segítették a finanszírozási nehézségek kiküszöbölését, kifizetetlen számla, elmaradt járandóság nem keletkezett. Az önkormányzat kötelező feladatat ellátta, az intézmények működtetése, energia ellátása, a gyermekek étkeztetése, a dolgozók illetmény-kifizetése az év során biztosított volt. A kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatások szakmai tevékenységét az együttműködés jellemzi. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek -a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata, -a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás keretein belül a tájékoztatás, az adatszolgáltatás folyamatos a Tárulás és az Önkormányzat között. A Humán Szolgáltató Központ ellátja az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a védőnő feladatokat. Az egységes Pedagógiai

3 3 Szakszolgálatnál Csabacsűd vonatkozásában az ellátotti létszám 66 fő, ez logopédia, gyógytestnevelés, és nevelési tanácsadás feladatellátását jelenti. A Családsegítő Szolgálat gondozási tevékenysége 163 alkalom 2010-évben, a Gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélforgalma 212 fő. A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Csabacsűd településen az alábbi feladatokat látja el (fő): Szoc.étk. Házi Gond. Idősek.kl. Idősek.otth. Demens e. Szoc.tov.ké. Összesen A kistérségi feladatellátás szakmailag segíti az önkormányzat munkáját, feladatai ellátásához azonban önkormányzati kiegészítést igényel, ami 2010-évben eft összeget jelentett. A település részt vesz Többcélú Társulás által szervezett közoktatási feladatellátásban, az igényelhető kistérségi normatíva többlet forrást biztosít az oktatási feladat ellátáshoz. A kistérséggel való együttműködés segíti az önkormányzatot azon feladatok ellátásában, szervezésében melyek ellátására az önkormányzat szakember, illetve anyagi forrás hiányában nem képes, ilyen a hatósági ügyintézés, az útügyi, a belső ellenőrzési feladat ellátása. 2) Bevételei források és azok teljesítése A működési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult 2010-ben: Eredeti ei. % Mód.ei. % Tény % Intézményi műk bevét ,16% ,36% ,74% Adók ,51% ,15% ,91% Szja ,16% ,79% ,07% lakbér/szabálys/bírság 264 0,10% 264 0,09% ,39% Állami támogatás ,10% ,03% ,65% Szlovák Kisebbs.önk.t ,22% Átvett pénzeszköz ,92% ,37% ,48% Előző évi maradvány 19 0,01% 19 0,01% ,80% Szoc.k ,08% 219 0,07% 168 0,06% Forráshiány ,74% ,14% ,89% Működési bevétel össz.: ,00% ,00% ,00% Az intézményi működési bevételek tervezett összege eft, a teljesítés eft, ebből 43 eft fejlesztési célú bevétel. Ez a bevételi forrás önkormányzati szinten évek óta hasonló nagyságrendet jelent, az önkormányzat további bevételi forrást, illetve jelentős díjemelést az intézményi működési bevételek növelése céljából nem tud előirányozni. A település nagysága, a lakosság jövedelmi helyzete, kor szerinti összetétele ezt nem teszi lehetővé. A részletes kimutatást a R. 10.sz. melléklete tartalmazza. Adók teljesülése: A kommunális adó évben is felhalmozási célt szolgált, teljesítése 92 %-os, összege: eft, mely összeg a tervezettől 593 eft-al maradt el. Átengedett központi adók címen került kimutatásra az önkormányzat beszámolójában a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 5 eft összegben. A gépjárműadó szintén átengedett központi adó, tervezett összege eft, a teljesítés eft.

4 4 Az iparűzési adó bevétele jelentősen meghaladta a tervezett összeget, az eredeti előirányzat eft, a teljesítés eft. Az iparűzési adóerő képesség az első adatközléshez képest növekedett, ami a személyi jövedelemadó kiegészítés csökkenését eredményezte eft összegben, ez az összeg elvonásra került az önkormányzattól. További sajátos bevételként jelentkezett pótlék, bírság 442 eft összegben. Egyéb sajátos működési bevétel a 423 eft összegű lakbér bevétel, illetve a helyszíni-szabálysértési bírság melynek összege 308 eft. Az önkormányzat sajátos bevételeinek részletes kimutatását a R. 11.sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2010-évben eft, a módosított előirányzat eft. Az elmúlt évben eft volt a normatív állami hozzájárulás eredeti előirányzata, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak eft-al kevesebb normatív támogatás került kiutalásra ben. A 2010-évi beszámoló leválogatott adatai alapján a visszafizetendő normatív támogatás eft, a visszafizetendő ÖNHIKI-támogatás 522 eft. A normatív állami hozzájárulások és kiegészítő állami támogatások eredeti előirányzatát és a évi elszámolást a R. 18. sz. melléklete tartalmazza. Támogatásértékű működési bevétel teljesített összege eft, a R. 12. sz. melléklete, illetve az alábbi részletezés szerint: Központi költségvetési Szervtől átvett pénzeszköz összege: eft, amely a évi választásokhoz, a Munkaügyi Központ támogatásához, illetve a Kisebbségi Önkormányzat támogatásához kapcsolódik. TB-alaptól az egészségügy működtetésére eft volt a teljesített bevétel. Kistérségtől átvett pénzeszköz összege eft, mely összeg bejáró gyermekekre, iskolabusz, védőnői feladatellátásra és mozgókönyvtár üzemeltetésre érkezett. Fejezettől átvett pénzeszközök: eft, mely összegből mozgáskorlátozottak támogatására, iskolatej program támogatására érkezett pénzeszköz. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől átvett pénzeszköz összege eft, mely összeg tartalmazza Kardos-Örménykút hozzájárulását a gyermekorvos költségeihez, a Békés Megyei Önkormányzat támogatását ösztöndíjas foglalkoztatásra. Az iskola részére érkezett támogatás színház látogatásra 44 eft összegben,örménykút község támogatása az intézményfenntartáshoz, illetve a Békés megyei szlovák önkormányzat is támogatta is iskolát és a helyi kisebbségi önkormányzatot is. Az Országos Szlovák Önkormányzat 90 eft-al támogatta a helyi kisebbségi önkormányzatot, 40 eft összeggel pedig az oktatási intézményt. Működési célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről teljesített összege eft, mely összegből 227 eft pénzeszköz átvétel vállalkozástól, 112 eft háztartásoktól, 808 eft non-profit szervezetektől. Csabacsűd Nagyközség évben eft összegű támogatást nyert a DAOP /A kódszámú az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése címen kiírt pályázaton, a háziorvosi rendelő felújítása, bővítése céljára. A felújításra 2010-évben eft előleg érkezett.

5 5 3) Kiadások alakulása: A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult 2010-ben: Eredeti ei. % Mód.ei. % Tény % Személyi juttatás ,29% ,92% ,63% járulék ,25% ,03% ,26% Dologi és egyéb folyó kiad ,78% ,45% ,36% Pénzbeli szoc ellátások ,72% ,63% ,88% Egyéb támogatás mozg.k ,77% ,66% ,61% Működési célra átadott pée ,47% ,18% ,21% Szoc.kölcsön folyósítás 0,00% 0,00% 0,00% Műk.célú hitel törl ,76% ,65% ,67% Műk.célú kamat ,96% ,47% ,39% Működési kiadások össz.: ,00% ,00% ,00% A személyi juttatás teljesített összege a működési kiadások 46,6 %-át teszi ki, összegszerűen eft kiadást jelent.. A személyi juttatások átlagos teljesítése a módosított előirányzathoz képest 98,09 %-os. A járulékok a tényleges személyi juttatásoknak megfelelően alakultak eft összegben, az átlagos teljesítés 98,40 %-os az előirányzathoz képest, és a működési kiadások 12,3 %-át teszi ki.(r.16.sz. melléklete) Dologi és egyéb folyó kiadásokra a működési kiadások 30,4-%-a szolgál, összegszerűen eft, mely összeg az intézmények működési, eszközvásárlási lehetőségét jelentősen behatárolta. A közüzemi szolgáltatási díjak, különösen jelentős terhet jelentenek az intézményeknek, illetve önkormányzatnak.(r.17.sz.melléklete) A Pénzbeli szociális ellátásokra fordított összeg eft, ebből az alábbi részletezés szerint történt a kifizetések teljesítése: jogcím é.tény mód.ei. tény Rendszeres szoc.segély Rendelkezésre áll.támog Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntart.t Normatív ápolási díj Méltányossági áp.díj Átmeneti segély Temetési segély RGYV-támog Rendkívüli gyermekvéd.t Egyéb önk.rend.jutt Rászorultságtól függ.pénzb.e Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott ell Szoc.ellátás összesen:

6 6 A Háziorvosi szolgálat I-II. működési kiadása eft, működési célú bevétele eft TB-támogatás, 21 eft saját bevétel, így a forráshiány összege: 817 eft. A védőnői szolgálat működési kiadása eft, működési célú támogatásértékű bevétele 964 eft, forráshiány összege 155 eft. Ifjúság eü.gond.(gyermekorvos) működési kiadása: eft, működési célú támogatásértékű bevétele 614 eft, a forráshiány összege: 648 eft. Bevétel Kiadás Egyenleg Háziorvosi szolg. /műk.bevét. + TB.tám./ eft eft eft Védőnői szolg. /Átvett pénzeszköz/ 964 eft eft eft Ifjúság eü.gond.(gyermekorvos) 614 eft eft 648 eft Egészségügy összesen: eft eft eft Felhalmozási célú bevételek kiadások teljesítése: Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek teljesített összege: eft. Az önkormányzat fejlesztési feladatok támogatására eft támogatást nyert, ebből eft a évben megvalósított járdafelújítást jelenti, eft informatikai fejlesztési feladatok támogatását. A kommunális adó bevétele 2010-évben is fejlesztési célt szolgál, teljesített összege eft. Az M44 Tiszakürt Kondoros autóút megvalósításához szükséges területek kisajátításából származó bevétel összege eft bevételt jelentett az önkormányzatnak. Egy építési telek értékesítésére került sor 215 eft összegben, és fásított terület értékestéséből származó bevétel összege 320 eft. Ingatlanhasznosításból eft bevétel folyt be, földbérleti díj, bérleti díj, VIZMŰ Zrt. illetve a Gyomaendrődi Hulladéklerakó telep bérleti díj címen. Fejlesztési célú kölcsön törlesztés bevétele, lakosságnak nyújtott belvízkölcsön visszatérítése, illetve a munkáltatói lakásépítési/vásárlási kölcsön, együttes összegük 187 eft. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege a Tiszta Környezetünkért Alapítványtól 600 eft. Az Önkormányzat a Háziorvosi rendelő felújítására eft összegű pályázati támogatást nyert, az összegből eft előleg 2010-évben került jóváírásra az önkormányzat számláján. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele eft összegű, mely a település szennyvíztisztítójának megvalósítása érdekében került felhasználásra, a beruházás 2010-évben befejeződött.(r.14.sz.melléklete) Felhalmozási kiadások közül felújításra e Ft-ot fordított az önkormányzat, mely orvosi rendelő felújítását, illetve ivóvízrendszer felújítását jelenti. Szennyvíztisztító beruházás eft összegű felhalmozási kiadást jelentett 2010-évben. Tárgyi eszközbeszerzés eft, mely összeg a Polgármesteri Hivatal és iskola kazán beszerzését, illetve számítástechnikai eszközök beszerzését jelenti. Az önkormányzat egy gépjárművet vásárolt eft-ért. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összege többcélú kistérségi társulásnak 21 eft pályázati önerő, Rekultivációs program megvalósítására átadott pénzeszköz 462 eft. Felhalmozási célú hiteltörlesztés összege: eft, felhalmozási célú kamatfizetési kötelezettség eft.

7 7 4) A pénzmaradványok változásának tartalma és okai: Pénzmaradvány kimutatás (eft-ban) Költségvetési tartalék előző években képzett maradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradv finanszírozásból származó korrekció Módosított pénzmaradvány pénzkészlet függő átf.bev.egyenlege -5 átfutó kiadás 469 rövid lejáratú hitel tartalék előző évben keletkezett Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekció Módosított pénzmaradvány A mérleg szerinti költségvetési tartalék összege évvégén eft, 2010.évben eft. A költségvetési tartalék összegét csökkentette a szennyvíztisztító beruházásra felhasznált összeg, illetve a számviteli szabályok változása miatt a pénzmaradvány megállapításának módja. Az önkormányzatnak és évvégén is volt likvid hitel állománya, ami a tartalék összegét csökkentette. A módosított pénzmaradvány összege eft, mely összeg felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mely összeg az orvosi rendelő felújítás befejezésére, és a vízmű-rendszer felújítására előirányzott összeg. A működés zavartalanságát a folyamatosan igénybevett eft keretösszegű folyószámlahitel, a munkabérek kifizetését a eft összegű munkabérhitel biztosította. Az önkormányzatnak évre vonatkozóan eft összegű működési célú, és eft felhalmozási célú hiteltörlesztési kötelezettsége volt, a hitelek törlesztése a kölcsönszerződésben foglaltak szerint határidőre megtörténtek, Hosszú lejáratú működési célú hitel állománya az önkormányzatnak nincs. Felhalmozási célú hitel felvételére a szennyvíztisztító beruházás, és orvosi rendelő felújítás miatt került sor. 5) Önkormányzati vagyonalakulása (eft-ban) 2009.év 2010.év Eszközök összesen Források összesen A befektetett eszközök mérleg szerinti változása eft növekedést mutat. Ezen belül az Immateriális javak estében a vagyoni értékű jogoknál növekedés, a szellemi termékeknél csökkenés jelentkezett. Az értékcsökkenés elszámolása miatt tárgyévre csökkenés tapasztalható. Tárgyi eszközök esetében a szennyvíz beruházás miatt a beruházás összege jelentősen növekedett. Gépek berendezések és jármű vásárlása miatt eft vagyongyarapodás történt. Tartós részesedése az önkormányzat 475

8 8 eft összeggel nőtt, mely a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program és a Gyomaendrődi Hulladéklerakó részesedését jelenti. Befektetett pénzügyi eszközök estében a tartósan adott kölcsönök állomány csökkenése miatt csökkenés került kimutatásra a mérlegben. Az egyéb tartós részesedések között a vízmű-részesedés került kimutatásra, amely megegyezik az előző időszak adataival. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök esetében az előző időszakhoz képest növekedés tapasztalható, ennek oka a Gyomaendrődi Hulladéklerakó üzemeltetésre való átadása. A készletek állománya jelentősen nem változott, az élelmezési anyag készletértéke hasonló nagyságrendet képvisel minden évben, az önkormányzat a meglévő készleteiből gazdálkodott, beszerzéseit minimálisra korlátozta. Az adósok állománya évről-évre csökken. A követelések között az egyéb követelések összegen is csökkent így összességében is csökkenés tapasztalható. A pénzeszközök jelentősen lecsökkentek eft összegről eft-ra, oka szintén a szennyvízberuházásra fordított összeg. A források esetében a számviteli szabályok változása miatt a tőkeváltozások és a tartalékok összege jelentősen megváltozott, tekintettel a likvid hitel előző évi, és tárgyévi állományára. A költségvetési tartalék összege így jelentősen lecsökkent. A működési célú hosszú lejáratú hitel 2010-évben visszafizetésre kerül, 2011-évre vonatkozóan nincs hosszú lejáratú működési célú hitel visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvételére és évben a szennyvíztisztító beruházás érdekében került sor eft összegben. A hitel lejárata 15 év, a törlesztés évben megkezdődött. Orvosi rendelő felújítására további eft felhalmozási célú hitel felvételére került sor, a hitel visszafizetésére évben a pályázaton elnyert összeg bankszámlára érkezését követően kerül sor. A kötelezettségek összege tárgyévben, előző évhez képest eft-ról eft-ra növekedett. A évet a körültekintő, megfontolt gazdálkodás jellemezte, ami az intézmények biztonságos működtetése, a kötelező- illetve vállat feladatok ellátása érdekében elengedhetetlen volt. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának gazdálkodását az ÖNHIKI -pályázaton, és a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázatán elnyert támogatás segítette. Az önkormányzat a 2011-évet is a körültekintő, takarékos gazdálkodás jegyében tervezi végrehajtani, az intézmények fenntartása, működtetése azonban további takarékossági intézkedések megtételére ösztönzi a Képviselő-testületet. A bevételek összege a takarékos gazdálkodás ellenére sem fedezi a kiadásokat, az évek óta szűkös pénzügyi lehetőségek között folyó gazdálkodás, valamint a szükséges eszközök és anyagok elhasználódása, azok pótlásának elmaradása, a folyamatos feladatellátás biztonságát veszélyezteti. Csabacsűd, április Molnár József polgármester

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i soron következő ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Meghívottak:

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

01/ 1602-2 /2008 Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

01/ 1602-2 /2008 Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Kistelek Város Polgármesterétől 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. Telefon: 62/598-100 01/ 1602-2 /2008 Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Városi Képviselő-testület Kistelek Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT. Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT. Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Csatolt előterjesztés alapján kérem a képviselő-testület

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben