NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási Szabályzat 2. sz. melléklete) Elfogadva: február 5., hatályba lépés: január 1. Utolsó módosítás december 21., hatályba lépés: január 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ... 4 A SZABÁLYZATKÉSZÍTÉS KÖTELEZETTSÉGE, CÉLJA, A SZABÁLYZAT HATÁLYA Szabályzatkészítési kötelezettség A szabályzat hatálya... 4 II. RÉSZ... 4 A MINŐSÍTÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FOGALMA Minősítés Értékelés... 4 III. RÉSZ... 5 A MINŐSÍTÉS KIEGÉSZÍTŐ, SPECIFIKUS SZABÁLYAI Immateriális javak Tárgyi eszköz minősítés általános szabályai A tárgyi eszköz minősítés specifikus szabályai Befektetett pénzügyi eszközök minősítése Kötelezettségek minősítése A minősítés végrehajtásáért való felelősség IV. RÉSZ AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A mérlegtételek értékelésének általános szabályai V. RÉSZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke Az előállítási érték tartalma Az importbeszerzés bekerülési értéke Bekerülési (beszerzési) érték számításba vétele Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó beszámításának esetei Térítésmentesen átvett, ajándékba kapott, társadalmi munkával létrehozott, többletként fellelt eszközök értékelése Követelés fejében átvett, csere útján szerzett eszközök értékelése A forgalmi, piaci érték meghatározásának módszere Gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés fejében a jegyzett tőke leszállításakor, illetve jogutód nélküli megszűnéskor átvett eszközök értékelése VI. RÉSZ A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK, FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI Eszközcsoportok értékelése Befektetett eszközök Eszközök értékcsökkenésének elszámolása Terven felüli értékcsökkenés Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése a mérlegben Befektetett pénzügyi eszközök értékelése Forgóeszközök, készletek értékelése Követelések értékelése Pénzeszközök értékelése

3 30. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások A források értékelése, saját tőke Tartalékok Kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintértékének meghatározása VII. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉS Jogszabálygyűjtemény Mellékletek

4 A Nyíregyházi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a Nyíregyházi Főiskola Eszközök és források értékelési szabályzatát a számvitelről szóló évi C. tv. (továbbiakban: Sztv.) és az államháztartás szervezetei könyvvezetési és beszámolási kötelezettségére vonatkozó 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján a Számviteli politika keretében az alábbiak szerint szabályozza: I. RÉSZ A SZABÁLYZATKÉSZÍTÉS KÖTELEZETTSÉGE, CÉLJA, A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. Szabályzatkészítési kötelezettség (1) A Főiskola a Számviteli politikában megfogalmazottak alapján az Eszközök és források értékelési szabályzatát a Számviteli politikához kapcsolódóan, de külön szabályzatként készíti el és hagyja jóvá. (2) A Főiskola értékelési szabályzatát úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen az Sztv. előírásainak, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak, vegye figyelembe a Főiskola sajátosságait, valamint adjon segítséget és eligazítást a területen dolgozók és a szabályzatot alkalmazók részére. 2. A szabályzat hatálya (1) A szabályzat hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére, valamint az intézmény tulajdonában lévő, a rendelkezésére, használatára bocsátott, működését szolgáló eszközökre, azok forrására. II. RÉSZ A MINŐSÍTÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS FOGALMA 3. Minősítés (1) A minősítés azt a folyamatot jelenti, melyben a Főiskola dönt az egyes eszközök, befektetett eszközök, illetve forgóeszközök közé való besorolásáról, továbbá a kötelezettségeknek a mérleg hosszú vagy rövid lejáratú kötelezettségek közé történő elhelyezéséről. (2) A Főiskola eszközeire vonatkozó besorolási és minősítési szabályokat a Számviteli politika, további minősítési szabályokat jelen szabályzat tartalmazza. 4. Értékelés (1) Az értékelés általános megfogalmazásban a vagyontárgyak értékének kiszámítására, meghatározására irányuló tevékenység. 4

5 Az eszközök, források értékelése ez alapján: a) a számviteli nyilvántartásba vételkor alkalmazott értéknek, valamint b) az éves beszámoló mérleg tételeinek a meghatározását jelenti. (2) Az értékelés szabályainak kialakításánál meg kell határozni: a) az eszközök bekerülési értékének tartalmát; b) az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésének elszámolására vonatkozó előírásokat, a terven felüli értékcsökkenés visszaírásának szabályait; c) az eszközök értékvesztésének elszámolására és visszaírására vonatkozó szabályokat; d) a piaci értéken történő értékelés területeit; e) az eszközök, források mérlegtételeinek meghatározásánál alkalmazott értékeket. (3) Az értékeléssel kapcsolatban használt fogalmak: a) Bekerülési (beszerzési, előállítási) érték: az az érték, amekkora összeggel a vagyontárgyak nyilvántartásba kerülnek. Ez lehet beszerzési, vagy előállítási áron számított érték. b) Piaci érték: az az érték, amelyet egy adott időpontban, egy adott eszközre vonatkozóan a piac elismer. c) Könyv szerinti érték: az az érték, amekkora összegen a vagyontárgy a nyilvántartásban szerepel, mely egyenlő az értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett, valamint azok visszaírásával növelt bekerülési értékkel. d) Egységár: az a pénzmennyiség, amelyen egységnyi termék, vagy szolgáltatás számbavétele történik. e) Eladási ár: az a pénzösszeg, amennyit egy termékért, vagy szolgáltatási egységért adnak. f) Beszerzési ár: az a pénzösszeg, amennyiért a piacon egy adott termék, vagy szolgáltatás megvásárolható, beszerezhető. g) Előállítási ár, költség: az a pénzösszeg, amennyibe egységnyi termék előállítása, vagy szolgáltatás végzése kerül. III. RÉSZ A MINŐSÍTÉS KIEGÉSZÍTŐ, SPECIFIKUS SZABÁLYAI 5. Immateriális javak (1) Az immateriális javak közé kell besorolni a Főiskola tevékenységét egy évnél hosszabb ideig szolgáló nem materiális eszközöket, értékhatárra való tekintet nélkül. (2) A Számviteli politika alapján a 100e Ft alatti egyedi bekerülési értékű és egy éven belül elhasználódó eszközök dologi (készletbeszerzés) kiadásként kerülnek elszámolásra, ezzel egyidejűleg megtörténik a mennyiségi nyilvántartásba vétel az adott szervezet leltárkörzetébe. (3) Az egy évnél rövidebb ideig használatos (pl.: eseti, rövid ideig tartó feldolgozást segítő számítógépes program) szoftverek bekerülési értékét dologi kiadásként kell elszámolni. (4) A vásárolt szoftver termékek módosításával, aktualizálásával kapcsolatos kiadások melyek nem bővítési célt szolgálnak nem növelik a szoftver eredeti bekerülési értékét. (5) A szoftverek bővítésével kapcsolatos beszerzési kiadások beruházásnak minősülnek, így növelik a szoftver eredeti beszerzési értékét. 5

6 6. Tárgyi eszköz minősítés általános szabályai (1) Az értékelés alapvető szabályait a Számviteli politika tartalmazza. (2) Azon materiális eszközök, melyek tartósan egy évnél hosszabb ideig szolgálják a Főiskola szakmai és egyéb ellátási tevékenységét, a tárgyi eszközök közé kerülnek besorolásra. (3) A 100 eft egyedi bekerülési értékű (adómentes tevékenységhez vásárolt eszköz esetében az ÁFA-val növelt érték) és egy éven belül elhasználódó eszközök elszámolása az immateriális javakkal azonosan dologi kiadásként történik. (4) Épületek, építmények esetében lényeges a beruházás, felújítás, karbantartás minősítése. (5) Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban való előállítása, a meglévő tárgyi eszköz bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, az élettartam, teljesítőképesség növelésére irányuló tevékenység. (6) Mennyiségi növekedéssel járó épület, építmény beruházást jelent: a) az épületek létesítése, vásárlása; b) technológiai célú vezetékek megépítése, hosszabbítása; c) utak, térburkolatok alapterületének növelése; d) új kerítések, korlátok, oszlopok megépítése. e) Ebbe a körbe tartozik az épületek részleges vagy teljes újjáépítése, mely az épület lebontását és változatlan, vagy korszerűbb formában történő megépítését jelenti. Az épület részleges vagy teljes újjáépítését meg kell, hogy előzze az épület részleges, vagy teljes értékének a nyilvántartásból történő kivezetése, a részleges vagy teljes selejtezés. f) A mennyiségi növekedéssel járó beruházásokat az analitikus nyilvántartásban új leltári szám alatt kell felvenni. (7) Mennyiségi növekedést nem eredményező épület beruházást jelent: a) a meglévő épület átalakítása, átépítése, ha ennek eredményeként az épület egészének vagy az épület egy részének funkciója, rendeltetése megváltozik; b) a meglévő épület bővítése, terjedelmének (alapterület, légtér) növelése; c) a meglévő épület kiegészítése, bővítése az épület használhatóságát, ellátását biztosító nem technológiai célú berendezésekkel (pl. klíma berendezés); d) fűtéskorszerűsítés; e) meglévő tetőszerkezet átépítése, ha ez a tető légterének megváltozásával jár együtt; f) tereprendezési, területfeltöltési, közművesítési, park és kertépítési munka, amennyiben nem minősül önálló tárgyi eszköznek; g) a meglévő utak burkolatának megerősítése, átbocsátó képességének növelése. (8) Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, mely eredményeként az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen helyreáll, az adott eszköz használata jelentősen javul. a) Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. b) A felújítás elvégzése akkor válik szükségessé, ha a rendszeres karbantartás mellett, a tárgyi eszköz elhasználódása oly mértékű, mely már veszélyezteti a rendeltetésszerű használatot. c) Az építési felújítással az épület helyreállítását szolgáló tevékenység kapcsán az eredeti hely, alapterület, rendeltetési cél nem változik. 6

7 d) A felújítás lehet teljes, ha a helyreállítási munka az egész épületre, építményre kiterjed és lehet részleges, ha a munkálat az épület, építmény fő részei közül legalább egyre teljes egészében, vagy túlnyomó részt kiterjed. e) A felújítások minősítésénél a műszaki tartalom és nem a költségek nagyságrendje a meghatározó, így az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése nem minősül felújításnak. f) A felújítások műszaki tartalmának meghatározása, a meglévő eszközökre értéknövelő tételként történő bevételezése a műszaki osztályok feladatkörébe tartozik. (9) Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási állagmegóvási tevékenység, mely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. a) Az állagmegóvási munka még akkor is karbantartásnak minősül, ha az egész épületre kiterjed, vagy ha korszerűbb formában, módszerrel történik a javítás elvégzése. b) A karbantartás kiadásainak elszámolására a műszaki részlegek, illetve szervezeti egységek igazolása alapján a dologi kiadások kisjavítási szolgáltatási tételén történik. (10) Gépek, berendezések, járművek esetében a minősítés követelménye sajátos szabályozási területeket vet fel. (11) Beruházásként kell értelmezni: a) A mennyiségi növekedéssel járó gépi beruházást, amely - új gépek, gépi és technológiai berendezések, felszerelések, műszerek, járművek és ezek kizárólagos tartozékainak (alkotóinak) a beszerzését, felszerelését működőképes állapotba hozatalát, a selejtezett eszközök pótlását; - több gépre, berendezésre, műszerre felszerelhető, cserélhető tartozékok beszerzését; - az épületen belüli, de alapvetően nem az épület használhatóságát; ellátását szolgáló technológiai rendeltetésszerű vezetékek, berendezések tételesítését, vásárlását jelenti, ellátását szolgáló technológiai rendeltetésszerű vezetékek, berendezések tételesítését, vásárlását jelenti. - A mennyiségi növekedéssel járó beruházásokat az analitikus nyilvántartásban új leltári szám alatt kell felvenni. b) A mennyiségi növekedéssel nem járó (csak értéknövelő) gépberuházást, amely - meglévő tárgyi eszköz kiegészítése vagy bővítése további tartozékokkal; - minden korszerűsítés, átalakítás, mely során a tárgyi eszköz további műveletek, új feladatok elvégzésére válik alkalmassá, kapacitása növekszik, vagy eredeti rendeltetése megváltozik. (A bővítésből eredő típusmódosulást az analitikus nyilvántartásokon keresztül kell vezetni.) - használaton kívül lévő, üzemképtelen, 0-ig leírt gépek berendezések, felszerelések, járművek üzemképes állapotba hozása, működésre alkalmassá tétele. - Azokban az esetekben, amikor a bővítés nem eredményez lényeges változást a gép műszaki jellemzőiben készletbeszerzésként vagy szolgáltatásként számolható el. (12) Gép-, jármű felújításnak kell minősíteni gépek, járművek esetében azt az általános helyreállítást, mely eredményeként az eszköz működése, pontossága, teljesítőképessége, üzembiztonsága az eredeti állapotot megközelíti vagy eléri, illetve a felújítás keretében végrehajtott korszerűsítés következtében az eredetit akár meg is haladja. Felújításként kell elszámolni: - a gépek, járművek elkopott fődarabjainak pótlását; - a géppel együtt járó alkotóként kezelt tartozékok cseréjét; 7

8 - a rendkívüli esemény következtében elértéktelenedett gépek, járművek, üzemképes állapotba hozatalát a fődarabok, alkotórészek pótlásával. 7. A tárgyi eszköz minősítés specifikus szabályai (1) Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható) akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni. Az elszámolást a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő összegig kell elvégezni, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni. (2) Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. Az újraépítés költsége az újraépített eszköz bekerülési (beszerzési) értékének minősül. (3) A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges és a tárgyi eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendő. (4) A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában az állományba-vételkori piaci értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett eladási ára, várható eladási ára, valamint a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege. (5) A bekerülési érték részét képező tételeket (ideértve a számla alapján forintban kiegyenlített importbeszerzéseket is) a gazdasági esemény megtörténte után, a pénzügyi rendezéskor kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegnek megfelelő fizetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezés, a raktárba történő beszállítás megtörtént, de számla, vagy a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes adóhatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba venni. Az így meghatározott érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket módosítani kell. (6) A tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni a meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét. (7) A tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka ellenértékét, illetve saját kivitelezésben végzett megvalósítása esetén a felmerült és a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek értékét nem lehet a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni. 8

9 (8) Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatot, illetve a megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíjat. (9) Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni ingatlan beszerzése esetén az ingatlan értékébe - szerződés alapján - beszámított, korábban a bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget. (10) Számítástechnikai eszközök esetében alkalmazandó belső szabályozások: a) Számítógépek esetében az alapkonfigurációban alkotóként értelmezendő: - alaplap; - monitor; - billentyűzet; - egér; - vezérlő kártya; - hálózati kártya; - winchester; - RAM; - floppy drive; - CD olvasó; - processzor; - ventillátor (beépített); - CD író; - DVD író; - DVD olvasó. A fenti alkotóelemek cseréje nem növeli az eszköz értékét, azt karbantartási kiadásként kell elszámolni. b) Önálló eszközként szükséges nyilvántartani az monitor, egér és billentyűzet kivételével minden olyan eszközt, amely kívülről csatlakozik a számítógéphez (pl: külső drive, winchester, CD, ZIP drive, A drive, külső streamer, nyomtató, szünetmentes áramforrás, scanner, plotter, modemek). (11) A számítógéphez csatlakozó külső eszközök besorolásánál az általános szabályt kell alkalmazni, ennek megfelelően a 100 eft egyedi érték fölötti kiegészítő eszköz nagyértékű, a 100 eft alatti eszköz kisértékű tárgyi eszköznek minősül. (12) Tartozékként kell szerepeltetni a számítógéphez kapcsolt monitorokat, amennyiben az üzembe helyezésig kerültek beszerzésre alapkonfiguráción felüli második és további monitort. Az üzembe helyezés után beszerzett minden monitort önálló eszközként szükséges nyilvántartani (13) A számítógépek esetében a beazonosíthatósághoz az egyedi nyilvántartásokban szükséges biztosítani a gépek pontos megnevezését, típusát, valamint a megjegyzés rovatban a teljes specifikációt. (14) Minden olyan alkatrészcserét és bővítést, ami nagyobb kapacitásúvá teszi (háttértároló csere vagy újabbak beépítése) a számítógépet, valamint a számítógép teljesítményét növeli (memóriabővítés, nagyobb teljesítményű videó kártya, beépített digitalizáló), azokat értéknövelőként kell könyvelni az adott számítógépre meg kell jelenjen jellegétől függően megnevezés, típus módosításként illetve a specifikációban. (15) Azon alkatrészcseréket, amelyek nem járnak teljesítmény-növeléssel és típusmódosítással (a meghibásodott alkatrész helyére ugyanolyat építenek be), karbantartásként kell könyvelni Amennyiben az alkatrészcsere, bővítés eredményeként a számítógép használhatósági ideje várhatóan legalább egy évvel nő, úgy a bővítést, alkatrészcserét értéknövelőként kell elszámolni. 9

10 8. Befektetett pénzügyi eszközök minősítése (1) A Főiskola a befektetett pénzügyi eszközök között tartja nyilván a tulajdoni részesedés szerzéséhez kapcsolódó befektetéseket (közhasznú társaság alapítás, gazdasági társaságokban való részvétel). (2) A befektetett pénzügyi eszközök csoportján belül kerül kimutatásra a Főiskola alkalmazottai részére éven túli lejáratra adott lakásépítési, vásárlási kölcsönök állománya. A mérlegtételek minősítésénél alkalmazott eljárás, hogy a hosszúlejáratú kölcsönök törlesztő részleteiből a beszámolási évet követő évben esedékes összegeket a forgó eszközök között kell a mérlegben kimutatni. (3) Az e körbe tartozó vagyontárgyak általános, lényeges vonása, hogy azok természetüknél fogva csak beszerzési áron kerülnek állományba és a mérlegbe. 9. Kötelezettségek minősítése (1) A Főiskola esetében a hosszúlejáratú kötelezettségeknél jelentkezik minősítéssel kapcsolatos szabályozási feladat. (2) A Főiskola könyvvezetésében az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között jelenik meg a pénzügyi lízingből származó éven túli fizetési kötelezettség összege. A beszámolási időszakot követő évben esedékes tőketörlesztést rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni. 10. A minősítés végrehajtásáért való felelősség Az eszközök tárgyi eszközök, illetve forgó eszközök közé történő besorolása a pénzügyi forrás megjelölésével egy időben a bevételezést kezdeményező szervezeti egység részéről történik. IV. RÉSZ AZ ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 11. A mérlegtételek értékelésének általános szabályai (1) Az Sztv a alapján meghatározott általános értékelési szabályokat a (2)-(4) pont tartalmazza. (2) Az értékelési elvek és módszerek kialakításánál a Főiskola a vállalkozás folytatásának elvéből indult ki. Azzal számol, hogy az intézmény az alapító okiratban meghatározott feladatait továbbra is végzi és ezt semmilyen jogszabály és egyéb esemény nem akadályozza. (3) Az előző költségvetési év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a változást előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl - hatnak. Ebben az esetben a változást előidéző tényezőket és azok számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben, a beszámoló szöveges indoklásában részletesen be kell mutatni. (4) Az eszközöket és kötelezettségeket leltározással, valamint egyeztetéssel ellenőrizni és egyedileg értékelni kell. 10

11 (5) Az Sztv-n túlmenően az államháztartás szervezetei könyvvezetési és beszámolási kötelezettségére vonatkozó 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet is fogalmaz meg további szabályozási elveket az értékelésre vonatkozóan. (6) A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. -a alapján a mérlegtételek értékelésénél figyelembe kell venni a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését. (7) A Főiskola könyvviteli mérlegében kimutatott tőkeváltozás meghatározásakor figyelembe kell venni minden olyan a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet és e szabályzat szerintiértékcsökkenést, (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a tervszerinti és a terven felüli értékcsökkentést is), értékvesztést, az elszámolt értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés visszaírását, mely a mérleg fordulónapján meg lévő eszközöket érinti, és a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. V. RÉSZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 12. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke (1) Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. (2) A bekerülési (beszerzési) érték magában foglalja: a) az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat; b) az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült: - szállítási és rakodási; - alapozási; - szerelési; - üzembe helyezési, valamint - közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait; (A bekerülési érték ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban történt végzése esetén az Sztv. szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét foglalja magába.) c) a bizományi díjat; d) a beszerzéshez kapcsolódó adókat és adójellegű tételeket, a vámterheket; e) az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitelt, kölcsönt; f) felvétele előtt fizetett - a hitelt, a kölcsön feltételként előírt - bankgarancia díját; g) szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díjat; folyósítási jutalékot, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalékot; h) szerződés közjegyzői hitelesítésének díját; i) felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamatot; j) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) - biztosítási díjat; k) a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett - devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam-különbözetet, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség; 11

12 l) a beruházás tervezést, előkészítést, lebonyolítást; m) az új technológia elsajátítás (a betanítás) díjait, közvetlen költségeit. (3) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi továbbá az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó: a) illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke]; b) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó; c) a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj; d) az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj); e) a vásárolt vételi opció díja. (4) A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része: a) a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá b) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada sem. (5) A fentiek szerint megállapított bekerülési értéktől eltérni nem lehet, abban az esetben sem, ha az Az előállítási érték tartalma (1) Az előállítási értéket, mint a bekerülési érték egyik fajtáját a saját előállítású eszközök, termékek értékelésénél kell alkalmazni. (2) A Főiskola saját alaptevékenység végzéséhez kapcsolódóan rendszeres jelleggel: a) mezőgazdasági termékeket; b) hallgatói jegyzeteket állít elő. (3) Az előállítási érték a termék közvetlen önköltsége, mely azokat a kiadásokat tartalmazza: a) melyek az eszköz (termék) előállításával kapcsolatban közvetlenül felmerültek; b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak; c) az eszközre, termékre megfelelő mutatók, jellemzők alapján elszámolhatók. (4) Az előállítási értéknek nem része az eszközhöz, termékhez nem közvetlenül kapcsolható közvetett kiadások összege. 14. Az importbeszerzés bekerülési értéke (1) Importbeszerzésként kell elszámolni az eszközöknek, készleteknek a külkereskedelmi áruforgalomban külföldről történő beszerzését, továbbá azt a belföldön igénybevett, külföldiek által nyújtott szolgáltatást, amelynél a szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság székhelye külföld, függetlenül attól, hogy az ellenérték kiegyenlítése devizában vagy forintban történik. (2) Nem minősül importbeszerzésnek a vámszabad- és a tranzitterületen lévő vállalkozótól történő közvetlen beszerzés. (3) Az import beszerzés értéke: a) ha az ellenérték kiegyenlítése devizában történik, akkor a számla szerinti devizának a MNB devizaárfolyamon számított forintértéke; b) ha az ellenérték kiegyenlítése számla alapján forintban történik, akkor a számla szerinti devizáért ténylegesen fizetett forintérték. (4) Devizában történő számla kiegyenlítés esetén a felszámított bankköltség minősítése (részét képezi, vagy nem a bekerülési értéknek) a Számviteli politikában meghatározott nem jelentős összeg figyelembevételével történhet. 12

13 15. Bekerülési (beszerzési) érték számításba vétele (1) A bekerülési érték részét képező - e szabályzatban részletezett - tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor, legkésőbb az üzembe helyezéskor, illetve a raktárra vételkor kell számításba venni a számlázott, kivetett összegben. (2) Amennyiben az üzembe helyezésig, illetve a raktárba történő szállításig a számla nem érkezett meg, a fizetendő összeget a hatóság nem állapította meg, akkor az adott eszköz, készlet értékét az egyéb rendelkezésre álló dokumentum (pl: szerződés, piaci információ) alapján kell meghatározni. (3) A 2. bekezdésben megállapított érték és a ténylegesen számlázott, illetve fizetett összeg közötti különbözettel ha annak összege az eszköz bekerülési értékét jelentősen módosítja a beszerzési értéket a végleges bizonylat kézhezvétele időpontjában módosítani kell. (4) A különbözet rendezésénél figyelembe kell venni a Számviteli politika nem jelentős összegre vonatkozó szabályait. 16. Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó beszámításának esetei (1) Az Sztv. és a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az adómentes tevékenységhez beszerzett eszközök esetében a le nem vonható általános forgalmi adó a bekerülési érték részét képezi, immateriális javak, tárgyi eszközök bevételezésénél növeli az állományi számla értékét. (2) Amennyiben a beszerzés teljes egészében adóköteles tevékenységhez történt, az általános forgalmi adó levonható és így a visszaigényelhető ÁFA összege nem képezi részét a beszerzési értéknek. (3) Abban az esetben, ha a mindenkori ÁFA törvény tételes szabályai szerint az előzetesen felszámított ÁFA le nem vonható (pl.: személygépkocsi), az állományba vétel az ÁFA-val növelt értékben történik. (4) Amennyiben egy eszköz beszerzése több forrásból történik - egyidejűleg adóköteles (pl: kutatás) és adómentes tevékenységhez kapcsolódik - az ÁFA elszámolásnál az arányosítással történő megosztás lehetőségével nem él a Főiskola, így az ÁFA-t részben sem igényli vissza, ezért az előzetesen felszámított forgalmi adót figyelembe veszi az eszköz állományba vételi értékének megállapításánál. 17. Térítésmentesen átvett, ajándékba kapott, társadalmi munkával létrehozott, többletként fellelt eszközök értékelése (1) Az Sztv. alapján a térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke. Amennyiben az eszköz térítés nélküli átadás-átvétele azonos felügyeleti szerv alá tartozó államháztartási szervezetek között történik, az átvevő szervezetnek az adott eszközt az átadó által közölt - az átadó könyveiben szereplő - bruttó értéken kell nyilvántartásba venni. Ezzel egyidejűleg az átvevőnek az eszköz átadás időpontjáig - az átadónál időarányosan - elszámolt értékcsökkenés összegét is nyilvántartásba kell venni. 13

14 (2) A térítésmentesen átvett tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a könyvekbe piaci, forgalmi értéken kell felvenni a tőkeváltozással szemben. 18. Követelés fejében átvett, csere útján szerzett eszközök értékelése (1) A Főiskola gazdasági főigazgatója, valamint helyettese engedélyével, a követelések bizonytalan pénzügyi rendezése esetén, különösen indokolt esetben a követelés kiváltása a teljesítést igénybevevő gazdasági társaság, szervezet, magánszemély részéről történő eszközátadással is történhet. (2) A követelés fejében átvett eszközöket a Főiskola és a termékértékesítést, szolgáltatást igénybevevő fél által kötött megállapodás, szerződés, felszámolás esetén a vagyonmegosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéken, ennek hiányában a kiváltott követelés összegével azonos értéken kell a nyilvántartásba felvenni. (3) Csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára. 19. A forgalmi, piaci érték meghatározásának módszere (1) A piaci értéken való értékelés az alábbi vagyoni körben lehetséges: a) vagyoni értékű jog; b) szellemi termékek; c) tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházásra adott előlegek nélkül); (2) A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az elszámolt értékcsökkenés és az elszámolt értékvesztés összegével, növelve a visszaírt értékvesztés összegével. (3) Amennyiben az eszközök könyv szerinti értéke az elszámolt értékvesztések miatt alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési (beszerzési és előállítási) értékénél, és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, az értékvesztés-elszámolást (az elszámolt értékvesztés összegének csökkentésével) meg kell szüntetni a megbízható, valós összkép érdekében. (4) Az eszközt piaci értékre, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékre - immateriális javaknál, tárgyi eszköznél az elszámolt értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére -, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál névértékre a saját tőkével szemben vissza kell értékelni (visszaírás). (5) Amennyiben a Főiskola tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) értékét, a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti érték közötti különbözet a mérlegben az a) eszközök között: értékhelyesbítésként; b) a saját tőkén belül: értékelési tartalékként kimutatható. (6) A piaci érték az alábbi módszerek valamelyikével állapítható meg: 14

15 a) összehasonlító árak módszerével, melynek során a szokásos piaci ár az az ár, melyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható termék vagy szolgáltatás értékelésekor a gazdaságilag összehasonlítható piacon; b) viszonteladási árak módszerével, amelynél a szokásos piaci ár a terméknek, szolgáltatásnak független felek felé, változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ár csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal; c) költség és jövedelem módszerrel, melynek során a szokásos piaci árat az önköltség szokásos haszonnal növelt értékében kell meghatározni; d) egyéb módszerrel, ha a piaci érték az előző módszerek egyikével sem határozható meg. (7) Azokban az esetekben, amikor az értékelés forgalmi, piaci értéken történik, a forgalmi piaci érték meghatározására alkalmazható módszerek: a) Új eszköz esetében az azonos vagy hasonló rendeltetésű, használati értékű, minőségű eszköz katalógusokban, árlistákban, bolti kereskedelemben szereplő ára. Amennyiben az egyes forgalmazók ára között jelentős eltérés tapasztalható, az ezek átlagából számított ár is elfogadható forgalmi értéknek. b) Használt eszközöknél a használtcikk kereskedők vagy szakcégek által alkalmazott ár tekinthető elsődlegesen forgalmi értéknek. c) Amennyiben az a) és b) pontokban megjelölt árak nem állnak rendelkezésre, illetve azok beszerzése komoly akadályba ütközik, valamint az érintett eszköz mennyisége és várható értéke nem tekinthető jelentősnek, elfogadható a Főiskolán belüli vagy kívüli szakértők által megállapított ár is. Az ármegállapítást az érintett (eszköz bevételezéshez kapcsolódó) alapbizonylaton vagy külön belső bizonylaton aláírással dokumentálni kell. d) Abban az esetben, ha az eszköz egyedi értéke, vagy mennyisége jelentős és az a) és b) pontokban megjelölt árak hiányában a forgalmi érték a jogosítvánnyal rendelkező vagyonértékelő által megállapított érték. (8) Jelentős összegnek kell a Főiskolán tekinteni: a) ha az eszköz egyedi értéke meghaladja az 500 eft-ot; b) több eszköz egyidejű bevételezése esetén, azok összértéke eléri a 2 millió Ft értékhatárt. (9) A bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni: a) a valutapénztárba bekerülő valutakészletet; b) a devizaszámlára kerülő devizát; c) a külföldi pénzértékre szóló követelést; d) befektetett pénzügyi eszközt; e) értékpapírt; f) külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget. (10) A forintért vásárolt valutát, devizát a fizetett összegben kell felvenni, és a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. (11) A külföldi pénzértékre szóló eszközök, illetve források forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. (12) A könyvviteli mérlegben a) a devizaszámlán lévő devizát; b) a külföldi pénzértékre szóló minden követelést; c) a befektetett pénzügyi eszközt; d) az értékpapírt; 15

16 e) a kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása a Számviteli politikában meghatározottak szerint jelentős összegű. 20. Gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés fejében a jegyzett tőke leszállításakor, illetve jogutód nélküli megszűnéskor átvett eszközök értékelése (1) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a jegyzett tőke leszállításakor átvett eszköz bekerülési értéke a gazdasági társaság által közölt, illetve számlázott érték lehet. (2) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az átvett eszközök értékelése a vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken történik. VI. RÉSZ A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK, FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 21. Eszközcsoportok értékelése (1) A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az elszámolt értékcsökkenés és értékvesztés összegével és növelve a (2) bekezdés szerinti visszaírás összegével. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben szerepelt eszközök könyv szerinti értéke a terven felüli értékcsökkenés, valamint az értékvesztés elszámolása miatt alacsonyabb ezen eszközök bekerülési értékénél; és az alacsonyabb értéken való értékelés (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az értékvesztés elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, e szabályzat szerinti leírásokat meg kell szüntetni. (Immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az elszámolt értékvesztés összegének csökkentésével.) (3) A megbízható, valós összkép biztosítása érdekében az eszközöket a piaci értékre, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékre, az immateriális javakat, tárgyi eszközöket az elszámolt lineáris értékcsökkenés figyelembevételével megállapított nettó értékre kell visszaértékelni, visszaírni a saját tőkével szemben. 22. Befektetett eszközök (1) A befektetett eszközök bekerülési értékének meghatározásánál a szabályzat III. részében megállapított minősítési szempontokat, a IV. részben meghatározott általános értékelési szabályokat, illetve a VI. részben részletezett speciális értékelési szabályokat kell figyelembe venni. (2) Tárgyi eszközök nyilvántartásba vételénél alkalmazott különös szabályok: a) A vásárolt építési teleknél (földterületnél) a bekerülési érték részét képezi: 16

17 - a telekkel együtt vásárolt - a területen lévő - épületek, építmények beszerzési, bontási költsége, ha azokat rendeltetésszerűen nem veszik használatba (nem hasznosítják), - a telek építésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák ellenértéke legfeljebb a telek bontás utáni piaci értékének megfelelő összeg határáig. b) Tárgyi eszközök értékét növelő bekerülési értéknek kell tekinteni: - Az új tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tartalék alkatrészek értékét, ha a tárgyi eszközzel egyidejűleg vagy az üzembe helyezés időpontjáig szereztek be, - Meglévő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetése megváltoztatásával, átalakításával, élettartalma növelésével, az eredeti állapot helyreállításával, valamint felújításával kapcsolatban számlázott összeget. - A tárgyi eszközök értéknövelő tételeinek megállapításánál a szabályzatban meghatározott részletes minősítési szempontokat is figyelembe kell venni. 23. Eszközök értékcsökkenésének elszámolása (1) Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése elszámolásának rendjét, az alkalmazandó leírási kulcsokat a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 30. -ának (2) bekezdése tartalmazza. (2) A Főiskola eszközeire vonatkozó értékcsökkenés elszámolásának részletes szabályait, a tenyészállatok értékcsökkenése elszámolásának rendjét a Számviteli politika tartalmazza. (3) Terv szerinti, lineáris értékcsökkenést kell elszámolni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök után addig, amíg azok rendeltetésszerinti használatban vannak. Az üzembe helyezést-hitelt érdemlően dokumentálni kell. (4) Nem történik értékcsökkenés elszámolás a Főiskola nyilvántartásában lévő: a) földterületek; b) üzembe nem helyezett beruházások; c) képzőművészeti alkotások; d) hangszerek; e) 0-ig leírt immateriális javak és tárgyi eszközök után. (5) A lineáris értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, azon belül időarányosan, az üzembe helyezés, rendeltetésszerű használatbavétel napjától számítva. Az értékesített eszközök értékcsökkenését is időarányosan kell elszámolni, az értékesítés (használatból történő kivonás) napjáig. (6) Az eszközökön történő értéknövelő beruházás, vagy felújítás esetén az értékcsökkenés alapja a beruházás, felújítás aktiválását magában foglaló negyedévtől kezdődően a beruházás, felújítás értékével növelt érték. Ez vonatkozik a 0-ig leírt eszközökön végzett értéknövelő munkák esetére is. 17

18 24. Terven felüli értékcsökkenés (1) Az immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének elszámolásánál az Sztv ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni. (2) A Főiskolára vonatkozóan a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának rendjét, legfontosabb sajátosságait a Számviteli politika tartalmazza. (3) Az immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint az eszközök piaci értéke. (4) Értékelés szempontjából tartós az eltérés, ha az adott évi beszámoló készítés időpontjában és azt megelőző beszámoló készítésekor is fennállt és a különbség nőtt, vagy nem csökkent. (5) Jelentős az eltérés - a Számviteli politika értelmében - ha az adott eszköz könyv szerinti értéke 50 %-kal meghaladja az eszköz piaci értékét. 25. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése a mérlegben (1) Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket, üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközöket a könyvviteli mérlegben, e szabályzatban meghatározott elvek alapján számított bekerülési értéken, illetve a bekerülési értéknek lineáris, valamint terven felüli értékcsökkenés összegével csökkentett és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. (2) Az immateriális javakra, beruházásokra adott előleget a mérlegben a szabályzat szerinti átutalt összegben, illetve az elszámolt értékvesztés összegével csökkentett és a visszaírt értékvesztés összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. (3) A költségvetési év végén fennálló, a beszámoló készítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett előlegek után értékvesztést kell elszámolni, a mérleg készítés időpontjában rendelkezésre álló információk, valamint a partner (aki részére az előlegfolyósítás történt) minősítése alapján, ha az előleg könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összeg között veszteségjellegű különbözet mutatkozik és e különbözet tartósan jelentkezik és összege jelentős. (4) A különbözet jelentős, ha annak összege meghaladja az előleg könyv szerinti értékének 10%-át. (5) Az értékvesztés visszaírására vonatkozóan a követeléseknél leírtakat kell alkalmazni. 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelése (1) A Főiskola az Államháztartási törvény rendelkezései alapján egyéb tartós részesedést szerezhet, melyhez a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács döntése szükséges. (2) Tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetésnél az értékelés a nyilvántartásba vételkor: a) vásárlás esetén a bekerülési érték a részesedésért, üzletrészért ténylegesen fizetett ellenérték (vételár); 18

19 b) alapításkor, tőkeemeléskor a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési értéke a létesítő okiratban, annak módosításaiban, illetve a közgyűlési, alapítói, taggyűlési határozatokban megállapított összeg; c) gazdasági társaság átalakulása esetén a megszűnt gazdasági társaságban lévő tulajdoni részt jelentő befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési értéke, a megszűnt részesedésre jutó saját tőke összege. (3) Tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés értékvesztés elszámolására és visszaírására vonatkozó szabályok: a) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél értékvesztést kell elszámolni, ha a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke között a különbözet veszteségjellegű és a különbözet tartósan jelentkezik, valamint jelentős összegű. b) A könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete akkor tekinthető tartósnak, ha a beszámoló készítésének időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt, vagy nem csökkent. Tőzsdén jegyzett társaságok esetében pedig akkor, ha a tőzsdei árfolyam a beszámoló készítés időpontját megelőzően legalább egy éven keresztül megszakítás nélkül csökken. c) A tulajdonrészesedést jelentő befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: - a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját; - a befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját; - a megszűnő társaságnál a várhatóan megtérülő összeget; - a gazdasági társaság saját tőkéje és a jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti értéke és a névértéke arányát. (4) Amennyiben a tulajdoni részesedést jelentő befektetés mérleg készítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásával csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a bekerülési értéket. (5) A gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést a mérlegben bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve a már elszámolt értékvesztés összegével és növelve a visszaírt értékvesztés összegével. (6) A Főiskola a befektetett pénzügyi eszközök között tartja nyilván az alkalmazottai részére folyósított lakásépítési, vásárlási célra, hosszú lejáratra nyújtott kölcsönöket. (7) Az adott kölcsönöket a ténylegesen folyósított összegben kell nyilvántartásba venni. (8) Amennyiben a költségvetési év végén december 31-én a fennálló és a beszámoló készítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett kölcsönök esetében a mérleg készítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg közötti veszteségjellegű különbözet jelentkezik, mely tartós és jelentős összegű, értékvesztést kell elszámolni. (9) A különbözet tartós, ha már az előző beszámoló készítés időpontjában is fennállt, és jelentős összegű a különbözet, ha összességében meghaladja a Ft-ot. (10) A kölcsön várható megtérülésének figyelembevételével a követeléseknél leírtaknak megfelelően kell alkalmazni az értékvesztés visszaírást. 27. Forgóeszközök, készletek értékelése (1) A Főiskola tevékenységének folytatásához rendelkezik a) vásárolt készletekkel; b) továbbértékesítési célból beszerzett árukkal, göngyölegekkel. 19

20 (2) Termelő tevékenysége során pedig késztermékeket állít elő, úgymint a) mezőgazdasági terményeket; b) növendék és hízóállatokat; c) egyéb készleteket (pl.: jegyzet). (3) A vásárolt készleteket bekerülési (beszerzési) értéken, a saját előállítású készleteket előállítási értéken kell értékelni. (4) A megállapításnál figyelembe kell venni az anyag beszerzése esetén értelmezett jelentős, valamint nem jelentős összeget a Számviteli politika alapján. (5) A készleteket az analitikus nyilvántartásban féleségenként, egyedileg kell nyilvántartani és értékelni. (6) Csoportos nyilvántartás ott alkalmazható, ahol a készlet fajták a tárolás során szükségszerűen keverednek. (7) Csoportos nyilvántartásnál követelmény, hogy a) a készletek azonos felhasználási célt szolgáljanak; b) egymással helyettesíthetők legyenek, c) beszerzési egységáruk jelentősen ne térjen el. (8) Térítés nélkül átvett készletek értékelése: a) új készleteket az átadó könyveiben szereplő értéken, ennek hiányában forgalmi (piaci) értéken kell a nyilvántartásba felvenni, b) használt készleteket, csak mennyiségben lehet nyilvántartani, az analitikus nyilvántartásban, a mérlegben értékkel nem lehet kimutatni. (9) A többletként fellelt új készleteket a nyilvántartásban szereplő átlagárral, ennek hiányában forgalmi (piaci) értéken kell a nyilvántartásban, illetve a mérlegben szerepeltetni. (10) A beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan el kell végezni: a) az év végi készletek minősítését, aszerint hogy beszerzésük adómentes, vagy adóköteles tevékenységhez kapcsolódott-e; b) a leltározás során vizsgálni kell a készletek rendeltetésüknek megfelelnek-e vagy csökkent értékűek-e; c) meg kell vizsgálni a készletek piaci értékének alakulását. (11) Az általános forgalmi adó szerinti minősítés alapján az év végi készletek értékelése, mérlegben való kimutatása: a) adómentes tevékenységhez történő beszerzés esetén ÁFA-val növelt értéken; b) adóköteles, vagy egyidejűleg adómentes és adóköteles tevékenységhez kapcsolódó készlet értékelése az ÁFA nélküli nettó értéken történik. (12) Amennyiben a készlet eredeti rendeltetésének nem felel meg, megrongálódott, felhasználása, értékesítése kérdésessé vált, a készlet a Főiskola tevékenységének végzéséhez feleslegessé vált a készlet értékének csökkentését addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak megfelelő, mérlegkészítéskor ismert piaci értéken szerepeljen a mérlegben. (13) Abban az esetben, ha a készlet könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb a mérlegkészítéskor ismert piaci árnál, a készlet értékének csökkentését el kell végezni (értékvesztést elszámolni), hogy a készlet értékelése a beszámoló készítés időpontjában a piaci értéken történjen. (14) Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem lehet magasabb az eredeti bekerülési értéknél. (15) A készletek értékelése a mérlegben az elszámolt értékvesztéssel csökkentett és a visszaírt értékvesztéssel növelt bekerülési értéken történik. 20

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Az eszközök és a források értékelési szabályzata

Az eszközök és a források értékelési szabályzata Az eszközök és a források értékelési szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám: 0000000000-0000

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Eszközök és források értékelési szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I.FEJEZET A szabályzat célja... 3 1. A Szabályzat elkészítése, módosítása... 3 II.FEJEZET

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2011. szeptember 1. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök Az eszközök és a források értékelésére vonatkozó

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A számviteli politika célja, hogy az Egyesületnél

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Hatályos től

Hatályos től Hatályos 2014. 01.01.- től Készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Általános rész... 4 A szabályzat célja...

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata

Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata Számviteli politika 7 különböző ajánlott változata A 2012. március 10-ei Főkönyvelők lapjában található változat kiegészítése különböző feltételekkel, amelyek választhatóak a számviteli törvény szerint.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 5. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NAGYOROSZI 2012. 1.1. Az értékelési szabályzat célja 1. BEVEZETŐ (1)

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Az eszközök és források értékelési szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Az eszközök és források értékelési szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Az eszközök és források értékelési szabályzata A társulás a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. Függelék Gazdálkodási Szabályzat 4 számú melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ESZKÖZÖK

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke. Értékelési Szabályzat

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke. Értékelési Szabályzat A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 1/d) függeléke Értékelési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék: I. Általános értékelési előírások II. III. Az eszközök értékelésére vonatkozó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 1/26 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 4. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Eszközök és források értékelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Eszközök és források értékelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Eszközök és források értékelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Az időbeli elhatárolások mérlegtételei. Követelés jellegű, pénzbevétel lesz.

Az időbeli elhatárolások mérlegtételei. Követelés jellegű, pénzbevétel lesz. Zárási teendők 2010. Előadó: dr. Adorján Csaba egyetemi adjunktus Témakörök: Számviteli törvény 2011-es (2010-es) változásai. Időbeli elhatárolások Céltartalék képzés Év végi értékelés Értékvesztés, terven

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Eszközök és források értékelési Szabályzata 2014. Szám: 05-5/86/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2(24) oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 129-2015/2016. (2016.06.16.) sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2016. június 17. napjától

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. október 25-től I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy abban a számvitelről szóló,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA Jelen Szabályzat hatálya kiterjed Felcsúti

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS. Dr. Pál Tibor 2012.02.19.

Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS. Dr. Pál Tibor 2012.02.19. Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS Dr. Pál Tibor 2012.02.19. Az eszközök és források számbavétele Számbavétel Mennyiségi Értékbeni Leltár, leltározás Beszámolás

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

V. Fejezet. A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei

V. Fejezet. A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei V. Fejezet A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei 1. Az V. Fejezet 8. számlaosztály cím alatti része a következőre változik: "8. számlaosztály A 8. számlaosztályban

Részletesebben

Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Hatályos: 2014.április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Értékelési szabályzat célja A szabályzat

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKE- LÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKE- LÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKE- LÉSI SZABÁLYZATA Az eszközök és források értékelési szabályzata A számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az értékelési szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Az értékelési szabályzat célja... 3 2.1.1.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az értékelési szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Az értékelési szabályzat célja... 3 2.1.1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az értékelési szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Az értékelési szabályzat célja... 3 2.1.1. Az értékelési szabályzattal szembeni követelmények... 3 2.2. Az értékelési

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. Előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben