ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005. (IX.15.) rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról. (A 4/2006. (IV.07.), 7/2008. (XI.13); 5/2009. (IV.28.) rendeletekkel módosított szöveg.) Nemesszalók község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv.-ben (továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazása alapján, a szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a jövő nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett felelősségtől vezérelve a következő rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet célja, hogy a szociális biztonság elősegítése, megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 2.. (1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Nemesszalók községben élő a) magyar állampolgárokra, b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya a Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya a Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és a 41. -ának (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és - a törvényben meghatározott feltételek mellett - a harmadik államból származó hozzátartozójára. 3.. A rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket: a) a képviselőtestület b) a polgármester c) a körjegyző gyakorolja. 4.. A rendelet határozza meg az önkormányzat költségvetése terhére nyújtandó pénzbeli, természetbeni szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, a megállapításra vonatkozó eljárási szabályokat. 5.. (1) A rendelet alkalmazásában jövedelmen, vagyonon, családon, közeli hozzátartozón, egyedülélőn, házastárson, tartásra köteles és képes személyen, szociális intézményen, rendszeres pénzellátáson, kereső tevékenységen, aktív korún, egyedülállón, fenntartón, stb. a Szt. 4..-ában meghatározottakat kell érteni.

2 2 (2) A jövedelmi viszonyokról szóló nyilatkozatoknál és jövedelemigazolásoknál irányadó időszak: - havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében az utolsó 3 hónap; - egyéb jövedelmek esetén az utolsó 12 hónap ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 6.. (1) A rendeletben meghatározott ellátások kérelemre és e rendeletben megfogalmazott körben hivatalból biztosítandók. Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőségen lehet előterjeszteni. A szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A kérelmezőt a szóban előterjesztett kérelem esetén a kérelem előterjesztésekor, írásban benyújtott kérelem esetén, 8 napon belül fel kell hívni a kérelemhez csatolandó nyilatkozatok megtételére. A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. (2) A kérelemhez csatolandó kötelezően használandó nyilatkozatokat és igazolásokat témakör szerint e rendelet mellékletei tartalmazzák. (3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére az Szt. előírásai irányadóak. Az Önkormányzat a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti A rendeletben meghatározott támogatások esetében a rendeletben foglaltak figyelembevételével: (1) a képviselőtestület dönt: a.) átmeneti segély, különös méltánylást érdemlő esetben; (2) a polgármester, a képviselőtestülettől átruházott jogkörben, dönt: a.) ápolási díj (az Szt. 43/B.. (1) bekezdésben szabályozott esetben) c.) átmeneti segély, a különös méltánylást érdemlő eset kivételével; d.) temetési segély; e.) lakásfenntartási támogatás; f.) szociális étkeztetés továbbá az Szt. által hatáskörébe utalt ellátások iránti kérelmek elbírálása ügyében. (3) a körjegyző dönt: az Szt. által hatáskörébe utalt ellátások iránti kérelmek elbírálása ügyében. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Időskorúak járadéka 8.. (1) Az önkormányzat időskorúak járadékában részesíti az Szt. 32/B. 32/E.. előírásainak megfelelő személyeket, az Szt. és a 32/1993. (II.17.) Korm. rendelet figyelembevételével. (2) A polgármester az Szt. és a 32/1993. (II.17.) Korm. rendelet figyelembevételével bírálja el az időskorúak járadéka iránt előterjesztett kérelmeket. (3) A jogosultság esetén a támogatás mértéke a Szt. 32/C..-ban rögzített mértékű. Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a változás időpontjától a támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani. Ilyen esetekben a támogatás összegének változásáról külön határozatot nem kell hozni. (4) Az ellátást a jogosult részére havonta utólag kell folyósítani, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. A folyósításról a körjegyző gondoskodik. 1 Módosította: 7/2008. (XI.13.) rendelet 1. -a. Hatályos: től.

3 3 9.. (1) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. (2) Amennyiben a felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy az időskorúak járadékára való jogosultság feltételei megszűntek, határozatban intézkedni kell a járadék folyósításának megszüntetése iránt. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítható, hogy az időskorú a járadékot - jogosulatlanul és rosszhiszeműen - milyen időponttól kezdődően vette igénybe a megszüntető határozatban intézkedni kell a jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítéséről is. Rendszeres szociális segély (1) A törvény 37/B..(1) b c. pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy a támogatás folyósításának feltételeként együttműködésre köteles. (2) Az együttműködési kötelezettség a.) a támogatás megállapításával, felülvizsgálatával, folyósításával kapcsolatban Nemesszalók-Marcalgergelyi-Vinár községek Körjegyzőjével, valamint b.) az együttműködésre kijelölt szervvel áll fenn. (3) Nemesszalók község Önkormányzata az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítására a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Családsegítő Szolgálatát jelöli ki. (4) A közfoglalkoztatásra való közvetítés biztosítása érdekében Nemesszalók község Önkormányzata megállapodást köt a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltségével A törvény 37/D.. (1) bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettség tartalmi elemein túl, a törvény 37/B.. (1) b c. pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles a.) a támogatást megállapító határozatban megjelölt időben megjelenni Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Családsegítő Szolgálat Központjában (továbbiakban: Családsegítő Központ), b.) a Családsegítő Szolgálattal való folyamatos együttműködés keretében a kijelölt családgondozó által megadott időpontokban, de legalább kettő havonta megjelenni az intézményben, c.) 15 napon belül bejelenteni a személyi adataiban, szociális helyzetében, családi körülményeiben bekövetkezett változást (1) A törvény 37/B.. (1) b c. pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy és az együttműködésre kijelölt szerv írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról. (2) a beilleszkedést segítő programok típusai: 2 Módosította: 5/2009. (IV.28.) rendelet 1. -a. Hatályos: tól. 3 Módosította: 5/2009. (IV.28.) rendelet 2. -a. Hatályos: tól. 4 Módosította: 5/2009. (IV.28.) rendelet 3. -a. Hatályos: tól.

4 4 a.) Kapcsolattartás a Családsegítő Központ munkatársával, egyéni családsegítés, szociális és mentális esetkezelés, a megfelelő ellátások igénybevételére ösztönzés, az intézményi kapcsolódás megerősítése, megőrzése. b.) A megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást, a tartós munkanélküliség okozta traumák feloldását, az izoláció oldását segítő programok. c.) Szinten tartás a társadalmi integráció erősítése érdekében. A munkaerőpiacról kikerült, eltérő szociokultúrális hátérrel rendelkező, speciális élethelyzetű személyek komplex támogatása. Életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel. Az egészségi, szociális és mentális állapot javítását célzó foglalkozások. (3) A típusokon belül a foglalkozások a segélyben részesülő szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó tartalmát, követelményrendszerét a Családsegítő Központ munkatársa és az együttműködésre kötelezett személy közösen határozza meg (1) Az együttműködés megszegésének esetei: a.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megadott határidőn belül nem keresi fel a Családsegítő Központot, nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét, b.) az együttműködés során megadott időpontban nem jelenik meg a Családsegítő Központban, c.) együtt nem működésével meghiúsítja a beilleszkedését segítő program kidolgozását, d.) a beilleszkedési program tartalmi elemeinek megvalósításában nem működik együtt. (2) Az együttműködési kötelezettség megszegését a Családsegítő Szolgálat 3 napon belül, írásban jelzi Nemesszalók-Marcalgergelyi-Vinár községek Körjegyzőjének. Lakásfenntartási támogatás 14.. (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a) az Szt-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), b) az önkormányzat e rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). (2) Normatív lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, aki az Szt-ben foglalt előírásoknak megfelel. (3) A települési önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő személyeknek. (4) Helyi lakásfenntartási támogatási kérelem a Körjegyzőségen, a mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával terjeszthető elő. A kérelemhez mellékelni kell: - bérleti jogviszony esetén a bérleti (albérleti) szerződés másolatát; - saját tulajdonú, valamint haszonélvezeti jog alapján lakásfenntartó esetében első ízben előterjesztett kérelem esetében a lakásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, ismétlődő kérelem esetében a változatlan állapotra vonatkozó nyilatkozatot; - a jövedelem nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat; 5 Módosította: 5/2009. (IV.28.) rendelet 4. -a. Hatályos: tól.

5 5 - lakáscélú pénzintézeti kölcsön esetén a pénzintézet igazolását a havi törlesztő részlet mértékéről; - a fűtési költséget igazoló számlákat; - villany és vízfogyasztás díját igazoló számlákat A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Szt., valamint e rendelet figyelembevételével a képviselőtestülettől átruházott jogkörben a polgármester bírálja el A helyi lakásfenntartási támogatás a bérleti jogviszonnyal, (albérlet is) valamint saját tulajdonú lakással, haszonélvezeti joggal rendelkező Nemesszalók lakóhelyű személyeknek, illetve családoknak adható, a lakás komfortfokozatára tekintettel A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság: a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága Nem adható helyi lakásfenntartási támogatás annak: - aki lakás hasznosításából, nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításából származó jövedelemmel rendelkezik. - akinek az ellátása átmeneti, vagy tartós elhelyezést nyújtó intézményben biztosított (1) A helyi lakásfenntartási támogatás összege, ha a kérelmező háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, továbbá a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja, akkor a támogatás 2.500,- Ft/hó, de nem lehet több, mint az indokolt és igazolt lakásfenntartási költségek havi átlagösszege. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás egy fűtési szezonra október 15-től április 15-ig állapítható meg és évente újból kell igényelni A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg (1) A helyi lakásfenntartási támogatás csak lakásfenntartási költségek fedezetére fordítható, melyet elsődlegesen - a kölcsönt folyósító pénzintézet; - a közüzemi szolgáltatást végző szerv; részére kell átutalni. (2) Amennyiben a szolgáltató felé történő átutalásra nincs lehetőség, akkor a jogosult részére is kiutalható a támogatás. (3) A (2) bekezdés szerinti folyósítás esetében a helyi lakásfenntartási támogatás más célra történő felhasználása esetén a támogatás folyósítását azonnal be kell szüntetni. 22..

6 6 A helyi lakásfenntartási támogatást be kell szüntetni, ha a megállapításnál figyelembe vett körülmények oly mértékben megváltoznak, hogy új kérelem estén a támogatásra való jogosultság feltételei nem állnának fenn (1) Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Átmeneti segély 24.. Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen betegség, elemi kár - miatt anyagi segítségre szorulnak és saját vagy családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetén a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át, ezen belül különösen: - a 70 évesnél magasabb életkorút; - a legalább 67 %-ban munkaképtelent; - a 3 vagy több gyermeket nevelő nagycsaládost; - a gyermekét egyedül nevelő szülőt. A polgármester egy naptári éven belül a családot, vagy az egyedülálló személyt legfeljebb 2 alkalommal részesítheti átmeneti segélyben, de a kérelmek beadása között 6 hónapnak el kell telnie A 24..-ban foglalt, megváltozott körülményeik, váratlan esemény miatt rászorult, de jövedelmi viszonyaik miatt átmeneti segélyben nem részesíthető kérelmezők ügyét a polgármester - különös méltánylást érdemlő esetben - a képviselőtestület elé terjeszti, erről a kérelmezőt egyidejűleg tájékoztatja. Különös méltánylást érdemlő esetben - kedvezményezettenként évente legfeljebb 1 alkalommal - kérelemre vagy hivatalból a képviselőtestület átmeneti segélyt biztosíthat (1) A kérelmező az alkalmanként jelentkező többletkiadásait, rendkívüli körülményt, stb. megnevezni és kérésre igazolni köteles. Az átmeneti segélyt igénylő jövedelmi viszonyait a 6..-ban meghatározottak szerint nyilatkozattal köteles feltárni. Amennyiben a nyilatkozat valódiságát illetően kétség merül fel a kérelmező kötelezendő jövedelmi viszonyainak 8 napon belüli igazolására. Amennyiben a kérelmező az e bekezdésben rögzített kötelezettségének nem tesz eleget segélyben nem részesíthető. (2) A polgármester szükség esetén a döntés meghozatalához környezettanulmány készítését rendelheti el. A környezettanulmány elkészítéséről a körjegyző gondoskodik. (3) Átmeneti segély iránti kérelmet, a segélyre jogosult, illetve az terjeszthet elő, aki helyzetéről tudomást szerez. Utóbbi esetben a polgármester az eljárás hivatalból megindításáról gondoskodik Sürgős szükség esetén - ha az élethelyzet az azonnali segítséget indokolja - az átmeneti segélyt bizonyítási eljárás nélkül, a nyilatkozat alapján meg kell állapítani. Ilyen esetben a határozathozatalt követő 15 napon belül a nyilatkozattétel leellenőrizhető (1) Az átmeneti segély egyszeri összegét a jövedelmi viszonyokhoz és a rászorultsághoz igazodóan mindenkori sajátjogú nyugdíjminimum 30%-áig terjedő összegben lehet megállapítani, de a 24..-ban kiemelt esetekben 2.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet.

7 7 A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben, természetbeni juttatással (pl.: élelmiszer csomag, vásárlási utalvány, stb.) vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. A készpénzben megállapított átmeneti segély kifizetése a Körjegyzőség által kezelt pénztárból vagy kifizetési utalványon történik. (2) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, azt természetbeni juttatásként kell részére kiadni. E körülményt a határozatban rögzíteni kell. (3) Amennyiben a kérelemből vagy az eljárás során kiderül, hogy az átmeneti segélyre közüzemi díj, intézményi térítési díj, stb. fizetése céljából van szükség a (2) bekezdés figyelembevételével az átmeneti segély teljesíthető a fizetési kötelezettség közvetlen átvállalásával is. Temetési segély 29.. (1) A képviselőtestület temetési segélyt nyújt kérelmére annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) 6 A temetési segély összege, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: a.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át ,- Ft, b.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át ,- Ft, c.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át ,- Ft, A temetési segély iránt előterjesztett kérelmeket a polgármester bírálja el. A megállapított temetési segély kifizetése a Körjegyzőség által kezelt pénztárból vagy kifizetési utalványon történik. Köztemetés 32.. (1) A polgármester a Szt figyelembevételével dönt köztemetés elrendeléséről. (2) Köztemetés esetén csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el. Közgyógyellátás 33.. (1) A körjegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a kérelmezőknek, akik az Szt (1) és (3) bekezdésben rögzített feltételeknek megfelelnek. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 34.. A polgármester az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, aki az Szt előírásainak megfelel. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 6 Módosította a 4/2006. (IV.07.) rendelet 6. -a. Hatályos : től én hatályon kívül helyezte a 4/2006. (IV.07.) rendelet 8. (2) bek.

8 8 Szociális információs szolgáltatás 35.. (1) Az önkormányzat a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatása érdekében szociális információs szolgáltatást biztosít. (2) A szociális információs szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Körjegyzőség látja el. Étkeztetés 36.. Az önkormányzat kérelmére gondoskodik annak a szociálisan rászorultnak a hét közbeni napi egyszeri meleg étkeztetéséről, aki azt önmaga, illetve eltartottai részére más módon nem tudja biztosítani Az étkeztetett a szolgáltatásért térítési díjat köteles fizetni. A térítési díj mértéke külön rendeletben kerül megállapításra (1) Különösen indokolt étkeztetésben részesíteni azt a személyt a.) aki a 70. életévét betöltötte b.) korra való tekintet nélkül, aki egészségi állapotát, fogyatékosságát, pszichiátriai betegségét, szenvedélybetegségét háziorvosi, vagy szakorvosi igazolással bizonyítja. c.) aki hajléktalan (2) Az étkeztetést biztosító ellátásra való jogosultság elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. Házi segítségnyújtás Családsegítés 41.. (1) Az önkormányzat a községben élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítésére a Szt. 64. figyelembevételével - társulás keretében - családsegítő szolgáltatást biztosít. (2) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele díjmentes. Közép és felsőoktatási intézményben tanulók támogatása Módosította: 7/2008. (XI.13). rendelet 2. -a. Hatályos: től. 9 Módosította: 7/2008. (XI.13.) rendelet 3. -a. Hatályos: től. 10 Hatályon kívül helyezte: 7/2008. (XI.13.) rendelet 4.. (2). Hatályát vesztette: től. 11 Hatályon kívül helyezte: 7/2008. (XI.13.) rendelet 4.. (2). Hatályát vesztette: től.

9 9 (1) Országos Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diákok havonta Ft támogatásra jogosultak. (2) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki a 12/2001.(IV.28.) OM rendeletben megfogalmazottak szerint szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető. A támogatás összege havi 4.000,- Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1) Az önkormányzat a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából - társulás keretében - jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít. (2) Szociális helyzete miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. Egyéb ellátások, szolgáltatások 44.. (1) Az Önkormányzat méltányossági ápolási díjat, méltányossági közgyógyellátást, adósságkezelési szolgáltatást, közösségi ellátást, támogató szolgáltatást, utcai szociális munkát, nappali ellátást, szakosított ellátást nem biztosít (1) Az Önkormányzat ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményt nem tart fenn. A szakosított ellátásokról a Megyei Önkormányzat gondoskodik. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmekről a megyei önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete eltérően nem rendelkezik, az intézményvezető dönt A polgármester e tárgykörben végzett munkájáról a képviselő-testületet évente tájékoztatja. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 47.. (1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/1997. (IV.15.) sz. rendelet és módosító rendeletei hatályukat vesztik A rendeletben megállapított ellátások igénybevételéhez kötelezően használandó nyomtatványokat a rendelet mellékletei tartalmazzák. Varga Jenő polgármester Vadas László körjegyző címzetes főjegyző 12 Módosította a 4/2006. (IV.07.) rendelet 7. -a. Hatályos : től

10 10 KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYHEZ AKTÍV KORÚ NEM FOGLALKOZTATOTT RÉSZÉRE 1. sz. melléklet Személyi adatok: Az ellátást igénylő neve: leánykori neve: születési helye: születési időpontja: anyja neve: lakóhelye: tartózkodási helye: TAJ száma: Iskolai végzettsége, szakképesítése: Nyilatkozom, hogy - a Munkaügyi Központtal a Flt. szerinti, továbbá az Önkormányzattal a Szt. és az önkormányzat 4/2000. sz. rendelete szerinti együttműködést vállalom - rendszeres pénzellátásban - kereső tevékenységet részesülök folytatok nem vállalom nem részesülök nem folytatok - jelenleg sor vagy tartalékos katonai szolgálatot, polgári szolgálatot teljesítek nem teljesítek A kérelemhez mellékelni kell: - a jövedelem nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat; - a munkaügyi központ igazolását arról, hogy a kérelmezőt munkanélküliként nyilvántartja, és a kérelmező az Flt. alapján járó ellátásokat már kimerítette; - munkanélküli jövedelempótló támogatás kimerítése esetén az erről szóló határozatot. Kelt:. az igénylő aláírása.

11 11 KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ 2. sz. melléklet Személyi adatok: Lakásfenntartó neve: leánykori neve: születési helye, ideje: TAJ száma: lakóhelye: tartózkodási helye: A lakásfenntartóval egy lakásban élők száma... fő. Az együtt élők neve lakóhelye rokoni kapcsolat A lakás adatai: helyrajzi száma:... címe:... a lakás nettó alapterülete:... m2 a lakás szobáinak száma:... db. a lakás komfortfokozata: komfort nélküli, félkomfortos, komfortos, összkomfortos a lakásfenntartó használati jogviszonya: tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, egyéb, mégpedig: A lakásfenntartási kiadások: éves lakbér, vagy albérleti díj: lakás célú pénzintézeti kölcsön tárgyévi törlesztő részlete éves fűtési díj: éves áramdíj: éves vízfogyasztás díj:... Ft.... Ft.... Ft.... Ft.... Ft.

12 NYILATKOZAT LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEMHEZ Alulírott lakásfenntartó és vele egy lakásban lakó személyek kijelentjük, hogy az önkormányzat rendeletében elismert lakásmértéknek megfelelő lakást nem idegenítettünk el, nem cseréltünk el a kölcsönszerződés megkötését megelőző 2 naptári éven belül. lakás illetve nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezünk; lakbértámogatásban nem részesülünk; lakbér, lakáscélú pénzintézeti kölcsön, közüzemi díj hátralékunk nincs. Tudomásul veszem, hogy a lakásfenntartási támogatás csak lakásfenntartási költségek fedezetére fordítható, ha 30 napot meghaladó lakbér, albérleti díj, pénzintézeti kölcsöntörlesztés vagy közüzemi (áram, víz) díjfizetési hátralékba kerülök a megállapított lakásfenntartási támogatás beszüntetésre kerül. A lakásfenntartó köteles bejelenteni, ha a megállapításnál figyelembe vett körülmények megváltoznak. A kérelemhez mellékelni kell: bérleti jogviszony esetén a bérleti (albérleti) szerződés másolatát; saját tulajdonú, valamint haszonélvezeti jog alapján lakásfenntartó esetében - első ízben előterjesztett kérelem esetén a lakásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot; - ismétlődő kérelem esetében a változatlan állapotra vonatkozó nyilatkozatot; a jövedelem nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat; lakáscélú pénzintézeti kölcsön esetén a pénzintézet igazolását a havi törlesztő részlet mértékéről; a fűtési költséget igazoló számlákat; áram és vízfogyasztás díját igazoló számlákat; Kelt: lakásfenntartó. A lakásban a lakásfenntartóval együtt lakók kijelentjük, hogy lakásfenntartási támogatásban nem részesülünk. A lakásban lakó cselekvőképes személyek aláírása:

13 13 3. sz. melléklet IGAZOLÁS A GYÓGYSZERKÖLTSÉGRŐL Szt (3) bek. szerinti (alanyi jogú) ellátáshoz Név:... Lakcím:... TAJ szám:... Igazolom, hogy nevezett havi rendszeres gyógyszerköltsége a 28/1993. (II.17.) Korm. rendelet 1/A. - a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján havi... Ft. Ezt az igazolást nevezett kérelmére, a közgyógyellátás jogosultságának elbírálásához adtam ki...., 20...év...hó...nap P.H.... aláírás.

14 14 4. sz. melléklet BEADVÁNY ÉS NYILATKOZAT TEMETÉSI SEGÉLYHEZ Személyi adatok: Igénylő neve: leánykori neve: születési helye, időpontja: anyja neve: lakóhelye: tartózkodási helye: TAJ száma: elhalthoz fűződő kapcsolata: Elhalt neve: leánykori neve: születési helye, időpontja: anyja neve: utolsó lakóhelye: a halálozás helye, időpontja: Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a megjelölt elhalt személy eltemettetéséről én gondoskodtam. Kijelentem, hogy családomban az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát. Kelt:. igénylő aláírása.

15 15 JÖVEDELEMNYILATKOZAT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IRÁNTI KÉRELMEKHEZ 5. sz. melléklet A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név:) 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: 5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: 6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:... fő. 7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve (rokoni kapcsolat megjelölése): a) b) c) d) e) f) B) Jövedelmi adatok Forintban A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme jövedelme a) b) c) d) e) f) g) Össze- sen

16 16 rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy előleg összege Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege A család havi nettó jövedelme összesen [9- ( )] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. Dátum: az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása cselekvőképes hozzátartozók aláírása KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő. 3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

17 17 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

18 18 6. sz. melléklet Megállapodás a munkaügyi központtal

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani.

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. Kérelmező neve:.. Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Bejelentett

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Tárgy: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:.

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:. Jövedelem nyilatkozat 1. Az ellátást igénylő neve:. Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Telefonszám:... Az igénylővel egy háztartásban élő közeli

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:..

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:.. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Figyelem! Az igénylőlap kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a mellékelt tájékoztatót.

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 10-én tartandó ülésére Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző ELŐTERJESZTÉS Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány az

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2007.

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve:

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve: Sáránd Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4272 Sáránd, Nagy u. 44. K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve:

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 A./ * KOMMUNÁLIS KÖZCSATORNA HÁLÓZATRA TÖRTÉNÖ CSATLAKOZÁS KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁHOZ IGÉNYLŐ

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelemhez csatolni kell az ingatlan használatát igazoló dokumentumokat.

A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelemhez csatolni kell az ingatlan használatát igazoló dokumentumokat. FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők utolsó egyhavi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi pótlék szelvényeit, vagy

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben