Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására és a Somosi Úti Tagóvoda átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására és a Somosi Úti Tagóvoda átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) ; (32) Szám: 28046/2007. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására és a Somosi Úti Tagóvoda átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 127/2007. (VI. 12.) Öh. számú határozatában döntött Somoskıújfalu Község Önkormányzatának kötelezı óvodai nevelés feladatának augusztus 31-ig történı ellátásáról. Somoskıújfalu Község Önkormányzata a Hibó Tamás Mővészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás alapján kívánja tovább ellátni a kötelezı óvodai nevelés feladatát. A közoktatási megállapodásra figyelemmel Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetlenül az Alapítvány részére adja át a jelenleg a Salgótarján Megyei Jogú Város Óvodai Igazgatóság (2007. július 1-jét követıen Salgótarjáni Összevont Óvoda) szervezeti egységébe tartozó Somosi úti Tagóvoda intézményegységét. Az intézményegység átadására háromoldalú megállapodás keretében kerül sor. A megállapodás szabályozza a feladatellátásra, a vagyonra, a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatására, illetve a étkeztetésre vonatkozó kérdéseket. Az intézményegység átadása következtében a tagóvoda kiszervezése, illetve a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítása szükséges. Az intézmény átszervezésével összefüggésben a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 88. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat köteles az Országos szakértıi névjegyzékben szereplı szakértı véleményét, illetve a megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített- szakvéleményét beszerezni arról, hogy a tervezett intézkedés befolyásolja-e a nevelés-oktatás további színvonalon történı gondoskodását oly módon, hogy a tanulóknak, szülıknek nem jelent aránytalan terhet, ha közoktatási intézményét átszervezi.

2 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Irodája az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság által kijelölt szakértıktıl megkérte a szakértıi véleményt arról, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelı színvonalon történı további ellátását. A szakértı a tervezett intézkedést támogatja. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere szakvéleményt kért Nógrád Megye Önkormányzatától. A Kt (3) bekezdése szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata beszerezte az intézményekben mőködı alkalmazotti közösségek, iskolai szülıi munkaközösségek véleményét. Az intézményben mőködı közösségek egyetértettek az intézményegység átadásával. Tisztelt Közgyőlés! Kérem az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 2

3 Határozati javaslat 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratát augusztus 31-ei hatállyal az I. számú melléklet szerint módosítja. Felelıs: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidı: értelemszerően 2. A Közgyőlés jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Somoskıújfalu Község Önkormányzata és a Hibó Tamás Mővészeti Alapítvány között kötendı megállapodást a II. számú melléklet szerint, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelıs: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidı: értelemszerően 3. A Közgyőlés utasítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetıjét a tagóvodában foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával összefüggı, a Kjt. 25/A. rendelkezései szerinti tájékoztatására. Felelıs: Andóné Angyal Mária óvodavezetı Határidı: július A Közgyőlés utasítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetıjét a feladatellátással, az intézményre bízott vagyon birtokbaadásával, illetve a tagóvodában foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos külön megállapodás megkötésére. Felelıs: Andóné Angyal Mária óvodavezetı Határidı: július 31. 3

4 5. A Közgyőlés utasítja a Salgótarjáni Összevont Óvoda vezetıjét, hogy módosítsa az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, az Intézményi minıségirányítási programját, az intézmény Nevelési programját, valamint házirendjét és terjessze az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elé elfogadásra. Felelıs: Andóné Angyal Mária óvodavezetı Határidı: augusztus A Közgyőlés elrendeli a változások bejelentését a törzskönyvi nyilvántartás és a Közoktatási Információs Rendszer felé. Felelıs: Óvári Péter címzetes fıjegyzı Andóné Angyal Mária óvodavezetı Határidı: július 31. Salgótarján, június 5. Reszoly Gusztávné irodavezetı 4

5 I. számú melléklet Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 3. A tagintézmények neve és címe pontja az alábbiak szerint módosul: 3.Intézményegységek neve és címe: Székhelyen mőködı intézményegység: Mackóvár Központi Óvoda Salgótarján, Arany J. út 19./A Tagintézményként mőködı intézményegységek: Telephelyei: Aprófalva Tagóvoda Barátság út 6. Baglyasi Tagóvoda Erkel út 29. Gyermekkert Tagóvoda Gyermekkert út 1. Hétszínvirág Tagóvoda Acélgyári út 63. Körúti Tagóvoda Fáy A. krt. 35. Mesekert Tagóvoda Meredek út Napsugár Tagóvoda Füleki út 45. Nyitnikék Tagóvoda Budapesti út 66. Pitypang Tagóvoda Meredek út 5. Szivárvány Tagóvoda Forgách út 2. Somlyóbánya Vadvirág Tagóvoda İrhegy út Az alapító okirat 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám pontja az alábbiak szerint módosul: 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 1526 fı 1

6 3. Az alapító okirat 9. Feladat ellátását szolgáló vagyon pontja az alábbiak szerint módosul: 9. Feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: Mackóvár Központi Óvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Aprófalva Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Baglyasi Tagóvoda 340. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Gyermekkert Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Hétszínvirág Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek (kivéve az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat óvoda intézményegysége által használt 1 csoport szoba, 1 gyermek öltözı, 1 felnıtt öltözı,1 mosdó, közlekedı helyiségeket) Körúti Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Mesekert Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Napsugár Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Nyitnikék Tagóvoda Ingyenes használatban a hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Pitypang Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Szivárvány Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Somlyóbánya 15602/2. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Vadvirág Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint 4. Az alapító okirat módosítása augusztus 31-én lép hatályba. 5. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, június 26. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 2

7 SALGÓTARJÁNI ÖSSZEVONT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve, székhelye: Salgótarjáni Összevont Óvoda Salgótarján, Arany J. út 19./A 2. Az intézmény alapítója, illetve fenntartója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér Intézményegységek neve és címe: Székhelyen mőködı intézményegység: Mackóvár Központi Óvoda Salgótarján, Arany J. út 19./A Tagintézményként mőködı intézményegységek: Telephelyei: Aprófalva Tagóvoda Barátság út 6. Baglyasi Tagóvoda Erkel út 29. Gyermekkert Tagóvoda Gyermekkert út 1. Hétszínvirág Tagóvoda Acélgyári út 63. Körúti Tagóvoda Fáy A. krt. 35. Mesekert Tagóvoda Meredek út Napsugár Tagóvoda Füleki út 45. Nyitnikék Tagóvoda Budapesti út 66. Pitypang Tagóvoda Meredek út 5. Szivárvány Tagóvoda Forgách út 2. Somlyóbánya Vadvirág Tagóvoda İrhegy út Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján, Megyei Jogú Város Közgyőlése 5. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 6. Az intézmény típusa: Óvoda 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 1526 fı 7. Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda feladata biztosítani az óvodai nevelést a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. Feladatából adódóan 1

8 alaptevékenységi körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlıdését. Az etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése a helyi nevelési programok alapján: Mackóvár Központi Óvoda, Baglyasi Tagóvoda, Hétszínvirág Tagóvoda, Nyitnikék Tagóvoda, Vadvirág Tagóvoda. A tevékenységek TEÁOR besorolása: Alapfokú oktatás Munkahelyi étkeztetés Közigazgatást kiegészítı szolgáltatás A tevékenységek szakfeladat száma, megnevezése: Óvodai nevelés Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése 8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke Alaptevékenységének sérelme nélkül, a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több, mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 9. Feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: Mackóvár Központi Óvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Aprófalva Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Baglyasi Tagóvoda 340. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Gyermekkert Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Hétszínvirág Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek (kivéve az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat óvoda intézményegysége által használt 1 csoport szoba, 1 gyermek öltözı, 1 felnıtt öltözı, 1 mosdó, közlekedı helyiségeket) Körúti Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Mesekert Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Napsugár Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Nyitnikék Tagóvoda Ingyenes használatban a hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Pitypang Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Szivárvány Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 2

9 Somlyóbánya Vadvirág Tagóvoda ingó vagyon: 15602/2. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint 10. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint 11. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján. 12. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: A Közgyőlés nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, az SzMSz-ben meghatározott ügyekben, helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 29/2003.(III.27.)Öh. számú határozatával elfogadott, a 32/2004.(III.26.)Öh. számú határozatával, a 176/2005.(VIII.25.)Öh számú határozatával, és a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 92/2007. (IV. 26.) számú határozatával és a /2007. (VI. 26.) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, augusztus 31. napjától hatályos szövege. Salgótarján, június 26. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 3

10 II. számú melléklet Megállapodás (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), képviselıje Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester továbbiakban Salgótarján Önkormányzata-, Somoskıújfalu Község Önkormányzata (3121 Somoskıújfalu, Semmelweis u. 2.), képviselıje Lichner András polgármester továbbiakban Somoskıújfalu Önkormányzata, Hibó Tamás Mővészeti Alapítvány (3100 Salgótarján, Május 1. út 74.), képviselıje Brunda Gusztáv a kuratórium elnöke a továbbiakban Alapítvány - az alábbiakban állapodnak meg: 1./ Salgótarján Önkormányzata a Közgyőlés 228/2006. (IX.14.) Öh. számú határozata alapján október 1-tıl augusztus 31-ig terjedı idıszakra vállalta a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. -a alapján Somoskıújfalu Önkormányzatának kötelezı feladatát képezı óvodai nevelési feladat ellátását az általa fenntartott Salgótarjáni Összevont Óvoda (székhelye: Salgótarján, Arany J. út 19/A. a továbbiakban Összevont Óvoda szervezeti keretein belül a Somosi Úti Tagóvodában (telephelye: Somoskıújfalu, Somosi út 99. a továbbiakban tagóvoda). 2./ Somoskıújfalu Önkormányzata a közoktatási törvény 86.. szerinti óvodai nevelési kötelezı feladatát augusztus 31. napjától az Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás alapján látja el az Alapítvány által fenntartott Cogito Általános Mővelıdési Központ (székhely: Salgótarján, Úttörık útja 6.) a továbbiakban Cogito ÁMK- intézményegységében. 3./ Salgótarján Önkormányzata az 1./ pont szerinti átvállalt feladata megszőnésére tekintettel, a tagóvodát az Összevont Óvoda szervezetébıl kiszervezi és augusztus 31-i hatállyal az Alapítvány által fenntartott Cogito ÁMK-nak átadja, az Alapítvány vállalja, hogy az általa fenntartott Cogito ÁMK a tagóvodát átveszi. 4./ a.) Salgótarján Önkormányzata és Somoskıújfalu Önkormányzata megállapodnak abban, hogy a közöttük december 18-án megkötött megállapodás alapján a tagóvoda által használt, de Somoskıújfalu Önkormányzata tulajdonába került jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakon

11 Salgótarján Önkormányzatának és az Összevont Óvodának biztosított ingyenes használati jog augusztus 31-én megszőnik. b.) Salgótarján Önkormányzata a területszervezési eljárásról szóló évi XLI. törvény 13. -a alapján augusztus 31. napjával ingyenesen Somoskıújfalu Önkormányzata tulajdonába adja a jelen megállapodás 2. számú mellékletében felsorolt a tagóvodában található és Somoskıújfalu Önkormányzat tulajdonába még át nem adott vagyontárgyakat. 5./ Somoskıújfalu Önkormányzata augusztus 31. napjával a Cogito ÁMK ingyenes használatába adja a 2. pont szerinti közoktatási megállapodás megszőnéséig az 1-2. számú melléklet szerinti vagyontárgyakat. A vagyontárgyak tényleges birtokbaadására augusztus 31. napján az Összevont Óvoda bevonásával kerül sor az érintettek közremőködésével május 21. napján felvett leltár alapján. 6./ a.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. -ában foglaltak alapján az Összevont Óvoda által a tagóvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya augusztus 31. napján megszőnik. b.) Az Alapítvány a Kjt. 25/A. és 25/B. -a szerint vállalja az a.) pontban meghatározott közalkalmazottak augusztus 31. napjától az általa fenntartott Cogito ÁMK-ban történı továbbfoglalkozatását. c.) Az Alapítvány vállalja, hogy az általa fenntartott Cogito ÁMK az érintett közalkalmazottakkal a Kjt. 25/B. -a rendelkezéseinek megfelelı munkaszerzıdést köt. d.) A Felek megállapodnak abban, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszőnésével, illetve a munkaviszony létesítésével összefüggı kötelezettségek teljesítése során kölcsönösen együttmőködve járnak el. 7./a.) A Felek megállapodnak a gyermekek étkeztetése, illetve a konyha további mőködtetése tekintetében, hogy az Alapítvány által fenntartott Cogito ÁMK tagóvoda és általános iskola intézményegységekben a gyermek illetve munkahelyi étkeztetést augusztus 31. napjától december 31. napjáig a Sodexho Magyarország Kft. (továbbiakban Sodexho Kft.) látja el a Salgótarján Önkormányzata és Sodexho Kft. között július 7-én kötött szerzıdésben(a továbbiakban: Szerzıdés) rögzített feltételekkel. 2

12 b.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzıdés szerint a tagóvoda és a somosi általános iskola konyhájában található önkormányzati tulajdonú eszközök, berendezésék augusztus 31. napjától Somoskıújfalu Önkormányzata tulajdonába kerülnek. Az átadásra kerülı konyhai eszközöket, berendezéseket a 3. számú melléklet tartalmazza. c.) Somoskıújfalu Önkormányzata augusztus 31. napjával a 3. számú mellékletben feltüntetett eszközöket, berendezéseket az a.) pont szerinti feladatellátás idıtartamára a Sodexho Kft. részére használatba adja, a Szerzıdés szerinti elszámolási kötelezettséggel. d.) Az Alapítvány vállalja, hogy az általa fenntratott Cogito ÁMK a gyermek- és munkahelyi étkeztetés részletes feltételeinek meghatározására a Sodexho Kft.- vel megállapodást köt. e.) A Felek megállapodnak abban, hogy az ezen pont szerinti étkeztetési feladatok ellátásával, ideértve az ezzel kapcsolatos valamennyi, a Szerzıdésben meghatározott jog és kötelezettség augusztus 31. napjától Salgótarján Önkormányzata helyett Somoskıújfalu Önkormányzatát illeti meg, illetve terheli. 8./ Salgótarján Önkormányzata és az Alapítvány vállalja, hogy az általuk fenntartott Összevont Óvoda és a Cogito ÁMK ezen megállapodás keretei között a 3./ pont szerinti feladat (szervezeti egység) átadás-átvételével, a Cogito ÁMK-ra bízott vagyon birtokbaadásával, valamint a tagóvodában foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos külön megállapodást köt. 9./ Salgótarján Önkormányzata és Somoskıújfalu Önkormányzata jelen megállapodás aláírásával megerısítik, hogy a tagóvodához kapcsolódó január 1. és augusztus 31. közötti feladatellátással összefüggı kiadásokkal és bevételekkel a közöttük február 15. napján létrejött finanszírozási megállapodás június 12-én történı módosítása szerint számolnak el. 10./ A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Közoktatási tv., a Kjt., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 11./ A jelen megállapodásból eredı jogvitákat a Felek egyezség útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 3

13 A Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá. Salgótarján, július 1.. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Salgótarján Önkormányzata Lichner András polgármester Somoskıújfalu Önkormányzata. Brunda Gusztáv kuratóriumi elnök Alapítvány 4

14 1. számú melléklet Somoskıújfalu Község Önkormányzata tulajdonában lévı a Somosi úti Tagóvoda által használt vagyontárgyak: Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek Nyilvántartási szám Somosi tagóvoda épület Somosi 99. út Megnevezés Mennyiség Bruttó érték án Értékcsökkenés Nettó érték ig án Helyrajzi szám Teljesen ( 0 -ig) leírt épületek Nyilvántartási szám Somosi tagóvoda régi konyha épület Megnevezés Mennyiség Bruttó érték án Értékcsökkenés Nettó érték ig án Somosi 99. út Helyrajzi szám Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények Nyilvántartási szám a Kerítés Somosi tagóvoda Somosi 99. út Megnevezés Mennyiség Bruttó érték án Értékcsökkenés Nettó érték ig án Teljesen ( 0 -ig) leírt egyéb építmények Nyilvántartási szám Somosi tagóvoda pancsoló Somosi 99. út Megnevezés Mennyiség Bruttó érték án Értékcsökkenés Nettó érték ig án

15 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Nyilvántartási Megnevezés Mennyiség Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték szám án ig án /25 Lovacska 1 db Somosi úti tagóvoda /26 Whirpool 1 db mosógép gysz. FL5103/A Somosi úti tagóvoda /24 Csúzda 1 db Somosi tagóvoda úti /23 Sony CD 1 db magnó gysz.: Somosi úti Tagóvoda /12 LHCS házikó 1 db Somosi úti Tagóvoda /15 Kazán 1 db /13 LHCS házikó 1 db Somosi úti Tagóvoda /11 Telifa 1 db játszóeszköz Somosi úti Tagóvoda /10 Kerti pad 1 db Somosi úti Tagóvoda /9 Görgıs járóka 1 db Somosi úti Tagóvoda Teljesen ( 0 -ig) leírt egyéb gépek, berendezések Nyilvántartási szám /7 Játék konyha Somosi úti Tagóvoda Megnevezés Mennyiség Bruttó érték án Értékcsökkenés Nettó érték ig án 4 db

16 2. számú melléklet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévı a Somosi úti Tagóvoda által használt kisértékő vagyontárgyak Szakmai anyag és kisértékő tárgyi eszközök Megnevezés: Mennyiség: Nyilvántartott érték Ft: Logopédiai fejlesztı eszközök: Mi volt elıbb? Kártya Mi tartozik össze? Kártya Hogyan mondjam? Színes fa gyöngyfőzı Háziállat szett Vadállat szett Cserebere 1. foglalkoz. Cserebere 2. foglalkoz. Kifestı sziszegı h-hoz Kifestı l, r, h-hoz Rész-egész logikai játék pörgı Lottó MEM Színdominó Zsákos érzékelı , , , , , , , , , , , , , , ,00 Alak-háttér szivacs Picture story ,00 Téri tájékozódáshoz ,00 Társasjáték hangok gyakorlásához ,00 Golyós tábla , ,00 Kisértékő tárgyi eszközök: Hinta állvány Mini-matt k. Szınyeg Szınyeg Femina fal Diavetítı Sharp számológép ( ) Bojler Z80E ( ) PB gázpalack Moulinex daráló Boróka mosogató ETA porszívó (1400 WATT) Bojler TATRA MATT 120L (17413) Bojler 80L (K ) OLIVETTI írógép , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1

17 Gázkályha De longi RH 45 Gázpalack Mágneskapcsoló RADAL radiátor Tágulási tartály Szınyeg Szınyeg Fonott láda Panni öltözı 4 r. Panni öltözı 6 r. Távcsı Mikroszkóp Pancsoló medence F 33 magnós rádió N-80 magnós rádió LG CD-s magnó (CD-580-A) Fényképezıgép (Nikon) Roller Roller Poroltó Játéktároló Egyensúlyozó tölcsér Trambulin Billenırács Sapiento állatvilág Alu létra Poroltó Roller Játéktároló bábozó Barkácsasztal Földgömb Poroltó Bordásfal Egyensúlyozó d.+henger Hangszertartó Kockatartó Törölközı és fogk. tartó HELLER hısugárzó Puzzle- tengeri állat Pasztellkréta kép Fax Udvari szemetes Hısugárzó Trapéz asztal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2

18 Szék-felnıtt Függönytartó Vera térelválasztó Univerzális polc Csıvázas fekt.+ vászon Asztal Szék- gyermek Olló-háztartási Fa létra Gázpalack Kétajtós szekrény Üveges 2 ajtós sz. Könyvszekrény Gardrob szekrény Üveges 3 ajtós sz. Polcos iratszekrény 3+1 ajtós szekrény Játéktároló Szertárszekrény Tálaló szekrény Bölcsödei öltözı Kari 3 db-os szekrény Könyvespolc Tükör Fektetı tároló Falióra Térelválasztó függöny Köcsög Hőtıszekrény (Privilég) Pohár Villa Vajling Tálca Kis tányér Lapos tányér Merıkanál Gyermekkanál Gyúrótábla Kenyérvágó deszka Mőanyag kosár Húsvágó deszka Mőanyag kosár Ugrózsámoly Xilofon Cintányér , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3

19 Logikai készlet Diasorozat Bukfencszınyeg Tornapad Környezet ism. Lemezjátszó Nagyító Vesszıkosár Audio kazetta Video kazetta Diakeret Abrosz Törölközı Törlıruha Gyermektakaró Torontáli szınyeg Mikulásruha Szivacspárna Nylonfüggöny Táncszoknya Takaróhuzat Kispárnyahuzat Lepedı Térelválasztó függöny Szınyeg Fehér damaszt Sötétítı függöny Sötétítı függöny Fektetıvászon Érzékelı játék Edénykészlet Báb Kávéskészlet Építıjáték Baba Autó Gyúrókészlet Mőanyag gyöngy Bölcsı Írótábla Kerti szerszám Főzıs játék Kocka Ugrókötél Társasjáték 2 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4,5 m ,00 25m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4

20 Dominó Paplangarnitúra Szövıkeret Állatfarm Babakád Cukrászkészlet Vasalódeszka Puzzle Takarítószett Közlekedési szınyeg Rácspolc Körmöcske T. szitás Hullahopp karika Építıjáték Ugrókötél Babaágy Memóriajáték Lépegetı henger Kiscsengı Dob Szélcsengı Csörgıdob Memósüni Logikus színkirakó Sajtfőzıcske Színkirakó készlet Bábparaván Felnıtt szék Nagyító , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Fonott kosár Tároló kosár Győjtı kosár Győjtı kosár Könyv NDK tornapad (selejtbıl felújított) , , , , , , ,00 5

21 Dvd lejátszó ,00 Kukatündér ,00 Libikóka ,00 Kenguru labda ,00 Workers fúrógép ,00 Játszva tanuljuk a színeket ,00 Melyik kezdıdik A.B ,00 Mesekocka(háziállat, vadállat) ,00 Metaltechnik ,00 Várfőzı ,00 Körbefőzı ,00 Játszva tanuljuk az évszakokat ,00 Jenga ,00 Colorama ,00 Trambulin ,00 Labda ,00 Vasalóállvány ,00 Vasaló , ,00 Salgótarjáni Összevont Óvodánál nyilvántartott kisértékő tárgyi eszközök ,00 6

22 3. sz. melléklet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévı a Sodexho Kft. által a Somosi úti Tagóvoda és az általános iskola tálaló konyhájában használt vagyontárgyak: A./ Somosi úti tagóvoda tálalókonyha Idegen eszközök: 1. Karosmérleg + súlykészlet 1 db 2. Három részes villanysütı 1 db 3. Nagykonyhai gáztőzhely+palack 1 db KER-GÉP l hőtıszekrény 1 db ZANUSSI 5. Tálalószekrény 1 db 6. Három f.rm.mosogató 1 db l villanybojler 1 db 8. Lemezes konyhaasztal 1 db 9. Lemezes konyhai szék 2 db 10. Konyhai szék 2 db 11. Porcelán csésze 60 db 12. Üvegpohár+ vizes 80 db 13. Porcelán mélytányér 19 db 14. Porcelán lapos tányér 55 db 15. Porcelán kistányér 84 db 16. rm.evıkanál 76 db 17. rm. villa 74 db 18. Kés vegyes 54 db 19. Mőanyag kancsó 10 db 20. Üveg csem.tányér 60 db 21. Mőanyag kenyeres kosár 20 db 22. Arcopál mélytányér 41 db 23. Arcopál lapos tányér 29 db 24. Arcopál kistányér 17 db 25. rm. merıkanál 0,5 l 25 db 26. Ruhás kosár 1 db 27. Merıkanál (alum.) 2 db 1

23 B./ Általános iskola tálalókonyha 1. Kéziszárító 1 db 2. Gáz zsámoly 1 db 3. HT hőtı 1db 4. Bojler 120 l 1 db 5. Tartozék szekrény 1 db 6. Mosogató két részes 1 db 7. Konyhaszekrény 1db 8. Éttermi asztal 7 db 9. Konyha asztal 2 db 10. Szék 50 db 11. Raktári polc 2 db 12. Ruhaszekrény fa 1 db 13. Villanysütı 1 db 14. Mosogató 3 rm. 1 db 2

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. MÁRCIUS 27. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. MÁRCIUS 27. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. MÁRCIUS 27. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 63/2009. (III. 27.) sz. határozat A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 225/2009. (IX. 25.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 3326/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Mővelıdés Háza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben