SZENT ISTVÁN TÖRVÉNYE (részlet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN TÖRVÉNYE (részlet)"

Átírás

1

2 SZENT ISTVÁN TÖRVÉNYE (részlet)...minden tíz falu építsen egy templomot, amelyhez adjanak két telket ugyanannyi szolgával, lóval és igavonóval, hat ökörrel és két tehénnel, 30 aprómarhával. Ruhákról és egyházi terítőkről a király gondoskodik, papokról és könyvekről pedig a püspök.

3 KÖSZÖNET 1948-ban Erdély földjén is államosították az őseink verejtékéből épített Alma Matereinket. Gyergyószentmiklós városában a templom árnyékába építtette fel a Szatmári Irgalmas Nővérek zárdáját, iskoláját városunk nagy szülötte Fogarassy Mihály püspök. Ez a szellemi örökség sok-sok vihart átélt. A viharban töretlenül a remény táplálói voltak a zárda kéményén meghúzódó, elvándorló, de mindig hazatérő, fészekrakó gólyák. A felépített fészküket nem hagyták el, hanem a zárda kéményének magasságában a gyergyói hegyek ragyogó napsugarában ma is azt kelepelik: ne menjetek el, maradjatok, a kicsi fészkeket ne hagyjátok. Bátran vállaljátok sorsotokat még akkor is, ha Tompa Mihály a gólyához írt versében azt mondja,,mondd meg nekik, hogy pusztulunk, elveszünk Tompa Mihály üzenetét meg kell változtatnotok azáltal, hogy fészekrakók maradtok. Gyergyó népe most az Isten igéjének rakunk fészket, amikor elkezdtük építeni Szent István király templomát. A felépülő új templomban Szent Ireneusz szól majd hozzátok: Gloria Dei vivens homo - Isten dicsősége az élő ember! A boldogság központja és magva az Isten akaratához való oda tapadás. Ezt az örök igazságot kell majd az új templomban is továbbadni. Gyergyószentmiklós templomépítésre vállalkozott és tudják azt is, mellettetek áll az isteni gondviselés, és a templom választott védője Szent István király. A Mindenható Istennek gyermeki hittel és szeretettel mondunk hálás köszönetet. Isten után Dr. Jakubinyi György érsek atyának és a Gyulafehérvári Főegyházmegye Pénzügyi Kamara igazgatójának Ft. Barth Ottó igazgató úrnak. Köszönetünk jusson el minden szervezetnek és segítő jó testvéreinknek. Amikor a hála és a köszönet szava elhangzik, szálljon el messzire, az Egri Segít a Város alapítvány titkáráig, Mandák Attilához, aki fáradtságot nem ismerve elkészíttette a Szent Korona értékes másolatát. A korona művészi kivitelezője a budapesti Kevi Farkas Zsolt ötvös, hozzá a tűzzománcokat pedig Gergely Judit és Nyakas Gábor készítette. Ez a korona fogja Szent István királyunk ereklyéjét őrizni. A lelkünkben őrizzük Szabó Géza kanonok urat, a Szent István Bazilika plébánosát, a Szent Jobb őrét. Géza atya sok áldozatot vállalt, hogy Szent István királyunk ereklyéje az épülő templom birtokába jusson. Az értékes leírást, a Szent Jobb ereklyéről azért is kell kihangsúlyozottan megköszönnünk, mert minden sorában ott rejlik az útmutatás. Ha meg akartok maradni, zárkózzatok föl és minden körülmények között válasszátok Szent István király útmutató jobb kezét. Városunk polgármesterének, Pap József testvérünknek köszönet, hogy ügyünket segíti. A Szent István templom tervezéséért Köllő Miklós és Csiszér Lóránt mérnök uraknak kell köszönetet mondanunk. Az Ex Beton építkezési vállalat igényes munkájáért illesse hálánk Kodácz György főmérnököt, Siklódi Károly mérnők urat, és a kivételező építkezési csoportot. 3

4 Nem utolsó sorban, hanem az első közt kell emlegetnem Szilágyi András a Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Egyházközség számadó gondnokát. Ki ez a Szilágyi András? A kérdésre csak így válaszolhatunk, Szilágyi András a jobb kezünk. S végül Isten áldja meg minden jótevőnket és azokat is, akik ezután fognak a Gyergyószentmiklósi Szent István Templom segítői és építői lenni. Szent István Gyergyói temploma, igyekezz a magasba emelkedni, hogy templomod boltívei alatt őseink szép énekét együtt zenghessük, és felcsendülő énekünk a helytállás esküje legyen:,,nézz le mennyből öröködre, Mária Nagyasszonyunk Néked adta át örökre, jó Szent István szép honunk. Koronánknak legszebb gyöngye, hozzád sír fel Hunnia Nem felejt el Árpád népe, még csak lesz egy hű fia,, A gyergyószentmiklósi egyházközség nevében, mindenkinek hálás köszönetet mond: Gyergyószentmiklós, június 4. Hajdó István főesperes plébános Hajdó István főesperes Úr látogatása Kevi Farkas Zsolt ötvösműhelyében. 4

5 A megújult Bazilika kincse, a Szent Jobb Az augusztus 15-én meghalt István királyt Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony székesegyházban temették el. VII. Gergely pápa hozzájárulásával a Szent László király által Székesfehérvárra összehívott országos zsinaton augusztus 20-án,,testét ünnepélyesen felemelték. A Szent Jobb a gyűrűvel együtt Mercurius szerzetes, a kincstár őre birtokába került, aki azt a Berettyó mellett álló családi monostorában rejtette el. Amikor május 30-án László király ide látogatott, Mercurius megvallotta neki titkát. Ez a Szent Jobb tiszteletére emelt monostor lett a Szent Jobb középkori őrzőhelye. A jobb kéztől elválasztott kar Lengyelországba (Lvovba) került, egy másik karereklyét a bécsi Szent István dómban őriznek. A Szent Jobb a török dúlás idején a koponyaereklyével együtt Raguzába (ma Dubrovnik) került. Mária Terézia császár- és királyné 1771-ben Raguza város tanácsa testületétől az Ereklyét visszaszerezte és Hadik András huszárkapitány vezetésével lovascsapat hozta Buda várába. Itt a királyi palota várkápolnájában őrizték november 29-ig. Ekkor, minthogy a fővárost megközelítette front, a Szent Koronát, a koronázási ékszereket és a Szent Jobbot nyugatra vitték, Salzburg környékén rejtették el. Ez a terület amerikai megszállási övezetté vált. Washington intézkedésére a Szent Koronát az Egyesült Államokba szállították, a Szent Jobbot pedig XII. Pius pápa hozzájárulásával amerikai katonai különítmény hozta vissza Magyarországra. Az ostrom következtében a romos fővárosba augusztus 19-én érkezett meg. Másnap körmenetben vitték a Szent István Bazilika elé. Ezt követően még két alkalommal kerülhetett sor az ünnepi Szent Jobb körmenetre. Ezek szerint az utolsó körmenetet 1947-ben Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek vezette a Bazilikától a Hősök teréig, amelyen ötszázezer résztvevő jelent meg. Ezek után a kommunista rendszer nem járult hozzá a Szent István-napi körmenet megtartásához-, sőt magát a Szent Jobbot is elzárt helyen kellett tartani. A nemzeti ereklyét csupán a Bazilikában lehetett bemutatni augusztus 20-án. A Szent Jobb körmenet 1989-ben éledt újjá és az Ereklyét nyilvános tisztelet övezi a Bazilika kápolnájában. A millennium évében, miként 1938-ban, 1988-ban ismét sorra került a Szent Jobb országjárása. A közel ezeréves kézfejereklye mozgatható. Két ízben került sor anatómiai vizsgálatra; Szentágothai János egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vezette az első eljárást 1988-ban, majd 2000-ben Réthelyi Miklós egyetemi tanár véleményezte az Ereklye állapotát. Mindkét szakember részéről a megállapítás előnyös és egybehangzó. Az immár húsz évnyi restaurálás eredményeként az idei Szent István napra megújult Bazilikában köszöntjük az Országalapító ünnepét. E Bazilika kincse a Szent Jobb. Határainkon inneni és határainkon túli magyarok itt róják le tiszteletteljes kegyeletüket és híven vallják őseinkkel együtt:,,áldott, Szent Jobb Kéz-, Téged a magyar óhajtva néz! Szabó Géza kanonok, a Szent István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre 5

6 Szent István, Magyarország királya, felajánlotta országát az Istenszülőnek.

7 GYERGYÓI INTERJÚ SZENT ISTVÁN KIRÁLLYAL,,Ah, hol vagy magyarok Tündöklő csillaga, Ki voltál valaha Országunk istápja! Hol vagy, István király? Téged magyar kíván, Gyászos öltözetben, Teelőtted sírván.,, - Szent István királyunk, te tudod a legjobban, hogy mily régen magunkra öltöttük a gyászos öltözetet! Az új évezred küszöbét átléptük, és gyermeki bizalommal megkérdezzük: Mondd Atyánk, mi a feladatunk, mi a küldetésünk. - Szent királyunk így szól: Emlékeztek a történelmi igazságra, amikor a Szentlélek sugallatának segítségével beléptem a magyar Jordán folyóba és megkeresztelkedtem. Megértettem az Úr tanítását, amit Nikodémusnak mondott:,,bizony, bizony mondom néked: Aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. (Jn 3,3) Újjászületésem pillanatában megnyílt az ég és Isten elfogadott fiának, de nem csak engem, az egykori Vajkot, hanem minden Kárpát-Duna medencében élő istenfélő nemzetet. Egyre jobban megértettem, hogy mekkora felelősség amit vállaltam. Bizonyítja ezt augusztus 15-e, amikor Nagyasszonyunk oltalmába ajánlottam országom, nemzetem és koronám. Mindhárom örökség betelekkönyvezett tulajdonotok. Amíg ezt az örökséget nem tudatosítjátok a jövő nemzedék életében, az evangélium üzenete fenyeget. Amikor Jézus a terméketlen fügefa gazdájának azt mondta:,,három év óta mindig jövők, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd még egy évig! Körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre? Ha mégsem, akkor majd kivágod. (Lk 13,7-9) A magyarok Nagyasszonya már ezer esztendeje, hogy közbenjár értünk, hogy gyümölcsöt teremjünk az Isten, a nemzet és a család számára. Népem, vissza kell térnetek az örök igazság megdönthetetlen világába! Gondolkodj el, népem, mi vár rátok ha továbbra is őseitek szent hitét elhagyjátok. Azt is tudom, hogy viharos vizeken hányódik a nemzet hajója. Ti azért mégis reménykedjetek. Viharba sodródott csónakotokban ott van a Mester. Ébresszétek fel! Ne feledjétek, amit a Mester nektek is mond:,,mit féltek kicsinyhitűek? (Mt 8,26) A történelem ma is igazolja, hogyha diktátorok, pártok, miniszterek jönnek-mennek, de Isten népe változatlanul megmarad. Felelősségetek emberfeletti, mert minden időben vállalnotok kell a magyar golgotás keresztet. A keresztet bátran vegyétek vállatokra, mert nektek is szól a krisztusi biztatás:,,íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. (Mt 28,20) Égi édesanyánk népe, országa nem veszhet el. Meggyőződéssel énekeljétek:,,magyarországról, édes hazánkról, Ne feledkezzél el, szegény magyarokról. - Szent István királyunk, mire szeretnéd még figyelmeztetni hozzád forduló gyermekeidet? - Fiaim tegyetek meg mindent, hogy az ezeréves magyar múlt, jelen és jövő a keresztény családokra épüljön! Az újkor küszöbén rátok köszöntött szabadsággal úgy bánjatok, hogy tudatosuljon bennetek, hogy most nem a külső ellenségekkel kell megküzdenetek, hanem a társadalom belső nehézségeivel. Jelzőtáblákat helyezzetek a veszélybe sodródott családok életébe! Szerváciusz Tibor, Kolozsvár szülöttjének 7

8 műtermében sok vázlatot és meg nem született üzenetet láthattok. Megrázza az ember lelkét, amikor átelmélkedi az egyik kivitelezésre nem került tervét emlékére álmodta meg a művész. Három hatalmas kőkereszt. A keresztek tövében egy keservesen síró gyászoló édesanya ül. A magyarok édesanya. Fiaim, értsétek meg, ma nem kereszt alatt síró anyákra van szüksége nemzetünknek, hanem bölcső mellett daloló őrangyalokra. A magyarság történelmi órája a gyermekek felett virrasztó édesanyák helytállásától függ. A gyermekvállalás emberi jog. Ugyancsak az emberi jog világába tartozik a magzat joga az élethez. Örök erkölcsi parancs, hogy minden élet szent. A nemzeti léteteket egyre magasabbra az ég felé építsétek. Szóljanak a Harangok szüntelenül, és keresztelőre hívjanak, ne a nemzet temetésére. A nemzet rügyfakadását, a gyermekeket, ne magatoknak neveljétek, hanem az Istennek, mert az igazi nevelés Istennel kezdődik, és Istennel fejeződik be. Népem, a magyarság nagyon súlyos történelmi időket él át. Fiaim, népem nem is szabadna ebben a küzdelmes időben pártokra szakadnotok. Talpra népem! Emeld magasra a keresztet és borulj térdre, hogy égig zengjen: Isten áldd meg a magyart. - Szent István királyunk, a kérdések után mi is szeretnénk szólni a ránk vigyázó Atyához! Amikor Isten kitüntető szavát hallottad, megkeresztelkedésed után, a legelső, amire kérted nemzeted:,,építsetek templomot! Történelmi viharok zúdultak le itt a végeken, Gyergyó ősi földjén. Most jött el a nagy lépés, hogy Gyergyószentmiklós a Te szent parancsodnak engedelmeskedjék. A nagy kérdésünk az volt: kinek az oltalmába ajánljuk épülő templomunkat. Igaz lett az ősi megfogalmazás: Vox populi, vox Dei (A nép szava Isten szava). Téged kértünk, hogy légy templomunknak védője. Egyházunk május 30-án ünnepli a nagy eseményt, Szent István király ereklyéjének átvitelét. Ezen a napon lesz templomunk búcsú ünnepe. Az ünnepünk széppé tételére nagy ajándék érkezik. Az Egri Segít a Város Alapítvány titkára Mandák Attila, az áldozatok sorozatát vállalva, elhozza a Szent Korona másolatát és benne a Te jelenlétedet, szent ereklyédet, amit Szabó Géza, a budapesti Szent István Bazilika főpapjának közbenjárására vehetünk birtokba. Szent István királyunk, segítsd a templomunk felépítését! Járj közben Istennél, hogy templomunk menedékhely legyen! Engedd, hogy megtanuljuk, hogy ne meneküljünk sorsunk elől, ne hagyjuk el őseink szent földjét, Erdély rögeit! Meneküljünk, de csak előre! Azt is vésd emlékezetünkbe, hogy Isten országát nem fegyverekkel, karddal lehet meghódítani, hanem hittel és szeretettel. Szent István, a Te templomodban újra és újra lelkünkbe zárjuk II. János Pál pápánk szavait, amikor Európa régi-új családját figyelmeztette és határozottan fölemelte szavát a kissebségi sorsban élőkért, beleértve az anyanyelv használatának jogát is.,,a magyarok szívükön viselik a szomszédos országokban élő testvéreik sorsát. Jogosan kívánják, hogy megfelelő kapcsolatot tarthassanak fenn velük. Ha a határok sérthetetlenek, nem kell-e ugyanúgy azt is mondanunk, hogy maguk a népek is sérthetetlenek? Templomépítő gyergyói néped még sok mindent szeretne felidézni. Mi tudjuk, hogy Atyai szíved mindennapi gondjaink végigkísérője. Végvári gyermekeid ma leborulunk előtted és őseinktől tanult imánkkal, esedezünk: Légy közbenjárónk.,,előtted könyörgünk, mi, bús magyar fiaid. Hozzád fohászkodik árva maradékod: Tekints István Király, szomorú hazánkra. Fordítsd szemeid régi országodra! Hajdó István főesperes plébános 8

9 Az Ereklye Az ereklye, vagy relikvia eredetileg a Jézus Krisztussal, vagy Szűz Máriával kapcsolatba hozható tárgyakat jelentette, később a szentek testi maradványait, ruháit és egyéb használati tárgyait is ereklyékként tartották és tartják számon. Kiemelkedő ereklyék a Szent Kereszt darabkái és a szenvedés eszközei, illetve a szentek egész teste, vagy testrészei. Hitelesség szempontjából azok az ereklyék autentikusak, melyeket az illetékes egyházi hatóság okmánnyal, illetőleg pecséttel igazolt. Ezek az ereklyék liturgikus tiszteletben is részesülhetnek, ennek hiányában azonban csak a magánáhítat tárgyai lehetnek. Az ereklyék őrzése általában ereklyetartóban történik. A legrégibb ereklyetartók a IV. századból származnak, oltárokba épített, elefántcsontból, vagy nemesfémből készült ládikák voltak. A Szent Kereszt ereklyetartók rendszerint kereszt alakúak. A szentek kiemelkedő ereklyéit szarkofág formájú tartókban helyezték el. Gyakori volt az ereklyetartó táblák készítése is, melyek diptichonok, vagy triptichonok (szárnyas oltárok) voltak, a képek magukba foglalták az ereklyét is, és így a templomokat díszítették. Beszélő ereklyetartónak azokat a formákat nevezik, amelyek a szent attribútumát ábrázolják (jelen esetben a Szent Korona), vagy amely testrészét rejtik belsejükben, annak megfelelő alakúak: kéz, kar, láb, szív, stb. A herma a fejet, vagy a fej valamely részét tartalmazó ereklyetartó. Kisebb ereklyéket ampolnákban, kapszulákban, vagy gyűrűkben helyeztek el. Már az Ó-és az Újszövetségben is találunk az ereklyék tiszteletére utaló nyomokat. Például Mózes magával vitte a fogságból József hamvait, Elizeus csontjai pedig halottakat keltettek életre. Jézus ruhaszegélyének csupán az érintése is betegeket gyógyított meg. Az ősegyházban kezdettől fogva tisztelték a vértanúk maradványait. A mai értelemben vett ereklyekultusz a katakombákban kezdődött. A vértanúk temetésekor a hívek textíliákkal fogták fel az áldozatok vérét, esetleg magukkal vittek egy-egy darabkát az elhunytak testéből. A III. század óta szokássá vált vértanúk ereklyéinek az oltárokban való elhelyezése. A VI. század elején az ereklyék végleg bekerültek a templomokba, ekkor szűnt meg a vértanúk sírja közelében való misézés. Szent István királyt halála után Székesfehérváron temették el az általa építtetett bazilikában. Szarkofágját elsőként Szent László nyittatta föl, az ő nevéhez fűződik az országalapító szent király épen maradt jobb kezének tisztelete. A Szent Jobb a magyarság egyik legtiszteltebb jelértékű ereklyéje. A Szent Jobbra a XVIII. században Raguzában akadtak rá. Mária Terézia hozatta vissza 1771-ben Bécsbe, majd nemsokára Budára került. Amerre vitték, az országutat elözönlötte a jámbor nép, leborultak a szent egyház- és országalapító ereklyéje előtt. Az ereklye országjárása 1938-ban és 1988-ban megismétlődött. A Szent Jobb a Szent István ereklyék közül a legismertebb. A kalocsai érseki kincstárban őrzik a Szent István fejereklyéjét tartalmazó hermát. Szent István itteni csontereklyéjét a Szent Koronát ábrázoló ereklyetartóban helyezték el. Az ereklyecsont gyémántformára csiszolt ólomkristály tömbbe van beépítve. A legenda szerint István Asztrikot küldte koronáért és áldásért a pápához. Vele egy időben a lengyelek fejedelme is követet küldött a pápához, hogy koronát kérjen tőle. Szilveszter pápa el is készíttette részére a koronát, de az Úr Istvánt választotta, ő kapta meg a lengyel fejedelemnek szánt uralkodói jelvényt. Asztrikkal a korona mellett Szent Keresztet is küldött a pápa, hogy azt István apostolsága jeléül majd előtte vigyék. István uralkodása 9

10 során emberfeletti megpróbáltatásokat élt át. Imre herceg korai halála, a pogánysághoz húzó törzsek ellenszegülése, az ország megvédése próbára tették első királyunk türelmét és kitartását. Élete végén a Szent Koronával lelkét és nemzetét, egész hazáját a Boldogasszony oltalmába ajánlotta. Szent István megkoronázása óta Magyarországon a korona a legfontosabb felségjelvény. Első, szent királyunk koronája azonban nem maradt ránk. A mai Szent Korona görög feliratú - alsó - része (corona Graeca) aranyból készült abroncskorona, tulajdonképpen egy diadém, melynek egyik zománcképe I. Géza királyunk képmását ábrázolja. A bizánci császár ajándékaként került Magyarországra I. Géza korában. Az arany keresztpántok által alkotott, latin feliratú felső rész (corona Latina) zománcképeit az egykor Szent István tulajdonát képező ékszerről szerelték le abban az időben, mikor a görög koronát beboltozták (XI. sz. vége - XII. sz. vége). A tetején levő kereszt XVI. századi eredetű. Vitatott kérdés, hogy valamely sérülés okozta-e a kereszt ferdülését, vagy szándékosan így készült, a dőlés szöge ugyanis pontosan megegyezik a Föld tengelyének dőlésszögével. Mindenesetre, ha a kereszt azért ferdült volna el, mert elejtették a koronát, bizonyára azonnal meg is javították volna. A Szent Korona (corona Sacra) elnevezés 1256-tól fordul elő, ám a diadémot a XIII. század végétől évszázadokon át - tévesen - Szent István koronájának tartották. A Szent Korona a XV. századtól nemcsak a király felségjelvénye volt, hanem a magyar államot és államhatalmat is szimbolizálja. Dr. Löffler Erzsébet Az egri Érseki Gyűjteményi Központ Igazgatója 10

11 11

12 12

13 13

14 A Szent István csontereklye beépítése - Kovács László üvegműves műhelyében - a gyémánt alakúra csiszolt ólomkristály üvegtömbbe. 14

15 15

16 16

17 Mit jelent nekünk az épülő Szent István templom? Balázs Katalin riportjai Balázs József festőművész A templomépítés nemzetépítés. Mert a vallás az, ami egy közösséget, egy nemzetet képes életben tartani. Az ellenségnek mindig az volt az első lépése, hogy lerombolja a templomokat. Pontosan tudjuk, mit jelent Erdélyben az a tény, hogy az ortodoxok lépten-nyomon hagymakupolás templomokat építenek. Nem kérdés, mit jelent ez politikailag, mit jelent ez Erdélynek. Ezek nem is templomok, ezek állások. Az ortodoxia hagymakupolás, előretolt állásai Európa felé. Ha ők megtehetik azt, hogy ott is ortodox templom épüljön, ahol nincs kettőnél több ortodox, akkor nekünk százszorosan érdekünk, hogy egy városnegyedben, mely több mint másfél kilométerre van a város templomától, istenháza épüljön. Külön örvendek, hogy e templom körtemplom. Visszavezet lelkileg az ősvallásunkra is, amit csak tévesen nevezhetnek pogánynak. A Szent István név felvétele számunkra üzenetértékű: Erdélynek, Székelyföldnek, nemzetünknek Szent István azt a Magyarországot jelképezi, amely mindegyikünk lelkében ott él: az ép, egészséges Magyarországot. A templomépítés tehát léleképítés. Templomot Szent Istvánról elnevezni annyi lelkileg, mint országot építeni. Ha földrajzilag nincs is lehetőség arra, hogy határokat húzogassunk, létezik a magyar nemzet lelkében egy haza, haza a magasban. Ez a haza ilyen Szent István pilléreken áll. A boltozatot, amit a magasban lévő haza fölé a csillagos ég biztosít, az itt lent a Szent Korona. Úgy ahogy az atya Jézus képében a csillagos égről leszállt, közénk jött, úgy e templom révén a Magyar Parlamentbeli Szent Korona testesül meg itt, Gyergyószentmiklóson. Bár hiszünk mi, s a távolság nem kisebbíti a Szent Korona erejét, de mégis egy kicsit Tamásként szeretjük megtapogatni a sebeket. Ezeknek a sebeknek a tapasztalása által leszünk képesek tovább élni ezen a földön. Czink Attila templomgondnok A jelenlegi nagy rohanásban szükség van arra, hogy az egyház minél közelebb kerüljön az emberekhez. A kapcsolatfenntartás métereken is múlhat. A nagy közösségek nehezebben tudnak kommunikálni vezetőikkel, és a nagy nyáj széléről is könnyebben elcsen egy-egy bárányt a farkas. A mai viszonyok között, a változó világban a hit jelentheti a biztonságot - megtartásának fontosságához nem férhet kétség. A Bucsin negyedi templom, mint építmény is nagy jelentőséggel bír: oázis a betonrengeteg közepén, ahol Szent István ereje, üzenete hat. Márpedig manapság sem lehet a Szent Istváni elvek nélkül élni. És fontos, hogy ő lesz a védőszent, hisz Gyergyószentmiklósnak eddig nem volt nyári ünnepe, és valódi esemény, búcsú lesz Szent István jobbjának felmagasztalását ünnepelni. A templom által koronát kapunk, királyt, ki utat mutat, segíti életünket. Nagy szükség van vezetőkre, kik mögé fel lehet sorakozni, közösséget vállalva, közös utat járni. A hit útját, a biztonság útját a mai bizonytalanságban. És feladat is a templomépítés, a székelység, a kisebbségben élők feladata, mert ha elhagyjuk iskoláinkat, templomainkat, mi marad számunkra? 17

18 Bajna György újságíró Szomszédomban római katolikus templom épül. Olyan elképzelések szerint, hogy benne más keresztény felekezet is tarthasson istentiszteletet. Ha igényli. Számomra ez már azért is fontos, mert az eszmék és politikai irányzatok okán amúgy is feldarabolt magyar népemet, egyetlen erő tarthatja életben: a kereszténység. A keresztény ember pedig nem csak katolikus, de evangélikus, sőt vidékünkön a legszámosabb: református is, hogy itt megszakítsam a keresztény felekezetek felsorolását. Családunk és minden gyergyószentmiklósi kedves barátja, (Feigel) Matyi pap bácsi mondta egyszer:,,szent Péter szikláján sok madárnak jut hely fészkelni. A türelem, a szeretet, a másság elfogadásának legszebb szavai közé sorolom e mondatot. Számomra minden templom elsősorban szeretetház. Az emberi értékek közül pedig ezzel állunk manapság a legrosszabban. Fontos ez a templom. Nem csak azért, mert gyergyószentmiklósi vallja magát római katolikusnak. Üzenetei között már az oltalmazó szent, illetve a templom búcsúja időpontjának kiválasztása is körültekintésre vall. Szent István király jobbjának felmagasztalása, ereklyéinek átvétele ünnepe a jeles nap. Májusban lesz egyik, decemberben a másik templomunk búcsúja. Közben a Jézus Szent Szíve kápolna, a Szent Kristóf kápolna, a Szent Anna kápolna búcsúján is engesztelődhet a zarándok, illetve a környező települések búcsúi alkalmával. Egész évet átívelő lelki híd pillére épül általa. Aztán ne feledjük: Szent István királyunk kultusza nem erdélyi és nem székely fogantatású - történelmünk ismert eseményei okán. Márpedig 1000 év után - épp a szeretet jegyében - illő a kiengesztelődés. A jelképek fontos szerepet töltenek be az emberek életében. Sokak számára egyenesen energiaforrást jelentenek. Ezért talán a magamfajta, akit nem az ereklyék és a jelképek erősítenek hitében, fel sem tudja mérni, hogy mekkora érték, erő a majdan a templomunkban őrzött, a nagy szentünk csontdarabját (darabjait?) óvó ereklye. Hogy ráadásul a szent korona mását választották ereklyetartónak? Újabb fontos üzenet. Nem beszélni kell róla. Megérteni. Remélhetőleg első királyunk e parányi részeinek városom marad mindörökre utolsó nyugvóhelye. Jelenlétére - népünk egységének védelme okán is - nagy a szükség. Vencser Sándor önkormányzati képviselő, egyháztanácsos Erős katolikus családban hozott világra a Jóisten segítségével édesanyám, így nekem a templom az erőadó. Gyergyószentmiklóson templom épül. Ebben én nem kevesebbet, mint a magyarság megmaradását látom. Szent Istvánról nincs erdélyi, ki ne tudna. Talán nekünk sokkal többet is jelent Szent István, mint az anyahazaiaknak. Úgy látom, neki köszönhetjük, hogy még élünk. Benne bíztunk és hozzá fohászkodtunk mindig. A korona remény. Hit, remény és templom kell megmaradásunkhoz. 18

19 Kedves Rita segítő nővér Az utóbbi idők változásai okozták, hogy az emberek nagyon el vannak parttalanodva. Alapot, biztonságot nyújtani nekik a templom tud. Ezért nagyon fontos az épülő templom. Bármennyire nem akarjuk a vallást röghöz kötni, mégis kötődünk templomhoz, szent helyekhez. Gyergyószentmiklóson a Szent István templom egy nagyon fontos jel lesz. Jele annak, hogy igenis az Isten itt van az emberek életében, számíthatnak rá, hozzá lehet fordulni ebben a nagy bizonytalanságban az életnek mindenféle nyugével, bajával. Támasz lesz a templom, mely segít a bajokon felülemelkedni. A parttalanná vált életünknek sok köze van ahhoz, hogy kisebbségben élünk, de ezt elviselni könnyebb, ha magyarnak valljuk magunkat, ha érezzük, hogy a nemzet egy. Most, amikor úgy Erdélyben, mint Magyarországon mindenféle megosztási törekvések jelentkeznek, Szent István egy jelkép, mely nem megoszt, hanem egyesít, Isten útját mutatja a magyar népnek. 19

20 20

21 Szent István király ereklye csontjait a nagyszakácsi egyházközségre hagyományozó végrendelet másolata. 21

22 22

23 23

24 Patsay István végrendelte, melyben Szent István király ereklye csontjait a nagyszakácsi egyházközségre hagyományozza. Alulírott, erőben, a jelenlévőknek a helyes ítéletével a még érintetlen csekély vagyonomról a következő végrendeleti elosztást teszem. Mégpedig: 1. Testem a vidék (szerzetes?) testvéreinek összejövetelével a közös temetkezőhelyen fivérem, Patsay Ferenc birtokában temettessék. 2. Lelkem békéjéért és az enyémiek felszabadításáért meghagyok 100 forintot a testvérek között szétosztani. 3. A megyei hármas pénztár javára egyszerre 15 forintot hagyok, tudniillik egynekegynek ötöt. 4. A Horvátkriti előhegyen elhelyezkedő szőlőt két nővéremnek Annának és Juliannának hagyom saját használatukban felszerelve, hogy osszák fel két részre azzal a megfontolással (eljárással), hogy az északi rész jusson Patsay Annára a p i n c é b e n lévő edények (hordók) felével, a pincében lévők a pincemesterrel helyeztessenek el. A másikat pedig, a déli részt a megmaradt pincével Patsay Julianna várja. 5. Pély Ferenc gardosi kocsmárosnak, hogy megemlékezem száz forinttal, Osvald Vidini kereskedőnek pedig körölbelül 32 forinttal köteleztetem, amelyet a vagyonomból fizessenek ki. 6. A Pápán élő Patsay Zsuzsannának hagyatékomból 100 forintot fizessenek ki. 7. Nővéremet, Patsay Katalint - tudniilik a gyermekségétől nekem hűségesen kedvemben járó - általános örökösömmé rendelem. 8. Szent István, Magyarország első királyának hiteles ereklyéit a Szakácsi Egyháznak ajándékozom. 9. Minthogy nem mindent tökéletesen beszéltem el, ahogy a feljegyzett írásomban találtatott... legalább... az én aláírásomból. 10. A hátramaradott tiszteletdíjat a Csákányi és Vannak nálam Patsay János kötelezvényei saját aláírásával százötven forintról. Neki százat ajándékozok, ebből 50 vétessék el, és fordíttassák a közös összeghez. Az aláírások hitelére: Patsay István csákányi plébános aláírások 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL (részlet Szent István intelmeiből) Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja:,,csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd. A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen.,,ez a katolikus hit, melyben - miként Atanáz mondja - ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül. Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok - távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod legyen. 30

SZENT ISTVÁN MÁSODIK TÖRVÉNYKÖNYVE I. fejezet. I. De regali dote ad ecclesiam.

SZENT ISTVÁN MÁSODIK TÖRVÉNYKÖNYVE I. fejezet. I. De regali dote ad ecclesiam. A kereszténység elterjesztése után az egyházak fölszereléséhez kellett látni. Gondos körültekintéssel előírja Szent István törvénye, hogy tíz falu építsen egy templomot, a melyhez adjanak két telket ugyanannyi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalvi archaikus népi imák települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Csapó Jánosné 2. A

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005.

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005. Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Mindig megkap engem az evangéliumok húsvéti történeteinek

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 1.A Tétel: Az üdvtörténet főszereplője: az ember (Ter 2,4-25) Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig Mutassa be a második teremtés-elbeszélés

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA OLTALMA ÜNNEPE

SZŰZ MÁRIA OLTALMA ÜNNEPE 1 SZŰZ MÁRIA OLTALMA ÜNNEPE Mária, a közbenjáró Mint minden évben, az idén is sokan a vakmerő fürdőzés áldozatai lettek. Jó néhányan a Dunába, Tiszába, Balatonba, vad vizekbe fulladtak. Volt köztük egy

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben