Átvilágító tanulmány Paks Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átvilágító tanulmány Paks Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban"

Átírás

1 Átvilágító tanulmány Paks Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban 2009 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon:

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 4 TANULMÁNY... 5 PAKS Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban... 5 Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében b) A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében c) Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) d) Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása e) A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javításai f) A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése g) Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása h) Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe j) A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése k) A projekt szemlélet megerősítése A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása a) A pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása b) A stratégiai tervezés és az éves költségvetés összekapcsolása c) A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata d) Új költségvetési tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása e) Pénzügyi és költségvetési végrehajtási ellenőrzés javítása a) Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére b) A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa c)

3 Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba d) Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére

4 4 Bevezető Jelen tanulmány PAKS Város Önkormányzata és a TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. közötti szerződés alapján, az ÁROP keretében került kialakításra, a szerződő felek közötti megállapodás mellékletében foglalt feladatleírást követve. A TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. nevében a tanulmány készítője: dr. Tilk Péter ). A tanulmány a szerződés mellékletének pontjai sorrendjében haladva épül fel, ez egyes pontok közötti kényszerű kapcsolódási sajátosságokra figyelemmel esetenként az egyes pontok közötti, egymásra utaló módszer alkalmazásával. A tanulmány a PAKS Város Önkormányzata által, a TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. kérései alapján rendelkezésre bocsátott dokumentumok, iratok alapján, azok tartalmát alapul véve és azokat hitelesnek elfogadva készült.

5 5 TANULMÁNY 1. a) PAKS Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében I. A döntésmegosztási megoldások sajátosságainak megismeréséhez az önkormányzati feladatellátás és hatáskörgyakorlás alapkérdéseit kell áttekinteni. A kiindulópont a jogi szabályozás, mellyel kapcsolatban megállapítható, hogy a települési önkormányzatok feladatés hatásköri címzettjeit illetően a tételesjogi szabályozás nem következetes és néhány rendelkezés félreérthető. Amennyiben azonban az alkotmányos szabályozást, valamint az önkormányzati feladatok ellátására, illetőleg a hatáskörök gyakorlására vonatkozó szabályozás összefüggéseit vesszük szemügyre, akkor a kép kitisztul. Számunkra ebből mindenekelőtt az a következtetés vonható le, hogy bár főszabályként a feladatok és hatáskörök címzettje a képviselőtestület, a feladatok teljesítése, illetőleg a hatáskörök gyakorlása részben azonos, részben azonban eltérő alanyi kört érint. A feladatok megoldásának szervezeti és egyéb oldalról nézve viszonylag kevés korlátja van. A képviselőtestület a feladatok elvégzéséről - saját részvétele mellett - négyféle módon gondoskodhat: a) Leggyakrabban szervei (polgármester, a képviselőtestület bizottságai, a részönkormányzat testülete és a polgármesteri hivatal) továbbá a jegyző bevonásán keresztül történik a teendők realizálása. Az Ötv. módosítása következtében a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat testületéhez is juttathat önkormányzati feladatokat. b) A feladatok egy részét - különösen a közszolgáltatások területén - a képviselőtestület által alapított intézmények teljesítik. c) A közös feladatok ellátásában egyre nagyobb szerephez jutnak a helyi önkormányzatok társulásai. d) Végül lehetőség van más szervek, illetőleg magánszemélyek bekapcsolására is.

6 6 A hatáskörök gyakorlásának szabályozása értelemszerűen már szervezeti oldalról is jóval szigorúbb. Elvileg adott a lehetőség a helyi népszavazás széles körben történő alkalmazására. A gyakorlatban azonban bőven vannak korlátok. Mindemellett a helyi népszavazást egyértelműen döntési fórumnak tekintjük. Ennek figyelembe vételével értelmezhető a törvény következő rendelkezése: Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. (Ötv. 9. (1) bek.) A helyi önkormányzatok kiterjedt feladat- és hatásköre szinte nélkülözhetetlenné teszi, hogy a képviselőtestület a hatáskörének egy részét átruházza. Ennek megvalósítása azonban számos gyakorlati problémát felszínre hoz. Nézzük ezeket sorjában. Központi kérdésnek és egyben első lépésnek annak eldöntése tekintendő, hogy mely hatásköröket tartsa meg, illetőleg melyeket ruházza át a testület. Nagyon sok tényező, különösen a helyi körülmények befolyásolják a döntést. Emiatt lehetetlen minden településben alkalmazható sorvezetőt találni. Támpontok azonban felállíthatók. A teljesség igénye nélkül néhányat megemlítünk: - a képviselőtestület meghatározó szerepének biztosítása; - az ügyek súlyának, jellegének, gyakoriságának stb. figyelembe vétele; - a személyi feltételek következményeinek szem előtt tartása; - a túlsúlyos döntési pontok elkerülése; - gazdaságossági, hatékonysági szempontok érvényesítése. A települési és önkormányzati érdekekre figyelemmel a törvényalkotó meghatározta a települési képviselőtestületek át nem ruházható hatáskörét. Ezek a következők: a) a rendeletalkotás; b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása; d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselőtestület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása; e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdek-képviseleti szervezethez való csatlakozás;

7 7 f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; g) intézmény alapítása; h) közterület elnevezése, emlékműállítás; i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása; k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; m) amit törvény a képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe utal. (Ötv. 10..) E felsorolás kiegészül azzal, hogy a képviselőtestület bővítheti az át nem ruházható hatásköröket. A hatályos szabályozás a hatáskör átruházást széles körben lehetővé teszi. A képviselőtestületnek az előbb tárgyalt át nem ruházható hatáskörökön kívül eső döntési kompetenciája továbbadható. A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. (Ötv. 9. (3) bek.) Ezek után a döntési hatáskörök már könnyen összefoglalhatók. Önkormányzati döntést hozhat saját jogán", mint a hatáskör címzettje: - helyi népszavazás; - a képviselő-testület; - törvény felhatalmazása alapján, kivételesen a polgármester. Felhatalmazás alapján hozhat jelenleg önkormányzati döntést: - a képviselő-testület bizottsága; - a részönkormányzat testülete; - a helyi kisebbségi önkormányzat testülete; - a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke); - a törvényben meghatározottak szerint társulása.

8 8 A szabályozás ismeretében több következtetés is levonható. Egyértelmű a hatáskörgyakorlás tekintetében az alpolgármester és a tanácsnok helyzete: sem saját jogon, sem felhatalmazás útján nem juthat hatáskörhöz. A polgármester részére történő hatáskör-átruházást főként a gyakorta nélkülözhetetlen operativitás miatt tartjuk fejlesztendőnek. Az önkormányzat működése esetenként szinte lebénul, ha minden hatáskör testületnél van. Ez az állapot a demokratizmusra történő hivatkozással sem igazolható. Az átruházott hatáskör gyakorlásával összefüggésben a képviselőtestület jogosítványaira kétféle szabályozás is található a helyi önkormányzatokról szóló törvényben. Nevezetesen a képviselő testület: - az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja; - a bizottság döntését felülvizsgálhatja. II. A hatáskör-átruházással kapcsolatban különbséget kell tenni az önkormányzati hatósági ügyek, és az államigazgatási hatósági ügyek között. Az önkormányzati hatósági ügy definiálásával vagy körülhatárolásával adós maradt a törvényalkotó. Az Ötv. indokolásából annyi tudható meg, hogy önkormányzati hatósági ügyet a képviselő-testület önkormányzati rendeletben határozhat meg (pl. helyi adók körében). Ez azonban félreértésre adhat okot, mert nézetünk szerint önkormányzati hatósági ügyet törvény is kreálhat. Ez egyértelműen levezethető a hatáskör-telepítésére vonatkozó szabályokból is. Az ún. hatásköri és egyéb törvényekben erre bőven van példa. Ebben az összefüggésben viszont a hatáskör-telepítést illetően arra a körülményre irányítjuk rá a figyelmet, hogy önkormányzati rendeletben nem lehet megállapítani államigazgatási hatósági jogkört. A fenti okfejtések nyomán visszautalunk arra, hogy a gyakorlat számára mindig a jogi szabályozás nyújt eligazítást az önkormányzati és államigazgatási (hatósági) ügyek elhatárolhatósága tekintetében. Ami pedig az ügyek hatósági jellegét illeti, semmi különbség nem mutatkozik meg e tekintetben az önkormányzati és az államigazgatási hatósági ügyek között.

9 9 A gyakorlatban azonban esetenként nem kevés gondot okoz az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek elhatárolása. Az önkormányzati struktúrából következik, hogy az önkormányzati hatósági hatásköröknek is a képviselő-testület - kivételesen polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke - a címzettje. Az ügyek intézésére azonban kétféle formában kerülhet sor. Az egyik a saját hatáskörben történő eljárás, a másik a hatósági hatáskör átruházása. Az utóbbi következtében a hatályos szabályozás szerint a polgármester, a bizottságok és a részönkormányzat testülete juthatnak hatáskörhöz. Az átruházás mellett különösen két érvet lehet felsorakoztatni: a) Az ügyfél részére csak az átruházás alapozza meg a fellebbezési jogot. Ugyanis amennyiben a képviselőtestület jár el első fokon, akkor fellebbezésnek nincs helye. b) Az egyedi hatósági ügyek tárgyalása elvonhatja a figyelmet a nagyobb horderejű feladatoktól. A sok hatósági ügy különösen nagyobb településeken terhelheti túl a képviselőtestületet ilyennek számít ebből a szempontból (mármint a településnagyság szempontjából) Paks Városa is. Bonyolult, nehezen tisztázható helyzetek a polgármester hatáskörgyakorlása során állhatnak elő. Ugyanis az említett tisztségviselőhöz önkormányzati és államigazgatási hatósági jogkörök egyaránt telepíthetők. Tisztázott, egyértelmű helyzetet csak pontos, egyértelmű szabályozással lehet elérni. Az eljárás rendje értelemszerűen nagymértékben függ attól, hogy testület (képviselőtestület, bizottság, részönkormányzat testülete), vagy a polgármester folytatja-e le az eljárást. A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatát - függetlenül attól, hogy a testület első vagy másodfokon járt-e el - a sérelmet szenvedett fél jogszabálysértésre hivatkozva megtámadhatja a bíróságnál. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. Nézetünk szerint hasonló eljárásra van lehetőség azokban az esetekben, amikor a törvény (kivételesen) a polgármesterhez rendel önkormányzati hatósági jogkört. Ennek jogalapját a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről szóló törvény vetette meg azáltal, hogy közigazgatási határozatnak minősítette a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozatát, belső szabályzatát, illetve egyéb döntését.

10 10 III. Az államigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában kiindulási alapnak az a rendelkezés tekintendő, amely szerint törvény és kormányrendelet államigazgatási feladatot és hatósági hatáskört telepíthet a jegyzőhöz és főjegyzőhöz. (Ötv. 7. (1) bek.) Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírt esetekben - honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófa elhárítási ügyekben - a polgármester, főpolgármester, valamint a megyei közgyűlés elnöke részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi végrehajtásának az irányításában. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet - kivételesen - lehetővé teheti, hogy a polgármester is gyakoroljon államigazgatási hatósági jogkört. Szintén kivételesen törvény vagy kormányrendelet a polgármesteri hivatal ügyintézőjét is feljogosíthatja államigazgatási hatósági ügyek intézésére. A fentiek tekintetében kell áttekinteni Paks Város hatáskörök megosztására vonatkozó szabályozását és megoldásait. Paks Város esetében is igaz, hogy a hatáskörök címzettje elsősorban a képviselő-testület. A bizottságok jogkörei tekintetében a normatív szabályozásból, alapvetően a Szervezeti és Működési Szabályzatból (Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének többször módosított 12/1999. (IV. 1) sz. rendelete) ismerhetők meg. Az SzMSz alapján a következőképpen lehet a bizottsági jogköröket összefoglalni, az egyes állandó bizottságokra történő felosztás szerint, rögtön megtéve egyes észrevételeket is a hatáskörök telepítésével kapcsolatban. Alapvetően rögzíthető azonban, hogy a hatáskörmegosztás (hatáskör-telepítés, -átruházás) igénye, megfelelő volta vagy hasznossága nem a telepített hatáskörök darabszáma alapján ítélendő meg. 1) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a) Véleményezi a költségvetési koncepciót. b) Ellenőrzi az önkormányzat költségvetésének megvalósulását. c) Vizsgálja a költségvetés feltételhez kötött tételeinél a feltételek betartását.

11 11 d) Évente két alkalommal ellenőrzést tart, mely alkalmak egyike az éves pénzügyi záráshoz kapcsolódik. e) Ellenőrzi az önkormányzati vagyon privatizációját. f) Beszámoltatja a jegyzőt a felügyeleti ellenőrzésről. g) Az éves belső ellenőrzési tervet és a beszámolót jóváhagyja. E bizottsággal kapcsolatban megállapítható, hogy elnevezéséből is következően alapvetően ellenőrzési feladatokat lát el, azaz konkrét döntési jogosítványok nem társulnak hozzá. Ennek előnyei akkor válnak láthatóvá, amikor más bizottságokkal való kapcsolódási pontokat megvizsgáljuk. A széleskörű ellenőrzési feladatok hatékonysági és leterheltségi okok miatt nem is tennék lehetővé a döntési hatáskörök idetelepítését, másrészt ez utóbbi megjelenése más szervezeti egység általi ellenőrzési igényt generálna, ami a felesleges párhuzamosságok megjelenését, illetve az eltérő értékelési szisztémák kialakulásának veszélyét hordozná magában. Alapvetően támogatható tehát, hogy a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság jogköreinek jellege ne változzon, és a Bizottság önállósága is megmaradjon, azaz a fentiek miatt semmiképpen nem volna indokolt más bizottsággal történő összevonásán gondolkodni. A bizottság fontosságát jelzi, hogy nem a többi, alapvetően nem ellenőrzéssel foglalkozó bizottság mögött, hanem jelzésértékűen azokat megelőzően nevesíti a Szervezeti és Működési Szabályzat is. (2) Gazdasági Bizottság a) Közreműködik a több évre szóló elképzelések, valamint az éves költségvetés tervezésében. b) Évente felülvizsgálja és véleményezi az önkormányzat vagyonhasznosítási gyakorlatát. c) Közreműködik az adópolitikai irányelvek kidolgozásában. d) Véleményezi a település-fejlesztési koncepciókat. e) Közreműködik az önkormányzati támogatással megvalósuló, a munkaerő foglalkoztatást elősegítő beruházások "befektetési környezetének" kialakításában. f) Véleményezi az önkormányzat elé kerülő gazdasági jellegű előterjesztéseket; helyi költségvetés, vagyon, adó, foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés-politikai szempontból és vizsgálja azok kölcsönhatásait. g) Megállapítja az élelmezési nyersanyagnormát. h) Dönt a költségvetés általános tartalékának felhasználásáról.

12 12 E bizottságnál a soft jogosítványok véleményezés mellett megjelennek az egyértelmű döntéshozatali ügyek is. A közreműködésre, felülvizsgálatra, megállapításra és döntésre vonatkozó jogosítványok egyértelműen érdemi beavatkozást, egyes esetekben önálló döntést jelentő felhatalmazások, melyek komoly súlyt adnak a Gazdasági Bizottságnak. Szerepét a telepített ügyek jellege is mutatja; a gazdasági kérdések jelentős pénzügyi vonatkozásuk miatt mindig is kiemelt szerepet biztosítanak az ezzel foglalkozó fórumoknak. Mivel a gazdasági és a pénzügyi kérdések elválaszthatatlanok egymástól, a szervezetfejlesztési racionalizálás körében óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy miért nem lehetséges a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság összevonása. Amennyiben a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság és itt most nem csupán elnevezésbeli kérdésről van szó nem ellenőrző szervként, hanem tisztán Pénzügyi Bizottság -ként funkcionálna, az elképzelés racionalitása mellett számos érv lenne felsorakoztatható. Az ellenőrző szerep miatt azonban látni kell, hogy a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság nem tisztán pénzügyi bizottsági, hanem ellenőrzési feladatokat lát el (vö. az előző ponttal), így a vizsgálat arra a következtetésre jut, hogy a funkciók keveredésének elkerülése és a jelentősen eltérő feladat-jelleg miatt a két bizottság különléte indokolt. Az ellenkező megoldás egyes területeken vagy illuzórikussá tenné az ellenőrzést (a gazdasági ügyeket ugyanaz a bizottság ellenőrizné, amelyik érdemi döntési jogokkal rendelkezik a kérdésben azaz önellenőrzésre kerülne sor), vagy az ellenőrzésnek ezt az aspektusát máshova kellene telepíteni, ami vagy kevésbé hatékony megoldásokat eredményezne, vagy felesleges párhuzamokat hozna létre a Hivatalban. Nem lehet nem megemlíteni az esetleges további negatív hatást, az elkerülhetetlen (hatásköri) ütközéseket, hatáskörelvonásokat, feleslegesen kialakuló rivalizálást sem. (A nem jogi, hanem politikai és szociológiai jelegű hatásokról bizottsági elnökök számának csökkenéséből eredő feszültség, újragondolást kívánó egyensúlyi helyzet kialakulása itt nem szólunk). A Gazdasági Bizottság jogkörei között kifejezetten rá kell mutatni arra, ami átruházás következtében jelentős hatalmi súlyt is ad számára: a költségvetés általános tartalékának felhasználásáról való döntési jogkörre. A bizottság fontosságát jelzi, hogy a bizottságok közötti koordinációt is részben ellátó Bizottsági Elnökök Testületének elnöke az SzMSz alapján hivatalból a Gazdasági Bizottság elnöke. (3) Jogi, Közbiztonsági és Ügyrendi Bizottság

13 13 a) Kidolgozza az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. b) Ellenőrzi a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megvalósítását. c) Gyűjti és a képviselő-testület elé terjeszti a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatokat. d) Megszervezi és lebonyolítja a titkos szavazásokat. e) Közreműködik a helyi rendeletek megalkotásának előkészítésében. f) Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. g) Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket. h) Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást. i) Figyelemmel kíséri a város közbiztonságának helyzetét. Mivel az önkormányzatok így Paks Városa működésének alapja a jogszabályokhoz való teljes körű igazodás, a jogi kérdésekkel foglalkozó bizottság melynek feladatköre tipikusan kiegészül az ügyrendi kérdésekkel, illetve esetenként más kérdésekkel is, így Paks Városában a külön nevesített közbiztonsági feladatokkal súlya hagyományosan erős. Ezt talán az mutatja leginkább, hogy az SzMSz kifejezetten ide telepíti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozását, azaz elviekben bizottság akár a szabályozás elveinek, akár kész normatervezetnek összeállításával jelentős befolyást gyakorolhat a képviselő-testület későbbi döntésére. (Értelemszerűen a bizottság az önkormányzat SzMSz-ét nem fogadhatja el, mivel az rendeleti formát kíván, a rendeletalkotás pedig át nem ruházható jogkör). Figyelemmel arra, hogy az SzMSz megalkotása egyszeri feladat (megléte után már csak módosítani kell, mivel cél, hogy ne változzon túlságosan gyakran), e bizottság igazán fontos feladata a helyi normaalkotásban az SzMSz tartalma megvalósulásának ellenőrzése, illetve az SzMSz módosítására vonatkozó javaslatok gyűjtése és a testület elé terjesztése, valamint a helyi rendeletalkotásban játszott előkészítő szerep. E feladatköröket kiegészíti a Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (azaz utólagos érvényességi feltétel a bizottsági elfogadás ), az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozati ügyekkel kapcsolatos jogkörökben való eljárás, és a közbiztonsággal kapcsolatos helyzet figyelemmel kísérése. A felsoroltakkal kapcsolatban további megjegyzésként fogalmazható meg, hogy e feladatok egy része pontosítható, egyértelműsíthető lenne. A közbiztonsággal kapcsolatos helyzet

14 14 figyelemmel kísérése kiegészíthető lenne intézkedési javaslatok megfogalmazásával (még, ha ez a gyakorlatban érvényesül is), a helyi rendeletek megalkotásának előkészítésében való közreműködés is igényli, hogy ennek tartalmát pontosabban, részletesebben határozza meg az ügyrend. A titkos szavazások megszervezése és lebonyolítása véleményünk szerint inkább a hivatali apparátus technikai jellegű feladata kellene, hogy legyen, mint bizottsági jogkör. (4) Városépítő Bizottság A Városépítő Bizottságra az SzMSz két feladattípusban is ad jogköröket. A Bizottság a településfejlesztés terén a) Az érvényes településfejlesztési koncepciókat átvizsgálja, véleményezi és javaslatot tesz az esetleges változtatásra. b) Megvizsgálja, hogy az éves - infrastruktúrára és építészetre vonatkozó - költségvetéstervezet elemei összhangban állnak-e az érvényes koncepcióval. c) Elbírálja a védett és védelem alatt álló épületek felújítására, építési támogatására benyújtott kérelmeket. A műszaki létesítmények és a kereskedelem terén a) Javaslatot tesz az infrastrukturális létesítmények, közművek állapotának felmérésére, különös tekintettel a szűk keresztmetszetekre. b) Elvi állásfoglalást alakít ki a közszolgáltatások tekintetében azok fejlesztési, üzemeltetési és pénzügyi vonatkozásában. c) Elvi javaslatokat dolgoz ki a hiányok megszüntetésének módjára /alapátadás, kedvezményes telekjuttatás, adókedvezmény, stb./ d) Rendezési tervek előkészítése. E bizottság feladatkörével kapcsolatban az átruházás szempontjából a kérelemelbírálásra adott kifejezett felhatalmazást emeljük ki pozitív elemként. 5) Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a) Javaslatot tehet a város környezeti állapotának felmérésére. b) Írásban rögzíti az általa feltárt környezetvédelmi problémákat és azok megszüntetésére javaslatot tesz.

15 15 c) Javaslatot tesz a város környezetvédelmi programjára, valamint felülvizsgálja a testület által elfogadott programot. d) Intézkedéseket javasol az épített környezet védelmére. e) Valamennyi, a természetes környezetbe való beavatkozással járó beruházásról a bizottságot előzetesen tájékoztatni kell. A bizottság a beruházást környezetvédelmi szempontból véleményezi, valamint a Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások megvalósítása során figyelemmel kíséri a környezetvédelmi szempontok érvényesülését. f) Véleményt alakít ki a zártkertek, a mezőgazdasági földterületek vagyonbiztonságáról, és a külterületi utak állapotáról, majd ezekkel kapcsolatosan intézkedéseket javasolhat. g) A bizottság felkérés esetén felméri és véleményezi a városban lévő ipari és mezőgazdasági üzemek hulladékgazdálkodását. E bizottság feladatai közül igen jelentősnek tartjuk a b) pontban megjelöltet (ami konkrét intézkedés-kezdeményezést foglal magában). A képviselő-testület által elfogadott környezetvédelmi program felülvizsgálata azonban nézetünk szerint pontosítandó: értelemszerű ugyanis, hogy a képviselő-testület által elfogadott dokumentumon bizottság nem változtathat. Bár ez a gyakorlatban is érvényesül (értelemszerűen a hatályosulás vizsgálata jelenik meg), ezt egyértelműsíteni lehet a szabályzatban is. Ugyancsak pontosítható az e) pontban jelölt feladatkör szóhasználata is, miszerint a bizottságot tájékoztatni kell valamennyi, a természetes környezetbe való beavatkozással járó beruházásról. Bármilyen, ilyen jellegű tevékenység ugyanis hatósági engedélyezéshez kötött, így a tájékoztatás értelemszerűen a hivatalhoz fut be. A bizottság előzetes tájékoztatásával kapcsolatban tehát rögzíthető, hogy erre a hivatal, pontosabban annak vezetője, a jegyző köteles. (6) Egészségügyi és Szociális Bizottság a) Véleményezi a város egészségügyi és szociális intézményeinek költségvetési javaslatait azok beterjesztése előtt. b) Az egészségügyi és szociális intézményrendszer átszervezése esetén javaslatot tesz a főbb elvi kérdések - prioritások, források, szervezeti struktúra - meghatározására. c) Figyelemmel kíséri a polgárok egészségügyi és szociális helyzetét. d) Ellátja az önkormányzat szociális támogatási rendszerével kapcsolatos javaslattételi tevékenységet.

16 16 e) Kapcsolatot tart az egészségileg hátrányos helyzetűek egyesületeivel. f) Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása. g) Helyi támogatás elbírálása. h) Fiatal házasok támogatásának elbírálása. i) Az Oktatási és Kulturális Bizottsággal közösen Pakson kiírja és elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. j) Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai programjának jóváhagyása, k) Szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények házirendjének jóváhagyása, l) Városi Rendelőintézet házirendjének jóváhagyása. A véleményezési és a különböző intézmények különböző szintű szabályzatainak (SzMSz, házirend) jóváhagyásán túl fontos feladata a bizottságnak az egészségügyi és szociális intézményrendszer átszervezésekor történő javaslattétel a főbb elvi kérdések tekintetében. Ez azonban némi korrekciós igényt is felvet az átruházott jogkör tekintetében: egyértelműsíteni lehetne, hogy nem csak más által kezdeményezett átszervezéskor tesz javaslatot, hanem önállóan is kezdeményezhet átszervezést még, ha értelemszerűen a gyakorlatban ez elkerülhetetlenül érvényesül is. A szabályozás annyiban is pontosítható, hogy az f) pontban jelölt feladat értelemszerűen az egészségügyi és szociális intézményekhez kapcsolódik. A g) pont ugyancsak pontosítható, egzaktabban megfogalmazható. (7) Oktatási és Kulturális Bizottság a) Javaslatot tesz a város oktatási, művelődési intézményei, működési - tárgyi, anyagi és személyi - feltételeinek figyelemmel kísérésére, gyűjti, elemzi és előterjeszti a módosító javaslatokat. b) Véleményezi a város oktatási, kulturális intézményeinek költségvetési javaslatait azok beterjesztése előtt. c) Javaslatot dolgoz ki a város oktatási, kulturális intézményeinek, önszerveződő közösségeinek, magánszemélyeinek, mint egyenrangú feleknek olyan támogatási rendszerére, mely azok önállóságát a lehető legkisebb mértékben csorbítja. d) Tevékenységét az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal és a helyi egyházi felekezetekkel együttműködve végzi.

17 17 e) Az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal közösen Pakson kiírja és elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. f) Elfogadja az önkormányzati intézkedési tervet. g) Elfogadja az önkormányzati minőségirányítási programot. h) Elfogadja az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet. i) Jóváhagyja az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatokat. j) Jóváhagyja az intézményi nevelési, pedagógiai programokat. k) Jóváhagyja az intézményi minőségirányítási programokat. l) Jóváhagyja az intézményi házirendeket. m) Jóváhagyja az intézményi esélyegyenlőségi terveket. n) Minden év február 28-ig meghatározza a következő tanév beíratási rendjét. o) Meghatározza a nevelési, oktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számát, a csoportonkénti, osztályonkénti minimális létszámot. p) Engedélyezi a nevelési, oktatási intézményekben a maximális csoport-, illetve osztálylétszámtól való eltérést. r) Meghatározza a nevelési, oktatási intézmények felvételi körzeteit. s) Ellenőrzi és értékeli a nevelési, oktatási intézmények munkáját. t) Ellenőrzi és értékeli a nevelési, oktatási intézmények magasabb vezetőinek munkáját. A bizottságra történt széleskörű és jelentős nagyságú hatáskör-átruházást jó megoldásnak tartjuk. Igaz ez a tipikusan jelen levő véleményezési jogkörök mellett megjelenő elfogadási és jóváhagyási jogkörökre egyaránt. Különösen fontos, hogy az SzMSz is rögzíti: olyan támogatási rendszerre tesz javaslatot a bizottság, mely az érintettek önállóságát a lehető legkisebb mértékben csorbítja. Annak ellenére, hogy beavatkozási lehetőségként komoly szerepet ad a bizottságnak a minimális osztálylétszámok meghatározása, illetve a maximális létszámtól való engedélyezés, ezt továbbra is célszerű e testületnél hagyni. Amennyiben ugyanis a célszerűségi, gazdaságossági, működőképességgel összefüggő szempontok ezt szükségessé teszik, a döntés meghozatalának szintje önmagában ezen nem változtat, a képviselő-testület pedig az SzMSz-módosítással igény esetén újra saját hatáskörbe teheti e feladatköröket. A célszerűségi és költségvetési, gazdaságossági szempontok megfelelő figyelembe vételével került például sor a Bizottság véleményezését követően Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete március 25-i ülésének következtében a Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon átszervezés miatt jogutódlással történt megszüntetésére: az 1.

18 18 évfolyamos osztály elindítása ugyanis 1 gyermek beíratásának valószínűsíthetősége miatt bizonytalan volt, ez pedig törvényi feltételek teljesítését tette volna lehetetlenné. Az esélyegyenlőségi tervek elfogadásával kapcsolatban azonban hiányosság lehet az esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozó külön bizottság mint együttműködő nevesítésének elmaradása. (8) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság Figyelemmel kíséri a város sportélete tárgyi, anyagi és személyi feltételeinek alakulását, gyűjti, elemzi és előterjeszti javaslatait. Figyelemmel kíséri a városi sportkoncepció teljesítését. Javaslatot tesz a város gyermek és ifjúsági feladatainak ellátására /Ötv. 8../ Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű lakossági csoportok helyzetét, javaslatokat dolgoz ki és véleményez helyzetük javítására. E bizottság látszólag nem részesül túlzott mértékben feladatkörökben, jelentősége azonban nem alábecsülendő. Amennyiben a figyelemmel kíséri, javaslatot tesz típusú szoft jogosítványokkal helyesen és aktívan él, hasznossága kétségbevonhatatlan, másrészt ezek tipikusan olyan feladatok, melyeket a képviselő-testület nem tud közvetlenül ellátni, és a hivatal egységeinek sem jellegéből adódó feladata ezek elvégzése. Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyes feladataiba azonban közreműködőként ha nem is egyetértési joggal, de legalább véleményezőként bevonható lenne szabályozottsági szinten is. Az esélyegyenlőségi tervek (akár önkormányzati, akár intézményi) elfogadásánál ugyanis az esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozó külön bizottság nem került nevesítésre. Figyelemre méltó azonban annak szerepeltetése, hogy Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű lakossági csoportok helyzetét, javaslatokat dolgoz ki és véleményez helyzetük javítására. Ez más bizottságoknál így az Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Oktatási és Kulturális Bizottság vonatkozásában is megjelenhetne, azzal együtt, hogy a gyakorlatban természetesen e két bizottság sem tud másként működni, mint e szempont figyelembe vételével. (9) Bizottsági Elnökök Testülete

19 19 A Bizottsági Elnökök Testületével kapcsolatban az SzMSz a következőket rögzíti: a) elnöke a Gazdasági Bizottság elnöke b) tagjai az állandó bizottságok elnökei c) feladata: dönt az Oktatási és Kulturális Bizottság, az Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete terhére történő támogatások felhasználásáról a bizottságok javaslatai alapján. Ezzel kapcsolatban célszerű lenne a feladatok esetleges bővítése koordinációs, előkészítő jellegű tevékenységgel. Jelenlegi feladata ami három bizottság támogatási keretének terhére történő támogatás-felhasználásról való döntés komoly súlyt biztosít számára. Kérdéses, hogy ez a feladat megfelelő helyre van-e telepítve (ez a testület ugyanis speciális bizottság, valamennyi állandó bizottsági elnök részvételével). Annyiban azonban nem kifogásolható, hogy a döntés csak a három bizottság javaslata alapján történhet meg, kérdéses azonban, hogy az abban foglaltaktól eltérhet-e ez a testület. Összefoglalva: látható tehát, hogy az SzMSz jelentős mértékben határoz meg a bizottságok számára feladatokat, melyekkel azok az interjúkból kitűnően rendszeresen élnek is. A hivatali dolgozók válaszai alapján is az állapítható meg, hogy a hatáskör-átruházás jó hatásokat vált ki, annak működésében jelentős zavarok nem tapasztalhatók. Emiatt jelentős racionalizálásra, átalakításra nincs szükség, a tapasztalatok szerint az egyes, SzMSz-beli hiányosságokat a gyakorlati működésben korrigálják. Az interjúk alapján az is világos, hogy a hivatali dolgozók egy része a hatáskör-átruházás alapvető szabályaival tisztában van, ami a hatáskör-elvonás elleni fellépés egyik legfontosabb biztosítéka lehet. (Ez az ismeret persze nem mindenkire jellemző, de munkaköri jelleg miatt ez nem is szükséges mindenki esetében). Alapvetően a munkatársak a szakmai jellegű hatásköröket társítják a bizottságokhoz. Az is megállapítható, hogy a polgármester döntési jogkörébe utalt ügyek köre bővíthető volna. A dolgozók megkérdezése, valamint a szabályozás sem mutat túlzott polgármesteri hatáskör-birtoklást. Alapvetően ide került a közterület használatának engedélyezése, pályázati tartalék felhasználása, az azonnali cselekvést igénylő, kisebb anyagi igényű sürgős ügyek intézése, de többen a polgármesteri keret felhasználását tartják fontosnak megemlíteni (ez azonban jellegénél fogva sem tartozhat máshova, legfeljebb szűk forrással tervezi az önkormányzat).

20 20 A munkatársak válaszai alapján gyakran több éves tapasztalatok alapján azonban elmondható, hogy az eddig alkalmazott hatáskör-átadások beváltak. Egyszerűsíti a pénzügyi folyamatokat, eredményesen működik, nehézségeket a munkatársak nem említettek. Előnyként az előbbieken túl az ügymenet rugalmassá tételét fogalmazták meg. Az interjúk egyik ritkán, de megjelenő eleme a bizottságok számával kapcsolatos. Arra azonban figyelni kell, hogy bár az Ötv. 22. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait, a bizottságok megalakítására azonban kötelező érvényű szabályozásokat is találunk. (Az Ötv. 22. (1) bekezdése előírja, hogy a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot kell választani. E szakasz (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a kisebbségi jelöltként mandátumot nyert tagok kezdeményezésére kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, a (3) bekezdése, illetve az Ökjtv. 10/A (3) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az SzMSz-ben meghatározott bizottság végzi. A Pttv. 3. (4) bekezdése alapján a polgármesteri illetmény emelését az SzMSz-ben meghatározott bizottság javaslatára a képviselő-testület állapítja meg. Fontos, hogy a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 102. (1) bekezdése szerint, ha a fenntartó három vagy annál több nevelési-oktatási intézményt tart fenn, köteles közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottságot létesíteni és működtetni.) A nyolc bizottság ilyen lakosságszámú településnél azonban nem nevezhető eltúlzottnak. Hasonló nagyságú városok bizottsági rendszerét vizsgálva látható, hogy több helyen hét vagy nyolc (Gyál, Komárom), másutt kevesebb, négy-öt bizottság működik a testület mellett (például Oroszlány, Mátészalka), ezek azonban esetenként kibővült feladatkörrel, nagyobb létszámmal. A paksi megoldás azonban a kisebb bizottság-számot felmutató változatokkal szemben mutat előnyöket, melyeket kár lenne feláldozni a bizottságszám-csökkentés oltárán. Ilyen előny a döntési és az ellenőrzési feladatok helyes arányú elválasztása. Több hasonló nagyságú településen nincs külön gazdasági bizottság, hanem a pénzügyi bizottság feladatai közé kerülnek be e funkciók is. Ez azonban azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb, gazdasági jellegű döntéseknél az ilyen megoldás a döntéshozatal és az ellenőrzés személyi, szervezeti körének összecsúszását eredményezi. Ez a törvényesség és a hatékony működés miatt sem feltétlenül kívánatos jelenség. A Pakson alkalmazott változat ezt a problémát jó érzékkel küszöböli ki.

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

2/2003. (I. 31.) számú rendelete *

2/2003. (I. 31.) számú rendelete * 2/2003. (I. 31.) számú rendelete * A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.7.)

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök. j e g y z é k e.

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök. j e g y z é k e. 1 A -testület által átruházott hatáskörök j e g y z é k e. 1. számú melléklet 7/2015.(V. 04.) rendelethez A -testület: - a települési támogatás (temetkezés költségeihez) - köztemetés megállapítását a p

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Cserkeszőlő község Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján közzéteendő adatai

Cserkeszőlő község Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján közzéteendő adatai I. Szervezeti, személyi adatok Cserkeszőlő Községi Önkormányzat I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Az önkormányzati

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő 2007. évi felülvizsgálat eredményei A helyi önkormányzatok SzMSz-eit tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára az Önkormányzati

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata 1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28-án, 17 00 órakor megtartandó ülésére A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

[4. A Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei]

[4. A Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei] Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2012.(XI.19.) önkormányzati rendelete közgyűlési hatáskörök átruházásáról és egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 35/2010. (XI. 22.)

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI 1. melléklet a 37/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI 1. JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 1.1. Véleményezi 1.1.1. az Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (IV.28) Kt. számú rendelet

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2014.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2014.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 8. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN MÁSODIK RÉSZFELADAT A projekthez kapcsolódó szakértői feladatokat végezte:

Részletesebben