I. fejezet. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 9/2003. (IX. 18.) KT.r. számú RENDELETE a szociális természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazás alapján Gyrtelek Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egyének és családok szociális biztonságának megteremtése és megrzése céljából az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) E rendelet meghatározza a pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, a jogosultság, illetve a megállapítás feltételeit. (2) E rendelet hatálya figyelemmel az Sztv-ben foglaltakra - a Gyrteleken él magyar állampolgárokra, - állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkez bevándorolt, - a magyar hatóságok által menekültként elismert, továbbá - az Sztv. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat területén tartózkodó hajléktalan személyekre terjed ki. 2.. (1) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalhoz lehet benyújtani. (2) A kérelmekhez csatolni kell az ellátások érdemi elbírálásához szükséges adatokra vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat. (3) A polgármesteri hivatal a kérelmez által benyújtott kérelmet, illetve a közölt igazolások, adatok valódiságát megvizsgálja, szükség esetén környezettanulmányt végezhet. A kérelmeket az egyes szociális ellátásokra vonatkozó feltételek megvizsgálása után döntésre elkészíti, a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri. (4) A kérelmez jövedelmének számításánál irányadó idszak a havonta rendszeresen mérhet jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg. (5) E rendelet alkalmazásában jövedelemnek, illetve vagyonnak az Sztv. 4. (1) a) és b) pontjában meghatározott jövedelem, illetve vagyon minsül.

2 II. fejezet Pénzbeli ellátások 3.. Gyrtelek Község Önkormányzata szociális rászorultságtól függen a jogosult részére a) idskoruak járadékát, b) felsoktatási hallgatók támogatását, c) rendszeres szociális segélyt, d) lakásfenntartási támogatást, e) ápolási dijat, f) átmeneti segélyt és g) temetési segélyt állapít meg. Idskorúak járadéka 4.. (1) Az idskorúak járadéka az Sztv. 32/B-32/E. -ai alapján kerül megállapításra, a kérelemhez csatolni kell a rendelet l. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot. (2) Az idskorúak járadékára való jogosultság megállapítását a képvisel-testület a polgármesterre ruházza át. Rendszeres szociális segély 5.. (1) A rendszeres szociális segély az Sztv. 37/A-37/G. -ai alapján kerül megállapításra, a kérelemhez csatolni kell a rendelet 2.számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a 3. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. (2) Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye megállapításának és folyósításának feltétele, hogy az aktív korú nemfoglalkoztatott együttmködjön az önkormányzattal és a Megyei Munkaügyi Központ Mátészalkai Kirendeltségével: a) az önkormányzatnál: - nyílvántartásba véteti magát, - a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttmködik, - a felajánlott és számára megfelel munkalehetséget elfogadja, az egyeztetés szerinti idpontban a munkát megkezdi, esetleges akadályoztatása esetén a neki fel nem róható akadály tényét hiteles dokumentummal igazolja; b) a Munkaügyi Központ Kirendeltségénél: - köteles a kirendeltség által meghatározott idpontban, de legalább három havonta rendszesen jelentkezni a kirendeltségen, - a felajánlott és számára megfelel munkalehetséget elfogadja, az egyeztetés szerinti idpontban a munkát megkezdi, esetleges akadályoztatása esetén a neki fel nem róható akadály tényét hiteles dokumentummal igazolja.

3 (3) Az önkormányzat és a kirendeltség együttmködésének szabályait külön megállapodás szabályozza. (4) A rendszeres szociális segélykérelmek elbirálását a képvisel-testület a polgármesterre ruházza át. Lakásfenntartási támogatás 6.. (1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a családnak vagy személynek, aki a (2) bekezdésben meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik és lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik, feltéve, ha: a) a lakásfenntartás (3) bekezdésben meghatározott havi költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 35%-át, b) a lakás futési költségének havi összege eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át, és az egy fre jutó havi jövedelem egyszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, többszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át. (2) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehet lakásnagyság fels határa hagyományos családi ház esetén 90 m2 hasznos alapterület. Három, vagy többgyermekes családok, egyedül él nyugdíjasok, gyermeküket egyedül nevelk esetén, illetve más különös méltánylást érdeml esetben a fentebb meghatározott mértékektl hagyományos családi háznál 20 m2-rel el lehet térni. (3) A lakásfenntartási kiadások körében költségként kell figyelembe venni: - a lakbért vagy albérleti díjat, - a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztrészletét, - a ftés díját, illetve költségeit, - a csatornahasználati díjat, - nem ftési célú villanyáramfogyasztást 100 kwh/hó-ig, - nem ftési célú gázfogyasztásnál legfeljebb havonta egy 23 kg-os pb-palack árát, - vízfogyasztásként legfeljebb 10 m3/hó-ig. (4) A támogatás havi összege 1200 Ft-tól 2000 Ft-ig terjedhet, és évente egy alkalommal állapítható meg. (5) A kérelemhez mellékelni kell a ftési idszak legalább 3 hónapjának a (3) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási kiadásairól szóló számlákat, iratokat, vagy azokat egyéb, hitelt érdeml módon kell bizonyítani. (6) A lakásfenntartási támogatás a 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 1 évre, b) pontjában meghatározott esetben 6 hónapra állapítható meg. (7) A lakásfenntartási támogatást annak a hónapnak az 1. napjától kell megállapítani, amelyben a kérelmet benyújtották. A kérelemet a 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyujtani.

4 (8) A lakásfenntartási kérelmek elbírálását a képvisel-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. Ápolási díj 7.. (1) Az ápolási díj összege az Sztv. 41. (1) bekezdésében szabályozott esetben a nyugdíjminimum 100%-a. (2) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának gondozását végz személy részére az önkormányzat ápolási díjat állapit meg, ha - a gondozottal közös háztartásban élk egy fre es jövedelme nem haladja meg a nyudíjminimum mindenkori összegének 150 %-át, - a gondozó és a gondozott nem kötött eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerzdést. Ezen bekezdése alapján megállapított ápolási díj összege a nyugdíjminimum 80%-a. (3) Az ápolási díj megszüntetésére az Sztv. 42. (2) bekezdése az irányadó. (4) Az ápolási díj megállapítására irányuló kérelmek elbirálását a képvisel-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. Átmeneti segély 8. (1) Átmeneti segélyben részesíthet a létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd személyek közül különösen az, aki: a) elemi kár (ár-, belvíz, tz) miatt anyagi segítségre szorul, b) legalább egy hét orvosi kezelés, baleset, egyéb ok miatt anyagi segítségre szorul, c) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása stb.), és anyagi helyzetének átmeneti javítása más módon nem biztosítható. (2) Elemi kár esetén nyújtott központi támogatás felhasználása során figyelembe kell venni a központi szervek által meghatározott szempontokat. (3) A 8. (1) a) pontjában meghatározott esetben nem nyújtható támogatás - nem lakás céljára szolgáló építmény helyreállításához, - ha a kérelmeznek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöz családtagjainak a károsodott ingatlanon túlmenoen lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya van. - ha a biztosítók a károk megtérítésére kötelesek. (4) A 8. (1) a) pontjában meghatározott ok miatt nyújtott támogatás adható pénzben és természetben egyaránt. A pénzbeli támogatás lehet: - vissza nem térítend támogatás, - albérleti költségekhez való hozzájárulás, - kamatmentes kölcsön. A pénzbeli támogatás rendeltetésszer felhasználását számlával kell igazolni. A természetbeni támogatás lehet a károsodott lakás helyreállításához, építéséhez szükséges építanyagok és az építéshez kapcsolódó szolgáltatások természetben történo biztosítása.

5 (5) A támogatás rendeltetésétl eltér célra való felhasználása esetén az önkormányzat az igénybevevt a pénzbeli támogatás visszafizetésére, természetben nyújtott támogatás esetén pedig a dolog visszaszolgáltatására, vagy a dolog, illetve a szolgáltatás értékének megfelel pénzösszeg visszafizetésére kötelezi. Amennyiben a visszafizetés nem vezet eredményre, úgy az ingatlanra a tartozás ellenértékéig jelzálogjogot kell bejegyeztetni. A kérelmek elbírálása, a kár felmérése az építésügyi hatóság szakvéleménye alapján történhet. (6) A 8. (1) b), c) pontjaiban meghatározott okból alkalmanként adható segély összege nem lehet kevesebb 2.000,-Ft-nál, és a 6.000,-Ft-ot nem haladhatja meg. A kérelmet a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatányon kell benyújtani. (7) Az átmeneti segélykérelmek elbirálását a képvisel-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. 9. (1) Pénzbeni támogatásban részesíthet Felsoktatási hallgatók támogatása a) az a felsoktatási intézményben folyó nappali tagozatos hallgató, b) az a felsoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat kezd személy, akinek a családjában az egy fre es jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át. (2) Az elbírálás során elnyt élvez az a pályázó, aki - árva vagy félárva, - családjában lév eltartottak száma három, vagy annál több, - gyermeket nevel, - egyedül neveli gyermekét, - valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családjában folyamatos ellátást igényl beteg, vagy rokkant hozzátartozó van, - eltartója (szülje) munkanélküli, vagy nyugdíjban részesül, - nem részesül kollégiumi ellátásban. (3) A támogatás folyósításának idtartama: a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti pályázó esetén 10 hónap, azaz két egymást követ tanulmányi félév, b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követ tanulmányi félév. (4) A támogatási kérelmet a polgármesteri hivatal által rendelkezésre bocsátott pályázati rlapon kell benyújtani. (5) A támogatás összege 1.000, ,-Ft/hó. (6) A támogatott szociális rászorultságát évente egyszer felül kell vizsgálni. (7) A támogatás lebonyolítására, elszámolására a Bursa Hungarica Felsoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerzdési Feltételeit kell alkalmazni.

6 Temetési segély 10.. (1) A temetési segély az Sztv a alapján kerül megállapításra, összege ,-Ft-ig terjedhet. A kérelemhez csatolni kell a 2.számú melléklet szrinti jövedelemnyilatkozatot. (2) A temetési segélyre való jogosultság megállapítását a képvisel-testület a polgármesterre ruházza át. III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 11.. Átmeneti segély és lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható az Sztv. 47. (2) bekezdésében meghatározott módokon. Köztemetés 12.. Az Sztv (1) bekezdésében foglalt feltételek esetén a köztemetést hivatalból kell elrendelni. (2) Köztemetés esetén mindenkor vizsgálni kell a temetés költségének megtéríthetségét, és az arra vonatkozó intézkedést az Sztv (2)-(4) bekezdései szerint foganatosítani kell. (3) A köztemetés megállapításáról, illetve folyósításának módjáról a polgármester dönt. Közgyógyellátás 13.. (1) Az önkormányzat az Sztv. szerint közgyógyellátásra nem jogosult alábbi szermélyek részére méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg: a) akinek a családjában az egy fre jutó jövedelem a rendszeres gyógyszerkiadások levonása után a nyugdíjminimum 150%-át, egyedülél esetén 200%-át nem éri el, b) akinek egyszeri gyógyászati segédeszköz igényének értéke meghaladja a nyugdijminimum 100%-át. Egy háztartásban él jogosultak esetén a rendszeres jövedelembl minden jogosult gyógyszerköltségét le kell vonni. (2) A kérelemhez csatolni kell a 2.számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a gyógyszerköltségrl a gyógyszertári igazolást. (3) A közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból való megállapítását a képviseltestület a polgármesterre ruházza át. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

7 14.. (1) Az Sztv ában szabályozottak szerint a polgármester egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság érvényesítése érdekében hatósági bizonyítványt állít ki. (2) A kérelemhez csatolni kell a 2.számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a 3.számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 15.. (1) A képvisel-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül alapellátásként biztosítja az Sztv ában foglaltaknak megfelelen: a) az étkeztetést, b) a házi segítségnyújtást. (2) A képvisel-testület a szakosított ellátási formák közül az idsek klubját tartja fenn. (3) A képvisel-testület az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott ellátásokat a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önkormányzati intézmény (a továbbiakban: intézmény) keretében biztosítja. (4) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetjéhez kell benyújtani, aki dönt a kérelemrl. (5) Az étkeztetés keretében azoknak a napi legalább egyszeri meleg étkeztetésérl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaiknak nem képesek biztosítani. (6) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekrl, akik otthonukban önmaguk ellátására nem képesek, róluk nem gondoskodnak és nappali ellátást nyújtó intézmény igénybevételére nincs lehetségük. (7) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja az évenként meghatározott étkezési nyersanyagnorma 100%-a. (8) Ha az étkeztetéssel együtt házi segitségnyújtás is biztosítva van (ebédkihordás, stb.), az intézményi térítési díj a nyersanyagnorma 120%-a. (9) A (7) bekezdés szerinti étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg az ellátást igénybe vev rendszeres havi jövedelmének 25%-át, a (8) bekezdés szerinti ellátás esetében pedig a jövedelem 30%-át. (10) Az idsek kalubbja igénybevétele esetén az intézményi térítési díj a nyersanyagnorma 100%-a, a személyi téritési díj azonban nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 30%-át.

8 (11) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos, e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (12) A kérelmek tárgyában az intézményvezet dönt a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendeletben foglaltak alapján. V. fejezet Záró rendelkezések 16.. (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezésit a folyamatban lév ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000. (III.17.) KT.r. számú rendelet, valamint az azt módosító 8/2000. (VII.4.) KT.r. számú és 17/2000. (XII.8.) KT.r. számú rendelet. (3) A rendelet kihirdetésérol a helyben szokásos módon, a jegyz gondoskodik.

9 1.számú melléklet a 9/2003. (IX.18.) KT.r. számú rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT az idskorúak járadékának megállapításához A) Személyi adatok 1. Az ellátást igényl neve (leánykori név is): Anyja neve: Születési helye, ideje: Az ellátást igényl bejelentett lakóhelyének címe: Az ellátást igényl tartózkodási helyének címe: Ha az ellátást igényl nem cselekvképes, a törvényes képvisel neve: A törvényes képvisel bejelentett lakóhelyének címe: Az igényl egyedülálló igen nem 9. Az igényl házastársával él együtt: igen nem 10. Az igényl élettársával él együtt: igen nem 11. A házas-/élettárs neve:... szül. ideje:... szül. helye:... anyja neve:... bejelentett lakásának címe:... tartózkodási helye: Az igényl jövedelmének forrása: Az igényl átlagos havi jövedelmének összege:... Ft (a kérelem benyújtását megelz három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelz tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga) 14. Az igényl házas-/élettársa jövedelmének forrása: Az igényl házas-/élettársa átlagos havi jövedelmének összege:... Ft (a kérelem benyújtását megelz három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelz tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga)

10 16. Egy fre jutó átlagos havi jövedelem összege:...ft/f (a 13. és 15. pontban feltüntetett jövedelem átlaga) Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:... év... hó... nap... aláírás 2.számú melléklet a 9/2003. (IX.18. KT.r. számú rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT

11 A) Személyi adatok 1. Az ellátást igényl neve: (Leánykori név:) 2. Az ellátást igényl bejelentett lakóhelyének címe: Az ellátást igényl tartózkodási helyének címe: Ha az ellátást igényl nem cselekvképes, a törvényes képvisel neve: A törvényes képvisel bejelentett lakóhelyének címe: Az igénylvel egy háztartásban él közeli hozzátartozók száma:... f. A 6. pontban szerepl közeli hozzátartozók neve: a)... b)... c)... d)... e)... f)... g) B) Jövedelmi adatok Forintban A jövedelmek típusai Kérelmez jeve- Közeli hozzátartozók jövedelme Öszszesen

12 Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébl, vagyoni érték jog átruházásából származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszer ellátások A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összeg kifizetések stb.) Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy elleg összege Egészségbiztosítási és delme a) b) c) d) e) f) g)

13 nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege A család havi nettó 1 jövedelme összesen [9-3. ( )] Egy fre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó. Büntetjogi felelsségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fvárosi, a megyei APEH útján ellenrizheti. Dátum: az ellátást igényl, cselekvképes hozzátartozók vagy törvényes képviseljének aláírása aláírása KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szerepl lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelszül. 3. Az egy háztartásban él közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelz három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelz évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezés rovatában szerepl összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekrl a típusának megfelel igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerzdés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy fre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmez mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igényl vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvképes, helyette a törvényes képviselje jogosult az aláírásra.

14 3.számú melléklet a /2000. KT.r. számú rendelethez VAGYONNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. Az ellátást igényl neve:... (Leánykori név is) 2. Anyja neve: Születési helye, ideje: Az ellátást igényl azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: Ha az ellátást igényl nem cselekvképes, a törvényes képvisel neve:... B) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 2. Üdültulajdon és üdültelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, mhely, üzlet, mterem, rendel, garázs stb.):... címe:... város/község

15 ... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjárm: a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjárm, autóbusz, gépi meghajtású termel- és munkaeszköz:... típus... rendszám a szerzés ideje:... (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni) Becsült forgalmi érték:**... Ft 2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg 3. Készpénz összege:... Ft 4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerzdés alapján fennálló pénzkövetelés:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szerepl adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történ felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmez vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelel pontját a vagyontárgyak számával egyezen kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a járm, illetve termel- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

16 4.számú melléklet a 9/2003. (IX. 18.) KT.r. számú rendelethez KÉRELEM Lakásfenntartási támogatás megállapításához 1. Az ellátást igényl neve:... leánykori neve:... születési helye, ideje:... anyja neve:... bejelentett lakóhelye:... tartózkodási helye: A kérelmezvel egy háztartásban élk:

17 Neve Születési helye, ideje Anyja neve 3. Hagyományos családi háznál a lakás alapterülete:... m2 Többszintes épületben lév lakás esetén a szobák száma:... szoba 4. A lakáshasználat jogcíme: tulajdonos/fbérl/albérl. 5. Lakásfenntartási kiadások: - lakbér, albérleti díj:... Ft/hó - lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztrészlete:... Ft/hó - ftés díja:... Ft/hó(a ftési mód: villany/gáz/szén/fa/olaj) - víz- és csatornahasználati díj:... Ft/hó - szemétszállítási díj:... Ft/hó - nem ftési célú villanyáram-fogyasztás:... Ft/hó 6. A gáztzhelyet, gázboylert - vezetékes gázról - pb-palackról üzemeltetem. 7. A lakás hasznosításából jövedelemmel - nem rendelkezem - rendelkezem:... Ft/hó. Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai Kérelmez jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébl, vagyoni érték jog átruházásából származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás,

18 egyéb nyugdíjszer ellátások Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (gyes, gyet, családi pótlék, gyermektartásdíj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.) Önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, jövedelempótló támogatás, idskorúak járadéka stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb, pl.: ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisösszeg kifizetések stb. Személyi jövedelemadó vagy elleg összege Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege A család havi nettó jövedelme összesen Dátum: kérelmez aláírása

19 5.számú melléklet a /2000.KT.r. számú rendlethez KÉRELEM átmeneti segély megállapításához 1. Az ellátást igénylo neve:... leánykori neve:... születési helye, ideje:... anyja neve:... bejelentett lakóhelye:... tartózkodási helye: Ha az ellátást igénylo nem cselekvoképes, a törvényes képviselo neve:... születési helye, ideje:... anyja neve:... bejelentett lakóhelye: A kérelmezovel egy háztartásban élok: Neve Születési helye, ideje Anyja neve 4. Az igénylo, valamint a 3. pontban szereplo közeli hozzátartozók tulajdonában lévo személygépkocsi típusa, évjárata, becsült forgalmi értéke: Az átmeneti segély iránti kérelem indoklása:

20 Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai Kérelmez jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébol, vagyoni értéku jog átruházásából származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszeru ellátások Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (gyes, gyet, családi pótlék, gyermektartásdíj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.) Önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, jövedelempótló támogatás, idoskorúak járadéka stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb, pl.: ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisösszegu kifizetések stb.

21 Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy eloleg összege Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege A család havi nettó jövedelme összesen Dátum: kérelmezo aláírása

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Vámosszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések Ercsi Város Képviselőtestületének 7/2002. (V.28.) Kt. sz. RENDELETE A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Ercsi Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések, a rendelet célja

Általános rendelkezések, a rendelet célja Dorog Város Önkormányzatának 3/2008. (II.29.) rendelete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 20/2008.(IX.26.) sz., a 27/2008.(XII.19.)

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérl

Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérl Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérl Balatonkenese Város Önkormányzat a gyermekek védelmérl és a gyámügyi

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XI.20.) rendeletével módosított 2/2013. (II. 1.) rendelete (egységes szerkezetben) A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 5/2010. (II. 16.) sz. Önkormányzati Rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérol (módosítva az 5/2011. (III. 18.) sz. Önk. Rendelettel) Kakucs Község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1..

I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1.. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 13/1995. (VII. 31.) számú Ök. rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Rácalmás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(VII.13.) önkormányzati rendelete a helyi gyermekvédelemről

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(VII.13.) önkormányzati rendelete a helyi gyermekvédelemről Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(VII.13.) önkormányzati rendelete a helyi gyermekvédelemről Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Véménd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. I. Cím A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hogy az egyének és családok megélhetési gondjainak könnyítése és a

I. FEJEZET. I. Cím A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hogy az egyének és családok megélhetési gondjainak könnyítése és a LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K -TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 26.) SZÁMÚ RENDELETE a szociális ellátásokról 4;E8 8F C3 472E3,9 F5; 80 -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek

Részletesebben

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtására I. A rendelet célja, hatálya

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtására I. A rendelet célja, hatálya VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(II. 12.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtására Vizsoly

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2009.(II.13) Kt. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben