2010/10/27. A vízi és vasúti szállítás fejlıdése a. Vasútépítés:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010/10/27. A vízi és vasúti szállítás fejlıdése a. Vasútépítés:"

Átírás

1 4. elıadás A modern gazdaság fejlıdési feltételeinek megteremtése: vízi és vasúti szállítás; a magyar bankrendszer kialakulása Papp Adrienn Egyetemi tanársegéd 19. század végén I a háborús kereslet növekedése. megnövekedett a szállítandó árumennyiség (élıállat-forgalom ). Nem voltak jó minıségő utak- építése igen költséges. A kor nagy útjai, postaútjai az ország nagyobb, szélsı településeirıl Bécs irányába haladtak. A szárazföldi szállítás elsıdlegesen a piacok, városok áruval való elérésére korlátozódott század végén II. DE: Tengelyen történı szállítás költséges, PLUSZ: nem voltak jó minıségő utak- Építése igen költséges, holott erre vonatkozó tervek mindig voltak DE: az eladósodott kincstárnak erre nem volt forrása, legfeljebb a meglévı hálózat karbantartására! Az állam építette a földutakat, de a megyék feladata volt azok fenntartása az úrbéresek ingyenes közmunka-kötelezettségének felhasználásával. Utazni továbbra is csak hagyományos eszközökkel lehetett (Pl.ló, szekér) század végén III. Hajózás: A forgalmazás szempontjából kulcsfontosságú. Fı útvonal :Ausztria vagy Fiume Elsı nagyobb csatornák 18. század végén, 19. század elején épültek pl. Béga-, Ferenccsatorna. Kanálisokat, gátrendszereket létrehozó társaságok idıvel megszőntek év után feltöltıdtek iszappal, kotrás hiányában pedig hatalmas árvizeket okoztak század végén IV. Érdemi változás: a gızhajózás magyarországi elterjedése. Az elsı magyarországi gızhajó-bernhard Richárd 1829.ErsteDonau Dampfschiffahrtsgesellschaft - Elsı Dunagızhajózási Társaság (DGT) Nagy korszaka 1840-ben jött el, amikor már elsıdleges profilját a gabonaszállítás jelentette. magával hozta a rendszeres dunai gızhajózást század végén V. Csökkent a szállítási idı, ezzel nıtt a pénz forgási sebessége, ami minimális kamatjövedelmet hozott a termelıknek. Pest jelentısége növekedett. Csökkentek az önköltségek. Máshol is szervezıdtek gızhajózási társaságok: Száva, Tiszán, Balatonon. 6 1

2 19. század végén VI. Vasútépítés: ben még alig volt jelentısége. Jellemzıje, hogy hatalmas munkaerılekötést igényelt, több ágazat számára is jelentıs megrendeléseket biztosított Az elsı gızvontatású vasút Budweiss és Linz között jött létre Sina báró -Bécs-Sopron-Gyır-Buda. Ullmann Móricz- Bécs-Pest Pest-Vác század végén VII. Kübeck-1841 állami üggyé nyilvánította a vasútépítést Kossuth- az önálló nemzetgazdaság gondolatát képviselte - Buda- Fiume vonal megépítését 1844-ben törvénybe is iktatták es kiegyezést követıen-közmunka- és Közlekedési Minisztérium -A vasutak vonalvezetésénél Széchenyi 1848-as tervéhez tértek vissza. a Bécs központú hálózatot Pesthez sugaras másik hálózattal kívánták kiegészíteni forrást a magánvállalkozásokhoz nyújtott kamatgarancia jelentette Magyar Északi Vasút csıdje életre hívta a MÁV-ot Osztrák-Magyar Államvasút Társaság egyezkedés- vasút magyarországi szakaszán a szállítási tarifát egyeztessék a Magyar Államvasutakkal század végén VIII. Tarifapolitika: A vasutak államosítása Baross Gábor az O-M ÁVT magyarországi vasútjait államosította ben a magyar összhálózat 13%-át tartotta kézben, DE: ez bonyolította le az összforgalom 1/3-át. Baross között a közlekedési tárcát vezette, majd 1889-ben a kereskedelemügyi minisztérium élére került. Hatáskörébe tartozott: közlekedés kereskedelem 9 iparügy 19. század végén IX. Baross nevéhez főzıdik az akkor már összefüggı hálózattal rendelkezı MÁV tarifareformja- ún. zónatarifa. Addig a vasúti szállítás közepes távolságon folyt. A vasúti hálózatot zónákra osztotta. A szomszédos zóna állomásain lényegesen leszállították a díjtételeket, ugyanez a nagyobb távolságon utazóknál. 225 Km felett pedig egy végtelen zónát alakított ki, ahol már nem emelkedtek a viteldíjak. (Pl. Bp-Brassó=Nagyvárad). Mindez megnövelte az utazási kedvet, fıleg a közeli településekre. DE: új árudíjszabás is: mo.-i forgalmat ösztönözte, bizonyos iparcikkeknek pedig iránytarifákat szabott meg század végén X. Iparpolitika: 1889 elıtt és után nem rendelkezett önálló minisztériummal. Országos Iparegyesület, majd 1902-ben a GYOSZ (Gyáriparosok Országos Szövetsége) Ipartámogatási törvények: évre szóló adómentességet adott azon vállalatoknak, amelyek új iparágat kívántak meghonosítani Magyarországon adó- és illetékmentesség mellett kölcsönt is kilátásba helyezett. A hitel nyújtására külön pénzintézet jött létre, 1890-ben- Magyar Ipar és Kereskedelmi Bank után, válság következtében kénytelen volt felszámolást kezdeni. 11 kialakulása I. A korábbi rendszer 3 sajátosságát lehet kiemelni: Szervezetileg laza volt. A hitelek nagy része magánhitel volt (Rendkívül nagy szerepe volt a rokonsági befolyásnak). Rugalmatlan volt- nehezen érzékelik a gazdasági változásokat. A magyar hitelhiányról elmondható, hogy strukturális hitelhiány volt, tehát hiányzott a megfelelı intézményi háttér. Pénzhez nehéz volt jutni a nagy kockázattal járó befektetések számára riasztónak bizonyult DE: Nagy kockázatnagy hozam!!! 12 2

3 kialakulása II. A magyar hitelhiányról elmondható, hogy strukturális hitelhiány volt A tradicionális hitelrendszert tekintve két típusát különböztethetjük meg: Elılegkölcsönök: kereskedık adtak a birtokosoknak, elıre lekötve a leendı gabonatermést vagy a gyapjú termést. Hozzájárultak a betakarítási költségek okozta nehézségek enyhítésére, tehát egyfajta áthidaló kölcsönként funkcionáltak. Árvapénztári hitelek: a magas halandósági arány miatt nagy összeget tettek ki. Az árvák pénztárából a helyiek vehettek fel kisebb-nagyobb kölcsönöket, amely össztársadalmi szinten nem kis összeget feltételez. (néhol az uraság a legnagyobb kölcsönfelvevı.) 13 kialakulása III. Osztrák Nemzeti Bank, mint kiváltságolt jegybank létrehozása 1816-ban, a pesti fiók 1851-ben létesült. A reformkori gondolkodók egyetértettek abban, hogy a gazdasági fejlıdéshez elengedhetetlen egy modern pénzügyi rendszer létrehozása DE: ehhez tıke kell- felhalmozott tıke (lehet hazai vagy külföldi forrásból is). 14 kialakulása IV. Apró lépések egymásutánisága, lényegében állami segítség nélkül. Elıször a kisebb tıkéket győjtögetı takarékpénztári hálózat honosodott meg. Ausztriában 1819-ben létrejött az Elsı Osztrák Takarékpénztár, amely Mgyo.-n is győjtött betéteket. 15 kialakulása V. Ekkor jelent meg az elsı bank is. -Ullmann Móricz 1841-ben közremőködött a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank megalapításában. Tevékenysége kiterjedt: váltó- és folyószámlahitelekkel értékpapírokra folyósított elılegeket. Biztosítók: A biztosítottak elsısorban a nagy kockázattal bíró kereskedık közül kerültek ki Csepy Zsigmond - Komáromi Szabadalmas Hajóbiztosító Társaság Kölcsönös Biztosító Egylet. A magyarországi biztosításügy területén meghatározóak voltak a külföldi vállalkozók. (Pl. olasz, osztrák, angol, német). reformkorban jelentek meg hatalmas tıkeerıvel. Ezek a vállalatok elsısorban víz-, jég-, tőzkárok ellen ígértek védelmet. Szolgáltatásaikat bárki igénybe vehette. 16 kialakulása VI. Az elsı takarékpénztárak: 1830 áttörés: Brassói Általános Takarékpénztár Pesti Hazai Elsı Takarékpénztárlegjelentısebb- Alapítói többsége földbirtokos, állami és megyei tisztviselı részvénytársasággá alakult ig 36 takarékpénztár jött létre (túlnyomó többségük 1840 után). Alaptıkéje mintegy félmillió Ft volt, és elsıdlegesen jelzáloghitelezéssel foglalkozott kolozsvári intézmény. A falusi hitelszövetkezetek megjelenése viszont csak a 80 évekre tehetı. 17 kialakulása VII. A szakosodott pénzintézetek: A legnagyobb újdonság- a kereskedelmi és hitelbankok. Tevékenységük eleinte nem különbözött lényegesen a hitelügyleteket is lebonyolító kereskedıházak üzleteitıl. Rövid lejáratú kereskedelmi ügyletekre, Váltóleszámítolásra, Betéti üzletre specializálódtak. 18 3

4 kialakulása VIII. Mobilbankok: elıször ingóságokra nyújtott hitelezéssel, azaz az értékpapírra nyújtott lombardkölcsönökkel, majd értékpapír kibocsátással is foglalkoztak. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a magyar szabadságharc jegybankja kialakulása IX. Hitelbank: Hitelbanki üzletágra a bécsi Creditanstalt pesti fiókja vállalkozott 1857-tıl, majd 1867-ben létrejött Magyar Általános Hitelbankkal 1870-tıl közösen mőködtette az ún. áruüzletet kialakulása X. Jelzáloghitel-intézetek: Szakosodott pénzintézetjelleggel jöttek létre. Az 1856-os feloldása a földbirtok adósságaira elrendelt moratóriumnak, ill. a földadókataszter létrehozásával vált lehetıvé az ingatlanokra történı hitelnyújtás is (Bruck pénzügyminiszter szorgalmazására)- elıször az ONB hozott létre jelzáloghitel- osztályt évek bécsi székhelyő, de elsısorban Magyarországra hitelezı Bodenkreditanstalt, majd a Magyar Földhitelintézet vállalkozott erre a feladatkörre. DE: május 9. bécsi tızsdekrach Mgyon hitelválságot indított el. A legsúlyosabb veszteséget az 1868-ban mobilbankként alakult Angol-Magyar Bank, ill Franko-Magyar Bank szenvedte válság után kénytelenek voltak felszámolni. 21 kialakulása XI május 9. bécsi tızsdekrach Magyarországon hitelválságot indított el. A válság után megindult a szakosodott pénzintézetek univerzális bankká válása. A PMKB 1881-tıl új bankstílust hirdetett meg a folyó üzlet mellett bekapcsolódott az értékpapír-kibocsátásba + jelzáloghitelezésbe is. A PHET 1894-ben Hazai Bank néven saját mobilbankot hozott létre az ilyen jellegő ügyletek lebonyolítására. A MÁH- fiókhálózatot épített ki- felvette üzletágai közé a lakossági betétek győjtését Szerzıdést kötött a Magyar Földhitelintézettel, annak zálogleveleinek elhelyezésérıl. A bankrendszer egészét az O-MB fogta össze, amely egységes kamatlábakkal fentrıl szabályozó stratégiát követett. 22 A korszak pénzrendszerei I májusától az ONB nem volt köteles bankjegyeit nemesfémre váltani. A forradalom és ellenforradalom kormányai további fedezetlen papírpénzeket is forgalomba hoztak. (Kossuth-bankó megsemmisítették) az osztrák államjegyek bevonása valutareform ( ). A tiszta ezüstvaluta felé tett elsı lépésnek tekinthetı. 100 konvenciós forint 105 osztrák értékő ezüstforinttal volt egyenértékő szeptember 6-tól április 29-ig az ONB bankjegyei konvertibilisek lettek, Solferini azonban eltörölte a beváltási kötelezettséget szeptember 6-tól április 29-ig az ONB bankjegyei konvertibilisek lettek. A korszak pénzrendszerei II. Monarchiában párhuzamos valutarendszer állt fenn. Kétféle pénz a nemzetközi forgalomban: Ezüst alapú érmék árfolyama: az ezüsttartalmuk az aranyhoz mért viszonyától függött, de befolyásolta az ezüst kínálata is. Papírpénz: idegen valutákra szóló váltók bécsi kereslete és kínálata szabályozta. Lehetıvé vált, hogy az ezüstforintnak ázsiója vagy diszázsiója alakuljon ki a papírforinthoz képest ig ingadozásokkal az ezüstforintnak ázsiója, között diszázsiója volt a jellemzı

5 A korszak pénzrendszerei III az európai országok nagy része áttért az aranyvaluta-rendszerre(németo.; Itália) Az agrárexportır országok sokáig kitartottak az ezüstalapú valuta mellett az ingadozás kritikussá vált Wekerle Sándor újabb valutareform 1 osztrák értékő ezüstforintot 2 koronára váltottak át. 25 A korszak pénzrendszerei IV. A korona aranyalapra helyezése azonban nem hozta magával az ezüst teljes demonetarizálását a Monarchiában. Az 1 Ft-os ezüstérme továbbra is beszámított a bankjegyek ércfedezetébe a koronát sánta aranyvalutának tekintették. Az Osztrák-Magyar Bank beváltási kötelezettségét felfüggesztve hagyták, így a korona konvertibilitásának bevezetésére nem került sor. DE: szilárd értékviszony alakult ki a korona és a többi aranyvaluta között az aranytartalom alapján, így ha valaki aranyhoz kívánt jutni koronájáért aranydevizát aranyat pedig bármelyik konvertibilis pénznem révén szerezhetett. 26 A korszak pénzrendszerei V után a pénztömeg (M1) összetételében túlsúlyban szerepelt a bankjegy, az államjegyeket pedig kivonták a forgalomból. (M1=készpénz+látra szóló betét; M2=M1+tartós betét; M3=M2+takaréklevél, pénzre szóló követelések). DE: a háború elıttre megnövekedett a bankszámlapénz jelentısége is, ami jelzi, hogy a századfordulóra a bankrendszer döntı szerephez jutott a pénzközvetítésben, noha a készpénz kímélı forgalom mértéke el is maradt a fejlettebb gazdaságokétól. Forrás: 1. Honvári János: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig, Aula Kiadó, Budapest, ( old. ) 2. Szilágyi Dezsıné dr.: Közgazdaságtan alapjai II. (Bevezetés a makroökonómiába), Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, Köszönöm a figyelmet! 29 5

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

ADATOK A JÁSZSÁG PÉNZINTÉZETEINEK MÚLTJÁHOZ ÉS JELENÉHEZ

ADATOK A JÁSZSÁG PÉNZINTÉZETEINEK MÚLTJÁHOZ ÉS JELENÉHEZ Szabó Béla: ADATOK A JÁSZSÁG PÉNZINTÉZETEINEK MÚLTJÁHOZ ÉS JELENÉHEZ Új bankok nınek ki a jászberényi Fıtéren. Egy, kettı azután újabbak és újabbak. Az újak azt jelentik, hogy van igény, és a bankszakmában

Részletesebben

Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél

Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Mezıgazdasági hitelezés gyakorlata a takarékszövetkezeteknél DIPLOMAMUNKA Belsı konzulens: Lévai József Készítette: Kulcsár Tibor Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kulcsszavak: iparfejlesztés, hosszú lejáratú hiteltőke, bankrendszer, állami beavatkozás

Kulcsszavak: iparfejlesztés, hosszú lejáratú hiteltőke, bankrendszer, állami beavatkozás Kovács György 1 A bankrendszer és stakeholderei történeti megközelítésben, avagy az állam szerepvállalása az ipar banki finanszírozása előmozdításában a magyar gazdaságtörténetben Tanulmányunk a magyar

Részletesebben

7. elıadás 2010/10/31. Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság I.

7. elıadás 2010/10/31. Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság I. 7. elıadás A világgazdaság nagy válságai; Kialakulásának okai és megoldásai. Hatásuk a magyar gazdaságra Papp Adrienn Egyetemi tanársegéd 1 Az 1929/33-as nagy gazdasági világválság I. Évekig tartó felhalmozás

Részletesebben

Kaposi Zoltán. Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében

Kaposi Zoltán. Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében Kaposi Zoltán Növekedés és válság. Bankok és pénzügyek a 20. század első felében (A Történelemtanárok Egylete által szervezett, 2012. október 6-án elhangzott Bankok a történelemben című konferencián elmondott

Részletesebben

A VASÚT TÖRTÉNETE 2000-IG

A VASÚT TÖRTÉNETE 2000-IG Szekeres Marianna Szociológia, humánökológia-településszociológia szakirány III. évfolyam Nappali tagozat 2005.07.08 A VASÚT TÖRTÉNETE 2000-IG Bevezetés A modernizáció következtében a közlekedés egyik

Részletesebben

Kovács György 1. Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet

Kovács György 1. Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet Kovács György 1 Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet Tanulmányunkban a magyar pénztörténet három kitüntetett szakaszával kívánunk foglalkozni, három olyan korszakkal, amikor a

Részletesebben

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZEREK 1. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA 2. MAGYAR BANKTÖRTÉNET 3. BANKRENDSZEREK II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 1. A JEGYBANK SZEREPE ÉS FELADATAI

Részletesebben

JÁSZFÉNYSZARU ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 40 ÉVE

JÁSZFÉNYSZARU ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 40 ÉVE JÁSZFÉNYSZARU ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 40 ÉVE A takarékszövetkezetek a pénzintézeti rendszer fontos, de sajátos részét képezik. Múltjuk és történetük számok olyan tanulságot rejt magában, sok-sok

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

biekhez képest olcsó pénz -nek számított. Csakhogy a 11 százalékos kamatot a mezõgazdasági termelés még ma sem bírja meg, nemhogy másfél századdal

biekhez képest olcsó pénz -nek számított. Csakhogy a 11 százalékos kamatot a mezõgazdasági termelés még ma sem bírja meg, nemhogy másfél századdal A modern hitelintézeti rendszer kialakulásáról Erdélyben a XIX. és a XX. században, különös tekintettel a szövetkezeti formákra Egyed Ákos 1. Amodern hitelrendszer kialakulását mint általában Erdélyben

Részletesebben

A MEZÕGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN

A MEZÕGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A JELZÁLOG-HITELEZÉS SZEREPE A MEZÕGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Éliás János Budapest, 2000. 1 ÉLIÁS JÁNOS A JELZÁLOG-HITELEZÉS SZEREPE A MEZÕGAZDASÁG

Részletesebben

1. Bevezetés...3. 2. A magyar lakosság megtakarításainak szerkezete, azokból eszközölt befektetések típusai...13

1. Bevezetés...3. 2. A magyar lakosság megtakarításainak szerkezete, azokból eszközölt befektetések típusai...13 1. Bevezetés...3 1.1. Általános bevezetés...3 1.2. Lakossági pénzügyek Pénzintézeti Tevékenység...5 1.3. Lakossági pénzügyeket ellátó szervezetek...6 1.4. Lakossági befektetések...8 1.5. A téma fontosságának,

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának. és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése

Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának. és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése A reformkor Magyarországot az 1820-as években I. Ferenc abszolutizmusa jellemezte. Ezzel

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A HITELEZÉS PROBLEMATIKÁJA NAPJAINKBAN A DEVIZAHITELEK TÜKRÉBEN KÉSZÍTETTE: BARANYI

Részletesebben

Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően

Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően Eladósodás és adósmentés Magyarországon az 1929-es és a 2008-as válságokat követően Horváth Zoltán 2015 ABSZTRAKT: Magyarországon az elmúlt 100 év során két, a nagymértékű lakossági eladósodás miatt elmélyülő

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

Kovácsné Antal Anita * A KOCKÁZATI TİKE MEGJELENÉSE ÉS KÍNÁLATI OLDALÁNAK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN

Kovácsné Antal Anita * A KOCKÁZATI TİKE MEGJELENÉSE ÉS KÍNÁLATI OLDALÁNAK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN Kovácsné Antal Anita * A KOCKÁZATI TİKE MEGJELENÉSE ÉS KÍNÁLATI OLDALÁNAK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN I. A KOCKÁZATI TİKE ÁGAZAT HELYZETE MAGYARORSZÁGON Magyarországon a kockázati tıke ágazat kialakításának gondolata

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése: a Richter Gedeon NyRt. esete

Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése: a Richter Gedeon NyRt. esete Külgazdaság, LII. évf., 2008. július augusztus (41 80. o.) Állami piacteremtés nemzeti bajnok teremtése: a Richter Gedeon NyRt. esete ANTALÓCZY KATALIN 2006-ban a Richter Gedeon NyRt. nettó árbevétele

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

Az önálló magyar jegybank születése mint a 20-as évek gazdasági stabilizációjának kulcsfontosságú eleme

Az önálló magyar jegybank születése mint a 20-as évek gazdasági stabilizációjának kulcsfontosságú eleme Az önálló magyar jegybank születése mint a 20-as évek gazdasági stabilizációjának kulcsfontosságú eleme SIPOS ÁGNES Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet Közgazdaságtan és Jog Tanszék,

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓK UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. összesen 50.000.000.000 forint keretösszegő 2009. évi Jelzáloglevél Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek nyilvános forgalombahozatalára Vezetı

Részletesebben

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz Fogalomtár Adó törvény által megállapított, az államnak teljesítendı fizetési kötelezettség, amelynek megfizetése nem teremt az állammal szemben közvetlen jogosultságokat. Adósság szolgálat egy adósság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához

Kiegészítı melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához Kiegészítı melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2008. évi beszámolójához Budapest, 2009. május 26 Vokony János Igazgatótanács elnöke I. Általános rész A VIT Nyugdíjpénztár az éves beszámolóját a Számviteli törvényben,

Részletesebben