MILLENNIUMI ÜNNEPSÉGEK A SZABOLCS MEGYEI KÖZSÉGEKBEN (Forrásközlés)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MILLENNIUMI ÜNNEPSÉGEK A SZABOLCS MEGYEI KÖZSÉGEKBEN (Forrásközlés)"

Átírás

1 Galambos Sándor MILLENNIUMI ÜNNEPSÉGEK A SZABOLCS MEGYEI KÖZSÉGEKBEN (Forrásközlés) A honfoglalás ezredik évfordulóját 1896-ban országszerte megünnepelték. Az országos és törvényhatósági rendezvények, az egyletek és intézmények megemlékezései mellett a közigazgatás alsó szintjén, a községekben is ünnepélyes eseményekkel tisztelegtek a magyarság sorsát döntően meghatározó történelmi tett előtt. A községi rendezvények egy része önálló, saját kezdeményezésre jött létre. Az év folyamán körmeneteket, bálokat, mulatságokat és vetélkedőket szerveztek a millennium jegyében. Ezek mellett azonban a Szabolcs megyei falvakban (és az egyetlen városban, Nyíregyházán 1 ) május 10-én mindenütt egységesen, felülről kiadott útmutatás alapján reggeltől estig tartó ünnepséget rendeztek. A források ennek a napnak az eseményeiről szólnak. Az előkészítő munkálatok február 20-án kezdődtek. Ekkor a megyei törvényhatósági bizottság egy 17 tagú küldöttséget állított föl Mikecz János alispán vezetésével, amely a megyében tartandó millenniumi ünnepélyek rendezését kapta feladatul. 2 Április 18-án az alispán mint a küldöttség elnöke beterjesztette a jelentést, amely a községek és a törvényhatóság méltó megemlékezéséről rendelkezett. 3 Az elfogadott tervezet szerint a községek május 10-én (vasárnap) fognak ünnepelni, a törvényhatóság (a megye) pedig május 11-én. (Lásd az 1. sz. forrást!) A törvényhatósági határozat alapján mindenütt tartottak hálaadó istentiszteletet, dísz-képviselőtestületi ülést, majd népünnepélyt. A községeknek azonban volt mozgásterük a program kialakításában, s amint a források bizonyítják, éltek is ezzel. A képviselőtestület döntött ülésének tárgysorozatáról és a nap többi rendezvényéről. Egyes helyeken csak a díszbeszédek hangzottak el, máshol viszont különböző, az alkalomhoz illő javaslatokat is elfogadott a képviselőtestület. Nyírbátorban például egy órával ellátott tűzoltóőrtorony felépítését határozták el, valamint utcákat neveztek el hazánk nagyjairól. Szentmihályon Kossuthról nevezték el az egyik teret. Vencsellőn a millenniumi fáknak Szent István, Mária Terézia, Mátyás és Ferenc József nevét adták. Bujon egy olyan különleges alapítványt hoztak létre a község javára, amelynek törzstőkéje alacsony ugyan, de kamatait 400 éven át (!) tőkésítve, hatalmas vagyont szántak a kései utódoknak.

2 Rendszerint délután ültették el a millenniumi fákat, s az egyiknek a tövénél üvegbe zárva elhelyezték a nap eseményeit rögzítő emlékiratot és ha ekkorra elkészült a község történetét. Ahol már elültették a fákat, ott az iratot tartalmazó palackot ásták el az egyik fa tövéhez. A délutáni népünnepélyek programja igen változatos volt. A szegények számára tette még emlékezetesebbé a napot, hogy sok településen ingyen ételtitalt osztottak. Volt, ahol a falu tehetősebb gazdái gyűjtéssel teremtették elő az ehhez szükséges összeget, de olyan is előfordult, hogy a községi költségvetésből különítettek el egy részt erre a célra. * * * Az itt közölt források zöme az alispáni iratok között van. Ugyanis az ünnepi közgyűlés jegyzőkönyvét és az emlékiratot a községeknek be kellett küldeniük az alispánhoz. Sajnos, napjainkra alig két tucat maradt meg belőlük. A meglévő iratokból látható, hogy a jegyzők váltakozó színvonalon végezték el feladatukat. A legérdekesebbeket, a legtartalmasabbakat igyekeztem kiválasztani. A községek múlt századvégi képviselőtestületi jegyzőkönyvei közül még kevesebb található a levéltárban. Ezekből csupán a nyírbátori került be a kiválasztott iratok közé. A legelső dokumentum a május 10-i ünnepélyekről rendelkező törvényhatósági bizottsági határozat. Ezt az egész napot leíró emlékiratok, majd a képviselőtestületi ülésről készített jegyzőkönyvek, illetve jegyzőkönyvi kivonatok követik. A forrásokat a mai helyesírás szabályai szerint közlöm, az egyértelműen tollhibára visszavezethető csekély számú elírást kijavítottam. Az iratokat tartalmilag változatlanul adom közre, szakmai bírálatukat, kommentálásukat nem tartottam feladatomnak. Források 1. Szabolcs megye törvényhatósági bizottságának 99/1896. B. gy. számú határozata Nyíregyháza, április A honfoglalás s így nemzeti fennállásunk ezredéves évfordulójának a törvényhatóság területén való megünneplése és emlékezetessé tétele céljából az alább elősorolandó intézkedések elfogadtatnak s azok végrehajtása elrendeltetik, éspedig:

3 I. A községekben 1. Május hó 10-én az országszerte tartandó hálaadó isteni tiszteleten a képviselőtestület és az elöljáróság ünnepi öltözetben testületileg vegyen részt. 2. Isteni tisztelet után dísz-képviselőtestületi gyűlés, délután pedig népünnepély tartassék. 3. A középületek kivétel nélkül s lehetőleg a magánépületek is nemzeti zászlókkal díszítgessenek fel. 4. Az alkalmi közgyűlés tárgysorozatát a község saját hatáskörében jogosult ugyan megállapítani, a következő teendők elvégzése azonban a képviselőtestületeknek elrendeltetik, úgymint: a) A nemzeti ünnep nagy fontosságát ösmertető népies nyelven, de egyszersmind ünnepies, emelkedett modorban méltató szónoklat tartandó, evégből minden község egy arra alkalmas szónok kijelölése iránt előzetesen gondoskodjék. b) Minden község lehetőleg a törvényhatósági bizottsági tagok keretén kívül álló 2-3 férfiút válasszon, kik a község képviseletében a május hó 11-én Nyíregyházán tartandó törvényhatósági díszközgyűlésen megjelenjenek. c) Minden község ugyané napon 3-4 darab "millenniumi fát" ünnepélyes módon ültessen el, e tekintetben elsősorban a magyarok ősfája, a diófa vagy vármegyénk sajátlagos fája, a nyírfa, ezek nemlétében hárs-, tölgy-, esetleg juharfa ajánltatnak ültetésre. d) Minden község a község történetének rövid előadása mellett az ünnepély lefolyásáról egy emlékiratot szerkeszt, melynek egyik példánya a községi levéltárban helyezendő el és őrizendő meg, esetleg pedig a jegyzőkönyvek vezetésére használt könyvbe írandó be, másik példánya olajjal teletöltött, bedugaszolt és lepecsételt üvegbe légmentesen elzárva egy akkor ültetett fa tövénél helyezendő el, harmadik példánya pedig a törvényhatóság levéltárába beszolgáltatandó. 5. Minden község a díszközgyűlés helyét, idejét, tárgysorozatát helyi szokás szerint a legkiterjedtebb módon tegye közhírré, a lakosság minden elemét abban való részvételre hívja fel, különösen pedig az előkelőbb és műveltebb tagokat szólítsa fel, hogy áldozatkészségükkel, személyes közreműködésükkel s folytonos jelenlétükkel az összes ünnepies cselekmények keresztülvitelét lehetővé tenni, erkölcsi jelentőségét emelni, komoly és méltóságos lefolyását biztosítani jó példával járván elől, hazafias kötelességüknek ösmerjék. 6. A népünnepély költségei, amennyiben társadalmi úton fedezhetők nem volnának, a község pénztárát terhelik.

4 2. Emlékirat Gáva, május Emlékirat A honfoglalás ezredéves évfordulója emlékére Gáván, évi május 10-én rendezett ünnepély lefolyásáról. Az ünnepély részleteit a község képviselőtestületének április 26-án hozott 16/96. Kgy. számú határozata állapítván meg, az azon megállapodáshoz képest folyt le következőleg: A képviselőtestület teljes számban, ünnepi öltözetben délelőtt 9 órakor a község tanácstermében gyülekezvén, innét testületileg az ev. ref. templomba vonult ünnepi isteni tiszteletre, ahol Baráth Imre ev. ref. lelkész emlékezett meg az ünnep jelentőségéről, s mondott megható imát az egek urához, hogy a magyar nemzetet annyi viszontagságok között 1000 éven át vezette és megtartotta. Áldását kérte a jövőben is a nemzetre, ennek királyára és királyi családjára. Az isteni tisztelet végeztével a képviselet, valamint az ünneplő közönség a községháza és ennek udvarán gyűlt össze, hol a himnusz két versszakának a Sikolya Antal ev. ref. tanító vezetése alatti dalárda általi eléneklés után a képviseleti díszközgyűlést Farkas Lajos községi főbíró és képviseleti elnök megnyitván, Andó Sámuel községi jegyző mondott ünnepi beszédet a honfoglalásról a magyar nemzet ezeréves múltjáról s az európai államrendszerben jelenleg elfoglalt állásáról. Majd megválasztattak a május 11-i vármegye bizottsági díszközgyűlésre kiküldőitekül Rolkó Albert, Farkas Lajos és Bácskai György képviseleti tagok. Végre elültettetett a képviselet és közönség részvételével a községház udvara déli szélén egy diófa csemete, melynek megtörténtével a díszgyűlés berekesztetett, és a közönség figyelmeztetvén a délután 1 órakor kezdődő népünnepélyem megjelenésre, a Szózat eléneklése közben eloszlott. Délután egy órakor kezdett gyülekezni a község lakossága a községház előtti tágas téren, mely ez alkalomra a földbe leültetett zöld ágakkal zöld ligetté alakíttatott, s félóra alatt a község minden részéből csoportokban zászlók alatt összejött lakosság már oly tömeget képezett, hogy az előírt körmenet megindulhatott. A körmenet zene- és énekszóval a községháztól kiindulva ugyanoda tért vissza. Itt Sikolya Antal ev. ref. tanító intézett szép beszédet a közönséghez, melynek elhangzása után a közönség táncra kerekedvén, példás rendben mulatott esteli fél kilenc óráig, amikor egyszeri felszólításra szétoszlott. Az ünnepélyen a lakosság megvendégelésére kiosztatott 216 liter bor, 54 liter pálinka, 160 liter sör, 61 üveg szódavíz, 612 db kifli és zsemlye, 500 db szivar, összesen 132 Ft 78 krajcár értékben, melynek költségei, valamint a zenészek 28 Ft 40 krajcár díja a lakosság körében eszközölt gyűjtés útján szereztetett be.

5 Lehetetlen itt dicsérőleg meg nem emlékezni a község lakossága józansága- és rendszeretetéről, amelyek lehetővé tették, hogy az úgy társadalmilag, mint vallásfelekezetileg több különböző elemből álló tömegben a rend egy percre sem zavartatott meg, s a rend fenntartásával megbízott elöljárók és képviseleti tagok szintén zavartalanul élvezhették a szép ünnepély örömeit. Kelt Gáván, május 10-én. (olvashatatlan aláírás) Farkas Lajos főbíró 3. Emlékirat Szentmihály, május Emlékirat Szentmihály nagyközség képviselőtestülete és a lakosság által nemzeti fennállásunk ezredéves évfordulójának május hó 10-én történt ünnepléséről és az ünnepély lefolyásáról. I. Délelőtt 8 órakor a református templomban, 10 órakor az izraelita imaházban tartott hálaadó isteni tiszteleten a képviselőtestület, elöljáróság s a községben létező intézetek testületileg vettek részt. Az isteni tiszteletet követő képviseleti díszközgyűlést megelőzőleg az összes jelenlévők elénekelték a Himnusz két első versszakát. II. A díszképviseleti közgyűlést Horváth Péter községi főbíró rövid, de lelkes szavakkal nyitotta meg. A gyűlés megnyitásának elhangzása után Kabay József községi főjegyző lépett az emelvényre, s hazafias lelkesedéssel tartotta meg a nemzeti ünnep nagy fontosságát ösmertető szónoklatát. III. Ezen díszképviseleti gyűlés a vármegye közönségének 99. B.gy. számú határozata értelmében a törvényhatósági díszközgyűlésen a község képviseltetésére: Komáromy Miklós községi aljegyzőt, Dombrádi Bálint és Sári M. Gábor urakat megválasztotta. IV. A községi utcák elnevezésére az előző képviseleti gyűlésben kiküldött bizottság által bemutatott, az elnevezést tartalmazó kimutatás felolvastatott s a díszközgyűlés által elfogadtatott s megerősíttetett. V. A község történetét tartalmazó s tiszteletes Sőrés János volt helybeli ev. ref. segédlelkész úr által szerkesztett "Szentmihály község története" című mű egy példánya jelen emlékirat egy példányához csatolva a községháza udvarán, a községháza déli szögletére ültetett juharfa mellé üvegbe lezáratott s ünnepélyesen kőládába téve elhelyeztetett. A díszközgyűlésnek ily módon történt lefolyását a Szózat eléneklése rekesztette be.

6 VI. A népünnepély délután 2 órakor vette kezdetét, amikor is a mai napon elnevezett Kossuth téren gyülekezett a lakosság, honnan a polgárságból alakult díszbandérium, valamint a cigányzene kísérete mellett vonult ki a sokaság a képviselet, a testületek élén az úgynevezett játszótérre, hol az ünnepély hazafias hangulatban folyt le. Az ünnepélyt megelőző napon estve a községben fáklyás menet rendeztetett, zenekíséret mellett. A községben a házak ablakai ez alkalomra kivilágíttattak, a község lobogódíszt öltött, s az egész ünnep lefolyásáig lobogók lengtek csaknem minden épületen. Ezen hazafias lelkesedéssel rendezett nemzeti ünnepélyünkről szerkesztett jelen Emlékiratot azon hű kívánatunkkal zárjuk be, hogy: szeretett magyar hazánk több ezredéven át éljen és viruljon! Éljen a haza! Éljen a király! Kelt Szentmihályon, évi május havának 10-ik napján. Horváth Péter főbíró és 42 aláírás 4. a. Emlékirat Véncsellő, május Emlékirat Magyarország ezredéves fennállásának örömére Szabolcs vármegye dadái felső járásba kebelezett Véncsellő nagyközség által az május 9. és 10. napjain tartott ünnepélyek lefolyásáról. Május 9-én Az összes templomokban reggel 7 órakor hálaadó isteni tisztelet tartatott s utána a római katolikus fiúiskola udvarán a leány- és fiúgyermekek együttes közreműködésével Oreskó Mihály kántortanító és Engel János fítanító buzgó fáradozásaival gyönyörű ünnepély ezen a gyermeksereg örömtől repeső szívvel Árpád bejövetelétől a jelenkorig mindég más-más által előadva versekben ösmertették a magyar történelmet, befejezésül 80 db emléktölgyfa ültettetett el a gyermekek által hazafias jelmondásokkal, mit a gyermekek s jelenlévők ajkairól felhangzó "Hazádnak rendületlenül" eléneklése rekesztett be. A görög katolikus iskolában Seszták Bertalan tanító rendezett gyermekeivel szintén remek hazafias versek és dalok előadásával ünnepélyt. Az evang. reform, iskolában Papp Ferenc ifjú tanító hévvel és odaadással szintén szép, a fentiekhez méltó ünnepélyt rendezett s tartatott. Az izraeliták által itt tartott Weinberger Jakab okleveles magántanító szintén hazafias ünnepélyt tartott.

7 Délután 2 órakor a római katolikus leányiskolától a Dinó Péter helybeli cigányprímás bandája Rákóczi-induló hangjaival kísért gyermeksereg énekszóval, lobogók alatt indult a gyermekünnepélyre, a róm. kat. fiiskola növendékei csatlakozása után lejöttek a görög katolikus, majd az evang. reform, iskolához, ezek s az izraelita gyermekek csatlakozásával mintegy 900 főre szaporodott gyermeksereg ajkáról hallatszó "Isten, áldd meg a magyart" himnusz igazán kedvesen hatott a jelenlevő sokaságra. Az így egybesereglett, a tanítók vezetése alatt álló gyermekek levonultak a község északi végén elterülő Tisza-parti pázsitra, hol is a községi elöljárók fáradságot nem ismerő buzgalmából ekkor már egy hatalmas sátor állott készen a pihenésre vágyók számára volt itt aztán a gyermekhad részére tánc, pénzszórás, kötélhúzás s végül Vencsellő község ajándéka, mintegy 20 magyar irodalmi könyv szétosztása az ünnep emlékére. Estefele az ünnepély véget ért, s a gyermekekben fellobogott öröm szép rendben énekszó s zene mellett felvonulással ért véget. Este 8 órától 9 óráig mind a három toronybani harangok zúgva hirdették a község örömünnepét, s ezen idő alatt igazán meglepő szép kivilágítást rendezett községünk minden lakosa, dicséretre méltó az, hogy mindenki átérezte az ünnep magasztosságát s szíve sugallatát követve cselekedett, mikor egymást akarva felülmúlni világította ki ablakát. Remek volt a községháza s jegyzői lak, ahol 12 ablak fényesen kivilágítva s a kapu felett ragyogó diadalív "Isten, áldd meg a magyart" felirattal volt. Megjegyezni kötelességnek tartom azt, hogy az előbb említett remek diadalívet itteni kereskedő Tóth Tivadar készítette minden díj nélkül, s azt, hogy az ünnepségek színhelyét, valamint az ott felállított sátor összes anyagát Lipsitz József itteni fakereskedő szintén minden díj nélkül bocsátotta a község rendelkezésére. Önmagát dicsérő hazafias tett mindkettő. Május 10. Reggel 7 órakor a község házában mely valóságos kis lobogóerdőt képezett és koronás királyunk, valamint az összes uralkodók arcképével s virágokkal volt ékesítve megjelent Vencsellő nagyközség itt lakó összes képviselőtestületi tagja, az elöljáróság és az ünnepély lefolyása tartamára felkért 32 rendező ott előbbiek kicsiny mell nemzeti szalag csokorral, utóbbiak szintén nemzeti vállszalaggal láttattak el. Midőn az előre megállapított határidőben 1/2 8 órakor megkondult az evang. református torony harangja, Tóth Gyula községi jegyző felállott s tudomására hozta a jelenlevőknek, hogy "amidőn e harang elsőt kondult, a képviselőtestület működése megkezdődött, s miután meg van győződve arról, hogy jelenlétük tisztán szívük sugallatára hazájuk önzetlen szeretetét tolmácsolja csatlakozzanak hozzá, s előbb az egyik s aztán a másik s végre a harmadik templom-

8 ba menve imádkozzunk a magyarok Istenéhez, a magyar nemzet, a magyar haza és a magyar királyi uralkodó párért." Ezután a község zászlóját Tóth Gyula jegyző elöl vivén: a képviselet és rendezőség a már ekkorra 4-5 százra szaporodott községi lakossággal az ev. ref. templomba ment isteni tiszteletre megkapó volt, midőn a templomban Papp Ferenc ifjú tanító az orgonát helyettesítő fiszharmónium mellett felállott és az "Isten, áldd meg a magyart" kezdte reá, harsogott a templom az énektől, szívvel-lélekkel énekelvén ott mindenki majd nt. Tárczy Károly lépett a szószékre s szép bariton hangján előbb imát s később hazafias szent beszédet mondott. Innen a község zászlóját Futkos Péter községi főbíró elöl vivén indult a képviselőtestület s rendezőség a majdnem fél falu lakossága által kísérve a róm. kat. templomba, ahol Oreskó Mihály kántortanító "Egek ékessége! Magyarok asszonya s királynéja" című szép énekkel kezdette meg az ájtatosságot, s aztán ft. Bukoveczki Sándor lelkész a szószékről remek beszédet mondott, később misét celebrált. Végre a község zászlóját Vagner Krisztián törvénybíró vivén elül a sokaságtól kísért képviselet a kicsiny görög kat. templomba vonul, hol ft. Furmann Antal úr celebrálta magyar nyelven a misét és remek beszédben fejtegette a nap jelentőségét, s Seszták Bertalan tömör hangú hazafias énekeket adott elő. Ennek végeztével a már impozáns sokaságú menet a község zászlóját id. Vinnai Péter első esküdt vivén elöl a község házához vonult, amelynek udvara zöld ágakkal díszített teremmé vált, s ott pont 12 órakor nyitotta meg Futkos Péter a díszképviseleti gyűlést mikor is Tóth Gyula községi jegyző hazánk ezeréves múltját áttekintő vázlatát adta elő, majd Engel János róm. kat. fitanító olvasta fel az általa fáradsággal összeállított Vencsellő község történetét mindkét műnek leírását s a levéltárban megőrzését a képviselet elrendelvén, a 4 emlékfa elültettetett midőn a községháza keleti végén lévő kiskertbe id. Gyuricza József legidősebb képviseleti tag által Mátyás király fája elültettetett; a jelenlévő sokaság kalapleemelve énekelte az "Isten, áldd meg a magyart". Majd a törvényhatósági díszgyűlésre a küldötteket Futkos Péter, Vagner Krisztián, id. Gyuricza József és Borsós József képviseleti tagok személyében megválasztatván a díszgyűlés berekesztetett; a főbíró lelkes szavú felhívásával, melyben a du. 2 órakor kezdődő népünnepélyen részvételre hívta fel a közönséget. Délután 2 órakor a községháza előtti térre mintegy 1500 főnyi közönség gyűlt össze, már akkor mintegy zászlóval, s onnan Tóth Gyula lelkesítő s a békés mulatságra felhívó szavai után felharsogó élj énre mozsárdurrogás mellett vonult a közönség a Tisza folyó partján az elöljáróság buzgó fáradságával előkészített gyönyörű helyre mulatni, zeneszó, ének és dalok hangjainál. A népünnepélyen volt lófuttatás, amelyen részt vettek: Posta János 1 lóval, Borsós József 2 lóval (lovagolta: Kaszics János és Szűcs János), Kun István

9 1 lóval, Vinnai S. Péter 1 lóval. Táv 1000 méter. 1. Kun István 10 koronát, 2. Kaszics János 5 koronát, 3. Szűcs János 3 koronát nyert. Volt magasságugrás, melyen részt vettek Lakatos György, Mátyás György, Krámer Ferenc, Kövér Gábor, Kozma József, ifj. Borsós Pál, Szabó János, Szumer Mihály, S. Vinnai Péter, Trembeczki József. Lakatos György legmagasabb ugrásáért (185 cm) 6 korona jutalomban részesíttetett. Volt továbbá gyalogfutás 500 méterről; futottak: Szumer Mihály, Vinnai S. Péter, Mátyás György, Lakatos György, Hornyák Péter, ifj. Borsós Pál, Szabó János, Kozma József. 1. Vinnai S. Péter 6 korona, 2. Szumer Mihály 4 korona, 3. Mátyás György 2 korona jutalomban részesült. A póznamászásban Mátyás István tüntette ki magát s 1 korona jutalomban részesült. Lepény süttetett Futkos Péterné által, melynek lekvárral bélelt közepén 2 korona volt elhelyezve s díjul kitűzve annak, aki hátratett kézzel evés után eléri leghamarabb; ették: Bezzeg Mihály, ifj. Borsós Pál és egy ösmeretlen idegen; a jutalmat elnyerte: ifj. Borsós Pál. Zene mellett a csárdás járta gyönyörű tarkaságban napszálltáig; mikor is Tóth Tivadar helybeli kereskedő gyönyörű tűzijátékkal fejezte be az ünnepélyt. A történeti hűségért fel kell említeni azon sajnos incidenst, melyet Jung Mihály éves éretlen gyermek okozott, hogy az őt rendre intő két rendezőt, Déváid Keresztélyt és Déváid Mihályt tettleg bántalmazott; azonban súlyosabb következmény nélkül. "Isten, áldd meg a magyart" Vencsellőn, május 12. Tóth Gyula sk. községi jegyző 4. b. Jegyzőkönyv Vencsellő, máj. 10.* Jegyzőkönyv Felvétetett Vencsellőn, május hó 10. napján a községi képviselőtestület díszközgyűlésében. Jelen voltak Bukoveczki Sándor, Furmann Antal, Tárczi Károly, Futkos Péter, Vagner Krisztián, Borsós József, idősb G. Márton János, idősb Szumer János, R. Krakomperger János, Kun István, Pájer Péter, Vinnai Péter, Friedmann Márton, Klein Sámuel, Oreskó Mihály, Lipsitz József, idősb Smied János, Smied Károly, Pataki Ferenc, Rák Mihály, Pásztor Miklós, ifj. Német Ferenc képviselők,

10 Tóth Gyula községi főjegyző, Borsós János segédjegyző és mintegy 500 községi lakos. Elnök községi főbíró, Futkos Péter a díszközgyűlést megnyitottnak nyilvánítja, és rövid szavakban a mai nap nevezetességéről megemlékezvén, felkéri a községi jegyzőt az ünnepély ismertetésére. Erre a jegyző, Tóth Gyula Magyarországnak a honfoglalástól jelenkorig terjedő történeti vázlatát dióhéjban foglaltan előadja, s azzal végzi szavait: éljen a dicsőségesen uralkodó koronás királyunk, első Ferenc József. Éljen felséges koronázott királynénk, Erzsébet. Lelkesült éljen harsogott el a jelenlevők ajkairól. A díszközgyűlés a beszédet leíratni s egy példányban a községi levéltárban megőrizni rendeli. Ezután elnök felkéri Engel János római katolikus fítanítót, hogy a község történetére beszerzett kipuhatolás alapján megírt művét olvassa fel. Engel János a felkérés nyomán művét egész terjedelmében felolvassa. Közgyűlés a szépen átdolgozott munka felolvasását élénk éljenzéssel fogadta, s annak egy példányát a levéltár részére megőrizni elrendeli. Ezután az elnök felkéri javaslatában a díszgyűlést a négy emlékfa elültetésére, mégpedig a következő helyekre: egy darab a római katolikus, egy darab a görög katolikus, egy darab az evangélikus református templom s egy darab a községháza udvarára. Képviselet annak azonnal foganatosítását elrendeli; mégpedig a fákat Szent István, Mária Terézia, Mátyás, első Ferenc József névvel elnevezi, s azoknak a földben elhelyezésére mint legidősb képviseleti tagot idősb Gyuricza Józsefet kérte fel. Elnök erre a gyűlést a fák elültetése idejére felfüggeszti, s a képviselet kivonul a fák elültetésére. Á fák elültettek, mégpedig Szent István király fája a római katolikus templom kerítésén belül az éjszaknyugoti sarokban, minthogy legkevésbé van kitéve az építkezés és más munka általi megrongálásnak, a község története s a községi jegyző emlékbeszéde s e jegyzőkönyv hiteles másolata annak tövéhez olajjal telített üvegben elhelyeztetni rendeltetik. Mária Terézia fája a görög katolikus templom kerítésén belül, végre első Ferenc József apostoli királyunk fája az evangélikus református templom kerítésén belül, s végül Mátyás király fája a községháza keleti végén, az utcán levő kis kertben elültettetett. Elnök a gyűlést újból megnyitja és a folyó hó 11-én Nyíregyházán tartandó Szabolcs vármegye törvényhatósági díszközgyűlésre kér kinevezni 4-5 képviseleti tagot, akik a vármegye bizottsági tagokkal községünket képviselni fogják. Képviselet felkéri s a képviselettel megbízza Borsós József képviseleti tagot, Futkos Péter községi főbírót és Vagner Krisztián és idősebb Gyuricza József képviseleti tagot.

11 A jelen jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetett Furmann Antal, Engel János és Borsós József. A gyűlés berekesztetett. Ajelen jegyzőkönyvet hitelesítjük. Vencsellőn, május 14-én. Furmann Antal sk., Borsós József sk., Engel János sk. A jelen másolat hiteléül. Vencsellőn, május 16. Tóth Gyula sk. jegyző 5. Jegyzőkönyv Rakamaz, május Millenáris díszközgyűlési jegyzőkönyv. Fölvétetett Rakamazon évi május 10. napján a képviselőtestület rendkívüli közgyűlésében. Jelen voltak: Kéky László főbíró, Gombai Károly, Szentmariay Dénes, id. Fábry Károly, Pózer Mihály, Brandsttter Bertalan, id. Héri Mihály, Muszbek János, Losonczki György, Serflek Konrád, Vajgli György, Forgács János, Szelóczky Géza, Tóth M. György, Kóder József, Lefler Mihály, Tilk Frigyes, Hubert Mihály, Szloboda K. Mihály, Tóth M. Ferenc, Pózer György, Tilk János, Tilk Mihály, Fabry Gusztáv, ifj. Héry György, Szloboda M. János, Durst Frigyes, ifj. Jung György, Keller Mihály, Stomp Frigyes, Stomp J. János, Hubert Péter, ifj. Perger János, Török György, Rudi Frigyes, dr. Szabó István, Muszbek István, Ekker János, id. Stomp Fülöp képviseleti tagok és Szitha Ferenc főjegyző. Elnöklő főbíró üdvözölvén a teljes számban megjelent képviseletet az új ezer év kezdetén, a díszközgyűlést megnyitottnak nyilvánítja, és felkéri főtisztelendő Szentmariay Dénes róm. kat. esperes és képviseleti tag urat mint a díszközgyűlés szónokát, hogy a nemzeti ünnep nagy fontosságát ösmertető szónoklatát elmondani szíveskedjék. Ezen felkérés folytán a szónok s vele együtt a képviselőtestület a községháza udvarára az Isten szabad ege alá kivonult, s szónoklatát a nemzeti ünnep nagy fontosságát ösmertető népies nyelven elmondá, melyet az ezrekre menő hallgatóság nagy lelkesedéssel és többszöri éljenzés közt nagy tetszéssel fogadott. Utána tisztelendő Mózer Béla római kat. segédlelkész felolvasta az általa röviden szerkesztett, a község történetének leírását, melyet a jelenlevők szintén nagy tetszéssel fogadtak. Ezzel a délelőtti tárgysorozat bevégeztetett. Következik a délutáni ünnepségek leírása. Délután 3 órakor három ágyúlövés tudatta a lakossággal, hogy az ünnepély kezdetét veszi, a helybeli cigányzene rázendítette hazafias dalainkat, melyre gyülekezett a község lakossága a

12 községház udvarára és a községház előtti utcára, a nemzeti lobogók kibontattak, zászló alatt és zeneszó mellett indult a lakosság, egy kanyarulatot csinálva a Morotvasorra, és onnan a templom előtti közön ki az országútra, a népünnepély helyére, a község tulajdonát tevő, úgynevezett felsőberki kaszálóra, ahol is jó zene és jó bor mellett a község minden rendű és rangú lakosa jókedvűen mulatott esteli 8-9 óráig, s a község szegényebb lakosai közadakozásból meg is vendégeitettek; amikor is a népünnep szétoszlott és nagy része lakására hazatávozott, a jobb módú gazdák még éjjel 12 óráig tisztességesen mulattak és ők is tisztességesen eltávoztak és lenyugodtak. Millenniumi fa ez alkalommal nem ültettetett, amenynyiben azok már régebben el lettek ültetve, jelenben csak a már régebben elültetett tölgyfa tövéhez helyeztetett ezen gyűlésünk jegyzőkönyve egy olajjal teletöltött, bedugaszolt és lepecsételt, légmentesen elzárt üvegbe. Ezen gyűlésünkről és a nap eseményeiről felvett jegyzőkönyvünk egyik hitelesített másolata a törvényhatóság levéltárába Szabolcs vármegyének 99 B.gy K/1896, számú határozata folytán felterjesztendő. A jegyzőkönyv hitelesítésével Stomp J. János és Muszbek István képviseleti tagok bízattak meg. Kelt mint fent. Kéky László főbíró, Stomp J. János, Muszbek István, Szitha Ferenc főjegyző 6. Jegyzőkönyv Nyírbátor, május Jegyzőkönyv Felvétetett Nyírbátorban a községi képviselőtestületnek évi május hó 10-én tartott díszközgyűlésében. Jelen voltak: elnök Balaton István főbíró, Márkus Antal jegyző, Sántha Béla aljegyző, Szikszay József, Mikolay Lajos, Várady István, Szabó Lajos, Fuchs Ferenc, Várady József, Mandel Eduárd, Mandel Béla, Szálkai Emil, Reichenberg Simon, Spitz Mihály, Ballá Antal, Deme Ignác, Makrai Pál, Enyedi Lajos, Éles Károly, Baka István, Baka Károly, Helmeczy Sándor, Baracsi Sándor, Német Sándor, Bartha András, Hatházi János, Hatházi István, Katona Sándor, Auslnder Zsigmond, Erdey György, Bakonyi Albert, Fülöp István, Sasvári Sándor, id. Tóth István, ifj. Tóth István, Bakonyi István, Divinyi Sándor, id. Divinyi János képviseleti tagok. A piac terén az ezeréves ünnepély alkalmából épített s ez alkalommal a díszközgyűlés helyéül szolgáló sátorban s körülte a piac terén megjelent nagy számú közönség jelenlétében főbíró a gyűlést megnyitván, Szikszay József taka-

13 rékpénztári vezérigazgató, ügyvéd, képviseleti tag a nemzeti ünnep nagy fontosságát ösmertető következő ünnepies szónoklatot tartotta: Tekintetes Képviselőtestület! "Hazánk ezeréves fennállásának örömünnepén alkalmat veszek magamnak, hogy e nemes város ünnepi közgyűlésén felszólaljak. Megvallom, hogy beszédem tárgyának és kiindulási pontjának megválasztásában nem lehetek oly szerencsés, mint például egy egyházi szónok, aki előtt nyitva van az örök igazságok könyve, a szentírás. De azért nekünk, polgároknak is van egy nem kevésbé becses, mondhatnám szent könyvünk, melyből tanulhatunk hazaszeretetet melynek lapjain olvashatunk dicsőségről s ennek hatása alatt érzelmeink megnemesülvén, kedvet, erőt, bátorságot és kitartást nyerünk minden szépre, jóra és nemesre alkalomadtán nagy tettek véghezvitelére is! Ilyen könyv, ilyen polgári szentírás hazánk történelmének könyve!!! Azonban városunk kormányzó testületének gyűlésében hazánk történelmét nagyban és egészben mégsem tárgyalhatom, mert meg vagyok győződve, hogy e testület tagjai azt jobban ismerik, mint én, de meg éppen most is hallották az egyházi szószékről. Legcélszerűbb lenne azért, ha szűkebb hazánknak: városunknak történelmét tárgyalnám, de itt érzem legjobban feladatom nehézségét, mert igaz az, hogy az ember maga magát s a hozzá közel levő dolgokat ismeri legkevésbé, és bár érdekes volna hazánk ezeréves történelme kapcsán tudni azt, hogy városunknak jutott-e és minő szerep az idők folyamán, és munkálták-é elődeink a későbbi nemzedékek javát? Azonban e feladatnak sem felelhetek meg egészen, mert írott emlékeink nincsenek a régi időkből, s ha voltak is ilyenek, ezek megsemmisültek nemzetünknek csaknem folytonos küzdelmei, a külső és belső ellenségekkel folytatott háborúskodásai alatt. Azt azonban biztosan tudjuk, hogy mi megmaradtunk magyaroknak, s ez az ősök érdeme. Tudjuk, hogy városunk, mely tulajdonképpen úrbéres község volt, tekintélyes és kiváltságos jellegű közvagyon birtokában volt már századok előtt. Ez is az ősök érdeme, mert ezen kiváltságokat nem érdemetlenül nyerték. Hiszen tudjuk azt, hogy e város és határa kiegészítő része volt a honfoglalás idejéig visszavezethető Bátori fejedelmi család egyik, jelesül ecsedi uradalmának, s a "Bátor" nevet is vagy e családtól nyerte, vagy e család innen vette; tudjuk azt is, hogy a főbb nemesek háború esetén kisebb-nagyobb sereggel jelentek meg a táborokban, s ezeket saját birtokaikon állították össze, így több mint bizonyos, hogy elődeink a csaknem folytonos hadakozásokban kiváló részt vettek, vitézségökkel és egyéb hazafias fényeikkel szereztek érdemet a kiváltságokra. Kétségtelenül nagy idők emléke fűződik tehát városunkhoz, s elődeink bizonyá-

14 ra méltók voltak a "bátor" névre, mert híven teljesítették hazafias kötelességeiket, sőt még az utódoknak is hagytak örökséget, s ez által lehetővé tették legalább máig a községi adók mellőzését. Az a kérdés most már, hogy mi, akiknek meglehet méltatlanul jutott azon szerencse, hogy hazánk ezeréves fennállásának örömünnepét megérjük, miképpen tiszteljük meg az ősök emlékét, miképpen tegyük magunkat méltókká az utókor tiszteletére, úgy mint ezt őseink tették, s miképpen munkáljuk az utódok javát, hogy majdan a történelem ítélőszéke előtt el ne ítéltessünk. Először is vegyük jegyzőkönyvbe, s hitünkkel erősítsük, hogy istenfélők vagyunk, mint voltak őseink. írjuk le az utódoknak, hogy mielőtt e gyűlésbe jöttünk, a templomban voltunk, s ott a buzgóság szárnyain Istenhez emelkedve hálákat adtunk neki kegyelméért, mellyel magyar nemzetünket s hazánkat annyi vész között ezer évig fenntartotta, s ezt nekünk megérni engedte. írjuk meg, hogy e nemzet fiai mind mai napig szentül megtartották a honfoglaló ősök által kötött, verőkkel pecsételt szerződést, mellyel magok fölé egy főembert, egy királyt választottak parancsolóul, akinek engedelmeskednek ma is, mert ez is törvényekkel és tényekkel bizonyítja a nemzethez való ragaszkodását s bizodalmát. Parancsoljuk meg az utódoknak, hogy szeressék a hazát, mint szerették őseink, akik a költő szerint "Szív-vérökön ezerszer válták meg e hazát." Mi pedig, akik a jelen békés napokban hőstetteket nem mívelhetünk, tegyünk ünnepélyes ígéretet, hogy mindég e hazának s közelebbről e városnak javát munkáljuk, s a kezünkbe adott hatalommal visszaélni nem fogunk, hanem e város lakóinak életét és vagyonát megóvni mindig törekedni fogunk, s e célból határozzuk el, hogy a jelenlegi városháza nemsokára szükségessé válandó felemelése alkalmával ez épület fölé egy órával ellátott tűzoltóőrtornyot építünk. Van ugyan nekünk két műemlékünk, két templomunk, melyek minden írott okmánynál ékesen szólóbban hirdetik a nagy király: Hunyadi Mátyás és korának dicsőségét, s melyeknek fenntartása erkölcsi kötelességünk, de ez őrtorony nem egy korszaknak, de ezer évnek dicsőségét fogja emlékébe idézni az utókornak, az óra pedig míg egyrészről mutatja az idők múlandóságát, másrészről az időközök jelzésekor mintegy feltartóztatva az idő haladását, érchangokon azt fogja hirdetni, hogy legyen bár minden mulandó, de a magyarnak hazaszeretete örökké való! Úgy legyen!!! Ajánlom indítványaim elfogadását azzal, hogy a város történelmének és ezen ünnepélyek lefolyásának írásba foglalására egy küldöttség lesz kinevezendő." Határoztatott Fenti emlékbeszéd jegyzőkönyvileg megörökíttetik, továbbá a község története s az ünnepélyességek lefolyásáról szóló emlékirat elkészítésével Balaton

15 István főbíró, Márkus Antal jegyző, Szabó Lajos, Kóródi Pius és Szikszay József képviselőtestületi tagok megbízatnak, mely emlékirat elkészülte után a képviselőtestület által meghatározandó napon egy példányban üvegbe bedugaszolva a ref. templom előtti téren elültetett millenniumi tölgyfák egyike alá ünnepélyesen elásandó, másik példányban a város irattárába elhelyezendő lesz; végül az ország ezeréves fennállásának emlékére a városházára egy órával ellátott tűzoltóőrtorony felépítési alapjára a városi pénztárból öt év alatt évenként 200, így összesen 1000, azaz ezer korona alapítvány megszavaztatik, s ez alapítványi összeg időszakonként a nyírbátori takarékpénztárba gyümölcsözőleg elhelyeztetni rendeltetik; egyszersmind ezen alapnak társadalmi útoni növelése kimondatik, melynek módozatai képviselőtestület által későbben lesznek megállapítandók. A folyó év május hó 11-én tartandó vármegyei díszközgyűlésre vármegyei bizottsági tagokon kívül eső következő tagok választattak meg: Szabó Lajos, Vay Béla, Deme Ignác, Mandel Dezső, dr. Schvarcz Adolf, Szálkai Emil, Sántha Béla, Bartha András, Enyedi Lajos, Sasvári Sándor, Helmeczy Sándor, Mráz János, Hhnel Ferenc, Várady József, Sztruhár István, Zsindely János, Éles Károly, Mandel Béla, Kende Sándor, Papp Gergely, Sándor Albert. Elöljáróság indokolt előterjesztésére az utcák újabb elnevezései egyhangúlag következőleg határoztatott el: I. Az eddigi Templom utca a 124. népsorszámú ref. iskola épülettől a gróf Károlyi uradalmi tisztilakig terjedőleg Báthori István utca. II. A népsorszámú házakat magában foglaló, a ref. templom előtti tértől a ref. paplakig, a Szentvér utcába vezető utca Szikszay utca. III. A Pilis utca a 221. népsorszámú háztól a 352. népsorszámú házig futólag Árpád utca. IV. A Kisbogáti utca az 1. és 352. számú házak közötti utca megkezdésétől egyenes vonalban a nyugoti végig, beleértve az ottani mindkét kiágazatát, Hunyadi utca. V. A Nagybogát utca összekapcsolva a Nagykállói utcával északtól déli irányban, délen a 482. és 531. szembeeső házaktól, északnak az 576. és 750. népsorszámú szembeeső házakig Ferenc József utca. VI. Az 577. népsorszámú háztól 603-ig Bogát felé vezető, eddig megállapított elnevezéssel nem bíró utca Debreceni utca. VII. A Kiskállai utcából a római katolikus templom és minorita rendházhoz vezető utca népsorszámú házakat magában foglalólag Gróf Károlyi utca. VIII. A Kiskállói utca a jelenlegi állásában Zrínyi utca. Kmf. Márkus Antal jegyző, Balaton István főbíró

16 Jegyzőkönyvi kivonat Nagykálló, május 70." Kivonat Nagykálló község képviseletének év május 10-én, hazánk ezeréves fennállásának emlékére rendezett ünnepélyén tartott díszközgyűlés jegyzőkönyvéből. 24. sz. A piacon levő sétakert déli oldalán eső területen, ez alkalomra készített emelvénynek a képviselőtestület tagjai által lett elfoglalása után Pelsőczy Sándor, községi főbíró a képviselőtestületet a következőképpen üdvözölte: Mélyen tisztelt Képviseleti Közgyűlés! Hazánk ezeréves fennállásának emlékére dicsőségesen uralkodó királyunkkal együtt minden magyar ember ünnepet tart; ilyen ünnepet óhajtott községünk közönsége is rendezni, melynek megtartására ez alkalommal összegyűltünk. Örömtelt szívvel állok itt a mélyen tisztelt képviselőtestületi közgyűlés és nagyrabecsült polgártársaim előtt, hogy önöket mindnyájokat ezen örömünnep alkalmával tartandó díszközgyűlésen üdvözöljem. Midőn önöket üdvözlöm, azon óhajomnak adok kifejezést, hogy szeretett édes hazánkat, melyen kívül a világon számunkra nincsen hely, a királyok királya, a magyarok istene örök időkön keresztül tartsa meg; községünket és annak minden lakosát engedje fejlődni és boldogságban s megelégedésben élni. Ezen tiszta szívből eredő jó kívánságaimnak kifejezése után a díszközgyűlést megnyitottnak nyilvánítom, és felkérem jelenlevő nagytiszteletű Görömbei Péter ev. ref. lelkész urat, hogy a mai ünnepség alapját képező magasztos okokat itt az isten szabad ege alatt előadni, azzal az itt most összegyűlt polgárokat megismertetni kegyeskedjék. Görömbei Péter lelkész úr a felhívásnak engedve, lelkes szavakkal ecsetelte hazánk megalapítására vonatkozó honfoglalás tényét, különösen kiemelte azt, hogy a magyar haza kormányzása mindig választott fejedelmek által lett eszközölve. Ezért óhajtandó a választási rendszer fenntartása, mivel ez úton a haza minden polgára habár közvetve is a közdolgok intézésében részt vehet. Áldást, boldogságot kért a hazára, a dicsőségesen uralkodó legalkotmányosabb királyra, az egész uralkodó házra, községünkre, különösen annak lakosságára, és azon óhajának adott végre kifejezést, hogy Nagykálló minden fia oly békességben és egyetértésben éljen továbbra is, mint amilyen egyetértésben és békességben voltak ez ideig. Ezután Nagy Kálmán, községi főjegyző felolvasta Nagykálló község ez alkalomra írt következő történetét:

17 Nagykálló város rövid története Nagykálló városának is, mint még igen sok városnak és községnek eredetét és keletkezésének körülményeit, ez ideig sűrű homály fedi. A városi levéltárban levő régi adatok és periratok szerint a tatárpusztítás előtt Buzna-Dada vagy: Buzen-Dada község létezett volna itt, melyet a tatárok évben valószínűleg elpusztítottak, mint Bereg, Ung és Szabolcs vármegye sok más községét is. Hihetőleg ezután IV. Béla, e második honalapítónak nevezett király uralkodása idején épülhetettt Kalló. Az is bizonyos, hogy a XIII. században létezett városok között még nem szerepelt. Kallóról és birtokviszonyairól a legrégibb adatokat Leleszen (Zemplén vármegye) a leleszi Convent iratai és okmányai közt találunk. Nevezetesen évből, hol a Kállay és Ibrányi család maradékai egy Kallóhoz tartozó halastó felett perlekedtek. Ugyancsak a leleszi Conventnél van 1386-ból egy adat a kallói szállásokon elkövetett erőszakoskodás felől; tehát szinte peres adat. Vannak még ott adatok 1414, 1425, évből. Egy 1413-ban kelt vizsgálati parancs, szinte a leleszi levéltárban, igazolja, hogy 1413-ban Kálióban már országos és heti vásárok tartattak. Majd a mohácsi vész után (1526) a törökök ellen való védekezés szempontjából Kalló és vára az évi V. törvénycikk által végvárrá, lakossága várőrséggé minősíttetett. Ezen idő táján várkapitányai voltak: Reuber János és Prépostvári Bálint. Végvár maradt Kalló 1711-ig, a szatmári békekötésig, s lakosai annak megfelelő jogokat élveztek. Utolsó kapitánya volt Eckstein János. Vára pedig ugyanekkor és 1711-ben lerontatott. Ettől kezdve Kalló a vármegye kötelékébe tartozott; sőt itt építtetett a jelenkorban is még fennálló vármegyeháza is, mely most országos tébolyda gyanánt használtatik, ig, tehát 30 év alatt, majd a megyei székhely is Kisvárdáról 1780-ban Nagykállóba tétetett át, s székhely maradt Kalló 1872-, illetőleg 1876-ig, mikor is előbb a törvényszék, utóbb a megyei székhely is Nagykállóból Nyíregyházára tétetett át. Ezek mellett Nagykálióban az akkori idők- és viszonyokhoz képest elég virágzó ipar és kereskedelem fejlődött ki az akkori céhrendszer alapján; nevezetesen voltak: csiszár, kovács, lakatgyártó, szabó, csizmadia, szűcs és varga céhek, melyeknek kiváltságlevelei az és év közötti időben keltek, mikor is a bátori, a nyíregyházi, nagykállói s több vidékbeli iparosok mind a nagykállói céhekhez tartoztak; sőt ig volt salétromgyára is, amint mindezek bőven meg vannak írva a Görömbei Péter helybeli evang. reform, egyház lelkész által az évben írt és Sárospatakon kinyomatott "Nagykállói ev. ref. egyház története" című műben bővebben és részletesebben.

18 Ez idő szerint, 1887 óta van Kallónak vasútja, van szolgabírósága, adóhivatala, vármegyei kórháza, itt van a régi vármegyeháza épületében egy országos tébolyda, van takarékpénztára s 1870 óta van állami reáliskolája, mely évben gimnáziummá alakíttatott át. Előzőleg több, mint kétszáz esztendőn át a helyi reform, egyház tartott itt fenn egy hatosztályú középiskolát 1852-ig. Van minden hitfelekezetnek a törvénynek megfelelő elemi iskolája, nevezetesen: a római katolikusoknak, görög katolikusoknak, evang. reformátusoknak, izraelitáknak; van egy közös kisdedóvoda, Casinó, olvasóegyesület, műkedvelő társulat, a gimnázium mellett segélyező egyesület, két temetkezési társulat; minden hitfelekezetnek külön lelkésze és iskolája, két, három, négy tanterem- és tanítóval; van ipartestülete. A lakosság földmívelés-, szőlőtermelés- és iparral foglalkozik. Heti és országos vásárai máig is megvannak. A város határának földje jó s könnyen munkálható, ha túl bőven nem terem is, ínséges, terméketlen évre sem az élő emberek, sem a hagyományok nem emlékeznek. Ha lakossága ezen túl is kitartó lesz a munkában, szorgalom-, takarékosság- és józanságban, ezen a földön nyugodtan és boldogul élhet, s e hazát, mint eddig, ezután is méltán szeretheti és tejjel-mézzel folyó Kánaánnak tarthatja, mely kebelén e város határán a kitartó, szorgalmas munkást mindig eltartja. Kérjük is a magyarok istenét, hogy a tiszta magyar népet, mely hazáját mindenkor híven szerette, érette áldozatra is kész vala, jövendőben is áldja meg testi és lelki áldásaival, munkáját sikerrel, előmenetellel, hogy e haza földén s e városban mindig elégedett és boldog lehessen, s hogy az imádott magyar hazához mindvégig hűnek maradjon. A történelem felolvastatván, annak felolvasott példánya egy e célra kiválasztott üvegbe elhelyeztetvén, a piacon levő sétakert délkeleti szegletén most elültetendő diófa tövébe elhelyeztetett. Ezen után községi főbíró a nagy közönség lelkes éljenzése mellett a díszközgyűlést berekesztette. Nagy Kálmán jegyző, Toka Sándor h. bíró * * * Hazánk ezeréves fennállásának emlékére évi május hó 10-én tartott ünnepség sorrendjét a képviselőtestület a következőképpen rendelte megtartatni: Május 10. Ünnepeljük magyar hazánk ezeréves ünnepét! Magyar hazánk ezredéves ürmepét tartja minden falvában, községében és városában ma!!! Minden magyar örül e napnak, minden magyar szent kötelességének ismeri, hogy a mai szent napot megünnepelje!! Városunk szintén megünnepli e napot az alanti sorrendben! Fel tehát az ünnepre! Lelkesítsen minket a hit és a hazaszeretet.

19 Ünnepünk sorrendje: 1. Reggel 5 órakor 21 mozsárlövéssel veszi kezdetét a nagy ünnep; az öszszes egyházak harangjai megszólalnak, egybehívni az ünneplőket. 7 (hét) órakor 200 kg hús osztatik szét a szegények között. 2. Hálaadó isteni tisztelet tartatik az összes templomokban, az ünnep nagyságához mérten mindenki ünnepi ruhában jelenjék meg: gyülekezés a sétányon. Hálaadó isteni tisztelet reggel 8 (nyolc) órakor a római kat. templomban, 9 (kilenc) órakor a görög kat, 10 (tíz) órakor a reform, 11 (tizenegy) órakor az izraelita templomban. 3. 1/2 12 órakor a község képviselőtestülete kedvező idő esetén a református templom északi részén díszgyűlést tart. a^ A díszgyűlést megnyitja: Pelsőczy Sándor főbíró, b) Nagytiszt. Görömbei Péter alkalmi beszéde. Cj Nagy Kálmán főjegyző emlékiratát felolvassa. 4. Anagykállói ref. dalegylet közreműködésével 2 emlékdiófa elültettetik; Lengyel Endre gör. kat. lelkész emlékbeszéde. Nagy Kálmán által szerkesztett jkv. a diófa tövéhez helyeztetik. 5. A dalegylet közreműködésével körmenet. 6. A nagyvendéglő dísztermében társas ebéd 2 órakor veszi kezdetét. 7. Délután 3 órakor népünnepély kezdődik a sétányon, este 8 órakor végződik. Este 8 órakor kivilágítás, 100 fáklya, zászlók, zeneszóval körmenet. A nagy ünnepet mindenki magyar honfiúi szeretettel tartsa meg! A honfoglalás ünnepe legyen méltóságos és felejthetetlen!!! A fent leírt módon az ünnepség meg is tartatott Nagy Kálmán jegyző 8. Jegyzőkönyvi kivonat Buj, május 10. Kivonat a buji képviselőtestületnek május 10. napján tartott díszközgyűlésének jegyzőkönyvéből. Jelen voltak: Horváth Ferenc főbíró mint elnök, Rácz Ferenc jegyző, Groák Sándor, Groák Lajos, Buchwein Albin, Lámfalussy Sándor, Fülep Károly, Beck József, Andrássy Kálmán, Braun Fülöp, Czoch Adolf, Tóth János, Terhes Sámuel, Mester Mihály, Erdélyi László, Terhes Benjámin, Fejes Sámuel, ifj. Gönczy László, ifj. Deme Mihály, Seszták János, Czizevszky Lajos. Andrássy Kálmán és Erdélyi László jegyzőkönyv-hitelesítők.

20 I. tárgy. Főbíró mint elnök a díszgyűlést megnyitván, amit a ref. dalárda Himnusszal előzött meg; megnyitás után következő emlékirat főbíró által felolvastatott: Isten csodája, hogy áll még hazánk! Csodákat művelt a nemzet e hosszú ezer éven át. Községünk, kedves szülőfalunk a régi okmányok útján körülbelöl ben lett alapítva Bulyi Mihály által, kinek fiát szintén Bulyi Mihálynak hívták, s 1572-ben Maximilián felséges királyunk engedelméből magyar nemzetem ezen birtokban megerősíttetett, s akkori alispánt Kajta Lászlót és Bónis szolgabírót küldte ki három vármegyei hitessel, hogy Szabolcs vármegye részéről Bulyi Mihály (kinek egy fia és két lánya volt, úgymint: Bulyi Mihály, ki huszonnégy éves korában a haza szolgálatában állván, de még abban az évben a harctéren meghalálozván, a két leánya, úgymint: Orsolya és Dorottya; kik közül Orsolya férjhez ment Gelsei Istvánhoz, Dorottya pedig Laskay Sándorhoz, kiknek utódai községünkben mai napon is szép számosan élnek, hagyatékát, a 32 telket a két leány között, 16-ot egynek-egynek, megerősítsék. Arra, akkori hivatalos beszedők szerint ezt a következőképpen fejezték ki: "Mi alábbírt praesentibus recognoscáljuk és adjuk tudtokra mindazoknak, kiket illet." Tehát akkor községünk harminckét telekből állott, hogy miként nőtt s népesedett meg, arról adataink hiányzanak. Ennélfogva jelen iratunkban, mi, az utókornak, kikkel tudatjuk, hogy mi, e község lakói magyarok voltunk, vagyunk és míg élünk, leszünk nekiék pedig meghagyjuk, hogy azok maradjanak, s ezernyolcszázkilencvenhat (1896) év, május hó 10-én szülőfalunk 403 házzal, 5340 kat. hold 1580 négyszögöl földdel és 2525 lakossal bír, amidőn hazánk ezredéves fennállásának ünnepét ülte. Ezen emlékirat első példányát a községháza udvarának északi részén elültetett fája alá ásta, másod- és harmadpéldánya a megyei és községi levéltárban fognak megőriztetni. Kelt Bujon május hó 10-én, felséges királyunk, I. Ferenc József uralkodása, báró Bánffy Dezső miniszterelnök kormányzása, méltóságos Kállai András főispán és tekintetes Mikecz János alispán megyei igazgatása, tekintetes Kömmerling János főszolgabíró, Király József járási szolgabíró és Rácz Ferenc főjegyző, Horváth Ferenc főbíró, ifjabb Deme Mihály községi törvénybíró vezetése alatt. Isten, áldd meg a magyart! Határozat: Az emlékirat légmentes üvegbe téve, az üveg kőbe vésve, a községháza udvarának északi részén elültetett millenniumi tölgyfa alá ásandó el. Két példánya közül egy pedig községi levéltárba, egy a megyei levéltárba helyezendő el megőrzés végett. II. tárgy. A község főbíró indítványára öt (5) Ft-os alapítványt tesz, hogy azt 400 év múlva a községnek akkor élő lakosai vegyék fel, fordítsák a község jótékony célú szükségletére.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. június 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Lukácsné Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására.

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei 1.. A címer leírása 2..

Az önkormányzat jelképei 1.. A címer leírása 2.. KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1995. évi 18. (XII.18.) számú r e n d e l e t e A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Kondoros Nagyközség Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1 Szén Sándor Új bornak új tömlő 1 Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort, új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. (Mt

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete március 20-i. nyilvános ülésének anyaga

Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete március 20-i. nyilvános ülésének anyaga Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 20-i nyilvános ülésének anyaga Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8445 Csehbánya, Fő utca 39. Szám:

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 123 128. Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

4/1997. (VII.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről

4/1997. (VII.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről Mány község képviselő testületének 4/1997(VII.11.) 4/1997. (VII.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a címer és zászló alapításról és használatának rendjéről egységes szerkezetben a 16/2005. (X.28.) számú,

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. április 24. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben