ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005. (IX.15.) rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról. (A 4/2006. (IV.07.), 7/2008. (XI.13); 5/2009. (IV.28.) rendeletekkel módosított szöveg.) Nemesszalók község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv.-ben (továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazása alapján, a szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a jövő nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett felelősségtől vezérelve a következő rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet célja, hogy a szociális biztonság elősegítése, megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 2.. (1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Nemesszalók községben élő a) magyar állampolgárokra, b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya a Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya a Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és a 41. -ának (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és - a törvényben meghatározott feltételek mellett - a harmadik államból származó hozzátartozójára. 3.. A rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket: a) a képviselőtestület b) a polgármester c) a körjegyző gyakorolja. 4.. A rendelet határozza meg az önkormányzat költségvetése terhére nyújtandó pénzbeli, természetbeni szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, a megállapításra vonatkozó eljárási szabályokat. 5.. (1) A rendelet alkalmazásában jövedelmen, vagyonon, családon, közeli hozzátartozón, egyedülélőn, házastárson, tartásra köteles és képes személyen, szociális intézményen, rendszeres pénzellátáson, kereső tevékenységen, aktív korún, egyedülállón, fenntartón, stb. a Szt. 4..-ában meghatározottakat kell érteni.

2 2 (2) A jövedelmi viszonyokról szóló nyilatkozatoknál és jövedelemigazolásoknál irányadó időszak: - havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében az utolsó 3 hónap; - egyéb jövedelmek esetén az utolsó 12 hónap ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 6.. (1) A rendeletben meghatározott ellátások kérelemre és e rendeletben megfogalmazott körben hivatalból biztosítandók. Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőségen lehet előterjeszteni. A szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A kérelmezőt a szóban előterjesztett kérelem esetén a kérelem előterjesztésekor, írásban benyújtott kérelem esetén, 8 napon belül fel kell hívni a kérelemhez csatolandó nyilatkozatok megtételére. A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. (2) A kérelemhez csatolandó kötelezően használandó nyilatkozatokat és igazolásokat témakör szerint e rendelet mellékletei tartalmazzák. (3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére az Szt. előírásai irányadóak. Az Önkormányzat a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti A rendeletben meghatározott támogatások esetében a rendeletben foglaltak figyelembevételével: (1) a képviselőtestület dönt: a.) átmeneti segély, különös méltánylást érdemlő esetben; (2) a polgármester, a képviselőtestülettől átruházott jogkörben, dönt: a.) ápolási díj (az Szt. 43/B.. (1) bekezdésben szabályozott esetben) c.) átmeneti segély, a különös méltánylást érdemlő eset kivételével; d.) temetési segély; e.) lakásfenntartási támogatás; f.) szociális étkeztetés továbbá az Szt. által hatáskörébe utalt ellátások iránti kérelmek elbírálása ügyében. (3) a körjegyző dönt: az Szt. által hatáskörébe utalt ellátások iránti kérelmek elbírálása ügyében. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Időskorúak járadéka 8.. (1) Az önkormányzat időskorúak járadékában részesíti az Szt. 32/B. 32/E.. előírásainak megfelelő személyeket, az Szt. és a 32/1993. (II.17.) Korm. rendelet figyelembevételével. (2) A polgármester az Szt. és a 32/1993. (II.17.) Korm. rendelet figyelembevételével bírálja el az időskorúak járadéka iránt előterjesztett kérelmeket. (3) A jogosultság esetén a támogatás mértéke a Szt. 32/C..-ban rögzített mértékű. Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a változás időpontjától a támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani. Ilyen esetekben a támogatás összegének változásáról külön határozatot nem kell hozni. (4) Az ellátást a jogosult részére havonta utólag kell folyósítani, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. A folyósításról a körjegyző gondoskodik. 1 Módosította: 7/2008. (XI.13.) rendelet 1. -a. Hatályos: től.

3 3 9.. (1) Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. (2) Amennyiben a felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy az időskorúak járadékára való jogosultság feltételei megszűntek, határozatban intézkedni kell a járadék folyósításának megszüntetése iránt. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítható, hogy az időskorú a járadékot - jogosulatlanul és rosszhiszeműen - milyen időponttól kezdődően vette igénybe a megszüntető határozatban intézkedni kell a jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítéséről is. Rendszeres szociális segély (1) A törvény 37/B..(1) b c. pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy a támogatás folyósításának feltételeként együttműködésre köteles. (2) Az együttműködési kötelezettség a.) a támogatás megállapításával, felülvizsgálatával, folyósításával kapcsolatban Nemesszalók-Marcalgergelyi-Vinár községek Körjegyzőjével, valamint b.) az együttműködésre kijelölt szervvel áll fenn. (3) Nemesszalók község Önkormányzata az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítására a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Családsegítő Szolgálatát jelöli ki. (4) A közfoglalkoztatásra való közvetítés biztosítása érdekében Nemesszalók község Önkormányzata megállapodást köt a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltségével A törvény 37/D.. (1) bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettség tartalmi elemein túl, a törvény 37/B.. (1) b c. pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles a.) a támogatást megállapító határozatban megjelölt időben megjelenni Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Családsegítő Szolgálat Központjában (továbbiakban: Családsegítő Központ), b.) a Családsegítő Szolgálattal való folyamatos együttműködés keretében a kijelölt családgondozó által megadott időpontokban, de legalább kettő havonta megjelenni az intézményben, c.) 15 napon belül bejelenteni a személyi adataiban, szociális helyzetében, családi körülményeiben bekövetkezett változást (1) A törvény 37/B.. (1) b c. pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy és az együttműködésre kijelölt szerv írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról. (2) a beilleszkedést segítő programok típusai: 2 Módosította: 5/2009. (IV.28.) rendelet 1. -a. Hatályos: tól. 3 Módosította: 5/2009. (IV.28.) rendelet 2. -a. Hatályos: tól. 4 Módosította: 5/2009. (IV.28.) rendelet 3. -a. Hatályos: tól.

4 4 a.) Kapcsolattartás a Családsegítő Központ munkatársával, egyéni családsegítés, szociális és mentális esetkezelés, a megfelelő ellátások igénybevételére ösztönzés, az intézményi kapcsolódás megerősítése, megőrzése. b.) A megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást, a tartós munkanélküliség okozta traumák feloldását, az izoláció oldását segítő programok. c.) Szinten tartás a társadalmi integráció erősítése érdekében. A munkaerőpiacról kikerült, eltérő szociokultúrális hátérrel rendelkező, speciális élethelyzetű személyek komplex támogatása. Életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel. Az egészségi, szociális és mentális állapot javítását célzó foglalkozások. (3) A típusokon belül a foglalkozások a segélyben részesülő szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó tartalmát, követelményrendszerét a Családsegítő Központ munkatársa és az együttműködésre kötelezett személy közösen határozza meg (1) Az együttműködés megszegésének esetei: a.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megadott határidőn belül nem keresi fel a Családsegítő Központot, nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét, b.) az együttműködés során megadott időpontban nem jelenik meg a Családsegítő Központban, c.) együtt nem működésével meghiúsítja a beilleszkedését segítő program kidolgozását, d.) a beilleszkedési program tartalmi elemeinek megvalósításában nem működik együtt. (2) Az együttműködési kötelezettség megszegését a Családsegítő Szolgálat 3 napon belül, írásban jelzi Nemesszalók-Marcalgergelyi-Vinár községek Körjegyzőjének. Lakásfenntartási támogatás 14.. (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a) az Szt-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), b) az önkormányzat e rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). (2) Normatív lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, aki az Szt-ben foglalt előírásoknak megfelel. (3) A települési önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő személyeknek. (4) Helyi lakásfenntartási támogatási kérelem a Körjegyzőségen, a mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával terjeszthető elő. A kérelemhez mellékelni kell: - bérleti jogviszony esetén a bérleti (albérleti) szerződés másolatát; - saját tulajdonú, valamint haszonélvezeti jog alapján lakásfenntartó esetében első ízben előterjesztett kérelem esetében a lakásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, ismétlődő kérelem esetében a változatlan állapotra vonatkozó nyilatkozatot; - a jövedelem nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat; 5 Módosította: 5/2009. (IV.28.) rendelet 4. -a. Hatályos: tól.

5 5 - lakáscélú pénzintézeti kölcsön esetén a pénzintézet igazolását a havi törlesztő részlet mértékéről; - a fűtési költséget igazoló számlákat; - villany és vízfogyasztás díját igazoló számlákat A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Szt., valamint e rendelet figyelembevételével a képviselőtestülettől átruházott jogkörben a polgármester bírálja el A helyi lakásfenntartási támogatás a bérleti jogviszonnyal, (albérlet is) valamint saját tulajdonú lakással, haszonélvezeti joggal rendelkező Nemesszalók lakóhelyű személyeknek, illetve családoknak adható, a lakás komfortfokozatára tekintettel A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság: a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága Nem adható helyi lakásfenntartási támogatás annak: - aki lakás hasznosításából, nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításából származó jövedelemmel rendelkezik. - akinek az ellátása átmeneti, vagy tartós elhelyezést nyújtó intézményben biztosított (1) A helyi lakásfenntartási támogatás összege, ha a kérelmező háztartásában az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, továbbá a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja, akkor a támogatás 2.500,- Ft/hó, de nem lehet több, mint az indokolt és igazolt lakásfenntartási költségek havi átlagösszege. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás egy fűtési szezonra október 15-től április 15-ig állapítható meg és évente újból kell igényelni A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg (1) A helyi lakásfenntartási támogatás csak lakásfenntartási költségek fedezetére fordítható, melyet elsődlegesen - a kölcsönt folyósító pénzintézet; - a közüzemi szolgáltatást végző szerv; részére kell átutalni. (2) Amennyiben a szolgáltató felé történő átutalásra nincs lehetőség, akkor a jogosult részére is kiutalható a támogatás. (3) A (2) bekezdés szerinti folyósítás esetében a helyi lakásfenntartási támogatás más célra történő felhasználása esetén a támogatás folyósítását azonnal be kell szüntetni. 22..

6 6 A helyi lakásfenntartási támogatást be kell szüntetni, ha a megállapításnál figyelembe vett körülmények oly mértékben megváltoznak, hogy új kérelem estén a támogatásra való jogosultság feltételei nem állnának fenn (1) Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Átmeneti segély 24.. Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen betegség, elemi kár - miatt anyagi segítségre szorulnak és saját vagy családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetén a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át, ezen belül különösen: - a 70 évesnél magasabb életkorút; - a legalább 67 %-ban munkaképtelent; - a 3 vagy több gyermeket nevelő nagycsaládost; - a gyermekét egyedül nevelő szülőt. A polgármester egy naptári éven belül a családot, vagy az egyedülálló személyt legfeljebb 2 alkalommal részesítheti átmeneti segélyben, de a kérelmek beadása között 6 hónapnak el kell telnie A 24..-ban foglalt, megváltozott körülményeik, váratlan esemény miatt rászorult, de jövedelmi viszonyaik miatt átmeneti segélyben nem részesíthető kérelmezők ügyét a polgármester - különös méltánylást érdemlő esetben - a képviselőtestület elé terjeszti, erről a kérelmezőt egyidejűleg tájékoztatja. Különös méltánylást érdemlő esetben - kedvezményezettenként évente legfeljebb 1 alkalommal - kérelemre vagy hivatalból a képviselőtestület átmeneti segélyt biztosíthat (1) A kérelmező az alkalmanként jelentkező többletkiadásait, rendkívüli körülményt, stb. megnevezni és kérésre igazolni köteles. Az átmeneti segélyt igénylő jövedelmi viszonyait a 6..-ban meghatározottak szerint nyilatkozattal köteles feltárni. Amennyiben a nyilatkozat valódiságát illetően kétség merül fel a kérelmező kötelezendő jövedelmi viszonyainak 8 napon belüli igazolására. Amennyiben a kérelmező az e bekezdésben rögzített kötelezettségének nem tesz eleget segélyben nem részesíthető. (2) A polgármester szükség esetén a döntés meghozatalához környezettanulmány készítését rendelheti el. A környezettanulmány elkészítéséről a körjegyző gondoskodik. (3) Átmeneti segély iránti kérelmet, a segélyre jogosult, illetve az terjeszthet elő, aki helyzetéről tudomást szerez. Utóbbi esetben a polgármester az eljárás hivatalból megindításáról gondoskodik Sürgős szükség esetén - ha az élethelyzet az azonnali segítséget indokolja - az átmeneti segélyt bizonyítási eljárás nélkül, a nyilatkozat alapján meg kell állapítani. Ilyen esetben a határozathozatalt követő 15 napon belül a nyilatkozattétel leellenőrizhető (1) Az átmeneti segély egyszeri összegét a jövedelmi viszonyokhoz és a rászorultsághoz igazodóan mindenkori sajátjogú nyugdíjminimum 30%-áig terjedő összegben lehet megállapítani, de a 24..-ban kiemelt esetekben 2.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet.

7 7 A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben, természetbeni juttatással (pl.: élelmiszer csomag, vásárlási utalvány, stb.) vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. A készpénzben megállapított átmeneti segély kifizetése a Körjegyzőség által kezelt pénztárból vagy kifizetési utalványon történik. (2) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, azt természetbeni juttatásként kell részére kiadni. E körülményt a határozatban rögzíteni kell. (3) Amennyiben a kérelemből vagy az eljárás során kiderül, hogy az átmeneti segélyre közüzemi díj, intézményi térítési díj, stb. fizetése céljából van szükség a (2) bekezdés figyelembevételével az átmeneti segély teljesíthető a fizetési kötelezettség közvetlen átvállalásával is. Temetési segély 29.. (1) A képviselőtestület temetési segélyt nyújt kérelmére annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) 6 A temetési segély összege, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: a.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át ,- Ft, b.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át ,- Ft, c.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át ,- Ft, A temetési segély iránt előterjesztett kérelmeket a polgármester bírálja el. A megállapított temetési segély kifizetése a Körjegyzőség által kezelt pénztárból vagy kifizetési utalványon történik. Köztemetés 32.. (1) A polgármester a Szt figyelembevételével dönt köztemetés elrendeléséről. (2) Köztemetés esetén csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el. Közgyógyellátás 33.. (1) A körjegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a kérelmezőknek, akik az Szt (1) és (3) bekezdésben rögzített feltételeknek megfelelnek. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 34.. A polgármester az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, aki az Szt előírásainak megfelel. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 6 Módosította a 4/2006. (IV.07.) rendelet 6. -a. Hatályos : től én hatályon kívül helyezte a 4/2006. (IV.07.) rendelet 8. (2) bek.

8 8 Szociális információs szolgáltatás 35.. (1) Az önkormányzat a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatása érdekében szociális információs szolgáltatást biztosít. (2) A szociális információs szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Körjegyzőség látja el. Étkeztetés 36.. Az önkormányzat kérelmére gondoskodik annak a szociálisan rászorultnak a hét közbeni napi egyszeri meleg étkeztetéséről, aki azt önmaga, illetve eltartottai részére más módon nem tudja biztosítani Az étkeztetett a szolgáltatásért térítési díjat köteles fizetni. A térítési díj mértéke külön rendeletben kerül megállapításra (1) Különösen indokolt étkeztetésben részesíteni azt a személyt a.) aki a 70. életévét betöltötte b.) korra való tekintet nélkül, aki egészségi állapotát, fogyatékosságát, pszichiátriai betegségét, szenvedélybetegségét háziorvosi, vagy szakorvosi igazolással bizonyítja. c.) aki hajléktalan (2) Az étkeztetést biztosító ellátásra való jogosultság elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. Házi segítségnyújtás Családsegítés 41.. (1) Az önkormányzat a községben élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítésére a Szt. 64. figyelembevételével - társulás keretében - családsegítő szolgáltatást biztosít. (2) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele díjmentes. Közép és felsőoktatási intézményben tanulók támogatása Módosította: 7/2008. (XI.13). rendelet 2. -a. Hatályos: től. 9 Módosította: 7/2008. (XI.13.) rendelet 3. -a. Hatályos: től. 10 Hatályon kívül helyezte: 7/2008. (XI.13.) rendelet 4.. (2). Hatályát vesztette: től. 11 Hatályon kívül helyezte: 7/2008. (XI.13.) rendelet 4.. (2). Hatályát vesztette: től.

9 9 (1) Országos Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diákok havonta Ft támogatásra jogosultak. (2) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki a 12/2001.(IV.28.) OM rendeletben megfogalmazottak szerint szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető. A támogatás összege havi 4.000,- Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1) Az önkormányzat a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából - társulás keretében - jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít. (2) Szociális helyzete miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. Egyéb ellátások, szolgáltatások 44.. (1) Az Önkormányzat méltányossági ápolási díjat, méltányossági közgyógyellátást, adósságkezelési szolgáltatást, közösségi ellátást, támogató szolgáltatást, utcai szociális munkát, nappali ellátást, szakosított ellátást nem biztosít (1) Az Önkormányzat ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményt nem tart fenn. A szakosított ellátásokról a Megyei Önkormányzat gondoskodik. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmekről a megyei önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete eltérően nem rendelkezik, az intézményvezető dönt A polgármester e tárgykörben végzett munkájáról a képviselő-testületet évente tájékoztatja. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 47.. (1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/1997. (IV.15.) sz. rendelet és módosító rendeletei hatályukat vesztik A rendeletben megállapított ellátások igénybevételéhez kötelezően használandó nyomtatványokat a rendelet mellékletei tartalmazzák. Varga Jenő polgármester Vadas László körjegyző címzetes főjegyző 12 Módosította a 4/2006. (IV.07.) rendelet 7. -a. Hatályos : től

10 10 KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYHEZ AKTÍV KORÚ NEM FOGLALKOZTATOTT RÉSZÉRE 1. sz. melléklet Személyi adatok: Az ellátást igénylő neve: leánykori neve: születési helye: születési időpontja: anyja neve: lakóhelye: tartózkodási helye: TAJ száma: Iskolai végzettsége, szakképesítése: Nyilatkozom, hogy - a Munkaügyi Központtal a Flt. szerinti, továbbá az Önkormányzattal a Szt. és az önkormányzat 4/2000. sz. rendelete szerinti együttműködést vállalom - rendszeres pénzellátásban - kereső tevékenységet részesülök folytatok nem vállalom nem részesülök nem folytatok - jelenleg sor vagy tartalékos katonai szolgálatot, polgári szolgálatot teljesítek nem teljesítek A kérelemhez mellékelni kell: - a jövedelem nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat; - a munkaügyi központ igazolását arról, hogy a kérelmezőt munkanélküliként nyilvántartja, és a kérelmező az Flt. alapján járó ellátásokat már kimerítette; - munkanélküli jövedelempótló támogatás kimerítése esetén az erről szóló határozatot. Kelt:. az igénylő aláírása.

11 11 KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ 2. sz. melléklet Személyi adatok: Lakásfenntartó neve: leánykori neve: születési helye, ideje: TAJ száma: lakóhelye: tartózkodási helye: A lakásfenntartóval egy lakásban élők száma... fő. Az együtt élők neve lakóhelye rokoni kapcsolat A lakás adatai: helyrajzi száma:... címe:... a lakás nettó alapterülete:... m2 a lakás szobáinak száma:... db. a lakás komfortfokozata: komfort nélküli, félkomfortos, komfortos, összkomfortos a lakásfenntartó használati jogviszonya: tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, egyéb, mégpedig: A lakásfenntartási kiadások: éves lakbér, vagy albérleti díj: lakás célú pénzintézeti kölcsön tárgyévi törlesztő részlete éves fűtési díj: éves áramdíj: éves vízfogyasztás díj:... Ft.... Ft.... Ft.... Ft.... Ft.

12 NYILATKOZAT LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEMHEZ Alulírott lakásfenntartó és vele egy lakásban lakó személyek kijelentjük, hogy az önkormányzat rendeletében elismert lakásmértéknek megfelelő lakást nem idegenítettünk el, nem cseréltünk el a kölcsönszerződés megkötését megelőző 2 naptári éven belül. lakás illetve nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezünk; lakbértámogatásban nem részesülünk; lakbér, lakáscélú pénzintézeti kölcsön, közüzemi díj hátralékunk nincs. Tudomásul veszem, hogy a lakásfenntartási támogatás csak lakásfenntartási költségek fedezetére fordítható, ha 30 napot meghaladó lakbér, albérleti díj, pénzintézeti kölcsöntörlesztés vagy közüzemi (áram, víz) díjfizetési hátralékba kerülök a megállapított lakásfenntartási támogatás beszüntetésre kerül. A lakásfenntartó köteles bejelenteni, ha a megállapításnál figyelembe vett körülmények megváltoznak. A kérelemhez mellékelni kell: bérleti jogviszony esetén a bérleti (albérleti) szerződés másolatát; saját tulajdonú, valamint haszonélvezeti jog alapján lakásfenntartó esetében - első ízben előterjesztett kérelem esetén a lakásra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot; - ismétlődő kérelem esetében a változatlan állapotra vonatkozó nyilatkozatot; a jövedelem nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat; lakáscélú pénzintézeti kölcsön esetén a pénzintézet igazolását a havi törlesztő részlet mértékéről; a fűtési költséget igazoló számlákat; áram és vízfogyasztás díját igazoló számlákat; Kelt: lakásfenntartó. A lakásban a lakásfenntartóval együtt lakók kijelentjük, hogy lakásfenntartási támogatásban nem részesülünk. A lakásban lakó cselekvőképes személyek aláírása:

13 13 3. sz. melléklet IGAZOLÁS A GYÓGYSZERKÖLTSÉGRŐL Szt (3) bek. szerinti (alanyi jogú) ellátáshoz Név:... Lakcím:... TAJ szám:... Igazolom, hogy nevezett havi rendszeres gyógyszerköltsége a 28/1993. (II.17.) Korm. rendelet 1/A. - a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján havi... Ft. Ezt az igazolást nevezett kérelmére, a közgyógyellátás jogosultságának elbírálásához adtam ki...., 20...év...hó...nap P.H.... aláírás.

14 14 4. sz. melléklet BEADVÁNY ÉS NYILATKOZAT TEMETÉSI SEGÉLYHEZ Személyi adatok: Igénylő neve: leánykori neve: születési helye, időpontja: anyja neve: lakóhelye: tartózkodási helye: TAJ száma: elhalthoz fűződő kapcsolata: Elhalt neve: leánykori neve: születési helye, időpontja: anyja neve: utolsó lakóhelye: a halálozás helye, időpontja: Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a megjelölt elhalt személy eltemettetéséről én gondoskodtam. Kijelentem, hogy családomban az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát. Kelt:. igénylő aláírása.

15 15 JÖVEDELEMNYILATKOZAT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IRÁNTI KÉRELMEKHEZ 5. sz. melléklet A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név:) 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: 5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: 6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:... fő. 7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve (rokoni kapcsolat megjelölése): a) b) c) d) e) f) B) Jövedelmi adatok Forintban A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme jövedelme a) b) c) d) e) f) g) Össze- sen

16 16 rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy előleg összege Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege A család havi nettó jövedelme összesen [9- ( )] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. Dátum: az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása cselekvőképes hozzátartozók aláírása KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő. 3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról VÁMOSSZABADI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2004.( II.10. ) KR RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Vámosszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 16/2007.(VI.28.)

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Módosította a 9/2015.(IV.30.)

Részletesebben

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. I. fejezet Általános rendelkezések Ercsi Város Képviselőtestületének 7/2002. (V.28.) Kt. sz. RENDELETE A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Ercsi Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Véménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 24.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Véménd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14. NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.) rendelete a szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben