BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH PANNONHALMA BUDAPEST 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH PANNONHALMA BUDAPEST 1993"

Átírás

1 BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 1992 PANNONHALMA BUDAPEST 1993

2 A BDSZ kiadvá nyainak SZERKESZTÕ BIZOTTSÁ GA Balogh Zoltá n dr. Bá lint Bá nk Boriá n Elré d OSB Ember Ká roly Faber Mikló s Feiszt György Gereben Ferenc (a szerkesztõ bizottsá g elnöke) Grá bics Frigyes Honffy Pá l dr. Könyves Tó th Ká lmá n dr. (olvasó - é s technikai szerkesztõ ) Nagy Gá spá r Rakovits Zoltá n dr. Somogyi Szilveszter dr. Venesz Ernõ Vé gh Lá szló dr. Kiadja a Bencé s Diá kszövetsé g Felelõ s kiadó a BDSZ elnöke 2

3 Tartalom A BDSZ IV. közgyûlé sé nek dokumentumaibó l Elnöki beszá moló (Faber Mikló s) 4 Ú j tiszteletbeli tagjaink 7 Bencé s hagyomá ny A bencé sek elsõ szá z é ve Gyõ rött (Grábics Frigyes) 10 Petõcz Mikló s: Pannonhalmi pillanat 14 A Sã o Pauló -i magyar bencé sek szociá lis munká ja (Tó th László ) 15 Felejthetetlen taná raink A má sik Kandid (-fm-) 20 Mikolcsó László (Budapest, 1940.) grafiká ja 22 Gidró Bonifá c Istvá n (dr. Rohonyi Judit dr. Somogyi Szilveszter) 23 Pleidell János (Komá rom, 1935.) ü vegablaka 25 Szabá lytalan interjú Bíró Luciá n bencé s taná rral (Cornides István) 26 Rekviem egy fõ apá té rt Legá nyi Norbert emlé ké re (Simándi Simoncsics János) 36 Királyfalvi Kraft Károly freskó ja 37 Emlé kezé s Szivó s Doná tra (Tó th Ferenc) 38 Mikolcsó László (Budapest, 1940.) grafiká ja 40 Szivó s Donát: Messiá svá ró k 41 Mé cs László : Ö rök ballagá s 42 Jó b bá csi (Gö rö mbei András) 44 Gereben Ferenc: Kiben könyörög a nyugodt alvá sé rt 47 Jeles diá ktá rsak Vé rtanú diá ktá rsaink In memoriam Jezerszky Ottó é s Vaszary Gá bor (Né meth Sándor Siminszky Fedor) 48 Csendes Bé la: Ré szletek a DOKUMENTUM címû ciklusbó l 52 Csendes Bé la: Olvadá s 54 Dr. Szá sz Gá bor (dr. Csontai Ágoston) 55 Tû z Tamás: Húsz é v múltá n 56 Tûz Tamá s (Grábics Frigyes) 58 Nagy Gáspár: Az utazó emlé keibõ l 60 Sírbeszé d Mensá ros Lá szló színmûvé sz temeté sé n (Faber Mikló s) 61 A hídé pítõ kü ldeté se Interjú Foitl Ká rollyal (Kacsó Lajos) 62 Dr. Antall Jó zsef miniszterelnök úr újé vi levele é s egy emlé kfé nyké p 64 Bencé s szellemisé g Elõ szó (Gereben Ferenc) 66 Bevezetõ 68 Dr. Várszegi Asztrik OSB fõ apá t-pü spök beszé de 70 Nyilatkozatok 71 Pleidell János (Komá rom, 1935.) ü vegablaka 120 Nagy Gáspár: Hajó ablak 121 A Bencé s Diá kszövetsé g tiszteletbeli é s rendes tagjai 122 3

4 A BDSZ IV. közgyûlé sé nek dokumentumaibó l * má jus 30. Elnöki beszá moló Kedves Bará taim! Köszöntelek Mindnyá jatokat, nemkü lönben a kedves csalá dtagokat é s meghívott vendé geinket, közöttü k a testvé rszövetsé gek megjelent ké pviselõ it. Azt mondjá k, a mai é let ké t fõ hiá nycikke a szeretet é s az idõ, amelyek vé gsõ fokon összefü ggnek. Szeretni annyit is tesz, mint idõ t á ldozni valakire, é s megfordítva: a szeretet elleni bûn má sok idejé t lopni. Az elmúlt é vekhez hasonló an szeretné lek megajá ndé kozni Ben-neteket azzal, hogy rövid leszek. 1. Mindenek elõ tt há lá val é s szeretettel megköszönöm a BDSZ elnöksé ge tagjainak, vá lasztmá nyá nak, terü leti é s iskolaszervezetei vezetõ sé gi tagjainak, tová bbá az elmúlt esztendõ k alatt vé gbement há la Istennek igen nagyszá mú megmozdulá saink, esemé nyeink elõ - ké szítõ inek é s lebonyolító inak á ldozatos tevé kenysé gü ket. Ö nzetlen munká jukkal szé ppé é s emlé kezetessé tetté k Szövetsé gü nk é leté t. Nem kívá nok rangsorolni, de mindenkit beleé rtek alelnökeinktõ l é s fõ titká - runktó l kezdve az újonnan alakult é s a ré gi terü leti szervezetek tagjain á t, a havonké nti budapesti teadé lutá nok kedves há ziasszonyaiig. 2. Tavaly meghirdetett jelszavunk: Terü leti szervezeteinkben é lü nk!, vá ltozatlanul é rvé nyes. Az é venké nti pannonhalmi nagy talá lkozó a több mint 1300 fõ s 1 szervezetü nk eleven egyesü leti munká já nak csak a tü kre lehet, kerete semmiké ppen sem. Az eddigi terü leti szervezeteink, Pé cs, Veszpré m, Kelet-Magyarorszá g, Sopron, é s Gyõ r mellé felsorakozott Kõ szeg, Szombathely é s Keszthely. Hazá nk mai té rké pe tehá t majdnem * Dr. Várszegi Asztrik fõ apá t úr köszöntõ szavai a bencé s szellemisé grõ l készü lt összeá llítá sunk é lé n (70. oldalon) olvasható k. 1 A BDSZ taglé tszá ma e kiadvá ny szerkeszté sekor decemberben közel já rt az 1600-hoz. A szerk. 4

5 "le van má r fedve" velü k. Bízunk mé g egy Szeged-központú szervezet megalakulá sá ban, é s jó lenne, ha Komá romban is lé trejöhetne egy csoportunk. Termé szetesen jó lenne az is, ha esztergomi é s csepeli iskolá ink szervezete is terü leti szervezetté válné k. Az USA é s Kanada terü leté n é lõ bará taink má r szorgosan gyûjtik egymá s lakcímé t, é s talá n má r megvan a csírakezdemé ny Brazíliá ban is, ahol é vtizedek ó ta mûködik magyar bencé sek á ltal vezetett iskola, amelynek diá kjai _ alapszabá lyunk é rtelmé ben _ potenciá lisan tagjai szövetsé gü nknek. 3. Mai talá lkozá sunk ü nnepi is. A pannonhalmi má jus vé gi szentmisé k meghirdeté sé vel 1982-ben indult meg lá tható szervezeti formá ja annak az öregdiá k-együ vé tartozá snak, amely é vtizedeken á t csak búvó - patak volt, hiszen a szó legszorosabb é rtelmé ben kellett bújnunk é s bujká lnunk ben jött lé tre az a kis vá z, amelyet az iskolaapá k-osztá lyapá k há ló zata alkotott. Ennek most tíz é ve. Köszönet azoknak, akik megvaló sítá sá n é s kié píté sé n fá radoztak ben mondtuk ki Diá kszövetsé ggé alakulá sunkat, majd ben fogadtuk el alapszabá lyunkat, szövegé t 1991-ben valamelyest pontosítottuk 2. Az alapszabá ly szerint há rom é venké nt választunk tisztsé g- viselõ ket, a tisztújító közgyûlé st pedig egy esztendõ vel elõ bb meghirdetjü k. Most tehá t tisztelettel bejelentem, hogy má hoz egy é vre tisztújító közgyûlé st tartunk. Ugyanakkor ü nnepé lyes keretek között kívánunk majd visszaemlé kezni 1923-ra, amikor _ kereken 70 esztendeje _ megalakult jogelõ dü nk, a Bencé s Diákok Egyesü lete. 5. Ahogyan azt mondjuk, hogy a terü leti szervezeteinkben é lü nk, úgy elmondhatjuk, hogy ennek az é letnek tartalmi rögzíté se, a jövõ szá má ra nyomot hagyó ü zenetei a kiadvá nyaink, az Almanach é s a Bencé s Hírlevé l. Anyaguk összegyûjté se, sajtó alá rendezé se, szerkeszté se, nyomdai elõ ké szíté se, korrektúrá ja hatalmas feladat. Oroszlá nré szé t Gereben Ferenc, kiadvá nyaink szerkesztõ je é s dr. Könyves Tóth Kálmán vé gzik á ldozatos odaadá ssal. Köszönet né kik. 6. A Bencé s Hírlevé l é vi szá má nak utolsó lapjá n körké rdé st inté ztü nk a tagsá ghoz: miben lá tja napjainkban a bencé s szellemisé g lé nyegé t é s megnyilvá nulá si lehetõ sé geit. Az é rkezett vá laszokat a következõ Bencé s Almanachban tesszü k közzé Szá ndé kunkban á ll szakmai körök szervezé se. Ö ssze kívá njuk hozni egymá ssal orvosainkat, közgazdá szainkat, vá llalkozó inkat, pedagó gusainkat, mé rnökeinket, mezõ gazdasá gi, ipari szaké rtõ inket, ü zlet- 2 Az alapszabá ly szövegé t lá sd a Bencé s Hírlevé l 1991/1-2. szá má ban. 3 Lá sd e szá mban a beé rkezett vá laszokbó l ké szített összeá llítá sunkat. A szerk. 5

6 embereinket, sõ t az önkormá nyzati tisztsé gviselõ inket is. Így mó d volna arra, hogy az adott terü leteken segítsé get kapjunk egymá stó l. Gondolkozunk azon is, hogy _ kizá ró lag önké ntes alapon _ létrehozunk egy Bencé s Ki Kicsoda kiadvá nyt, amelyben megtalá lható k az egyes szakmá k képviselõ i, eddigi é letútjukbó l pedig megtudhatjuk azt is, ki miben tudó s. Ehhez kiadvá nyszerkesztõ t keresü nk Közü letek, é s megvaló sítá - sá hoz javaslataitokat, ajá nlataitokat, jelentkezé seiteket ké rjü k. 8. Ismé telten kérem: jelezzé tek _ az osztá lytitká rok útjá n _ elhunytjainkat, kü lönben nem tudunk megemlé kezni ró luk. Ugyanígy ismé telten ké rem a kü lföldön é lõ é s esetleg mé g nem BDSZ-tag osztá lytá rsak lakcímé nek közlé sé t. 9. Pénzü gyi helyzetü nkrõ l majd beszá mol a Szá mvizsgá ló Bizottsá g elnöke. A magam ré szé rõ l csak annyit, hogy helyzetü nk jelentõ sen javulhat, ha kapunk az Orszá ggyûlé stõ l olyan támogatá st, amelyet a társadalmi szervezetek megsegíté sé re szá ntak, é s amelyre februá r hó nap folyamá n pályá zatunkat benyújtottuk. Ü gyü nket dr. Marx Gyula ké pviselõ úr _ soproni diá ktá rsunk _ tá mogatja. Köszönjü k, amit é rtü nk tesz Illyé s Gyulának egyik mé lyé rtelmû gondolata: magyar az, aki ezt vállalja. A bencé s diá kra is el lehet mondani ugyanezt, é s több mint an vá llaltuk is. Szeretné nk, ha miné l több fiatal diá ktá rsunk is bekapcsoló dné k Szövetsé gü nk munká já ba. Jó lenne, ha é rettsé gizõ diá k- jaikat bencé s osztá lyfõ nökeik már csak azé rt is buzdítaná k erre, hogy tová bbtanulá suk idejé n is egymá ssal é lõ kapcsolatban maradjanak. A Szent Benedek-himnuszban é nekeljü k: "Építsü nk együ tt Istennek orszá got!" Ne csak é nekeljü k, tegyü k is. És nem is csak azt az orszá -got, Isten orszá gá t, amely a Szentírá s szerint közöttü nk van (Lk 17,21), hanem a földi hazá t is, amely újjá é píté sre, újraevangelizá lá sra szorul. Ebben ké rjü k é s vá rjuk a Szent Benedek Rend tá mogatá sá t, mi pedig a magunk ré szé rõ l mindazt fölajá nljuk erre a cé lra, ami csak erõ nkbõ l, tehetsé gü nkbõ l, szeré ny eszközeinkbõ l, de nem utolsó sorban hitü nkbõ l é s szeretetü nkbõ l telik. Faber Mikló s 4 A tá mogatá st forintot nyará n megkaptuk. A szerk. 6

7 Ú j tiszteletbeli tagjaink Hites Kristó f OSB, tiszteletbeli választmányi tag A csalló közi Csicsó n szü letett 1913-ban, a komá romi bencé s gimná - zium diá kja nyolc é ven á t. Osztá lyfõ nöke Csapó Antonin. A lá ngoló hazaszeretetet törté nelemtaná ra, Hajdú Lukács tá plá lja lelké be. É rettsé gi utá n egyhá zmegyei kispapké nt Nagyszombatba kerü l soviniszta szlová k környezetbe ben jelentkezik Pannonhalmá n bencé snek. A noviciá - tus utá n Prá gá ban fejezi be a teoló giá t, majd Pozsonyban magyar-latingörög szakot tanul. A bé csi dönté st követõ en jön vissza Pannonhalmá ra, ahol a fõ iskolá n magyar, latin é s pedagó gia szakvizsgá t tesz. Taná ri mûködését Sopronban kezdi é s Komá romban folytatja. A há - ború utá ni tragikus visszaszlová kosítá s sorá n tá rsaival együ tt kidobjá k az iskolá bó l. Né gy é vig földalatti iskolá ban tanít, csempé szek útjá n jut-tatja a gyerekeket vizsgá ra a Duna magyar oldalá ra. Közben misszió s utakat tart a jogfosztott é s kitelepíté sre íté lt magyarok között ban szá mûzik a bencé seket Komá rombó l. Az á llam szá má ra kü lönösen kellemetlen Kristó f atyának kivá ndorló útlevelet nyomnak a kezé be, csakhogy megszabaduljanak tõ le. Elõ bb Kanadá ban magyar farmer telepesek lelké sze, majd a clevelandi bencé s iskola taná ra, ahol sok szlová k é s magyar szá rmazá sú diá k tanult. A szlová k nacionalizmus itt is utolé ri: az apá ttó l kikövetelik meneszté sé t. A következõ á llomá sok: a bencé s gimná zium Newarkban, majd pasztorá ció s munka Detroit mellett ben a menekü lt magyar bencé sek Californiá ban perjelsé get é s iskolá t alapítanak. A ma harmincöt é ves inté zet hõ skorá ban, az elsõ tizenöt é vben õ az igazgató. Az iskola mára amerikai kézbe kerü lt, é s Kristó f atya má r nem á ll a katedrá n. Ké tszá z kilomé teres körzetben pasztorá lja azonban 79. é vé ben is a diaszpó ra-magyarsá got, elnöke a Magyar Kulturá lis Körnek é s a Csehszlová kiai Magyarok Nemzeti Bizottmá nyá nak, valamint szerkesztõ je az á ltala alapított Kettõs Járom Alatt címû emigrá ns lapnak. 7

8 P. Kozma Imre, tiszteletbeli választmányi tag A szigetközi Gyõ rzá molyban szü letett 1940-ben. É desapjá t mé g má sfé l é ves korá ban, a há ború alatt elveszítette. Á ltalá nos iskolá s a Rákosi-fé le féktelen terror idejé n ben iratkozik be a bencé s gimná ziumba Gyõ rött, ahol igazgató ja dr. Holenda Barnabás, osztá lyfõ nöke a jó sá gos Lehner Ottó. É rettsé gi utá n 1958-ban fölveszik az Esztergomi Fõ egyhá zmegye szeminá riumá ba. Ö t é vnyi tanulmá ny utá n 1963-ban szentelik pappá. A Ká dá r-rendszerben rossz szemmel né zik az Á llami Egyhá zü gyi Hivatalbó l. Megakadá lyozzá k tová bbtanulá sá t, a ró mai ösztöndíj elnyeré sé t. Elõ bb Dorogbá nyá n, majd Budapesten a zugligeti plé bá niá n káplá n ké t-ké t é ven á t. Ezt követi kilenc esztendõ a pesti ferences templomban. Szívesen é s kivá ló an foglalkozik a fiatalokkal, é s ez a hivatalos köröknek ismé t szemet szúr; folytonos zaklatá sok, útjainak ellenõ rzé se, szá mos kihallgatá s az osztá lyré sze. Ú ttörõ je a csalá dpasztorá ció s munká nak, ebben szá mos követõ re lelt ben nevezik ki a zugligeti Szent Csalá d plé bá nia é lé re. Veze-té se alatt egyará nt megújult a templom külsõ arculata é s az egyhá zköz-sé g é lete. Közössé gformá ló adottsá gainak köszönhetõ en szociá lis elkötelezettsé gû lelkes csapat szervezõ dik á ltala é s körü lötte. Odaadó tevé - kenysé gü kkel indult el é s mûködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Sokak szá má ra nyújtott é s nyújt é letreszó ló tanítá st a felebará ti szeretetrõ l az a szimbó lum, amelyet a címerpajzsban lévõ fehé r színû má ltai kereszt jelké pez nyará n õ k fogadtá k be sá traikba _ a plé bá - nia terü leté t sem féltve _ a keletné met menekü lteket, õ k vittek é lelmiszert, gyó gyszert, meleg ruhá t a né lkü lözõ erdé lyieknek, tavaly ó ta pedig az egykori Jugoszlá via menekü ltjeit segítik. Nevü k é s Kozma Imre neve a köztudatban összeforrott. Tiszteletbeli tagjá vá vá lasztotta a Nagycsaládosok Szö vetsé ge, kitü ntetté k a kisebbsé gi sorban é lõ testvé reink tá mogatá sá é rt a Márton Áron-é remmel, a má s nemzetek elesettjeinek megsegíté sé é rt a Március 15-e-díjjal. Az NSZK kormá nya á ltal neki adomá nyozott Nagykereszt Szolgálati Díj munká já nak nemzetközi elismeré sé t mutatja. Az Egyhá z é rseki taná csosi címmel, a má ltaiak lovagrendjü k tagjainak sorá ba iktatá sá val ismerté k el Zugliget plé bá nosá nak apostoli buzgó sá gú tevé kenysé gé t. 8

9 Forrai Mikló s, tiszteletbeli tag A Baranya megyei Magyarszé ken szü letett 1913-ban. A Zenemûvé - szeti Fõ iskolá n 1934-ben karnagyi diplomá t szerez, amelyet a következõ é vekben a taná ri é s a mûvé szeti diplomá val is kiegé szít. A fõ iskolá n mesterei: Kodály Zoltán, Harmat Artúr é s Bárdos Lajos é les szemmel ismerik fel eredendõ tehetsé gé t, é s nagy bölcsessé ggel hagyjá k kibontakozni alapos é s sokré tû zenei ismereteit ben a budapesti Bencé s Gimná ziumban kezdte pedagó giai pá lyafutá sá t. Horváth Kandid igazgató helyettes mutatja be a taná ri karnak é s a diá koknak. És az addig szeré ny képessé gûnek tartott é nekkarral megtörté nik a csoda: Szent Benedek napjá n 150 tagú kó ruské nt má r gregoriá nt é s magyar népdalfeldolgozá st tud elõ adni a Zeneakadé - mia nagytermé ben. Zenepedagó giai é s karnagyi é letmûve a Zeneakadé miá n teljesedik ki. Mint a fõiskola taná ra, majd az é nektaná ri szak vezetõ je generá ció kat oktat é s nevel közel né gy é vtizeden á t. Alig 21 esztendõ s, amikor a nevé t viselõ Forrai Kó rust megalakítja. Ez a kó rus a madrigá lok é s a magyar kó rusirodalom magas szintû tolmá csolá sá val e mûfaj aranybetûs lapjait írja be zenetörté netü nkbe tó l harminc é ven á t õ az orszá gunk hatá rain túl is elismert é s megbecsü lt Budapesti Kó rus karigazgató ja. Közben arra is van energiá - ja, hogy é vtizedeken á t írá sos publiká ció k sorá val is szolgá lja szeretett mûfajá t. Tevé kenysé gé nek legrokonszenvesebb voná sa volt é s maradt mindvé gig az a _ csak a legnagyobbakat jellemzõ _ mûvé szi alá zat, amellyel sohasem a mûveket kívá nta cé ljai szolgá latá ba á llítani, hanem amivel õ akart é s tudott mindig szolgá lni s a szolgá lat lelkisé gé vel pé ldá t mutatni. Tehetsé gé t a pá rtá llami idõ k kultúrpolitiká ja sem tudta agyonhallgatni: Liszt-díjjal, majd é rdemes mûvé szi címmel tü ntetté k ki annak ellené - re, hogy soha föl nem adta sem becsü letes magyar gondolkodá sá t, sem tiszta kereszté ny vilá gné zeté t. Bü szké k vagyunk, hogy ez a benne ma is é lõ lobogá s Szent Benedek atyá nk csalá di tûzhelyé n kapott lá ngra. 9

10 Bencé s hagyomá ny A bencé sek elsõ szá z é ve Gyõ rött Ferenc kirá lynak alapos okai voltak, hogy ismé telt ígé retek utá n ben való ban meghívja a bencé seket az egykori jezsuita iskolá kba. A rendnek is minden oka megvolt az új feladat elvá llalá sá ra, de azé rt 26 plé bá niá n megtartotta a pasztorá ció t is. Vé gü l a visszaá llító oklevé ltõ l né mileg elté rve nyolc gimná ziumban, tová bbá a pozsonyi é s a gyõ ri akadé miá n kezdté k meg a tanítá st. A gimná zium é s az akadé mia együ t- tese eleve megkü lönböztetett helyet biztosított Gyõ rnek, é s nem vá ltozott ez 1850-ben sem, amikor a ké t inté zmé nybôl az iskolareform lé trehozta a nyolc osztá lyos fõ gimná ziumot. Említendõ fejlemé ny mé g, hogy 1883-ban Pannonhalmá n megalakult a taná rké pzõ fõ iskola. A rend tehá t fokozatosan tért á t _ nem elõ zmé ny nélkü l _ az új feladatra. De nemcsak az oktató munká val tagozó dott be Gyõ rött a tá rsadalomba. Pontosabban: a szá zad elsõ felé ben mé g való ban csak néhány tekinté lyes taná regyé nisé g, illetõ leg né há ny közé leti szerepvá llalá s lé tesített kapcsolatot a taná ri kar é s a város között. A szabadsá gharc utá n figyelhetõ meg, hogy a rend a maga legsajá tabb eszközeivel vesz ré szt a bontakozó vá rosi-polgá ri tudat formá lá sá ban. Az elsõ orszá gos tekinté lyû gyõ ri bencé s taná r a matematikus dr. Bresztyenszky (kiejtve: Brestyánszki) Bé la, aki itteni é veiben ( ) nemcsak tankönyveket írt, de sikeresen magyarította a matematikai szaknyelvet (pé ldá ul: corda circuli = húr), 1836-ban a Tudomá nyos Akadé mia tagja lett. Az idõ szak másik jelentõ s szemé lyisé ge dr. Maár Bonifác, akit nemcsak alapos tudá sa, de é lvezetes elõ adá sai miatt is dicsé rtek. Ú ttörõ munká ja miatt nevezetes Ramó czy Valerián: 1840-ben akadé miai pá lyadíjat nyert Szavalattudomány címû munká já val. Az elsõ gyõ ri bencé s, aki igen hatá rozottan lé pte á t a rendi é let é s a politika hatá rá t (és akinek a megfigyelé sé re a hatalom spiclit is á llított) Czuczor Gergely volt. Bizonyosan az õ pé ldá ja is hatott dr. Rónay Jácintra, aki elõ ször csak lé lektani tá rgyú cikkeket írt a gyõ ri Hazánkba, de 1848 á prilisá ban má r szó zattal fordult a magyar papsá ghoz a forradalom tá mogatá sá ra, é s ké sõ bb sem hagyott ké tsé get hovatartozá sá ró l. 10

11 Minden oka megvolt a buká s utá ni menekü lé sre, Czuczor viszont súlyos börtönbü nteté st szenvedett. Korá bban Pozsonyban tanított, majd ré szt vett a szabadsá gharcban, börtönbü nteté se letölté se utá n pedig néhány é vig Gyõ rött mûködött dr. Ró mer Fló ris. Itt alapította meg az elsõ vidé ki múzeumot. Mind az eredetileg iskolai szemlé ltetõ eszközök gyûjté sé re irá nyuló kezdemé nyezé s, mind maga a kezdemé nyezõ túlnõ tt eredeti célkitûzé sé n, Ró mer a ré gé szet professzora, a magyar közé pkortudomá ny megteremtõ je lett. Szemé lye é s mûködé se azé rt is meghatá rozó jelentõ sé gû, mert vele kezdõ dik a bencé sek alakító jelenlé te Gyõ r kultúrá já ban, fõ ké nt a vá rostörté neti kutatá sban. Õ a kezdemé nyezõ je a Dunántúli Tö rté netkedvelõk Egyesü leté nek, é s tá rsszerkesztõ je a Gyõri Tö rté nelmi é s Ré gé szeti Füzeteknek. Ezekbõ l fejlõ dik ki a kiegyezé s utá n a Magyar Tö rté nelmi Társulat é s folyó irata, a Századok. Utó da a múzeumi munká ban Mé ry Etel. Korszakos é rdeme, hogy a helyi sajtó ban é s az iskolai é vkönyvekben a gyûjtemé nynek méltó nyilvá nossá got teremt, ami nemcsak a múzeum látogatottsá gá ban, hanem gyarapodá sá ban is megmutatkozik. Tudatossá gá t jellemzi, hogy a cé hek megszûné se idejé n felhívá st tesz közzé azok tá rgyi emlé keinek (cé h- lá dá k, iratok, a tá rsas é let egyé b kellé kei) múzeumba adá sá ró l. Ennek a hatalmas, orszá gos viszonylatban is pá ratlanul gazdag anyagnak a feldolgozá sa, szakszerû vizsgá lata é ppen az elmúlt é vekben kezdõ dött meg. Eddig sejtettü k, most má r tudjuk, mekkora é rté ket mentett meg Mé ry Etel az utó kor szá má ra. Ebben az idõ ben mé g nem volt ismeretes a tudomá nyoknak a mai é rtelemben vett szakosodá sa; mindezek mellett igen szakszerûek á satá si jelenté sei, é s idõ tá lló kötetet adott ki a szá zadelõ jelentõ s, Gyõ r irodalmi é leté ben is szerepet já tszó egyé nisé gé rõ l, Pázmándi Horvát Endré rõ l. Mé ry Etel (dr. Fehé r Ipoly mellett, aki egyé bké nt nem mûködött Gyõ - rött) ré szese volt egy má sik jelentõ s vá llalkozá snak is; ez a Magyar Orvosok é s Termé szetvizsgáló k é vi gyõ ri vá ndorgyûlé sé hez kapcsoló dott: a "Gyõ r megye é s vá ros egyetemes leírá sa" címû könyv, mely szakszerûsé gé vel é s adatgazdagsá gá val má ig is forrá smunka. Szempontunkbó l lé nyeges, hogy az akkori Gyõ r megyé nek a má sodik legfontosabb telepü lé se Pannonhalma volt. Amikor tehá t már a mi szá zadunk elejé n megindult a sok kötetes bencé s rendtörté net, annak elõ - szava ké t vonatkozá sban is hivatkozott Fehé r Ipoly é s Mé ry Etel említett munká já ra. Egyré szt azé rt, mert ebben jelent meg az elsõ tudomá nyos összefoglalá s a magyar bencé s rend központjá ró l, má sré szt pedig ez a mû is bizonyította, hogy nagyobb, úttörõ jelentõ sé gû mûvet csak csapat- 11

12 munká val lehet megvaló sítani. Ha tehá t felsoroljuk a gyõ ri könyv munkatá rsait, többsé gü k ké sõ bb szervezõ je, író ja a rendtörté netnek is: dr. Fehé r Ipoly (ké sõ bb fõ apá t), dr. Kruesz Krizosztom (fõ apá t), dr. Fuchs Bonifác, Kuncze Leo, Kü hn Rajmund, Sztachovics Remig, Vaszary Kolos (ké sõ bb fõ apá t, majd hercegprímá s), é s aki a rendtörté netnek kiszemelt fõ szerkesztõ je volt: Villányi Szaniszló. Villá nyit (Gyõ rött é vekben mûködött) egyé bké nt é ppen az minõ sítette, hogy má r nemcsak behatá roltan a muzeoló gia stúdiu-maiban mozgott, hanem a többi törté neti segé dtudomá nyt is összefogva írt monográ fiá t Gyõ r Á rpá d-kori alaprajzá ró l, 1617-i é s 1703-i telekkönyvé rõ l. Ezeknek a mûveknek a megá llapítá saihoz több é vtized pontatlansá gai é s felü letessé gei utá n é ppen ezekben az é vekben té r vissza a gyõ ri vá rostörté net. Itt cé lszerû megjegyezni, hogy ilyen Pannonhalma-Gyõ r együ ttmûködé s 1948-ig a tová bbiakban is mûködött. E témakörben é rdemes pé ldá ul dr. Koltai Virgil munká ssá gá ra hivatkozni. Õ a gyõ ri kultúra fé lmúltjá bó l monográ fiá ban dolgozta fel Kovács Pálnak é s rendtá rsá nak, Czuczor Gergelynek munká ssá gá t; s máig é rvé nyes két kötetben írta meg a gyõ ri színé szet törté neté t. Munká ssá gá hoz kapcsoló dik dr. Zoltvány Iré n (aki egyé bké nt nem mûködött Gyõ rött) tevé - kenysé ge is, aki a Czuczor-kutatá sok mellett sokat tett a két Kisfaludy é letmûvé nek a feltá rá sá ért. Ismé t a muzeoló gia fogta rendszerbe Bö rzsö nyi Arnold munká ssá - gá t tó l volt õ re a gyûjtemé nynek. Tevé kenysé ge elsõ é vtizedé ben é pü lt fel az új _ a mostani _ iskola, é s némi újabb példá ló dzá sokkal szemben le kell szögezni: annak lé tesíté sekor nemcsak az új közé p- iskolai törvé nyt vetté k tekintetbe, hanem a múzeum igé nyeit is; a földszint Iskola utcai szá rnyá t nagyobb részben erre szá ntá k. A Börzsönyi mûködé sé ben igen jelentõ s é s igen szakszerûen feldolgozott á satá sok eredmé nyeké nt lé nyegesen gyarapodtak a vá ros közé pkori _ é s korá bbi _ korszaká ra vonatkozó ismeretek. A gyõ ri bencé sek, termé szetesen, nagy taná regyé nisé geket is felvonultattak. Köztü k dr. Jedlik Ányost, aki innen kerü l az 1830-as é vekben nagyremé nyû ifjúké nt a pozsonyi akadé miá ra, aztá n a 40-es é vekben professzornak a pesti egyetemre; vé gü l nyugdíjaské nt költözik viszsza Gyõ rbe, pályakezdé se színhelyé re. Két gyõ ri é vtizede _ 1895-ben bekövetkezett halá lá ig _ egy magatartá s, egy é letforma apoteó zisa volt: holtig õ rzött szellemi frissessé ge mellett is az idõ k múlá sá nak bölcs, rezigná lt tudomá sulvé tele, a társas é let örömeinek elfogadá sa, "a derû ó rá it szá mlá ló " kedé ly: ebben a laicizá ló dó é s ü zletiesedõ korban szerzett osztatlan tekinté lyt szerzetesrendjé nek é s tudomá nyá nak. 12

13 A fiziká ban szaktá rsa, a tudomá ny szerepé rõ l vallott felfogá sban ellenlá basa volt Bierbauer Lipó t, aki tudomá nyá val é s szervezõ - ké szsé gé vel szerzett é rdemeket többek között a gyõ ri vízvezeté k-há ló zat megteremté sé vel. Teljesen má s jellegû, viszont korjellemzõ é letút Francsics Norberté, aki 1892-ig há zfõ nök é s igazgató volt, azutá n a város orszá ggyûlé si képviselôje lett, de 1894-ben _ az egyhá zpolitikai kü zdelmek idejé n _ kilé pett a fü ggetlensé gi pá rtbó l, meglehetõ s politikai vihart keltve a városban. (Ennek az lett a következmé nye, hogy epizó djá tó l eltekintve a bencé sek direkt politikai szerepet többé nem vá llaltak.) Kimondottan a taná ri, majd az igazgató i szerep tette orszá gszerte ismertté Acsay Ferenc nevé t. Irodalomtaná ri é s szerzetesi hivatá sa talá lkozott abban, ahogyan a hitszó noklatnak, kivá lt az ifjúsá gi pré diká - ció nak a retoriká já t vizsgá lta é s kü lföldi pé ldá it fordította. Megszervezte a rend magyartaná rainak rendszeres tová bbké pzé sé t é s tapasztalatcseré it. Halá la elõ tt pá r nappal mondotta: "Az iskolá t soha nem tudná m megunni. Évrõ l é vre fokozó dó kedvvel, lelkesedé ssel lá tok munká hoz, s lelkem egyetlen vá gya, hogy a katedrá ró l szá llhassak a koporsó ba." Ezen kívü l mé g egy vá gya teljesü lt: mó dja nyílt a rend é vszá zados gyõ ri tapasztalatainak az összegzé sé re. A millennium é veiben ugyanis az inté zmé nyeknek illendõ volt elszá molni törté netü kkel. A gyõ ri é rdekû bencé s tudomá nyossá g elsõ szá z é ve bemutatá -sá nak mé ltó befejezé se lehet Acsay ezen iskolatörté neti munká já nak megemlíté se. Õ a rendelkezé sre á lló hatalmas forrá sanyag gondos é s szakszerû feldogozá sá val, rendtá rsai közremûködé sé vel írta meg az iskola törté neté t 1626-tó l, sajá tjaké nt vállalva a jezsuita szá zadokat is. Szá ndé koltan tá rgyszerû elõ adá sá n is á tsü t a jó l vé gzett munká nak, munká já nak a tudata. Grábics Frigyes 13

14 Petõ cz Mikló s Pannonhalmi pillanat Egy helysé gné v lehet legenda. Kolostor né v volt Pannonhalma legszebb emlé khelyü nket tartva hiteshelyké nt volt ré g hivatva õ rizni tíz é vszá zadot. Pontosabban tizenegyet, Á rpá d vezé r kies hegyednek lanká já n mondta: Itt a legszebb, tová bb nem õ döng, csavarog. Itt é lt, ki minket megkeresztelt, é s itt tanult ré g Imre herceg é s te adtad Asztrikot, koroná t hozni innen mentek. Keresztapja új nevednek Szé phalmi Mester, az eretnek _ kit itt a vá rban hogy szerettek _ míg "unió ró l" á lmodott sé tá lt Pá zmá ndra á t gyalog s há rom kis fá cská t itt hagyott. Platá njá t õ rzik mé g a kertek. S új nemzedé k kü ldötte szented kezet itt nyújtott Debrecennek azé rt a föld mé gis forog! E hegy hogy õ rzi ezt a lelket s emlé ksorá t Veres Pé ternek: "Itt já rt... a né v, é vszá m, s a nap." Egy pannonhalmi pillanat. Én õ rzöm fogva ezt a percet. Lenyugvó nap má r é pp vereslett. Gizella szõ tt palá stjá n hemzseg a sok jelké p é s mindent felfed, s Õ ennyit mondott: Magyarok! Õ k hordtak itt is minden terhet, s míg vé gü l parolá t adott "Megbé ké lé s jelé ben" _ mondta. Hogy erre mé rt is gondolok ma megmondani nem is tudom. E ké ppel é r a tudatomba, hogy Pannonhalma nem csak pompa s legenda, monda, mi összefog ma tudó sok dolga, né pü nk sorsa, ahogy õ írta má sfé l sorba: Múltunkba né zni alkalom! 14

15 A Sã o Pauló -i magyar bencé sek szociá lis munká ja * Ha Sã o Pauló -ban vagy á ltalá ban Braziliá ban a magyar bencé sek nevé t említik, az emberek rögtön a Szent Imre Kollé gium nagyszerû inté zmé nyé re gondolnak. A Morumbi vá rosré szben emelkedõ modern templom hatalmas kupolá ja é s a körü lötte felsorakozó é pü lettömbök má r messzirõ l feltûnnek az arra járó nak. Pedig ez csak a külsõ sé g. Enné l sokkal fontosabb az iskola kivá ló híre, melynek eredmé nyeké nt a Szent Imre Kollé giumot mindig Sã o Paulo há rom legjobb magá niskolá ja között emlegetik. Az iskolá nak jelenleg 1473 diá kja van, 102 hivatá sos pedagó gus é s 151 segé dszemé ly alkotja a nevelõ é s adminisztratív gá rdá t. A bencé s munká nak kevé sbé ismert oldala, hogy a Szent Gellé rt Kolostorban az iskola fenntartá sa é s mûködteté se mellett nagyszabá sú erõ feszíté seket tesznek a szûkölködõ tá rsadalmi ré tegek megsegíté se é s felemelé se é rdeké ben. Ennek a szociá lis jellegû munká nak a gondo-lata akkor szü letett meg, amikor a bencé sek é s az iskolá juk a város központjá ban lévõ bérelt é pü letbõ l kiköltöztek a Morumbi városré sz szé lé n akkor még é pü lõ ben lévõ új inté zmé nybe. Dr. Jordán Emil, a bencé s konvent akkori elöljá ró ja, annak idejé n úgy fogalmazta meg ezt a feladatot, hogy ôk a gazdag Morumbi é s a szegé ny Vila Morse vá rosnegyed hatá rá n letelepedve, nem fordulhatnak csak a jobb oldalukon fekvõ gazdag vá rosré sz felé, ahonnan diá kjaik jelentõ s ré sze szá rmazik, hanem a bal oldalon lé võ szegé ny vá rosnegyed lakó ival is törõ dniü k kell. A szociá lis segé lynyújtá s elsõ fá zisá ban a környé k rá szoruló i a kolostor helyisé geiben kaptak é lelmiszer-, ill. ruhasegé lyt. Korá n kezdtek azonban annak a jelei is megmutatkozni, hogy a szociá lis tevé kenysé get szervezettebb formá ban, nagyobb ará nyokban kell megvaló sítani. Amikor ugyanis 1963 má rciusá ban a Szent Imre Kollé gium a mé g épülõben lévõ új é pü letkomplexumban megkezdte mûködését, a környé k mé g majdnem pusztasá gnak szá mított, é s az iskola tõ szomszé dja egyik oldalon az akkor bené pesedõ két munká snegyed, Vila Morse é s Jardim Colombo volt. Az iskola segé dszemé lyzete ezekbõ l a negyedekbõ l kerü lt ki, így a bencé s közössé g tagjai közvetve, akaratlanul is, részesei lettek a helyi problé má knak. Ez indította a kolostor vezetõ it é s tagjait má r 1965-ben arra, hogy megszervezzé k a szociá lis szolgá latot. * A Katolikus Szemle (Ró ma) 1990/1. szá má ban megjelent tanulmá ny rövidített utá n- közlé se. A szerk. 15

16 A munka nagyobb ará nyú beindítá sá t az tette lehetõ vé, hogy egy pé nzinté zet egy közel 3000 m² nagysá gú terü letet adomá nyozott a kolostornak. Így szü letett meg vé gü l a kolostor közelé ben az a lé tesítmé ny, amely ma a «Nucleo I., Vila Morse» nevet viseli ban a következõ terü leteken folyt segítõ munka: _ A Dom José Gaspar Napkö zi Otthonban a gyerekek koruknak megfelelõ pedagó giai irá nyítá st, naponta ötszöri é tkezé st, egé szsé gü gyi ellenõ rzé st kapnak. Ezenkívü l az inté zmé ny á llandó kapcsolatot tart a szü lõ kkel a gyermekek nevelé se é rdeké ben. Ellá tá sban 187, 0-6 é ves korú gyermek ré szesü lt. _ A Segé lynyújtó Központban az arra rászoruló k pénzsegé lyben é s nehé zsé geik megoldá sá hoz szü ksé ges szaktaná csban, útmutatá sban ré szesü ltek. Az elmúlt é vben 1196 szemé ly fordult a központhoz gondjaival s kapott ré szleges vagy teljes megoldá st. _ Az Anyák Klubja 35 olyan csalá danyá t tömörített soraiba, akik kü lönbözõ okok miatt nem tudnak há zon kívü l dolgozni. Há ziipari ismereteket, szociá lis irá nyítá st, é lelmiszer- é s pé nzsegé lyt kaptak. _ É lelmiszer-segé lyben 179 szemé lyt ré szesítettek. _ A terhes anyák tanácsadása kereté ben 53 teherbe esett nõ kapott irá nyítá st egé szsé gü gyi té ren, tová bbá á llapotá nak megfelelõ é lelmi-szerkiegé szíté st é s babakelengyé t. _ Jó té konysági bazár mûködteté sé vel adatfelvé tel alapjá n 161 szemé ly kapott segé lyt: é píté si anyagot, há ztartá si kellé keket, ruhá zatot. _ Gyó gyszersegé lyké nt 916 rá szoruló szemé ly kapta meg ingyen az orvos á ltal elõ írt gyó gyszert. _ A fogorvosi szolgálatban 843 szemé ly kapott ingyenes ellá tá st. A «Nucleo I.»-ben az elõ bbiekben leírt szolgá ltatá sokat 30 fizetett alkalmazott é s 18 önké ntes munkaerõ lá tja el. Az idõ k folyamá n a Vila Morse vá rosré sz lakosainak tá rsadalmi-gazdasá gi összeté tele megvá ltozott. A kezdetleges, né ha csak összetá kolt há zikó k helyé t lassacská n jó l megé pített, má r a kü lsõ re is súlyt helyezõ csalá di há zak foglaltá k el, ahol a jobb munká sosztá ly é s a kistisztviselõ ré teg tagjai gyökeresedtek meg. Nem vitá s, hogy ez a fejlõ dé s nem kis ré szben a kolostor szociá lis munká já nak is köszönhetõ. Példá ul a napközi otthon mûködteté se tette lehetõ vé, hogy a csalá danya is munká t vá llalhasson, s így a csalá d jövedelme tetemesen megnövekedhessé k. A Vila Morsé n mûködõ Szociá lis Központban egyre gyakrabban jelentkeztek olyan súlyos anyagi gondokkal kü zdõ szemé lyek é s csalá dok, akik nem a közvetlen környé ken, hanem a pá r kilomé terrel tá volabb 16

17 fekvõ Paraisopolis nevû, akkor még kialakuló ban lévõ favelá n * laktak ban má r barakk emelkedett Paraisopolis környé ké n, s szinte naponta é rkeztek az újabb bevá ndorló k rajai. Nagy többsé gü k az orszá g legelmaradottabb ré szé bõ l, a nordesti-, azaz é szakkeleti országré szbõ l, de jöttek munká t keresõ k Minas Gerais é s Paranã á llamokbó l is. A szociá lis szolgá lat hivatá sos é s önké ntes munkatá rsai idõ nké nt látogattá k a terü letet, így a kolostor vezetõ inek tová bbíthattá k az ott lakó k szomorú helyzeté t é s kívá nsá gá t, hogy a kolostor terjessze ki figyelmé t é s gondoskodá sá t rá juk, a favelá ra is. Elsõ lé pé ské nt rendszeresítetté k a vasá rnapi misé t, ezt a kolostor egyik tagja celebrá lta, egyes há zakban. Ezeket a misé ket a környé k lakó inak jelenté keny há nyada lá togatta. Egyidejûleg szakké pzett önké n- tesekkel megindult a rá szoruló lakosok adatainak felvé tele. Ú jabb löké st adott a munká nak, hogy a kolostor megvá sá rolt egy 2500 m²-es terü letet, s így má r jogi biztonsá gban, sajá t erejé re tá maszkodva lá thatott hozzá az alaposan á tgondolt, szakszerûen megtervezett segítõ munká hoz. Hogy az így lé trejött «Nucleo II., Paraisopolis» né ven szereplõ egysé g jelenlegi munká já ró l fogalmat alkothassunk, a prefektúrá hoz ez é v má rciusá ban bekü ldött jelenté shez folyamodunk: _ A Szent Skolasztika Napkö zi Otthonban 252 gyermek kapta meg a Vila Morse-i otthonná l má r leírt juttatá sokat. _ Az Ifjúsági Központban 574, 7-18 é ves korú fiatal kapott é lelmezé st, orvosi-fogorvosi felü gyeletet, útmutatá st-elõ ké szíté st egy ké sõ bbi szakismereti kurzusra, irá nyítá st a sport, a kultúra é s á ltalá ban a civilizá lt é let lehetõ sé geire. A Központhoz tartozó gyerekek fé lnapos perió dusban a koruknak megfelelõ nyilvá nos iskolá t lá togatjá k, s a nap há tralé võ részé t töltik a Központban, amíg szü leik a munká bó l haza nem té rnek. _ Szakismereti, szakmai kurzusok: 91 szemé ly vett ré szt a következô szaktanfolyamokon: gé pírá s, recepcionista, irodai segé dmunka, kü ldönc, fodrá sz, szabá s-varrá s, há ziipar. _ Anyák klubja: 48 csalá danya, aki nem tudott há zon kívü l dolgozni, kapott útmutatá st, valamint é lelmiszer- é s pé nzsegé lyt a csalá di költsé gveté s egyensúlyban tartá sá ra. _ Állandó tanácsadó központ: 276 szemé ly kereste fel az é vben a központot, hogy taná csot, útbaigazítá st ké rjen problé má i megoldá sá ra. * A nagyvá rosok peremé n lé trejövõ, egyre szaporodó szü ksé glaká sok á ltal elfoglalt telepet jelölik a favela szó val. Kezdetleges, deszka-, fé m- vagy falemezekbõ l összetá kolt barakkok kisebb-nagyobb csoportja, ahol hiá nyoznak a közmûvek é s higié niai berendezé sek. Alacsony jövedelmû vagy jövedelem né lkü li csalá dok húzó dnak ott meg, akik fokozatosan összezsúfoló dva é lik sokszor emberhez nem mé ltó é letü ket. 17

18 _ Álláskö zvetíté s: 145 fõ fordult a Szociá lis Központhoz munkavá llalá si gondokkal. _ A Szociá lis Szolgá lat aktívan részt vesz a ható sá gok á ltal szervezett akció ban: a szûkölködõ csalá dok gyermekei naponta tejet kapnak. A favela terü leté n 210 gyermek ré szesü l ebben a juttatá sban. A paraisopolisi Szociá lis Központ munká já ban 43 fizetett alkalmazott é s 18 önké ntes vesz ré szt. A szociá lis munka költsé geinek nagy ré szé t a kolostor fedezi. A prefektúra részt vesz ugyan a költsé gek viselé sé ben kü lönbözõ dotá ció k formá já ban, de pl. a bért (kb US $) teljes egé szé ben a kolostor fizeti. A teljes költsé gveté si összegnek mintegy a 70 %-á t viseli a kolostor, a ható sá gok a hiá nyzó 30 %-ot fedezik. A fent ismertetett jelenté sekbõ l kitûnik, a Szent Gellé rt Kolostor szociá lis munká já nak gerince a gyermekekkel é s a fiatalokkal való törõdés. Tudatosan teszik ezt, mert a gyermekek é s a fiatalok vannak legjobban kité ve a nyomor é s a né lkü lözé s testet-lelket romboló hatá sá nak. Nem felhõ tlenek azonban a bemutatott munka végzé sé nek a körülmé nyei. Hangzanak el ugyanis olyan vé lemé nyek, amelyek szerint hiá bavaló a kolostor irá nyítá sa alatt szociá lis té ren folyó munka, é s hogy okosabb lenne a favelalakó kat teljesen magukra hagyni, így elõ bb-utó bb arra ké nyszerü lné nek, hogy visszamenjenek oda, ahonnan eljöttek. Az ilyen é s hasonló kritiká k ké t ellenté tes forrá sbó l szá rmaznak: ré szben bizonyos ó konzevatív körök hangoztatjá k, ré szben pedig a katolikus klé - rus úgynevezett progresszista szá rnya. Pedig ez a né zet több szempontbó l is töké letesen té ves. A favelalakó kkal való törõ dé s megszü nteté se ugyanis egyré szt belá thatatlan következmé nyekkel já rna: a vé gleg elkeseredett tömegek olyan szociá lis robbaná st idé zhetné nek elõ, amely alapjaiban rendítené meg a jelenleg fenná lló gazdasá gi é s tá rsadalmi rendet. Ez persze elsõ - sorban azokat ösztöké li, akik csupá n a politikai é s a gazdasá gi szempontokat szem elõ tt tartva keresik a megoldá st. Má sik oldalró l viszont a kereszté ny lelkiismeret az evangé liumi szeretetparancs sugalmazá sá t is követi, é s ez a kolostor szociá lis munká já nak legfõ bb mozgató ja. Kü lön kell foglalkoznunk a favelalakó k lelki gondozá sá val. Az anyagi segítsé gen kívül is rendszeres munka folyik, hogy az ott lakó k emberi mé ltó sá gukat megõ rizve, bizalommal é s remé nnyel szembesü ljenek súlyos é letkörü lmé nyeikkel. A Morumbi-i Szent Gellé rt plé bá niá nak egy filiá ja mûködik a favela terü leté n, ott a hivatalos ó rá k alatt bá rki felkeresheti a lelké szt problé má ival. Szerveznek fiatalok é s felnõ ttek részé re katekizá ló kurzusokat is. A plé bá nia körü l kialakult egy kicsi, de növekedõ 18

19 tendenciá jú csoport, ez példá t mutató magatartá sá val vonzó erõ t gyakorol nemcsak közömbösökre, hanem mé g ellensé ges szemlé letûekre is. A katolikus ká polná n kívü l mé g öt má s vallá si közössé gnek van imahá za a favela terü leté n. Az ezek köré tömörült szemé lyek is beszá mítanak a «hívõ ember» kategó riá ba, mé gis csak a favelalakó k kis há nyada sorolható ide. A má sik pó luson ott vannak az agresszív, radiká lis csoportok, ezek idõ nké nt rettegé sben tartjá k az egé sz környé ket. A hívõk é s a bûnözõk két _ ará nylag kis _ csoportja között foglal helyet a közömbösek né pes tá bora. Csalá di é s bará ti közössé gü kbõ l kiszakadt, gyöké rtelen emberek keresik helyü ket az új környezetben. Pró bá lkoznak, hogy szoká saikat, hagyomá nyaikat megõ rizzé k, hogy új közössé geket alakítsanak. Ebben a törekvé sü kben a vallá si szervezetektõ l, elsõ sorban a katolikus lelké szsé gtõ l kapnak tá mogatá st. A kívü lá lló, aki a helyzetet egyá ltalá n nem vagy csak felszínesen ismeri, nehezen tudja elké pzelni annak a munká nak a jelentõ sé gé t, amely a bencé s közössé g irá nyítá sa alatt szociá lis téren folyik. Mégis, ané lkü l hogy túlzá sba esné nk s azt ké pzelné nk, hogy ez az egyetlen kis közössé g á ltal tett hatalmas erõ feszíté s megvá ltoztathatná az egé sz Magyarorszá gná l nagyobb népessé gû São Paulo városké pé t, meg vagyunk gyõ zõ dve arró l, hogy a súlyos brazil tá rsadalmi problé má k megoldá sa csak ilyen é s ehhez hasonló mó don ké pzelhetõ el. Sok tü relemmel, szerzetesi-emberi alá zattal, kitartó munká val kell hozzá já rulni egy olyan fiatal generá ció felnevelé sé hez, amelynek má r a gyermekkora ó ta mó djá ban volt fizikai, szellemi, erkölcsi ké pessé geit kifejleszteni. Az így felnövekedett szemé lyekben kifejlõ dik az igé ny azon emberhez mé ltó é letformá nak a kialakítá sá ra is, amelynek a megvaló sítá sá hoz ké pessé geinek megfelelõ kiké pzé st kapott. Megjegyzé s Ezúton szeretné m köszönetemet nyilvá nítani Heypekné Oltay Zsuzsának, dr.jordán Emilnek é s Tó th Veremundnak, akik informá ció ikkal segítsé gemre voltak. Tó th László 19

20 Felejthetetlen taná raink A má sik Kandid * Nekü nk, akiknek Horváth Kandid nem osztá lyfõ nökü nk volt, bizonyá - ra egysíkú képü nk alakult ki ró la. Ennek az egysíkú képnek a jellemzõ i vezé rszavakban így voltak összefoglalható k: "rögtöníté lõ ", "rendõ r- miniszter", egyesek szerint "antipedagó gus" is. Rendõ rminiszter, akinek harsogó hangja betöltötte a két utcá ra nézõ háromszintes iskolaé pü let minden zugá t; rögtöníté lõ, aki a meghozott íté letet azonnal vé gre is hajtotta; antipedagó gus, aki mé g szó rendi vá ltoztatá st sem tûrt el egy megtanulandó definíció ban. Való színû, hogy a Rend nem véletlenü l á llította az ún. "kemé ny fickó kat" iskolá i é lé re. A két vilá ghá ború között a korszellem ilyen igazgató kat kívá nt. A diá kot egyenrangú fé lnek tekintõ, mai szó val mondva pozitív diszkriminá ció val é rdemé n felü l megbecsü lõ, sõ t tisztelõ típus mint pl. Kováts Arisztid a szabá lyt erõ sítõ ritka, é s mé g az é rdesebb kamaszlelkekben is megható dottsá got é bresztõ kivé tel volt. A másik Kandid, akit elfedett a felszínen mutatkozó harsá ny egyé nisé g, az az a Kandid volt, akiben sok volt a szeretet. Akiben megvolt a magyar parasztember mindenre odafigyelõ gondossá ga, sokszor apró - lé kos, semmisé gekre is kiterjedõ figyelme. A háború alatt már nem volt munkané lkü lisé g, de az idõ sebb diá k- tá rsak mondjá k, hogy a szegé nysorsú gyerekeket fölkarolta, é s elvitte õ ket lá bbelit vá sá rolni. A sajá t zsebpé nzé n. Ez a másik Kandid volt, aki a felebará ti szeretetet tettekre tudta vá ltani. Ez a másik Kandid volt az is, aki annyi tervezgeté ssel, odaadá ssal, munká val, utá njá rá ssal, gyûjté ssel létrehozta a Bencé s Diá kü dü lõ t Balatonakarattyá n. Vé gigkunyerá lta a fõ vá rost, a miniszté riumot, a Rendet, a Diá kszövetsé get (elõ dü nket), a tehetõ sebb szü lõ ket, sõ t a diá kokat is * Horváth Kandidra, a pesti Szent Benedek Gimná zium egykori igazgató já ra a Bencé s Hírlevé l 1991/1-2. szá ma emlé kezett. Mostani cikkü nk az akkor rajzolt szellemi portré t kívá nja kiegé szíteni. A szerk. 20

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ JELLEMZO K A RAP 4 egy elektromechanikus sorompo ami beja ratokhoz (auto parkolo, gya rak, ko rha zak stb.) haszna lando. A fe m doboz egy motort e s egy veze rlo egyse

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék Speciális bútorok Laborbútor Oktatási bútor Ipari bútor Mérlegasztal Laborszék JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldá sokát kíná l

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem Perdületes mennyezeti befúvóelem PRCX PRCX befúvóelem TLS csatlakozódobozzal. TLS opciós tartozék, melyet külön kell megrendelni. Leírás PRCX perdu letes mennyezeti befu vo k fo eleme a re sekkel ella

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben