A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel. vezérigazgató * A nem megfelelő rész kihúzandó -' Kapja Átvételi időponl: Aláírás:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel. vezérigazgató * A nem megfelelő rész kihúzandó -' Kapja Átvételi időponl: Aláírás:"

Átírás

1 Ügyiratszám: 563/2/20 ' ^ PO 009/03 Ügyintéző: Bognár László Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Zuglói Szociáli Gondozó Szolgálat Erzsébet királyné útja 49. székhelyének kialakítása, 20. évi felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás a 20. évi költségvetés 880 szakfeladaton 233 főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződés partner neve: HBF Építőipari Kft. 44 Bp., Füredi út Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint ^^^^ZmtöracuMr^» év forint.. 2. x kw***** A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel iht- Budapest, 20. július 2. vezérigazgató * A nem megfelelő rész kihúzandó -' Kapja Átvételi időponl: Aláírás: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. zouor.tt. Jogi ellenőrzést végezte: <2J04l O?. II Fedezetigazolás - PMH Pénzügyi Osztály lolt. C'5. Co 20'U.évi előirányzat Felhasznált összeg.ft Felhasználható Összeg ^asv3vi. ;]?r Ft Jogi és Közbeszerzési referens ^Q C(.&<-.?^- <^ Polgármesteri hivatal részéről láttál Ellenjegyző Kötelezettségvállaló Regisztráció: Pénzügyi Osztály L*llO(- VI l ÁA ot, VL 3- { L o 9, 0 G k^ M^i /*

2 / ^Kivitelezés: Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat felújítási munkái 20. szerződés sorszám: IF.22. / 20. / Címe: 44 Budapest, Erzsébet Királyné útja 49. Szerződés összege: Bruttó Ft Kivitelezési időtartama: tól, ig VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - engedélyhez nem kötött munkák esetében amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 45 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: ; bankszámlaszáma: ; képviseli: dr. Papcsék Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt. székhelye: 45 Budapest Pétervárad u. -7. Cégjegyzékszám: Adószám: képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről HBF Építőipari Kft. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 44. Budapest, Füredi utca Adószáma: Bankszámlaszáma: Képviselője: Katona Zoltán Fő tevékenységi köre: Generál kivitelezés mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), között (a továbbiakban együtt Felek), az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: ^M /7

3 Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet 7/A. Cím alapján Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között én létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni..) Szerződés tárgya:.. A szerződés tárgya: teljes felületképzési, elektromos, gépészeti felújítás, vizesblokkok felújítása, nyílászárók felületképzése és javítása, gipszkarton és tégla falazatok építése, nyílászárók elhelyezése, klíma kiépítése, homlokzati felújítások, lakatosmunkák, szakhatósági engedélyek ANTSZ, stb. A Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatot minden vonatkozásában megismerte, ismeri az építkezés körülményeit, kijelenti továbbá, hogy a meghatározott feladat teljesítésében gyakorlattal rendelkezik, rendelkezésre áll az összes személyes és technikai feltétel..2. A teljesítés helye: 44 Budapest, Erzsébet Királyné útja A szerződés elválaszthatatlan része a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az ajánlattételhez biztosított dokumentáció a Vállalkozó részletes ajánlata (. sz. melléklet)..4. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 22 naptári napon belül teljes egészében befejezi (hatósági engedélyek beszerzésének ideje, ezt az időtartamot meghaladhatja). Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek,.5. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 2 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.. Felek az ) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját Ft +ÁFA, azaz bruttó Ft (hétmillió kétszáztizenegyezer nyolcszáznegyvennégy forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj (a tételes árajánlat alapján meghatározott) átalányár a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. A Vállalkozó eredménykötelezett, a munkáját a jelen szerződés mellékletét képező kiviteli terv alapján köteles elvégezni (kiviteli terv hiányában a tételes költségvetés, és a 2/7.

4 szerződés mellékletét képező kiviteli terv alapján köteles elvégezni (kiviteli terv hiányában a tételes költségvetés, és a helyszíni bejárás jegyzőkönyve alapján). A vállalkozói díj a szerződés eredményes teljesítéséhez szükséges minden körülmény kialakítására és munkára (beleértve a mellékmunkákat is) fedezetet nyújt A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 2 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 5 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiány mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítés igazolás, illetve a hiány mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art) 36/A. - ának előírásai az irányadóak. A Vállalkozó az átadás során átadja a vállalkozás tárgyát képező munka teljes átadási dokumentációját - beleértve a gépek, berendezések gépkönyveit, garancia leveleit és nyilatkozatát, amelyben igazolja a hatályos szabvány szerinti anyagok és szerelvények felhasználását, a nyomás próba és mérések jegyzőkönyveit, gépek esetében magyar nyelvű kezelési utasítást A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított. munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi eljeltárást csak-akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja.

5 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Megrendelő felelős műszaki ellenőre Kiss János Csaba (tel.: ) és Bognár László (tel.: 4), a továbbiakban műszaki ellenőrök. A műszaki ellenőre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével (tel.: közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Az épjtési naplóbc történő szerződésmódosítás érvénytelen. Ezen kívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek ^ í 5.. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, azjt?^ pontban meghatározott hatwn^otnem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 0,5 % - ának megfelelő összegű - maximum a vállalkozói díj bruttó összegére vetített 0 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri az előző mondatban meghatározott 0 %- os mértéket, Megrendelő a Vállalkozó kártalanítása nélkül elállhat a szerződéstől és az addig felmerült késedelmi kötbéren felül az 5.3. pontban meghatározott mértékű meghiúsulási kötbérre is igényt tarthat. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el A Megrendelő 6.2. pontban meghatározott utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvezett hiányosságok kijavításáig, a vállalkozói díj bruttó összegének 5 % - át visszatarthatja Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 0 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. K- W 4/7 feuu. ^^

6 5.4. A Vállalkozó teljes körű és megfelelő biztosítási megtérülést kikötő kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére, amely biztosítás kötvényét másolatban köteles Megrendelőnek átadni, az első részszámla benyújtásáig, 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, ideértve a Kbt (4) bekezdésében foglalt halasztás lehetőségét, a Kbt (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. () bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő alábbi fizetési számlája terhére:?u\ &M&D m.. Am&tö~J tt. bqolj 6.) Az átadás-átvétel 6.. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 5 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 2. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3, Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót (Kx_terhel^']^ állás körében a jótállási időn belül követelheti. k 5/7

7 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő 3 A részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) A Vállalkozó közreműködik a használatba vételi engedély megszerzésében. 9.) A jelen szerződés terhére pótmunka nem számolható el, arra a felek külön, cégszerűen aláírt szerződést kötelesek kötni. 0.) Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni..) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. 2.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat, az ilyen nyilatkozatot a felek érvénytelennek tekintik. 3.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 992. évi XXXVIII. törvény 5/B. -a szerinti ( Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 4.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül hét számozott oldalt tartalmaz.

8 5.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták. Budapest, 20. július 2. Megrendelő képviseletében: Bonyolító képviseletében: Vállalkozó képviseletében: licláj \> $r. Pappsák Fen' polgárrnester * Mazsu Gergely vezérigazgató R& ZVéliyt; a «astfd Katona Zoltán ügyvezető s^írm^ HBF Építőipari KFT. K- 7/7

9 ^- *z. ^ ^ M ^ ^ ^ HBF Építőipari Kft. Kelt: 20. június 29. A munka leírása: Családsegítő Szolgálat Iroda felújítás Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. Építmény közvetlen költségei ÁFA vetítési alap Egyszeri, egyedi 8%-os engedmény ÁFA 25,00% A munka ára HBF Építőipari KI -? Bp., Füredi út Adószám: Aláírás

10 Munkanem összesítő Munkanem megnevezése Zsaluzás és állványozás Irtás, föld- és sziklamunka I lelyszíni beton és vasbeton mun Falazás és egyéb kőműves munkák Vakolás és rabicolás Szárazcpítcs Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Bádogozás Asztalosszerkezetek elhelyezése Lakatosszerkezetek elhelyezése : Üvegezés Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Szigetelés Takarítás Elektromos energia ellátás, Épületgépészet Összesen: Anyag összege) Díj összegei A+D összesen \ K

11 Tételszám Tetei szövege Menny Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,; 0,75-,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kn/m ( terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m Egy pallószintü belső állvány készítése pallóterítéssei, korláttal, lábdeszkával, I állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,0-0,00 m pallószint maaasság között, fából 30 Miinkanem összesen: K-

12 / Irtás, föld- és sziklamunka Ssz. Tétclsz! Tétel szövege Menny.(Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen ám egységár egységre összesen I 2-0- Építési tórmclck konténeres elszállítása, lerakása, fdb lerakóhelyi díjjal, 8,0 ml-es konténerbe j 2-0- Munkahelyi dcpóniából építési törmelék 8 m konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténerszállítás nélkül Munkanem összesen: jk-

13 Helyszíni beton és vasbeton munkák Ssz. Tételszám Tétel szövege Betonaljzatok javítása cementsimítással, függőleges felületen, 2 cm vastagságig í cementsimítással függőleges felületen, 2 cm vastagságban Hs60-c, simító, cementhabarcs Munkanem összesen: Menny., Egység Anyag Díj egységár egységre 2 m Anyag Díj összesenösszesen

14 Falazás és egyéb kőműves munkák Ssz. Tételszám Tétel szövege M J Teherhordó és öltő falazat bontása, égetett.,2,.. agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból, ülőpad bontása I loronyvcses, téglafalban, 8 cm, keresztmetszetig Horonyvésés, téglafalban, 8,0-6,00 cm, keresztmetszet között Horonyvésés, téglafalban, 6,0-24,00 cm, keresztmetszet között Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 6.. pórusbeton falazatban, R: 65 mm l-'észekfúrás elektromos dobozok részére, P pórusbeton falazatban, R: 80 mm Munkanem összesen: K- h

15 v Vakolás és rabicolás Ssz..Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj ) j egységár egységre Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről [ 80 m ,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs j Anyag Díj összesen összesen 0' Vakolatjavítás oldalfalon, hiánypótlás 5-25% közölt, a tapéta eltávolítás után 65,5'm Vakolatjavítás mennyezeten, poroszüveg boltozaton, hiánypótlás 5-25% között, a tapéta eltávolítás után 4 : Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MUREXIN I.F I mélyalapozó 5 ;36-05-l.l- Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, polisztirolból, j rozsdamentes acélból, - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra PROTEKTOR beltéri vakolóprofil pozitív! sarkokra 3 mm vakolathoz, alumínium, Cikkszám: Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 6-20 cm erített szélességig, hiánypótlás 5-25% között 4,5 m m , 49 m : 35 m ' Munkanem összesen:

16 Ssz Tétel Tétel szövege szám Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, rtg. gipszkarton borítással egy oldali, erősítő profilok elhelyezéséhez, meglévő szerelt falak megerősítéséhez Menny. Egység 23 m2 Anyag) Díj Anyag Díj egységár) egységre ossz összesen 445 Oj m K Szerelt válaszfal megerősítése UA fémszerkezettel, erősítés után rtg. Gipszkarton borítással, meglévő szerelt falak megerősítése (Munkanem összesen: K-

17 , Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Ssz. Tételszám Tétel szövege Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból, vizes helységek + irodák Menny.lEgység Anyagi Díjl egységár egységre 8,5 m Anyag Díj összesen összesen Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 30ím Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, mázas kerámialapból, 20x20 cm - 30x40 cm között, 30x30 cm-es 30x30 cm-es mázas kerámia átlagár 30 m Padlóburkolat készítése, csúszásmentes greslap, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, 30x30 cm-es 30x30 cm-es átlagár, vizes helységek + irodák Padlóburkolat hordozószerkezetének felülctelőkészítése béliéiben, beton alapfclülcten 0572 felületelőkészílő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G ,5 m ,5 m Csempe élvédő 5,2 m Munkanem összesen: K- h

18 . Bádogozás Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen egységár egységre összesen. K Szegélyek, párkány könyöklő takarítása, 4;m : vegyszeres kézi takarítás, újszerű állapot ' i kialakítás Munkanem összesen: ; K-

19 Asztalosszerkezetek elhelyezése Ssz. Tételszám Tétel szövege Egység Anyag Díj Menny. egységár egységre Nyílászáró szerkezet kisebb javítása pótlással, 2 7,0 db tn, feleli vasalatpótlás nélkül Anyag Díj összesen összesen I.2.. Utólag szerelhető beltéri la tok 2 db pántalsóval 6,00 m kerületig 6,00 m kerületig Porta 0,2 mm-es laminátos ajtótok (B), falvastausáe: 95-5 mm 3,0 db , Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb 2 db sárgaréz sínnel 75x20 cm tokhoz 9,0 db Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon Rögzítés DoMuretílLhaJbJbjal 45,0 m Fa kültéri nyílászárók, ablak keret gyártás elhelyezése, meglévő ablakba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló Borovi egyszárnyú bukó-nyíló ablak, 20 x 224, vitrin helvén, 2,0,pár ' Fa kültéri bejárati ajtó gyártása, elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, 50x75 fix felülvilágító, Borovi kétszárnyú bejárati ajtó, hossztoldott 50x280 l,0:db Nyílászáró tömítése, szárny-tok tömítőprofillal 23,0 ni I Munkanem összesen: ,

20 Ssz. Tételszám Tétel szövege Egyéb lakatos szerkezetek bontása, meglévő ablak vitrin Egység Anyag Díj Anyag Díj IMcnn egységár egységre összesen összesen 2,0 db Fém nyílászáró szerkezetek bontása,. 4,275 ;in ajtó, ablak, kapu, kétszárnyú bejárati ajtó Cső kézfogó elhelyezése, falba szerelve 3 [09904 Csőkézfogó I Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, 50,00 kg/db tömegig, ablak 4 db Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, 50,0 kg/db tömeg felett db Acélajtók és acélablakok tartozékainak cseréje, ajtózárpótlás, konyha ajtó db Munkanem összesen: K

21 Ssz. Tételszám Tétel szövege Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 ( m, táblaméretig Egység nn,6 in2 Anyag egységár»íj egységre Anyag összesen 0 i>í.i összesen Faszerkezetű nyílószárny üvegezése,6 m : 830, ) ( üvegszorítóléc rögzítéssel, 4 mm-es síküveggel, 2,4 m ( táblaméretig 4 mm 2 vastagságú síküveg I IVIunkanciii összesen: K-

22 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Ssz. Tételszám Tétel szövege Belső festéseknél felület előkészítése,... részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Menny. Egység 4,83 l00m2 Anyag egységár 0 m egységre Anyagi Díj összesen összesen Belső festéseknél felület előkészítése, j részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű [ (anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), [ (bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, I,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips ) Rimano Plus extra fehér, 483 m univerzális felületkiegyenlítő Acélfelületek mázolásának előkészítő és 4..5 részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással j (raskettázás), cső és regisztercső felületről (80 NA-j ig), függesztő és (arlóvasakról, mosdó állványzatról,47-0- Diszperziós festés műanyag bázisú vizcsj (diszperziós fehér vagy gyárilag színezett 057 festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér l'an' S99W! Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső,2.4.- felületen (NA 80-ig), tüggeszlőn és tartóvason, (03070 sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozó festék, fehér 00, EAN: m I I m m ( Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NA 80-ig), fiiggesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 00, AM.i,5995Ml.lJj90á2_ Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 00, EAN: m m Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 00, EAN: m K~ Külső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 00, EAN: m

23 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belső alapmázolás, alkid oldószertartalmú ' alapozóval, tagolt fafelületen tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 00, EAN: Belső fedőmázolás, alkid oldószertartalmú alapozóval, tagolt fafelületen tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 00, Belső zománclakkozás, alkid oldószertartalmú zománccal, tagolt fafelületen tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 00, EAN: Munkanem összesen: [K

24 Szigetelés Ssz. Tételszám I Tétel szövege Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem ett helyzetű, kerámia vagy GRRS lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, un. "folyékony fóliával" (rugalmas Menny. Egység 6 m2 Anyag egységár 2 39 Ríj egységre 874 Anyag összesen Díj összesen mííanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva DEITERMANN SUPERFLEX egykomponensű folyékony fóliával, csak a zuhanvtálca körül Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem ett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva DEITERMANN SUPERFLEX egykomponensű folyékony fóliával 8,5 m Munkanem összesen:

25 Ssz. Tétel szövege Egység Anyag Díj Anyag Díj Tételsz Menny. egységár egységre összesen összesen ám K Takarítás (meglévő lomok akarítása, megmaradó ablakok letakarítása, megmaradó burkolatok mechanikai védelmei Munkanem összesen: h^

26 Elektromos energia ellátás, világítás Ssz. Tételszám Tétel szövege Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása:,. kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, iel/.ők leszerelése Menny. Egység Anyag Díj egységár egységre 26 db 0 25 Anyag Díj összesen összesen Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;.. védőcső leszerelése müanyagcsőből, ialhoronyból 7 m Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása:.4 biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése db Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;.3 mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 2 db Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;.. vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 0 mm2-ig Merev, simafalú műanyag védőcső...- elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 006 elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: -6 mm HYDRO-THERM beltéri MüIII. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 6 mm, Kód: MU-III Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz..- elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 065 mm, 2x065 mm VI-KO ViSZD65s sorolható doboz, Csz: ViSZD65f doboz tető, Csz: m ! 48 m 57 57, db 40 30, Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80,00,50, 200 mm 87,07,59, 240, 238 mm ( mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 00 mm, Kód: 00-K 6 db 33 30, K Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm 2 H07V-U 450/750V x,5 240 m 3 28,7 7440

Jtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ "Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V

Jtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V Ügyiratszám: Ügyintéző: UÜJfáM M ZMlO Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: WcJ&&T&*^.dKiAtoSMfö.7&!L.2:l20ll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

d^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl " &

d^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl  & Ügyiratszám: Ügyintéző: S&Xfati... ^mz D W Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tíugya:tsgfíi ^..ÚV.iA&?!&. ( rkx.-&1» t 2011. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Átvételi időpont: hl ^ Z. híioroe^ >o\\.08.\1" Felhasználható összeg 2r^oS..«Í2.R. 'Z.q> C(.OC.?*. Zboii-o f-l>7. IsM o7 2,t JLOÁL ŐR) @.

Átvételi időpont: hl ^ Z. híioroe^ >o\\.08.\1 Felhasználható összeg 2r^oS..«Í2.R. 'Z.q> C(.OC.?*. Zboii-o f-l>7. IsM o7 2,t JLOÁL ŐR) @. Ügyiratszám:..>3dtf.í?/.-&-/.. &# Ll\ t \ i \ Or^ l/l ügyintéző:.^.tjí3wí...» ^kw f / Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tái^a:^g^{^.&^.^?^fcá7>fó,... 2011. évi

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/-

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/- ^' ^h^eii^ Ügyiratszám Ügyintéző: Bognár László 02. \ll~$ PO 009/03 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Mályva Bölcsőde, Mályva tér 12., 2011. évi felújítási

Részletesebben

A ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ

A ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ Ügyiratszám: Ügyintéző: Tamus Béla iilözltolj Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Szent István Gimnázium Ajtósi Dürer sor 15., 211. évi felújítási munkálatai

Részletesebben

OOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>.

OOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>. 82>. OOÍ I M? f ^1 ^ vt-ite, 'j$tí\ (. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgyat r $&fáfá.ll k > &..t$.k.i...^211.

Részletesebben

«Wfc3... főkönyvi számon.analitikus tételén

«Wfc3... főkönyvi számon.analitikus tételén Ügyiratszám:....&./.&-.. Ügyintéző:.TJÁZttMl ItZb^foH Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: ti &ti^du t &&&R^.&.yE2Qll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db...

1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db... 1. oldal 1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db............ 2 33-000-21.1.1.2.2.1 (23) ÖN Válaszfal bontása, égetett

Részletesebben

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft.

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. Kelt: 2015. április 14. Szám : KSH besorolás: Teljesítés:20.. év...hó...nap

Részletesebben

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft.

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. Kelt: 2015. március 19. Szám : KSH besorolás: Teljesítés:20.. év...hó...nap

Részletesebben

fi\ W Fé^ u^3q ^ ÍVl^ lhi&%< 0i : Aoy/.o?.ocP. 5o//.

fi\ <k d,tu/> W Fé^ u^3q ^ ÍVl^ lhi&%< 0i : Aoy/.o?.ocP. 5o//. <a f^ Tto arffe vezérigazgató Wí,n%\ \.\. ' ^C (?^1/l //, öa^- MMEIfcflZ / <^> Ügyiratszám: Ügyintéző: Tto MMEIfcflZ / u^3q ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. ^%^-tr4ür/ A szerződés tárgya: :Ű ffto.x.>í.^&í?:$..(s.i, 2011. évi nyári Felújítási munkálatai

Részletesebben

Hu a. >/ 4UI. # # 5#

Hu a. >/ 4UI. # # 5# Ellenjegyző dr. Papp Csilla lofá Z2-. M ^ Ügyiratszám: íí.9.l. í.../2011. Ügyintéző: Nagy' Gyula Krisztián Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. ~^/"f Cl yoo #-c& A szerződés tárgya:

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 11-002-1.4.3.1 (25) ÖN X0b(H) Környezeti hatásoknak ki nem tett beton, C16/20 - X0b(H) - D max = 16 mm, CEM 42,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel, képlékeny beton, m = 6,5 finomsági modulusú

Részletesebben

Ssz Megnevezés Mérték Összeg [1] mérték [1] összeg 5 A munka ára 1979478 1138385

Ssz Megnevezés Mérték Összeg [1] mérték [1] összeg 5 A munka ára 1979478 1138385 Ssz Megnevezés Mérték Összeg [1] mérték [1] összeg 1 Építmény közvetlen költségei 1355449 788768 1.2 Akadályoztatási költség 0% 0 0% 0 1.3 Építés közvetlen költségei 1355449 788768 2.1 Árkockázati fedezet

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ 1/7 oldal Ajánlatadó Kft 1111 Budapest, Megrendelő Zrt 1222 Budapest, Munkahely: Budapesti családi ház építési munkái KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1 Építmény közvetlen

Részletesebben

Lh \o. li. IPM. A za - hlh- J* M. JJ. DÍ 2IÖ1N0V07. ,U>»\o

Lh \o. li. IPM. A za - hlh- J* M. JJ. DÍ 2IÖ1N0V07. ,U>»\o UOf 0 Ügyi ratszám X^//?.A.'. y,./2011. Ügyintéző: Fogarassy Károly Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Erzs. kir. 120 lakások hőmennyiségmérőinek cseréje A

Részletesebben

Költségvetés főösszesítő. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költségei... 1.2 Akadályoztatási költség...%...

Költségvetés főösszesítő. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költségei... 1.2 Akadályoztatási költség...%... Költségvetés főösszesítő 1/6 oldal Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei...... 1.2 Akadályoztatási költség...%... 1.3 Építés közvetlen költségei...... 2.1 Árkockázat fedezet

Részletesebben

m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"<

m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC< «fc. ~ *»b-iük AU617 //( t/16- to-l ' H Ügyiratszám: m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"< Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 06 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés

Részletesebben

J >! 1 -\-'kí_.^fi/\n

J >! 1 -\-'kí_.^fi/\n 2011SZEPT-02. -') /; -' ow.!l Vo. J >! 1 -\-'kí_.^fi/\n r \}{L^^/ hoáa Ügyiratszám:..fe.Xjó^/.^-./^// Ügyintéző: Bognár László PO 009/03 ' Ügyintéző: Bogii Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő

Részletesebben

Név : Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Decs, Fő u. 23. Kelt: 2015. 06. 03.

Név : Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Decs, Fő u. 23. Kelt: 2015. 06. 03. ZAHORSZKI ÉPÍTÉSZIRODA KFT. ZAHORSZKI SÁNDOR okleveles építész, okl.építőmérnök 6200 KISKŐRÖS, SZABADKAI U. 59. TEL.: 06 20/481 53 06 E-mail: zahorszkisandor@hotmai Név : Decs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

liu i

liu <L ^o/5,o lif hw^-^y'^g 'vezérigazgató DL 12.05 { U/3. 1, ?.Qi?ni-:r.i3. %$h.x^ R Ft 7)\\ íl KA 7013 JAN 07 2013 FEBR 0 4 \'r\<ö^a$~>i 3,sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás /469-8195/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt.?.Qi?ni-:r.i3. A szerződés tárgya: Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fő-

Részletesebben

Átvételi időpont: U- ol o\. tzo/l Q$~ OCA. i*tf-d-4'< Felhasználható összeg WS. - F t. ^oou 08^ 07M IQM. Jüo(l.O*W.

Átvételi időpont: U- ol o\. tzo/l Q$~ OCA. i*tf-d-4'< Felhasználható összeg WS. - F t. ^oou 08^ 07M IQM. Jüo(l.O*W. Ügyiratszám: Ügyintéző: Bognár László Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Csibe Bölcsőde, Utász út 23., 2011. évi beruházási munkálatai A kötelezettségvállalás

Részletesebben

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr...

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr... Ügyiratszám:...$QÁC,k'^lL^l 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Tel.: Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Megbízás a Meseház bölcsőde (1144 Budapest, Ond

Részletesebben

k Mazsu Gergely vezérigazgató

k Mazsu Gergely vezérigazgató \)(L4b& Ügyiratszám: 799/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Erzsébet kné útja útja 35-37. Jókai Mór Általános Iskola

Részletesebben

Átvételi időpont: .V! oi. ^ 9^oU. OS.9^. fym^i.oi- Felhasználható összeg. ...W&::Ht. f r...:..-ft. XiöJJ, of.og. HoW^'Ll^ 1-vM -0^ ^ JOJI\, &% *

Átvételi időpont: .V! oi. ^ 9^oU. OS.9^. fym^i.oi- Felhasználható összeg. ...W&::Ht. f r...:..-ft. XiöJJ, of.og. HoW^'Ll^ 1-vM -0^ ^ JOJI\, &% * OK o#.tf 152EPI-02 Ügyiratszám:. ^ g / C /. ^. Ügyintéző:..W.JÖtftSf bl AM A [/t-jffi ( 20Ás Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: M?^tí)A^&& i&ú%í^\\. évi nyári

Részletesebben

Ssz Megnevezés Mérték Összesen [1] mérték [1] összesen [2] mérték [2] összesen [3] mérték [3] összesen 3 A munka ára 167958 172098 172911 190437

Ssz Megnevezés Mérték Összesen [1] mérték [1] összesen [2] mérték [2] összesen [3] mérték [3] összesen 3 A munka ára 167958 172098 172911 190437 Ssz Megnevezés Mérték Összesen [1] mérték [1] összesen [2] mérték [2] összesen [3] mérték [3] összesen 1 Építmény közvetlen költségei 132250 135510 136150 149950 2.1 ÁFA vetítési alap 132250 135510 136150

Részletesebben

A kötelezettségvállalás a..^slíl... évi Költségvetés fe^a^.hf.^^.4... szakfeladaton

A kötelezettségvállalás a..^slíl... évi Költségvetés fe^a^.hf.^^.4... szakfeladaton Ügyiratszám:..!^^./^?.!/./^.?^ Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Hunyadi János Ált. Iskola, 1148 Budapest, Wass

Részletesebben

1 ^O n t-v \i(l-3? ' v

1 ^O n t-v \i(l-3? ' v ' v 1 ^O n t-v \i(l-3? Ügyiratszám: 707/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Hermina út 9-15. Városligeti Általános Iskola

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft)

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft) 1/7 oldal 1, 42-000-2.1 (ÖN) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 36 m2 0.44 0 2, 42-000-2.2 (ÖN) Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat,

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 36-001-1.1.1-0550030 (1) ÖN Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal

Részletesebben

Köttlezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Köttlezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 72/035/2013 C-2013-00037/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ) Köttlezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 JúL 05. jk szerződés tárgya: Herminka

Részletesebben

A szerződés tárgya: ZuGo Harmónia Idősek Klubja, 1141 Bp., Fogarasi út 113. hrsz: 39586/17 Karbantartás - ablakok javítása, cseréje' U MÁJ I 2,

A szerződés tárgya: ZuGo Harmónia Idősek Klubja, 1141 Bp., Fogarasi út 113. hrsz: 39586/17 Karbantartás - ablakok javítása, cseréje' U MÁJ I 2, Ügyiratszám: MUSZ/2295-3/2014 SZERZ_MUSZ/52-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György ^» \ t, Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:

Részletesebben

idíi 09.t f - ^0^ W^%>«

idíi 09.t f - ^0^ W^%>« idíi 09.t f - ^0^ W^%>«L Ügyiratszám: 709/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Ungvár u. 32-36. Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

,;b X. Tk.C. u 4.sz, melléklet. JlR. 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20. f )4 í i. cyfj \y./*< M KOT 2 4 2012 AUG1 4. Ügyiratszám:,

,;b X. Tk.C. u 4.sz, melléklet. JlR. 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20. f )4 í i. cyfj \y./*< M KOT 2 4 2012 AUG1 4. Ügyiratszám:, Ügyiratszám:, Üg>intéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált, Iskola, Budapest, Csáktornya park 1. 30, 33 tanterem festésének

Részletesebben

2o /l, V L\ povl.a, 3 r^~ ^ i.eg?^^ L\l. l //,. 0 ^b2a\wcl M HOV 2 2. yt. látta: rj^ loűnovu 207/; NOV 26. 4.sz. melléklet

2o /l, V L\ povl.a, 3 r^~ ^ i.eg?^^ L\l. l //,. 0 ^b2a\wcl M HOV 2 2. yt. látta: rj^ loűnovu 207/; NOV 26. 4.sz. melléklet Ügyiratszám:.}$&J9lUM?- C-lcU -COlM / OoA Ügyintéző: Kémeri Balázs Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Óperenciás Óvoda, 1148 Budapest, Bolgárkertész

Részletesebben

V>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont: 2012 AUG 14. Felhasználható összeg. ,,,hh^m..r: afflfl^ 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h. öoía. W.

V>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont: 2012 AUG 14. Felhasználható összeg. ,,,hh^m..r: afflfl^ 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h. öoía. W. Ügyiratszám:.MlQ./.GQ.í/.AQtVL v ^ ^ ^ o ^ U-^w. 4.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ( ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Alt. Iskola, Budapest,

Részletesebben

2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet

2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet 2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Kincskereső

Részletesebben

Kapja : Átvételi időpont: Aláírás; Jlctf.ot c4. IcÚ oc.04. Felhasználható összeg. &M5hyl. W. 1ŰÍ. í 0. 3C)/3i.ot.J/ 2012 JÚL 31. JoJi.

Kapja : Átvételi időpont: Aláírás; Jlctf.ot c4. IcÚ oc.04. Felhasználható összeg. &M5hyl. W. 1ŰÍ. í 0. 3C)/3i.ot.J/ 2012 JÚL 31. JoJi. Ügyiratszám:.,^^i?J.!?!r.9./A?.ÍX Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Zöld Lurkók Óvoda, Füredi park 6. (karbantartási

Részletesebben

Cím : Kelt: 2013 év márc. hó 15 nap Szám : 2013/037 KSH besorolás: 74.90.01. Készítette : Suvák Cs., Székelyi Zs. Költségvetés főösszesítő (HUF)

Cím : Kelt: 2013 év márc. hó 15 nap Szám : 2013/037 KSH besorolás: 74.90.01. Készítette : Suvák Cs., Székelyi Zs. Költségvetés főösszesítő (HUF) Név : Cím : Kelt: 2013 év márc. hó 15 nap Szám : 2013/037 KSH besorolás: 74.90.01 A munka leírása: Pécs, Pákolitz I. u. 22-24. tetőfelújítás Készítette : Suvák Cs., Székelyi Zs. Költségvetés főösszesítő

Részletesebben

vezérigazgató * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: 2012 JúL 10. Felhasználható összeg ffaj^tr... M m 3ioJ2- O<Í -02

vezérigazgató * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: 2012 JúL 10. Felhasználható összeg ffaj^tr... M m 3ioJ2- O<Í -02 Ut~~ ífoc Ügyiratszám:...!*fM/2.?J.&?JL 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 06 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Megbízás a Vadvirág bölcsőde (1146

Részletesebben

A szerződés tárgya: Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, Ond vezér park 5. felújítása.

A szerződés tárgya: Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, Ond vezér park 5. felújítása. Ügyiratszám: PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, Ond vezér park 5. felújítása. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / -nem-szerepei*--.

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / -nem-szerepei*--. A vm*'/ Mf Ügyiratszám: 708/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Újváros park 2. Móra Ferenc Általános Iskola JUNIOR konyha

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. /íf icu/cíűí^ ÜU ÍZ /M-A/ A oat> Ügyiratszám: 221/042/2013 C-2013-00128/005 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ) \WSl- I2\ jloá> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Munkanem összesítő Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Összesen: - -

Munkanem összesítő Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Összesen: - - Név : Budai Irgalmasrendi Kórház Cím : Kelt: 20.. év...hó...nap 1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19. Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:20.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette :... Hűtési rendszer

Részletesebben

Cím :Bp. XI Forrás u 4 Kelt: 2015 év 08 hó 14 nap. Költségvetés fõösszesítõ. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

Cím :Bp. XI Forrás u 4 Kelt: 2015 év 08 hó 14 nap. Költségvetés fõösszesítõ. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Áramkör 21 Kft 1122 Bp. Maros u 10 Tel: 06209703673; 06309526141 E-mail:aramkor21@aramkor21.hu Név :Társasház Cím :Bp. XI Forrás u 4 Kelt: 2015 év 08 hó 14 nap A munka leírása: Készítette :Lorincz Levente

Részletesebben

TERC-ETALON programrendszerrel készített elektronikus FELMÉRÉSI NAPLÓ. Kivitelező Kft. Megkezdés időpontja: 2015.08.31. Zárás időpontja: 2015.08.

TERC-ETALON programrendszerrel készített elektronikus FELMÉRÉSI NAPLÓ. Kivitelező Kft. Megkezdés időpontja: 2015.08.31. Zárás időpontja: 2015.08. TERC-ETALON programrendszerrel készített elektronikus FELMÉRÉSI NAPLÓ Cég: Kivitelező Kft Megkezdés időpontja: 2015.08.31 Zárás időpontja: 2015.08.31 FELMÉRÉSI NAPLÓ 2015.08.31/1 Lezárva 2 36-003-1.1.1.1.1-0414710

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

A munka leírása: Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítási munkálatai.

A munka leírása: Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítási munkálatai. Név Cím Tel: Fax: Email: Név : Nemesnádudvar Község Önkormányzata Cím : 6345 Nemesnádudvar Dózsa György Tér 1. Hrsz.: 267 Kelt: Szám Készítette A munka leírása: Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítási

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft)

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft) 1/7 oldal 1, 42-090-6.10 (ÖN) Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, PVC lemez padlóburkolat javítása, 1,0 m²-ig, ragasztva 40 m2 0.92 0 2, 47-012-4.1-0112812 (ÖN) Üvegszövet bevonatrendszer készítése

Részletesebben

kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf!

kúrtki; Píikfídő Részvénytársusáf! Ügyiratszám:. Jí.Q./.ÖÖS./.^S C~ ^4% ~OQZ>^/caS~ 4.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs (469-8116) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrí A szerződés tárgya: Óperenciás

Részletesebben

Jux^t. 4v&o*7S. hml^hr Stt'iite.lV' í JÓL 2.5. 2D15JöL3a 2013 M 19- 2013 JúL 17 ( P\ 3.sz. melléklet. Ügyintéző: Kémen Balázs ( )

Jux^t. 4v&o*7S. hml^hr Stt'iite.lV' í JÓL 2.5. 2D15JöL3a 2013 M 19- 2013 JúL 17 ( P\ 3.sz. melléklet. Ügyintéző: Kémen Balázs ( ) Ügyiratszám: 183/040/2013 C-2013-00094/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémen Balázs ( ) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 M 19- A szerződés tárgya: Hétszínvirág

Részletesebben

fal vi ^mvi * " K íl lo , ob ...MLMfífJ. f..fá &4QlQ2 ^jt i i fó M nd^.q(-4ő 2014 JÚN 11 2014 JÖL

fal vi ^mvi *  K íl lo , ob ...MLMfífJ. f..fá &4QlQ2 ^jt i i fó M nd^.q(-4ő 2014 JÚN 11 2014 JÖL Ügyiratszám: MUSZ/2288-2/2014 SZERZ_MUSZ/50-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrí. ^mvi A szerződés tárgya: ZuGo

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Mm 2013 Sitfí 11. Ügyiratszám: 793/018/2013 C-2013-Ö0131/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Ám/ K- vezérigazgató. i/iht-íto/ PO 009/03. Loll alll* ctokloft-j-t. ^ - TVC s- JAA. lom. ov.o. 1*U ot Vt. 2P). o% P.

Ám/ K- vezérigazgató. i/iht-íto/ PO 009/03. Loll alll* ctokloft-j-t. ^ - TVC s- JAA. lom. ov.o. 1*U ot Vt. 2P). o% P. i/iht-íto/ PO 9/3 Ügyiratszám:..é.í.QSJ.^?J(, Ügyintéző: Bognár László Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Óperenciás óvoda Boglárkertész u. 12., 211. évi felújítási

Részletesebben

megtervezett kiadás terhére történik, 5;&.Z&.-.3.:?.:?... Ft bruttó összegben. A szerződés partner neve: HBF Kft. Átvételi időpont: L\V o7. o).

megtervezett kiadás terhére történik, 5;&.Z&.-.3.:?.:?... Ft bruttó összegben. A szerződés partner neve: HBF Kft. Átvételi időpont: L\V o7. o). Ügyiratszám:..3.7..QrÁ. /.&&. #. Ügyintéző:.T&Jfóltá. U21\ HÖÍ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya:%í^mítí&.áv..\^&:íü8l@1.t, ÍölÍ. évi nyári Felújítási munkálatai

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Szily-kastély alagsorának

Részletesebben

2 373 845 Összesen: Tartalékkeret 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 ÁFA 27,00% 63 500 000 2 500 000 66 000 000 17 820 000 3. A munka ára

2 373 845 Összesen: Tartalékkeret 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 ÁFA 27,00% 63 500 000 2 500 000 66 000 000 17 820 000 3. A munka ára Név : Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Cím : 9021 Győr, Árpád út 32. A munka leírása: Győr, Jókai u. 12. Lapostető szigetelés felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje, III. emeleten villanyszerelési,

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT. Ijt. Kész \GuiYánI. Általános forgalmi adó 27.00% 449 64900

ÁRAJÁNLAT. Ijt. Kész \GuiYánI. Általános forgalmi adó 27.00% 449 64900 ÁRAJÁNLAT Ijt Megrendelő: Orlai Perics Soma Kulturális Központ Vállalkozó: GULYÁSSZAKl KFT. 5650 Mezőberény 5650 Mezöberény fö Út 6. Békési u. 16. Készítés ideje: 2014.12.29. A munka leírása: Anyagkőltség

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/1271-1/2013 SZERZ_MUSZ/3-1/2013 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Hermiiika Óvoda;

Részletesebben

^ZK. H^H kot. JtIM/ oU. crt.os- %oi\- vlll. hm of 1% ^ff. 0 }. 06. jjjuíx J_OAAÖ1.

^ZK. H^H kot. JtIM/ o<rt^jc' fe/k^ U. oj. 1). ^ír^y*-. z.o a.of.zz, U>U. crt.os- %oi\- vlll. hm of 1% ^ff. 0 }. 06. jjjuíx J_OAAÖ1. Ügyiratszám:. &2 &.f.. jqa. Ügyintéző:.7&.7MF& Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: &Ü&l&í%^.dktöfí.+Afafö.JÍ*i3&*..20ll. munkálat küf&szfttd.&^&fttfn&s. H^H

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 185/039/2013 Ügyintéző: Nagy Tamás (469-8195) C-2013-00358/005 3.sz. melléklet 2013 JOL 10. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 171/051/2013 02013-00316/004 Ügyintéző: Kémeri Balázs 2013.Ifil 21 3.sz. melléklet Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Csicsergő

Részletesebben

TETŐ Ssz. Tétel szövege Menny. Egys. Anyag egységár

TETŐ Ssz. Tétel szövege Menny. Egys. Anyag egységár TETŐ Ssz. Tétel szövege Menny. Egys. Anyag egységár Tetőszigetelés vízszintes és felhajtott felületeinekátvizsgálása, szakaszos 1 árasztásos vizsgálata utáni kijavítása. 1800 m2 Bádogos szerkezetek forrasztásos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS melyet kötöttek egyrészről Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29. adószáma: 15379212-2-10 képviselője: Dr. Sebes

Részletesebben

BUDAPEST FERENCVÁROS VILLAMOS MOZDONYSZÍN Budapest Ferencváros, Péceli út 2.

BUDAPEST FERENCVÁROS VILLAMOS MOZDONYSZÍN Budapest Ferencváros, Péceli út 2. Budapest-Ferencváros, Villamos mozdonyszín Kiviteli terv 4. KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS árazatlan BUDAPEST FERENCVÁROS VILLAMOS MOZDONYSZÍN Budapest Ferencváros, Péceli út 2. Nyílászáró csere Elektromos működtetés,

Részletesebben

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

A szerződés tárgya: Meseház Bölcsőde, 1144 Bp., Ond vezér sétány 9-11. hrsz.: 39221/11 Karbantartás - Teakonyha és öltöző ablakok és festés

A szerződés tárgya: Meseház Bölcsőde, 1144 Bp., Ond vezér sétány 9-11. hrsz.: 39221/11 Karbantartás - Teakonyha és öltöző ablakok és festés Ügyiratszám: MUSZ/2207-1/2014 SZERZ_MUSZ/41-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Molnár Ákos 70/6810-774 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. '/M MÁJ 0 6. A szerződés

Részletesebben

A szerződés tárgya: Meglévő oszlopokra pótlás (9 helyszín), egj'edi oszlop állítás (4 helyszín)

A szerződés tárgya: Meglévő oszlopokra pótlás (9 helyszín), egj'edi oszlop állítás (4 helyszín) I X UT! Ügyiratszám:8/163041/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI A szerződés tárgya: Meglévő oszlopokra pótlás (9 helyszín), egj'edi oszlop állítás (4 helyszín) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

I ^h JITU. / xiirm. >\^v< Qőii*0&Q% &Zf> SSia, Ao#-o9, og. ím 05 y. l?m Q9 n. x oii.of. of - $L(M* 0^9-Jl. Z&M. 04f. OS. 2011OKT12.

I ^h JITU. / xiirm. >\^v< Qőii*0&Q% &Zf> SSia, Ao#-o9, og. ím 05 y. l?m Q9 n. x oii.of. of - $L(M* 0^9-Jl. Z&M. 04f. OS. 2011OKT12. x oii.of. of - 4XH^t xiirm Ügyiratszám:,... H> 7o/( 2017 SZEPirőz. Ügyintéző: ötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: fr tf.^í&x.?7ííwfeí...t3í;, 2011, évi nyári

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

vezérigazgató'^^,^l tit(ó * A nem megfelelő ics:. UhiiTiiitdól Kapja: Átvételi időpont: Ilt^óf MoJJ/ Felhasználható összeg 2013 W\ 01 20B szm i a

vezérigazgató'^^,^l tit(ó * A nem megfelelő ics:. UhiiTiiitdól Kapja: Átvételi időpont: Ilt^óf MoJJ/ Felhasználható összeg 2013 W\ 01 20B szm i a Ügyiratszám: 85/021/2013 C-2013-00087/003 3.sz. melléklet Ügyintfző: Nyidász György (469-81-95) 2013 AUG 2 6. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/1205-1/2014 SZERZ_MUSZ/28-l/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás 70/6810-803?ÖHNÁÜI; 1)7 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés

Részletesebben

tylóiv* üyü^el ö Jh Átvételi időpont: f L- M CL \^- SLo/f/t- &, <-. Iftf* y-oy. ^Oí/. Ö^fl te/k oo) ^ /Ő^.

tylóiv* üyü^el ö Jh Átvételi időpont: f L- M CL \^- SLo/f/t- &, <-. Iftf* <?5V/< Felhasználható összeg lo//- í>y-oy. ^Oí/. Ö^fl te/k oo) ^ /Ő^. Ügyiratszám: Ügyintéző: 20115ZEPT-02. Tamus Béla i/'t3%^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Zuglói Benedek Elek EGYMI, Álmos vezér útja 46., 2011. évi felújítási

Részletesebben

mw\n. o/á - om , 2013 OKI. 0 3 ZOBORtH 2013 OK117 2013 0KT'21. 2013NOV 07 Ügyiratszám: 81/047/2013 C-2013-00122/004 3.sz.

mw\n. o/á - om , 2013 OKI. 0 3 ZOBORtH 2013 OK117 2013 0KT'21. 2013NOV 07 Ügyiratszám: 81/047/2013 C-2013-00122/004 3.sz. Ügyiratszám: 81/047/2013 C-2013-00122/004 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( \ÍU.$Z/$&/&043> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Narancs

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 Ügyiratszám: MUSZ/965-2/2Ü13 IKK20/2013/2 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 A szerződés tárgya: Aprófalva

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/563-4/2014 SZER2_MUSZ/24-l/2014 3. sz. melléklei Ügyintéző: Iski Ferenc ^tiu \0 r 117. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. r A szerződés tárgya:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó

A szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó Ügyiratszám: MUSZ/459-16/2014 SZERZ_MUSZ/60-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Iskí Ferenc 7 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Pöttöm Park

Részletesebben

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w.

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w. I PO 5/6 Ügyiratszám:... Q t \ _,.. r Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...^ijö.íime^fe6:^,..kg,kc^dl.. A szerződés tárgya:...^tó^..mfm'uldü-.tíási..%aw&^ A kötejezettségvállaíás a XQ/SÍ i költségvetés..si/tt/.^/í?

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: 0591/043/2013 C-2013-00130/001 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( ).?Q]1 M** M Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Pöttömpark

Részletesebben

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó.' Kapja : 2011.07.06. 2011.07.06. ^ i &i Ál Felhasználható összeg ...Ova.tf.Vu..

vezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó.' Kapja : 2011.07.06. 2011.07.06. ^ i &i Ál Felhasználható összeg ...Ova.tf.Vu.. u Ügyiratszám: 6731/2//2011 Ügyintéző: Tamus Béla ötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 20inZffí2i \)IL2>% PO 009/03 l&m * du^ii ila-uklutlfovjtmíuu- A szerződés tárgya: Hermán Ottó

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

%,mm\w WC-OM. m OKT 21. ,<3. /ő. 05- 2013 OKT 03. / 2013 OKT1 7 2013 OKT'2 2013N0VÖ7

%,mm\w WC-OM. m OKT 21. ,<3. /ő. 05- 2013 OKT 03. / 2013 OKT1 7 2013 OKT'2 2013N0VÖ7 ! I Ügyiratszám: HÜSZ./ / 0& IKK52/2013/2 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ( ) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy Mihály

Részletesebben