Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról"

Átírás

1 Ceglédbercel Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint szóló évi III. tv. 1. (2) bekezdésében, 32. (5) bekezdésében, 38. (2) bekezdésében, 45. (1), 47. (1) bekezdésében, és 50. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás / továbbiakban Szt. / alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános és eljárási rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, garanciáit, valamint a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának forrásait, mértékét, valamint igénybevételük rendjét. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Ceglédbercel Önkormányzat közigazgatási területén élő állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyigazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Az Szt. 6. -ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Ceglédbercel közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. (3) Az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túl az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásról és bevándorlásról szóló évi LXXXVI. Törvény rendelkezése szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (4) Az Szt.32/B -ának (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és 41. -ának (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és - a Tv-ben meghatározott feltételek mellett- a harmadik államból származó hozzátartozójára. (5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokra. (6) A szociális rászorultság 3. (1) Ha e rendelet másként nem szabályozza, szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt: a) az egyedülállót, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, továbbá tartásra köteles és képes közeli hozzátartozója nincs; b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és tartásra köteles és képes közeli hozzátartozója nincs.

2 (2) 1 E rendeletben szabályozott szociális ellátások igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező a támogatás megállapítására irányuló eljárás során együttműködik az Önkormányzattal. Eljárási rendelkezések 4. Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalban lehet szóban vagy írásban előterjeszteni, a kérelmezőnek vagy törvényes képviselőjének, az 1. sz. függelék szabályozott formanyomtatványon. Az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság és a Polgármester az eljárást hivatalból is megindíthatja átmeneti segély, valamint szociális alapellátás esetében. 5. (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A jövedelemnyilatkozat a rendelet 2. sz. függelékét képezi. (2) A jövedelem igazolásához csatolni kell: 2 a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást, b) munkanélküli ellátás esetében a kérelem beadását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányába munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást, bankszámla kivonatot, c) a társadalombiztosítás és nyugdíjfolyósító szervek által folyósított ellátások esetében a kérelem beadását megelőző havi szelvényt, ennek hiányában a bankszámla kivonatot, d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az illetékes APEH igazolását, a kérelem beadását megelőző, adóbevallással már lezárt időszak jövedelméről, e) a nem havi rendszerességgel szerzett és az alkalmi munkából származó jövedelem esetében az érintett által tett nyilatkozatot. 6. (1) A Polgármesteri Hivatal a támogatást igénylő szociális helyzetéről tájékozódik, a benyújtott igazolások ellenőrzésére környezettanulmányt folytat és abban a kérelmező életkörülményeire tekintettel vélelmezheti a család jövedelmét. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal más ügyben vizsgálta, és nem feltételezhető azokban lényeges változás. 7. A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5. éig, a nem rendszeres ellátások kifizetése a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal történhet a házipénztárból. 1 Módosította 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 1. -a. Hatályba lépett: február 18-án 2 Módosította az 1/2008. ( II.11.) ÖK. sz. rendelet 1. -a. Hatályba lépett: február 11-én. 2

3 8. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban az Szt ának figyelembevételével a hatáskörök gyakorlói döntenek. 9. A polgármester illetve a bizottság által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselőtestülethez lehet fellebbezni Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. 4 (1) 6 II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély (2) A rendszeres szociális segély megállapítására, folyósítására és megszűntetésre az Szt. 37/A-37/G. szakaszait e rendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban kell alkalmazni. (3) 7 Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása (1) Az Sztv 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Humán Szolgáltató Társulás Szociális Segítőház, Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal (a továbbiakban: Szolgálat) együttműködik, amelynek keretében a Szolgálatnál a) nyilvántartásba veteti magát, b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik, c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (2) Az együttműködésre kötelezett személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles megjelenni a Szolgálatnál, ahol nyilvántartásba veszik. 3 Módosította a 9/2006. (IV.07.) ÖK. sz. rendelet 1. -a. Hatályba lépett: április 7-én. 4 Módosította az 1/2008. (II.11.) ÖK. sz. rendelet 2. -a. Hatályba lépett: február 11-én. 5 Módosította a 9/2006. (IV.07.) ÖK. sz. rendelet 2. -a. Hatályba lépett: április 7-én. 6 Hatályon kívül helyezte az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 2. -a. Hatályon kívül: február 18-tól 7 Hatályon kívül helyezte a 6/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet 9. (2) bekezdése. Hatályon kívül: március 10-től. 8 Módosította a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 1. -a. Hatályba lépett: október 7-én. 3

4 (3) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult a (2) bekezdésben foglaltak szerinti kötelezettségét elmulasztja és távolmaradásának okát nem igazolja, a Szolgálat köteles jelezni a Jegyzőnek. (4) A nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a Szolgálat a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, melyről értesíti a Jegyzőt. (5) A megállapodás magában foglalja az együttműködési kötelezettség tartalmát, a beilleszkedést elősegítő programot, az együttműködés menetét, a kapcsolattartás módját. (6) A beilleszkedés segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodik. A program típusai: a) egyéni képességeket fejlesztő program b) életmódot formáló foglalkozáson való részvétel c) tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel d) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel ( különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése) (7) A Szolgálat folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását (8) A Szolgálat legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával - módosítja a programot. (9) Az együttműködésre kötelezett személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha: (a) Nem jelenik meg és nem veteti magát nyilvántartásba magát, (b) Nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, (c) Nem tartja be az együttműködési megállapodásban foglaltakat. (10) Az együttműködési kötelezettség megszegését az együttműködésre kijelölt szervezet jelzi a Jegyzőnek. (11) Az Sztv.37/C (4) bekezdésében meghatározott megállapodás megkötéséről a Polgármester dönt. 4

5 13. (1) A települési önkormányzat a nem foglalkozatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával teljesíthető. Közcélú munka keretében foglalkoztatható az Szt. 37/H. (5) bekezdésében megjelölt személy. 9 (2) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább 30 munkanap, kivéve, ha a nem foglalkoztatott 10 személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. A nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végzett közcélú munka időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. 11 (3) A ceglédberceli Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás a szolgáltató intézményben, valamint az Önkormányzat intézményeiben valósul meg az alábbi tevékenységi formában: a.) környezetvédelmi, kommunális munka, b.) az Önkormányzat hivatalánál és intézményeinél végezhető szakipari, segéd- és adminisztratív munka, c.) közművelődési feladatok segítése. (4) A kérelmező, illetve a segélyben részesülő a számára felajánlott megfelelő munkát legkésőbb három munkanapon belül köteles megkezdeni. (5) Akadályoztatása esetén a nem neki felróható akadályról, egészségügyi okokra hivatkozva, hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja a Polgármesteri Hivatalba. (6) A nem foglalkozatott 12 személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított öt munkanapon belül köteles a munkaügyi központ ceglédi kirendeltségével 13 a kapcsolatot felvenni. 14. Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Meg kell nevezni az együttműködésre kijelölt intézményt, az első jelentkezési határidőt és a jelentkezés elmulasztásának következményeit (1) 15 A rendszeres szociális segély összegének megállapítására az Szt. 37/C.. (2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. (2) 16 Rendszeres szociális segély természetben történő nyújtására nincs lehetőség. 9 Módosította a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 2. -a. Hatályba lépett: október 7-én 10 Módosította a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 3. -a. Hatályba lépett: október 7-én 11 Kiegészítette a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 4. -a. Hatályba lépett: október 7-én. 12 Módosította a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 5. -a. Hatályba lépett: október 7-én. 13 Módosította a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 5. -a. Hatályba lépett: október 7-én. 14 Hatályon kívül helyezte az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 2. -a. Hatályon kívül: február 18-tól 15 Módosította az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 3..(1)bekezdése. Hatályba lépett: február 18-án 16 Kiegészítette az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 3..(2)bekezdése. Hatályba lépett: február 18-án 5

6 Időskorúak járadéka 17. Az időskorúak járadékának megállapításával, felülvizsgálatával és megszűntetésével kapcsolatos hatáskört a jegyző 17 gyakorolja, a Szt. 32/B-32/D. -a alapján. Lakásfenntartási támogatás 18. Az Szt. 38. (1) bekezdés a.) és b.) pontjában meghatározott személy lakásfenntartási támogatásra jogosult az Szt (2)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint, melynek megállapításával és megszűntetésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja (1) A helyi lakásfenntartási támogatást a ceglédberceli önkormányzat önálló ellátásként nyújtja. (2) Önálló helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy vagy család, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az egy négyzetméterre jutó helyben elismert költség összege 150,- Ft. (4) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a közüzemi díjakat, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság az Szt. 38. (4) bekezdésében foglaltakkal azonos. (6) A támogatás egy hónapra jutó összege ,- Ft. 20. (1) A kérelem évente két alkalommal, január illetve július hónapban nyújtható be. (2) A kérelemhez csatolni kell a tényleges lakásfenntartási kiadásokat igazoló közüzemi számlákat az igénylést megelőző 12 hónapról. (3) A helyi lakásfenntartási támogatást Ceglédbercel Község Önkormányzata pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában biztosítja a rászorulóknak. (4) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell megállapítani 6 hónap időtartamra. (5) A közüzemi szolgáltatók vagy a támogatásban közvetlenül részesülők részére az ellátást havonta kell folyósítani. (6) 19 Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (7) 20 A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit Módosította a 6/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet 3. -a. Hatályba lépett: március 10-én. 18 Kiegészítette a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 7. -a. Hatályba lépett: október 7-én. 19 Módosította az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 4..(1)bekezdése. Hatályba lépett: február 18-án 20 Kiegészítette az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 4..(1)bekezdése. Hatályba lépett: február 18-án 6

7 (1) Megszűnik a támogatás: a) a megállapított idő elteltével: b) a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával. (2) A helyi lakásfenntartási 21 támogatás megállapításával, megszűntetésével kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság gyakorolja. Ápolási díj Átmeneti segély 25. A Képviselőtestület a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére átmeneti segélyt nyújthat. 26. Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében ennek 150%- át (1) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, c) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén, d) elemi kár, baleset esetén, e) egyedülálló, ellátatlan személy részére, f) gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére, g) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. (2) 24 Átmeneti segélyben egy naptári évben egy háztartás két alkalommal, közös háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy részesülhet. Az átmeneti segély legmagasabb összege a mindenkori rendszeres szociális segély összegénél nem lehet magasabb. (3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben (elemi kár, hosszabb kórházi kezeléssel járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset) a Képviselő-testület megállapíthat a (2) bekezdésben megjelöltnél magasabb összegű átmeneti segélyt. (4) Ha a kérelmező azt kéri, vagy a Képviselő-testület a segély rendeltetésszerű felhasználását úgy látja biztosítottnak, a pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást nyújthat. (5) 25 Amennyiben kérelmező létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kifizethető, legfeljebb Ft összegig. Ezt a hatáskört a polgármester gyakorolja. (6) A képviselőtestület átmenti segély megállapításával kapcsolatos hatáskörét az (5) bekezdés kivételével - az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság gyakorolja. 21 Módosította a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 8. -a. Hatályba lépett: október 7-én 22 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (IX.17.) ÖK. sz. rendelet 1. -a. Hatályon kívül: szeptember 17-től 23 Módosította az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 5. -a. Hatályba lépett: február 18-án 24 Hatályon kívül helyezte az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 6..(1) bekezdése. Hatályon kívül: február 18-tól 25 Módosította az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 6..(2)bekezdése. Hatályba lépett: február 18-án 7

8 Szociális kölcsön 28. A Képviselőtestület évente egy alkalommal, az átmeneti segély terhére az öregségi nyugdíj négyszeres összegéig terjedő mértékű kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a rászoruló személyt, a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét eléri, de annak kétszeresét nem haladja meg, b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére. 29. Nem részesíthető kölcsönben a feltételeknek egyébként megfelelő személy, ha a) önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe, b) rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja, és c) a korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza. 30. Temetési költség viselésére legfeljebb az öregségi nyugdíj kétszeresének megfelelő összegű kamatmentes szociális kölcsön adható, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj háromszorosát. 31. (1) A szociális kamatmentes kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A kölcsön visszafizetésének ideje: a) ,- Ft ig maximum 2 év b) ,- Ft felett maximum 5 év. (2) A törlesztő részlet fizetése minden hónap 10. napjáig esedékes. (3) A polgármester 26 a hiteltámogatásban részesítettekkel haladéktalanul szerződést köt a kölcsön visszafizetésének módjáról, nem teljesítés esetén a következményeiről és a követelés biztosításáról. (4) Amennyiben a kérelmező ingatlantulajdonnal rendelkezik, a jegyző a szerződés egy példányával értesíti a Földhivatalt a jelzálogjog bejegyzése végett. (5) A visszafizetésről a Polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja folyamatos nyilvántartást vezet. 32. A szociális kamatmentes kölcsön megállapításával kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság gyakorolja. Temetési segély 33. (1) A Képviselőtestület temetési segélyt nyújt a Szt ában meghatározott feltételekkel annak, akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegét, egyedül élő személynél annak 150-%-át. (2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál, de elérheti a temetési számla teljes összegét is, ha temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. 26 Módosította az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 7. -a. Hatályba lépett: február 18-án 8

9 (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség évben ,- Ft, évtől kezdődően az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott összeg. (4) A temetési segély a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni. (5) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi és Népjólét Bizottság gyakorolja. III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja. (3) A kérelemhez csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről szóló háziorvosi igazolást. (4) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. Köztemetés Az Szt ban meghatározott köztemetéssel kapcsolatos hatáskört a Polgármester gyakorolja. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 36. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a jegyző 29 állapítja meg, az Szt ának (1) bekezdése alapján. IV. Fejezet Szociális szolgáltatások 37. Ceglédbercel Önkormányzata az intézmények vezetőiből (iskolaigazgató, vezető óvónő, védőnő, gyermekjóléti megbízott, iskola ifjúságvédelmi felelőse), valamint az Ügyrendi és Népjóléti bizottság elnökéből álló Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre október 1-től kezdődően, különösen a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. 27 Módosította a 9/2006. (IV.07.) ÖK. sz. rendelet 7. -a. Hatályba lépett: április 7-én 28 Módosította a 4/2009. (III.18.) ÖK. sz. rendelet 3. -a. Hatályba lépett: március 18-án. 29 Módosította az 1/2008. (II.11.) ÖK. sz. rendelet 3. -a. Hatályba lépett: március 11-én. 9

10 Alapszolgáltatások (1) A Képviselőtestület étkeztetést biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. (2) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat 31 a szolgáltató határozza meg. (3) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. 32 (4) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a község közigazgatási területén élők részére az albertirsai Szociális Segítőház útján biztosítja, társulási szerződés alapján. 33 (5) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjat 34 a Képviselő testület állapítja meg a kérelmező jövedelmi viszonyai alapján az 5. sz. függelékben foglaltak szerint. 35 (6) Az étkezés iránti igényt a 3. sz. függelék szerinti formanyomtatványon, a házi segítségnyújtás iránti igényt az 4. sz. függelék szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. 36 (7) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 37 (8) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatit az albertirsai Gyermekjóléti Szolgálat alkalmazásában lévő külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő gyermekjóléti megbízott útján látja el. (9) Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint a szociális helyzetük miatt rászorult személyekről az alapszolgáltatás 38 keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultak állapotának és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell őket gondozni. (10) Az ellátások az alábbi esetekben és módon szűntethetők meg: a) a határozott idő lejártával, ezen időponttal, b) az igénylő lemondásával az általa megjelölt időponttal, c) az igénylő halálával. 39 (11) A házi segítségnyújtást megelőzően egyszerűsített előgondozást kell végezni, melynek során az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátás igénybe vevő életkörülményeiről és egészégi állapotáról, valamint az ellátásra jogosultság fennállásáról és az előgondozási adatlap kitöltéséről. 40 (12) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő testülete az időskorúak nappali ellátását a SANAMED Kht-val kötött ellátási szerződés útján biztosítja a Szent Ilona Idősek Otthonában Módosította a 2/2005 (III.1.) ÖK. sz. rendelet 1. -a. Hatályba lépett: március 1-én. 31 Módosította az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 8..(1)bekezdése. Hatályba lépett: február 18-án 32 Módosította a 6/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet 6. -a. Hatályba lépett: március 10-én. 33 Módosította a 14/2007. (X.12.) ÖK. sz. rendelet 1. -a. Hatályba lépett: október 12-én. 34 Módosította az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 8..(2)bekezdése. Hatályba lépett: február 18-án 35 Módosította a 14/2007. (X.12.) ÖK. sz. rendelet 2. -a. Hatályba lépett: október 12-én. 36 Módosította a 14/2007. (X.12.) ÖK. sz. rendelet 3. -a. Hatályba lépett: október 12-én. 37 Módosította a 2/2005 (III.1.) ÖK. sz. rendelet 4. -a. Hatályba lépett: március 1-én. 38 Módosította a 2/2005 (III.1.) ÖK. sz. rendelet 5. -a. Hatályba lépett: március 1-én. 39 Kiegészítette a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 13. -a. Hatályba lépett: október 7-én. 40 Kiegészítette a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 13. -a. Hatályba lépett: október 7-én. 41 Kiegészítette a 6/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet 8. -a. Hatályba lépett: március 10-én. 10

11 (13) A nappali ellátás igénybevételéről, a fizetendő térítési díjról a működtető dönt A szociális étkezés és a házi segítségnyújtás megállapításával kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó intézményi jogviszony keletkezésének megállapításával kapcsolatos hatáskört a Polgármester gyakorolja. Záró rendelkezés (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba azzal. 46 (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2003. ( ) sz. rendelet hatályát veszti. Ceglédbercel, február 18. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: - 2/2005. (III.1.) ÖK. sz. rendelettel, - 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelettel, - 22/2005. (XII.9.) ÖK. sz. rendelettel, - 9/2006. (V.7.) ÖK. sz. rendelettel, - 6/2007.(III.10.) ÖK. sz. rendelettel, - 14/2007 (X.12.) ÖK. sz. rendelettel, - 1/2008. (II.11.) ÖK. sz. rendelettel, - 4/2009. (III.18.) ÖK. sz. rendelettel, - 16/2009. (IX.17.) ÖK. sz. rendelettel - 1/2010. (II.18.) ÖK. sz. rendelettel. Ceglédbercel, február 18. Pető Zsolt jegyző 42 Kiegészítette a 6/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet 8. -a. Hatályba lépett: március 10-én. 43 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (X.12.) ÖK. sz. rendelet 4.. (2) bekezdése. Hatályon kívül: október 12-től. 44 Módosította a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 14. -a. Hatályba lépett: október 7-én. 45 Módosította a 16/2005. (X.7.) ÖK. sz. rendelet 14. -a. Hatályba lépett október 7-én 46 Módosította az 1/2010.(II.18.) ÖK sz. rendelet 9. -a. Hatályba lépett: február 18-án 11

12 K É R E L E M 1. sz. függelék a 9/2004.(VIII.11.) sz. rendelethez Kérelmező neve: (leánykori neve) Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme: Tartózkodási helye: Foglalkozása: Iskolai végzettsége: Havi nettó jövedelme: Nyugdíjas törzsszáma: Egyéb jövedelme: Adóazonosító száma: TAJ száma: Személyi igazolvány száma: A kérelem indokolása: Ceglédbercel, ügyintéző kérelmező 12

13 J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T 2. sz. függelék a 9/2004.(VIII.11.) sz. rendelethez A) Személyi adatok 1. A támogatást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye: A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: Név Születési hely, idő Anyja neve - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei* * A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme 9-( ) 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: a támogatást kérő aláírása 13

14 3.sz. függelék a 9/2004. (VIII.11. ÖK. sz. rendelethez) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Tartására köteles személy a) neve: b) lakóhelye: Telefonszáma: Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének) a) neve: b) lakóhelye: c) telefonszáma: Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri [1] 2.1. alapszolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás 2.2. nappali ellátás idősek nappali ellátása fogyatékosok nappali ellátása demens személyek nappali ellátása 2.3. átmeneti ellátás időskorúak gondozóháza fogyatékos személyek gondozóháza pszichiátriai betegek átmeneti otthona szenvedélybetegek átmeneti otthona hajléktalan személyek átmeneti szállása 2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény idősek otthona pszichiátriai betegek otthona 14

15 fogyatékos személyek otthona hajléktalan személyek otthona szenvedélybetegek otthona 2.5. rehabilitációs intézmény pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 2.6. lakóotthon fogyatékos személyek lakóotthona pszichiátriai betegek lakóotthona szenvedélybetegek lakóotthona 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok: 3.1. Étkeztetés milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: az étkeztetés módja: helyben fogyasztás elvitellel kiszállítással diétás étkeztetés 3.2. Házi segítségnyújtás milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen típusú segítséget igényel: segítség a napi tevékenységek ellátásában bevásárlás, gyógyszerbeszerzés személyes gondozás egyéb, éspedig Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen típusú segítséget igényel: szállító szolgáltatás személyi segítő szolgáltatás 3.5. Nappali ellátás milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: étkeztetést igényel-e: igen (normál diétás ) nem milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést: egyéb szolgáltatás igénylése: 3.6. Átmeneti elhelyezés milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen időtartamra kéri az elhelyezést: milyen okból kéri az elhelyezést: 3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény milyen időtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását: 15

16 határozott (annak ideje)... határozatlan soron kívüli elhelyezést kér-e : ha igen, annak oka: Dátum: Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása: B Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni): 1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások: önellátásra képes részben képes segítséggel képes 1.2. szenved-e krónikus betegségben: 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke: 1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e: 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges: 1.6. szenvedett fertőző betegségben 6 hónapon belül: 1.7. egyéb megjegyzések: 2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén: 2.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan): 2.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal): 2.3. prognózis (várható állapotváltozás): 2.4. ápolási-gondozási igények: 2.5. speciális diétára szorul-e: 2.6. szenvedélybetegségben szenved-e: 2.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e: 2.8. szenved-e fogyatékosságban (típusa, mértéke): 2.9. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre: a külön jogszabályban meghatározottak alapján az önellátás mértékének megállapítása: 3. Soron kívüli elhelyezése indokolt: A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései: Dátum: Orvos aláírása: P. H. 16

17 C Jövedelemnyilatkozat A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén: 1. az ellátást igénylő rendszeres (bruttó) havi jövedelme: 1.1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz: 1.2. társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: 1.3. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű jövedelem: 1.4. önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás: Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe: 1.5. egyéb jövedelem: 2. összes (nettó) havi jövedelem: 3. az Szt ának (4) bekezdése szerinti vagyona van: 4. ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai: név: lakóhely: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: [1] Az igényelt ellátást X-szel kell jelölni. Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása: 17

18 4. sz. függelék Kérelem a házi segítségnyújtás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Tartására köteles személy a) neve: b) lakóhelye: Telefonszáma: Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének) a) neve: b) lakóhelye: c) telefonszáma: Ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú és kiskorú személyek neve szül. éve: Házi segítségnyújtás milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen típusú segítséget igényel: segítség a napi tevékenységek ellátásában bevásárlás, gyógyszerbeszerzés személyes gondozás egyéb: 18

19 Jövedelemnyilatkozat A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén: 1. az ellátást igénylő rendszeres (bruttó) havi jövedelme: 1.1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz: 1.2. társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: 1.3. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű jövedelem: 1.4. önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás: Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe: 1.5. egyéb jövedelem: 2. összes (nettó) havi jövedelem: 3. az Szt ának (4) bekezdése szerinti vagyona van: 4. ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai: név: lakóhely: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 19

20 Együttműködési megállapodás Amely létrejött..., hó...napján. A megállapodást kötötték: Szociális Segítőház Családsegítő Központ; és a házi segítségnyújtási szolgáltatást igénybe vevő kliens, annak adatai: Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... Szül. helye, időpontja:... A legközelebbi hozzátartozó /törvényes képviselő/ adatai: Név Lakcím:.. Tel.:. Fent nevezett számára a Családsegítő Központ vezető gondozónője és házigondozója házi segítségnyújtás keretében segítséget nyújt. Vezető gondozó vállalja: 1. Szociális, mentális, életvezetési tanácsadást nyújt, segítséget nyújt az ügyei vitelében. 2. Rendszeres kapcsolatot tart a klienssel és legközelebbi hozzátartozójával. 3. az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka összehangolása, szervezési, vezetési feladatok ellátása. 4. a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása. 5. kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel. 6. más típusú ellátás szükségessége esetén, annak kezdeményezése. 7. a személyi térítési díj összegéről az intézményvezető értesítést küld. 8. ha a gondozott a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról Házigondozó vállalja: a gondozási/ápolási tevékenység elvégzését az alábbiak alapján: 1. bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, gyógyszeradagolás, gyógyszerbeadás 2. segítség a napi tevékenységek ellátásában: 3. személyes gondozás:.. 4. egyéb: Gondozott vállalja: 1. adataim rögzítéséhez hozzájárul 2 ha nem kéri a szolgáltatást előre jelzi 3 ha a fent leírt gondozási tevékenységen kívül más gondozást is igényel, akkor előre jelzi 4 a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról tájékoztat 5 Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, a tárgyhónapban 10-e és 30-a között személyi térítési díjat fizet, és igazolja. Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti megállapodás tartalmával egyetértünk, az abban foglaltakat betartjuk, illetve értékelés alapján módosítjuk a vállalt feladatokat gondozott vezető gondozó 20

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 16/2007.(VI.28.)

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE jelenlegi szabályozás A pénzben és természetben nytott szociális ellátásokról módosítási javaslat A szociális

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének. 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e

Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének. 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL, A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL És EGYES SZOCIÁLIS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-19/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról*

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 19/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Tolna Város Önkormányzatának 19/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának 19/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon polgárokért

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben