Nemzetközi ECDL Fórum (6 7. oldal) Rendezvénysoroló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi ECDL Fórum (6 7. oldal) Rendezvénysoroló"

Átírás

1 NEUMANN JÁNOS SZÁMTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE november Információs társadalom: Áttörés, vagy?! 6. Digitális Esélyegyenlőség DE! konferencia (2. oldal) Fórum: Korai számítógépek és alkalmazások (4 5. oldal) Állásfoglalás Az informatika és az új közoktatási kerettanterv Meghívó December 13-án nyílik az Informatika-történeti Kiállítás a szegedi Agorában! (3. oldal) Nemzetközi ECDL Fórum (6 7. oldal) Rendezvénysoroló (8 9. oldal) ( oldal) Tisztelt Kolléga, kedves Tagtárs! Alapszabályunk előírásai szerint december 6-án 10 órai kezdettel tisztújító közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja december 6-án 10:15 óra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés helye: Danubius Hotel Gellért Gobelin terem, 1111 Budapest, Gellért tér 1. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb november 30-ig jelezze Konfár Lizának név, munkahely megadásával telefon: ; fax: üdvözlettel: Péceli Gábor, elnök Összefoglaló az elnökség november 6-i üléséről Lapzártánk után tartott ülésén az elnökség megtárgyalta a Díjbizott ság javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 14/2012 (11.06.) sz. határozat Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát az NJSZT évi kitüntetettjeire vo nat - kozóan. A Neumann-, Kalmár-, Tarján-, Kemény János díjak, vala mint az életműdíjak átadására november 15-én, a 6. Digitális Esély - egyenlőség konferencián kerül sor. Hivatalossá vált, hogy de - cember 13-án nyílik a szegedi Szent- Györgyi Albert Agora. Ez az épület ad ott hont és méltó elhelyezést az NJSZT tá mogatásával és hatalmas teher válla lásával elké szült Infor ma - tika-történeti kiállításnak. Az állandó ki állítás megrende zése az NJSZT ki - emelt projektje, mellyel a múlt ér té - keit őrzi meg a jö vő számára. Az Agora hivatalos megnyitása után számos különleges programmal várjuk majd az érdeklődőket. Terve - ink szerint a 2013 első negyed évé ben tartandó országos rendez vén nyel tesszük majd fel az i-re a pon tot: ekkor mutatkozik majd meg teljes pompájában a nem csak országos, hanem európai viszonylatban is kuriózumnak számító, az informatika hőskorától induló gyűjtemény. A kiállításra várjuk a látogatókat az ország minden részéről és a ha tá ron túlról is. A témáról tallózónk a 3. oldalon.

2 november Információs társadalom: Áttörés vagy...?! 6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia november óra, Danubius Hotel Gellért, Panoráma terem Idén hatodik alkalommal rendezi meg az NJSZT a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát. A konferencia Információs társadalom: Áttörés vagy...?! címmel felvázolja az információs társadalom sürgetően időszerű kérdéseit. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. On-line jelentkezés: Az előadásokat interneten is közvetítjük. A konferencia tervezett programja Megnyitó Bőgel György: Áttörünk, de hová? Sugár Mihály: Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék? Kávészünet G. Nagy Balázs: Az információs társadalom kulcseleme az ember Human Age Z. Karvalics László: Káromkodjunk és fütyörésszünk, avagy hogyan távolodunk az információs társadalom fősodrától Az NJSZT évi díjainak átadása, Kovács Attila-díj átadása Ebéd Pintér Róbert: Negyedik rész: Új remény a telefon visszatér Gulyás István: m-learning vagy változatlan oktatás?! Kis Ervin Egon: Aranyásók homokozólapáttal Magyar Gábor: A hárpia megzabolázása? Az előadások sorrendje még változhat. Az egyes előadások szinopszisai az alábbi linken olvashatók:

3 2012. november Informatika történet Szent-Györgyi Albert Agora Nyitás: december A decemberében a szegedi Agorában nyíló in for matika-tör - téneti kiállításról hírt adott többek között a: HVG, Délmagyar, Origo, Szegedi Napi lap, Miskolci Napilap, Tőzsdeiskola, Rádió 88, Stop, Hír 3, Pécsi Stop, Híradó, SzegedCafé, Prím, Magyar Rádió MRG-Szeged, Városi Televizió Szeged, TiszaPart TV, Délmagyarország, Wikitech, Délpress, Promenád, IT Café, Orientpress, 3szék Alábbi összeállításunkban ezekből tallóz tunk. Avilágszerte is egyedülállónak szá mító szegedi gyűjtemény a hamarosan megnyíló Szent- Györgyi Albert Agorá ba teszi át szék - helyét. Már javában dobozolnak a sze gedi Informatika t ör téneti Múzeumban. Az elmúlt közel hat év tized számítás technikai mér földkö vei között a lyuk kártyás adatfeldolgozótól a több szobát elfoglaló szá mí - tógépeken át a mágnes szalag-ol - vasóig szinte minden fellelhető (36 különböző ország hardvereit őrzik itt!), többségük a mai napig üzem - képes, kiváló állapotban áll az utó kor rendelkezésére.[...] Nem csupán fan tasztikus régi em - lékeket, eszkö zö ket tekinthetnek majd meg a kiállítás látogatói vég re rendezett körülmények kö zött, de a számítástechnika-törté net ha zai nagyjainak (Kalmár László, Neu - mann János) munkásságát külön szobákban, vitrinekben mutat ják be. (Szegedma, szeptember 12.) A kiállításon a XX. század szá mí - tástechnika-történeti emlékeit a XXI. század informatikai eszközeinek se - gítségével mutatják majd be (HVG, szeptember 12.) [...] az 5-ös úti, egykori szovjet lak - ta nyából a Szent-Györgyi Albert Ago rába költöző egyedülálló gyűj te - mény 10 ezer darabból áll, össz - súlyuk eléri a 200 tonnát. A Kálvária su gárúti épületben 1300 négyzet - métert kap a kiállítás, két szinten mu - tatják be az informatika törté netét. (Délmagyarország, szeptember 13.) A szegedi múzeumot is megálmo - dó NJSZT vezetője kiemelte: az 1975 óta gazdagodó gyűjtemény vég re méltó helyre kerül. (Délmagyar, szeptember 12.) 1975-ben határozták el, hogy elkez dik összeszedni a használatból ki kopott, de hatalmas eszmei értékkel bíró számítástechnikai eszközö ket. Másfél év alatt 110 tonnányi gép került Szegedre. (Tőzsdeiskola, szeptember 12.) A szegediek által elnevezett Szent- Györgyi Albert AGORA új tudomá nyos és kulturális központja lesz Szegednek, hiszen ebbe a létesítménybe teszi át székhelyét a Száz szorszép Gyermekház; a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által gondozott, az Öthalmi úti volt szovjet laktanyában őrzött mél tán világhírű informatika-törté - neti gyűjtemény. Továbbá itt alakít ják ki a Szegedi Tudomány egyetem Infor - matorium nevű interaktív kiállító terét és a Szegedi Biológiai Kö z pont (SZBK) látványlaboratóriumát is. (Szegedi Café, szeptember 12.)

4 november Korai számítógépek és alkalmazások az Informatika-Történeti Fórum (itf) rendezvényén. A program Kutor László bevezetőjével indult és Vasvári György, majd a szünet után Havass Miklós elnökletével zajlott. Első előadóként Ormai Lászlótól a Sta tisztikai Hivatal irányítási tevékeny ségének kulisszatitkairól hallottunk. Azután Gyarmati Péter idézte fel a kor társadalmi hátterét, majd bemutatta, hogyan ala kult át az réről, az ICL 1900-as gépeiről emlé - kezett, míg Straub Eleknek a rend szer vezetőképzésben betöltött sze repét mutatta be. Utolsó előadásként Koltai Tamás a Gier gépet és alkalmazását mutatta be számos meteorológiai érdekes sé gel fűszerezve, amelyek géprevitele annak idején feladata volt. Az itf szeptember 25-én egy re ménybeli sorozatot indított útjára Korai számítógépek és alkalmazásuk címmel. A rendezvény célja, hogy felidézze az kö zötti évek hazai helyzetét, az elektronikus számítógépek alkalmazásba vételét, a rajtuk, velük dolgozó em - berek helyzetét, munkáját, eredmé - nyeit. A kapcsolódó felhívás szándéka, hogy a még élő szereplők segítségével megörökítse a ma már tör ténelemi korszak eseményeit és kellő tisztelettel emlékezzen meg a már elhunytakról. Az előadások az Óbudai Egyetem jól felszerelt, kényelmes keretei között hangzottak el és videó össze ál lításban is megörökítésre kerültek. E videók az itf megújulás alatt lévő weblapján (itf.njszt.hu) már lát hatóak. akkor uralkodó lyukkártás technika és an nak folyamatszemlélete beérkező számítógépek segítségével rendszerszemléletű feldolgozássá. Előadása második részé ben adatokat hallottunk tőle a hőskor gé peiről, a szak - emberállományról, az irányítás és oktatás állapotáról, va lamint a szűkös eszközlehetőségek miatti hiánygazdálkodásról. Meskó Andor a Bull Gammát, Álló Géza az Elliott 803-at mutatta be, fel - idézve a felépítésüket, vala mint felhasználásukat, alkalmazásukat. A szünet után Ormai László a statisztikusok és a számítástechnikusok közötti viták, ellentétek feloldása ér - dekében végzett sokéves munkájáról számolt be. Folytatásként Jankó Géza a kor legjelentősebb rendsze - A program Gyarmati Péter beszélgetés-indító zárszava után a késő estébe nyúló hozzászólásokkal folytatódott és véget érni nem akaró be - szélgetéssé alakult. Értékes, személyes, közérdeklő dés - re számító emlékeket idézett Pompéri Béla, majd Kertészné Gérecz Eszter és Zsadányi Pál. Vita alakult ki Kovács Győző, Géczi László és mások között Neumann János szerepéről és a Neumann-elv realizálásáról. A beszélgetés során javaslatok hangzottak el a sorozat folytatását i lletően: az Odra gépek szerepe az egyetemi oktatásban, korszakalkotó műhelyek munkái pl. építőipari alkalmazások, VEGYTERV, KERSZI, OTSZ. Felmerült a korszak folytatása a byte-os rendszerek és más

5 2012. november 5 szabványok elterjedésének áttekintésével. Ötletekből sosincs hiány: szere tettel várjuk azokat, akik képesek meg - szervezni és megvalósítani egy-egy rendez vén nyel ötleteiket. Az itf biztosítja a ke reteteket és a le hetőségei szerinti terjesztést, meg örökítést. Várjuk tehát az aktív kollégákat! Prof. Dr. Gyarmati Péter Az Informatika-történeti Fórum hírei Kedves Kollégák! Folyamatosan frissítjük az itf új honlapját. Bár még nincs kész, de már most szeretnénk felhívni a tag ság fi - gyelmét, hogy szándékaink szerint egy olyan honlap készül, ahol a hazai informatika-történet legfontosabb do - kumentumait igyekszünk összegyűj - teni. Már most is sok anyag lát ható, beleértve a korábbi itf rendezvé ny ken készült videó kat is. Észre vételeket és az anyag bővít é - sében nyújtott segítséget szívesen fogadunk. A honlap címe: itf.njszt.hu December 18-ára tervezzük az itf következő rendezvényét. Az Akkor és most tematikájú ren - dezvényen ezúttal Az órás mes teség régen és ma érdekes téma köreit járjuk körül. A rendezvény helyszíne: Óbudai Egyetem (Bécsi út 96/b), időpontja december :00 18:00 A még most formálódó programban a következő előadásokat tervezzük: t Kutor László: Az órásmesterség, mint a kézművesség csúcsa, a fej lett mérnökség bölcsője t Krasznai Mihályné: Órás kép - zés Magyarországon a kezdetektől napjainkig t Tiszekker Ottó: Régi órásmes - ter ség, híres órásmes te rek és órák t Vályi Huba: Az óra használata a vásárlástól a bírósági tárgyalásig t Becsei Áron: Órásmesterség ma A rendezvényhez ki állítás is kap - csolódik, amelyen értékes ré gi órá - kat, valamint az órás mesterség szép an tik szerszámait is bemutatjuk. Kutor László

6 november ECDL Nemzetközi ECDL Fórum Az ECDL Alapítvány idei legjobbjai Az ECDL Alapítvány éves Fó rumán, Oslóban adták át az idei év legjobbjainak járó dí jakat október 18-án. A digitális írástudás bizonyítvá nyának világszerte legismertebb programját irányító ECDL Alapít vány évről évre elismerésben része síti a legjobb gyakorlatokat megvalósító országokat. A díjakat négy különböző kategó ri ában ítélték oda: 1.Kormányzati/közéleti kategória 2.Vállalatok/magánszektor kategória 3.Társadalmi befogadás kate gória 4.Marketing és PR kategória 1. Kormányzati/közéleti kate gó ria Díjat kapott Magyarország annak elismeréseképpen, hogy diákok és pedagó gusok különböző ak ciók so rán nagy számban szerezhettek ECDL bizonyítványt, valamint Columbia az 'e-citizen for the Na - tional Po lice Force' (e-polgár bi zo nyít - vány a Nemzeti Rendőrségnek) projektért, ahol 110 ezer rendőr sze rez te meg a di gita lis írástudást igazoló alapbizonyítványt, az e-citizent. 2.Vállalatok/ magánszektor kategória A Svájci Posta dolgozóiank ECDL képzéséért Svájc részesült elismerésben. Díjat kapott továbbá Sri Lanka is. 3.Társadalmi befogadás kate gória Ebben a kategóriában a hátrányos hely zetű térségekben élők képzé sé ért tett erőfeszítéseik elismerése kép pen Jordánia és Svájc kapott díjat. 4. Marketing és PR kategória A nemzeti telefontársasággal meg va - lósított együttműködéséért, amelynek keretében okostelefonok segítségével kínáltak mobil tanu lási meg oldásokat az ECDL tanfolyam után érdeklődők szá mára, Dél-Korea ré szesült elismerésben. Ugyancsak díjat kapott Dél-Af - rika is. Az ECDL Alapítvány sajtóközleménye, október 19. Magyarországot Alföldi István és Szedlmayer Bea képviselték Columbia képviselője átveszi a díjat Jim Friarstől, az ECDL Alapítvány elnökétől Sri Lanka küldöttei a díj átvételénél Svájc képviselői Jim Friars-szal a díjátadáson

7 2012. november Oslo, október A norvég oktatási miniszter szerint is kulcsfontosságú a digitális írástudás a munkaerő-fejlesztésben. Idén Norvégiában, Oslóban tartotta éves vezetői értekezletét a nemzetközi ECDL Alapítvány. A Fó rumon valamennyi kontinens több mint száz képviselője, köztük döntés hozók és kormányzati kép - viselők gyűltek össze, hogy tapasztalatot cse réljenek az IKT-kész sé gek fejlesz té sének gyakorlatairól és a digi tális írástudás terjesztésének fontosságáról. 7 Az idei Fórum fókuszában a digi - tális írástudás oktatásban betöltött sze - repe állt, mind az élethosszig tar tó tanulás, mind a diákok munka erőpiaci kihívásokra való felké szí tése kapcsán. Mivel mára a munkahelyek döntő többségében elengedhetetlen a digitálisan írástudó mun katárs, így ez már világszerte alap követelmény - nek számít a mun ka erő-piacon. Ezt erősítette meg a nor vég ok ta - tási és kutatási mi nisz ter, Kristin Halvorsen is, a Fórum részt vevői számára tartott köszöntőjében. A miniszter szavait idéz ve: Az IKT a társadalom valamennyi szegmensét érinti, így az ezzel kap - csolatos stratégia valamennyi szektorra hatással van. Az ECDL prog ram mind a munkaadók, mind a munkavállalók számára kieme lkedő en fontos, hiszen hitelesen igazolja a megszerzett ismereteket. A miniszter beszédében részletesen kitért arra is, hogy mennyire fon tos hatékony és könnyen hozzá férhető e- kormányzati szolgáltatáso kat nyújtani, s hogy ebben fontos sze repet játszanak mind a digitálisan írástudó polgárok, mind a köztiszt viselők. Az ECDL Alapítvány Fórumán köszöntötte a részt vevőket Osló polgármestere, Fabian Stang is. Üdvöz - lőbeszédében hangsúlyozta, hogy valamennyi állampolgár számára biztosítani kell az oktatásban való részvétel lehető ségét és a munkához való jogot. (SzB) Sikeresen vizsgáztak Tizenöt kismama tett sikeres ECDL vizsgát a XIII. kerületi önkormány zat által támogatott, ingyenes tanfolyam elvégzése után. A bizonyítványokat dr. Tóth József polgár mester adta át a vizsgázóknak. A jelenlegi tanfolyamon 18 kismama kapott lehetőséget a tanulásra, tizenöten járták végig a 90 órás kép zést, majd mindannyian sikeresen le is vizsgáztak. Az informatikai isme retek nyújtásának ingyenes lehető ségén túl az önkormányzat a kis mamákat angolnyelv tanfolyammal és kismama bérlettel segíti. A most vizsgázók bizonyítványait dr. Tóth József polgármester adta át, egyúttal tájékoztatta a kismamákat az őket érintő kerületi feladatokról és a to vábbi tervekről. Kiemelte, hogy a ke rületben a gyermeklétszám folya matosan nő, de valamennyi bölcső dei és óvodai igényt ki tudnak elégíteni. Az önkormányzat több gyermekintézményt épített vagy újított fel az elmúlt években, a bölcső - dei ellátás pedig tovább ra is in gye nes a kerületben. Az önkormányzar tíz év alatt öt - venmillió forintot költött a gimnáziumi ECDL tanfolyamok támoga t á - sára. A kerület önkormányzati fenntartású gimnáziumaiban a prog ram évi indulása óta eltelt tizenegy év alatt összesen 2579 regisztrált ta - ECDL kismamáknak a XIII. kerületben nuló sikeres modulvizsgát tett, 1171 tanuló hétmodulos ECDL bizo - nyítványt szerzett, a többiek ke ve - sebb modulból vizsgáztak, illetve a négymodulos ECDL Start bizo nyít - ványt szerezték meg. Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság az Országos ECDL Iroda ügy vezető igazgatója kiemelte, a XIII. kerületnek a számítástechnikai tudás fej lesz - tésére irányuló tevékenysége, az elért eredmények elismerésre mél tó ak és országosan jelentősek. Magyarországon mintegy 430 ezren tettek eddig sikeres ECDL vizsgát, mely a teljes népesség 4,5 százaléka ezzel az adattal előkelő helyen állunk a nemzetközi rangsorban. FeM (Helyi Téma, XIII. kerületi kiadványa)

8 november Az informatika és az új közoktatási kerettanterv állásfoglalás Az új NAT az informatikai műveltségterületet elvileg kiemelten ke zeli. A gyakorlatban azonban az új kerettanterv radikális óraszámcsök - kentést jelent. Az alsósoknál meg - szűnik a szaktárgy oktatása. A gimnáziumban heti öt és fél helyett heti két órában, a szakközépiskolások heti hat helyett heti egy órában ta - nulhatnák a számítógépek és az in - ternet használatát. Az informatikai írástudás terjesz tése és az informatikai tehetségek gondozása terén több mint másfél évtizede jelentős társadalmi feladatot vállaló, közhasznú egyesület ként a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), egyet értve az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), valamint az In formatika- és Szá mí - tástechnika Ta nárok Egyesülete (ISZE) által ki adott állásfoglalással, illetve a té má ban a közelmúltban az elektro - nikus mé diában megjelent cikkek tartalmával, kiáll a tervezett ke ret tanterv újragondolása mellett. (Az említett állásfoglalások és a hivatkozott cikkek letölthetők a honlapról.) Kérjük tehát a tervezet újbóli át - tekintését és módosítását úgy, hogy a közoktatásból kikerülők valódi digitális írástudók legyenek. Ja va - soljuk továbbá, hogy az informatika fakultatív tantárgyként még magasabb óraszámban is elérhető legyen, hogy a jövő informatikus nemze - déke valóban megfelelő alapokkal rendelkezhessen szakmája magas fokú műveléséhez. Álláspontunkat azzal is alátámaszt - juk, amit Orbán Viktor miniszterelnök a október 4-én Budapesten, a Millenáris Parkban megrendezett nemzetközi kibertér-konferencián mondott és ami szö ges ellentétben áll az oktatási tárca által javasolt informatikai kerettantervvel: "Bár az informatika meglehetősen tőkeigényes terület, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben a szektorban még egy olyan méretű, tőke - szegény ország is képes komoly teljesítményt felmutatni, mint a mi ha - zánk. Ez valószínűleg azért van így, mert a kibervilág nemcsak az ada t - állományra, hanem elsősorban a szürkeállományra épül. Ezért a tő - ke szegény országok az innovatív kezdeményezéseikkel hozzá tudnak járulni az IT- és a kiberszektor fej - lődéséhez mutatott rá a miniszter - elnök, hozzátéve, hogy nekünk, magyaroknak az IT-szektor korlátlan lehetőséget nyújt a gazdaságunk fej - lesztésére. (Forrás:http://www.kormany.hu/hu /miniszterelnokseg/hirek/az-informatikanak-komoly-a-multjaigeretes-a-jovoje-magyarorszagon) Álláspontunk összefoglalá sa kép - pen az alábbiakban rész leteket köz - lünk Dr. habil. Zsakó László, az ELTE tanszékve zetőjének, az NJSZT tehetséggo n do zási szakmai közös - sége elnö ké nek állásfoglalásából: A Nemzeti Alaptanterv és az elő - ző kerettantervek alapján az in - formatika tantárgy óraszámának kb. a következőnek kellene lenni: 3 6. osztály heti 1 óra, osztály heti 2 óra, osztály heti 1 óra (ál - ta lános iskolában, gimnáziumban, illetve szakközépis kolában). Ezt in - dokolná a Nemzeti Alap tan tervben az Informatika műveltségi területre szánt arány (ami pontosan tükrözi a leírt tananyag megta n í tásához szükséges időtartamot), valamint a társadalmi, illetve a felsőoktatási el - várások. (Az informatikai felsőoktatás ennél többet vár, ami ugyan többezres tanulói réteget jelent, de erre az utolsó két évben talán szervezhető fakulta tív, emelt szintű érettségire fel ké szítő tantárgy.) Mivel a évfolyamra sehol nem kapott óraszámot az informatika, így sajnos fel sem merülhet an - nak a kérdése, hogy milyen friss, aktuális informatikai ismereteket vár el a munkaerőpiac a továbbtanulást nem választó fiataloktól. Ma is tudjuk, hogy irodai, adminisztratív munkakörökbe nem vesznek fel senkit megfelelő informatikai isme retek nélkül, aminek a meglétét ez a kerettanterv nem garantálja, sőt le - hetetlenné teszi. (Ráadásul a mun ka - erőpiac nem az ismeretet várja, hanem a rutinszerű alkalmazást, ami csak sok gyakorlással érhető el.) Az informatikai írástudás európai tanúsítványaként már 15 éve a hazai közoktatásban is jelen lévő ECDL célja annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társada - lom teljes értékű tagjává válhasson. A Nemzeti Alaptanterv informatika műveltségi területének mintegy 50 60%-a kapcsolódik az ECDL-hez, ami arányt lényegében a kerettantervek is megtartottak. A magyar köz - oktatás egy jelentős része az ehhez szükséges tudást eddig iskolai keretek között biztosította. Mi vel nemzetközi standardok szerint az ECDL vizsgákra felkészüléshez (vagyis a magabiztos digitális írástudás meg szer - zéséhez) kb. 210 óra (60 perces) szükséges, a közzétett kerettantervek pedig ennek a felét sem biztosítják, így digitális analfabétákat engedünk ki az iskola rendszerből. A közoktatás informatikai tehetséggondozása jelenleg a többi tantárgyhoz képest kiemelkedő men nyiségű és minőségű. Ezt mutatja, hogy csak az országos informatikai tanulmányi versenyeken évente kb diák vesz részt. A tehetséggondozásnak azonban a szaktárgyi képzés az alapvető feltétele. Ezt a jelenlegi kerettanterv-tervezet sem óraszámban,

9 2012. november sem az egyes téma kö rök tartalmában és arányában nem biztosítja. Ennek egyenes követ kezménye, hogy az informatikai te hetséggondozás tehetős szülők né hány száz gyermekére fog korlátozódni. Napjainkban sokszor felhívják a figyelmet az informatika veszélyeire (játékfüggőség, internetfüggőség) is. Meggyőződésem, hogy ez annak a következménye, hogy a közoktatás nem követi az életben megtörtént változásokat. A lényeg itt az, hogy korán a gyerekek ke zé be kerül egy nagyon sok mindenre használható, univerzális eszköz. Mivel az iskola nem törődik időben ennek alkotó, célszerű használatával, ezért a gye - rekek mást nem is merve elkezdik rosszul használni. A magyar oktatáskutatásban (többek között az OFI elődjeiben) nagyon eredményes kutatások folytak a kisgyermekkori informatika terüle tén, amelyek már a tömeges és ered ményes iskolai alkal - mazáshoz is eljutottak. Ezt az igen hasznos kutatást és gyakorlati alkal - mazást a kerettanterv sajnos semmissé teszi. Egy szakiskolából kikerült szakmunkás tanulónak szüksége lenne arra, hogy tisztességes önéletrajzot, pályázati anyagot tudjon készíteni. Az álláskeresés ott kezdődik, hogy megfelelő keresési technikával meg - találja a számára megfelelő állást, melyet legtöbbször ben, csa tolt fényképes önéletrajzzal kell küldeni. Képtelen lesz egyedül ezt megtenni. Ha majd vállalkozóként kell árajánlatokat tennie, pályázni valamire, nem lesz képes értelmesen és eredményesen megtenni. Nem lesz képes eladni önmagát. A mai világban a szakmunkástanulónak, szakember - nek is szüksége van arra, hogy helyesen használva az IT eszközöket, az Internet adta lehető ségeket tájé - kozódni tudjon anyag- és eszköz árakról, kínálatokról, a konkurenciáról, újdonságokról, elvá rásokról, cégekről. Ezért nem ki hagyhatónak, hanem nagyon is fe jlesztendő területnek ítélem meg a szakiskolában is az informatikát." Végül, de nem utolsósorban még egy fontos kérdéssel kapcsolatban idézünk az állásfoglalásból: Feltehetnénk a kérdést, hogy a nem informatika szakos tanárok al - kalmasak-e informatika oktatásá ra. (Egy analógia: ha én tudok ka la - pálni, akkor alkalmas vagyok-e ko - vácsnak, sőt alkalmas vagyok-e ko - vácsok oktatására?) Megnézve néhány, tanárképzésben meghatározó egyetem és főis kola jelenlegi ta nárképzését (ELTE, DE, SZTE, EKF) megállapítható, hogy informatika egyikben sem szerepel. Ezek szerint nem hogy a jelenleg taní - tó tanárok jelentős többsége, hanem a felsőoktatásban most tanuló tanárjelöltek sem kap nak semmilyen szakmai in - for ma tikai kép zést. És ekkor még informatika szakmódszertani képzésről (ami elengedhetetlen az informatika bármely területének tanításához) még nem is beszéltünk. Hogyan vár hat juk el tőlük, hogy bármilyen informatikai ismeretet tanítsanak? A fentiek alapján javasoljuk tehát az informatikára szánt óraszámok ra di - kális újragondolását, és a teljes anyag széles körű szakmai egyezte tésen alapuló átdolgozását. (A szerk.) 9 Felhívás előadás tartására Networkshop 2013 Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron, március , Tutoriálok: március 25. A Nemzeti Információs Infrastruk túra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Ma gyar Internet Társaság idén huszonkettedik alkalommal rendezi meg országos NETWORKSHOP 2013 konferenciáját. A rendezvény témakörei: t Adathálózati technológiák és fej lesz tések t Közoktatás, felsőoktatás, e-learning, ttartalomszolgáltatók, könyvtárak, levéltárak, múzeumok, talkalmazásfejlesztési, és üzemeltetési technológiák, t Szuperszámítás technika, adattárolás, felhő-rendszerek, t Hálózatbiztonság, hálózatmenedzsment, köztes rendszerek, (middleware), azono sító rendszerek, t Jogi, etikai szabályozási kérdések, t Tu toriálok aktuális témákban További részletes információ: hu /nws2013 A konferencia szervezői az NIIF Intézet és a Conference Tours Kft. Jelentkezés előadásra Amennyiben előadóként kívánnak megjelenni a konferencián, úgy a je lentkezéshez a címet szíveskedjenek használni. Kérjük megadni előadásuk pontos címét, valamint legalább 1000, de leg feljebb 2000 karakterből álló (részletes) tematikáját magyar és angol nyelven. A tematika összeállításánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy- egy elő adás időtartama 30 perc (25 per ces előadás + 5 perc kérdésekre, és előkészületre).kérjük, hogy kizárólag olyan elő adás-ja vaslatokat szíveskedjenek be kül - de ni, amelyek kapcsolódnak az NIIF há lózatához és szolgáltatásaihoz. Kérjük továbbá a beje lent kezésnél megadni, hogy előadásuk mely témakörökhöz kapcsolódik. Határidők: Előadás-javaslat (tematika + angol absztrakt): jan. 28., kész előadásoké: március 6. Kapcsolat: Mikusné Sárvári Klára, Telefon: , , Fax: Postacím:NIIF Intézet, 396 Budapest 62, Pf.: 498

10 november Rendezvény soroló XXV. Neumann-kollokvium Szegedi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kar Nagy oktatási épület november 23 24, Szeged, Dóm tér 13. t Betegforgalmi adatok újrahasz - nosítá sa a kutatómunkában (Meghívott előadó: Surján György) t Informatikaoktatás az orvos és egészség ügyi dolgozók gradu ális és posztgraduális képzésében (Meghívott előadó: Jávor András) t Interoperabilitás (Meghívott előadók: Puskás Zsolt Péter, Horváth Lajos) t Telemedicina (Meghívott előadó: Gyimóthy Tibor) A program során Doktorandusz börzét is rendezünk. ANeumann-kollokvium a szá - mítástechnika orvosi és bio - lógiai alkalmazásának leg - gazdagabb hagyományú, 42 évvel ezelőtt indult konferenciasorozata. Az idei rendezvény fő témakörei: t Alkalmazott számí tástudomány (Meghívott előadó: Bari Ferenc) További információ és jelentkezés: - vium A kollokvium elérhetősége: XXV. KÉPAF Konferencia január 29. február 1., Bakonybél AKépfeldolgozók és Alak fel - ismerők Társaságának (KÉPAF) 9. Konferenciája január 29. és február 1. között kerül megrendezésre Bakonybélben a Pannon Egyetem Villamosmérnök és Információs Rendszerek Tanszé - kén működő Képfeldolgozás Labo - ra tórium munkatársainak szerve zé - sében. A négynapos konferencián ha - gyományosan a téma (képfeldolgozás, számítógépes látás, alakfelismerés) összes hazai tudományos műhelye képviselteti magát, kb kutató, oktató, PhD és egyetemi hallgató, ill. a témában érdekelt cég részvételével. A rendezvényen a programbizott - ság által korábban elbírált és elfogadott tudományos, műszaki tartal mú előadások mellett neves külföldi és hazai meghívott előadók is szerepelnek. Mint minden alkalommal, most is sor kerül a Kuba Attila-Díj átadásá ra, melyet a KÉPAF vezetősége által felkért Díjbizottság fog oda ítélni a legjobb cikk fiatal szerző jének és előadójának. A konferencia időtartama alatt kerül sor a KÉPAF kétéven kénti tisztújító taggyűlésére is. Előadásra november 19-ig beküldött cikkel lehet jelentkezni. További információk a mik.uni-pannon.hu címen találhatók.

11 2012. november Így lopjunk kontinenst! Idézhetnénk a méltán népszerű techno krimiből, annak a több mint félszáz szakértőnek a láttán, akik elő - adtak október án a kilen ce dik alkalommal megrendezett Hacktivity-n, Kelet-Közép-Európa legnagyobb füg - getlen IT-Biztonsági Fesztivál ján, amelyen huszonhárom országból 1100 hacker hallgatta az 50 ma gyar és kül - földi előadót és workshop ve zetőt. Az előadók közül idén hármat emelnénk ki, akik méltán vívták ki a közönség elismerését Jeff Bardin-t, a kiberálcázás mes - terét, Joe McCray-t, aki észrevétlenül surran el a betörésmegelőző rend - szerek előtt, és Balázs Zoltánt, aki ősbemutatót tartott böngészőbe beépülő szoft - veréből. Jeff Bardin a kiberalvilág és kiber - terroristák álcázási trükkjeiről tartott fenomenális előadást. Az előadó ma ga is kiberszellem, aki elmondása szerint álszemélyiséget mű köd tet a kiberbűnözők leleplezésére. Előadását mindenkinek ajánljuk, aki meg akarja tudni, hogyan gyűjthetnek róla és cégéről információkat az interneten szabadon fellelhető forrásokból. Joe McCray visszatérő előadóként zsúfolásig megtelt előadóterem előtt mutatta be, hogy hiába halmozzuk fel a drága tűzfalakat, betörésmeg előző rendszereket, incidenskezelő alkal - mazásokat, ha azok és az üzleti alkal - mazások helytelenül vannak be állítva, akkor a behatolók észre vétlenek tudnak maradni. A színészi képességekkel is megáldott Joe ren geteg hasznos információt adott át rendkívül szórakoztató, mégis informatív előadásában. Balázs Zoltán, a Deloitte Zrt. IT-biztonsági tanácsadójának előadása so rán bemutatott, kutatási céllal létrehozott rosszindulatú böngészőkiegé szítői azért egyedülállóak, mert ez az első, távolról vezérelhető, multifunkciós, kártékony böngészőkiegészítő platform, amely támogatja a Fire fox, Chrome, Safari böngé sző ket, ezáltal az összes elterjedt operációs rendszert is (OS-X, Linux, Windows, Android). Böngészőtől füg gően használhatók: jelszó- és sü ti lopásra (ezáltal a 2-faktoros au thentikáció megkerülhető), adatállo mányok fel- és letöltésére, egy tetszőleges honlap által megjelenített tartalom módo sítására, webkamerán keresztüli kémkedésre, intranet ol dalak elérésére stb. A rendezvény résztvevői között megtalálhatók voltak a magyar kormányzat és a versenyszféra ki emel - kedő vezetői. Az elmúlt évek egyik legnagyobb felismerése, amivel az egész világ szembesült, hogy nem foglalkoztunk megfelelően az információbiztonság kérdésével. Sem magánemberként, sem egy ország kormányaként nem lehet e mellett többé elmenni. A kormányzati, privát és egyetemi terü leteknek csak együttműködve sike rülhet megoldani ezt a mindenkit érintő problémát. Az idei Hacktivity jól mutatta, milyen ko - moly kihívás is ez, de azt is, hogy Magy arország rengeteg tehetséges szak emberrel, leendő szakértővel ren - delkezik, ezért a jövőben erősí te ni kell a szektorok közötti együtt működést, hogy a kibervédelem te rü letén megszer - zett vezető pozíció inkat megerő sít - hessük. Gratulálok a szervezők nek azért, hogy 2003-óta kitartóan szer vezik ezt a szakmai rendezvényt, és azért is, hogy nagyon magas szakmai szintre sikerült eljuttatniuk a kez deményezést mondta Zala Mihály, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke. A Hacktivity nagyszerű alkalom arra, hogy az információbiztonság iránt érdeklődők kötetlen formában találkoz hassanak egymással. Mindez aktu á lis témákat feldolgozó előadásokkal 11 fűszerezve, kifejezetten a szak mai tartalomra koncentrálva törté nik. Határozottan javaslom mindenki szá mára a részvételt tette hozzá Ragó István, biztonságme nedzsment igazgató az Erste Bank Hungary Zrt-től. Az idei konferencia játéka a HACK24 volt, amelyben 24 óra alatt 24 feladattal kellett a négyfős csapatoknak megküzdeniük. A Webshark Kft. által készített szimulált számító gépes betöréseken túl olyan kihívásokkal kellett megbirkózniuk a részt vevőknek, mint a villámcsődü let szer vezése, flipperezés a Deloitte standján, versírás, adatok leolvasása oszcilloszkóppal, sérülésmentes zárnyitás, számítógépes logok elem zése SPLUNK-kal, vagy a Vodafone Shared Service Center Hungary szakmai kvíze, amely nek helyes meg ol dói akár alkalmasak is lehetnek a cég által meghirdetett nyitott ál - láslehe tőségekre. A konferencia alatt a rendszerek több mint tízezer tá madást detektáltak (főleg) a HACK24 szer - verek felé. Idén először kizárólag biztonságos wi-fi hálózatot tudtak használni a jelenlévők, de még így is voltak pró - bálkozások mind az infrastruktúra, mind a kliensoldal támadására. A monitorozó rendszer számos kü lönböző támadást detektált, de az ak tív védelemnek köszönhetően egyik sem járt sikerrel. A konferencián készült előadás videók és elhangzott prezentációk PDFformátumban rövidesen elér he tők lesznek a com oldalon vala mint a rendezvény hi va talos okostelefon-alkalmazásán ke resztül. Az esemény kizárólagos gyémántfokozatú támogatója Deloitte Ma - gyarország volt. Arany fokozatú támogató az RRC Hungary, a Web shark és a Vodafone Shared Service Center Hungary Technology Secu rity részlege volt. További információk, és később az előadások videói és a prezentációk is megtalálhatók lesznek itt: www. hacktivity.com vagy a Facebookon: www. facebook. com/hacktivity (Sajtóközlemény, október 19.) A Neumann János Számítógép-tudo mányi Társaság az esemény szakmai támogatója volt.

12 november e-kereskedelem és webshop-menedzsment képzés JÖN! t Tudta Ön, hogy a válság ellenére az e-kereskedelmi piac az elmúlt tizenegy évben százszorosára nőtt? t Szeretne Ön is a profi e-kereskedők közé tartozni? t Szeretné megérteni, milyen egy jól jövedelmező e-kereskedelmi üzletág, és Ön hogyan növelheti vele többszörösére bevételeit, miközben költséget takarít meg? A négynapos (34 órás), akkreditált képzés azonnal alkalmazható gyakorlati ismereteket ad ahhoz, hogy a vállalkozók megfogalmazhassák igényeiket, tudatosan megtervezhessék és hatékonyan működtethessék e-kereskedelmi vállalkozásukat. A képzés az SzEK.org és az NJSZT együttműködésével 2012 januárjában indul, a következő pénteki napokon (egésznapos képzéssel): január 18; február 1; február 8; február 15. Az előadók az e-kereskedelem legismertebb hazai szakértői. Beíratkozás a jelentkezések sorrendjében történik. További információ és jelentkezés: Rákosi Szilvia ECDL a digitlis írástudás európai tanúsítványa 4 kötelezõ + 3 szabadon választott modul ECDL SELECT Öné a választás! A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelős szerkesztő: Alföldi István Szerkesztő: Szedlmayer Bea NJSZT-titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) Fax: (1) Nyomda: Z Print Bt. Lapunk havonta 2100 példányban je - lenik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cégek, vállalatok, intézmények) ke resz - tül a szakma csaknem minden kép - viselőjéhez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális eseményeiről, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzé te - szünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezekkel kapccsolatban kérjük, fordul - jon titkárságunkhoz. Következő lapzárta: november 21.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 13., kedd 29. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/2007. (III. 13.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga

Részletesebben

127. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, október 17., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

127. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, október 17., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. október 17., kedd 127. szám Ára: 357, Ft TARTALOMJEGYZÉK 209/2006. (X. 17.) Korm. r. A pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja, va la mint köz szol gá

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben