Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2009.(VI.25.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2009.(VI.25.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról"

Átírás

1 Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009.(VI.25.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26.-ában, 32. (1) és (3) bekezdésében, 37/A. (1) bekezdésében, 37/D. (5) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 43/A. (1) bekezdésében, 43/B. (1) és (2) bekezdésében, 45. (1)-(4) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (1) bekezdésében, 50. (2) és (3) bekezdésében, 86. (1) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) és (2) bekezdésében, valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. Tv. 6. (1) bekezdésben kapott felhatalmazások alapján az alábbi rendeletet alkotja: I FEJEZET A RENDELET HATÁLYA A rendelet hatálya kiterjed Vitnyéd község területén élő a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b) az Sztv. 3. (1) b), c), d), (2), (3) bekezdésében meghatározott személyekre, c) az Sztv. 6. -ban meghatározott hajléktalan személyekre. 1. II. FEJEZET PÉNZBENI ELLÁTÁSOK Aktív korúak ellátása és rendszeres szociális segély (Sztv /F. -hoz) 2. Az aktív korúak ellátása a Sztv /F. -a alapján történik. Együttműködési programok típusai (Sztv. 37/D. (3) bekezdéshez) 3. (1) A családsegítô szolgálat által (Beledi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás keretén belül) szervezett programok az életmód és életvezetés megváltoztatásának elôsegítésére, a beilleszkedési zavarok leküzdésére, a mentális problémák megoldására irányuló egyéni és csoportos foglalkozások, tanácsadások megszervezésére irányulnak. Az erre irányuló együttmûködést akkor kell az ellátásban részesülô számára elôírni, ha körülményei alapján feltételezhetô, hogy a kialakult helyzet életmódjára, életvezetési szokásaira, mentális magatartására vezethetô vissza 1

2 (2) A munkaügyi központ által az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján a szervezett programok tartalmát, követelményrendszerét a munkaügyi központ területileg illetékes kirendeltsége határozza meg. Együttműködés eljárási rendje (Sztv. 37/D. -hoz) 4. (1) A kérelmezőt - kérelme elbírálását megelőzően - tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettségről, annak tartalmáról, formáiról, és írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy kérelme kedvező elbírálása esetén az együttműködési kötelezettségnek eleget tesz. Amennyiben az együttműködést nem vállalja, részére a rendszeres szociális segély nem állapítható meg. (2) Amennyiben a segélyt megállapító határozat a 3. szerinti együttműködési kötelezettséget ír elő, az ellátásban részesülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül (jogerőre emelkedés) köteles a családsegítő szolgálattal, illetőleg a munkaügyi központtal együttműködési megállapodást kötni. Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell a következőket: a) a programról szóló értesítés módját; b) a részvételben történő akadályoztatás esetén a távolmaradás kimentésének módját és határidejét; c) a részvétel elmulasztásának jogkövetkezményeit. (3) A családsegítő szolgálat illetőleg a munkaügyi központ a programban való részvételről, illetőleg annak elmulasztásáról tájékoztatja az önkormányzat képviselő-testületét és a jegyzőt. Együttműködési kötelezettség megszegésének következményei (Sztv. 37/D. -hoz) 5. Az aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segély iránti kérelmét el kell utasítani, illetôleg a segély folyósítását meg kell szüntetni, ha a 3. szerinti együttmûködési kötelezettséget nem vállalja vagy együttmûködési kötelezettségét nem teljesíti és annak elmulasztását 8 napon belül nem menti ki. Normatív lakásfenntartási támogatás (Tv hoz) 6. A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása a Tv a alapján történik, a rendelet 3. számú mellékletének benyújtásával. 2

3 Helyi lakásfenntartási támogatás (Tv. 38. (9) bekezdéséhez) 7. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a személy, illetve család, akire nézve az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: a) a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, b) a lakásfenntartás havi költségei elérik a háztartás havi összjövedelmének 30%-át. (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerint lakásfenntartás havi költségeinél az alábbi kifizetések vehetők számításba: a) lakbér, albérleti díj b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete c) fűtés díja, tüzelőanyag költsége d) csatornahasználati díj e) szemétszállítás költségei f) villanyáram, víz-, gázfogyasztás költségei. (3) A lakásfenntartás indokolt költségeit, a támogatást igénylő nevére kiállított a kérelem benyújtását megelőző 6 havi számlával, átutalási postautalvánnyal, a lakáscélú pénzintézeti kölcsönt pénzintézeti igazolással, a lakbér, az albérleti díj havi összegét bérleti szerződéssel kell alátámasztani. (4) Albérleti díjként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50%-a vehető figyelembe. (5) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető, községben elismert minimális lakásnagyság mértéke - a lakás minőségére, komfortfokozatára tekintet nélkül - a) egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 70 m 2, b) többszemélyes háztartás esetén 70 m 2 és együttlakó személyenként további m 2, legfeljebb 140 m 2. (6) Ugyanazon lakásra vonatkozó több jogosult esetén a támogatást a lakás tulajdonosa, bérlője vagy tényleges használója részére kell megállapítani. (7) Közös háztartásban élő több tulajdonos, bérlő vagy tényleges használó esetén egyszerre csak egy személy részesülhet lakásfenntartási támogatásban. (8) A lakásfenntartási támogatást legfeljebb 1 évre lehet megállapítani. (9) A lakásfenntartási támogatás mértékét a rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján kell meghatározni úgy, hogy az havi Ft-nál kevesebb nem lehet. (10) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán legalább két alkalommal március 31-ig és november 30-ig nyújtható be a rendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon. (11) Nem nyújtható támogatás valamely tevékenység, foglalkoztatás gyakorlásából adódó többletköltség ellentételezésére. 3

4 Méltányossági ápolási díj (Sztv. 43/B. -hoz) 8. (1) Az Sztv. 43/B. (1) bekezdése szerinti méltányossági ápolási díj megállapítása az Sztv ainak figyelembe vételével történik, annak az ápoló személynek, aki Vitnyéd község közigazgatási területén él. (2) Nem állapítható meg méltányossági ápolási díj, ha az ápoló családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át meghaladja. Átmeneti segély (Sztv hoz) 9. (1) Írásbeli kérelemre, vagy hivatalból átmeneti segélyben részesíthető az a személy: - akinek megélhetése tartósan vagy időszakosan veszélyeztetve van, - aki önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, - vagy alkalmanként jelentkező többletkiadása miatt anyagi segítségre szorul - és családjában az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- át nem haladja meg. (2) Az átmeneti segély formája az eseti segély. Az eseti segély adható pénzben vagy a bizottság döntése alapján a család életvitelétől függően természetbeni ellátás formájában is (étkezési utalvány, közüzemi díj kifizetése). (3) Az átmeneti segély összegét rászorultsághoz igazodóan Ft-ban lehet megállapítani. (4) Egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család legfeljebb 3 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben. (5) Átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjeszthet elő, aki helyzetéről tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból történő megindításáról intézkedhet. (6) A Polgármesteri Hivatal a segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek keretében: a./ becsatolja az igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat és egyéb, jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, b./ szükség esetén környezettanulmányt készít az igénylőnél. 4

5 (7) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a hivatal korábban már bármely ügyben vizsgálta, más szociális ellátásban részesül, amelynek révén az igénylő anyagi körülményei az eljáró szerv előtt ismertek és nem feltételezhető lényeges változás, valamint ha a rossz szociális helyzete a hivatal dolgozói, vagy a bizottság tagjai előtt ismert. (8) Amennyiben az igénylő vagy a családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomó részt vállalkozásból, vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a polgármesteri hivatal megkéri az illetékes megyei APEH igazolását jövedelemalapjuk vonatkozásában. (9) A megállapított átmeneti segélyt a jogosultaknak, a határozat jogerőre emelkedését követően a Polgármesteri Hivatal postán küldi meg. (10) Az átmeneti segély megállapítása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre, de rendkívüli helyzetben (elemi csapás, súlyos betegség ) Ft összeg erejéig a Polgármester is megállapíthat átmeneti segélyt, amelyről a legközelebbi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek, illetve a bizottságnak. Rendkívüli átmenetei segély családonként évente egy alkalommal adható. Temetési segély (Sztv hoz) 10. (1) Temetési segélyre jogosult az eltemettető, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát. (2) A támogatás feltétele, hogy az elhunyt és az eltemettető is Vitnyéd község közigazgatási területén élt illetve él. (3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költség 10%-a, melyet a polgármesteri hivatal fizet ki. A helyben szokásos legolcsóbb temetés mértékét minden évben a polgármester határozza meg a Temetkezési Vállalat közlése alapján. Szülési támogatás (Sztv hoz) 11. (1) Szülési támogatásban részesíthető az a szülő, akinek gyermeke született, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-szeresét. (2) A szülési támogatás összege gyermekenként Ft. (3) Szülési támogatást a gyermek születését követő 15 napon belül lehet igényelni az egy főre jutó jövedelem igazolásával. 5

6 Önkormányzati babakötvény (2005. évi CLXXIV. Tv. 6. (1) bekezdéshez) 12. (1) Az önkormányzat a szülő által, a gyermeke részére nyitott Start számlára egyszeri Ft-ot fizet annak a vitnyédi lakóhellyel rendelkező gyermeknek. Akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 20-szorosát. (2) Az önkormányzati babakötvény támogatást a Start számla nyitásától számított 15 napon belül lehet igényelni az egy főre jutó jövedelem igazolásával, valamint a Start számla nyitás bank általi igazolásával. III. FEJEZET TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Köztemetés (Sztv hoz) 13. A köztemetés elrendelése a Sztv a alapján történik. Méltányossági közgyógyellátás (Sztv. 50. (3) bekezdéshez) 14. Méltányosságból közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek a) a családjában az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át nem haladja meg, és b.) havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %át. IV. FEJEZET A PÉNZBELI ÉS A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 15. (1) A pénzbeli és a természetbeni ellátások tekintetében a képviselő-testület, a polgármester és az Egészségü és Szociális Bizottság jár el. (2) A képviselő-testület dönt: a helyi lakásfenntartási támogatásról (7. ) és a méltányossági ápolási díjról (8. ). (3) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt az átmeneti segélyről (9. ) 6

7 (4) A polgármester dönt: a normatív lakásfenntartási támogatásról (6. ), a rendkívüli átmeneti segélyről (9. (10) bek.), temetési segélyről (10. ), szülési támogatásról (11. ), az önkormányzati babakötvényről (12. ), és a köztemetésről (13. ) 16. (1) A ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban (9371 Vitnyéd, Fő utca 7.) lehet előterjeszteni. (2) A kérelemhez a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kor. rendelet által említett ellátások tekintetében az ott felsorolt mellékleteket kell csatolni, egyéb esetekben (átmeneti segély, temetési segély, szülési segéy és babakötvény) pedig e rendelet 2. számú mellékletét. (3) A jövedelem számításakor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a megelőző 3 hónap átlagát, egyéb jövedelmek esetében a megelőző 12 hónap átlagát kell figyelembe venni. (4) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi- és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Errôl a kérelmező írásban köteles nyilatkozni. (5) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható. (6) Sürgős szükség esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás, bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. (7) A kérelmező kezéhez fizetendő támogatások kifizetése az ügyfél kérése szerint történhet: házipénztárból vagy lakossági folyószámlára való átutalással. V. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁSOK 17. A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások körében az önkormányzat a Beledi Egyesített Szociális Központon keresztül a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) családsegítő szolgáltatást, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, e) támogató szolgálatot biztosít. 7

8 Étkeztetés (Sztv hoz) 18. (1) Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: a.) egészségi állapotra tekintet nélkül a 65 év felettieket, b.) korhatárra tekintet nélkül azokat, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek, c.) azokat, akik munkaképességüket legalább 50%-ban elveszítették, d.) azokat, akiknek egészségi állapota miatti rászorultságát háziorvos vagy szakorvos igazolja. (3) Egészségi állapotra és korhatárra tekintet nélkül biztosítani kell az étkeztetést azok számára is, akik átmenetileg -maximum 3 hónapig- krízishelyzetbe kerülnek. A krízisállapot megítélése az Egyesített Szociális Központ vezetőjének feladata. (4) Az étkeztetés az ebéd elvitelének lehetővé tételével, a házi segítségnyújtás igénybevételével a lakáshoz történő szállítással, továbbá házi segítségnyújtásban nem részesülők részére külön rendeletben meghatározott kiszállítási díjért történik. (5) Házi segítségnyújtás (Sztv hoz) 19. A házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat Beledi Egyesített Szociális Központon keresztül látja el. Családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat (Sztv. 64. és 65. és 65/C. -hoz) 20. (1) A családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodásához. (2) A családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében az önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. (3) A családsegítő szolgáltatás az egyén és család számára térítésmentes. 8

9 (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással és támogató szolgálattal kapcsolatos feladatokat az önkormányzat Beledi Egyesített Szociális Központon keresztül látja el. Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások hatásköri és eljárási szabályai (Sztv hoz) 21. (1) A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás iránti kérelmet Vitnyéd Község Polgármesteri Hivatalán keresztül az Egyesített Szociális Központ (Beled, Vörösmarty u. 1.) felé lehet előterjeszteni. (2) A családsegítés iránti kérelmet a Vitnyéd Község Polgármesteri Hivatalán keresztül az Egyesített Szociális Központ (Beled, Vörösmarty u. 1.) felé lehet előterjeszteni. A kérelemről a szolgálat intézményvezetője dönt. (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat iránti kérelmet Vitnyéd Község Polgármesteri Hivatalán keresztül az Egyesített Szociális Központ (Beled, Vörösmarty u. 1.) felé lehet előterjeszteni. A kérelemről a szolgálat intézményvezetője dönt. (4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. (5) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről az intézményvezető és az ellátott megállapodást köt. A megállapodásban ki kell térni: a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára, b) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára, c) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl.: betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira, d) az ellátás megkezdésének időpontjára, e) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre. (6) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha a) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább egy hétig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki, b) az ellátott a részére megállapított személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, c) az ellátott magatartásával az ellátást akadályozza, vagy lehetetlenné teszi. VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés 22. (1) E rendelet július 1. napján lép hatályba. 9

10 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007.(VI.01.) ÖKT rendelet, és az azt módosító 12/2007.(X.31.) ÖKT és a 4/2008.(V.06.) ÖKT rendeletek. Vitnyéd, június 16. Tóth Kálmán polgármester Pásztor Katalin jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Vitnyéd, június 25. Pásztor Katalin jegyző 10

11 1. számú melléklet a../2009.(..) ÖKT. rendelethez A lakásfenntartási támogatás mértéke Egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum %-ában Lakásfenntartási támogatás mértéke a nyugdíjminimum %-ában 150% - 200% 15% 100% - 150% 20% 100%-ig 25% 11

12 2. számú melléklet a../2009.(.) ÖKT. rendelethez KÉRELEM Alulírott,.. Vitnyéd, szám alatti lakos kérem, hogy részemre: * o Átmeneti segélyt o Rendkívüli átmeneti segélyt o Temetési segély o Szülési segély o Babakötvény állapítson meg az önkormányzat. ( * a megfelelő rész kérjük bejelölni) Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A kérelmező neve (leánykori név is)... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelyének címe: A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a kedvezményt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei Név Születési hely, idő Anyja neve 12

13 A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9- ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):... Ft/hó. Vitnyéd, a kérelmező aláírása 13

14 3. számú melléklet a./2009.( ) ÖKT rendelethez. KÉRELEM Lakásfenntartási normatív / helyi támogatás igényléséhez Kérelmező adatai: Név: leánykori név: Lakcím: Vitnyéd, Anyja neve: Születési helye: születési ideje: Telefon: Munkahelye: jövedelme: Ft/hó Számlaszáma: A fenti lakcímen lévő lakásban a kérelmező alábbi jogcímen lakik: a) tulajdonos b) tulajdonos hozzátartozója c) bérlő d) albérlő e) társbérlő Kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok száma: fő Név szerint: Neve: Születési Munkahelye Havi jöveideje delme Ft A kérelmező családjában a havi nettó jövedelem: Ft A kérelmező családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem: Ft A lakás szobáinak száma: (két félszoba egy lakószobának számít) A lakás nagysága: m 2 A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő adóköteles gépjármű: típusa: forgalmi rendszáma: kora: 14

15 - 2 - Lakásfenntartási költségek: csak a kérelmező nevére kiállított számlával igazolt költség fogadható el!) Lakbér, albérleti díj: Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete: Ft/hó Ft/hó Egyedi fűtésű lakásoknál fűtési költség: (az éves fűtési költség egy hónapra eső összege) Fűtési mód: - szén: Ft/hó - fa: Ft/hó - gáz: Ft/hó - villany: Ft/hó - tüzelőolaj: Ft/hó Víz díj: Csatornahasználati díj: Szemétszállítási díj: Villanyszámla: Gázfogyasztás /palackos/: Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Költségek összesen: Ft/hó Az összköltség a család egy hónapi jövedelmének arányában: % A évi CXL. tv 29. (9) bek.-re hivatkozva kérek / nem kérek tájékoztatást az eljárás megindításáról. NYILATKOZAT A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Egyúttal kijelentem, hogy én és közös háztartásban élő családtagjaim a lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezünk. Vitnyéd, kérelmező aláírása 15

16 - 3 - TÁJÉKOZTATÓ A lakásfenntartási támogatás feltételeit az egyes szociális ellátásokról szóló helyi 9/2009.(VI.25.) ÖKT rendelet a tartalmazza. 1.) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg ,- Ft), feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. 2.) Helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek adható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (jelenleg ,- Ft), és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének legalább 30%-a. A kérelemről Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 3.) Lakásfenntartási kiadások körében figyelembe vehető költségek: -a villanyszámla legfeljebb 100 KW havonta -a gázfogyasztás legfeljebb 50 m 3 lehet -vízfogyasztás személyenként 5 m 3 -lakbér, albérleti díj vagy lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részlete -szemétszállítási díj havi összege -csatorna használati díj havi összege -egyéb fűtés (szén, fa, gáz, villanyáram stb.) költség díjának 1/6-a A feladott csekkhez kérjük a hozzá tartozó részszámlát is! 4.) A lakásfenntartási költségek számításánál irányadó időszak: a kérelem benyújtását megelőző félév. 5.) A lakásfenntartás költségeit igazolni kell: - lakbér és albérleti díjat a tárgyévre vonatkozó lakásbérleti szerződéssel, - lakáscélú pénzintézeti kölcsönt a fennálló pénzintézet igazolásával, - közüzemi szolgáltatási díjat havi számlával, - egyedi fűtésű lakások fűtési költségeit a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élőcsaládtagjai nevére kiállított áfás számlával, 6) A lakásban közös háztartásban élők, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazolni kell. (a családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj is jövedelemnek számít.) 7) A lakás nagyságát (m2-ét) hitelt érdemlő módon igazoló iratot (adásvételi szerződés, tulajdoni lap, lakásbiztosítás stb.) mellékelni kell. 16

17 - 4 - VAGYONNYILATKOZAT Alulírott a lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmemhez kapcsolódóan, az alábbi személyi és vagyonnyilatkozatot teszem: I. Személyi adataim: Név: Leánykori név: Születési hely: születési idő: Édesanyám neve: Lakáscímem: II. Vagyoni adataim: Az általam életvitelszerűen lakott fenti lakcím alatt lévő lakáson kívül, az alábbi ingatlan-tulajdonom van: 1./ Lakástulajdon címe: helyrajzi száma: tulajdoni hányada: becsült értéke: Ft. 2./ Üdülőtulajdon címe: helyrajzi száma: tulajdoni hányada: becsült értéke: Ft. 3./ Egyéb, nem lakás céljára szolgáló ingatlan: (telek, garázs, üzlet, műhely stb.) megnevezése: címe: helyrajzi száma: tulajdoni hányada: becsült értéke: Ft. 4./ Termőföld tulajdon: helye: település határában helyrajzi száma: területe: m 2 aranykorona értéke: Ft. tulajdoni hányada: becsült értéke: Ft. 17

18 - 5-5./ Gépjármű tulajdon: a./ személygépkocsi típusa: hengerűrtartalma: m 3 rendszáma: gyártási éve: becsült értéke: Ft. b./ egyéb gépjármű (autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazd. gép stb.) megnevezése: típusa: rendszáma: gyártási éve: becsült értéke: 6./ Pénzbeni tulajdon: a./ takarékbetétben elhelyezve: b./ pénzintézeti folyószámlán: c./ készpénzben: összesen: Ft. Ft. Ft. Ft. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához és kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy valótlan vagy hiányos adatközlés a kérelem kedvező elbírálását nem teszi lehetővé. Vitnyéd, a nyilatkozó aláírása Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. Becsült forgalmi értékként a jármű, ill. termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. Megjegyzés: Ha a vagyonnyilatkozatba foglalt adatok alapján a család összvagyona a nyugdíjminimum hetvenszeresét meghaladja, a kérelmező nem minősül szociálisan rászorultnak, így az Önkormányzat általi lakásfenntartási támogatás kedvező elbírálására nincsen lehetőség. 18

I. A RENDELET HATÁLYA II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

I. A RENDELET HATÁLYA II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK Babót Község Önkormányzata Képviselô-testületének 3 /2007. (II. 26.) rendelete A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselô-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések Ercsi Város Képviselőtestületének 7/2002. (V.28.) Kt. sz. RENDELETE A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Ercsi Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007. (VI.29.) rendelete A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Vámosszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(III.25.) KT, a 9/2009.(V.15.) KT, a 16/2009.(VII.10.) KT, a 22/2009.(X.05.) Kt, és a 25/2009.(X.05.) KT rendeletével és a 3/2010.(III.16.) Kt, a

Részletesebben

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Véménd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. ( III.29. ) r e n d e l e t e Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

1. A rendelet célja, alapelvei

1. A rendelet célja, alapelvei Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.24) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól Bakonyszentkirály Községi

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32.

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Vasszécseny Község Önkormányzata

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. ( VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (II.27.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (II.27.) önkormányzati. r e n d e l e t e Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben