Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlattételi felhívás és dokumentáció"

Átírás

1 Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Sándorfalva Város Önkormányzata Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban - pótmunkák szeptember 1.

2 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések 3 Ajánlattételi felhívás 4 Felolvasó lap 8 Nyilatkozat (Kbt. 70. (2)) 9 KKV-nyilatkozat (Kbt. 70. (2)) 10 Nyilatkozat tíz százalék alatti alvállalkozóról (Kbt. 71. (1) a.) 11 Nyilatkozat tíz százalék feletti alvállalkozóról (Kbt. 71. (1) b.) 12 Nyilatkozat az erıforrást nyújtó szervezetrıl (Kbt. 71. (1) c.) 13 Nyilatkozat kizáró okok alá tartozó alvállalkozóról (Kbt. 71. (3)) 14 Nyilatkozat (Kbt. 72. ) 15 Nyilatkozat pénzügyi alkalmassági feltételhez 16 Legjelentısebb a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, mőszaki felszereltség leírása (M1) 17 Nyilatkozat M2 alkalmassági feltételhez 18 Nyilatkozat M3 alkalmassági feltételhez 19 Szerzıdés tervezet 20 Mellékletek 22

3 3. oldal Az eljárás szabályai A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések Ajánlatkérı: Sándorfalva Város Önkormányzata HU-6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Kovács Beáta, jegyzı Telefon: +36 (62) Fax: +36 (62) Kbt: Ajánlattételi dokumentáció: Ajánlattételi felhívás: Ajánlattétel: Ajánlattevı: Közremőködı szervezet: A többször módosított évi CXXIX. törvény A közbeszerzési eljárás feltételeit és lebonyolítását ismertetı jelen dokumentáció A Közbeszerzési Értesítıben megjelent jelen közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény Ajánlattevı által benyújtandó ajánlat A Kbt ) pontja szerinti személy vagy szervezet Szervezet: Euro M-érték Kft. Cím: 6722 Szeged Mikszáth Kálmán utca 17. III. emelet 5. Telefon: +36 (62) Telefax: +36 (62) Kapcsolattartási pont: Weszely Tamás Telefon: +36 (20)

4 4. oldal Ajánlattételi felhívás a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma, címe Sándorfalva Város Önkormányzata HU-6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Telefon: +36 (62) Fax: +36 (62) b) A tárgyalásos eljárás 125. szerinti jogcíme Ajánlatkérı a Kbt (1) e) pont alapján a Kbt (3) alkalmazva indít hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. Kbt (3) Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a) a korábban megkötött szerzıdésben nem szereplı, de elıre nem látható körülmények miatt kiegészítı építési beruházás, illetıleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetıleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítı építési beruházást, illetıleg szolgáltatást mőszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérıt érintı jelentıs nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerzıdéstıl vagy ha a kiegészítı építési beruházás, illetıleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetıleg a szolgáltatásteljesítéshez, az ilyen kiegészítı építési beruházásra, illetıleg szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevıvel kötött - szerzıdés, illetıleg szerzıdések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetıleg szolgáltatás értékének felét. c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltétele Ajánlatkérı a dokumentációt a felhívással együtt ajánlattevı részére megküldi. d) A közbeszerzés tárgya, illetıleg mennyisége db ablak cseréje. 2. Épület utólagos vízszigetelésének munkái: - fal melletti drén készítése 85 fm, - homlokzat vakolat, alá függıleges vízszigetelés 115 m 2, - vízszintes falszigetelés 89m 2. Továbbiakban az ajánlattételi dokumentációban részletezve. e) A szerzıdés meghatározása Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban tárgyú projekt kivitelezési pótmunkák elvégzése vállalkozói szerzıdés keretében. f) A teljesítés határideje október 31. g) A teljesítés helye Sándorfalva, Szabadság tér 6.

5 5. oldal h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei A beruházás pénzügyi fedezetét részben a DAOP-2.1.1/B kódszámú az Ajánlatkérı és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között fennálló Támogatási Szerzıdés biztosítja ún. utófinanszírozás keretében. Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjérıl szóló évi XCII törvény 36/A rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok: évi XCII. törvény az adózás rendjérıl, évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, - 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, - 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, - 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrıl 305. (3) bekezdés. i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevı tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot Alternatív ajánlat lehetısége kizárt. j) Az ajánlatok bírálati szempontja k) A kizáró okok Szempont Súlyszám Nettó ajánlati ár (HUF) 10 Befejezési határidı (nap) 4 Jótállási idı (hónap) 4 Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60 (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 61. (1) d pontjában és Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, 10% feletti alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés a.)-c.) pontjában és a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. Igazolási mód: Ajánlattevınek, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának és az erıforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok vonatkozásában státuszát a Kbt (3) pontja szerint nyilatkozattal kell igazolnia. l) Az alkalmassági követelményeke Gazdasági/pénzügyi alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan az ajánlattevı, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ha az ajánlati határidıt megelızı 2 évben (2008., 2009.) az éves nettó forgalma nem éri el a nettó 10 millió forintot, ebbıl a magasépítési forgalma, a 2 év számtani átlagát tekintve, átlagosan legalább a nettó 8 millió forintot. Az alkalmassági feltételnek az ajánlattevınek, illetıleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a megelızı két év (2008., 2009.) teljes forgalmáról és ugyanezen idıszakban a magasépítési forgalmáról szóló nyilatkozatot.

6 6. oldal A mőszaki/szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: Alkalmatlan az ajánlattevı, illetıleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha M1. nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetıleg mőszaki felszereltség 1 db minimum 100 literes betonkeverıvel, M2. nem rendelkezik a vezetı tisztségviselık és a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fı A kategóriás, építészmérnök végzettségő felelıs mőszaki vezetıvel (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet MV-Ép/A), M3. a Kbt. 67. (2) d) pontja alapján nyilatkozatát az elızı három (2007., ) évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el az 5 fıt, vezetı tisztségviselıinek száma az 1 fıt. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevı, illetıleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja: M1. a Kbt. 67. (2) b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetıleg mőszaki felszereltség leírását, és a birtoklást igazoló iratokat, M2. a Kbt. 67. (2) c) pontja alapján a vezetı tisztségviselıi végzettségét és képzettségét igazoló okiratokat, különösen azon személyekét akik az építési beruházás teljesítéséért felelısek, valamint a Kbt. 67. (2) e) pontja alapján azoknak a szakembereknek képzettségét igazoló okiratokat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, M3. a Kbt. 67. (2) d) pontja alapján nyilatkozatát az elızı három (2007., ) évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezetı tisztségviselıinek létszámáról. m) Hiánypótlás lehetısége Ajánlatkérı a Kbt. 83. alapján hiánypótlás lehetıségét biztosítja. n) Ajánlattételi határidı szeptember óra o) Ajánlat benyújtásának címe 6722 Szeged Mikszáth Kálmán utca 17. III. emelet 5. p) Az ajánlattétel nyelve Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani. q) Az ajánlat felbontásának helye, ideje 6722 Szeged Mikszáth Kálmán utca 17. III. emelet 5. szeptember óra r) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak Az ajánlat bontásán a Kbt (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

7 7. oldal s) A tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai Az ajánlat beérkezését követıen ajánlatkérı egy fordulóban tárgyal ajánlattevıvel, melyen részt vesz ajánlatkérı képviseletére feljogosított személy, ajánlatkérı nevében eljáró mőszaki ellenır, a fejlesztési projekt menedzsere. Ajánlattevı nevében a képviseletre feljogosított vagy meghatalmazott személy, mőszaki vezetı valamint a szükséges szakmai és mőszaki munkatársak vesznek részt. A tárgyalásról jegyzıkönyv készül melyet mindkét fél megkap. A tárgyalást követıen az ajánlattevı ismételten írásban ajánlatot tesz a mellékelt felolvasólapon. t) Az elsı tárgyalás idıpontja szeptember óra u) Az eredményhirdetés idıpontja és a szerzıdéskötés tervezett idıpontja Eredményhirdetés ideje: szeptember óra helye: 6722 Szeged Mikszáth Kálmán utca 17. III. emelet 5. Szerzıdéskötés tervezett idıpontja: október óra v) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja szeptember 1.

8 8. oldal Felolvasó lap Ajánlattevı adatai: Ajánlattevı neve: Ajánlattevı székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: címe: Kapcsolattartó neve: Ajánlat legfontosabb tartalmi elemei: Egyösszegő nettó ajánlati ár (HUF) Befejezési határidı (nap) Jótállási idı (hónap) Nyilatkozat az ajánlati feltételek elfogadásáról (Kbt. 70. (1) bekezdésének megfelelıen) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 70. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és a szerzıdéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

9 9. oldal Nyilatkozat (Kbt. 70. (2)) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kifejezetten nyilatkozom, hogy: 1. az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban foglalt feltételek megismertem és elfogadom, 2. a szerzıdésben foglalt feltételek megismertem és elfogadom, az abban foglaltakat a teljesítés során alkalmazom, 3. a mőszaki elıírásban foglalt feladatokat, a felolvasó lapon közölt ellenszolgáltatás fejében elvégzem, 4. közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseimben saját magamra vonatkozó kötelezettségként vállalom a 305. (1) (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

10 10. oldal KKV-nyilatkozat (Kbt. 70. (2)) 1 Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak) minısül ezen belül középvállalkozásnak ezen belül kisvállalkozásnak ezen belül mikro-vállalkozásnak nem minısül Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 1 Idézet a törvénybıl: KKV-nak minısül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 250 fınél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelı forintösszeg, vagy mérlegfıösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelı forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minısül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 50 fınél kevesebb, és b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelı forintösszeg. A KKV kategórián belül mikro-vállalkozásnak minısül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 10 fınél kevesebb, és b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelı forintösszeg. Nem minısül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tıke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Az elızı bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a pontjában meghatározott befektetık részesedése esetében.

11 11. oldal Nyilatkozat tíz százalék alatti alvállalkozóról (Kbt. 71. (1) a.) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót nem vesz igénybe/igénybe vesz 2 a szerzıdés teljesítéséhez. Amennyiben szerzıdést kötünk harmadik személlyel a szerzıdés teljesítéséhez az, az alábbi részekre terjed ki: Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 2 Megfelelı rész aláhúzandó

12 12. oldal Nyilatkozat tíz százalék feletti alvállalkozóról (Kbt. 71. (1) b.) 3 Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót nem vesz igénybe/igénybe vesz 4 A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve: címe: telefonszáma: telefaxszáma: címe: Az alvállalkozói tevékenység a szerzıdés tejesítés alábbi részeire terjed ki: Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 3 Több alvállalkozó esetén több lap töltendı ki. 4 Megfelelı rész aláhúzandó

13 13. oldal Nyilatkozat az erıforrást nyújtó szervezetrıl (Kbt. 71. (1) c.) 5 Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez erıforrás nyújtó szervezet nem vesz igénybe/igénybe vesz 6 Az erıforrást nyújtó szervezet neve: címe: telefonszáma: telefaxszáma: címe: Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 5 Több alvállalkozó esetén több lap töltendı ki. 6 Megfelelı rész aláhúzandó

14 14. oldal Nyilatkozat kizáró okok alá tartozó alvállalkozóról (Kbt. 71. (3)) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kijelentem, hogy cégünk a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót illetve erıforrást biztosító szervezetet. Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

15 15. oldal Nyilatkozat (Kbt. 72. ) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kijelentem, hogy az ajánlattétel során ajánlattevı figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

16 16. oldal Nyilatkozat pénzügyi alkalmassági feltételhez Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje nyilatkozom, hogy a és években ajánlattevı éves árbevétele és a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele az alábbiak szerint alakult: Év Teljes árbevétel (HUF) Magasépítési munkákból származó árbevétel (HUF) Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

17 17. oldal Legjelentısebb a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, mőszaki felszereltség leírása (M1) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje nyilatkozom, hogy a szerzıdés teljesítéshez az alábbi eszközök, berendezések, mőszaki felszereltség áll rendelkezésemre. Eszköz megnevezése 1 db minimum 100 literes betonkeverı Típus, leírás Azonosító szám (amennyiben rendelkezik vele) Rendelkezésre állás jogi alapja (tulajodon, bérlet, stb.) Rendelkezés állás igazolására csatolt dokumentum Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

18 18. oldal Nyilatkozat M2 alkalmassági feltételhez Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult nyilatkozom, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az M2. alkalmassági feltételeknek az alábbiak szerint felelnek meg. Szakember megnevezése Csatolt dokumentum(ok) száma Dokumentumban szereplı végzettség, képzettség, jogosultság M2 alkalmassági feltételben szereplı elıírás Hivatkozás a megfelelıségre MV-Ép/A jogosultsággal rendelkezı, építészmérnök végzettségő felelıs mőszaki vezetı Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

19 19. oldal Nyilatkozat M3 alkalmassági feltételhez Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult nyilatkozom, hogy elızı három (2007., 2008., 2009.) évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszáma, a vezetı tisztségviselıinek létszáma, kiemelten az építıipari végzettséggel rendelkezı munkavállalók száma az alábbiak szerint alakult: Év Átlagos statisztikai állományi létszáma Vezetı tisztségviselık száma Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által Széchényi Ifjúsági Közösségi Központ kialakítása tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

20 20. oldal amely létrejött egyrészrıl amely létrejött egyrészrıl Szerzıdés tervezet Neve: Sándorfalva Város Önkormányzata Címe: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Adószám: Bankszámlaszám: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet, Telefonszám: +36 (62) Faxszám: +36 (62) Képviseli: Kakas Béla polgármester mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl Cég neve: Cég címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszám: Telefonszáma: Faxszám: Képviseli: mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1.) Megrendelı mint a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírója megrendeli, vállalkozó pedig, mint nyertes ajánlattevı elvállalja a hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgyát képezı Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban pótmunkáit, vállalkozói szerzıdés keretén belül, I. osztályú minıségben, a mőszaki dokumentációban megjelölt mennyiségben. A hivatkozott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja a szerzıdés mellékletét képezi. 2.) Jelen szerzıdés pénzügyi fedezetét részben a DAOP-2.1.1/B pályázati felhívás keretében elnyert támogatás biztosítja. Vállalkozó ezen tényt tudomásul veszi és vállalja az ebbıl származó számára adott esetben elınytelen feltételeket. 3.) Az 1. pontban körülírt munkák megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges kiviteli tervek és hatósági engedélyek, valamint ezen munkák befejezésével kapcsolatos szakhatósági engedélyek, jóváhagyások megszerzése Megrendelı kötelezettségét képezik. 4.) Szerzıdı felek a vállalkozói díj összegét: forint + áfa = Ft, azaz megállapított ár fix árnak minısül. forint összegben állapítják meg. Szerzıdı felek által 5.) Szerzıdı felek jelen szerzıdés teljesítési határidejét napjában határozzák meg.

21 21. oldal 6.) Megrendelı a munkának a Vállalkozó által történı készre jelentésétıl számított 8 munkanapon belül köteles a mőszaki átadás-átvétel idıpontját kitőzni, s azt a megkezdéstıl számított 15 munkanapon belül befejezni. Teljesítésnek az 1. pontban körülírt munkák Megrendelı részérıl rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban történı (hatósági engedélyekkel rendelkezı) átvétele minısül. Az átvételt követıen a vállalkozó jótállást vállal a kötelezı mértékő jótálláson felül a teljes körő beruházásra. 7.) Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt (1)-(4) bekezdés elıírásai és a DAOP /B támogatás (kincstári kifizetési rend) elıírásai szerint történik. A teljesítés ellenértékét az ajánlatkérı a teljesítéstıl számított legkésıbb 30 napon belül, banki átutalással magyar forintban (HUF) egyenlíti ki. A díjat a Vállalkozó számú számlájára átutalással kell megfizetni. 8.) Felek kötelezettséget vállalnak jelen szerzıdés alapján történı együttmőködésre, egymás folyamatos és kölcsönös tájékoztatására. Szerzıdı felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményrıl haladéktalanul, írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellı idıre történı elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. 9.) Amennyiben jelen szerzıdés megkötését követıen mőszaki kérdések tekintetében viták merülnek fel, úgy felek elsısorban személyes tárgyalás útján kísérlik meg annak rendezését. 10.) Szerzıdı felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtıl függıen a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el. 11.) E szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 12.) Jelen szerzıdés a Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban kivitelezési munkáira a felek által kötött korábbi szerzıdés kiegészítéseként kötetett, így jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az alapszerzıdésben foglaltak az irányadóak. 13.) Jelen szerzıdés 4 megegyezı, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és mőszaki dokumentáció. A szerzıdés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezetı tisztségviselıjének cégszerő aláírása esetén érvényes. 14.) Felek a szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt írják alá. Dátum: Vállalkozó Megrendelı

22 22. oldal Mellékletek Pótmunka igény bejelentés mőszaki ellenır ellenjegyzésével, Árazatlan költségvetés

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzı.aszod@invitel.hu 689 - /2010 szám Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.; Adószám: 15345008-2-04)

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. HU-Budapest: Gépjármő-javítási és karbantartási szolgáltatások I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 2009/S

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u

Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 42 Ajánlatkérı: Tamási Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: TAM BAU Kft. Teljesítés helye: Tamási, Szabadság u. 46-48. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı 2010 / 92 száma: Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: BÉVISZ GENERÁL KFT. Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 9. hrsz.:

Részletesebben

Vállalkozási szerzıdés

Vállalkozási szerzıdés Vállalkozási szerzıdés mely létrejött a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint Megrendelı, valamint a FERROÉP Fıvállalkozó és Szerelıipari Zrt. (6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B.,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 77 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: E-ON Energiaszolgáltató Kft. Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

Ajánlattételi dokumentáció. Sándorfalva Város Önkormányzata

Ajánlattételi dokumentáció. Sándorfalva Város Önkormányzata Ajánlattételi dokumentáció Projektmenedzsment szolgáltatás (DAOP-4.1.3.C-2f-2009-0015 Sándorfalva Város Önkormányzata 2010. május 5. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Az eljárás szabályai 4 A

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 2011/Balokány liget térvilágítása/ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1./ Az ajánlatkérı neve címe: Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Edison u. 30,36 2./ Ajánlatkérı nevében eljáró

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítı száma: 2013/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítı száma: 2013/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Közbeszerzési Értesítı száma: 2013/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményérıl (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 115 Ajánlatkérı: Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012.

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2011 / 15 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Duna Aszfalt Kft. Teljesítés helye: Balmazújváros Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó neve: Gáspár

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Egyéb közlemény: Adószám: 15309989241 Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzi: Strummer Zsuzsanna hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Egyéb közlemény: Adószám: 15309989241 Az ajánlattételi felhívást ellenjegyzi: Strummer Zsuzsanna hivatalos közbeszerzési tanácsadó Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára. Tisztelt Bizottság! 1. sz. bizottsági elıterjesztés Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: Mővészetek Háza belsı lépcsıbérlet fedezetének biztosítása

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Összecsukható mobil rámpák beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve: Budapesti

Részletesebben

Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése

Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Vállalkozási szerződés keretében TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0006 Agóra-multifunkcionális

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Nagyrécse

Részletesebben

Elıterjesztés. A program indítása - figyelemmel a beadott pályázatra 2009. szeptember 1 és befejezése 2010. augusztus 31.

Elıterjesztés. A program indítása - figyelemmel a beadott pályázatra 2009. szeptember 1 és befejezése 2010. augusztus 31. Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-66 Fax. 28/400-575 Email: jegyzo.aszod @invitel.hu 1222-19/2009. szám Elıterjesztés a TÁMOP

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben