Pezenhoffer Antal A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNELME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pezenhoffer Antal A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNELME"

Átírás

1 Pezenhoffer Antal A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNELME X. kötet

2 Volt tanítványaimnak a Vas utcában nagy szeretettel ajánlom

3 PEZENHOFFER ANTAL A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNELME A katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe TÖRTÉNELMI APOLOGETIKA X. kötet 2005

4 Szabó Dénes beleznai plébános kezdeményezése alapján A kéziratok másolását és megóvását döntõ részben Takács I. Vilmos végezte A kötet Köröndi József anyagi támogatásával jelent meg. ISBN Ö ISBN Lektorálta: Flandera Mihály Kiadja: Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell Alapítvány Út, Igazság, Élet Kiadója, Pilisszentlélek 2521 Csolnok, Templom tér 3. Tel./fax: 33/ , Felelõs kiadó: dr. Szeifert Ferenc, az Alapítvány kuratóriumának elnöke Szedés, tördelés: Palásthy Bt., Balatonfûzfõ Nyomás: OOK-Press Nyomda,Veszprém Felelõs vezetõ: Szathmáry Attila

5 Szabad-e 48-at, mint magyar szabadságharcot is bírálni? 48-at egyházi és szociális oldaláról már megbíráltuk. Megvizsgáltuk már a haladással és a politikai fejlõdéssel való összefüggésében is. 48-ban azonban vallási és emberbaráti oldala mellett a magyar függetlenségért, a magyar szabadságért is folyt a harc és a mozgalomnak éppen ez az oldala a legfontosabb, hiszen mindenki az ország függetlenségéért folyó küzdelmet tiszteli benne. Ezért még a neve is szabadságharc. Ez az oka, hogy a magyar közvélemény vele szemben bírálatot (legalábbis magyar ember részérõl) mind ez ideig nem tûrt meg, s a 48 ellenében való állásfoglalást a haza megtagadásával egyértelmûnek tartotta. Emiatt foglalkozunk mi is a mozgalommal, mint Magyarország függetlenségéért folyó harccal, a legbõvebben. Láttuk, hogy mivel nemcsak nemzeti, hanem vallási oldala is volt és van a mozgalomnak, 48-nak ezt a minden bírálaton felül való helyezését és a vele kapcsolatos lelki terrort csak az esetben ismerhetnénk el jogosnak, ha a vallás magánügy elvének álláspontjára helyezkednénk s azt tartanánk, hogy a vallásnak a nemzeti függetlenség ügye mellett egyvonalban nem lehet helye, annál kevésbé vele ellentétben és felette. Ha azonban a vallást magánügynek vesszük, ez egyúttal azt is jelenti, hogy igaz voltát már meghaladottnak tartjuk. Az igazság ugyanis nem magánügy. Aki a vallását igaznak tartja, annak nemzeti szempontból is mindenáron ragaszkodnia kell hozzá. Ha ugyanis a vallás igaz, akkor el sem lehet képzelni nagyobb bûnt a nemzet ellen, mint fiait az igazságtól megfosztani engedni. Azt pedig már ugyancsak kellõen bebizonyítottuk, hogy 48 katolikus szempontból tûrhetetlen volt s gyõzelme az Egyháznak Magyarországon való megdöntésével, vagy legalábbis egy elenyészõ kis csoportra való szûkítésével lett volna egyértelmû. Olyan mozgalomért azonban, mely fel akarja ugyan szabadítani a hazát, de ugyanakkor polgárait részben vagy egészben az igazság birtokától is megfosztja, kivált olyan fontos és az örökkévalóságba vágó igazságok birtokától, mint amilyeneket a vallási igazságok jelentenek, csak akkor lelkesedhet valaki, ha gyakorlatilag vallástalan, illetve hitetlen alapon áll. Ámde a vallást magánügynek s így mellékesnek véve, sõt akár teljesen vallástalan alapon állva sem fogadható el az az álláspont, hogy mivel 48 a magyar nemzet szabadságáért küzdött, azért csak jó lehetett s így magyar ember csak lelkesedhet érte, de nem bírálhatja. A magyar nemzet szabadságát ugyanis lehet jól és lehet rosszul, lehet okosan és lehet ostobán, lehet megengedett és lehet bûnös eszközökkel, lehet törvényes és lehet törvénytelen módon, lehet megfontoltan és lehet eredménytelenül szolgálni. Pedig hát 48 eredménytelen volt, feltétel nélküli fegyverletételben végzõdött. Ebbõl tulajdonképpen az következik, hogy megindítóit el kell ítélnünk. Szereplõit a nemzet ellen elkövetett bûn vádja alól legfeljebb akkor menthetjük fel, ha a bukást embertõl elõre ki nem számítható váratlan tényezõk okozták, vagy ha a szabadságharc bukása ellenére is olyan erényekrõl tett tanúságot, melyek a magyar nép önbizalma és jövõje szempontjából nagyobb értéket jelentenek, mint amekkora kárt jelentett számára a harcban hiába eltékozolt sok vér és anyagi érték és a sok szenvedés és a bukással szükségképpen együtt járó kiábrándulás. Csak azért, mert valaki azt állítja, hogy mozgalmát a nemzet szabadsága érdekében indította meg, vagy akár ha ezt az illetõ nemcsak mondja, hanem ez a valóságban is így van, õrültség lenne feltenni, hogy akkor az illetõ már szükségképpen bírálaton felül áll még azt a módot illetõen is, ahogyan mozgalmát végrehajtotta, tehát hogy mindenképpen egyedül csak magasztalás illetheti érte. A hazát lehet kontár módra is szolgálni, úgy, hogy a szolgálat eredménye egyenesen végzetes. Ilyenkor nemcsak jog, hanem egyenesen hazafias kötelesség, 5

6 hogy az, aki ennek tudatára jut, erre még idejében rámutasson s így a nemzetet a hiábavaló vérontástól, a hiába hozandó áldozatoktól és a csalódás keserûségeitõl megmentse. Ne feledjük, hogy egy eredményes hazafias mozgalom megindítása népszerûséggel, sõt dicsõséggel is jár. Indító oka lehet tehát egyszerû hiúság és szereplési vágy is. Ha aztán ehhez nem csatlakozik egyúttal tehetség és önzetlenség is, akkor még idejében leleplezni s a mozgalom kifejlõdését megakadályozni nemcsak nem hazafiatlanság, hanem egyenesen hazafias érdem. De ugyanezt kell mondanunk a történetíró szerepérõl is, aki az effajta igazságokra nem még idejében, hanem utólag mutat rá. Ez sem olyan tevékenység, melyre azt mondhatjuk, hogy esõ után köpönyeg, sõt hogy még annál is rosszabb, mert nemcsak haszontalan munka, hanem a nemzet önbizalma és önérzete szempontjából káros is. Ha így lenne, akkor nem mondanánk a történelmet az élet mesterének. 48 bírálata magán a 48-on már nem segít, de igenis segíthet azon, hogy hasonló vagy még rosszabb és még károsabb dolgok a jövõben elõ ne fordulhassanak, hanem a nemzet a maga kárán okulva ne kövese el ugyanazt a hibát ismételten is, s esetleg még végzetesebb következményekkel, mint az elsõ alkalommal. A történetíró azon már nem segíthet, hogy hazája sorsának intézése 48-ban népszerûség-hajhászó kontárok kezébe került, de azon igen, hogy többet ne jusson ugyanezen sorsra. Ez is bizonyára van akkora haszon, hogy megéri a fáradságot. Világos, hogy az a magyar közvélemény, mely 48-cal szemben bírálatot nem tûr, hanem csak hódolatot követel, csak azért helyezkedik erre az álláspontra, mert szentül meg van róla gyõzõdve, hogy 48 hõsei ezt a szabadságharcot a legjobban és a legbecsületesebben csinálták. De ha tényleg így volt, miért végzõdött mégis kudarccal, s ha azzal végzõdött, miért vitték mégis bele a nemzetet? Vajon ha már 1848 márciusában is tudták volna, hogy a következõ évben már Világos következik, vajon ki hallgatott volna Kossuthékra és Petõfiékre? Vajon akkor nem ítélte volna-e el õket mindenki s akkor is hazafias hõsöknek tartotta volna-e õket? S hogy a mai magyar nemzedék most utólag is és a végzetes kudarc ellenére is magasztalja õket, vajon lehet-e más oka, mint csak a dac és a csak azért is? De ha 48 csakugyan annyira dicsõ dolog, hõsei annyira eszményi és nemes lelkû emberek voltak, miért kell akkor annyira idegeskedni bírálatától? Hiszen azok, akik jól, okosan és becsületesen járnak el dolgukban, egyenesen örülnek annak, ha vizsgálatot indítanak ellenük, nem pedig megsértõdve tiltakoznak ellene. Az ilyen emberek becsülete és tehetsége annál nagyobbnak bizonyul, minél többen és minél többet vizsgálják. Aki közügyekben szerepet vállal, aki milliók, a közösség sorsát veszi kezébe, az mindig felelõs ezeknek a millióknak, ennek a közösségnek, s nemcsak életében, hanem a történelem ítélõszéke elõtt is. A magánemberekrõl azt szoktuk mondani: de mortuis nil, nisi bene (a halottakról ne beszéljünk, ha jót nem tudunk róluk mondani). Azaz a halottakat már ne bíráljuk. A közszereplõkrõl, azokról, akik beléptek a történelembe, nem ezt mondjuk. Róluk igazán csak akkor kezdünk el beszélni, mikor már meghaltak s bizony keményen megbíráljuk, s ha megérdemlik, elítéljük õket. Az ellenpárt, a más véleményen lévõk gyûlölete ádáz szenvedélyességgel gyûlöli, piszkolja õket még évszázadok múlva is (például Haynaut, Carafát, Bastát, sõt még I. Lipótot is), de a történetíró is megbírálja õket, csak az ha valóban történetíró, nem pedig pártember tárgyilagosan és higgadtan mondja meg róluk véleményét, akár felmentõ az ítélet, akár elmarasztaló. Éppen 48 hõseinek még másoknál is szívesebben és önérzetesebben kell vállalniuk a bírálatot tetteik felett, mert hiszen az addigi abszolutizmus s egyedül csak Istennek felelõs uralkodók helyett õk állítottak elõször a nemzet élére a népnek felelõs, tõle felelõsségre vonható vezetõket, felelõs minisztereket. Mi címen lehetnének tehát éppen õk azok, akik tiltakoznak a vizsgálat, a történelem bírálata ellen? Ezt kívánhatná tõlünk egy I. Lipót, egy II. József, egy I. Ferenc (de õk is hiába kívánnák), de nem egy Kossuth, egy Petõfi, egy Görgey, egy Szemere. Milyen szigorú, milyen elfogult, milyen szenvedélyes bírái voltak õk a Lipótoknak, Józsefeknek, Ferenceknek meg Metternicheknek! 6

7 Nem tiltakozhatnának emitt õk még a szenvedélyes bírálat ellen sem, hisz õk maguk is szenvedélyesen bíráltak. Miért féltjük hát õket még a tények alapján végzett olyan bírálattól is, melynek tárgyi igazságát mindenki ellenõrizheti, s ha tudja, megcáfolhatja, s azt is leleplezheti, ha a történelmi tényeket mi is nem elfogulatlanul, hanem egyoldalúan vagy szenvedélyesen magyarázzuk. 48 kudarccal végzõdött. Vajon senki sem felelõs a meghozott sok hiábavaló áldozatért, a kiontott vérért, az elpusztult vagyonért (például Losoncon, a háromnapos, az orosz parancsnokságtól engedélyezett szabadrablás után nyolc ház volt, ami nem hevert romokban), a kiállott sok szenvedésért, magyarok ezreinek legyilkolásáért szerbektõl, oláhoktól, az aradi és egyéb vértanúkért, a Bach-korszak elnyomásáért s Magyarország tényleges függetlenségének húsz évvel való visszavetéséért? Vajon senki sem felelõs mindezért, s éppen azért nem, mert Magyarország 48-ban tért át a felelõs kormányzatra? Vajon a felelõsséget még kutatni sem lehet? Szilágyi Sándor 1850-ben megjelent (de ez már mûve második kiadása volt) A magyar forradalom férfiai bõl címû mûvében (honnan az elõbb közölt losonci adatot is vettük, 27. o.) egyenesen ezt a hihetetlen megállapítást teszi a 48-as erdélyi oláh mészárlásokról: Szegény Erdély! Lakosainak legalább negyede (!) leöletett, legalább 300 faluja s tizenkét városa e terhes 9 havi forradalom áldozata lett! Ma létezésüknek helyét is alig tudják kimutatni! (86. o.) S ehhez hozzá kell még adni s a szintén sok ezres és kegyetlenségében is az oláhokéval vetekedõ dél-magyarországi rác mészárlásokat! Furcsa, hogy mindezzel szemben a mi legnagyobb hazafiaink csak lelkesedni tudnak s a felelõsségrõl még szót ejteni sem hagynak, illetve szerintük mindenért a bécsi udvar és a kamarilla felelõs. Az a kamarilla, melyrõl újabb történetírásunk már azt mutatta ki, hogy nem is volt. Világos, hogy ha 48 bírálata (vagy bármely más bírálat) elfogult vagy igazságtalan, akkor elítélendõ. De szabad-e egy bírálatra csak azért, mert bírálat és a dicsõ 48 ellen irányul, már eleve ráfogni, hogy szükségképpen igazságtalan is, mert hiszen 48 dicsõ, s ami dicsõ, abban nem lehet hiba? De ha csakugyan elfogult és igazságtalan lenne is ez a bírálat, akkor is meg kell engedni. Ezt követeli a szellem szabadsága s a belõle következõ az a sajtó- és szólásszabadság, melyet állítólag éppen 48 vívott ki Magyarországon, s ami miatt ez a 48 éppen a legdicsõbb. Nem hazaárulás emlegetésével, tehát terrorral kell ezt elintézni, mert ezzel csak a 48-as elveket lehet megcsúfolni, hanem hasonlóan szellemi fegyverekkel. Ha én 48-as lennék, egyenesen én követelném legjobban ezt a bírálatot, de természetesen csak azért, hogy elintézhessem. Természetesen nem fenyegetõzéssel, névtelen levelekkel, tüntetésekkel és hazaárulózással, hanem tudománnyal, történelmi dokumentumokkal és azok logikus s emellett nyugodt hangú magyarázatával. Aki biztos a maga igazában s valóban nemes eszmékért küzd, az semminek sem örül annyira, mint az ilyen szellemi tornáknak. Az ilyen bírálatokat senki sem olvassa el elejétõl végig olyan érdeklõdéssel, mint õ. De természetesen nem is fél tõlük, annál kevésbé tekinti õket a nemzet elleni merényletnek, hanem éppen ellenkezõleg, olyan jó alkalmaknak, melyek lehetõvé teszik a hazafias irányzat igazának nyilvánvalóvá tevését. Minél több bírálatot áll ki és tud diadallal visszaverni egy eszme, annál biztosabb lesz az uralma és annál nagyobb a dicsõsége. Így kell fogadniuk 48 rajongóinak is az itt következõ bírálatot. Nem idegesen, nem türelmetlenül, nem elõre haragudva, nem gorombán, annál kevésbé elõre hazaárulózva. Miért is kellene haragudni és gorombáskodni, ha esetleg éppen 48 igazsága lesz a végeredmény? Aki ugyanis 48 igazában hisz, annak erre is kellene gondolnia. Aki a bírálatot nem alkalomnak tekinti arra, hogy 48 eszméi még tisztábban tündökölhessenek, sõt talán egyenesen kiveszését félti tõle, az bajosan hihet 48 igazában s a hazafiság azon módjának helyességében, melyet õ követ. Akinek igaza van, annak sohasem kell haragudnia. De különösen nem a bírálat miatt. 7

8 Nézzük meg tehát 48-at elõször elõzményeiben, melyet azért kell vizsgálat alá vennünk, mert ezekbõl tudjuk megállapítani, szükség volt-e a 48-as fegyveres szabadságharcra. Meg kell vizsgálnunk, csakugyan olyan tûrhetetlen elnyomásban és sértõ szolgaságban szenvedett-e a magyar nemzet a 48-at megelõzõ fél században, hogy életösztönének mindenképpen véres háborúban kellett kirobbannia és hogy csakugyan olyan sürgõs és halasztást nem tûrõ-e a dolog, hogy a kirobbantók még a kellõ elõkészülés és az alkalmas idõ be nem várásának elmulasztása s így a végsõ kudarc bekövetkezése miatt sem vonhatók felelõsségre s még emiatt sem hibáztathatók? Valláserkölcsi szempontból már elõre, minden vizsgálat nélkül megadhatjuk e kérdésre a feleletet. Mivel ugyanis a cél nem szentesíti az eszközt, háborúval azaz tömeggyilkossággal soha és semmiféle körülmények közt sem szabad egy nemzet szabadságát kivívni. Még akkor sem, ha a háború sikerrel jár, nem akkor, ha mint 48-ban a tömeggyilkosság még eredménytelen is. Sõt többet mondok, háborút indítani, tömeggyilkosságot rendezni még vallástalan alapon állva sem szabad, 48-at tehát még így is mindenképpen el kell ítélnünk. A XIX. században a vallástalan, illetve az egyházellenes emberek még a háborúk hívei voltak, hiszen ez a század a nemzeti szabadságharcok (természetesen fegyveres szabadságharcok) kora, manapság azonban a vallástalanok, illetve az Egyház ellenségei még türelmetlenebb hangon kiabálnak a háború (minden, akármilyen okból indított, sõt még a védekezõ háború) ellen is, s elképzelni sem tudnak olyan okot, ami miatt tömeggyilkosságot volna szabad rendezni s ágyúkat volna szabad megszólaltatni. Azokat, akik háborút indítanak, vagy akár csak elfogadnak, gonosztevõknek s az emberiség legnagyobb ellenségeinek tartják, az Egyházat és a papokat pedig azért ítélik el legjobban, hogy miért nem szegül és miért nem szegülnek minden háborúnak sokkal merevebben ellene, mint azt szerintük a valóságban teszik. De ha a dolog így van s a háború ellen mennydörgõk érvei igazak (pedig bizonyára igazak), miért teszünk csak 48-cal kivételt? Ha minden háború tilos, sõt elvetemültség, miért volt 48-ban mégis szabad, sõt miért volt ekkor a tömeggyilkosság egyenesen érdem? 48-ban a papok ellene voltak a fegyveres harcnak s azt, amit Kossuth és Petõfi rögtön akart elérni, õk lassan és békés eszközökkel akarták kivívni. Miért nem hallgattak a magyarok ekkor is a papokra s miért rokonszenvezünk még ma is azokkal, akik nem rájuk, hanem Kossuthra és Petõfire hallgattak és inkább a fegyvert, inkább a tömeggyilkosságot választották? (Jellemzõ, hogy nálunk az általános hadkötelezettséget is a 48-as kormány hozta be legelõször. A Habsburgok egész addig csak toboroztak katonákat, de nem köteleztek a katonáskodásra kivétel nélkül mindenkit.) 8

9 A nemzeti eszme a XIX. század elsõ felében Az istentelen felvilágosultság és következménye, a francia forradalom lezajlása után a nemzeti forradalmak kora következett. Az emberek eszménye a szabadság lett. Nem volt ekkor szemükben kívánatosabb, tiszteltebb dolog. Ez az eszmény teljesen evangélium-ellenes. Az Evangélium is emlegeti ugyan a szabadságot, mint értéket, mint kívánatos dolgot ( Veritas liberabit vos, az igazság fel fog szabadítani benneteket, mondta Krisztus urunk, Jn 8,32), de az Evangélium a sátán uralmától és a test törvényei, az ösztönök uralma alóli felszabadulást tartja kívánatosnak. A feljebbvalók iránt éppen ellenkezõleg az engedelmességet, tehát az önkéntes, a szívesen vállalt szolgaságot hirdeti és ajánlja. A XIX. század szabadsága, liberté -je teljesen evangélium-ellenes: ez a hatalom birtokosai, a felsõbbség iránti engedelmesség megtagadását, az alattvalókban az önérzet, a kevélység, a büszkeség felélesztését írta zászlajára, mégpedig elsõsorban nemzeti és faji viszonylatban. Még addig ez senkinek vagy alig valakinek jutott eszébe, de most széltében azt hangoztatták, hogy minden népnek nemzeti alapon kell állnia, egyik nép nem lehet a másiknak uralma alatt és az egy nyelvet beszélõknek egy államba is kell tömörülniük. Addig eszmék, például a vallás szerint tömörültek államokba a népek. A mohamedánok például észre sem vették, hogy ki arab, ki török, ki szláv (mert a Balkánon is voltak mohamedánok), csak az iszlám volt nekik fontos. A Habsburg-monarchia pedig a katolikusok tömörítõje volt. Ha katolikus volt, hozzá húzott a német is, a magyar is és a szláv is. Különösen nálunk, magyaroknál (de a cseheknél is, igaz, hogy mindkettõnél elsõsorban azért, mert már nem voltak katolikusok, tehát a vallás háttérbe szorításának folyamata náluk már a nemzeti eszme kora elõtt, a hitújításkor megtörtént) korábban is megvolt már ez a németellenes ellenszenv, de most koreszmévé vált, mely szinte mámorossá tette az embereket, s minden más eszményt messze háttérbe szorított, de leginkább a vallást. Mivel a haza elsõsorban a vallás helyét foglalta el, különösen sérelmes volt rá. Nemcsak azt mutatta, hogy a vallás nem igazság már, hanem csak érzelem, éppúgy, mint a hazafiság, hanem annál sokkal jelentéktelenebb érzelem. (Így nem is volna sértõ a vallásra, mert ha a vallásosság nem igazságon alapul, hanem csak érzelem, akkor éppen nem kell fontosabb érzelemnek lennie a hazafias érzelemnél.) Ennek a minden felett uralkodó hazafias érzelemnek azonban szükségképpen ellensége kellett legyen az, aki igazságvallásban hitt, azaz még komolyan vette a vallást. Aki ugyanis komolyan hisz abban, hogy az élet után egy másik, örökké tartó következik, annál bizonyára szó sem lehet arról, hogy az örök élet elnyerésénél sokkal fontosabb az, hogy az alatt a rövid idõ alatt, míg itt a földön élünk, ebbe az államba tartozunk-e vagy abba, ilyen nyelvet használunk-e vagy olyant, vagy hogy ki dolichokephal [hosszúfejû] vagy ki brachikephal [karfejû] típusú, ki szõke hajú vagy ki barna. Addig az volt a fontos, ki keresztény s ki nem, ki katolikus és ki protestáns. Ha most ennél sokkal fontosabb volt, hogy ki magyar és ki német, ha fontosabb lett az, hogy az egy fajhoz tartozók külön államot alkossanak, s ne tûrjék egy más faj uralmát maguk felett, ez természetesen még ha külön nem hangsúlyozták egyúttal azt is jelentette, hogy keresztény-e valaki, az nem fontos, hogy katolikus-e, még kevésbé. Ebbõl viszont meg az következik, hogy igaz vallás nincs is, hanem az egész vallásosság csak felfogás és nevelés dolga. Ez az egyedülálló és mindent elsöprõ nemzeti eszme tehát ellenkezett a hit eszmei részével. De ellenkezett a gyakorlati részével is, a keresztény erkölcstannal is, mert a támadóháborúk alapján állt, háborút indítani megengedettnek, sõt dicsõségnek tartotta, a lázadás, a nem engedelmesség alapján állt, faji gyûlöletet hirdetett és fokozott fel és büszkeséget, engedetlenséget, dacot, a csak azért is -t szította fel az emberekben, s ezt tette a legnagyobb polgári erénnyé. 9

10 Mennyi harc, mennyi háború, mennyi vérontás, szenvedés keletkezett ebbõl, s mégis még ma is e kor hatása alatt állunk! A nemzeti forradalmak korát még ma is mindenki tiszteletreméltó kornak tartja, melytõl tanulni lehet és melyet utánozni kell. Nem azt mondjuk róla, hogy az emberi elme eltévelyedésének kora volt, hanem hogy az idealizmusé és a haladásé. Ezért bírálni még ma sem szabad. Pedig ránk még kárhozatosabb hatással volt, mint más nemzetekre, mert azokat csak a komoly hitüktõl fosztotta meg, számunkra azonban ezen a pótolhatatlan veszteségen kívül még a történelmi Magyarország összeomlását is eredményezte, ha ez csak utána vagy száz évre, 1918-ban következett is be. (Nem is jöhetett rögtön, hiszen 48-at leverték.) Rajtunk ugyanis nemcsak a német uralkodott, hanem mi is uralkodtunk németeken, tótokon, oláhokon, horvátokon, s ahogyan ez a kor bennünk felébresztette a nagy nemzeti önérzetet és az anyanyelvünk jogaihoz való ragaszkodást, éppúgy felébresztette az addig e tekintetben alvó, mert csak vallási dolgokkal törõdõ nemzetiségekben is. Az eredmény aztán a Csehszlovák Köztársaság, Jugoszlávia és Nagyrománia megalakulása, számunkra pedig Csonkamagyarország lett. Mi a nemzeti eszmével többet vesztettünk, mint nyertünk. Nekünk még azt is meg kellett érnünk, hogy még a nemzeti eszmébõl is csak kárunk lett. Nemzetiségeink nemzeti államokhoz csatlakozhattak, de a tizenegymillió magyarból csak nyolc alkothatott nemzeti államot, hármat idegen uralom alá kényszerítettek. Ez azonban úgy látszik csak arra ok, hogy mi még jobban rajongjunk ezért a mi ezeréves hazánk sírját megásó eszméért, mint más nemzetek rajongtak. Minket az sem józanított ki, hogy éppen a józan és okos svájciak nem dõltek be ennek az eszmének még akkor sem, mikor legjobban uralkodott és sem a svájci franciáknak, sem az ottani olaszoknak nem jutott eszükbe, hogy hiszen mi franciák vagyunk, tehát a szomszédos Franciaországban a helyünk, mi olaszok vagyunk, tehát nekünk is csatlakoznunk kell a szomszédos és újonnan alakult egységes és nagy Olaszországhoz. S lám, még csak el sem nemzetietlenedtek, azért, mert nem csatlakoztak, le sem nézi õket senki miatta, mint önérzet nélkülieket vagy nemzeti öntudat nélkülieket, hanem éppen ellenkezõleg: irigyli õket. Vajon nem lett volna-e nekünk is jobb az, a Kárpátoktól az Adriáig terjedõ, tengerrel is bíró nagy ország, az a gyönyörû földrajzi és gazdasági egység, melyet a Habsburgok Magyarországa jelentett, kevesebb magyarkodással és kisebb nemzeti önérzettel, mint a csonkaország nagy pipájával és kevés dohányával? Ha nem baj s nem is szégyen, ha a 70%-ában német Svájcban franciák és olaszok is laknak, akkor nem volt sem tûrhetetlen, sem borzasztó az sem, ha az olasz Milánó és Velence nem Olaszországhoz (akkor ilyen nevû ország nem is volt), hanem a német Habsburgok Ausztriájához tartozott és semmi szükség sem volt arra, hogy ezen a helyzeten mindenképpen segítsenek. Hát még mennyire nem lett volna erre szükség, ha ezeket az olaszokat külön nem lázították volna és a nemzetiségi érzést és a zsarnokság (melynél a valóságban szelídebb uralmat képzelni sem lehetett) gyûlöletét mesterségesen s egész a fehérizzásig nem szították volna bennük. Sokkal kulturáltabb és gazdagabb, sõt még olaszosabb is volt ez az osztrák zsarnokság alatt nyögõ Milánó és Velence, mint például Nápoly vagy Szicília olasz népe, mely pedig már akkor is külön olasz államot alkotott. Mivel most már több mint száz év telt el azóta, hogy a többi olasszal együtt õk is egy államban egyesültek, ma már azt is megállapíthatjuk, hogy sem boldogabbak, sem szerencsésebbek, sem olaszabbak nem lettek általa. Manzoni Habsburg uralom alatt írta a Jegyesek c. mûvét, ellenben a második világháború Mussolini olasz faji uralma alatt és miatt pusztította õket végig és tette õket tönkre. Ha ekkor is még Habsburg uralom alatt lettek volna, nem lettek volna a német faji alapon álló Hitler szövetségeseivé, tehát a szerencsétlenségüket is elkerülték volna. Katolikus alapon állva a nemzeti eszme minden mást elsöprõ vezéreszmévé legfeljebb akkor lehet, ha esetlegesen összeesik a hit védelmével is egyúttal, mint például Írország és 10

11 Lengyelország esetében. De így is csak akkor, ha a hangsúly a hiten van, nem pedig a hazán, nemzeten vagy fajon. A katolikus is ragaszkodhat hazájához, sõt illik is, hogy ragaszkodjék. Illik, hogy õ is szeresse a fajtáját és anyanyelvét, mert hiszen mindezek a nemesebb emberi érzelmek közé tartoznak s így nem egész ember az, akibõl hiányoznak. De bálványt csinálni a hazából és vallást a hazaszeretetbõl, minden más, tehát vallás, másvilág, igazság, kultúra, emberszeretet háttérbe szorításával az elsõ helyre tenni s csak ezért lelkesedni, csak ezért élni, csak ezért dolgozni: teljesen pogány életszemlélet. Nem lehet a föld, egy földi dolog még eszmevilágunknak is központjává. Ha mégis azzá lesz, akkor, ha leplezetten is, de lényegében a másvilágot tagadó világnézetet jelent. Akinek egy földi dolog a legelsõ, az nem hihet egy másik, örökké tartó világban. De az ilyen ember az igazságot is elárulja, mert az igazságnál elõbbre való semmi sem lehet. Nem az igazságot kell a hazánk szolgálatába állítani, hanem hazánkat az igazságéba. Ha így teszünk, csak a nemzet nyer, ha ellenkezõleg járunk el, csak a nemzet veszt vele. De ha eltekintünk a másvilágtól s csak itt a föld keretei között maradunk, akkor is bûn az olyan túlzott nacionalizmus, mely minden másnál elõbbre való. Az ilyen hazafi szükségképpen igazságtalan, mert ha az igazság egy idegen faj vagy nemzet mellett szól, akkor neki kötelessége az igazságot is megsérteni, de egyúttal hazudni is, mert azt természetesen nem szokás elismerni, hogy nincs igazunk, hanem helyette a tényeket tagadjuk le, ferdítjük el és körmönfont hamissággal érvelünk. De a sovinizmus együtt jár a gyûlölettel is, mert fegyvert nem annyira azok szoktak fogni, akik a maguk felenyáját szeretik, hanem azok, akik gyûlölik azokat, akik más nyájba tartoznak. Ha honfitársainkat csak szeretnénk, ha csak ezt a szeretetet állítanánk szemük elé s csak ennek szépségeit fejtegetnénk, sohasem tudnánk tömegeket rávenni arra, hogy háborúba menjenek. Fegyvert ragadni az szokott, akinek ellensége van és akit ennek az ellenségnek a gyûlöletére sikerült rávenni. Ha a hazánknak nem lennének való vagy vélt ellenségei, ki sem fejlõdött volna bennünk a sovinizmus. A hazaszeretet, a szülõföld szeretete magában véve a legcsendesebb, a legártatlanabb, a legbékésebb érzelem. Vad, elsöprõ, fegyvert ragadó érzelem csak akkor lett belõle, mikor egyes nagy hazafiak felhívták a figyelmet arra, hogy ennek az édes szülõföldnek ellenségei vannak és ezek az ellenségek mennyire ármányosak, sõt galádok, vagyis mikor a dologba a gyûlöletet is belekeverték. Akinek a hazája a legfõbb, sõt egyetlen életcélja, tehát akinek a hazája a bálványa, az ilyen ember, ha az ellenséggel szemben vereséget szenvedtünk, azért izgat háborúra, mert az elszenvedett szégyen lemosását a nemzeti becsület követeli, ha gyõztünk, akkor azért, mert evés közben jön meg az étvágy, elbizakodunk, s úgy érezzük, hogy a haza javára ki kell használni az adott kedvezõ helyzetet. Ilyenkor megállapítjuk, hogy a mi fajtánk nemcsak különb minden más népnél vagy fajnál (mert ezt már azelõtt is tudtuk), hanem arra az eredményre jutunk, hogy egyenesen világuralomra hivatott. A sovinisztára ugyanis csak a maga hazájának és fajának szolgasága tûrhetetlen, de a szomszéd (késõbb pedig az összes) népeket és fajokat a magáé alá igázni egyenesen hazafias kötelesség szemében. A sovinizmus tehát olyan veszedelmes tévely, mely erénnyé teszi a bûnt (a faji vagy nemzeti önzést s az ebbõl folyó gyûlöletet), feltéve, hogy hazájának haszna van belõle. Világos, hogy ez esetben izgat is ennek az erénnyé megtett bûnnek az elkövetésére. Ilyen eszmék ápolása közben természetesen nem lehet sem béke, sem boldogság a földön. Hiszen az ilyen hazaszeretet meg a béke csak akkor fér meg egymás mellett, ha már a földön minden az én hazámé. Ez pedig sohasem történhet meg, s ha igen, nem sokáig, tehát örökös háborúk okozója. Pedig hát 48 hatására mennyire magáévá tette ezt az eszmét a mi egész irodalmunk, közvéleményünk és nevelésünk! Nálunk például azt állítani, hogy nekem a vallásom elõbbre való, mint a hazám, egyenesen lehetetlen volt, sõt lehetetlen még ma is. Pedig gyakorlatilag 11

12 úgysem kerülhet szembe egymással a kettõ, mert hiszen a vallásomat csak akkor helyezem a hazám elébe, ha a vallásom igazságvoltáról meg vagyok gyõzõdve. Ez esetben pedig azzal is a hazámnak használok, ha a vallásommal szemben a második helyre helyezem. Ha honfitársaim körében az igazságot erõsítem, végeredményben többet használok vele a hazámnak, mint annak a sokkal kisebb jelentõségû hazafias érdeknek a feláldozásával, melyet esetleg a hazámmal szemben is meghoztam a vallási igazság kedvéért. A haza és a vallás között (ha ez utóbbi helyes és igaz) csak elméletben lehet ellentét, de nem a valóságban. Elméletben pedig nagyon is szükséges hangsúlyozni az igazságnak ezt az elsõségét, hiszen a legfontosabb dologról van szó, olyan fontos dologról, mely egyúttal a nemzet életét is jelenti. Hiszen a hazám sorsa is attól függ, hogy szolgálja-e az igazságot vagy nem. De nemcsak a vallási igazság szempontjából kell helytelennek nyilvánítanunk ha kell, akár fegyveres felkelésben is megnyilvánuló nemzeti eszmét, hanem a törvényes felsõbbség iránti engedelmesség megtagadása és a benne megnyilvánuló türelmetlenség, dac, büszkeség és lázadó szellem miatt is, melyek mindegyike merõ ellentéte az Evangélium szellemének. Keresztény ember legfeljebb csak olyan bitorlónak tagadhatja meg az engedelmességet, aki erõszakosan, törvénytelenül szerezte a hatalmát, de még ekkor sem azért, mert a bitorlót személyében gyûlöli, hanem azért, mert a jogot és törvényességet szereti, vagy mert akár a bitorolt, akár a törvényesen szerzett hatalom az igazság és az Isten jogai ellen tör (ekkor ugyanis a hatalom törvényes birtokosa is egyszerre bitorlóvá válik), de ekkor sem a bitorló elleni gyûlöletbõl, hanem fájó szívvel és Isten és felebarátaink iránti szeretetbõl. Emiatt, hacsak kereszténységét meg nem tagadja, az Egyház itt Magyarországon sem pártolhatott volna semmiféle fegyveres szabadságharcot még akkor sem, ha Habsburg-királyaink, akik ellen ezek a fegyveres szabadságharcok irányultak, nem azok a buzgó katolikusok és hitvédõk lettek volna, akik voltak, hanem akár protestánsok (de a katolikus hit szabadságát azért nem gátolták volna). A rossz, a hitetlen, az eretnek feljebbvalót is tisztelni kell ugyanis és neki is mindenben, ami nem bûn, engedelmeskednie kell. Ez az Evangélium szelleme és határozott parancsa. Hiszen az a császári hatalom, melyrõl Szent Pál azt mondta, hogy joggal visel kardot, pogány kézben lévõ hatalom volt. De szabadságharcaink egyébként is mind támadó háborúk voltak, ilyen háborút pedig az Egyház sohasem engedhet meg, de különösen nem az alattvaló támadó háborúját törvényes királya ellen. A dacoláshoz nem kell Evangélium. Ahhoz csak gõg kell, ez pedig Evangélium nélkül is megvan Ádám ivadékaiban. Ezért, bár lényegében véve téves volt, volt valami igazságnyom azoknak a külföldi protestáns szektáknak felfogásában, melyek még Mindszentyt is elítélték és evangélium-ellenesnek nyilvánították azért, mert a tényleges kommunista hatalom ellen összeesküdött. Tévedtek, mert elõször is Mindszenty nem fogott fegyvert, sõt másokat sem biztatott fegyveres felkelésre. Még csak összeesküvõ sem volt (ezzel csak megrágalmazták), hanem szellemi fegyverekkel küzdött a rossz ellen. Másodszor az õ küzdelme fegyveresen is megengedett lett volna, mert olyan hatalom ellen irányult, mely elõször bitorló volt, mert egy idegen fegyveres hatalom ültette az ország nyakára az ország megkérdezése nélkül, sõt késõbb egyenesen a nemzet kinyilvánított akarata ellenére (az elsõ választásokon, mikor még nem kellett egy pártra szavazni, a választóknak csak 17%-a szavazott a kommunista pártra, noha választási propagandát csak ez a párt folytathatott). De még ha a kommunista uralom törvényes lett volna, akkor is törvénytelenné vált volna azáltal, hogy az istentelenséget erõszakkal terjesztette és az Egyházat üldözte. Világos, hogy az a hatalom, mely Isten ellen van, nem lehet törvényes hatalom még akkor sem, ha valóban a nép akaratából kapta volna hatalmát. Az a nép, mely Isten ellen van, elvesztette minden jogát, mert a teremtmény bizonyára nem törvényesen vagy jogosan van teremtõje ellen. A kommunista hatalom fegyveres erõvel akadályozta az Evangélium hirdetését. Nem tûrt katolikus egyesületet, nem engedélyezett katolikus sajtót, eltörölte a szerzetesrendeket, megszüntette a katolikus iskolákat, a gyermekek hitoktatását minden képzelhetõ terrorral meg- 12

13 akadályozta, az embereket a vasárnapi munkaszünet megszegésére kényszerítette, az Egyház kormányzatát erõszakkal kiragadta a püspökök kezébõl azáltal, hogy kommunista megbízottakat nevezett ki melléjük, illetve föléjük, tömegesen elhurcoltatta a kötelességüket teljesítõ papokat és különösen a tekintélyesebb papi állásokat erõszakkal méltatlan papokkal töltötte be, s ráadásul még annak a hazug látszatnak mindenáron való fenntartásával, mintha ezt nem a kommunizmus, hanem maga a püspök tette volna stb. Mindszentynek és a hívõ katolikusoknak tehát joguk lett volna még fegyveresen is fellázadni. Abban azonban igazuk van ezeknek a Mindszenty ellenállását helytelenítõ szektáknak, hogy ha a hatalom tényleges, törvényes hatalom és az Egyház szabad mûködését, az Evangélium terjesztését sem akadályozza, az igazi kereszténynek nemcsak fegyveresen, hanem még szellemi fegyverekkel sem szabad ellene küzdenie még akkor sem, ha maguk a hatalom birtokosai magánéletükben bûnösök s így méltatlanok is arra az állásra, melyet betöltenek. Ezt ugyanis nem az alattvalóknak kell megállapítania, mert õ feljebbvalói bírálatára nem illetékes. A kereszténység az alázat, az engedelmesség és a hatalom elõtti hódolat gyakorlatában áll még akkor is, ha a hatalom bûnös ember kezében van. Hiszen egyébként is minden ember bûnös, s ha nem az, akkor is rá lehet fogni, hogy az, és a legtöbb ember ezt mindig el is fogja hinni. A feljebbvalók elleni bírálat s még inkább a dac ellenkezik az Evangélium szellemével. Az azonban ugyancsak furcsa logikátlanság, sõt azt mondhatnám, hogy egyenesen a sátániság jele, hogy ugyanezek a protestáns szekták, melyek még a bolsevista hatalom iránt is engedelmességet hirdettek az Evangélium alapján, sohasem ítélték el a Habsburgok elleni fegyveres lázadásokat, mint az Evangéliummal ellenkezõket, akár Magyarországon, akár Itáliában történtek. Pedig a Habsburgok nem mások jogai megsértésével kerültek a magyar trónra, õk azért kerültek oda, mert kihaltak azok, akiknek joguk volt hozzá, s az elsõ Habsburg annak férje volt, akit a magyar trón illetett. Nem is a nemzet akarata ellenére, mert meg is választatták magukat, hogy azoknak is eleget tegyenek, akik azt állították, hogy a magyar korona nem öröklõdik, hanem csak választás útján lehet megszerezni. De õk 48-ban még akkor is törvényesen bírták volna már a magyar koronát, ha 1526-ban törvénytelenül szerezték volna meg, mert elévülés folytán már így is törvényes királyokká tette volna õket a több száz éves birtoklás. Minden Habsburg-királyunk a nemzet külön beleegyezését is megszerezte koronázásához, s utána mindig külön is hûséget esküdött neki a nemzet. Hogy egyeztethetõ össze az Evangélium szellemével, hogy a szolga azon a címen tagadja meg urának az engedelmességet, hogy megállapítja, hogy ura német, õ pedig magyar (miért nem akkor állapítottuk meg ezt, mikor megválasztottuk s mikor német volta ellenére is megkoronáztuk, s hûséget fogadtunk neki?), vagy hogy egyes országrészek, melyek már évszázadok óta uralmuk alatt voltak, egyszer csak megállapítják, hogy õk egész más fajhoz tartoznak, mint az ország többi része, s ezért a szomszéd országhoz csatlakoznak? Tehát a nemzeti alapon álló szabadságharcok is evangélium-ellenesek, mert az Evangélium még a rossz úrnak való engedelmességet is megparancsolja, nemhogy a más fajhoz tartozó úr iránt engedelmességet ne parancsolná, s mert az Evangélium nem az önérzet, nem a szabadság, nem a büszkeség vagy dac, annál kevésbé a fegyveres lázadás evangéliuma, hanem az alázatosság, az engedelmesség, az önmegtagadás, a türelem, sõt az önkéntes szenvedés elvét képviseli. Ezekre tanítja, ezekre buzdítja az embereket, mert az ellenkezõre nem kell õket tanítani. Azt mindenki magától is érti és tudja. Az Evangélium jelvénye a kereszt, tehát az akasztófa. A lázadók, a szabadságharcosok eszménye egész más, mert õk bizonyára nem azért fognak fegyvert, hogy akasztófára jussanak, hanem hogy gyõzzenek s az akasztófára ellenségeiket, a zsarnokokat, régi uraikat húzzák. A keresztény, a Krisztus-követõ, akasztófára húzatja magát az igazságért és felebarátaiért, a szabadságharcos pedig akasztófára húz, mert hiszen zsarnoknak nevezi, gyûlölet tárgyává teszi azt, aki ellen küzd. 13

14 A nacionalizmus ma is divat még, de már sokat vesztett vonzerejébõl. De ma már különösen nálunk idõszerûségét is elvesztette, mert már oda juttatott bennünket, hogy nem annyira nálunk vannak olyan idegen fajúak, akinek faji okokból más országban volna a helyük, hanem éppen ellenkezõleg, a szomszéd országokban vannak olyan magyarok, akiknek nálunk volna a helyük. Az evangélium-ellenes, sátáni szellem, mely a tömegek szenvedélyének való hízelgéssel, ösztöneiknek nem megfékezésére, hanem éppen ellenkezõleg, minél bátrabb kiélésére való izgatással igyekszik népszerûségét és ennek révén hatalmat szerezni, ezzel természetesen még nem hagyta abba gonosz mûködését. Csupán más térre tette át. Ma már nem nemzeti, hanem szociális alapon mûködik, nálunk nem a nemzeti kisebbségeket, hanem a nincstelen tömegeket izgatja nemcsak a vallás és az uralkodók, hanem a munkaadók, sõt mindenki ellen, akinek valamije van, mert mint a legtermészetesebb dolgot tételezi fel róluk, hogy ezt a nincstelenek kizsákmányolásával szerezték, tehát õk a rablók és tolvajok, nem pedig azok, akik ezt tõlük elveszik. Az izgatás tehát ma már eljutott arra a fokra, mikor már mindenki ellen irányul, akinek még veszteni valója van, mert akár anyagilag, akár szellemileg nem nincstelen. 14

15 48 elõzményei A reformkor

16

17 I. Ferenc elnyomása Mint említettük, eleinte feltûnõ jó volt a viszony I. Ferenc és a nemzet közt és a magyar nemesség valóságos lelkesedéssel vett részt I. Ferencnek azokban a háborúiban, melyeket a francia forradalmárok ellen viselt. A maga részérõl I. Ferenc is vigyázott arra, hogy Magyarország jogait és magyar alattvalói hazafias érzékenységét meg ne sértse. Mikor például 1804-ben felvette az osztrák császári címet, külön hangsúlyozta, hogy amit monarchiánk fényének és méltóságának öregbítésére határoztunk, az kedves Magyarországunk és kapcsolt részei alkotmányának épségével történjék. Még a Szilágyi-történelem is megállapítja (VIII., 573. o.), hogy a Napóleon iránti bámulat épp oly kevéssé bírta csökkenteni a Ferenc iránti szeretetet, mint az addigi háborúk szerencsétlen kimenetele és a nemzet jogainak folytonos lábbal tiprása. (E legutóbbiról mi nem is tudunk. Ezt hazafias követelménybõl csak úgy mondani szokás.) A valóság ennek a folytonos lábbal tiprásnak éppen az ellenkezõje volt. A francia háborúk terheihez Magyarország nemcsak azért járult hozzá aránytalanul kevesebbel, mint a Habsburgok egyéb országainak népei, mert nálunk az ipar fejletlensége és a nemesség adómentessége miatt állami bevétel alig volt, hanem ezenkívül még azért is, mert Ausztriában a császár hatalma korlátlan volt, s így alattvalóira olyan terheket rakhatott, amilyeneket akart, illetve tudott, nálunk azonban csak annyit, amennyit az országgyûlés megszavazott. Még ebbõl is csak annyit kapott meg, amennyit a királytól szinte teljesen független megyei hatóságok tényleg be is hajtottak. Láttuk már, hogy aránytalanul kevesebbet hajtottak be, mint amennyit az országgyûlés megszavazott és hogy még maga a kivetés is sokkal kevesebb volt, mint amennyi járt volna (a hamis porta-számok miatt). Nem az osztrák zsákmányolt ki tehát bennünket, hanem mi õt. Neki kellett megfizetnie azt is, amit mi alkotmányos jogainknál fogva el tudtunk hárítani magunktól. Mivel ugyanis a háború költségeit mindenképpen meg kellett fizetni s valahonnan elõ kellett teremteni, a birodalom egyik felének könnyebbségét a másik fél nagyobb teherviselésének kellett ellensúlyoznia. Ha mi független ország és a monarchia osztrák részével egyenrangú tényezõ voltunk a Habsburg birodalomban (pedig mi ezt állandóan hangsúlyoztuk, s jogilag s elméletben meg is felelt a valóságnak), akkor a monarchia kiadásaihoz, tehát hadseregéhez is ugyanolyan arányban kellett volna hozzájárulnunk, mint Ausztria. A valóságban ez idõben talán egy a tízhez arányban járultunk hozzá. Lehetett-e hát jogos panaszunk amiatt, hogy csak elméletben és jogilag voltunk Ausztriával egyenrangú tényezõ, de a valóságban nem? Sõt ha így állt a dolog, egyáltalán volt-e olyan erõ vagy jog a földön, mely meg tudta volna tenni azt, hogy a gyakorlati világban is Ausztriával egyenlõ befolyású tényezõ legyünk? Hogy tehát nem azok voltunk, tarthatjuk-e ezt jogfosztásnak, Ausztria, s még inkább az uralkodóház bûnének, irántunk való rosszakaratának? Nem mondhatjuk, hogy nálunk azért nem volt ipar (tehát azért nem volt állami bevétel), mert iparunkat Ausztria nem engedte kifejlõdni. Józan ésszel nem gondolhatjuk, hogy az uralkodóház törekedett arra, hogy nálunk a jövõben sem legyen bevétele. Még ha el is ismerjük, hogy védte azt osztrák ipart, melynek adója bevétele nagy részét szolgáltatta, mert hogy nálunk elsõsorban azért nem volt s nem is lehetett ipar, mert száz évvel elõbb, a török világ megszûntekor, még a föld megmûvelésére sem volt emberünk, még arra is idegenbõl kellett behozni embereket. Ha azonban kitartunk azon állítás mellett, hogy I. Ferenc idejében Ausztria elnyomott, akkor hogy lehet megmagyarázni, hogy abban az Ausztriában, melynek iparából egyébként is nagy jövedelme volt, ebben az idõben már a nemeseknek is kellett fizetniük adót, abban a Magyarországban ellenben, melyben az ipar hiánya miatt úgy sem volt jövedelem, még a ne- 17

18 mesek sem adóztak? De különösen hogy lehet az, hogy mégis nem Magyarország (mely akkor még azonos volt a magyar nemességgel, mert hiszen csak annak volt beleszólása az ország ügyeinek intézésébe) nyomta el Ausztriát, hanem mi voltunk elnyomva Ausztriától? Ha a magyar nemes fizetett volna már adót és hozzájárult volna az ország kiadásaihoz, az osztrák pedig nem, ez nem jelentett volna osztrák részrõl magyar elnyomást, hanem csak a meglévõ igazságtalanság (hogy Ausztria abszolúte is és aránylag is sokkal többet fizet, mint mi) részbeni kiegyenlítését, ami annál inkább kötelessége lett volna a magyar nemességnek, mert hiszen állandóan azt követelte, hogy Magyarországnak Ausztriával egyenlõ jogai legyenek a birodalom kormányzásában. Az adott helyzetben tehát már az egyformaság is (hogy sem az osztrák, sem a magyar nemes nem fizet adót) igazságtalanság lett volna az osztrák kárára. Mit szóljunk tehát ahhoz a hihetetlen valósághoz, hogy éppen megfordítva volt: az osztrák nemes adózott, a magyar nem, tehát a magyar nemes helyett is õ adózott. De azért mégis õ nyomta el Magyarországot (tehát a magyar nemességet). De azon kívül, hogy a legtöbb jövedelmet a fejlett ipar szolgáltatta és a nemesség is adózott, még az osztrák jobbágy is többet fizetett, mint a magyar jobbágy. Elõször is, mert rajta sokkal jobban be is hajtották az adót, mint a magyaron, mert ott a behajtást is maga az állam végezte, nálunk pedig egy az államtól független hatóság, a vármegye, mely közegeit maga választotta. Másodszor, mert nálunk az országgyûlés szavazta meg a jobbágyok adóját s az mindig kevesebbet szavazott meg, mint amennyire szükség volt és mint amennyit Ausztriában tényleg ki is vetettek és be is hajtottak a jobbágyon. Harmadszor, mert nálunk mindenki tudta (Ausztriában is tudták), hogy azok a kimutatások is hamisítottak (a valóságosaknál sokkal kisebb számokat tartalmaztak), melyek alapján a megyék az adót kivetették. A bécsi kormány késõbb ezen próbált is segíteni s maga akart új és a valóságnak megfelelõ kimutatást elkészíteni, de a magyarság ez ellen olyan ellenállást tanúsított, hogy emiatt a terv végrehajtásától visszariadtak. Mindenki tudja, hogy nemcsak a háborúhoz kell pénz, pénz és harmadszor is egyedül csak a pénz, hanem egy állam kormányzásához is. A politika is egyenlõ a pénzzel. Amelyik állam pénzzel rendelkezik, a gyõz. Pénzzel híveket is lehet szerezni s nem is kell hozzá panama vagy megvesztegetés. Csak a nép jólétét kell megteremteni (azt pedig sok pénzzel bizonyára lehet) s megvan a nép rokonszenve a politikai irányzat iránt. Így az állam erõs, mert alattvalói jómódúak, a kormány pedig mindig számíthat ezekre a jómódú alattvalókra. Még ha ezek csak pénzt adnának is, de vért nem, még az sem lenne baj, mert a pénzükön lehet zsoldosokat fogadni, akik mint régi, gyakorlott, puskaporhoz szokott emberek, sokkal többet érnek, mint a gyakorlatlan, s eleinte ijedékeny újoncok. De ha a politikában ennyire minden a pénz, beszélhetünk-e I. Ferenc idejében ellenünk irányuló politikai elnyomásról, ha pénz tekintetében ennyire nagy urak és ennyire nebáncsvirágok voltunk? Ha ennyire módunkban és szabadságunkban állott a fizetés alól kibújni s annak vállalását, amit mi nem adtunk, a birodalom osztrák lakosaira hárítani? Az osztrákok, csehek és lombardok panaszkodhattak volna, hogy mi nyomjuk el õket és hogy õk Magyarország kiszipolyozott rabszolgái, mert helyettünk is nekik kell fizetniük, de mi semmiképpen se. Azt sem hányhatjuk szemükre, hogy a fizetés fejében a rendelkezés is az õ kezükben volt, mert hogy aki fizet, az rendelkezik is, az természetes s másként nem is lehet. De ez a rendelkezési jog számukra igen drága volt s ezért szívesen átengedték volna nekünk, ha mi természetesen a vele járó teherrel együtt elfogadtuk volna tõlük. Mi azonban sohasem úgy kértük az önrendelkezést, hogy egyúttal fizetünk is, hanem mindig anélkül. Sõt azt, hogy nem fizetünk, még jobban hangsúlyoztuk, mint azt, hogy az osztrákokkal egyenlõ jogokat követelünk. Hogy mennyire nem mi voltunk a két fél közül a szánandók, azt jól láthatjuk József nádor javaslatából, aki azt ajánlotta királyi testvérének, hogy jutalmul a francia háborúkban hozott sok áldozatukért az örökös tartományok lakóinak is meg kellene adni azokat az alkot- 18

19 mányos jogokat, melyeket a magyarok élveznek. József nádor tehát mint köztudott dolgot említi, hogy az osztrákok annak ellenére hoznak a birodalomért aránytalanul nagyobb áldozatokat, hogy a szabadságuk viszont sokkal kisebb, mint a magyaroké. E korban az osztrákok számára nagy jutalom lett volna az a szabadság, ami nálunk valóság volt. De akkor még ezt jutalmul sem kaphatták meg azok az osztrákok, akik állítólag minket szipolyoztak ki és nyomtak el. De így kellett lennie, mert az uralkodónak részint feltétlenül szüksége volt azokra a bevételekre, melyeket az osztrákok sem szavaztak volna meg, ha tõlük függött volna, azaz ha szabadok lettek volna, részint azért nem léphetett az engedmények útjára, mert a francia forradalom éppen az õ szeme láttára bizonyította be, hogy a tömegeknek jogokat adni mennyire veszélyes, mert hiszen minél többet kapnak belõlük, annál elégedetlenebbek lesznek s annál többet követelnek, s így a dolog vége csak az uralkodó feje és az anarchia lehet. Lám, gondolhatta joggal, osztrák alattvalóim mennyire csöndben vannak, a magyarok meg milyen elégedetlenek és milyen hangosak. Pedig milyen jó dolguk van az osztrákokhoz képest! Pedig a terhek viselésében ez a nagy aránytalanság nemcsak a pénz- vagy terménybeli adóban volt meg, hanem még a véradóban is. Természetesen ennek is az volt az oka, hogy Ausztriában a császárnak szabad keze volt, míg nálunk mivel állandó hadkötelezettség még nem volt csak toborozni lehetett, de hogy még ezúton is csak mennyi katonát lehetett besorozni, azt is az országgyûlés szabta meg. Szó sem lehetett tehát róla, hogy a véres francia háborúkban a magyar vér bõvebben vagy akár csak annyira is folyt volna, mint az osztrák. A hadi kormányzat adatai szerint 1810-ben Magyarország részérõl gyalogos és huszár, összesen tehát magyar alattvaló állt katonai szolgálatban. Ugyanekkor csak egyedül Galíciából ember viselte a császár ruháját, sõt egyedül a hozzánk képest szintén kis Csehországból is Pedig ebbe Morvaország még nincs is beleszámítva, mert onnan is külön még újabb , tehát a tágabb értelemben vett Csehországból Ha tehát még így is I. Ferenc önkényuralmáról és a magyar nemzet jogainak tõle való lábbal tiprásáról és a magyar alkotmány semmibevevésérõl beszélünk, nem tudom, milyen kis adót kellett volna fizetnünk és milyen kevés katonát kiállítanunk, hogy jogainkat ne tiporják lábbal? Olyan nagy urak voltunk mi ez idõben a Habsburgok elnyomása alatt, hogy mikor terheket vállaltunk, tulajdonképpen még akkor sem vállaltunk. Az 1807-es országgyûlésen például, látva, hogy valami terhet most már majd csak neki is vállalnia kell, ingatlana utáni jövedelmének egyhatodát ajánlotta fel a magyar nemesség. Világos, hogy ehhez szükség volt, illetve szükség lett volna jövedelmének megállapítására, mert hiszen hol van az az ember, aki akkor is ki tudja számítani, mennyi az egyhatod, ha nem ismeri azt az összeget, amelynek egyhatoda õt illeti? Mikor azonban a kormány elõkészületeket tett a nemesség birtokainak összeírására és ezek jövedelmeinek felbecsülésére, az egész ország olyan lett, mint a megbolygatott hangyaboly. Az összeírást a magyar nemesi jogokra olyan sérelemnek tartották, mely semmiképpen sem tûrhetõ. De nem is tanácsos felfedeznünk minden terhünket mondta ekkor egyikük. Ez is volt a mi eleinknek elõrelátó okossága, hogy sohasem akarták a világ eleibe terjeszteni, miben áll az õ igazi vagyonuk. A magyar nemesség tehát felajánlja ingatlanai jövedelmének egyhatodát, de csak azzal a feltétellel, hogy azt, hogy mennyi ez a jövedelem, õ maga mondja meg. S ugyancsak borzalmas elnyomás nehezedett rá, mert természetesen az összeírásból semmi sem lett. De ha a magyar nemesség nem tûri, hogy akár csak a koronás király is megállapíthassa, mekkora az õ tényleges vagyona s még kevésbé, hogy mennyi annak a jövedelme, akkor mi értelme van annak, ha ennek az ismeretlen és ismeretlennek továbbra is megmaradó vagyonnak egy pontosan megszabott részét a hazának felajánlja? Ki az a gazdasági lángelme, aki az ismeretlennek is ki tudja számítani a hatod részét? Bármilyen logikus volt azonban ez az ér- 19

20 velés, mégsem lett belõle semmi, mert a magyar szabadság még a XIX. század folyamán is oly erõs volt, hogy a logika semmi volt hozzá képest. De azért a magyar ifjúságot még ma, a XX. század második felében is arra tanítják (sõt, mivel mikor e sorokat írom, Magyarországon kommunizmus van, most még jobban arra tanítják, mint azelõtt), hogy ebben a korban a bécsi udvar (mint egyébként mindig) megszegte esküjét és nem tartotta meg a magyar alkotmányt. (Jellemzõ, hogy ezt legjobban éppen az a kommunizmus sérelmezi, mely ugyanezt a magyar népet, illetve nemességét ádázul gyûlölte s nemcsak minden birtokából kifosztotta kártérítés nélkül, hanem még birtoka felszerelésébõl is, sõt késõbb még pesti lakásából is kitette, sõt még azt sem engedte meg neki, hogy az országban oda költözzék, ahová akar.) Így aztán már értjük, amit Széchenyi jegyzett fel naplójában, mikor még katona korában Debrecen környékén részt vett egy úriszéken. Azt írja, hogy ott a nemesség egyik képviselõje így szónokolt: Olyan szabadság, mint a mienk, sehol sincs másutt. Az angol szabadság is csak papíroson van a mienkhez képest (Zichy Antal Széchenyi-életrajza, de Szekfû is említi). Az elõbbiek után el kell ismernünk, hogy ennek a tiszántúli, tehát valószínûleg kálvinista magyar nemesnek teljesen igaza volt. Lehetetlenség, hogy ilyen õrült szabadság még valahol és még a XIX. században is valóság lett volna. Mindent értünk, csak azt nem, miért tanítják a magyar ifjúságot mégis éppen az ellenkezõre s miért írja a Szilágyi-történelem is, hogy I. Ferencet a magyarság annak ellenére szerette annyira, hogy a nemzet jogait folytonosan lábbal tiporta? (A tankönyvírók és történelemtanárok sajnos ebbõl a Szilágyi-történelembõl merítették tudásukat.) Mi két világháború tanulságai után már jól tudjuk, hogy akkora kiadásokat, amilyenekkel a sorozatos francia háborúk jártak, törvényesen megszerezhetõ bevételekbõl nem lehet fedezni, hanem csak bankónyomással. Igaz, hogy a 150 évvel ezelõtti háborúk még közel sem jártak akkora kiadásokkal, mint a maiak, de az állami bevételek is aránytalanabbul kisebbek voltak, mint a maiak, de hát a költségek elõteremtése épp oly nehéz volt, mint ma, sõt talán még nehezebb. Olyan nagyméretû háborúk ugyanis, mint a Napóleon ellen vezetettek, addig még soha nem voltak a világtörténelemben, tehát költségük elõteremtése is egész új feladatok elé állította a kormányokat. De a Habsburgok, mint jó emberek és mint lelki emberek, az anyagiak, a pénz elõteremtéséhez sem értettek úgy, mint mások, no meg lelkiismeretesebbek is voltak másoknál. Sem Lipót nagy töröktõl felszabadító háborúja, sem Mária Terézia osztrák örökösödési vagy hétéves háborúja még nem járt olyan inflációval, melynek devalváció [pénzromlás] lett volna az elkerülhetetlen következménye. Sajnos a francia háborúk már nálunk is olyan inflációt, a bankjegyek számának olyan megnövekedését okozták, hogy csak devalvációval lehetett tõlük megszabadulni. Még Anglia sem tudta már ez idõben aranyra váltani bankóit s még 1807-ben Poroszország pénzügyei is összeomlottak. Ausztriában 1796-ig még egyenértékû volt a papírpénz az ércpénzzel, de 1808-ban már itt is 706 milliót tett ki a fedezet nélküli bankómennyiség. Nem lehetett a dolgon másképp segíteni, mint csak a pénz leértékelésével mely 1811-ben történt meg, mikor már 1060 millió forintra rúgott a fedezetlen bankómennyiség. I. Ferenc ekkor pátensben, tehát császári rendelettel adta tudtára alattvalóinak, köztük természetesen a magyaroknak is, hogy ezentúl öt forint bankópénz csak egy forintot ér. Mivel azonban a bankómennyiség még így leszállítva is 212 milliót tett ki, ennek az összegnek a fedezetérõl is gondoskodni kellett. Ezért Ferenc 1811-ben összehívta a magyar országgyûlést, hogy Magyarország ennek az összegnek egy részét adósság alakjában magára vállalja, de ezen kívül hogy hasonló dolgot a jövõben el lehessen kerülni a rendes állami szükségletek fedezésére is az eddiginél nagyobb áldozatot vállaljon. Aki e sorokat írja (s azok közül is sokan, akik olvassák), már egymás után két inflációt és utána következõ devalvációt ért meg: az elsõt az elsõ, a másodikat a második világháború 20

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÖSSZKOCKÁZATÚ (ALL RISKS) ÜZEMSZÜNET/ELMARADT HASZON FEDEZETE BIZTOSÍTÁSÁRÓL 2 AIG EUROPE S.A. MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A magyar állampolgárság Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Témavezető:

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A jóvátételben nem volt kegyelem

A jóvátételben nem volt kegyelem 2014 június 16. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1945. június 15., esti órák, szürkület. Két küldöttség készülődik a

Részletesebben

Ilyen a Felvidék! Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Ilyen a Felvidék! Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2012 április 10. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Talán a Rákóczi-felkelés óta, mikor a magyarság sorsa az északi vármegyékben dőlt

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A magyar közoktatás-politika a népességcsökkenés és finanszírozási zavarok idõszakában

A magyar közoktatás-politika a népességcsökkenés és finanszírozási zavarok idõszakában KÖZPOLITIKA SÁSKA GÉZA A magyar közoktatás-politika a népességcsökkenés és finanszírozási zavarok idõszakában A közoktatás másfél évtizede egyenletes növekedési pályára állt: egyre hosszabb ideig maradnak

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *)

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *) 1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *) 1. a Magyar Köztársaság által a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségével, Nagybritannia

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A szabadság motívuma

A szabadság motívuma Tartalom A szabadság és annak korlátai. Miért jó és miért lehet rossz a szabadság az egyénnek és a társadalomnak? Honnan erednek és milyen fajtái vannak a korlátainknak? Miért korlátozza a társadalom a

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért VÉRTES LÁSZLÓ Huzella Tivadar az etikáért, a békéért Dr. Huzella Tivadar professzor az egyetemes orvostudomány elismert képviselője, aki egyidejűleg az etika, a béke, az emberiség feltétlen tisztelője.

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

1055 Budapest Ajánlott

1055 Budapest Ajánlott Igazságügyi Minisztérium Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár úrnak Levéltervezet Készítette: l. sz. Munkacsoport 2005. november. 1055 Budapest Ajánlott Kossuth Lajos tér 4. Tértivevényes Tisztelt

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben