Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására és a Somosi Úti Tagóvoda átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására és a Somosi Úti Tagóvoda átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) ; (32) Szám: 28046/2007. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására és a Somosi Úti Tagóvoda átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 127/2007. (VI. 12.) Öh. számú határozatában döntött Somoskıújfalu Község Önkormányzatának kötelezı óvodai nevelés feladatának augusztus 31-ig történı ellátásáról. Somoskıújfalu Község Önkormányzata a Hibó Tamás Mővészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás alapján kívánja tovább ellátni a kötelezı óvodai nevelés feladatát. A közoktatási megállapodásra figyelemmel Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetlenül az Alapítvány részére adja át a jelenleg a Salgótarján Megyei Jogú Város Óvodai Igazgatóság (2007. július 1-jét követıen Salgótarjáni Összevont Óvoda) szervezeti egységébe tartozó Somosi úti Tagóvoda intézményegységét. Az intézményegység átadására háromoldalú megállapodás keretében kerül sor. A megállapodás szabályozza a feladatellátásra, a vagyonra, a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatására, illetve a étkeztetésre vonatkozó kérdéseket. Az intézményegység átadása következtében a tagóvoda kiszervezése, illetve a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítása szükséges. Az intézmény átszervezésével összefüggésben a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 88. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat köteles az Országos szakértıi névjegyzékben szereplı szakértı véleményét, illetve a megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített- szakvéleményét beszerezni arról, hogy a tervezett intézkedés befolyásolja-e a nevelés-oktatás további színvonalon történı gondoskodását oly módon, hogy a tanulóknak, szülıknek nem jelent aránytalan terhet, ha közoktatási intézményét átszervezi.

2 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Irodája az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság által kijelölt szakértıktıl megkérte a szakértıi véleményt arról, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelı színvonalon történı további ellátását. A szakértı a tervezett intézkedést támogatja. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere szakvéleményt kért Nógrád Megye Önkormányzatától. A Kt (3) bekezdése szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata beszerezte az intézményekben mőködı alkalmazotti közösségek, iskolai szülıi munkaközösségek véleményét. Az intézményben mőködı közösségek egyetértettek az intézményegység átadásával. Tisztelt Közgyőlés! Kérem az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 2

3 Határozati javaslat 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratát augusztus 31-ei hatállyal az I. számú melléklet szerint módosítja. Felelıs: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidı: értelemszerően 2. A Közgyőlés jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Somoskıújfalu Község Önkormányzata és a Hibó Tamás Mővészeti Alapítvány között kötendı megállapodást a II. számú melléklet szerint, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelıs: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidı: értelemszerően 3. A Közgyőlés utasítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetıjét a tagóvodában foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával összefüggı, a Kjt. 25/A. rendelkezései szerinti tájékoztatására. Felelıs: Andóné Angyal Mária óvodavezetı Határidı: július A Közgyőlés utasítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetıjét a feladatellátással, az intézményre bízott vagyon birtokbaadásával, illetve a tagóvodában foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos külön megállapodás megkötésére. Felelıs: Andóné Angyal Mária óvodavezetı Határidı: július 31. 3

4 5. A Közgyőlés utasítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetıjét, hogy módosítsa az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, az Intézményi minıségirányítási programját, az intézmény Nevelési programját, valamint házirendjét és terjessze az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elé elfogadásra. Felelıs: Andóné Angyal Mária óvodavezetı Határidı: augusztus A Közgyőlés elrendeli a változások bejelentését a törzskönyvi nyilvántartás és a Közoktatási Információs Rendszer felé. Felelıs: Óvári Péter címzetes fıjegyzı Andóné Angyal Mária óvodavezetı Határidı: július 31. Salgótarján, június 5. Reszoly Gusztávné irodavezetı 4

5 I. számú melléklet Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 3. A tagintézmények neve és címe pontja az alábbiak szerint módosul: 3.Intézményegységek neve és címe: Székhelyen mőködı intézményegység: Mackóvár Központi Óvoda Salgótarján, Arany J. út 19./A Tagintézményként mőködı intézményegységek: Telephelyei: Aprófalva Tagóvoda Barátság út 6. Baglyasi Tagóvoda Erkel út 29. Gyermekkert Tagóvoda Gyermekkert út 1. Hétszínvirág Tagóvoda Acélgyári út 63. Körúti Tagóvoda Fáy A. krt. 35. Mesekert Tagóvoda Meredek út Napsugár Tagóvoda Füleki út 45. Nyitnikék Tagóvoda Budapesti út 66. Pitypang Tagóvoda Meredek út 5. Szivárvány Tagóvoda Forgách út 2. Somlyóbánya Vadvirág Tagóvoda İrhegy út Az alapító okirat 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám pontja az alábbiak szerint módosul: 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 1526 fı 1

6 3. Az alapító okirat 9. Feladat ellátását szolgáló vagyon pontja az alábbiak szerint módosul: 9. Feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: Mackóvár Központi Óvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Aprófalva Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Baglyasi Tagóvoda 340. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Gyermekkert Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Hétszínvirág Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek (kivéve az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat óvoda intézményegysége által használt 1 csoport szoba, 1 gyermek öltözı, 1 felnıtt öltözı,1 mosdó, közlekedı helyiségeket) Körúti Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Mesekert Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Napsugár Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Nyitnikék Tagóvoda Ingyenes használatban a hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Pitypang Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Szivárvány Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Somlyóbánya 15602/2. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Vadvirág Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint 4. Az alapító okirat módosítása augusztus 31-én lép hatályba. 5. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, június 26. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 2

7 SALGÓTARJÁNI ÖSSZEVONT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve, székhelye: Salgótarjáni Összevont Óvoda Salgótarján, Arany J. út 19./A 2. Az intézmény alapítója, illetve fenntartója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér Intézményegységek neve és címe: Székhelyen mőködı intézményegység: Mackóvár Központi Óvoda Salgótarján, Arany J. út 19./A Tagintézményként mőködı intézményegységek: Telephelyei: Aprófalva Tagóvoda Barátság út 6. Baglyasi Tagóvoda Erkel út 29. Gyermekkert Tagóvoda Gyermekkert út 1. Hétszínvirág Tagóvoda Acélgyári út 63. Körúti Tagóvoda Fáy A. krt. 35. Mesekert Tagóvoda Meredek út Napsugár Tagóvoda Füleki út 45. Nyitnikék Tagóvoda Budapesti út 66. Pitypang Tagóvoda Meredek út 5. Szivárvány Tagóvoda Forgách út 2. Somlyóbánya Vadvirág Tagóvoda İrhegy út Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján, Megyei Jogú Város Közgyőlése 5. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 6. Az intézmény típusa: Óvoda 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 1526 fı 7. Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda feladata biztosítani az óvodai nevelést a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. Feladatából adódóan 1

8 alaptevékenységi körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlıdését. Az etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése a helyi nevelési programok alapján: Mackóvár Központi Óvoda, Baglyasi Tagóvoda, Hétszínvirág Tagóvoda, Nyitnikék Tagóvoda, Vadvirág Tagóvoda. A tevékenységek TEÁOR besorolása: Alapfokú oktatás Munkahelyi étkeztetés Közigazgatást kiegészítı szolgáltatás A tevékenységek szakfeladat száma, megnevezése: Óvodai nevelés Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése 8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke Alaptevékenységének sérelme nélkül, a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több, mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 9. Feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: Mackóvár Központi Óvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Aprófalva Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Baglyasi Tagóvoda 340. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Gyermekkert Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Hétszínvirág Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek (kivéve az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat óvoda intézményegysége által használt 1 csoport szoba, 1 gyermek öltözı, 1 felnıtt öltözı, 1 mosdó, közlekedı helyiségeket) Körúti Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Mesekert Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Napsugár Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Nyitnikék Tagóvoda Ingyenes használatban a hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Pitypang Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Szivárvány Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 2

9 Somlyóbánya Vadvirág Tagóvoda ingó vagyon: 15602/2. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint 10. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint 11. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján. 12. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: A Közgyőlés nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, az SzMSz-ben meghatározott ügyekben, helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 29/2003.(III.27.)Öh. számú határozatával elfogadott, a 32/2004.(III.26.)Öh. számú határozatával, a 176/2005.(VIII.25.)Öh számú határozatával, és a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 92/2007. (IV. 26.) számú határozatával és a /2007. (VI. 26.) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, augusztus 31. napjától hatályos szövege. Salgótarján, június 26. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 3

10 II. számú melléklet Megállapodás (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), képviselıje Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester továbbiakban Salgótarján Önkormányzata-, Somoskıújfalu Község Önkormányzata (3121 Somoskıújfalu, Semmelweis u. 2.), képviselıje Lichner András polgármester továbbiakban Somoskıújfalu Önkormányzata, Hibó Tamás Mővészeti Alapítvány (3100 Salgótarján, Május 1. út 74.), képviselıje Brunda Gusztáv a kuratórium elnöke a továbbiakban Alapítvány - az alábbiakban állapodnak meg: 1./ Salgótarján Önkormányzata a Közgyőlés 228/2006. (IX.14.) Öh. számú határozata alapján október 1-tıl augusztus 31-ig terjedı idıszakra vállalta a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. -a alapján Somoskıújfalu Önkormányzatának kötelezı feladatát képezı óvodai nevelési feladat ellátását az általa fenntartott Salgótarjáni Összevont Óvoda (székhelye: Salgótarján, Arany J. út 19/A. a továbbiakban Összevont Óvoda szervezeti keretein belül a Somosi Úti Tagóvodában (telephelye: Somoskıújfalu, Somosi út 99. a továbbiakban tagóvoda). 2./ Somoskıújfalu Önkormányzata a közoktatási törvény 86.. szerinti óvodai nevelési kötelezı feladatát augusztus 31. napjától az Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás alapján látja el az Alapítvány által fenntartott Cogito Általános Mővelıdési Központ (székhely: Salgótarján, Úttörık útja 6.) a továbbiakban Cogito ÁMK- intézményegységében. 3./ Salgótarján Önkormányzata az 1./ pont szerinti átvállalt feladata megszőnésére tekintettel, a tagóvodát az Összevont Óvoda szervezetébıl kiszervezi és augusztus 31-i hatállyal az Alapítvány által fenntartott Cogito ÁMK-nak átadja, az Alapítvány vállalja, hogy az általa fenntartott Cogito ÁMK a tagóvodát átveszi. 4./ a.) Salgótarján Önkormányzata és Somoskıújfalu Önkormányzata megállapodnak abban, hogy a közöttük december 18-án megkötött megállapodás alapján a tagóvoda által használt, de Somoskıújfalu Önkormányzata tulajdonába került jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakon

11 Salgótarján Önkormányzatának és az Összevont Óvodának biztosított ingyenes használati jog augusztus 31-én megszőnik. b.) Salgótarján Önkormányzata a területszervezési eljárásról szóló évi XLI. törvény 13. -a alapján augusztus 31. napjával ingyenesen Somoskıújfalu Önkormányzata tulajdonába adja a jelen megállapodás 2. számú mellékletében felsorolt a tagóvodában található és Somoskıújfalu Önkormányzat tulajdonába még át nem adott vagyontárgyakat. 5./ Somoskıújfalu Önkormányzata augusztus 31. napjával a Cogito ÁMK ingyenes használatába adja a 2. pont szerinti közoktatási megállapodás megszőnéséig az 1-2. számú melléklet szerinti vagyontárgyakat. A vagyontárgyak tényleges birtokbaadására augusztus 31. napján az Összevont Óvoda bevonásával kerül sor az érintettek közremőködésével május 21. napján felvett leltár alapján. 6./ a.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. -ában foglaltak alapján az Összevont Óvoda által a tagóvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya augusztus 31. napján megszőnik. b.) Az Alapítvány a Kjt. 25/A. és 25/B. -a szerint vállalja az a.) pontban meghatározott közalkalmazottak augusztus 31. napjától az általa fenntartott Cogito ÁMK-ban történı továbbfoglalkozatását. c.) Az Alapítvány vállalja, hogy az általa fenntartott Cogito ÁMK az érintett közalkalmazottakkal a Kjt. 25/B. -a rendelkezéseinek megfelelı munkaszerzıdést köt. d.) A Felek megállapodnak abban, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszőnésével, illetve a munkaviszony létesítésével összefüggı kötelezettségek teljesítése során kölcsönösen együttmőködve járnak el. 7./a.) A Felek megállapodnak a gyermekek étkeztetése, illetve a konyha további mőködtetése tekintetében, hogy az Alapítvány által fenntartott Cogito ÁMK tagóvoda és általános iskola intézményegységekben a gyermek illetve munkahelyi étkeztetést augusztus 31. napjától december 31. napjáig a Sodexho Magyarország Kft. (továbbiakban Sodexho Kft.) látja el a Salgótarján Önkormányzata és Sodexho Kft. között július 7-én kötött szerzıdésben(a továbbiakban: Szerzıdés) rögzített feltételekkel. 2

12 b.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzıdés szerint a tagóvoda és a somosi általános iskola konyhájában található önkormányzati tulajdonú eszközök, berendezésék augusztus 31. napjától Somoskıújfalu Önkormányzata tulajdonába kerülnek. Az átadásra kerülı konyhai eszközöket, berendezéseket a 3. számú melléklet tartalmazza. c.) Somoskıújfalu Önkormányzata augusztus 31. napjával a 3. számú mellékletben feltüntetett eszközöket, berendezéseket az a.) pont szerinti feladatellátás idıtartamára a Sodexho Kft. részére használatba adja, a Szerzıdés szerinti elszámolási kötelezettséggel. d.) Az Alapítvány vállalja, hogy az általa fenntratott Cogito ÁMK a gyermek- és munkahelyi étkeztetés részletes feltételeinek meghatározására a Sodexho Kft.- vel megállapodást köt. e.) A Felek megállapodnak abban, hogy az ezen pont szerinti étkeztetési feladatok ellátásával, ideértve az ezzel kapcsolatos valamennyi, a Szerzıdésben meghatározott jog és kötelezettség augusztus 31. napjától Salgótarján Önkormányzata helyett Somoskıújfalu Önkormányzatát illeti meg, illetve terheli. 8./ Salgótarján Önkormányzata és az Alapítvány vállalja, hogy az általuk fenntartott Összevont Óvoda és a Cogito ÁMK ezen megállapodás keretei között a 3./ pont szerinti feladat (szervezeti egység) átadás-átvételével, a Cogito ÁMK-ra bízott vagyon birtokbaadásával, valamint a tagóvodában foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos külön megállapodást köt. 9./ Salgótarján Önkormányzata és Somoskıújfalu Önkormányzata jelen megállapodás aláírásával megerısítik, hogy a tagóvodához kapcsolódó január 1. és augusztus 31. közötti feladatellátással összefüggı kiadásokkal és bevételekkel a közöttük február 15. napján létrejött finanszírozási megállapodás június 12-én történı módosítása szerint számolnak el. 10./ A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Közoktatási tv., a Kjt., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 11./ A jelen megállapodásból eredı jogvitákat a Felek egyezség útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 3

13 A Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá. Salgótarján, július 1.. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Salgótarján Önkormányzata Lichner András polgármester Somoskıújfalu Önkormányzata. Brunda Gusztáv kuratóriumi elnök Alapítvány 4

14 1. számú melléklet Somoskıújfalu Község Önkormányzata tulajdonában lévı a Somosi úti Tagóvoda által használt vagyontárgyak: Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek Nyilvántartási szám Somosi tagóvoda épület Somosi 99. út Megnevezés Mennyiség Bruttó érték án Értékcsökkenés Nettó érték ig án Helyrajzi szám Teljesen ( 0 -ig) leírt épületek Nyilvántartási szám Somosi tagóvoda régi konyha épület Megnevezés Mennyiség Bruttó érték án Értékcsökkenés Nettó érték ig án Somosi 99. út Helyrajzi szám Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények Nyilvántartási szám a Kerítés Somosi tagóvoda Somosi 99. út Megnevezés Mennyiség Bruttó érték án Értékcsökkenés Nettó érték ig án Teljesen ( 0 -ig) leírt egyéb építmények Nyilvántartási szám Somosi tagóvoda pancsoló Somosi 99. út Megnevezés Mennyiség Bruttó érték án Értékcsökkenés Nettó érték ig án

15 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Nyilvántartási Megnevezés Mennyiség Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték szám án ig án /25 Lovacska 1 db Somosi úti tagóvoda /26 Whirpool 1 db mosógép gysz. FL5103/A Somosi úti tagóvoda /24 Csúzda 1 db Somosi tagóvoda úti /23 Sony CD 1 db magnó gysz.: Somosi úti Tagóvoda /12 LHCS házikó 1 db Somosi úti Tagóvoda /15 Kazán 1 db /13 LHCS házikó 1 db Somosi úti Tagóvoda /11 Telifa 1 db játszóeszköz Somosi úti Tagóvoda /10 Kerti pad 1 db Somosi úti Tagóvoda /9 Görgıs járóka 1 db Somosi úti Tagóvoda Teljesen ( 0 -ig) leírt egyéb gépek, berendezések Nyilvántartási szám /7 Játék konyha Somosi úti Tagóvoda Megnevezés Mennyiség Bruttó érték án Értékcsökkenés Nettó érték ig án 4 db

16 2. számú melléklet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévı a Somosi úti Tagóvoda által használt kisértékő vagyontárgyak Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök Megnevezés: Mennyiség: Nyilvántartott érték Ft: Logopédiai fejlesztı eszközök: Mi volt elıbb? Kártya Mi tartozik össze? Kártya Hogyan mondjam? Színes fa gyöngyfőzı Háziállat szett Vadállat szett Cserebere 1. foglalkoz. Cserebere 2. foglalkoz. Kifestı sziszegı h-hoz Kifestı l, r, h-hoz Rész-egész logikai játék pörgı Lottó MEM Színdominó Zsákos érzékelı , , , , , , , , , , , , , , ,00 Alak-háttér szivacs Picture story ,00 Téri tájékozódáshoz ,00 Társasjáték hangok gyakorlásához ,00 Golyós tábla , ,00 Kisértékő tárgyi eszközök: Hinta állvány Mini-matt k. Szınyeg Szınyeg Femina fal Diavetítı Sharp számológép ( ) Bojler Z80E ( ) PB gázpalack Moulinex daráló Boróka mosogató ETA porszívó (1400 WATT) Bojler TATRA MATT 120L (17413) Bojler 80L (K ) OLIVETTI írógép , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1

17 Gázkályha De longi RH 45 Gázpalack Mágneskapcsoló RADAL radiátor Tágulási tartály Szınyeg Szınyeg Fonott láda Panni öltözı 4 r. Panni öltözı 6 r. Távcsı Mikroszkóp Pancsoló medence F 33 magnós rádió N-80 magnós rádió LG CD-s magnó (CD-580-A) Fényképezıgép (Nikon) Roller Roller Poroltó Játéktároló Egyensúlyozó tölcsér Trambulin Billenırács Sapiento állatvilág Alu létra Poroltó Roller Játéktároló bábozó Barkácsasztal Földgömb Poroltó Bordásfal Egyensúlyozó d.+henger Hangszertartó Kockatartó Törölközı és fogk. tartó HELLER hısugárzó Puzzle- tengeri állat Pasztellkréta kép Fax Udvari szemetes Hısugárzó Trapéz asztal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2

18 Szék-felnıtt Függönytartó Vera térelválasztó Univerzális polc Csıvázas fekt.+ vászon Asztal Szék- gyermek Olló-háztartási Fa létra Gázpalack Kétajtós szekrény Üveges 2 ajtós sz. Könyvszekrény Gardrob szekrény Üveges 3 ajtós sz. Polcos iratszekrény 3+1 ajtós szekrény Játéktároló Szertárszekrény Tálaló szekrény Bölcsödei öltözı Kari 3 db-os szekrény Könyvespolc Tükör Fektetı tároló Falióra Térelválasztó függöny Köcsög Hőtıszekrény (Privilég) Pohár Villa Vajling Tálca Kis tányér Lapos tányér Merıkanál Gyermekkanál Gyúrótábla Kenyérvágó deszka Mőanyag kosár Húsvágó deszka Mőanyag kosár Ugrózsámoly Xilofon Cintányér , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3

19 Logikai készlet Diasorozat Bukfencszınyeg Tornapad Környezet ism. Lemezjátszó Nagyító Vesszıkosár Audio kazetta Video kazetta Diakeret Abrosz Törölközı Törlıruha Gyermektakaró Torontáli szınyeg Mikulásruha Szivacspárna Nylonfüggöny Táncszoknya Takaróhuzat Kispárnyahuzat Lepedı Térelválasztó függöny Szınyeg Fehér damaszt Sötétítı függöny Sötétítı függöny Fektetıvászon Érzékelı játék Edénykészlet Báb Kávéskészlet Építıjáték Baba Autó Gyúrókészlet Mőanyag gyöngy Bölcsı Írótábla Kerti szerszám Főzıs játék Kocka Ugrókötél Társasjáték 2 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4,5 m ,00 25m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4

20 Dominó Paplangarnitúra Szövıkeret Állatfarm Babakád Cukrászkészlet Vasalódeszka Puzzle Takarítószett Közlekedési szınyeg Rácspolc Körmöcske T. szitás Hullahopp karika Építıjáték Ugrókötél Babaágy Memóriajáték Lépegetı henger Kiscsengı Dob Szélcsengı Csörgıdob Memósüni Logikus színkirakó Sajtfőzıcske Színkirakó készlet Bábparaván Felnıtt szék Nagyító , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Fonott kosár Tároló kosár Győjtı kosár Győjtı kosár Könyv NDK tornapad (selejtbıl felújított) , , , , , , ,00 5

21 Dvd lejátszó ,00 Kukatündér ,00 Libikóka ,00 Kenguru labda ,00 Workers fúrógép ,00 Játszva tanuljuk a színeket ,00 Melyik kezdıdik A.B ,00 Mesekocka(háziállat, vadállat) ,00 Metaltechnik ,00 Várfőzı ,00 Körbefőzı ,00 Játszva tanuljuk az évszakokat ,00 Jenga ,00 Colorama ,00 Trambulin ,00 Labda ,00 Vasalóállvány ,00 Vasaló , ,00 Salgótarjáni Összevont Óvodánál nyilvántartott kisértékő tárgyi eszközök ,00 6

22 3. sz. melléklet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévı a Sodexho Kft. által a Somosi úti Tagóvoda és az általános iskola tálaló konyhájában használt vagyontárgyak: A./ Somosi úti tagóvoda tálalókonyha Idegen eszközök: 1. Karosmérleg + súlykészlet 1 db 2. Három részes villanysütı 1 db 3. Nagykonyhai gáztőzhely+palack 1 db KER-GÉP l hőtıszekrény 1 db ZANUSSI 5. Tálalószekrény 1 db 6. Három f.rm.mosogató 1 db l villanybojler 1 db 8. Lemezes konyhaasztal 1 db 9. Lemezes konyhai szék 2 db 10. Konyhai szék 2 db 11. Porcelán csésze 60 db 12. Üvegpohár+ vizes 80 db 13. Porcelán mélytányér 19 db 14. Porcelán lapos tányér 55 db 15. Porcelán kistányér 84 db 16. rm.evıkanál 76 db 17. rm. villa 74 db 18. Kés vegyes 54 db 19. Mőanyag kancsó 10 db 20. Üveg csem.tányér 60 db 21. Mőanyag kenyeres kosár 20 db 22. Arcopál mélytányér 41 db 23. Arcopál lapos tányér 29 db 24. Arcopál kistányér 17 db 25. rm. merıkanál 0,5 l 25 db 26. Ruhás kosár 1 db 27. Merıkanál (alum.) 2 db 1

23 B./ Általános iskola tálalókonyha 1. Kéziszárító 1 db 2. Gáz zsámoly 1 db 3. HT hőtı 1db 4. Bojler 120 l 1 db 5. Tartozék szekrény 1 db 6. Mosogató két részes 1 db 7. Konyhaszekrény 1db 8. Éttermi asztal 7 db 9. Konyha asztal 2 db 10. Szék 50 db 11. Raktári polc 2 db 12. Ruhaszekrény fa 1 db 13. Villanysütı 1 db 14. Mosogató 3 rm. 1 db 2

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Ikt. szám: 7873/2007. Javaslat idısek klubja használatba adására Somoskıújfalu Község Önkormányzata részére. Tisztelt Közgyőlés!

Ikt. szám: 7873/2007. Javaslat idısek klubja használatba adására Somoskıújfalu Község Önkormányzata részére. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 7873/2007. Javaslat idısek klubja használatba adására Somoskıújfalu Község Önkormányzata részére Tisztelt Közgyőlés! A Közgyőlés a 293/2006. (XII.12.)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben