I. fejezet. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 9/2003. (IX. 18.) KT.r. számú RENDELETE a szociális természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazás alapján Gyrtelek Községi Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egyének és családok szociális biztonságának megteremtése és megrzése céljából az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) E rendelet meghatározza a pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, a jogosultság, illetve a megállapítás feltételeit. (2) E rendelet hatálya figyelemmel az Sztv-ben foglaltakra - a Gyrteleken él magyar állampolgárokra, - állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkez bevándorolt, - a magyar hatóságok által menekültként elismert, továbbá - az Sztv. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat területén tartózkodó hajléktalan személyekre terjed ki. 2.. (1) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalhoz lehet benyújtani. (2) A kérelmekhez csatolni kell az ellátások érdemi elbírálásához szükséges adatokra vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat. (3) A polgármesteri hivatal a kérelmez által benyújtott kérelmet, illetve a közölt igazolások, adatok valódiságát megvizsgálja, szükség esetén környezettanulmányt végezhet. A kérelmeket az egyes szociális ellátásokra vonatkozó feltételek megvizsgálása után döntésre elkészíti, a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri. (4) A kérelmez jövedelmének számításánál irányadó idszak a havonta rendszeresen mérhet jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg. (5) E rendelet alkalmazásában jövedelemnek, illetve vagyonnak az Sztv. 4. (1) a) és b) pontjában meghatározott jövedelem, illetve vagyon minsül.

2 II. fejezet Pénzbeli ellátások 3.. Gyrtelek Község Önkormányzata szociális rászorultságtól függen a jogosult részére a) idskoruak járadékát, b) felsoktatási hallgatók támogatását, c) rendszeres szociális segélyt, d) lakásfenntartási támogatást, e) ápolási dijat, f) átmeneti segélyt és g) temetési segélyt állapít meg. Idskorúak járadéka 4.. (1) Az idskorúak járadéka az Sztv. 32/B-32/E. -ai alapján kerül megállapításra, a kérelemhez csatolni kell a rendelet l. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot. (2) Az idskorúak járadékára való jogosultság megállapítását a képvisel-testület a polgármesterre ruházza át. Rendszeres szociális segély 5.. (1) A rendszeres szociális segély az Sztv. 37/A-37/G. -ai alapján kerül megállapításra, a kérelemhez csatolni kell a rendelet 2.számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a 3. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. (2) Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye megállapításának és folyósításának feltétele, hogy az aktív korú nemfoglalkoztatott együttmködjön az önkormányzattal és a Megyei Munkaügyi Központ Mátészalkai Kirendeltségével: a) az önkormányzatnál: - nyílvántartásba véteti magát, - a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttmködik, - a felajánlott és számára megfelel munkalehetséget elfogadja, az egyeztetés szerinti idpontban a munkát megkezdi, esetleges akadályoztatása esetén a neki fel nem róható akadály tényét hiteles dokumentummal igazolja; b) a Munkaügyi Központ Kirendeltségénél: - köteles a kirendeltség által meghatározott idpontban, de legalább három havonta rendszesen jelentkezni a kirendeltségen, - a felajánlott és számára megfelel munkalehetséget elfogadja, az egyeztetés szerinti idpontban a munkát megkezdi, esetleges akadályoztatása esetén a neki fel nem róható akadály tényét hiteles dokumentummal igazolja.

3 (3) Az önkormányzat és a kirendeltség együttmködésének szabályait külön megállapodás szabályozza. (4) A rendszeres szociális segélykérelmek elbirálását a képvisel-testület a polgármesterre ruházza át. Lakásfenntartási támogatás 6.. (1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a családnak vagy személynek, aki a (2) bekezdésben meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik és lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik, feltéve, ha: a) a lakásfenntartás (3) bekezdésben meghatározott havi költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 35%-át, b) a lakás futési költségének havi összege eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át, és az egy fre jutó havi jövedelem egyszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, többszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át. (2) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehet lakásnagyság fels határa hagyományos családi ház esetén 90 m2 hasznos alapterület. Három, vagy többgyermekes családok, egyedül él nyugdíjasok, gyermeküket egyedül nevelk esetén, illetve más különös méltánylást érdeml esetben a fentebb meghatározott mértékektl hagyományos családi háznál 20 m2-rel el lehet térni. (3) A lakásfenntartási kiadások körében költségként kell figyelembe venni: - a lakbért vagy albérleti díjat, - a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztrészletét, - a ftés díját, illetve költségeit, - a csatornahasználati díjat, - nem ftési célú villanyáramfogyasztást 100 kwh/hó-ig, - nem ftési célú gázfogyasztásnál legfeljebb havonta egy 23 kg-os pb-palack árát, - vízfogyasztásként legfeljebb 10 m3/hó-ig. (4) A támogatás havi összege 1200 Ft-tól 2000 Ft-ig terjedhet, és évente egy alkalommal állapítható meg. (5) A kérelemhez mellékelni kell a ftési idszak legalább 3 hónapjának a (3) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási kiadásairól szóló számlákat, iratokat, vagy azokat egyéb, hitelt érdeml módon kell bizonyítani. (6) A lakásfenntartási támogatás a 6. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 1 évre, b) pontjában meghatározott esetben 6 hónapra állapítható meg. (7) A lakásfenntartási támogatást annak a hónapnak az 1. napjától kell megállapítani, amelyben a kérelmet benyújtották. A kérelemet a 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyujtani.

4 (8) A lakásfenntartási kérelmek elbírálását a képvisel-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. Ápolási díj 7.. (1) Az ápolási díj összege az Sztv. 41. (1) bekezdésében szabályozott esetben a nyugdíjminimum 100%-a. (2) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának gondozását végz személy részére az önkormányzat ápolási díjat állapit meg, ha - a gondozottal közös háztartásban élk egy fre es jövedelme nem haladja meg a nyudíjminimum mindenkori összegének 150 %-át, - a gondozó és a gondozott nem kötött eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerzdést. Ezen bekezdése alapján megállapított ápolási díj összege a nyugdíjminimum 80%-a. (3) Az ápolási díj megszüntetésére az Sztv. 42. (2) bekezdése az irányadó. (4) Az ápolási díj megállapítására irányuló kérelmek elbirálását a képvisel-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. Átmeneti segély 8. (1) Átmeneti segélyben részesíthet a létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd személyek közül különösen az, aki: a) elemi kár (ár-, belvíz, tz) miatt anyagi segítségre szorul, b) legalább egy hét orvosi kezelés, baleset, egyéb ok miatt anyagi segítségre szorul, c) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása stb.), és anyagi helyzetének átmeneti javítása más módon nem biztosítható. (2) Elemi kár esetén nyújtott központi támogatás felhasználása során figyelembe kell venni a központi szervek által meghatározott szempontokat. (3) A 8. (1) a) pontjában meghatározott esetben nem nyújtható támogatás - nem lakás céljára szolgáló építmény helyreállításához, - ha a kérelmeznek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöz családtagjainak a károsodott ingatlanon túlmenoen lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya van. - ha a biztosítók a károk megtérítésére kötelesek. (4) A 8. (1) a) pontjában meghatározott ok miatt nyújtott támogatás adható pénzben és természetben egyaránt. A pénzbeli támogatás lehet: - vissza nem térítend támogatás, - albérleti költségekhez való hozzájárulás, - kamatmentes kölcsön. A pénzbeli támogatás rendeltetésszer felhasználását számlával kell igazolni. A természetbeni támogatás lehet a károsodott lakás helyreállításához, építéséhez szükséges építanyagok és az építéshez kapcsolódó szolgáltatások természetben történo biztosítása.

5 (5) A támogatás rendeltetésétl eltér célra való felhasználása esetén az önkormányzat az igénybevevt a pénzbeli támogatás visszafizetésére, természetben nyújtott támogatás esetén pedig a dolog visszaszolgáltatására, vagy a dolog, illetve a szolgáltatás értékének megfelel pénzösszeg visszafizetésére kötelezi. Amennyiben a visszafizetés nem vezet eredményre, úgy az ingatlanra a tartozás ellenértékéig jelzálogjogot kell bejegyeztetni. A kérelmek elbírálása, a kár felmérése az építésügyi hatóság szakvéleménye alapján történhet. (6) A 8. (1) b), c) pontjaiban meghatározott okból alkalmanként adható segély összege nem lehet kevesebb 2.000,-Ft-nál, és a 6.000,-Ft-ot nem haladhatja meg. A kérelmet a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatányon kell benyújtani. (7) Az átmeneti segélykérelmek elbirálását a képvisel-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. 9. (1) Pénzbeni támogatásban részesíthet Felsoktatási hallgatók támogatása a) az a felsoktatási intézményben folyó nappali tagozatos hallgató, b) az a felsoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat kezd személy, akinek a családjában az egy fre es jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át. (2) Az elbírálás során elnyt élvez az a pályázó, aki - árva vagy félárva, - családjában lév eltartottak száma három, vagy annál több, - gyermeket nevel, - egyedül neveli gyermekét, - valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családjában folyamatos ellátást igényl beteg, vagy rokkant hozzátartozó van, - eltartója (szülje) munkanélküli, vagy nyugdíjban részesül, - nem részesül kollégiumi ellátásban. (3) A támogatás folyósításának idtartama: a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti pályázó esetén 10 hónap, azaz két egymást követ tanulmányi félév, b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követ tanulmányi félév. (4) A támogatási kérelmet a polgármesteri hivatal által rendelkezésre bocsátott pályázati rlapon kell benyújtani. (5) A támogatás összege 1.000, ,-Ft/hó. (6) A támogatott szociális rászorultságát évente egyszer felül kell vizsgálni. (7) A támogatás lebonyolítására, elszámolására a Bursa Hungarica Felsoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerzdési Feltételeit kell alkalmazni.

6 Temetési segély 10.. (1) A temetési segély az Sztv a alapján kerül megállapításra, összege ,-Ft-ig terjedhet. A kérelemhez csatolni kell a 2.számú melléklet szrinti jövedelemnyilatkozatot. (2) A temetési segélyre való jogosultság megállapítását a képvisel-testület a polgármesterre ruházza át. III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 11.. Átmeneti segély és lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható az Sztv. 47. (2) bekezdésében meghatározott módokon. Köztemetés 12.. Az Sztv (1) bekezdésében foglalt feltételek esetén a köztemetést hivatalból kell elrendelni. (2) Köztemetés esetén mindenkor vizsgálni kell a temetés költségének megtéríthetségét, és az arra vonatkozó intézkedést az Sztv (2)-(4) bekezdései szerint foganatosítani kell. (3) A köztemetés megállapításáról, illetve folyósításának módjáról a polgármester dönt. Közgyógyellátás 13.. (1) Az önkormányzat az Sztv. szerint közgyógyellátásra nem jogosult alábbi szermélyek részére méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg: a) akinek a családjában az egy fre jutó jövedelem a rendszeres gyógyszerkiadások levonása után a nyugdíjminimum 150%-át, egyedülél esetén 200%-át nem éri el, b) akinek egyszeri gyógyászati segédeszköz igényének értéke meghaladja a nyugdijminimum 100%-át. Egy háztartásban él jogosultak esetén a rendszeres jövedelembl minden jogosult gyógyszerköltségét le kell vonni. (2) A kérelemhez csatolni kell a 2.számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a gyógyszerköltségrl a gyógyszertári igazolást. (3) A közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból való megállapítását a képviseltestület a polgármesterre ruházza át. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

7 14.. (1) Az Sztv ában szabályozottak szerint a polgármester egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság érvényesítése érdekében hatósági bizonyítványt állít ki. (2) A kérelemhez csatolni kell a 2.számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a 3.számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 15.. (1) A képvisel-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül alapellátásként biztosítja az Sztv ában foglaltaknak megfelelen: a) az étkeztetést, b) a házi segítségnyújtást. (2) A képvisel-testület a szakosított ellátási formák közül az idsek klubját tartja fenn. (3) A képvisel-testület az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott ellátásokat a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önkormányzati intézmény (a továbbiakban: intézmény) keretében biztosítja. (4) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetjéhez kell benyújtani, aki dönt a kérelemrl. (5) Az étkeztetés keretében azoknak a napi legalább egyszeri meleg étkeztetésérl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaiknak nem képesek biztosítani. (6) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekrl, akik otthonukban önmaguk ellátására nem képesek, róluk nem gondoskodnak és nappali ellátást nyújtó intézmény igénybevételére nincs lehetségük. (7) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja az évenként meghatározott étkezési nyersanyagnorma 100%-a. (8) Ha az étkeztetéssel együtt házi segitségnyújtás is biztosítva van (ebédkihordás, stb.), az intézményi térítési díj a nyersanyagnorma 120%-a. (9) A (7) bekezdés szerinti étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg az ellátást igénybe vev rendszeres havi jövedelmének 25%-át, a (8) bekezdés szerinti ellátás esetében pedig a jövedelem 30%-át. (10) Az idsek kalubbja igénybevétele esetén az intézményi térítési díj a nyersanyagnorma 100%-a, a személyi téritési díj azonban nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 30%-át.

8 (11) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos, e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (12) A kérelmek tárgyában az intézményvezet dönt a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendeletben foglaltak alapján. V. fejezet Záró rendelkezések 16.. (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezésit a folyamatban lév ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000. (III.17.) KT.r. számú rendelet, valamint az azt módosító 8/2000. (VII.4.) KT.r. számú és 17/2000. (XII.8.) KT.r. számú rendelet. (3) A rendelet kihirdetésérol a helyben szokásos módon, a jegyz gondoskodik.

9 1.számú melléklet a 9/2003. (IX.18.) KT.r. számú rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT az idskorúak járadékának megállapításához A) Személyi adatok 1. Az ellátást igényl neve (leánykori név is): Anyja neve: Születési helye, ideje: Az ellátást igényl bejelentett lakóhelyének címe: Az ellátást igényl tartózkodási helyének címe: Ha az ellátást igényl nem cselekvképes, a törvényes képvisel neve: A törvényes képvisel bejelentett lakóhelyének címe: Az igényl egyedülálló igen nem 9. Az igényl házastársával él együtt: igen nem 10. Az igényl élettársával él együtt: igen nem 11. A házas-/élettárs neve:... szül. ideje:... szül. helye:... anyja neve:... bejelentett lakásának címe:... tartózkodási helye: Az igényl jövedelmének forrása: Az igényl átlagos havi jövedelmének összege:... Ft (a kérelem benyújtását megelz három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelz tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga) 14. Az igényl házas-/élettársa jövedelmének forrása: Az igényl házas-/élettársa átlagos havi jövedelmének összege:... Ft (a kérelem benyújtását megelz három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelz tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga)

10 16. Egy fre jutó átlagos havi jövedelem összege:...ft/f (a 13. és 15. pontban feltüntetett jövedelem átlaga) Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:... év... hó... nap... aláírás 2.számú melléklet a 9/2003. (IX.18. KT.r. számú rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT

11 A) Személyi adatok 1. Az ellátást igényl neve: (Leánykori név:) 2. Az ellátást igényl bejelentett lakóhelyének címe: Az ellátást igényl tartózkodási helyének címe: Ha az ellátást igényl nem cselekvképes, a törvényes képvisel neve: A törvényes képvisel bejelentett lakóhelyének címe: Az igénylvel egy háztartásban él közeli hozzátartozók száma:... f. A 6. pontban szerepl közeli hozzátartozók neve: a)... b)... c)... d)... e)... f)... g) B) Jövedelmi adatok Forintban A jövedelmek típusai Kérelmez jeve- Közeli hozzátartozók jövedelme Öszszesen

12 Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébl, vagyoni érték jog átruházásából származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszer ellátások A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összeg kifizetések stb.) Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy elleg összege Egészségbiztosítási és delme a) b) c) d) e) f) g)

13 nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege A család havi nettó 1 jövedelme összesen [9-3. ( )] Egy fre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó. Büntetjogi felelsségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fvárosi, a megyei APEH útján ellenrizheti. Dátum: az ellátást igényl, cselekvképes hozzátartozók vagy törvényes képviseljének aláírása aláírása KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szerepl lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelszül. 3. Az egy háztartásban él közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelz három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelz évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezés rovatában szerepl összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekrl a típusának megfelel igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerzdés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy fre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmez mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igényl vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvképes, helyette a törvényes képviselje jogosult az aláírásra.

14 3.számú melléklet a /2000. KT.r. számú rendelethez VAGYONNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. Az ellátást igényl neve:... (Leánykori név is) 2. Anyja neve: Születési helye, ideje: Az ellátást igényl azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: Ha az ellátást igényl nem cselekvképes, a törvényes képvisel neve:... B) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 2. Üdültulajdon és üdültelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, mhely, üzlet, mterem, rendel, garázs stb.):... címe:... város/község

15 ... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjárm: a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjárm, autóbusz, gépi meghajtású termel- és munkaeszköz:... típus... rendszám a szerzés ideje:... (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni) Becsült forgalmi érték:**... Ft 2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg 3. Készpénz összege:... Ft 4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerzdés alapján fennálló pénzkövetelés:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szerepl adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történ felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmez vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelel pontját a vagyontárgyak számával egyezen kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a járm, illetve termel- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

16 4.számú melléklet a 9/2003. (IX. 18.) KT.r. számú rendelethez KÉRELEM Lakásfenntartási támogatás megállapításához 1. Az ellátást igényl neve:... leánykori neve:... születési helye, ideje:... anyja neve:... bejelentett lakóhelye:... tartózkodási helye: A kérelmezvel egy háztartásban élk:

17 Neve Születési helye, ideje Anyja neve 3. Hagyományos családi háznál a lakás alapterülete:... m2 Többszintes épületben lév lakás esetén a szobák száma:... szoba 4. A lakáshasználat jogcíme: tulajdonos/fbérl/albérl. 5. Lakásfenntartási kiadások: - lakbér, albérleti díj:... Ft/hó - lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztrészlete:... Ft/hó - ftés díja:... Ft/hó(a ftési mód: villany/gáz/szén/fa/olaj) - víz- és csatornahasználati díj:... Ft/hó - szemétszállítási díj:... Ft/hó - nem ftési célú villanyáram-fogyasztás:... Ft/hó 6. A gáztzhelyet, gázboylert - vezetékes gázról - pb-palackról üzemeltetem. 7. A lakás hasznosításából jövedelemmel - nem rendelkezem - rendelkezem:... Ft/hó. Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai Kérelmez jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébl, vagyoni érték jog átruházásából származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás,

18 egyéb nyugdíjszer ellátások Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (gyes, gyet, családi pótlék, gyermektartásdíj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.) Önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, jövedelempótló támogatás, idskorúak járadéka stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb, pl.: ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisösszeg kifizetések stb. Személyi jövedelemadó vagy elleg összege Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege A család havi nettó jövedelme összesen Dátum: kérelmez aláírása

19 5.számú melléklet a /2000.KT.r. számú rendlethez KÉRELEM átmeneti segély megállapításához 1. Az ellátást igénylo neve:... leánykori neve:... születési helye, ideje:... anyja neve:... bejelentett lakóhelye:... tartózkodási helye: Ha az ellátást igénylo nem cselekvoképes, a törvényes képviselo neve:... születési helye, ideje:... anyja neve:... bejelentett lakóhelye: A kérelmezovel egy háztartásban élok: Neve Születési helye, ideje Anyja neve 4. Az igénylo, valamint a 3. pontban szereplo közeli hozzátartozók tulajdonában lévo személygépkocsi típusa, évjárata, becsült forgalmi értéke: Az átmeneti segély iránti kérelem indoklása:

20 Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai Kérelmez jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébol, vagyoni értéku jog átruházásából származó jövedelem Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszeru ellátások Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (gyes, gyet, családi pótlék, gyermektartásdíj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.) Önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, jövedelempótló támogatás, idoskorúak járadéka stb.) Föld bérbeadásából származó jövedelem Egyéb, pl.: ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kisösszegu kifizetések stb.

21 Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy eloleg összege Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege A család havi nettó jövedelme összesen Dátum: kérelmezo aláírása

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani.

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. Kérelmező neve:.. Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Bejelentett

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK

A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK 1.) A PÁLYÁZÓ LAKÓHELYE SZERINTI LAKÁSBAN ÉLETVITELSZER EN EGYÜTTLAKÓ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZ SZEMÉLYEK.

Részletesebben

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve:

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve: Sáránd Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4272 Sáránd, Nagy u. 44. K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve:

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:...

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:... KÉRELEM Felsőfokú tanulmányokat támogató segély iránt Benyújtás határideje: február 28. szeptember 30. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme:......... Felsőoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja:

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2007.

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:.

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:. Jövedelem nyilatkozat 1. Az ellátást igénylő neve:. Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Telefonszám:... Az igénylővel egy háztartásban élő közeli

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI SEGÉLY Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16 (1) bek.,

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Kenderes Város Önkormányzat Polgármestere 5331 Kenderes, Szent István út 56. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre egészségügyi

Részletesebben

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb):

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb): 1 BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJ PÁLYÁZAT MELLÉKLETEI: 1. a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Név,

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására A kérelem

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11 (52) 517-750 LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Név: Születési név: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcím: Telefonszám: TAJ száma: Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Tájékoztató: 1. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a.) Kérelem (formanyomtatványon) b.) Kitöltött jövedelemnyilatkozatot (formanyomtatványon) - A jövedelemnyilatkozatban

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

TANULMÁNYI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem benyújtásának határideje: október 30. TANULMÁNYI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 1.) A kérelmező családi és utóneve:...

Részletesebben

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben