Fordítói nézőpontok a finn Kalevala magyar átültetéseiben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fordítói nézőpontok a finn Kalevala magyar átültetéseiben"

Átírás

1 Varga P. Ildikó Fordítói nézőpontok a finn Kalevala magyar átültetéseiben A finn Kalevalának öt teljes magyar fordítása van. 1 A következőkben az utolsó három teljes fordítást vetem össze három részlet alapján. A részletek összehasonlítására a második részben teszek kísérletet. Az első részben a fordításról való gondolkodást tekintem át a magyar irodalomban a 19. század közepétől napjainkig. A második rész összehasonlító elemzése az első részben leírt fordításelméleti elveken alapul Klaudy Kinga fordításelmélettel foglalkozó könyvében 2 megfogalmazott fordítói műveletek konkrét vizsgálatán keresztül. 1. A fordításról való gondolkodás a magyar irodalomban a 19. század közepétől napjainkig A 19. század végének és a 20. század elejének fordításról való gondolkodására a célnyelvi kultúra és a célnyelvi befogadó középpontba helyezése a jellemző. Ahogyan Cserney József 1902-es munkájában megfogalmazza: az eredeti és a fordítás ugyanazon gyönyört költsön az olvasóban. 3 A műfordítástörténet kérdését vizsgálva a magyar irodalomban négy fontosabb mozzanatot különít el: a agyar useum, Kazinczy Ferenc (és a vele szemben álló Döbrentei), Toldy Ferenc és Szász Károly köré szerveződőkét. z utóbbi a formai hűség hangsúlyozásával új szempontot hoz a fordításról való gondolkodásba. A formai hűség szempontja azért válik fontossá, mert Szász meglátásában a magyar nyelv megerősödött, gazdagodott, jeles költőink hajlékonnyá, fordulatossá tették; nem oly merev többé, hogy az idegen formákba bele kelljen törni, könnyen azokhoz simul. 4 Hogy ez a felfogás mennyire nem volt általános, azt bizonyítja a formai hűség kérdésében ellenkező állásponton levő Radó Antal, akinek ben megjelent A fordítás művészete című műve összefoglalva tartalmazza mindazt, amit addig a műfordítással kapcsolatban tudtak, valamint szempontokat ad a fordítások kritikai vizsgálatához. Radó könyvében a fordítás és a műfordítás terminusok meghatározása után a művészi fordítás vagy műfordítás (folyamat és produktum) jellemzőit négy pontban foglalja össze: 1. az idegen munka megértése és átérzése; 2. az anyagi hűség; 3. az alaki hűség; 4. általános észrevételek. 5 A megértés és átérzés közötti (fokozati) különbségtevéssel Radó tulajdonképpen a fordítás és műfordítás közötti különbséget írja le: az eredeti megértése kétségtelenül legelső kelléke a műfordítói tevékenységnek, de ha ez a tevékenység költői munkára irányul, akkor a puszta 1 Kalevala. (ford. Barna Ferdinánd). TA kiadása, Bp Kalevala. (ford. Vikár Béla). TA kiadása, Bp Kalevala. (ford. Nagy Kálmán). Kriterion, Buk Kalevala. (ford. Rácz István). A fordító magánkiadása, Helsinki Kalevala. (ford. Szente Imre). Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, Bp Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Scholastica, Bp Cserney József: A műfordítás kérdésének története a magyar irodalomban. Jurcsó Antal könyvnyomdája, Kalocsa Uo Vö.: Radó Antal: A fordítás művészete. Franklin-Társulat, Bp

2 78 VARGA P. ILDIKÓ megértés nem elég; az átérzésnek is hozzá kell járulnia. 6 bből kiindulva véli úgy, hogy jó műfordító csak igazi költő lehet. 7 Hogy ez az elv milyen mértékben befolyásolta a 19. század végének irodalmi gondolkodását, azt Barna Ferdinánd Kalevala-fordításának fogadtatása jól példázza. Akárcsak Radónak egy másik megállapítása, mely a nyelv (forrás- és célnyelv) és fordító viszonyára vonatkozik: A jó műfordítónak nem az a dicsősége, hogy idegen nyelvet ért, hanem hogy ura a magáénak. 8 Az első Kalevala-fordítás korabeli fogadtatásában éppen e két elvet kérik számon a fordítón. 9 A tartalmi és formai hűség leírásakor Radó a fordítástól olyasfajta egyensúly megteremtését várja, amely a célnyelvi befogadót tartja szem előtt úgy, hogy annak a forrásnyelvi befogadóval teljesen ekvivalens szerepet szán. Véleménye szerint formailag a fordítás akkor hű a fordított műhöz, ha a fordítás alakja ugyanazt a hatást teszi a fordítás olvasójára, melyet az eredeti alakja tesz az eredeti olvasójára. 10 A tartalmi hűség dolgában ugyanígy kell eljárnia a fordítónak. eg kell tartania mindent, ami a forrásnyelvi szerző stílusára jellemző, ugyanakkor a forrásnyelvi jellegzetességeket, a forrásnyelvi kultúra jellemzőit el kell hagynia és célnyelvi sajátosságokkal visszaadnia: a fordításnál oly szavakat kell használnunk, melyekből a mi olvasónk ugyanazt fogja kiérteni, amit az eredetiből kiért az eredetinek az olvasója. 11 A Kalevala-fordítások szempontjából legfontosabb Radó formahűségről vallott felfogása, különösen az antik versformák magyarra ültetéséről. A 19. század végi fordítók a versforma magyarítását tartották optimális megoldásnak. Polgár Anikó helyesen állapítja meg, hogy e fordítói elv alapjául Ulrich von Wilamowitz-oellendorf elmélete szolgált, miszerint a nyelv és versforma olyannyira összetartoznak, hogy lehetetlen például a német nyelvet görög versformák kifejezésére használni. 12 Azonban míg Wilamowitz-oellendorf a nyelvek közti idegenség szempontjából szemléli az antik versformák átültetésének módozatát, Radó Antal a forrás- és célnyelvi olvasó befogadás-ekvivalenciájának oldaláról teszi ugyanezt: a klasszikus versmértékek, kivált az utóbbi időben, egészen kikopván a használatból, a nagyközönségnek, kivált a klasszikus iskolázottság nélküli olvasónak, fölötte idegenszerűek, tehát nehezen férkőznek a lelkéhez. Ha így azok számára akarjuk hozzáférhetővé tenni az eredetit, akik azt latinul vagy görögül nem élvezhetik, akiknek a klasszikus ritmusok, hogy úgy mondjam, nem mentek át a vérükbe, sokkal könnyebben fogunk célt érni modern versmértékkel. 13 Barna Ferdinánd és Vikár Béla Kalevala-fordításait a 20. század második felében éppen formai megoldásaik (többek között a rímes felező nyolcas sorok) miatt bírálták. Pedig a két fordító különösen Vikár nem tett mást, mint domesztikálta a finn versformát. Radó olyan elvárásrendszert vázol a fordítással és a fordítóval szemben, mely a fordítót szuperolvasó analógiájára szuperfordítóként tételezi. Józan Ildikó mindentudó fordítóról ír, amikor a 19. század végi fordítóval szembeni elvárásokat ismerteti: a fordító mindentudó, az eredeti mű minden aspektusát jól ismerni és megismerni képes szubjektum, aki ugyan köl- 6 Uo Uo Uo. 9 Budenz József reagálása Barna fordítására: Barna Ferdinánd kedves barátom művének két hibája van. Az első az, hogy ő nem tud elég jól finnül. De ez csak a kisebbik hiba. Sokkal nagyobb az, hogy magyarul sem tud olyan jól, mint a Kalevala fordítójának tudnia kellene. Ő nem elég költő ehhez. Azért fordítása nem is igazi Kalevala, hanem csak holmi Barnevala. Vikár (kiem. V.P.I.) 10 Radó: i. m I. m Vö.: Polgár Anikó: Catullus noster. Catullus-olvasatok a XX. századi magyar költészetben. Kalligram, Pozsony Radó: i. m. 92.

3 FORDÍTÓI NÉZŐPONTOK A FINN KALVALA AGYAR ÁTÜLTTÉSIBN 79 tő/alkotó, de saját szövegalkotását tudatosan uralja, és az eredeti szerzőjének intenciója szerint irányítja, és amelynek alapmotívuma a korokon átívelő örök, a műből mindenki által kifejthető és az eredeti szándékát tükröző értelem, valamint a tökéletes hűség, melynek csupán a (szubjektumtól független) nyelv, illetve a nyelvek különbsége szabhat korlátot. 14 Bár Radó könyve különösen mai szemmel óriási teljesítménye a 20. század elejének, a nyugatos költő-műfordítókra nem volt hatással. z talán Ignotus 1910-ben megjelent recenziójának is tulajdonítható. Ignotus felfogásában a műfordítás kritériumait, jellemzőit meghatározni, pontokba szedni lehetetlenség, mert a művészet titkai megtanulhatatlanok. 15 Ignotus abból indul ki, hogy a forrás- és a célnyelvi szöveg közötti viszony mellérendelő, és a célnyelvi szöveg éppúgy része a célnyelvi kultúrának, mint bármely más eleve azon a nyelven született szöveg. Amit fordításnak vélünk, az éppolyan mértékben alkotás, produktum, mint amennyire annak tekinthető egy vers vagy prózai mű. A jó fordítás egyenlő egy jó (új) művészi szöveggel: mindkettőben az alkotó tehetsége mutatkozik meg: Fordítás tehát nincs, csak költő van, és lehet, akinek egyszer ez a megcsinálni valója, egyszer más; egyszer az, hogy megírja, mennyire szerelmes, másszor az, hogy megírjon a maga nyelvén egy verset, amit más nyelven olvasott. [ ] A fordításban, akár akarja, akár nem, a fordító egyénisége fejeződik ki, nem pedig azé, akit lefordít. 16 A Nyugat első nemzedékének fordításról vallott felfogása fordítói előszókban, valamint Babits és Kosztolányi műhelytanulmányaiban és esszéiben követhető nyomon. Kazinczy elve, miszerint a fordítás célja az irodalmi ízlés csiszolása és fejlettebb tudatformák kialakítása, Babits és Kosztolányi írásaiban bukkan fel újra: Csiszoltuk a nyelvünket idegen verseken, hogy saját bonyolult érzéseink kifejezésére gazdag és könnyed, tartalmas és nemes nyelvet kapjunk. 17 Vagy: A műfordítás új csatornákba kényszeríti egy nép gondolkodását, mely eddig csak nyelvének megszokott folyosóin tudott haladni, mást alig sejthetett. 18 A nyugatosok fordításról vallott felfogásának a 18. század végéhez való kötődését Hatvany Lajos konkrétan is megfogalmazza: Azt hiszem, oly időket élünk, mint a 18. század végén és a 19. század elején; otthon semmi keresni való, át kell néznünk a szomszédba. 19 zzel és Ignotus Radó-bírálatával részben a 19. század végének műfordítói felfogásával szemben foglalnak állást. A két elv közötti különbség abban a hangsúlyeltolódásban keresendő, mely a forrásnyelvi és célnyelvi olvasó befogadás-ekvivalenciájától a célnyelvi olvasó felé tolódik. Például Kosztolányi felfogásában. Az ő ambíciója az, hogy szép magyar verset adjon. Babits és Kosztolányi között elég nagy a felfogásbeli különbség. Szegedy-aszák ihály ezt a különbséget a fordítás mibenlétéről alkotott kétféle előfeltevésükben látja. Babits előfeltevésében a kultúrák nagy vonalakban hasonlítanak egymáshoz. Ő a forrásnyelvből kiindulva értelmezte a célnyelvi szöveget: mennél hívebbek maradunk a szöveghez formailag, annál több kilátásunk van arra, hogy tartalmilag is hívek maradhatunk, legalább ahhoz, ami a tartalomban lényeg. 20 A ilyen lenne magyarul egy ilyen vers? babitsi kérdésfelvetésben, ahol az ilyen az idegen nyelvű szöveg magyarul megszólaló szövegére vonatkozik, ugyancsak ez az elgondolás érhető tetten. Kosztolányi sokkal inkább a különbözőséget, sajátszerűséget, viszonylagosságot és nem az egységet, 14 Józan Ildikó: Fordítás és intertextualitás. = Kabdebó et al. (szerk.): A fordítás és intertextualitás alakzatai. Anonymus, Bp Ignotus: A fordítás művészete (recenzió). Nyugat Uo Kosztolányi Dezső: odern költők. Szépirodalmi, Bp Babits ihály: Dante fordítása. Nyugat Hatvany Lajos: Szimat és ízlés. Nyugat Babits ihály: sszék, tanulmányok. I. Szépirodalmi, Bp

4 80 VARGA P. ILDIKÓ az egyetemességet vélte elsődlegesnek a kultúrákban. Figyelme a két kultúra viszonyára, párbeszédére irányul. 21 A Nyugat későbbi nemzedéke részben hű marad Babits és Kosztolányi felfogásához, ugyanakkor visszanyúl a Radó által megfogalmazott elvekhez is. Szabó Lőrinc fordításköteteinek előszavában egyfelől a fordítás alkotó jellegét emeli ki: műfordítók csak költők lehetnek, munkájukhoz ihlet és teremtő képzelet és különleges nyelvi erő kell 22 ; másfelől a forrás- és célnyelvi szöveg ekvivalenciáját hangsúlyozza: A kitűnő műfordítás előfeltétele tehát kitűnő költészet, s a benne megoldott nyelvi feladatok egyenértékűek [ ] az eredeti alkotás hasonló eredményeivel. 23 Az ötvenes években ezzel párhuzamosan olyan fordítói elv jelent meg, mely a nyugatosokkal szemben tételezte önmagát. Célul a történelmi-tartalmi-szellemi interpretációhűség megvalósítását tűzte ki, mely cél a marxizmus történelemszemléletének, tartalom és forma dialektikus egységét hangsúlyozó esztétikájának alapelveiből következett. 24 fordítói elv szélsőséges megnyilvánulása olvasható ki Kardos László 1958-ban megjelent cikkéből. 25 A hetvenes években mérsékeltebben ugyan, de a nyugatosokkal való szembenállás továbbra is megjelenik a fordítással foglalkozó tanulmányokban, cikkekben. indez úgy, hogy a fordításról vallott felfogás történetiségét, különösen a tartalmi és formai hűség kérdését illetően fejlődési folyamatként írja le: A műfordítás elméletének egyik sokat vitatott pontja a formahűség kérdése. A tartalmi hűség kérdésében az elmélet sohasem adta fel igényeit, az alaki hűség dolgában sűrűn ingadozik. A magyar gyakorlat az eredeti formának mentül teljesebb átmentése felé fejlődött és fejlődik (kiemelés tőlem V.P.I.) Kardos László mellett Kenyeres Zoltán az, aki ugyancsak fejlődési folyamatként láttatja a fordításról való gondolkodás alakulását a magyar irodalomban. A Nyugat nemzedékét előkészítőnek tartja, olyan generációnak, amely megteremtette az alapot, jelen esetben egy magas szintű irodalmi nyelvet mint eszközt: A modern fordításirodalom [...] első hullámának az volt 21 Szegedy-aszák ihály: Fordítás és kánon. = Kabdebó et al. (szerk.): A fordítás és intertextualitás alakzatai. Anonymus, Bp Szabó Lőrinc: Bevezetés az Örök barátaink I. kötetéhez. = Uő: Örök barátaink. Osiris, Bp. (2002) Uő. Bevezetés a Válogatott műfordítások kötethez. = Örök barátaink. Osiris, Bp. (2002) (kiem. V.P.I.) 24 Vö.: Falus Róbert: Horatius összes versei Opera omnia Horatii. Filológiai Közlöny. 1962/ A magyar műfordítók a század első évtizedében jól megtanulták a jelzőkben való pazar dúslakodást, de az új feladatok ilyesmit nem igényeltek. Az új versek nem sok jelzőt kívántak, hanem inkább azt az egyetlent, amelyet az eredeti vers költője használt, azt az egyetlent de azt mentül hívebben. űfordítóink jól megtanulták a művészi homály gyöngéd effektusait, de az új költészet nem homályt, hanem világosságot kért tőlük. egtanulták a szöveg neuraszténiásan érzékeny remegését, a tónus vibráló és foszforeszkáló nyugtalanságát, de az új vers egészen más kvalitásokat igényelt: higgadt erőt, biztos hangvételt, tiszta vonalvezetést. egtanulták a melankólia gyöngéd borulatait, az enervált, fáradt ritmusokat, a lemondás fájó és puha dallamait, de most sokkal inkább a szenvedély, a bizalom, a férfias elszánás zenéjére volt szükség. egtanulták a gazdag művészi komplikációkat, de a történelem most egyszerűséget kért tőlük. egtanulták, hogyan lehet az eredeti szöveget a fordító egyéniségével átitatni, a fordítást szubjektivizálni, de az új költészet mindezt kevéssé tűrte. Két technika, két stílus, két szemlélet állott itt egymással szemben. (Kardos László: A magyar műfordítás problémái a felszabadulás után. Nagyvilág 1958/ ) vagy 1945 után, a magyar történelemnek szinte száznyolcvan fokos fordulata után a szocializmus építése új feladatokat hozott szellemi életünkben is. [...] A szocializmus építéséhez, a nép szocialista átneveléséhez nélkülözhetetlen volt a műfordítók munkája tolmácsolniuk kellett, tolmácsolni kívánták a szocialista szellemű idegen költőket. [...] Az új költészet, amely tolmácsolásra várt, alapjában különbözött attól, amely műfordítóinknak mintegy nevelőiskolája volt, s amely meghatározta technikai eszközeiket, csiszolta művészi szerszámaikat. Rá kellett jönni, hogy az új költészet merőben új technikai finomságokat, újfajta művészi szerszámokat követel. [...] A műfordító, aki megtanulta, hogy adekvát módon tolmácsolja a ködös érzések bizonytalanságát, a rejtélyesen alakuló és illanó hangulatokat, kissé zavartan állott az olyan költemények előtt, amelyekben nem volt semmi ködös, semmi sem volt rejtelmes, hanem ellenkezőleg: minden szabatosnak és szilárdnak tetszett, mindent átvilágított a tiszta Értelem napja. (Kardos László: űfordításunk mai kérdéseiről. = Uő: Vázlatok, esszék, kritikák. Szépirodalmi, Bp ) 26 Kardos László: A műfordítás kérdései. = Uő: Író, írás, irodalom. agvető, Bp

5 FORDÍTÓI NÉZŐPONTOK A FINN KALVALA AGYAR ÁTÜLTTÉSIBN 81 a jellegzetessége, hogy a költő elsősorban önmagának fordított; arra törekedett, hogy költészetének látóhatárát növelje, eszközeit csiszolja, és az egyéniségét fejlessze a világlíra áramába kapcsolva. A nemzeti művelődés azáltal gazdagodott, hogy e fordító-költők korszerűbbé tették a nemzeti költészet nyelvét, s magukhoz vagyis tulajdonképp a nemzeti művelődés igényeihez hasonították a világirodalom őket vonzó műveit. 27 nnek a szemléletnek konkrét felülvizsgálatára az 1980-as években került sor egy a fordítás elméletével és gyakorlatával foglalkozó tanulmánykötetben. 28 A kötet új megvilágításba helyezi a tartalmi és formai hűség kérdését. Ferenczi László dogmatikusnak nevezi azt az eszmét, hogy magyarra minden hűségesen lefordítható. 29 A tanulmánykötetből kiindulva a hetvenes évek második felére és a nyolcvanas évekre több nézőpont egymás mellett élése a jellemző. Az előző két évtized kizárólagossága, dogmatikussága helyett, amikor a fordítást egyenes vonalú fejlődésként képzelték el, ebben az időszakban megkérdőjeleződik a formai hűség, valamint a fordított művek minőségi javulásának kérdése. Somlyó György tanulmányában a műfordítás (gyakorlat) megközelítési módjának a hagyományát a magyar irodalomban a strukturalista szövegfelfogásból kiindulva vizsgálja, és arra a következtetésre jut, hogy a formai és tartalmi hűség szempontja, a többé-kevésbé pontosan körvonalazott hűség helytelen irányba terelheti a fordítókat. 30 Bart István pedig úgy lép túl a tartalmi és formai hűség kérdésén, hogy a mércének új meghatározását adja. Értelmezésében a hűség vagy a mérce nem a két szöveg forrás- és célnyelvi ekvivalenciája a döntő, hanem az azonosságé. Azonosság a célnyelvi irodalom szemszögéből nézve: a fordításnak ennek az anyagilag, tehát nyelvileg, vagyis irodalomról lévén szó, lényegileg is új műnek nem az eredetivel kell azonosnak lennie; ez az azonosság vagy egyenértékűség mindig is csalóka ködkép volt csupán, akárcsak a kiszabásához fabrikált»objektív«mércék. A fordításnak végzete, mi több, létének egyetlen értelme, hogy helyébe lép az eredetinek, azt képviseli a befogadó irodalom képzeteinek és tradícióinak megfelelő módon önmagával kell tehát»azonosnak«lennie. 31 Bár a tanulmánykötetet nem lehet egy szálra felfűzött vagy egyetlen irodalom- és fordításelméleti elvet követő tanulmányok sorozataként leírni, szinte mindegyik tanulmányírót foglalkoztatja a fordított műveknek és a befogadó irodalomnak a viszonya. Vagy úgy, ahogyan Bart Istvánt, amint a fentebbi idézetből is kitűnik, vagy úgy, ahogyan Göncz Árpádot. Olyasfajta szintézis ez a tanulmánykötet, mely egyaránt reflektál az elődök gondolkodásmódjára, ugyanakkor előremutat a kilencvenes évekre is: a fordításnak el kell érnie, vagy legalábbis meg kell közelítenie az eredeti tartalmi-formai szintjét; úgy kell a magunk nyelvéhez hasonítani, hogy e feladatot betölthesse; hogy éljen, hasson, igaz és hiteles legyen a befogadó nyelven. zt megvalósítani irodalmi feladat: a befogadó a mi esetünkben a magyar irodalom feladata. Ha e feladatot a magyar irodalom szűkítsük: a fordítást végző magyar író betölti, akkor a mű a fordítás is betölti a magáét, ami végső soron nem más, mint a magyar irodalom, a nyitott és egyre változó magyar irodalom szolgálata. S ez esetben a 27 Kenyeres Zoltán: Költői műfordításunk negyedszázada. = Uő.: Gondolkodó irodalom. Szépirodalmi, Bp A kötet 1981-ben jelent meg A műfordítás ma címmel. A szerkesztők (Bart István és Rákos Sándor) már az előszóban megjegyzik, hogy a kötet anyagát képező tanulmányok évek óta vártak a megjelenésre. bből kiindulva az 1970-es évek második felétől datálhatjuk a szemléletváltást. 29 Ferenczi László: Adalékok a felszabadulás utáni magyar műfordítás kérdéséhez. = Bart I. Rákos S. (szerk.): A műfordítás ma. Gondolat, Bp Példaként a francia impair sorfajta trocheussal és a pair sorfajta jambussal történő fordítását említi. Vö.: Somlyó György: Két szó között. = Bart I. Rákos S. (szerk.): A műfordítás ma. Gondolat, Bp Bart István: A mérce. = Bart I. Rákos S. (szerk.): A műfordítás ma. Gondolat, Bp

6 82 VARGA P. ILDIKÓ mű keletkezési nyelvétől, keletkezése helyétől és időpontjától függetlenül maga is a magyar irodalom részévé válik. 32 Ugyanez a gondolat visszhangzik a kilencvenes évek fordítással foglalkozó tanulmánykötetében: a fordítás sikerének nem a forrásszöveghez való hűség a feltétele, hanem az, hogy az átköltés képes-e beilleszkedni a célnyelv hagyományába. 33 zzel a megállapítással a hűség problémáját ismét a forrás- és célnyelvi befogadó, olvasó ekvivalenciájának kérdéskörébe utalja vissza. A forrás és a célkultúra közti dialógus a fordítás folyamatában jelentkezik, mely a megértéssel és az interpretálással kezdődik, majd a kész szöveg és a célnyelvi olvasó közti befogadási folyamat dialógusában folytatódik. zt pedig szintén a megértés és az interpretálás alakítja. Gadamer szavaival élve: inden fordítás, még az úgynevezett szó szerinti visszaadás is, egyfajta interpretáció. 34 Szegedy-aszák még tovább megy: a fordítás voltaképpen nem egyéb, mint egyfelől az értelmezésnek, másrészt a szövegközöttiségnek, sőt a legtágabb értelemben vett idézésnek sajátos esete. 35 A szövegközöttiség és az idézés fogalmainak a bevezetése a két szöveg (forrás- és célnyelvi) viszonyának a rétegzettebb vizsgálatára készteti a fordítással foglalkozókat. Bár Józan Ildikó megjegyzi, hogy az intertextualitás meghatározásai vagy fogalomtörténeti előzményei alapján nehéz a műfordítás és az intertextualitás között valamiféle viszonyt feltételezni, a rifaterre-i intertextualitás-meghatározás közelebb hozza e két fogalmat egymáshoz. 36 Rifaterre értelmezésében az intertextuális viszony a befogadás függvénye: az intertextualitás az a jelenség, amelyben az olvasó egy mű és az azt megelőző vagy követő más művek között fennálló összefüggéseket észleli. 37 bből kiindulva pedig: a fordítás olvasását nyilvánvalóan irányítja ez a fajta intertextuális előfeltevés, hiszen ha más nem is, de a megjelenés körülményei, az eredeti szöveg költőjének neve, esetleg az eredeti cím, az esetleges fordításkötetben való megjelenés mindenképpen elegendő irányadó jele az intertextualitásnak. 38 A fordításokban ezen túlmenően is találkozhatunk intertextusokkal. Különösen olyan művek esetében, melyeket egy célnyelvre többször is lefordítottak. Az újabb fordításokban fellelhetőek a régebbiek jól sikerült sorai, kifejezései stb. Az ilyesfajta átvétel sokat elárul a fordítóról, akárcsak az, hogy mennyire tudja felvállalni a kölcsönzést. setünkben Vikár Béla az, aki bár átvesz Barna Ferdinánd szövegéből szavakat, sorokat, konkrétan nem utal erre sem az előszóban, sem pedig a fordításról írt műhelytanulmányában. Vele ellentétben Nagy Kálmán, Rácz István és Szente Imre is cikkekben, tanulmányokban és a fordítások előszavaiban is utalnak arra, hogy elődeik jó/jobb megoldásait kamatoztatták. 2. Nagy Kálmán, Rácz István és Szente Imre Kalevala-fordításának összehasonlító elemzése Az összehasonlítás célja annak a vizsgálata, hogy a fordítók milyen mértékben alkalmazkodtak az általuk felvállalt elvekhez, és hogy az a poétikai és fordítói hagyomány, amelyben a fordítások születtek, hogyan hatottak a fordítói koncepcióra és ezen keresztül a végtermékekre: a magyar Kalevalákra. 32 Göncz Árpád: A fordítás helye és feladata a magyar irodalomban. = Bart I. Rákos S. (szerk.): A műfordítás ma. Gondolat, Bp Szegedy-aszák: i. m Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Gondolat, Bp Szegedy-aszák: i. m. 36 Józan: i. m Idézi uo Uo. 136.

7 FORDÍTÓI NÉZŐPONTOK A FINN KALVALA AGYAR ÁTÜLTTÉSIBN 83 Az összehasonlítás alapjául az eposz első húsz sorát, Väinämöinen születésének és a kantele elkészítésének epizódját emeltem ki A fordítás mint átváltási műveletek sorozata Az átváltási műveleteket a szakirodalom sokféleképpen osztályozza a végrehajtott műveletek célja, oka, szintje, módja stb. szerint. A továbbiakban Klaudy Kinga osztályozását követem az elemzésben. A lexikai és grammatikai átváltási műveleteken keresztül, valamint ezek kapcsán a tanulmány első részében vázolt fordítástörténeti paradigmák hatását vizsgálom az utolsó három magyar Kalevala-fordításban. Klaudy osztályozásában a lexikai átváltások a következők: 1. jelentések szűkítése (differenciálás és konkretizálás); 2. jelentések bővítése (generalizálás); 3. jelentések összevonása; 4. jelentések felbontása; 5. jelentések kihagyása és betoldása; 6. jelentések áthelyezése; 7. jelentések felcserélése; 8. antonim fordítás; 9. teljes átalakítás; 10. kompenzálás. A grammatikai átváltások: 1. grammatikai konkretizálás és generalizálás; 2. grammatikai felbontás és összevonás; 3. grammatikai kihagyás és betoldás; 4. grammatikai áthelyezések; 5. grammatikai cserék. 39 A grammatikai átváltási műveletekre a finn és a magyar nyelv grammatikai rendszerének különbségei miatt van szükség. Bár esetünkben rokon nyelvekről van szó, és a grammatikai rendszer igen nagy hasonlóságot mutat, amint majd látni fogjuk, a finn nyelvnek bizonyos esetekben a magyarnál szintetikusabb volta miatt a fordítók kénytelenek átváltási műveleteket alkalmazni Az eposz formai sajátosságai A Kalevala formai sajátosságai közé tartozik a paralelizmus, az alliteráció és a kalevalai ritmus. A kalevalai dalokat ketten adták elő, egymással szemben ülve, egymás kezét fogva. bből az előadásmódból fakad a paralelizmus vagy gondolatritmus. Szinte kivétel nélkül két sor alkot egy egységet: a második sor szinonimákkal és csak árnyalatnyi különbséggel ismétli az első sorban levő gondolatot. Új gondolatot nem közöl. Az alliteráció tekintetében a magyar fordítóknak nehéz dolguk lehetett, hiszen a magyar nyelv hangrendszere, különösen ami a mássalhangzókat illeti, sokban különbözik a finn nyelvétől. A finn irodalmi nyelvből hiányoznak a következő hangok: c, cs, d (csak ragozott szóban fordulhat elő, a szó belsejében), dz, dzs, f, g, gy, ly, ny, s, ty, z, zs. Vagyis szókezdő helyzetben 39 Klaudy: i. m

8 84 VARGA P. ILDIKÓ eleve kevesebb mássalhangzó fordulhat elő, mint a magyarban. Dolgukat nehezítette az is, hogy az eposz alliterációi nem csupán a szavak első hangjára vonatkoznak, hanem az első, a második, sőt néhol a harmadik hang is azonos. Közvetetten bár, de a formai sajátosságokhoz sorolhatóak az állandó jelzők is. Az eposz három főhősének, Väinämöinen, Ilmarinen és Lemminkäinen jelzőinek vizsgálata különösen fontos. Väinämöinen jelzője, a vaka vanha alliterál is a hős nevével. zért is választotta Rácz István és Szente Imre a vénséges vén, illetve a vének véne kifejezéseket. A vaka igazmondó, derék, komoly jelentésű melléknévhez Szente megoldása közelebb áll, mivel a vének véne inkább sugall bölcsességet és komolyságot, mint Rácz vénséges vén kifejezése. Nagy Kálmán derék öreg szószerkezettel fordítja az állandó jelzőt, 40 ami ugyan nem alliterál az öreg melléknévvel vagy a hős nevével, de pontosan kifejezi a szerzői szándékot. Ilmarinen állandó jelzője a legproblémátlanabb mindegyik közül: seppo kovács. indenik fordítás megtartja a hős foglalkozására utaló jelzőt, Rácz a vasverővel váltogatja. Lemminkäinen jelzője ugyancsak alliterál a hős nevével: lieto. A melléknév jelentése könnyűvérű, léha. z utóbbi kínálja önmagát a fordítónak. Nagy és Szente él is a lehetőséggel. Rácz megoldása könnyűkedvű fedi a lieto jelentését, de furcsa, hogy éppen Rácz István, aki mindenekelőtt az alliterációkat tartotta szem előtt fordításában, 41 nem a léha szót választja. A kalevalai ritmus a trochaikus sorokra épül. A többnyire nyolc szótagból álló sorok (az eposzban vannak kilenc és tíz szótagból állóak is) a magyar 2 4-es felbontású, hangsúlyos verselés alkalmazására csábította a fordítókat, különösen a második Kalevala-fordítót, Vikár Bélát. A finn trochaikus sorból azonban hiányzik a cezúra, ami a hangsúlyos magyar verselésnek állandó velejárója. A 20. század második felében ez volt az egyik ok, ami az újrafordítás kérdését felvetette. 42 zért is válhatott a formai hűség Nagy fordításának központi kérdésévé. Az utolsó két fordítás az őket megelőzőektől különösen tipográfiájukban különbözik. Rácz István a hatvanas és hetvenes évek finn Kalevaláinak mintájára többnyire tizenhat szótagos sorokból építi fel eposzát. A gondolatritmus összetartozó sorait ugyanis nem egymás alá, hanem egymás mellé írja. Így sikerül elkerülnie a paralelizmusból fakadó sorvégi rímeket, ugyanakkor természetszerűleg nála található a legtöbb belső rím. Szente Imre még tovább megy. Az ő Kalevalája prózaszerű. Folyamatos szöveg, mégsem próza. egtartja ugyanis az eposzra jellemző trochaikus lejtést Az előhang Az eposzi előhang az éneklésre való rákészülésről szól, arról a pillanatról, amikor a dalos társat keres az énekléshez. Örömteli rákészülés ez annak ellenére, hogy már itt felbukkan a nyomorúságos, puszta északi táj képe. A finn eposzban nem találunk olyasfajta hősi harcokat, mint a homéroszi eposzokban. A Kalevala a szó hatalmáról, varázserejéről mesél. Az előhang tulajdonképpen összefoglalva tartalmazza mindazt, amit a szerkesztő Lönnrot elgondolt össze- 40 Érdekes fordítástörténeti adalék, hogy a Kalevalából elsőként fordító Reguly Antal ugyanezt az állandó jelzőt használja. 41 Vö.: Rácz: i. m Nagy Kálmán legalábbis ezzel is indokolja fordítási szándékát. L. Nagy Kálmán: Néhány szó a Kalevaláról. Igaz Szó, 1967/ Ugyanakkor az újrafordítást elkezdő Képes Géza a verselés tekintetében Vikár Béla nyomdokait követi.

9 FORDÍTÓI NÉZŐPONTOK A FINN KALVALA AGYAR ÁTÜLTTÉSIBN 85 gyűjtött anyaga kapcsán. A dalos előszava című népi éneket a homéroszi eposzok analógiájára illesztette be a Kalevalába. 43 Az éneklésre való rákészülődés pillanata fogalmazódik meg tehát az eposz első húsz sorában. ár az első sor tekee mieli kedve támad szószerkezete örömteliséget sugall. Nagy Kálmánt kivéve mindegyik fordítónál ez szerepel az első sorban. A közöttük levő különbség egyegy utalószó, határozószó betoldásából adódik, és az alliterációk mennyiségéből: Imhol kedvem kerekedett, eszemben gondolat gerjedt (RI), Kerekedik arra kedvem, mind azt forgatom fejemben (SzI). Alliterációk tekintetében Rácz és Szente jár elöl. 44 A finn szövegben a minun birtokos esetű személyes névmás is megjelenik. agyarul részeshatározó esetben levő személyes névmás alkalmazása lenne természetes: nekem kedvem támad. Nagy Kálmán az ént teszi grammatikai áthelyezéssel rejtett alannyá: gondolkodom. zzel az igével sajnos éppen az éneklésre való készülődés örömtelisége vész el. A kedvem támad szószerkezet nála csak a harmadik sorban jelenik meg: Kedvem támadt énekelni,/ jó szívvel beszédbe fogni,/ népünk versét mondogatni,/ régiek dalát dalolni. zzel a megoldással azonban sikerül megteremtenie a természetesebb átmenetet a következő sorok főnévi igeneveihez. A finn nyelvben a főnévi igenévnek több formája is van. Átmeneti szófajként kifejezhet akár cselekvést is, és a hozzá kapcsolt birtokos személyjelen keresztül utalhat a személyre, esetünkben lähteäni, saa ani, ahol a -ni első személyű birtokos személyjel. A finn nyelvben gyakran használt főnévi igeneves forma a 3. infinitívusz, melyhez helyhatározóragok kapcsolódhatnak: laulamahan, suoltamahan, sanelemahan. zt az alakot magyarra (személyjeles) főnévi igenévvel fordítják, ahogyan Nagy, Rácz és Szente is teszi: énekelni, mondogatni, dalolni (NK), énekelni, mondani, regélni (RI), énekelni, dalolni (SzI). A finn nyelvnek a magyarnál szintetikusabb jellegére mutat a birtokos személyjellel ellátott passzívumos particípium partitívuszos (részelő esetben levő) formája. zzel egy időhatározós mellékmondatot lehet egyetlen szóba sűríteni: yhtehen yhyttyämme = sen jälkeen kun yhyimme yhtehen (az után, hogy mi összegyűltünk); kahta alta käytyämme = sen jälkeen kun me kävimme kahta alta (az után, hogy mi kétfelől jöttünk). Szente Imre határozói igenévvel próbálja megtartani a finn szöveg sűrített szerkesztésmódját: együttlétre egybegyűlve, kétfelől közel kerülve sikerrel. A többiek jelentés- és grammatikai felbontáshoz folyamodnak, a kifejtett mellékmondatos formát használják. Nagy Kálmán a most határozószóval egyidejűséget feltételez a fő- és mellékmondat között: mert most megint összegyűltünk,/ megérkeztünk messze földről (NK). Ha a forrásnyelvi szöveg egyidejűséget fejezne ki, akkor a particípiumos forma helyett egy 2. infinitívuszos formát találnánk: yhyessämme és käy essämme. Nagy hű fordítói elveihez, miszerint ő egyszerű, köznyelven írt Kalevalát kíván az olvasók elé tenni. Fordításában a veikkoseni és kasvinkumppalini az 1970-es évek köznyelvének megfelelő jó barátom és gyermekkori társam. Rácz István a hű pajtásom mellett a hangulatában archaikusabb vélem serdült vérem szószerkezetet is használja. Szente Imre ugyanígy jár el: fivérem és vélem ëgyívású vérëm. Ugyancsak a problémás szavak sorába tartoznak a sukuvirttä nemzetség, törzs, atyafiság, család + ének, dal és lajivirttä faj, fajta, osztály + ének, dal. ind az öt fordításban másmás megoldást találunk. Nagy Kálmán az 1960-as és az azt követő évtizedek Romániájában 43 Vö.: Kaukonen Väinö: A Kalevala születése. Gondolat, Bp Lisztóczky László kimutatása alapján betűrímekben Rácz és Szente fordítása nem csupán az előző fordításokat, hanem magát a finn eposzt is túlszárnyalja: ha összehasonlítjuk a finn eredeti és az öt teljes magyar fordítás (sorrendben: az eredeti, Barna Ferdinánd, Vikár Béla, Nagy Kálmán, Rácz István és Szente Imre fordítása) allliterációinak adatait, a következő eredményt kapjuk: a második ének első száz sorában 80, 21, 56, 56, 100, 194, a negyedik ének második száz sorában 83, 19, 43, 51, 99, 137, a kilencedik ének első száz sorában 80, 23, 54, 67, 100, 174 betűrímes szót találunk. Lisztóczky László: A csodaszarvas a Kalevala erdejében. Pallas, Gyöngyös

10 86 VARGA P. ILDIKÓ talán leggyakrabban használt szavát iktatja be: népünk versét mondogatni,/ régiek dalát dalolni. Rácz és Szente megoldása eposzibb hangulatot teremt az eddigieknél. Nagyon jól ráéreztek arra, hogy a nemzetség, nemek és nép dalai, éneke és nótái helyett jelentésfelcseréléssel szerencsésebb az ősi mondák, régi regék (RI) vagy a régvalók és ősi dolgok szószerkezetek használata Väinämöinen születése A Kalevala mitológiai értelmezése szerint Väinämöinen, Ilmarinen és Lemminkäinen félistenek. gyes helyzetekben emberként viselkednek, máskor akár csodákat is képesek tenni. Például Väinämöinen a kantele megszólaltatásakor és Joukahainen legyőzésekor vagy Ilmarinen a szampó kovácsolásakor. Väinämöinen születésének története a hős isteni mivoltát hangsúlyozza. Természetfölötti módon jön a világra. rre utalnak a bevezető sorok is: yksin meillä yöt tulevat,/ yksin päivät valkeavat. Nagy Kálmán és Rácz István pontosan követi ezt a szerkesztésmódot. A finn és a magyar szövegekben ezt a két sort a velük hasonlítói viszonyban levő, Väinämöinen születését elmondó sor követi: maga érkezik az éjjel,/ maga virrad ránk a nappal;/ egymaga jött Väinämöinen (NK), magától szállt ránk az éjjel, magától virrad a nappal,/ magától született Vejnő (RI). Szente Imre nem követi a forrásnyelvi szöveg egyszerű szerkezetét. Talán monotonnak találta a háromszor is sorkezdő helyzetben levő yksin határozószót. Bár az általa választott prózaszerű szövegtördelési móddal is a monotóniát kívánta elkerülni, mégis szükségét érezte jelentésáthelyezéshez folyamodni: ëgymagában jő az este, hajnal jötte is magános. Nagy Kálmán a maga szónak az egymaga szóval való felcserélésével hidalja át a szóismétlést. A világrajövetelt a finn szövegben két ige jelzi: syntyi született és ilmestyi megjelent. z utóbbi ige fontosságára Nagy Kálmán nagyon jól ráérzett. Nem is használja a születik igét: egymaga jött Väinämöinen,/ [ ] anya-méhéből világra,/ Ilmatar anyától termett. Rácz István használja ugyan a születik igét, de úgy, hogy az előbbi fordításában a magától határozószó áll az ige előtt. Szente Imre pedig az így születëtt Väinämöinen sorral és a magános jelzővel nem az önerőből születő hőst ábrázolja, hanem a magárahagyottat. Szente értelmezése, az eposz utolsó epizódját tekintve, helytálló lehet, azonban úgy gondolom, hogy Lönnrot célja itt az első énekben éppen Väinämöinen természetfelettiségének az ábrázolása volt. A következő problémás szó az ikirunoja, mely szóösszetétel magyarul örök költő -t jelent. zt egyetlen összetett szóval lehetetlen magyarra fordítani, jelentésbővítésre van szükség: örök idők énekese (NK), az örökké dicső dalos (RI), minden énëkësëk éke (SzI). Väinämöinen egyik legfőbb foglalkozása az éneklés. Énekléssel/éneklésben győzi le Joukahainent, énekléssel altatja el Pohjola népét a szampó visszaszerzésekor, énekléssel boldogságot és békességet teremt Kaleva földjén. z pedig túlmutat az örök költő szószerkezeten. Nagy Kálmán megoldása nagyon jól beleillik az eposzi hangulatba. Rácz István az alliteráció kedvéért toldja be a dicső melléknevet. Szente Imre megoldásához a Kalevala történelmi értelmezése nyújthat támpontot. szerint Väinämöinen nem istenség vagy félisten, hanem a finn törzsek egyik vezére lehetett: legjobb az énekesek között. A szülőanya Ilmatar: az ilma levegőt jelent, a -tar pedig nőnemet jelölő főnévképző. A tulajdonnévnek a használata a forrásnyelvet nem ismerők számára semmiféle jelentéstöbbletet nem hordoz. zért folyamodik Rácz István a gondolatpárhuzam második részében konkretizáláshoz: áldott Ilmatár anyától, levegőég leányától (RI). Nagy és Szente fordításaiban csupán az Ilmatar tulajdonnév szerepel, megfosztva az olvasót attól a lényeges információtól, hogy Väinämöinen anyja levegőég leánya, tehát ő maga is természetfölötti lény. mellett pedig

11 FORDÍTÓI NÉZŐPONTOK A FINN KALVALA AGYAR ÁTÜLTTÉSIBN 87 Szente Imre az eposz teljes fordítására oly jellemző módon a magyar kultúrkörben ismert Kisboldogasszonnyal azonosítja Ilmatart: Kisboldogasszony-anyátul, istenáldott Ilmatartul. A keresztény katolikus hagyományban Boldogasszony maga Szűz ária, Jézus anyja. A agyar katolikus lexikon a következőképpen határozza meg a Boldogasszony fogalmát: Nagyasszony, Boldogságos Szűz ária neve a nép ajkán. Történelmünk folyamán lassan a Nagyaszszony, ill. a Kisasszony megszólítás helyére lépett. Krisztus anyja nevét ugyanis, a magyar nemzet ki nem ejti, hanem csak Úrnőnek mondja, hisz Pannóniát a Boldogságos Szűz családjának nevezte Szent István király. A agyar néprajzi lexikon pedig a következőképpen: feltehetőleg ősi asszonyistenség neve. Gellért püspök tanácsára a térítők Szűz áriára alkalmazták. A katolicizmus hatására az átlagbefogadóban elhomályosult Boldogasszony pogány kori istenség-asszony eredete. Boldogasszony kettős természetével valamikori pogány istenségasszony, most Szűz ária a fordító is tisztában van: Kétségtelennek tűnik, hogy a Szűz áriára átruházott Boldogasszony nevezet a pogány ősvallás egy jótékony természettündérének járt ki eredetileg. 45 Szente magyarázatában éppen e kettősség miatt helyénvaló és a Kalevala szelleméhez illő 46 ennek használata. Áttételesen tehát ez valamilyen Väinämöinen Jézus Krisztus analógiára utalhat. z az értelmezés véleményem szerint félreértelmezése az eposznak, hiszen ezáltal az 50. ének arjatta-epizódja kérdőjeleződik meg. Lönnrot az eposz összeszerkesztésekor a keresztény elemeket megpróbálta teljességgel kiküszöbölni. Szinte egyetlen kivétel az utolsó ének, ahol a szűz arjatta gyermeket szül, aki később átveszi Väinämöinentől a hatalmat. A Kalevala történelmi értelmezése szerint pedig az 50. ének a finn történelemnek a hőskorszak-kereszténység felvétele fordulópontját magyarázza A kantele A kantele készítésének négy sora a finn népi hangszernek mint reáliának (kantele) a megjelenése miatt lehet tanulságos. Az első és a második teljes magyar fordítás megjelenésekor a kantele szó és az általa jelölt tárgy nem volt ismert a magyar olvasóközönség előtt. Az eposz első két fordítójának, Barna Ferdinándnak és Vikár Bélának tehát két lehetősége volt: használni a kantele szót és konkretizációval magyarázni a jelölt tárgyat vagy analógia alapján a magyar kultúrkörben ismert húros hangszerrel helyettesíteni a szót. A fordítók az utóbbi megoldást választották. Barna a koboz és a lant szóval: Halcsont koboz készülhetne, Vikár pedig a hárfával és a lanttal helyettesíti a kantelét: Halcsontbeli ékes hárfa. Nagy, Rácz és Szente már könnyebb helyzetben volt, hiszen a hetvenes-nyolcvanas években már eléggé ismertté válhatott a szó jelentése, különösen a finn népköltészetet kedvelők számára. 47 indhárom fordító használja a kantele szót, ugyanakkor, Nagy Kálmán kivételével: halcsontos kantele lenne, élnek a konkretizáció lehetőségével is: Bizony kitűnő kantelét lehet e csontból csinálni, ha van, aki tudja titkát, hogy csinálhat halcsont hárfát. (RI); Lëhetne pedig belőle csukacsontos kantëlécska, készítője hogyha volna, csinálója csontkoboznak. (SzI). Szente, aki fordításában végig arra törekedett, hogy minél több célnyelvi kultúrához tartozó fogalmat használjon, és ezen analógiák 48 beillesztése révén sokszor erőltetetté válik fordítása, ebben az esetben jól ráérez a gondolatpárhuzam adta lehetőségre. 45 Szente Imre: urópa és az elsüllyedt Atlantisz. = Határtalan hazában. zredfordulós töprengések. ke, Stockholm Uo. 47 A finn népköltészet lírai dalaiból készült válogatás címe Kanteletar, mely Bán Aladár és Rácz István fordításában is napvilágot látott. 48 Pl. Hiisi, pokolnak szarvasa csodaszarvas vagy az előző alfejezet Ilmatar Boldogasszony analógiája.

12 88 VARGA P. ILDIKÓ Összegzés Az utolsó három Kalevala-fordító az eposz egy-egy formai sajátosságát emelte ki. Nagy fordításában a paralelizmusok lettek igazán fontosak. Amit mások monotóniának véltek, abban ő a változatosságot, a belső ritmust kereste. Rácz István az alliterációkban vélt rátalálni az eposz titkára. Szente Imre pedig részben visszatérve a Vikár Béla-i hagyományhoz, a domesztikálást tartotta legfontosabbnak. De nem a formait, hanem a tartalmit. Az eposz szellemiségét próbálta a célnyelvi kultúrához igazítani. Nagy Kálmán köznyelven megszólaló Kalevalája az ötvenes és hatvanas években már-már dogmatikussá vált formai hűségét próbálta megvalósítani. Több mint fél évszázaddal Vikár Béla fordítása után az újrafordítást felvető legfőbb okok egyike az 1909-ben megjelent fordítás nyelvének az elavulása volt. Vikár végrímes és felező nyolcas sorokban megszólaló Kalevalája nagyon jól beleillett korának poétikai felfogásába: domesztikált fordítása a 20. század elejének befogadói ízlését tartotta szem előtt. Azonban az 1960-as évek fordítói elveinek nem felelt meg. Rácz és Szente a magyar kultúrkörtől földrajzilag távol él(t) és alkot(ott): Helsinkiben és Stockholmban. Számukra az eposz újrafordítása személyes kihívás volt, bizonyítási vágy: hogy agyarországtól távol élve még mindig tudnak magyarul. gyvalami azonban mindhárom fordításban közös: a fordító egyéni olvasata, melyen keresztül mi, olvasók közelebb kerülhetünk a Kalevalához. Considerations on the Hungarian Translations of Kalevala. The first Hungarian translation of Kalevala was the achievement of Ferdinánd Barna in This was followed by the translations of Béla Vikár (1909), Kálmán Nagy (1972), István Rácz (1976) and Imre Szente (1987). The study is dealing with the comparative analysis of the last three Hungarian Kalavala translations. The first part contains a review on the Hungarian literature treating the problems of translation, while the second compares the mentioned translations on the basis of three selected sections.

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN BURJÁN MONIKA TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN Toldy Ferencről ezúttal nem mint irodalomtörténet-írásunk atyjáról, nem is mint kritikusról vagy jeles tudományos-irodalmi

Részletesebben

Magyar költők műfordításai különös tekintettel Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításaira

Magyar költők műfordításai különös tekintettel Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításaira Szele Bálint (Miskolci Egyetem) Magyar költők műfordításai különös tekintettel Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításaira A magyar Shakespeare 220 éves története a magyar műfordítás egyik legfontosabb fejezete.

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

A szubjektum önkeresése Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában

A szubjektum önkeresése Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában Győrfi Lívia A szubjektum önkeresése Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában Bevezetés Úgy érzem, a szavak, a betűk szeretetéből sarjad minden igaz alkotás.

Részletesebben

KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS

KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok 2 TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 3 SEGÉDKÖNYVEK A

Részletesebben

ABÁDI NAGY ZOLTÁN BÓKAY ANTAL CSÚRI KÁROLY KOVÁCS ÁRPÁD (ELNÖK) PÁL JÓZSEF SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY VIZKELETY ANDRÁS

ABÁDI NAGY ZOLTÁN BÓKAY ANTAL CSÚRI KÁROLY KOVÁCS ÁRPÁD (ELNÖK) PÁL JÓZSEF SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY VIZKELETY ANDRÁS 2011/4. Szerkesztôbizottság ABÁDI NAGY ZOLTÁN BÓKAY ANTAL CSÚRI KÁROLY KOVÁCS ÁRPÁD (ELNÖK) PÁL JÓZSEF SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY VIZKELETY ANDRÁS Szerkesztôség Bényei Tamás Bókay Antal Hárs Endre S. Horváth

Részletesebben

Elõszó Fordítani nem lehet, csak átültetni, újrakölteni. 1

Elõszó Fordítani nem lehet, csak átültetni, újrakölteni. 1 Mûhely Kolozsy-Kiss Eszter KOSZTOLÁNYI DEZSÕ JAPÁN VERSFORDÍTÁSAIRÓL * Elõszó Fordítani nem lehet, csak átültetni, újrakölteni. 1 Az irodalom mûvelõinek, a költõknek, íróknak fontos szerep jut a társadalomban,

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

Fordításelméleti gondolatok és fordítási gyakorlatok a magyar felvilágosodásban

Fordításelméleti gondolatok és fordítási gyakorlatok a magyar felvilágosodásban PENKE OLGA Fordításelméleti gondolatok és fordítási gyakorlatok a magyar felvilágosodásban A magyar fordításirodalom egyik leggazdagabb korszaka a XVIII. század. Különösen fontos szerepet játszik a fordítás

Részletesebben

A fövényre épített ház A fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai

A fövényre épített ház A fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai ALBERT SÁNDOR A fövényre épített ház A fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai Áron Kiadó Budapest, 2011 2 «Jobb megvitatni egy kérdést anélkül, hogy eldöntenénk, mint eldönteni anélkül,

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

Az átdolgozások hasznáról és káráról

Az átdolgozások hasznáról és káráról Dobás Kata Az átdolgozások hasznáról és káráról De a regényszerző, ha csak eseményeket ad a kedély történetei, és a szív életirása körül, a hatásért feláldozta a hatás becsét. (Kemény Zsigmond: Gyulai

Részletesebben

Tragikus és groteszk alakok a kortárs magyar irodalomban

Tragikus és groteszk alakok a kortárs magyar irodalomban OFFICINA HUNGARICA X Jolanta Jastrzçbska Tragikus és groteszk alakok a kortárs magyar irodalomban N e m z e t k ö z i H u n g a r o l ó g i a i K ö z p o n t Budapest, 2001 officina hungarica X Jolanta

Részletesebben

Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia

Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia Világosság 2008/6. Hermeneutika és nyelvfilozófia Ilyash György Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia Az ember szellemi felsőbbrendűsége szinte kizárólag a nyelvhasználat következménye. (Polányi

Részletesebben

A SZECESSZIÓ STÍLUSJEGYEI A SZÁZADFORDULÓ MAGYAR ÉS ANGOL IRODALMÁBAN

A SZECESSZIÓ STÍLUSJEGYEI A SZÁZADFORDULÓ MAGYAR ÉS ANGOL IRODALMÁBAN RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 232 AJTAY-HORVÁTH AGDA A SZCSSZIÓ STÍLUSJGYI A SZÁZADFORDULÓ AGYAR ÉS ANGOL IRODALÁBAN AZ RDÉLYI ÚZU-GYSÜLT KIADÁSA KOLOZSVÁR, 2001 ISBN 973-8231-09-4 TARTALO 1. Bevezetés 2. Az

Részletesebben

Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza 1885-1889

Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza 1885-1889 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kardeván Lapis Gergely Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza 1885-1889 Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Kiczenko Judit

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám

Irodalomtörténeti Közlemények 20. C. évfolyam szám MŰHELY ItK (ItK), 115(2011). PÉNTEK VERONIKA MAGÁNYOS BESZÉLGETÉSEK ISTENNEL (A pszeudo-ágostoni Soliloquia két magyar fordítása) Három egymáshoz nagyon közelálló, Szent Ágostonnak tulajdonított mű, a

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám BURJÁN MONIKA EZ A NYUGTALAN TÖREKEDÉS, DOLGOZÁSOMAT MINÉL HASONLÓBBÁ TENNI AZ EREDETIHEZ (Kazinczy Ferenc nézetei a fordításról) Kazinczy Ferenc jóllehet nem írt olyan rendszerező értekezést, mint Batsányi

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben

A jó és a józan távolság

A jó és a józan távolság Paár tamás A jó és a józan távolság Balázs Zoltán: A jó vonzásában. Budapest, Helikon, 2011. 263 oldal. Balázs Zoltán megállapítása szerint a hazai bölcselet kevéssé érdeklődik az etika iránt. Ez bizonyára

Részletesebben

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl VASVÁRI ZOLTÁN Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl Segédlet a Dinasztia Kiadó felsõ tagozatos irodalmi tankönyvcsaládjához 5 8. osztály 2004 1 Írta: Vasvári Zoltán Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria

Részletesebben

iskolakultúra 2013/3 4 tanulmány szemle kritika Bíró Ferenc Ányos Pál és örökösei 3

iskolakultúra 2013/3 4 tanulmány szemle kritika Bíró Ferenc Ányos Pál és örökösei 3 tanulmány Bíró Ferenc Ányos Pál és örökösei 3 Jankovics József Schiller Erzsébet Fragmentumok Ányos életrajzához 18 Szelestei N. László Az Énekek könyve és Ányos Pál 42 Egyed Emese Tanítványod vagyok.

Részletesebben

Esztétikai tapasztalat és horizont

Esztétikai tapasztalat és horizont Esztétikai tapasztalat és horizont A dialogicitás Gadamer és Jauss művészetfelfogásában LOBOCZKY JÁNOS Közismert, hogy Gadamer filozófiai hermeneutikája milyen jelentős impulzusokat adott a modern művészetelméletek

Részletesebben

Pap Balázs. Históriák és énekek. doktori értekezés. SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola. Témavezető: Prof. Dr. Balázs Mihály

Pap Balázs. Históriák és énekek. doktori értekezés. SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola. Témavezető: Prof. Dr. Balázs Mihály Pap Balázs Históriák és énekek doktori értekezés SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Balázs Mihály Szeged, 2011 Tartalom Bevezetés... 3 1. A históriás ének műfajfogalma... 6

Részletesebben

A történet peremén - Posztmodern narratív stratégiák József Attila Szabad ötletek című művében

A történet peremén - Posztmodern narratív stratégiák József Attila Szabad ötletek című művében 1 Bókay Antal A történet peremén - Posztmodern narratív stratégiák József Attila Szabad ötletek című művében 1. A pszichoanalitikus narrativa In:"Szintézis nélküli évek" - Nyelv, elbeszélés és világkép

Részletesebben

Albert Sándor Fordítás nyelv filozófia Budapest: Áron Kiadó, 2014, 221 p. ISBN978-963-921-090-5 Cs. Jónás Erzsébet

Albert Sándor Fordítás nyelv filozófia Budapest: Áron Kiadó, 2014, 221 p. ISBN978-963-921-090-5 Cs. Jónás Erzsébet Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IX. évfolyam, 1. szám (2014) pp. 164 170. Albert Sándor Fordítás nyelv filozófia Budapest: Áron Kiadó, 2014, 221 p. ISBN978-963-921-090-5 Cs. Jónás Erzsébet

Részletesebben

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Szimbólumtár Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Pál, József, Szegedi Tudományegyetem BTK, Olasz Tanszék Újvári, Edit, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995)

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995) II. Madách Szimpózium Madách Könyvtár Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 1. I. Madách Szimpózium (1995) A sorozat eddig megjelent kötete: II. Madách Szimpózium A II. Madách Szimpózium támogatói voltak:

Részletesebben

Goretity József Kis, kedves női lábakat (A Jevgenyij Anyegin mint eposzparódia)

Goretity József Kis, kedves női lábakat (A Jevgenyij Anyegin mint eposzparódia) Goretity József Kis, kedves női lábakat (A Jevgenyij Anyegin mint eposzparódia) Belinszkijnek még az 1840-es években írott kritikája nyomán az orosz irodalomkritikában meggyökerezett az a nézet, hogy Puskin

Részletesebben

A SZŐNYEG VISSZÁJA A SPANYOL NYELVŰ IRODALMAK ÉS A FORDÍTÁS

A SZŐNYEG VISSZÁJA A SPANYOL NYELVŰ IRODALMAK ÉS A FORDÍTÁS A SZŐNYEG VISSZÁJA A SPANYOL NYELVŰ IRODALMAK ÉS A FORDÍTÁS A SZŐNYEG VISSZÁJA A SPANYOL NYELVŰ IRODALMAK ÉS A FORDÍTÁS LAZARILLO FIATAL HISPANISTÁK TANULMÁNYAI PALIMPSZESZT 2009 Szerkesztette MENCZEL

Részletesebben