Nemzetközi ECDL Fórum (6 7. oldal) Rendezvénysoroló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi ECDL Fórum (6 7. oldal) Rendezvénysoroló"

Átírás

1 NEUMANN JÁNOS SZÁMTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE november Információs társadalom: Áttörés, vagy?! 6. Digitális Esélyegyenlőség DE! konferencia (2. oldal) Fórum: Korai számítógépek és alkalmazások (4 5. oldal) Állásfoglalás Az informatika és az új közoktatási kerettanterv Meghívó December 13-án nyílik az Informatika-történeti Kiállítás a szegedi Agorában! (3. oldal) Nemzetközi ECDL Fórum (6 7. oldal) Rendezvénysoroló (8 9. oldal) ( oldal) Tisztelt Kolléga, kedves Tagtárs! Alapszabályunk előírásai szerint december 6-án 10 órai kezdettel tisztújító közgyűlést tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja december 6-án 10:15 óra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés helye: Danubius Hotel Gellért Gobelin terem, 1111 Budapest, Gellért tér 1. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb november 30-ig jelezze Konfár Lizának név, munkahely megadásával telefon: ; fax: üdvözlettel: Péceli Gábor, elnök Összefoglaló az elnökség november 6-i üléséről Lapzártánk után tartott ülésén az elnökség megtárgyalta a Díjbizott ság javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 14/2012 (11.06.) sz. határozat Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Díjbizottság javaslatát az NJSZT évi kitüntetettjeire vo nat - kozóan. A Neumann-, Kalmár-, Tarján-, Kemény János díjak, vala mint az életműdíjak átadására november 15-én, a 6. Digitális Esély - egyenlőség konferencián kerül sor. Hivatalossá vált, hogy de - cember 13-án nyílik a szegedi Szent- Györgyi Albert Agora. Ez az épület ad ott hont és méltó elhelyezést az NJSZT tá mogatásával és hatalmas teher válla lásával elké szült Infor ma - tika-történeti kiállításnak. Az állandó ki állítás megrende zése az NJSZT ki - emelt projektje, mellyel a múlt ér té - keit őrzi meg a jö vő számára. Az Agora hivatalos megnyitása után számos különleges programmal várjuk majd az érdeklődőket. Terve - ink szerint a 2013 első negyed évé ben tartandó országos rendez vén nyel tesszük majd fel az i-re a pon tot: ekkor mutatkozik majd meg teljes pompájában a nem csak országos, hanem európai viszonylatban is kuriózumnak számító, az informatika hőskorától induló gyűjtemény. A kiállításra várjuk a látogatókat az ország minden részéről és a ha tá ron túlról is. A témáról tallózónk a 3. oldalon.

2 november Információs társadalom: Áttörés vagy...?! 6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia november óra, Danubius Hotel Gellért, Panoráma terem Idén hatodik alkalommal rendezi meg az NJSZT a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát. A konferencia Információs társadalom: Áttörés vagy...?! címmel felvázolja az információs társadalom sürgetően időszerű kérdéseit. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. On-line jelentkezés: Az előadásokat interneten is közvetítjük. A konferencia tervezett programja Megnyitó Bőgel György: Áttörünk, de hová? Sugár Mihály: Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék? Kávészünet G. Nagy Balázs: Az információs társadalom kulcseleme az ember Human Age Z. Karvalics László: Káromkodjunk és fütyörésszünk, avagy hogyan távolodunk az információs társadalom fősodrától Az NJSZT évi díjainak átadása, Kovács Attila-díj átadása Ebéd Pintér Róbert: Negyedik rész: Új remény a telefon visszatér Gulyás István: m-learning vagy változatlan oktatás?! Kis Ervin Egon: Aranyásók homokozólapáttal Magyar Gábor: A hárpia megzabolázása? Az előadások sorrendje még változhat. Az egyes előadások szinopszisai az alábbi linken olvashatók:

3 2012. november Informatika történet Szent-Györgyi Albert Agora Nyitás: december A decemberében a szegedi Agorában nyíló in for matika-tör - téneti kiállításról hírt adott többek között a: HVG, Délmagyar, Origo, Szegedi Napi lap, Miskolci Napilap, Tőzsdeiskola, Rádió 88, Stop, Hír 3, Pécsi Stop, Híradó, SzegedCafé, Prím, Magyar Rádió MRG-Szeged, Városi Televizió Szeged, TiszaPart TV, Délmagyarország, Wikitech, Délpress, Promenád, IT Café, Orientpress, 3szék Alábbi összeállításunkban ezekből tallóz tunk. Avilágszerte is egyedülállónak szá mító szegedi gyűjtemény a hamarosan megnyíló Szent- Györgyi Albert Agorá ba teszi át szék - helyét. Már javában dobozolnak a sze gedi Informatika t ör téneti Múzeumban. Az elmúlt közel hat év tized számítás technikai mér földkö vei között a lyuk kártyás adatfeldolgozótól a több szobát elfoglaló szá mí - tógépeken át a mágnes szalag-ol - vasóig szinte minden fellelhető (36 különböző ország hardvereit őrzik itt!), többségük a mai napig üzem - képes, kiváló állapotban áll az utó kor rendelkezésére.[...] Nem csupán fan tasztikus régi em - lékeket, eszkö zö ket tekinthetnek majd meg a kiállítás látogatói vég re rendezett körülmények kö zött, de a számítástechnika-törté net ha zai nagyjainak (Kalmár László, Neu - mann János) munkásságát külön szobákban, vitrinekben mutat ják be. (Szegedma, szeptember 12.) A kiállításon a XX. század szá mí - tástechnika-történeti emlékeit a XXI. század informatikai eszközeinek se - gítségével mutatják majd be (HVG, szeptember 12.) [...] az 5-ös úti, egykori szovjet lak - ta nyából a Szent-Györgyi Albert Ago rába költöző egyedülálló gyűj te - mény 10 ezer darabból áll, össz - súlyuk eléri a 200 tonnát. A Kálvária su gárúti épületben 1300 négyzet - métert kap a kiállítás, két szinten mu - tatják be az informatika törté netét. (Délmagyarország, szeptember 13.) A szegedi múzeumot is megálmo - dó NJSZT vezetője kiemelte: az 1975 óta gazdagodó gyűjtemény vég re méltó helyre kerül. (Délmagyar, szeptember 12.) 1975-ben határozták el, hogy elkez dik összeszedni a használatból ki kopott, de hatalmas eszmei értékkel bíró számítástechnikai eszközö ket. Másfél év alatt 110 tonnányi gép került Szegedre. (Tőzsdeiskola, szeptember 12.) A szegediek által elnevezett Szent- Györgyi Albert AGORA új tudomá nyos és kulturális központja lesz Szegednek, hiszen ebbe a létesítménybe teszi át székhelyét a Száz szorszép Gyermekház; a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által gondozott, az Öthalmi úti volt szovjet laktanyában őrzött mél tán világhírű informatika-törté - neti gyűjtemény. Továbbá itt alakít ják ki a Szegedi Tudomány egyetem Infor - matorium nevű interaktív kiállító terét és a Szegedi Biológiai Kö z pont (SZBK) látványlaboratóriumát is. (Szegedi Café, szeptember 12.)

4 november Korai számítógépek és alkalmazások az Informatika-Történeti Fórum (itf) rendezvényén. A program Kutor László bevezetőjével indult és Vasvári György, majd a szünet után Havass Miklós elnökletével zajlott. Első előadóként Ormai Lászlótól a Sta tisztikai Hivatal irányítási tevékeny ségének kulisszatitkairól hallottunk. Azután Gyarmati Péter idézte fel a kor társadalmi hátterét, majd bemutatta, hogyan ala kult át az réről, az ICL 1900-as gépeiről emlé - kezett, míg Straub Eleknek a rend szer vezetőképzésben betöltött sze repét mutatta be. Utolsó előadásként Koltai Tamás a Gier gépet és alkalmazását mutatta be számos meteorológiai érdekes sé gel fűszerezve, amelyek géprevitele annak idején feladata volt. Az itf szeptember 25-én egy re ménybeli sorozatot indított útjára Korai számítógépek és alkalmazásuk címmel. A rendezvény célja, hogy felidézze az kö zötti évek hazai helyzetét, az elektronikus számítógépek alkalmazásba vételét, a rajtuk, velük dolgozó em - berek helyzetét, munkáját, eredmé - nyeit. A kapcsolódó felhívás szándéka, hogy a még élő szereplők segítségével megörökítse a ma már tör ténelemi korszak eseményeit és kellő tisztelettel emlékezzen meg a már elhunytakról. Az előadások az Óbudai Egyetem jól felszerelt, kényelmes keretei között hangzottak el és videó össze ál lításban is megörökítésre kerültek. E videók az itf megújulás alatt lévő weblapján (itf.njszt.hu) már lát hatóak. akkor uralkodó lyukkártás technika és an nak folyamatszemlélete beérkező számítógépek segítségével rendszerszemléletű feldolgozássá. Előadása második részé ben adatokat hallottunk tőle a hőskor gé peiről, a szak - emberállományról, az irányítás és oktatás állapotáról, va lamint a szűkös eszközlehetőségek miatti hiánygazdálkodásról. Meskó Andor a Bull Gammát, Álló Géza az Elliott 803-at mutatta be, fel - idézve a felépítésüket, vala mint felhasználásukat, alkalmazásukat. A szünet után Ormai László a statisztikusok és a számítástechnikusok közötti viták, ellentétek feloldása ér - dekében végzett sokéves munkájáról számolt be. Folytatásként Jankó Géza a kor legjelentősebb rendsze - A program Gyarmati Péter beszélgetés-indító zárszava után a késő estébe nyúló hozzászólásokkal folytatódott és véget érni nem akaró be - szélgetéssé alakult. Értékes, személyes, közérdeklő dés - re számító emlékeket idézett Pompéri Béla, majd Kertészné Gérecz Eszter és Zsadányi Pál. Vita alakult ki Kovács Győző, Géczi László és mások között Neumann János szerepéről és a Neumann-elv realizálásáról. A beszélgetés során javaslatok hangzottak el a sorozat folytatását i lletően: az Odra gépek szerepe az egyetemi oktatásban, korszakalkotó műhelyek munkái pl. építőipari alkalmazások, VEGYTERV, KERSZI, OTSZ. Felmerült a korszak folytatása a byte-os rendszerek és más

5 2012. november 5 szabványok elterjedésének áttekintésével. Ötletekből sosincs hiány: szere tettel várjuk azokat, akik képesek meg - szervezni és megvalósítani egy-egy rendez vén nyel ötleteiket. Az itf biztosítja a ke reteteket és a le hetőségei szerinti terjesztést, meg örökítést. Várjuk tehát az aktív kollégákat! Prof. Dr. Gyarmati Péter Az Informatika-történeti Fórum hírei Kedves Kollégák! Folyamatosan frissítjük az itf új honlapját. Bár még nincs kész, de már most szeretnénk felhívni a tag ság fi - gyelmét, hogy szándékaink szerint egy olyan honlap készül, ahol a hazai informatika-történet legfontosabb do - kumentumait igyekszünk összegyűj - teni. Már most is sok anyag lát ható, beleértve a korábbi itf rendezvé ny ken készült videó kat is. Észre vételeket és az anyag bővít é - sében nyújtott segítséget szívesen fogadunk. A honlap címe: itf.njszt.hu December 18-ára tervezzük az itf következő rendezvényét. Az Akkor és most tematikájú ren - dezvényen ezúttal Az órás mes teség régen és ma érdekes téma köreit járjuk körül. A rendezvény helyszíne: Óbudai Egyetem (Bécsi út 96/b), időpontja december :00 18:00 A még most formálódó programban a következő előadásokat tervezzük: t Kutor László: Az órásmesterség, mint a kézművesség csúcsa, a fej lett mérnökség bölcsője t Krasznai Mihályné: Órás kép - zés Magyarországon a kezdetektől napjainkig t Tiszekker Ottó: Régi órásmes - ter ség, híres órásmes te rek és órák t Vályi Huba: Az óra használata a vásárlástól a bírósági tárgyalásig t Becsei Áron: Órásmesterség ma A rendezvényhez ki állítás is kap - csolódik, amelyen értékes ré gi órá - kat, valamint az órás mesterség szép an tik szerszámait is bemutatjuk. Kutor László

6 november ECDL Nemzetközi ECDL Fórum Az ECDL Alapítvány idei legjobbjai Az ECDL Alapítvány éves Fó rumán, Oslóban adták át az idei év legjobbjainak járó dí jakat október 18-án. A digitális írástudás bizonyítvá nyának világszerte legismertebb programját irányító ECDL Alapít vány évről évre elismerésben része síti a legjobb gyakorlatokat megvalósító országokat. A díjakat négy különböző kategó ri ában ítélték oda: 1.Kormányzati/közéleti kategória 2.Vállalatok/magánszektor kategória 3.Társadalmi befogadás kate gória 4.Marketing és PR kategória 1. Kormányzati/közéleti kate gó ria Díjat kapott Magyarország annak elismeréseképpen, hogy diákok és pedagó gusok különböző ak ciók so rán nagy számban szerezhettek ECDL bizonyítványt, valamint Columbia az 'e-citizen for the Na - tional Po lice Force' (e-polgár bi zo nyít - vány a Nemzeti Rendőrségnek) projektért, ahol 110 ezer rendőr sze rez te meg a di gita lis írástudást igazoló alapbizonyítványt, az e-citizent. 2.Vállalatok/ magánszektor kategória A Svájci Posta dolgozóiank ECDL képzéséért Svájc részesült elismerésben. Díjat kapott továbbá Sri Lanka is. 3.Társadalmi befogadás kate gória Ebben a kategóriában a hátrányos hely zetű térségekben élők képzé sé ért tett erőfeszítéseik elismerése kép pen Jordánia és Svájc kapott díjat. 4. Marketing és PR kategória A nemzeti telefontársasággal meg va - lósított együttműködéséért, amelynek keretében okostelefonok segítségével kínáltak mobil tanu lási meg oldásokat az ECDL tanfolyam után érdeklődők szá mára, Dél-Korea ré szesült elismerésben. Ugyancsak díjat kapott Dél-Af - rika is. Az ECDL Alapítvány sajtóközleménye, október 19. Magyarországot Alföldi István és Szedlmayer Bea képviselték Columbia képviselője átveszi a díjat Jim Friarstől, az ECDL Alapítvány elnökétől Sri Lanka küldöttei a díj átvételénél Svájc képviselői Jim Friars-szal a díjátadáson

7 2012. november Oslo, október A norvég oktatási miniszter szerint is kulcsfontosságú a digitális írástudás a munkaerő-fejlesztésben. Idén Norvégiában, Oslóban tartotta éves vezetői értekezletét a nemzetközi ECDL Alapítvány. A Fó rumon valamennyi kontinens több mint száz képviselője, köztük döntés hozók és kormányzati kép - viselők gyűltek össze, hogy tapasztalatot cse réljenek az IKT-kész sé gek fejlesz té sének gyakorlatairól és a digi tális írástudás terjesztésének fontosságáról. 7 Az idei Fórum fókuszában a digi - tális írástudás oktatásban betöltött sze - repe állt, mind az élethosszig tar tó tanulás, mind a diákok munka erőpiaci kihívásokra való felké szí tése kapcsán. Mivel mára a munkahelyek döntő többségében elengedhetetlen a digitálisan írástudó mun katárs, így ez már világszerte alap követelmény - nek számít a mun ka erő-piacon. Ezt erősítette meg a nor vég ok ta - tási és kutatási mi nisz ter, Kristin Halvorsen is, a Fórum részt vevői számára tartott köszöntőjében. A miniszter szavait idéz ve: Az IKT a társadalom valamennyi szegmensét érinti, így az ezzel kap - csolatos stratégia valamennyi szektorra hatással van. Az ECDL prog ram mind a munkaadók, mind a munkavállalók számára kieme lkedő en fontos, hiszen hitelesen igazolja a megszerzett ismereteket. A miniszter beszédében részletesen kitért arra is, hogy mennyire fon tos hatékony és könnyen hozzá férhető e- kormányzati szolgáltatáso kat nyújtani, s hogy ebben fontos sze repet játszanak mind a digitálisan írástudó polgárok, mind a köztiszt viselők. Az ECDL Alapítvány Fórumán köszöntötte a részt vevőket Osló polgármestere, Fabian Stang is. Üdvöz - lőbeszédében hangsúlyozta, hogy valamennyi állampolgár számára biztosítani kell az oktatásban való részvétel lehető ségét és a munkához való jogot. (SzB) Sikeresen vizsgáztak Tizenöt kismama tett sikeres ECDL vizsgát a XIII. kerületi önkormány zat által támogatott, ingyenes tanfolyam elvégzése után. A bizonyítványokat dr. Tóth József polgár mester adta át a vizsgázóknak. A jelenlegi tanfolyamon 18 kismama kapott lehetőséget a tanulásra, tizenöten járták végig a 90 órás kép zést, majd mindannyian sikeresen le is vizsgáztak. Az informatikai isme retek nyújtásának ingyenes lehető ségén túl az önkormányzat a kis mamákat angolnyelv tanfolyammal és kismama bérlettel segíti. A most vizsgázók bizonyítványait dr. Tóth József polgármester adta át, egyúttal tájékoztatta a kismamákat az őket érintő kerületi feladatokról és a to vábbi tervekről. Kiemelte, hogy a ke rületben a gyermeklétszám folya matosan nő, de valamennyi bölcső dei és óvodai igényt ki tudnak elégíteni. Az önkormányzat több gyermekintézményt épített vagy újított fel az elmúlt években, a bölcső - dei ellátás pedig tovább ra is in gye nes a kerületben. Az önkormányzar tíz év alatt öt - venmillió forintot költött a gimnáziumi ECDL tanfolyamok támoga t á - sára. A kerület önkormányzati fenntartású gimnáziumaiban a prog ram évi indulása óta eltelt tizenegy év alatt összesen 2579 regisztrált ta - ECDL kismamáknak a XIII. kerületben nuló sikeres modulvizsgát tett, 1171 tanuló hétmodulos ECDL bizo - nyítványt szerzett, a többiek ke ve - sebb modulból vizsgáztak, illetve a négymodulos ECDL Start bizo nyít - ványt szerezték meg. Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság az Országos ECDL Iroda ügy vezető igazgatója kiemelte, a XIII. kerületnek a számítástechnikai tudás fej lesz - tésére irányuló tevékenysége, az elért eredmények elismerésre mél tó ak és országosan jelentősek. Magyarországon mintegy 430 ezren tettek eddig sikeres ECDL vizsgát, mely a teljes népesség 4,5 százaléka ezzel az adattal előkelő helyen állunk a nemzetközi rangsorban. FeM (Helyi Téma, XIII. kerületi kiadványa)

8 november Az informatika és az új közoktatási kerettanterv állásfoglalás Az új NAT az informatikai műveltségterületet elvileg kiemelten ke zeli. A gyakorlatban azonban az új kerettanterv radikális óraszámcsök - kentést jelent. Az alsósoknál meg - szűnik a szaktárgy oktatása. A gimnáziumban heti öt és fél helyett heti két órában, a szakközépiskolások heti hat helyett heti egy órában ta - nulhatnák a számítógépek és az in - ternet használatát. Az informatikai írástudás terjesz tése és az informatikai tehetségek gondozása terén több mint másfél évtizede jelentős társadalmi feladatot vállaló, közhasznú egyesület ként a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), egyet értve az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), valamint az In formatika- és Szá mí - tástechnika Ta nárok Egyesülete (ISZE) által ki adott állásfoglalással, illetve a té má ban a közelmúltban az elektro - nikus mé diában megjelent cikkek tartalmával, kiáll a tervezett ke ret tanterv újragondolása mellett. (Az említett állásfoglalások és a hivatkozott cikkek letölthetők a honlapról.) Kérjük tehát a tervezet újbóli át - tekintését és módosítását úgy, hogy a közoktatásból kikerülők valódi digitális írástudók legyenek. Ja va - soljuk továbbá, hogy az informatika fakultatív tantárgyként még magasabb óraszámban is elérhető legyen, hogy a jövő informatikus nemze - déke valóban megfelelő alapokkal rendelkezhessen szakmája magas fokú műveléséhez. Álláspontunkat azzal is alátámaszt - juk, amit Orbán Viktor miniszterelnök a október 4-én Budapesten, a Millenáris Parkban megrendezett nemzetközi kibertér-konferencián mondott és ami szö ges ellentétben áll az oktatási tárca által javasolt informatikai kerettantervvel: "Bár az informatika meglehetősen tőkeigényes terület, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben a szektorban még egy olyan méretű, tőke - szegény ország is képes komoly teljesítményt felmutatni, mint a mi ha - zánk. Ez valószínűleg azért van így, mert a kibervilág nemcsak az ada t - állományra, hanem elsősorban a szürkeállományra épül. Ezért a tő - ke szegény országok az innovatív kezdeményezéseikkel hozzá tudnak járulni az IT- és a kiberszektor fej - lődéséhez mutatott rá a miniszter - elnök, hozzátéve, hogy nekünk, magyaroknak az IT-szektor korlátlan lehetőséget nyújt a gazdaságunk fej - lesztésére. (Forrás:http://www.kormany.hu/hu /miniszterelnokseg/hirek/az-informatikanak-komoly-a-multjaigeretes-a-jovoje-magyarorszagon) Álláspontunk összefoglalá sa kép - pen az alábbiakban rész leteket köz - lünk Dr. habil. Zsakó László, az ELTE tanszékve zetőjének, az NJSZT tehetséggo n do zási szakmai közös - sége elnö ké nek állásfoglalásából: A Nemzeti Alaptanterv és az elő - ző kerettantervek alapján az in - formatika tantárgy óraszámának kb. a következőnek kellene lenni: 3 6. osztály heti 1 óra, osztály heti 2 óra, osztály heti 1 óra (ál - ta lános iskolában, gimnáziumban, illetve szakközépis kolában). Ezt in - dokolná a Nemzeti Alap tan tervben az Informatika műveltségi területre szánt arány (ami pontosan tükrözi a leírt tananyag megta n í tásához szükséges időtartamot), valamint a társadalmi, illetve a felsőoktatási el - várások. (Az informatikai felsőoktatás ennél többet vár, ami ugyan többezres tanulói réteget jelent, de erre az utolsó két évben talán szervezhető fakulta tív, emelt szintű érettségire fel ké szítő tantárgy.) Mivel a évfolyamra sehol nem kapott óraszámot az informatika, így sajnos fel sem merülhet an - nak a kérdése, hogy milyen friss, aktuális informatikai ismereteket vár el a munkaerőpiac a továbbtanulást nem választó fiataloktól. Ma is tudjuk, hogy irodai, adminisztratív munkakörökbe nem vesznek fel senkit megfelelő informatikai isme retek nélkül, aminek a meglétét ez a kerettanterv nem garantálja, sőt le - hetetlenné teszi. (Ráadásul a mun ka - erőpiac nem az ismeretet várja, hanem a rutinszerű alkalmazást, ami csak sok gyakorlással érhető el.) Az informatikai írástudás európai tanúsítványaként már 15 éve a hazai közoktatásban is jelen lévő ECDL célja annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társada - lom teljes értékű tagjává válhasson. A Nemzeti Alaptanterv informatika műveltségi területének mintegy 50 60%-a kapcsolódik az ECDL-hez, ami arányt lényegében a kerettantervek is megtartottak. A magyar köz - oktatás egy jelentős része az ehhez szükséges tudást eddig iskolai keretek között biztosította. Mi vel nemzetközi standardok szerint az ECDL vizsgákra felkészüléshez (vagyis a magabiztos digitális írástudás meg szer - zéséhez) kb. 210 óra (60 perces) szükséges, a közzétett kerettantervek pedig ennek a felét sem biztosítják, így digitális analfabétákat engedünk ki az iskola rendszerből. A közoktatás informatikai tehetséggondozása jelenleg a többi tantárgyhoz képest kiemelkedő men nyiségű és minőségű. Ezt mutatja, hogy csak az országos informatikai tanulmányi versenyeken évente kb diák vesz részt. A tehetséggondozásnak azonban a szaktárgyi képzés az alapvető feltétele. Ezt a jelenlegi kerettanterv-tervezet sem óraszámban,

9 2012. november sem az egyes téma kö rök tartalmában és arányában nem biztosítja. Ennek egyenes követ kezménye, hogy az informatikai te hetséggondozás tehetős szülők né hány száz gyermekére fog korlátozódni. Napjainkban sokszor felhívják a figyelmet az informatika veszélyeire (játékfüggőség, internetfüggőség) is. Meggyőződésem, hogy ez annak a következménye, hogy a közoktatás nem követi az életben megtörtént változásokat. A lényeg itt az, hogy korán a gyerekek ke zé be kerül egy nagyon sok mindenre használható, univerzális eszköz. Mivel az iskola nem törődik időben ennek alkotó, célszerű használatával, ezért a gye - rekek mást nem is merve elkezdik rosszul használni. A magyar oktatáskutatásban (többek között az OFI elődjeiben) nagyon eredményes kutatások folytak a kisgyermekkori informatika terüle tén, amelyek már a tömeges és ered ményes iskolai alkal - mazáshoz is eljutottak. Ezt az igen hasznos kutatást és gyakorlati alkal - mazást a kerettanterv sajnos semmissé teszi. Egy szakiskolából kikerült szakmunkás tanulónak szüksége lenne arra, hogy tisztességes önéletrajzot, pályázati anyagot tudjon készíteni. Az álláskeresés ott kezdődik, hogy megfelelő keresési technikával meg - találja a számára megfelelő állást, melyet legtöbbször ben, csa tolt fényképes önéletrajzzal kell küldeni. Képtelen lesz egyedül ezt megtenni. Ha majd vállalkozóként kell árajánlatokat tennie, pályázni valamire, nem lesz képes értelmesen és eredményesen megtenni. Nem lesz képes eladni önmagát. A mai világban a szakmunkástanulónak, szakember - nek is szüksége van arra, hogy helyesen használva az IT eszközöket, az Internet adta lehető ségeket tájé - kozódni tudjon anyag- és eszköz árakról, kínálatokról, a konkurenciáról, újdonságokról, elvá rásokról, cégekről. Ezért nem ki hagyhatónak, hanem nagyon is fe jlesztendő területnek ítélem meg a szakiskolában is az informatikát." Végül, de nem utolsósorban még egy fontos kérdéssel kapcsolatban idézünk az állásfoglalásból: Feltehetnénk a kérdést, hogy a nem informatika szakos tanárok al - kalmasak-e informatika oktatásá ra. (Egy analógia: ha én tudok ka la - pálni, akkor alkalmas vagyok-e ko - vácsnak, sőt alkalmas vagyok-e ko - vácsok oktatására?) Megnézve néhány, tanárképzésben meghatározó egyetem és főis kola jelenlegi ta nárképzését (ELTE, DE, SZTE, EKF) megállapítható, hogy informatika egyikben sem szerepel. Ezek szerint nem hogy a jelenleg taní - tó tanárok jelentős többsége, hanem a felsőoktatásban most tanuló tanárjelöltek sem kap nak semmilyen szakmai in - for ma tikai kép zést. És ekkor még informatika szakmódszertani képzésről (ami elengedhetetlen az informatika bármely területének tanításához) még nem is beszéltünk. Hogyan vár hat juk el tőlük, hogy bármilyen informatikai ismeretet tanítsanak? A fentiek alapján javasoljuk tehát az informatikára szánt óraszámok ra di - kális újragondolását, és a teljes anyag széles körű szakmai egyezte tésen alapuló átdolgozását. (A szerk.) 9 Felhívás előadás tartására Networkshop 2013 Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron, március , Tutoriálok: március 25. A Nemzeti Információs Infrastruk túra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Ma gyar Internet Társaság idén huszonkettedik alkalommal rendezi meg országos NETWORKSHOP 2013 konferenciáját. A rendezvény témakörei: t Adathálózati technológiák és fej lesz tések t Közoktatás, felsőoktatás, e-learning, ttartalomszolgáltatók, könyvtárak, levéltárak, múzeumok, talkalmazásfejlesztési, és üzemeltetési technológiák, t Szuperszámítás technika, adattárolás, felhő-rendszerek, t Hálózatbiztonság, hálózatmenedzsment, köztes rendszerek, (middleware), azono sító rendszerek, t Jogi, etikai szabályozási kérdések, t Tu toriálok aktuális témákban További részletes információ: hu /nws2013 A konferencia szervezői az NIIF Intézet és a Conference Tours Kft. Jelentkezés előadásra Amennyiben előadóként kívánnak megjelenni a konferencián, úgy a je lentkezéshez a címet szíveskedjenek használni. Kérjük megadni előadásuk pontos címét, valamint legalább 1000, de leg feljebb 2000 karakterből álló (részletes) tematikáját magyar és angol nyelven. A tematika összeállításánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy- egy elő adás időtartama 30 perc (25 per ces előadás + 5 perc kérdésekre, és előkészületre).kérjük, hogy kizárólag olyan elő adás-ja vaslatokat szíveskedjenek be kül - de ni, amelyek kapcsolódnak az NIIF há lózatához és szolgáltatásaihoz. Kérjük továbbá a beje lent kezésnél megadni, hogy előadásuk mely témakörökhöz kapcsolódik. Határidők: Előadás-javaslat (tematika + angol absztrakt): jan. 28., kész előadásoké: március 6. Kapcsolat: Mikusné Sárvári Klára, Telefon: , , Fax: Postacím:NIIF Intézet, 396 Budapest 62, Pf.: 498

10 november Rendezvény soroló XXV. Neumann-kollokvium Szegedi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kar Nagy oktatási épület november 23 24, Szeged, Dóm tér 13. t Betegforgalmi adatok újrahasz - nosítá sa a kutatómunkában (Meghívott előadó: Surján György) t Informatikaoktatás az orvos és egészség ügyi dolgozók gradu ális és posztgraduális képzésében (Meghívott előadó: Jávor András) t Interoperabilitás (Meghívott előadók: Puskás Zsolt Péter, Horváth Lajos) t Telemedicina (Meghívott előadó: Gyimóthy Tibor) A program során Doktorandusz börzét is rendezünk. ANeumann-kollokvium a szá - mítástechnika orvosi és bio - lógiai alkalmazásának leg - gazdagabb hagyományú, 42 évvel ezelőtt indult konferenciasorozata. Az idei rendezvény fő témakörei: t Alkalmazott számí tástudomány (Meghívott előadó: Bari Ferenc) További információ és jelentkezés: - vium A kollokvium elérhetősége: XXV. KÉPAF Konferencia január 29. február 1., Bakonybél AKépfeldolgozók és Alak fel - ismerők Társaságának (KÉPAF) 9. Konferenciája január 29. és február 1. között kerül megrendezésre Bakonybélben a Pannon Egyetem Villamosmérnök és Információs Rendszerek Tanszé - kén működő Képfeldolgozás Labo - ra tórium munkatársainak szerve zé - sében. A négynapos konferencián ha - gyományosan a téma (képfeldolgozás, számítógépes látás, alakfelismerés) összes hazai tudományos műhelye képviselteti magát, kb kutató, oktató, PhD és egyetemi hallgató, ill. a témában érdekelt cég részvételével. A rendezvényen a programbizott - ság által korábban elbírált és elfogadott tudományos, műszaki tartal mú előadások mellett neves külföldi és hazai meghívott előadók is szerepelnek. Mint minden alkalommal, most is sor kerül a Kuba Attila-Díj átadásá ra, melyet a KÉPAF vezetősége által felkért Díjbizottság fog oda ítélni a legjobb cikk fiatal szerző jének és előadójának. A konferencia időtartama alatt kerül sor a KÉPAF kétéven kénti tisztújító taggyűlésére is. Előadásra november 19-ig beküldött cikkel lehet jelentkezni. További információk a mik.uni-pannon.hu címen találhatók.

11 2012. november Így lopjunk kontinenst! Idézhetnénk a méltán népszerű techno krimiből, annak a több mint félszáz szakértőnek a láttán, akik elő - adtak október án a kilen ce dik alkalommal megrendezett Hacktivity-n, Kelet-Közép-Európa legnagyobb füg - getlen IT-Biztonsági Fesztivál ján, amelyen huszonhárom országból 1100 hacker hallgatta az 50 ma gyar és kül - földi előadót és workshop ve zetőt. Az előadók közül idén hármat emelnénk ki, akik méltán vívták ki a közönség elismerését Jeff Bardin-t, a kiberálcázás mes - terét, Joe McCray-t, aki észrevétlenül surran el a betörésmegelőző rend - szerek előtt, és Balázs Zoltánt, aki ősbemutatót tartott böngészőbe beépülő szoft - veréből. Jeff Bardin a kiberalvilág és kiber - terroristák álcázási trükkjeiről tartott fenomenális előadást. Az előadó ma ga is kiberszellem, aki elmondása szerint álszemélyiséget mű köd tet a kiberbűnözők leleplezésére. Előadását mindenkinek ajánljuk, aki meg akarja tudni, hogyan gyűjthetnek róla és cégéről információkat az interneten szabadon fellelhető forrásokból. Joe McCray visszatérő előadóként zsúfolásig megtelt előadóterem előtt mutatta be, hogy hiába halmozzuk fel a drága tűzfalakat, betörésmeg előző rendszereket, incidenskezelő alkal - mazásokat, ha azok és az üzleti alkal - mazások helytelenül vannak be állítva, akkor a behatolók észre vétlenek tudnak maradni. A színészi képességekkel is megáldott Joe ren geteg hasznos információt adott át rendkívül szórakoztató, mégis informatív előadásában. Balázs Zoltán, a Deloitte Zrt. IT-biztonsági tanácsadójának előadása so rán bemutatott, kutatási céllal létrehozott rosszindulatú böngészőkiegé szítői azért egyedülállóak, mert ez az első, távolról vezérelhető, multifunkciós, kártékony böngészőkiegészítő platform, amely támogatja a Fire fox, Chrome, Safari böngé sző ket, ezáltal az összes elterjedt operációs rendszert is (OS-X, Linux, Windows, Android). Böngészőtől füg gően használhatók: jelszó- és sü ti lopásra (ezáltal a 2-faktoros au thentikáció megkerülhető), adatállo mányok fel- és letöltésére, egy tetszőleges honlap által megjelenített tartalom módo sítására, webkamerán keresztüli kémkedésre, intranet ol dalak elérésére stb. A rendezvény résztvevői között megtalálhatók voltak a magyar kormányzat és a versenyszféra ki emel - kedő vezetői. Az elmúlt évek egyik legnagyobb felismerése, amivel az egész világ szembesült, hogy nem foglalkoztunk megfelelően az információbiztonság kérdésével. Sem magánemberként, sem egy ország kormányaként nem lehet e mellett többé elmenni. A kormányzati, privát és egyetemi terü leteknek csak együttműködve sike rülhet megoldani ezt a mindenkit érintő problémát. Az idei Hacktivity jól mutatta, milyen ko - moly kihívás is ez, de azt is, hogy Magy arország rengeteg tehetséges szak emberrel, leendő szakértővel ren - delkezik, ezért a jövőben erősí te ni kell a szektorok közötti együtt működést, hogy a kibervédelem te rü letén megszer - zett vezető pozíció inkat megerő sít - hessük. Gratulálok a szervezők nek azért, hogy 2003-óta kitartóan szer vezik ezt a szakmai rendezvényt, és azért is, hogy nagyon magas szakmai szintre sikerült eljuttatniuk a kez deményezést mondta Zala Mihály, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke. A Hacktivity nagyszerű alkalom arra, hogy az információbiztonság iránt érdeklődők kötetlen formában találkoz hassanak egymással. Mindez aktu á lis témákat feldolgozó előadásokkal 11 fűszerezve, kifejezetten a szak mai tartalomra koncentrálva törté nik. Határozottan javaslom mindenki szá mára a részvételt tette hozzá Ragó István, biztonságme nedzsment igazgató az Erste Bank Hungary Zrt-től. Az idei konferencia játéka a HACK24 volt, amelyben 24 óra alatt 24 feladattal kellett a négyfős csapatoknak megküzdeniük. A Webshark Kft. által készített szimulált számító gépes betöréseken túl olyan kihívásokkal kellett megbirkózniuk a részt vevőknek, mint a villámcsődü let szer vezése, flipperezés a Deloitte standján, versírás, adatok leolvasása oszcilloszkóppal, sérülésmentes zárnyitás, számítógépes logok elem zése SPLUNK-kal, vagy a Vodafone Shared Service Center Hungary szakmai kvíze, amely nek helyes meg ol dói akár alkalmasak is lehetnek a cég által meghirdetett nyitott ál - láslehe tőségekre. A konferencia alatt a rendszerek több mint tízezer tá madást detektáltak (főleg) a HACK24 szer - verek felé. Idén először kizárólag biztonságos wi-fi hálózatot tudtak használni a jelenlévők, de még így is voltak pró - bálkozások mind az infrastruktúra, mind a kliensoldal támadására. A monitorozó rendszer számos kü lönböző támadást detektált, de az ak tív védelemnek köszönhetően egyik sem járt sikerrel. A konferencián készült előadás videók és elhangzott prezentációk PDFformátumban rövidesen elér he tők lesznek a com oldalon vala mint a rendezvény hi va talos okostelefon-alkalmazásán ke resztül. Az esemény kizárólagos gyémántfokozatú támogatója Deloitte Ma - gyarország volt. Arany fokozatú támogató az RRC Hungary, a Web shark és a Vodafone Shared Service Center Hungary Technology Secu rity részlege volt. További információk, és később az előadások videói és a prezentációk is megtalálhatók lesznek itt: www. hacktivity.com vagy a Facebookon: www. facebook. com/hacktivity (Sajtóközlemény, október 19.) A Neumann János Számítógép-tudo mányi Társaság az esemény szakmai támogatója volt.

28. ICLP Nemzetközi Logikai Programozási Konferencia

28. ICLP Nemzetközi Logikai Programozási Konferencia NEUMANN JÁNOS SZÁMTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. október Elkészült a Szent-györgyi Albert Agora Összefoglaló az elnökség 2012. szeptember 20-i üléséről Információs társadalom: áttörés vagy?!

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2012. május 17-én megtartotta idei éves közgyűlését a Neumann

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2008. február

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2008. február A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. január 24-i üléséről Területi szervezetek Tóth Ferenc alelnök részletesen beszámolt a területi szervezetek 2007. évi

Részletesebben

40 éves az A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. december 4-i üléséről 1. AZ INFORMATIKATÖRTÉNETI MÚZEUM PROJEKT HELYZETE Aszegedi kihelyezett ülést meg -

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Részletek a 2 3. oldalon 1 arany, 2 ezüst és 1 bronz az olimpiáról! Az egyiptomi Kairóban rendezett, 2008. augusztus 21-én lezárult Nemzetközi Informatikai

Részletesebben

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről Az alábbi határozatok születtek: 10/2011 (09.22) sz. határozat Az elnökség határozata értelmében

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség 2009. március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés

Részletesebben

Összefoglaló az elnökség január 28-i üléséről

Összefoglaló az elnökség január 28-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség január 28-i üléséről Az elnökség megvitatta a 2010. március 4-én felügyelőbizott sági jóváhagyás után véglegesíthető 2009.

Részletesebben

A2013 első féléves munkaterv el -

A2013 első féléves munkaterv el - NEUMANN JÁNOS SZÁMTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2013. február Összefoglaló az elnökség 2013. január 23-i üléséről 2013. január 23-án megtartotta els ő munkaülését a 2012 decembe rében megválasztott

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2010. október

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2010. október A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2010. szeptember 23-i üléséről Tehetséggondozás Az NJSZT tehetséggondozási programjáról és az elmúlt időszak diákversenyeinek

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

IX. Országos Neumann Kongresszus

IX. Országos Neumann Kongresszus A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2005. december 1-jei ülésérõl Az informatikai felsõoktatás új rendszere Sima Dezsõ szakmai összefoglalója alapján az elnökség

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről 1. Az Informatika-történeti Múzeum helyzete Az 1970-es évek közepén Kovács Győzőnek, az NJSZT akkori

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Békés karácsonyt és eredményes, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Békés karácsonyt és eredményes, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló a 3. Digitális Esélyegyenlőség Konferencia eseményeiről A már megszokott nagy érdeklődés mellett zajlott a 3. Digitális Esélyegyenlőség

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 1-jei ülésérõl Beszámoló a szakmai szervezetek munkájáról Benedek Balázs, a szakmai szervezetekért felelõs alelnök részletesen

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Megújult a Báthori utcai iroda

Megújult a Báthori utcai iroda A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2005. szeptember 22-i ülésérõl Megújult a Báthori utcai iroda 2005. március 29-én jelentõs változás történt az NJSZT életében.

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2011. július augusztus

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2011. július augusztus A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség június 23-i üléséről 9/2011 (06.23.) sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök és az ügyvezető igazgató által

Részletesebben

2005. május. Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon. (Cikkünk a 8. oldalon)

2005. május. Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon. (Cikkünk a 8. oldalon) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon 12. Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI 2005) (Cikkünk a 8. oldalon)

Részletesebben

iskola Modern kommunikációs Modern eszközök és dokumentummegosztás dokumentum- megosztás mindenkinek Használjon mindenkinek

iskola Modern kommunikációs Modern eszközök és dokumentummegosztás dokumentum- megosztás mindenkinek Használjon mindenkinek www.moderniskola.hu iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2012/7. 580 Ft ós - ce Modern kommunikációs Modern eszközök kommunikációs és dokumentummegosztás dokumentum- eszközök és mindenkinek

Részletesebben

2006. március. Benedek Balázs, az ifjabb generáció. informatikai versenyeket nevezte. túl is sokat tesz a fiatalokért

2006. március. Benedek Balázs, az ifjabb generáció. informatikai versenyeket nevezte. túl is sokat tesz a fiatalokért A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2006. január 26-i ülésérõl A területi szervezetek éves beszámolója Az ifjúság bevonása a szakmai életbe IX. Neumann Kongresszus

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page 1 A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

A KULTÚRA NAPJA A KULTÚRA MAGYAR VÁROSÁBAN

A KULTÚRA NAPJA A KULTÚRA MAGYAR VÁROSÁBAN A KULTÚRA NAPJA A KULTÚRA MAGYAR VÁROSÁBAN V. évfolyam 4. szám Térítésmentes 2008. január 26. BÕVÜLÕ PANELPROGRAM Több pénz, szigorúbb ellenõrzés Február 1-jétõl lehet pályázni a korábbi évek lehetõségeihez

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2006. november

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2006. november A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség október 12-i ülésérõl Megtartotta elsõ ülését az új, szeptember 28-án megválasztott elnökség. (l. 3 5. o.) Dr. Péceli Gábor

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS Tartalom Zsigmond Király Fõiskola A hallgatóbarát fôiskola pótfelvételi 2009 Jelentkezési határidô: 2009. július 24 augusztus 13.

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2006. július augusztus. IX. Országos Neumann Kongresszus Gyõr, 2006. június 27 29.

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2006. július augusztus. IX. Országos Neumann Kongresszus Gyõr, 2006. június 27 29. A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE IX. Országos Neumann Kongresszus Gyõr, 2006. június 27 29. Vámos Tibor akadémikus a kongresszus szakmai és szervezési színvonalát dícsérõ szavaival

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Kérjük támogassa Ön is adója 1 százalékával Társaságunk közhasznú munkáját! Adószámunk: 19815888-2-41 Neumann János szellemi hagyatékával bõvült a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben