Pezenhoffer Antal A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNELME

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pezenhoffer Antal A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNELME"

Átírás

1 Pezenhoffer Antal A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNELME X. kötet

2 Volt tanítványaimnak a Vas utcában nagy szeretettel ajánlom

3 PEZENHOFFER ANTAL A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNELME A katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe TÖRTÉNELMI APOLOGETIKA X. kötet 2005

4 Szabó Dénes beleznai plébános kezdeményezése alapján A kéziratok másolását és megóvását döntõ részben Takács I. Vilmos végezte A kötet Köröndi József anyagi támogatásával jelent meg. ISBN Ö ISBN Lektorálta: Flandera Mihály Kiadja: Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell Alapítvány Út, Igazság, Élet Kiadója, Pilisszentlélek 2521 Csolnok, Templom tér 3. Tel./fax: 33/ , Felelõs kiadó: dr. Szeifert Ferenc, az Alapítvány kuratóriumának elnöke Szedés, tördelés: Palásthy Bt., Balatonfûzfõ Nyomás: OOK-Press Nyomda,Veszprém Felelõs vezetõ: Szathmáry Attila

5 Szabad-e 48-at, mint magyar szabadságharcot is bírálni? 48-at egyházi és szociális oldaláról már megbíráltuk. Megvizsgáltuk már a haladással és a politikai fejlõdéssel való összefüggésében is. 48-ban azonban vallási és emberbaráti oldala mellett a magyar függetlenségért, a magyar szabadságért is folyt a harc és a mozgalomnak éppen ez az oldala a legfontosabb, hiszen mindenki az ország függetlenségéért folyó küzdelmet tiszteli benne. Ezért még a neve is szabadságharc. Ez az oka, hogy a magyar közvélemény vele szemben bírálatot (legalábbis magyar ember részérõl) mind ez ideig nem tûrt meg, s a 48 ellenében való állásfoglalást a haza megtagadásával egyértelmûnek tartotta. Emiatt foglalkozunk mi is a mozgalommal, mint Magyarország függetlenségéért folyó harccal, a legbõvebben. Láttuk, hogy mivel nemcsak nemzeti, hanem vallási oldala is volt és van a mozgalomnak, 48-nak ezt a minden bírálaton felül való helyezését és a vele kapcsolatos lelki terrort csak az esetben ismerhetnénk el jogosnak, ha a vallás magánügy elvének álláspontjára helyezkednénk s azt tartanánk, hogy a vallásnak a nemzeti függetlenség ügye mellett egyvonalban nem lehet helye, annál kevésbé vele ellentétben és felette. Ha azonban a vallást magánügynek vesszük, ez egyúttal azt is jelenti, hogy igaz voltát már meghaladottnak tartjuk. Az igazság ugyanis nem magánügy. Aki a vallását igaznak tartja, annak nemzeti szempontból is mindenáron ragaszkodnia kell hozzá. Ha ugyanis a vallás igaz, akkor el sem lehet képzelni nagyobb bûnt a nemzet ellen, mint fiait az igazságtól megfosztani engedni. Azt pedig már ugyancsak kellõen bebizonyítottuk, hogy 48 katolikus szempontból tûrhetetlen volt s gyõzelme az Egyháznak Magyarországon való megdöntésével, vagy legalábbis egy elenyészõ kis csoportra való szûkítésével lett volna egyértelmû. Olyan mozgalomért azonban, mely fel akarja ugyan szabadítani a hazát, de ugyanakkor polgárait részben vagy egészben az igazság birtokától is megfosztja, kivált olyan fontos és az örökkévalóságba vágó igazságok birtokától, mint amilyeneket a vallási igazságok jelentenek, csak akkor lelkesedhet valaki, ha gyakorlatilag vallástalan, illetve hitetlen alapon áll. Ámde a vallást magánügynek s így mellékesnek véve, sõt akár teljesen vallástalan alapon állva sem fogadható el az az álláspont, hogy mivel 48 a magyar nemzet szabadságáért küzdött, azért csak jó lehetett s így magyar ember csak lelkesedhet érte, de nem bírálhatja. A magyar nemzet szabadságát ugyanis lehet jól és lehet rosszul, lehet okosan és lehet ostobán, lehet megengedett és lehet bûnös eszközökkel, lehet törvényes és lehet törvénytelen módon, lehet megfontoltan és lehet eredménytelenül szolgálni. Pedig hát 48 eredménytelen volt, feltétel nélküli fegyverletételben végzõdött. Ebbõl tulajdonképpen az következik, hogy megindítóit el kell ítélnünk. Szereplõit a nemzet ellen elkövetett bûn vádja alól legfeljebb akkor menthetjük fel, ha a bukást embertõl elõre ki nem számítható váratlan tényezõk okozták, vagy ha a szabadságharc bukása ellenére is olyan erényekrõl tett tanúságot, melyek a magyar nép önbizalma és jövõje szempontjából nagyobb értéket jelentenek, mint amekkora kárt jelentett számára a harcban hiába eltékozolt sok vér és anyagi érték és a sok szenvedés és a bukással szükségképpen együtt járó kiábrándulás. Csak azért, mert valaki azt állítja, hogy mozgalmát a nemzet szabadsága érdekében indította meg, vagy akár ha ezt az illetõ nemcsak mondja, hanem ez a valóságban is így van, õrültség lenne feltenni, hogy akkor az illetõ már szükségképpen bírálaton felül áll még azt a módot illetõen is, ahogyan mozgalmát végrehajtotta, tehát hogy mindenképpen egyedül csak magasztalás illetheti érte. A hazát lehet kontár módra is szolgálni, úgy, hogy a szolgálat eredménye egyenesen végzetes. Ilyenkor nemcsak jog, hanem egyenesen hazafias kötelesség, 5

6 hogy az, aki ennek tudatára jut, erre még idejében rámutasson s így a nemzetet a hiábavaló vérontástól, a hiába hozandó áldozatoktól és a csalódás keserûségeitõl megmentse. Ne feledjük, hogy egy eredményes hazafias mozgalom megindítása népszerûséggel, sõt dicsõséggel is jár. Indító oka lehet tehát egyszerû hiúság és szereplési vágy is. Ha aztán ehhez nem csatlakozik egyúttal tehetség és önzetlenség is, akkor még idejében leleplezni s a mozgalom kifejlõdését megakadályozni nemcsak nem hazafiatlanság, hanem egyenesen hazafias érdem. De ugyanezt kell mondanunk a történetíró szerepérõl is, aki az effajta igazságokra nem még idejében, hanem utólag mutat rá. Ez sem olyan tevékenység, melyre azt mondhatjuk, hogy esõ után köpönyeg, sõt hogy még annál is rosszabb, mert nemcsak haszontalan munka, hanem a nemzet önbizalma és önérzete szempontjából káros is. Ha így lenne, akkor nem mondanánk a történelmet az élet mesterének. 48 bírálata magán a 48-on már nem segít, de igenis segíthet azon, hogy hasonló vagy még rosszabb és még károsabb dolgok a jövõben elõ ne fordulhassanak, hanem a nemzet a maga kárán okulva ne kövese el ugyanazt a hibát ismételten is, s esetleg még végzetesebb következményekkel, mint az elsõ alkalommal. A történetíró azon már nem segíthet, hogy hazája sorsának intézése 48-ban népszerûség-hajhászó kontárok kezébe került, de azon igen, hogy többet ne jusson ugyanezen sorsra. Ez is bizonyára van akkora haszon, hogy megéri a fáradságot. Világos, hogy az a magyar közvélemény, mely 48-cal szemben bírálatot nem tûr, hanem csak hódolatot követel, csak azért helyezkedik erre az álláspontra, mert szentül meg van róla gyõzõdve, hogy 48 hõsei ezt a szabadságharcot a legjobban és a legbecsületesebben csinálták. De ha tényleg így volt, miért végzõdött mégis kudarccal, s ha azzal végzõdött, miért vitték mégis bele a nemzetet? Vajon ha már 1848 márciusában is tudták volna, hogy a következõ évben már Világos következik, vajon ki hallgatott volna Kossuthékra és Petõfiékre? Vajon akkor nem ítélte volna-e el õket mindenki s akkor is hazafias hõsöknek tartotta volna-e õket? S hogy a mai magyar nemzedék most utólag is és a végzetes kudarc ellenére is magasztalja õket, vajon lehet-e más oka, mint csak a dac és a csak azért is? De ha 48 csakugyan annyira dicsõ dolog, hõsei annyira eszményi és nemes lelkû emberek voltak, miért kell akkor annyira idegeskedni bírálatától? Hiszen azok, akik jól, okosan és becsületesen járnak el dolgukban, egyenesen örülnek annak, ha vizsgálatot indítanak ellenük, nem pedig megsértõdve tiltakoznak ellene. Az ilyen emberek becsülete és tehetsége annál nagyobbnak bizonyul, minél többen és minél többet vizsgálják. Aki közügyekben szerepet vállal, aki milliók, a közösség sorsát veszi kezébe, az mindig felelõs ezeknek a millióknak, ennek a közösségnek, s nemcsak életében, hanem a történelem ítélõszéke elõtt is. A magánemberekrõl azt szoktuk mondani: de mortuis nil, nisi bene (a halottakról ne beszéljünk, ha jót nem tudunk róluk mondani). Azaz a halottakat már ne bíráljuk. A közszereplõkrõl, azokról, akik beléptek a történelembe, nem ezt mondjuk. Róluk igazán csak akkor kezdünk el beszélni, mikor már meghaltak s bizony keményen megbíráljuk, s ha megérdemlik, elítéljük õket. Az ellenpárt, a más véleményen lévõk gyûlölete ádáz szenvedélyességgel gyûlöli, piszkolja õket még évszázadok múlva is (például Haynaut, Carafát, Bastát, sõt még I. Lipótot is), de a történetíró is megbírálja õket, csak az ha valóban történetíró, nem pedig pártember tárgyilagosan és higgadtan mondja meg róluk véleményét, akár felmentõ az ítélet, akár elmarasztaló. Éppen 48 hõseinek még másoknál is szívesebben és önérzetesebben kell vállalniuk a bírálatot tetteik felett, mert hiszen az addigi abszolutizmus s egyedül csak Istennek felelõs uralkodók helyett õk állítottak elõször a nemzet élére a népnek felelõs, tõle felelõsségre vonható vezetõket, felelõs minisztereket. Mi címen lehetnének tehát éppen õk azok, akik tiltakoznak a vizsgálat, a történelem bírálata ellen? Ezt kívánhatná tõlünk egy I. Lipót, egy II. József, egy I. Ferenc (de õk is hiába kívánnák), de nem egy Kossuth, egy Petõfi, egy Görgey, egy Szemere. Milyen szigorú, milyen elfogult, milyen szenvedélyes bírái voltak õk a Lipótoknak, Józsefeknek, Ferenceknek meg Metternicheknek! 6

7 Nem tiltakozhatnának emitt õk még a szenvedélyes bírálat ellen sem, hisz õk maguk is szenvedélyesen bíráltak. Miért féltjük hát õket még a tények alapján végzett olyan bírálattól is, melynek tárgyi igazságát mindenki ellenõrizheti, s ha tudja, megcáfolhatja, s azt is leleplezheti, ha a történelmi tényeket mi is nem elfogulatlanul, hanem egyoldalúan vagy szenvedélyesen magyarázzuk. 48 kudarccal végzõdött. Vajon senki sem felelõs a meghozott sok hiábavaló áldozatért, a kiontott vérért, az elpusztult vagyonért (például Losoncon, a háromnapos, az orosz parancsnokságtól engedélyezett szabadrablás után nyolc ház volt, ami nem hevert romokban), a kiállott sok szenvedésért, magyarok ezreinek legyilkolásáért szerbektõl, oláhoktól, az aradi és egyéb vértanúkért, a Bach-korszak elnyomásáért s Magyarország tényleges függetlenségének húsz évvel való visszavetéséért? Vajon senki sem felelõs mindezért, s éppen azért nem, mert Magyarország 48-ban tért át a felelõs kormányzatra? Vajon a felelõsséget még kutatni sem lehet? Szilágyi Sándor 1850-ben megjelent (de ez már mûve második kiadása volt) A magyar forradalom férfiai bõl címû mûvében (honnan az elõbb közölt losonci adatot is vettük, 27. o.) egyenesen ezt a hihetetlen megállapítást teszi a 48-as erdélyi oláh mészárlásokról: Szegény Erdély! Lakosainak legalább negyede (!) leöletett, legalább 300 faluja s tizenkét városa e terhes 9 havi forradalom áldozata lett! Ma létezésüknek helyét is alig tudják kimutatni! (86. o.) S ehhez hozzá kell még adni s a szintén sok ezres és kegyetlenségében is az oláhokéval vetekedõ dél-magyarországi rác mészárlásokat! Furcsa, hogy mindezzel szemben a mi legnagyobb hazafiaink csak lelkesedni tudnak s a felelõsségrõl még szót ejteni sem hagynak, illetve szerintük mindenért a bécsi udvar és a kamarilla felelõs. Az a kamarilla, melyrõl újabb történetírásunk már azt mutatta ki, hogy nem is volt. Világos, hogy ha 48 bírálata (vagy bármely más bírálat) elfogult vagy igazságtalan, akkor elítélendõ. De szabad-e egy bírálatra csak azért, mert bírálat és a dicsõ 48 ellen irányul, már eleve ráfogni, hogy szükségképpen igazságtalan is, mert hiszen 48 dicsõ, s ami dicsõ, abban nem lehet hiba? De ha csakugyan elfogult és igazságtalan lenne is ez a bírálat, akkor is meg kell engedni. Ezt követeli a szellem szabadsága s a belõle következõ az a sajtó- és szólásszabadság, melyet állítólag éppen 48 vívott ki Magyarországon, s ami miatt ez a 48 éppen a legdicsõbb. Nem hazaárulás emlegetésével, tehát terrorral kell ezt elintézni, mert ezzel csak a 48-as elveket lehet megcsúfolni, hanem hasonlóan szellemi fegyverekkel. Ha én 48-as lennék, egyenesen én követelném legjobban ezt a bírálatot, de természetesen csak azért, hogy elintézhessem. Természetesen nem fenyegetõzéssel, névtelen levelekkel, tüntetésekkel és hazaárulózással, hanem tudománnyal, történelmi dokumentumokkal és azok logikus s emellett nyugodt hangú magyarázatával. Aki biztos a maga igazában s valóban nemes eszmékért küzd, az semminek sem örül annyira, mint az ilyen szellemi tornáknak. Az ilyen bírálatokat senki sem olvassa el elejétõl végig olyan érdeklõdéssel, mint õ. De természetesen nem is fél tõlük, annál kevésbé tekinti õket a nemzet elleni merényletnek, hanem éppen ellenkezõleg, olyan jó alkalmaknak, melyek lehetõvé teszik a hazafias irányzat igazának nyilvánvalóvá tevését. Minél több bírálatot áll ki és tud diadallal visszaverni egy eszme, annál biztosabb lesz az uralma és annál nagyobb a dicsõsége. Így kell fogadniuk 48 rajongóinak is az itt következõ bírálatot. Nem idegesen, nem türelmetlenül, nem elõre haragudva, nem gorombán, annál kevésbé elõre hazaárulózva. Miért is kellene haragudni és gorombáskodni, ha esetleg éppen 48 igazsága lesz a végeredmény? Aki ugyanis 48 igazában hisz, annak erre is kellene gondolnia. Aki a bírálatot nem alkalomnak tekinti arra, hogy 48 eszméi még tisztábban tündökölhessenek, sõt talán egyenesen kiveszését félti tõle, az bajosan hihet 48 igazában s a hazafiság azon módjának helyességében, melyet õ követ. Akinek igaza van, annak sohasem kell haragudnia. De különösen nem a bírálat miatt. 7

8 Nézzük meg tehát 48-at elõször elõzményeiben, melyet azért kell vizsgálat alá vennünk, mert ezekbõl tudjuk megállapítani, szükség volt-e a 48-as fegyveres szabadságharcra. Meg kell vizsgálnunk, csakugyan olyan tûrhetetlen elnyomásban és sértõ szolgaságban szenvedett-e a magyar nemzet a 48-at megelõzõ fél században, hogy életösztönének mindenképpen véres háborúban kellett kirobbannia és hogy csakugyan olyan sürgõs és halasztást nem tûrõ-e a dolog, hogy a kirobbantók még a kellõ elõkészülés és az alkalmas idõ be nem várásának elmulasztása s így a végsõ kudarc bekövetkezése miatt sem vonhatók felelõsségre s még emiatt sem hibáztathatók? Valláserkölcsi szempontból már elõre, minden vizsgálat nélkül megadhatjuk e kérdésre a feleletet. Mivel ugyanis a cél nem szentesíti az eszközt, háborúval azaz tömeggyilkossággal soha és semmiféle körülmények közt sem szabad egy nemzet szabadságát kivívni. Még akkor sem, ha a háború sikerrel jár, nem akkor, ha mint 48-ban a tömeggyilkosság még eredménytelen is. Sõt többet mondok, háborút indítani, tömeggyilkosságot rendezni még vallástalan alapon állva sem szabad, 48-at tehát még így is mindenképpen el kell ítélnünk. A XIX. században a vallástalan, illetve az egyházellenes emberek még a háborúk hívei voltak, hiszen ez a század a nemzeti szabadságharcok (természetesen fegyveres szabadságharcok) kora, manapság azonban a vallástalanok, illetve az Egyház ellenségei még türelmetlenebb hangon kiabálnak a háború (minden, akármilyen okból indított, sõt még a védekezõ háború) ellen is, s elképzelni sem tudnak olyan okot, ami miatt tömeggyilkosságot volna szabad rendezni s ágyúkat volna szabad megszólaltatni. Azokat, akik háborút indítanak, vagy akár csak elfogadnak, gonosztevõknek s az emberiség legnagyobb ellenségeinek tartják, az Egyházat és a papokat pedig azért ítélik el legjobban, hogy miért nem szegül és miért nem szegülnek minden háborúnak sokkal merevebben ellene, mint azt szerintük a valóságban teszik. De ha a dolog így van s a háború ellen mennydörgõk érvei igazak (pedig bizonyára igazak), miért teszünk csak 48-cal kivételt? Ha minden háború tilos, sõt elvetemültség, miért volt 48-ban mégis szabad, sõt miért volt ekkor a tömeggyilkosság egyenesen érdem? 48-ban a papok ellene voltak a fegyveres harcnak s azt, amit Kossuth és Petõfi rögtön akart elérni, õk lassan és békés eszközökkel akarták kivívni. Miért nem hallgattak a magyarok ekkor is a papokra s miért rokonszenvezünk még ma is azokkal, akik nem rájuk, hanem Kossuthra és Petõfire hallgattak és inkább a fegyvert, inkább a tömeggyilkosságot választották? (Jellemzõ, hogy nálunk az általános hadkötelezettséget is a 48-as kormány hozta be legelõször. A Habsburgok egész addig csak toboroztak katonákat, de nem köteleztek a katonáskodásra kivétel nélkül mindenkit.) 8

9 A nemzeti eszme a XIX. század elsõ felében Az istentelen felvilágosultság és következménye, a francia forradalom lezajlása után a nemzeti forradalmak kora következett. Az emberek eszménye a szabadság lett. Nem volt ekkor szemükben kívánatosabb, tiszteltebb dolog. Ez az eszmény teljesen evangélium-ellenes. Az Evangélium is emlegeti ugyan a szabadságot, mint értéket, mint kívánatos dolgot ( Veritas liberabit vos, az igazság fel fog szabadítani benneteket, mondta Krisztus urunk, Jn 8,32), de az Evangélium a sátán uralmától és a test törvényei, az ösztönök uralma alóli felszabadulást tartja kívánatosnak. A feljebbvalók iránt éppen ellenkezõleg az engedelmességet, tehát az önkéntes, a szívesen vállalt szolgaságot hirdeti és ajánlja. A XIX. század szabadsága, liberté -je teljesen evangélium-ellenes: ez a hatalom birtokosai, a felsõbbség iránti engedelmesség megtagadását, az alattvalókban az önérzet, a kevélység, a büszkeség felélesztését írta zászlajára, mégpedig elsõsorban nemzeti és faji viszonylatban. Még addig ez senkinek vagy alig valakinek jutott eszébe, de most széltében azt hangoztatták, hogy minden népnek nemzeti alapon kell állnia, egyik nép nem lehet a másiknak uralma alatt és az egy nyelvet beszélõknek egy államba is kell tömörülniük. Addig eszmék, például a vallás szerint tömörültek államokba a népek. A mohamedánok például észre sem vették, hogy ki arab, ki török, ki szláv (mert a Balkánon is voltak mohamedánok), csak az iszlám volt nekik fontos. A Habsburg-monarchia pedig a katolikusok tömörítõje volt. Ha katolikus volt, hozzá húzott a német is, a magyar is és a szláv is. Különösen nálunk, magyaroknál (de a cseheknél is, igaz, hogy mindkettõnél elsõsorban azért, mert már nem voltak katolikusok, tehát a vallás háttérbe szorításának folyamata náluk már a nemzeti eszme kora elõtt, a hitújításkor megtörtént) korábban is megvolt már ez a németellenes ellenszenv, de most koreszmévé vált, mely szinte mámorossá tette az embereket, s minden más eszményt messze háttérbe szorított, de leginkább a vallást. Mivel a haza elsõsorban a vallás helyét foglalta el, különösen sérelmes volt rá. Nemcsak azt mutatta, hogy a vallás nem igazság már, hanem csak érzelem, éppúgy, mint a hazafiság, hanem annál sokkal jelentéktelenebb érzelem. (Így nem is volna sértõ a vallásra, mert ha a vallásosság nem igazságon alapul, hanem csak érzelem, akkor éppen nem kell fontosabb érzelemnek lennie a hazafias érzelemnél.) Ennek a minden felett uralkodó hazafias érzelemnek azonban szükségképpen ellensége kellett legyen az, aki igazságvallásban hitt, azaz még komolyan vette a vallást. Aki ugyanis komolyan hisz abban, hogy az élet után egy másik, örökké tartó következik, annál bizonyára szó sem lehet arról, hogy az örök élet elnyerésénél sokkal fontosabb az, hogy az alatt a rövid idõ alatt, míg itt a földön élünk, ebbe az államba tartozunk-e vagy abba, ilyen nyelvet használunk-e vagy olyant, vagy hogy ki dolichokephal [hosszúfejû] vagy ki brachikephal [karfejû] típusú, ki szõke hajú vagy ki barna. Addig az volt a fontos, ki keresztény s ki nem, ki katolikus és ki protestáns. Ha most ennél sokkal fontosabb volt, hogy ki magyar és ki német, ha fontosabb lett az, hogy az egy fajhoz tartozók külön államot alkossanak, s ne tûrjék egy más faj uralmát maguk felett, ez természetesen még ha külön nem hangsúlyozták egyúttal azt is jelentette, hogy keresztény-e valaki, az nem fontos, hogy katolikus-e, még kevésbé. Ebbõl viszont meg az következik, hogy igaz vallás nincs is, hanem az egész vallásosság csak felfogás és nevelés dolga. Ez az egyedülálló és mindent elsöprõ nemzeti eszme tehát ellenkezett a hit eszmei részével. De ellenkezett a gyakorlati részével is, a keresztény erkölcstannal is, mert a támadóháborúk alapján állt, háborút indítani megengedettnek, sõt dicsõségnek tartotta, a lázadás, a nem engedelmesség alapján állt, faji gyûlöletet hirdetett és fokozott fel és büszkeséget, engedetlenséget, dacot, a csak azért is -t szította fel az emberekben, s ezt tette a legnagyobb polgári erénnyé. 9

10 Mennyi harc, mennyi háború, mennyi vérontás, szenvedés keletkezett ebbõl, s mégis még ma is e kor hatása alatt állunk! A nemzeti forradalmak korát még ma is mindenki tiszteletreméltó kornak tartja, melytõl tanulni lehet és melyet utánozni kell. Nem azt mondjuk róla, hogy az emberi elme eltévelyedésének kora volt, hanem hogy az idealizmusé és a haladásé. Ezért bírálni még ma sem szabad. Pedig ránk még kárhozatosabb hatással volt, mint más nemzetekre, mert azokat csak a komoly hitüktõl fosztotta meg, számunkra azonban ezen a pótolhatatlan veszteségen kívül még a történelmi Magyarország összeomlását is eredményezte, ha ez csak utána vagy száz évre, 1918-ban következett is be. (Nem is jöhetett rögtön, hiszen 48-at leverték.) Rajtunk ugyanis nemcsak a német uralkodott, hanem mi is uralkodtunk németeken, tótokon, oláhokon, horvátokon, s ahogyan ez a kor bennünk felébresztette a nagy nemzeti önérzetet és az anyanyelvünk jogaihoz való ragaszkodást, éppúgy felébresztette az addig e tekintetben alvó, mert csak vallási dolgokkal törõdõ nemzetiségekben is. Az eredmény aztán a Csehszlovák Köztársaság, Jugoszlávia és Nagyrománia megalakulása, számunkra pedig Csonkamagyarország lett. Mi a nemzeti eszmével többet vesztettünk, mint nyertünk. Nekünk még azt is meg kellett érnünk, hogy még a nemzeti eszmébõl is csak kárunk lett. Nemzetiségeink nemzeti államokhoz csatlakozhattak, de a tizenegymillió magyarból csak nyolc alkothatott nemzeti államot, hármat idegen uralom alá kényszerítettek. Ez azonban úgy látszik csak arra ok, hogy mi még jobban rajongjunk ezért a mi ezeréves hazánk sírját megásó eszméért, mint más nemzetek rajongtak. Minket az sem józanított ki, hogy éppen a józan és okos svájciak nem dõltek be ennek az eszmének még akkor sem, mikor legjobban uralkodott és sem a svájci franciáknak, sem az ottani olaszoknak nem jutott eszükbe, hogy hiszen mi franciák vagyunk, tehát a szomszédos Franciaországban a helyünk, mi olaszok vagyunk, tehát nekünk is csatlakoznunk kell a szomszédos és újonnan alakult egységes és nagy Olaszországhoz. S lám, még csak el sem nemzetietlenedtek, azért, mert nem csatlakoztak, le sem nézi õket senki miatta, mint önérzet nélkülieket vagy nemzeti öntudat nélkülieket, hanem éppen ellenkezõleg: irigyli õket. Vajon nem lett volna-e nekünk is jobb az, a Kárpátoktól az Adriáig terjedõ, tengerrel is bíró nagy ország, az a gyönyörû földrajzi és gazdasági egység, melyet a Habsburgok Magyarországa jelentett, kevesebb magyarkodással és kisebb nemzeti önérzettel, mint a csonkaország nagy pipájával és kevés dohányával? Ha nem baj s nem is szégyen, ha a 70%-ában német Svájcban franciák és olaszok is laknak, akkor nem volt sem tûrhetetlen, sem borzasztó az sem, ha az olasz Milánó és Velence nem Olaszországhoz (akkor ilyen nevû ország nem is volt), hanem a német Habsburgok Ausztriájához tartozott és semmi szükség sem volt arra, hogy ezen a helyzeten mindenképpen segítsenek. Hát még mennyire nem lett volna erre szükség, ha ezeket az olaszokat külön nem lázították volna és a nemzetiségi érzést és a zsarnokság (melynél a valóságban szelídebb uralmat képzelni sem lehetett) gyûlöletét mesterségesen s egész a fehérizzásig nem szították volna bennük. Sokkal kulturáltabb és gazdagabb, sõt még olaszosabb is volt ez az osztrák zsarnokság alatt nyögõ Milánó és Velence, mint például Nápoly vagy Szicília olasz népe, mely pedig már akkor is külön olasz államot alkotott. Mivel most már több mint száz év telt el azóta, hogy a többi olasszal együtt õk is egy államban egyesültek, ma már azt is megállapíthatjuk, hogy sem boldogabbak, sem szerencsésebbek, sem olaszabbak nem lettek általa. Manzoni Habsburg uralom alatt írta a Jegyesek c. mûvét, ellenben a második világháború Mussolini olasz faji uralma alatt és miatt pusztította õket végig és tette õket tönkre. Ha ekkor is még Habsburg uralom alatt lettek volna, nem lettek volna a német faji alapon álló Hitler szövetségeseivé, tehát a szerencsétlenségüket is elkerülték volna. Katolikus alapon állva a nemzeti eszme minden mást elsöprõ vezéreszmévé legfeljebb akkor lehet, ha esetlegesen összeesik a hit védelmével is egyúttal, mint például Írország és 10

11 Lengyelország esetében. De így is csak akkor, ha a hangsúly a hiten van, nem pedig a hazán, nemzeten vagy fajon. A katolikus is ragaszkodhat hazájához, sõt illik is, hogy ragaszkodjék. Illik, hogy õ is szeresse a fajtáját és anyanyelvét, mert hiszen mindezek a nemesebb emberi érzelmek közé tartoznak s így nem egész ember az, akibõl hiányoznak. De bálványt csinálni a hazából és vallást a hazaszeretetbõl, minden más, tehát vallás, másvilág, igazság, kultúra, emberszeretet háttérbe szorításával az elsõ helyre tenni s csak ezért lelkesedni, csak ezért élni, csak ezért dolgozni: teljesen pogány életszemlélet. Nem lehet a föld, egy földi dolog még eszmevilágunknak is központjává. Ha mégis azzá lesz, akkor, ha leplezetten is, de lényegében a másvilágot tagadó világnézetet jelent. Akinek egy földi dolog a legelsõ, az nem hihet egy másik, örökké tartó világban. De az ilyen ember az igazságot is elárulja, mert az igazságnál elõbbre való semmi sem lehet. Nem az igazságot kell a hazánk szolgálatába állítani, hanem hazánkat az igazságéba. Ha így teszünk, csak a nemzet nyer, ha ellenkezõleg járunk el, csak a nemzet veszt vele. De ha eltekintünk a másvilágtól s csak itt a föld keretei között maradunk, akkor is bûn az olyan túlzott nacionalizmus, mely minden másnál elõbbre való. Az ilyen hazafi szükségképpen igazságtalan, mert ha az igazság egy idegen faj vagy nemzet mellett szól, akkor neki kötelessége az igazságot is megsérteni, de egyúttal hazudni is, mert azt természetesen nem szokás elismerni, hogy nincs igazunk, hanem helyette a tényeket tagadjuk le, ferdítjük el és körmönfont hamissággal érvelünk. De a sovinizmus együtt jár a gyûlölettel is, mert fegyvert nem annyira azok szoktak fogni, akik a maguk felenyáját szeretik, hanem azok, akik gyûlölik azokat, akik más nyájba tartoznak. Ha honfitársainkat csak szeretnénk, ha csak ezt a szeretetet állítanánk szemük elé s csak ennek szépségeit fejtegetnénk, sohasem tudnánk tömegeket rávenni arra, hogy háborúba menjenek. Fegyvert ragadni az szokott, akinek ellensége van és akit ennek az ellenségnek a gyûlöletére sikerült rávenni. Ha a hazánknak nem lennének való vagy vélt ellenségei, ki sem fejlõdött volna bennünk a sovinizmus. A hazaszeretet, a szülõföld szeretete magában véve a legcsendesebb, a legártatlanabb, a legbékésebb érzelem. Vad, elsöprõ, fegyvert ragadó érzelem csak akkor lett belõle, mikor egyes nagy hazafiak felhívták a figyelmet arra, hogy ennek az édes szülõföldnek ellenségei vannak és ezek az ellenségek mennyire ármányosak, sõt galádok, vagyis mikor a dologba a gyûlöletet is belekeverték. Akinek a hazája a legfõbb, sõt egyetlen életcélja, tehát akinek a hazája a bálványa, az ilyen ember, ha az ellenséggel szemben vereséget szenvedtünk, azért izgat háborúra, mert az elszenvedett szégyen lemosását a nemzeti becsület követeli, ha gyõztünk, akkor azért, mert evés közben jön meg az étvágy, elbizakodunk, s úgy érezzük, hogy a haza javára ki kell használni az adott kedvezõ helyzetet. Ilyenkor megállapítjuk, hogy a mi fajtánk nemcsak különb minden más népnél vagy fajnál (mert ezt már azelõtt is tudtuk), hanem arra az eredményre jutunk, hogy egyenesen világuralomra hivatott. A sovinisztára ugyanis csak a maga hazájának és fajának szolgasága tûrhetetlen, de a szomszéd (késõbb pedig az összes) népeket és fajokat a magáé alá igázni egyenesen hazafias kötelesség szemében. A sovinizmus tehát olyan veszedelmes tévely, mely erénnyé teszi a bûnt (a faji vagy nemzeti önzést s az ebbõl folyó gyûlöletet), feltéve, hogy hazájának haszna van belõle. Világos, hogy ez esetben izgat is ennek az erénnyé megtett bûnnek az elkövetésére. Ilyen eszmék ápolása közben természetesen nem lehet sem béke, sem boldogság a földön. Hiszen az ilyen hazaszeretet meg a béke csak akkor fér meg egymás mellett, ha már a földön minden az én hazámé. Ez pedig sohasem történhet meg, s ha igen, nem sokáig, tehát örökös háborúk okozója. Pedig hát 48 hatására mennyire magáévá tette ezt az eszmét a mi egész irodalmunk, közvéleményünk és nevelésünk! Nálunk például azt állítani, hogy nekem a vallásom elõbbre való, mint a hazám, egyenesen lehetetlen volt, sõt lehetetlen még ma is. Pedig gyakorlatilag 11

12 úgysem kerülhet szembe egymással a kettõ, mert hiszen a vallásomat csak akkor helyezem a hazám elébe, ha a vallásom igazságvoltáról meg vagyok gyõzõdve. Ez esetben pedig azzal is a hazámnak használok, ha a vallásommal szemben a második helyre helyezem. Ha honfitársaim körében az igazságot erõsítem, végeredményben többet használok vele a hazámnak, mint annak a sokkal kisebb jelentõségû hazafias érdeknek a feláldozásával, melyet esetleg a hazámmal szemben is meghoztam a vallási igazság kedvéért. A haza és a vallás között (ha ez utóbbi helyes és igaz) csak elméletben lehet ellentét, de nem a valóságban. Elméletben pedig nagyon is szükséges hangsúlyozni az igazságnak ezt az elsõségét, hiszen a legfontosabb dologról van szó, olyan fontos dologról, mely egyúttal a nemzet életét is jelenti. Hiszen a hazám sorsa is attól függ, hogy szolgálja-e az igazságot vagy nem. De nemcsak a vallási igazság szempontjából kell helytelennek nyilvánítanunk ha kell, akár fegyveres felkelésben is megnyilvánuló nemzeti eszmét, hanem a törvényes felsõbbség iránti engedelmesség megtagadása és a benne megnyilvánuló türelmetlenség, dac, büszkeség és lázadó szellem miatt is, melyek mindegyike merõ ellentéte az Evangélium szellemének. Keresztény ember legfeljebb csak olyan bitorlónak tagadhatja meg az engedelmességet, aki erõszakosan, törvénytelenül szerezte a hatalmát, de még ekkor sem azért, mert a bitorlót személyében gyûlöli, hanem azért, mert a jogot és törvényességet szereti, vagy mert akár a bitorolt, akár a törvényesen szerzett hatalom az igazság és az Isten jogai ellen tör (ekkor ugyanis a hatalom törvényes birtokosa is egyszerre bitorlóvá válik), de ekkor sem a bitorló elleni gyûlöletbõl, hanem fájó szívvel és Isten és felebarátaink iránti szeretetbõl. Emiatt, hacsak kereszténységét meg nem tagadja, az Egyház itt Magyarországon sem pártolhatott volna semmiféle fegyveres szabadságharcot még akkor sem, ha Habsburg-királyaink, akik ellen ezek a fegyveres szabadságharcok irányultak, nem azok a buzgó katolikusok és hitvédõk lettek volna, akik voltak, hanem akár protestánsok (de a katolikus hit szabadságát azért nem gátolták volna). A rossz, a hitetlen, az eretnek feljebbvalót is tisztelni kell ugyanis és neki is mindenben, ami nem bûn, engedelmeskednie kell. Ez az Evangélium szelleme és határozott parancsa. Hiszen az a császári hatalom, melyrõl Szent Pál azt mondta, hogy joggal visel kardot, pogány kézben lévõ hatalom volt. De szabadságharcaink egyébként is mind támadó háborúk voltak, ilyen háborút pedig az Egyház sohasem engedhet meg, de különösen nem az alattvaló támadó háborúját törvényes királya ellen. A dacoláshoz nem kell Evangélium. Ahhoz csak gõg kell, ez pedig Evangélium nélkül is megvan Ádám ivadékaiban. Ezért, bár lényegében véve téves volt, volt valami igazságnyom azoknak a külföldi protestáns szektáknak felfogásában, melyek még Mindszentyt is elítélték és evangélium-ellenesnek nyilvánították azért, mert a tényleges kommunista hatalom ellen összeesküdött. Tévedtek, mert elõször is Mindszenty nem fogott fegyvert, sõt másokat sem biztatott fegyveres felkelésre. Még csak összeesküvõ sem volt (ezzel csak megrágalmazták), hanem szellemi fegyverekkel küzdött a rossz ellen. Másodszor az õ küzdelme fegyveresen is megengedett lett volna, mert olyan hatalom ellen irányult, mely elõször bitorló volt, mert egy idegen fegyveres hatalom ültette az ország nyakára az ország megkérdezése nélkül, sõt késõbb egyenesen a nemzet kinyilvánított akarata ellenére (az elsõ választásokon, mikor még nem kellett egy pártra szavazni, a választóknak csak 17%-a szavazott a kommunista pártra, noha választási propagandát csak ez a párt folytathatott). De még ha a kommunista uralom törvényes lett volna, akkor is törvénytelenné vált volna azáltal, hogy az istentelenséget erõszakkal terjesztette és az Egyházat üldözte. Világos, hogy az a hatalom, mely Isten ellen van, nem lehet törvényes hatalom még akkor sem, ha valóban a nép akaratából kapta volna hatalmát. Az a nép, mely Isten ellen van, elvesztette minden jogát, mert a teremtmény bizonyára nem törvényesen vagy jogosan van teremtõje ellen. A kommunista hatalom fegyveres erõvel akadályozta az Evangélium hirdetését. Nem tûrt katolikus egyesületet, nem engedélyezett katolikus sajtót, eltörölte a szerzetesrendeket, megszüntette a katolikus iskolákat, a gyermekek hitoktatását minden képzelhetõ terrorral meg- 12

13 akadályozta, az embereket a vasárnapi munkaszünet megszegésére kényszerítette, az Egyház kormányzatát erõszakkal kiragadta a püspökök kezébõl azáltal, hogy kommunista megbízottakat nevezett ki melléjük, illetve föléjük, tömegesen elhurcoltatta a kötelességüket teljesítõ papokat és különösen a tekintélyesebb papi állásokat erõszakkal méltatlan papokkal töltötte be, s ráadásul még annak a hazug látszatnak mindenáron való fenntartásával, mintha ezt nem a kommunizmus, hanem maga a püspök tette volna stb. Mindszentynek és a hívõ katolikusoknak tehát joguk lett volna még fegyveresen is fellázadni. Abban azonban igazuk van ezeknek a Mindszenty ellenállását helytelenítõ szektáknak, hogy ha a hatalom tényleges, törvényes hatalom és az Egyház szabad mûködését, az Evangélium terjesztését sem akadályozza, az igazi kereszténynek nemcsak fegyveresen, hanem még szellemi fegyverekkel sem szabad ellene küzdenie még akkor sem, ha maguk a hatalom birtokosai magánéletükben bûnösök s így méltatlanok is arra az állásra, melyet betöltenek. Ezt ugyanis nem az alattvalóknak kell megállapítania, mert õ feljebbvalói bírálatára nem illetékes. A kereszténység az alázat, az engedelmesség és a hatalom elõtti hódolat gyakorlatában áll még akkor is, ha a hatalom bûnös ember kezében van. Hiszen egyébként is minden ember bûnös, s ha nem az, akkor is rá lehet fogni, hogy az, és a legtöbb ember ezt mindig el is fogja hinni. A feljebbvalók elleni bírálat s még inkább a dac ellenkezik az Evangélium szellemével. Az azonban ugyancsak furcsa logikátlanság, sõt azt mondhatnám, hogy egyenesen a sátániság jele, hogy ugyanezek a protestáns szekták, melyek még a bolsevista hatalom iránt is engedelmességet hirdettek az Evangélium alapján, sohasem ítélték el a Habsburgok elleni fegyveres lázadásokat, mint az Evangéliummal ellenkezõket, akár Magyarországon, akár Itáliában történtek. Pedig a Habsburgok nem mások jogai megsértésével kerültek a magyar trónra, õk azért kerültek oda, mert kihaltak azok, akiknek joguk volt hozzá, s az elsõ Habsburg annak férje volt, akit a magyar trón illetett. Nem is a nemzet akarata ellenére, mert meg is választatták magukat, hogy azoknak is eleget tegyenek, akik azt állították, hogy a magyar korona nem öröklõdik, hanem csak választás útján lehet megszerezni. De õk 48-ban még akkor is törvényesen bírták volna már a magyar koronát, ha 1526-ban törvénytelenül szerezték volna meg, mert elévülés folytán már így is törvényes királyokká tette volna õket a több száz éves birtoklás. Minden Habsburg-királyunk a nemzet külön beleegyezését is megszerezte koronázásához, s utána mindig külön is hûséget esküdött neki a nemzet. Hogy egyeztethetõ össze az Evangélium szellemével, hogy a szolga azon a címen tagadja meg urának az engedelmességet, hogy megállapítja, hogy ura német, õ pedig magyar (miért nem akkor állapítottuk meg ezt, mikor megválasztottuk s mikor német volta ellenére is megkoronáztuk, s hûséget fogadtunk neki?), vagy hogy egyes országrészek, melyek már évszázadok óta uralmuk alatt voltak, egyszer csak megállapítják, hogy õk egész más fajhoz tartoznak, mint az ország többi része, s ezért a szomszéd országhoz csatlakoznak? Tehát a nemzeti alapon álló szabadságharcok is evangélium-ellenesek, mert az Evangélium még a rossz úrnak való engedelmességet is megparancsolja, nemhogy a más fajhoz tartozó úr iránt engedelmességet ne parancsolná, s mert az Evangélium nem az önérzet, nem a szabadság, nem a büszkeség vagy dac, annál kevésbé a fegyveres lázadás evangéliuma, hanem az alázatosság, az engedelmesség, az önmegtagadás, a türelem, sõt az önkéntes szenvedés elvét képviseli. Ezekre tanítja, ezekre buzdítja az embereket, mert az ellenkezõre nem kell õket tanítani. Azt mindenki magától is érti és tudja. Az Evangélium jelvénye a kereszt, tehát az akasztófa. A lázadók, a szabadságharcosok eszménye egész más, mert õk bizonyára nem azért fognak fegyvert, hogy akasztófára jussanak, hanem hogy gyõzzenek s az akasztófára ellenségeiket, a zsarnokokat, régi uraikat húzzák. A keresztény, a Krisztus-követõ, akasztófára húzatja magát az igazságért és felebarátaiért, a szabadságharcos pedig akasztófára húz, mert hiszen zsarnoknak nevezi, gyûlölet tárgyává teszi azt, aki ellen küzd. 13

14 A nacionalizmus ma is divat még, de már sokat vesztett vonzerejébõl. De ma már különösen nálunk idõszerûségét is elvesztette, mert már oda juttatott bennünket, hogy nem annyira nálunk vannak olyan idegen fajúak, akinek faji okokból más országban volna a helyük, hanem éppen ellenkezõleg, a szomszéd országokban vannak olyan magyarok, akiknek nálunk volna a helyük. Az evangélium-ellenes, sátáni szellem, mely a tömegek szenvedélyének való hízelgéssel, ösztöneiknek nem megfékezésére, hanem éppen ellenkezõleg, minél bátrabb kiélésére való izgatással igyekszik népszerûségét és ennek révén hatalmat szerezni, ezzel természetesen még nem hagyta abba gonosz mûködését. Csupán más térre tette át. Ma már nem nemzeti, hanem szociális alapon mûködik, nálunk nem a nemzeti kisebbségeket, hanem a nincstelen tömegeket izgatja nemcsak a vallás és az uralkodók, hanem a munkaadók, sõt mindenki ellen, akinek valamije van, mert mint a legtermészetesebb dolgot tételezi fel róluk, hogy ezt a nincstelenek kizsákmányolásával szerezték, tehát õk a rablók és tolvajok, nem pedig azok, akik ezt tõlük elveszik. Az izgatás tehát ma már eljutott arra a fokra, mikor már mindenki ellen irányul, akinek még veszteni valója van, mert akár anyagilag, akár szellemileg nem nincstelen. 14

15 48 elõzményei A reformkor

16

17 I. Ferenc elnyomása Mint említettük, eleinte feltûnõ jó volt a viszony I. Ferenc és a nemzet közt és a magyar nemesség valóságos lelkesedéssel vett részt I. Ferencnek azokban a háborúiban, melyeket a francia forradalmárok ellen viselt. A maga részérõl I. Ferenc is vigyázott arra, hogy Magyarország jogait és magyar alattvalói hazafias érzékenységét meg ne sértse. Mikor például 1804-ben felvette az osztrák császári címet, külön hangsúlyozta, hogy amit monarchiánk fényének és méltóságának öregbítésére határoztunk, az kedves Magyarországunk és kapcsolt részei alkotmányának épségével történjék. Még a Szilágyi-történelem is megállapítja (VIII., 573. o.), hogy a Napóleon iránti bámulat épp oly kevéssé bírta csökkenteni a Ferenc iránti szeretetet, mint az addigi háborúk szerencsétlen kimenetele és a nemzet jogainak folytonos lábbal tiprása. (E legutóbbiról mi nem is tudunk. Ezt hazafias követelménybõl csak úgy mondani szokás.) A valóság ennek a folytonos lábbal tiprásnak éppen az ellenkezõje volt. A francia háborúk terheihez Magyarország nemcsak azért járult hozzá aránytalanul kevesebbel, mint a Habsburgok egyéb országainak népei, mert nálunk az ipar fejletlensége és a nemesség adómentessége miatt állami bevétel alig volt, hanem ezenkívül még azért is, mert Ausztriában a császár hatalma korlátlan volt, s így alattvalóira olyan terheket rakhatott, amilyeneket akart, illetve tudott, nálunk azonban csak annyit, amennyit az országgyûlés megszavazott. Még ebbõl is csak annyit kapott meg, amennyit a királytól szinte teljesen független megyei hatóságok tényleg be is hajtottak. Láttuk már, hogy aránytalanul kevesebbet hajtottak be, mint amennyit az országgyûlés megszavazott és hogy még maga a kivetés is sokkal kevesebb volt, mint amennyi járt volna (a hamis porta-számok miatt). Nem az osztrák zsákmányolt ki tehát bennünket, hanem mi õt. Neki kellett megfizetnie azt is, amit mi alkotmányos jogainknál fogva el tudtunk hárítani magunktól. Mivel ugyanis a háború költségeit mindenképpen meg kellett fizetni s valahonnan elõ kellett teremteni, a birodalom egyik felének könnyebbségét a másik fél nagyobb teherviselésének kellett ellensúlyoznia. Ha mi független ország és a monarchia osztrák részével egyenrangú tényezõ voltunk a Habsburg birodalomban (pedig mi ezt állandóan hangsúlyoztuk, s jogilag s elméletben meg is felelt a valóságnak), akkor a monarchia kiadásaihoz, tehát hadseregéhez is ugyanolyan arányban kellett volna hozzájárulnunk, mint Ausztria. A valóságban ez idõben talán egy a tízhez arányban járultunk hozzá. Lehetett-e hát jogos panaszunk amiatt, hogy csak elméletben és jogilag voltunk Ausztriával egyenrangú tényezõ, de a valóságban nem? Sõt ha így állt a dolog, egyáltalán volt-e olyan erõ vagy jog a földön, mely meg tudta volna tenni azt, hogy a gyakorlati világban is Ausztriával egyenlõ befolyású tényezõ legyünk? Hogy tehát nem azok voltunk, tarthatjuk-e ezt jogfosztásnak, Ausztria, s még inkább az uralkodóház bûnének, irántunk való rosszakaratának? Nem mondhatjuk, hogy nálunk azért nem volt ipar (tehát azért nem volt állami bevétel), mert iparunkat Ausztria nem engedte kifejlõdni. Józan ésszel nem gondolhatjuk, hogy az uralkodóház törekedett arra, hogy nálunk a jövõben sem legyen bevétele. Még ha el is ismerjük, hogy védte azt osztrák ipart, melynek adója bevétele nagy részét szolgáltatta, mert hogy nálunk elsõsorban azért nem volt s nem is lehetett ipar, mert száz évvel elõbb, a török világ megszûntekor, még a föld megmûvelésére sem volt emberünk, még arra is idegenbõl kellett behozni embereket. Ha azonban kitartunk azon állítás mellett, hogy I. Ferenc idejében Ausztria elnyomott, akkor hogy lehet megmagyarázni, hogy abban az Ausztriában, melynek iparából egyébként is nagy jövedelme volt, ebben az idõben már a nemeseknek is kellett fizetniük adót, abban a Magyarországban ellenben, melyben az ipar hiánya miatt úgy sem volt jövedelem, még a ne- 17

18 mesek sem adóztak? De különösen hogy lehet az, hogy mégis nem Magyarország (mely akkor még azonos volt a magyar nemességgel, mert hiszen csak annak volt beleszólása az ország ügyeinek intézésébe) nyomta el Ausztriát, hanem mi voltunk elnyomva Ausztriától? Ha a magyar nemes fizetett volna már adót és hozzájárult volna az ország kiadásaihoz, az osztrák pedig nem, ez nem jelentett volna osztrák részrõl magyar elnyomást, hanem csak a meglévõ igazságtalanság (hogy Ausztria abszolúte is és aránylag is sokkal többet fizet, mint mi) részbeni kiegyenlítését, ami annál inkább kötelessége lett volna a magyar nemességnek, mert hiszen állandóan azt követelte, hogy Magyarországnak Ausztriával egyenlõ jogai legyenek a birodalom kormányzásában. Az adott helyzetben tehát már az egyformaság is (hogy sem az osztrák, sem a magyar nemes nem fizet adót) igazságtalanság lett volna az osztrák kárára. Mit szóljunk tehát ahhoz a hihetetlen valósághoz, hogy éppen megfordítva volt: az osztrák nemes adózott, a magyar nem, tehát a magyar nemes helyett is õ adózott. De azért mégis õ nyomta el Magyarországot (tehát a magyar nemességet). De azon kívül, hogy a legtöbb jövedelmet a fejlett ipar szolgáltatta és a nemesség is adózott, még az osztrák jobbágy is többet fizetett, mint a magyar jobbágy. Elõször is, mert rajta sokkal jobban be is hajtották az adót, mint a magyaron, mert ott a behajtást is maga az állam végezte, nálunk pedig egy az államtól független hatóság, a vármegye, mely közegeit maga választotta. Másodszor, mert nálunk az országgyûlés szavazta meg a jobbágyok adóját s az mindig kevesebbet szavazott meg, mint amennyire szükség volt és mint amennyit Ausztriában tényleg ki is vetettek és be is hajtottak a jobbágyon. Harmadszor, mert nálunk mindenki tudta (Ausztriában is tudták), hogy azok a kimutatások is hamisítottak (a valóságosaknál sokkal kisebb számokat tartalmaztak), melyek alapján a megyék az adót kivetették. A bécsi kormány késõbb ezen próbált is segíteni s maga akart új és a valóságnak megfelelõ kimutatást elkészíteni, de a magyarság ez ellen olyan ellenállást tanúsított, hogy emiatt a terv végrehajtásától visszariadtak. Mindenki tudja, hogy nemcsak a háborúhoz kell pénz, pénz és harmadszor is egyedül csak a pénz, hanem egy állam kormányzásához is. A politika is egyenlõ a pénzzel. Amelyik állam pénzzel rendelkezik, a gyõz. Pénzzel híveket is lehet szerezni s nem is kell hozzá panama vagy megvesztegetés. Csak a nép jólétét kell megteremteni (azt pedig sok pénzzel bizonyára lehet) s megvan a nép rokonszenve a politikai irányzat iránt. Így az állam erõs, mert alattvalói jómódúak, a kormány pedig mindig számíthat ezekre a jómódú alattvalókra. Még ha ezek csak pénzt adnának is, de vért nem, még az sem lenne baj, mert a pénzükön lehet zsoldosokat fogadni, akik mint régi, gyakorlott, puskaporhoz szokott emberek, sokkal többet érnek, mint a gyakorlatlan, s eleinte ijedékeny újoncok. De ha a politikában ennyire minden a pénz, beszélhetünk-e I. Ferenc idejében ellenünk irányuló politikai elnyomásról, ha pénz tekintetében ennyire nagy urak és ennyire nebáncsvirágok voltunk? Ha ennyire módunkban és szabadságunkban állott a fizetés alól kibújni s annak vállalását, amit mi nem adtunk, a birodalom osztrák lakosaira hárítani? Az osztrákok, csehek és lombardok panaszkodhattak volna, hogy mi nyomjuk el õket és hogy õk Magyarország kiszipolyozott rabszolgái, mert helyettünk is nekik kell fizetniük, de mi semmiképpen se. Azt sem hányhatjuk szemükre, hogy a fizetés fejében a rendelkezés is az õ kezükben volt, mert hogy aki fizet, az rendelkezik is, az természetes s másként nem is lehet. De ez a rendelkezési jog számukra igen drága volt s ezért szívesen átengedték volna nekünk, ha mi természetesen a vele járó teherrel együtt elfogadtuk volna tõlük. Mi azonban sohasem úgy kértük az önrendelkezést, hogy egyúttal fizetünk is, hanem mindig anélkül. Sõt azt, hogy nem fizetünk, még jobban hangsúlyoztuk, mint azt, hogy az osztrákokkal egyenlõ jogokat követelünk. Hogy mennyire nem mi voltunk a két fél közül a szánandók, azt jól láthatjuk József nádor javaslatából, aki azt ajánlotta királyi testvérének, hogy jutalmul a francia háborúkban hozott sok áldozatukért az örökös tartományok lakóinak is meg kellene adni azokat az alkot- 18

19 mányos jogokat, melyeket a magyarok élveznek. József nádor tehát mint köztudott dolgot említi, hogy az osztrákok annak ellenére hoznak a birodalomért aránytalanul nagyobb áldozatokat, hogy a szabadságuk viszont sokkal kisebb, mint a magyaroké. E korban az osztrákok számára nagy jutalom lett volna az a szabadság, ami nálunk valóság volt. De akkor még ezt jutalmul sem kaphatták meg azok az osztrákok, akik állítólag minket szipolyoztak ki és nyomtak el. De így kellett lennie, mert az uralkodónak részint feltétlenül szüksége volt azokra a bevételekre, melyeket az osztrákok sem szavaztak volna meg, ha tõlük függött volna, azaz ha szabadok lettek volna, részint azért nem léphetett az engedmények útjára, mert a francia forradalom éppen az õ szeme láttára bizonyította be, hogy a tömegeknek jogokat adni mennyire veszélyes, mert hiszen minél többet kapnak belõlük, annál elégedetlenebbek lesznek s annál többet követelnek, s így a dolog vége csak az uralkodó feje és az anarchia lehet. Lám, gondolhatta joggal, osztrák alattvalóim mennyire csöndben vannak, a magyarok meg milyen elégedetlenek és milyen hangosak. Pedig milyen jó dolguk van az osztrákokhoz képest! Pedig a terhek viselésében ez a nagy aránytalanság nemcsak a pénz- vagy terménybeli adóban volt meg, hanem még a véradóban is. Természetesen ennek is az volt az oka, hogy Ausztriában a császárnak szabad keze volt, míg nálunk mivel állandó hadkötelezettség még nem volt csak toborozni lehetett, de hogy még ezúton is csak mennyi katonát lehetett besorozni, azt is az országgyûlés szabta meg. Szó sem lehetett tehát róla, hogy a véres francia háborúkban a magyar vér bõvebben vagy akár csak annyira is folyt volna, mint az osztrák. A hadi kormányzat adatai szerint 1810-ben Magyarország részérõl gyalogos és huszár, összesen tehát magyar alattvaló állt katonai szolgálatban. Ugyanekkor csak egyedül Galíciából ember viselte a császár ruháját, sõt egyedül a hozzánk képest szintén kis Csehországból is Pedig ebbe Morvaország még nincs is beleszámítva, mert onnan is külön még újabb , tehát a tágabb értelemben vett Csehországból Ha tehát még így is I. Ferenc önkényuralmáról és a magyar nemzet jogainak tõle való lábbal tiprásáról és a magyar alkotmány semmibevevésérõl beszélünk, nem tudom, milyen kis adót kellett volna fizetnünk és milyen kevés katonát kiállítanunk, hogy jogainkat ne tiporják lábbal? Olyan nagy urak voltunk mi ez idõben a Habsburgok elnyomása alatt, hogy mikor terheket vállaltunk, tulajdonképpen még akkor sem vállaltunk. Az 1807-es országgyûlésen például, látva, hogy valami terhet most már majd csak neki is vállalnia kell, ingatlana utáni jövedelmének egyhatodát ajánlotta fel a magyar nemesség. Világos, hogy ehhez szükség volt, illetve szükség lett volna jövedelmének megállapítására, mert hiszen hol van az az ember, aki akkor is ki tudja számítani, mennyi az egyhatod, ha nem ismeri azt az összeget, amelynek egyhatoda õt illeti? Mikor azonban a kormány elõkészületeket tett a nemesség birtokainak összeírására és ezek jövedelmeinek felbecsülésére, az egész ország olyan lett, mint a megbolygatott hangyaboly. Az összeírást a magyar nemesi jogokra olyan sérelemnek tartották, mely semmiképpen sem tûrhetõ. De nem is tanácsos felfedeznünk minden terhünket mondta ekkor egyikük. Ez is volt a mi eleinknek elõrelátó okossága, hogy sohasem akarták a világ eleibe terjeszteni, miben áll az õ igazi vagyonuk. A magyar nemesség tehát felajánlja ingatlanai jövedelmének egyhatodát, de csak azzal a feltétellel, hogy azt, hogy mennyi ez a jövedelem, õ maga mondja meg. S ugyancsak borzalmas elnyomás nehezedett rá, mert természetesen az összeírásból semmi sem lett. De ha a magyar nemesség nem tûri, hogy akár csak a koronás király is megállapíthassa, mekkora az õ tényleges vagyona s még kevésbé, hogy mennyi annak a jövedelme, akkor mi értelme van annak, ha ennek az ismeretlen és ismeretlennek továbbra is megmaradó vagyonnak egy pontosan megszabott részét a hazának felajánlja? Ki az a gazdasági lángelme, aki az ismeretlennek is ki tudja számítani a hatod részét? Bármilyen logikus volt azonban ez az ér- 19

20 velés, mégsem lett belõle semmi, mert a magyar szabadság még a XIX. század folyamán is oly erõs volt, hogy a logika semmi volt hozzá képest. De azért a magyar ifjúságot még ma, a XX. század második felében is arra tanítják (sõt, mivel mikor e sorokat írom, Magyarországon kommunizmus van, most még jobban arra tanítják, mint azelõtt), hogy ebben a korban a bécsi udvar (mint egyébként mindig) megszegte esküjét és nem tartotta meg a magyar alkotmányt. (Jellemzõ, hogy ezt legjobban éppen az a kommunizmus sérelmezi, mely ugyanezt a magyar népet, illetve nemességét ádázul gyûlölte s nemcsak minden birtokából kifosztotta kártérítés nélkül, hanem még birtoka felszerelésébõl is, sõt késõbb még pesti lakásából is kitette, sõt még azt sem engedte meg neki, hogy az országban oda költözzék, ahová akar.) Így aztán már értjük, amit Széchenyi jegyzett fel naplójában, mikor még katona korában Debrecen környékén részt vett egy úriszéken. Azt írja, hogy ott a nemesség egyik képviselõje így szónokolt: Olyan szabadság, mint a mienk, sehol sincs másutt. Az angol szabadság is csak papíroson van a mienkhez képest (Zichy Antal Széchenyi-életrajza, de Szekfû is említi). Az elõbbiek után el kell ismernünk, hogy ennek a tiszántúli, tehát valószínûleg kálvinista magyar nemesnek teljesen igaza volt. Lehetetlenség, hogy ilyen õrült szabadság még valahol és még a XIX. században is valóság lett volna. Mindent értünk, csak azt nem, miért tanítják a magyar ifjúságot mégis éppen az ellenkezõre s miért írja a Szilágyi-történelem is, hogy I. Ferencet a magyarság annak ellenére szerette annyira, hogy a nemzet jogait folytonosan lábbal tiporta? (A tankönyvírók és történelemtanárok sajnos ebbõl a Szilágyi-történelembõl merítették tudásukat.) Mi két világháború tanulságai után már jól tudjuk, hogy akkora kiadásokat, amilyenekkel a sorozatos francia háborúk jártak, törvényesen megszerezhetõ bevételekbõl nem lehet fedezni, hanem csak bankónyomással. Igaz, hogy a 150 évvel ezelõtti háborúk még közel sem jártak akkora kiadásokkal, mint a maiak, de az állami bevételek is aránytalanabbul kisebbek voltak, mint a maiak, de hát a költségek elõteremtése épp oly nehéz volt, mint ma, sõt talán még nehezebb. Olyan nagyméretû háborúk ugyanis, mint a Napóleon ellen vezetettek, addig még soha nem voltak a világtörténelemben, tehát költségük elõteremtése is egész új feladatok elé állította a kormányokat. De a Habsburgok, mint jó emberek és mint lelki emberek, az anyagiak, a pénz elõteremtéséhez sem értettek úgy, mint mások, no meg lelkiismeretesebbek is voltak másoknál. Sem Lipót nagy töröktõl felszabadító háborúja, sem Mária Terézia osztrák örökösödési vagy hétéves háborúja még nem járt olyan inflációval, melynek devalváció [pénzromlás] lett volna az elkerülhetetlen következménye. Sajnos a francia háborúk már nálunk is olyan inflációt, a bankjegyek számának olyan megnövekedését okozták, hogy csak devalvációval lehetett tõlük megszabadulni. Még Anglia sem tudta már ez idõben aranyra váltani bankóit s még 1807-ben Poroszország pénzügyei is összeomlottak. Ausztriában 1796-ig még egyenértékû volt a papírpénz az ércpénzzel, de 1808-ban már itt is 706 milliót tett ki a fedezet nélküli bankómennyiség. Nem lehetett a dolgon másképp segíteni, mint csak a pénz leértékelésével mely 1811-ben történt meg, mikor már 1060 millió forintra rúgott a fedezetlen bankómennyiség. I. Ferenc ekkor pátensben, tehát császári rendelettel adta tudtára alattvalóinak, köztük természetesen a magyaroknak is, hogy ezentúl öt forint bankópénz csak egy forintot ér. Mivel azonban a bankómennyiség még így leszállítva is 212 milliót tett ki, ennek az összegnek a fedezetérõl is gondoskodni kellett. Ezért Ferenc 1811-ben összehívta a magyar országgyûlést, hogy Magyarország ennek az összegnek egy részét adósság alakjában magára vállalja, de ezen kívül hogy hasonló dolgot a jövõben el lehessen kerülni a rendes állami szükségletek fedezésére is az eddiginél nagyobb áldozatot vállaljon. Aki e sorokat írja (s azok közül is sokan, akik olvassák), már egymás után két inflációt és utána következõ devalvációt ért meg: az elsõt az elsõ, a másodikat a második világháború 20

TRIANON. Szerkesztette

TRIANON. Szerkesztette TRIANON Szerkesztette LÁNGI A. MÁRIA Uram! Tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyarföldön és csak magyarul... Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni. Jobb is, ha szárnyam már most porba buli. De ezt

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

Amit egy török 122 éve írt a zsidókról. A zsidók meghódítják a világot. Osman Bey õrnagy, 1878.

Amit egy török 122 éve írt a zsidókról. A zsidók meghódítják a világot. Osman Bey õrnagy, 1878. Amit egy török 122 éve írt a zsidókról. A zsidók meghódítják a világot. Osman Bey õrnagy, 1878. Elõszó I. A zsidók eredete. II. A zsidók tulajdonságai III Az anyagi érdekek elve IV. Ábrahám korszaka V.

Részletesebben

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI HOME GO Since: 11685 d(s), 1 h(s), 5 m(s), 42 sec(s) Hungarian Version: S Text Size: Default THE PROTOCOLS CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI TRUTH ARTICLES JEWISH TRUTH Signed by the representative of Zion,

Részletesebben

A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára

A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára ELTE Eötvös József Collegium 2013 A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra Tanulmánykötet

Részletesebben

Titkok és mítoszok. Rozványi Dávid

Titkok és mítoszok. Rozványi Dávid Titkok és mítoszok Rozványi Dávid 2 Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni? Angyalné Kovács Anikó megkért, hogy beszéljek a tanítványainak arról, mit jelent magyarnak lenni. A kérésnek

Részletesebben

Széchenyi politikája.

Széchenyi politikája. Széchenyi politikája. Irta: GRÓF ANDRÁSSY GYULA. SZÉCHENYI politikai pályája nem volt győzelmes. Sohasem volt a nemzet politikai vezére. Előbb WESSELÉNYI, azután DEÁK, majd KOSSUTH és később újra DEÁK

Részletesebben

ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR LEMONDÁSA

ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR LEMONDÁSA ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR LEMONDÁSA (SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS) ÍRTA HAJNAL ISTVÁN LEV. TAG HERCEG ESTERHÁZY PÁL ÚR ADOMÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BUDAPEST, 929 Pápa, 929. Nyomatott

Részletesebben

Hernádi Tibor: 1956 igaz története

Hernádi Tibor: 1956 igaz története Hernádi Tibor Hernádi Tibor: 1956 igaz története (Tovább) file:///c /Dokumente und Einstellungen/xxx/Eigene Dateien/Meine Websites/1956/index.htm13.10.2006 12:30:17 Hernádi Tibor: 1956 igaz története Elõszó

Részletesebben

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999.

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999. CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999. Tartalomjegyzék CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI... 1 SZERGEJ A. NYÍL 1901-BEN KIADOTT OROSZ NYELVŰ

Részletesebben

A HÁZASTÁRSI SZERELEM mint. Kentenich József atya elõadásai USA, Milwaukee, 1961

A HÁZASTÁRSI SZERELEM mint. Kentenich József atya elõadásai USA, Milwaukee, 1961 KÜLDETÉSÜNK TITKAI 13. A HÁZASTÁRSI SZERELEM mint AZ ÉLETSZENTSÉG ÚTJA Kentenich József atya elõadásai USA, Milwaukee, 1961 A HÁZASTÁRSI SZERELEM mint AZ ÉLETSZENTSÉG ÚTJA Kentenich atya előadásai USA,

Részletesebben

The Holy See RERUM NOVARUM. SZOCIALISTA JAVASLAT ELVETÉSEEllenkezik a magántulajdon természetadta jogávalszétzilálja a társadalmat

The Holy See RERUM NOVARUM. SZOCIALISTA JAVASLAT ELVETÉSEEllenkezik a magántulajdon természetadta jogávalszétzilálja a társadalmat The Holy See RERUM NOVARUM XIII. Leó pápa enciklikája a munkáskérdésről (az első pápai szociális körlevél) Róma, 1891 Tartalom - I. Bevezetés A munkásság tarthatatlan helyzete - II. A szocialisták megoldási

Részletesebben

A RÉGI MAGYAR NEMES ÉSZREVÉTELEK GRÜNWALD BÉLA «A RÉGI MAGYARORSZÁG» CZÍMŰ MUNKÁJÁRA. ÍRTA MOCSÁRY LAJOS. BUDAPEST.

A RÉGI MAGYAR NEMES ÉSZREVÉTELEK GRÜNWALD BÉLA «A RÉGI MAGYARORSZÁG» CZÍMŰ MUNKÁJÁRA. ÍRTA MOCSÁRY LAJOS. BUDAPEST. A RÉGI MAGYAR NEMES ÉSZREVÉTELEK GRÜNWALD BÉLA «A RÉGI MAGYARORSZÁG» CZÍMŰ MUNKÁJÁRA. ÍRTA MOCSÁRY LAJOS. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAK IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1889. TARTALOM. Bevezetés...1

Részletesebben

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István

PoLíSz 127. Minden becsületes szívnek legszentebb a hon. 1 % a magyar irodalom és kultúra jövőjéért! 2010 tavasz. Gróf Széchenyi István Minden becsületes szívnek legszentebb a hon (Bécs, 1791. szeptember 21. Döbling, 1860. április 8.) A nemzet agya volt õ, mely egységgé tette az addig szinte öntudatlan politikai reflex-mozgásokat. (M.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

Medvigy Mihály Sch.P. Erkölcstani jegyzetek

Medvigy Mihály Sch.P. Erkölcstani jegyzetek Medvigy Mihály Sch.P. Erkölcstani jegyzetek 1 2 Medvigy Mihály Sch.P. Erkölcstani jegyzetek 3 Nihil obstat. Strigonii 29 septembris 2006 Dr. Andreas Gaál censor deputatus Imprimatur Budapestini 30 septembris

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával

KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával KOPÁTSY SÁNDOR VAN KIÚT! Budapest, 1995 Készült a Kulturális Alap támogatásával TARTALOM ELŐSZÓ (ÚJRA) KI KELL TALÁLNUNK MAGYARORSZÁGOT! Térjünk vissza történelmi külpolitikai utunkra! A Kárpát- medence

Részletesebben

AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET ÉVKÖNYVE II. KÖTET BOLYAI TUDOMÁNY EGYETEM KOLOZSVÁR KOLOZSVÁR, 1947 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI M INTÉZET R. T.

AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET ÉVKÖNYVE II. KÖTET BOLYAI TUDOMÁNY EGYETEM KOLOZSVÁR KOLOZSVÁR, 1947 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI M INTÉZET R. T. AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET ÉVKÖNYVE 1943 II. KÖTET BOLYAI TUDOMÁNY EGYETEM KOLOZSVÁR KOLOZSVÁR, 1947 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI M INTÉZET R. T. Erdélyi Tudományos Intézet Kolozsvár, Arany János-u.

Részletesebben

A ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON

A ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON A HUSZADIK SZÁZAD KÖNYVTÁRA 64 A ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON A HUSZADIK SZÁZAD KÖRKÉRDÉSE Alexander Bernát, Alföldy Ede, Beregi Ármin, Bernát István, Bíró Lajos, Benedek Marcell, Bettelheim Samu, Blan Lajos,

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXVI. évfolyam 6. szám. 2015. március 15. Ára 0,80 lej Március 15. Istennel van újrakezdés Jn 8,32 Mindennapjainkban, de különösen ezen az ünnepen

Részletesebben

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája 2 2003. október Tanulmány Sárdy Péter Bûn és megbocsátás Bocsásd meg a mi vétkeinket Az emberi bûn tragédiája Mit tartott Jézus az emberek bûnösségérõl? Nem szükséges itt alaposabban kitérnünk arra, hogy

Részletesebben

EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYSÉG POLITIKAI FELELŐSSÉG

EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYSÉG POLITIKAI FELELŐSSÉG EVANGÉLIUMI KERESZTÉNYSÉG POLITIKAI FELELŐSSÉG Kevés kérdés okozott nagyobb vitát az egyháztörténelemben, mint az egyház és a politikai hatalom viszonyának ügye. A kereszténység olyan világban született,

Részletesebben

KÜZDELMEK KÖNYVE GRÓF KLEBELSBERG KUNO ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA, BUDAPEST

KÜZDELMEK KÖNYVE GRÓF KLEBELSBERG KUNO ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA, BUDAPEST KÜZDELMEK KÖNYVE GRÓF KLEBELSBERG KUNO ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA, BUDAPEST 13791. Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest. Nagybányai vitéz HORTHY MIKLÓS Ő Főméltóságának, Magyarország

Részletesebben

Magyarok Mindszenty Mozgalma. Mindszenty breviárium

Magyarok Mindszenty Mozgalma. Mindszenty breviárium PPEK 89 Mindszenty breviárium Magyarok Mindszenty Mozgalma Mindszenty breviárium mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Horvátországi Magyarság

Horvátországi Magyarság Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta ISSN 1218 1269 Kiadja a Huncro Sajtó és Nyomdaipari Kft. a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének megbízásából. Fő- és felelős szerkesztő: Andócsi János

Részletesebben

II. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁGHÁBORÚ

II. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁGHÁBORÚ II. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁGHÁBORÚ Nem is olyan régen, a létező szocializmus korában, a pártvonalhoz hű írók szolgai módon szajkózták a szovjet történetírás tézisét, mely korunk imperialista háborúinak egyik

Részletesebben