Átvilágító tanulmány Paks Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átvilágító tanulmány Paks Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban"

Átírás

1 Átvilágító tanulmány Paks Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban 2009 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon:

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 4 TANULMÁNY... 5 PAKS Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban... 5 Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében b) A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében c) Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) d) Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása e) A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javításai f) A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése g) Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása h) Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe j) A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése k) A projekt szemlélet megerősítése A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása a) A pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása b) A stratégiai tervezés és az éves költségvetés összekapcsolása c) A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata d) Új költségvetési tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása e) Pénzügyi és költségvetési végrehajtási ellenőrzés javítása a) Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére b) A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa c)

3 Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba d) Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére

4 4 Bevezető Jelen tanulmány PAKS Város Önkormányzata és a TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. közötti szerződés alapján, az ÁROP keretében került kialakításra, a szerződő felek közötti megállapodás mellékletében foglalt feladatleírást követve. A TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. nevében a tanulmány készítője: dr. Tilk Péter ). A tanulmány a szerződés mellékletének pontjai sorrendjében haladva épül fel, ez egyes pontok közötti kényszerű kapcsolódási sajátosságokra figyelemmel esetenként az egyes pontok közötti, egymásra utaló módszer alkalmazásával. A tanulmány a PAKS Város Önkormányzata által, a TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. kérései alapján rendelkezésre bocsátott dokumentumok, iratok alapján, azok tartalmát alapul véve és azokat hitelesnek elfogadva készült.

5 5 TANULMÁNY 1. a) PAKS Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében I. A döntésmegosztási megoldások sajátosságainak megismeréséhez az önkormányzati feladatellátás és hatáskörgyakorlás alapkérdéseit kell áttekinteni. A kiindulópont a jogi szabályozás, mellyel kapcsolatban megállapítható, hogy a települési önkormányzatok feladatés hatásköri címzettjeit illetően a tételesjogi szabályozás nem következetes és néhány rendelkezés félreérthető. Amennyiben azonban az alkotmányos szabályozást, valamint az önkormányzati feladatok ellátására, illetőleg a hatáskörök gyakorlására vonatkozó szabályozás összefüggéseit vesszük szemügyre, akkor a kép kitisztul. Számunkra ebből mindenekelőtt az a következtetés vonható le, hogy bár főszabályként a feladatok és hatáskörök címzettje a képviselőtestület, a feladatok teljesítése, illetőleg a hatáskörök gyakorlása részben azonos, részben azonban eltérő alanyi kört érint. A feladatok megoldásának szervezeti és egyéb oldalról nézve viszonylag kevés korlátja van. A képviselőtestület a feladatok elvégzéséről - saját részvétele mellett - négyféle módon gondoskodhat: a) Leggyakrabban szervei (polgármester, a képviselőtestület bizottságai, a részönkormányzat testülete és a polgármesteri hivatal) továbbá a jegyző bevonásán keresztül történik a teendők realizálása. Az Ötv. módosítása következtében a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat testületéhez is juttathat önkormányzati feladatokat. b) A feladatok egy részét - különösen a közszolgáltatások területén - a képviselőtestület által alapított intézmények teljesítik. c) A közös feladatok ellátásában egyre nagyobb szerephez jutnak a helyi önkormányzatok társulásai. d) Végül lehetőség van más szervek, illetőleg magánszemélyek bekapcsolására is.

6 6 A hatáskörök gyakorlásának szabályozása értelemszerűen már szervezeti oldalról is jóval szigorúbb. Elvileg adott a lehetőség a helyi népszavazás széles körben történő alkalmazására. A gyakorlatban azonban bőven vannak korlátok. Mindemellett a helyi népszavazást egyértelműen döntési fórumnak tekintjük. Ennek figyelembe vételével értelmezhető a törvény következő rendelkezése: Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. (Ötv. 9. (1) bek.) A helyi önkormányzatok kiterjedt feladat- és hatásköre szinte nélkülözhetetlenné teszi, hogy a képviselőtestület a hatáskörének egy részét átruházza. Ennek megvalósítása azonban számos gyakorlati problémát felszínre hoz. Nézzük ezeket sorjában. Központi kérdésnek és egyben első lépésnek annak eldöntése tekintendő, hogy mely hatásköröket tartsa meg, illetőleg melyeket ruházza át a testület. Nagyon sok tényező, különösen a helyi körülmények befolyásolják a döntést. Emiatt lehetetlen minden településben alkalmazható sorvezetőt találni. Támpontok azonban felállíthatók. A teljesség igénye nélkül néhányat megemlítünk: - a képviselőtestület meghatározó szerepének biztosítása; - az ügyek súlyának, jellegének, gyakoriságának stb. figyelembe vétele; - a személyi feltételek következményeinek szem előtt tartása; - a túlsúlyos döntési pontok elkerülése; - gazdaságossági, hatékonysági szempontok érvényesítése. A települési és önkormányzati érdekekre figyelemmel a törvényalkotó meghatározta a települési képviselőtestületek át nem ruházható hatáskörét. Ezek a következők: a) a rendeletalkotás; b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása; d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselőtestület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása; e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdek-képviseleti szervezethez való csatlakozás;

7 7 f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; g) intézmény alapítása; h) közterület elnevezése, emlékműállítás; i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása; k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; m) amit törvény a képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe utal. (Ötv. 10..) E felsorolás kiegészül azzal, hogy a képviselőtestület bővítheti az át nem ruházható hatásköröket. A hatályos szabályozás a hatáskör átruházást széles körben lehetővé teszi. A képviselőtestületnek az előbb tárgyalt át nem ruházható hatáskörökön kívül eső döntési kompetenciája továbbadható. A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. (Ötv. 9. (3) bek.) Ezek után a döntési hatáskörök már könnyen összefoglalhatók. Önkormányzati döntést hozhat saját jogán", mint a hatáskör címzettje: - helyi népszavazás; - a képviselő-testület; - törvény felhatalmazása alapján, kivételesen a polgármester. Felhatalmazás alapján hozhat jelenleg önkormányzati döntést: - a képviselő-testület bizottsága; - a részönkormányzat testülete; - a helyi kisebbségi önkormányzat testülete; - a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke); - a törvényben meghatározottak szerint társulása.

8 8 A szabályozás ismeretében több következtetés is levonható. Egyértelmű a hatáskörgyakorlás tekintetében az alpolgármester és a tanácsnok helyzete: sem saját jogon, sem felhatalmazás útján nem juthat hatáskörhöz. A polgármester részére történő hatáskör-átruházást főként a gyakorta nélkülözhetetlen operativitás miatt tartjuk fejlesztendőnek. Az önkormányzat működése esetenként szinte lebénul, ha minden hatáskör testületnél van. Ez az állapot a demokratizmusra történő hivatkozással sem igazolható. Az átruházott hatáskör gyakorlásával összefüggésben a képviselőtestület jogosítványaira kétféle szabályozás is található a helyi önkormányzatokról szóló törvényben. Nevezetesen a képviselő testület: - az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja; - a bizottság döntését felülvizsgálhatja. II. A hatáskör-átruházással kapcsolatban különbséget kell tenni az önkormányzati hatósági ügyek, és az államigazgatási hatósági ügyek között. Az önkormányzati hatósági ügy definiálásával vagy körülhatárolásával adós maradt a törvényalkotó. Az Ötv. indokolásából annyi tudható meg, hogy önkormányzati hatósági ügyet a képviselő-testület önkormányzati rendeletben határozhat meg (pl. helyi adók körében). Ez azonban félreértésre adhat okot, mert nézetünk szerint önkormányzati hatósági ügyet törvény is kreálhat. Ez egyértelműen levezethető a hatáskör-telepítésére vonatkozó szabályokból is. Az ún. hatásköri és egyéb törvényekben erre bőven van példa. Ebben az összefüggésben viszont a hatáskör-telepítést illetően arra a körülményre irányítjuk rá a figyelmet, hogy önkormányzati rendeletben nem lehet megállapítani államigazgatási hatósági jogkört. A fenti okfejtések nyomán visszautalunk arra, hogy a gyakorlat számára mindig a jogi szabályozás nyújt eligazítást az önkormányzati és államigazgatási (hatósági) ügyek elhatárolhatósága tekintetében. Ami pedig az ügyek hatósági jellegét illeti, semmi különbség nem mutatkozik meg e tekintetben az önkormányzati és az államigazgatási hatósági ügyek között.

9 9 A gyakorlatban azonban esetenként nem kevés gondot okoz az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek elhatárolása. Az önkormányzati struktúrából következik, hogy az önkormányzati hatósági hatásköröknek is a képviselő-testület - kivételesen polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke - a címzettje. Az ügyek intézésére azonban kétféle formában kerülhet sor. Az egyik a saját hatáskörben történő eljárás, a másik a hatósági hatáskör átruházása. Az utóbbi következtében a hatályos szabályozás szerint a polgármester, a bizottságok és a részönkormányzat testülete juthatnak hatáskörhöz. Az átruházás mellett különösen két érvet lehet felsorakoztatni: a) Az ügyfél részére csak az átruházás alapozza meg a fellebbezési jogot. Ugyanis amennyiben a képviselőtestület jár el első fokon, akkor fellebbezésnek nincs helye. b) Az egyedi hatósági ügyek tárgyalása elvonhatja a figyelmet a nagyobb horderejű feladatoktól. A sok hatósági ügy különösen nagyobb településeken terhelheti túl a képviselőtestületet ilyennek számít ebből a szempontból (mármint a településnagyság szempontjából) Paks Városa is. Bonyolult, nehezen tisztázható helyzetek a polgármester hatáskörgyakorlása során állhatnak elő. Ugyanis az említett tisztségviselőhöz önkormányzati és államigazgatási hatósági jogkörök egyaránt telepíthetők. Tisztázott, egyértelmű helyzetet csak pontos, egyértelmű szabályozással lehet elérni. Az eljárás rendje értelemszerűen nagymértékben függ attól, hogy testület (képviselőtestület, bizottság, részönkormányzat testülete), vagy a polgármester folytatja-e le az eljárást. A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatát - függetlenül attól, hogy a testület első vagy másodfokon járt-e el - a sérelmet szenvedett fél jogszabálysértésre hivatkozva megtámadhatja a bíróságnál. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. Nézetünk szerint hasonló eljárásra van lehetőség azokban az esetekben, amikor a törvény (kivételesen) a polgármesterhez rendel önkormányzati hatósági jogkört. Ennek jogalapját a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről szóló törvény vetette meg azáltal, hogy közigazgatási határozatnak minősítette a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozatát, belső szabályzatát, illetve egyéb döntését.

10 10 III. Az államigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában kiindulási alapnak az a rendelkezés tekintendő, amely szerint törvény és kormányrendelet államigazgatási feladatot és hatósági hatáskört telepíthet a jegyzőhöz és főjegyzőhöz. (Ötv. 7. (1) bek.) Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírt esetekben - honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófa elhárítási ügyekben - a polgármester, főpolgármester, valamint a megyei közgyűlés elnöke részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi végrehajtásának az irányításában. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet - kivételesen - lehetővé teheti, hogy a polgármester is gyakoroljon államigazgatási hatósági jogkört. Szintén kivételesen törvény vagy kormányrendelet a polgármesteri hivatal ügyintézőjét is feljogosíthatja államigazgatási hatósági ügyek intézésére. A fentiek tekintetében kell áttekinteni Paks Város hatáskörök megosztására vonatkozó szabályozását és megoldásait. Paks Város esetében is igaz, hogy a hatáskörök címzettje elsősorban a képviselő-testület. A bizottságok jogkörei tekintetében a normatív szabályozásból, alapvetően a Szervezeti és Működési Szabályzatból (Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének többször módosított 12/1999. (IV. 1) sz. rendelete) ismerhetők meg. Az SzMSz alapján a következőképpen lehet a bizottsági jogköröket összefoglalni, az egyes állandó bizottságokra történő felosztás szerint, rögtön megtéve egyes észrevételeket is a hatáskörök telepítésével kapcsolatban. Alapvetően rögzíthető azonban, hogy a hatáskörmegosztás (hatáskör-telepítés, -átruházás) igénye, megfelelő volta vagy hasznossága nem a telepített hatáskörök darabszáma alapján ítélendő meg. 1) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a) Véleményezi a költségvetési koncepciót. b) Ellenőrzi az önkormányzat költségvetésének megvalósulását. c) Vizsgálja a költségvetés feltételhez kötött tételeinél a feltételek betartását.

11 11 d) Évente két alkalommal ellenőrzést tart, mely alkalmak egyike az éves pénzügyi záráshoz kapcsolódik. e) Ellenőrzi az önkormányzati vagyon privatizációját. f) Beszámoltatja a jegyzőt a felügyeleti ellenőrzésről. g) Az éves belső ellenőrzési tervet és a beszámolót jóváhagyja. E bizottsággal kapcsolatban megállapítható, hogy elnevezéséből is következően alapvetően ellenőrzési feladatokat lát el, azaz konkrét döntési jogosítványok nem társulnak hozzá. Ennek előnyei akkor válnak láthatóvá, amikor más bizottságokkal való kapcsolódási pontokat megvizsgáljuk. A széleskörű ellenőrzési feladatok hatékonysági és leterheltségi okok miatt nem is tennék lehetővé a döntési hatáskörök idetelepítését, másrészt ez utóbbi megjelenése más szervezeti egység általi ellenőrzési igényt generálna, ami a felesleges párhuzamosságok megjelenését, illetve az eltérő értékelési szisztémák kialakulásának veszélyét hordozná magában. Alapvetően támogatható tehát, hogy a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság jogköreinek jellege ne változzon, és a Bizottság önállósága is megmaradjon, azaz a fentiek miatt semmiképpen nem volna indokolt más bizottsággal történő összevonásán gondolkodni. A bizottság fontosságát jelzi, hogy nem a többi, alapvetően nem ellenőrzéssel foglalkozó bizottság mögött, hanem jelzésértékűen azokat megelőzően nevesíti a Szervezeti és Működési Szabályzat is. (2) Gazdasági Bizottság a) Közreműködik a több évre szóló elképzelések, valamint az éves költségvetés tervezésében. b) Évente felülvizsgálja és véleményezi az önkormányzat vagyonhasznosítási gyakorlatát. c) Közreműködik az adópolitikai irányelvek kidolgozásában. d) Véleményezi a település-fejlesztési koncepciókat. e) Közreműködik az önkormányzati támogatással megvalósuló, a munkaerő foglalkoztatást elősegítő beruházások "befektetési környezetének" kialakításában. f) Véleményezi az önkormányzat elé kerülő gazdasági jellegű előterjesztéseket; helyi költségvetés, vagyon, adó, foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés-politikai szempontból és vizsgálja azok kölcsönhatásait. g) Megállapítja az élelmezési nyersanyagnormát. h) Dönt a költségvetés általános tartalékának felhasználásáról.

12 12 E bizottságnál a soft jogosítványok véleményezés mellett megjelennek az egyértelmű döntéshozatali ügyek is. A közreműködésre, felülvizsgálatra, megállapításra és döntésre vonatkozó jogosítványok egyértelműen érdemi beavatkozást, egyes esetekben önálló döntést jelentő felhatalmazások, melyek komoly súlyt adnak a Gazdasági Bizottságnak. Szerepét a telepített ügyek jellege is mutatja; a gazdasági kérdések jelentős pénzügyi vonatkozásuk miatt mindig is kiemelt szerepet biztosítanak az ezzel foglalkozó fórumoknak. Mivel a gazdasági és a pénzügyi kérdések elválaszthatatlanok egymástól, a szervezetfejlesztési racionalizálás körében óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy miért nem lehetséges a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság összevonása. Amennyiben a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság és itt most nem csupán elnevezésbeli kérdésről van szó nem ellenőrző szervként, hanem tisztán Pénzügyi Bizottság -ként funkcionálna, az elképzelés racionalitása mellett számos érv lenne felsorakoztatható. Az ellenőrző szerep miatt azonban látni kell, hogy a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság nem tisztán pénzügyi bizottsági, hanem ellenőrzési feladatokat lát el (vö. az előző ponttal), így a vizsgálat arra a következtetésre jut, hogy a funkciók keveredésének elkerülése és a jelentősen eltérő feladat-jelleg miatt a két bizottság különléte indokolt. Az ellenkező megoldás egyes területeken vagy illuzórikussá tenné az ellenőrzést (a gazdasági ügyeket ugyanaz a bizottság ellenőrizné, amelyik érdemi döntési jogokkal rendelkezik a kérdésben azaz önellenőrzésre kerülne sor), vagy az ellenőrzésnek ezt az aspektusát máshova kellene telepíteni, ami vagy kevésbé hatékony megoldásokat eredményezne, vagy felesleges párhuzamokat hozna létre a Hivatalban. Nem lehet nem megemlíteni az esetleges további negatív hatást, az elkerülhetetlen (hatásköri) ütközéseket, hatáskörelvonásokat, feleslegesen kialakuló rivalizálást sem. (A nem jogi, hanem politikai és szociológiai jelegű hatásokról bizottsági elnökök számának csökkenéséből eredő feszültség, újragondolást kívánó egyensúlyi helyzet kialakulása itt nem szólunk). A Gazdasági Bizottság jogkörei között kifejezetten rá kell mutatni arra, ami átruházás következtében jelentős hatalmi súlyt is ad számára: a költségvetés általános tartalékának felhasználásáról való döntési jogkörre. A bizottság fontosságát jelzi, hogy a bizottságok közötti koordinációt is részben ellátó Bizottsági Elnökök Testületének elnöke az SzMSz alapján hivatalból a Gazdasági Bizottság elnöke. (3) Jogi, Közbiztonsági és Ügyrendi Bizottság

13 13 a) Kidolgozza az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. b) Ellenőrzi a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megvalósítását. c) Gyűjti és a képviselő-testület elé terjeszti a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatokat. d) Megszervezi és lebonyolítja a titkos szavazásokat. e) Közreműködik a helyi rendeletek megalkotásának előkészítésében. f) Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. g) Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket. h) Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást. i) Figyelemmel kíséri a város közbiztonságának helyzetét. Mivel az önkormányzatok így Paks Városa működésének alapja a jogszabályokhoz való teljes körű igazodás, a jogi kérdésekkel foglalkozó bizottság melynek feladatköre tipikusan kiegészül az ügyrendi kérdésekkel, illetve esetenként más kérdésekkel is, így Paks Városában a külön nevesített közbiztonsági feladatokkal súlya hagyományosan erős. Ezt talán az mutatja leginkább, hogy az SzMSz kifejezetten ide telepíti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozását, azaz elviekben bizottság akár a szabályozás elveinek, akár kész normatervezetnek összeállításával jelentős befolyást gyakorolhat a képviselő-testület későbbi döntésére. (Értelemszerűen a bizottság az önkormányzat SzMSz-ét nem fogadhatja el, mivel az rendeleti formát kíván, a rendeletalkotás pedig át nem ruházható jogkör). Figyelemmel arra, hogy az SzMSz megalkotása egyszeri feladat (megléte után már csak módosítani kell, mivel cél, hogy ne változzon túlságosan gyakran), e bizottság igazán fontos feladata a helyi normaalkotásban az SzMSz tartalma megvalósulásának ellenőrzése, illetve az SzMSz módosítására vonatkozó javaslatok gyűjtése és a testület elé terjesztése, valamint a helyi rendeletalkotásban játszott előkészítő szerep. E feladatköröket kiegészíti a Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (azaz utólagos érvényességi feltétel a bizottsági elfogadás ), az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozati ügyekkel kapcsolatos jogkörökben való eljárás, és a közbiztonsággal kapcsolatos helyzet figyelemmel kísérése. A felsoroltakkal kapcsolatban további megjegyzésként fogalmazható meg, hogy e feladatok egy része pontosítható, egyértelműsíthető lenne. A közbiztonsággal kapcsolatos helyzet

14 14 figyelemmel kísérése kiegészíthető lenne intézkedési javaslatok megfogalmazásával (még, ha ez a gyakorlatban érvényesül is), a helyi rendeletek megalkotásának előkészítésében való közreműködés is igényli, hogy ennek tartalmát pontosabban, részletesebben határozza meg az ügyrend. A titkos szavazások megszervezése és lebonyolítása véleményünk szerint inkább a hivatali apparátus technikai jellegű feladata kellene, hogy legyen, mint bizottsági jogkör. (4) Városépítő Bizottság A Városépítő Bizottságra az SzMSz két feladattípusban is ad jogköröket. A Bizottság a településfejlesztés terén a) Az érvényes településfejlesztési koncepciókat átvizsgálja, véleményezi és javaslatot tesz az esetleges változtatásra. b) Megvizsgálja, hogy az éves - infrastruktúrára és építészetre vonatkozó - költségvetéstervezet elemei összhangban állnak-e az érvényes koncepcióval. c) Elbírálja a védett és védelem alatt álló épületek felújítására, építési támogatására benyújtott kérelmeket. A műszaki létesítmények és a kereskedelem terén a) Javaslatot tesz az infrastrukturális létesítmények, közművek állapotának felmérésére, különös tekintettel a szűk keresztmetszetekre. b) Elvi állásfoglalást alakít ki a közszolgáltatások tekintetében azok fejlesztési, üzemeltetési és pénzügyi vonatkozásában. c) Elvi javaslatokat dolgoz ki a hiányok megszüntetésének módjára /alapátadás, kedvezményes telekjuttatás, adókedvezmény, stb./ d) Rendezési tervek előkészítése. E bizottság feladatkörével kapcsolatban az átruházás szempontjából a kérelemelbírálásra adott kifejezett felhatalmazást emeljük ki pozitív elemként. 5) Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a) Javaslatot tehet a város környezeti állapotának felmérésére. b) Írásban rögzíti az általa feltárt környezetvédelmi problémákat és azok megszüntetésére javaslatot tesz.

15 15 c) Javaslatot tesz a város környezetvédelmi programjára, valamint felülvizsgálja a testület által elfogadott programot. d) Intézkedéseket javasol az épített környezet védelmére. e) Valamennyi, a természetes környezetbe való beavatkozással járó beruházásról a bizottságot előzetesen tájékoztatni kell. A bizottság a beruházást környezetvédelmi szempontból véleményezi, valamint a Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások megvalósítása során figyelemmel kíséri a környezetvédelmi szempontok érvényesülését. f) Véleményt alakít ki a zártkertek, a mezőgazdasági földterületek vagyonbiztonságáról, és a külterületi utak állapotáról, majd ezekkel kapcsolatosan intézkedéseket javasolhat. g) A bizottság felkérés esetén felméri és véleményezi a városban lévő ipari és mezőgazdasági üzemek hulladékgazdálkodását. E bizottság feladatai közül igen jelentősnek tartjuk a b) pontban megjelöltet (ami konkrét intézkedés-kezdeményezést foglal magában). A képviselő-testület által elfogadott környezetvédelmi program felülvizsgálata azonban nézetünk szerint pontosítandó: értelemszerű ugyanis, hogy a képviselő-testület által elfogadott dokumentumon bizottság nem változtathat. Bár ez a gyakorlatban is érvényesül (értelemszerűen a hatályosulás vizsgálata jelenik meg), ezt egyértelműsíteni lehet a szabályzatban is. Ugyancsak pontosítható az e) pontban jelölt feladatkör szóhasználata is, miszerint a bizottságot tájékoztatni kell valamennyi, a természetes környezetbe való beavatkozással járó beruházásról. Bármilyen, ilyen jellegű tevékenység ugyanis hatósági engedélyezéshez kötött, így a tájékoztatás értelemszerűen a hivatalhoz fut be. A bizottság előzetes tájékoztatásával kapcsolatban tehát rögzíthető, hogy erre a hivatal, pontosabban annak vezetője, a jegyző köteles. (6) Egészségügyi és Szociális Bizottság a) Véleményezi a város egészségügyi és szociális intézményeinek költségvetési javaslatait azok beterjesztése előtt. b) Az egészségügyi és szociális intézményrendszer átszervezése esetén javaslatot tesz a főbb elvi kérdések - prioritások, források, szervezeti struktúra - meghatározására. c) Figyelemmel kíséri a polgárok egészségügyi és szociális helyzetét. d) Ellátja az önkormányzat szociális támogatási rendszerével kapcsolatos javaslattételi tevékenységet.

16 16 e) Kapcsolatot tart az egészségileg hátrányos helyzetűek egyesületeivel. f) Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása. g) Helyi támogatás elbírálása. h) Fiatal házasok támogatásának elbírálása. i) Az Oktatási és Kulturális Bizottsággal közösen Pakson kiírja és elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. j) Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai programjának jóváhagyása, k) Szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények házirendjének jóváhagyása, l) Városi Rendelőintézet házirendjének jóváhagyása. A véleményezési és a különböző intézmények különböző szintű szabályzatainak (SzMSz, házirend) jóváhagyásán túl fontos feladata a bizottságnak az egészségügyi és szociális intézményrendszer átszervezésekor történő javaslattétel a főbb elvi kérdések tekintetében. Ez azonban némi korrekciós igényt is felvet az átruházott jogkör tekintetében: egyértelműsíteni lehetne, hogy nem csak más által kezdeményezett átszervezéskor tesz javaslatot, hanem önállóan is kezdeményezhet átszervezést még, ha értelemszerűen a gyakorlatban ez elkerülhetetlenül érvényesül is. A szabályozás annyiban is pontosítható, hogy az f) pontban jelölt feladat értelemszerűen az egészségügyi és szociális intézményekhez kapcsolódik. A g) pont ugyancsak pontosítható, egzaktabban megfogalmazható. (7) Oktatási és Kulturális Bizottság a) Javaslatot tesz a város oktatási, művelődési intézményei, működési - tárgyi, anyagi és személyi - feltételeinek figyelemmel kísérésére, gyűjti, elemzi és előterjeszti a módosító javaslatokat. b) Véleményezi a város oktatási, kulturális intézményeinek költségvetési javaslatait azok beterjesztése előtt. c) Javaslatot dolgoz ki a város oktatási, kulturális intézményeinek, önszerveződő közösségeinek, magánszemélyeinek, mint egyenrangú feleknek olyan támogatási rendszerére, mely azok önállóságát a lehető legkisebb mértékben csorbítja. d) Tevékenységét az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal és a helyi egyházi felekezetekkel együttműködve végzi.

17 17 e) Az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal közösen Pakson kiírja és elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. f) Elfogadja az önkormányzati intézkedési tervet. g) Elfogadja az önkormányzati minőségirányítási programot. h) Elfogadja az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet. i) Jóváhagyja az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatokat. j) Jóváhagyja az intézményi nevelési, pedagógiai programokat. k) Jóváhagyja az intézményi minőségirányítási programokat. l) Jóváhagyja az intézményi házirendeket. m) Jóváhagyja az intézményi esélyegyenlőségi terveket. n) Minden év február 28-ig meghatározza a következő tanév beíratási rendjét. o) Meghatározza a nevelési, oktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számát, a csoportonkénti, osztályonkénti minimális létszámot. p) Engedélyezi a nevelési, oktatási intézményekben a maximális csoport-, illetve osztálylétszámtól való eltérést. r) Meghatározza a nevelési, oktatási intézmények felvételi körzeteit. s) Ellenőrzi és értékeli a nevelési, oktatási intézmények munkáját. t) Ellenőrzi és értékeli a nevelési, oktatási intézmények magasabb vezetőinek munkáját. A bizottságra történt széleskörű és jelentős nagyságú hatáskör-átruházást jó megoldásnak tartjuk. Igaz ez a tipikusan jelen levő véleményezési jogkörök mellett megjelenő elfogadási és jóváhagyási jogkörökre egyaránt. Különösen fontos, hogy az SzMSz is rögzíti: olyan támogatási rendszerre tesz javaslatot a bizottság, mely az érintettek önállóságát a lehető legkisebb mértékben csorbítja. Annak ellenére, hogy beavatkozási lehetőségként komoly szerepet ad a bizottságnak a minimális osztálylétszámok meghatározása, illetve a maximális létszámtól való engedélyezés, ezt továbbra is célszerű e testületnél hagyni. Amennyiben ugyanis a célszerűségi, gazdaságossági, működőképességgel összefüggő szempontok ezt szükségessé teszik, a döntés meghozatalának szintje önmagában ezen nem változtat, a képviselő-testület pedig az SzMSz-módosítással igény esetén újra saját hatáskörbe teheti e feladatköröket. A célszerűségi és költségvetési, gazdaságossági szempontok megfelelő figyelembe vételével került például sor a Bizottság véleményezését követően Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete március 25-i ülésének következtében a Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon átszervezés miatt jogutódlással történt megszüntetésére: az 1.

18 18 évfolyamos osztály elindítása ugyanis 1 gyermek beíratásának valószínűsíthetősége miatt bizonytalan volt, ez pedig törvényi feltételek teljesítését tette volna lehetetlenné. Az esélyegyenlőségi tervek elfogadásával kapcsolatban azonban hiányosság lehet az esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozó külön bizottság mint együttműködő nevesítésének elmaradása. (8) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság Figyelemmel kíséri a város sportélete tárgyi, anyagi és személyi feltételeinek alakulását, gyűjti, elemzi és előterjeszti javaslatait. Figyelemmel kíséri a városi sportkoncepció teljesítését. Javaslatot tesz a város gyermek és ifjúsági feladatainak ellátására /Ötv. 8../ Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű lakossági csoportok helyzetét, javaslatokat dolgoz ki és véleményez helyzetük javítására. E bizottság látszólag nem részesül túlzott mértékben feladatkörökben, jelentősége azonban nem alábecsülendő. Amennyiben a figyelemmel kíséri, javaslatot tesz típusú szoft jogosítványokkal helyesen és aktívan él, hasznossága kétségbevonhatatlan, másrészt ezek tipikusan olyan feladatok, melyeket a képviselő-testület nem tud közvetlenül ellátni, és a hivatal egységeinek sem jellegéből adódó feladata ezek elvégzése. Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyes feladataiba azonban közreműködőként ha nem is egyetértési joggal, de legalább véleményezőként bevonható lenne szabályozottsági szinten is. Az esélyegyenlőségi tervek (akár önkormányzati, akár intézményi) elfogadásánál ugyanis az esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozó külön bizottság nem került nevesítésre. Figyelemre méltó azonban annak szerepeltetése, hogy Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű lakossági csoportok helyzetét, javaslatokat dolgoz ki és véleményez helyzetük javítására. Ez más bizottságoknál így az Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Oktatási és Kulturális Bizottság vonatkozásában is megjelenhetne, azzal együtt, hogy a gyakorlatban természetesen e két bizottság sem tud másként működni, mint e szempont figyelembe vételével. (9) Bizottsági Elnökök Testülete

19 19 A Bizottsági Elnökök Testületével kapcsolatban az SzMSz a következőket rögzíti: a) elnöke a Gazdasági Bizottság elnöke b) tagjai az állandó bizottságok elnökei c) feladata: dönt az Oktatási és Kulturális Bizottság, az Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete terhére történő támogatások felhasználásáról a bizottságok javaslatai alapján. Ezzel kapcsolatban célszerű lenne a feladatok esetleges bővítése koordinációs, előkészítő jellegű tevékenységgel. Jelenlegi feladata ami három bizottság támogatási keretének terhére történő támogatás-felhasználásról való döntés komoly súlyt biztosít számára. Kérdéses, hogy ez a feladat megfelelő helyre van-e telepítve (ez a testület ugyanis speciális bizottság, valamennyi állandó bizottsági elnök részvételével). Annyiban azonban nem kifogásolható, hogy a döntés csak a három bizottság javaslata alapján történhet meg, kérdéses azonban, hogy az abban foglaltaktól eltérhet-e ez a testület. Összefoglalva: látható tehát, hogy az SzMSz jelentős mértékben határoz meg a bizottságok számára feladatokat, melyekkel azok az interjúkból kitűnően rendszeresen élnek is. A hivatali dolgozók válaszai alapján is az állapítható meg, hogy a hatáskör-átruházás jó hatásokat vált ki, annak működésében jelentős zavarok nem tapasztalhatók. Emiatt jelentős racionalizálásra, átalakításra nincs szükség, a tapasztalatok szerint az egyes, SzMSz-beli hiányosságokat a gyakorlati működésben korrigálják. Az interjúk alapján az is világos, hogy a hivatali dolgozók egy része a hatáskör-átruházás alapvető szabályaival tisztában van, ami a hatáskör-elvonás elleni fellépés egyik legfontosabb biztosítéka lehet. (Ez az ismeret persze nem mindenkire jellemző, de munkaköri jelleg miatt ez nem is szükséges mindenki esetében). Alapvetően a munkatársak a szakmai jellegű hatásköröket társítják a bizottságokhoz. Az is megállapítható, hogy a polgármester döntési jogkörébe utalt ügyek köre bővíthető volna. A dolgozók megkérdezése, valamint a szabályozás sem mutat túlzott polgármesteri hatáskör-birtoklást. Alapvetően ide került a közterület használatának engedélyezése, pályázati tartalék felhasználása, az azonnali cselekvést igénylő, kisebb anyagi igényű sürgős ügyek intézése, de többen a polgármesteri keret felhasználását tartják fontosnak megemlíteni (ez azonban jellegénél fogva sem tartozhat máshova, legfeljebb szűk forrással tervezi az önkormányzat).

20 20 A munkatársak válaszai alapján gyakran több éves tapasztalatok alapján azonban elmondható, hogy az eddig alkalmazott hatáskör-átadások beváltak. Egyszerűsíti a pénzügyi folyamatokat, eredményesen működik, nehézségeket a munkatársak nem említettek. Előnyként az előbbieken túl az ügymenet rugalmassá tételét fogalmazták meg. Az interjúk egyik ritkán, de megjelenő eleme a bizottságok számával kapcsolatos. Arra azonban figyelni kell, hogy bár az Ötv. 22. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait, a bizottságok megalakítására azonban kötelező érvényű szabályozásokat is találunk. (Az Ötv. 22. (1) bekezdése előírja, hogy a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot kell választani. E szakasz (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a kisebbségi jelöltként mandátumot nyert tagok kezdeményezésére kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, a (3) bekezdése, illetve az Ökjtv. 10/A (3) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az SzMSz-ben meghatározott bizottság végzi. A Pttv. 3. (4) bekezdése alapján a polgármesteri illetmény emelését az SzMSz-ben meghatározott bizottság javaslatára a képviselő-testület állapítja meg. Fontos, hogy a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 102. (1) bekezdése szerint, ha a fenntartó három vagy annál több nevelési-oktatási intézményt tart fenn, köteles közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottságot létesíteni és működtetni.) A nyolc bizottság ilyen lakosságszámú településnél azonban nem nevezhető eltúlzottnak. Hasonló nagyságú városok bizottsági rendszerét vizsgálva látható, hogy több helyen hét vagy nyolc (Gyál, Komárom), másutt kevesebb, négy-öt bizottság működik a testület mellett (például Oroszlány, Mátészalka), ezek azonban esetenként kibővült feladatkörrel, nagyobb létszámmal. A paksi megoldás azonban a kisebb bizottság-számot felmutató változatokkal szemben mutat előnyöket, melyeket kár lenne feláldozni a bizottságszám-csökkentés oltárán. Ilyen előny a döntési és az ellenőrzési feladatok helyes arányú elválasztása. Több hasonló nagyságú településen nincs külön gazdasági bizottság, hanem a pénzügyi bizottság feladatai közé kerülnek be e funkciók is. Ez azonban azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb, gazdasági jellegű döntéseknél az ilyen megoldás a döntéshozatal és az ellenőrzés személyi, szervezeti körének összecsúszását eredményezi. Ez a törvényesség és a hatékony működés miatt sem feltétlenül kívánatos jelenség. A Pakson alkalmazott változat ezt a problémát jó érzékkel küszöböli ki.

ÁLTALÁNOS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, ELJÁRÁSOK KORSZERŰSÍTÉSE A STRATÉGIAI MENEDZSMENT ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

ÁLTALÁNOS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, ELJÁRÁSOK KORSZERŰSÍTÉSE A STRATÉGIAI MENEDZSMENT ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 I. ÁLTALÁNOS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, ELJÁRÁSOK KORSZERŰSÍTÉSE A STRATÉGIAI MENEDZSMENT ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Consact Kft. Edelény

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011.() önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (indokolás) Jelen indokolás biztosítja a rendelet megfelelő

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY 1 SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Tét Város Önkormányzati Hivatalának Szervezetfejlesztési racionalizálása Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0068 Készült: Szombathely, 2009. szeptember - 2010.január

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Gál és Társa Ügyvédi Iroda ÁROP-1.A.2/B Sopron Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása -eljárásrend- 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail:

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.3 Önkormányzati intézmények kapcsolatai Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Stratégiai tervezés tanulmány. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft.

Stratégiai tervezés tanulmány. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft. Stratégiai tervezés tanulmány Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Készítette: GKIeNET Kft. TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 3 1.1. Dokumentum célja... 3 2. Szakpolitikai helyzetkép, illetve az

Részletesebben

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete 1 Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról a módosításáról szóló 8/2015.(IV.29.) és a 12/2015.(VI.18.)

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e Zalacsány Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról T A R T A L O M J E G Y Z É K I. fejezet... 3 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben