1 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány. /2009. ( ) Korm.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány. /2009. ( ) Korm."

Átírás

1 1 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A Kormány /2009. ( ) Korm. rendelete az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének - d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1. vonatkozásában, - a), c) i) és l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a ok, a ok és a ok vonatkozásában, - o), r) u) és x) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, - f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, - i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, - g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, - q) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, - p) és n) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, valamint - a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 404. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a ok vonatkozásában, és - az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a ok vonatkozásában, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról 1. (1) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete I. része a következő új 8.és 9. ponttal egészül ki és a meglévő pontok számozása pontra változik: Építésfelügyeleti bírság alanyaira alkalmazandó szorzószámok Bírság alapja A jogsértő cselekmény Építtető és a kiszabható legmagasabb bírságösszeg forintban Építési műszaki ellenőr Kivitelező Felelős műszaki vezető Kivitelezési dokumentációt készítő tervező (a továbbiakban: tervező) Készültségi 8. Építtetői fedezetkezelő kötelező foknak megbízásának mellőzése [megítélése megfelelő Ékt. 15/B. (2) bekezdés alapján] számított építményérték 1. b) pont 9. Az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni rendelt pénzügyi eszköz elvonása (megítélése Ékt 15/C. (3) bekezdés alapján) 0,01 legfeljebb ,005 legfeljebb ,01 legfeljebb ,005 legfeljebb

2 2 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (2) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete II. része helyébe e rendelet 8. melléklete lép. Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása 2. (1) Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelügy.) 1. (1) bekezdése a következő e)-i) pontokkal egészül ki: [E rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - alkalmazni kell az építőipari kivitelezési tevékenység] e) végzésének ellenőrzésére, ha az a külön jogszabály szerint - építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozik, f) során a felhasznált építési termékek megfelelőség igazolásának ellenőrzésére, g) kiviteli terve meglétének ellenőrzésére h) ellenőrzésének módjára és tartalmára, i) során az építési napló vezetésének és tartalmának ellenőrzésére. (2) Az Épfelügy. 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) E rendelet rendelkezéseit, ha jogszabály másként nem rendelkezik a) a sajátos építményfajtákkal - az antennák, antennatartó szerkezetek és csatlakozó műtárgyak kivételével és a műemlékekkel, valamint b) az építménybe beépített felvonóval, mozgólépcsővel és mozgójárdával kapcsolatos - (1) bekezdés szerinti - építésfelügyeleti ellenőrzésekre és hatósági eljárásokra is alkalmazni kell. 3. Az Épfelügy. 3. -a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik: (4) A (3) bekezdés szerinti munkatervet a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével úgy kell összeállítani, hogy az építtetői fedezetkezelés hatálya alá eső építőipari kivitelezési tevékenységek 6. (1) bekezdése szerinti ellenőrzése minél teljeskörűbben megtörténhessen. 4. Az Épfelügy. 4. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építésfelügyelő az ellenőrzési jogosultságát a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor a melléklet szerinti építésfelügyelői igazolvány felmutatásával igazolja.

3 3 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának 5. Az Épfelügy. 6. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy a) az építményekre, építési termékek (anyagok, szerkezetek, berendezések) módszerek és eljárások műszaki követelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, előírásokat és engedélyekben foglalt követelményeket az építési munka végzése során megtartották-e, b) a felhasznált építési termékek rendelkeznek-e érvényes megfelelőség igazolással, a megfelelőség igazolást az arra jogosult szervezet állította-e ki, és teljesíti-e a külön jogszabály előírásait, c) a kiviteli tervek tervezője, tervellenőre, az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, a beruházáslebonyolító és a szakmunkát végző rendelkezik-e a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő képesítéssel, jogosultsággal, d) az Étv. 39. (2) és (3) bekezdésében foglaltakat teljesítették-e, e) az építőipari kivitelezési tevékenység kiviteli terv alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történik-e, továbbá az építmény szerkezetei az engedélyezési és kivitelezési tervnek megfelelőek-e, f) az építés helyszínén az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint rendelkezésre áll-e, azt a jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal vezetik-e, g) az építtető - a jogszabályban meghatározott esetekben és módon - bejelentette-e az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését, illetve az építőipari kivitelezési tevékenység végzését az építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta-e meg, h) az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerint az építési szerződésre és a tervezési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e, i) a kivitelezésre vonatkozó jogszabályokban, szakmai előírásokban foglalt rendelkezéseket, ennek keretében különösen az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó követelményeket betartották-e, j) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá eső építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó speciális előírásokat megtartották-e. 6. Az Épfelügy. 7. (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [Az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenységet határozattal megtiltja, ha] c) az építésügyi hatósági eljárás integrált eljárásban került lefolytatásra és nem vált még jogerőssé az integrált eljárás során meghozott valamennyi döntés. 7. Az Épfelügy. 9. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A névjegyzéki bejegyzéshez kötött tevékenységet végző személy kötelezésekor és bírságolásakor az építésfelügyeleti hatóság a jogerős és végrehajtható döntése egyidejű megküldésével a névjegyzéket vezető szervnél a külön jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi.

4 4 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának 8. Az Épfelügy. e rendelet 9. mellékletével egészül ki. Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról 9 Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv.) 1. (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő h)-j) pontokkal egészül ki: [E rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel kiterjed] e) az építőipari kivitelezési tevékenység pénzügyi fedezetének, valamint a kivitelező által nyújtott biztosíték kezelésének rendjére, h) a tervezési és az építési szerződés kötelező tartalmi és formai előírásaira, és i) a vállalkozói díjjal kapcsolatos szabályozásra, j) az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének a vezetésére. 10. (1) Az Épkiv. 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában:] d) építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka. (2) Az Épkiv. 2. -a a következő j) és k) ponttal egészül ki: [E rendelet alkalmazásában:] j) építtetői fedezetkezelő: az építőipari kivitelezési tevékenység építési szerződésben meghatározott ellenérték pénzügyi fedezetének valamint a kivitelező által nyújtott biztosíték összegének kezelője, k) fedezetkezelői számla: az építőipari kivitelezési tevékenység építési szerződésben meghatározott ellenérték pénzügyi fedezetének és a kivitelező által nyújtott biztosíték összegének elhelyezésére szolgáló az építtető által nyitott, a fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alatt álló és általa vezetett pénzforgalmi számla. 11. Az Épkiv. 3. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építtető a vállalkozó kivitelezővel (alvállalkozói szerződés esetén a vállalkozó kivitelező az alvállalkozó kivitelezővel) a megvalósuló építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési szerelési munka végzésére építési szerződést köt, a) amelyet üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni és b) amelynek a 15/B. (2) bekezdés esetén közjegyző, ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges.

5 5 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A vállalkozó kivitelező a szerződés-kötést megelőzően köteles jelezni az építtetőnek a tervdokumentáció minden olyan hibáját, melyet a kivitelezőtől elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kell. 12. Az Épkiv. 3. (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki: [A szerződés tartalmazza] i) az alvállalkozói építési szerződésben név illetve megnevezés, adószám, lakcím illetve székhely szerint rögzítve - azt, hogy mely szerződő felek megállapodásának teljesítése érdekében kerül sor ezen alvállalkozói építési szerződés megkötésére. j) ha az építtető számla átvételére meghatalmazást adott, az átvételre jogosult építési műszaki ellenőr megnevezését 13. Az Épkiv. a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. Amennyiben a 15/B. (2) bekezdésének megfelelően építtetői fedezetkezelő közreműködésére kerül sor, úgy az építési szerződés a 3. (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza: a) építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát, adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, b) a fedezetkezelői számla adatait, valamint a vállalkozó kivitelező bankszámlaszámát, c) az építtető részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt fedezetkezelői számla felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosított az építtetői fedezetkezelő részére, d) az építőipari kivitelezési tevékenység teljes fedezetének összeg szerint meghatározott igazolt forrását, a fedezetkezelői számlán történő biztosításának ütemezését, felhasználásának módját, e) a vállalkozó kivitelező által nyújtott szavatossági, jótállási (továbbiakban: garanciális), valamint a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére nyújtott (továbbiakban: teljesítési) biztosíték összegének meghatározását, a biztosításának formáját, célját, felhasználásának lehetőségét és f) a vállalkozó kivitelező részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték összegének felhasználása, kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges. 14. (1) Az Épkiv. 4. (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a bekezdés a következő e) és f) ponttal egészül ki: [A 23. szerint előzetes bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor - a honvédelmi és katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények kivételével - az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni] c) a vállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén, az építtetői fedezetkezelő megnevezését, elérhetőségét és

6 6 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét. (2) Az Épkiv. 4. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Az építőipari kivitelezési tevékenység akkor kezdhető meg, ha a) tevékenység tervezett megkezdését a 23. -ban meghatározottak szerint az építésfelügyeleti hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal az építtető bejelentette, és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység megkezdését, végzését a bejelentéstől számított 15 napon belül nem tiltotta meg, b) a külön jogszabály szerinti integrált eljárás során meghozott döntések mindegyike jogerős. 15. (1) Az Épkiv 9. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A kivitelezési dokumentációt (dokumentációrészt)] c) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvényben meghatározott és megbecsülhetően legalább 300 főt meghaladó személy életét, egészségét veszélyeztető, veszélyes építmény, vagy (2) Az Épkiv 9. (1) bekezdés f) pontja és záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: [A kivitelezési dokumentációt (dokumentációrészt)] f) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény esetében - az Étv.38/A. -ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint - tervellenőr ellenőrzi. (3) Az Épkiv 9. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A tervellenőr tervezői, kivitelezői, anyagbeszállítói, beruházáslebonyolítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végezhet az általa ellenőrzött építési-szerelési munkában. A tervellenőr továbbá nem láthat el tervellenőri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol a kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] végzi, amelynek a tervellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a tervellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat. 16. Az Épkiv. a 9. -t követően a következő alcímmel és 9/A. -sal egészül ki: Összeférhetetlenségi szabályok 9/A. (1) A beruházáslebonyolító, a tervező, társtervező, ágazati tervező, tervellenőr, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr nem lehet az engedélyező vagy felügyeletet gyakorló hatóság köztisztviselője.

7 7 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (2) A beruházáslebonyolító nem lehet a tervező, a felelős műszaki vezető az adott építési beruházásnál, illetve ha korábban a tervező társtervezője, vagy ágazati tervezője volt akkor nem lehet tervellenőr. (3) Az építési műszaki ellenőr építésügyi műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végezhet az általa ellenőrzött építési-szerelési munkában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a műszaki ellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat. (4) A felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon építmény kivitelezése során, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem láthat el továbbá felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői, illetve építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a felelős műszaki vezető az építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat. (5) A tervellenőr nem lehet a tervező, a felelős műszaki vezető az adott építési beruházásnál, illetve ha korábban a tervező társtervezője, vagy ágazati tervezője. 17. Az Épkiv 11. (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki: [A vállalkozó és az alvállalkozó kivitelező feladata az Étv ának (1) bekezdésében, valamint 43. -ának (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:] l) az építtetővel szerződéses viszonyban álló vállalkozó kivitelező részéről - a szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának az építtető vagy meghatalmazása esetén az építési műszaki ellenőr és - építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő részére történő eljuttatása, m) - építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelőtől kért kód felhasználásával az egységes elektronikus alvállalkozói nyilvántartásba az adatait legkésőbb a kivitelezési tevékenységének megkezdéséig megjeleníteni vagy az építtetői fedezetkezelő általi felviteléről gondoskodni. 18. Az Épkiv a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) Az építmények olyan jellegű felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési tevékenységét, melynek során a) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy b) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás - írásos szakértői véleménnyel igazoltan - nem következik be, mely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá

8 8 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának c) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve d) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával, a munka jellegének megfelelő szakmunkás-képesítéssel rendelkező személy felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezheti. 19. (1) Az Épkiv. 15. (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki: [Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha] c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi, d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építmény érint, vagy e) építtetői fedezetkezelő közreműködésére kerül sor. (2) Az Épkiv. 15. (3) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő p) ponttal egészül ki: [Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek eltérően nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:] o) a vállalkozó kivitelező által benyújtott számla alapján teljesítésigazolás kiállítása arról, hogy oa) a számlában elszámolt teljesítés mennyiségileg és minőségileg megtörtént-e, ob) a teljesítés mennyisége és minősége szerződésnek megfelelően-e, valamint oc) a teljesítés (részteljesítés) időpontja megfelel-e a szerződésben rögzített határidőnek, od) nem szerződésszerű tejesítés esetében mekkora - szerződésben meghatározott kötbér - mértékkel kell csökkenti az ellenértéket, p) a kiállított teljesítésigazolást - a számla ha az építési műszaki ellenőr nem jogosult a számla átvételére akkor az építető általi - kézhezvételétől számított szerződésben meghatározott, de legfeljebb 15 munkanapon belül köteles az építtetőnek, a vállalkozó kivitelezőnek és - építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelőnek megküldeni. 20. Az Épkiv a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerződése tartalmazza: a) az építtető megnevezését, címét illetőleg székhelyét, adószámát, elérhetőségét, képviseletében eljáró személy adatait, elérhetőségét, b) az építési műszaki ellenőr megnevezését, névjegyzéki jelét és nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét, elérhetőségét, c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát, - a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát, - adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

9 9 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és befejezési időpontját, e) az építési műszaki ellenőrnek az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait, f) az építési műszaki ellenőr díját, fizetési módját, határidejét, g) az építési műszaki ellenőr jogszabályban megfogalmazottakon túli felelősségét h) a vállalkozó kivitelező által benyújtott számla átvételére irányuló meghatalmazást és i) az építési műszaki ellenőr által igazolt felelősségbiztosítás mértékét. 21. Az Épkiv. 15/A. -t követően a következő alcímmel és a következő 15/B-15/D. -sal egészül ki: Építtetői fedezetkezelő 15/B. (1) Az építtetői fedezetkezelő az építtető és a vállalkozó kivitelező között létrejött építési szerződés mindkét fél általi teljesítését biztosítja. (2) Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében a) építtetői fedezetkezelő működik közre a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, b) építtetői fedezetkezelőt kell megbízni a Kbt. hatálya alá nem tartozó építési beruházás, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó (3) bekezdés szerint számított értékű építőipari kivitelezési tevékenység megvalósítása esetén. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti építőipari kivitelezési tevékenység értéke az építésügyi bírság megállapításának szabályairól szóló jogszabály szerint számított építmény érték. Az építőipari kivitelezési tevékenység értékének számításánál egybe kell számítani az akár több év alatt megvalósuló, azonos építtető által, összefüggő vagy egymáshoz kapcsolódó földterületen azonos rendeltetésű és a rendeltetésében egymáshoz szorosan kacsolódó új építmények vagy meglévő építményen végzett építőipari kivitelezési tevékenység értékét. (4) Az építtetői fedezetkezelői feladatokat a) a (2) bekezdés a) pontja esetében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), b) a (2) bekezdés b) pontja esetében - az építtető és vállalkozó kivitelező választása szerint a Kincstár vagy pénzforgalmi számlavezetést engedéllyel végző szervezet látja el. (5) Az építtető és a vállalkozó kivitelező köteles az építtetői fedezetkezelővel írásban megbízási szerződést kötni. Az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködése az építési szerződés hatályba lépésétől - a 15/D. (6)-(9) bekezdés szerinti eset kivételével - az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályok szerinti birtokba adást vagy a tevékenység befejezését követő elszámol lezárásáig, illetve ha a jótállási kötelezettségek teljesítésére biztosítéknyújtás lett kikötve, a jótállási időszakot végét követő elszámolás lezárásáig terjed. A megbízási szerződés megszűnik ha a) a vállalkozó kivitelező15/d. (6) bekezdés alapján eláll a szerződéstől, b) az építtető a (2) bekezdés szerinti építőipari kivitelezésre vonatkozó építési szerződést felmondja.

10 10 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (6) A (4) bekezdés a) pontja esetében a megbízási szerződés tartalmazza: a) az építtető megnevezését, címét illetőleg székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, elérhetőségét, képviseletében eljáró személy adatait, elérhetőségét, b) a Magyar Államkincstár területi szervének megnevezését, törzsszámát, adószámát, bankszámlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, a fedezetkezelést végző személy megnevezését, elérhetőségét, c) - az építőipari kivitelezési tevékenységhez igazodóan - az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartás számát, névjegyzéki jelét, d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és befejezési időpontját, e) az építtetői fedezetkezelőnek az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait, jogait, határidőket, f) a fedezetkezelői számlaszámot, g) a fedezetkezelés díját, fizetési módját, határidejét. (7) A (4) bekezdés b) pontja esetében a megbízási szerződés tartalmazza: a) az építtető megnevezését, címét illetőleg székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, elérhetőségét, képviseletében eljáró személy adatait, elérhetőségét, b) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát a Kincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát adószámát, bankszámlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, szervezet esetén a fedezetkezelést végző személy megnevezését, elérhetőségét, c) - az építőipari kivitelezési tevékenységhez igazodóan - az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartás számát, névjegyzéki jelét, d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és befejezési időpontját, e) az építtető és vállalkozó kivitelező között létrejött építési szerződést, az építtetői fedezetkezelőnek az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait, jogait, határidőket, f) a fedezetkezelői számlaszámot, g) a fedezetkezelés díját, fizetési módját, határidejét, h) a építtetői fedezetkezelő - (2) bekezdés a) pont kivételével - jogszabályi előíráson túli feladatait, felelősségét és i) az építtetői fedezetkezelő előírás szerint igazolt felelősségbiztosításának mértékét. (8) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött építési szerződést, a szerződés hatályba lépését követő öt munkanapon belül köteles megküldeni az építtetői fedezetkezelőnek. (9) Az építtetői fedezetkezelő a feladatait az építési műszaki ellenőr közreműködésével végzi. (10) Nem kell alkalmazni az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 29. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti beszerzésekre. 15/C. (1) Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő a fedezet forrásaként figyelembe vehető összeg az építési szerződés megkötésekor igazolhatóan rendelkezésére álljon.

11 11 A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (2) Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása saját erő, hitel vagy pénzkölcsön, valamint pályázati támogatás lehet. Az építési szerződésben a hitel vagy pénzkölcsön összegét, hitel- vagy kölcsönszerződéssel illetve a pályázati támogatás összegét, támogatási döntéssel szükséges igazolni. A saját erőként pénzforgalmi számlán tartott összeget, valamint kockázatmentes pénzügyi eszköz értékét lehet figyelembe venni. (3) A fedezetkezelői számlán kell elhelyezni a) az építtetőnek, az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti teljes ellenértéknek vagy amennyiben a felek részteljesítésben állapodnak meg, úgy részteljesítése ellenértékének megfelelő összeget és b) a kivitelező által nyújtott teljesítési biztosíték összegét. (4) A fedezetkezelői számlát építtetőnek legkésőbb az építési szerződés hatályba lépéséig meg kell megnyitni. A kivitelezési tevékenység megkezdésének időpontjától a teljesítés (részteljesítés) szerződés szerinti fedezetének amit a fedezetkezelői számlán lévő összeg vagy olyan kockázatmentes pénzügyi eszköz értéke képezhet, amely biztosítja az ellenérték határidőre történő kifizethetőségét - az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alatt kell állni. (5) Amennyiben az építtető - előre nem látható ok miatt - a vállalkozó kivitelező teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerint fedezetét nem helyezi határidőre az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá és a 15/D. (8) bekezdés szerinti megállapodás sem jön létre, vállalkozó kivitelező jogosult a kivitelezési tevékenységet 30 napra felfüggeszteni. Ha építtető a felfüggesztés időtartama leteltéig sem biztosítja a soron következő kivitelezői teljesítés fedezetét, vállalkozó kivitelező jogosult a szerződéstől elállni. A felfüggesztés időtartama a szerződés teljesítésének időtartamába nem számít be, a szerződés szerinti teljesítési határidő a felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik. Vállalkozó kivitelező jogosult a munkavégzés felfüggesztése miatti felmerült költségei megtérítésére. (6) A vállalkozó kivitelező a teljesítési biztosítékot a) a fedezetkezelői számlára történő befizetéssel, b) a bankgarancia biztosításnak alapján a fedezetkezelői számlára történő utalás lehetőségének megjelölésével vagy c) a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénynek a fedezetkezelői számlára történő utalás lehetőségének megjelölésével teljesítheti. (7) Az építtetői fedezetkezelő a fedezetkezelői számláról, - az építtetői fedezetkezelő közreműködésének költségeit és díját kivéve - kizárólag a vállalkozó kivitelező illetve az építtető által építési szerződésben megjelölt számlaszámára teljesíthet kifizetést. (8) Az építtetői fedezetkezelő a feladatkörében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv szerint felel. Az építtetői fedezetkezelő feladata 15/D. (1) Az építtetői fedezetkezelő vezeti a fedezetkezelői számlát, kezeli a fedezetkezelői számlán tartott összeget, tájékoztatja az építtetőt és a vállalkozó kivitelezőt az összeg mértékének változásáról.

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2013.01.01 2013.06.30. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1 / 46 2014.09.16. 14:14 A jogszabály mai napon (2014.IX.16.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.2. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2015.04.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 9., kedd Tartalomjegyzék 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 110/2013.

Részletesebben

A Kormány.... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

A Kormány.... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi

Részletesebben

Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio")

Vállalkozási szerződés ( ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio) 'i'.,j~;"""i~ ~. Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio") Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve:

Részletesebben

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet Elektronikus építési napló oktatási anyaghoz segédlet A jelenlegi papír alapú építési naplót 2013. október 1-től az elektronikus építési napló fogja felváltani. Az elektronikus építési napló bevezetésével

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 10 1. melléklet a BM/7578/2013. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

ÉTDR, E-NAPLÓ, E-ÜGYINTÉZÉS ÚJ ALAPOKON AZ ÉPÍTÉSÜGY

ÉTDR, E-NAPLÓ, E-ÜGYINTÉZÉS ÚJ ALAPOKON AZ ÉPÍTÉSÜGY Építőipar 2013 Új alapokon ÉTDR, E-NAPLÓ, E-ÜGYINTÉZÉS ÚJ ALAPOKON AZ ÉPÍTÉSÜGY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY (ÉTV.) ÉS A TOVÁBBI ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira DR. PAPP FERENC Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira Nincs könnyű helyzetben, aki építési és tervezési szerződést készül megkötni. Miért

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatályos: 2012.03.15-193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az eljárásokról és az ellenőrzésről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés s)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak,

Részletesebben

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építési beruházások megvalósítása dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. Az építőipar feladatai és azok megvalósítása Az építőipar sajátos helyzete a termék helyhez kötött

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben