PÁLYÁZATI FELHÍVÁS évi. Fővárosi Városrehabilitációs Keretből. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. felújítási munkáinak támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2011. évi. Fővárosi Városrehabilitációs Keretből. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. felújítási munkáinak támogatására"

Átírás

1 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és pályázati eljárás rendjéről szóló többször módosított 2/2005. (II.10.) Főv.Kgy. rendeletben biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a *volt állami tulajdonú lakások privatizációja során alakult társasházas, valamint az un. tanácsi célcsoportos formában megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási költségeinek támogatására. Pályázatot a 6** vagy annál több lakásos társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek nyújthatnak be. * Megjegyzés: volt állami tulajdonú lakások során kialakult társasházi lakóépület alatt, az állami tulajdonból az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 107. (1) bekezdés e) pontja alapján önkormányzati tulajdonba került bérlakások elidegenítése során megalakult társasházak értendők. ** Megjegyzés: nem számit be a lakásszámba a társasházas és a lakásszövetkezeti lakóépület osztatlan közös tulajdonában lévő lakások, illetve a nem lakás célú helyiségek. I. A pályázatot a társasházi közösség, lakásszövetkezet osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek alábbi felújítási- és korszerűsítési munkáira lehet benyújtani: 1) Épületek közös tulajdonú részeinek felújítására, cseréjére, a) amennyiben a tervezett munka elvégzését baleset, vagy életveszély elhárítása miatt hatósági határozat kötelező erővel írta elő, b) kémények felújítására, a FŐKÉTÜSZ felújítást kötelező erővel előíró szakvéleménye alapján, c) az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítására d) függőfolyosó tartószerkezetének felújítására, e) tető felújítására f) felvonó felújítására és létesítésére g) homlokzat felújításra h) homlokzati graffitik eltávolítására 2) Épületek üzemeltetési fenntartási költségeit csökkentő egyéb beruházásokra, felújításokra,

2 a) épületgépészeti berendezések létesítésére, felújítására és korszerűsítésére, az épületet ellátó gáz alapvezeték és elektromos hálózat felújítására b) energiatakarékos rendszerek kiépítésére, alternatív energiahordozók igénybevételével II. A társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek pályázatot nyújthatnak be: 1. A városrehabilitációs célterületeken lévő társasházas, és lakásszövetkezeti lakóépületek, a I. 1)-2) pontokban felsorolt közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási és korszerűsítési költségeinek támogatására. A keretből elnyerhető támogatás forrása: a lakásértékesítési számlán elkülönített összeg összege: legfeljebb az összköltség 60 %-a lehet, formája: vissza nem térítendő támogatás, és kamatmentes kölcsön A vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb a tervezett összköltség 15 %-a lehet, de nem lehet nagyobb, mint a kerületi önkormányzat által biztosított vissza nem térítendő támogatás összege. Pályázni mindkét támogatási formára lehet. 2. A városrehabilitációs akcióterületeken lévő társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek, a I. 1)-2) pontokban felsorolt közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási korszerűsítési költségeinek támogatására. A keretből elnyerhető támogatás forrása: a lakásértékesítési számlán elkülönített összeg összege: legfeljebb az összköltség 100 %-a lehet, formája: vissza nem térítendő támogatás, és kamatmentes kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás összege az összköltség legfeljebb 25 %-a lehet, de nem lehet nagyobb, mint a kerületi önkormányzat által biztosított vissza nem térítendő támogatás összege. Pályázni mindkét támogatási formára lehet. A városrehabilitációs célterületek és akcióterületek jegyzéke a pályázati kiírás mellékletét képezi.

3 III. A pályázatnak tartalmaznia kell 1.) az ingatlan tulajdoni törzslapjának hiteles másolatát és 60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajzát, 2.) a társasházas lakóépület alapító okiratának hiteles másolatát, amelyből megállapít-ható, hogy a társasház a volt állami tulajdonú lakások privatizációja során alakult meg, kivéve azon társasházakat, amelyek a évi pályázaton nyertesek voltak. 3.) lakásszövetkezet esetén: a) a szövetkezet alapszabályának hiteles másolatát,kivéve azon lakásszövetkezeteknek, amelyek a évi pályázaton nyertesek voltak és hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a lakásszövetkezet az ún. tanácsi célcsoportos formában valósult meg, (igazolás a LÉTÉSZ-től kérhető) b) a pályázati felhívás 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a 6. sz. melléklet szerinti közzétételi kérelmet is. 4.) abban az esetben, ha a társasházi közösség, illetve lakásszövetkezet kamatmentes kölcsönt is igényel, a lakástulajdonosok írásos nyilatkozatát arról, hogy a kamatmentes kölcsön összegének erejéig vállalják a jelzálogjog bejegyzését és felhívásra csatolják a jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges albetétek tulajdoni lapjait, 5.) a Fővárosi Önkormányzat jelzálogjogának bejegyzésére vonatkozó írásos, hozzájáruló nyilatkozatokat a Fővárosi Önkormányzatot megelőző jelzálogjog jogosultjaitól, 6.) eredeti banki igazolást arról, hogy a társasházas lakóépület illetve a lakásszövetkezet saját bankszámlával rendelkezik, 7.) a tervezett felújítási munkák leírását és megvalósításának tervezett ütemezését az 1. sz. melléklet szerinti adatlapon, 8.) hatóság által kötelezően előírt munka esetén a hatósági határozat másolatát, kéményfelújítás esetén a FŐKÉTÜSZ felülvizsgálati szakvéleménye másolatát. 9.) Abban az esetben, ha a társasház illetve a lakásszövetkezet a kamatmentes kölcsön visszafizetésénél kedvezményeket kíván érvényesíteni, az alábbi iratokat, nyilatkozatokat kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni: a) közgyűlési határozatot (a jelen pályázati felhívás 3. számú melléklete szerint), amely - tartalmazza a közösség döntését arról, hogy a kamatmentes kölcsön visszafizetésénél a kedvezményeket érvényesíteni kívánja, - megállapítja, hogy a név és tulajdoni hányad szerint megnevezett tulajdonos kedvezményben részesíthető, - biztosítja, hogy e kedvezményezettektől a tulajdoni hányadukra jutó kamatmentes kölcsön összegének megfizetését nem követeli,

4 b) a kedvezményben részesíthető tulajdonos kötelezettségvállalását arról, hogy amennyiben a társasházban, illetve lakásszövetkezetben lévő lakását 5 éven belül elidegeníti, a tulajdoni hányadára jutó kamatmentes kölcsönre nyújtott kedvezményösszegét egy összegben megfizeti a Fővárosi Önkormányzat javára, c) a kedvezményben részesíthető tulajdonos nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy társasházi vagy szövetkezeti lakására a megállapodás megkötésével egyidejűleg - a tulajdoni hányadára jutó kamatmentes kölcsön összege erejéig - jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Fővárosi Önkormányzat javára, d) a kedvezményben részesíthető tulajdonos nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok valódiságát a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv ában foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. Érvénytelen az a pályázat, amelyből hiányoznak az előbbiekben felsorolt eredeti, vagy hitelesített dokumentumok. IV. Kedvezmény a kamatmentes kölcsön visszafizetésére A kamatmentes kölcsön visszafizetésére kedvezményben részesíthető az a társasházi közösség, illetve lakásszövetkezet, ahol a lakóépületben olyan tulajdonos lakik, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy: 1.) ő vagy a vele életvitel szerűen együttlakó közeli hozzátartozója az önkormányzat által a pályázat benyújtásának időpontjáig megállapított, a Budapest Főváros Közgyűlésének a és Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló többször módosított 71/1999. (XII.30.) Főv.Kgy. rendeletében meghatározott víz, csatorna, szemétszállítási vagy távhőszolgáltatási díjkompenzációra jogosult, vagy 2.) a vele életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozó (k) jövedelmével együtt az egy főre jutó havi rendszeres nettó jövedelme, a pályázat benyújtását megelőző 3 havi nettó jövedelem átlagában a hatályos társadalombiztosításról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,5-szeresét nem haladja meg és 3.) a társasház, illetve a lakásszövetkezet közgyűlése, úgy határoz, hogy a társasházi közösség illetve a lakásszövetkezet részére az 1.) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó kölcsön 100 %-át, a 2.) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó kölcsön 50 %-át A kedvezményben részesíthető tulajdonosoknak a pályázat benyújtásának időpontjáig az 1.)-2.) pont alapján érvényesíteni kívánt kedvezményre való jogosultságot igazoló nyilatkozatokat,

5 igazolásokat és hitelesített határozat-kivonatokat csatolni kell a társasházi közös képviselő, illetve a lakásszövetkezet elnöke részére. V. Pénzügyi rendelkezések 1.) A pályázaton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön. 2.) Társasházi közösségek, lakásszövetkezetek akkor kaphatnak vissza nem térítendő támogatást, ha a lakóépületek fekvése szerint illetékes kerületi önkormányzat is biztosít vissza nem térítendő támogatást a pályázat szerinti felújításhoz. 3.) Társasházi közösségek, illetve lakásszövetkezetek kamatmentes kölcsönt akkor kaphatnak, ha a kölcsön összegének erejéig vállalják, hogy a megállapodás megkötésével egyidejűleg a társasház, illetve a lakásszövetkezetek lakástulajdonosai egyes albetéteire a Fővárosi Önkormányzat javára jelzálog kerüljön bejegyzésre. 4.) Társasházi közösségnek, illetve a lakásszövetkezetnek a kamatmentes kölcsön visszafizetésére kedvezmény akkor adható, ha a kedvezményezettek vállalják, hogy a megállapodás megkötésével egyidejűleg társasházi, illetve lakásszövetkezeti lakásukra - a tulajdoni hányadukra jutó kamatmentes kölcsön összegének erejéig - a Fővárosi Önkormányzat javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 5.) A kamatmentes kölcsön visszafizetése a felújítási munkák elkészülte utáni negyedév első napjától indul, 5 évi egyenlő részletekben. Amennyiben a nyertes pályázó a visszafizetési kötelezettségének nem tesz időben eleget, úgy Ptk (1) bekezdés szerinti kamattal kell a még vissza nem fizetett támogatásrészt egy összegben megfizetnie. 6.) A pályázaton elnyert támogatás a kivitelezési munkákra és a lebonyolítás közvetlen költségeire használható fel. 7.) Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások (továbbiakban: megállapodás) keretében kerülnek átadásra. 8.) A megállapodást a pályázat eredményéről való értesítés kézhezvételét követő 60 napon belül kell a nyertes pályázónak aláírva visszaküldeni. Ellenkező esetben a pályázó a támogatást elveszíti. 9.) A megállapodás nem módosítható. 10.)A támogatások pénzeszközeinek átadására csak a megállapodásban rögzített munkák elvégzéséről az adott cím és mennyiség szerinti feladatra szóló, tételesen kiállított és kollaudált számlák alapján kerül sor olyan arányban, ahogy a pályázó a támogatást elnyerte. 11.)Az elnyert támogatás a pályázati év május 31-ét követően elkezdett munkák finanszírozására használható fel.

6 12.)A nyertes pályázó az elnyert támogatást a megállapodásban megjelölt befejezési határidőt követő legfeljebb 12 hónapig használhatja fel. A megjelölt határidőig fel nem használt támogatást a pályázó elveszíti. 13.)A pályázaton elnyert, de fel nem használt pénzeszközök a Kereten maradnak. 14.)Amennyiben a jelen pályázati felhívás IV. 1-2 pontja szerint kedvezményben részesített tulajdonos a társasházban lévő lakását a megállapodás létrejöttétől számított 5 éven belül elidegeníti, a kedvezmény összegét, a szerződéskötés után 60 napon belül egy összegben meg kell fizetni a Fővárosi Önkormányzat részére. A Fővárosi Önkormányzat az összeg befizetését követő 30 napon belül intézkedik a jelzálogjog földhivatali bejegyzésének töröltetéséről. 15.)A társasházi közösségnek, illetve a lakásszövetkezetnek a kamatmentes kölcsönre jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt a felszólítás után 60 napon belül egy összegben vissza kell fizetni a Fővárosi Önkormányzat részére. 16.)A társasházi közös képviselő, illetve a lakásszövetkezet elnöke által a kedvezmények érvényesítésére becsatolt igazolásokat, hivatalos iratokat - amelyek alapján a közösség a kamatmentes kölcsön visszafizetésére vonatkozó kedvezményeket érvényesítette - a Fővárosi Önkormányzat a megállapodás megkötésétől számított 5 éven belül ellenőrizheti. 17.)A visszatérítendő támogatás összegének erejéig a tulajdonosok nyilatkozatai alapján a Fővárosi Önkormányzat javára jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A visszatérítendő támogatás visszafizetését követő 30 napon belül a Fővárosi Önkormányzat intézkedik a jelzálogjog törlése iránt. 18.) A kamatmentes kölcsön visszafizetésére a IV. 1. pont szerint kedvezményezett tulajdonosoknak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó kamatmentes kölcsön 100 %-át, a IV. 2. pont szerint kedvezményezett tulajdonosoknak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó kamatmentes kölcsön 50 %-át. 19.)A Fővárosi Közgyűlés jogosultak az igénybe vett támogatás felhasználásának ellenőrzésére. 20.)Ha a pályázó a támogatást nem a pályázatban megjelölt feladatra használta fel, köteles a jogtalanul felhasznált összeget 30 napon belül egy összegben visszatéríteni a Fővárosi Önkormányzat részére. VI. A pályázatok elbírálása A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el a 2/2005 Kgy.számú rendelet 2. szerint, a társasházas és lakásszövetkezeti lakóépület fekvése szerint illetékes kerületi önkormányzat előminősítését is figyelembe véve. Az I. pont szerinti munkanemek felsorolása az elbírálás sorrendjét is jelenti.

7 A rendelkezésre álló pénzeszköz: ,-Ft azaz száz-harminc-millió forint A pályázatok benyújtásának módja: az összes melléklettel együtt 1 eredeti pld-ban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 15. (hétfő) óra A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálat Budapest, V. kerület Bárczy István utca 1-3. Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ: Kedd, Szerda, Csütörtök: Péntek: Elérhetõségek: Telefon: , , Telefax: A pályázatok elbírálásának határideje október 30. A pályázat eredményéről minden társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületet írásban értesítünk.

8 A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Települési Értékvédelmi Osztály Bácskai Béláné tel.: Faitné Chikán Andrea tel.: Veres Benjaminné tel.: Budapest Mellékletek jegyzéke: 1. sz. melléklet Adatlap 2. sz. melléklet Városrehabilitáció kiemelt területei 3. sz. melléklet Kamatmentes kölcsön visszafizetésénél kedvezményben részesíthető jövedelemnyilatkozata kitöltési útmutatóval 4. sz. melléklet Közgyűlési határozat minta a kamatmentes kölcsönre igénybe vehető kedvezményhez 5. sz. melléklet Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 6. sz. melléklet Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről

9 1.sz. melléklet ADATLAP Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával megvalósult beruházásról társasházi közösség, illetve a lakásszövetkezet által benyújtott pályázatok esetében A társasházas illetve lakásszövetkezeti lakóépület címe:..... A közös képviselő, illetve szövetkezeti elnök neve, címe, telefonszáma: Az épület összes lakásainak száma:...db lakás, ebből természetes személy (egyéni állampolgár) tulajdonában:... db lakás önkormányzati tulajdonban: db lakás egyéb jogi személy (pl.kft.,betéti társaság, stb.) tulajdonában... db lakás A tervezett felújítási munkanemek felsorolása (csak meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni!) munkanem:... költség: A felújítások tervezett összköltsége:... A felújítási költségek forrásainak tervezett megoszlása: Társasház, ill. lakásszövetkezet saját Vállalása Kerületi Önkormányzattól igényelt támogatás vissza nem térítendő ( ezer Ft-ban) Fővárosi Önkormányzattól igényelt támogatás Vissza nem térítendő visszatérítendő visszatérítendő Igényelt kedvezmény mértéke

10 Igényel-e a társasház vagy a lakásszövetkezet visszatérítendő támogatást abban az esetben ha a kerületi önkormányzat vagy Fővárosi Önkormányzat forráshiány miatt vissza nem térítendő támogatást nem biztosít: - igen összege: - nem Kötelezően becsatolt mellékletek felsorolása: Kedvezmény igénybevétele esetén kötelezően becsatolt mellékletek felsorolása: Budapest, (közös képviselő, szövetkezeti elnök)

11 2.sz. melléklet Városrehabilitáció kiemelt területei A városrehabilitációs célterületek: a városrehabilitációs súlyponti területek, a lakótelepek, a főútvonalak mentén lévő épületek, valamint a kerületi önkormányzatok által kijelölt kerületközpontok területei. Városrehabilitációs súlyponti területek: 1. A városrehabilitáció belső súlyponti területe A Rákos patak - M3 nyomvonala - Budapest-Szolnok vasútvonal nyomvonala - Budapest- Győr vasútvonal nyomvonala - Karolina út - Villányi út - Budaörsi út - Jagelló út - Böszörményi út - Kékgolyó utca - Városmajor utca - Csaba utca - Krisztina körút - Ezredes utca - Keleti Károly utca - Margit körút - Török utca - Frankel Leó út - Ürömi út - Szépvölgyi út - Bécsi út - Kiscelli út - Pacsirtamező utca - Perc utca Duna által határolt terület.

12 2. A városrehabilitáció átmeneti súlyponti területe A Kerepesi út - Sárga rózsa utca - Pesti határút - Határhalom utca - Jászberényi út - Tarkarét utca - Bogáncsvirág utca - Fátyolka utca - Meténg utca - Kozma utca - Felsőcsatári út - Hangár utca - Ferihegyi repülőtérre vezető út - Határ út - Helsinki utca - Gubacsi híd - Ady Endre út - II. Rákóczi Ferenc út - Rózsa utca - Duna - Árasztó út - Budapest-Székesfehérvár vasútvonal nyomvonala - Fehérvári út - Budapest-Győr vasútvonal nyomvonala - Budapest- Szolnok vasútvonal nyomvonala által határolt terület. 2 Városrehabilitációs akcióterületek: a városrehabilitációs súlyponti területeken belül lévő olyan összefüggő városias beépítésű területek, amelyeket a Fővárosi Közgyűlés külön határozatában városrehabilitációs akció területté nyilvánít évben városrehabilitációs akcióterületek az alábbiak: V. kerület: Belgrád rakpart - Március 15. tér - Szabadsajtó út - Vers Pálné utca - Vámház körút - Fővám tér által határolt terület. VI. kerület: Bajcsy Zsilinszky út- Király utca - Teréz körút - Podmanicky utca által határolt terület. VII. kerület: Klauzál tér - Nyár utca - Dohány utca - Akácfa utca - Wesselényi utca - Kertész utca - Dob utca által határolt terület és a Munkás utca - Rottenbiller utca - Wesselényi utca - Izabella utca - Alsó erdősor által határolt terület és a VIII. kerület: Reviczky utca - Mikszáth Kálmán tér - Krúdy Gyula utca - József körút - Baross utca által határolt terület és a

13 Baross utca - Leonardó utca - Nap utca - Nagytemplom utca - Práter utca - Szigony utca - Tömő utca - Balassa utca - Apáthy Imre utca - Szigony utca - Üllői út - József körút által határolt terület. IX. kerület: Haller utca - Mester utca - Ferenc körút - Üllői út által határolt terület, és a Kálvin tér- Vámház körút - Közraktár utca - Ferenc körút - Üllői út által határolt terület. X. kerület: Kolozsvári út - Körösi Csoma út - Liget tér - Korponai utca által határolt terület. XIII. kerület: Lehel út - Dózsa György út - Nyugati pályaudvar határa - Bulcsú utca által határolt terület, és a Teve utca - Petneházy utca - Pap Károly utca - Róbert Károly körút által határolt terület, és az Angyalföldi út Klapka utca Tüzér utca Dózsa György út által határolt terület. XIX. kerület: Vak Bottyán utca - Simonyi Zsigmond utca Kisfaludy utca Ady Endre utca Hunyadi Sándor utca Kossuth tér Kosárfonó utca által határolt terület, és a Városház tér és a térfalat képező hagyományos szerkezetű épületek, Ady Endre utca Bercsényi utca Nagykőrösi út Határ út által határolt terület, és az Üllői út XIX. kerületi szakasza, és az Ady Endre út (a közterületeken kívül az utak menti házsorokra terjed ki mindkét főútnál) és a József Attila utca Batthyány utca Esze Tamás utca Kisfaludy utca által határolt terület.

14 3. sz. melléklet A kamatmentes kölcsön visszafizetésénél kedvezményben részesíthető (továbbiakban: Kedvezményezett) jövedelemnyilatkozata A) Személyi adatok 1. Kedvezményezett neve, leánykori neve: 2. Kedvezményezett bejelentett lakóhelyének címe: 3. Kedvezményezett tartózkodási helyének címe: 4. Ha a Kedvezményezett nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: 5. Törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: 6. A Kedvezményezettel egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók száma:... fő. 7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve: a) b) c) B) Jövedelmi adatok Forintban A jövedelmek típusai A kedvezményezett jövedelme 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (gyed, gyes, gyet, A közeli hozzátartozók jövedelme a) b) c) Összesen

15 családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli-járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család havi nettó jövedelme összesen [9-( )] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó 2 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (3) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kamatmentes kölcsön visszafizetésére vonatkozó kedvezmény érvényesítése céljából a társasház közös képviselője személyes adataimat tárolja és ellenőrzés céljából a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére bocsássa. Dátum: a kedvezményezett vagy törvényes képviselőjének aláírása... cselekvőképes hozzátartozók aláírása KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. sz. melléklethez

16 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. Közeli hozzátartozó a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő. 3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a 2/2005. (II.10.) Főv. Kgy. rendelet 24. (2) bekezdésben lévő pályázat benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a 2/2005. (II.10.) Főv. Kgy. rendelet 24. (2) bekezdésben lévő pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjas szelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelem-nyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva az életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha a Kedvezményezett vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

17 4.sz. melléklet Közgyűlési határozat minta a kamatmentes kölcsönre igénybe vehető kedvezményhez A Budapest... kerület,... utca/út... házszám... hrsz. alatt... tulajdoni lapon nyilvántartott társasházi közösség közgyűlése úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat... évi a Fővárosi Városrehabilitációs Keretre kiírt pályázatára pályázatot nyújt be és egyidejűleg... Ft kamatmentes kölcsönt kér, amelynek visszafizetésére kedvezményt igényel. A Közgyűlés megállapítja, hogy a társasházi közösség a kamatmentes kölcsön visszafizetésére kedvezményben részesíthető, mert a társasházban lévő lakásokban a közgyűlési határozat melléklete szerint:... fő olyan tulajdonos lakik, akinek a tulajdoni hányadára jutó kamatmentes kölcsön 100%-át nem kell megfizetni. Együttes tulajdoni hányaduk: Az igényelt kamatmentes kölcsönből a kedvezményezettek tulajdoni hányadára jutó együttes összeg:... Ft.... fő olyan tulajdonos lakik, akinek a tulajdoni hányadára jutó kamatmentes kölcsön 50%-át nem kell megfizetni. Együttes tulajdoni hányaduk: Az igényelt kamatmentes kölcsönből a kedvezményezettek tulajdoni hányadára jutó együttes összeg:... Ft. A 2/2005. (II.10) Főv. Kgy. rendelet 33. (3) bekezdése alapján a társasházi közös képviselő jogosult a személyes adatokat összegyűjteni, feldolgozni. A személyes adatok más illetéktelen személyek, így a társasházi közösség rendelkezésére sem bocsáthatók. A személyes adatokat a Fővárosi Önkormányzat jogosult ellenőrizni. A Közgyűlés úgy határoz, hogy: - a pályázat benyújtásakor érvényesíti a 2/2005. (II.10.) Főv. Kgy. rendelet alapján igénybe vehető a kamatmentes kölcsön visszafizetésére vonatkozó kedvezményeket és - a kedvezményezett tulajdonosnak a közös tulajdonban lévő tulajdoni hányada alapján kiszámított kamatmentes kölcsön teljes összegét vagy 50%-át nem kell megfizetni a társasházi közösség részére. A társasházi közösség tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő kamatmentes kölcsön összege a 2/2005. (II.10.) Főv. Kgy. rendelet alapján

18 kedvezményben részesíthető tulajdonosnak a közös tulajdonban lévő tulajdoni hányada alapján kiszámított összeggel csökken. A társasházi közösség tudomásul veszi, hogy a társasházi közösség részére a kamatmentes kölcsön visszafizetésére kedvezmény akkor adható, ha a kedvezményezett tulajdonos lakására - a tulajdoni hányadára jutó kamatmentes kölcsön kedvezménye összege erejéig - jelzálogjog kerül bejegyzésre a Fővárosi Önkormányzat javára. Budapest,... Aláírásra jogosultak

19 A KAMATMENTES KÖLCSÖNRE IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYRŐL RENDELKEZŐ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MELLÉKLETE A kedvezményre jogosult neve Pontos címe Albetét száma Tulajdoni hányad alapító okirat szerint A kedvezményre való jogosultság - jogcíme - a határozat száma, kelte - vagy az 1 főre jutó jövedelem A kedvezmény mértéke 100% vagy 50% Az igényelt kamatmentes kölcsönből a kedvezményezett tulajdoni hányadára jutó összeg Összesen (100%): Összesen (50%): Összesen:

20 5. sz. melléklet NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

21 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll a(z) pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll a(z) pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás

22 6. sz. melléklet KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

23 a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy, pályázó esetén!). Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy, pályáz, esetén!) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja. c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!)

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén:

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: 1.sz. melléklet Kötelező mellékletek A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: Egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaságot alapító esetében: (Gazdasági társaságot

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában (A pályázat kódszáma: KÜM-2011-7) A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezeténél

Részletesebben

A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítő képességének támogatása címmel

A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítő képességének támogatása címmel A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítő képességének támogatása címmel A pályázat kódszáma:

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén:

Kötelező mellékletek. A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: 1.sz. melléklet Kötelező mellékletek A legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás igénybevétele esetén: Egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaságot alapító esetében: (Gazdasági társaságot

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a sportszervezetek 2012. évi támogatására,

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete, a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről a 19/2011. (V.30.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatásához 2013.

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatásához 2013. Beérkezett Sorszám FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI ADATLAP Sz A budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatásához 1. A pályázó alapadatai 2013. A pályázó szervezet (magánszemély)

Részletesebben

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Buj Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított

Részletesebben

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben:

Nyilatkozatok. nem nyújtottam be benyújtottam Amennyiben benyújtottam, az alábbi helyre és időben: Nyilatkozatok (Figyelem! A nyilatkozatot dátummal, bélyegzővel és cégszerű aláírással az utolsó oldalon, szignóval pedig minden oldalon el kell látni.) A pályázó vállalkozás megnevezése: Székhelye: Postacíme:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben