SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3."

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága november 28-án (csütörtökön) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. Zárt ülésen kerül tárgyalásra: N A P I R E N D: A képviselő-testület november 28.-án tartandó ülésének előkészítése: 1. A Sárvár Távhő Kft. KEOP-5.4.0/ azonosítószámú, Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével programhoz kapcsolódó projektje kapcsán a Műszaki ellenőrzés (Mérnöki tevékenységek) tárgyú szerződés jóváhagyása A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 2. Tájékoztatás a Sárvár Város közigazgatási területén az utak, járdák karbantartása, javítása, kátyúzása, padkázása, burkolati jelek festése évben tárgyú szerződés módosításáról Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület november 28.-án tartandó ülésének előkészítése: 1. Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításának kiegészítéséről a teljes előterjesztés és rendelettervezet a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megtalálható a Képviselő-testület anyagai között 2. A SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések a) Sárvári Turisztikai Egyesület részére támogatás biztosítása b) Felhatalmazás a polgármester részére a TDM KFT taggyűlésén hozandó döntések megszavazására A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 3. Sárvári Média Közhasznú Nonprofit Kft. bértámogatási kérelme később kerül fel a honlapra 4. A Petőfi Úti Óvoda kérelme Ezek is mi vagyunk című könyv megvásárlásának támogatásához 5. A Kossuth Lajos Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Bélyeggyűjtő Kör kérelme kiadvány kiadásának támogatásához. Sárvár, november 25. Papp József s.k. A bizottság elnöke

2 1. napirendi pont Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításának kiegészítéséről a teljes előterjesztés és rendelettervezet a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megtalálható a Képviselő-testület anyagai között

3 2. napirendi pont A SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések a) Sárvári Turisztikai Egyesület részére támogatás biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Sárvári Turisztikai Egyesület részére működési támogatás biztosításáról A Sárvári Turisztikai Egyesület (9600 Sárvár, Várkerület 33/C. fsz. 6.) kérelemmel fordult a képviselő-testülethez a civil szervezetet illető működési támogatás biztosítása iránt. Az igényelt összeg: ,- Ft. A kérelmező aki Sárváron tevékenykedő turisztikai jellegű kis- és középvállalkozások érdekképviseletét látja el kérelmében előadta, hogy az igényelt támogatást a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (a továbbiakban: TDM) a december 3. napjára összehívott taggyűlésen végrehajtandó törzstőke emelésre kívánja felhasználni. Sárvár Város Önkormányzata 40%-os tulajdoni aránnyal részesedik a TDM-ben. Vélhetően ismert az is, hogy a TDM jelentős összegű pályázati pénzt nyert el. Az új feladatokra való felkészülés érdekében szükséges a TDM törzstőkéjének megemelése. A pályázat benyújtása idején Sárvár Város Önkormányzata a TDM részére ,- Ft tagi kölcsönt nyújtott. Ugyancsak tagi kölcsönt adtak részesedésükhöz igazodóan még a társaság további tulajdonosai, így a Sárvári Gyógyfürdő Kft., valamint a szállodákat működtető cégek is. Az Egyesület ebben akkor nem tudott részt venni. Most, hogy a pályázat sikeresnek bizonyult a tagi kölcsönöket mint az önerő biztosításának egyik lehetséges formáját szükséges átkonvertálni. Ez történne olyképpen, hogy a törzstőke felemelése révén a társaság jegyzett tőkéjében jelennének meg a társaságnak már átadott pénzeszközök. A TDM-ben az Egyesület jelenleg 10%-os részesedéssel bír. Saját erő nem áll rendelkezésre a törzstőke-emelésben való részvételre. Ha a törzstőke-emelésből az Egyesület most kimaradna, úgy az azt jelentené, hogy a megemelt törzstőkéhez viszonyított részesedési aránya 5% alá csökkenne. Ezáltal elveszítené az un. kezdeményezési jogát. A Gt. 49. (1) bekezdése ugyanis azon tagoknak biztosítja az ok és a cél megjelölésével a taggyűlés bármikori összehívásának jogát, akik a szavazatok 5%-ával rendelkeznek. Tehát a város turisztikában érdekelt kis- és középvállalkozásait reprezentáló egyesület érdekérvényesítő képessége csökkenne. Erre tekintettel indokolt a Sárvári Turisztikai Egyesület támogatásban való részesítése. A már említett tagi kölcsönök a törzstőke-felemelésének forrását biztosítanák. Az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön összege egyfelől lehetővé teszi, hogy a jelenlegi 40%-os részesedései arányának megtartása mellett vegyen részt a törzstőke felemelésében, továbbá azt is, hogy ezen tagi kölcsönből mint követelésből engedjen át az Egyesület részére. Ennélfogva az Egyesület támogatása nem a szokásos pénzbeli támogatással, hanem az említett összegű tagi kölcsönből ,- Ft nagyságrendű követelésnek az Egyesületre való engedményezésével történne meg. Így az Egyesület továbbra is 10%-os részesedéssel bírna. Az Egyesülettel aláírása kerülő okiratok az előterjesztés mellékletét képezik.

4 HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Turisztikai Egyesületet mint civil szervezetet ,- Ft működési célú támogatásban részesíti. A támogatás biztosítása az önkormányzat által a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtott ,- Ft tagi kölcsönből történik. A pénzösszeg átadása helyett ezen összegű tagi kölcsönből, mint követelésből az Önkormányzat ,- Ft nagyságrendű követelést a Sárvári Turisztikai Egyesületre engedményez, aki azt kizárólag a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál végrehajtandó törzstőke-emelésre használhatja fel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egyesülettel kötendő, 1. melléklettel megegyező tartalmú megállapodás, valamint a 2. melléklettel megegyező tartalmú engedményezési szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, november 21. / : Kondora István : / polgármester

5 A megállapodás létrejött: 1. melléklet a /2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozathoz MEGÁLLAPODÁS civil szervezettel működési célú támogatásáról egyrészről: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2., mint TÁMOGATÓ, (képviseletében Kondora István polgármester) másrészről: Sárvári Turisztikai Egyesület, mint TÁMOGATOTT 9600 Sárvár, Várkerület 33/C. fszt. 6. /székhely/ / bankszámlaszáma/ /adószám/ Kiss István, az Egyesület elnöke /képviselőjének neve/ között. 1. A támogatás összege, formája: A TÁMOGATÓ az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) számú rendeletének 5. mellékletében szereplő működési célú végleges pénzeszköz-átadások előirányzatból a TÁMOGATOTT részére ,- Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint nagyságrendű, a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtott ,- Ft összegű tagi kölcsönből ,- Ft nagyságrendű követelés engedményezés útján történő átadásával támogatást nyújt évben. A TÁMOGATOTT a TÁMOGATÓ által biztosított támogatást az alábbi célra használhatja fel: A SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban december 3-i taggyűlésen végrehajtandó tőkeemelés során ezen követelésnek a társaság törzstőkéjébe való apportálása. 2. A támogatás igénybevétele: a) A Megállapodás megkötésének a feltétele, hogy a TÁMOGATOTT a mellékelt formanyomtatványokon nyilatkozzon arról, hogy a szervezetet köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé nincsen fennálló tartozása, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. -ában előírt kötelezettségének, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. b) A TÁMOGATÓ a támogatás egészének vagy egy részének kifizetését vismajor szükséghelyzetben korlátozhatja, illetve a támogatást visszavonhatja. Erről a TÁMOGATOTTAT írásban haladéktalanul tájékoztatni kell.

6 3. Elszámolás a támogatás felhasználásáról: a) A TÁMOGATOTT az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. /II.15./ önkormányzati rendelet 20. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles a költségvetési évet követő március 31-ig írásbeli beszámolót készíteni a támogatás felhasználásáról oly módon, hogy az írásbeli beszámolóhoz csatolja a felhasználást igazoló, a törzstőke felemeléséről szóló cégbírósági végzés, valamint az ezt elhatározó taggyűlési jegyzőkönyv ügyvéd által hitelesített másolatát. A felhasználást igazoló, a fentebb említett iratokkal alátámasztott írásbeli beszámolót a Képviselő-testületnek címezve legkésőbb január 15-ig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda részére eljuttatja. b) Ha a TÁMOGATOTT az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni. c) A TÁMOGATOTT amennyiben a Megállapodás 3.a.) pontjában foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. -ában előírt kötelezettség teljesítését, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. /II.15./ önkormányzati rendelet 20. -ának (6) bekezdésében foglaltak értelmében a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet. d) A TÁMOGATOTT a 2/2013. /II.15./ önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdése értelmében jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. 4. A megállapodás hatálya: A megállapodás az aláírás napjától a felhasználásáról készített beszámoló benyújtásáig szól. A felek a megállapodást közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. Sárvár, november 28. Támogató képviseletében: Támogatott képviseletében:. Kondora István polgármester Jogi ellenjegyző:. Kiss István az Egyesület elnöke Pénzügyi ellenjegyző: /: Dr. Szijártó Valéria : / /: Balkáné Magyar Valéria :/ jegyző gazdasági vezető

7 NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Támogatott neve: Sárvári Turisztikai Egyesület Természetes személy lakcíme: - Születési helye, ideje: - Gazdasági társaság esetén székhelye: - Cégjegyzékszáma: - Adószáma: Egyéb szervezet esetén székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 33/C. fszt. 6. Képviselőjének neve: Kiss István Nyilvántartásba vételi okirat száma: Pk /2011/3. Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Vas Megyei Bíróság Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a Támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy x 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy x 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: nincs Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: nem szükséges Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Sárvár, november Kiss István az Egyesület elnöke

8 Nyilatkozat tartozásról, köztartozásról Alulírott Kiss István /a szervezetet képviselő magánszemély neve/ nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sárvári Turisztikai Egyesületet /szervezet, csoport neve/ köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az átvett támogatást vagy annak egy részét az általam képviselt Sárvári Turisztikai Egyesület /szervezet, csoport neve/ jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni. Sárvár, november 28. Kiss István az Egyesület elnöke

9 2. melléklet a /2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozathoz ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2-3., képviseli: Kondora István polgármester, mint engedményező (a továbbiakban: Engedményező) és másrészről: Sárvári Turisztikai Egyesület 9600 Sárvár, Várkerület 33/C. fszt. 6., képviseli: Kiss István egyesületi elnök, mint engedményes (a továbbiakban: Engedményes) között az alábbiak szerint: I. ELŐZMÉNYEK 1. Az Engedményes előtt ismert, miszerint az Engedményezőnek tagi kölcsön jogcímén jelenleg ,- Ft összegű elismert követelése áll fenn a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: TDM) szemben. 2. A december 3. napján tartandó TDM-taggyűlésen tagi kölcsön apportálása útján megvalósuló törzstőke-emelésre fog sor kerülni a tulajdonosok előzetes egyeztetése alapján. 3. Az Engedményes (aki szintén tagja a TDM rövidítéssel itt megnevezett gazdasági társaságnak) időközben együttműködési megállapodást kötött az Engedményezővel civil szervezet működési célú támogatása tárgyában. E megállapodásban a Felek abban állapodtak meg, hogy az Engedményező a évre ,- Ft működési célú támogatást biztosít az Engedményesnek. Ezen megállapodás arról is rendelkezik, hogy az ,- Ft működési célú támogatást az Engedményező úgy bocsátja az Engedményes részére, hogy a TDM-mel szemben fennálló, a mai állapot szerint még ,- Ft összegű tagi kölcsönből ,- Ft-ot az Engedményesre engedményez. II. ENGEDMÉNYEZÉS 4. Az Engedményező a TDM-mel szemben fennálló ,- Ft összegű tagi kölcsönéből ezennel ,- Ft-ot az Engedményesre engedményez. 5. Az Engedményező nyilatkozza, hogy az engedményezett összeg a TDM által elismert és nem vitatott követelés, mely jelen okirat záradékában külön is megerősítésre kerül a TDM önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője által. 6. Az Engedményező szavatolja, hogy az engedményezett követelés per-, teher- és igénymentes, azzal szabadon jogosult rendelkezni és a TDM-nek, mint kötelezettnek a jelen szerződés megkötésének időpontjában nincs olyan ellenkövetelése, amely alapján a fizetést jogszerűen visszatarthatná. 7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. Sárvár, november 28. Kondora István Sárvár Város Polgármestere az Engedményező képviselője Kiss István egyesületi elnök az Engedményes képviselője

10 2. melléklet a /2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozathoz TARTOZÁSELISMERÉS Alulírott, mint a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elismerem, hogy az általam képviselt cég Sárvár Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) szemben tagi kölcsön jogcímén a mai napi állapot szerint ,- Ft összegű követelést tart nyilván. Ezzel a követelésével az Önkormányzat szabadon jogosult rendelkezni, társaságunknak nincs olyan ellenkövetelése vagy a visszafizetést megalapozó kifogási joga melyek alapján a tagi kölcsön felett az Önkormányzat rendelkezési joga korlátozódna. A fenti engedményezést megismertem, azt tudomásul veszem és kötelezettséget vállalok mindennek nyilvántartásaikban való átvezetésére. Az átvezetést követően az Önkormányzat részéről a továbbiakban tagi kölcsön jogcímén ,- Ft-ot, a Sávári Turisztikai Egyesület részéről pedig ,- Ft összegű követelést fogunk nyilvántartani. Sárvár, november 28. Hamar Krisztina ügyvezető

11 2/B napirendi pont Felhatalmazás a polgármester részére a TDM KFT taggyűlésén hozandó döntések megszavazására ELŐTERJESZTÉS Felhatalmazás a polgármester részére a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft. taggyűlésén hozandó döntések megszavazására Tisztelt Képviselő-testület! I. A SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: TDM) részére a társaság tagjai összesen ,- Ft összegű tagi kölcsönt biztosítottak. Ebből az összegből az Önkormányzat részaránya: ,- Ft. Ismert, hogy a TDM jelentős összegű pályázati pénzben részesült. Ezen pénzeszköz lehívásával és a kapcsolódó teendők rendezésével összefüggésben merült fel a tagi kölcsön sorsának rendezése. Most, hogy a pályázat sikeresnek bizonyult, a tagi kölcsönöket mint az önerő biztosításának egyik lehetséges formáját szükséges átkonvertálni és ez történne olyképpen, hogy a törzstőke felemelése révén a társaság jegyzett tőkéjében jelennének meg a társaságnak átadott pénzeszközök. Ez azt eredményezné, hogy az eddigi 3 M Ft összegű jegyzett tőke ,- Ft-ra emelkedne. Ezzel a nagyságrenddel a TDM már számottevő piaci szereplővé válhat, ami segítheti a pályázati és a város érdekében megvalósítandó feladatai végrehajtásában. A törzstőke felemelése az eddigi tulajdoni arányokhoz viszonyítottan történne meg, tehát az Önkormányzat részesedése maradna 40%. Jelen előterjesztés elkészítésének időpontjában az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön összege ,- Ft. A Sárvári Turisztikai Egyesület, mely szintén tagja a TDM-nek és ugyancsak részt kívánna venni a tőkeemelésben és ezért is fordult támogatás iránti kérelemmel az Önkormányzathoz. Részére civil szervezeti támogatásként ,- Ft követelésrész kerülne engedményezés útján átengedésre. E művelet számviteli elszámolását követően az Önkormányzat által nyilvántartandó tagi kölcsön összege ,- Ft lenne. Ebből a követeléséből az Önkormányzat ,- Ft nagyságrenddel venne részt a tőkeemelésben. Ennek számviteli elszámolását követően nyilvántartandó követelés-állomány nagyságrendje ,- Ft lenne, és ennek rendezését tartalmazza jelen előterjesztés II. fejezete. A tőkeemelésben való részvétel, illetve annak számviteli elszámolásához, valamint cégbírósági bejegyzéséhez szükséges okirat tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a tulajdonosi jogok gyakorlója egyetért azzal, hogy a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság december 3. napjára kitűzött taggyűlésén végrehajtandó törzstőke-emelésben az Önkormányzat részt vegyen. A részvétel ,- Ft összegű tagi kölcsön mint elismert követelés apportálása révén valósulna meg, ugyanezen nagyságrendben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén a törzstőke-emelésben való részvételre ,- Ft összegű tagi kölcsön apportálásával kötelezettséget vállaljon, az erre

12 irányuló előterjesztést megszavazza, valamint a törzstőke-emelés cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, 1. melléklettel megegyező tartalmú Tartozáselismerés és engedményezési szerződés elnevezésű okiratot Sárvár Város Önkormányzata képviseletében aláírja. Határidő: december 3. Felelős: Kondora István polgármester II. Az előterjesztés I. fejezetében ismertetett engedményezés és tőkeemelés végrehajtását követően a TDM felé meglévő tagi kölcsön összege ,- Ft lenne. Tekintettel arra, hogy a TDM nonprofit társaság így nem érdekelt nyereség elérésében, viszont egyre nagyobb részt vállal a város turisztikai tevékenységében, illetve a pályázat megvalósítása kiadásokkal is jár, ezért indokolt lenne a ténylegesen már a társaság rendelkezése alatt álló ,- Ft összegű, jelenleg még tagi kölcsönként kimutatott összeget a TDM-nek végleges jelleggel átadni. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testület a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ,- Ft tagi kölcsön átalakításával ,- Ft összegben működési célú támogatás jogcímén végleges célú pénzeszköz átadásban részesíti. Határidő: december 5. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, november 21. / : Kondora István : / polgármester

13 1. melléklet a /2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozathoz T A R T O Z Á S E L I S M E R É S É S E N G E D M É N Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2-3., képviseli: Kondora István polgármester, mint hitelező és engedményező (a továbbiakban: Hitelező vagy Engedményező) és másrészről: SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg , székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 33. C. ép. fszt. 6., képviseli: Hamar Krisztina ügyvezető), mint adós és engedményes (a továbbiakban: Adós vagy Engedményes) között az alábbiak szerint: 1) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Hitelező az Adós, mint gazdasági társaság tagja. A Felek rögzítik azt is, hogy a Hitelező az Adós részére napján ,- Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújtott és a tagi kölcsön jelen okirat aláírásának napján fennálló összege: ,- Ft. Az Adós ezennel a Ptk a alapján tartozáselismerésnek minősülő jelen nyilatkozatával - elismeri, hogy a Hitelező részére ,- Ft összegű tagi kölcsön megfizetésével tartozik. 2) A Felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező az Adós által elismert követelésből ,- Ft-ot jelen szerződés aláírásával a Ptk (1) bekezdése alapján az Adós részére átenged, azaz reá engedményezi. A ,- Ft összegű követelés ezáltal az Adós, mint engedményes részére nem pénzbeli hozzájárulásként kerül átengedésre, engedményezésre. A Felek abban is megállapodnak, hogy a tagi kölcsönből még fennmaradó ,- Ftot az Adós egyenlőre még tagi kölcsönként tartja nyilván, annak rendezése tárgyában a Felek külön okiratba foglaltan rendelkeznek. 3) Az engedményezés folytán a Ptk (1) bekezdése alapján az Engedményes a követelése erejéig a régi jogosult (Engedményező) helyébe lép. Ezáltal a ,- Ft összegű követelés kötelezettje és jogosultja is az Engedményes lett. A Gt (3) bekezdésére foglaltakra tekintettel rögzítésre kerül, a követelés azért névértéken kerül az apportálásnál figyelembevételre, mert a tagi kölcsön egy pályázathoz önrész biztosítása végett került az Adósnak átadásra, ezzel az összeggel az Adós ténylegesen rendelkezik. 4) Az engedményezés célja az Engedményes törzstőkéjének felemelése a Gt (1) bekezdése alapján, mely megengedi, hogy a törzstőke nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerüljön felemelésre. A törzstőkeemelés végrehajtására akként kerül sor, hogy a fentiek szerinti engedményezéssel az Engedményező az Engedményes rendelkezésére bocsátotta a követelését jelen megállapodás aláírásával. Így az Engedményes az általa elismert követelés jogosultjává válik, azaz önmagával szemben lett ,- Ft összegű követelése. 5) A Felek jelen megállapodás sajátosságaira tekintettel az engedményezett követelés kötelezettjét, azaz az Adóst értesítettnek tekintik. 6) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a ,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásként az Engedményes részére úgy kerül átengedésre, hogy a törzstőkeemelés december 03. napjával történik meg. 7) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv engedményezésre, valamint a szerződésekre vonatkozó általános szabályai, továbbá a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a törzstőke felemelése során a Győri Ítélőtábla Cgf.IV /2008/2. számú végzésében foglaltakat is figyelembe vették.

14 Ez a szerződés minden olyan kérdést és olyképpen szabályoz, amint azt a Felek írásba kívántak foglalni. Erre tekintettel azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírták. Sárvár, december 03. Kondora István polgármester Hitelező/ Engedményező képviselője.. SÁRVÁR TOURIST & TDM Kft. képviseli: Hamar Krisztina ügyvezető Adós/Engedményes

15 A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 3. napirendi pont Sárvári Média Közhasznú Nonprofit Kft. bértámogatási kérelme később kerül fel a honlapra.

16 4. napirendi pont A Petőfi Úti Óvoda kérelme Ezek is mi vagyunk című könyv megvásárlásának támogatásához. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága - Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. /II.15./ önkormányzati rendelet 16.. (2) bekezdése alapján - átruházott hatáskörben a Petőfi úti Óvoda évi költségvetésébe 100 db, az óvoda történetét bemutató Ezek is mi vagyunk című könyv megvásárlására bruttó Ft előirányzatot biztosít. A bizottság a pótelőirányzat fedezetéül az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványát jelöli meg. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének ezen előirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal a következő költségvetési rendelet-módosítás időpontja Felelős : Dr. Szijártó Valéria jegyző Sárvár, november 26. (: Papp József :) sk. bizottsági elnök

17

18 5. napirendi pont A Kossuth Lajos Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Bélyeggyűjtő Kör kérelme kiadvány kiadásának támogatásához.

19

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015. (I.27.) számú önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és

Részletesebben

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48.- 54. - okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (III.4.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a városban működő civil szervezetek

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

E L ŐTERJ E SZT É S államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására E L ŐTERJ E SZT É S államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben