Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2004. (XII.23.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2004. (XII.23.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól"

Átírás

1 Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2004. (XII.23.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2005. (X.27.) rendelet módosításaival Öttömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. (1) bekezdése, 79. (2) bekezdése b) pontja és a 80. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet személyi hatálya az önkormányzatra, annak szerveire, és a vagyonkezelőkre terjed ki. (2) A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat vagyonára terjed ki. (3) Az önkormányzat és szervei: a képviselőtestület, polgármester. (4) Vagyonkezelők: a képviselőtestület polgármesteri hivatala, illetve a képviselőtestület által alapított egyéb költségvetési szervek, gazdasági társaságok, azonkívül azok a társulások, amelyekre az önkormányzat feladatot, hatáskört ruházott át. (5) Öttömös Község Önkormányzatának vagyonát az állam tulajdonából törvény erejénél fogva, illetve a Megyei Vagyonátadó bizottság döntése alapján önkormányzati tulajdonba került, valamint ajándékozás, öröklés, adásvétel, vagy más jogcímen szerzett ingatlan és ingó vagyontárgy, továbbá az önkormányzatot megillető vagyoni ű jog alkotja. Az önkormányzat vagyonának része az önkormányzati tulajdonban lévő és a könyvvezetésről szóló jogszabályok szerint nyilvántartott: a) az ingatlan nyilvántartásban az önkormányzat kizárólagos, vagy résztulajdonaként nyilvántartott ingatlan: b) A befektetett eszközök közé tartozó tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések, beruházások), c) A befektetett eszközök közé tartozó immateriális javak, ezen belül a vagyoni ű jogok (bérleti jog) és a szellemi termékek szerzői jogvédelemben részesülő termék) d) a befektetett eszközök közé tartozó részesedés (részvény, üzletrész), illetve az adott kölcsön e) az önkormányzat pénzeszközeiből vásárolt, de még fel nem használt készlet, raktáron lévő, illetve már használatba vett kis ű tárgyi eszköz. f) a pénzintézetnél vezetett elszámolási vagy más rövid lejáratú számlán lévő betétnek az a része, amely az önkormányzatot jog szerint megilleti. g) az önkormányzatot megillető készpénz h) az önkormányzatot megillető behajtható követelések Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona rendeltetése szerint törzsvagyonból és egyéb vagyonból áll. (2) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkormányzati feladatok ellátására szolgáló vagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.

2 (3) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. a) forgalomképtelen: a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok, vizek és közcélú vízi létesítmények és minden más ingó dolog, amelyet törvény vagy e rendelet forgalomképtelennek nyilvánít (a forgalomképtelen ingatlanvagyont az 1. sz. melléklet tartalmazza). b) korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá e rendeletben meghatározott ingatlanok és ingók (a korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont a 2. sz. melléklet tartalmazza). (4) Az a)-b) pontban fel nem sorolt önkormányzati vagyon forgalomképes (a forgalomképes ingatlanvagyont a 3. sz. melléklet tartalmazza). Rendelkezés a törzsvagyonnal 3. (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete és végrehajtás sem vezethető rá. (2) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyont az önkormányzat szervei útján a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas állapotban, illetve a funkció ellátásának tárgyi feltételeként köteles megőrizni, mindaddig, amíg a vagyonnal a közszolgáltatás biztosítását saját feladatkörében látja el. (3) Az önkormányzat tulajdonában lévő közművek tulajdonjoga kizárólag a működtetésre tulajdonosként kötelezett másik önkormányzatra vagy törvényi kötelezettség alapján az államra ruházható át. (4) A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények működését szolgáló vagyoni eszközök forgalomképessége az alapfeladat ellátásához szükséges és elégséges mig korlátozott. (5) A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények (4) bekezdés szerinti működtető vagyonának tulajdonjoga vagy használatának joga kizárólag az intézmény által nyújtott közszolgáltatás biztosítására kötelezettséget vállaló másik önkormányzatra ruházható át. (6) Ha a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon a feladat megszűnése, átadása, átszervezése miatt a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását közvetlenül már nem szolgálja, a Képviselő-testület forgalomképessé nyilváníthatja. Rendelkezés egyéb vagyonnal 4. (1) Az önkormányzat egyéb vagyona minden olyan ingatlan és ingó dolog, ami nem törzsvagyon. (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb vagyonával csak olyan vállalkozásban vehet részt, melyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mét, és nem veszélyeztetheti a kötelező feladatai ellátását. (3) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként, részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet.

3 (4) A képviselő-testület az önkormányzat követeléséről ide nem értve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben szabályozott eseteket, illetve az (5) bekezdésben foglaltakat - csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben: 1 a) csődegyezségi megállapodásban; b) bírói egyezség keretében; c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozata alapján az várhatóan nem térül meg; d) a végrehajtás nem, vagy csak részben térül meg; e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel /aránytalan költségráfordítással/ érvényesíthető; f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított; g) elévülés esetén. (5) A képviselő-testület a kis összegű követelésekről történő lemondással kapcsolatos eljárást a következőkben határozza meg: a) A mindenkori költségvetési törvényben megállapított határt el nem érő kis összegű követelést az önkéntes teljesítésre történő felhíváson túl behajtásra elő írni nem kell. b) Az egy évet meghaladóan keletkezett a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelésnél - az évenkénti háromszori felszólítás eredménytelensége esetén - a törlésről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (6) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon tulajdonjogáról ingyenesen vagy kedvezményesen lemondhat, vagyont ingyenesen vagy kedvezményesen használatba, bérbe adhat, ha a) jogszabály azt kötelezően előírja, b) az Ötv. 8. -ában foglalt önkormányzati feladatok ellátására (kötelezettségvállalással), c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel. Használati jog az önkormányzati vagyonkezelőknél 5. (1) Az önkormányzati vagyonkezelők számára a Képviselő-testület az önkormányzat vagyoni eszközeire a használat jogát az alapfeladat ellátásához szükséges és elégséges mben biztosítja. (2) Az önkormányzati vagyonkezelők a használat jogánál fogva jogosultak és kötelesek a vagyoni eszközök rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére tevékenységi körükben a hasznok szedésére és a használatában lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására. (3) Az önkormányzati vagyonkezelő a használatába adott ingatlan és ingó vagyont bérbeadás útján az alapfeladatok sérelme nélkül hasznosíthatja. Az ebből származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg. A bérlet időtartama nem érheti el a 6 hónapot. A bérleti szerződés egy példányát nyilvántartás céljából a jegyző részére meg kell küldeni. (4) Az önkormányzati vagyonkezelőtől a vagyoni eszközök használatának jogát a Képviselőtestület megvonhatja, ha azok egyéb módon való hasznosítása az alapfeladat ellátási feltételeinek veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja. 1 Módosította a 14/2005. (X.27.) rendelet Hatályos november 01-től

4 (5) Az önkormányzati vagyonkezelők a tulajdonostól elvárható gondossággal kötelesek az önkormányzat vagyonát megőrizni és gyarapítani. Hatásköri szabályok 6. (1) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, a tulajdonjog egyes részjogosítványainak gyakorlásával szerveit e rendelet szerint bízza meg. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi vagyonhasznosítási és az önkormányzat vagyonát egyéb módon érintő döntések: - az ingatlan tulajdonjogának átruházása (pl. esítés, térítésmentes átadás), - az önkormányzati lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tartós bérbeadása (bérlő kijelölése, bérleti szerződés megkötése, bérleti díj meghatározása). - az önkormányzati vagyonkezelők használatában lévő ingatlanvagyon tartós bérbeadása, /Tartós bérbeadásnak minősül az ingatlan használatának 6 hónapot elérő, vagy határozatlan időtartamra történő átengedése./ - tulajdonról, vagyoni ű jogról való lemondás harmadik személy javára, valamint tulajdonszerzés ajándékozással és örökléssel, - az önkormányzat gazdasági társasággal fennálló részesedéseinek esítése, pénzbeli és apport befektetés gazdasági társaságba, - ingatlan vásárlása, cseréje, alapítvány létrehozása, vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása hitel felvételéhez és kötvény kibocsátásához, kezességvállalás, - az önkormányzat törzsvagyonát képező ingatlanon jelentősebb átalakítással járó beruházás, - behajthatatlan követelések törlése kivéve a kis összegű követeléseket, - az önkormányzat törzsvagyonát képező ingatlan funkciójának megváltoztatása, - az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatásáról e rendelet módosításával, - ingóságok beszerzésének engedélyezése (szállító és termék kiválasztása) 500 eft egyedi bruttó határ fölött, - szolgáltatások igénybevételének engedélyezése (szolgáltató kiválasztása) 360 eft szolgáltatónkénti szerződés szerinti éves összeg fölött, - az ingóságok esítése, selejtezése 100 eft egyedi bruttó határ fölött, (3) Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket a jegyző készíti elő. Az előterjesztést a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. (4) A döntés végrehajtására a Polgármesteri Hivatal útján a polgármester jogosult. 7. (1) A polgármester kizárólagos hatáskörébe tartozik - a mezőgazdasági rendeltetésű földek bérbeadása (bérlő kijelölés, szerződéskötés), - az önkormányzati lakás, a nem lakás céljára szolgáló helyiség, az önkormányzat szervei használatában lévő ingatlanvagyon eseti, vagy hat hónapot meg nem haladó határozott időtartamra történő átengedése. /Ez esetben ugyanaz a helyiség egy éven belül ismételten nem adható bérbe kivéve az eseti bérbeadásokat -./ - az egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok közül hozzájárulás adása az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, jelzálogjog törléséhez, ha az ehhez előírt feltételek fennállnak - az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jog gyakorlása, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. - az ingóságok esítése, selejtezése 50 eft és 100 eft egyedi bruttó határ között.

5 (2) A vagyonkezelő szerv hatáskörébe tartozik - Az ingóságok beszerzésének engedélyezése (szállító és termék kiválasztása) 500 eft egyedi bruttó határig, - szolgáltatások igénybevételének engedélyezése (szolgáltató kiválasztása) 360 eft szolgáltatónkénti szerződés szerinti éves összegig, - az vesztés, terven felüli csökkenés elszámolásának engedélyezése. - A vagyonkezelő hatáskörében tartozik az ingóságok esítése, selejtezése 50 eft egyedi bruttó határ alatt. 8. (1) Az önkormányzati vagyon bérbeadás útján történő hasznosítása esetén a bérleti díj megállapítására az alábbi szervek jogosultak: (2) Az önkormányzati lakások, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, a mezőgazdasági rendeltetésű földek bérleti díját a képviselő-testület határozattal állapítja meg. (3) A vagyonkezelő szervek használatában lévő ingó és ingatlanvagyon bérleti díját a vagyonkezelő szerv vezetője állapítja meg. (4) A vagyonkezelő használatában lévő ingatlan, ingó bérbeadás útján való hasznosításának feltétele, hogy a bérlet tárgyával összefüggésben a vagyonkezelő költségvetését terhelő karbantartási, fenntartási, üzemben tartási, működtetési és egyéb költségek a bérlet idejével arányosan a bérleti díjban megtérüljenek. (5) A vagyonhasznosítás módja nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. A vagyonállapotról az Ötv. és Áht. előírásai szerint az éves zárdás keretében kell a Képviselő-testület részére beszámolni. A vagyonhasznosítás egyéb szabályai 9. (1) Az önkormányzat 5 millió Ft feletti ű ingatlanvagyonát és 2 millió Ft feletti ű ingatlannak nem minősülő vagyonát hasznosítani, esíteni ha a törvény kivételt nem tesz csak nyilvános /indokolt esetben zártkörű/ versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. A versenytárgyalás szabályait a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (2) Nem lehet esíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe sorolt vagyont. (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt feletti vagyon esetében a vagyon esítéséről, használati jogának átengedéséről megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt. (4) A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglalt et el nem érő vagyon esítését, használati jogának átengedését a helyben szokásos módon hirdeti meg, s a képviselő testület ez esetben is a legjobb ajánlattevő javára dönt. Képviselet gazdasági társaságban 10. (1) Gazdasági társaságban az önkormányzatot a polgármester képviseli. (2) A polgármester a tagképviseleti meghatalmazásra vonatkozó szabályok szerint jogosult a képviselettel a Képviselő-testület bármely tagját, a Polgármesteri Hivatal dolgozóját vagy a vagyonkezelő szerv vezetőjét megbízni.

6 (3) A polgármester, illetve megbízottja önálló döntésre jogosult - az önkormányzat gazdasági társaságban történő tagsági képviselete során - a szavazati jog gyakorlásában - kivéve az önkormányzat tagsági jogait érintő, számára vagyoni kötelezettséget megállapító ügyekben adható szavazatokat. Ebben az esetben a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. Az önkormányzati vagyon ének meghatározása 11. (1) A vagyon ének megállapítására általában a nyilvántartási az irányadó. (2) Értékesítéskor a vagyon ét az alábbiak szerint kell megállapítani: a.) papír esetén a név alapján, vagy piaci en, b.) a 9../1/bekezdésben foglalt ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi becslés alapján, c.) belterületi építési telek árát a Képviselő-testület határozatban állapítja meg. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása, adatszolgáltatás, vagyonkimutatás 12. (1) Az önkormányzat törzsvagyonát és egyéb vagyonát a vagyonkezelők tartják nyilván a számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően. (2) Az önkormányzat ingatlanvagyonát az ingatlanvagyon kataszterben a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván, és teljesíti a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettséget. (3) Az önkormányzat törzsvagyonát és egyéb vagyonát az éves zárdási rendelethez mellékletként csatolt vagyonkimutatásban kell az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben bemutatni. Záró rendelkezések 13. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a községi önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 13/1992. (IX.01.) Ktr. sz. rendelet, valamint az ezt módosító 10/1998. (XII.04.) Ktr. sz. rendelet. Bata Ferenc polgármester Gárgyán István jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: december 23. Gárgyán István jegyző

7 4. számú melléklet a 16/2004. (XII.23.) rendelethez Versenytárgyalási szabályzat A versenytárgyalás típusai 1. (1) A versenytárgyalás nyilvános vagy zártkörű. (2) Zártkörű versenytárgyalást lehet tartani akkor, ha a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak. A versenytárgyalás meghirdetése 2. (1) A nyilvános versenytárgyalást országos vagy megyei napilapban meg kell hirdetni. (2) A zártkörű versenytárgyalásról az érdekelt ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül kell tájékoztatni. 3. (1) A versenytárgyalást két fordulóban is meg lehet hirdetni. A második fordulóban a kiválasztott ajánlattevők az első fordulóban vállalt feltételek alapulvételével vesznek részt. (2) A kiíró az első fordulóban olyan adatokat tartalmazó ajánlatokat is kérhet, amelyekből meg tudja állapítani, hogy az ajánlattevő teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, szakismerete, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján alkalmas-e a felhívásban megjelöltek teljesítésére. A versenytárgyalási felhívás 4. A kiíró a versenytárgyalási felhívásban valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani, és a felhívás tartalmát úgy meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatokat tehessenek. 5. (1) A versenytárgyalási felhívásnak tartalmaznia kell különösen: a) a) a hasznosítani kívánt vagyon pontos meghatározását, b) b) az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket és feltételeket; c) c) az ajánlatok benyújtására, felbontási helyére és idejére, valamint az elbírálásra vonatkozó időpontokat és szempontokat. (2) Ha a kiíró az ajánlatok elkészítéséhez részletes dokumentációt bocsát rendelkezésre, úgy a versenytárgyalási felhívásban meg kell jelölni a dokumentáció beszerzésének helyét és feltételeit is. A kiíró biztosítani köteles, hogy a versenytárgyalás meghirdetésének időpontjában a dokumentáció rendelkezésre álljon. 6. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot a versenytárgyalási felhívásban úgy kell meghatározni, hogy a felhívás közzététele és az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontok között legalább tizenöt nap különbség legyen. A versenytárgyalási biztosíték 7. (1) A versenytárgyaláson való részvétel versenytárgyalási biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához köthető.

8 (2) Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatát visszavonhatja, de ebben az esetben a biztosítékot elveszti és az a kiírót illeti meg. Egyébként a biztosítékot a versenytárgyalási felhívás visszavonása, illetőleg az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint elbírálása után vissza kell adni, kivéve, ha a versenytárgyalási felhívás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé, illetve az ellenszolgáltatás részévé válik. A versenytárgyalási felhívás visszavonása 8. (1) A kiíró a versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. A felhívás visszavonását a versenytárgyalás meghirdetésével azonos módon kell közzétenni. (2) A versenytárgyalási felhívás visszavonása esetén ha a részletes dokumentáció rendelkezésre bocsátása ellen fejében történt a kiíró az ellenszolgáltatás visszafizetésére, az ajánlattevők pedig a dokumentáció visszaadására kötelesek. A versenytárgyalási ajánlat 9. (1) A versenytárgyalásra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes nyilatkozatát, különösen: a) a) a versenytárgyalási felhívás feltételeinek elfogadásáról; b) b) az ajánlott ellenszolgáltatás összegéről. (2) A biztosíték kikötésekor az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot a kiíró rendelkezésére bocsátotta. (3) Az ajánlattevőnek igazolnia kell az azonosításhoz szükséges adatokat (cégkivonat, vállalkozói igazolvány, személyi adatok stb.) 10. (1) Az ajánlattevő az ajánlatban közölt egyes adatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő a nevének, székhelyének, címének, az általa ajánlott ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidőnek a nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg. (2) Az ajánlatot zártan kell benyújtani, és fel kell tüntetni az adott versenytárgyalásra utaló jelzést. 11. A versenytárgyalás során az ajánlattevő az ajánlatához a kiíró által a versenytárgyalásra vonatkozó felhívásban közölt benyújtási határidőt követő legfeljebb hatvan napig kötve marad, kivéve, ha a kiíró az elbírálási időpontban egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni, illetve ha a kiíró valamelyik ajánlattevővel az ajánlati kötöttség időtartama alatt szerződést kötött. A versenytárgyalási ajánlatok ismertetése 12. (1) Az ajánlatok felbontására meg kell hívni az ajánlattevőket, és ismertetni kell nevüket, székhelyüket, illetve címüket, valamint az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, amelyeknek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta, meg kell állapítani, hogy az ajánlatok maradéktalanul tartalmazzák-e a kiíró által meghatározott dokumentumokat, igazolásokat. (2) A kiíró a bontáskor a hiányzó dokumentumok, igazolások vonatkozásában hiánypótlási lehetőséget biztosíthat határidő kitűzésével.

9 (3) Az ajánlatok felbontásánál csak a kiíró és az ajánlattevők, továbbá a kiíró által meghívottak lehetnek jelen. 13. (1) A kiíró az ajánlatok elése során állapítja meg, hogy az ajánlatok közül melyek érvénytelenek. (2) Érvénytelen az ajánlat, ha: a) a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, amelyik nem jogosult részt venni a versenytárgyaláson, b) b) azt az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, c) c) a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére, d) d) az nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek. (3) Az érvénytelen ajánlatot tevők a versenytárgyalás további szakaszában nem vehetnek részt. A versenytárgyalási ajánlatok elbírálása 14. (1) Ha az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a kiíró az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. (2) A benyújtott ajánlatok a kiíró hozzájárulásával sem módosíthatók, kivéve, ha az ajánlattevők a versenytárgyalási kiírás szerint a versenytárgyalás második fordulójában az ellenszolgáltatás összegére újabb ajánlatot tehetnek. 15. (1) A kiíró az ajánlatok elbírálásáról hozott döntését az ajánlattevőnek írásban megküldi. (2) Ha a kiíró valamelyik ajánlattevő ajánlatát elfogadja, a szerződés a versenytárgyalási kiírásban és az elfogadott ajánlatban foglalt tartalommal az (1) bekezdésben meghatározott döntésnek a nyertes ajánlattevőhöz történő megérkezésének napján létrejön. A szerződést, amennyiben szükséges vagy célszerű, haladéktalanul külön okiratba kell foglalni. (3) Ha a kiíró egyik ajánlattevő ajánlatát sem fogadja el és a részletes dokumentációt ellen fejében bocsátotta rendelkezésre, úgy e vonatkozásban a versenytárgyalási felhívás visszavonására meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. 16. (1) A kiíró az ajánlatokat kizárólag az elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön meg kell állapodnia. (2) Az ajánlattevő a kiírótól az ajánlat kidolgozásáért térítést nem igényelhet. Záró rendelkezések 17. Jelen szabályzat alkalmazásában a kiíró: a vagyonrendelet szerint hasznosításra jogosult. Bata Ferenc polgármester Gárgyán István jegyző

10 5. számú melléklet a 16/2004. (XII.23.) rendelethez Öttömös Község Önkormányzata vagyonkimutatásának tartalmi és formai követelményei 5. sz. melléklet a) a) A vagyonkimutatás a vagyonállapotot tárgyév december 31-i fordulónappal tartalmazza, az önkormányzati szintű vagyonmérleg sorainak megfelelő részletezésben. b) b) A vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonát mérlegsoronként, ezen belül törzsvagyon (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes), illetve egyéb vagyon bontásban az alábbi részletezésben tartalmazza /az adatok ezer forintban/: Főkönyvi állományi számla Eszköz megnevezése a) A vagyoni ű jogokat tételesen fel kell sorolni az alábbi fejléccel Forgalomképessége (először forg. képtelen, Használat Bruttó e majd. korl. forg. képes, helye végül forg. képes vagyon) Halmozott csökkenés Nettó Összesítés forgalomképesség szerint a mérlegsoron belül: Főkönyvi állományi számla Eszköz megnevezése b) A szellemi termékeket tételesen fel kell sorolni az alábbi fejléccel Forgalomképessége (először forg. képtelen, Használat Bruttó e majd. korl. forg. képes, helye végül forg. képes vagyon) Halmozott csökkenés Nettó Összesítés forgalomképesség szerint a mérlegsoron belül:

11 Főkönyvi állományi számla c) Az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni ű jogokat tételesen fel kell sorolni az alábbi fejléccel Forgalomképessége (először forg. Piaci Eszköz Használat Helyrajzi Bruttó képtelen, majd. korl. (ha volt megnevezése helye (cím) szám e forg. képes, végül elve) forg. képes vagyon) Halmozott csökkenés Nettó Összesítés forgalomképesség szerint a mérlegsoron belül: d) A gépeket, berendezéseket, felszerelések ét főkönyvi számlánként, azonbelül a leltárankénti összesenben fel kell sorolni az alábbi fejléccel (nem kell tételes, eszközönkénti felsorolás): Halmozott A leltár megnevezése Bruttó e Nettó csökkenés Összesítés főkönyvi számlánként Főkönyvi állományi számla e) A járműveket tételesen fel kell sorolni az alábbi fejléccel Forgalomképessége Jármű (először forg. képtelen, Használat megnevezése, Bruttó e majd. korl. forg. képes, helye rend végül forg. képes vagyon) Halmozott csökkenés Nettó Összesítés forgalomképesség szerint a mérlegsoron belül:

12 f) A beruházásokat, felújításokat tételesen fel kell sorolni az alábbi fejléccel Főkönyvi állományi Beruházás, felújítás Beruházás Teljesítmény számla megnevezése helye Összesítés főkönyvi számlánként: g) A részesedéseket tételesen fel kell sorolni az alábbi fejléccel Részesedés megnevezése Az üzemeltetésre átadott eszközök közül az ingatlanokat tételesen (c. pont), a gépek, berendezések, felszereléseket összevontan (d. pont) kell felsorolni és összesíteni, hogy a mérlegsorral egyezzenek. i) Az anyagokat főkönyvi számlánként kell felsorolni az alábbi fejléccel Főkönyvi számla neve j) A vevőket tartozásfajtánként kell felsorolni az alábbi fejléccel Tartozás fajtájának megnevezése

13 k) Az adósokat tartozásfajtánként kell felsorolni az alábbi fejléccel Tartozás fajtájának megnevezése l) A rövid lejáratú kölcsönöket kölcsönfajtánként kell felsorolni az alábbi fejléccel Kölcsön fajtájának megnevezése m) Az egyéb követeléseket követelésfajtánként kell felsorolni az alábbi fejléccel Követelés fajtájának megnevezése n) A pénztárak záró egyenlegét főkönyvi számlánként kell felsorolni az alábbi fejléccel Főkönyvi számla megnevezése o) A költségvetési elszámolási számlák záró egyenlegét főkönyvi számlánként kell felsorolni az alábbi fejléccel Főkönyvi számla megnevezése

14 p) Az idegen pénzeszközök számlák záró egyenlegét főkönyvi számlánként kell felsorolni az alábbi fejléccel Főkönyvi számla megnevezése

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Beled Nagyközség Önkormányzata a település fontos gazdasági

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések PUSZTAVACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 14/2004. (VI.23.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2013. (VI.12.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben) Röszke Község Önkormányzata

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2008. (X.14.) számú rendeletmódosítással A Nagybakónak

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 20.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

egységes szerkezetben a 21/2001. (VII. 17.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX. 28.) sz. rendelettel

egységes szerkezetben a 21/2001. (VII. 17.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX. 28.) sz. rendelettel SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8/999. (IV. 28.) sz. R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 2/200. (VII. 7.),a 27/2003. (XII. 23.) és a 28/2006.(IX.

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E BUDAPEST CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 23/2006. (IX. 19.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel) Madaras község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

1. FEJEZET A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása

1. FEJEZET A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása Nagytőke községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005.(VI. 30.) Ö. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Nagytőke község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2.

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Pápateszér Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A Képviselô-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI...) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI...) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 6. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (XI...) rendelete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet hatálya

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet hatálya TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Répáshuta Község Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) Rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL

Répáshuta Község Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) Rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Répáshuta Község Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) Rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon minősítése, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja 1

Az önkormányzati vagyon minősítése, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja 1 Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc 12 1/7 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a 37/2004. (VI.25.) 1, a 10/2005. (II.25.) 2, a 16/2005.

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

KOPPÁNYSZÁNTÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2005. (II. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

KOPPÁNYSZÁNTÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2005. (II. 28.) SZÁMÚ RENDELETE KOPPÁNYSZÁNTÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2005. (II. 28.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Koppányszántó

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Csákánydoroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1. számú melléklet Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról A képviselőtestület - az 1990. évi LXV. tv. 79. 80. bekezdése, valamint a helyi önkormányzatik

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17./2012.(XII.12.) önkormányzati rendelete Piliscsév község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Piliscsév Község Önkormányzatának

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2013. ( V.28.) önkormányzati rendelete

FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2013. ( V.28.) önkormányzati rendelete FELGYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. ( V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A közszolgáltatások biztosításához,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14./2002.(12.17).sz rendelete a község tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályainak rendezéséről 1 2 Arnót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól [A 17/2012. (IX. 28.), a 7/2013. (IV. 29.), a 4/2014. (II.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelete Szár Községi Önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól 1 Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. A vagyonra vonatkozó rendelkezések 2.

Általános rendelkezések 1. A vagyonra vonatkozó rendelkezések 2. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉSS A VAGYONGAZDÁLKODÁSS SSZABÁLYAIIRÓL SSZÓLÓ 211/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETÉNEK a 16/ /2009.(X.. 01..)) KT.. SZ.. RENDELETTEL

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 28-i nyilvános ülésére Tárgy:Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000 ( XI. 23.) számú* R E N D E L E T E

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000 ( XI. 23.) számú* R E N D E L E T E Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2000 ( XI. 23.) számú* R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodási szabályairól A Képviselő-testület, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények A 12/2005. (X. 21.) rendelet 1. sz. melléklete A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények Az önkormányzat a vagyonát

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1. oldal A 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a vagyonáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói

Részletesebben

Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól (egységes szerkezetben) Takácsi

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2005. (III.24.) számú, a 15/2012. (VI.15.) számú,

Részletesebben