I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II. Helyzetkép... 5 II. 1. Általános jellemzők... 5 II. 2. Demográfiai adatok... 5 II. 3. Foglalkoztatottság, munkanélküliség... 8 II.4. A Társulás gazdasági helyzete... 9 II. 5. Szociális támogatások... 9 II. 6. Egyes ellátotti csoportok jellemzői III. Jogszabályi keretek változása III. 1. Alapszolgáltatások III. 2. Szakosított ellátások III. 3. Szociális foglalkoztatás, munka-rehabilitációs tevékenység IV. A Társulás keretében ellátott szociális szolgáltatások jellemzői, változásai a években IV. 1. A Társulás fenntartásában működő intézmények bemutatása IV. 2. Szociális alapszolgáltatások IV. 3. Szakosított ellátások V. A szociális szolgáltatások finanszírozásának helyzete V.1. A finanszírozás törvényi háttere V. 2. A Társulás fenntartásában működő intézmények finanszírozása VI. SWOT analízis VII. A szolgáltatástervezési koncepció tapasztalatai VIII. Civil szervezetek IX. A kistérség területén működő egyéb szociális intézmények, szolgáltatók X. A szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei X. 1. A szociális törvény módosításából adódó feladatok X. 2. A szociális szolgáltatások tervezett fejlesztései, prioritásai X. 3. A fejlesztések forrásai XI. Várható eredmények Mellékletek

3 I. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3)-(10) bekezdése rendelkezik a társulások szociális szolgáltatástervezési koncepció készítési, illetve felülvizsgálati kötelezettségérıl. Az Szt. 92. (3) bekezdése szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociális rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, a szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Az Szt. 92. (5) bekezdése elıírja, hogy a társulás által készített koncepciónak illeszkedni kell a megyei, fıvárosi önkormányzat által elkészített koncepcióhoz, illetve többcélú társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. A Csongrád Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára év végén került sor, mely elfogadása évben valósult meg. Jelen koncepció felülvizsgálatát megelızte a megyei koncepció áttanulmányozása, cél az ahhoz való illeszkedés. A szolgáltatástervezési koncepciónak a különbözı szolgáltatások fejlesztésére, a szükséges tárgyiszemélyi feltételek biztosítására, a szakmai feladatok ellátására és teljesítésre- egy átgondolt, megalapozott fejlesztési elképzelésre érdemes épülnie. Ebben a tekintetben egy olyan eszköz, amelybıl kidolgozott szociális szolgáltatási stratégia, operatív program, megvalósításra váró tervek valósulhatnak meg. A szociális szolgáltatástervezési koncepció tehát olyan elengedhetetlen szakmai dokumentum a szociális ellátás területén, amely: - meghatározza a településeken, a kistérségekben, a megyékben, illetve a fıvárosban élı szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat, fejlesztési elképzeléseket. - bevezetése egy olyan rendszer kiépülését hivatott szolgálni, amelyben megvalósulhat a tervezési szintek (települési, kistérségi, megyei) egymásra épülése, teret nyerhet a szükségletekre irányuló feladatellátás, és a szociális problémákat átfogóbban lehet kezelni. Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (Továbbiakban: Társulás) a 34/2006. (XII. 20.) CsKTT. sz. határozatával jóváhagyta Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A koncepció felülvizsgálatát 52/2009. (VII.30.) CsKTT. sz. határozatával fogadta el. A koncepció alapvetıen elérte célját, hiszen összeállításával elıször készült kistérségi szinten teljes körő áttekintés a szociális szolgáltatásokról, s olyan elemzés, amely kiterjedt a társadalmigazdasági környezetre, s a más ágazatokkal való kapcsolódási pontokra. A koncepció megfogalmazta a szolgáltatások fejlesztésének rövid távú elképzeléseit intézményi és társulási szinten is. A tervezett fejlesztések a évben túlnyomórészt megvalósultak, valamint a társulási feladatellátás lehetıségeit kihasználva megállapodás alapján további szolgáltatások kerültek kistérségi feladatellátásba. Az Szt. a koncepció kétévenkénti aktualizálását írja elı, ennek célja az eltelt idıszakban a szociális szolgáltatások terén bekövetkezett változások bemutatása, s a jövıkép ennek megfelelı korrekciója. 3

4 A felülvizsgálat során elsısorban az elmúlt két évben történt kapacitásbeli változásokra, valamint a jogszabályok folyamatos változásaira, jelentıs módosításainak az ellátórendszerre gyakorolt hatására helyeztük a hangsúlyt. A koncepció felülvizsgálatának elkészítésekor az egyik legfontosabb alapelv a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása szociális ellátórendszer pontos, hiteles, lehetıség szerint naprakész adatokkal történı bemutatása, amelynek alapja a szociális intézmények számára megküldött adatlapok alapján nyert ténymegállapítások, adatok. Az Szt. 92. (4) bekezdése a koncepció legfontosabb tartalmi elemeit meghatározza, melyek beleépítése a koncepcióba alapvetı fontosságú: a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A fejlesztés stratégiai céljainak és forrásainak meghatározásánál figyelembe vettük az eltelt két évben történt változásokat, a megvalósult, illetve elhalasztott beruházásokat, és a várható EU-s forrásokat. A koncepcióban szereplı földrajzi elhelyezkedésre, a egészségügyi helyzetre vonatkozó adatok túlnyomórészt nem változtak, ugyanakkor a szociális intézményrendszer és szolgáltatások terén jelentıs változások következtek be, összhangban a koncepcióban megfogalmazottakkal. Ennek megfelelıen e felülvizsgálat a korábbi alapkoncepcióval együtt értelmezendı, együtt használandó, illetve az eltéréseknél a felülvizsgálati koncepció a mérvadó. A fejlesztések középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítık és segítettek együttmőködését. I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja - meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait, amelyeket a társulás a szociális szolgáltatások fejlesztése során követ, - részletezni azokat a konkrét célkitőzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások biztosítása során érvényesíteni kíván a társulás, - elısegíteni a szociális törvény által bevezetésre került új típusú intézmények feladatainak ellátást, - a szociális ellátórendszer kistérségi szintő bemutatása, illetve a társulási formában történı feladatellátás, valamint tapasztalatainak bemutatása. I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata - Világítson rá a kistérségben mőködı szociális ellátórendszer hiányosságaira. - Információk biztosítása egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozásához és megvalósításához. - Segítse információkkal a döntéshozókat, illetıleg a szolgáltatások biztosításában résztvevıket. - Adjon kellı alapot a szociális szolgáltatások fejlesztésének operatív programjaihoz. 4

5 II. Helyzetkép II. 1. Általános jellemzık A Társulást alkotó települések: Csongrád Város, Felgyı Község, Csanytelek Község, Tömörkény Község. A települések közötti együttmőködés a többcélú társulási forma létrehozását megelızıen is több éves múltra tekint vissza, 1990-ben Csongrád és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulást hoztak létre. Területfejlesztési társulás megalakulására július 30-án került sor, együttmőködésüket továbbfejlesztve március 29-tıl, mint Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása mőködik. A Csongrádi kistérség Csongrád megye északnyugati részén, a Tisza magyarországi szakaszának alsó folyásánál - Budapesttıl 109 km-re, Szegedtıl 38 km-re, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun- Szolnok megyék találkozásánál helyezkedik el. Csongrád és kistérsége természeti erıforrások tekintetében a megye egyik legjobb adottságú területe. Jól hasznosítható, értékes termıfölddel, elınyös klimatikus viszonyokkal rendelkezik, amelyek kedvezı feltételeket teremtenek a szántóföldi és a kertészeti növénykultúra termesztéséhez. A térség bıvelkedik a felszíni és felszín alatti vizekben is. II. 2. Demográfiai adatok A társulás lakosságszáma továbbra sem emelkedik, csökkenés tapasztalható a vizsgált éveket viszonyítva, a népszámlálási adatok alapján a korcsoportonkénti megbontásban a kistérség településenkénti népességszáma az alábbiak szerint alakult: Kor Össz Csongrád ffi nı össz Csongrád ffi nı Csongrád össz ffi nı össz

6 Csongrád Csongrád ffi nı össz ffi nı össz ffi Felgyı nı össz Felgyı ffi nı össz Felgyı Felgyı Felgyı Tömörkény ffi nı össz ffi nı össz ffi nı össz ffi nı össz Tömörkény ffi nı össz Tömörkény Tömörkény Tömörkény ffi nı össz ffi nı össz ffi nı össz ffi Csanytelek nı össz Csanytelek ffi nı össz Csanytelek ffi nı

7 össz ffi Csanytelek nı össz ffi Csanytelek nı össz Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás Az össznépességhez viszonyítva magas a 60 év feletti lakosság aránya, az aktív korosztály száma összességében a kistérségben csökkenı tendenciát mutat. Az idısek száma és aránya az elmúlt évtizedek során fokozatosan nıtt. Az élettartam meghosszabbodásával ez az arány további emelkedı tendenciát mutat, amely új feladat elé állítja a szociális ellátórendszert. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Születési ráta Halálozási ráta 0,0-5,0 Vándorlási különbözet -10,0-15,0-20,0-25,0 Csanytelek Csongrád Felgyı Tömörkény Kistérség Összesítve Az 1000 fıre vetített népességváltozás a kistérségben (KSH évi adatok) A KSH elızetes adatai szerint 2011 januárjában folytatódott a születésszám csökkenése, a halálozások száma viszont magasabb volt, mint az elızı években. A kistérséget alkotó településeken jellegzetes a kiterjedt és sőrőn lakott tanyavilág. Csanytelek Csongrád Felgyı Tömörkény Kistérség Belterület km 2 1,77 10,51 1,35 1,12 14,75 Külterület km 2 32,94 163,38 75,38 52,79 324,49 Összes 2 terület 34,71 173,89 76,73 53,91 339,24 Forrás: KSH évi adatok Csongrád megyében a külterületi lakosok aránya meghaladja a 9%-ot, legmagasabb arányban a mórahalmi (38,6%), kisteleki (28,9%) és csongrádi kistérségekben. A térségben jelentıs a külterületen élı lakosság száma, a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások szervezése kapcsán a szolgáltatások, információk, ellátások eljuttatása a külterületen élık számára kiemelt fontosságú. 7

8 II. 3. Foglalkoztatottság, munkanélküliség A regisztrált munkanélküliek száma továbbra is emelkedı tendenciát mutat, lényegesebb munkahelyteremtı beruházás az elmúlt közel két évben sem települt a térségbe. Településenként a regisztrált dec dec dec dec dec. munkanélküliek száma Csongrád Felgyı Csanytelek Tömörkény Összesen: Forrás: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, Csongrádi kirendeltsége A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal adatai alapján a nyilvántartott álláskeresık száma az elmúlt években folyamatosan emelkedik március végén már csaknem 25 ezer álláskeresıt tartottak nyilván a megyei munkaügyi kirendeltségek, az egy évvel korábbinál közel 18%-kal többet. A bejelentett betöltetlen álláshelyek száma ugyanakkor jelentısen visszaesett, március végén alig több mint 800 volt a megyében. Az elhelyezkedési esélyek így jelentısen romlottak, egy üres álláshelyre az egy évvel korábbi 15-tel szemben már 31 álláskeresı jutott december december december december december Álláskeresési segély Közhasznú foglalkoztatás Forrás: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, Csongrádi kirendeltsége A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, Csongrádi kirendeltsége által kapott adatok alapján az alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezık száma: júniusában: fı, december 31.-én: fı, december 31.-én : fı. A fenti adatokból jól látszik, hogy az alkalmi munkavállalói könyvvel történı munkavégzés növekvı tendenciát mutatott az elmúlt években napjától az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás megszőnt, helyette az az egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony került bevezetésre, melynek nyilvántartása az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal ( napjától Nemzeti Adó-és Vámhivatal) feladata lett. Egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony létrejöhet mezıgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Tekintettel a fenti adatok alapján bemutatott foglalkoztatási viszonyokra az aktív lakosság körében fontos a preventív munka erısítése, a fiatal korosztály segítése mind az oktatás, mind a munkába való elhelyezkedés terén. A munkaerıpiaci helyzet alakulása nagy hatással van a szociális ellátások iránti igényekre. A foglalkoztatási arány javítása különösen fontos, hiszen a munkanélküliség közvetlenül érinti a 8

9 szociális ellátórendszert, ráadásul az egyre kedvezıtlenebb demográfiai folyamatok mellett fontos, hogy az aktív korú lakosság anyagi értelemben is képes legyen az ellátásra szoruló társadalmi csoportok megsegítésére. II.4. A Társulás gazdasági helyzete A csongrádi kistérség a település számot tekintve az ország egyik legkisebb térsége. A kistérség gazdasági szerkezete nem homogén. Míg a kistérség községeiben túlnyomórészt a mezıgazdaság dominál, Csongrádon a mezıgazdaság és az élelmiszeripar kialakult humán és mőszaki infrastruktúrával rendelkezik. A kistérség és a város mérete, jellemzıi jelenleg a vidékfejlesztési irányt is lehetıvé teszik, emellett az iparfejlesztést is érdemes és fontos megemlíteni, mely elısegíti a kistérség versenyképességének növelését, magasabb szintő foglalkoztatottság és jövedelmek elérését. A csongrádi kistérség vállalkozási struktúrája a kilencvenes években átalakult. A régi nagyvállalatok kisebb gazdasági társaságokká alakultak, így a kistérségre többnyire kis- és középvállalkozások a jellemzıek. A térségében élı közel 25 ezer lakosnak az önkormányzati intézmények és a vállalkozások nyújtanak sokrétő szolgáltatást. II. 5. Szociális támogatások A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. Egyes szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Az ellátások alapvetı célja, hogy a jogosult személy, vagy család az egy fıre jutó havi jövedelmének alacsony szintjét ellensúlyozza. A Szt január 1-jén az alábbi szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátási formákat határozza meg: - idıskorúak járadéka - bérpótló juttatás - rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj - átmeneti segély - temetési segély - köztemetés - közgyógyellátás - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság - adósságkezelési szolgáltatás - energiafelhasználási támogatás Az ellátások tekintetében a legjelentısebb változás a január 1-tıl bevezetett aktív korúak ellátása, amelynek célja a rendszeres szociális segélyen lévı, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése és foglalkoztathatóságának javítása az Út a munkába nevő program által, melyet január 01. napjától a rövid-és hosszú távú közfoglalkoztatás váltott fel. 9

10 II. 6. Egyes ellátotti csoportok jellemzıi Idıskorúak, nyugdíjasok Az életkorral összefüggı, egymással összehasonlítható elırejelzések szerint, az elkövetkezı évtizedekben Magyarország népességének nagysága, és életkor szerinti összetétele drámai változásokon fog keresztül menni az alacsony termékenységi ráta, a várható élettartam folyamatos növekedése következtében. Ennek a gazdaság fejlıdésére, a munkaerıpiacra gyakorolt jelentıs közgazdasági hatásai várhatók. Emellett olyan társadalmi hatásokkal is számolni kell, amelyek többek között a családösszetételben, az együttélési formákban, a szociális ellátásban, az egészségügyi ellátásban mutatkoznak majd meg. Részben e kedvezıtlen társadalmi-demográfiai folyamatok, részben a gazdasági válság hatására az elmúlt két évben több olyan kormányzati intézkedés született, amely közvetlenül érintette az idıskorú népességet és a nyugdíjasokat január 1-tıl bevezetésre került a rehabilitációs járadék, tól szigorodtak az elırehozott nyugdíj és a rokkantnyugdíj melletti munkavégzés szabályai, ben 62 évre, évtıl fokozatosan 62-rıl 65 évre emelkedik a nyugdíj korhatár, júliusától megszőnt a 13. havi nyugdíj, helyette bevezetésre került az úgynevezett nyugdíj prémium rendszere, ben változatlan maradt a nyugdíjminimum összege. Az öregedés természetes folyamat. Az idıskor elfogadása sok ember életében krízishelyzetet okoz. A magyar átlagcsalád szinte megoldhatatlan feladat elé kerül, amikor idıs hozzátartozója ápolásra szorul, aki állandó odafigyelést igényel. A családokat akár anyagilag is megterheli az idıs ember gondozása, a hozzátartozók sokszor nem tudják vállalni ezt a tevékenységet, mert az egyik keresı kiesése a család elemi szükségleteinek kielégítését veszélyeztetheti. Az anyagiakon túlmenıen az idısek gondozása egyéb problémákkal is együtt jár fizikailag, szellemileg és pszichésen is igen megerıltetı lehet. A családok által el nem látott idısgondozási feladatok az államra és a nem állami szereplıkre hárulnak. Az alapszolgáltatások megszervezésével az intézmények segítséget nyújtanak a rászorulóknak saját otthonukban, és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az idısek mindennapjait, biztonságérzetét a szociális alapszolgáltatások ( pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek nappali ellátása) igénybe vétele jelentısen megkönnyíthetik, segíthetik. Azokról a rászorultakról, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, egzisztenciális problémáik és napi életvezetésük egyedüli megoldását sok esetben csak az intézményi ellátási formák jelentik. A tartós bentlakást biztosító idısek otthonában az egészségügyi ellátáson kívül nagyon fontos szerepe van a szociális gondozásnak is, melynek célja és feladata a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg. 10

11 Fogyatékkal élı személyek Az elmúlt két évben a fogyatékkal élı személyeket érintı több új jogszabály megalkotására és meglévı jogszabályok módosítására is sor került január 1-jétıl megszőnt a támogató szolgáltatás fenntartási kötelezettsége a 10 ezer fınél nagyobb településeken. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján a támogató szolgálat nem kötelezı önkormányzati feladat, utána nem jár állami normatíva, a szolgáltatóknak szeptember 1-ig pályázni kellett évekre vonatkozó támogatás elnyerésére. A fogyatékkal élık támogatása, szociális ellátórendszerbe történı bevonása kiemelt szerepet kap mind a kistérség, mind a kistérséget alkotó települések vonatkozásában. A fogyatékkal élı személyek esetén kiemelt feladat az infrastrukturális háttér kialakítása fizikai és infokommunikáció területén is. A fogyatékkal élı népességre vonatkozóan továbbra is kevés adat áll rendelkezésünkre. A évi népszámlálás önkéntes adatszolgáltatás keretében győjtött információkat a lakossági rétegrıl, e szerint számuk fı, a népesség 5,7 %-a. Továbbra is a népszámlálási adatokra tudunk támaszkodni e kérdéskör esetén is. Fogyatékos népesség száma a csongrádi kistérségben a fogyatékosság típusa szerint Mozgássérült Alsó, felsı Egyéb testi Gyengén Egyik Összesen végtag hiány fogyatékos látó szemére vak Forrás: Népszámlálási adat Fogyatékos népesség nemek és korcsoportok szerint a csongrádi kistérségben Férfi Nı x Összesen Forrás: Népszámlálási adat A csongrádi kistérségben a fogyatékosság jellege szerint az alábbi arányt állapíthatjuk meg: testi fogyatékosok és a mozgássérültek 44,25 %, értelmi fogyatékosok 6 %, vakok-és gyengénlátók 16,9 %, hallásfogyatékosok 8,4 %, egyéb fogyatékosságban szenvedık 24,45 %. Összesen: 100 % Forrás: Fogyatékosügyi Program A csongrádi kistérség adatait figyelembe véve, a fogyatékos személyek 34 %-a az általános iskolát nem fejezte be, befejezett alapfokú iskolázottsággal csak 39 %-uk rendelkezik. A fogyatékos személyek 4 %-a rendelkezik egyetemi, fıiskolai végzettséggel a kistérségben. A társadalmi hátrányok csökkentésére a nemzetközi gyakorlatnak megfelelõen az óvodák és az iskolák egy részében a kilencvenes években vezették be az integrált oktatást, amelynek keretében egy-egy gyermekcsoportban néhány tanulási nehézséggel vagy egyéb hátránnyal induló gyermek oktatása is folyik. 11

12 Az alapfokú oktatási intézményekben a fogyatékkal élı gyermekek száma a következıképpen alakul: Csongrádi Óvodák intézményeiben 2009/2010-es tanévben:26 fı 2010/2011-es tanévben: 35 fı Csongrádi általános iskolák intézményeiben 2009/2010-es tanévben: 125 fı 2010/2011-es tanévben: 132 fı A csongrádi bölcsıdékben 1 fı fogyatékos gyermek ellátásról gondoskodnak. Fogyatékos személyeket foglalkoztatnak az intézményben: 1 fı tanár (rokkant nyugdíjas), 1 fı számítástechnikus (rokkantsági járadékos), 1 fı biztonsági ır (rokkant nyugdíjas). Forrás: Fogyatékosügyi Program A kistérségben a fogyatékos személyek ellátása a támogató szolgáltatás és a fogyatékos személyek nappali ellátása által oldható meg. A támogató szolgáltatás január 1. napjától kikerült az alapszolgáltatási körbıl, mőködtetésére a Szociális Ellátások Intézménye sikeresen pályázott. A harmadik életévüket betöltött, önellátásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondozása, foglalkoztatása és nevelése a fogyatékosok nappali ellátásával valósul meg, mely az Szt a alapján a tízezer fınél több állandó lakosú települési önkormányzat kötelezı feladata július 01. napjától Csongrádon új szolgáltatásként indult a Szociális Ellátások Intézménye által a fogyatékos személyek nappali ellátása. Ezzel a feladattal Csongrád Város Önkormányzata az Szt. által elıírt kötelezı feladatait teljes körően teljesítette. A nappali ellátás a Csongrád, Síp u. 3. sz. alatt mőködik, 24 fı ellátása biztosított. Ellátási területként a kistérséget alkotó települések közigazgatási területén élık kerültek meghatározásra. Pszichiátriai betegek Az utóbbi évek szociális igazgatásában jellemzı változás, hogy új ellátási formák bevezetésével - közösségi ellátás elıtérbe kerültek a pszichiátriai és szenvedélybetegek, hangsúlyozottabbá vált ezen problémákkal küzdı személyek közösségi integrálódása, pszicho-szociális rehabilitációja. A pszichiátriai gondozásban részesültek száma Csongrád megyében az elmúlt években folyamatosan emelkedett. A mentális betegségekkel kapcsolatban jelenleg nagy az információhiány mind az érintettek és hozzátartozóik, mind a lakosság körében. A tudatlanság legfıbb veszélye, hogy a tünetek, problémák ismeretének hiányában a felismerés, az egyén önbelátása is elmarad, amely éppen ennél a betegségcsoportnál a gyógyulás egyik kritikus feltétele lehet. A pszichiátriai betegek döntı többsége otthon, családi környezetben él. Számukra a szülıi, családi támogatás általában élethossziglan tart. Sokszor az eltartó család a segítı évek alatt összeomlik, rokkantnyugdíjassá válik, tehát a szociális ellátórendszert igénybe vevık száma növekszik. A települési önkormányzatok számára fontos feladat a közösségi pszichiátriai ellátás, mint szociális alapszolgáltatás biztosítása, ugyanakkor január 1-jétıl megszőnt a közösségi ellátások fenntartási kötelezettsége a 10 ezer fınél nagyobb településeken. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján a közösségi ellátás nem kötelezı önkormányzati feladat, utána nem jár állami normatíva, a szolgáltatóknak szeptember 1-ig pályázni kellett évekre vonatkozó támogatás elnyerésére. A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás január 1. napjától kikerült az alapszolgáltatási körbıl, mőködtetésére a Szociális Ellátások Intézménye sikeresen pályázott. 12

13 Szenvedélybetegek A szenvedélyek, függıségek alapvetıen kétfélék lehetnek: kémiai addikciók (alkohol-, drog-, nikotinfüggıség), továbbá viselkedéses vagy anyag nélküli addikciók (pl. játékszenvedély, munkamánia, kóros vásárlás, kleptománia, internetfüggıség). Az alkoholizmus és a kábítószer használat az egészség, a szociális kapcsolatok súlyos veszélyeztetı és károsító faktora. Az alkoholfogyasztással és kábítószer fogyasztással összefüggı problémák a legsúlyosabb közegészségügyi gondok közé tartoznak, amelynek számos egészségi és társadalmi következménye ismert. A települési önkormányzatok fontos feladataként jelentkezik a szenvedélybetegek szociális alapszolgáltatás keretében való segítése, ugyanakkor január 1-jétıl megszőnt a közösségi ellátások fenntartási kötelezettsége a 10 ezer fınél nagyobb településeken. A szenvedélybetegeknél ez mind a közösségi alapellátást, mind a részükre nyújtott alacsony küszöbő ellátást érinti. További problémát jelent, hogy Csongrád megyében tartós, bentlakást nyújtó szociális intézményi ellátás egyáltalán nem áll a rendelkezésükre, emiatt a szenvedély beteg emberek a pszichiátriai betegek otthonaiba és az idısek otthonaiba kerültek elhelyezésre, amely szakmailag nehezen feldolgozható, ráadásul sokszor jelent súlyos konfliktusforrást az ellátottak körében, valamint az ellátottak és az ott dolgozók között. A csongrádi kistérségben nem megoldott a szenvedélybetegek ellátása, bár nem is kötelezı feladat az önkormányzatoknak. Hajléktalan személyek Az ellátási szemlélető meghatározás szerint, hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Az igazgatási szemlélető meghatározás szerint, hajléktalan az, aki bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, kivéve, ha bejelentett lakcíme a hajléktalanszállás. A hajléktalan ember nem rendelkezik kapcsolati tıkével, amely átsegítené a problémákon. A kapcsolati tıke hiányában nehezebben jut munkához, nehezebben jut lakhatási lehetıséghez, nehezebben jut élelmiszerhez, ruhához, mindazokhoz a javakhoz, amelyek a túléléshez szükségesek. A hajléktalanellátó rendszer feladata a hajléktalanok felkutatása, ellátása, fejlesztése, az önálló életvitelhez szükséges képességek helyreállítása, habilitáció, rehabilitáció. A kialakult gyakorlat szerint a hajléktalanellátó rendszer elemei az utcai szociális munka, a krízisvonal, az étkeztetés, a nappali melegedı, az éjjeli menedékhely, az átmeneti szállás, a hajléktalanok rehabilitációs intézménye, a hajléktalanok otthona. Csongrád megyében nincs tartós, bentlakást nyújtó hajléktalanok otthona. A Családsegítı Szolgálat kapcsolatban áll a környékben mőködı hajléktalan ellátást biztosító intézményekkel, ezért szükség esetén Szentesre, Vásárhelyre, illetve Kecskemétre tudják a hajléktalan személyeket irányítani. A Szociális Ellátások Intézménye által biztosított Családsegítı Szolgálatnak 4-5 fı lakcím nélküli személyrıl van tudomása, akiknek lakhatásuk megoldott. A hajléktalan személyek közül két fı heti két alkalommal megy a családsegítı szolgálathoz pékárú adományért. Egy fı igénybe veszi a szociális étkeztetést és nappali ellátást, mely által lehetısége van a tisztálkodásra, illetve ruháinak mosására is. III. Jogszabályi keretek változása A szociális törvény megalkotása óta számos jelentıs módosításon ment keresztül, párhuzamosan a vonatkozó végrehajtási rendeleteivel. Tekintettel arra, hogy már a helyzetkép megítélését is alapvetıen befolyásolja a szociális törvény elmúlt két évben hatályba lépett módosítása, indokolt 13

14 elıször áttekinteni a szociális szolgáltatások rendszerét, valamint az önkormányzatok feladatellátási kötelezettségének változását. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szabályozása terén jelentıs változás következett be - módosult A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv., - módosult A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 07.) SzCsM. rendelet, - módosult A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet, - módosult A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet, - módosult a 340/2007. (XII. 17.) Kormányrendelet A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremőködı szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó részletes szabályokról, - módosult a 36/2007. (XII. 22.) SZMN rendelet A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól. III. 1. Alapszolgáltatások január 1-jén az Szt-ben meghatározott szociális alapszolgáltatások a következık: - falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - jelzırendszeres házi segítségnyújtás - közösségi ellátások - támogató szolgáltatás - utcai szociális munka - nappali ellátás. Az alapszolgáltatások körében bekövetkezett változások áttekintése: január 1-jétıl a házi segítségnyújtás igénybevételi eljárásában évben bevezetett szociális rászorultság vizsgálata kikerült, helyette az igénybevételi jogosultság megállapítására bevezetésre került a gondozási szükséglet vizsgálata. A gondozási szükségletet a kijelölt városi jegyzı által felkért 3 tagú szakértıi bizottság állapítja meg. A házi segítségnyújtást a napi gondozási szükségletnek megfelelı idıtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet nyújtani. A házi segítségnyújtás ha az igénylı egészségügyi állapota, személyi körülményei a szolgáltatás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé a szolgáltató intézményvezetıjének döntése alapján legfeljebb 3 hónapos idıtartamra biztosítható január 1-jétıl kezdıdıen a szolgáltatás igénybevételének feltételeként az étkeztetést és a házi segítségnyújtást megelızıen jövedelemvizsgálatot kell végezni a lakóhely szerint illetékes jegyzınek. - A jövedelemvizsgálatot étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelızıen, házi segítségnyújtás esetében az intézmény, szolgáltató vezetıje a gondozási szükséglet megállapítását követıen kell kérelmeznie január 1-jétıl nem kötelezı önkormányzati faladat a fınél nagyobb településen a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások nyújtása. 14

15 január 1-jétıl az idısek nappali ellátása esetében az étkezés megszervezése nem része az ellátásnak, a többi nappali ellátási formánál ez a szolgáltatási elem megmaradt január 1-jétıl nem kötelezı önkormányzati feladat a jelzırendszeres házi segítségnyújtás biztosítása január 1-jétıl az étkeztetésnél és a házi segítségnyújtásnál megszőnik a jegyzıi jövedelemvizsgálat augusztus 17-étıl a házi segítségnyújtás esetében a szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezetı, ennek hiányában a jegyzı által felkért szakértı végzi el az igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát és megállapítja a gondozási szükséglet mértékét január 01. napjától a jövedelemvizsgálat elvégzésére az intézményvezetı jogosult. - Az intézményvezetınek az ellátást igénybevevıvel továbbra is megállapodást kell kötni, de a megállapodást napjától nem kell a fenntartónak 15 napon belül megküldeni. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás pályázati rendszerben, központi támogatásból finanszírozott ellátás lett. A pályázati úton történı finanszírozás részletei kormányrendeletben kerültek szabályozásra. III. 2. Szakosított ellátások január 1-jén az Szt-ben meghatározott szociális szakosított ellátási formák a következıek: - ápolást-gondozást nyújtó intézmények - rehabilitációs intézmények - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - lakóotthonok A szakosított ellátások körében bekövetkezett változások áttekintése: január 1-jétıl az idısek átmeneti elhelyezését, a korábban fınél nagyobb települések kötelezettsége helyett a fınél nagyobb településeknek kell mőködtetni január 1-jétıl bevezetésre került a gondozási szükséglet vizsgálata az idısotthoni ellátás vonatkozásában. A napi 4 órát meghaladó átlagos gondozási szükséglet esetén vehetı igénybe a tartós bentlakásos idısotthoni ellátás. Amennyiben a gondozási szükséglet fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, házi segítségnyújtás igényelhetı. A jogszabályokban meghatározott gondozási szükséglet fennállását a szociális szakértıi szerv (az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet, továbbiakban: ORSZI) állapítja meg. Kiegészítı szabályként az idısek otthonába az ellátásra jogosult személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élı házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felvehetı január 1-jétıl kezdıdıen a szolgáltatás igénybevételének feltételeként az ellátást megelızıen jövedelemvizsgálatot kell végezni a lakóhely szerint illetékes jegyzınek január 1-tıl a szociális törvény idısotthoni elhelyezés szabályai kiegészültek az ellátás halaszthatatlan egészségi állapot vagy személyes körülményekre való tekintettel biztosításának lehetıségével határozott idıre, legfeljebb három hónapra gondozási szükségletre vonatkozó szakvélemény gondozási szükséglet vizsgálat - nélkül, az intézményvezetı döntése alapján. Ebben az esetben a jövedelemvizsgálatot az intézmény vezetıje a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésével egyidejőleg kérelmezi a jegyzınél augusztus 17-jétıl az idısotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetı végzi el az ellátást igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, azaz e tekintetben megszőnik az ORSZI szerepe. 15

16 január 01. napjától a jövedelemvizsgálat elvégzésére az intézményvezetı jogosult. - az intézményvezetı dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek esetében az igények kielégítésének sorrendjérıl - Az intézményvezetınek az ellátást igénybevevıvel továbbra is megállapodást kell kötni, de a megállapodást napjától nem kell a fenntartónak 15 napon belül megküldeni. A tartós, bentlakást nyújtó intézményeket érintı egyéb jogszabályi változások a következık: január 1-jétıl a bentlakást nyújtó intézmény esetén az intézmény férıhelyeinek 10 %- áig az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel; január 1-jétıl a szakorvosi ellátás mellett a sürgısségi ellátáshoz való hozzájutásról is gondoskodni kell; január 1-jétıl módosult az intézményekben az eseti és a rendszeres gyógyszerkészletre vonatkozó elıírás A mőködést engedélyezı szerv az intézményvezetıvel és a fenntartóval szemben is amennyiben szabálytalanságot észlel január 1-jétıl szociális igazgatási bírságot szabhat ki. III. 3. Szociális foglalkoztatás, munka-rehabilitációs tevékenység A megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztatásának jogi és finanszírozási keretei az elmúlt években sokat változtak. A változás iránya: az állami támogatás mértékének folyamatos csökkenése, a támogatás feltételéül szabott követelmények teljesítésének szigorítása. A szociális foglalkoztatás szabályai az elmúlt években többször változtak, a legújabb jogszabályi változások szerint a normatív támogatást pályázati úton történı, központi finanszírozás váltotta fel. A Piroskavárosi Idısek Otthonában évben történt változás, hogy az intézmény a munkarehabilitációs tevékenységre állami támogatást nem kapott. A munka rehabilitációs foglalkoztatásra pályázni kellett, az intézmény pályázatát a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal nem fogadta be. Idıs otthonban a foglalkoztatási forma szakmailag már nem preferált tevékenység. Emiatt a Piroskavárosi Idısek Otthona vonatkozásában a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Sz02/247-7/2010. sz. határozat alapján visszavonta a 9 fı munkarehabilitációs szociális foglalkoztatását engedélyezı mőködési engedélyt, mely november 23. napján jogerıssé vált év elsı félévében a lakók térítés nélkül, önkéntesen vehettek részt munka-rehabilitációs tevékenységben. IV. A Társulás keretében ellátott szociális szolgáltatások jellemzıi, változásai a években A évben elkészített koncepcióban szereplı jövıkép alapvetı pillére volt, hogy a térség önkormányzatai felismerték a kistérségi feladatellátásban rejlı elınyöket, így már a évben több szociális szolgáltatást a Csongrád Város Önkormányzata által fenntartott Szociális Ellátások Intézményével kötött megállapodás alapján kistérségi területen láttak el. A évben a Kistérség fenntartásába kerültek a szociális intézmények, a Piroskavárosi Rehabilitációs Kft. kivételével, ugyanakkor a Kft-bıl jogutódlással kivált az idısotthoni ellátás és társulási fenntartásba került. 16

17 A Szociális Ellátások Intézménye március 7-én kelt átadás-átvételi megállapodás alapján került a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába, ezt követıen kezdıdött meg a mőködési engedélyeztetés. A Piroskavárosi Idısek Otthona, a Gondozási Központ Rózsafőzér Szociális Otthon, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ március 14-én kötött átadás-átvételi megállapodással került a társulás fenntartásába. A tényleges társulási fenntartású feladatellátás a mőködési engedélyeztetés jogerıre emelkedésével, az egyes intézményeknél eltérı idıpontokban történt. A szociális törvény 86. (1) bekezdésében meghatározottak alapján a települési önkormányzat köteles biztosítani - étkeztetést, - házi segítségnyújtást, - állandó lakosainak számától függıen a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, - a fentiekben nem említett szociális szolgáltatásokhoz- különös tekintettel a családsegítéshezvaló hozzáférést. Az a települési önkormányzat, amelynek területén - kétezer fınél több állandó lakos él, családsegítést, - háromezer fınél több állandó lakos él, a családsegítést és idısek nappali ellátását, - tízezer fınél több állandó lakos él, családsegítést, idısek nappali ellátását, jelzırendszeres házi segítségnyújtást és a nem említett nappali ellátásokat, továbbá december 31-éig támogató szolgáltatást és közösségi ellátásokat, - harmincezer fınél több állandó lakos él, a fenti szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, - ötvenezer fınél több állandó lakos él, a fenti szociális szolgáltatásokat és utcai szociális munkát köteles biztosítani. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások január 1-jétıl nem kötelezı önkormányzati feladatok. IV. 1. A Társulás fenntartásában mőködı intézmények bemutatása Szociális Ellátások Intézménye integrált szervezeti formában mőködik. Az intézmény székhelye: 6640 Csongrád, Vasút u. 92. ápolást-gondozást nyújtó idısek otthona: Gondviselés Háza Csongrád átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Szociális Ápoló Otthon Az intézmény telephelyei: 6640 Csongrád, Fı u. 64.: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek nappali ellátása II. sz. Idısek klubja-, pszichiátriai személyek közösségi ellátása, támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatások I.-IV. körzet 6640 Csongrád, Gr. Apponyi u. 5.: étkeztetés, idısek nappali ellátása I. sz. Idısek klubja 6640 Csongrád, Síp u. 3.: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása 6645 Felgyı, Széchenyi út 2.: tanyagondnoki szolgáltatás V. körzet 6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.: Gyermekek Átmeneti Otthona (2011. április 01. napjától) Az intézmény nyitva álló helyiségei: 6645 Felgyı, Széchenyi út 2.: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 17

18 6647 Csanytelek, Volentér J. tér 2.: jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgáltatás 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.:jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgáltatás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 5474 Tiszasas, Fı u. 13.: jelzırendszeres házi segítségnyújtás Az intézmény szolgáltatásait érintı jelentıs változások évhez képest: Csongrád város külterületén, illetve Felgyın 5 tanyagondnoki szolgálat mőködik, július 01. napjától bevezetésre került a fogyatékos személyek nappali ellátása, augusztus 16. napjától a 6645 Felgyı, Széchenyi út 2. sz. alatti telephely mőködési engedélye jogerıs, április 01. napjától a Gyermekek Átmeneti Otthona átkerült a Szociális Ellátások Intézményéhez. Piroskavárosi Idısek Otthona tiszta profilú intézmény, ápolást, gondozást nyújtó idısek otthona. Az intézmény székhelye: 6640 Csongrád, Szent Imre u. 19. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ integrált szervezeti formában mőködik. Az intézmény székhelye: Az intézmény telephelyei: 6647 Csanytelek Kossuth u. 39.: Idısek otthona, idısek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, étkeztetés 6647 Csanytelek Kossuth u. 34.: családsegítés 6647 Csanytelek Radnóti u. 2.: gyermekjóléti szolgáltatás Gondozási Központ Rózsafőzér Szociális Otthon integrált szervezeti formában mőködik Az intézmény székhelye: Az intézmény telephelyei: IV. 2. Szociális alapszolgáltatások 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.: Idısek Otthona, 6646 Tömörkény, Szabadság tér 1.: Idısek nappali ellátása házi segítségnyújtás 6646 Tömörkény, Petıfi u. 9/a.: étkeztetés Az alapszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos feladatok hangsúlyozottan szerepelnek a szociális törvényben, hiszen ezzel biztosítható, hogy a szociálisan rászorulók saját otthonukban és lakókörnyezetükben kapjanak segítséget önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Fontos, hogy a komplex gondozás érdekében az alapszolgáltatást nyújtó együttmőködjön az ellátási területén mőködı szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási intézményekkel, a munkaügyi szolgáltatókkal és az érdekvédelmi szervezetekkel. A Társulás keretében ellátott szociális alapszolgáltatások fıbb jellemzıi 1. Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés biztosítása minden települési önkormányzat kötelezı feladata. A társulás fenntartásában mőködı intézmények mindegyike biztosítja ezen szolgáltatást. Az igénybevevık száma folyamatosan növekszik. 18

19 Szociális Ellátások Intézménye Korcsoportok éves éves éves éves éves éves összesen: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Korcsoportok éves éves éves éves éves éves összesen: Gondozási Központ Rózsafőzér Szociális Otthon Korcsoportok éves éves éves éves éves éves összesen: Forrás: Intézményi adatszolgáltatás Az ellátásban várakozók nincsenek, az étkeztetést igénybe vevık száma évrıl-évre jelentısen növekszik. A mőködési engedélyek határozatlan idıre szólóak minden intézmény esetében. A Szociális Ellátások Intézménye vonatkozásában a feladatot 2 fı látja el. A Gondozási Központ tekintetében a feladatot 1 fı látja el, napi 8 órában. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában 0, 5 fı, szakképzett személy látja el a feladatot napi 2 órában. 2. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás az étkeztetés mellett az egyik legfontosabb alapszolgáltatás, amelyet minden települési önkormányzatnak kötelezıen biztosítani kell. A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen az intézményvezetınek vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melynek megfelelı idıtartamban, de legfeljebb napi négy órában kell nyújtani. A Szociális Ellátások Intézménye a szolgáltatást Csongrád és Felgyı közigazgatási területén biztosítja, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Csanytelek község területén, a Gondozási Központ Rózsafőzér Szociális Otthon Tömörkény területén látja el a feladatot. Szociális Ellátások Intézménye Korcsoportok éves éves éves éves éves éves összesen:

20 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Korcsoportok éves éves éves éves éves éves összesen: Gondozási Központ Rózsafőzér Szociális Otthon Korcsoportok éves éves éves éves éves éves összesen: Forrás: Intézményi adatszolgáltatás Ellátásra várakozók általában nincsenek, de jelenleg a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnál 1 fı várakozik házi segítségnyújtásra. A Társulás kereteiben mőködı szolgáltatások mőködési engedélye határozatlan idıre szól, a Szociális Ellátások Intézménye: 81 fı, a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon: 9 fı, míg a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ: 27 fı ellátását tudja biztosítani. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ decemberéig ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezett 33 fı vonatkozásában a hiányzó személyi feltételek miatt. Csanyteleken az ellátást átlagosan an veszik igénybe, ezért 27 fı ellátására kérelmeztük a házi segítségnyújtást, mely mőködési engedély december 21. napjától határozatlan idıre szól. A csongrádi intézményben 9 fı, Csanyteleken 3 fı, Tömörkényen 1 fı látja el a feladatot. 3. Családsegítés A családsegítés feladata a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megırzése, krízishelyzetek megelızése, valamint megszüntetésének elısegítése. A családsegítı szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési tevékenységet végez. Családsegítı szolgáltatást a kistérségben a Szociális Ellátások Intézménye, valamint a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ biztosít. A Szociális Ellátások Intézménye a szolgáltatást Csongrád, Felgyı, Tömörkény ellátási terültén biztosítja január elsejétıl a Csongrád Város Önkormányzata által fenntartott Szociális Ellátások Intézménye és a Társulás között létrejött megállapodás alapján történt a feladatellátás Csongrádon, Tömörkényen és Felgyın, március 7-i feladat átadás-átvételi megállapodás megkötésével a Társulás látja el a feladatot az összes település vonatkozásában, a fenntartásában mőködı két intézmény által. Az ellátottak kor szerinti összetétele: Szociális Ellátások Intézménye Korcsoportok éves éves éves éves összesen:

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép... TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...5 II. 1. Általános jellemzők...5 II.

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Kihirdetve: március 18. Kifüggesztve: március április 2. Józan Judit jegyzı. 13/2011. (III.31.) ÖR április 1.

Kihirdetve: március 18. Kifüggesztve: március április 2. Józan Judit jegyzı. 13/2011. (III.31.) ÖR április 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007. Bevezetés Recsk Önkormányzata a 14/2005.(III.24.) határozatával elfogadta Recsk nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben