Határozat tervezet. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat tervezet. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága"

Átírás

1

2

3 Határozat tervezet NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága /2013.(X.1.) számú határozata Város Kép Nonprofit Kft vel kötendő üzemeltetési szerződés elfogadásáról A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 1./ a határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződést elfogadja, 2./ felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármester Urat az Üzemeltetési szerződés aláírására. Nyíregyháza, október 1. A határozatot kapják: 1. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztálya 5. Város Kép Nonprofit Kft.

4 1. melléklet a /2013.(X.1.) számú határozat tervezethez ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. adóigazgatási azonosító száma: statisztikai számjele: képviseletében: Dr. Kovács Ferenc Polgármester, mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos), másrészről Város Kép Nonprofit Kft. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9., adóigazgatási azonosító száma: , képviseletében: Zagyva Gyula ügyvezető, mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 1. Felek rögzítik, hogy Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a jelen szerződés 1. sz. mellékletben megjelölt video eszközök. 2. Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos térítésmentes üzemeltetésre átadja, az Üzemeltető pedig üzemeltetésbe veszi a jelen szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt ingóságokat kifogástalan, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában, a gyári használati útmutatókkal és gépkönyvekkel. 2.1.Felek rögzítik, hogy Tulajdonos már a jelen megállapodás aláírását követően teljes körűen tájékoztatja, Üzemeltetőt az átvett video eszközök használatára. 3. Üzemeltető vállalja az üzemeltetésre átvett ingóságok szakszerű, illetve rendeltetésszerű üzemeltetését. 4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen üzemeltetési szerződést október 1. napjától határozatlan időtartamra hozzák létre.

5 5. Tulajdonos a video eszközöket a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az üzemeltető birtokába adja. 6. A Tulajdonos szavatol azért, hogy a térítésmentesen üzemeltetett ingóságok a szerződésszerű használatra alkalmasak, és egyébként is megfelelnek a szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Üzemeltetőt az elállás helyett az azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet. 7. Az Üzemeltető az eszközöket a rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. 8. A Tulajdonos szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs az átvett eszközökre vonatkozóan olyan joga, amely az Üzemeltetőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza. 9. Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltetőt terheli a video rendszer rendeltetésszerű használatával járó (pl. üzemeltetési, tárolási, szállítási költség), az állagmegóvás és karbantartás körébe tartozó költség, és az üzemeltetett eszközökre kötött biztosítás kiadásai. Az Üzemeltető köteles soron kívül tájékoztatni a Tulajdonost az eszközök megsemmisüléséről (beleértve a gazdasági totálkárt is), melynek bekövetkezése esetén az eszköz pótlásáról Üzemeltető gondoskodik. 10. Az ingóságok csak a Tulajdonos írásbeli engedélyének birtokában adhatóak használatba. A Tulajdonos engedélyének hiányában az Üzemeltető felelős azokért a károkért is, amelyek az engedély nélküli használatba adás nélkül nem következtek volna be. 11.A Tulajdonos, vagy annak meghatalmazott képviselője jogosult előzetes bejelentést követően az Üzemeltető szükségtelen zavarása nélkül ellenőrizni a video eszközöket, azok rendeltetésszerű használatát Jelen üzemeltetési szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül írásban felmondani Jelen bérleti szerződést bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén Üzemeltető részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: ha a jelen szerződésbe foglalt bármely kötelezettségét szándékosan megszegi (elmulasztja), így különösen, ha a jelen megállapodás 6. és 10. pontjában foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve azokat elmulasztja, Tulajdonos részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: ha az üzemeltetésre adott ingóság nem felel meg a jelen megállapodás 7. pontjában foglalt követelményeknek.

6 13. Az üzemeltetési jogviszony megszűnésekor Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átvett ingóságokat a jogviszony megszűnésének időpontját követő 8 napon belül a Tulajdonossal előzetesen egyeztetett időpontban a Tulajdonos részére visszaszolgáltatni. A szerződés megszűnése esetén az üzemeltetésre átadott ingóságok visszaszállításról Üzemeltető gondoskodik a saját költségén. Amennyiben az Üzemeltető a visszaszállításra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy Tulajdonos jogosult az ingóságokat az Üzemeltető költségére elszállítani. 14. Felek megállapodnak abban, hogy ha az Üzemeltető a jelen megállapodás bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a video eszközöket nem adja Tulajdonos birtokába, Üzemeltető az ingóság átadáskori értékét köteles megfizetni. 15. Felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos évente legfeljebb 15 alkalommal 30 nappal korábban történt, előzetes bejelentést követően jogosult a video eszközöket saját maga használni. 16. Felek a jelen megállapodás teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni. 17. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban bekövetkezett bármilyen változást 8 napon belül bejelenti a Tulajdonosnak. 18. A jelen megállapodás szerint létrejött jogviszony tekintetében kapcsolattartó személyek az alábbiak: Tulajdonos részéről: Csapó Tiborné Ellátási Osztály vezetője telefon:42/ mobil: Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Üzemeltető részéről: Boronkay Ferenc gyártásvezető telefon: 42/ , telefax: 42/ mobil: 06 30/ Nyíregyháza, Szabadság tér Jelen szerződés csak írásban közös megegyezéssel módosítható. 20. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Tulajdonos, az Üzemeltető bármilyen szerződésszegő magatartását vagy jelen megállapodásból eredő bármilyen kötelezettségének megszegését, nem teljesítését vagy részteljesítését bármilyen gyakorisággal vagy időtartamban is történjen tűri, illetve elfogadja, az nem jelenti azt, hogy Tulajdonos a szerződésszegő magatartást is elfogadja, bármilyen jogáról lemond, illetve, hogy Üzemeltető kötelezettsége módosult, vagy megszűnt volna.

7 21. Az Üzemeltető kinyilatkozza, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1.b) és 1.c) pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül. 22. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 23. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő minden vitás kérdést először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Szerződő felek az egymás között békés úton nem rendezhető kérdések vonatkozásában értékhatártól függően alávetik magukat a Nyíregyházi Törvényszék, illetve a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességének. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyóan, cégszerűen írják alá. Nyíregyháza, október 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester Tulajdonos Város Kép Nonprofit Kft. Képviseletében Zagyva Gyula ügyvezető Üzemeltető Jogi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:

8 MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ Üzemeltetési szerződés 1.számú melléklete Megnevezés Gyári szám Mennyiség (db) Nettó érték (Ft) SONY PMW 350L XDCAM Camcorder SN SACHTLER SYSTEM 10 SB kamera állvány nem értelmezhető Sennheiser EW 122 P G3 A X radios mikrofon ; Sennheiser SKM G3 A X radios mirofon ; tartozék Petrol PW503 kamera tok nem értelmezhető 1 0 Ledpro Z6 kamera led lámpa nem értelmezhető 1 0 Sony SBS 32G1A memória kártyacsomag nem értelmezhető Focal Spirit One fejhallgató 15B SONY MEAD SD01 media adapter nem értelmezhető 1 0 Canon KJ20x8.2B KRSD broadcast optika 01301A Canon MS15M zoom servo set /FFC 15; ZSD G SWIT S 8082S Lilon akkumlátor SWIT S 3802A akku töltő Sony DXF C50WA kereső SN SONY PMW 350K camcorder + optika XA16X8A XP8 SN SN PANASONIC AV HS450AE DEMO digitális képkeverő 9HK LG IPS277L BN monitor, 27 inch 210ndkdbz661;210n 2 0 dfvbz691 DTL Broadcast 4432 video konverter RO /82/83/84/85/8 6/87/8 DTL Broadcast 4006 video converter tápegység nem értelmezhető 8 0 Panasonic BT 3DL2550E DEMO 25 inch broadcast 10TWA digitális monitor, HD SDI; +tápegység VEKN62 J9TWA0504 Panasonic TH 42LF20E 42 inch HD Display WG GVSTORM MOBILE BAYP E6.5 PRO HD video interface EPR65 STB SM YP Dell XPS 8500 quad i7 számítógép Y227D Y227D GB memória modul KTDXPS730C/8G 4 0 LG E2442V BN 24 inches LED monitor 212NDSK8R NDDM8R NDZJ8R805 Focal CMS 40 aktív hangfalpár 15D D D D Samsung SN 506AB/BEBE Blu ray író nem értelmezhető 1 0 G Technology 0G TB háttér, GT G SPD ES RC G TECH G SPEED es esata PCle RAID Controller szett Összesen:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9., adószáma: 15490270-2-43, képviseli: dr.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidő Egyesület területhasználati kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna jogász Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SV/2.014-A./2014. Tisztelt Közgyűlés!

SV/2.014-A./2014. Tisztelt Közgyűlés! 14250569 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.014-A./2014. Javaslat a 208/2008.(XI.25.) Öh. sz. határozat hatályon kívül helyezésére, a Salgótarján, Úttörők út 27. szám (hrsz: 3918), és Alkotmány út 6-8.

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63545/2012VIII. Ügyintéző : Dr. Rácz Nóra NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maiI: polqarmester@nvíreqyhaza.hu

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódóan

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

Támogatási és használati szerződés

Támogatási és használati szerződés Támogatási és használati szerződés mely létrejött egyrészről Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet [székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18 22., nyilvántartási szám/törzsszám: 329389,

Részletesebben