J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága február 17-én tartott nyilvános ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. február 17-én tartott nyilvános ülésérıl."

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága február 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Andó Tamás külsı bizottsági tag Bíró Csaba István külsı bizottsági tag Labos Tibor külsı bizottsági tag Petróczy Zoltán külsı bizottsági tag Dr. László Jenı jogász Dr. Tıgye Ildikó Szociálpolitikai Osztály vezetıje Dr. Komán Ágnes Személyzeti Csoport vezetıje Víg Gábor birtokvédelmi ügyintézı Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena nemzetiségi referens Csiaki Tamás Városfejlesztési Osztály vezetıje Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetı-helyettese Márton László vagyonkezelı Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 9 fı bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását azzal, hogy az 5. pont lekerül napirendrıl, valamint Miklós Attila a Bejelentések között szóban tesz javaslatot. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Zárt ülés: 1. Gyógyszertámogatás iránti kérelem 2. Békéscsaba Tőzvédelméért kitüntetés évi adományozása Nyilványos ülés: 1. Gyermekélelmezési Intézmény magasabb vezetıje közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történı megszüntetése, továbbá pályázat kiírása az intézmény magasabb vezetıi munkakörének betöltésére 2. A személyes szociális gondoskodást végzı civil szervezetek évi szakmai és pénzügyi beszámolója 3. Pályázat benyújtása rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására 4. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (2. forduló) 5. Együttmőködési megállapodás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata között 6. Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok évi mőködésérıl 7. Közös földgázbeszerzés gázévre 8. Beszámoló a évi karácsony vásárról 9. Településrendezési eszközök módosítása

2 2 10. Vállalkozási szerzıdés parkgondozási, játszótér karbantartási és egyéb növénygondozási munkák ellátására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı kiválasztása 11. Földterület tulajdonba adása a 47-es út kiszélesítéséhez 12. Az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. felügyelıbizottságának ügyrendje és a évre vonatkozó munkaterve 13. A Békéscsaba Városfejlesztési Kft. felügyelıbizottságának ügyrendje és a évre vonatkozó munkaterv 14. Az 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. szám alatti, a Kórház Belgyógyászati Osztályának épülete tetején lévı terület bérbeadása 15. A évi költségvetési rendelet megalkotása 16. Miklós Attila szóbeli bejelentése Városfejlesztési Bizottsága zárt ülés keretében 2 napirendi pontot tárgyal, melyrıl külön jegyzıkönyv készül. 1. napirendi pont Tárgy: Gyermekélelmezési Intézmény magasabb vezetıje közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történı megszüntetése, továbbá pályázat kiírása az intézmény magasabb vezetıi munkakörének betöltésére Strifler Attila bizottsági tag: Véleményem szerint a Gyermekélelmezési Intézmény magasabb vezetıi munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírás túl általános feltételeket tartalmaz. Javaslom, hogy az Elıny -t tartalmazó részt emeljük a Feltételek közé. Városfejlesztési Bizottsága a javaslatot 3 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom az elıterjesztés határozati javaslatának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 21/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében, valamint 103. (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva március 1. napjával Pesti István (szül.: Vésztı, október 24, lakcíme: 5600 Békéscsaba, Kisszik u. 8. III/10.) intézményvezetınek a Gyermekélelmezési Intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a

3 II. III. 3 továbbiakban: Kjt.) 30. (1) bekezdés d) pontja alapján március 1. nappal kezdıdı felmentési idıvel október 31. napján felmentéssel megszünteti. A Kjt. 33. (1) bekezdése és a (2) bekezdés f) pontja alapján a felmentési idı 8 hónap. A Kjt. 33. (3) bekezdése alapján a munkáltató az intézményvezetıt július 1. napjától mentesíti munkavégzési kötelezettsége alól, amely idıtartamra a Kjt. 37/A. (2) bekezdése alapján a munkavállaló részére átlagkereset jár. Végkielégítés a Kjt. 37. (2) bekezdése alapján nem illeti meg. A Közgyőlés köszönetét fejezi ki Pesti Istvánnak az intézményvezetıi munkája során kifejtett tevékenységéért. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal a Gyermekélelmezési Intézmény magasabb vezetıi munkakörének ellátására. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, a fenntartó (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata) internetes oldalán, az önkormányzat székhelyén helyben szokásos módon (Csabai Mérleg címő városi lapban) történı megjelentetésérıl. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: február: a pályázat közzététele április 29.: a pályázat elbírálása 2. napirendi pont Tárgy: A személyes szociális gondoskodást végzı civil szervezetek évi szakmai és pénzügyi beszámolója Az Egyensúly AE Egyesület, a MI-ÉRTÜNK Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, valamint a Béthel Alapítvány képviselıi szóban is tájékoztatták a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Megköszönjük a civil szervezetek egész évben végzett munkáját és javaslom az elıterjesztés határozati javaslatának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 22/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - a Béthel Alapítvány (5600 Békéscsaba, dr. Becsey O. u. 2.), - az Egyensúly AE Egyesület (5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62.), - a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Oltalom Idısek Otthona (5600 Békéscsaba, Tábor u. 2.), - a Mentálhigiénés Egyesület (5600 Békéscsaba, Békési út 40.), - a MI-ÉRTÜNK Egyesület (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.),

4 4 - a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete (5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27.), - az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány (5600 Békéscsaba, Kereki sikátor 11.) civil szervezetek szociális szolgáltatás és ellátás nyújtásáról szóló évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. Felelıs: Dr. Ferenczi Attila, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke Határidı: február napirendi pont Tárgy: Pályázat benyújtása rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom az elıterjesztés határozati javaslatának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által meghirdetett rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására 737 fı foglalkoztatására nyújt be pályázatot, az önkormányzati feladatot ellátó intézmények és a civil szervezetek részérıl érkezı igények és a feladatok elvégzésének szükségessége szerinti ütemezésben. A közgyőlés a 737 fı közfoglalkoztatásához szükséges ,- Ft önrészt Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében biztosítja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a rövid idıtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok és dokumentumok aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: március napirendi pont Tárgy A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (2. forduló) Víg Gábor szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról: A rendelettervezetben az elsı fordulóhoz képest annyi a változás, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára pontosításra került, hogy csak a békéscsabai lakóhellyel rendelkezı diákok kapják meg a kedvezményt. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 5 24/2011. (II. 17.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását támogatja. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: február 25. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, a 18. (2) bekezdésében, a 21. -ában, 29. -ában, a 131. (1) bekezdésében, valamint a 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el. I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseivel összhangban a helyi sajátosságokat figyelembe véve megállapítsa azt a feltételrendszert és azokat az eljárási szabályokat, amelyekkel Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnıttek társadalmi beilleszkedésérıl. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire; b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik; c) az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó gyermekeire. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott személyeken túl kiterjed azon gyermekekre és szüleikre, akik az ellátás igénylésének idıpontjában Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodnak, és az intézkedés elmaradása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 3. A rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlója, egyéb eljárási rendelkezések 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterére átruházza. 4. Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmet Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) lehet elıterjeszteni. 4. Értelmezı rendelkezések 5. E rendelet alkalmazásában: 1. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége; 2. családi pótlék: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 5. -ának a) pontja szerinti nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás; 3. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa; 4. egyéni vállalkozó: a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplı magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minısül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki aa) az ingatlan-bérbeadási, ab) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérıl szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységébıl származó bevételére az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemre, vagy az önálló tevékenységbıl származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében; b) a közjegyzı a közjegyzıkrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzıi iroda tagjaként folytatja); c) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);

6 6 d) az egyéni szabadalmi ügyvivı a szabadalmi ügyvivıkrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében; e) az ügyvéd az ügyvédekrıl szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja); f) a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkezı magánszemély e tevékenysége tekintetében; 5. fiatal felnıtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be; 6. fogyatékos gyermek, fiatal felnıtt: a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a külön jogszabályban meghatározott magasabb összegő családi pótlékra jogosító fogyatékosságban szenvedı gyermek, fiatal felnıtt; a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye tekintetében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a (1) bekezdésének 29. a) pontjában foglaltaknak megfelelı gyermek, fiatal felnıtt; 7. gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény 12. -a szerinti kiskorú, továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a nappali oktatás munkarendje szerint középfokú tanulmányokat folytató és 23. életévét még be nem töltött fiatal felnıtt; 8. jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl származó megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, b) az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. c) Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel. Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. d) Nem minısül jövedelemnek da) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, da) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, db) az anyasági támogatás, dc) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, dd) a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, de) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, df) annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak, illetıleg az egyszerősített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történı munkavégzésnek a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, dg) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, dh) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 9. keresıtevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelezı legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint mezıgazdasági ıstermelıi igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minısül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 10. környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szerinti helyszíni szemle; 11. vagyon: hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá vagyoni értékő jog. 12. vagyoni értékhatár: az a vagyon, amelynek: a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő; 13. várandós anya válsághelyzete: olyan családi, környezeti, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését. II. fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket gondozó család részére, amely család létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Rendkívüli élethelyzet: a) a gyermek betegsége, b) ha közüzemi díjhátralék miatt a szolgáltatást a szolgáltató meg kívánja szüntetni, c) a család átmeneti otthonban történı elhelyezése, d) várandós anya válsághelyzete, e) a szülık keresıtevékenységének megszőnése, f) a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, h) egyéb, az a)-g) pontban nem meghatározott olyan, a család létfenntartását bizonyíthatóan veszélyeztetı élethelyzet, amely a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapíthatósága szempontjából különös méltánylást igényel. 7. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át nem haladja meg.

7 7 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg akkor is, ha a súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelı szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át nem haladja meg. 8. Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyoni értékhatár külön-külön vagy együttesen meghaladja az e rendeletben meghatározott értéket. 9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal vehetı igénybe, összege nem lehet több alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-ánál, különösen indokolt esetben 100 %-ánál. 6. Iskolakezdési támogatás 10. Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek azok az alapfokú vagy középfokú oktatásban részt vevı gyermekek, akiknek a családja az iskolakezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni. 11. (1) Iskolakezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl iskolakezdési támogatás állapítható meg akkor is, ha a súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelı szülı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át nem haladja meg. (3) Az iskolakezdési támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyermek békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. 12. Nem állapítható meg iskolakezdési támogatás, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyoni értékhatár különkülön vagy együttesen meghaladja az e rendeletben meghatározott értéket. 13. Az iskolakezdési támogatás egy naptári évben egy alkalommal vehetı igénybe, összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 40 %-a. 7. Felsıfokú tanulmányokat támogató segély 14. Felsıfokú tanulmányokat támogató segélyben részesülhetnek azok a fiatal felnıttek, akik a képzésre vonatkozó keretidın belül, teljes idejő nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és az ezzel kapcsolatos költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni. 15. (1) Felsıfokú tanulmányokat támogató segély akkor állapítható meg, ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, egyedülálló kérelmezı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át nem haladja meg. (2) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezı békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. 16. Nem állapítható meg felsıfokú tanulmányokat támogató segély, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyon értéke külön-külön vagy együttesen meghaladja az e rendeletben meghatározott értéket. 17. (1) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-a. (2) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély a felsıfokú tanulmányok folytatása során egy alkalommal, az elsı év elsı félévére állapítható meg a kérelem benyújtásának napjától az adott tanulmányi félév utolsó napjáig. III. fejezet 8. Pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 18. (1) A 7. -ban, a 11. (1)-(2) bekezdésében és a 15. (1) bekezdésében meghatározott összeg számításánál a család tagjaként kell figyelembe venni a) a házastársat, az élettársat, b) a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermeket, fiatal felnıttet, c) a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermeket, fiatal felnıttet d) a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermeket, fiatal felnıttet, e) korhatárra való tekintet nélkül a fogyatékos gyermeket, fiatal felnıttet, f) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülıt, illetve a szülı házastársát vagy élettársát, g) Az a)-f) pontokba nem tartozó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény alapján a szülı vagy házastársa által eltartott rokont. (2) A támogatást kérıvel közös háztartásban élı gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki a) átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, b) 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül. (3) A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthetı a támogatást kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni. (4) A 8. -ban, a 12. -ban és a 16. -ban meghatározott vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott személyek vagyonára is. 19. (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell, a) a megfelelı jövedelemre vonatkozó igazolásokkal együtt, aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése esetén az 1. melléklet szerinti kérelem adatlapot, ab) iskolakezdési támogatás igénylése esetén a 2. melléklet szerinti kérelem adatlapot, ac) felsıfokú tanulmányokat támogató segély igénylése esetén az 3. melléklet szerinti kérelem adatlapot; b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést vagy a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdésében meghatározott jegyzıkönyvet; c) egyedülálló kérelmezı esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot; d) fogyatékos gyermek, fiatal felnıtt esetén a fogyatékos gyermek, fiatal felnıtt egészségi állapotára vonatkozó igazolást; e) a 18. (1) bekezdés c)-d) pontjában szabályozott esetben az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. (2) a) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelemhez a 6. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, csatolni kell a közüzemi díjhátralékra vonatkozó szolgáltatói felhívást. b) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló hallgatói jogviszonyról.

8 8 (3) Amennyiben a kérelmezı tartósan álláskeresı, a kérelemhez csatolni kell az állami foglalkoztatási szervvel történı együttmőködés igazolását. 20. A 19. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolás különösen: a) a családi pótlék folyósítását igazoló hatósági bizonyítvány, b) a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerıs bírói ítélet, ennek hiányában a szülık nyilatkozata a gyermektartásdíjra vonatkozóan, c) keresıtevékenységet folytató kérelmezı vagy a 18. (1) bekezdésében meghatározott keresıtevékenységet folytató személy esetében jövedelemigazolás, d) egyéni vállalkozó kérelmezı esetén az adóhatóság által kiadott igazolás. 21. (1) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve egyéni vállalkozó kérelmezı vagy a 18. (1) bekezdésében meghatározott személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt idıszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (2) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétıl eltelt idıtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idıtartama alapján kell kiszámítani. (3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszőnt, c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. (4) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetı megszőntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszőnt, az ıstermelıi igazolványt visszaadták vagy visszavonták. 22. A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok valódiságát az eljáró hatóság környezettanulmány készítésével vizsgálhatja. 23. (1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott támogatások megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetésérıl az eljáró hatóság határozatban rendelkezik. A határozatban fel kell hívni a kérelmezıt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintı lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. (2) Azt a kérelmezıt, aki elmulasztja az (1) bekezdésben elıírt kötelezettségét, a jogtalanul felvett támogatás visszatérítésére kell kötelezni. (3) Az a kérelmezı, aki a jogosulatlanul felvett támogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségét nem teljesíti, a visszafizetési kötelezettség fennállásáig nem részesülhet az e rendeletben szabályozott szociális ellátások egyikében sem. 24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az iskolakezdési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen: a) a védelembe vett gyermek esetében a védelembe vétel idıtartamára; b) ha a gyermek napközbeni ellátásáért fizetendı térítési díj megfizetése az arra köteles személy által nem biztosított. 25. (1) Az iskolakezdési támogatás igénylésére irányuló kérelmet az adott év augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig lehet elıterjeszteni. (2) A felsıfokú tanulmányokat támogató segély a hallgatói jogviszony létesítésének napjától nyújtható be. IV. fejezet 9. Gyermekek napközbeni ellátása 26. (1) A gyermekek napközbeni ellátásához rendelhetı intézményi térítési díjjal kapcsolatos rendelkezés valamennyi, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézménnyel (bölcsıde, óvoda, általános iskola, középiskola, szakiskola, diákotthon, kollégium) jogviszonyban álló gyermekre és tanulóra kiterjed. (2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjait az 5. melléklet 1. számú táblázata tartalmazza. (3) Az intézményi térítési díj békéscsabai lakóhellyel rendelkezık esetében a vonatkozó jogszabályban meghatározott alanyi jogon járó kedvezményeken túlmenıen az 5. melléklet 2. számú táblázatában foglalt jövedelmi viszonyok figyelembe vételével, az eset összes körülményeire tekintettel kérelemre csökkenthetı, illetve elengedhetı. (4) Az intézményi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket bölcsıdék, óvodák esetén beíratáskor, gyermekek napközbeni ellátását biztosító más intézményekben minden év szeptember 1-je és szeptember 15-e között az intézmény vezetıjénél lehet benyújtani. A kérelmek elbírálására a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézmény vezetıje jogosult. V. fejezet Záró rendelkezések 27. (1) E rendelet március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI. 8.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2001. (II. 22.), 21/2001. (IX. 20.), 2/2002. (I. 31.), 2/2003. (I. 30.), 19/2003. (V. 22.), 31/2003. (XII. 11.), 33/2004. (XII. 16.), 19/2005. (VII. 14.), 10/2006. (III. 23.), 28/2006. (IX. 14.), 47/2006. (XII. 18.), 33/2007. (X. 24.), 38/2007. (XII. 17.), 11/2008. (III. 31.), 57/2008. (XII. 22.), 24/2009. (VI. 29.), 52/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 1. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. (...) rendeletéhez Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához A) Személy adatok 1. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kérı neve (születési név is):... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelye:...

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:... NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem önkormányzati segély megállapítására

Kérelem önkormányzati segély megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1 szám 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmezı személyre

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

KÉRELEM normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához

KÉRELEM normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához KÉRELEM normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. I ) Személyi adatok. születési neve: Születési hely: idı: év hónap nap. Anyja neve:

FORMANYOMTATVÁNY. I ) Személyi adatok. születési neve: Születési hely: idı: év hónap nap. Anyja neve: Érkezett: Átvevı: Ügyintézı: Elızmény: FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának

Részletesebben

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Angolkert Idısek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye 5201 Törökszentmiklós, Deák Ferenc út 100. Pf.: 126. Telefon: 56/590-460. Fax: 56/590-678.

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLİ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLİ ADATLAP LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal 9221 Levél, Fı u 10 Telefon, fax: 96/569006 1 Hatályos 2011 szeptember 1 napjától 6/2010 (VI02) melléklete LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLİ ADATLAP 1/

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapításához

Kérelem az ápolási díj megállapításához BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzat 10/2009. (VI. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról

Alap Község Önkormányzat 10/2009. (VI. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról 1 Alap Község Önkormányzat 10/2009. (VI. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

1. melléklet a 9/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelethez HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Anyja születési és családi utóneve:

1. melléklet a 9/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelethez HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Anyja születési és családi utóneve: 1. melléklet a 9/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelethez HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Kérelmezı családi és utóneve neve: Születési

Részletesebben

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására Hivatal tölti ki ÁTVETTEM Dátum:... Aláírás:... Melléklet:... KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó,

Részletesebben

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5.

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5. BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (VII. 28.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 5/2010. (II. 16.) sz. Önkormányzati Rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérol (módosítva az 5/2011. (III. 18.) sz. Önk. Rendelettel) Kakucs Község

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben