A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel. vezérigazgató * A nem megfelelő rész kihúzandó -' Kapja Átvételi időponl: Aláírás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel. vezérigazgató * A nem megfelelő rész kihúzandó -' Kapja Átvételi időponl: Aláírás:"

Átírás

1 Ügyiratszám: 563/2/20 ' ^ PO 009/03 Ügyintéző: Bognár László Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Zuglói Szociáli Gondozó Szolgálat Erzsébet királyné útja 49. székhelyének kialakítása, 20. évi felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás a 20. évi költségvetés 880 szakfeladaton 233 főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződés partner neve: HBF Építőipari Kft. 44 Bp., Füredi út Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint ^^^^ZmtöracuMr^» év forint.. 2. x kw***** A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel iht- Budapest, 20. július 2. vezérigazgató * A nem megfelelő rész kihúzandó -' Kapja Átvételi időponl: Aláírás: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. zouor.tt. Jogi ellenőrzést végezte: <2J04l O?. II Fedezetigazolás - PMH Pénzügyi Osztály lolt. C'5. Co 20'U.évi előirányzat Felhasznált összeg.ft Felhasználható Összeg ^asv3vi. ;]?r Ft Jogi és Közbeszerzési referens ^Q C(.&<-.?^- <^ Polgármesteri hivatal részéről láttál Ellenjegyző Kötelezettségvállaló Regisztráció: Pénzügyi Osztály L*llO(- VI l ÁA ot, VL 3- { L o 9, 0 G k^ M^i /*

2 / ^Kivitelezés: Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat felújítási munkái 20. szerződés sorszám: IF.22. / 20. / Címe: 44 Budapest, Erzsébet Királyné útja 49. Szerződés összege: Bruttó Ft Kivitelezési időtartama: tól, ig VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - engedélyhez nem kötött munkák esetében amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 45 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: ; bankszámlaszáma: ; képviseli: dr. Papcsék Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt. székhelye: 45 Budapest Pétervárad u. -7. Cégjegyzékszám: Adószám: képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről HBF Építőipari Kft. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 44. Budapest, Füredi utca Adószáma: Bankszámlaszáma: Képviselője: Katona Zoltán Fő tevékenységi köre: Generál kivitelezés mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), között (a továbbiakban együtt Felek), az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: ^M /7

3 Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet 7/A. Cím alapján Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között én létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni..) Szerződés tárgya:.. A szerződés tárgya: teljes felületképzési, elektromos, gépészeti felújítás, vizesblokkok felújítása, nyílászárók felületképzése és javítása, gipszkarton és tégla falazatok építése, nyílászárók elhelyezése, klíma kiépítése, homlokzati felújítások, lakatosmunkák, szakhatósági engedélyek ANTSZ, stb. A Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatot minden vonatkozásában megismerte, ismeri az építkezés körülményeit, kijelenti továbbá, hogy a meghatározott feladat teljesítésében gyakorlattal rendelkezik, rendelkezésre áll az összes személyes és technikai feltétel..2. A teljesítés helye: 44 Budapest, Erzsébet Királyné útja A szerződés elválaszthatatlan része a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az ajánlattételhez biztosított dokumentáció a Vállalkozó részletes ajánlata (. sz. melléklet)..4. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 22 naptári napon belül teljes egészében befejezi (hatósági engedélyek beszerzésének ideje, ezt az időtartamot meghaladhatja). Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek,.5. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 2 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.. Felek az ) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját Ft +ÁFA, azaz bruttó Ft (hétmillió kétszáztizenegyezer nyolcszáznegyvennégy forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj (a tételes árajánlat alapján meghatározott) átalányár a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. A Vállalkozó eredménykötelezett, a munkáját a jelen szerződés mellékletét képező kiviteli terv alapján köteles elvégezni (kiviteli terv hiányában a tételes költségvetés, és a 2/7.

4 szerződés mellékletét képező kiviteli terv alapján köteles elvégezni (kiviteli terv hiányában a tételes költségvetés, és a helyszíni bejárás jegyzőkönyve alapján). A vállalkozói díj a szerződés eredményes teljesítéséhez szükséges minden körülmény kialakítására és munkára (beleértve a mellékmunkákat is) fedezetet nyújt A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 2 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 5 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiány mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítés igazolás, illetve a hiány mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art) 36/A. - ának előírásai az irányadóak. A Vállalkozó az átadás során átadja a vállalkozás tárgyát képező munka teljes átadási dokumentációját - beleértve a gépek, berendezések gépkönyveit, garancia leveleit és nyilatkozatát, amelyben igazolja a hatályos szabvány szerinti anyagok és szerelvények felhasználását, a nyomás próba és mérések jegyzőkönyveit, gépek esetében magyar nyelvű kezelési utasítást A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított. munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi eljeltárást csak-akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja.

5 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Megrendelő felelős műszaki ellenőre Kiss János Csaba (tel.: ) és Bognár László (tel.: 4), a továbbiakban műszaki ellenőrök. A műszaki ellenőre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével (tel.: közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Az épjtési naplóbc történő szerződésmódosítás érvénytelen. Ezen kívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek ^ í 5.. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, azjt?^ pontban meghatározott hatwn^otnem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 0,5 % - ának megfelelő összegű - maximum a vállalkozói díj bruttó összegére vetített 0 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri az előző mondatban meghatározott 0 %- os mértéket, Megrendelő a Vállalkozó kártalanítása nélkül elállhat a szerződéstől és az addig felmerült késedelmi kötbéren felül az 5.3. pontban meghatározott mértékű meghiúsulási kötbérre is igényt tarthat. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el A Megrendelő 6.2. pontban meghatározott utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvezett hiányosságok kijavításáig, a vállalkozói díj bruttó összegének 5 % - át visszatarthatja Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 0 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. K- W 4/7 feuu. ^^

6 5.4. A Vállalkozó teljes körű és megfelelő biztosítási megtérülést kikötő kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére, amely biztosítás kötvényét másolatban köteles Megrendelőnek átadni, az első részszámla benyújtásáig, 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, ideértve a Kbt (4) bekezdésében foglalt halasztás lehetőségét, a Kbt (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. () bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő alábbi fizetési számlája terhére:?u\ &M&D m.. Am&tö~J tt. bqolj 6.) Az átadás-átvétel 6.. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 5 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 2. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3, Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót (Kx_terhel^']^ állás körében a jótállási időn belül követelheti. k 5/7

7 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő 3 A részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) A Vállalkozó közreműködik a használatba vételi engedély megszerzésében. 9.) A jelen szerződés terhére pótmunka nem számolható el, arra a felek külön, cégszerűen aláírt szerződést kötelesek kötni. 0.) Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni..) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. 2.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat, az ilyen nyilatkozatot a felek érvénytelennek tekintik. 3.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 992. évi XXXVIII. törvény 5/B. -a szerinti ( Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 4.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül hét számozott oldalt tartalmaz.

8 5.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták. Budapest, 20. július 2. Megrendelő képviseletében: Bonyolító képviseletében: Vállalkozó képviseletében: licláj \> $r. Pappsák Fen' polgárrnester * Mazsu Gergely vezérigazgató R& ZVéliyt; a «astfd Katona Zoltán ügyvezető s^írm^ HBF Építőipari KFT. K- 7/7

9 ^- *z. ^ ^ M ^ ^ ^ HBF Építőipari Kft. Kelt: 20. június 29. A munka leírása: Családsegítő Szolgálat Iroda felújítás Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. Építmény közvetlen költségei ÁFA vetítési alap Egyszeri, egyedi 8%-os engedmény ÁFA 25,00% A munka ára HBF Építőipari KI -? Bp., Füredi út Adószám: Aláírás

10 Munkanem összesítő Munkanem megnevezése Zsaluzás és állványozás Irtás, föld- és sziklamunka I lelyszíni beton és vasbeton mun Falazás és egyéb kőműves munkák Vakolás és rabicolás Szárazcpítcs Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Bádogozás Asztalosszerkezetek elhelyezése Lakatosszerkezetek elhelyezése : Üvegezés Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Szigetelés Takarítás Elektromos energia ellátás, Épületgépészet Összesen: Anyag összege) Díj összegei A+D összesen \ K

11 Tételszám Tetei szövege Menny Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,; 0,75-,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kn/m ( terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m Egy pallószintü belső állvány készítése pallóterítéssei, korláttal, lábdeszkával, I állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,0-0,00 m pallószint maaasság között, fából 30 Miinkanem összesen: K-

12 / Irtás, föld- és sziklamunka Ssz. Tétclsz! Tétel szövege Menny.(Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen ám egységár egységre összesen I 2-0- Építési tórmclck konténeres elszállítása, lerakása, fdb lerakóhelyi díjjal, 8,0 ml-es konténerbe j 2-0- Munkahelyi dcpóniából építési törmelék 8 m konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténerszállítás nélkül Munkanem összesen: jk-

13 Helyszíni beton és vasbeton munkák Ssz. Tételszám Tétel szövege Betonaljzatok javítása cementsimítással, függőleges felületen, 2 cm vastagságig í cementsimítással függőleges felületen, 2 cm vastagságban Hs60-c, simító, cementhabarcs Munkanem összesen: Menny., Egység Anyag Díj egységár egységre 2 m Anyag Díj összesenösszesen

14 Falazás és egyéb kőműves munkák Ssz. Tételszám Tétel szövege M J Teherhordó és öltő falazat bontása, égetett.,2,.. agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból, ülőpad bontása I loronyvcses, téglafalban, 8 cm, keresztmetszetig Horonyvésés, téglafalban, 8,0-6,00 cm, keresztmetszet között Horonyvésés, téglafalban, 6,0-24,00 cm, keresztmetszet között Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 6.. pórusbeton falazatban, R: 65 mm l-'észekfúrás elektromos dobozok részére, P pórusbeton falazatban, R: 80 mm Munkanem összesen: K- h

15 v Vakolás és rabicolás Ssz..Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj ) j egységár egységre Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről [ 80 m ,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs j Anyag Díj összesen összesen 0' Vakolatjavítás oldalfalon, hiánypótlás 5-25% közölt, a tapéta eltávolítás után 65,5'm Vakolatjavítás mennyezeten, poroszüveg boltozaton, hiánypótlás 5-25% között, a tapéta eltávolítás után 4 : Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MUREXIN I.F I mélyalapozó 5 ;36-05-l.l- Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, polisztirolból, j rozsdamentes acélból, - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra PROTEKTOR beltéri vakolóprofil pozitív! sarkokra 3 mm vakolathoz, alumínium, Cikkszám: Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 6-20 cm erített szélességig, hiánypótlás 5-25% között 4,5 m m , 49 m : 35 m ' Munkanem összesen:

16 Ssz Tétel Tétel szövege szám Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, rtg. gipszkarton borítással egy oldali, erősítő profilok elhelyezéséhez, meglévő szerelt falak megerősítéséhez Menny. Egység 23 m2 Anyag) Díj Anyag Díj egységár) egységre ossz összesen 445 Oj m K Szerelt válaszfal megerősítése UA fémszerkezettel, erősítés után rtg. Gipszkarton borítással, meglévő szerelt falak megerősítése (Munkanem összesen: K-

17 , Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Ssz. Tételszám Tétel szövege Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból, vizes helységek + irodák Menny.lEgység Anyagi Díjl egységár egységre 8,5 m Anyag Díj összesen összesen Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 30ím Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, mázas kerámialapból, 20x20 cm - 30x40 cm között, 30x30 cm-es 30x30 cm-es mázas kerámia átlagár 30 m Padlóburkolat készítése, csúszásmentes greslap, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, 30x30 cm-es 30x30 cm-es átlagár, vizes helységek + irodák Padlóburkolat hordozószerkezetének felülctelőkészítése béliéiben, beton alapfclülcten 0572 felületelőkészílő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G ,5 m ,5 m Csempe élvédő 5,2 m Munkanem összesen: K- h

18 . Bádogozás Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen egységár egységre összesen. K Szegélyek, párkány könyöklő takarítása, 4;m : vegyszeres kézi takarítás, újszerű állapot ' i kialakítás Munkanem összesen: ; K-

19 Asztalosszerkezetek elhelyezése Ssz. Tételszám Tétel szövege Egység Anyag Díj Menny. egységár egységre Nyílászáró szerkezet kisebb javítása pótlással, 2 7,0 db tn, feleli vasalatpótlás nélkül Anyag Díj összesen összesen I.2.. Utólag szerelhető beltéri la tok 2 db pántalsóval 6,00 m kerületig 6,00 m kerületig Porta 0,2 mm-es laminátos ajtótok (B), falvastausáe: 95-5 mm 3,0 db , Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb 2 db sárgaréz sínnel 75x20 cm tokhoz 9,0 db Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon Rögzítés DoMuretílLhaJbJbjal 45,0 m Fa kültéri nyílászárók, ablak keret gyártás elhelyezése, meglévő ablakba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló Borovi egyszárnyú bukó-nyíló ablak, 20 x 224, vitrin helvén, 2,0,pár ' Fa kültéri bejárati ajtó gyártása, elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, 50x75 fix felülvilágító, Borovi kétszárnyú bejárati ajtó, hossztoldott 50x280 l,0:db Nyílászáró tömítése, szárny-tok tömítőprofillal 23,0 ni I Munkanem összesen: ,

20 Ssz. Tételszám Tétel szövege Egyéb lakatos szerkezetek bontása, meglévő ablak vitrin Egység Anyag Díj Anyag Díj IMcnn egységár egységre összesen összesen 2,0 db Fém nyílászáró szerkezetek bontása,. 4,275 ;in ajtó, ablak, kapu, kétszárnyú bejárati ajtó Cső kézfogó elhelyezése, falba szerelve 3 [09904 Csőkézfogó I Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, 50,00 kg/db tömegig, ablak 4 db Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, 50,0 kg/db tömeg felett db Acélajtók és acélablakok tartozékainak cseréje, ajtózárpótlás, konyha ajtó db Munkanem összesen: K

21 Ssz. Tételszám Tétel szövege Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 ( m, táblaméretig Egység nn,6 in2 Anyag egységár»íj egységre Anyag összesen 0 i>í.i összesen Faszerkezetű nyílószárny üvegezése,6 m : 830, ) ( üvegszorítóléc rögzítéssel, 4 mm-es síküveggel, 2,4 m ( táblaméretig 4 mm 2 vastagságú síküveg I IVIunkanciii összesen: K-

22 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Ssz. Tételszám Tétel szövege Belső festéseknél felület előkészítése,... részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Menny. Egység 4,83 l00m2 Anyag egységár 0 m egységre Anyagi Díj összesen összesen Belső festéseknél felület előkészítése, j részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű [ (anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), [ (bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, I,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips ) Rimano Plus extra fehér, 483 m univerzális felületkiegyenlítő Acélfelületek mázolásának előkészítő és 4..5 részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással j (raskettázás), cső és regisztercső felületről (80 NA-j ig), függesztő és (arlóvasakról, mosdó állványzatról,47-0- Diszperziós festés műanyag bázisú vizcsj (diszperziós fehér vagy gyárilag színezett 057 festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér l'an' S99W! Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső,2.4.- felületen (NA 80-ig), tüggeszlőn és tartóvason, (03070 sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozó festék, fehér 00, EAN: m I I m m ( Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NA 80-ig), fiiggesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 00, AM.i,5995Ml.lJj90á2_ Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 00, EAN: m m Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 00, EAN: m K~ Külső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 00, EAN: m

23 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belső alapmázolás, alkid oldószertartalmú ' alapozóval, tagolt fafelületen tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 00, EAN: Belső fedőmázolás, alkid oldószertartalmú alapozóval, tagolt fafelületen tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 00, Belső zománclakkozás, alkid oldószertartalmú zománccal, tagolt fafelületen tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 00, EAN: Munkanem összesen: [K

24 Szigetelés Ssz. Tételszám I Tétel szövege Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem ett helyzetű, kerámia vagy GRRS lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, un. "folyékony fóliával" (rugalmas Menny. Egység 6 m2 Anyag egységár 2 39 Ríj egységre 874 Anyag összesen Díj összesen mííanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva DEITERMANN SUPERFLEX egykomponensű folyékony fóliával, csak a zuhanvtálca körül Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem ett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva DEITERMANN SUPERFLEX egykomponensű folyékony fóliával 8,5 m Munkanem összesen:

25 Ssz. Tétel szövege Egység Anyag Díj Anyag Díj Tételsz Menny. egységár egységre összesen összesen ám K Takarítás (meglévő lomok akarítása, megmaradó ablakok letakarítása, megmaradó burkolatok mechanikai védelmei Munkanem összesen: h^

26 Elektromos energia ellátás, világítás Ssz. Tételszám Tétel szövege Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása:,. kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, iel/.ők leszerelése Menny. Egység Anyag Díj egységár egységre 26 db 0 25 Anyag Díj összesen összesen Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;.. védőcső leszerelése müanyagcsőből, ialhoronyból 7 m Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása:.4 biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése db Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;.3 mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 2 db Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;.. vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 0 mm2-ig Merev, simafalú műanyag védőcső...- elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 006 elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: -6 mm HYDRO-THERM beltéri MüIII. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 6 mm, Kód: MU-III Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz..- elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 065 mm, 2x065 mm VI-KO ViSZD65s sorolható doboz, Csz: ViSZD65f doboz tető, Csz: m ! 48 m 57 57, db 40 30, Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80,00,50, 200 mm 87,07,59, 240, 238 mm ( mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 00 mm, Kód: 00-K 6 db 33 30, K Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm 2 H07V-U 450/750V x,5 240 m 3 28,7 7440

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:

Részletesebben

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS J^&P- (M-L-. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Ostrom utca 23-25. szám alatti Irodaházának nyílászáró csere és homlokzat felújítás kiviteli munkái tárgyában amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Balatonfüred, Radnóti Miklós Általános Iskola energetikai korszerűsítésének közbeszerzési műszaki dokumentációja

Balatonfüred, Radnóti Miklós Általános Iskola energetikai korszerűsítésének közbeszerzési műszaki dokumentációja 01. CÍMLAP MEGRENDELŐ: BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED, SZENT ISTVÁN TÉR 1. Balatonfüred, Radnóti Miklós Általános Iskola energetikai korszerűsítésének közbeszerzési műszaki dokumentációja

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név : cím : cégjegyzékszám : adószám : számlavezetö: bankszámlaszáma: Projekt 18 Kft. 1181 Budapest, Kondor Béla st ny. 16. 01-09-896405 14269677-2-43 OTP

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Iktatószám: 3/10-137/2011. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Ez a Szerződéses Megállapodás létrejött 2011. év április hó 11. napján, egyik részről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Cím: 8184

Részletesebben

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: 06-1-666-56-31 Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-szám: 735737, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^..

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. PO 005/06 Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. A szerződés tárgya: ^&0^^..&!tó.J&^^^ A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak,

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre)

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) KIVITELI SZERZŐDÉS Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) amely létrejött egyrészről Név: Jánoshalma Város Önkormányzata Székhely: 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Adószáma: 15338954-2-03

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: Tiszajenő Község Önkormányzata címe: H-5094 Tiszajenő, Vasút út 11. adószám: 15410209-2-16 bankszámlaszám: 11745004-15410209-00000000

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek D.V.M. Construction Kft. /.. Kft. Munkaszám:.. Szerződésszám: 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben