J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága február 17-én tartott nyilvános ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. február 17-én tartott nyilvános ülésérıl."

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága február 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Andó Tamás külsı bizottsági tag Bíró Csaba István külsı bizottsági tag Labos Tibor külsı bizottsági tag Petróczy Zoltán külsı bizottsági tag Dr. László Jenı jogász Dr. Tıgye Ildikó Szociálpolitikai Osztály vezetıje Dr. Komán Ágnes Személyzeti Csoport vezetıje Víg Gábor birtokvédelmi ügyintézı Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens Csiaki Tamás Városfejlesztési Osztály vezetıje Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetı-helyettese Márton László vagyonkezelı Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 9 fı bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását azzal, hogy az 5. pont lekerül napirendrıl, valamint Miklós Attila a Bejelentések között szóban tesz javaslatot. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Zárt ülés: 1. Gyógyszertámogatás iránti kérelem 2. Békéscsaba Tőzvédelméért kitüntetés évi adományozása Nyilványos ülés: 1. Gyermekélelmezési Intézmény magasabb vezetıje közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történı megszüntetése, továbbá pályázat kiírása az intézmény magasabb vezetıi munkakörének betöltésére 2. A személyes szociális gondoskodást végzı civil szervezetek évi szakmai és pénzügyi beszámolója 3. Pályázat benyújtása rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására 4. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (2. forduló) 5. Együttmőködési megállapodás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata között 6. Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok évi mőködésérıl 7. Közös földgázbeszerzés gázévre 8. Beszámoló a évi karácsony vásárról 9. Településrendezési eszközök módosítása

2 2 10. Vállalkozási szerzıdés parkgondozási, játszótér karbantartási és egyéb növénygondozási munkák ellátására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı kiválasztása 11. Földterület tulajdonba adása a 47-es út kiszélesítéséhez 12. Az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. felügyelıbizottságának ügyrendje és a évre vonatkozó munkaterve 13. A Békéscsaba Városfejlesztési Kft. felügyelıbizottságának ügyrendje és a évre vonatkozó munkaterv 14. Az 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. szám alatti, a Kórház Belgyógyászati Osztályának épülete tetején lévı terület bérbeadása 15. A évi költségvetési rendelet megalkotása 16. Miklós Attila szóbeli bejelentése Városfejlesztési Bizottsága zárt ülés keretében 2 napirendi pontot tárgyal, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. 1. napirendi pont Tárgy: Gyermekélelmezési Intézmény magasabb vezetıje közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történı megszüntetése, továbbá pályázat kiírása az intézmény magasabb vezetıi munkakörének betöltésére Strifler Attila bizottsági tag: Véleményem szerint a Gyermekélelmezési Intézmény magasabb vezetıi munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírás túl általános feltételeket tartalmaz. Javaslom, hogy az Elıny -t tartalmazó részt emeljük a Feltételek közé. Városfejlesztési Bizottsága a javaslatot 3 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom az elıterjesztés határozati javaslatának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 21/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében, valamint 103. (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva március 1. napjával Pesti István (szül.: Vésztı, október 24, lakcíme: 5600 Békéscsaba, Kisszik u. 8. III/10.) intézményvezetınek a Gyermekélelmezési Intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a

3 II. III. 3 továbbiakban: Kjt.) 30. (1) bekezdés d) pontja alapján március 1. nappal kezdıdı felmentési idıvel október 31. napján felmentéssel megszünteti. A Kjt. 33. (1) bekezdése és a (2) bekezdés f) pontja alapján a felmentési idı 8 hónap. A Kjt. 33. (3) bekezdése alapján a munkáltató az intézményvezetıt július 1. napjától mentesíti munkavégzési kötelezettsége alól, amely idıtartamra a Kjt. 37/A. (2) bekezdése alapján a munkavállaló részére átlagkereset jár. Végkielégítés a Kjt. 37. (2) bekezdése alapján nem illeti meg. A Közgyőlés köszönetét fejezi ki Pesti Istvánnak az intézményvezetıi munkája során kifejtett tevékenységéért. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal a Gyermekélelmezési Intézmény magasabb vezetıi munkakörének ellátására. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, a fenntartó (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata) internetes oldalán, az önkormányzat székhelyén helyben szokásos módon (Csabai Mérleg címő városi lapban) történı megjelentetésérıl. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: február: a pályázat közzététele április 29.: a pályázat elbírálása 2. napirendi pont Tárgy: A személyes szociális gondoskodást végzı civil szervezetek évi szakmai és pénzügyi beszámolója Az Egyensúly AE Egyesület, a MI-ÉRTÜNK Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, valamint a Béthel Alapítvány képviselıi szóban is tájékoztatták a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Megköszönjük a civil szervezetek egész évben végzett munkáját és javaslom az elıterjesztés határozati javaslatának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 22/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - a Béthel Alapítvány (5600 Békéscsaba, dr. Becsey O. u. 2.), - az Egyensúly AE Egyesület (5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62.), - a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Oltalom Idısek Otthona (5600 Békéscsaba, Tábor u. 2.), - a Mentálhigiénés Egyesület (5600 Békéscsaba, Békési út 40.), - a MI-ÉRTÜNK Egyesület (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.),

4 4 - a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete (5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27.), - az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány (5600 Békéscsaba, Kereki sikátor 11.) civil szervezetek szociális szolgáltatás és ellátás nyújtásáról szóló évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. Felelıs: Dr. Ferenczi Attila, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke Határidı: február napirendi pont Tárgy: Pályázat benyújtása rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom az elıterjesztés határozati javaslatának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által meghirdetett rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására 737 fı foglalkoztatására nyújt be pályázatot, az önkormányzati feladatot ellátó intézmények és a civil szervezetek részérıl érkezı igények és a feladatok elvégzésének szükségessége szerinti ütemezésben. A közgyőlés a 737 fı közfoglalkoztatásához szükséges ,- Ft önrészt Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében biztosítja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a rövid idıtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok és dokumentumok aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: március napirendi pont Tárgy A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (2. forduló) Víg Gábor szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról: A rendelettervezetben az elsı fordulóhoz képest annyi a változás, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára pontosításra került, hogy csak a békéscsabai lakóhellyel rendelkezı diákok kapják meg a kedvezményt. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 5 24/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását támogatja. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: február 25. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, a 18. (2) bekezdésében, a 21. -ában, 29. -ában, a 131. (1) bekezdésében, valamint a 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el. I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseivel összhangban a helyi sajátosságokat figyelembe véve megállapítsa azt a feltételrendszert és azokat az eljárási szabályokat, amelyekkel Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnıttek társadalmi beilleszkedésérıl. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire; b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik; c) az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó gyermekeire. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott személyeken túl kiterjed azon gyermekekre és szüleikre, akik az ellátás igénylésének idıpontjában Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodnak, és az intézkedés elmaradása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 3. A rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlója, egyéb eljárási rendelkezések 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterére átruházza. 4. Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmet Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) lehet elıterjeszteni. 4. Értelmezı rendelkezések 5. E rendelet alkalmazásában: 1. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége; 2. családi pótlék: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 5. -ának a) pontja szerinti nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás; 3. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa; 4. egyéni vállalkozó: a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplı magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minısül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki aa) az ingatlan-bérbeadási, ab) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérıl szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységébıl származó bevételére az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemre, vagy az önálló tevékenységbıl származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében; b) a közjegyzı a közjegyzıkrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzıi iroda tagjaként folytatja); c) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);

6 6 d) az egyéni szabadalmi ügyvivı a szabadalmi ügyvivıkrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében; e) az ügyvéd az ügyvédekrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja); f) a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkezı magánszemély e tevékenysége tekintetében; 5. fiatal felnıtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be; 6. fogyatékos gyermek, fiatal felnıtt: a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a külön jogszabályban meghatározott magasabb összegő családi pótlékra jogosító fogyatékosságban szenvedı gyermek, fiatal felnıtt; a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye tekintetében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a (1) bekezdésének 29. a) pontjában foglaltaknak megfelelı gyermek, fiatal felnıtt; 7. gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény 12. -a szerinti kiskorú, továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a nappali oktatás munkarendje szerint középfokú tanulmányokat folytató és 23. életévét még be nem töltött fiatal felnıtt; 8. jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl származó megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, b) az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. c) Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel. Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. d) Nem minısül jövedelemnek da) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, da) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, db) az anyasági támogatás, dc) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, dd) a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, de) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, df) annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak, illetıleg az egyszerősített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történı munkavégzésnek a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, dg) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, dh) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 9. keresıtevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelezı legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint mezıgazdasági ıstermelıi igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minısül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 10. környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szerinti helyszíni szemle; 11. vagyon: hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá vagyoni értékő jog. 12. vagyoni értékhatár: az a vagyon, amelynek: a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő; 13. várandós anya válsághelyzete: olyan családi, környezeti, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését. II. fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket gondozó család részére, amely család létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Rendkívüli élethelyzet: a) a gyermek betegsége, b) ha közüzemi díjhátralék miatt a szolgáltatást a szolgáltató meg kívánja szüntetni, c) a család átmeneti otthonban történı elhelyezése, d) várandós anya válsághelyzete, e) a szülık keresıtevékenységének megszőnése, f) a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, h) egyéb, az a)-g) pontban nem meghatározott olyan, a család létfenntartását bizonyíthatóan veszélyeztetı élethelyzet, amely a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapíthatósága szempontjából különös méltánylást igényel. 7. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át nem haladja meg.

7 7 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg akkor is, ha a súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelı szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át nem haladja meg. 8. Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyoni értékhatár külön-külön vagy együttesen meghaladja az e rendeletben meghatározott értéket. 9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal vehetı igénybe, összege nem lehet több alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-ánál, különösen indokolt esetben 100 %-ánál. 6. Iskolakezdési támogatás 10. Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek azok az alapfokú vagy középfokú oktatásban részt vevı gyermekek, akiknek a családja az iskolakezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni. 11. (1) Iskolakezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl iskolakezdési támogatás állapítható meg akkor is, ha a súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelı szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át nem haladja meg. (3) Az iskolakezdési támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyermek békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. 12. Nem állapítható meg iskolakezdési támogatás, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyoni értékhatár különkülön vagy együttesen meghaladja az e rendeletben meghatározott értéket. 13. Az iskolakezdési támogatás egy naptári évben egy alkalommal vehetı igénybe, összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 40 %-a. 7. Felsıfokú tanulmányokat támogató segély 14. Felsıfokú tanulmányokat támogató segélyben részesülhetnek azok a fiatal felnıttek, akik a képzésre vonatkozó keretidın belül, teljes idejő nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és az ezzel kapcsolatos költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni. 15. (1) Felsıfokú tanulmányokat támogató segély akkor állapítható meg, ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, egyedülálló kérelmezı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át nem haladja meg. (2) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezı békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. 16. Nem állapítható meg felsıfokú tanulmányokat támogató segély, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyon értéke külön-külön vagy együttesen meghaladja az e rendeletben meghatározott értéket. 17. (1) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-a. (2) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély a felsıfokú tanulmányok folytatása során egy alkalommal, az elsı év elsı félévére állapítható meg a kérelem benyújtásának napjától az adott tanulmányi félév utolsó napjáig. III. fejezet 8. Pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 18. (1) A 7. -ban, a 11. (1)-(2) bekezdésében és a 15. (1) bekezdésében meghatározott összeg számításánál a család tagjaként kell figyelembe venni a) a házastársat, az élettársat, b) a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermeket, fiatal felnıttet, c) a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermeket, fiatal felnıttet d) a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermeket, fiatal felnıttet, e) korhatárra való tekintet nélkül a fogyatékos gyermeket, fiatal felnıttet, f) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülıt, illetve a szülı házastársát vagy élettársát, g) Az a)-f) pontokba nem tartozó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény alapján a szülı vagy házastársa által eltartott rokont. (2) A támogatást kérıvel közös háztartásban élı gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki a) átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, b) 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül. (3) A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthetı a támogatást kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni. (4) A 8. -ban, a 12. -ban és a 16. -ban meghatározott vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott személyek vagyonára is. 19. (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell, a) a megfelelı jövedelemre vonatkozó igazolásokkal együtt, aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése esetén az 1. melléklet szerinti kérelem adatlapot, ab) iskolakezdési támogatás igénylése esetén a 2. melléklet szerinti kérelem adatlapot, ac) felsıfokú tanulmányokat támogató segély igénylése esetén az 3. melléklet szerinti kérelem adatlapot; b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést vagy a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdésében meghatározott jegyzıkönyvet; c) egyedülálló kérelmezı esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot; d) fogyatékos gyermek, fiatal felnıtt esetén a fogyatékos gyermek, fiatal felnıtt egészségi állapotára vonatkozó igazolást; e) a 18. (1) bekezdés c)-d) pontjában szabályozott esetben az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. (2) a) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelemhez a 6. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, csatolni kell a közüzemi díjhátralékra vonatkozó szolgáltatói felhívást. b) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló hallgatói jogviszonyról.

8 8 (3) Amennyiben a kérelmezı tartósan álláskeresı, a kérelemhez csatolni kell az állami foglalkoztatási szervvel történı együttmőködés igazolását. 20. A 19. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolás különösen: a) a családi pótlék folyósítását igazoló hatósági bizonyítvány, b) a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerıs bírói ítélet, ennek hiányában a szülık nyilatkozata a gyermektartásdíjra vonatkozóan, c) keresıtevékenységet folytató kérelmezı vagy a 18. (1) bekezdésében meghatározott keresıtevékenységet folytató személy esetében jövedelemigazolás, d) egyéni vállalkozó kérelmezı esetén az adóhatóság által kiadott igazolás. 21. (1) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve egyéni vállalkozó kérelmezı vagy a 18. (1) bekezdésében meghatározott személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt idıszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (2) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétıl eltelt idıtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idıtartama alapján kell kiszámítani. (3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszőnt, c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. (4) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetı megszőntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszőnt, az ıstermelıi igazolványt visszaadták vagy visszavonták. 22. A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok valódiságát az eljáró hatóság környezettanulmány készítésével vizsgálhatja. 23. (1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott támogatások megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetésérıl az eljáró hatóság határozatban rendelkezik. A határozatban fel kell hívni a kérelmezıt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintı lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. (2) Azt a kérelmezıt, aki elmulasztja az (1) bekezdésben elıírt kötelezettségét, a jogtalanul felvett támogatás visszatérítésére kell kötelezni. (3) Az a kérelmezı, aki a jogosulatlanul felvett támogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségét nem teljesíti, a visszafizetési kötelezettség fennállásáig nem részesülhet az e rendeletben szabályozott szociális ellátások egyikében sem. 24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az iskolakezdési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen: a) a védelembe vett gyermek esetében a védelembe vétel idıtartamára; b) ha a gyermek napközbeni ellátásáért fizetendı térítési díj megfizetése az arra köteles személy által nem biztosított. 25. (1) Az iskolakezdési támogatás igénylésére irányuló kérelmet az adott év augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig lehet elıterjeszteni. (2) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély a hallgatói jogviszony létesítésének napjától nyújtható be. IV. fejezet 9. Gyermekek napközbeni ellátása 26. (1) A gyermekek napközbeni ellátásához rendelhetı intézményi térítési díjjal kapcsolatos rendelkezés valamennyi, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézménnyel (bölcsıde, óvoda, általános iskola, középiskola, szakiskola, diákotthon, kollégium) jogviszonyban álló gyermekre és tanulóra kiterjed. (2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjait az 5. melléklet 1. számú táblázata tartalmazza. (3) Az intézményi térítési díj békéscsabai lakóhellyel rendelkezık esetében a vonatkozó jogszabályban meghatározott alanyi jogon járó kedvezményeken túlmenıen az 5. melléklet 2. számú táblázatában foglalt jövedelmi viszonyok figyelembe vételével, az eset összes körülményeire tekintettel kérelemre csökkenthetı, illetve elengedhetı. (4) Az intézményi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket bölcsıdék, óvodák esetén beíratáskor, gyermekek napközbeni ellátását biztosító más intézményekben minden év szeptember 1-je és szeptember 15-e között az intézmény vezetıjénél lehet benyújtani. A kérelmek elbírálására a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézmény vezetıje jogosult. V. fejezet Záró rendelkezések 27. (1) E rendelet március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI. 8.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2001. (II. 22.), 21/2001. (IX. 20.), 2/2002. (I. 31.), 2/2003. (I. 30.), 19/2003. (V. 22.), 31/2003. (XII. 11.), 33/2004. (XII. 16.), 19/2005. (VII. 14.), 10/2006. (III. 23.), 28/2006. (IX. 14.), 47/2006. (XII. 18.), 33/2007. (X. 24.), 38/2007. (XII. 17.), 11/2008. (III. 31.), 57/2008. (XII. 22.), 24/2009. (VI. 29.), 52/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 1. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. (...) rendeletéhez Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához A) Személy adatok 1. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kérı neve (születési név is):... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelye:...

9 9 d) Tartózkodási helye: A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendkívüli támogatást kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendkívüli támogatást kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai: - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei* Név Születési hely, idı Anyja neve *A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai A kérelmezı jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı egyéb rokon jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9 ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZİ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki):... Ft/hó. C) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. II. Egyéb vagyontárgyak

10 10 5. Gépjármő a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. b) tehergépjármő, autóbusz,:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. III. Összes vagyontárgy 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Kérelmezıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. *** Becsült forgalmi értékként a jármő, illetve termelı- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. D) Indokolás Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: igénylı aláírása 2. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. (...) rendeletéhez Kérelem iskolakezdési támogatás megállapításához A) Személy adatok 1. Az iskolakezdési támogatás megállapítását kérı neve (születési név is):... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelye:... d) Tartózkodási helye: A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában az iskolakezdési támogatást kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában az iskolakezdési támogatást kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai: - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei* Név Születési hely, idı Anyja neve *A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai A kérelmezı jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı egyéb rokon jövedelme Összesen

11 11 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9 ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZİ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki):... Ft/hó. C) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. II. Egyéb vagyontárgyak 5. Gépjármő a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. b) tehergépjármő, autóbusz,:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. III. Összes vagyontárgy 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Kérelmezıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. *** Becsült forgalmi értékként a jármő, illetve termelı- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. D) Indokolás Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: igénylı aláírása 3. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) rendeletéhez Kérelem felsıfokú tanulmányokat támogató segély megállapításához A) Személy adatok

12 1. A felsıfokú tanulmányokat támogató segély megállapítását kérı neve (születési név is):... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelye:... d) Tartózkodási helye: A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a felsıfokú tanulmányokat támogató segélyt kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a felsıfokú tanulmányokat támogató segélyt kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai: - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei* Név Születési hely, idı Anyja neve *A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai A kérelmezı jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı egyéb rokon jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9 ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZİ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki):... Ft/hó. C) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2,

13 13 tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. 4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. II. Egyéb vagyontárgyak 5. Gépjármő a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. b) tehergépjármő, autóbusz,:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. III. Összes vagyontárgy 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**... Ft. Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Kérelmezıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. *** Becsült forgalmi értékként a jármő, illetve termelı- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. D) Indokolás Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: igénylı aláírása 4. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) rendeletéhez A helyettes szülı részére megállapított helyettes szülıi díj, nevelési díj, készenléti díj és ellátmány mértéke, az ellátás igénybevételéért fizetendı térítési díj 1. A helyettes-szülıi díj mértéke a mindenkori éves költségvetési törvény által megállapított legalacsonyabb összeg 120 %-a. 2. A nevelési díj összege 2.2 A nevelési díj összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-a. 2.3 A nevelési díj az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-a, ha a nevelt gyermek a meghatározott szervek alapján készített szakvélemény szerint súlyos beilleszkedési, magatartási, vagy tanulási zavarban szenved, tartósan beteg, illetve fogyatékos. 2.4 A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a, ha a nevelt gyermek 3 évnél fiatalabb, illetve 14 évnél idısebb. 3. A készenléti díj összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-a. 4. Az ellátmány összege gyermekenként a nevelési díj 25 %-a. 5. A helyettes szülıi ellátás igénybevételéért fizetendı személyi térítési díjak Egy fıre jutó jövedelem Személyi térítési díj Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft alatt térítésmentes Ft 50 Ft Ft Ft 70 Ft Ft Ft 90 Ft Ft Ft 110 Ft Ft felett 120 Ft Ft 5.1 Az intézményi térítési díj mértéke Ft/nap/fı, valamint Ft/hó/fı. 5. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. (...) rendeletéhez 1. A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai és a szociális intézményben étkezık étkezési térítési díjai

14 14 Intézmény neve Térítési díj Ft/nap Ebbıl ebéd Ft/nap Bölcsıde Bentlakásos óvoda Napközis rendszerő óvoda Bentlakásos általános iskola Napközis rendszerő általános iskola Középiskolai kollégium Gyermekek átmeneti otthona Szociális intézményben étkezık A térítési díj kérelem alapján az alábbiak szerint csökkenthetı Kategóri A család egy fıre jutó havi nettó jövedelme A csökkentés mértéke a 1. Legfeljebb egyenlı az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével 50 % 2. Az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegénél legfeljebb Ft-tal több 25 % 6. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) rendeletéhez 1. A családok átmeneti otthonában igénybe vett ellátásért fizetendı személyi térítési díjak Egy fıre jutó Személyi térítési díj jövedelem Felnıtt Gyermek Ft/hó Ft/na Ft/na Ft/hó Ft/hó p p Ft alatt térítésmentes térítésmentes Ft 100 Ft Ft 120 Ft Ft 140 Ft Ft 160 Ft Ft felett 200 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2. Az intézményi térítési díj mértéke Ft/nap/fı, valamint Ft/hó/fı. 5. napirendi pont Tárgy: Együttmőködési megállapodás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata között Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés megtárgyalását levette napirendrıl. 6. napirendi pont

15 15 Tárgy: Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok évi mőködésérıl Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 25/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése áttekintette az elıterjesztés mellékletét képezı, a kisebbségi önkormányzatok (cigány, lengyel, román, szlovák) évi mőködésérıl szóló tartalmi és pénzügyi tájékoztatót, és tudomásul veszi a benne foglaltakat. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: február napirendi pont Tárgy: Közös földgázbeszerzés gázévre Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 26/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Békés Megyei Önkormányzat koordinálása mellett lefolytatandó közös földgázbeszerzésre irányuló szindikátushoz. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képezı, a földgáz közös beszerzésére vonatkozó szindikátusi szerzıdés tervezetét, amelyet az Önkormányzatok energiabeszerzési feladataik összehangolása céljából - a Békés Megyei Önkormányzat, mint gesztor koordinálása mellett kötnek. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a szindikátusi szerzıdést aláírja és a közös földgázbeszerzés ügyében eljárjon. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a közös földgázbeszerzéssel kapcsolatosan felmerülı ,- Ft fedezetéül forrásként a évi költségvetésről szóló rendeletben a mőködési jellegő energia céltartalék elıirányzatot jelöli meg. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: június 30.

16 napirendi pont Tárgy: Vállalkozási szerzıdés parkgondozási, játszótér karbantartási és egyéb növénygondozási munkák ellátására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı kiválasztása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 27/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Parkgondozási, játszótér karbantartási és egyéb növénygondozási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 88. (1) bekezdés e) és f) pontjai alapján az alábbi ajánlattevık ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja: Klemm Ferenc (5600 Békéscsaba, Mátyás király 67.) Kendra és Társai Kft. (5600 Békéscsaba, Szabó D. u. 37.) 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Parkgondozási, játszótér karbantartási és egyéb növénygondozási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbi ajánlattevı ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja: Golden Dagobert Kft. (1118 Budapest, Szüret utca 3. sz. 1. em. 6.) 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Parkgondozási, játszótér karbantartási és egyéb növénygondozási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részét a Kbt. 92. c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mert egyik ajánlattevı sem vagy az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı sem tett - az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelı ajánlatot. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Parkgondozási, játszótér karbantartási és egyéb növénygondozási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részének nyertes ajánlattevıjének az alábbi céget hirdeti ki: Ajánlattevı neve: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. Ajánlattevı székhelye: 5630 Békés, Petıfi S. u évre vállalt nettó ajánlati ár: ,- Ft Éves árváltozás mértéke a KSH által 1 % közzétett fogyasztói árindexhez képest (%-os mértékben megadva): 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Parkgondozási, játszótér karbantartási és egyéb növénygondozási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város

17 17 Önkormányzat közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részének nyertes ajánlattevıjének az alábbi céget hirdeti ki: Ajánlattevı neve: ZÖFE Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztı Kft. Ajánlattevı székhelye: 1119 Budapest, Thán Károly u évre vállalt nettó ajánlati ár: ,- Ft Éves árváltozás mértéke a KSH által 29 % közzétett fogyasztói árindexhez képest (%-os mértékben megadva): 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Park és zöldterület fenntartási munkák elvégzése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén tárgyban, Békéscsabán április 1-jén az Extrém-Park Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (2800 Tatabánya, Erdész u. "D" épület) megkötött vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejét június 1-ig meghosszabbítja. 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására. 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Park és zöldterület fenntartási munkák elvégzése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén tárgyban új közbeszerzési eljárást folytat le. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: február napirendi pont Tárgy: Beszámoló a évi karácsony vásárról Szente Béla Békéscsaba Kulturális Központ igazgatója: Az elıkészítés nem volt könnyő, mert az elvárások magasak voltak az elmúlt évi problémák helyreigazítása miatt, hogy a város lakosságának ez egy méltó találkozó helye legyen. Mi arra gondoltunk, hogy vállalkozókat kérünk fel a feladat megoldására. A vendéglátásra pályázatot írtunk ki, a Gyula Gastro Bt. lett a nyertes ajánlattevı. A rendezvényszervezést a Frankó Produkciós Iroda kapta. A pénzügyi elszámolások megtörténtek, úgy érezzük, hogy ezzel kapcsolatban semmi probléma nincs. Mindenki az elvárásainknak megfelelıen teljesített. Az árusok sem panaszkodtak, ez egy fontos dolog. Az elmúlt évben komoly lázongások voltak az árusok részérıl a forgalom miatt, ez az elégedetlenség most nem volt jellemzı. Az árusok legnagyobb része jelezte, hogy jövıre is részt kíván venni a vásáron, véleményem szerint tudunk bıvíteni is, amennyiben a technikai feltételek meglesznek. Tarné Stuber Éva osztályvezetı: A évben is a közgyőlés, amikor a programot jóváhagyta, akkor határozott meg fedezetet az általános tartalékból. Miután nem volt közgyőlési határozat a évi karácsonyi vásár megrendezésére a beszámolóban is az szerepel, hogy a Kulturális Központ nyújtsa be a 2011., évi karácsonyi vásárra vonatkozó tervezetét részletes költségelemzéssel, nincs sora a költségvetésben, majd júniusban kell döntést hozni a vásár megrendezésérıl. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

18 18 Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 1.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megismerte a Békéscsabai Kulturális Központ beszámolóját a évi Karácsonyi Vásár lebonyolításáról, és az abban foglaltakat elfogadja. 2.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Békéscsabai Kulturális Központot a évi Karácsonyi Vásár és Rendezvénysorozat költségekre is kiterjedı tervezetének kidolgozására és a júniusi közgyőlés elé terjesztésére. Felelıs: Szente Béla, a Békéscsabai Kulturális Központ igazgatója Határidı: június napirendi pont Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása Kis Béla városépítész: Szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 29/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul a hatályos Településrendezési Eszközök módosításának elıkészítéséhez az alábbiak szerint: 1. Gerlán, a Csabai út, a 18376/1 hrsz.-ú egyéb közút, a Jegenye utca és a Gyöngy utca által határolt területen lévı hrsz.-ú ingatlan közepén keresztül haladó övezetet elválasztó szabályozási vonal a Jegenye utca irányába helyezıdjön át úgy, hogy a terület Gksz-2 övezetbe tartozó részén az övezetre elıírt minimális 3000 m 2 -es telekterület biztosítható legyen. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: január Békéscsaba külterületén, a Gerlai-holtág, a 0413 hrsz.-ú út, a Dobozi út, a Gólyahír utca és a 0419/3 hrsz.-ú földrészlet által határolt területen (a továbbiakban: Sikonyi kertek) belüli a hrsz.-ú földrészlet besorolása a jelenlegi Mk-V (jellegvédett mezıgazdasági-szılı, kert, gyümölcsös) övezetrıl K-EÜ1 (különleges területegészségügyi létesítmények) övezetre módosuljon. A Településrendezési Eszközök módosításával párhuzamosan a biológiai aktivitásérték egyensúlyát a fejlesztınek kell biztosítania. Amennyiben az aktivitásérték egyensúlyának megtartására a hrsz.-ú földrészleten belül, illetve a Sikonyi kertek területén belül nincs lehetıség, akkor a Településrendezési Eszközök módosítását ott is végre kell

19 19 hajtani, ahol a biológiai aktivitásérték kiegyenlítésére a cél megvalósítója a város közigazgatási területén belül területet tud biztosítani. A Településrendezési Eszközök módosítását a hrsz.-ú földrészlet tulajdonosának (Jelinek Éva, an.: Futaki Julianna, 1044 Budapest IV. ker., Flottilla utca 69.) képviseletében eljáró Jelinek Zsoltnak (1044 Budapest IV. ker., Flottilla utca 69.) az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. tv. vonatkozó elıírásai alapján a Városépítészeti Csoport koordinálása mellett saját költségvállalással kell elvégeznie. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: január A Vandháti út elkerülı úthoz csatlakozó 33,00 m hosszú szakasza, a jelenlegi Má-B (mezıgazdasági terület) övezeti besorolása változzon egyéb közút besorolásra. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: január napirendi pont Tárgy: Földterület tulajdonba adása a 47-es út kiszélesítéséhez Márton László vagyonkezelı: Szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 30/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendeletben biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. kezelésébe adja a 0731/37 hrsz.-ú ingatlanból leválasztott 921 m 2 területet, ,- Ft, azaz száztizenhatezer forint kártalanítási összeg megfizetése fejében. Az érintett területrészekre vonatkozó változási vázrajz és a tulajdonba adási szerzıdés elkészíttetése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. feladata és költsége. Felelıs: Hanó Miklós alpolgármester Határidı: július napirendi pont Tárgy: Az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. felügyelıbizottságának ügyrendje és a évre vonatkozó munkaterve Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

20 20 Városfejlesztési Bizottsága 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 31/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. felügyelıbizottságának ügyrendjét és a évre vonatkozó munkatervét. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: június napirendi pont Tárgy: A Békéscsaba Városfejlesztési Kft. felügyelıbizottságának ügyrendje és a évre vonatkozó munkaterv Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 32/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelıbizottságának ügyrendjét és a évre vonatkozó munkatervét. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: június napirendi pont Tárgy: Az 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. szám alatti, a Kórház Belgyógyászati Osztályának épülete tetején lévı terület bérbeadása Márton László vagyonkezelı: A bérleti díj a kórház és a bérlı által egyeztetett díj. A Telenor Zrt. az általa okozott kárt köteles megtéríteni a kórház számára. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a bérleti díj összege évente a KSH által közzé tett inflációs ráta mértékével emelendı.

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:... NYILATKOZAT

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelı családnak, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

Vagyonnyilatkozat. A. Ingatlanok

Vagyonnyilatkozat. A. Ingatlanok 1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Vagyonnyilatkozat I. A kérelmezı személyes adatai Vagyonnyilatkozat Neve:. Születési neve:.. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS OSZTÁLY :1042 Budapest, Király u.12-14. :231-3101 e-mail: szocialis_osztaly@ujpest.hu Egészségügyi szolgáltatásra való

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor...

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor... 4. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:.... Születéskori név:.. Születési hely, idő:...... Anyja neve:........ TAJ száma: Betöltött

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Kenderes Város Önkormányzat Polgármestere 5331 Kenderes, Szent István út 56. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre egészségügyi

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16 (1) bek.,

Részletesebben

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 4.2.5.Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Alábbiakban szeretnénk röviden tájékoztatást adni a jelenleg érvényes egészségbiztosítási feltételekrıl: Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez 2009 1/5 I. A kérelmezı személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015.(II.18) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása. Járulékfizetés alapjának igazolása

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása. Járulékfizetés alapjának igazolása Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS OSZTÁLY :1042 Budapest, Király u.12-14. :231-3101 e-mail: szocialis_osztaly@ujpest.hu Egészségügyi szolgáltatásra való

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. )

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve : Születési helye, ideje : év hó nap Családi állapota: TAJ száma : Lakóhelye: Tartózkodási helye : Szükség

Részletesebben

Az új szabályok a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni!

Az új szabályok a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni! T Á J É K O Z T A T Ó A G Y E R M E K V É D E L M I T Á M O G A T Á S O K Ú J S Z A B Á L Y O Z Á S Á R Ó L ( h a t á l y o s 2 0 0 6. á p r i l i s 1 - j é t ı l ) Az új szabályok a hatálybalépés után

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171. Tel/fax: 62/529-000 Email: onkormanyzat@klarafalva.koznet.hu internet: klarafalva.hu Érkezett:. Ügyiratszám: Ügyintézı: KÉRELEM RENDSZERES

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A lap 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési helye, idıpontja: Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Pilis Város Polgármesteri Hivatala

Pilis Város Polgármesteri Hivatala 1 Pilis Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális - és Gyámügyi Iroda 2721 Pilis Kossuth Lajos u. 47. Telefon: 29/696-316 Fax: 29/696-320 E-mail: szocialis@pilis.hu Honlap: www.pilis.hu Pilis

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve

Neve:... Születési neve:... Anyja neve 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben