1 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány. /2009. ( ) Korm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány. /2009. ( ) Korm."

Átírás

1 1 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A Kormány /2009. ( ) Korm. rendelete az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének - d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1. vonatkozásában, - a), c) i) és l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a ok, a ok és a ok vonatkozásában, - o), r) u) és x) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, - f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, - i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, - g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, - q) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, - p) és n) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, valamint - a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 404. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, és - az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a ok vonatkozásában, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról 1. (1) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete I. része a következő új 8.és 9. ponttal egészül ki és a meglévő pontok számozása pontra változik: Építésfelügyeleti bírság alanyaira alkalmazandó szorzószámok Bírság alapja A jogsértő cselekmény Építtető és a kiszabható legmagasabb bírságösszeg forintban Építési műszaki ellenőr Kivitelező Felelős műszaki vezető Kivitelezési dokumentációt készítő tervező (a továbbiakban: tervező) Készültségi 8. Építtetői fedezetkezelő kötelező foknak megbízásának mellőzése [megítélése megfelelő Ékt. 15/B. (2) bekezdés alapján] számított építményérték 1. b) pont 9. Az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni rendelt pénzügyi eszköz elvonása (megítélése Ékt 15/C. (3) bekezdés alapján) 0,01 legfeljebb ,005 legfeljebb ,01 legfeljebb ,005 legfeljebb

2 2 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (2) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete II. része helyébe e rendelet 8. melléklete lép. Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása 2. (1) Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelügy.) 1. (1) bekezdése a következő e)-i) pontokkal egészül ki: [E rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - alkalmazni kell az építőipari kivitelezési tevékenység] e) végzésének ellenőrzésére, ha az a külön jogszabály szerint - építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozik, f) során a felhasznált építési termékek megfelelőség igazolásának ellenőrzésére, g) kiviteli terve meglétének ellenőrzésére h) ellenőrzésének módjára és tartalmára, i) során az építési napló vezetésének és tartalmának ellenőrzésére. (2) Az Épfelügy. 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) E rendelet rendelkezéseit, ha jogszabály másként nem rendelkezik a) a sajátos építményfajtákkal - az antennák, antennatartó szerkezetek és csatlakozó műtárgyak kivételével és a műemlékekkel, valamint b) az építménybe beépített felvonóval, mozgólépcsővel és mozgójárdával kapcsolatos - (1) bekezdés szerinti - építésfelügyeleti ellenőrzésekre és hatósági eljárásokra is alkalmazni kell. 3. Az Épfelügy. 3. -a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik: (4) A (3) bekezdés szerinti munkatervet a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével úgy kell összeállítani, hogy az építtetői fedezetkezelés hatálya alá eső építőipari kivitelezési tevékenységek 6. (1) bekezdése szerinti ellenőrzése minél teljeskörűbben megtörténhessen. 4. Az Épfelügy. 4. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építésfelügyelő az ellenőrzési jogosultságát a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor a melléklet szerinti építésfelügyelői igazolvány felmutatásával igazolja.

3 3 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának 5. Az Épfelügy. 6. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy a) az építményekre, építési termékek (anyagok, szerkezetek, berendezések) módszerek és eljárások műszaki követelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, előírásokat és engedélyekben foglalt követelményeket az építési munka végzése során megtartották-e, b) a felhasznált építési termékek rendelkeznek-e érvényes megfelelőség igazolással, a megfelelőség igazolást az arra jogosult szervezet állította-e ki, és teljesíti-e a külön jogszabály előírásait, c) a kiviteli tervek tervezője, tervellenőre, az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, a beruházáslebonyolító és a szakmunkát végző rendelkezik-e a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő képesítéssel, jogosultsággal, d) az Étv. 39. (2) és (3) bekezdésében foglaltakat teljesítették-e, e) az építőipari kivitelezési tevékenység kiviteli terv alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történik-e, továbbá az építmény szerkezetei az engedélyezési és kivitelezési tervnek megfelelőek-e, f) az építés helyszínén az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint rendelkezésre áll-e, azt a jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal vezetik-e, g) az építtető - a jogszabályban meghatározott esetekben és módon - bejelentette-e az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését, illetve az építőipari kivitelezési tevékenység végzését az építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta-e meg, h) az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerint az építési szerződésre és a tervezési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e, i) a kivitelezésre vonatkozó jogszabályokban, szakmai előírásokban foglalt rendelkezéseket, ennek keretében különösen az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó követelményeket betartották-e, j) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá eső építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó speciális előírásokat megtartották-e. 6. Az Épfelügy. 7. (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenységet határozattal megtiltja, ha] c) az építésügyi hatósági eljárás integrált eljárásban került lefolytatásra és nem vált még jogerőssé az integrált eljárás során meghozott valamennyi döntés. 7. Az Épfelügy. 9. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A névjegyzéki bejegyzéshez kötött tevékenységet végző személy kötelezésekor és bírságolásakor az építésfelügyeleti hatóság a jogerős és végrehajtható döntése egyidejű megküldésével a névjegyzéket vezető szervnél a külön jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi.

4 4 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának 8. Az Épfelügy. e rendelet 9. mellékletével egészül ki. Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról 9 Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv.) 1. (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő h)-j) pontokkal egészül ki: [E rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel kiterjed] e) az építőipari kivitelezési tevékenység pénzügyi fedezetének, valamint a kivitelező által nyújtott biztosíték kezelésének rendjére, h) a tervezési és az építési szerződés kötelező tartalmi és formai előírásaira, és i) a vállalkozói díjjal kapcsolatos szabályozásra, j) az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének a vezetésére. 10. (1) Az Épkiv. 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában:] d) építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka. (2) Az Épkiv. 2. -a a következő j) és k) ponttal egészül ki: [E rendelet alkalmazásában:] j) építtetői fedezetkezelő: az építőipari kivitelezési tevékenység építési szerződésben meghatározott ellenérték pénzügyi fedezetének valamint a kivitelező által nyújtott biztosíték összegének kezelője, k) fedezetkezelői számla: az építőipari kivitelezési tevékenység építési szerződésben meghatározott ellenérték pénzügyi fedezetének és a kivitelező által nyújtott biztosíték összegének elhelyezésére szolgáló az építtető által nyitott, a fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alatt álló és általa vezetett pénzforgalmi számla. 11. Az Épkiv. 3. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építtető a vállalkozó kivitelezővel (alvállalkozói szerződés esetén a vállalkozó kivitelező az alvállalkozó kivitelezővel) a megvalósuló építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési szerelési munka végzésére építési szerződést köt, a) amelyet üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni és b) amelynek a 15/B. (2) bekezdés esetén közjegyző, ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges.

5 5 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A vállalkozó kivitelező a szerződés-kötést megelőzően köteles jelezni az építtetőnek a tervdokumentáció minden olyan hibáját, melyet a kivitelezőtől elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kell. 12. Az Épkiv. 3. (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki: [A szerződés tartalmazza] i) az alvállalkozói építési szerződésben név illetve megnevezés, adószám, lakcím illetve székhely szerint rögzítve - azt, hogy mely szerződő felek megállapodásának teljesítése érdekében kerül sor ezen alvállalkozói építési szerződés megkötésére. j) ha az építtető számla átvételére meghatalmazást adott, az átvételre jogosult építési műszaki ellenőr megnevezését 13. Az Épkiv. a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. Amennyiben a 15/B. (2) bekezdésének megfelelően építtetői fedezetkezelő közreműködésére kerül sor, úgy az építési szerződés a 3. (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza: a) építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát, adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, b) a fedezetkezelői számla adatait, valamint a vállalkozó kivitelező bankszámlaszámát, c) az építtető részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt fedezetkezelői számla felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosított az építtetői fedezetkezelő részére, d) az építőipari kivitelezési tevékenység teljes fedezetének összeg szerint meghatározott igazolt forrását, a fedezetkezelői számlán történő biztosításának ütemezését, felhasználásának módját, e) a vállalkozó kivitelező által nyújtott szavatossági, jótállási (továbbiakban: garanciális), valamint a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére nyújtott (továbbiakban: teljesítési) biztosíték összegének meghatározását, a biztosításának formáját, célját, felhasználásának lehetőségét és f) a vállalkozó kivitelező részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték összegének felhasználása, kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges. 14. (1) Az Épkiv. 4. (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a bekezdés a következő e) és f) ponttal egészül ki: [A 23. szerint előzetes bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor - a honvédelmi és katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények kivételével - az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni] c) a vállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén, az építtetői fedezetkezelő megnevezését, elérhetőségét és

6 6 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét. (2) Az Épkiv. 4. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Az építőipari kivitelezési tevékenység akkor kezdhető meg, ha a) tevékenység tervezett megkezdését a 23. -ban meghatározottak szerint az építésfelügyeleti hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal az építtető bejelentette, és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység megkezdését, végzését a bejelentéstől számított 15 napon belül nem tiltotta meg, b) a külön jogszabály szerinti integrált eljárás során meghozott döntések mindegyike jogerős. 15. (1) Az Épkiv 9. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A kivitelezési dokumentációt (dokumentációrészt)] c) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvényben meghatározott és megbecsülhetően legalább 300 főt meghaladó személy életét, egészségét veszélyeztető, veszélyes építmény, vagy (2) Az Épkiv 9. (1) bekezdés f) pontja és záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: [A kivitelezési dokumentációt (dokumentációrészt)] f) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény esetében - az Étv.38/A. -ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint - tervellenőr ellenőrzi. (3) Az Épkiv 9. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A tervellenőr tervezői, kivitelezői, anyagbeszállítói, beruházáslebonyolítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végezhet az általa ellenőrzött építési-szerelési munkában. A tervellenőr továbbá nem láthat el tervellenőri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol a kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] végzi, amelynek a tervellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a tervellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat. 16. Az Épkiv. a 9. -t követően a következő alcímmel és 9/A. -sal egészül ki: Összeférhetetlenségi szabályok 9/A. (1) A beruházáslebonyolító, a tervező, társtervező, ágazati tervező, tervellenőr, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr nem lehet az engedélyező vagy felügyeletet gyakorló hatóság köztisztviselője.

7 7 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (2) A beruházáslebonyolító nem lehet a tervező, a felelős műszaki vezető az adott építési beruházásnál, illetve ha korábban a tervező társtervezője, vagy ágazati tervezője volt akkor nem lehet tervellenőr. (3) Az építési műszaki ellenőr építésügyi műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végezhet az általa ellenőrzött építési-szerelési munkában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a műszaki ellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat. (4) A felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon építmény kivitelezése során, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem láthat el továbbá felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői, illetve építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a felelős műszaki vezető az építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat. (5) A tervellenőr nem lehet a tervező, a felelős műszaki vezető az adott építési beruházásnál, illetve ha korábban a tervező társtervezője, vagy ágazati tervezője. 17. Az Épkiv 11. (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki: [A vállalkozó és az alvállalkozó kivitelező feladata az Étv ának (1) bekezdésében, valamint 43. -ának (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:] l) az építtetővel szerződéses viszonyban álló vállalkozó kivitelező részéről - a szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának az építtető vagy meghatalmazása esetén az építési műszaki ellenőr és - építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő részére történő eljuttatása, m) - építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelőtől kért kód felhasználásával az egységes elektronikus alvállalkozói nyilvántartásba az adatait legkésőbb a kivitelezési tevékenységének megkezdéséig megjeleníteni vagy az építtetői fedezetkezelő általi felviteléről gondoskodni. 18. Az Épkiv a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Az építmények olyan jellegű felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési tevékenységét, melynek során a) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy b) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás - írásos szakértői véleménnyel igazoltan - nem következik be, mely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá

8 8 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának c) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve d) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával, a munka jellegének megfelelő szakmunkás-képesítéssel rendelkező személy felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezheti. 19. (1) Az Épkiv. 15. (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki: [Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha] c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi, d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építmény érint, vagy e) építtetői fedezetkezelő közreműködésére kerül sor. (2) Az Épkiv. 15. (3) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő p) ponttal egészül ki: [Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek eltérően nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:] o) a vállalkozó kivitelező által benyújtott számla alapján teljesítésigazolás kiállítása arról, hogy oa) a számlában elszámolt teljesítés mennyiségileg és minőségileg megtörtént-e, ob) a teljesítés mennyisége és minősége szerződésnek megfelelően-e, valamint oc) a teljesítés (részteljesítés) időpontja megfelel-e a szerződésben rögzített határidőnek, od) nem szerződésszerű tejesítés esetében mekkora - szerződésben meghatározott kötbér - mértékkel kell csökkenti az ellenértéket, p) a kiállított teljesítésigazolást - a számla ha az építési műszaki ellenőr nem jogosult a számla átvételére akkor az építető általi - kézhezvételétől számított szerződésben meghatározott, de legfeljebb 15 munkanapon belül köteles az építtetőnek, a vállalkozó kivitelezőnek és - építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelőnek megküldeni. 20. Az Épkiv a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerződése tartalmazza: a) az építtető megnevezését, címét illetőleg székhelyét, adószámát, elérhetőségét, képviseletében eljáró személy adatait, elérhetőségét, b) az építési műszaki ellenőr megnevezését, névjegyzéki jelét és nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét, elérhetőségét, c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát, - a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát, - adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

9 9 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és befejezési időpontját, e) az építési műszaki ellenőrnek az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait, f) az építési műszaki ellenőr díját, fizetési módját, határidejét, g) az építési műszaki ellenőr jogszabályban megfogalmazottakon túli felelősségét h) a vállalkozó kivitelező által benyújtott számla átvételére irányuló meghatalmazást és i) az építési műszaki ellenőr által igazolt felelősségbiztosítás mértékét. 21. Az Épkiv. 15/A. -t követően a következő alcímmel és a következő 15/B-15/D. -sal egészül ki: Építtetői fedezetkezelő 15/B. (1) Az építtetői fedezetkezelő az építtető és a vállalkozó kivitelező között létrejött építési szerződés mindkét fél általi teljesítését biztosítja. (2) Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében a) építtetői fedezetkezelő működik közre a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, b) építtetői fedezetkezelőt kell megbízni a Kbt. hatálya alá nem tartozó építési beruházás, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó (3) bekezdés szerint számított értékű építőipari kivitelezési tevékenység megvalósítása esetén. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti építőipari kivitelezési tevékenység értéke az építésügyi bírság megállapításának szabályairól szóló jogszabály szerint számított építmény érték. Az építőipari kivitelezési tevékenység értékének számításánál egybe kell számítani az akár több év alatt megvalósuló, azonos építtető által, összefüggő vagy egymáshoz kapcsolódó földterületen azonos rendeltetésű és a rendeltetésében egymáshoz szorosan kacsolódó új építmények vagy meglévő építményen végzett építőipari kivitelezési tevékenység értékét. (4) Az építtetői fedezetkezelői feladatokat a) a (2) bekezdés a) pontja esetében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), b) a (2) bekezdés b) pontja esetében - az építtető és vállalkozó kivitelező választása szerint a Kincstár vagy pénzforgalmi számlavezetést engedéllyel végző szervezet látja el. (5) Az építtető és a vállalkozó kivitelező köteles az építtetői fedezetkezelővel írásban megbízási szerződést kötni. Az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködése az építési szerződés hatályba lépésétől - a 15/D. (6)-(9) bekezdés szerinti eset kivételével - az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályok szerinti birtokba adást vagy a tevékenység befejezését követő elszámol lezárásáig, illetve ha a jótállási kötelezettségek teljesítésére biztosítéknyújtás lett kikötve, a jótállási időszakot végét követő elszámolás lezárásáig terjed. A megbízási szerződés megszűnik ha a) a vállalkozó kivitelező15/d. (6) bekezdés alapján eláll a szerződéstől, b) az építtető a (2) bekezdés szerinti építőipari kivitelezésre vonatkozó építési szerződést felmondja.

10 10 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (6) A (4) bekezdés a) pontja esetében a megbízási szerződés tartalmazza: a) az építtető megnevezését, címét illetőleg székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, elérhetőségét, képviseletében eljáró személy adatait, elérhetőségét, b) a Magyar Államkincstár területi szervének megnevezését, törzsszámát, adószámát, bankszámlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, a fedezetkezelést végző személy megnevezését, elérhetőségét, c) - az építőipari kivitelezési tevékenységhez igazodóan - az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartás számát, névjegyzéki jelét, d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és befejezési időpontját, e) az építtetői fedezetkezelőnek az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait, jogait, határidőket, f) a fedezetkezelői számlaszámot, g) a fedezetkezelés díját, fizetési módját, határidejét. (7) A (4) bekezdés b) pontja esetében a megbízási szerződés tartalmazza: a) az építtető megnevezését, címét illetőleg székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, elérhetőségét, képviseletében eljáró személy adatait, elérhetőségét, b) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát a Kincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát adószámát, bankszámlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, szervezet esetén a fedezetkezelést végző személy megnevezését, elérhetőségét, c) - az építőipari kivitelezési tevékenységhez igazodóan - az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartás számát, névjegyzéki jelét, d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és befejezési időpontját, e) az építtető és vállalkozó kivitelező között létrejött építési szerződést, az építtetői fedezetkezelőnek az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait, jogait, határidőket, f) a fedezetkezelői számlaszámot, g) a fedezetkezelés díját, fizetési módját, határidejét, h) a építtetői fedezetkezelő - (2) bekezdés a) pont kivételével - jogszabályi előíráson túli feladatait, felelősségét és i) az építtetői fedezetkezelő előírás szerint igazolt felelősségbiztosításának mértékét. (8) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött építési szerződést, a szerződés hatályba lépését követő öt munkanapon belül köteles megküldeni az építtetői fedezetkezelőnek. (9) Az építtetői fedezetkezelő a feladatait az építési műszaki ellenőr közreműködésével végzi. (10) Nem kell alkalmazni az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 29. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti beszerzésekre. 15/C. (1) Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő a fedezet forrásaként figyelembe vehető összeg az építési szerződés megkötésekor igazolhatóan rendelkezésére álljon.

11 11 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (2) Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása saját erő, hitel vagy pénzkölcsön, valamint pályázati támogatás lehet. Az építési szerződésben a hitel vagy pénzkölcsön összegét, hitel- vagy kölcsönszerződéssel illetve a pályázati támogatás összegét, támogatási döntéssel szükséges igazolni. A saját erőként pénzforgalmi számlán tartott összeget, valamint kockázatmentes pénzügyi eszköz értékét lehet figyelembe venni. (3) A fedezetkezelői számlán kell elhelyezni a) az építtetőnek, az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti teljes ellenértéknek vagy amennyiben a felek részteljesítésben állapodnak meg, úgy részteljesítése ellenértékének megfelelő összeget és b) a kivitelező által nyújtott teljesítési biztosíték összegét. (4) A fedezetkezelői számlát építtetőnek legkésőbb az építési szerződés hatályba lépéséig meg kell megnyitni. A kivitelezési tevékenység megkezdésének időpontjától a teljesítés (részteljesítés) szerződés szerinti fedezetének amit a fedezetkezelői számlán lévő összeg vagy olyan kockázatmentes pénzügyi eszköz értéke képezhet, amely biztosítja az ellenérték határidőre történő kifizethetőségét - az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alatt kell állni. (5) Amennyiben az építtető - előre nem látható ok miatt - a vállalkozó kivitelező teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerint fedezetét nem helyezi határidőre az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá és a 15/D. (8) bekezdés szerinti megállapodás sem jön létre, vállalkozó kivitelező jogosult a kivitelezési tevékenységet 30 napra felfüggeszteni. Ha építtető a felfüggesztés időtartama leteltéig sem biztosítja a soron következő kivitelezői teljesítés fedezetét, vállalkozó kivitelező jogosult a szerződéstől elállni. A felfüggesztés időtartama a szerződés teljesítésének időtartamába nem számít be, a szerződés szerinti teljesítési határidő a felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik. Vállalkozó kivitelező jogosult a munkavégzés felfüggesztése miatti felmerült költségei megtérítésére. (6) A vállalkozó kivitelező a teljesítési biztosítékot a) a fedezetkezelői számlára történő befizetéssel, b) a bankgarancia biztosításnak alapján a fedezetkezelői számlára történő utalás lehetőségének megjelölésével vagy c) a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénynek a fedezetkezelői számlára történő utalás lehetőségének megjelölésével teljesítheti. (7) Az építtetői fedezetkezelő a fedezetkezelői számláról, - az építtetői fedezetkezelő közreműködésének költségeit és díját kivéve - kizárólag a vállalkozó kivitelező illetve az építtető által építési szerződésben megjelölt számlaszámára teljesíthet kifizetést. (8) Az építtetői fedezetkezelő a feladatkörében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv szerint felel. Az építtetői fedezetkezelő feladata 15/D. (1) Az építtetői fedezetkezelő vezeti a fedezetkezelői számlát, kezeli a fedezetkezelői számlán tartott összeget, tájékoztatja az építtetőt és a vállalkozó kivitelezőt az összeg mértékének változásáról.

12 12 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (2) Az építtetői fedezetkezelő a vállalkozó kivitelező által benyújtott számlát köteles haladéktalanul megküldeni az építési műszaki ellenőrnek azzal, hogy a teljesítésigazolást - a számla átvételétől számított szerződésben meghatározott időn azonban legfeljebb 15 munkanapon belül küldje meg az építtetői fedezetkezelő, a vállalkozó kivitelező és az építtető részére. (3) Az építtetői fedezetkezelő a teljesítésigazolással ellátott számla alapján a teljesítésigazolással elismert ellenértéket a fedezetkezelői számlán tartott összegből a (5) és (6) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - fizetési határidőn belül kifizeti. Amennyiben az építési műszaki ellenőr a teljesítésigazolást 15 munkanapon belül nem adja ki, akkor az építtetői fedezetkezelő a számlát elfogadottnak tekinti és a számla ellenértékét kifizeti. (4) Az építtetői fedezetkezelő az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetével a (5)-(8) bekezdés szerinti eset összegének kivételével az építtető felé az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályok szerinti birtokba adást vagy a tevékenység befejezését követő 30 napon belül számol el. (5) Az építtetői fedezetkezelő - az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) adatai alapján - az építtetővel szerződéses viszonyban álló vállalkozó kivitelező esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles 30 napra felfüggeszteni a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó lejárt ki nem egyenlített követelésének megfelelő összeg kifizetését. Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt az alvállalkozó nem igazolja a vitarendezési eljárás megindítását, akkor intézkedik a visszatartott összeg kifizetése iránt. Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt egyezség jön létre vagy a vitáról döntés születik, akkor az építtetői fedezetkezelő a vitatott összeg kifizetéséről haladéktalanul intézkedik. (6) Amennyiben a vállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül az építtetői fedezetkezelőnél - írásban vitatja az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás tartalmát, akkor az építtetői fedezetkezelő az adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke, vagy ha a vállalkozó kivitelező kevesebb teljesítés miatt kisebb ellenértékű számlát nyújtott be, akkor ennek összege és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbséget az egyezség illetve a vita lezárásáig köteles elkülönítetten kezelni. (7) Amennyiben az (5) vagy (6) bekezdés szerinti vita eldöntése érdekében bírósági vagy választott bírósági eljárás indul, akkor az építtetői fedezetkezelő a vitatott összeget a döntésig visszatartja illetve a döntésnek megfelelően a kifizetéséről haladéktalanul intézkedik. (8) Az építtetői fedezetkezelő ha az építési szerződésben ezt kikötötték - köteles a vállalkozó kivitelező jótállási és szavatossági kötelezettsége teljesítésének biztosítására a szerződésben meghatározott mértékű összeget az építési beruházás fedezetének kifizetéséből garanciális biztosíték címén visszatartani. A garanciális biztosíték felhasználásáról akkor dönthet, ha az építési műszaki ellenőr által megjelölt jótállási vagy szavatossági hiba kijavítását a kötelezett vállalkozó kivitelező a megadott határidőre nem teljesíti. Az építtetői fedezetkezelő a garanciális biztosítékkal a jótállás és szavatosság érvényesítési határidejének leteltét követő 30 napon belül számol el.

13 13 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (9) Az építtetői fedezetkezelő a vállalkozó kivitelező által nyújtott teljesítési biztosítékot szerződésben meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén, a szerződésben meghatározott módon használja fel. (10) Amennyiben építtető az építőipari kivitelezési tevékenység soron következő kivitelezési szakaszának fedezetét a fedezetkezelői számlán előre nem látható ok miatt nem tudja határidőre biztosítani az építtető és a vállalkozó kivitelező megállapodása alapján a vállalkozó kivitelező szerződés szerinti részteljesítése ellenértékének erejéig a vállalkozó kivitelező javára jelzálogjogot jegyeztet be az építtető ingatlanára. A hiányzó fedezet rendelkezésre állásától számított 15 napon belül köteles gondoskodni az ingatlant terhelő jelzálogjog törléséről. (11) Az építtetői fedezetkezelő - az építésügyért felelős miniszter által biztosított - nyilvántartás működtetése keretében a) tájékoztatja a vállalkozó és alvállalkozó kivitelezőt az őt terhelő nyilvántartás-kitöltési kötelezettségéről, b) az alvállalkozói szintnek megfelelő egyéni kódot biztosít a vállalkozó és alvállalkozó kivitelező részére, c) az alvállalkozó kivitelező igénye esetén és nyilatkozata alapján rögzíti az alvállalkozó adatait a nyilvántartásban, d) ellenőrzi a vállalkozó és alvállalkozó kivitelező általi nyilvántartás-kitöltés valóságnak való megfelelőségét, e) figyelemmel kíséri az alvállalkozói teljesítések határidőben történő kifizetését, f) haladéktalanul értesítési a nyilvántartásban szereplő összes alvállalkozó kivitelezőt, ha a vállalkozó kivitelező a 15/C. (5) bekezdés szerinti esetben szerződéstől való elállásra jogosulttá válik. 22. (1) Az Épkiv. 16. (3) bekezdése felvezető szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A kivitelezési dokumentáció tartalma az építési engedélyezési (bejelentési) dokumentációból, költségvetési kiírásból és - jogszabályban meghatározott esetekben - biztonsági és egészségvédelmi tervből áll (2) Az Épkiv. 16. (5) bekezdése felevezető szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Az építési engedélyezési dokumentáción és a költségvetési kiíráson túlmenően 23. (1) Az Épkiv. 20. (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: [Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet] e) az építtetői fedezetkezelő. (2) Az Épkiv. 20. (6) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: [Az építési napló mellékletei] i) az alvállalkozó kivitelező kötelezettsége teljesítésében közreműködő vele szerződéses viszonyban álló - további alvállalkozó kivitelező 21. (9) bekezdés szerinti adatait.

14 14 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának 24. Az Épkiv a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki: (9) Az építési napló alvállalkozókról vezetett nyilvántartási része tartalmazza a vállalkozó kivitelező szerződéses kötelezettsége teljesítésében résztvevő, vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, adószám, vállalkozói engedély, vagy cégbírósági bejegyzés számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység rövid meghatározását, a kivitelezés megkezdésének és befejezésének időpontját, a fizetési határidőt, az adatok helyességének igazolásaként az alvállalkozó cégszerű aláírását. A vállalkozó kivitelező a vele szerződött alvállalkozó kivitelezők nyilvántartását - azok tevékenysége megkezdésétől - köteles vezetni, melyből 1 példányt a vállalkozó kivitelező kivitelezési tevékenységéért ellenszolgáltatási kötelezettséget vállaló szerződő félnek köteles átadni. (10) Az építőipari kivitelezési tevékenységben résztevő minden vállalkozó kivitelező építési naplója a közreműködő alvállalkozókról tartalmazza: a) a vállalkozó kivitelező által szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésében közreműködő - vele szerződéses viszonyban álló - alvállalkozók (9) bekezdés szerinti adatait (építési napló nyilvántartási rész), és b) a vállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező kötelezettsége teljesítésében közreműködő vele szerződéses viszonyban álló - további alvállalkozó kivitelező (9) bekezdés szerinti adatait (építési napló melléklete). 25. Az Épkiv a helyébe a következő rendelkezés lép: 23. (1) Az Étv. 39/A. -a (4) bekezdésében előírtak szerint az építőipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére, adataira és az adatok változására irányuló bejelentését az építtető a) az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 50 millió forint számított építmény-értéket meghaladó, b) a Kbt. hatálya alá tartozó, c) a továbbépítésre vonatkozóan az a)-b) pont szerinti értéket elérő, fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában elvégzendő d) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá eső építési tevékenység esetén nyújtja be a (2) bekezdés és a 4. melléklet szerinti tartalommal az építésfelügyeleti hatósághoz. (2) A kivitelezés megkezdésének bejelentéséhez az építtetőnek mellékelnie kell: a) az építőipari kivitelezési tevékenységben résztvevő aa) vállalkozó kivitelező (több vállalkozó kivitelező esetén a kezdéskor ismert összes kivitelező), ab) felelős műszaki vezető (több felelős műszaki vezető esetén a kezdéskor ismert összes felelős műszaki vezető), ac) építési műszaki ellenőr, ha jogszabály építési műszaki ellenőr alkalmazását előírja, vagy építési műszaki ellenőr alkalmazására kerül sor,

15 15 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Étv. 58. (4) bekezdése szerinti adatait, b) a kiviteli tervdokumentációról szóló tervezői, illetve tervellenőri nyilatkozatot, c) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző vállalkozó kivitelező (és a már ismert alvállalkozó kivitelező) e rendelet szerinti építőipari kivitelezői nyilvántartási számát. (3) Az (2) bekezdés szerinti adatoknak az építésfelügyeleti hatósághoz történő bejelentésével egyidejűleg az építtető az építés helye szerint illetékes APEH-nek bejelenti az építési tevékenységre vonatkozó teljes kivitelezési értéket (szerződéses érték), az építés helyszínének címét és helyrajzi számát. 26. Az Épkiv. 26. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építmény műszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását és az e rendeletben meghatározott esetekben az építtetői fedezetkezelői elszámolás, valamint építési műszaki ellenőri nyilatkozat, továbbá a szerződésben (fedezetkezelői nyilatkozatban) megállapított ellenérték teljes kézhezvételét követően - a szerződés teljesítéseként - a vállalkozó kivitelező az építtető birtokába adja az építményt, építményrészt, továbbá átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó 5. melléklet szerinti kitöltött hulladék-nyilvántartó lapot és ha rendelkezésre áll, az energetikai tanúsítványt. 27. Az Épkiv. a 27. -t követően a következő alcímmel, továbbá az alábbi 27/A.-27/E. -sal egészül ki: Az építőipari kivitelezői nyilvántartásról 27/A. Az építőipari kivitelezői tevékenységet az Étv. 39. (2) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő kivitelező, akkor kezdheti meg - a 27/D. -ban meghatározott kivételekkel -, ha az Étv. 39. (3) (4) bekezdéseiben előírt bejelentési kötelezettségének eleget tett, ami alapján az építőipari kivitelezői névjegyzékbe (a továbbiakban: Nyilvántartás) bejegyzésre került, és az ezt igazoló nyilvántartási számmal rendelkezik. 27/B. (1) Az építőipari kivitelezői Nyilvántartás nyilvános. (2) A Nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi...törvény 27. (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmazza a) a kivitelező aa) nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám érvényességének időtartamát, elérhetőségi lehetőségeit, ab) telephelyének címét, ac) az e rendelkezés hatálybalépésekor már működő kivitelezők esetében a tevékenység megkezdésének eredeti időpontját, b) EGT tagállamban honos kivitelező esetén az a) pont aa)-ac) alpontjaiban előírtakat, az alábbi eltéréssel és kiegészítéssel ba) a honossága szerinti telephelyének címét, továbbá

16 16 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának bb) a kivitelező honossága szerinti EGT államban a felügyeletét gyakorló hatóság nevét és címét, c) az a) és b) pontban foglaltakon kívül ca) a beérkezett panaszok és kivizsgálásuk eredményét, szakmai vagy hatósági (építésfelügyeleti, munkaügyi, munkavédelmi, biztonsági) ellenőrzések eredményét, cb) az építőipari kivitelezői tevékenység szüneteltetését, cc) a nyilvántartási szám visszavonásával a nyilvántartásból való törlését, ezzel az építőipari kivitelezői tevékenység végzésének beszüntetését; d) az a)-c) pontokban megjelölteken kívül az e pont szerinti adatok és tények közül azokat, amelyek nyilvántartásba felvételét a megbízhatóságára, munkája minőségére vonatkozó referencia tartalma miatt a kivitelező kérte, így különösen da) ügyvezetőjének nevét, elérhetőségét, db) felelős műszaki vezetőjének nevét, elérhetőségét, dc) a kivitelezői tevékenységnek saját maga által végzett szakterületeit, dd) a kivitelezői tevékenységet elsődlegesen az ország mely területein végzi (település, megye, országrész), de) a kivitelezői tevékenységi körnek (köreinek) megfelelő szakképesítésű, (állandó munkaviszonyban) alkalmazott munkavállalók számát, df) a kivitelezői kapacitásának (eszköz-, szakember állomány, saját tőke, vagy bank által biztosított fedezet) értékhatárát, dg) a választott bíróságot az építési (szerelési) szerződésben tett alávetési nyilatkozattal, az építtetővel vagy az alvállalkozóval szemben a szerződésből eredő gazdasági vitájuk eldöntésére elfogadja-e vagy nem, dh) referencia munkák megnevezését és címét, di) az alvállalkozókkal szemben fennálló tartozását, annak okát, dj) ha jogszabály biztosítja az egységes cégminősítési szempontrendszert, annak eredményét. (3) A Nyilvántartás részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, akiket/amelyeket a nyilvántartás vezetője a Nyilvántartásból jogerősen törölt, továbbá akik a Nyilvántartásba való bejelentkezés nélkül végeztek kivitelezői tevékenységet és a tevékenység folytatását számukra az építésfelügyeleti hatóság jogerősen megtiltotta. (4) A kivitelezői tevékenységet nem folytatható szolgáltatók névjegyzéke a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi...törvény 29. (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül a tevékenységtől való eltiltás indokának megjelölését tartalmazza. (5) A Nyilvántartásban szereplő adatok hitelességéért (beleértve minden nem kötelező adatot és referenciatartalmú információt) a kivitelező felelős. Az adatok változása esetén a kivitelező köteles a hiteles adatok közlésével a nyilvántartási adatainak a frissítését kérni. (6) Ha a kivitelező a Nyilvántartásban szereplő adatok tényeknek megfelelő frissítését a bekövetkezett változásoknak az (5) bekezdésben meghatározott eseteiben nem kéri, és a változatlan adattartalom a kivitelező tevékenysége vonatkozásában megtévesztésre alkalmas, a nyilvánosságnak a kivitelező adataihoz való hozzáférését - a (2) bekezdés a)-c) pontok szerinti adatainak kivételével a Nyilvántartást vezetőnek a frissítésig ki kell zárni. 27/C. (1) Az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság cégszerű aláírással ellátott (az e rendelet számú mellékletét képező bejelentő lapon tett) bejelentése alapján a

17 17 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Nyilvántartásba vétel igazolására nyilvántartási számot kap, amely alapján tevékenysége végzését megkezdheti. (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi...törvény 22. (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott adatokon kívül a kivitelező aa) elérhetési lehetőségeit, ab) bejegyzett tevékenységi körét, a más EGT államban honos kivitelező esetében az ott jegyzett tevékenységét és a felügyeletét gyakorló hatóság nevét és címét, ac) telephelye címét, más EGT államban honos kivitelező esetében a honossága helye szerinti telephelyének a címét, ad) nyilatkozatát arról, hogy felelős műszaki vezetővel rendelkezik, ae) nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez a tevékenységi körének (köreinek) megfelelő szakképesítésű munkaerővel rendelkezik, kivéve a vállalkozót, aki a munkát megfelelő szakképesítéssel saját maga végzi, b) a bejelentésben közölteket igazoló iratok (fény)másolatát, és a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés tartalmának hitelességéről, ezzel a jogszabályban előírt feltételek teljesítéséről, amivel egyidejűleg az írat másolatok hitelességét is igazolja (további hitelesítés nem követelhető meg), valamint c) a nyilvántartási díj befizetésének igazolását. (3) A bejelentés elektronikus vagy postai úton, illetve személyesen is benyújtható. 27/D. (1) Ha a bejelentés a 27/C. (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, nyilatkozatokat, és a b) pont szerinti másolatokat, valamint a bejelentést tevő képviselőinek a hitelesítő nyilatkozatát tartalmazza, a kivitelezői nyilvántartásba fel kell venni, és a nyilvántartási számát az e (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott esetek kivételévelhatározatlan időtartamra azonnal ki kell adni. (2) Ha az e rendelkezés hatálybalépésekor már építőipari kivitelezői tevékenységet végző gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó a jogszabályban előírt feltételekkel nem rendelkezik, ezért a hiányzó feltételt igazoló adatot nem tartalmazhat, a bejelentőt nyilvántartásba kell venni és számára korlátozott időtartamra kell a nyilvántartási számot kiadni. Ez esetben a bejelentés határnapja január 31. Ha eddig a határidőig a kivitelező a bejelentését ismételten benyújtva a hiányzó jogszabályi feltétel teljesítését az (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően igazolja, a nyilvántartási szám érvényét határozatlan idejűre kell módosítani. (3) Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén a nyilvántartási szám érvényét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi... törvény 22. (4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. (4) Nem adható ki a nyilvántartási szám, ha a működést, tevékenység végzését e rendelet hatálybalépését követően megkezdeni szándékozó (tervező) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó a bejelentés megtételekor a jogszabályban előírt feltételekkel nem rendelkezik. (5) Vissza kell vonni a nyilvántartási számot és törölni a kivitelezőt a Nyilvántartásból, a) ha az e (2) bekezdése szerinti esetben a feltételek teljesítését megismételt bejelentésével nem igazolja,

18 18 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának b) ha a bejelentésben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről, vagy ha a jogszabályban előírt feltételekkel már nem rendelkezik, és ezeket a tényeket bármelyik hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, c) ha a 27/B. (2) bekezdés d) pontjában megjelölt referenciát hordozó adatok már a Nyilvántartásban való feltüntetésre irányuló közlésben részben vagy egészben valótlan tartalmat szolgáltattak, amely az építtető, beruházó, alvállalkozó megtévesztésére, pályázatokon jogosulatlan előny szerzésére alkalmasak, és a tartalom valótlanságát bármelyik hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja d) ha a kivitelező e tevékenységét bármilyen okból megszünteti, az ezt közlő bejelentésében meghatározott dátummal, ha időpontot nem jelölt meg a megszüntetésről szóló bejelentés beérkezésének dátumával, e) ha nyilvántartási számot határozott időre kapta, ennek utolsó napjával, kivéve, ha ismételt bejelentésében hosszabbítást kért és kapott, f) ha a kivitelező megszűnik, a megszűnés időpontjával. (6) A regisztrációs számot, a kiadását megtagadó, illetve törlő határozatot meg kell küldeni a cégnyilvántartás, az APEH és a KSH számára. (7) A nyilvántartási szám kiadását az e (2) és (4) bekezdései alapján hozott elutasító, és az (5) bekezdés a)-c) pontja alapján hozott regisztrációs szám törlését kimondó határozat a kézhezvételtől számított 30 napon belül bíróság előtt keresettel támadható meg. 27/E. (1) A Nyilvántartás vezetését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) biztosítja a személyes, elektronikus vagy postai úton benyújtott bejelentés és adatfrissítés folyamatos fogadását, a regisztrációs számnak a bejelentés teljességének ellenőrzését követően az azonnali kiadását, továbbá - a területi kamaráinál is - az elektronikus és személyes információszolgáltatást. (2) Az MKIK köteles a Nyilvántartás folyamatos, naprakész vezetését biztosítani a bejelentők által hitelesített (hitelesnek nyilvánított) adattartalommal. (3) Az MKIK köteles a Nyilvántartást az interneten a teljes adattartalommal, mindenki számára ingyenesen elérhető módon közzétenni. A hozzáférés csak az e rendeletben meghatározott esetekben és adattartalom vonatkozásában korlátozható. (4) A Nyilvántartásból papíralapon kért adatok szolgáltatása esetén a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 20. (3) bekezdésében meghatározott költségtérítés számítható fel. 28. (1) Az Épkiv. 2. melléklet nyilvántartási része az alábbi szövegrésszel egészül ki: Építtetői fedezetkezelő Neve (elnevezése):... Címe (székhelye):... Képviseletében eljáró személy neve: Elérhetősége:

19 19 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Nyilvántartási rész Az alvállalkozó kivitelező adatai: Alvállalkozó kivitelező megnevezése, székhelye, vállalkozói engedély, vagy cégbírósági bejegyzés száma, nyilvántartási száma Szerződés szerinti kivitelezési tevékenység rövid megnevezése Kivitelezés kezdési és befejezési időpontja Vállalkozói díj összege Fizetési határnap (2) Az Épkiv. 1. melléklet III. rész r) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [A kivitelezési dokumentáció részei] r) részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatással." 29. Az Épkiv. 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról 30. Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épköz.) 8. -a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: (5) Ajánlatkérő nem írhat elő - a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben illetve a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben a szavatossági vagy jótállási kötelezettségek teljesítésének biztosítására - a szerződéses ellenérték 3%-át meghaladó mértékű biztosítékot (6) Ajánlatkérő - az (5) bekezdés kivételével - nem írhat elő - a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben illetve a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a szerződéses ellenérték, összességében 7%-át meghaladó mértékű biztosítékot. 31. Az Épköz. a 8. -t követően a következő alcímmel és 8/A-8/B. -sal egészül ki: Az ajánlatkérő által érvényre juttatandó követelmények 8/A. (1) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltétele körében az ajánlatkérő köteles az ajánlati vagy részvételi felhívásban előírni a) annak pénzintézettől származó vagy egyéb hitelt érdemlő módon történő igazolását, hogy a szerződésben meghatározott teljesítés (a teljesítés szakaszolása esetén a legnagyobb

20 20 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának értékű részteljesítés) anyagköltség és munkadíj forrása az ajánlattevő rendelkezésére áll, vagy rendelkezésére fog állni, b) az elmúlt 3 év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója benyújtásával annak igazolását, hogy az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye a közbeszerzési eljárást megelőző 3 évből legalább két évben pozitív volt. (2) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának műszaki illetőleg szakmai alkalmassági feltétele körében az ajánlatkérő köteles az ajánlati vagy részvételi felhívásban előírni, hogy ajánlattevő nyilatkozzon a) a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló munkagépek, berendezések adatairól (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével), b) az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetők végzettségéről, képzettségéről valamint gyakorlati idejéről, c) a közbeszerzést megelőző legalább 2 évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról, d) a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatairól végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban, e) minőségellenőrzésért felelős személyekről. (3) Az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja kizárólag az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet. Az ajánlat megítélésére szolgáló részszempontként az ellenszolgáltatás mértéke mellett a dokumentációban meghatározottnál kedvezőbb a) minőség, b) környezetvédelmi tulajdonságok, c) fenntartási, üzemeltetési költségek, d) szavatossági, jótállás időtartam, e) teljesítési határidő teljesítése. (4) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás mértéke mellett a (3) bekezdés a)-e) pontjai szerinti résszempontok közül legalább kettőt köteles bírálati részszempontként megjelölni. (5) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározottakon túl további - a közbeszerzés tárgyával illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kapcsolatos, mennyiségileg vagy más módon értékelhető résszempont meghatározására is jogosult. (6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak - a Kbt szerinti közbeszerzési eljárások kivételével - nem kell alkalmazni a Kbt. 26. szerinti építési koncesszióra. 8/B. (1) Az ajánlatkérő az 1. számú mellékletben a dokumentáció tartalmaként meghatározott költségvetési kiírást a. Kamara (továbbiakban: Kamara) által közzétett elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási program segítségével köteles összeállítani és a beérkezett ajánlatokat a Kbt a alapján megítélni. (2) Ajánlattevőnek az ajánlatát elektronikus adathordozón is be kell nyújtania. (3) Az ajánlattevőnek az ajánlata költségvetési kiírásában meg kell jelölnie, hogy a teljesítésben közreműködő alvállalkozók mely munkatételeket fogják kivitelezni.

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a 238/2005.

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október

Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete (a továbbiakban: első fokú építésfelügyeleti hatóság) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE A bejelentési adatszolgáltatást nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Építésügyi Hivatal Építésfelügyelet

Építésügyi Hivatal Építésfelügyelet Építésügyi Hivatal Építésfelügyelet illetékességi területe: Zala Megye területe az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, 1.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről (az úgynevezett KIVITELEZÉSI KÓDEX) A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01.

Részletesebben

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította 2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) A 2013. 01. 01-től hatályba lépő rendelkezések

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal i Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának 2015. évi ellenőrzési terve Ez a munkaterv Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRŐL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRŐL ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRŐL Az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat. Az építésfelügyelet hatósági jogkörében építésfelügyeleti ellenőrzéseket végez, építésfelügyeleti

Részletesebben

27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI...

27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI... Tartalomjegyzék 27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI... 3 27.1. Az építtető... 3 27.1.1. Meghatározása... 3 27.1.2. Felelőssége... 3 27.1.3. A kivitelezővel közös felelőssége... 4 27.1.4. Feladata... 4 27.1.5.

Részletesebben

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem (a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem Alulírott/...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.) építésügyi

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A 2011.02.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 2.ELŐADÁS (2014.01.23-24.) Célja: Az elektronikus építési napló előírásainak felelevenítése. 1 - 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet [2014.01.01.- ] az építőipari kivitelezési tevékenységről (Épkiv.) Ez

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

Dr. Hegedűs Annamária

Dr. Hegedűs Annamária ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettsége a gyakorlatban Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az Étv. 39/A. (4) bekezdése

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2013.01.01 2013.06.30. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

25. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK...

25. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK... Tartalomjegyzék 25. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK... 3 25.1. Fogalmak... 3 25.2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről általánosságban... 3 25.3. Az építőipari kivitelezésre vonatkozó

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.IV.16.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Online Jogszabályok Mindenkinek

Online Jogszabályok Mindenkinek Online Jogszabályok Mindenkinek A szöveg hossza: 85789 karakter A megjelenítés ideje: 2008.01.09 17:05 Az oldal kinyomtatása - Vissza a találati listához Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Részletesebben

Az építési folyamat résztvevői

Az építési folyamat résztvevői Az építési folyamat résztvevői Az építési folyamat résztvevői A keretszabályozás: az építési törvény III. fejezete Részletes szabályozás: az Építési kódex (Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján az

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1.

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok Hatály: 2014. január 1. Az alábbi táblázatok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről KIVONAT Lezárva 2014. június 28. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya - a (2) és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.2. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői és az építtetői fedezetbiztosítási számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői és az építtetői fedezetbiztosítási számláról TÁJÉKOZTATÓ az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházást megvalósító építtetők részére a fedezetkezelői számla megnyitásának és a fedezetkezelői szerződés megkötésének szabályairól

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2015.04.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatályos: 2017.01.01-155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Prs ggyulés Hivatal a

Prs ggyulés Hivatal a ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Prs ggyulés Hivatal a tí, Yiyti. an : '96`311,,211 Módosító javasla t Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részér e kétastts 2009 MÁJ 1 8. Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Magyar Köztársaság Kormánya

Magyar Köztársaság Kormánya Magyar Köztársaság Kormánya T/ 16302. számú törvényjavaslat az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó : dr. Kolber István

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKE YSÉGRŐL 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKE YSÉGRŐL 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKE YSÉGRŐL 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet E rendelet szabályozza: a) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, b) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításában

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése. Belügyminisztérium 2013. július

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése. Belügyminisztérium 2013. július Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése Belügyminisztérium 2013. július Jogszabályi háttér O Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben