NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási Szabályzat 2. sz. melléklete) Elfogadva: február 5., hatályba lépés: január 1. Utolsó módosítás december 21., hatályba lépés: január 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ... 4 A SZABÁLYZATKÉSZÍTÉS KÖTELEZETTSÉGE, CÉLJA, A SZABÁLYZAT HATÁLYA Szabályzatkészítési kötelezettség A szabályzat hatálya... 4 II. RÉSZ... 4 A MINŐSÍTÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FOGALMA Minősítés Értékelés... 4 III. RÉSZ... 5 A MINŐSÍTÉS KIEGÉSZÍTŐ, SPECIFIKUS SZABÁLYAI Immateriális javak Tárgyi eszköz minősítés általános szabályai A tárgyi eszköz minősítés specifikus szabályai Befektetett pénzügyi eszközök minősítése Kötelezettségek minősítése A minősítés végrehajtásáért való felelősség IV. RÉSZ AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A mérlegtételek értékelésének általános szabályai V. RÉSZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke Az előállítási érték tartalma Az importbeszerzés bekerülési értéke Bekerülési (beszerzési) érték számításba vétele Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó beszámításának esetei Térítésmentesen átvett, ajándékba kapott, társadalmi munkával létrehozott, többletként fellelt eszközök értékelése Követelés fejében átvett, csere útján szerzett eszközök értékelése A forgalmi, piaci érték meghatározásának módszere Gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés fejében a jegyzett tőke leszállításakor, illetve jogutód nélküli megszűnéskor átvett eszközök értékelése VI. RÉSZ A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK, FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI Eszközcsoportok értékelése Befektetett eszközök Eszközök értékcsökkenésének elszámolása Terven felüli értékcsökkenés Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése a mérlegben Befektetett pénzügyi eszközök értékelése Forgóeszközök, készletek értékelése Követelések értékelése Pénzeszközök értékelése

3 30. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások A források értékelése, saját tőke Tartalékok Kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintértékének meghatározása VII. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉS Jogszabálygyűjtemény Mellékletek

4 A Nyíregyházi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a Nyíregyházi Főiskola Eszközök és források értékelési szabályzatát a számvitelről szóló évi C. tv. (továbbiakban: Sztv.) és az államháztartás szervezetei könyvvezetési és beszámolási kötelezettségére vonatkozó 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján a Számviteli politika keretében az alábbiak szerint szabályozza: I. RÉSZ A SZABÁLYZATKÉSZÍTÉS KÖTELEZETTSÉGE, CÉLJA, A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. Szabályzatkészítési kötelezettség (1) A Főiskola a Számviteli politikában megfogalmazottak alapján az Eszközök és források értékelési szabályzatát a Számviteli politikához kapcsolódóan, de külön szabályzatként készíti el és hagyja jóvá. (2) A Főiskola értékelési szabályzatát úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen az Sztv. előírásainak, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak, vegye figyelembe a Főiskola sajátosságait, valamint adjon segítséget és eligazítást a területen dolgozók és a szabályzatot alkalmazók részére. 2. A szabályzat hatálya (1) A szabályzat hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére, valamint az intézmény tulajdonában lévő, a rendelkezésére, használatára bocsátott, működését szolgáló eszközökre, azok forrására. II. RÉSZ A MINŐSÍTÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FOGALMA 3. Minősítés (1) A minősítés azt a folyamatot jelenti, melyben a Főiskola dönt az egyes eszközök, befektetett eszközök, illetve forgóeszközök közé való besorolásáról, továbbá a kötelezettségeknek a mérleg hosszú vagy rövid lejáratú kötelezettségek közé történő elhelyezéséről. (2) A Főiskola eszközeire vonatkozó besorolási és minősítési szabályokat a Számviteli politika, további minősítési szabályokat jelen szabályzat tartalmazza. 4. Értékelés (1) Az értékelés általános megfogalmazásban a vagyontárgyak értékének kiszámítására, meghatározására irányuló tevékenység. 4

5 Az eszközök, források értékelése ez alapján: a) a számviteli nyilvántartásba vételkor alkalmazott értéknek, valamint b) az éves beszámoló mérleg tételeinek a meghatározását jelenti. (2) Az értékelés szabályainak kialakításánál meg kell határozni: a) az eszközök bekerülési értékének tartalmát; b) az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésének elszámolására vonatkozó előírásokat, a terven felüli értékcsökkenés visszaírásának szabályait; c) az eszközök értékvesztésének elszámolására és visszaírására vonatkozó szabályokat; d) a piaci értéken történő értékelés területeit; e) az eszközök, források mérlegtételeinek meghatározásánál alkalmazott értékeket. (3) Az értékeléssel kapcsolatban használt fogalmak: a) Bekerülési (beszerzési, előállítási) érték: az az érték, amekkora összeggel a vagyontárgyak nyilvántartásba kerülnek. Ez lehet beszerzési, vagy előállítási áron számított érték. b) Piaci érték: az az érték, amelyet egy adott időpontban, egy adott eszközre vonatkozóan a piac elismer. c) Könyv szerinti érték: az az érték, amekkora összegen a vagyontárgy a nyilvántartásban szerepel, mely egyenlő az értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett, valamint azok visszaírásával növelt bekerülési értékkel. d) Egységár: az a pénzmennyiség, amelyen egységnyi termék, vagy szolgáltatás számbavétele történik. e) Eladási ár: az a pénzösszeg, amennyit egy termékért, vagy szolgáltatási egységért adnak. f) Beszerzési ár: az a pénzösszeg, amennyiért a piacon egy adott termék, vagy szolgáltatás megvásárolható, beszerezhető. g) Előállítási ár, költség: az a pénzösszeg, amennyibe egységnyi termék előállítása, vagy szolgáltatás végzése kerül. III. RÉSZ A MINŐSÍTÉS KIEGÉSZÍTŐ, SPECIFIKUS SZABÁLYAI 5. Immateriális javak (1) Az immateriális javak közé kell besorolni a Főiskola tevékenységét egy évnél hosszabb ideig szolgáló nem materiális eszközöket, értékhatárra való tekintet nélkül. (2) A Számviteli politika alapján a 100e Ft alatti egyedi bekerülési értékű és egy éven belül elhasználódó eszközök dologi (készletbeszerzés) kiadásként kerülnek elszámolásra, ezzel egyidejűleg megtörténik a mennyiségi nyilvántartásba vétel az adott szervezet leltárkörzetébe. (3) Az egy évnél rövidebb ideig használatos (pl.: eseti, rövid ideig tartó feldolgozást segítő számítógépes program) szoftverek bekerülési értékét dologi kiadásként kell elszámolni. (4) A vásárolt szoftver termékek módosításával, aktualizálásával kapcsolatos kiadások melyek nem bővítési célt szolgálnak nem növelik a szoftver eredeti bekerülési értékét. (5) A szoftverek bővítésével kapcsolatos beszerzési kiadások beruházásnak minősülnek, így növelik a szoftver eredeti beszerzési értékét. 5

6 6. Tárgyi eszköz minősítés általános szabályai (1) Az értékelés alapvető szabályait a Számviteli politika tartalmazza. (2) Azon materiális eszközök, melyek tartósan egy évnél hosszabb ideig szolgálják a Főiskola szakmai és egyéb ellátási tevékenységét, a tárgyi eszközök közé kerülnek besorolásra. (3) A 100 eft egyedi bekerülési értékű (adómentes tevékenységhez vásárolt eszköz esetében az ÁFA-val növelt érték) és egy éven belül elhasználódó eszközök elszámolása az immateriális javakkal azonosan dologi kiadásként történik. (4) Épületek, építmények esetében lényeges a beruházás, felújítás, karbantartás minősítése. (5) Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban való előállítása, a meglévő tárgyi eszköz bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, az élettartam, teljesítőképesség növelésére irányuló tevékenység. (6) Mennyiségi növekedéssel járó épület, építmény beruházást jelent: a) az épületek létesítése, vásárlása; b) technológiai célú vezetékek megépítése, hosszabbítása; c) utak, térburkolatok alapterületének növelése; d) új kerítések, korlátok, oszlopok megépítése. e) Ebbe a körbe tartozik az épületek részleges vagy teljes újjáépítése, mely az épület lebontását és változatlan, vagy korszerűbb formában történő megépítését jelenti. Az épület részleges vagy teljes újjáépítését meg kell, hogy előzze az épület részleges, vagy teljes értékének a nyilvántartásból történő kivezetése, a részleges vagy teljes selejtezés. f) A mennyiségi növekedéssel járó beruházásokat az analitikus nyilvántartásban új leltári szám alatt kell felvenni. (7) Mennyiségi növekedést nem eredményező épület beruházást jelent: a) a meglévő épület átalakítása, átépítése, ha ennek eredményeként az épület egészének vagy az épület egy részének funkciója, rendeltetése megváltozik; b) a meglévő épület bővítése, terjedelmének (alapterület, légtér) növelése; c) a meglévő épület kiegészítése, bővítése az épület használhatóságát, ellátását biztosító nem technológiai célú berendezésekkel (pl. klíma berendezés); d) fűtéskorszerűsítés; e) meglévő tetőszerkezet átépítése, ha ez a tető légterének megváltozásával jár együtt; f) tereprendezési, területfeltöltési, közművesítési, park és kertépítési munka, amennyiben nem minősül önálló tárgyi eszköznek; g) a meglévő utak burkolatának megerősítése, átbocsátó képességének növelése. (8) Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, mely eredményeként az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen helyreáll, az adott eszköz használata jelentősen javul. a) Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. b) A felújítás elvégzése akkor válik szükségessé, ha a rendszeres karbantartás mellett, a tárgyi eszköz elhasználódása oly mértékű, mely már veszélyezteti a rendeltetésszerű használatot. c) Az építési felújítással az épület helyreállítását szolgáló tevékenység kapcsán az eredeti hely, alapterület, rendeltetési cél nem változik. 6

7 d) A felújítás lehet teljes, ha a helyreállítási munka az egész épületre, építményre kiterjed és lehet részleges, ha a munkálat az épület, építmény fő részei közül legalább egyre teljes egészében, vagy túlnyomó részt kiterjed. e) A felújítások minősítésénél a műszaki tartalom és nem a költségek nagyságrendje a meghatározó, így az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése nem minősül felújításnak. f) A felújítások műszaki tartalmának meghatározása, a meglévő eszközökre értéknövelő tételként történő bevételezése a műszaki osztályok feladatkörébe tartozik. (9) Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási állagmegóvási tevékenység, mely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. a) Az állagmegóvási munka még akkor is karbantartásnak minősül, ha az egész épületre kiterjed, vagy ha korszerűbb formában, módszerrel történik a javítás elvégzése. b) A karbantartás kiadásainak elszámolására a műszaki részlegek, illetve szervezeti egységek igazolása alapján a dologi kiadások kisjavítási szolgáltatási tételén történik. (10) Gépek, berendezések, járművek esetében a minősítés követelménye sajátos szabályozási területeket vet fel. (11) Beruházásként kell értelmezni: a) A mennyiségi növekedéssel járó gépi beruházást, amely - új gépek, gépi és technológiai berendezések, felszerelések, műszerek, járművek és ezek kizárólagos tartozékainak (alkotóinak) a beszerzését, felszerelését működőképes állapotba hozatalát, a selejtezett eszközök pótlását; - több gépre, berendezésre, műszerre felszerelhető, cserélhető tartozékok beszerzését; - az épületen belüli, de alapvetően nem az épület használhatóságát; ellátását szolgáló technológiai rendeltetésszerű vezetékek, berendezések tételesítését, vásárlását jelenti, ellátását szolgáló technológiai rendeltetésszerű vezetékek, berendezések tételesítését, vásárlását jelenti. - A mennyiségi növekedéssel járó beruházásokat az analitikus nyilvántartásban új leltári szám alatt kell felvenni. b) A mennyiségi növekedéssel nem járó (csak értéknövelő) gépberuházást, amely - meglévő tárgyi eszköz kiegészítése vagy bővítése további tartozékokkal; - minden korszerűsítés, átalakítás, mely során a tárgyi eszköz további műveletek, új feladatok elvégzésére válik alkalmassá, kapacitása növekszik, vagy eredeti rendeltetése megváltozik. (A bővítésből eredő típusmódosulást az analitikus nyilvántartásokon keresztül kell vezetni.) - használaton kívül lévő, üzemképtelen, 0-ig leírt gépek berendezések, felszerelések, járművek üzemképes állapotba hozása, működésre alkalmassá tétele. - Azokban az esetekben, amikor a bővítés nem eredményez lényeges változást a gép műszaki jellemzőiben készletbeszerzésként vagy szolgáltatásként számolható el. (12) Gép-, jármű felújításnak kell minősíteni gépek, járművek esetében azt az általános helyreállítást, mely eredményeként az eszköz működése, pontossága, teljesítőképessége, üzembiztonsága az eredeti állapotot megközelíti vagy eléri, illetve a felújítás keretében végrehajtott korszerűsítés következtében az eredetit akár meg is haladja. Felújításként kell elszámolni: - a gépek, járművek elkopott fődarabjainak pótlását; - a géppel együtt járó alkotóként kezelt tartozékok cseréjét; 7

8 - a rendkívüli esemény következtében elértéktelenedett gépek, járművek, üzemképes állapotba hozatalát a fődarabok, alkotórészek pótlásával. 7. A tárgyi eszköz minősítés specifikus szabályai (1) Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható) akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni. Az elszámolást a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő összegig kell elvégezni, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni. (2) Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. Az újraépítés költsége az újraépített eszköz bekerülési (beszerzési) értékének minősül. (3) A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges és a tárgyi eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendő. (4) A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában az állományba-vételkori piaci értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett eladási ára, várható eladási ára, valamint a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege. (5) A bekerülési érték részét képező tételeket (ideértve a számla alapján forintban kiegyenlített importbeszerzéseket is) a gazdasági esemény megtörténte után, a pénzügyi rendezéskor kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegnek megfelelő fizetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezés, a raktárba történő beszállítás megtörtént, de számla, vagy a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes adóhatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba venni. Az így meghatározott érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket módosítani kell. (6) A tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni a meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét. (7) A tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka ellenértékét, illetve saját kivitelezésben végzett megvalósítása esetén a felmerült és a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek értékét nem lehet a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni. 8

9 (8) Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatot, illetve a megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíjat. (9) Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni ingatlan beszerzése esetén az ingatlan értékébe - szerződés alapján - beszámított, korábban a bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget. (10) Számítástechnikai eszközök esetében alkalmazandó belső szabályozások: a) Számítógépek esetében az alapkonfigurációban alkotóként értelmezendő: - alaplap; - monitor; - billentyűzet; - egér; - vezérlő kártya; - hálózati kártya; - winchester; - RAM; - floppy drive; - CD olvasó; - processzor; - ventillátor (beépített); - CD író; - DVD író; - DVD olvasó. A fenti alkotóelemek cseréje nem növeli az eszköz értékét, azt karbantartási kiadásként kell elszámolni. b) Önálló eszközként szükséges nyilvántartani az monitor, egér és billentyűzet kivételével minden olyan eszközt, amely kívülről csatlakozik a számítógéphez (pl: külső drive, winchester, CD, ZIP drive, A drive, külső streamer, nyomtató, szünetmentes áramforrás, scanner, plotter, modemek). (11) A számítógéphez csatlakozó külső eszközök besorolásánál az általános szabályt kell alkalmazni, ennek megfelelően a 100 eft egyedi érték fölötti kiegészítő eszköz nagyértékű, a 100 eft alatti eszköz kisértékű tárgyi eszköznek minősül. (12) Tartozékként kell szerepeltetni a számítógéphez kapcsolt monitorokat, amennyiben az üzembe helyezésig kerültek beszerzésre alapkonfiguráción felüli második és további monitort. Az üzembe helyezés után beszerzett minden monitort önálló eszközként szükséges nyilvántartani (13) A számítógépek esetében a beazonosíthatósághoz az egyedi nyilvántartásokban szükséges biztosítani a gépek pontos megnevezését, típusát, valamint a megjegyzés rovatban a teljes specifikációt. (14) Minden olyan alkatrészcserét és bővítést, ami nagyobb kapacitásúvá teszi (háttértároló csere vagy újabbak beépítése) a számítógépet, valamint a számítógép teljesítményét növeli (memóriabővítés, nagyobb teljesítményű videó kártya, beépített digitalizáló), azokat értéknövelőként kell könyvelni az adott számítógépre meg kell jelenjen jellegétől függően megnevezés, típus módosításként illetve a specifikációban. (15) Azon alkatrészcseréket, amelyek nem járnak teljesítmény-növeléssel és típusmódosítással (a meghibásodott alkatrész helyére ugyanolyat építenek be), karbantartásként kell könyvelni Amennyiben az alkatrészcsere, bővítés eredményeként a számítógép használhatósági ideje várhatóan legalább egy évvel nő, úgy a bővítést, alkatrészcserét értéknövelőként kell elszámolni. 9

10 8. Befektetett pénzügyi eszközök minősítése (1) A Főiskola a befektetett pénzügyi eszközök között tartja nyilván a tulajdoni részesedés szerzéséhez kapcsolódó befektetéseket (közhasznú társaság alapítás, gazdasági társaságokban való részvétel). (2) A befektetett pénzügyi eszközök csoportján belül kerül kimutatásra a Főiskola alkalmazottai részére éven túli lejáratra adott lakásépítési, vásárlási kölcsönök állománya. A mérlegtételek minősítésénél alkalmazott eljárás, hogy a hosszúlejáratú kölcsönök törlesztő részleteiből a beszámolási évet követő évben esedékes összegeket a forgó eszközök között kell a mérlegben kimutatni. (3) Az e körbe tartozó vagyontárgyak általános, lényeges vonása, hogy azok természetüknél fogva csak beszerzési áron kerülnek állományba és a mérlegbe. 9. Kötelezettségek minősítése (1) A Főiskola esetében a hosszúlejáratú kötelezettségeknél jelentkezik minősítéssel kapcsolatos szabályozási feladat. (2) A Főiskola könyvvezetésében az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között jelenik meg a pénzügyi lízingből származó éven túli fizetési kötelezettség összege. A beszámolási időszakot követő évben esedékes tőketörlesztést rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni. 10. A minősítés végrehajtásáért való felelősség Az eszközök tárgyi eszközök, illetve forgó eszközök közé történő besorolása a pénzügyi forrás megjelölésével egy időben a bevételezést kezdeményező szervezeti egység részéről történik. IV. RÉSZ AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 11. A mérlegtételek értékelésének általános szabályai (1) Az Sztv a alapján meghatározott általános értékelési szabályokat a (2)-(4) pont tartalmazza. (2) Az értékelési elvek és módszerek kialakításánál a Főiskola a vállalkozás folytatásának elvéből indult ki. Azzal számol, hogy az intézmény az alapító okiratban meghatározott feladatait továbbra is végzi és ezt semmilyen jogszabály és egyéb esemény nem akadályozza. (3) Az előző költségvetési év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a változást előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl - hatnak. Ebben az esetben a változást előidéző tényezőket és azok számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben, a beszámoló szöveges indoklásában részletesen be kell mutatni. (4) Az eszközöket és kötelezettségeket leltározással, valamint egyeztetéssel ellenőrizni és egyedileg értékelni kell. 10

11 (5) Az Sztv-n túlmenően az államháztartás szervezetei könyvvezetési és beszámolási kötelezettségére vonatkozó 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet is fogalmaz meg további szabályozási elveket az értékelésre vonatkozóan. (6) A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. -a alapján a mérlegtételek értékelésénél figyelembe kell venni a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését. (7) A Főiskola könyvviteli mérlegében kimutatott tőkeváltozás meghatározásakor figyelembe kell venni minden olyan a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet és e szabályzat szerintiértékcsökkenést, (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a tervszerinti és a terven felüli értékcsökkentést is), értékvesztést, az elszámolt értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés visszaírását, mely a mérleg fordulónapján meg lévő eszközöket érinti, és a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. V. RÉSZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 12. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke (1) Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. (2) A bekerülési (beszerzési) érték magában foglalja: a) az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat; b) az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült: - szállítási és rakodási; - alapozási; - szerelési; - üzembe helyezési, valamint - közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait; (A bekerülési érték ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban történt végzése esetén az Sztv. szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét foglalja magába.) c) a bizományi díjat; d) a beszerzéshez kapcsolódó adókat és adójellegű tételeket, a vámterheket; e) az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitelt, kölcsönt; f) felvétele előtt fizetett - a hitelt, a kölcsön feltételként előírt - bankgarancia díját; g) szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díjat; folyósítási jutalékot, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalékot; h) szerződés közjegyzői hitelesítésének díját; i) felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamatot; j) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) - biztosítási díjat; k) a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett - devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam-különbözetet, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség; 11

12 l) a beruházás tervezést, előkészítést, lebonyolítást; m) az új technológia elsajátítás (a betanítás) díjait, közvetlen költségeit. (3) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi továbbá az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó: a) illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke]; b) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó; c) a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj; d) az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj); e) a vásárolt vételi opció díja. (4) A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része: a) a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá b) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada sem. (5) A fentiek szerint megállapított bekerülési értéktől eltérni nem lehet, abban az esetben sem, ha az Az előállítási érték tartalma (1) Az előállítási értéket, mint a bekerülési érték egyik fajtáját a saját előállítású eszközök, termékek értékelésénél kell alkalmazni. (2) A Főiskola saját alaptevékenység végzéséhez kapcsolódóan rendszeres jelleggel: a) mezőgazdasági termékeket; b) hallgatói jegyzeteket állít elő. (3) Az előállítási érték a termék közvetlen önköltsége, mely azokat a kiadásokat tartalmazza: a) melyek az eszköz (termék) előállításával kapcsolatban közvetlenül felmerültek; b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak; c) az eszközre, termékre megfelelő mutatók, jellemzők alapján elszámolhatók. (4) Az előállítási értéknek nem része az eszközhöz, termékhez nem közvetlenül kapcsolható közvetett kiadások összege. 14. Az importbeszerzés bekerülési értéke (1) Importbeszerzésként kell elszámolni az eszközöknek, készleteknek a külkereskedelmi áruforgalomban külföldről történő beszerzését, továbbá azt a belföldön igénybevett, külföldiek által nyújtott szolgáltatást, amelynél a szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság székhelye külföld, függetlenül attól, hogy az ellenérték kiegyenlítése devizában vagy forintban történik. (2) Nem minősül importbeszerzésnek a vámszabad- és a tranzitterületen lévő vállalkozótól történő közvetlen beszerzés. (3) Az import beszerzés értéke: a) ha az ellenérték kiegyenlítése devizában történik, akkor a számla szerinti devizának a MNB devizaárfolyamon számított forintértéke; b) ha az ellenérték kiegyenlítése számla alapján forintban történik, akkor a számla szerinti devizáért ténylegesen fizetett forintérték. (4) Devizában történő számla kiegyenlítés esetén a felszámított bankköltség minősítése (részét képezi, vagy nem a bekerülési értéknek) a Számviteli politikában meghatározott nem jelentős összeg figyelembevételével történhet. 12

13 15. Bekerülési (beszerzési) érték számításba vétele (1) A bekerülési érték részét képező - e szabályzatban részletezett - tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor, legkésőbb az üzembe helyezéskor, illetve a raktárra vételkor kell számításba venni a számlázott, kivetett összegben. (2) Amennyiben az üzembe helyezésig, illetve a raktárba történő szállításig a számla nem érkezett meg, a fizetendő összeget a hatóság nem állapította meg, akkor az adott eszköz, készlet értékét az egyéb rendelkezésre álló dokumentum (pl: szerződés, piaci információ) alapján kell meghatározni. (3) A 2. bekezdésben megállapított érték és a ténylegesen számlázott, illetve fizetett összeg közötti különbözettel ha annak összege az eszköz bekerülési értékét jelentősen módosítja a beszerzési értéket a végleges bizonylat kézhezvétele időpontjában módosítani kell. (4) A különbözet rendezésénél figyelembe kell venni a Számviteli politika nem jelentős összegre vonatkozó szabályait. 16. Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó beszámításának esetei (1) Az Sztv. és a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az adómentes tevékenységhez beszerzett eszközök esetében a le nem vonható általános forgalmi adó a bekerülési érték részét képezi, immateriális javak, tárgyi eszközök bevételezésénél növeli az állományi számla értékét. (2) Amennyiben a beszerzés teljes egészében adóköteles tevékenységhez történt, az általános forgalmi adó levonható és így a visszaigényelhető ÁFA összege nem képezi részét a beszerzési értéknek. (3) Abban az esetben, ha a mindenkori ÁFA törvény tételes szabályai szerint az előzetesen felszámított ÁFA le nem vonható (pl.: személygépkocsi), az állományba vétel az ÁFA-val növelt értékben történik. (4) Amennyiben egy eszköz beszerzése több forrásból történik - egyidejűleg adóköteles (pl: kutatás) és adómentes tevékenységhez kapcsolódik - az ÁFA elszámolásnál az arányosítással történő megosztás lehetőségével nem él a Főiskola, így az ÁFA-t részben sem igényli vissza, ezért az előzetesen felszámított forgalmi adót figyelembe veszi az eszköz állományba vételi értékének megállapításánál. 17. Térítésmentesen átvett, ajándékba kapott, társadalmi munkával létrehozott, többletként fellelt eszközök értékelése (1) Az Sztv. alapján a térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke. Amennyiben az eszköz térítés nélküli átadás-átvétele azonos felügyeleti szerv alá tartozó államháztartási szervezetek között történik, az átvevő szervezetnek az adott eszközt az átadó által közölt - az átadó könyveiben szereplő - bruttó értéken kell nyilvántartásba venni. Ezzel egyidejűleg az átvevőnek az eszköz átadás időpontjáig - az átadónál időarányosan - elszámolt értékcsökkenés összegét is nyilvántartásba kell venni. 13

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 2 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA I.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. Függelék Gazdálkodási Szabályzat 4 számú melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ESZKÖZÖK

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA Jelen Szabályzat hatálya kiterjed Felcsúti

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 4. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 5. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NAGYOROSZI 2012. 1.1. Az értékelési szabályzat célja 1. BEVEZETŐ (1)

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA Az ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT valamint a NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS intézmények gazdálkodásával kapcsolatos ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA ( a Számviteli Politika

Részletesebben

Értékelési Szabályzat

Értékelési Szabályzat 13/2011. sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Értékelési Szabályzat 2 1. Az értékelésről általában A 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Szt.) 14. (5) bekezdés b) pontjában,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata

Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata A 2012. március 10-ei Főkönyvelők lapjában található változat kiegészítése különböző feltételekkel, amelyek választhatóak a számviteli törvény szerint.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VI. 17-TŐL Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy a számvitelről szóló, többször módosított

Részletesebben

Az eszközök és a források értékelési szabályzata

Az eszközök és a források értékelési szabályzata Az eszközök és a források értékelési szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám: 0000000000-0000

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke. Értékelési Szabályzat

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke. Értékelési Szabályzat A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke Értékelési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék: I. Általános értékelési előírások II. III. Az eszközök értékelésére vonatkozó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. április 21., hatályba lép: 2015. április 23-án 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. A számviteli politika

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számlarendről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Társulási Iroda ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 01-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA 3 II. ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI 3 1. A mérlegben

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2011. szeptember 1. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök Az eszközök és a források értékelésére vonatkozó

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben