SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3."

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága november 28-án (csütörtökön) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. Zárt ülésen kerül tárgyalásra: N A P I R E N D: A képviselő-testület november 28.-án tartandó ülésének előkészítése: 1. A Sárvár Távhő Kft. KEOP-5.4.0/ azonosítószámú, Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével programhoz kapcsolódó projektje kapcsán a Műszaki ellenőrzés (Mérnöki tevékenységek) tárgyú szerződés jóváhagyása A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 2. Tájékoztatás a Sárvár Város közigazgatási területén az utak, járdák karbantartása, javítása, kátyúzása, padkázása, burkolati jelek festése évben tárgyú szerződés módosításáról Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület november 28.-án tartandó ülésének előkészítése: 1. Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításának kiegészítéséről a teljes előterjesztés és rendelettervezet a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megtalálható a Képviselő-testület anyagai között 2. A SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések a) Sárvári Turisztikai Egyesület részére támogatás biztosítása b) Felhatalmazás a polgármester részére a TDM KFT taggyűlésén hozandó döntések megszavazására A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 3. Sárvári Média Közhasznú Nonprofit Kft. bértámogatási kérelme később kerül fel a honlapra 4. A Petőfi Úti Óvoda kérelme Ezek is mi vagyunk című könyv megvásárlásának támogatásához 5. A Kossuth Lajos Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Bélyeggyűjtő Kör kérelme kiadvány kiadásának támogatásához. Sárvár, november 25. Papp József s.k. A bizottság elnöke

2 1. napirendi pont Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításának kiegészítéséről a teljes előterjesztés és rendelettervezet a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megtalálható a Képviselő-testület anyagai között

3 2. napirendi pont A SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések a) Sárvári Turisztikai Egyesület részére támogatás biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Sárvári Turisztikai Egyesület részére működési támogatás biztosításáról A Sárvári Turisztikai Egyesület (9600 Sárvár, Várkerület 33/C. fsz. 6.) kérelemmel fordult a képviselő-testülethez a civil szervezetet illető működési támogatás biztosítása iránt. Az igényelt összeg: ,- Ft. A kérelmező aki Sárváron tevékenykedő turisztikai jellegű kis- és középvállalkozások érdekképviseletét látja el kérelmében előadta, hogy az igényelt támogatást a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (a továbbiakban: TDM) a december 3. napjára összehívott taggyűlésen végrehajtandó törzstőke emelésre kívánja felhasználni. Sárvár Város Önkormányzata 40%-os tulajdoni aránnyal részesedik a TDM-ben. Vélhetően ismert az is, hogy a TDM jelentős összegű pályázati pénzt nyert el. Az új feladatokra való felkészülés érdekében szükséges a TDM törzstőkéjének megemelése. A pályázat benyújtása idején Sárvár Város Önkormányzata a TDM részére ,- Ft tagi kölcsönt nyújtott. Ugyancsak tagi kölcsönt adtak részesedésükhöz igazodóan még a társaság további tulajdonosai, így a Sárvári Gyógyfürdő Kft., valamint a szállodákat működtető cégek is. Az Egyesület ebben akkor nem tudott részt venni. Most, hogy a pályázat sikeresnek bizonyult a tagi kölcsönöket mint az önerő biztosításának egyik lehetséges formáját szükséges átkonvertálni. Ez történne olyképpen, hogy a törzstőke felemelése révén a társaság jegyzett tőkéjében jelennének meg a társaságnak már átadott pénzeszközök. A TDM-ben az Egyesület jelenleg 10%-os részesedéssel bír. Saját erő nem áll rendelkezésre a törzstőke-emelésben való részvételre. Ha a törzstőke-emelésből az Egyesület most kimaradna, úgy az azt jelentené, hogy a megemelt törzstőkéhez viszonyított részesedési aránya 5% alá csökkenne. Ezáltal elveszítené az un. kezdeményezési jogát. A Gt. 49. (1) bekezdése ugyanis azon tagoknak biztosítja az ok és a cél megjelölésével a taggyűlés bármikori összehívásának jogát, akik a szavazatok 5%-ával rendelkeznek. Tehát a város turisztikában érdekelt kis- és középvállalkozásait reprezentáló egyesület érdekérvényesítő képessége csökkenne. Erre tekintettel indokolt a Sárvári Turisztikai Egyesület támogatásban való részesítése. A már említett tagi kölcsönök a törzstőke-felemelésének forrását biztosítanák. Az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön összege egyfelől lehetővé teszi, hogy a jelenlegi 40%-os részesedései arányának megtartása mellett vegyen részt a törzstőke felemelésében, továbbá azt is, hogy ezen tagi kölcsönből mint követelésből engedjen át az Egyesület részére. Ennélfogva az Egyesület támogatása nem a szokásos pénzbeli támogatással, hanem az említett összegű tagi kölcsönből ,- Ft nagyságrendű követelésnek az Egyesületre való engedményezésével történne meg. Így az Egyesület továbbra is 10%-os részesedéssel bírna. Az Egyesülettel aláírása kerülő okiratok az előterjesztés mellékletét képezik.

4 HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Turisztikai Egyesületet mint civil szervezetet ,- Ft működési célú támogatásban részesíti. A támogatás biztosítása az önkormányzat által a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtott ,- Ft tagi kölcsönből történik. A pénzösszeg átadása helyett ezen összegű tagi kölcsönből, mint követelésből az Önkormányzat ,- Ft nagyságrendű követelést a Sárvári Turisztikai Egyesületre engedményez, aki azt kizárólag a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál végrehajtandó törzstőke-emelésre használhatja fel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egyesülettel kötendő, 1. melléklettel megegyező tartalmú megállapodás, valamint a 2. melléklettel megegyező tartalmú engedményezési szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, november 21. / : Kondora István : / polgármester

5 A megállapodás létrejött: 1. melléklet a /2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozathoz MEGÁLLAPODÁS civil szervezettel működési célú támogatásáról egyrészről: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2., mint TÁMOGATÓ, (képviseletében Kondora István polgármester) másrészről: Sárvári Turisztikai Egyesület, mint TÁMOGATOTT 9600 Sárvár, Várkerület 33/C. fszt. 6. /székhely/ / bankszámlaszáma/ /adószám/ Kiss István, az Egyesület elnöke /képviselőjének neve/ között. 1. A támogatás összege, formája: A TÁMOGATÓ az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) számú rendeletének 5. mellékletében szereplő működési célú végleges pénzeszköz-átadások előirányzatból a TÁMOGATOTT részére ,- Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint nagyságrendű, a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtott ,- Ft összegű tagi kölcsönből ,- Ft nagyságrendű követelés engedményezés útján történő átadásával támogatást nyújt évben. A TÁMOGATOTT a TÁMOGATÓ által biztosított támogatást az alábbi célra használhatja fel: A SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban december 3-i taggyűlésen végrehajtandó tőkeemelés során ezen követelésnek a társaság törzstőkéjébe való apportálása. 2. A támogatás igénybevétele: a) A Megállapodás megkötésének a feltétele, hogy a TÁMOGATOTT a mellékelt formanyomtatványokon nyilatkozzon arról, hogy a szervezetet köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé nincsen fennálló tartozása, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. -ában előírt kötelezettségének, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. b) A TÁMOGATÓ a támogatás egészének vagy egy részének kifizetését vismajor szükséghelyzetben korlátozhatja, illetve a támogatást visszavonhatja. Erről a TÁMOGATOTTAT írásban haladéktalanul tájékoztatni kell.

6 3. Elszámolás a támogatás felhasználásáról: a) A TÁMOGATOTT az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. /II.15./ önkormányzati rendelet 20. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles a költségvetési évet követő március 31-ig írásbeli beszámolót készíteni a támogatás felhasználásáról oly módon, hogy az írásbeli beszámolóhoz csatolja a felhasználást igazoló, a törzstőke felemeléséről szóló cégbírósági végzés, valamint az ezt elhatározó taggyűlési jegyzőkönyv ügyvéd által hitelesített másolatát. A felhasználást igazoló, a fentebb említett iratokkal alátámasztott írásbeli beszámolót a Képviselő-testületnek címezve legkésőbb január 15-ig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda részére eljuttatja. b) Ha a TÁMOGATOTT az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni. c) A TÁMOGATOTT amennyiben a Megállapodás 3.a.) pontjában foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. -ában előírt kötelezettség teljesítését, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. /II.15./ önkormányzati rendelet 20. -ának (6) bekezdésében foglaltak értelmében a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet. d) A TÁMOGATOTT a 2/2013. /II.15./ önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdése értelmében jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. 4. A megállapodás hatálya: A megállapodás az aláírás napjától a felhasználásáról készített beszámoló benyújtásáig szól. A felek a megállapodást közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. Sárvár, november 28. Támogató képviseletében: Támogatott képviseletében:. Kondora István polgármester Jogi ellenjegyző:. Kiss István az Egyesület elnöke Pénzügyi ellenjegyző: /: Dr. Szijártó Valéria : / /: Balkáné Magyar Valéria :/ jegyző gazdasági vezető

7 NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Támogatott neve: Sárvári Turisztikai Egyesület Természetes személy lakcíme: - Születési helye, ideje: - Gazdasági társaság esetén székhelye: - Cégjegyzékszáma: - Adószáma: Egyéb szervezet esetén székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 33/C. fszt. 6. Képviselőjének neve: Kiss István Nyilvántartásba vételi okirat száma: Pk /2011/3. Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Vas Megyei Bíróság Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a Támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy x 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy x 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: nincs Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: nem szükséges Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Sárvár, november Kiss István az Egyesület elnöke

8 Nyilatkozat tartozásról, köztartozásról Alulírott Kiss István /a szervezetet képviselő magánszemély neve/ nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sárvári Turisztikai Egyesületet /szervezet, csoport neve/ köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az átvett támogatást vagy annak egy részét az általam képviselt Sárvári Turisztikai Egyesület /szervezet, csoport neve/ jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni. Sárvár, november 28. Kiss István az Egyesület elnöke

9 2. melléklet a /2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozathoz ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2-3., képviseli: Kondora István polgármester, mint engedményező (a továbbiakban: Engedményező) és másrészről: Sárvári Turisztikai Egyesület 9600 Sárvár, Várkerület 33/C. fszt. 6., képviseli: Kiss István egyesületi elnök, mint engedményes (a továbbiakban: Engedményes) között az alábbiak szerint: I. ELŐZMÉNYEK 1. Az Engedményes előtt ismert, miszerint az Engedményezőnek tagi kölcsön jogcímén jelenleg ,- Ft összegű elismert követelése áll fenn a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: TDM) szemben. 2. A december 3. napján tartandó TDM-taggyűlésen tagi kölcsön apportálása útján megvalósuló törzstőke-emelésre fog sor kerülni a tulajdonosok előzetes egyeztetése alapján. 3. Az Engedményes (aki szintén tagja a TDM rövidítéssel itt megnevezett gazdasági társaságnak) időközben együttműködési megállapodást kötött az Engedményezővel civil szervezet működési célú támogatása tárgyában. E megállapodásban a Felek abban állapodtak meg, hogy az Engedményező a évre ,- Ft működési célú támogatást biztosít az Engedményesnek. Ezen megállapodás arról is rendelkezik, hogy az ,- Ft működési célú támogatást az Engedményező úgy bocsátja az Engedményes részére, hogy a TDM-mel szemben fennálló, a mai állapot szerint még ,- Ft összegű tagi kölcsönből ,- Ft-ot az Engedményesre engedményez. II. ENGEDMÉNYEZÉS 4. Az Engedményező a TDM-mel szemben fennálló ,- Ft összegű tagi kölcsönéből ezennel ,- Ft-ot az Engedményesre engedményez. 5. Az Engedményező nyilatkozza, hogy az engedményezett összeg a TDM által elismert és nem vitatott követelés, mely jelen okirat záradékában külön is megerősítésre kerül a TDM önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője által. 6. Az Engedményező szavatolja, hogy az engedményezett követelés per-, teher- és igénymentes, azzal szabadon jogosult rendelkezni és a TDM-nek, mint kötelezettnek a jelen szerződés megkötésének időpontjában nincs olyan ellenkövetelése, amely alapján a fizetést jogszerűen visszatarthatná. 7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. Sárvár, november 28. Kondora István Sárvár Város Polgármestere az Engedményező képviselője Kiss István egyesületi elnök az Engedményes képviselője

10 2. melléklet a /2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozathoz TARTOZÁSELISMERÉS Alulírott, mint a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetője ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elismerem, hogy az általam képviselt cég Sárvár Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) szemben tagi kölcsön jogcímén a mai napi állapot szerint ,- Ft összegű követelést tart nyilván. Ezzel a követelésével az Önkormányzat szabadon jogosult rendelkezni, társaságunknak nincs olyan ellenkövetelése vagy a visszafizetést megalapozó kifogási joga melyek alapján a tagi kölcsön felett az Önkormányzat rendelkezési joga korlátozódna. A fenti engedményezést megismertem, azt tudomásul veszem és kötelezettséget vállalok mindennek nyilvántartásaikban való átvezetésére. Az átvezetést követően az Önkormányzat részéről a továbbiakban tagi kölcsön jogcímén ,- Ft-ot, a Sávári Turisztikai Egyesület részéről pedig ,- Ft összegű követelést fogunk nyilvántartani. Sárvár, november 28. Hamar Krisztina ügyvezető

11 2/B napirendi pont Felhatalmazás a polgármester részére a TDM KFT taggyűlésén hozandó döntések megszavazására ELŐTERJESZTÉS Felhatalmazás a polgármester részére a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft. taggyűlésén hozandó döntések megszavazására Tisztelt Képviselő-testület! I. A SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: TDM) részére a társaság tagjai összesen ,- Ft összegű tagi kölcsönt biztosítottak. Ebből az összegből az Önkormányzat részaránya: ,- Ft. Ismert, hogy a TDM jelentős összegű pályázati pénzben részesült. Ezen pénzeszköz lehívásával és a kapcsolódó teendők rendezésével összefüggésben merült fel a tagi kölcsön sorsának rendezése. Most, hogy a pályázat sikeresnek bizonyult, a tagi kölcsönöket mint az önerő biztosításának egyik lehetséges formáját szükséges átkonvertálni és ez történne olyképpen, hogy a törzstőke felemelése révén a társaság jegyzett tőkéjében jelennének meg a társaságnak átadott pénzeszközök. Ez azt eredményezné, hogy az eddigi 3 M Ft összegű jegyzett tőke ,- Ft-ra emelkedne. Ezzel a nagyságrenddel a TDM már számottevő piaci szereplővé válhat, ami segítheti a pályázati és a város érdekében megvalósítandó feladatai végrehajtásában. A törzstőke felemelése az eddigi tulajdoni arányokhoz viszonyítottan történne meg, tehát az Önkormányzat részesedése maradna 40%. Jelen előterjesztés elkészítésének időpontjában az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön összege ,- Ft. A Sárvári Turisztikai Egyesület, mely szintén tagja a TDM-nek és ugyancsak részt kívánna venni a tőkeemelésben és ezért is fordult támogatás iránti kérelemmel az Önkormányzathoz. Részére civil szervezeti támogatásként ,- Ft követelésrész kerülne engedményezés útján átengedésre. E művelet számviteli elszámolását követően az Önkormányzat által nyilvántartandó tagi kölcsön összege ,- Ft lenne. Ebből a követeléséből az Önkormányzat ,- Ft nagyságrenddel venne részt a tőkeemelésben. Ennek számviteli elszámolását követően nyilvántartandó követelés-állomány nagyságrendje ,- Ft lenne, és ennek rendezését tartalmazza jelen előterjesztés II. fejezete. A tőkeemelésben való részvétel, illetve annak számviteli elszámolásához, valamint cégbírósági bejegyzéséhez szükséges okirat tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a tulajdonosi jogok gyakorlója egyetért azzal, hogy a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság december 3. napjára kitűzött taggyűlésén végrehajtandó törzstőke-emelésben az Önkormányzat részt vegyen. A részvétel ,- Ft összegű tagi kölcsön mint elismert követelés apportálása révén valósulna meg, ugyanezen nagyságrendben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén a törzstőke-emelésben való részvételre ,- Ft összegű tagi kölcsön apportálásával kötelezettséget vállaljon, az erre

12 irányuló előterjesztést megszavazza, valamint a törzstőke-emelés cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, 1. melléklettel megegyező tartalmú Tartozáselismerés és engedményezési szerződés elnevezésű okiratot Sárvár Város Önkormányzata képviseletében aláírja. Határidő: december 3. Felelős: Kondora István polgármester II. Az előterjesztés I. fejezetében ismertetett engedményezés és tőkeemelés végrehajtását követően a TDM felé meglévő tagi kölcsön összege ,- Ft lenne. Tekintettel arra, hogy a TDM nonprofit társaság így nem érdekelt nyereség elérésében, viszont egyre nagyobb részt vállal a város turisztikai tevékenységében, illetve a pályázat megvalósítása kiadásokkal is jár, ezért indokolt lenne a ténylegesen már a társaság rendelkezése alatt álló ,- Ft összegű, jelenleg még tagi kölcsönként kimutatott összeget a TDM-nek végleges jelleggel átadni. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testület a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ,- Ft tagi kölcsön átalakításával ,- Ft összegben működési célú támogatás jogcímén végleges célú pénzeszköz átadásban részesíti. Határidő: december 5. Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, november 21. / : Kondora István : / polgármester

13 1. melléklet a /2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozathoz T A R T O Z Á S E L I S M E R É S É S E N G E D M É N Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2-3., képviseli: Kondora István polgármester, mint hitelező és engedményező (a továbbiakban: Hitelező vagy Engedményező) és másrészről: SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg , székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 33. C. ép. fszt. 6., képviseli: Hamar Krisztina ügyvezető), mint adós és engedményes (a továbbiakban: Adós vagy Engedményes) között az alábbiak szerint: 1) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Hitelező az Adós, mint gazdasági társaság tagja. A Felek rögzítik azt is, hogy a Hitelező az Adós részére napján ,- Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújtott és a tagi kölcsön jelen okirat aláírásának napján fennálló összege: ,- Ft. Az Adós ezennel a Ptk a alapján tartozáselismerésnek minősülő jelen nyilatkozatával - elismeri, hogy a Hitelező részére ,- Ft összegű tagi kölcsön megfizetésével tartozik. 2) A Felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező az Adós által elismert követelésből ,- Ft-ot jelen szerződés aláírásával a Ptk (1) bekezdése alapján az Adós részére átenged, azaz reá engedményezi. A ,- Ft összegű követelés ezáltal az Adós, mint engedményes részére nem pénzbeli hozzájárulásként kerül átengedésre, engedményezésre. A Felek abban is megállapodnak, hogy a tagi kölcsönből még fennmaradó ,- Ftot az Adós egyenlőre még tagi kölcsönként tartja nyilván, annak rendezése tárgyában a Felek külön okiratba foglaltan rendelkeznek. 3) Az engedményezés folytán a Ptk (1) bekezdése alapján az Engedményes a követelése erejéig a régi jogosult (Engedményező) helyébe lép. Ezáltal a ,- Ft összegű követelés kötelezettje és jogosultja is az Engedményes lett. A Gt (3) bekezdésére foglaltakra tekintettel rögzítésre kerül, a követelés azért névértéken kerül az apportálásnál figyelembevételre, mert a tagi kölcsön egy pályázathoz önrész biztosítása végett került az Adósnak átadásra, ezzel az összeggel az Adós ténylegesen rendelkezik. 4) Az engedményezés célja az Engedményes törzstőkéjének felemelése a Gt (1) bekezdése alapján, mely megengedi, hogy a törzstőke nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerüljön felemelésre. A törzstőkeemelés végrehajtására akként kerül sor, hogy a fentiek szerinti engedményezéssel az Engedményező az Engedményes rendelkezésére bocsátotta a követelését jelen megállapodás aláírásával. Így az Engedményes az általa elismert követelés jogosultjává válik, azaz önmagával szemben lett ,- Ft összegű követelése. 5) A Felek jelen megállapodás sajátosságaira tekintettel az engedményezett követelés kötelezettjét, azaz az Adóst értesítettnek tekintik. 6) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a ,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásként az Engedményes részére úgy kerül átengedésre, hogy a törzstőkeemelés december 03. napjával történik meg. 7) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv engedményezésre, valamint a szerződésekre vonatkozó általános szabályai, továbbá a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a törzstőke felemelése során a Győri Ítélőtábla Cgf.IV /2008/2. számú végzésében foglaltakat is figyelembe vették.

14 Ez a szerződés minden olyan kérdést és olyképpen szabályoz, amint azt a Felek írásba kívántak foglalni. Erre tekintettel azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírták. Sárvár, december 03. Kondora István polgármester Hitelező/ Engedményező képviselője.. SÁRVÁR TOURIST & TDM Kft. képviseli: Hamar Krisztina ügyvezető Adós/Engedményes

15 A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 3. napirendi pont Sárvári Média Közhasznú Nonprofit Kft. bértámogatási kérelme később kerül fel a honlapra.

16 4. napirendi pont A Petőfi Úti Óvoda kérelme Ezek is mi vagyunk című könyv megvásárlásának támogatásához. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága - Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. /II.15./ önkormányzati rendelet 16.. (2) bekezdése alapján - átruházott hatáskörben a Petőfi úti Óvoda évi költségvetésébe 100 db, az óvoda történetét bemutató Ezek is mi vagyunk című könyv megvásárlására bruttó Ft előirányzatot biztosít. A bizottság a pótelőirányzat fedezetéül az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványát jelöli meg. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének ezen előirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal a következő költségvetési rendelet-módosítás időpontja Felelős : Dr. Szijártó Valéria jegyző Sárvár, november 26. (: Papp József :) sk. bizottsági elnök

17

18 5. napirendi pont A Kossuth Lajos Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Bélyeggyűjtő Kör kérelme kiadvány kiadásának támogatásához.

19

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) (06-32) *460-753 ; *460-155/113 ; Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/ 2015. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-9/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 3. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT / ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT / ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT / ALPOLGÁRMESTERE 1 J Készült a 2015. június 24. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tisztelt

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14.

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. 1. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. -a alapján Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. március 13-ai rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. Napirendi pont: Támogatási szerződés kötése a Soproni Horvátok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 17-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté Polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a Jegyzőt Helyettesítő Aljegyző Tárgy: A Magyar

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Fodor Rita

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:.

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:. 1. melléklet a 24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata Támogatási igénylőlap 1. Igénylő adatai: Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel):

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-14/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 80/2012.(VII.25.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.)

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 1. A pályázat célja: a településen élő vagy dolgozó állampolgárok

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20.-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ. Schulcz József polgármester

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20.-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ. Schulcz József polgármester 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20.-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Tájékoztató vállalkozói hitel

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 1.) A pályázó adatai: 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. A pályázó szervezet székhelye: 1.3. A pályázó szervezet levelezési címe:

Részletesebben

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám:3901-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Tisztelt Közgyűlés! J a v a s l a t Papp Ildikó sífutónak a 2014. évi XXII. téli olimpiai játékokra való felkészülésének támogatására Salgótarján

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Ikt.szám: 5273-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Térségi tejfeldolgozó kisüzem bérleti díjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 6266-1/2015. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázatával kapcsolatban meghozott

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben