BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH PANNONHALMA BUDAPEST 1993

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH PANNONHALMA BUDAPEST 1993"

Átírás

1 BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 1992 PANNONHALMA BUDAPEST 1993

2 A BDSZ kiadvá nyainak SZERKESZTÕ BIZOTTSÁ GA Balogh Zoltá n dr. Bá lint Bá nk Boriá n Elré d OSB Ember Ká roly Faber Mikló s Feiszt György Gereben Ferenc (a szerkesztõ bizottsá g elnöke) Grá bics Frigyes Honffy Pá l dr. Könyves Tó th Ká lmá n dr. (olvasó - é s technikai szerkesztõ ) Nagy Gá spá r Rakovits Zoltá n dr. Somogyi Szilveszter dr. Venesz Ernõ Vé gh Lá szló dr. Kiadja a Bencé s Diá kszövetsé g Felelõ s kiadó a BDSZ elnöke 2

3 Tartalom A BDSZ IV. közgyûlé sé nek dokumentumaibó l Elnöki beszá moló (Faber Mikló s) 4 Ú j tiszteletbeli tagjaink 7 Bencé s hagyomá ny A bencé sek elsõ szá z é ve Gyõ rött (Grábics Frigyes) 10 Petõcz Mikló s: Pannonhalmi pillanat 14 A Sã o Pauló -i magyar bencé sek szociá lis munká ja (Tó th László ) 15 Felejthetetlen taná raink A má sik Kandid (-fm-) 20 Mikolcsó László (Budapest, 1940.) grafiká ja 22 Gidró Bonifá c Istvá n (dr. Rohonyi Judit dr. Somogyi Szilveszter) 23 Pleidell János (Komá rom, 1935.) ü vegablaka 25 Szabá lytalan interjú Bíró Luciá n bencé s taná rral (Cornides István) 26 Rekviem egy fõ apá té rt Legá nyi Norbert emlé ké re (Simándi Simoncsics János) 36 Királyfalvi Kraft Károly freskó ja 37 Emlé kezé s Szivó s Doná tra (Tó th Ferenc) 38 Mikolcsó László (Budapest, 1940.) grafiká ja 40 Szivó s Donát: Messiá svá ró k 41 Mé cs László : Ö rök ballagá s 42 Jó b bá csi (Gö rö mbei András) 44 Gereben Ferenc: Kiben könyörög a nyugodt alvá sé rt 47 Jeles diá ktá rsak Vé rtanú diá ktá rsaink In memoriam Jezerszky Ottó é s Vaszary Gá bor (Né meth Sándor Siminszky Fedor) 48 Csendes Bé la: Ré szletek a DOKUMENTUM címû ciklusbó l 52 Csendes Bé la: Olvadá s 54 Dr. Szá sz Gá bor (dr. Csontai Ágoston) 55 Tû z Tamás: Húsz é v múltá n 56 Tûz Tamá s (Grábics Frigyes) 58 Nagy Gáspár: Az utazó emlé keibõ l 60 Sírbeszé d Mensá ros Lá szló színmûvé sz temeté sé n (Faber Mikló s) 61 A hídé pítõ kü ldeté se Interjú Foitl Ká rollyal (Kacsó Lajos) 62 Dr. Antall Jó zsef miniszterelnök úr újé vi levele é s egy emlé kfé nyké p 64 Bencé s szellemisé g Elõ szó (Gereben Ferenc) 66 Bevezetõ 68 Dr. Várszegi Asztrik OSB fõ apá t-pü spök beszé de 70 Nyilatkozatok 71 Pleidell János (Komá rom, 1935.) ü vegablaka 120 Nagy Gáspár: Hajó ablak 121 A Bencé s Diá kszövetsé g tiszteletbeli é s rendes tagjai 122 3

4 A BDSZ IV. közgyûlé sé nek dokumentumaibó l * má jus 30. Elnöki beszá moló Kedves Bará taim! Köszöntelek Mindnyá jatokat, nemkü lönben a kedves csalá dtagokat é s meghívott vendé geinket, közöttü k a testvé rszövetsé gek megjelent ké pviselõ it. Azt mondjá k, a mai é let ké t fõ hiá nycikke a szeretet é s az idõ, amelyek vé gsõ fokon összefü ggnek. Szeretni annyit is tesz, mint idõ t á ldozni valakire, é s megfordítva: a szeretet elleni bûn má sok idejé t lopni. Az elmúlt é vekhez hasonló an szeretné lek megajá ndé kozni Ben-neteket azzal, hogy rövid leszek. 1. Mindenek elõ tt há lá val é s szeretettel megköszönöm a BDSZ elnöksé ge tagjainak, vá lasztmá nyá nak, terü leti é s iskolaszervezetei vezetõ sé gi tagjainak, tová bbá az elmúlt esztendõ k alatt vé gbement há la Istennek igen nagyszá mú megmozdulá saink, esemé nyeink elõ - ké szítõ inek é s lebonyolító inak á ldozatos tevé kenysé gü ket. Ö nzetlen munká jukkal szé ppé é s emlé kezetessé tetté k Szövetsé gü nk é leté t. Nem kívá nok rangsorolni, de mindenkit beleé rtek alelnökeinktõ l é s fõ titká - runktó l kezdve az újonnan alakult é s a ré gi terü leti szervezetek tagjain á t, a havonké nti budapesti teadé lutá nok kedves há ziasszonyaiig. 2. Tavaly meghirdetett jelszavunk: Terü leti szervezeteinkben é lü nk!, vá ltozatlanul é rvé nyes. Az é venké nti pannonhalmi nagy talá lkozó a több mint 1300 fõ s 1 szervezetü nk eleven egyesü leti munká já nak csak a tü kre lehet, kerete semmiké ppen sem. Az eddigi terü leti szervezeteink, Pé cs, Veszpré m, Kelet-Magyarorszá g, Sopron, é s Gyõ r mellé felsorakozott Kõ szeg, Szombathely é s Keszthely. Hazá nk mai té rké pe tehá t majdnem * Dr. Várszegi Asztrik fõ apá t úr köszöntõ szavai a bencé s szellemisé grõ l készü lt összeá llítá sunk é lé n (70. oldalon) olvasható k. 1 A BDSZ taglé tszá ma e kiadvá ny szerkeszté sekor decemberben közel já rt az 1600-hoz. A szerk. 4

5 "le van má r fedve" velü k. Bízunk mé g egy Szeged-központú szervezet megalakulá sá ban, é s jó lenne, ha Komá romban is lé trejöhetne egy csoportunk. Termé szetesen jó lenne az is, ha esztergomi é s csepeli iskolá ink szervezete is terü leti szervezetté válné k. Az USA é s Kanada terü leté n é lõ bará taink má r szorgosan gyûjtik egymá s lakcímé t, é s talá n má r megvan a csírakezdemé ny Brazíliá ban is, ahol é vtizedek ó ta mûködik magyar bencé sek á ltal vezetett iskola, amelynek diá kjai _ alapszabá lyunk é rtelmé ben _ potenciá lisan tagjai szövetsé gü nknek. 3. Mai talá lkozá sunk ü nnepi is. A pannonhalmi má jus vé gi szentmisé k meghirdeté sé vel 1982-ben indult meg lá tható szervezeti formá ja annak az öregdiá k-együ vé tartozá snak, amely é vtizedeken á t csak búvó - patak volt, hiszen a szó legszorosabb é rtelmé ben kellett bújnunk é s bujká lnunk ben jött lé tre az a kis vá z, amelyet az iskolaapá k-osztá lyapá k há ló zata alkotott. Ennek most tíz é ve. Köszönet azoknak, akik megvaló sítá sá n é s kié píté sé n fá radoztak ben mondtuk ki Diá kszövetsé ggé alakulá sunkat, majd ben fogadtuk el alapszabá lyunkat, szövegé t 1991-ben valamelyest pontosítottuk 2. Az alapszabá ly szerint há rom é venké nt választunk tisztsé g- viselõ ket, a tisztújító közgyûlé st pedig egy esztendõ vel elõ bb meghirdetjü k. Most tehá t tisztelettel bejelentem, hogy má hoz egy é vre tisztújító közgyûlé st tartunk. Ugyanakkor ü nnepé lyes keretek között kívánunk majd visszaemlé kezni 1923-ra, amikor _ kereken 70 esztendeje _ megalakult jogelõ dü nk, a Bencé s Diákok Egyesü lete. 5. Ahogyan azt mondjuk, hogy a terü leti szervezeteinkben é lü nk, úgy elmondhatjuk, hogy ennek az é letnek tartalmi rögzíté se, a jövõ szá má ra nyomot hagyó ü zenetei a kiadvá nyaink, az Almanach é s a Bencé s Hírlevé l. Anyaguk összegyûjté se, sajtó alá rendezé se, szerkeszté se, nyomdai elõ ké szíté se, korrektúrá ja hatalmas feladat. Oroszlá nré szé t Gereben Ferenc, kiadvá nyaink szerkesztõ je é s dr. Könyves Tóth Kálmán vé gzik á ldozatos odaadá ssal. Köszönet né kik. 6. A Bencé s Hírlevé l é vi szá má nak utolsó lapjá n körké rdé st inté ztü nk a tagsá ghoz: miben lá tja napjainkban a bencé s szellemisé g lé nyegé t é s megnyilvá nulá si lehetõ sé geit. Az é rkezett vá laszokat a következõ Bencé s Almanachban tesszü k közzé Szá ndé kunkban á ll szakmai körök szervezé se. Ö ssze kívá njuk hozni egymá ssal orvosainkat, közgazdá szainkat, vá llalkozó inkat, pedagó gusainkat, mé rnökeinket, mezõ gazdasá gi, ipari szaké rtõ inket, ü zlet- 2 Az alapszabá ly szövegé t lá sd a Bencé s Hírlevé l 1991/1-2. szá má ban. 3 Lá sd e szá mban a beé rkezett vá laszokbó l ké szített összeá llítá sunkat. A szerk. 5

6 embereinket, sõ t az önkormá nyzati tisztsé gviselõ inket is. Így mó d volna arra, hogy az adott terü leteken segítsé get kapjunk egymá stó l. Gondolkozunk azon is, hogy _ kizá ró lag önké ntes alapon _ létrehozunk egy Bencé s Ki Kicsoda kiadvá nyt, amelyben megtalá lható k az egyes szakmá k képviselõ i, eddigi é letútjukbó l pedig megtudhatjuk azt is, ki miben tudó s. Ehhez kiadvá nyszerkesztõ t keresü nk Közü letek, é s megvaló sítá - sá hoz javaslataitokat, ajá nlataitokat, jelentkezé seiteket ké rjü k. 8. Ismé telten kérem: jelezzé tek _ az osztá lytitká rok útjá n _ elhunytjainkat, kü lönben nem tudunk megemlé kezni ró luk. Ugyanígy ismé telten ké rem a kü lföldön é lõ é s esetleg mé g nem BDSZ-tag osztá lytá rsak lakcímé nek közlé sé t. 9. Pénzü gyi helyzetü nkrõ l majd beszá mol a Szá mvizsgá ló Bizottsá g elnöke. A magam ré szé rõ l csak annyit, hogy helyzetü nk jelentõ sen javulhat, ha kapunk az Orszá ggyûlé stõ l olyan támogatá st, amelyet a társadalmi szervezetek megsegíté sé re szá ntak, é s amelyre februá r hó nap folyamá n pályá zatunkat benyújtottuk. Ü gyü nket dr. Marx Gyula ké pviselõ úr _ soproni diá ktá rsunk _ tá mogatja. Köszönjü k, amit é rtü nk tesz Illyé s Gyulának egyik mé lyé rtelmû gondolata: magyar az, aki ezt vállalja. A bencé s diá kra is el lehet mondani ugyanezt, é s több mint an vá llaltuk is. Szeretné nk, ha miné l több fiatal diá ktá rsunk is bekapcsoló dné k Szövetsé gü nk munká já ba. Jó lenne, ha é rettsé gizõ diá k- jaikat bencé s osztá lyfõ nökeik már csak azé rt is buzdítaná k erre, hogy tová bbtanulá suk idejé n is egymá ssal é lõ kapcsolatban maradjanak. A Szent Benedek-himnuszban é nekeljü k: "Építsü nk együ tt Istennek orszá got!" Ne csak é nekeljü k, tegyü k is. És nem is csak azt az orszá -got, Isten orszá gá t, amely a Szentírá s szerint közöttü nk van (Lk 17,21), hanem a földi hazá t is, amely újjá é píté sre, újraevangelizá lá sra szorul. Ebben ké rjü k é s vá rjuk a Szent Benedek Rend tá mogatá sá t, mi pedig a magunk ré szé rõ l mindazt fölajá nljuk erre a cé lra, ami csak erõ nkbõ l, tehetsé gü nkbõ l, szeré ny eszközeinkbõ l, de nem utolsó sorban hitü nkbõ l é s szeretetü nkbõ l telik. Faber Mikló s 4 A tá mogatá st forintot nyará n megkaptuk. A szerk. 6

7 Ú j tiszteletbeli tagjaink Hites Kristó f OSB, tiszteletbeli választmányi tag A csalló közi Csicsó n szü letett 1913-ban, a komá romi bencé s gimná - zium diá kja nyolc é ven á t. Osztá lyfõ nöke Csapó Antonin. A lá ngoló hazaszeretetet törté nelemtaná ra, Hajdú Lukács tá plá lja lelké be. É rettsé gi utá n egyhá zmegyei kispapké nt Nagyszombatba kerü l soviniszta szlová k környezetbe ben jelentkezik Pannonhalmá n bencé snek. A noviciá - tus utá n Prá gá ban fejezi be a teoló giá t, majd Pozsonyban magyar-latingörög szakot tanul. A bé csi dönté st követõ en jön vissza Pannonhalmá ra, ahol a fõ iskolá n magyar, latin é s pedagó gia szakvizsgá t tesz. Taná ri mûködését Sopronban kezdi é s Komá romban folytatja. A há - ború utá ni tragikus visszaszlová kosítá s sorá n tá rsaival együ tt kidobjá k az iskolá bó l. Né gy é vig földalatti iskolá ban tanít, csempé szek útjá n jut-tatja a gyerekeket vizsgá ra a Duna magyar oldalá ra. Közben misszió s utakat tart a jogfosztott é s kitelepíté sre íté lt magyarok között ban szá mûzik a bencé seket Komá rombó l. Az á llam szá má ra kü lönösen kellemetlen Kristó f atyának kivá ndorló útlevelet nyomnak a kezé be, csakhogy megszabaduljanak tõ le. Elõ bb Kanadá ban magyar farmer telepesek lelké sze, majd a clevelandi bencé s iskola taná ra, ahol sok szlová k é s magyar szá rmazá sú diá k tanult. A szlová k nacionalizmus itt is utolé ri: az apá ttó l kikövetelik meneszté sé t. A következõ á llomá sok: a bencé s gimná zium Newarkban, majd pasztorá ció s munka Detroit mellett ben a menekü lt magyar bencé sek Californiá ban perjelsé get é s iskolá t alapítanak. A ma harmincöt é ves inté zet hõ skorá ban, az elsõ tizenöt é vben õ az igazgató. Az iskola mára amerikai kézbe kerü lt, é s Kristó f atya má r nem á ll a katedrá n. Ké tszá z kilomé teres körzetben pasztorá lja azonban 79. é vé ben is a diaszpó ra-magyarsá got, elnöke a Magyar Kulturá lis Körnek é s a Csehszlová kiai Magyarok Nemzeti Bizottmá nyá nak, valamint szerkesztõ je az á ltala alapított Kettõs Járom Alatt címû emigrá ns lapnak. 7

8 P. Kozma Imre, tiszteletbeli választmányi tag A szigetközi Gyõ rzá molyban szü letett 1940-ben. É desapjá t mé g má sfé l é ves korá ban, a há ború alatt elveszítette. Á ltalá nos iskolá s a Rákosi-fé le féktelen terror idejé n ben iratkozik be a bencé s gimná ziumba Gyõ rött, ahol igazgató ja dr. Holenda Barnabás, osztá lyfõ nöke a jó sá gos Lehner Ottó. É rettsé gi utá n 1958-ban fölveszik az Esztergomi Fõ egyhá zmegye szeminá riumá ba. Ö t é vnyi tanulmá ny utá n 1963-ban szentelik pappá. A Ká dá r-rendszerben rossz szemmel né zik az Á llami Egyhá zü gyi Hivatalbó l. Megakadá lyozzá k tová bbtanulá sá t, a ró mai ösztöndíj elnyeré sé t. Elõ bb Dorogbá nyá n, majd Budapesten a zugligeti plé bá niá n káplá n ké t-ké t é ven á t. Ezt követi kilenc esztendõ a pesti ferences templomban. Szívesen é s kivá ló an foglalkozik a fiatalokkal, é s ez a hivatalos köröknek ismé t szemet szúr; folytonos zaklatá sok, útjainak ellenõ rzé se, szá mos kihallgatá s az osztá lyré sze. Ú ttörõ je a csalá dpasztorá ció s munká nak, ebben szá mos követõ re lelt ben nevezik ki a zugligeti Szent Csalá d plé bá nia é lé re. Veze-té se alatt egyará nt megújult a templom külsõ arculata é s az egyhá zköz-sé g é lete. Közössé gformá ló adottsá gainak köszönhetõ en szociá lis elkötelezettsé gû lelkes csapat szervezõ dik á ltala é s körü lötte. Odaadó tevé - kenysé gü kkel indult el é s mûködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Sokak szá má ra nyújtott é s nyújt é letreszó ló tanítá st a felebará ti szeretetrõ l az a szimbó lum, amelyet a címerpajzsban lévõ fehé r színû má ltai kereszt jelké pez nyará n õ k fogadtá k be sá traikba _ a plé bá - nia terü leté t sem féltve _ a keletné met menekü lteket, õ k vittek é lelmiszert, gyó gyszert, meleg ruhá t a né lkü lözõ erdé lyieknek, tavaly ó ta pedig az egykori Jugoszlá via menekü ltjeit segítik. Nevü k é s Kozma Imre neve a köztudatban összeforrott. Tiszteletbeli tagjá vá vá lasztotta a Nagycsaládosok Szö vetsé ge, kitü ntetté k a kisebbsé gi sorban é lõ testvé reink tá mogatá sá é rt a Márton Áron-é remmel, a má s nemzetek elesettjeinek megsegíté sé é rt a Március 15-e-díjjal. Az NSZK kormá nya á ltal neki adomá nyozott Nagykereszt Szolgálati Díj munká já nak nemzetközi elismeré sé t mutatja. Az Egyhá z é rseki taná csosi címmel, a má ltaiak lovagrendjü k tagjainak sorá ba iktatá sá val ismerté k el Zugliget plé bá nosá nak apostoli buzgó sá gú tevé kenysé gé t. 8

9 Forrai Mikló s, tiszteletbeli tag A Baranya megyei Magyarszé ken szü letett 1913-ban. A Zenemûvé - szeti Fõ iskolá n 1934-ben karnagyi diplomá t szerez, amelyet a következõ é vekben a taná ri é s a mûvé szeti diplomá val is kiegé szít. A fõ iskolá n mesterei: Kodály Zoltán, Harmat Artúr é s Bárdos Lajos é les szemmel ismerik fel eredendõ tehetsé gé t, é s nagy bölcsessé ggel hagyjá k kibontakozni alapos é s sokré tû zenei ismereteit ben a budapesti Bencé s Gimná ziumban kezdte pedagó giai pá lyafutá sá t. Horváth Kandid igazgató helyettes mutatja be a taná ri karnak é s a diá koknak. És az addig szeré ny képessé gûnek tartott é nekkarral megtörté nik a csoda: Szent Benedek napjá n 150 tagú kó ruské nt má r gregoriá nt é s magyar népdalfeldolgozá st tud elõ adni a Zeneakadé - mia nagytermé ben. Zenepedagó giai é s karnagyi é letmûve a Zeneakadé miá n teljesedik ki. Mint a fõiskola taná ra, majd az é nektaná ri szak vezetõ je generá ció kat oktat é s nevel közel né gy é vtizeden á t. Alig 21 esztendõ s, amikor a nevé t viselõ Forrai Kó rust megalakítja. Ez a kó rus a madrigá lok é s a magyar kó rusirodalom magas szintû tolmá csolá sá val e mûfaj aranybetûs lapjait írja be zenetörté netü nkbe tó l harminc é ven á t õ az orszá gunk hatá rain túl is elismert é s megbecsü lt Budapesti Kó rus karigazgató ja. Közben arra is van energiá - ja, hogy é vtizedeken á t írá sos publiká ció k sorá val is szolgá lja szeretett mûfajá t. Tevé kenysé gé nek legrokonszenvesebb voná sa volt é s maradt mindvé gig az a _ csak a legnagyobbakat jellemzõ _ mûvé szi alá zat, amellyel sohasem a mûveket kívá nta cé ljai szolgá latá ba á llítani, hanem amivel õ akart é s tudott mindig szolgá lni s a szolgá lat lelkisé gé vel pé ldá t mutatni. Tehetsé gé t a pá rtá llami idõ k kultúrpolitiká ja sem tudta agyonhallgatni: Liszt-díjjal, majd é rdemes mûvé szi címmel tü ntetté k ki annak ellené - re, hogy soha föl nem adta sem becsü letes magyar gondolkodá sá t, sem tiszta kereszté ny vilá gné zeté t. Bü szké k vagyunk, hogy ez a benne ma is é lõ lobogá s Szent Benedek atyá nk csalá di tûzhelyé n kapott lá ngra. 9

10 Bencé s hagyomá ny A bencé sek elsõ szá z é ve Gyõ rött Ferenc kirá lynak alapos okai voltak, hogy ismé telt ígé retek utá n ben való ban meghívja a bencé seket az egykori jezsuita iskolá kba. A rendnek is minden oka megvolt az új feladat elvá llalá sá ra, de azé rt 26 plé bá niá n megtartotta a pasztorá ció t is. Vé gü l a visszaá llító oklevé ltõ l né mileg elté rve nyolc gimná ziumban, tová bbá a pozsonyi é s a gyõ ri akadé miá n kezdté k meg a tanítá st. A gimná zium é s az akadé mia együ t- tese eleve megkü lönböztetett helyet biztosított Gyõ rnek, é s nem vá ltozott ez 1850-ben sem, amikor a ké t inté zmé nybôl az iskolareform lé trehozta a nyolc osztá lyos fõ gimná ziumot. Említendõ fejlemé ny mé g, hogy 1883-ban Pannonhalmá n megalakult a taná rké pzõ fõ iskola. A rend tehá t fokozatosan tért á t _ nem elõ zmé ny nélkü l _ az új feladatra. De nemcsak az oktató munká val tagozó dott be Gyõ rött a tá rsadalomba. Pontosabban: a szá zad elsõ felé ben mé g való ban csak néhány tekinté lyes taná regyé nisé g, illetõ leg né há ny közé leti szerepvá llalá s lé tesített kapcsolatot a taná ri kar é s a város között. A szabadsá gharc utá n figyelhetõ meg, hogy a rend a maga legsajá tabb eszközeivel vesz ré szt a bontakozó vá rosi-polgá ri tudat formá lá sá ban. Az elsõ orszá gos tekinté lyû gyõ ri bencé s taná r a matematikus dr. Bresztyenszky (kiejtve: Brestyánszki) Bé la, aki itteni é veiben ( ) nemcsak tankönyveket írt, de sikeresen magyarította a matematikai szaknyelvet (pé ldá ul: corda circuli = húr), 1836-ban a Tudomá nyos Akadé mia tagja lett. Az idõ szak másik jelentõ s szemé lyisé ge dr. Maár Bonifác, akit nemcsak alapos tudá sa, de é lvezetes elõ adá sai miatt is dicsé rtek. Ú ttörõ munká ja miatt nevezetes Ramó czy Valerián: 1840-ben akadé miai pá lyadíjat nyert Szavalattudomány címû munká já val. Az elsõ gyõ ri bencé s, aki igen hatá rozottan lé pte á t a rendi é let é s a politika hatá rá t (és akinek a megfigyelé sé re a hatalom spiclit is á llított) Czuczor Gergely volt. Bizonyosan az õ pé ldá ja is hatott dr. Rónay Jácintra, aki elõ ször csak lé lektani tá rgyú cikkeket írt a gyõ ri Hazánkba, de 1848 á prilisá ban má r szó zattal fordult a magyar papsá ghoz a forradalom tá mogatá sá ra, é s ké sõ bb sem hagyott ké tsé get hovatartozá sá ró l. 10

11 Minden oka megvolt a buká s utá ni menekü lé sre, Czuczor viszont súlyos börtönbü nteté st szenvedett. Korá bban Pozsonyban tanított, majd ré szt vett a szabadsá gharcban, börtönbü nteté se letölté se utá n pedig néhány é vig Gyõ rött mûködött dr. Ró mer Fló ris. Itt alapította meg az elsõ vidé ki múzeumot. Mind az eredetileg iskolai szemlé ltetõ eszközök gyûjté sé re irá nyuló kezdemé nyezé s, mind maga a kezdemé nyezõ túlnõ tt eredeti célkitûzé sé n, Ró mer a ré gé szet professzora, a magyar közé pkortudomá ny megteremtõ je lett. Szemé lye é s mûködé se azé rt is meghatá rozó jelentõ sé gû, mert vele kezdõ dik a bencé sek alakító jelenlé te Gyõ r kultúrá já ban, fõ ké nt a vá rostörté neti kutatá sban. Õ a kezdemé nyezõ je a Dunántúli Tö rté netkedvelõk Egyesü leté nek, é s tá rsszerkesztõ je a Gyõri Tö rté nelmi é s Ré gé szeti Füzeteknek. Ezekbõ l fejlõ dik ki a kiegyezé s utá n a Magyar Tö rté nelmi Társulat é s folyó irata, a Századok. Utó da a múzeumi munká ban Mé ry Etel. Korszakos é rdeme, hogy a helyi sajtó ban é s az iskolai é vkönyvekben a gyûjtemé nynek méltó nyilvá nossá got teremt, ami nemcsak a múzeum látogatottsá gá ban, hanem gyarapodá sá ban is megmutatkozik. Tudatossá gá t jellemzi, hogy a cé hek megszûné se idejé n felhívá st tesz közzé azok tá rgyi emlé keinek (cé h- lá dá k, iratok, a tá rsas é let egyé b kellé kei) múzeumba adá sá ró l. Ennek a hatalmas, orszá gos viszonylatban is pá ratlanul gazdag anyagnak a feldolgozá sa, szakszerû vizsgá lata é ppen az elmúlt é vekben kezdõ dött meg. Eddig sejtettü k, most má r tudjuk, mekkora é rté ket mentett meg Mé ry Etel az utó kor szá má ra. Ebben az idõ ben mé g nem volt ismeretes a tudomá nyoknak a mai é rtelemben vett szakosodá sa; mindezek mellett igen szakszerûek á satá si jelenté sei, é s idõ tá lló kötetet adott ki a szá zadelõ jelentõ s, Gyõ r irodalmi é leté ben is szerepet já tszó egyé nisé gé rõ l, Pázmándi Horvát Endré rõ l. Mé ry Etel (dr. Fehé r Ipoly mellett, aki egyé bké nt nem mûködött Gyõ - rött) ré szese volt egy má sik jelentõ s vá llalkozá snak is; ez a Magyar Orvosok é s Termé szetvizsgáló k é vi gyõ ri vá ndorgyûlé sé hez kapcsoló dott: a "Gyõ r megye é s vá ros egyetemes leírá sa" címû könyv, mely szakszerûsé gé vel é s adatgazdagsá gá val má ig is forrá smunka. Szempontunkbó l lé nyeges, hogy az akkori Gyõ r megyé nek a má sodik legfontosabb telepü lé se Pannonhalma volt. Amikor tehá t már a mi szá zadunk elejé n megindult a sok kötetes bencé s rendtörté net, annak elõ - szava ké t vonatkozá sban is hivatkozott Fehé r Ipoly é s Mé ry Etel említett munká já ra. Egyré szt azé rt, mert ebben jelent meg az elsõ tudomá nyos összefoglalá s a magyar bencé s rend központjá ró l, má sré szt pedig ez a mû is bizonyította, hogy nagyobb, úttörõ jelentõ sé gû mûvet csak csapat- 11

12 munká val lehet megvaló sítani. Ha tehá t felsoroljuk a gyõ ri könyv munkatá rsait, többsé gü k ké sõ bb szervezõ je, író ja a rendtörté netnek is: dr. Fehé r Ipoly (ké sõ bb fõ apá t), dr. Kruesz Krizosztom (fõ apá t), dr. Fuchs Bonifác, Kuncze Leo, Kü hn Rajmund, Sztachovics Remig, Vaszary Kolos (ké sõ bb fõ apá t, majd hercegprímá s), é s aki a rendtörté netnek kiszemelt fõ szerkesztõ je volt: Villányi Szaniszló. Villá nyit (Gyõ rött é vekben mûködött) egyé bké nt é ppen az minõ sítette, hogy má r nemcsak behatá roltan a muzeoló gia stúdiu-maiban mozgott, hanem a többi törté neti segé dtudomá nyt is összefogva írt monográ fiá t Gyõ r Á rpá d-kori alaprajzá ró l, 1617-i é s 1703-i telekkönyvé rõ l. Ezeknek a mûveknek a megá llapítá saihoz több é vtized pontatlansá gai é s felü letessé gei utá n é ppen ezekben az é vekben té r vissza a gyõ ri vá rostörté net. Itt cé lszerû megjegyezni, hogy ilyen Pannonhalma-Gyõ r együ ttmûködé s 1948-ig a tová bbiakban is mûködött. E témakörben é rdemes pé ldá ul dr. Koltai Virgil munká ssá gá ra hivatkozni. Õ a gyõ ri kultúra fé lmúltjá bó l monográ fiá ban dolgozta fel Kovács Pálnak é s rendtá rsá nak, Czuczor Gergelynek munká ssá gá t; s máig é rvé nyes két kötetben írta meg a gyõ ri színé szet törté neté t. Munká ssá gá hoz kapcsoló dik dr. Zoltvány Iré n (aki egyé bké nt nem mûködött Gyõ rött) tevé - kenysé ge is, aki a Czuczor-kutatá sok mellett sokat tett a két Kisfaludy é letmûvé nek a feltá rá sá ért. Ismé t a muzeoló gia fogta rendszerbe Bö rzsö nyi Arnold munká ssá - gá t tó l volt õ re a gyûjtemé nynek. Tevé kenysé ge elsõ é vtizedé ben é pü lt fel az új _ a mostani _ iskola, é s némi újabb példá ló dzá sokkal szemben le kell szögezni: annak lé tesíté sekor nemcsak az új közé p- iskolai törvé nyt vetté k tekintetbe, hanem a múzeum igé nyeit is; a földszint Iskola utcai szá rnyá t nagyobb részben erre szá ntá k. A Börzsönyi mûködé sé ben igen jelentõ s é s igen szakszerûen feldolgozott á satá sok eredmé nyeké nt lé nyegesen gyarapodtak a vá ros közé pkori _ é s korá bbi _ korszaká ra vonatkozó ismeretek. A gyõ ri bencé sek, termé szetesen, nagy taná regyé nisé geket is felvonultattak. Köztü k dr. Jedlik Ányost, aki innen kerü l az 1830-as é vekben nagyremé nyû ifjúké nt a pozsonyi akadé miá ra, aztá n a 40-es é vekben professzornak a pesti egyetemre; vé gü l nyugdíjaské nt költözik viszsza Gyõ rbe, pályakezdé se színhelyé re. Két gyõ ri é vtizede _ 1895-ben bekövetkezett halá lá ig _ egy magatartá s, egy é letforma apoteó zisa volt: holtig õ rzött szellemi frissessé ge mellett is az idõ k múlá sá nak bölcs, rezigná lt tudomá sulvé tele, a társas é let örömeinek elfogadá sa, "a derû ó rá it szá mlá ló " kedé ly: ebben a laicizá ló dó é s ü zletiesedõ korban szerzett osztatlan tekinté lyt szerzetesrendjé nek é s tudomá nyá nak. 12

13 A fiziká ban szaktá rsa, a tudomá ny szerepé rõ l vallott felfogá sban ellenlá basa volt Bierbauer Lipó t, aki tudomá nyá val é s szervezõ - ké szsé gé vel szerzett é rdemeket többek között a gyõ ri vízvezeté k-há ló zat megteremté sé vel. Teljesen má s jellegû, viszont korjellemzõ é letút Francsics Norberté, aki 1892-ig há zfõ nök é s igazgató volt, azutá n a város orszá ggyûlé si képviselôje lett, de 1894-ben _ az egyhá zpolitikai kü zdelmek idejé n _ kilé pett a fü ggetlensé gi pá rtbó l, meglehetõ s politikai vihart keltve a városban. (Ennek az lett a következmé nye, hogy epizó djá tó l eltekintve a bencé sek direkt politikai szerepet többé nem vá llaltak.) Kimondottan a taná ri, majd az igazgató i szerep tette orszá gszerte ismertté Acsay Ferenc nevé t. Irodalomtaná ri é s szerzetesi hivatá sa talá lkozott abban, ahogyan a hitszó noklatnak, kivá lt az ifjúsá gi pré diká - ció nak a retoriká já t vizsgá lta é s kü lföldi pé ldá it fordította. Megszervezte a rend magyartaná rainak rendszeres tová bbké pzé sé t é s tapasztalatcseré it. Halá la elõ tt pá r nappal mondotta: "Az iskolá t soha nem tudná m megunni. Évrõ l é vre fokozó dó kedvvel, lelkesedé ssel lá tok munká hoz, s lelkem egyetlen vá gya, hogy a katedrá ró l szá llhassak a koporsó ba." Ezen kívü l mé g egy vá gya teljesü lt: mó dja nyílt a rend é vszá zados gyõ ri tapasztalatainak az összegzé sé re. A millennium é veiben ugyanis az inté zmé nyeknek illendõ volt elszá molni törté netü kkel. A gyõ ri é rdekû bencé s tudomá nyossá g elsõ szá z é ve bemutatá -sá nak mé ltó befejezé se lehet Acsay ezen iskolatörté neti munká já nak megemlíté se. Õ a rendelkezé sre á lló hatalmas forrá sanyag gondos é s szakszerû feldogozá sá val, rendtá rsai közremûködé sé vel írta meg az iskola törté neté t 1626-tó l, sajá tjaké nt vállalva a jezsuita szá zadokat is. Szá ndé koltan tá rgyszerû elõ adá sá n is á tsü t a jó l vé gzett munká nak, munká já nak a tudata. Grábics Frigyes 13

14 Petõ cz Mikló s Pannonhalmi pillanat Egy helysé gné v lehet legenda. Kolostor né v volt Pannonhalma legszebb emlé khelyü nket tartva hiteshelyké nt volt ré g hivatva õ rizni tíz é vszá zadot. Pontosabban tizenegyet, Á rpá d vezé r kies hegyednek lanká já n mondta: Itt a legszebb, tová bb nem õ döng, csavarog. Itt é lt, ki minket megkeresztelt, é s itt tanult ré g Imre herceg é s te adtad Asztrikot, koroná t hozni innen mentek. Keresztapja új nevednek Szé phalmi Mester, az eretnek _ kit itt a vá rban hogy szerettek _ míg "unió ró l" á lmodott sé tá lt Pá zmá ndra á t gyalog s há rom kis fá cská t itt hagyott. Platá njá t õ rzik mé g a kertek. S új nemzedé k kü ldötte szented kezet itt nyújtott Debrecennek azé rt a föld mé gis forog! E hegy hogy õ rzi ezt a lelket s emlé ksorá t Veres Pé ternek: "Itt já rt... a né v, é vszá m, s a nap." Egy pannonhalmi pillanat. Én õ rzöm fogva ezt a percet. Lenyugvó nap má r é pp vereslett. Gizella szõ tt palá stjá n hemzseg a sok jelké p é s mindent felfed, s Õ ennyit mondott: Magyarok! Õ k hordtak itt is minden terhet, s míg vé gü l parolá t adott "Megbé ké lé s jelé ben" _ mondta. Hogy erre mé rt is gondolok ma megmondani nem is tudom. E ké ppel é r a tudatomba, hogy Pannonhalma nem csak pompa s legenda, monda, mi összefog ma tudó sok dolga, né pü nk sorsa, ahogy õ írta má sfé l sorba: Múltunkba né zni alkalom! 14

15 A Sã o Pauló -i magyar bencé sek szociá lis munká ja * Ha Sã o Pauló -ban vagy á ltalá ban Braziliá ban a magyar bencé sek nevé t említik, az emberek rögtön a Szent Imre Kollé gium nagyszerû inté zmé nyé re gondolnak. A Morumbi vá rosré szben emelkedõ modern templom hatalmas kupolá ja é s a körü lötte felsorakozó é pü lettömbök má r messzirõ l feltûnnek az arra járó nak. Pedig ez csak a külsõ sé g. Enné l sokkal fontosabb az iskola kivá ló híre, melynek eredmé nyeké nt a Szent Imre Kollé giumot mindig Sã o Paulo há rom legjobb magá niskolá ja között emlegetik. Az iskolá nak jelenleg 1473 diá kja van, 102 hivatá sos pedagó gus é s 151 segé dszemé ly alkotja a nevelõ é s adminisztratív gá rdá t. A bencé s munká nak kevé sbé ismert oldala, hogy a Szent Gellé rt Kolostorban az iskola fenntartá sa é s mûködteté se mellett nagyszabá sú erõ feszíté seket tesznek a szûkölködõ tá rsadalmi ré tegek megsegíté se é s felemelé se é rdeké ben. Ennek a szociá lis jellegû munká nak a gondo-lata akkor szü letett meg, amikor a bencé sek é s az iskolá juk a város központjá ban lévõ bérelt é pü letbõ l kiköltöztek a Morumbi városré sz szé lé n akkor még é pü lõ ben lévõ új inté zmé nybe. Dr. Jordán Emil, a bencé s konvent akkori elöljá ró ja, annak idejé n úgy fogalmazta meg ezt a feladatot, hogy ôk a gazdag Morumbi é s a szegé ny Vila Morse vá rosnegyed hatá rá n letelepedve, nem fordulhatnak csak a jobb oldalukon fekvõ gazdag vá rosré sz felé, ahonnan diá kjaik jelentõ s ré sze szá rmazik, hanem a bal oldalon lé võ szegé ny vá rosnegyed lakó ival is törõ dniü k kell. A szociá lis segé lynyújtá s elsõ fá zisá ban a környé k rá szoruló i a kolostor helyisé geiben kaptak é lelmiszer-, ill. ruhasegé lyt. Korá n kezdtek azonban annak a jelei is megmutatkozni, hogy a szociá lis tevé kenysé get szervezettebb formá ban, nagyobb ará nyokban kell megvaló sítani. Amikor ugyanis 1963 má rciusá ban a Szent Imre Kollé gium a mé g épülõben lévõ új é pü letkomplexumban megkezdte mûködését, a környé k mé g majdnem pusztasá gnak szá mított, é s az iskola tõ szomszé dja egyik oldalon az akkor bené pesedõ két munká snegyed, Vila Morse é s Jardim Colombo volt. Az iskola segé dszemé lyzete ezekbõ l a negyedekbõ l kerü lt ki, így a bencé s közössé g tagjai közvetve, akaratlanul is, részesei lettek a helyi problé má knak. Ez indította a kolostor vezetõ it é s tagjait má r 1965-ben arra, hogy megszervezzé k a szociá lis szolgá latot. * A Katolikus Szemle (Ró ma) 1990/1. szá má ban megjelent tanulmá ny rövidített utá n- közlé se. A szerk. 15

16 A munka nagyobb ará nyú beindítá sá t az tette lehetõ vé, hogy egy pé nzinté zet egy közel 3000 m² nagysá gú terü letet adomá nyozott a kolostornak. Így szü letett meg vé gü l a kolostor közelé ben az a lé tesítmé ny, amely ma a «Nucleo I., Vila Morse» nevet viseli ban a következõ terü leteken folyt segítõ munka: _ A Dom José Gaspar Napkö zi Otthonban a gyerekek koruknak megfelelõ pedagó giai irá nyítá st, naponta ötszöri é tkezé st, egé szsé gü gyi ellenõ rzé st kapnak. Ezenkívü l az inté zmé ny á llandó kapcsolatot tart a szü lõ kkel a gyermekek nevelé se é rdeké ben. Ellá tá sban 187, 0-6 é ves korú gyermek ré szesü lt. _ A Segé lynyújtó Központban az arra rászoruló k pénzsegé lyben é s nehé zsé geik megoldá sá hoz szü ksé ges szaktaná csban, útmutatá sban ré szesü ltek. Az elmúlt é vben 1196 szemé ly fordult a központhoz gondjaival s kapott ré szleges vagy teljes megoldá st. _ Az Anyák Klubja 35 olyan csalá danyá t tömörített soraiba, akik kü lönbözõ okok miatt nem tudnak há zon kívü l dolgozni. Há ziipari ismereteket, szociá lis irá nyítá st, é lelmiszer- é s pé nzsegé lyt kaptak. _ É lelmiszer-segé lyben 179 szemé lyt ré szesítettek. _ A terhes anyák tanácsadása kereté ben 53 teherbe esett nõ kapott irá nyítá st egé szsé gü gyi té ren, tová bbá á llapotá nak megfelelõ é lelmi-szerkiegé szíté st é s babakelengyé t. _ Jó té konysági bazár mûködteté sé vel adatfelvé tel alapjá n 161 szemé ly kapott segé lyt: é píté si anyagot, há ztartá si kellé keket, ruhá zatot. _ Gyó gyszersegé lyké nt 916 rá szoruló szemé ly kapta meg ingyen az orvos á ltal elõ írt gyó gyszert. _ A fogorvosi szolgálatban 843 szemé ly kapott ingyenes ellá tá st. A «Nucleo I.»-ben az elõ bbiekben leírt szolgá ltatá sokat 30 fizetett alkalmazott é s 18 önké ntes munkaerõ lá tja el. Az idõ k folyamá n a Vila Morse vá rosré sz lakosainak tá rsadalmi-gazdasá gi összeté tele megvá ltozott. A kezdetleges, né ha csak összetá kolt há zikó k helyé t lassacská n jó l megé pített, má r a kü lsõ re is súlyt helyezõ csalá di há zak foglaltá k el, ahol a jobb munká sosztá ly é s a kistisztviselõ ré teg tagjai gyökeresedtek meg. Nem vitá s, hogy ez a fejlõ dé s nem kis ré szben a kolostor szociá lis munká já nak is köszönhetõ. Példá ul a napközi otthon mûködteté se tette lehetõ vé, hogy a csalá danya is munká t vá llalhasson, s így a csalá d jövedelme tetemesen megnövekedhessé k. A Vila Morsé n mûködõ Szociá lis Központban egyre gyakrabban jelentkeztek olyan súlyos anyagi gondokkal kü zdõ szemé lyek é s csalá dok, akik nem a közvetlen környé ken, hanem a pá r kilomé terrel tá volabb 16

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST Szennylap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2004 1. oldal belsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2004 PANNONHALMA

Részletesebben

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2005 PANNONHALMA BUDAPEST

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2005 PANNONHALMA BUDAPEST kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2005 ALMANACH 2005 PANNONHALMA BUDAPEST Szennylap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2005 1. oldal belsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2005 PANNONHALMA

Részletesebben

BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH PANNONHALMA BUDAPEST

BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH PANNONHALMA BUDAPEST BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 1993 1994 PANNONHALMA BUDAPEST BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 1993 1994 BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 1993 1994 PANNONHALMA BUDAPEST 1995 Szerkesztette Gereben Ferenc

Részletesebben

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE ET GAUDIUM! 2005. december 1. 1. A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE Szívből kívánom a Bencé s Diákszövetsé g leköszönő elnöksé ge nevé ben Szent Benedek atyánk magyar családja minden tagjának a Betlehemi

Részletesebben

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE ET GAUDIUM! 2004. december 1. 1. A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE PAAVO GAZDA Kegyelmekben gazdag Karácsonyt, áldásos ú j é vet! Fent a saarijä rvi ősvadonban élt fagyos tanyá já n Paavo gazda. Kü szkö

Részletesebben

BAJA - 2015. SZEPTEMBER 24-27.

BAJA - 2015. SZEPTEMBER 24-27. VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE I. évfolyam, 1. szám AUGUSZTUS VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE Adó sza m: 19021887-1-43 www.vtsz.hu EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK, TÁMOGATÓINK: Ő S Z I C S I L L A G T Ú

Részletesebben

Általános szempontok Különleges szempontok 15 A nem megfelelő házastárs A neurotikus Akihez nem szabad férjhez menni Akihez csak alapos megfontolás

Általános szempontok Különleges szempontok 15 A nem megfelelő házastárs A neurotikus Akihez nem szabad férjhez menni Akihez csak alapos megfontolás Tartalom ELŐSZÓ ÉS BEVEZETÉS HELYETT... ELSŐ RÉSZ A házasság 1 Mi a házasság? 2 Házasság a patriarchátusban és napjainkban Többnejűség az őskorban Házasság a patriarhátusban A házasság tegnap A mai házasság

Részletesebben

ï» Domokos Gà bor Ali Ahmed Kovà cs MERà NYLET BARà TOK Kà ZT Kà NYVEK 2

ï» Domokos Gà bor Ali Ahmed Kovà cs MERà NYLET BARà TOK Kà ZT Kà NYVEK 2 ï» Domokos Gà bor Ali Ahmed Kovà cs MERà NYLET BARà TOK Kà ZT Kà NYVEK 2 A regã nyben szereplå à sszes szemã ly intã zmã n y, gazdasã gi à rdekcsoport à s tã jszã³lã s az à rã³i kã pzelet szã¼lemã nye.

Részletesebben

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2010/2 3 TELEPÜLÉS TERÜLET FEJLESZTÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA A TÉRSZERKEZET MEGJELENÍTÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program a szi vműko de s optimaliza la sa ra e s az erek kitiszti ta sa ra E teled legyen az orvossa god! Hippokrate sz A TA PLA LKOZA S EGE SZSE GKA ROSI TO HATA

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Ka rá cso nyi rege ha va ló ra vál na...

Ka rá cso nyi rege ha va ló ra vál na... X. év fo lyam 12. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft Ady Endre * Karácsony I / Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra Ingyenes kétheti lap 12000 példányban Albert Bútor Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Tel./Fax: 23/361-215 Nyitva: H-P: 9-18, Sz: 9-13 50 féle matrac: Bio, rugós, vákumos, tempúr www.albertbutor.hu Pizzarendelés:

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu Tompaládonyban zajlik az élet Má jus fa ál lí tá sa Te le pü lé sünk má jus fá ját áp ri lis 30-án es te ál lí tot tuk fel a fa lu ház ud va rán. A fa a köz ség ha tá rá ban ta lál ha tó er dõ bõl szár

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben